Sunteți pe pagina 1din 49

CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1.

- Participantii la trafic sunt obligati sa respecte regulile de circulatie si semnificatia mijloacelor de semnali zare, precum si celelalte dispozitii din prezentul regulament. Acestia trebuie sa se comporte pe drumul public astfel incat sa nu constituie un pericol sau un obstacol pentru circulatia rutiera. Art. 2. - !" Administratorul drumului public este obligat sa asigure #iabilitatea acestuia, sa aplice, sa instaleze, sa intretina si sa tina e#identa mijloacelor de semnalizare rutiera si a ec$ipamentelor destinate sigurantei circulatiei. %" Administratorul drumului public trebuie sa realizeze amenajari rutiere in scopul determinarii pietonilor si con ducatorilor de #e$icule sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere. &" Aplicarea si instalarea mijlocelor de semnalizare rutiera, a ec$ipamentelor si amenajarilor rutiere destinate sigurantei circulatiei se efectueaza numai cu acordul politiei. Art. 3. - !" 'e interzice inc$iderea sau crearea de restrictii pentru circulatia #e$iculelor ori a pietonilor, depozi tarea sau lasarea de materiale ori obiecte pe partea caro sabila a drumurilor publice, pe trotuare, precum si in parcari amenajate si semnalizate corespunzator. %" Prin e(ceptie de la dispozitiile alin. !", inc$iderea circulatiei, e(ecutarea de lucrari ori instituirea de restrictii pe drumul public se face de catre administratorul acestuia numai cu acordul politiei, conform normelor metodologice comune elaborate de )inisterul de Interne si de )inisterul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. &" *(ecutantul de lucrari in zona drumului public este obligat sa realizeze amenajari rutiere care sa permita deru larea in siguranta a circulatiei, iar atunci cand acestea se efectueaza pe trotuar, sa construiasca pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabila si protejate corespunzator. +" la terminarea lucrarilor, e(ecutantul este obligat sa aduca drumul la starea initiala, iar administratorul drumului public sa #erifice si sa receptioneze lucrarile numai daca acestea corespund normelor de calitate pre#azute de lege si a#izelor obtinute anterior inceperii lucrarilor. Art. 4. - !" Administratorul drumului public trebuie sa ia masuri de inlaturare imediata a cauzelor e#enimentelor rutiere datorate configuratiei, starii sau dotarii te$nice neco respunzatoare a acestuia. %" In cazul producerii unor e#enimente rutiere, adminis tratorul drumului public este obligat sa il degajeze, sa curete si sa readuca drumul la starea initiala. Art. 5. - !" la intersectia unui drum public cu o cale ferata, administratorul caii ferate trebuie sa asigure planei tatea trecerii la ni#el, iar impreuna cu administratorul dru mului public, sa stabileasca, sa instaleze si sa intretina mijloacele de semnalizare a acesteia, potri#it competentelor, cu acordul politiei. %" la trecerea la ni#el cu calea ferata, administratorul cailor ferate si cel al drumului public, impreuna cu detinatorii terenurilor in#ecinate sunt obligati sa inlature obstacolele si sa interzica amplasarea de panouri, afise, instalatii, precum si constructii care ar diminua #izibilitatea din locul unde conducatorul de #e$icul este obligat sa opreasca. &" ,aca la trecerea la ni#el cu calea ferata fara bariere nu se pot asigura conditiile pre#azute la alin. %", adminis tratorul drumului public impreuna cu cel al caii ferate, cu acordul politiei, iau masuri, dupa caz, pentrua" instalarea de bariere manuale sau dispoziti#e auto mate, in ordinea urgentei stabilite de aceste autoritati. b" desfiintarea trecerii cu de#ierea circulatiei rutiere pe alta trecere la ni#el cu calea ferata in#ecinata, cu #izibili tate asigurata sau pre#azuta cu bariera manuala. c" separarea flu(urilor de circulatie rutiera, respecti# fero#iara, prin construirea unor pasaje subterane sau aeriene. Art. 6. - !" Traseele si statiile mijloacelor de transport public de persoane se stabilesc conform reglementarilor in #igoare.

%" Administratorul drumului public trebuie sa realizeze amenajari rutiere, in afara partii carosabile, destinate statiilor pentru oprirea autobuzelor si troleibuzelor. &" 'tatiile mijloacelor de transport public de persoane, cu e(ceptia celor pentru tram#aie, se amenajeaza, in conditiile pre#azute la alin. %", la cel putin /0 m de coltul intersectiei, dupa tra#ersarea acesteia. +" ,aca in localitati traseele autobuzelor trec peste calea ferata la acelasi ni#el, in ambele parti inainte de tre cere trebuie sa e(iste statii de oprire la cel putin /0 m de aceasta. /" 'tatiile mijloacelor de transport public de persoane in regim de ta(i se stabilesc de catre autoritatile adminis tratiei publice locale si administratorii drumurilor, cu acordul politiei. Art. 7. - 'e interzice organizarea de mitinguri, mani festari sau de orice alte acti#itati culturale, sporti#e ori comerciale pe drumurile publice fara acordul politiei si a#i zul administratorului drumului public. Art. 8. - !" Inspectoratul 1eneral al Politiei 2omane, consiliile judetene, consiliile locale si Consiliul 1eneral al )unicipiului 3ucuresti, prin structurile specializate, organi zeaza actiuni permanente de popularizare si cunoastere a regulilor de circulatie. %" Politia informeaza si face recomandari cu pri#ire la circulatia pe drumurile publice, nemijlocit ori prin mass media. CAPITOLUL II Vehiculele SECTIUNEA 1 Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia Art. 9. - !" Pentru a circula pe drumurile publice, auto #e$iculele, remorcile si tram#aiele trebuie sa fie in buna stare de functionare si sa indeplineasca conditiile te$nice stabilite de autoritatea competenta din )inisterul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. %" Pentru a fi inregistrate, #e$iculele apartinAnd )inisterului de Interne sau )inisterului Apararii 4ationale trebuie sa indeplineasca conditiile te$nice stabilite prin norme metodologice elaborate de aceste ministere, cu a#izul )inisterului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. Art. 10. - !" Pentru a putea fi mentinute in circulatie, auto#e$iculele, remorcile si tram#aiele se inspecteaza periodic din punct de #edere te$nic, in conditiile stabilite prin norme metodologice ale )inisterului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. %" 'e inspecteaza din punct de #edere te$nic, inainte de a fi repuse in circulatie, auto#e$iculele, remorcile si tram#aiele carora leau fost efectuate reparatii capitale si cele care, in urma unor e#enimente, au a#ut a#arii gra#e la mecanismul de directie, instalatia de franare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului. Art. 11. - Inspectia te$nica se efectueaza in statii autorizate de catre autoritatea competenta din )inisterul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, iar termenul pAna la care trebuie efectuata urmatoarea inspectie te$nica se consemneaza in ane(a certificatului de inmatriculare sau inregistrare, in functie de CAT*1O2IA #e$iculului, potri#it legii. Art. 12. - !" Auto#e$iculele care transporta incarcaturi periculoase trebuie sa indeplineasca conditiile te$nice si de agreare, stabilite prin Acordul european referitor la trans portul rutier international al marfurilor periculoase A,2", inc$eiat la 1ene#a la &0 septembrie !5/6, la care 2omania a aderat prin Legea nr. &!7!55+. %" Conducatorii auto#e$iculelor pre#azute la alin. !" trebuie sa posede atestat profesional specific transportului pe carel efectueaza. Conditiile minime de iluminare, semnalizare luminoasa si a#erti zare sonora pe care trebuie sa le indeplineasca auto#e$iculele, tram#a iele si remorcile Art. 13. - Auto#e$iculele, remorcile si tram#aiele tre buie sa fie dotate, prin constructie, cu instalatii de ilumi nare, semnalizare si a#ertizare sonora, omologate, care sa corespunda conditiilor te$nice stabilite de )inisterul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. Art. 14. - 'e interzic montarea la auto#e$icul, remorca sau tram#ai a luminilor de alta

culoare sau intensitate, a altor lumini, dispoziti#e ori accesorii de a#ertizare, altele decat cele omologate, precum si circulatia pe drumurile publice atunci cand acestea sunt defecte sau lipsesc. Art. 15. - 'emnalele si mijloacele speciale de a#erti zare luminoasa si sonora pot fi utilizate numai atunci cand auto#e$iculul pe care acestea sunt montate se deplaseaza in actiuni de inter#entie sau in misiuni care au caracter de urgenta. Art. 16. - 'e interzice detinerea in auto#e$icul, monta rea pe acesta sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a mijloacelor te$nice de detectare a prezentei apa ratelor radar si a dispoziti#elor antiradar. Conditiile te$nice minime de iluminare, semnalizare luminoasa si a#ertizare sonora pe care trebuie sa le indeplineasca bicicletele, ciclo motoarele, #e$iculele cu tractiune animala si cele trase sau impinse cu mana Art. 17. - In circulatia pe drumurile publice, bicicleta fara motor trebuiea" sa fie pre#azuta cu dispoziti# de franare eficace. b" sa fie dotata cu mijloc de a#ertizare sonora. se inter zic ec$iparea si folosirea unui mijloc de a#ertizare sonora specific auto#e$iculelor. c" sa fie ec$ipata in fata cu lumina de culoare alba sau galbena, iar in spate cu lumina de culoare rosie si cu cel putin un element reflectorizant, #izibil, de aceeasi culoare. Art. 18. - In circulatia pe drumurile publice, ciclomoto rul trebuiea" sa fie pre#azut cu instalatie de franare eficace. b" sa fie dotat cu mijloc de a#ertizare sonora. c" sa fie ec$ipat cu instalatie de e#acuare a gazelor de ardere care sa respecte normele de poluare fonica si de protectie a mediului. d" sa fie pre#azut in fata cu lumini de culoare alba sau galbena, iar in spate cu lumina si un dispoziti# reflectori zant de culoare rosie. Art. 19. - !" 8e$iculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat in fata cu doi catadioptri de culoare alba, iar in spate cu doi catadioptri de culoare rosie, omologati, montati cat mai aproape de marginile e(terioare ale #e$i culului. %" Atunci cand ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa, ori in alte conditii meteorologice care reduc #izibilitatea, precum si pe timpul noptii #e$iculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat in plus, in partea laterala stanga cu o lumina de culoare alba sau galbena. &" )ijloacele de semnalizare pre#azute la alin. !" si %" trebuie mentinute curate si intacte, iar #izibilitatea lor sa nu fie obturata de elementele constructi#e ale #e$iculu lui sau de incarcatura transportata. +" Conducatorul #e$iculului cu tractiune animala trebuie sa aplice pe $arnasamentul animalului tragator materiale reflectorizante pentru ca acesta sa fie obser#at cu usurinta de catre ceilalti participanti la trafic. Art. 20. - 8e$iculul tras sau impins cu mana trebuie sa fie pre#azut, in fata si in spate, cu un dispoziti# reflec torizant omologat, de culoare alba, respecti# rosie. Art. 21. - !" Controlul starii te$nice a #e$iculelor se efectueaza de catre politie, impreuna cu specialisti din institutiile abilitate de legislatia in #igoare. %" )odul de organizare si efectuare a controlului se stabileste prin ordin comun al ministrului de interne si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. sus SECTIUNEA a 2-a Inmatricularea, inregistrarea si radierea din circulatie a vehiculelor Art. 22. - !" ,etinatorii de #e$icule sunt obligati sa le inmatriculeze sau sa le inregistreze, dupa caz, inainte de a le pune in circulatie si sa solicite radierea lor din e#identa, potri#it prezentului regulament. %" ,etinatorii de auto#e$icule inmatriculate trebuie sa monteze pe acestea placutele cu numerele de inmatricu lare. )O4ITO2UL O9ICIAL AL 2Oma4I*I, PA2T*A I, 4r. /:7&!.I.%00& & &" ,etinatorii de #e$icule inregistrate trebuie sa mon teze pe acestea placutele cu numerele de inregistrare sau sa inscrie aceste numere pe #e$icule. Inmatricularea auto#e$iculelor si remorcilor

Art. 23. - !" 8e$iculele fabricate in tara sau, dupa caz, importate, care, prin constructie, pot circula cu o #iteza mai mare de ; <m7$, trebuie sa fie omologate pen tru a circula pe drumurile publice. %" 'unt e(ceptate de la pre#ederile alin. !" categoriile de #e$icule stabilite de autoritatea competenta. Art. 24. - 'e inmatriculeaza numai auto#e$iculele si remorcile omologate, potri#it legii, de catre 2egia Autonoma 2egistrul Auto 2oman. Art. 25. - Omologarea pentru circulatie atesta ca auto #e$iculul, remorca sau tram#aiul corespunde normelor te$ nice de securitate a traficului si de protectie a mediului inconjurator, pre#azute de lege, precum si destinatiei aces tora. Art. 26. - !" In urma omologarii pentru circulatie a auto#e$iculului sau remorcii, detinatorului i se elibereaza cartea de identitate a #e$iculului. %" caracteristicile constructi#e sau de folosinta ale #e$i culului omologat pentru circulatie nu pot fi modificate decat in conditiile pre#azute de lege. Art. 27. - !" Auto#e$iculele si remorcile pot fi certifi cate din punct de #edere al autenticitatii de catre 2egia Autonoma 2egistrul Auto 2oman, care elibereaza in acest sens certificate de autenticitate. %" Certificarea autenticitatii unui #e$icul atesta ca acesta nu prezinta modificari ale elementelor de identificare atribuite de constructor si ca documentele #e$iculului elibe rate de autoritatile straine sunt autentice. Optional, certifi carea pentru autenticitate poate atesta si faptul ca #e$iculul nu este reclamat ca fiind furat in tara sau strainatate, la data solicitarii, potri#it bazelor de date la care 2egia Autonoma 2egistrul Auto 2oman are acces. Art. 28. - !" Auto#e$iculul sau remorca ce nu pot fi identificate din cauza lipsei, alterarii sau distrugerii elemen telor de identificare poansonate sau stantate de constructor ori auto#e$iculul sau remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor detinatori ori proprietari succesi#i nu pot fi omologate in #ederea admiterii in cir culatia pe drumurile publice. 'e e(cepteaza auto#e$iculul si remorca pentru care politia poate stabili pro#enienta legala a acestuia. %" )inisterul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei impreuna cu )inisterul de Interne stabilesc, pe baza de protocol, categoriile de #e$icule pentru care este obligatorie certificarea autenticitatii, inainte de inmatriculare, precum si e(tinderea sau restrangerea acestor categorii. &" Auto#e$iculele si remorcile reclamate ca fiind furate in 2omania sau in strainatate si date in urmarire de Inspectoratul 1eneral al Politiei 2omane nu se inmatricu leaza. +" 9ac e(ceptie de la pre#ederile alin. &" auto#e$iculele si remorcile pentru care organul de urmarire penala a emis o dispozitie prin care se permite inmatricularea pana la finalizarea cercetarilor, caz in care in certificatul de inmatriculare si in cartea de identitate a #e$iculului se inscrie mentiunea =Auto#e$icul declarat furat din tara" la data de ...= /" Circulatia #e$iculelor pre#azute la alin. +" este permisa doar pe teritoriul 2omaniei. Art. 29. - Autoritatea competenta pentru inmatricularea si radierea auto#e$iculelor si remorcilor este ,irectia 1enerala de *#identa Informatizata a Persoanei din )inisterul de Interne, prin structurile teritoriale de specialitate. Art. 30. - !" Auto#e$iculul si remorca se inmatricu leaza, permanent, temporar sau pentru probe, la autoritatea competenta in raza careia proprietarul isi are domiciliul sau sediul, pentru persoanele romane, ori resedinta sau domici liul in cazul cetatenilor straini. %" la cererea persoanei juridice, auto#e$iculul sau remorca se poate inmatricula la autoritatea competenta in raza careia persoana juridica are reprezentante, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unitati subordonate. &" Auto#e$iculele apartinAnd )inisterului Apararii 4ationale sau )inisterului de Interne, inregistrate in sistem propriu, pot fi inmatriculate si la autoritatea competenta. Art. 31. - !" Persoana care detine auto#e$icule sau remorci inmatriculate in alte state si are sau isi stabileste domiciliul ori resedinta in 2omania este obligata sa le

inmatriculeze in termen de 50 de zile de la data intrarii in tara a acestora sau de la data stabilirii domiciliului ori resedintei proprietarului in 2omania. %" Orice #e$icul inmatriculat in strainatate care nu este in proprietatea unei persoane cu domiciliul, resedinta sau sediul in 2omania, dar se afla in folosinta cu orice titlu a unei astfel de persoane, poate circula in 2omania o sin gura perioada de ma(imum !%0 de zile de la intrarea in tara. &" In cazul nerespectarii dispozitiilor de la alin. !" si %", dupa e(pirarea termenelor, pe langa sanctiunea con tra#entionala, politia #a retine certificatul si placutele cu numerele de inmatriculare straine, care #or fi remise auto ritatilor emitente. Art. 32. - la inmatriculare, auto#e$iculului sau remorcii i se atribuie placute cu un singur numar de inmatriculare, cu e(ceptia cazurilor autorizate de )inisterul de Interne. Art. 33. - !" Inmatricularea auto#e$iculului si a remor cii se face pe baza urmatoarelor documentea" cererea solicitantului, care cuprinde si declaratia acestuia, pe proprie raspundere, cu pri#ire la modul de intrare in proprietatea sa a #e$iculului. b" fisa de inmatriculare, semnata, dupa caz, de actualul si de fostul proprietar, cu #izele care atesta plata ta(ei pentru mijloacele mecanice de transport. c" cartea de identitate a #e$iculului, pre#azuta cu ele mentele de secretizare aplicate de 2egia Autonoma 2egistrul Auto 2oman, in original si in copie. d" actul de proprietate al auto#e$iculului sau remorcii, in original si in copie. e" actul de identitate al solicitantului, in original si in copie. f" do#ada de efectuare a inspectiei te$nice periodice, in termenul de #alabilitate, cu e(ceptia auto#e$iculelor noi, la prima inmatriculare. g" copia documentului de asigurare pentru cazuri de raspundere ci#ila, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de auto#e$icule pe teritoriul 2omaniei. $" do#ada de efectuare a formalitatilor #amale de import definiti# pentru inmatricularea permanenta" sau temporar pentru inmatricularea temporara", in cazul auto#e$iculelor si al remorcilor dobAndite din strainatate. i" do#ada de plata a ta(ei de inmatriculare. j" do#ada de plata a contra#alorii certificatului de inmatriculare. <" do#ada de plata a contra#alorii placutelor cu numere de inmatriculare. l" do#ada de identificare a #e$iculului, eliberata de 2egia Autonoma 2egistrul Auto 2oman, cu e(ceptia #e$i culelor aflate la prima inmatriculare, sau certificatul de autenticitate al #e$iculului, dupa caz. %" ,ocumentele originale pre#azute la alin. !" lit. d" si e" se restituie pe loc, dupa confruntarea cu copiile aces tora. &" In cazul auto#e$iculului si remorcii de pro#enienta straina care nu sunt comercializate de agenti economici autorizati si care se inmatriculeaza pentru prima data in 2omania, se solicita, pe langa documentele pre#azute la alin. !", documentele de inmatriculare eliberate de auto ritatile straine, in original. In cazul e(istentei unor indicii cu pri#ire la falsificarea sau contrafacerea acestor acte, se #or efectua #erificari prin structurile specializate ale politiei, timp in care solicitantului i se pot atribui succesi# mai multe autorizatii pro#izorii de circulatie. +" Persoana juridica care solicita inmatricularea trebuie sa depuna, pe langa documentele pre#azute la alin. !", si acte care sa ateste dobAndirea personalitatii juridice, denu mirea, sediul si reprezentantul legal. Art. 34. - Auto#e$iculele si remorcile apartinAnd misiu nilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara acti#itatea in 2omania, se inmatriculeaza, la cererea celor interesati, cu a#izul )inisterului Afacerilor *(terne, pe baza acelorasi docu mente pre#azute la art. &&, cu e(ceptia ta(ei de inmatricu lare si a do#ezii de plata a ta(ei asupra mijloacelor mecanice de transport daca, pe baza de reciprocitate, se acorda scutiri pentru acestea. Art. 35. - !" 'e inmatriculeaza temporar auto#e$iculele si remorcile carea" urmeaza sa fie scoase definiti# din 2omania.

b" sunt importate in regim temporar, potri#it legii. c" sunt de pro#enienta straina, comercializate in 2omania in sistem leasing. %" Pentru cazurile pre#azute la alin. !" lit. a", inmatri cularea temporara se efectueaza pentru o perioada ce nu poate depasi termenul de #alabilitate al asigurarii internationale cartea #erde", iar pentru cazurile pre#azute la alin. !" lit. b", perioada de inmatriculare temporara nu poate depasi sfArsitul anului in curs, daca solicitarea a fost facuta in primele 5 luni ale anului respecti#, ori sfArsitul anului urmator, daca solicitarea a fost facuta in ultimele & luni ale anului in curs. &" Pentru auto#e$iculele si remorcile care se introduc in 2omania printro operatiune de leasing e(tern sau pen tru cele pre#azute la alin. !" lit. c", durata de inmatriculare temporara se atribuie pAna la e(pirarea contractului de leasing, fara a se depasi termenul limita stabilit pentru importul temporar. Art. 36. - Pentru fiecare auto#e$icul sau remorca inmatriculata se elibereaza un certificat de inmatriculare. 9orma si continutul acestuia se stabilesc de catre autorita tea competenta. Art. 37. - In cazul sc$imbarii oricaror date referitoare la proprietar ori la #e$icul, inscrise in certificatul de inma triculare, titularul acestuia este obligat sa solicite autoritatii emitente eliberarea unui nou astfel de document, in termen de cel mult &0 de zile de la data la care a sur#enit aceasta modificare. Art. 38. - !" Autoritatea competenta autorizeaza pro#izoriu circulatia auto#e$iculelor si a remorcilor neinmatriculate, pentru o perioada de cel mult &0 de zile, in #ederea efectuarii formalitatilor premergatoare inmatri cularii. In cazuri bine intemeiate, se pot atribui succesi# mai multe astfel de autorizatii pentru acelasi #e$icul. %" Autorizatia pro#izorie de circulatie da dreptul titularu lui acesteia de a circula numai pe teritoriul 2omaniei. Art. 39. - !" Autoritatea competenta inmatriculeaza pentru probe auto#e$icule si remorcia" care efectueaza probe in #ederea omologarii, precum si a autosasiurilor care efectueaza deplasari de la unitatile constructoare la cele care le caroseaza, la solicitarea per soanelor juridice care au ca obiect de acti#itate fabricarea, asamblarea, carosarea sau incercarea auto#e$iculelor sau a remorcilor. b" care se comercializeaza, in #ederea probelor solici tate de clienti, la cererea persoanelor juridice care detin spatiu special amenajat pentru e(punerea #e$iculelor si au un #olum mediu de #anzari de cel putin / auto#e$icule sau remorci intrun inter#al de o luna. %" Certificatele de inmatriculare pentru probe sunt #ala bile cel mult un an de la data eliberarii. &" Auto#e$iculele care participa la concursuri automobi listice pe teritoriul 2omaniei pot fi autorizate pro#izoriu pen tru circulatie, pe o perioada de cel mult &0 de zile si numai pe traseele mentionate in autorizatie. +" 'e interzic transportul comercial de bunuri si per soane cu auto#e$icule si remorci care circula in baza inmatricularii pentru probe, folosirea acestor certificate pen tru auto#e$icule si remorci de pro#enienta straina pentru care nu au fost efectuate formalitatile #amale in 2omania, precum si circulatia #e$iculelor pre#azute la alin. ! lit. b", in afara judetului sau a municipiului 3ucuresti, in raza caruia isi are sediul titularul certificatului de inmatriculare pentru probe. Art. 40. - 'e interzice circulatia pe drum a auto#e$icu lelor sau remorcilor dacaa" termenul pre#azut pentru inmatricularea pro#izorie, pentru probe sau temporara a e(pirat. b" do#ada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare retinut potri#it legii este fara drept de circulatie sau cu durata dreptului de circulatie e(pirata. Inregistrarea #e$iculelor Art. 41. - !" Tram#aiele, troleibuzele, masinile auto propulsate pentru lucrari, masinile agricole sau forestiere, #e$iculele cu tractiune animala, precum si cele pentru care )O4ITO2UL O9ICIAL AL 2Oma4I*I, PA2T*A I, 4r. /:7&!.I.%00& / nu e(ista obligatia inmatricularii se inregistreaza la consi liile locale, potri#it reglementarilor emise de

