Sunteți pe pagina 1din 59

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Instrumente Structurale 2007-201

MINISTERUL MEDIULUI I PDURILOR DIRECIA GENERAL AM POS MEDIU

GHIDUL SOLICITANTULUI Axa Prioritar 4 POS Mediu I!"#e!e$tarea Si%te!e#or Ade&'ate de Ma$a(e!e$t "e$tru Prote&)ia Naturii* Se%iu$ea de "roie&te +,-./-

Acest ghid reprezint un ndrumar pentru completarea cererii de finanare a proiectelor n cadrul Axei Prioritare 4 din cadrul Programului Operaional Sectorial Mediu i nu se substituie legislaiei n igoare! "e asemenea# ghidul furnizeaz informaii detaliate pri ind condiiile de finanare i# respecti # procedurile de e aluare i selecie a proiectelor!

Cu"ri$%0 G!"#ul S$l"c"tantulu" - A%a Pr"$r"tar& ' POS Me#"u ( Ses"unea V )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2 *E+INI,II- A.REVIERI SI A/RONIME))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0 /API,OLUL I - IN+ORMA1II GENERALE)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))12 I)1) Pr$2ramul O3era4"$nal Sect$r"al 5Me#"u6 2007 - 201 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))12 I)2 A%a Pr"$r"tar& ' ( 7Im3lementarea s"stemel$r a#ec8ate #e mana2ement 3entru 3r$tec4"a natur""6 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))10 I1-1/ CADRUL GENERAL1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/2 I1-1- STRATEGIA DE 3INANARE11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/4 I1-151 COMPLEMENTARITATEA CU ALTE PROGRAME DE 3INANARE/4 I1-14 ALOCAREA 3INANCIAR1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/6 I1-12 INDICATORI POS MEDIU11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/6 I1-17 CADRUL LEGISLATI+1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/8 /API,OLUL II - REGULI PRIVIN* SESIUNEA *E PROIE/,E)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))20 II)1 /r"ter"" #e el"2"9"l"tate ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))20 II1/1/ ELIGI9ILITATEA SOLICITANILOR,PARTENERILOR11111111111111111-. II1/1- ELIGI9ILITATEA PROIECTELOR 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111-II)2 /r"ter"" #e e8aluare a 3r$"ectel$r)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))20 II1-1/1RELE+ANA PROIECTULUI 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-7 II1-1-1 MATURITATEA PROIECTULUI 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-7 II) Re2ul" #e el"2"9"l"tate a c!eltu"el"l$r :" act"8"t&4"l$r )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))27 II151/ REGULI GENERALE I SPECI3ICE DE ELIGI9ILITATE A CHELTUIELILOR 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-4 II151- REGULI GENERALE I SPECI3ICE DE ELIGI9ILITATE A ACTI+ITILOR 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-4 II)' Instruc4"un" #e c$m3letare :" #e3unere a cerer"" #e ;"nan4are ))))))))))))))))))))))))))))))))))'< II141/ COMPLETAREA CERERII DE 3INANARE111111111111111111111111111111111111111147 II141- DEPUNEREA CERERII DE 3INANARE111111111111111111111111111111111111111111111112. II)0 M$#";"c&r" ale re2ul"l$r :" c$n#"4""l$r #e ;"nan4are))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0

