Sunteți pe pagina 1din 5

AVIZAT DIRECTOR, Prof.

MARIA IONA

AVIZAT INSPECTOR ISJ - SIBIU inspec or e!"c# i$, prof. DANIE%A MUNTEAN

mpreun, pentru copiii notri!

Proiect educaional n parteneriat cu prinii clasei a II-a Anul colar: 2012 2013

COA A !I"#A$IA % POP ACA

COO&'O#A(O&) pro*+ n,-.nt pri-ar /I"O#A "A&IA IO#I0%

A&!1"2#( Mo o&
Nu zidurile fac o coal, ci spiritul ce domnete n ea. '(er!in#n! I ) Re*e+e Ro,-niei.

Din re f#c orii e!"c#/ion#+i, c#re con ri0"ie ,#1or +# for,#re# person#+i 2/ii 3i e!"c#/iei copi+"+"i, 3co#+# 3i f#,i+i# r2,-n pi+onii !e 0#42. As 24i, ,#i ,"+ c# oric-n!, se p"ne s rin*en pro0+e,# co+#0or2rii 3i #r,oni42rii re+#/ii+or !in re 3co#+2 3i f#,i+ie. 5n c"no#3 ere# prof"n!2 # copi+"+"i, fiec#re !in re #ce3 i !oi f#c ori $ine c" e6perien/#, c"no#3 ere# 3i pricepere# s#. P#r eneri# "+ 7n re 3co#+2 3i f#,i+ie 3i-# !e,ons r# eficien/# pre " in!eni "n!e # fos #p+ic# . Se i,p"ne, 7n #ces sens, o co+#0or#re ,#i #c i$2 !in re #ce3 i#, o i,p+ic#re ,#i ,#re # f#,i+iei 7n #c i$i 2/i+e 3co+ii 3i 7n $i#/# !e 4i c" 4i # 3co+#r"+"i. A, consi!er# 7n o !e#"n# c2 3e!in/e+e, +ec or# e+e c" p2rin/ii s"n i,por #n e, !#r ins"ficien e 7n !e4$o+ #re# +e*2 "ri+or !in re p2r/i. I,p+ic#re# propri"-4is2 # p2rin/i+or 7n #c i$i 2/i+e e6 r#3co+#re8e6 r#c"rric"+#re #+e 3co+ii, p#r icip#re# reciproc2 +# !i$erse #c/i"ni, 7n -+niri+e 3i 7n #f#r# sp#/i"+"i 3co+#r, !#r 3i o 93co#+2: # inere+or ,#,e, po con ri0"i ,#1or +# s"cces"+ 3co+#r #+ copi+"+"i 3i +# for,#re# ,"+ i+# er#+2 # #ces "i#. C" c- re+#/ii+e !in re !#sc2+ '3co#+2. 3i f#,i+ie s"n ,#i #propi# e, 0#4# e pe respec reciproc, o 0"n2 co,"nic#re 3i 7n/e+e*ere, c" # - ,#i fo+osi o#re 3i 0enefice s"n pen r" e$o+"/i# "+ erio#r2 # copi+"+"i. Aces # es e, !e f#p , scop"+ pen r" c#re # fos concep" pre4en "+ proiec , mpreun, pentru copiii notri!

Prof. 7n$2/2,-n pri,#r, SIMONA MARIA IONI;<

SCOPU%& - 7,0"n2 2/ire# re+#/ii+or !in re 3co#+2 3i f#,i+ie 7n $e!ere# o0/inerii s"cces"+"i 3co+#r OBIECTIVE SPECI(ICE& - in$es i*#re# p2reri+or p2rin/i+or 7n r#por c" re+#/i# f#,i+ie ) 3co#+2 prin co,p+e #re# "n"i c=es ion#r> - p#r icip#re# p2rin/i+or #+2 "ri !e e+e$i +# +ec/ie !esc=is2> - i,p+ic#re# p2rin/i+or 7n #,en#1#re# 9c+#sei prie eno#se - C+#s# no#s r2, c#s# no#s r2:> - i,p+ic#re# p2rin/i+or 7n re#+i4#re# 9B#4#r"+"i pri,2$erii: - p#r icip#re# p2rin/i+or #+2 "ri !e e+e$i +# #c i$i 2/i e6 r#!i!#c ice 'eco+o*i4#re 7n 9D",0r2$i/#:.. COORDONATOR PROIECT& prof. SIMONA MAIA IONI;< CO%ABORATORI& Co,i e "+ !e p2rin/i BENE(ICIARI& ?@ e+e$i DURATA PROIECTU%UI& A.@B.?@A? ) AB.@C.?@AD RESURSE UMANE& ?@ e+e$i, p2rin/i, c#!re !i!#c ice RESURSE MATERIA%E& con ri0"/ii person#+e #+e c#!r"+"i !i!#c ic 3i sponsori42ri !in p#r e# p2rin/i+or REZU%TATE ATEPTATE& - o p#r icip#re #c i$2 # p2rin/i+or +# o# e #c i$i 2/i+or prop"se> - 7,0"n2 2/ire# re+#/ii+or !in re f#,i+ie 3i 3co#+2. EVA%UARE PROIECTU%UI& - c=es ion#re #p+ic# e p2rin/i+or> - por ofo+i"+ 9M#n#*e,en "+ c+#sei: - #+0", fo o, CD - 9c+#s# ) prie eno#s2: DISEMINARE& - p"0+ic#re# ,# eri#+"+"i pe 9!i!#c ic.ro:> - re$is # 3co+ii> - +ec or# e c" p2rin/ii> - se,in#rii, conferin/e, si,po4io#ne.

P A#I3ICA&2A AC(I4I(%0I O& P&OP1/2:

#r+ Crt+
A.

AC(I4I(A(2A
7In,esti8area relaiei *a-ilie coal9

"A(2&IA 2 #2C2/A&2
- refer# e,# ic - c=es ion#r - fi+, e,# ic - po$e3 i, po$es iri, poe4ii, f#0"+e - fi3# !e +ec "r2 - i,#*ini - p#no"ri - !r#perii - 0iro" - c#se iere - e #1ere - rec=i4i e 3co+#re - fi3# !e +"cr" - CD - $i!eo proiec or

"2(O'2 I (25#ICI
- !e40# ere - +ec "r2 - $i4ion#re fi+, - c=es ion#r - +ec "r2 - ,"nc# in!i$i!"#+2 - #c i$i 2/i p+#s ice - ,"nc# 7n ec=ip2

'A(A
?.@B.?@AD

O6/+

?.

7Citesc cu -a-a9

D.@B. ) AE.@C.?@AD

D.

7Clasa noastr) casa noastr9

?.@B.?D.@B.?@AD

B.

7:n ;anc cu -a-a9

E.

76a<arul pri-,erii9

- c#r on, p+#s ic, +e,n, $opse+e, po+is iren, s ic+2, #p#r# fo o-!i*i #+ - r"cs#c,s#ci ,en#1eri,,#n"3i, -ec=ip#,en spor i$, -#p#r# fo o

-0r#ins or,in* - or*#ni4# or *r#fic - pre4en #re poFer-poin 9G-n!i/i8+"cr#/i 7n perec=i8 co,"nic#/i: e6po4i/ie c" $-n4#re

AE.@E.?@AD

@B.@B.?@AD

C.

7Cu 7doa-na9 i cu -a-a la dru-=9

- !r",e/ie - eco+o*i4#re

AB.@C.?@AD

COORDONATOR PROIECT, Prof. SIMONA MARIA IONI;<