acestea. %" O data cu inregistrarea #e$iculelor pre#azute la alin. !", se emite certificatul si se atribuie un numar de inregistrare compus din denumirea localitatii sau abre#ierea denumirii localitatii si un numar de ordine. &" Consiliile locale stabilesc traseele de circulatie ale #e$iculelor pre#azute la alin. !". Art. 42. - 'e interzic circulatia pe drumul public a #e$iculelor neinregistrate ori care nu poarta numarul de inregistrare, precum si circulatia acestora pe alte trasee decat cele stabilite. 4umerele de inmatriculare sau de inregistrare, cele pro#izorii si de probe Art. 43. - !" la inmatriculare, fiecarui auto#e$icul sau fiecarei remorci i se atribuie un numar de inmatriculare compus din indicati#ul judetului sau al municipiului 3ucuresti, numarul de ordine si o combinatie de trei litere. %" 4umarul de inmatriculare al auto#e$iculelor si remor cilor pre#azute la art. &+ este compus din indicati#ul C,, CO sau TC, dupa caz, si numarul de ordine. &" In cazul numarului de inmatriculare temporara, la indicati#ul judetului sau al municipiului 3ucuresti si numarul de ordine se adauga luna si anul in care e(pira #alabilita tea inmatricularii. +" la autorizarea pro#izorie a circulatiei auto#e$iculului sau remorcii se atribuie un numar compus din indicati#ul judetului sau al municipiului 3ucuresti si numarul de ordine. /" la inmatricularea pentru probe a auto#e$iculului sau a remorcii se atribuie un numar compus din indicati#ul judetului sau al municipiului 3ucuresti, numarul de ordine si inscrisul =P2O3*= . ;" la data inmatricularii, inregistrarii sau autorizarii pen tru circulatie se elibereaza si placutele cu numarul atribuit. Art. 44. - !" 4umarul de inmatriculare, cel pro#izoriu si de probe se aplica pe placute metalice, a#and fondul alb reflectorizant si inscrisul cu litere majuscule si cifre arabe, in relief. %" Placutele se fi(eaza la partea din fata si din spate a auto#e$iculului, iar la motocicleta, motoreta si remorca, numai la partea din spate, in locurile special destinate. &" Pe placuta din spate se aplica ecusonul care atesta efectuarea inspectiei te$nice periodice. Art. 45. - Indicati#ele judetelor si al municipiului 3ucuresti, alcatuirea numerelor de ordine, formele, dimensi unile, culorile fondului placilor si ale inscrisurilor aplicate, precum si conditiile de calitate sunt stabilite prin standard de stat, potri#it legii. Art. 46. - 4umerele de inregistrare, forma si dimensiunile placutelor cu numere de inregistrare pentru #e$iculele apartinand )inisterului Apararii 4ationale sau )inisterului de Interne se stabilesc si se atribuie de aceste institutii. 2adierea din circulatie a #e$iculelor . Art. 47. - !" Proprietarii de #e$icule inmatriculate sau inregistrate sunt obligati sa solicite radierea din e#identa a acestora, in termen de &0 de zile, in urmatoarele cazuria" la trecerea #e$iculului in proprietatea altei persoane. b" la sc$imbarea domiciliului sau sediului in raza de competenta a altei unitati administrati#teritoriale decat aceea unde #e$iculul este inmatriculat sau inregistrat. c" la scoaterea definiti#a din 2omania a auto#e$iculului sau remorcii. d" cand #e$iculul a de#enit impropriu din punct de #edere te$nic pentru a circula pe drumul public si daca fac do#ada ca acesta este dezmembrat de un agent economic autorizat potri#it legii. %" In cazul furtului, radierea din circulatie se efectueaza dupa 50 de zile de la data inregistrarii plangerii, la solicita rea proprietarului. &" 8e$iculul indisponibilizat prin instituirea unui sec$estru asigurator se radiaza in baza ordonantei moti#ate a procurorului sau a inc$eierii instantei de judecata. +" Proprietarul #e$iculului poate solicita radierea aces tuia daca nu mai doreste sal pastreze in circulatie, cu conditia depozitarii lui in alte spatii decat cele apartinAnd domeniului public.

/" 'e radiaza din oficiu #e$iculul abandonat ori fara stapAn, in conditiile pre#azute de lege, precum si #e$iculul care a apartinut unei persoane juridice desfiintate si pentru care nu sa ac$itat impozitul asupra mijloacelor mecanice de transport pe o perioada mai mare de & ani. ;" radierea se comunica in termen de &0 de zile, de catre autoritatea care a efectuato, administratiei financiare competente, potri#it legii. Art. 48. - radierea se face pe baza depunerii certifi catului si placutelor cu numere de inmatriculare, a cartii de identitate a auto#e$iculului, a fisei de inmatriculare cu #iza administratiei financiare competente, precum si a documen telor care atesta faptul ca a inter#enit una dintre situatiile pre#azute la art. +6 alin. !"- /". sus SECTIUNEA a 3-a Obligatiile detinatorilor de vehicule Art. 49. - ,etinatorii de #e$icule sunt obligati sa comu nice, la cererea politiei, identitatea persoanelor carora leau incredintat #e$iculele pentru a fi conduse pe drumurile publice, in cazul in care aceste persoane au sa#arsit infractiuni sau au comis contra#entii. Art. 50. - !" Proprietarul de auto#e$icul sau remorca, cu domiciliul, sediul sau resedinta in 2omania, este obligata" sa declare autoritatii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de inmatriculare, in cel mult +: de ore de la constatare. b" sa solicite 2egiei Autonome .)onitorul Oficial publi carea pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de inma triculare. c" sa solicite eliberarea unui nou document in locul celui furat, pierdut sau distrus. d" sa depuna imediat, la autoritatea emitenta, originalul certificatului de inmatriculare, daca, dupa obtinerea duplica tului, a reintrat in posesia acestuia. e" sa prezinte #e$iculul pentru a fi supus inspectiei te$ nice la termenul si in conditiile pre#azute de lege. %" Persoanele juridice detinatoare de #e$icule au, pe langa cele pre#azute la alin. !", si urmatoarele obligatiia" sa #erifice starea te$nica a #e$iculelor, sa faca mentiuni despre aceasta in foaia de parcurs sau ordinul de ser#iciu si sa nu permita iesirea in circulatie a celor care nu indeplinesc conditiile te$nice. b" sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de ser#iciu pentru #e$iculele care pleaca in cursa. )O4ITO2UL O9ICIAL AL 2Oma4I*I, PA2T*A I, 4r. /:7&!.I.%00& ; c" sa nu permita conducerea #e$iculului de catre per soane care nu poseda permis de conducere corespunzator sau atestat profesional. d" sa nu permita conducatorilor de #e$icule sa plece in cursa sub influenta bauturilor alcoolice, a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori intro stare accentuata de oboseala. e" sa tina seama de obser#atiile facute de politisti sau de conducatorii de #e$icule in foaia de parcurs. f" sa anunte imediat politia despre orice accident sa#arsit de conducatorii de #e$icule proprii. g" sa instaleze la intrarile si iesirile din garaje si depouri indicatoare de pre#enire. $" sa #erifice respectarea timpilor de repaus si de odi$na, precum si a regimului legal de #iteza, prin citirea inregistrarilor aparatelor pre#azute la art. %/5. i" sa asigure prin mijloace proprii testarea anuala a cali ficarii conducatorilor de auto#e$icule in scopul insusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale ce reglementeaza circulatia pe drumurile publice. Art. 51. - !" ,etinatorii de auto#e$icule pot monta pe acestea sisteme antifurt. %" 'e interzice montarea pe auto#e$icule a sistemelor antifurt sonore care se declanseaza la trecerea, in imediata apropiere, a altui #e$icul. ,urata semnalului nu trebuie sa fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu tre buie sa depaseasca pragul fonic pre#azut in reglementarile legale in #igoare.

sus CAPITOLUL III Con ucatorii e !ehicule SECTIUNEA 1 Permisul de conducere Art. 52. - Conducatorii de auto#e$icule si tram#aie tre buie sa posede permis de conducere corespunzator cate goriei din care face parte #e$iculul condus. Art. 53. - Permisul de conducere se elibereaza pentru una sau mai multe dintre urmatoarele categorii si subcate gorii de #e$iculea" CAT*1O2IA A- motocicleta cu sau fara atas. b" CAT*1O2IA 3!. auto#e$iculul a carui masa totala ma(ima autorizata nu depaseste &./00 <g si al carui numar de locuri pe scaune, in afara conducatorului, nu este mai mare de :. %. ansamblul format dintrun auto#e$icul tragator din CAT*1O2IA 3 si o remorca a carei masa totala ma(ima auto rizata nu depaseste 6/0 <g. &. ansamblul format dintrun auto#e$icul tragator din CAT*1O2IA 3 si o remorca a carei masa totala ma(ima auto rizata nu depaseste &./00 <g, iar masa totala ma(ima autorizata a remorcii nu depaseste masa proprie a auto#e $iculului tragator. c" CAT*1O2IA 3*- ansamblul format dintrun auto#e$i cul tragator din CAT*1O2IA 3 si o remorca a carei masa totala ma(ima autorizata depaseste 6/0 <g, iar masa totala ma(ima autorizata a intregului ansamblu depaseste &./00 <g. d" CAT*1O2IA C!. auto#e$iculul, altul decat cel din CAT*1O2IA ,, a carui masa totala ma(ima autorizata este mai mare de &./00 <g. %. ansamblul format dintrun auto#e$icul din CAT*1O2IA C si o remorca a carei masa totala ma(ima autorizata nu depaseste 6/0 <g. e" CAT*1O2IA C*- ansamblul de #e$icule constand dintrun auto#e$icul tragator din CAT*1O2IA C si o remorca a carei masa totala ma(ima autorizata este mai mare de 6/0 <g. f" CAT*1O2IA ,- auto#e$iculul destinat transportului de persoane a#and mai mult de : locuri pe scaune, in afara locului conducatorului. Auto#e$iculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala ma(ima autorizata nu depaseste 6/0 <g. g" CAT*1O2IA ,*- ansamblul de #e$icule constand dintrun auto#e$icul tragator din CAT*1O2IA , si o remorca a carei masa totala ma(ima autorizata este mai mare de 6/0 <g. 2emorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane. $" CAT*1O2IA Tr- tractor si masina autopropulsata pentru lucrari. i" CAT*1O2IA Tb- troleibuz. j" CAT*1O2IA T#- tram#ai. <" 'U3CAT*1O2IA A!- motocicleta usoara cu o capa citate care nu depaseste !%/ cm& si o putere care nu depaseste !! <>. l" 'U3CAT*1O2IA 3!- auto#e$iculul cu trei sau patru roti a#and masa proprie peste +00 <g, dar nu mai mare de //0 <g, si ec$ipat cu un motor cu ardere interna cu capacitate cilindrica mai mare de +/ cm& sau cu orice alt motor cu o putere ec$i#alenta ori cu #iteza prin constructie mai mare de /0 <m7$. m" 'U3CAT*1O2IA C!- auto#e$iculul, altul decat cel din CAT*1O2IA ,, a carui masa totala ma(ima autorizata este de peste &./00 <g, dar nu mai mare de 6./00 <g. Auto#e$iculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala ma(ima autorizata nu depaseste 6/0 <g. n" 'U3CAT*1O2IA C!*- ansamblul de #e$icule constand dintrun auto#e$icul tragator din subCAT*1O2IA C! si o remorca a carei masa totala ma(ima autorizata este mai mare de 6/0 <g, cu conditia ca masa totala ma(ima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca !%.000 <g, iar masa totala ma(ima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a auto#e$iculului tragator.

o" 'U3CAT*1O2IA ,!!. auto#e$iculul destinat transportului de persoane a#and cel putin 5 locuri pe scaune, dar nu mai mult de !;, in afara locului conducatorului. %. ansamblul de #e$icule format dintrun auto#e$icul tragator din subCAT*1O2IA ,! si o remorca a carei masa totala ma(ima autorizata nu depaseste 6/0 <g. p" 'U3CAT*1O2IA ,!*- ansamblul de #e$icule constand dintrun auto#e$icul tragator din subCAT*1O2IA ,! si o remorca a carei masa totala ma(ima autorizata este mai mare de 6/0 <g, cu conditia ca masa totala ma(ima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca !%.000 <g, iar masa totala ma(ima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a auto#e$iculului tragator. 2emorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane. Art. 54. - !" Permisul de conducere se obtine pe baza de e(amen. %" *(amenul pentru obtinerea permisului de conducere se sustine la politia specializata din Inspectoratul 1eneral al Politiei 2omane si structurile sale teritoriale. Art. 55. - !" Persoana care solicita e(aminarea in #ederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa inde plineasca urmatoarele conditiia" sa aiba #arsta de cel putin !; ani impliniti, pentru subcategoriile A! si 3!. b" sa aiba #arsta de cel putin !: ani impliniti, pentru categoriile A, 3, 3*, Tr, C si C*, precum si pentru sub categoriile C! si C!*. c" sa aiba #arsta de cel putin %! de ani impliniti, pentru categoriile ,, ,*, Tb si T#, precum si subcategoriile ,! si ,!*. d" sa fie apta din punct de #edere medical si psi$ologic pentru conducerea auto#e$iculelor din categoriile si sub categoriile pentru care solicita e(aminarea. e" sa faca do#ada absol#irii, cel putin, a cursurilor primare. f" sa faca do#ada ca indeplineste conditiile pre#azute de art. %+ alin. %" din Ordonanta de urgenta a 1u#ernului nr. !5/7%00% pri#ind circulatia pe drumurile publice, denu mita in continuare ordonanta de urgenta. %" Posesorul permisului de conducere pentru CAT*1O2IA A are dreptul sa conduca o motocicleta cu o putere care depaseste %/ <> sau un raport putere7greu tate care depaseste 0,!; <>7<g ori o motocicleta cu atas cu un raport putere7greutate care depaseste 0,!; <>7<g, numai daca are o e(perienta de minimum % ani pe o motocicleta cu specificatii te$nice inferioare sau daca per soana are %! de ani si promo#eaza un test specific de cunostinte si comportament. &" )embrii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare se pot prezenta la e(amen in #ederea obtinerii permisului de conducere in conditiile stabilite prin protocol de )inisterul de Interne si )inisterul Afacerilor *(terne. Art. 56. - !" Persoana care solicita prezentarea la e(amen in #ederea obtinerii permisului de conducere tre buie sa faca do#ada ca a absol#it cursurile unei scoli de pregatire a conducatorilor de auto#e$icule, organizate, potri #it legii, pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicita e(aminarea. %" Pregatirea candidatilor care solicita obtinerea permi sului de conducere #alabil pentru categoriile sau subcate goriile A, A!, 3, 3! si 3* poate fi efectuata si de catre instructori auto independenti. Art. 57. - Pentru admiterea prezentarii la e(amen per soana care solicita e(aminarea in #ederea obtinerii permi sului de conducere trebuie sa depuna urmatoarele documentea" cererea tip. b" fisa de scolarizare. c" fisa medicala si a#izul psi$ologic. d" certificatul de cazier judiciar. e" copia actului de identitate. f" copia actului de studii care sa ateste indeplinirea conditiei pre#azute la art. // alin. !" lit. e". g" c$itanta de plata a ta(ei de e(aminare. Art. 58. - !" *(amenul pentru obtinerea permisului de conducere consta in-

a" proba teoretica, de cunoastere a legislatiei rutiere, a te$nicilor de acordare a primului ajutor medical si a notiuni lor elementare de mecanica auto. b" proba de conducere a auto#e$iculului in traseu, corespunzatoare categoriei de permis solicitat, cu e(ceptia categoriei A si subcategoriei A! pentru care se #erifica numai indemanarea in conducere in poligoane special amenajate. %" Persoana cu $andicap fizic poate sustine e(amenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A si7sau 3 daca auto#e$iculul utilizat la e(aminare este adaptat infirmitatii acesteia. Art. 59. - !" 2ezultatul e(aminarii se consemneaza prin calificati#ul =admis= sau =respins=. Persoana care nu promo#eaza oricare dintre probe este declarata =respins=. %" In cazul in care se constata ca o persoana a fost declarata =admis= prin incalcarea dispozitiilor legale sau prin mijloace frauduloase, permisul de conducere se anu leaza de sefii structurilor pre#azute la art. !0! alin. !" din ordonanta de urgenta. &" Persoana care, desi admisa la proba teoretica, nu se prezinta in termen de 50 de zile pentru sustinerea pro bei practice este declarata =respins=. +" Persoana declarata =respins= poate sustine un nou e(amen numai dupa o perioada de cel putin !/ zile, dar nu mai tarziu de un an de la absol#irea scolii, in caz con trar urmand sa efectueze un nou curs de pregatire. Art. 60. - !" Permisul de conducere se elibereaza de catre ,irectia 1enerala de *#identa Informatizata a Persoanei din )inisterul de Interne, prin structura centrala si cele teritoriale de specialitate. %" 9orma si continutul permisului de conducere se sta bilesc de catre autoritatea pre#azuta la alin. !". &" Permisul de conducere este #alabil pe o perioada de !0 ani de la data eliberarii, inclusi# cel cu #alabilitate de / ani, emis anterior anului !55:. +" la e(pirarea perioadei de #alabilitate, acesta #a fi presc$imbat, fara sustinerea unui nou e(amen. Art. 61. - !" Posesorul unui permis de conducere #alabil numai pentru CAT*1O2IA Tr tractor - are dreptul sa conduca si un ansamblu de #e$icule format dintrun tractor si una sau doua remorci. %" Posesorul permisului de conducere #alabil pentru una dintre categoriile 3, C sau C* are dreptul sa conduca si #e$icule din CAT*1O2IA Tr - tractor. &" Posesorul unui permis de conducere #alabil pentru categoriile , sau ,* are dreptul sa conduca si #e$icule din CAT*1O2IA Tb - troleibuz. +" Posesorii permiselor de conducere #alabile pentru categoriile Tr, T# sau Tb pot conduce #e$icule din aceste categorii doar pe teritoriul 2omaniei. Art. 62. - !" Persoana care solicita e(aminarea in #ederea obtinerii permisului de conducere #alabil pentru categoriile C si , trebuie sa faca do#ada ca poseda per mis de conducere #alabil pentru CAT*1O2IA 3. %" Persoana care solicita e(aminarea in #ederea obtinerii permisului de conducere #alabil pentru categoriile )O4ITO2UL O9ICIAL AL 2Oma4I*I, PA2T*A I, 4r. /:7&!.I.%00& : 3*, C* si ,* trebuie sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce auto#e$icule din categoriile 3, C si, respecti#, ,. Art. 63. - !" Permisul de conducere #alabil pentru o categorie da dreptul de a conduce si auto#e$iculele din subCAT*1O2IA pe care aceasta o include. %" Permisul de conducere #alabil pentru categoriile C* sau ,* este #alabil si pentru conducerea ansamblului de #e$icule din CAT*1O2IA 3*, daca titularul acestuia poseda CAT*1O2IA 3. &" Permisul de conducere #alabil pentru CAT*1O2IA C* este #alabil si pentru CAT*1O2IA ,*, daca titularul acestuia poseda CAT*1O2IA ,. +" Permisul de conducere #alabil pentru subCAT*1O2IA C!* este #alabil si pentru subCAT*1O2IA ,!*, daca titularul acestuia poseda subCAT*1O2IA ,!. Art. 64. - !" Organizarea si defasurarea cursurilor de pregatire a persoanelor in #ederea obtinerii permisului de conducere se fac potri#it normelor metodologice elaborate de )inisterul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei impreuna cu )inisterul *ducatiei si Cercetarii si )inisterul de Interne, in baza programei de in#atamant a unitatilor care le

organizeaza, elaborata de )inisterul *ducatiei si Cercetarii si a#izata de )inisterul de Interne. %" Organizarea si desfasurarea, in cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, a cursurilor de pregatire a personalului propriu pentru obtinerea permisului de conducere se autorizeaza de catre aceste institutii. &" Autorizarea ca profesor de legislatie si7sau instructor de conducere auto a personalului din cadrul institutiilor pre#azute la alin. %" se face de catre acestea, in baza normelor metodologice elaborate de )inisterul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei impreuna cu )inisterul *ducatiei si Cercetarii si )inisterul de Interne. Art. 65. - !" Auto#e$iculele destinate in#atarii condu cerii, cu e(ceptia motocicletelor, #or fi dotate cu dubla comanda pentru frana si ambreiaj. %" Auto#e$iculele pre#azute la alin. !" #or fi ec$ipate cu o caseta a#and inscriptia ='coala=, cu dimensiunile si caracteristicile pre#azute in actele normati#e in #igoare. 9ac e(ceptie autobuzele, troleibuzele si tram#aiele, care #or a#ea inscriptia ='coala= aplicat pe partile laterale, in fata si in spate. Art. 66. - !" Conducerea pe drumurile publice a auto #e$iculelor pre#azute la art. ;/ de catre persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica pentru obtinerea permisului de conducere este permisa numai sub supra#e g$erea instructorilor auto autorizati, care raspund pentru incalcarea regulilor de circulatie de catre acestea. %" Pregatirea practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere se face numai pe trasee stabilite de politie. Art. 67. - !" In termen de &0 zile de la sc$imbarea oricaror date inscrise in permisul de conducere sau la e(pirarea termenului de #alabilitate al acestuia, titularul este obligat sa solicite eliberarea unui nou permis de condu cere. %" Titularii permiselor de conducere eliberate de alte state, care isi stabilesc domiciliul sau resedinta in 2omania, sunt obligati sa solicite autoritatii competente presc$imbarea acestora, in termen de 50 de zile, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne. &" Posesorii permiselor de conducere obtinute in alte state, care nu pot fi presc$imbate in conditiile pre#azute la alin. %", pot sustine e(amen pentru obtinerea permisului de conducere, fara efectuarea cursurilor de pregatire teore tica si practica. Art. 68. - Titularul permisului de conducere trebuie sa declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autoritatii emitente, in cel mult +: de ore de la constatare, si sa solicite publicarea in )onitorul Oficial al 2omaniei, Partea a IIIa, precum si eliberarea unui nou permis de conducere. Art. 69. - Permisul de conducere al conducatorului auto decedat se preda de catre persoana care il detine, in termen de &0 de zile, autoritatii emitente. Art. 70. - *#identa conducatorilor de auto#e$icule si tram#aie se tine la ,irectia 1enerala de *#identa Informatizata a Persoanei din )inisterul de Interne, prin structura centrala si cele teritoriale de specialitate. sus SECTIUNEA a 2-a Atestatul profesional Art. 71. - !" Atestatul profesional este documentul care da dreptul posesorului permisului de conducere, anga jat pe baza de contract, sa conduca auto#e$icule destinate transportului public de marfuri sau persoane. %" Atestatul profesional se elibereaza de catre Autoritatea 2utiera 2omana in conditiile stabilite prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. Art. 72. - Atestatul profesional se elibereaza conducatorului de auto#e$icul care efectueazaa" transport de marfuri cu #e$icule cu masa ma(ima autorizata mai mare de 6,/ tone, in trafic intern si7sau international. b" transport public de persoane in trafic intern si7sau international. c" transport de produse sau substante periculoase. d" transport cu auto#e$icule cu mase si7sau gabarite depasite.