$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

/API,OLUL III) PRO/E*URA *E EVALUARE =I SELE/1IE A /ERERILOR *E +INAN1ARE)))0' III)1 Ver";"carea a#m"n"strat"8& a cerer"l$r #e ;"nan4are >/r"ter"" #e a#m"s"9"l"tate?)))))))0' III)2 Ver";"carea el"2"9"l"t&4"" cerer"l$r #e ;"nan4are)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))00 III) ) E8aluarea 3r$"ectel$r))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0< III)' /$ntesta4""le)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0@ ANEAA 1) +$rmularul /erer"" #e ;"nan4are )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0B ANEAA 2) +":a #e c$ntr$l a /erer"" #e ;"nan4are >3entru s$l"c"tant?)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0B ANEAA ) L"sta c!eltu"el"l$r el"2"9"le :" re2ul"le #e el"2"9"l"tate a c!eltu"el"l$r 3entru 3r$"ectele ;"nan4ate Cn ca#rul A%e" Pr"$r"tare ') Met$#$l$2"a #e calcul a c!eltu"el"l$r 2enerale #e a#m"n"stra4"e) L"st& c!eltu"el" a;erente 3r$cur&r"" #e 9unur" necesare ;unc4"$n&r"" un"t&4"l$r #e "m3lementare a 3r$"ectulu" )0B ANEAA ') Gr"le #e 8er";"care :" e8aluare a cerer"l$r #e ;"nan4are))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0B ANEAA 0) Instruc4"un" 3entru ela9$rarea strate2"e" #e 8"D"tare )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0B ANEAA <) M$#el $r"entat"8 al $r#"nulu" #e m"n"stru 3r"8"n# a3r$9area ;"nan4&r""))))))))))))))))0B ANEAA 7) M$#el $r"entat"8 al c$ntractulu" #e ;"nan4are))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0B ANEAA @) M$#el rec$man#at 3entru ac$r#ul #e 3artener"at))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0B ANEAA B) M$#el $r"entat"8 E/FGE/L 3entru s"tua4"a "n care terenul 3entru c$nstruc4"a "n;rastructur"" se a;l& Cn 3r$3r"etatea 3u9l"c& a un"t&4"l$r a#m"n"strat"8-ter"t$r"ale )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0B ANEAA 10) /a#rul le2"slat"8))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0B

INTRODUCERE G!"#ul S$l"c"tantulu" a ;$st ela9$rat #e *"rec4"a General& Aut$r"tatea #e Mana2ement 3entru Pr$2ramul O3era4"$nal Sect$r"al 5Me#"u6 >*G AM POS Me#"u? 3entru a 8en" Cn s3r"H"nul cel$r care #$resc s& $94"n& ;"nan4are neram9ursa9"l& 3entru 3r$"ecte #e me#"u Cn ca#rul A%e" Pr"$r"tare ' 5Im3lementarea s"stemel$r a#ec8ate #e mana2ement 3entru 3r$tec4"a natur""6) Pr$2ramul O3era4"$nal Sect$r"al 5Me#"u6 >POS Me#"u? este #$cumentul strate2"c #e re;er"n4& Cn 9aDa c&ru"a se ;"nan4eaD& #"n ;$n#ur" eur$3ene 3r$"ecte 3r"$r"tare #e me#"u Cn 3er"$a#a 2007-201 ) Pentru A%a Pr"$r"tar& ' c$ntr"9u4"a ;"nanc"ar& a Un"un"" Eur$3ene 3$ate aHun2e 3In& la B0J #"n 8al$area el"2"9"l& a 3r$"ectulu"- c$;"nan4area #e 10J ;""n# as"2urat& #"n 9u2etul na4"$nal)

$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

G!"#ul este ela9$rat Cn 9aDa #"s3$D"4""l$r POS Me#"u :" Cn c$relare cu le2"sla4"a c$mun"tar& :" na4"$nal& 3r"8"n# as"sten4a ;"nanc"ar& neram9ursa9"l& ac$r#at& R$mIn"e" #e c&tre Un"unea Eur$3ean& 3r"n "nstrumentele structurale)1 Ca"ito#u# I 7In;$rma4"" 2enerale6 al acestu" 2!"# cu3r"n#e as3ecte rele8ante cu 3r"8"re la POS Me#"u :" A%a Pr"$r"tar& ' (5Im3lementarea s"stemel$r a#ec8ate #e mana2ement 3entru 3r$tec4"a natur""6) ,e%tul "nte2ral al POS Me#"u 3$ate ;" accesat Cn 8e#erea c$nsult&r"" la a#resa #e "nternet KKK)3$sme#"u)r$) /$n#"4""le #e accesare a ;"nan4&r"" sunt 3reDentate Cn Ca"ito#u# II 7Re2ul" 3r"8"n# ses"unea #e 3r$"ecte6"ar 3r$cesul #e selec4"e este #escr"s Cn Ca"ito#u# III 7Pr$ce#ura #e e8aluare :" #e selec4"e a cerer"l$r #e ;"nan4are6) G!"#ul c$n4"ne- Cn ane%&- urm&t$arele #$cumenteL ;$rmularul cerer"" #e ;"nan4are :" "nstruc4"un"le #e c$m3letare a acestu"a- ;"sa #e c$ntr$l a cerer"" #e ;"nantare- l"sta c!eltu"el"l$r el"2"9"le- 2r"lele #e 8er";"care :" e8aluare a cerer"l$r #e ;"nan4are- "nstruc4"un" 3entru ela9$rarea strate2"e" #e 8"D"tare- m$#elul $r"entat"8 al c$ntractulu" #e ;"nan4are- 3recum :" al $r#"nulu" #e ;"nan4are- m$#elul rec$man#at al ac$r#ulu" #e 3artener"at- m$#elul $r"entat"8 al !$tarar"" c$ns"l"ulu" l$cal cu 3r"8"re la terenur"le #est"nate am3lasar"" "n;rastructur"") Se recomand citirea cu atenie a acestui ghid si a anexelor sale nainte de completarea cererii de finanare( Pentru clar";"c&r"- s$l"c"tan4"" se 3$t a#resa Or2an"smulu" Interme#"ar #"n re2"unea res3ect"8& sau *G AM POS Me#"u >e-ma"lL anamar"a)9"r$M3$sme#"u)r$?)

S$l"c"tan4"" au $9l"2a4"a res3ect&r"" 3re8e#er"l$r tutur$r actel$r n$rmat"8e Cn 8"2$are care sunt Cn le2&tur&- #"rect& $r" "n#"rect&- cu act"8"t&4"le :" 3r$"ectul 3r$3us- c!"ar #ac& nu sunt men4"$nate Cn m$# e%3res Cn G!"# sau Cn /ererea #e +"nan4are) $hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

'