Art. 73. - Atestatul profesional se suspenda sau se anuleaza de catre autoritatea care la eliberat, in cazul in care titularul a sa#arsit abateri gra#e sau repetate de la reglementarile specifice pri#ind transportul rutier si protectia mediului. Art. 74. - Titularul permisului de conducere #alabil pen tru una sau mai multe categorii de auto#e$icule nu poate efectua transport public de marfuri sau persoane fara a a#ea atestat profesional #alabil pentru tipul de acti#itate pe care o e(ecuta CAPITOLUL I8 "e#nalizarea rutiera Art. 75. - 'emnalizarea rutiera se realizeaza prin sem nale luminoase, indicatoare si marcaje, precum si prin alte mijloace pre#azute in prezentul regulament. Art. 76. - !" Persoanele care folosesc drumurile publice trebuie sa se conformeze semnificatiei semnalelor luminoase, indicatoarelor, marcajelor, precum si semnalelor agentilor care dirijeaza circulatia si ale conducatorilor de #e$icule. %" Ordinea de prioritate intre regulile de circulatie, diferitele tipuri de mijloace de semnalizare rutiera si semnalele agentului care dirijeaza circulatia este urmatoareaa" semnalele speciale de a#ertizare luminoasa si7sau sonora. b" semnalele politistului. c" semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei. d" semnalele luminoase. e" indicatoarele. f" marcajele. g" regulile de circulatie. Art. 77. - !" )ijloacele de semnalizare rutiera si ec$i pamentele destinate sigurantei circulatiei se instaleaza si7sau se aplica de administratorul drumului public, cu acor dul politiei. %" 'emnificatia, precum si dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutiera, forma, simbolul, culoarea si conditiile de e(ecutie, amplasarea, instalarea si aplicarea acestora sunt stabilite prin standarde de stat. sus SECTIUNEA 1 Semnalele luminoase 1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor Art. 78. - !" 'emnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesi#, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care com pun un semafor. %" ,upa numarul corpurilor de iluminat, semafoarele sunta" cu un corp de iluminat, cu lumina intermitenta de a#ertizare. b" cu doua corpuri de iluminat, pentru pietoni si bici clisti. c" cu trei corpuri de iluminat, pentru #e$icule. d" cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tram#aie. &" 'emafoarele se monteaza in a(ul #ertical al stalpului sau pe consola, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus in jos, fiind urmatoareaa" la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este- rosu, galben, #erde. b" la semaforul cu doua culori ordinea semnalelor este- rosu, #erde. c" la semaforul pentru tram#aie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioara si unul la partea inferioara, toate cu lumina alba. Art. 79. - !" 'emafoarele care emit semnale lumi noase pentru dirijarea circulatiei in intersectii se instaleaza obligatoriu inainte de intersectie, astfel incat sa fie #izibile de la o distanta de cel putin /0 m. Acestea pot fi repetate in mijlocul, deasupra ori de cealalta parte a intersectiei. %" 'emnificatia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulatiei #e$iculelor este #alabila pe intreaga latime a partii carosabile desc$ise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza. Pe drumurile cu doua sau mai multe benzi pe sens, pentru directii diferite,

delimitate prin marcaje lon gitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz in care semnificatia semnalelor luminoase se limiteaza la banda sau benzile astfel semna lizate. Art. 80. - 'emnalele rosu, galben si #erde pot fi in forma de sageti de aceeasi culoare, pe fond negru. In acest caz interdictia sau permisiunea de trecere impusa de semnalul luminos este limitata la directia sau directiile indi cate prin aceste sageti. Aceeasi semnificatie o au si sagetile aplicate pe panourile aditionale ce insotesc, la par tea inferioara, semafoarele. 'ageata pentru mersul inainte are #arful in sus. Art. 81. - !" 'emafoarele pentru tram#aie au forma de caseta cu patru corpuri de iluminat de culoare alba si trebuie insotite de panouri cu semne aditionale. %" 'emnalul de libera trecere pentru tram#aie este dat de combinatia luminoasa a lampii inferioare cu una dintre cele trei lampi situate la partea superioara pentru indicarea directiei. &" 'emnalul de interzicere a trecerii tram#aiului este dat de iluminarea concomitenta a celor trei lumini din par tea superioara a casetei. Art. 82. - !" 'emnalul #erde permite trecerea. %" 'e interzice intrarea intro intersectie c$iar daca semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, daca din cauza aglomerarii circulatiei conducatorul de #e$i cul risca sa ramana imobilizat, stanjenind sau impiedicand desfasurarea traficului. &" cand semaforul este insotit de una sau mai multe lampi care emit lumina intermitenta de culoare #erde sub forma uneia sau unor sageti pe fond negru catre dreapta, acestea permit trecerea numai in directia indicata, oricare ar fi in acel moment semnalul in functiune al semaforului. +" In cazurile pre#azute la alin. &", conducatorii #e$i culelor sunt obligati sa acorde prioritate de trecere partici pantilor la trafic cu care se intersecteaza si circula conform semnificatiei culorii semaforului care li se adreseaza. Art. 83. - !" 'emnalul rosu interzice trecerea. %" la semnalul rosu #e$iculul trebuie oprit inaintea marcajului pentru oprire sau, dupa caz, pentru trecerea pietonilor, iar in lipsa acestuia, in dreptul semaforului. ,aca semaforul este instalat deasupra ori de cealalta parte a intersectiei, in lipsa marcajului pentru oprire sau pentru tre cerea pietonilor, #e$iculul trebuie oprit inainte de marginea partii carosabile a drumului ce urmeaza a fi intersectat. &" Atunci cand semnalul rosu functioneaza concomitent cu cel galben, acesta anunta aparitia semnalului #erde. Art. 84. - !" cand semnalul galben apare dupa semnalul #erde, conducatorul #e$iculului care se apropie de intersectie nu trebuie sa treaca de locurile pre#azute la Art. :& alin. %", cu e(ceptia situatiei in care, la aparitia semnalului, se afla atat de aproape de acele locuri, incat nu ar mai putea opri #e$iculul in conditii de siguranta. %" 'emnalul galben intermitent permite trecerea, cu res pectarea semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie apli cabile in acel loc. &" Aceeasi semnificatie o are si semnalul galben inter mitent al unei lampi instalate intrun loc periculos. Art. 85. - In intersectii dirijarea circulatiei tram#aielor se poate realiza si prin semafoare a#and semnale lumi noase de culoare alba, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei celorlalte #e$icule. Art. 86. - 'emnalul luminos destinat numai dirijarii circulatiei bicicletelor are in campul sau imaginea unei biciclete de culoare rosie, respecti# #erde pe fond negru. Aceeasi destinatie o are si semnalul luminos al unui semafor insotit de un panou aditional pe care figureaza o bicicleta. Art. 87. - !" cand deasupra benzilor, delimitate prin marcaje longitudinale, sunt instalate dispoziti#e care emit semnale rosii si #erzi, acestea sunt destinate semnalizarii benzilor cu circulatie re#ersibila. 'emnalul rosu, a#and forma a doua bare inclinate si incrucisate, interzice accesul #e$iculelor pe banda deasupra careia se gaseste, iar semnalul #erde, de forma unei sageti cu #arful in jos, permite intrarea #e$iculelor si circulatia pe acea banda.

%" 'emnalul luminos intermediar care anunta sc$imba rea semnalului #erde in cazul benzilor cu circulatie re#ersi bila are forma unei sau unor sageti de culoare galbena ori alba cu #arful orientat in diagonala catre in jos, spre dreapta. Acest semnal anunta ca banda deasupra careia se afla este pe punctul de a fi inc$isa circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza si ca acestia sunt obligati sa se deplaseze pe banda sau benzile indicate de sageti. Art. 88. - Conducatorul #e$iculului care intra intro intersectie la culoarea #erde a semaforului este obligat sa respecte si semnificatia indicatoarelor instalate in interiorul acesteia. Art. 89. - !" Auto#e$iculele pre#azute la art. &% alin. !" lit. a" si b" din ordonanta de urgenta, cand se deplaseaza in actiuni de inter#entie sau in misiuni care impun urgenta, pot circula prin intersectii, c$iar daca sem nalele luminoase ale semaforului interzic trecerea sau daca indicatoarele e(istente obliga la acordarea prioritatii ori interzic accesul. %" Conducatorii auto#e$iculelor pre#azute la alin. !" sunt obligati sa foloseasca din timp mijloacele de a#ertizare sonora si luminoasa. 2. Semnalele luminoase pentru pietoni Art. 90. - !" 'emnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare #erde si rosie. Acestea functioneaza corelat cu semnalele pentru dirijarea circulatiei #e$iculelor. %" 'emnalul #erde poate a#ea in campul sau imaginea unui pieton in mers, iar cel rosu, imaginea unui pieton oprit. &" 'emnalele luminoase pentru pietoni pot fi insotite de semnale acustice pentru a asigura tra#ersarea drumului de catre ne#azatori. +" Pe sectoarele de drum unde #alorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu a#izul politiei, poate amplasa in zona marcajului trecerii pentru pietoni sema foare sau panouri speciale cu comanda manuala a cererii de #erde, care se poate face direct de catre pietoni. Art. 91. - !" 'emnalul #erde permite trecerea. %" cand semnalul #erde incepe sa functioneze intermi tent inseama ca timpul afectat tra#ersarii drumului este in curs de epuizare si urmeaza semnalul rosu. Art. 92. - !" 'emnalul rosu interzice pietonilor sa se angajeze pe partea carosabila. %" Pietonul surprins in timpul tra#ersarii de semnalul rosu trebuie sa grabeasca trecerea, iar daca drumul este pre#azut cu un refugiu sau spatiu interzis circulatiei #e$icu lelor, sa astepte pe acesta aparitia semnalului #erde. 3. Alte semnale luminoase Art. 93. - In cazul semaforizarii corelate, in lungul unui traseu pot fi instalate dispoziti#e de cronometrare a timpu lui aferent culorii, precum si dispoziti#e luminoase care sa arate participantilor la trafic timpii stabiliti prin programul de semaforizare, iar pentru conducatorii de auto#e$icule si #iteza de deplasare. Art. 94. - 'emaforul de a#ertizare se instaleaza la iesirea din intersectie si este constituit dintrun corp de ilu minat cu lumina galbena intermitenta. Acesta poate a#ea in campul sau imaginea unui pieton in miscare, de culoare galbena pe fond negru. Art. 95. - Pentru semnalizarea si dirijarea circulatiei pe sectoarele de drumuri, cu e(ceptia autostrazilor, unde se e(ecuta lucrari pe partea carosabila, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligatia presemnalizarii #izibile a acestora de la o distanta de cel putin !/0 m. sus SECTIUNEA a 2-a Indicatoarele Art. 96. - !" Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunta" de a#ertizare. b" de reglementare, care pot fi!. de prioritate. %. de interzicere sau restrictie. &. de obligare.

c" de orientare si informare. %" Indicatoarele pot fi insotite de panouri cu semne aditionale. Art. 97. - !" Indicatoarele se instaleaza, de regula, pe partea dreapta a sensului de mers. In cazul in care conditiile locale impiedica obser#area din timp a indicatoa relor de catre conducatorii carora li se adreseaza, ele se pot instala ori repeta pe partea stanga, in zona mediana a drumului, pe un refugiu ori spatiu interzis circulatiei #e$icu lelor, deasupra partii carosabile sau de cealalta parte a intersectiei, in loc #izibil pentru toti participantii la trafic. %" Indicatoarele pot fi insotite de panouri cu semne aditionale continAnd inscriptii sau simboluri care le preci zeaza, completeaza ori limiteaza semnificatia. &" 'emnele aditionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori c$iar pe indicatoare, daca intelegerea semnificatiei acestora nu este afectata. +" Pentru a fi #izibile pe timp de noapte, indicatoarele trebuie sa fie reflectorizante, luminoase ori iluminate. Art. 98. - !" 'emnificatia unui indicator este #alabila pe intreaga latime a partii carosabile desc$ise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza. %" cand indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificatia lor este #alabila numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate. &" 'emnificatia indicatoarelor de a#ertizare incepe din dreptul locului sau sectorului periculos pe care il semnali zeaza si inceteaza imediat dupa acesta. +" 'emnificatia indicatoarelor de interzicere sau restrictie incepe sau este aplicabila din dreptul acestor indi catoare. In lipsa unei semnalizari care sa precizeze lungi mea sectorului pe care se aplica reglementarea ori a unor indicatoare care sa anunte sfArsitul interdictiei sau al restrictiei, semnificatia acestor indicatoare inceteaza in intersectia cea mai apropiata. cand indicatoarele de interzi cere sau restrictie sunt instalate impreuna cu indicatorul ce anunta intrarea intro localitate, semnificatia lor este #ala bila pe drumul respecti#, cu e(ceptia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel. Art. 99. - Pentru informatii, a#ertizari sau reguli de circulatie aplicabile temporar, se folosesc aceleasi indicatoare ca in semnalizarea permanenta, insa simbolurile #or fi aplicate pe fond galben. sus SECTIUNEA a 3-a arcajele Art. 100. - !" marcajele ser#esc la organizarea circulatiei, a#ertizarea sau indrumarea participantilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau impreuna cu alte mij loace de semnalizare rutiera pe care le completeaza, le intaresc sau le precizeaza semnificatia. %" marcajele aplicate pe drumurile publice neiluminate trebuie sa fie reflectorizante sau insotite de dispoziti#e reflectorizante, atunci cand se adreseaza conducatorilor #e$iculelor aflate in miscare. Art. 101. - marcajele aplicate pe drumurile publice sunta" longitudinale, care pot fi!. de separare a sensurilor de circulatie. %. de delimitare a benzilor de circulatie. &. de delimitare a partii carosabile. b" trans#ersale, care pot fi!. de oprire. %. de cedare a trecerii. &. de tra#ersare pentru pietoni. +. de tra#ersare pentru biciclisti. c" alte marcaje, care pot fi!. di#erse!.!. de g$idare. !.%. pentru spatii inguste.

!.&. pentru spatii interzise. !.+. pentru interzicerea stationarii. !./. pentru statii de autobuze, troleibuze, ta(imetre. !.;. pentru locurile de parcare. %. laterale%.!. pe lucrari de arta poduri, pasaje deni#elate, ziduri de sprijin, etc.". %.%. pe parapete. %.&. pe stalpi si copaci aflati pe platforma drumului. %.+. pe borduri. Art. 102. - !" Administratorul drumului public este obli gat sa aplice marcaje cu linii continue sau discontinue, dupa caz, atat pentru separarea sensurilor si benzilor de circulatie, cat si pentru delimitarea partii carosabile. %" marcajul longitudinal format dintro linie continua simpla sau dubla interzice trecerea cu #e$iculul peste el. ,aca o asemenea linie separa sensurile de circulatie, se interzice trecerea pe partea opusa sensului de mers. &" marcajul format dintro linie continua aplicata pe bor dura trotuarului sau la marginea partii carosabile interzice stationarea #e$iculelor pe acea parte a drumului. cand o asemenea linie insoteste un indicator de interzicere a stationarii, aceasta precizeaza lungimea sectorului de drum pe care este #alabila interzicerea. +" 3anda delimitata printrun marcaj longitudinal format din linii continue, pe care este aplicat si un marcaj simbo lizAnd o anumita categorie sau anumite categorii de #e$i cule, delimiteaza banda rezer#ata circulatiei acelei sau acelor categorii de #e$icule. Art. 103. - marcajul longitudinal format dintro linie dis continua simpla sau dubla permite trecerea peste acesta, daca mane#ra impune acest lucru. Art. 104. - !" Linia discontinua simpla este destinataa" delimitarii benzilor in #ederea ordonarii circulatiei, caz in care inter#alul dintre segmentele de linie este considera bil mai mare decat lungimea acestora. b" anuntarii apropierii de o linie continua si a interdictiei impuse de aceasta sau apropierea de un alt loc ce prezinta un risc particular, cazuri in care inter#alul dintre segmentele de linie este considerabil mai mic decat lungimea lor. %" Linia discontinua dubla este destinata delimitarii uneia sau mai multor benzi cu circulatie re#ersibila. Pe asemenea benzi marcajul este insotit de dispoziti#ele lumi noase speciale pre#azute la art. :6 alin. !" si %". &" marcajul longitudinal format dintro linie continua si una discontinua alaturate are pentru conducatorul de #e$i cul semnificatia liniei celei mai apropiate in sensul de mers. Aceasta dispozitie nul impiedica pe cel care a efec tuat o depasire sasi reia locul pe sensul de mers. +" 4u sunt considerate marcaje longitudinale liniile con tinue sau discontinue care delimiteaza marginile partii caro sabile sau care, unite cu liniile trans#ersale, delimiteaza locurile de stationare. Art. 105. - !" marcajul trans#ersal constand dintro linie continua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia inaintea careia #e$iculul trebuie oprit la intalnirea indicatorului =Oprire=. Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusa printrun semnal luminos, printro comanda a agentului care dirijeaza circulatia, de prezenta unei treceri la ni#el cu o cale ferata, cu o linie de tram#ai sau a unei treceri pentru pietoni. Inaintea marcajului ce insoteste indicatorul =Oprire= se poate aplica pe partea carosabila inscriptia ='TOP=. %" marcajul trans#ersal constand dintro linie discon tinua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia care nu trebuie depasita atunci cand se impune cedarea trecerii. Inaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabila un marcaj sub forma de tri ung$i a#and o latura paralela cu linia discontinua, iar #arful indreptat spre #e$iculul care se apropie. &" marcajul trans#ersal constand din linii paralele cu a(ul drumului indica locul pe unde pietonii trebuie sa tra #erseze drumul. Aceste linii au latimea mai mare decat a oricaror alte marcaje.

+" marcajul trans#ersal constand din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic fata de a(ul drumului, indica locul destinat tra#ersarii partii carosabile de catre biciclisti. Art. 106. - !" marcajele, cum sunt- sagetile, inscriptiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnificatia indicatoarelor sau pentru a da participantilor la trafic indicatii care nu le pot fi furnizate, in mod adec#at, prin indicatoare. %" marcajul sub forma unei sau unor sageti, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, obliga la urmarea directiei sau directiilor astfel indicate. 'ageata de repliere care este oblica fata de a(ul drumului, aplicata pe o banda sau intercalata intrun marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizeaza obligatia ca #e$iculul care nu se afla pe banda indicata de sageata sa fie con dus pe acea banda. &" marcajul format dintro linie in zigzag semnifica interzicerea stationarii #e$iculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completata cu inscrisul =3U'= sau =TA?I= poate fi folosita pentru semnalizarea statiilor de autobuze si troleibuze, respecti# de ta(imetre. +" marcajul aplicat in afara benzilor, format din linii paralele, inconjurate sau nu cu o linie de contur, delimi teaza spatiul interzis circulatiei. /" marcajele se pot aplica si pe ziduri de sprijin, para pete de protectie sau alte amenajari rutiere laterale drumu lui, pentru a le face mai #izibile conducatorilor de #e$icule. ;" marcajele sunt de regula de culoare alba, cu e(ceptia celor ce se aplica pe elementele laterale drumului care sunt de culoare alba, neagra sau galbena si neagra, precum si a celor pro#izorii, folosite la organizarea circulatiei in zona lucrarilor, care sunt de culoare galbena. In zonele unde stationarea #e$iculelor este limitata in timp, marcajele pot fi si de alte culori. sus SECTIUNEA a 4-a Semnali!area trecerilor la nivel cu calea ferata Art. 107. - !" la trecerea la ni#el cu calea ferata semnalul luminos pentru anuntarea apropierii trenurilor este compus din doua lumini rosii care functioneaza intermitent alternati#. In cazul trecerii la ni#el pre#azute cu bariere sau semibariere, acest semnal anunta coborarea acestora. %" 'emnalul luminos pentru anuntarea apropierii trenuri lor trebuie sa fie insotit de un semnal sonor de a#ertizare. Pe drumurile de pamant, cu circulatie de #e$icule redusa, si pe cararile pentru pietoni poate fi folosit doar un semnal sonor de a#ertizare. &" In timpul cat semnalul cu lumini rosii pre#azut la alin. !" este stins, trebuie sa functioneze permanent un semnal cu lumina intermitenta de culoare alba, a#and cadenta lenta, care semnifica permisiunea de a trece. +" lampile cu lumini rosii si albe sunt montate pe acelasi suport si indreptate in aceeasi directie. Acestea se amplaseaza de fiecare parte a caii ferate, pe partea dreapta in sensul de mers, iar cand conditiile de #izibilitate impun, si pe partea stanga, pe un refugiu in mijlocul partii carosabile ori deasupra acesteia. Art. 108. - la apropierea trenurilor semnalul luminos cu lumini rosii si cel sonor trebuie sa intre in functiune, in mod automat, concomitent cu stingerea semnalului de culoare alba si sa ramana in functiune pana la trecerea acestora. Art. 109. - Apropierea de o trecere la ni#el cu calea ferata se semnalizeaza cu indicatoare cu aceasta semni ficatie instalate succesi# la !/0, !00 si /0 m de calea ferata. Art. 110. - !" Apropierea de o trecere la ni#el cu calea ferata curenta fara bariere se semnalizeaza, dupa caz, cu indicatoarele =Trecere la ni#el cu calea ferata simpla, fara bariere= sau =Trecere la ni#el cu calea ferata dubla, fara bariere=, insotite de indicatorul =Oprire=. 'emnalizarea luminoasa la trecerea la ni#el cu calea ferata este insotita, in toate cazurile, de unul dintre indicatoarele =Trecere la ni#el cu calea ferata simpla, fara bariere= sau =Trecere la ni#el cu calea ferata dubla, fara bariere=. %" la trecerea la ni#el cu o cale ferata industriala se instaleaza indicatorul =Alte pericole=, insotit de un panou aditional ce contine imaginea unei locomoti#e, iar circulatia se dirijeaza de un agent de cale ferata.