DE3INITII: A9RE+IERI SI ACRONIME DE3INIII A&ti'it)i o"era)io$a#e re&ure$te - >cu re;er"re la ar""le 3r$teHate? act"8"t&4" #e a#m"n"strareGmana2ement a ar"e" naturale 3r$teHate care sunt #es;&:urate 3er"$#"c 3e termen me#"uGlun2) Ad!i$i%trator ; 3ers$an& Hur"#"c& care are cal";"carea- "nstru"rea :" m"Hl$acele necesare 3entru a a3l"ca m&sur"le #e $cr$t"re :" c$nser8are a ar""l$r naturale 3r$teHate ce neces"ta c$nst"tu"rea #e structur" #e a#m"n"strare- care Cn#e3l"nesc c$n#"4""le cerute #e le2"sla4"a rele8ant& Cn 8"2$are :" sunt recun$scute #e c&tre aut$r"tatea 3u9l"c& central& 3entru 3r$tec4"a me#"ulu" 3r"n Cnc!e"erea c$ntractulu" #e a#m"n"strare) Mi$i%teru# Mediu#ui <i Pduri#or - este "nst"tu4"a c$m3etent& 3entru mana2ementul :" men4"nerea s"stemulu" na4"$nal al ar""l$r naturale 3r$teHate 3r"n ;urn"Darea 3r$tec4"e"- c$nser8&r"" ca3"talulu" natural :" 3r"ntr-$ #eD8$ltare 3utern"c& a m$:ten"r"" naturale :" culturale #e Cnsemn&tate na4"$nal&) Arie,%it ( D$n& 9"ne #e;"n"t& 2e$2ra;"c- e%act #el"m"tat& >8eD" art) ' 3ct 10 #"n O)U)G)nr)07G2007 cu m$#";"car"le :" c$m3let&r"le ulter"$are?) Arie $atura# "rote=at ( D$n& terestr&- ac8at"c& :"Gsau su9teran& Cn care e%"st& s3ec"" #e 3lante :" an"male s&l9at"ce- elemente :" ;$rma4"un" 9"$2e$2ra;"ce- 3e"sa2"st"ce- 2e$l$2"ce- 3ale$nt$l$2"ces3e$l$2"ce sau #e alt& natur&- cu 8al$are ec$l$2"c&- :t""n4";"c& sau cultural& #e$se9"t&- care are un re2"m s3ec"al #e 3r$tec4"e :" c$nser8are- sta9"l"t c$n;$rm 3re8e#er"l$r le2ale >8eD" art)' 3ct) 1@ #"n O)U)G)nr)07G2007 cu m$#";"c&r"le " c$m3let&r"le ulter"$are?) Arie %"e&ia# de &o$%er'are ( s"tul #e "m3$rtan4& c$mun"tar& #esemnat 3r"ntr-un act statutara#m"n"strat"8 :"Gsau c$ntractual Cn sc$3ul a3l"c&r"" m&sur"l$r #e c$nser8are necesare 3entru men4"nerea sau restaurarea la $ stare #e c$nser8are ;a8$ra9"l& a !a9"tatel$r naturale :"Gsau a 3$3ula4""l$r s3ec""l$r 3entru care s"tul este #esemnat >8eD" art)1'- 3ct)12 #"n O)U)G)nr)07G2007 cu m$#";"c&r"le " c$m3let&r"le ulter"$are?) Autoritate de Ma$a(e!e$t - structura #"n ca#rul une" aut$r"t&4" 3u9l"ce centrale res3$nsa9"l& 3entru 2est"$narea unu" 3r$2ram $3era4"$nal- c$n;$rm 