&" 3arierele si semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare rosie si alba si pot fi pre#azute, la mijloc, cu un disc rosu. Pe drumurile neiluminate benzile trebuie sa fie reflectorizante, iar pe timp de noapte barie rele si semibarierele trebuie sa fie iluminate ori pre#azute cu dispoziti#e cu lumina rosie. +" Portile de gabarit instalate inaintea unei treceri la ni#el cu o cale ferata electrificata, destinate sa interzica accesul #e$iculelor a caror incarcatura depaseste in inaltime limita de siguranta admisa, sunt marcate cu benzi alternante de culoare galbena si neagra. Pe stalpii de sustinere ai portilor de gabarit se instaleaza indicatoare rutiere prin care se precizeaza inaltimea ma(ima de tre cere admisa. /" Indicatoarele, barierele si semibarierele trebuie sa fie ec$ipate cu dispoziti#e reflectorizante, omologate. sus SECTIUNEA a 5-a Semnali!area limitelor laterale ale platformei drumului si a lucrarilor Art. 111. - !" Limitele laterale ale platformei drumului se semnalizeaza prin stalpi laterali de delimitare sau prin parapete dotate cu dispoziti#e reflectorizante de culoare rosie si alba ori galbena, omologate. ,ispoziti#ele rosii tre buie sa fie #izibile numai pe partea dreapta a drumului, in sensul de mers. materialele din care acestea sunt confectionate nu trebuie sa fie dure. %" ,ispoziti#ele reflectorizante pentru semnalizarea limi telor platformei drumului se pot monta si pe parapetele de protectie, peretii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenajari rutiere ori instalatii laterale drumului. Art. 112. - !" 'emnalizarea sectoarelor de drum public pe care se e(ecuta lucrari este obligatorie, are sem nificatia interzicerii circulatiei in zona afectata de lucrari si scopul de a asigura desfasurarea in conditii corespunzatoare a circulatiei pe sectorul de drum ramas neafectat sau de#ierea acesteia pe #ariante ocolitoare, dupa caz. %" Limitele sectoarelor afectate de lucrari trebuie sem nalizate #izibil cu panouri, bariere, stalpi de delimitare, conuri sau alte mijloace fluorescentreflectorizante. ,aca aceste mijloace nu sunt reflectorizante, ele trebuie insotite pe timp de noapte de lumini de culoare galbena, iar cand lucrarea afecteaza a(ul drumului, luminile pot fi de culoare alba sau galbena. &" Pentru organizarea circulatiei pe sectoarele de drum public aflate in lucru se instaleaza indicatoare si balize reflectorizante sau, dupa caz, amenajari rutiere tip =limitatoare de #iteza= si se aplica marcaje, corespunzator situatiei create. ,aca este cazul, dirijarea circulatiei se rea lizeaza prin semnale luminoase ori semnale ale lucratorului de drumuri desemnat si special instruit. Art. 113. - !" 'emnalizarea instituita pe sectoarele de drum pe care se e(ecuta lucrari trebuie intretinuta si modificata corespunzator e#olutiei acestora. La terminarea lucrarilor e(ecutantul trebuie sa asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, si refacerea semnalizarii initiale sau modificarea ei, potri#it noilor conditii de circulatie. %" Persoanele care e(ecuta lucrari de orice natura pe partea carosabila a drumului public sunt obligate sa poarte ec$ipament de protectiea#ertizare fluorescent si reflectorizant, de culoare galbena sau portocalie, pentru a fi obser#ate cu usurinta de participantii la trafic. Art. 114. - Conditiile pri#ind inc$iderea circulatiei ori instituirea de restrictii ca urmare a lucrarilor ce afecteaza drumul public, precum si modul de semnalizare corespunzator pozitiei si suprafetei de drum afectate se stabilesc prin norme de aplicare si standarde, dupa caz, potri#it reglementarilor specifice sectorului de drum. Art. 115. - 4ici o lucrare care afecteaza drumul public nu poate fi inceputa sau, dupa caz, continuata daca e(e cutantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului si acordul politiei, nu a realizat semnalizarea corespunzatoare, termenul aprobat a fost depasit ori lucrarea se e(ecuta in alte conditii decat cele stabilite in autorizatie. sus SECTIUNEA a 6-a Semnalele politistilor si ale altor persoane care dirijea!a circulatia

Art. 116. - !" 'emnalele politistului care dirijeaza cir culatia au urmatoarele semnificatiia" bratul ridicat #ertical semnifica =atentie=, oprire pentru toti participantii la trafic care se apropie, cu e(ceptia conducatorilor de #e$icule care nu ar mai putea opri in conditii de siguranta. ,aca semnalul este dat intro intersectie, aceasta nu impune oprirea conducatorilor de #e$icule care se afla deja angajati in tra#ersare. b" bratul sau bratele intinse orizontal semnifica =oprire= pentru toti participantii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circula din directia sau directiile intersectate de bratul sau bratele intinse. ,upa ce a dat acest semnal, politistul poate cobori bratul sau bratele, pozitia sa insemnand, de asemenea, =Oprire= pentru participantii la trafic care #in din fata ori din spate. c" balansarea cu bratul, pe #erticala, a unui dispoziti# cu lumina rosie ori a bastonului reflectorizant pe timp de noapte semnifica =Oprire= pentru participantii la trafic, spre care este indreptat. d" balansarea pe #erticala a bratului semnifica reducerea #itezei. e" rotirea #ioaie a bratului semnifica marirea #itezei si grabirea tra#ersarii drumului de catre pietoni. %" Politistul care dirijeaza circulatia poate face semn cu bratul ca #e$iculul sa a#anseze, sa depaseasca, sa treaca prin fata ori prin spatele sau, sa il ocoleasca prin partea sa stanga sau dreapta, iar pietonii sa tra#erseze drumul ori sa se opreasca. &" la efectuarea comenzilor pre#azute la alin. !" si %", politistul poate folosi si fluierul. Art. 117. - !" Oprirea conducatorilor de #e$icule si a pietonilor este obligatorie si la semnalele date dea" agentii de cale ferata, la trecerile la ni#el. b" lucratorii de drumuri, in zona lucrarilor pe partea carosabila. c" conducatorii coloanelor de militari sau ai grupurilor organizate de pietoni. d" membrii patrulelor scolare de circulatie, la trecerile pentru pietoni din apropierea scolilor. %" Conducatorii de #e$icule sunt obligati sa opreasca si la semnalul ne#azatorilor, dat prin ridicarea bastonului alb, atunci cand acestia tra#erseaza strada. Art. 118. - !" Persoanele pre#azute la art. !!; alin. !" si art. !!6 alin. !", care dirijeaza circulatia ori care adreseaza semnale de oprire participantilor la trafic, trebuie sa fie ec$ipate si plasate astfel incat sa poata fi obser#ate si recunoscute cu usurinta de catre participantii la trafic. %" 'emnalele persoanelor pre#azute la alin !" pri meaza atat fata de semnificatia mijloacelor de semnalizare, cat si fata de regulile de circulatie. Aceste semnale se e(ecuta pe timpul zilei cu bratul sau cu bastonul reflectorizant, iar pe timpul noptii numai cu un dispoziti# cu lumina rosie sau cu bastonul reflectorizant. sus SECTIUNEA a 7-a Semnalele autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara si obligatiile celorlalti participanti la trafic Art. 119. - !" Auto#e$iculele pre#azute la art. &% alin. !" lit. a" si b" din ordonanta de urgenta au regim de circulatie prioritara atunci cand conducatorii acestora se deplaseaza in actiuni de inter#entie sau misiuni care au caracter de urgenta si pun in functiune mijloacele speciale de a#ertizare luminoasa si sonora. )ijloacele de a#ertizare luminoasa si sonora pot fi folosite si separat, in functie de natura misiunii. %" Auto#e$iculele care formeaza o coloana, insotite de un auto#e$icul cu regim prioritar, trebuie sa aiba in functiune luminile de intalnire. &" 'e interzice folosirea de catre conducatorul unuia dintre auto#e$iculele pre#azute la alin. !" a semnalelor luminoase si sonore de prioritate in alte cazuri decat cele justificate de urgenta inter#entiei sau misiunii lor. +" Auto#e$iculele cu regim de circulatie prioritara ce se deplaseaza in conditiile pre#azute la alin. !" nu se supun restrictiilor de #iteza. la intrarea in intersectii

conducatorii acestora sunt obligati sa circule cu atentie si sa ia toate masurile pentru pre#enirea accidentelor. Art. 120. - !" la apropierea auto#e$iculelor cu insemnele politiei si ale pompierilor, aflate in misiune, care au in functiune semnalele luminoase de culoare rosie si albastra si, respecti#, rosie, concomitent cu cele sonore, conducatorii celorlalte #e$icule sunt obligati sa opreasca de indata in afara partii carosabile sau, cand nu este posibil, cat mai aproape de partea din dreapta a partii carosabile si sa permita trecerea acestora. %" la apropierea de auto#e$icule cu regim de circulatie prioritara, care au in functiune semnalele luminoase de culoare albastra, concomitent cu cele sonore, conducatorii celorlalte #e$icule sunt obligati sa reduca #iteza, sa elibereze banda pe care se deplaseaza auto#e$iculul prioritar ori sa circule cat mai aproape de bordura sau acostament, iar la intersectii, sa le acorde prioritate de trecere. &" Conducatorii de auto#e$icule care se apropie de o coloana cu regim de circulatie prioritara pot depasi coloana daca li se semnalizeaza aceasta mane#ra de catre con ducatorul coloanei. 'e interzice altor conducatori de auto #e$icule sa se intercaleze sau sa se ataseze unei coloane cu regim de circulatie prioritara. Art. 121. - Oprirea unui auto#e$icul de catre un politist aflat intrun auto#e$icul cu regim prioritar se face si prin punerea in functiune a dispoziti#elor luminoase cu mesaje #ariabile sau cu bratul. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de #oce. Conducatorul de auto#e$icul caruia i sa adresat semnalul este obligat sa puna in functiune de indata lumi nile de directie din dreapta si sa opreasca in afara partii carosabile sau, daca aceasta nu este posibil, cat mai aproape de bordura sau acostament. Art. 122. - !" Coloanele oficiale se insotesc de ec$i paje ale politiei, in conditiile stabilite prin instructiuni emise de ministrul de interne. %" Coloanele cu specific militar ale )inisterului Apararii 4ationale se insotesc de ec$ipaje de control al circulatiei care apartin acestui minister. Art. 123. - Transporturile agabaritice sau speciale pot fi insotite de ec$ipaje ale politiei numai cu aprobarea Inspectoratului 1eneral al Politiei 2omane CAPITOLUL 8 $eguli e circulatie SECTIUNEA 1 "eguli generale Art. 124. - 8e$iculele se conduc pe partea dreapta a drumului public, in directia de mers, cu e(ceptia celor trase sau impinse cu mana, care circula pe partea stanga. Art. 125. - !" 'e interzic participantilor la trafic aruncarea, lasarea si abandonarea de obiecte, materiale sau substante, precum si crearea de obstacole pe drumul public. %" Persoana care nu a putut e#ita crearea unui obstacol pe drumul public este obligata sa il inlature si, daca nu este posibil, sa ii semnalizeze prezenta si sa anunte imediat administratorul drumului public si cea mai apropiata unitate de politie ori primul politist intalnit. &" Obligatia de anuntare a politiei re#ine si participantilor la trafic care au sesizat e(istenta pe drum a unui obstacol sau a oricarei alte situatii periculoase pentru fluenta si siguranta circulatiei. Art. 126. - !" Conducatorii si pasagerii auto#e$iculelor, care ocupa locuri pre#azute prin constructie cu centuri de siguranta, sunt obligati sa le poarte in timpul circulatiei pe drumurile publice, atat in localitati, cat si in afara acestora. %" Copiii cu #arsta sub !% ani sau cu inaltimea sub !/0 cm trebuie sa poarte centuri de siguranta adaptate greutatii si dimensiunilor lor, iar cei cu #arsta sub & ani se transporta numai in dispoziti#e de retinere omologate. &" 'e e(cepteaza de la obligatia de a purta centura de siguranta, in interiorul localitatilora" conducatorii auto#e$iculelor pre#azute la art. &% alin. !" lit. a" si b" din ordonanta de urgenta. b" conducatorii de autoturisme pe timpul e(ecutarii mane#rei de mers inapoi. c" femeile in stare #izibila de gra#iditate.

d" conducatorii de autoturisme care e(ecuta ser#icii de transport public de persoane, in regim de ta(i. e" instructorii auto in timpul orelor de pregatire a cursantilor. +" In cazul in care in auto#e$icul e(ista atat locuri dotate cu centuri de siguranta, cat si locuri fara astfel de dispoziti#e, se ocupa de preferinta locurile dotate cu centuri de siguranta. Art. 127. - !" Conducatorii si pasagerii motocicletelor si ciclomotoarelor sunt obligati sa poarte in timpul circulatiei pe drumurile publice casti de protectie omologate. %" 'e interzice transportul pe auto#e$iculele pre#azute la alin. !" a mai multe persoane decat locurile stabilite prin constructie si al obiectelor #oluminoase. &" Copiii in #arsta de pana la 6 ani, daca sunt tinuti in brate, precum si cei de pana la !+ ani se transporta numai in atasul motocicletelor. Art. 128. - Conducatorilor de auto#e$icule, ciclomo toare si tram#aie le este interzisa folosirea telefoanelor mobile atunci cand acestia se afla in timpul mersului, cu e(ceptia celor pre#azute cu dispoziti#e de tip =maini libere=. sus SECTIUNEA a 2-a #tili!area partii carosabile Art. 129. - Conducatorii sunt obligati sa conduca #e$iculele cat mai aproape de marginea din dreapta partii carosabile. Art. 130. - 8e$iculele trebuie conduse numai pe dru murile, partile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru CAT*1O2IA din care fac parte. In cazul in care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru ciclomotoare, biciclete si celelalte #e$icule fara motor, acestea pot fi conduse si pe acostament in sensul de mers, daca circulatia se poate face fara pericol. Art. 131. - !" In cazul in care drumul are doua sau mai multe benzi pe sensul de mers, #e$iculele #or fi con duse pe banda situata langa acostament sau bordura. Celelalte benzi pot fi folosite succesi#, de la dreapta spre stanga, daca banda de circulatie utilizata este ocupata, cu obligatia de a re#eni pe banda din dreapta atunci cand acest lucru este posibil. %" Pe partile carosabile cu circulatie in ambele sensuri si care au cel putin trei benzi, #e$iculele nu trebuie sa fie conduse pe banda situata la marginea din stanga partii carosabile in sensul de mers, daca printrun mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Art. 132. - 8e$iculele grele, lente sau agabaritice ori cele care se deplaseaza cu #iteza redusa trebuie conduse numai pe banda de langa acostament sau bordura, daca in sensul de mers nu este amenajata o banda destinata acestora. Art. 133. - Pe drumul public cu cel mult doua benzi pe sens si cu o a treia banda pe care este amplasata linia tram#aiului langa a(ul drumului, conducatorii de #e$icule pot folosi aceasta banda, cu obligatia sa lase libera calea tram#aiului, la apropierea acestuia. Art. 134. - 8e$iculele din ser#iciile de transport public de persoane se conduc pe banda rezer#ata acestora, daca o astfel de banda e(ista si este semnalizata ca atare. Pe aceeasi banda pot circula si auto#e$iculele pre#azute la Art. &% alin. !" lit. a" si b" din ordonanta de urgenta. sus SECTIUNEA a 3-a "eguli pentru circulatia vehiculelor 1. Po!itii in timpul mersului Art. 135. - !" Pe drumurile publice pe care sunt apli cate marcaje, conducatorilor de #e$icule le este interzisa trecerea peste linia continua, simpla sau dubla, si peste marcajul pentru spatii interzise. %" marcajul discontinuu delimiteaza benzile, putanduse trece peste el numai atunci cand conducatorii de #e$icule sc$imba banda de circulatie, directia de deplasare ori cand sau angajat in depasire. Aceste mane#re se #or e(ecuta numai dupa ce acestia au semnalizat si sau asigurat ca nu pericliteaza siguranta celorlalti participanti la trafic care ii urmeaza sau ii preceda sau circula din sens opus.

&" Obligatiile pre#azute la alin. %" re#in conducatorilor de #e$icule si atunci cand pe drumul public nu sunt apli cate marcaje. +" In cazul in care sensul de circulatie este separat de o linie continua si una discontinua, conducatorii de #e$icule sunt obligati sa respecte semnificatia liniei celei mai apro piate de #e$icul in directia de deplasare. Art. 136. - !" Pe un drum public pre#azut cu mini mum trei benzi pe sens, cand conducatorii a doua auto#e $icule circula in aceeasi directie, dar pe banzi diferite si intentioneaza sa se inscrie pe banda libera dintre ei, cel care circula pe banda din dreapta este obligat sa permita celui care #ine din stanga sa ocupe acea banda. %" Pe drumul public cu mai multe benzi, conducatorii de auto#e$icule care circula pe o banda care se sfArseste, pentru a continua deplasarea pe banda din stanga trebuie sa permita trecerea #e$iculelor care circula pe acea banda. Art. 137. - !" la intersectiile cu marcaje, conducatorii de #e$icule trebuie sa se incadreze pe benzile cores punzatoare directiei de mers #oite, cu cel putin /0 m inainte de intersectie si sunt obligati sa respecte semni ficatia indicatoarelor si marcajelor pentru semnalizarea directiei de mers. %" la intersectiile fara marcaje, conducatorii #e$iculelor ocupa in mers, cu cel putin /0 m inainte de intersectie, urmatoarele pozitiia" randul din dreapta, cei care #or sa sc$imbe directia de mers spre dreapta. b" randul din stanga, cei care #or sa sc$imbe directia de mers spre stanga. c" oricare dintre randuri, cei care #or sa mearga inainte. &" ,aca in intersectie circula si tram#aie, iar spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua randuri, toti conducatorii de #e$icule, indiferent de directia de deplasare, #or circula pe un singur rand, lasAnd liber traseul tram#aiului. +" In cazul in care tram#aiul este oprit intro statie fara refugiu pentru pietoni, #e$iculele trebuie sa opreasca in ordinea sosirii, in spatele acestuia, si sasi reia deplasarea numai dupa ce usile tram#aiului au fost inc$ise. Art. 138. - 'c$imbarea directiei de mers prin #irare la dreapta sau la stanga este interzisa in locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceasta semnificatie. Art. 139. - ,aca in apropierea unei intersectii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obliga sa se circule intro anumita directie, #e$iculele trebuie sa fie conduse numai in directia sau directiile indicate. Art. 140. - 'e interzice circulatia participantilor la trafic pe sectoarele de drum public la inceputul carora sunt instalate indicatoare cu aceasta semnificatie. 2. Semnalele conducatorilor de vehicule Art. 141. - Conducatorii de #e$icule semnalizeaza cu mijloacele de a#ertizare sonora, luminoasa sau cu bratul, ori de cate ori este necesar, pentru e#itarea unui pericol imediat. Art. 142. - !" )ijloacele de a#ertizare sonora trebuie folosite de la o distanta de cel putin %/ m fata de cei carora li se adreseaza, pe o durata de timp care sa asi gure perceperea semnalului si fara sai determine pe acestia la mane#re ce pot pune in pericol siguranta cir culatiei. %" 'emnalizarea cu mijloacele de a#ertizare sonora nu poate fi folosita in zonele de actiune a indicatorului .Cla(onarea interzisa, cu e(ceptia cazurilor pre#azute la Art. !+!. &" 'e e(cepteaza de la alin. %" auto#e$iculele pre#azute la art. &% alin. !" lit. a" si b" din ordonanta de urgenta. Art. 143. - !" Conducatorii de #e$icule sunt obligati ca de la lasarea serii si pana in zorii zilei, ziua cand ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa, ori in alte conditii care reduc #izibilitatea pe drumul public, precum si in tuneluri, sa foloseasca instalatia de iluminare a #e$iculu lui astfela" luminile de pozitie sau de stationare, in timpul opririi pe partea carosabila in afara localitatilor. b" luminile de intalnire sau de drum, in mers, atat in localitati, cat si in afara acestora, dupa gradul de iluminare a drumului public, iar cand ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa, ori in alte conditii care reduc #izibi litatea pe drum, si luminile de ceata.

%" la apropierea a doua #e$icule care circula din sen suri opuse, conducatorii acestora sunt obligati ca de la o distanta de cel putin %00 m sa foloseasca luminile de intalnire concomitent cu reducerea #itezei. &" 'emnalizarea prin sc$imbarea luminilor de intalnire cu cele de drum se foloseste pe timp de noapte la inter sectiile care nu sunt dirijate prin semnale luminoase sau de catre politisti, precum si in conditii de #izibilitate redusa. Art. 144. - 'unt obligati sa foloseasca ziua, permanent, luminile de intalnirea" conducatorii motocicletelor si ciclomotoarelor. b" conducatorii auto#e$iculelor care insotesc coloane militare sau cortegii, transporta grupuri organizate de per soane si cele care tracteaza alte #e$icule sau care trans porta marfuri si produse periculoase. Art. 145. - !" Conducatorii de #e$icule sunt obligati sa semnalizeze sc$imbarea directiei de deplasare, depasirea, oprirea si punerea in miscare. %" Intentia conducatorilor de auto#e$icule de a sc$imba directia de mers, depasirea si oprirea se semnalizeaza prin punerea in functiune a luminii intermitente a semnalizatoa relor cu cel putin /0 m in localitati si !00 m in afara loca litatilor, inainte de efectuarea mane#relor. &" Oprirea auto#e$iculelor pe partea carosabila se sem nalizeaza cu lumina rosie din spate. Art. 146. - Conducatorii #e$iculelor cu doua roti, precum si ai celor cu tractiune animala ori ai celor trase sau impinse cu mana semnalizeaza intentia lor de a sc$imba directia de deplasare sau de a depasi, cu bratul intins orizontal, cu cel putin %/ m inainte de efectuarea mane #relor. Oprirea acestor #e$icule se semnalizeaza prin balansarea bratului drept in plan #ertical. Art. 147. - !" Luminile de a#arie se folosesc cand #e$iculul a ramas in pana ori a fost a#ariat si nu poate fi deplasat imediat in afara partii carosabile. %" Luminile de a#arie se utilizeaza si in orice alte imprejurari in care #e$iculul imobilizat pe drumul public sau care se deplaseaza foarte lent constituie el insusi un peri col pentru ceilalti participanti la trafic. &" Conducatorii de auto#e$icule trebuie sa puna in functiune luminile de a#arie, in mod succesi#, in ordinea opririi si in cazul in care aceasta mane#ra este impusa de blocarea circulatiei pe sensul de mers. Art. 148. - 'e interzice detinerea in auto#e$icule, mon tarea pe acestea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a semnalelor speciale de a#ertizare luminoasa si sonora, cu e(ceptia auto#e$iculelor pre#azute la art. &% alin. !" lit. a" si b" din ordonanta de urgenta. 3. $epasirea Art. 149. - !" ,epasirea #e$iculelor se face numai pe partea stanga, in sensul de mers, cu e(ceptia celor ai caror conducatori au semnalizat si sau incadrat cores punzator sc$imbarii directiei de deplasare spre stanga si a tram#aielor, care se depasesc pe partea dreapta. %" Tram#aiele aflate in mers pot fi depasite si pe par tea stanga atunci cand drumul public este cu sens unic sau cand intre sina din dreapta si marginea drumului nu e(ista spatiu suficient pentru depasire. Art. 150. - Conducatorul de #e$icul care efectueaza depasirea este obligata" sa se asigure ca cel care il urmeaza sau il preceda nu a semnalizat intentia inceperii unei mane#re similare si ca poate depasi fara a pune in pericol sau stanjeni cir culatia din sens opus. b" sa semnalizeze intentia de efectuare a depasirii. c" sa pastreze in timpul depasirii o distanta laterala sufi cienta fata de #e$iculul depasit. d" sa reintre pe banda de circulatie initiala dupa ce sa asigurat ca poate efectua aceasta mane#ra in conditii de siguranta pentru #e$iculul depasit si pentru ceilalti partici panti la trafic. Art. 151. - Conducatorul de #e$icul care urmeaza sa fie depasit este obligata" sa nu mareasca #iteza de deplasare.

b" sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile. Art. 152. - !" 'e interzice depasirea #e$iculelora" in intersectii cu circulatia nedirijata prin mijloace de semnalizare rutiera ori de catre politisti. b" in apropierea #arfurilor de rampa, cand #izibilitatea este redusa sub /0 m. c" in curbe si in orice alte locuri unde #izibilitatea este redusa sub /0 m. d" pe pasaje deni#elate, pe poduri, sub poduri si in tuneluri. Prin e(ceptie, pot fi depasite in aceste locuri #e$iculele cu tractiune animala, motocicletele, ciclomotoarele si bicicletele, daca lungimea segmentului de #izibilitate a dru mului este mai mare de %0 m, iar latimea drumului, de cel putin 6 m. e" pe treceri pentru pietoni semnalizate prin indicatoare si marcaje. f" pe treceri la ni#el cu calea ferata curenta si la mai putin de /0 m de acestea. g" in statii de tram#ai, atunci cand acesta este oprit, iar statia nu este pre#azuta cu refugiu pentru pietoni. $" in zona de actiune a indicatorului =,epasirea interzisa=. i" cand pentru efectuarea mane#rei se trece efecti# peste marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar auto#e$iculele circula pe contrasens. j" in situatia cand din sens opus se apropie un alt #e$i cul al carui conducator este obligat sa efectueze mane#re de e#itare pentru a nu intra in coliziune. <" in locul unde sa format o coloana de #e$icule in asteptare, daca prin aceasta se intra pe sensul opus de circulatie. %" 'e interzice depasirea coloanei oficiale asigurate, inainte si in urma, cu ec$ipaje ale politiei. %. &recerea pe langa vehiculele care circula din sens opus Art. 153. - !" la intalnirea a doua #e$icule care cir cula din sensuri opuse, conducatorii acestora sunt obligati sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile, in sensul lor de mers. %" ,aca mersul inainte este obturat de un obstacol sau de prezenta altor participanti la trafic, care impune trece rea pe sensul opus, conducatorul #e$iculului este obligat sa reduca #iteza si, la ne#oie, sa opreasca pentru a per mite trecerea #e$iculelor care circula din sens opus. &" Pe drumurile publice inguste, unde trecerea #e$icu lelor care circula din sensuri opuse, unele pe langa altele, este imposibila sau periculoasa, conducatorii acestora se #or conforma semnalizarii e(istente. +" Pe drumurile publice cu decli#itati pronuntate, unde trecerea #e$iculelor care circula din sensuri opuse, unele pe langa altele, este imposibila sau periculoasa, cele care coboara sunt obligate sa opreasca pentru a permite trece rea #e$iculelor care urca. /" In cazurile pre#azute la alin. &" si +", daca unul dintre #e$icule trebuie sa e(ecute o mane#ra de mers inapoi, ansamblul de #e$icule trece inaintea oricarui alt #e$icul, #e$iculul greu inaintea celui usor, iar autobuzul inaintea auto#e$iculului de transport marfuri. ;" la #e$iculele de aceeasi categorie, obligatia de a efectua o mane#ra de mers inapoi re#ine conducatorului care coboara, cu e(ceptia cazului cand este mai usor si e(ista conditii pentru conducatorul care urca sa e(ecute aceasta mane#ra, mai ales atunci cand se afla aproape de un refugiu. '. (ite!a si distanta intre vehicule Art. 154. - !" Conducatorii de #e$icule sunt obligati sa respecte #iteza ma(ima admisa pe sectorul de drum pe care circula si pentru CAT*1O2IA din care face parte #e$icu lul condus, precum si cea impusa prin mijloacele de sem nalizare. %" 4erespectarea regimului de #iteza stabilit potri#it pre zentului regulament se constata de catre politisti, cu mij loace te$nice certificate, in conditiile legii. Art. 155. - !" Limita ma(ima de #iteza in localitati este de /0 <m7$. %" Pe anumite sectoare de drum din interiorul localitatilor, administratorul drumului poate stabili pentru autoturisme si limite de #iteza superioare, dar nu mai mult de :0 <m7$. Limitele de #iteza mai mari de /0 <m7$ se stabilesc numai cu acordul politiei.

&" Pe anumite sectoare de drum din interiorul munici piilor si oraselor, tinand seama de imprejurari si de intensi tatea circulatiei, administratorul drumului, cu acordul politiei, poate stabili si limite de #iteza inferioare, dar nu mai putin de &0 <m7$. +" Limitele ma(ime de #iteza, in afara localitatilor, sunta" pe autostrazi, !&0 <m7$. b" pe drumurile e(pres sau pe cele nationale europene *", !00 <m7$. c" pe celelalte categorii de drumuri, 50 <m7$. Art. 156. - 8itezele ma(ime admise in afara localitatilor pentru categoriile de auto#e$icule pre#azute la art. /& sunta" !&0 <m7$ pe autostrazi, !00 <m7$ pe drumurile e(pres sau nationale europene *" si 50 <m7$ pe celelalte categorii de drumuri, pentru auto#e$iculele din CAT*1O2IA A si 3. b" !!0 <m7$ pe autostrazi, 50 <m7$ pe drumurile e(pres sau nationale europene *" si :0 <m7$ pe celelalte catego rii de drumuri, pentru auto#e$iculele din CAT*1O2IA C, , si ,!. c" 50 <m7$ pe autostrazi, :0 <m7$ pe drumurile e(pres sau nationale europene *" si 60 <m7$ pentru celelalte categorii de drumuri, pentru auto#e$iculele din subcatego riile 3! si C!. d" /0 <m7$, pentru tractoare si ciclomotoare. Art. 157. - !" 'e interzice conducatorilor de #e$icule sa circule cu #iteza sub limita minima admisa, sa reduca brusc #iteza ori sa efectueze o oprire neasteptata, fara moti# intemeiat. %" Conducatorul de #e$icul este obligat, in functie de #iteza cu care circula, sa pastreze o distanta de siguranta fata de #e$iculul cel preceda, pentru a putea e#ita o coliziune in cazul cand conducatorul acestuia reduce brusc #iteza sau opreste in mod neasteptat. Art. 158. - Conducatorul de #e$icul este obligat sa reduca #iteza, daca pre#ede un pericol, in urmatoarele situatiia" la trecerea prin intersectiile cu circulatie nedirijata. b" pe poduri, sub poduri sau in tuneluri. c" in curbe periculoase sau lipsite de #izibilitate. d" la trecerile la ni#el cu calea ferata. e" la trecerea pe langa grupuri si coloane, indiferent daca acestea se afla in mers sau stationeaza. f" la trecerea pe langa animale. g" in perimetrul pietelor aglomerate. $" atunci cand circula din directie opusa tram#aielor, troleibuzelor sau autobuzelor oprite in statii, pe drumurile cu o singura banda pe sens. i" la depasirea troleibuzelor si autobuzelor oprite in statii, precum si a tram#aielor aflate in statii pre#azute cu refugiu. j" pe timp de ceata, ploaie torentiala sau ninsoare abun denta. <" pe drumuri cu deni#elari, semnalizate ca atare, precum si pe cele acoperite cu polei, zapada, mazga sau piatra cubica umeda. l" in zona de actiune a indicatoarelor de a#ertizare =Copii= sau =Animale=. m" la trecerile pentru pietoni semnalizate prin indica toare sau marcaje. n" la sc$imbarea directiei de mers prin #iraje. o" atunci cand auto#e$iculul care circula inaintea sa semnalizeaza intentia de a sc$imba banda de circulatie sau directia de deplasare. Art. 159. - Administratorul drumului public, cu acordul politiei, este obligat ca in locurile pre#azute la art. !/: sa instaleze indicatoare de a#ertizare si sa ia masuri pentru realizarea de amenajari rutiere care sa determine con ducatorii de #e$icule sa reduca #iteza de deplasare. ). "eguli referitoare la manevre in timpul mersului Art. 160. - !" Conducatorul de #e$icul care intentioneaza sa porneasca de pe loc sau sa opreasca, sa intoarca, sa iasa dintrun rand de #e$icule stationate sau sa intre intrun

asemenea rand, sa #ireze spre dreapta sau spre stanga pentru sc$imbarea benzii ori directiei de depla sare sau sa mearga inapoi este obligat sa efectueze aceste mane#re numai dupa ce a semnalizat si sa asigu rat ca o poate face fara a pune in pericol participantii la trafic care il urmeaza, il preceda ori cu care urmeaza sa se intalneasca, tinand seama de pozitia, directia si #iteza acestora. %" 'emnalul dat trebuie mentinut pe intreaga durata a mane#rei si oprit de indata ce aceasta a fost efectuata. &" In situatiile in care e(ista benzi speciale pentru e(e cutarea mane#rei, sc$imbarea directiei de deplasare se face prin stanga, iar daca e(ista un marcaj de g$idare, cu respectarea semnificatiei acestuia. +" 'c$imbarea directiei de mers spre stanga, in cazul auto#e$iculelor care intra intro intersectie circuland pe acelasi drum in aliniament, dar din sensuri opuse, se efectueaza prin stanga centrului intersectiei, fara intersectarea traiectoriei acestora. /" Amenajarile rutiere sau obstacolele din zona mediana a partii carosabile se ocolesc prin partea dreapta. Art. 161. - Conducatorul de #e$icul care constata ca #e$iculele care circula inaintea lui semnalizeaza intentia de a sc$imba banda de circulatie sau directia de deplasare este obligat sa asigure conditiile pentru realizarea acestor mane#re in deplina siguranta. Art. 162. - la apropierea de o statie de troleibuz sau autobuz pre#azuta cu al#eola, din care conducatorul unui astfel de #e$icul semnalizeaza intentia de a iesi, conducatorul de auto#e$icul care circula pe banda de langa acostament sau bordura este obligat sa reduca #iteza si, la ne#oie, sa opreasca pentru ai permite reintra rea in trafic. Art. 163. - Pentru a putea intoarce #e$iculul de pe un sens de mers pe celalalt prin mane#ra inainte si inapoi sau prin #iraj, conducatorul acestuia este obligat sa sem nalizeze si sa se asigure ca din fata, din spate sau din lateral nu circula in acel moment nici un #e$icul. Art. 164. - 'e interzice intoarcerea #e$icululuia" in locul unde este instalat indicatorul cu semnificatia =Intoarcerea interzisa=. b" pe trecerile pentru pietoni. c" in curbe si alte locuri unde #izibilitatea este redusa sub /0 m. d" in apropierea #arfurilor de rampa sau la mai putin de /0 m de o parte si de alta a acesteia. e" in locurile unde soliditatea drumului nu permite. f" pe poduri, sub poduri, in tuneluri, pe #iaducte si pasaje deni#elate. g" pe trecerile la ni#el cu calea ferata sau la mai putin de /0 m de acestea. $" pe drumurile cu sens unic. i" in locurile unde oprirea este interzisa, cu e(ceptia intersectiilor. Art. 165. - !" 'e interzice mersul inapoi cu #e$iculula" in cazurile pre#azute la art. !;+, cu e(ceptia lit. $". b" pe o distanta mai mare de /0 m. c" la iesirea din garaje si curti ori alte spatii laterale drumului. %" In cazul in care #izibilitatea in spate este impiedi cata, #e$iculul poate fi mane#rat inapoi numai atunci cand conducatorul acestuia este dirijat de persoane aflate in afara #e$iculului. &" )ersul inapoi cu auto#e$iculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. 'e recomanda dotarea auto#e$iculelor si cu dispoziti#e sonore pentru semnalizarea acestei mane#re. *. Intersectii si obligatia de a ceda trecerea Art. 166. - !" cand doua #e$icule se apropie simultan de o intersectie, #enind de pe drumuri publice pe care nu sunt instalate indicatoare de prioritate, #e$iculele care #in dinspre dreapta au prioritate de trecere. %" Are prioritate si #e$iculul care circula pe un drum public pe care este instalat indicatorul cu semnificatia .,rum cu prioritate ori =Prioritate fata de circulatia din sens

in#ers= sau care se apropie de o intersectie unde este instalat indicatorul cu semnificatia .Intersectie cu un drum fara prioritate. &" Au prioritate de trecere auto#e$iculele pre#azute la Art. &% alin. !" lit. a" si b" din ordonanta de urgenta, precum si tram#aiele in miscare, cu respectarea celorlalte dis pozitii din prezentul regulament. +" cand doua #e$icule urmeaza sa se intalneasca intro intersectie dirijata prin indicatoare, #enind de pe doua drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeasi semnificatie, #e$iculul care #ine din dreapta are prioritate. Art. 167. - 4u are prioritate de trecerea" #e$iculul care intra pe un drum public #enind de pe un drum lateral, de categorie inferioara. b" #e$iculul care intra intro intersectie #enind de pe un drum public pe care nu este instalat #reun indicator de pri oritate, fata de #e$iculele care circula dinspre dreapta. c" #e$iculul care circula pe un drum public pe care este instalat unul din indicatoarele cu semnificatia =Cedeaza trecerea= sau =Oprire=. d" #e$iculul care intalneste indicatorul =Prioritate pentru circulatia din sens in#ers=. e" #e$iculul care intra intro intersectie cu circulatie in sens giratoriu fata de cel care circula in interiorul acesteia. f" #e$iculul care coboara o panta fata de #e$iculul care urca. g" #e$iculul care se pune in miscare sau care iese din garaj, curte, gang fata de #e$iculul care circula pe drumul public, indiferent de directia de deplasare. 'e e(cepteaza auto#e$iculul din ser#iciile de transport public de persoane care se pune in miscare din statiile pre#azute cu al#eole. $" #e$iculul care e(ecuta #irajul spre stanga fata de cel care circula din sens opus, inclusi# atunci cand circulatia in intersectie este dirijata prin semnale luminoase. i" tram#aiul care efectueaza #irajul spre stanga fata de #e$iculele care circula din sens opus, daca semnalizarea rutiera din acea zona nu stabileste o alta regula. j" #e$iculul care efectueaza un #iraj spre stanga sau spre dreapta si se intersecteaza cu un biciclist care circula pe o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare. +. &recerea la nivel cu calea ferata Art. 168. - !" la trecerea la ni#el cu calea ferata curenta, conducatorul de #e$icul este obligat sa circule cu #iteza redusa si sa se asigure ca din stanga sau din dreapta nu se apropie un #e$icul fero#iar. %" la tra#ersarea caii ferate, pietonii sunt obligati sa se asigure ca din stanga sau din dreapta nu se apropie un #e$icul fero#iar. Art. 169. - !" Conducatorul de #e$icul poate tra#ersa calea ferata curenta pre#azuta cu bariere sau semibariere, daca acestea sunt ridicate si semnalele luminoase si sonore nu functioneaza, iar semnalul cu lumina alba inter mitenta cu cadenta lenta este in functiune. %" cand circulatia la trecerea la ni#el cu calea ferata curenta este dirijata de agenti de cale ferata, conducatorul de #e$icul trebuie sa respecte semnalele acestora. Art. 170. - !" Conducatorul de #e$icul este obligat sa opreasca atunci canda" barierele sau semibarierele sunt coborate, in curs de coborare sau ridicare. b" semnalul cu lumini rosii si7sau semnalul sonor sunt in functiune. c" intalneste indicatorul =Trecerea la ni#el cu calea ferata simpla, fara bariere=, =Trecerea la ni#el cu calea ferata dubla, fara bariere= sau =Oprire=. %" 8e$iculele trebuie sa opreasca, in ordinea sosirii, in dreptul indicatoarelor pre#azute la alin. !" lit. c" sau, dupa caz, inaintea marcajului pentru oprire, in locul in care e(ista #izibilitate ma(ima asupra caii ferate ori inaintea barierelor sau semibarierelor, cand acestea sunt inc$ise, in curs de coborare sau ridicare. Art. 171. - !" In cazul imobilizarii unui #e$icul pe calea ferata, conducatorul acestuia este obligat sa scoata imediat pasagerii din #e$icul si sa elibereze platforma caii ferate, iar cand nu este posibil, sa semnalizeze prezenta #e$iculului cu orice mijloc adec#at.

%" Participantii la trafic, care se gasesc in apropierea locului unde un #e$icul a ramas imobilizat pe calea ferata, sunt obligati sa acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, cand nu este posibil, pentru semnalizarea prezentei lui. &" Conducatorului de #e$icul ii este interzis sa treaca sau sa ocoleasca portile de gabarit instalate inaintea cailor ferate electrificate, daca inaltimea sau incarcatura #e$iculu lui atinge ori depaseste partea superioara a portii. Art. 172. - !" la intersectarea unui drum public cu o cale ferata industriala, accesul #e$iculelor fero#iare se face numai dupa semnalizarea corespunzatoare si din timp de catre cel putin un agent de cale ferata. %" In cazul pre#azut la alin. !", conducatorii de #e$icule sunt obligati sa se conformeze numai semnificatiei semnalelor agentilor de cale ferata. ,. Oprirea, stationarea si parcarea Art. 173. - !" In localitati #e$iculele oprite sau stationate #oluntar pe partea carosabila trebuie asezate cat mai aproape de marginea din dreapta a sensului de mers, paralel cu trotuarul sau cu a(ul drumului, pe un singur rand, daca printrun mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. )otocicletele fara atas, ciclomotoarele si bicicletele pot fi oprite sau stationate cel mult doua, una langa alta. %" Pe drumurile cu sens unic, oprirea sau stationarea #oluntara a #e$iculelor este permisa si pe partea stanga, daca ramane libera cel putin o banda de circulatie. &" In afara localitatilor oprirea sau stationarea #oluntara a #e$iculelor se face in afara partii carosabile, iar atunci cand nu este posibil, cat mai aproape de marginea din dreapta drumului, paralel cu a(ul acestuia. Art. 174. - 'e interzice oprirea #oluntara a #e$iculelora" in zona de actiune a indicatorului =Oprirea interzisa= si a marcajului cu semnificatia de interzicere a opririi. b" la o distanta mai mica de /0 m de o trecere la ni#el cu calea ferata. c" pe poduri, pe si sub pasaje deni#elate, pe #iaducte si in tuneluri. d" in curbe si in alte locuri cu #izibilitate redusa sub /0 m. e" in locul unde este instalat indicatorul =Trecere pentru pietoni= sau pe marcajele de tra#ersare pentru pietoni ori la mai putin de %/ m inainte si dupa acestea. f" in intersectii, inclusi# cele cu sens giratoriu, precum si in zona de preselectie unde sunt aplicate marcaje continue, iar in lipsa acestora, la o distanta mai mica de / m de coltul intersectiei. g" la mai putin de %/ m de indicatorul statiei pentru mij loacele de transport public de persoane. $" in dreptul altui #e$icul oprit pe partea carosabila, daca prin aceasta se stanjeneste circulatia a doua #e$icule #enind din sensuri opuse, precum si in dreptul marcajului continuu, in cazul in care conducatorii celorlalte #e$icule care circula in acelasi sens ar fi obligati, din aceasta cauza, sa treaca peste acest marcaj. i" pe sectoarele de drum unde este instalat indicatorul cu semnificatia =,epasirea interzisa=. j" in dreptul unui indicator sau semnal luminos, daca prin aceasta se impiedica obser#area lor. <" pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoa rele cu semnificatia =,rum ingustat=, =Prioritate pentru circulatia din sens in#ers= sau =Prioritate fata de circulatia din sens in#ers=. l" pe pistele obligatorii pentru pietoni si7sau biciclisti ori pe benzile rezer#ate unor anumite categorii de #e$icule, semnalizate ca atare. m" pe platforma caii ferate sau de tram#ai ori in apro pierea acestora, daca circulatia #e$iculelor pe sine ar putea fi stanjenita sau impiedicata. n" pe autostrazi, pe drumurile e(pres si pe cele nationale europene *". Art. 175. - 'e interzice stationarea #oluntara a #e$iculelora" in toate cazurile in care este interzisa oprirea #oluntara. b" in zona de actiune a indicatorului cu semnificatia ='tationarea interzisa= si a marcajului cu semnificatia de interzicere a stationarii.

c" pe drumurile publice cu o latime mai mica de ; m. d" in dreptul cailor de acces care deser#esc proprietatile alaturate drumurilor publice. e" pe partea carosabila a drumurilor nationale. In cazul in care nu este posibila scoaterea #e$iculelor in afara partii carosabile, acestea #or stationa cat mai aproape de margi nea drumului. f" in pante si in rampe. g" in locul unde este instalat indicatorul cu semnificatia ='tationare alternanta=, in alta zi sau perioada decat cea permisa, sau indicatorul cu semnificatia =@ona de stationare cu durata limitata peste durata stabilita=. Art. 176. - !" Orice #e$icul care stationeaza pe timp de noapte pe partea carosabila a unui drum public, acolo unde stationarea este permisa, trebuie sa fie semnalizat cu lanterne de pozitie, daca locul de stationare nu este iluminat. %" 'e interzice stationarea pe drumurile publice in timpul noptii a tractoarelor, masinilor si utilajelor agricole, remorcilor, #e$iculelor cu tractiune animala ori a celor trase sau impinse cu mana. Art. 177. - !" 'e interzice oprirea sau stationarea pe trotuare. Autoritatea competenta poate permite oprirea sau stationarea, partial sau total, a unui #e$icul pe trotuar, cu respectarea marcajului, iar in lipsa acestuia, numai daca ramane liber cel putin un culoar de minimum !,/ m latime inspre marginea opusa partii carosabile, pentru circulatia pietonilor. %" 'unt e(ceptate de la pre#ederile art. !6+ si !6/ auto#e$iculele pre#azute la art. &% alin. !" lit. a" si b" din ordonanta de urgenta. Art. 178. - !" 'e interzice conducatorului de auto#e$i cul si pasagerilor ca in timpul opririi sau stationarii sa desc$ida sau sa lase desc$ise usile acestuia ori sa coboare fara sa se asigure ca nu creeaza un pericol pentru cir culatie. %" Conducatorul care stationeaza cu auto#e$iculul trebuie sa opreasca motorul, sa introduca maneta intro treapta de #iteza ori in treapta de parcare, sa puna in functiune dispoziti#ele de franare, de stationare si antifurt si sa incuie usile. &" Conducatorul care stationeaza cu auto#e$iculul in panta sau in rampa, in afara obligatiilor pre#azute la alin. !", trebuie sa brac$eze rotile spre trotuar sau spre un obstacol aflat la marginea drumului. Art. 179. - Parcarea #e$iculelor este permisa numai in locurile special destinate acestui scop, semnalizate prin indicatoare sau marcaje. In aceste locuri #e$iculele #or trebui asezate unul langa altul, conducatorii lor a#and obligatia sa respecte si celelalte reguli stabilite pentru stationare. 1-. Alte obligatii si interdictii pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie Art. 180. - Conducatorul de auto#e$icul sau tram#ai este obligat!. 'a aiba asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de inmatriculare sau de inregistrare si, dupa caz, atestatul profesional, precum si celelalte documente pre#azute de legislatia in #igoare. %. 'a circule numai pe sectoarele de drum pe care ii este permis accesul si sa respecte normele referitoare la masele totale ma(ime autorizate admise de autoritatea competenta pentru auto#e$iculele conduse. &. 'a #erifice functionarea sistemului de lumini si sem nalizare, a instalatiei de climatizare, sa mentina permanent curate parbrizul, luneta si geamurile laterale ale auto#e$i culului, precum si placutele cu numarul de inmatriculare sau inregistrare ale auto#e$iculului si remorcii. +. 'a aiba in auto#e$icul trusa medicala de prim ajutor, triung$iuri reflectorizante si stingator de incendiu omologate. /. 'a transporte politistii, la cererea acestora, pentru luarea de masuri legale ce nu sufera amanare si nu pot fi aduse la indeplinire altfel. ;. 'a opreasca imediat auto#e$iculul la semnalele regu lamentare ale politistilor de frontiera, aflati in zona de com petenta. 6. 'a acorde prioritate pietonilor angajati in tra#ersarea drumurilor publice, pe trecerile marcate sau semnalizate cu indicator. Atunci cand drumul este pre#azut cu cel putin

doua benzi de circulatie pe sens, conducatorul de auto#e $icul sau tram#aie trebuie sa acorde prioritate de trecere pietonilor angajati in tra#ersare pe sensul lui de mers. :. 'a sesizeze cea mai apropiata unitate de politie ime diat ce ia cunostinta despre e(istenta, pe drumul public pe care a circulat, a obstacolelor sau surparilor de natura a pune in pericol siguranta circulatiei. 5. 'a inmaneze, la cerere, politistului documentele pre#azute la pct. !, precum si cele referitoare la bunurile transportate. Certificatele de inregistrare ale auto#e$iculelor apartinand )inisterului Apararii 4ationale si documentele referitoare la natura si greutatea bunurilor transportate cu aceste auto#e$icule sunt e(ceptate de la controlul politistilor. !0. 'a se prezinte in termen la unitatea de politie care la in#itat, pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de conducator de auto#e$icul sau de detinator de #e$icul inmatriculat sau inregistrat. !!. 'a permita controlul starii te$nice a #e$iculului, precum si al bunurilor transportate, in conditiile legii. !%. 'a conduca in asa fel incat sa nu stropeasca pe ceilalti participanti la trafic. !&. 'a opreasca motorul si sa semnalizeze auto#e$iculul imobilizat in pasaje subterane sau tuneluri. !+. 'a ia toate masurile pentru inlaturarea defectiunilor sur#enite pe parcursul deplasarii, atunci cand auto#e$iculul nu mai indeplineste conditiile te$nice, iar daca nu le poate remedia pe loc, sa se deplaseze la cea mai apropiata unitate de depanare, cu o #iteza care sa ii asigure e#itarea oricarui accident. !/. 'a ajute la scoaterea de pe partea carosabila sau la deplasarea langa bordura sau acostament a auto#e$iculului ramas in pana sau a#ariat intrun accident. !;. 'a dea intaietate, la alimentarea cu combustibil, auto#e$iculelor pre#azute la art. &% alin. !" lit. a" si b" din ordonanta de urgenta. !6. 'a se prezinte la #erificarea medicala sau psi$olo gica la solicitarea politiei ori periodic, potri#it legii. !:. 'a aplice pe parbrizul si pe luneta auto#e$iculului semnul distincti# stabilit pentru conducatorii de auto#e$icule incepatori, daca are o #ec$ime in conducere sub ! an. Art. 181. - 'e interzice conducatorului de auto#e$icul sau tram#ai!. 'a conduca auto#e$iculul sau tram#aiul dupa ce a consumat bauturi alcoolice, produse sau substante stupe fiante ori medicamente cu efecte similare acestora, precum si in cazul in care este bolna#, ranit sau intro stare a#an sata de oboseala, de natura a pune in pericol siguranta circulatiei. %. 'a transporte in auto#e$icul sau tram#ai mai multe persoane decat numarul de locuri stabilite in certificatul de inmatriculare sau inregistrare. &. 'a transporte persoane in stare de ebrietate pe motocicleta sau in cabina ori in caroseria auto#e$iculului destinat transportului de marfuri. +. 'a transporte persoane in caroseria autobasculantei, pe autocisterna, pe platforma, deasupra incarcaturii, pe partile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau in picioare in caroseria autocamionului, pe scari si in remorca, cu e(ceptia celei special amenajate pentru trans portul persoanelor. /. 'a transporte copii in #arsta de pana la !% ani pe scaunul din fata al auto#e$iculului, c$iar daca sunt tinuti in brate de persoane majore. ;. 'a transporte in si pe autoturism obiecte a caror lun gime sau latime depaseste, impreuna cu incarcatura, dimensiunile acestuia. 6. 'a desc$ida usile auto#e$iculului sau tram#aiului in timpul mersului, sa porneasca de pe loc cu usile desc$ise. :. 'a aiba in timpul mersului preocupari de natura ai distrage in mod periculos atentia ori sa foloseasca instalatii de sonorizare la un ni#el de zgomot care ar afecta depla sarea in siguranta, a lui si a celorlalti participanti la trafic. 5. 'a intre pe drumurile modernizate cu auto#e$iculul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pot pune in pericol siguranta circulatiei.