3re8e#er"l$r E)G) nr) '07G200@ 3r"8"n# ca#rul "nst"tu4"$nal #e c$$r#$nare :" #e 2est"$nare a "nstrumentel$r structurale cu m$#";"c&r"le " c$m3let&r"le ulter"$are Autoritatea de Certi>i&are <i P#at ( Structur& #"n ca#rul M"n"sterulu" +"nan4el$r Pu9l"ce- res3$nsa9"l& #e cert";"carea sumel$r cu3r"nse Cn #eclara4""le #e c!eltu"el" transm"se la /$m"s"a Eur$3ean&- 3r"m"rea #e la /$m"s"a Eur$3ean& a ;$n#ur"l$r trans;erate R$mIn"e" #"n "nstrumente structurale :" trans;erul c&tre 9ene;"c"ar"G un"t&4" #e 3lat& #e 3e lIn2& aut$r"t&4"le #e mana2ement a ;$n#ur"l$r 3r"m"te #"n "nstrumente structurale- 3recum :" a cel$r al$cate #e la 9u2etul #e stat) Ax "rioritar ( re3reD"nt& $ 3r"$r"tate strate2"c& #"ntr-un 3r$2ram $3era4"$nalN cu3r"n#e un 2ru3 #e $3era4"un" le2ate Cntre ele :" a8In# $9"ect"8e s3ec";"ce m&sura9"le >8eD" Re2ulamentul >/E? nr) 10@ G 200<?) 9e$e>i&iar ( ent"tatea Hur"#"c&- #"n #$men"ul 3u9l"c sau 3r"8at- res3$nsa9"l& 3entru "n"4"erea sau "n"4"erea :" "m3lementarea 3r$"ectel$r a3r$9ate 3entru ;"nan4are >8eD" art 2- al"n) >1? #"n O)U)G)nr)<'G200B cu m$#";"c&r"le " c$m3let&r"le ulter"$are?- care se Cnca#reaD& Cn cate2$r""le 3re8&Dute #e 3reDentul G!"#) 9iodi'er%itate ( 8ar"a9"l"tatea $r2an"smel$r #"n ca#rul ec$s"stemel$r terestre- mar"ne- ac8at"ce c$nt"nentale :" c$m3le%el$r ec$l$2"ceN aceasta "nclu#e #"8ers"tatea "ntras3ec";"c&- "nters3ec";"c& :" #"8ers"tatea ec$s"stemel$r) Cadru# Strate(i& Na)io$a# de Re>eri$) ; #$cumentul a3r$9at #e /$m"s"a Eur$3ean&- ne2$c"at Cn 3reala9"l cu R$mIn"a- ca stat mem9ru- Cn urma e8alu&r"" Planulu" na4"$nal #e #eD8$ltare) /NSR c$n4"ne c$ntr"9u4"a #"n "nstrumentele structurale :" celelalte resurse ;"nanc"are 3entru real"Darea 3r"$r"t&4"l$r :" m&sur"l$r c$n4"nute Cn Planul Na4"$nal #e *eD8$ltare) Pre8e#er"le acestu" #$cument se "m3lementeaD& 3r"n "nterme#"ul 3r$2ramel$r $3era4"$nale) Cerere de >i$a$)are ( ;$rmularul c$m3letat #e c&tre s$l"c"tant- Cn 8e#erea $94"ner"" ;"nan4&r"" Cn ca#rul POS Me#"u) C?e#tuie#i e#i(i@i#e ( c!eltu"el" e;ectuate #e 9ene;"c"ar- a;erente 3r$"ectel$r ;"nan4ate Cn ca#rul
$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