!0. 'a aplice pe parbriz, luneta sau pe geamurile late rale afise, reclame publicitare sau inscrisuri de natura a conferi libera trecere, acces sau prioritate in circulatia pe drumurile publice, cu e(ceptia auto#e$iculelor apartinand medicilor a#izati de )inisterul 'anatatii si 9amiliei si a celor destinate transportului copiilor si persoanelor cu $an dicap, care #or a#ea aplicate in coltul din stanga jos al parbrizului semnul distincti# stabilit de acest minister. !!. 'a aiba aplicate folii sau accesorii pe parbrize, luneta ori pe geamurile laterale ce restrang sau estom peaza #izibilitatea in timpul mersului, atat din interior, cat si din e(terior, ori sa impiedice sau sa diminueze eficacitatea dispoziti#elor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citi rea numarului de inmatriculare. !%. 'a lase liber in timpul mersului #olanul, g$idonul sau maneta de comanda. !&. 'a foloseasca in mod abuzi# mijloacele de a#erti zare sonora. !+. 'a circule cu auto#e$iculul cu masa totala ma(ima autorizata mai mare de &,/ tone pe drumurile acoperite cu zapada, g$eata sau polei, fara a a#ea montate pe roti lanturi sau alte ec$ipamente antiderapante omologate, in perioadele si pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. !/. 'a circule a#and montate pe auto#e$icul an#elope cu alte dimensiuni sau caracteristici decat cele pre#azute in certificatul de inmatriculare ori care prezinta taieturi sau rupturi ale cordului sau sunt uzate peste limita admisa. !;. 'a foloseasca un auto#e$icul care emana no(e peste limita legala admisa ori al carui zgomot in mers sau stationare depaseste pragul fonic pre#azut de lege. !6. 'a circule cu auto#e$iculul a#and placutele cu numerele de inmatriculare deteriorate ori neconforme cu standardul. !:. 'a sa#arseasca acte sau gesturi obscene, sa profe reze injurii, sa adreseze e(presii jignitoare sau #ulgare, sa ameninte cu acte de #iolenta pe ceilalti participanti la trafic, de natura sa pro#oace indignarea ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora. !5. 'a circule cu auto#e$iculul a#ariat mai mult de &0 de zile de la data producerii a#ariei. 11. &ransportul de marfuri si persoane Art. 182. - !" #arsta minima a conducatorului de #e$icule angajat in transportul de marfuri este dupa cum urmeazaa" !: ani, pentru #e$icule sau ansambluri de #e$icule, a#and masa ma(ima totala autorizata de pana la 6,/ tone. b" %! de ani pentru alte #e$icule sau !: ani daca per soana in cauza detine un atestat profesional care sa con firme ca a absol#it un curs de calificare pentru conducatorii de #e$icule destinate transportului rutier de marfuri. %" Conducatorul de #e$icul angajat in transportul public de persoane trebuie sa aiba cel putin %! de ani impliniti. In cazul in care conducatorul de #e$icul angajat in trans portul public de persoane circula pe rute care depasesc /0 de <m trebuie sa indeplineasca in plus si una din urmatoarele conditiia" sa fi condus cel putin un an #e$icule cu masa totala ma(ima autorizata mai mare de &,/ tone, destinate trans portului de marfuri. b" sa fi condus cel putin un an #e$icule destinate trans portului public de persoane pe rute ce nu depasesc /0 de <m, daca autoritatea competenta considera e(perienta astfel dobandita ca fiind suficienta. c" sa detina un atestat profesional care sa confirme ca a absol#it un curs de calificare pentru conducatorii de #e$icule utilizate in transportul public de persoane. &" Conducatorul #e$iculului care efectueaza transport de marfuri sau public de persoane trebuie sa respecte, pe langa conditiile pre#azute in prezentul regulament, timpii de conducere, de repaus si de odi$na stabiliti prin regle mentarile interne si internationale in #igoare. Art. 183. - !" Incarcatura unui auto#e$icul trebuie sa fie asezata si, la ne#oie, astfel fi(ata incata" sa nu puna in pericol persoane ori sa nu cauzeze daune proprietatii publice sau pri#ate.

b" sa nu stanjeneasca #izibilitatea conducatorului sau sa pericliteze stabilitatea ori conducerea #e$iculului. c" sa nu fie tarata, sa nu se scurga ori sa nu cada pe drum. d" sa nu masc$eze dispoziti#ele de semnalizare, cata dioptrii si placutele cu numerele de inmatriculare sau inre gistrare, iar in cazul #e$iculelor fara motor, semnalele facute cu bratele de conducatorul acestora. e" sa nu pro#oace zgomot care sa jeneze conducatorul, participantii la trafic ori sa sperie animalele si sa nu pro duca praf sau mirosuri pestilentiale. %" lanturile, cablurile, prelatele si alte accesorii ce ser #esc la asigurarea sau protectia incarcaturii trebuie sa o fi(eze cat mai bine de #e$icul si sa nu constituie, ele insele, un pericol pentru siguranta circulatiei. &" Incarcatura care consta in materiale sau produse ce se pot imprastia in timpul mersului trebuie acoperita cu o prelata. cand incarcatura consta in obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fi(ata pentru a nu se deplasa, pe timpul transportului si a nu depasi gabaritul #e$iculului. Art. 184. - Conducatorul auto#e$iculului si tram#aiului care efectueaza transport public de persoane este obligata" sa opreasca pentru urcarea sau coborarea pasageri lor numai in statiile semnalizate ca atare, cu e(ceptia transportului public de persoane in regim de ta(i. b" sa desc$ida usile numai dupa ce auto#e$iculul a fost oprit in statie. c" sa inc$ida usile numai dupa ce pasagerii au coborat ori au urcat. d" sa repuna in miscare auto#e$iculul sau tram#aiul din statie dupa ce a semnalizat intentia si sa asigurat ca poate efectua, in siguranta, aceasta mane#ra. Art. 185. - 'e interzice calatorilora" sa urce, sa coboare, sa tina desc$ise ori sa forteze desc$iderea usilor in timpul mersului auto#e$iculului. b" sa calatoreasca pe scari sau pe partile e(terioare ale caroseriei unui auto#e$icul. c" sa arunce din auto#e$icul orice fel de obiecte sau substante. 12. "emorcarea Art. 186. - !" Un auto#e$icul poate tracta pe drumul public o singura remorca. 'e e(cepteaza autotractorul care poate tracta doua remorci, precum si auto#e$iculele ame najate pentru formarea unui autotren de transport persoane in localitatile turistice, cu conditia ca acesta sa nu fie mai lung de %/ m si sa nu circule cu #iteza mai mare de %/ <m7$. %" Autobuzul poate tracta numai o remorca pentru bagaje. &" )otocicleta fara atas, precum si bicicleta pot tracta o remorca usoara a#and o singura a(a. Art. 187. - Cuplarea unui #e$icul cu una sau doua remorci, pentru formarea unui ansamblu de #e$icule, se poate efectua numai dacaa" elementele care compun dispoziti#ul de cuplare sunt omologate si compatibile. b" ansamblul de #e$icule poate realiza raza minima de #irare a auto#e$iculului tragator. c" dimensiunile ansamblului de #e$icule nu depasesc limitele pre#azute de lege. d" elementele de cuplare ale ec$ipamentelor de franare si de iluminare si semnalizare luminoasa sunt compatibile. e" caroseriile #e$iculelor care compun ansamblul de #e$icule nu se ating la trecerea peste deni#elari, la efec tuarea #irajelor sau la sc$imbarea directiei de mers. Art. 188. - !" In cazul ramanerii in pana a auto#e$iculelor ori remorcilor, conducatorii acestora sunt obligati sa le scoata imediat in afara partii carosabile sau, daca nu este posibil, sa le deplaseze langa bordura ori acostament, asezAndule paralel cu a(ul drumului si luand masuri pen tru remedierea defectiunilor sau, dupa caz, de remorcare. %" Auto#e$iculele sau remorcile cu defectiuni la siste mul de iluminare si semnalizare luminoasa nu pot fi con duse sau remorcate, pe timpul noptii sau in conditii de #izibilitate redusa, fara sa aiba in functiune, obligatoriu pe partea stanga, in fata, o lumina de intalnire si, in spate, una de pozitie.

Art. 189. - !" ,aca auto#e$iculele ori remorcile imobi lizate pe partea carosabila a drumului nu pot fi deplasate, conducatorii acestora sunt obligati sa puna in functiune luminile de a#arie si sa instaleze triung$iul de presemnalizare. %" Triung$iul de presemnalizare se instaleaza in spa tele #e$iculului si pe aceeasi banda, la o distanta de cel putin &0 m de acesta, astfel incat sa poata fi #azut de conducatorii care se apropie. In localitati, atunci cand cir culatia este intensa, triung$iul de presemnalizare se poate aseza la o distanta mai mica sau c$iar pe #e$icul, astfel incat, si in aceasta situatie, sa poata fi obser#at din spate. &" ,aca #e$iculul nu este dotat cu lumini de a#arie sau acestea sunt defecte, conducatorul poate folosi, pe timpul noptii ori in conditii de #izibilitate redusa, o lampa portati#a cu lumina galbena intermitenta, care se instaleaza la partea din spate a #e$iculului. +" 'e interzice folosirea triung$iului de presemnalizare sau a luminilor de a#arie in mod nejustificat sau pentru a simula o ramanere in pana in locurile unde oprirea ori stationarea sunt interzise. /" In cazul caderii din #e$icule, pe partea carosabila, a unei parti din incarcatura care constituie un obstacol ce nu poate fi inlaturat imediat, conducatorul este obligat sal semnalizeze cu unul din mijloacele pre#azute la alin. !"- &". Art. 190. - !" 2emorcarea unui auto#e$icul sse face cu respectarea urmatoarelor regulia" conducatorii auto#e$iculelor tragator si, respecti#, remorcat, trebuie sa posede permise de conducere #alabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre auto#e $icule. b" auto#e$iculul tragator sa nu remorc$eze un auto#e$i cul mai greu decat masa lui proprie, cu e(ceptia cazului cand remorcarea se efectueaza de catre un auto#e$icul destinat special depanarii. c" remorcarea trebuie sa se realizeze prin intermediul unei bare metalice in lungime de cel mult + m. Autoturismul al carui ec$ipament de franare nu este defect poate fi remorcat cu o legatura fle(ibila omologata, in lun gime de &-/ m. 3ara sau legatura fle(ibila trebuie fi(ata la elementul de remorcare cu care este pre#azut auto#e$i culul tragator. d" conducatorul auto#e$iculului remorcat este obligat sa semnalizeze corespunzator semnalelor efectuate de con ducatorul auto#e$iculului tragator. Atunci cand sistemul de iluminare si semnalizare nu functioneaza, este interzisa remorcarea acestuia pe timpul noptii si in conditii de #izibi litate redusa, iar ziua poate fi remorcat daca pe partea din spate are aplicata inscriptia =9ara semnalizare=, precum si indicatorul =Alte pericole=. %" ,aca remorcarea se realizeaza prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platforma de remorcare a partii din fata a auto#e$iculului remorcat, atunci in acesta nu trebuie sa se afle nici o persoana. &" 'e interzice remorcarea unui auto#e$icul cu doua roti cu sau fara atas, a auto#e$iculului al carui sistem de directie nu functioneaza sau care nu este inmatriculat ori inregistrat sau cand drumul este acoperit cu polei, g$eata sau zapada. 'e interzice si remorcarea a doua sau mai multe auto#e$icule, a carutelor, a #e$iculelor care in mod normal sunt trase sau impinse cu mana ori a utilajelor agricole. +" Conducatorul poate impinge sau tracta, cu propriul auto#e$icul, in situatii deosebite, pe distante scurte, un alt automobil pentru ai pune motorul in functiune sau pentru a efectua scurte mane#re, fara a pune in pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic. 13. .ona re!identiala si pietonala Art. 191. - !" In zona rezidentiala, semnalizata ca atare, pietonii pot folosi toata latimea partii carosabile, iar jocul copiilor este permis. %" Conducatorii de #e$icule sunt obligati sa circule cu o #iteza ma(ima de %0 <m7$, sa nu stationeze sau sa par c$eze #e$iculul in afara spatiilor anume destinate si sem nalizate ca atare, sa nu stanjeneasca sau sa impiedice circulatia pietonilor c$iar daca, in acest scop, trebuie sa opreasca. Art. 192. - In zona pietonala, semnalizata ca atare, conducatorul poate intra numai daca locuieste in zona sau presteaza ser#icii publice =din poarta in poarta= si nu are alta

posibilitate de acces. Acesta este obligat sa circule cu #iteza ma(ima de / <m7$, sa nu stanjeneasca sau sa impiedice circulatia pietonilor si, daca este necesar, sa opreasca. Art. 193. - la iesirea din zonele pre#azute la art. !5! si !5%, conducatorii de #e$icule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere tuturor #e$iculelor cu care se intersec teaza. sus SECTIUNEA a 4-a "eguli pentru alti participanti la trafic 1. /irculatia bicicletelor Art. 194. - !" 3icicletele si, respecti#, ciclomotoarele trebuie sa fie conduse pe drumul public numai pe un sin gur rand. %" ,aca pe directia de deplasare e(ista o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare, conducatorii #e$iculelor pre#azute la alin. !" sunt obligati sa circule numai pe aceasta pista. &" Copiii care nu au implinit #arsta de !+ ani pot con duce biciclete numai pe drumurile cu circulatie redusa. +" Persoana care conduce ciclomotoare pe drumurile publice trebuie sa aiba #arsta de cel putin !; ani impliniti. /" 'e recomanda ca, in circulatia pe drumurile publice, biciclistul sa poarte casca de protectie omologata. Art. 195. - 'e interzice conducatorilor #e$iculelor pre#azute la art. !5+a" sa circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul a#and semnificatia =Accesul interzis bicicletelor=. b" sa in#ete sa conduca biciclete sau ciclomotoare pe drumurile intens circulate. c" sa circule fara a tine cel putin o mana pe g$idon si ambele picioare pe pedale. d" sa circule in paralel, in afara competitiilor sporti#e organizate. e" sa circule in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. f" sa se tina de un #e$icul aflat in mers ori sa fie remorcat de un alt #e$icul sau impins ori tras de o per soana aflata intrun #e$icul. g" sa transporte o alta persoana, cu e(ceptia copilului pana la 6 ani si numai daca #e$iculul are montat in fata un suport special. $" sa circule pe partea carosabila in aceeasi directie de mers, cand e(ista o cale laterala, o poteca sau un acosta ment practicabil, ce pot fi folosite. i" sa transporte sau sa traga orice fel de obiecte care, prin #olumul ori greutatea lor, stanjenesc sau pericliteaza conducerea #e$iculului ori circulatia celorlalti participanti la trafic. j" sa circule pe trotuare ori pe aleile din parcuri sau gradini publice, cu e(ceptia cazurilor cand nu stanjenesc circulatia pietonilor. <" sa circule pe timp de noapte sau cand #izibilitatea este redusa, fara sa indeplineasca conditiile pre#azute la Art. !6 si !:. l" sa circule atunci cand partea carosabila este acope rita cu polei, g$eata sau zapada. 2. Insotirea animalelor Art. 196. - Animalele de po#ara, de tractiune ori de calarie, precum si alte animale izolate sau in turma trebuie sa aiba un insotitor in #arsta de cel putin !+ ani impliniti, care sa nu aiba afectiuni de natura sa ii diminueze capa citatile psi$omotorii. Art. 197. - !" Animalele de po#ara, de tractiune ori de calarie, precum si animalele in turma nu pot fi conduse pe autostrazi, pe drumurile nationale, in municipii si orase, precum si pe drumurile la inceputul carora e(ista indica toare care le interzic accesul, cu e(ceptia animalelor de calarie apartinand politiei si jandarmeriei. %" In cazurile pre#azute la alin. !", administratorul dru mului public este obligat sa amenajeze drumuri laterale destinate circulatiei acestora, potri#it competentelor stabilite prin lege. &" ,aca turmele sau grupurile mai mici de animale nu pot fi conduse decat pe trasee in care se includ si dru muri modernizate, acestea trebuie transportate in #e$icule special amenajate.

+" Animalele pot fi conduse si pe drumurile publice, altele decat cele pre#azute la alin. !" si &", daca in sensul de mers nu e(ista o alta cale care poate fi folosita. /" Atunci cand sunt conduse pe drumul public, anima lele si insotitorii acestora trebuie sa circule pe acostamen tul din partea stanga a drumului, in sensul de mers, iar cand acesta nu e(ista, cat mai aproape de marginea din stanga a partii carosabile. Art. 198. - Persoana pre#azuta la art. !5; este obli gataa" sa ia masurile necesare ca, pe timpul deplasarii pe drum, animalele sa nu impiedice circulatia celorlalti partici panti la trafic. b" sa fractioneze turma in grupuri compacte si de dimensiuni reduse, lasAnd intre ele inter#ale suficient de mari pentru a permite depasirea lor de catre ceilalti partici panti la trafic. c" sa nu lase nesupra#eg$eate animalele. d" sa asigure tra#ersarea drumurilor nationale numai prin locurile special amenajate. e" sa poarte, pe timpul noptii sau in orice alte situatii cnd #izibilitatea este redusa, un dispoziti# cu lumina #izi bila din ambele directii. f" sa nu organizeze si sa nu participe la intreceri cu animale, pe drumurile publice. 3. /irculatia vehiculelor cu tractiune animala si a celor trase sau impinse cu mana Art. 199. - Pentru a circula pe drumurile publice, #e$i culul cu tractiune animala trebuie sa indeplineasca conditiile pre#azute la art. !5, sa fie inregistrat si sa aiba un conducator in #arsta de cel putin !; ani impliniti, care sa nu aiba afectiuni de natura sa ii diminueze capacitatile psi$omotorii. Art. 200. - !" 8e$iculul cu tractiune animala nu poate fi condus pe autostrazi, drumuri nationale, in municipii, precum si pe drumurile la inceputul carora e(ista indicatoare care ii interzic accesul. %" In cazurile pre#azute la alin. !", administratorul dru mului public este obligat sa amenajeze drumuri laterale destinate circulatiei #e$iculelor cu tractiune animala, potri#it competentelor stabilite prin lege. Art. 201. - Conducatorul #e$iculului cu tractiune ani mala este obligata" sa cunoasca si sa respecte semnificatia semnalelor, indicatoarelor si marcajelor rutiere. b" sa conduca animalele astfel incat acestea sa nu con stituie un pericol pentru el si ceilalti participanti la trafic. c" sa opreasca sau sa stationeze numai pe acostament, iar in lipsa acestuia, in afara partii carosabile. Pe timpul opririi sau stationarii, animalele trebuie sa fie legate astfel incat acestea sa nu poata intra pe partea carosabila. Art. 202. - !" 'e interzice conducatorului #e$iculului cu tractiune animalaa" sa circule fara sa aiba asupra lui actul de identitate, certificatul de inregistrare, iar pe #e$icul aplicata placuta cu numarul de inregistrare. b" sa conduca in timp ce se gaseste sub influenta bauturilor alcoolice. c" sa sc$imbe directia de mers fara a semnaliza cu bratul si a se asigura ca din fata sau din spate nu circula #e$icule carora le poate pune in pericol siguranta deplasarii. d" sa circule pe timp de noapte sau cand #izibilitatea este redusa, fara ca #e$iculul sa aiba in fata un dispoziti# cu lumina alba sau galbena si in spate un dispoziti# cu lumina rosie, amplasate pe partea laterala stanga, ori un dispoziti# cu lumina #izibila din ambele directii. e" sa paraseasca #e$iculul sau animalele ori sa doarma in timpul mersului. f" sa transporte obiecte care depasesc in lungime, latime sau inaltime #e$iculul, daca incarcatura nu este semnalizata ziua cu un stegulet de culoare rosie, iar noap tea sau in conditii de #izibilitate redusa cu un dispoziti# fluorescent reflectorizant, montat in partea din spate a incarcaturii. g" sa circule cu animale ce insotesc #e$iculul, daca acestea nu sunt legate la partea din spate a #e$iculului sau cat mai aproape de partea dreapta a acestuia. $" sa intre cu #e$iculul murdar de noroi pe drumurile modernizate sau pietruite.

i" sa transporte in #e$icule persoane aflate in picioare. j" sa abandoneze #e$iculul pe drumurile publice. %" Conducatorul de trasura care efectueaza transport public de persoane este obligat sa circule in conditiile sta bilite in licenta de autoritatea competenta. Art. 203. - Conducerea pe drumurile publice a #e$icu lelor trase sau impinse cu mana se face, de regula, pe trotuare sau acostament, iar in lipsa acestora, numai pe partea stanga a drumului si nu poate fi incredintata minori lor care nu au implinit #arsta de !+ ani si nici celor care au afectiuni de natura sa le diminueze capacitatile psi$o motorii. Art. 204. - 'e interzice conducatorului #e$iculului tras sau impins cu manaa" sa circule pe autostrazi. b" sa circule pe drumurile nationale, atunci cand in afara partii carosabile e(ista spatiu pentru circulatia acestora sau drumuri laterale. c" sa circule, pe timp de noapte ori ziua cand #izibilita tea este redusa, pe partea stanga a drumului fara sa aiba asupra sa o sursa de lumina #izibila din ambele directii. d" sa tra#erseze drumurile publice prin alte locuri decat cele pre#azute pentru pietoni. %. /irculatia pietonilor Art. 205. - !" Pietonii trebuie sa circule numai pe tro tuare sau pe pistele special amenajate. %" In afara localitatilor, pietonul trebuie sa circule pe potecile laterale sau acostamentele drumurilor publice, iar in lipsa acestora, cat mai aproape de marginea din stanga partii carosabile, in sensul lui de mers. &" Tra#ersarea drumului public de catre pieton se face perpendicular pe a(ul acestuia, numai prin locurile marcate ori7si semnalizate cu indicatoare, iar in localitati, in lipsa acestora, pe la coltul strazii, dupa ce sa asigurat ca o poate face in siguranta pentru el si ceilalti participanti la trafic. +" ,ispozitiile referitoare la pietoni se aplica si persoa nelor care imping sau trag un #e$icul pentru copii, bolna#i ori infirmi, celor care se deplaseaza pe langa o bicicleta sau ciclomotor si persoanelor cu $andicap locomotor care se deplaseaza intrun scaun rulant actionat de ei insisi ori care circula cu #iteza redusa, precum si celor care folo sesc patine sau alte dispoziti#e cu rotile. Art. 206. - 'e recomanda ca, pe timp de noapte, pie tonul care circula pe partea carosabila a drumului sa poarte, aplicate pe imbracaminte, accesorii reflectorizante sau sa poarte o sursa de lumina #izibila din ambele sensuri. Art. 207. - 'e interzice pietonilora" sa circule pe autostrazi. b" sa circule pe partea carosabila a drumului public daca e(ista amenajari rutiere destinate circulatiei acestora. c" sa tra#erseze drumul public prin alte locuri decat cele permise ori prin locurile permise, in fuga si7sau fara sa se asigure. d" sa prelungeasca timpul de tra#ersare a drumului public, sa intarzie ori sa se opreasca fara moti#. e" sa ocupe partea carosabila in scopul impiedicarii circulatiei. f" sa se angajeze in tra#ersarea drumului public atunci cand se apropie un auto#e$icul dintre cele pre#azute la Art. &% alin. !" din ordonanta de urgenta. Art. 208. - !" Persoanele care se deplaseaza pe dru mul public in grupuri organizate si coloanele militare trebuie sa circule grupate cate doua sau, dupa caz, cate trei, pe partea stanga a partii carosabile, in sensul lor de mers. %" Persoanele care formeaza un cortegiu sunt obligate sa circule pe partea dreapta a drumului, ocupAnd cel mult o banda de circulatie, in sensul lor de mers. Art. 209. - Conducatorii grupurilor organizate care se deplaseaza pe partea carosabila a drumului sunt obligatia" sa formeze coloana din cel mult doua persoane in rand, cu e(ceptia manifestatiilor sau a defilarilor.

b" sa asigure semnalizarea prezentei pe drum a grupului, ziua, in randurile din fata si din spate cu stegulete rosii, iar noaptea sau ziua cand #izibilitatea este redusa, cu o sursa de lumina alba sau galbena, purtata de o persoana aflata in partea din dreapta fata a grupului, si o sursa de lumina rosie, purtata de o persoana aflata in partea din dreapta spate, #izibila din spatele grupului, sau o sursa de lumina galbena #izibila din ambele directii, pur tata de o persoana aflata in flancul din dreapta grupului. c" sa fractioneze grupul, daca marimea acestuia impie dica depasirea lui de catre #e$iculele care circula din fata ori tra#ersarea in siguranta a unei cai ferate. d" sa supra#eg$eze permanent deplasarea coloanei, pentru a nu stanjeni circulatia #e$iculelor. e" sa nu admita mersul in cadenta la trecerea peste poduri. sus SECTIUNEA a 5-a /irculatia pe autostra!i Art. 210. - !" 'e interzice pe autostrazi circulatia auto#e$iculelor cu gabarite sau mase depasite, cu e(ceptia celor autorizate, tractoarelor si masinilor autopropulsate, precum si a #e$iculelor care, prin constructie sau din alte cauze, nu pot depasi #iteza de /0 <m7$. %" ,e asemenea, pe autostrazi sunt interzise in#atarea conducerii unui #e$icul, incercarile prototipurilor de auto#e $icule, manifestatiile, defilarile, cara#anele publicitare, antre namentele si competitiile sporti#e de orice fel, precum si cortegiile. Art. 211. - !" Conducatorii de auto#e$icule care intra pe autostrazi folosind banda de intrare de accelerare" trebuie sa cedeze trecerea auto#e$iculelor care circula pe prima banda a autostrazilor si sa nu stanjeneasca in nici un fel circulatia acestora. %" Conducatorii care urmeaza sa paraseasca auto strada sunt obligati sa semnalizeze din timp si sa se anga jeze pe banda de iesire de decelerare". Art. 212. - Circulatia auto#e$iculelor destinate transpor tului public de persoane sau de marfuri se desfasoara numai pe banda din partea dreapta a autostrazii. Art. 213. - !" Pe autostrazi se interzicea" circulatia pe banda de urgenta. b" abandonarea auto#e$iculelor. c" remorcarea auto#e$iculelor ramase in pana dincolo de cea mai apropiata iesire de pe autostrada ori intrarea pe autostrada cu un auto#e$icul remorcat. d" efectuarea mane#rei de intoarcere sau mers inapoi ori intrarea in zona mediana, inclusi# pe racordurile dintre cele doua parti carosabile. e" stationarea ori parcarea auto#e$iculelor in alte locuri decat cele special amenajate si semnalizate prin indica toare. In cazul imobilizarii fortuite, conducatorii sunt obligati sa scoata auto#e$iculele pe banda de urgenta, iar daca nu o pot face, sa le semnalizeze imediat prezenta. %" ,eplasarea si imobilizarea #oluntara pe banda de urgenta sunt permise auto#e$iculelor pre#azute la art. &% alin. !" lit. a" si b" din ordonanta de urgenta numai in cazurile cand circulatia pe celelalte benzi este blocata. CAPITOLUL 8I Circulatia auto!ehiculelor cu #ase si%sau ga&arite epasite ori care transporta #ar'uri sau pro use periculoase 1. /irculatia autovehiculelor cu mase si0sau gabarite depasite Art. 214. - Auto#e$iculul care, prin constructie sau datorita incarcaturii transportate, depaseste masa si7sau gabaritul pre#azute de normele legale, poate circula pe drumul public numai in baza autorizatiei speciale emise de administratorul acestuia. Art. 215. - !" Auto#e$iculul care depaseste masa si7sau gabaritul trebuie ec$ipat cu urmatoarele dispoziti#e suplimentare de semnalizarea" o placuta de identificare reflectorizanta, a#and fondul alb si c$enarul rosu, montata la partea din stanga fata. b" un marcaj reflectorizant aplicat la partea din spate a auto#e$iculului sau incarcaturii, cat mai aproape de margi nile laterale, format din benzi alternante albe si rosii, descendente catre e(terior, daca latimea auto#e$iculului depaseste %,/ m.

c" unul sau mai multe dispoziti#e speciale de a#ertizare luminoasa de culoare galbena, montate astfel incat lumina emisa de acestea sa fie #izibila din fata, din spate si din ambele parti laterale, precum si catadioptri de culoare gal bena montati pe partile laterale la distanta de !,/ m intre ei. d" lumini montate pe partile laterale e(treme ale incarcaturii ori #e$iculului care depaseste latimea de %,/ m, care trebuie sa functioneze concomitent cu luminile de pozitie, precum si un catadioptru. %" Pe autostrazi auto#e$iculul care, cu sau fara incarcatura, depaseste latimea de &,/ m trebuie urmat de un auto#e$icul de insotire. Pe celelalte drumuri publice auto#e$iculul cu latimea intre &,/ m si / m trebuie insotit in fata de un auto#e$icul, iar cel cu latimea mai mare de / m, de doua auto#e$icule care sa circule unul in fata si celalalt in spate. Auto#e$iculul de insotire trebuie sa fie ec$ipat cu un dispoziti# special de a#ertizare si sa aiba montata, in functie de locul ocupat la insotire, la partea din fata sau din spate, placuta de identificare pre#azuta la alin. !" lit. a". &" Conducatorul auto#e$iculului cu masa si7sau gabari tul depasite, precum si conducatorii auto#e$iculelor de insotire sunt obligati sa puna si sa mentina in functiune semnalele speciale de a#ertizare cu lumina galbena pre#azute la art. &% alin. !" lit. c" din ordonanta de urgenta, pe toata perioada deplasarii pe drumul public. Art. 216. - *ste interzisa circulatia auto#e$iculelor cu mase si7sau gabarite depasitea" pe sectoarele de drum unde sunt instalate indica toare de interzicere, restrictie sau limitare a accesului aces tora, daca #e$iculul sau ansamblul de #e$icule atinge ori depaseste latimea, inaltimea, lungimea sau masa in sar cina admise. b" cand #izibilitatea este redusa sau partea carosabila este acoperita cu polei, g$eata sau zapada. 2. &ransportul marfurilor sau produselor periculoase Art. 217. - Auto#e$iculul care transporta marfuri sau produse periculoase trebuie sa indeplineasca conditiile te$ nice si de agreare stabilite prin Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase A.,.2.", inc$eiat la 1ene#a la &0 septembrie !5/6, la care 2omania a aderat prin Legea nr. &!7!55+. Art. 218. - Transportul marfurilor sau produselor peri culoase se efectueaza numai pe traseele stabilite de auto ritatea competenta si se comunica politiei din localitatile pe raza carora se deruleaza transportul. Art. 219. - !" marfurile si produsele periculoase se transporta numai cu auto#e$icule special amenajate, purtand semne distincti#e de identificare si in conditiile sta bilite prin normele legale in #igoare. %" marfurile si produsele pre#azute la alin. !" pot fi insotite pe tot parcursul de persoane care sa cunoasca bine caracteristicile acestora, iar conducatorul trebuie sa aiba asupra sa documentele de transport pre#azute de lege si sa cunoasca normele referitoare la transportul si la manipularea incarcaturii. &" In cabina auto#e$iculului care transporta marfuri sau produse periculoase pot fi transportate numai persoanele autorizate. +" ,aca din cauza deteriorarii ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se imprastie pe drum, conducatorul este obligat sa opreasca imediat, sa ia masuri de a#ertizare a celorlalti conducatori care circula pe drumul public si a persoanelor din jur, sa semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la indemana si sa anunte admi nistratorul drumului sau cea mai apropiata unitate de politie. Art. 220. - 'e interzice conducatorului de auto#e$icul care transporta marfuri sau produse periculoasea" sa pro#oace socuri auto#e$iculului in mers. b" sa fumeze in timpul mersului ori sa aprinda foc la oprire sau stationare, la o distanta mai mica de /0 m de auto#e$icul. c" sa lase auto#e$iculul si incarcatura fara supra#eg$e rea sa, a insotitorului ori a unei alte persoane calificate. d" sa remorc$eze un #e$icul ramas in pana. e" sa urmeze alte trasee sau sa stationeze in alte locuri decat cele stabilite, precum si pe partea carosabila a drumului pe timp de noapte.

f" sa transporte alte incarcaturi care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului. g" sa permita prezenta in auto#e$icul a altor persoane, cu e(ceptia celuilalt conducator, a insotitorilor sau a celor care incarca ori descarca marfurile sau produsele transportate. $" sa intre pe sectoarele de drum pe care ii este inter zis accesul. i" sa pastreze in auto#e$icul rezer#e de combustibil in ambalaje care nu sunt special confectionate in acest scop. CAPITOLUL 8II (&ligatii in caz e acci ent Art. 221. - Accidentul de circulatie este e#enimentul care indeplineste cumulati# urmatoarele conditiia" sa produs pe un drum desc$is circulatiei publice ori sia a#ut originea intrun asemenea loc. b" a a#ut ca urmare decesul, ranirea uneia sau a mai multor persoane ori cel putin un #e$icul a fost a#ariat sau au rezultat alte pagube materiale. c" in e#eniment a fost implicat cel putin un #e$icul in miscare. Art. 222. - !" Conducatorul #e$iculului implicat intrun accident de circulatie de pe urma caruia a rezultat moartea sau #atamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei per soane sau in orice alt accident de circulatie care, prin urmari, constituie o fapta pre#azuta de legea penala este obligata" sa opreasca, sa anunte imediat politia, sa nu modi fice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul faptei. b" sa nu sc$imbe pozitia #e$iculelor ori a obiectelor ramase la locul faptei si care pro#in din accident decat atat cat se impune pentru e#itarea agra#arii consecintelor accidentului. c" sa transporte ranitii la cea mai apropiata unitate sanitara, in lipsa altor mijloace de transport, dupa care sa re#ina imediat la locul accidentului. Conducatorul care a transportat ranitii trebuie sa se legitimeze si sa comunice numarul de inmatriculare al #e$iculului unitatii sanitare. d" sa nu consume bauturi alcoolice, substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare aces tora, dupa producerea e#enimentului, pana la testarea concentratiei alcoolului in aerul e(pirat si7sau recoltarea probelor biologice. %" Unitatea sanitara la care a fost transportata persoana ranita intrun accident de circulatie este obligata sa anunte de indata politia despre accident. &" Conducatorilor de #e$icule implicati in accidente de circulatie li se recolteaza in mod obligatoriu probe biologice in #ederea stabilirii alcoolemiei sau consumului de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare si acestia se trimit pentru e(aminare medicala la o unitate sanitara autorizata. +" 8ictimelor accidentelor de circulatie li se recolteaza in mod obligatoriu probe biologice in #ederea stabilirii alcoolemiei sau consumului de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora. /" ,aca in accident a fost angajat un auto#e$icul din tre cele pre#azute la art. :! alin. %" lit. a" din ordonanta de urgenta, conducatorul acestuia este obligat sa anunte de indata unitatea de politie pe raza careia sa produs accidentul, urmand ca dupa terminarea misiunii sa se prezinte la sediul acesteia in #ederea intocmirii actelor de constatare. ;" Orice persoana care este implicata sau are cunostinta despre producerea unui accident de circulatie soldat cu moartea sau #atamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, precum si atunci cand in e#eniment este implicat un #e$icul care transporta marfuri sau produse periculoase, este obligata sa anunte de indata politia apeland numarul unic pentru urgente !!% si sa transporte persoanele accidentate la cea mai apro piata unitate sanitara, numai daca prin aceasta nu se agra #eaza starea de sanatate a #ictimelor. Art. 223. - !" Conducatorii implicati in accidente in urma carora au rezultat numai pagube materiale si care nu constituie fapte pre#azute de legea penala sunt obligati-

a" sa scoata imediat #e$iculele in afara partii carosabile ori, daca nu este posibil si nici nu pot sa isi continue cir culatia, sa le deplaseze cat mai aproape de bordura sau acostament, semnalizandule prezenta. b" sa anunte imediat unitatea de politie competenta pe raza careia sa produs e#enimentul. c" sa se prezinte la unitatea de politie competenta pe raza careia sa produs accidentul, in termenul comunicat de aceasta, care nu poate depasi +: de ore de la producerea accidentului, pentru intocmirea documentelor de constatare, care se elibereaza numai in baza declaratiilor scrise ale celor implicati. d" sa solicite unitatii de politie competente eliberarea autorizatiei de reparatie. %" Obligatia pre#azuta la alin. !" lit. d" re#ine si detinatorilor de #e$icule a#ariate in alte imprejurari decat in circulatia pe drumurile publice. CAPITOLUL 8III Circulatia in tra'ic international Art. 224. - !" Auto#e$iculele si remorcile inmatriculate in 2omania care circula in trafic international trebuie sa aiba la partea din spate simbolul =2O= de forma o#ala, cu dimensiunile de !6/7!!/ mm, si scrisul de culoare neagra pe fond alb, cu dimensiunile de :07!0 mm, plasat in mijlocul simbolului o#al. %" Auto#e$iculele si remorcile inmatriculate in strainatate care circula in 2omania trebuie sa poarte in partea din spate simbolul statului in care sunt inmatriculate. &" Auto#e$iculele si remorcile inmatriculate in alte state pot circula pe drumurile publice din 2omania daca indeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise in circulatia internationala numai pentru perioada de #alabilitate a asi gurarii de raspundere ci#ila carte #erde". Art. 225. - !" Permisul de conducere eliberat de autoritatile romane este #alabil in circulatia internationala pe teritoriul statelor care au aderat la Con#entia asupra circulatiei rutiere, inc$eiata la 8iena la : noiembrie !5;: si ratificata de 2omania. %" Pentru a circula pe teritoriul statelor care nu au aderat la con#entia pre#azuta la alin. !", posesorii permi selor de conducere eliberate de autoritatile romane trebuie sa aiba si un permis de conducere international, eliberat de Automobil Clubul 2oman. &" Persoanele care domiciliaza in alte state, #enite temporar in 2omania, pot conduce auto#e$icule pe drumu rile publice daca poseda permis #alabil, eliberat de autoritatea competenta din statul respecti#, dupa modelul stabilit in con#entia pre#azuta la alin. !", sau a carui #alabilitate este recunoscuta pe baza de reciprocitate. +" Persoanele care domiciliaza in alte state, #enite temporar in 2omania, care poseda permise de conducere eliberate de autoritatile statelor care nu sunt semnatare ale con#entiei pre#azute la alin. !", pot conduce auto#e$icule numai daca permisele nationale #alabile sunt insotite de permise de conducere internationale #alabile, eliberate de asociatii afiliate la 9ederatia Internationala a Automobilului ori la Alianta Internationala de Turism. CAPITOLUL I? "anctiuni contra!entionale. A#enzi contra!entionale si puncte e penalizare Art. 226. - Constituie contra#entie si se sanctioneaza dupa cum urmeazaa" nerespectarea pre#ederilor art. %0, art. %% alin. %" si &", art. ++ alin. !" si %", art. /0 alin. !" si alin. %" lit. b" si g", art. ;:, art. 5%, art. !0% alin. &", art. !!& alin. %", art. !%; alin. !" si %", art. !%6 alin. &", art. !&&, Art. !+% alin. !" si %", art. !++, art. !+;, art. !+6, art. !/& alin. !", %" si +"- ;", art. !;0, art. !;!, art. !6! alin. !" si %", art. !6:, art. !:0 pct. !-/, !%, !/, !; si !:, Art. !:! pct. /, !% si !+, art. !:+, art. !:/, art. !56 alin. &" si +", art. !5:, art. %0+, art. %0/, art. %06-%05 si Art. %!%, cu a#ertisment sau cu amenda de la /00.000 lei la 600.000 lei. b" nerespectarea pre#ederilor art. !6-!5, art. +%, Art. /0 alin. %" lit. e", art. /! alin. %", art. ;/ alin. %", Art. ;; alin. %", art. :% alin. %", art. :+ alin. !", art. :6 alin. %", art. !0; alin. %"- +", art. !!6 alin. !" lit. c" si d", art. !%/, art. !%6 alin. %", art. !&0-!&%, art. !&+, art !&/ alin. %" teza a %a si alin. &", art. !&;, art. !&6 alin. !"- &", art. !&:!+0, art. !+& alin. !" si &", art. !+/, art. !/+ alin. !", art. !/6, art. !/:, art. !;&, art. !;+, art. !;/, art. !6&, art. !6; alin. !", art. !65, art. !:0 pct. :, !0, !! si !+, art. !:!

pct. %, &, 6, :, 5, !&, !6 si !5, art. !::, art. !:5, art. !50 alin. !" lit. b"-d" si alin. %"+", art. !5! alin. %", art. !5%, art. !5+ alin. !", %" si +", art. !5/, art. !56 alin. /", art. %00-%0%, art. %!! si art. %!/, cu a#ertisment sau cu amenda de la ;00.000 lei la :00.000 lei. c" nerespectarea pre#ederilor art. ;/ alin. !", art. ;6 alin. %", art. :% alin. &", art. :6 alin. !", art. ::, art. !!6 alin. %", art. !%6 alin. !", art. !%:, art. !&/ alin. +", art. !&6 alin. +", art. !;%, art. !6+, art. !66 alin. !", art. !:0 pct. ;, 5, !& si !6, art. !:! pct. +, ;, !0, !!, !/, !; si !:, art. !:&, art. !:6, art. !56 alin. !", art. %!0, art. %!&, art. %!+ si art. %!;, cu amenda de la 600.000 lei la !.000.000 lei. d" nerespectarea pre#ederilor art. !+, art. +0 lit. b", art. +5, art. /0 alin. %" lit. $", art. 6+, art. :& alin. %", art. !!5 alin. &", art. !%0 alin. %", art. !+& alin. %", art. !6/, art. !:0 pct. 6 si art. %%% alin. !", %", /" si ;", cu amenda de la !.000.000 lei la &.000.000 lei. e" nerespectarea pre#ederilor art. & alin. !", art. &! alin. !" si %", art. &6, art. &5 alin. +", art. +6 alin. !", art. /0 alin. %" lit. a", c", f" si i", art. ;6 alin. !", art. !!6 alin. !" lit. a" si b", art. !%0 alin. !", art. !&/ alin. !", art. !;6, art. !60 alin. %", art. !6! alin. &", art. !6; alin. %", art. !5& si art. %%&, cu amenda de la !./00.000 lei la /.000.000 lei. f" nerespectarea pre#ederilor art. 6, art. /0 alin. %" lit. d", art. // alin. %", art. !%0 alin. &", art. !%!, art. !+5-!/%, art. !60 alin. !" si art. !6% alin. %", cu amenda de la %.000.000 lei la :.000.000 lei. Art. 227. - !" 'a#arsirea de catre conducatorii de auto#e$icule si tram#aie a contra#entiilor pre#azute in prezentul regulament sau in ordonanta de urgenta atrage, pe langa sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeazaa" pentru fiecare dintre contra#entiile pre#azute la art. %%; lit. c", % puncte de penalizare. b" pentru fiecare dintre contra#entiile pre#azute la art. %%; lit. d" din prezentul regulament si pentru cea de la art. 5! lit. c" din ordonanta de urgenta, & puncte de penalizare. c" pentru fiecare dintre contra#entiile pre#azute la art. %%; lit. e" din prezentul regulament si cea de la art. 50 lit. c" din ordonanta de urgenta, + puncte de penalizare. d" pentru fiecare dintre contra#entiile pre#azute la art. %%; lit. f", ; puncte de penalizare, cu e(ceptia contra#entiei sa#arsite prin incalcarea pre#ederilor art. 6. %" 'uspendarea e(ercitarii dreptului de a conduce atrage anularea punctelor de penalizare cumulate pana la data sa#arsirii faptei pentru care sa dispus sanctiunea contra#entionala complementara. Art. 228. - !" 4eindeplinirea de catre administratorii drumurilor publice ori de catre e(ecutantii de lucrari pe acestea si, dupa caz, de catre administratorii cailor ferate a obligatiilor ce le re#in potri#it dispozitiilor art. /, art. &0 alin. &", +" si /", art. && alin. !" si %", art. +: alin. %", art. /! si art. ;/ alin. %" din ordonanta de urgenta si ale art. %, art. & alin. %", &" si +", art. +, art. /, art. ;, art. +! alin. &", art. 56 alin. !" si +", art. !00 alin. %", art. !0:-!!0, art. !!! alin. !", art. !!& alin. !", art. !!/, art. !// alin. %", art. !/5, art. !6% alin. !" si art. !56 alin. %" din prezentul regulament constituie contra#entie si se sanctioneaza cu amenda de la /.000.000 lei la %0.000.000 lei. %" Cu amenda pre#azuta la alin. !" se sanctioneaza si detinerea in auto#e$icule, montarea pe acestea sau folosi rea in circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de a#ertizare luminoasa sau sonora, cu e(ceptia auto#e$i culelor pre#azute la art. &% alin. !" din ordonanta de urgenta, precum si a mijloacelor te$nice de detectare a aparatelor radar sau a dispoziti#elor antiradar. Art. 229. - !" Contra#entiilor pre#azute la art. %%; si %%: le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei 1u#ernului nr. %7%00! pri#ind regimul juridic al contra#entiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. !:07%00%, cu modificarile si completarile ulterioare. %" Contra#enientul poate ac$ita, in termen de cel mult +: de ore de la data inc$eierii procesului#erbal de contra#entie ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate

din minimul amenzii pre#azute la art. %%; si %%:, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul#erbal. CAPITOLUL ? "anctiuni contra!entionale co#ple#entare SECTIUNEA 1 "etinerea permisului de conducere, a atestatului profesional, a certificatului de inmatriculare ori de inregistrare sau a placutelor cu numerele de inmatriculare 1. "etinerea permisului de conducere Art. 230. - Permisul de conducere se retine in urmatoarele situatiia" cand titularul a cumulat cel putin !/ puncte de penalizare intr-un an. b" cand titularul a cumulat cel putin !0 puncte de penalizare in decurs de ; luni de la data e(pirarii duratei de suspendare. c" cand titularul se afla in una dintre situatiile pre#azute la art. 66, art. 6: alin. %", art. 65 alin. !", &" si +" si la art. :! alin. !" din ordonanta de urgenta. d" cand titularul acestuia a sa#arsit una dintre infractiunile pre#azute la art. !6: sau !:+ din Codul penal, daca acestea au fost comise ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale pri#ind circulatia pe drumurile publice. e" cand prin $otarare judecatoreasca ramasa definiti#a impotri#a titularului acestuia sa dispus interzicerea drepturilor pre#azute de art. ;+ lit. c" ori art. !!% lit. c" din Codul penal. f" cand fapta conducatorului de auto#e$icul sau tram#ai a fost urmarita ca infractiune pre#azuta de ordonanta de urgenta, iar procurorul sau instanta de judecata a dispus inlocuirea raspunderii penale cu una dintre sanctiunile cu caracter administrati# pre#azute la art. 5! din Codul penal. g" detinatorul nu a presc$imbat permisul de conducere, emis anterior datei de ! decembrie !55;, cu ultimul model aflat in uz. $" la sc$imbarea numelui ori a domiciliului titularului. i" cand titularul a fost declarat inapt pentru a conduce auto#e$icule sau tram#aie pe drumurile publice de catre o institutie medicala autorizata. j" cand prezinta modificari, stersaturi, adaugari ori se afla, in mod nejustificat, asupra altei persoane. <" cand este deteriorat. l" cand titularul a sa#arsit una dintre contra#entiile pre#azute la art. %&!. Art. 231. - !" Permisul de conducere se retine de catre politie o data cu constatarea faptei, potri#it art. 5: lit. d" din ordonanta de urgenta, in urmatoarele cazuria" conducerea unui auto#e$icul sau tram#ai sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor ori produ selor stupefiante sau medicamentelor cu efecte similare acestora, daca este constatata, potri#it legii, cu mijloace te$nice certificate. b" conducerea #e$iculului cu defectiuni te$nice gra#e la sistemul de franare sau la mecanismul de directie, daca sunt constatate de politie impreuna cu specialistii institutiilor abilitate. c" depasirea cu mai mult de /0 <m7$ a #itezei ma(ime admise pe sectorul de drum respecti# si pentru CAT*1O2IA din care face parte auto#e$iculul condus, constatata, potri#it legii, cu mijloace te$nice certificate. d" nerespectarea regulilor de trecere la ni#el cu calea ferata pre#azute la art. !60 alin. !" lit. a" si b" din prezentul regulament. e" nerespectarea semnalelor politistilor la trecerea coloa nelor oficiale sau intercalarea ori atasarea la o astfel de coloana. f" neoprirea la semnalul regulamentar al politistului, in scopul sustragerii de la control, daca a fost necesara urmarirea pentru oprire. g" nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului, a regulilor pri#ind prioritatea de trecere ori a celor de depasire, daca prin aceasta sa produs un accident. $" neanuntarea si7sau neprezentarea la unitatea de politie competenta, in +: de ore de la implicarea intr-un accident, daca acesta a a#ut ca urmare pagube materiale.

%" O data cu retinerea permisului de conducere, titularului i se elibereaza o do#ada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru o perioada de !/ zile, cu e(ceptia cazurilor pre#azute la alin. !" lit. a", b", e", f" si $", cand aceasta se elibereaza fara drept de circulatie. Art. 232. - !" In cazul producerii unui accident de circulatie in urma caruia a rezultat uciderea sau #atamarea gra#a a integritatii corporale ori sanatatii uneia sau mai multor persoane sau distrugerea unuia sau mai multor #e$icule, permisul de conducere se retine o data cu con statarea faptei, titularului acestuia eliberanduise o do#ada inlocuitoare fara drept de circulatie, daca din primele cer cetari rezulta ca e#enimentul sa produs din cauza neres pectarii de catre acesta a unei reguli de circulatie. %" Permisul de conducere nu se retine in cazurile pre#azute la alin. !", daca din primele cercetari rezulta ca titularul acestuia nu a incalcat nici o regula de circulatie. &" In cazurile pre#azute de art. :! alin. !" din ordo nanta de urgenta permisul de conducere se retine de catre politie o data cu identificarea autorului, iar in situatia in care impotri#a titularului sa luat masura de siguranta pre#azuta la art. !!% lit. c" din Codul penal ori pedeapsa complementara pre#azuta la art. ;+ lit. c" din Codul penal, pe data luarii la cunostinta despre $otarare de catre politie conducatorului de auto#e$icule i se elibereaza do#ada inlo cuitoare fara drept de circulatie. Art. 233. - !" In situatia sa#arsirii unor fapte ce intru nesc elementele constituti#e ale unei infractiuni la regimul circulatiei care atrag sanctiunea contra#entionala comple mentara de anulare a permisului de conducere, cu e(ceptia celor pre#azute la art. 66 alin. %" si &", art. 6: alin. &", art. 65 alin. !" si +", art. :! alin. !", art. :% alin. !" si la art. :+ alin. &" din ordonanta de urgenta, politistul retine permisul de conducere, eliberand titularului o do#ada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru !/ zile. %" Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei specializate, din &0 in &0 de zile, in baza unui document eliberat de procurorul care efectueaza urmarirea penala sau de cel care e(ercita supra#eg$erea cercetarii penale, pana la ramanerea definiti#a a $otararii judecatoresti, iar in cursul judecatii, de catre instanta sesi zata cu judecarea cauzei. Art. 234. - ,o#ada inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de !/ zile si in situatiile pre#azute la art. %&0 lit. g", $" si <". Art. 235. - Conducatorului de auto#e$icul sau tram#ai care a incalcat o regula de circulatie pentru care se dis pune sanctiunea contra#entionala complementara de retinere a permisului de conducere in #ederea suspendarii e(ercitarii dreptului de a conduce si care prezinta la control do#ada inlocuitoare a acestuia pentru o fapta sa#arsita anterior, aflata in termenul de #alabilitate, i se retine do#ada prezentata si i se elibereaza o noua do#ada, cu #alabilitate pana la !/ zile, fara a se depasi insa termenul de #alabilitate al primei do#ezi. 2. "etinerea atestatului profesional Art. 236. - !" Atestatul profesional se retine atunci cand se constata faptul ca #alabilitatea acestuia a e(pirat. %" 2etinerea atestatului profesional se dispune de catre agentul constatator si se trimite autoritatii care la eliberat. &" 2etinerea atestatului se consemneaza in procesul #erbal de constatare a contra#entiei. 3. "etinerea certificatului de inmatriculare sau inregistrare Art. 237. - !" Certificatul de inmatriculare sau de inre gistrare al auto#e$iculelor si tram#aielor se retine in urmatoarele situatiia" inspectia te$nica periodica a e(pirat. b" in auto#e$icul este instalat un mijloc te$nic de detectare a prezentei aparatelor radar sau dispoziti# antiradar. c" auto#e$iculul are montate mijloace speciale de a#ertizare luminoasa si sonora, cu incalcarea pre#ederilor legale. d" nerespectarea regulilor referitoare la transportul pro duselor periculoase. e" a#ariile e(istente la auto#e$icul nu au fost reparate in termenul pre#azut la art. !:! pct. !5.

f" dispoziti#ele de iluminare si semnalizare luminoase, mijloacele fluorescentreflectorizante, pre#azute in normele te$nice in #igoare, sunt defecte sau lipsa, farurile nu sunt reglate sau sunt montate alte dispoziti#e decat cele omologate. g" sistemele de franare sunt defecte. $" mecanismul de directie prezinta uzuri peste limitele admise. i" an#elopele au alte dimensiuni sau caracteristici decat cele pre#azute in cartea de identitate a auto#e$iculului, prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisa. j" zgomotul in mers sau stationare depaseste limita legal admisa pentru tipul respecti# de #e$icul. <" motorul emite no(e poluante peste limitele legal admise. l" elementele dispoziti#ului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa pro#oace desprinderea remorcii sau dezec$ilibra rea ansamblului. m" auto#e$iculul are montate dispoziti#e sau accesorii neomologate de autoritatea competenta. n" auto#e$iculul are aplicate pe parbriz, luneta sau gea murile laterale afise, reclame publicitare sau inscrisuri de natura a conferi libera trecere, acces sau prioritate in cir culatia pe drumurile publice. o" auto#e$iculul are aplicate folii sau accesorii pe par briz, luneta ori geamurile laterale, care restrang sau estom peaza #izibilitatea in timpul mersului, atat din interior, cat si din e(terior, sau care impiedica ori diminueaza eficacitatea dispoziti#elor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citi rea numarului de inmatriculare. p" auto#e$iculul prezinta scurgeri de carburant sau lubrifiant. r" placutele cu numerele de inmatriculare sau inregis trare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dis poziti#e de iluminare, altele decat cele omologate. s" datele din certificatul de inmatriculare sau inregistrare nu concorda cu caracteristicile te$nice ale #e$iculului. t" #e$iculul nu a fost radiat din circulatie in conditiile prezentului regulament, caz in care se retin si placutele cu numerele de inmatriculare. Acestea se remit titularului cer tificatului de inmatriculare. u" detinatorul nu face do#ada inc$eierii asigurarii auto de raspundere ci#ila. #" in cazul nerespectarii pre#ederilor art. &5 alin. +". A" detinatorul nu a presc$imbat certificatul de inmatriculare, emis anterior datei de ! ianuarie !55:, cu ultimul model aflat in uz. %" In situatiile pre#azute la alin. !" certificatul de inmatriculare nu se retine daca conducatorul auto#e$iculului sau tram#aiului remediaza pe loc deficientele constatate, caz in care se aplica numai sanctiunea contra#entionala. &" In situatiile pre#azute la alin. !" lit. b"-e", g", $", p", r", t" si u", in locul certificatului de inmatriculare sau de inregistrare se elibereaza do#ada inlocuitoare fara drept de circulatie. Art. 238. - Certificatul de inmatriculare sau de inregis trare se restituie detinatorului #e$iculului la incetarea moti #ului pentru care documentul a fost retinut. Art. 239. - cand conducatorul este depistat in trafic conducand un #e$icul a#and do#ada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare fara #alabilitate sau cu #alabilitatea e(pirata, politistul aplica si masura retinerii placutelor cu numerele de inmatriculare sau inregistrare, pana la incetarea moti#ului pentru care documentul a fost retras. Art. 240. - !" Pentru cazurile pre#azute la art. %&6 lit. d" politistul ia masuri pentru parcarea auto#e$iculului in cel mai apropiat spatiu amenajat, retinAnd certificatul de inmatriculare si placile cu numarul de inmatriculare sau inregistrare. %" In cazurile pre#azute la alin. !" politistul este obligat sa anunte de indata unitatea de politie din care face parte pentru a se stabili, impreuna cu unitatile de pompieri si de aparare ci#ila, destinatia finala pentru parcarea auto#e $iculului. sus

SECTIUNEA a 2-a Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie Art. 241. - !" 'uspendarea e(ercitarii dreptului de a conduce auto#e$icule sau tram#aie se aproba, in cazurile pre#azute de art. %&0 lit. a" si b", de catre autoritatile pre#azute la art. :: alin. +" din ordonanta de urgenta, in raza carora domiciliaza titularul permisului, iar in cele pre#azute la art. %&0 lit. f" si art. %&! alin. !", de catre aceleasi autoritati pe raza carora contra#enientul a sa#arsit fapta, la propunerea politistului care a constatat contra#entia. %" In cazul concursului de contra#entii care atrag si puncte de penalizare, suspendarea e(ercitarii dreptului de a conduce auto#e$icule sau tram#aie se stabileste dupa cum urmeazaa" pe o perioada de &0 de zile, daca punctele pre#azute pentru fiecare contra#entie, insumate cu punctele din e#identa, totalizeaza !/ puncte. b" pe o perioada de ;0 de zile, daca punctele pre#azute pentru fiecare contra#entie, insumate cu punctele din e#identa, totalizeaza intre !; si %0 de puncte. c" pe o perioada de 50 de zile, daca punctele pre#azute pentru fiecare contra#entie, insumate cu punctele din e#identa, totalizeaza peste %0 de puncte. &" In cazul in care impotri#a titularului permisului de conducere sa $otarat suspendarea dreptului de a conduce, de catre o autoritate straina competenta, pentru o fapta sa#arsita pe teritoriul altui stat, in conditiile stabilite prin Con#entia europeana cu pri#ire la efectele internationale ale interzicerii e(ercitarii dreptului de a conduce un #e$icul cu motor, adoptata la 3ru(elles la & iunie !56;, ratificata de 2omania prin Legea nr. !%;7!556, seful directiei de specialitate din cadrul Inspectoratului 1eneral al Politiei 2omane aproba suspendarea e(ercitarii dreptului de a conduce. +" Perioada de suspendare a e(ercitarii dreptului de a conduce, pre#azuta la alin. &", nu poate depasi 50 de zile. Art. 242. - Perioadele de suspendare pot fi reduse, dar nu mai putin de &0 de zile, daca titularul permisului absol#a un curs de siguranta rutiera organizat de o scoala de conducatori de auto#e$icule autorizata, cu e(ceptia cazurilor pre#azute la art. 5+ alin. !" lit. a" si alin. %" din ordonanta de urgenta, precum si in situatia cand fapta a fost urmarita ca infractiune, iar procurorul sau instanta de judecata a dispus inlocuirea raspunderii penale cu una dintre sanctiunile cu caracter administrati# pre#azute la art. 5! din Codul penal, cu conditia sa nu mai fi beneficiat de o astfel de masura in ultimii & ani. sus SECTIUNEA a 3-a "estituirea permisului de conducere Art. 243. - Permisul de conducere se restituie titularu lui, la cererea acestuia, cand a inter#enit una dintre situatiile pre#azute de art. !00 din ordonanta de urgenta. Art. 244. - Permisul de conducere se restituie titularu lui de catre autoritatea competenta pe raza careia isi are domiciliul sau resedinta, in cazul strainilor, cand perioada de suspendare a e(ercitarii dreptului de a conduce a e(pi rat. In aceasta situatie titularul permisului de conducere intra in posesia documentului prezentand do#ada inlocui toare a acestuia, in original, precum si actul de identitate. Art. 245. - !" Permisul de conducere se restituie titu larului de catre autoritatea competenta care a retinut docu mentula" cand, in conditiile art. :: alin. +" din ordonanta de urgenta, sa $otarat ca e(ercitarea dreptului de a conduce nu se suspenda. b" la incetarea masurii de siguranta pre#azute la Art. !!% lit. c" din Codul penal. c" in baza ordonantei procurorului prin care sa dispus neinceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarirea penala sau incetarea urmaririi penale. d" la data ramanerii definiti#e a $otararii judecatoresti prin care sa dispus ac$itarea. e" la incetarea moti#elor pentru care sa dispus retragerea documentului. %" In cazurile pre#azute la alin. !" cererea de restituire a permisului de conducere trebuie sa fie insotita de docu mente care sa ateste una dintre situatiile pentru care se

restituie documentul, de do#ada inlocuitoare a acestuia si de actul de identitate al solicitantului. &" Permisul de conducere se restituie si in cazul in care contra#enientul a e(ercitat calea de atac impotri#a procesului#erbal de constatare a contra#entiei in conditiile pre#azute de lege, iar instanta de judecata nu a solutionat cauza ori $otararea judecatoreasca a ramas definiti#a dupa ! an de zile de la introducerea plangerii, situatii in care inter#ine termenul de prescriptie a e(ecutarii sanctiunii. sus SECTIUNEA a 4-a Anularea permisului de conducere Art. 246. - !" Anularea permisului de conducere se dispune de catre autoritatile pre#azute la art. !0! alin. !" din ordonanta de urgenta, pe raza carora sa petrecut fapta sau de catre aceleasi autoritati, pentru faptele con statate de politistii din subordine, in baza $otararii judecatoresti ramase definiti#a pentru sa#arsirea infractiuni lor pre#azute la art. !0! alin. !" din ordonanta de urgenta, precum si in cazul pre#azut in alin. %" din acelasi act normati#. %" Anularea permisului de conducere se dispune de catre directia politiei specializate din cadrul Inspectoratului 1eneral al Politiei 2omane, in cazul in care impotri#a titu larului acestuia sa $otarat o astfel de masura de catre o autoritate straina competenta, pentru o fapta sa#arsita pe teritoriul altui stat, in conditiile stabilite prin con#entia pre#azuta la art. %+! alin. &". Art. 247. - !" Persoana al carei permis de conducere a fost anulat #a fi incunostintata in scris despre masura luata, in termen de cel mult / zile de la luarea $otararii. %" Impotri#a $otararii de anulare a permisului de con ducere se poate introduce actiune in justitie, in contenciosul administrati#, potri#it legii. Art. 248. - Botararea asupra anularii se inscrie in e#i dentele ,irectiei 1enerale de *#identa Informatizata a Persoanei din )inisterul de Interne, prin structura teritoriala de specialitate care a eliberat permisul de conducere. sus SECTIUNEA a 5-a Obtinerea unui nou permis de conducere Art. 249. - Persoana al carei permis de conducere a fost anulat se poate prezenta la e(amen pentru obtinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile a#ute anterior, daca indeplineste conditiile pre#azute la art. !0& din ordonanta de urgenta. Art. 250. - ,osarul de e(aminare trebuie sa cuprinda, pe langa documentele pre#azute la art. /6a" cererea de prezentare la e(amen pentru obtinerea unui nou permis de conducere in locul celui anulat. b" copia $otararii judecatoresti ramase definiti#a. c" do#ada ca a absol#it un curs de legislatie rutiera si conduita pre#enti#a organizat de o scoala de conducatori de auto#e$icule autorizata. sus SECTIUNEA a 6-a /onfiscarea bunurilor destinate ori folosite la savarsirea contraventiilor Art. 251. - !" Confiscarea bunurilor destinate ori folo site la sa#arsirea contra#entiilor se dispune de catre politisti, prin acelasi proces#erbal de constatare a contra #entiei, o data cu aplicarea sanctiunii amenzii. %" 'unt supuse confiscariia" mijloacele speciale de a#ertizare luminoasa si sonora detinute, montate si folosite pe alte auto#e$icule decat cele pre#azute la art. &% alin. !" lit. a" si b" si alin. %"- +" din ordonanta de urgenta. b" mijloacele te$nice de detectare a prezentei aparatelor radar si a dispoziti#elor antiradar. sus

SECTIUNEA a 7-a Imobili!area vehiculului Art. 252. - Imobilizarea unui #e$icul consta in scoate rea acestuia in afara partii carosabile, pe acostament sau cat mai aproape de marginea drumului, ca urmare a sa#arsirii de catre conducatorul acestuia a unei fapte pre#azute la art. !0+ alin. !" din ordonanta de urgenta si punerea acestuia in imposibilitate de miscare de catre per soanele autorizate, conform normelor legale, prin folosirea unor dispoziti#e te$nice sau alte mijloace de retinere. Art. 253. - !" Imobilizarea #e$iculelor se dispune prin proces#erbal de catre politist. %" Imobilizarea nu se dispune atunci cand #e$iculul poate fi repus in circulatie de catre un alt conducator calificat indicat de persoana #ino#ata sau de catre proprietar, precum si atunci cand cauzele care impuneau luarea aces tei masuri au fost inlaturate pe loc. &" *fectele imobilizarii inceteaza in momentul in care au fost inlaturate moti#ele care au dus la luarea acestei masuri si se dispune de catre agentul constatator sau seful acestuia. Art. 254. - !" Constatarea contra#entiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti, iar in punctele de tre cere a frontierei de stat a 2omaniei, de catre politistii de frontiera. %" Constatarea contra#entiilor se poate face si fara oprirea contra#enientului, precum si in lipsa acestuia, daca sa#arsirea contra#entiilor este probata cu un mijloc te$nic certificat, potri#it legii, din dotarea politiei. &" Contra#enientul poate ac$ita, pe loc sau in termen de cel mult +: de ore de la data inc$eierii procesului#er bal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii pre#azute la art. %%; si %%:, la casa de *conomii si Consemnatiuni C.*.C. - '.A. sau la Trezoreria )inisterului 9inantelor Publice, agentul constatator facand mentiune despre aceasta in procesul#erbal. CAPITOLUL ?I Dispozitii 'inale si tranzitorii Art. 255. - 'istemul cu puncte penalizatoare se pune in aplicare in termen de ; luni de la data intrarii in #igoare a prezentului regulament. Art. 256. - In desfasurarea acti#itatilor de pre#enire a accidentelor, politia poate solicita sprijinul unor conducatori de auto#e$icule care consimt sa participe #oluntar la acestea, conform legii. Art. 257. - Cu ocazia presc$imbarii permiselor de con ducere emise anterior datei de ! decembrie !55/ cu cele model nou, ec$i#alarea dintre #ec$ile si noile categorii se face dupa cum urmeazaa" CAT*1O2IA 1 cu CAT*1O2IA A. b" CAT*1O2IA A cu CAT*1O2IA A. c" CAT*1O2IA 3 cu CAT*1O2IA 3. d" CAT*1O2IA C cu CAT*1O2IA C. e" CAT*1O2IA , cu CAT*1O2IA ,. f" categoriile C, * si7sau C C * cu CAT*1O2IA C*. g" categoriile 3, C, * si7sau 3 C * si C C * cu cate goriile 3* si C*. $" categoriile C, ,, * si7sau C C * si , C * cu cate goriile C* si ,*. i" categoriile 3, C, ,, * si7sau 3 C *, C C * si , C * cu categoriile 3*, C* si ,*. j" CAT*1O2IA 9 cu CAT*1O2IA Tr. <" CAT*1O2IA B cu CAT*1O2IA Tb. l" CAT*1O2IA I cu CAT*1O2IA T#. Art. 258. - !" Politia asigura insotirea coloanelor ofici ale cu ec$ipaje specializate potri#it competentei. %" 'e insotesc cu ec$ipaje ale politiei demnitari romani sau oficialitati straine cu functii similare acestora, dupa cum urmeazaa" presedintele 2omaniei. b" presedintele 'enatului.

c" presedintele camerei ,eputatilor. d" primulministru al 1u#ernului. &" In situatii deosebite, care impun deplasarea in regim de urgenta, pot beneficia de insotirea cu ec$ipaje de politie si ministrii din 1u#ernul 2omaniei sau omologi din strainatate aflati in #izita oficiala in 2omania, precum si sefii misiunilor diplomatice, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare. +" 3eneficiaza de insotire si candidatii la functia de Presedinte al 2omaniei, pe timpul campaniei electorale, dupa #alidarea candidaturii, numai pe raza localitatilor unde au loc acti#itatile electorale. /" Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potri#it legii, care presupun restrictionarea circulatiei pe anumite sectoare, precum si transporturile agabaritice sau speciale #or fi insotite numai cu aprobarea Inspectoratului 1eneral al Politiei 2omane, in functie de disponibilitati, contra cost, potri#it tarifelor stabilite de normele legale. ;" 3eneficiaza de insotire cu ec$ipaje de politie fostii presedinti ai 2omaniei, in conditiile legii. Art. 259. - 'ocietatile detinatoare de auto#e$icule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri sunt obligate sa le doteze cu aparate de control al timpilor de odi$na si al #itezei de deplasare, omologate, in confor mitate cu pre#ederile legale in #igoare. Art. 260. - !" In toate unitatile de in#atamant, curs primar si gimnazial, se #or preda ele#ilor saptamanal si respecti# lunar, pe parcursul anului scolar, lectii de circulatie rutiera. %" Politistii din structura abilitata a )inisterului de Interne #or sprijini si indruma cadrele didactice din unitatile de in#atamant in desfasurarea acestei acti#itati. Art. 261. - la data organizarii, potri#it legii, a ser#iciilor publice comunitare de e#identa a persoanelor, atributiile pre#azute de prezentul regulament pentru ,irectia 1enerala de *#identa Informatizata a Persoanei din )inisterul de Interne se e(ercita, dupa caz, de catre acestea. Art. 262. - In sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au urmatorul inteles!. #iabilitatea drumului - starea te$nica corespunzatoare a partii carosabile, constand in practicabilitatea permanenta a acesteia potri#it reglementarilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor si e(istenta amenajarilor rutiere si a mijloacelor de semnalizare, care sa asigure fluenta si siguranta circulatiei. %. amenajare rutiera - orice constructie amplasata pe partea carosabila sau in zona acesteia, destinata regle mentarii circulatiei rutiere. &. decli#itate - inclinarea unui drum pe o portiune uniforma fata de a(a orizontala. +. urgenta - situatia de criza sau de pericol potential major care necesita deplasarea imediata pentru pre#enirea producerii unor e#enimente cu consecinte negati#e, pentru sal#area de #ieti omenesti sau a integritatii unor bunuri ori pentru limitarea distrugerii mediului inconjurator. /. coloana cu regim prioritar - o grupare de doua sau mai multe auto#e$icule, insotite de unul sau mai multe auto#e$icule cu regim de circulatie prioritar.