3r$2ramel$r $3era4"$nale- care 3$t ;" ;"nan4ate atIt #"n "nstrumente structurale- cIt :" #"n &o>i$a$)are "u@#i& :"Gsau &o>i$a$)are "ri'at: c$n;$rm re2lement&r"l$r le2ale c$mun"tare :" na4"$nale Cn 8"2$are 3r"8"n# el"2"9"l"tatea c!eltu"el"l$r >8eD" art)2- al"n > ? l"t 2? #"n O)U)G) nr) <' #"n 200B cu m$#";"c&r"le " c$m3let&r"le ulter"$are?) C?e#tuie#i (e$era#e de ad!i$i%tra)ie ; c!eltu"el"le e;ectuate 3entru ;unc4"$narea #e ansam9lu a 9ene;"c"arulu" :" care nu 3$t ;" atr"9u"te #"rect une" anum"te act"8"t&4" #"n ca#rul 3r$"ectulu") L"sta t"3ur"l$r #e c!eltu"el" cu3r"nse Cn aceast& cate2$r"e 3reDentat& Cn cu3r"nsul G!"#ulu" este sta9"l"t& 3$tr"8"t le2"sla4"e" Cn 8"2$are >8eD" art)1 al"n >'? l"tc? #"n E)G)nr)70BG2007- cu m$#";"c&r"le " c$m3let&r"le ulter"$are? Co>i$a$)are "u@#i& ; $r"ce c$ntr"9u4"e 3entru ;"nan4area c!eltu"el"l$r el"2"9"le #"n sumele a3r$9ate Cn 9u2etele 3re8&Dute la art) 1 al"n) >2? l"t) a? - 2? #"n Le2ea nr) 000G2002 3r"8"n# ;"nan4ele 3u9l"ce- cu m$#";"c&r"le ulter"$are- la art) 1 al"n) >2? l"t) a? - #? #"n Le2ea nr) 27 G200< 3r"8"n# ;"nan4ele 3u9l"ce l$cale- cu m$#";"c&r"le :" c$m3let&r"le ulter"$are- "nclus"8 c$;"nan4area ac$r#at& #e la 9u2etul #e stat 3entru al4" 9ene;"c"ar" #ecIt ce" 3re8&Du4" la art) 0 al"n) >1? - > ?- 3recum :" alte c!eltu"el" s"m"lare- Cn sensul art) 2 al"n) 0 #"n Re2ulamentul >/E? nr) 1)0@ G200<) Co!u$it)i #o&a#e A c$mun"t&4"le umane s"tuate Cn "nter"$rul sau Cn 8ec"n&tatea ar"e" naturale 3r$teHate care #e4"n 3r$3r"et&4" $r" #es;&:$ar& #"8erse act"8"t&4" 3e ter"t$r"ul sau Cn 8ec"n&tatea ar"e" naturale 3r$teHate >8eD" art) ') 3ct 0 #"n O)U)G)nr)07G2007- cu m$#";"c&r"le :" c$m3let&r"le ulter"$are?) Co$%er'are ( ansam9lu #e m&sur" care se 3un Cn a3l"care 3entru men4"nerea sau re;acerea !a9"tatel$r naturale :" a 3$3ula4""l$r #e s3ec"" #e ;aun& :" ;l$r& s&l9at"ce Cntr-$ stare ;a8$ra9"l& #e c$nser8are) Co$%er'are B$ %itu* ( 3r$tec4"a :" c$nser8area 9unur"l$r 3atr"m$n"ulu" natural Cn me#"ul l$r #e 2eneD&e%"sten4& :" e8$lu4"e) Co$%er'are ex %itu* ( 3r$tec4"a :" c$nser8area 9unur"l$r 3atr"m$n"ulu" natural Cn a;ara me#"ulu" l$r #e 2eneD&- e%"sten4& :" e8$lu4"e) Co$tra&t ; actul Hur"#"c cu t"tlu $ner$s- Cnc!e"at Cntre .ene;"c"ar :" /$ntract$r- Cn 8e#erea e%ecu4"e" une" lucr&r"- ;urn"D&r"" un$r 3r$#use sau 3rest&r"" un$r ser8"c"") Co$tra&t de >i$a$)are (re3reD"nt& #$cumentul Hur"#"c 3r"n care se ac$r#& as"sten4a ;"nanc"ar& neram9ursa9"l& a;erent& une" $3era4"un" Cn sc$3ul at"n2er"" $9"ect"8el$r a%e" 3r"$r"tare #"ntr-un 3r$2ram $3era4"$nal :" care sta9"le:te #re3tur"le :" $9l"2a4""le 3&r4"l$r >art)1 al"n ')l"t)9 #"n EG 70BG2007- cu m$#";"c&r"le " c$m3let&r"le ulter"$are? Co$tra&tor ( 3ers$ana ;"D"c& sau Hur"#"c&- #e #re3t 3u9l"c sau 3r"8at- cu care .ene;"c"arul a Cnc!e"at c$ntractul #e e%ecu4"e a une" lucr&r"- #e ;urn"Dare a un$r 3r$#use sau #e 3restare a un$r ser8"c"") Coridor e&o#o(i& ( D$n& natural& sau amenaHat& care as"2ur& cer"n4ele #e #e3lasare- re3r$#ucere- !r&n"re :" re;u2"u 3entru s3ec""le s&l9at"ce terestre :" ac8at"ce :" Cn care se a3l"c& unele m&sur" #e 3r$tec4"eGc$nser8are) Co%turi dire&te e#i(i@i#e ; c$stur"le care 3$t ;" atr"9u"te une" anum"te act"8"t&4" "n#"8"#uale #"n ca#rul 3r$"ectulu" :" 3entru care 3$ate ;" #em$nstrat& le2&tura cu act"8"tatea Cn cauD& >8eD" E)G)nr)70BG2007- cu m$#";"c&r"le " c$m3let&r"le ulter"$are :" le2"sla4"a su9sec8ent&?) Cu%tode ; 3ers$an& ;"D"c& sau Hur"#"c& care are cal";"carea- "nstru"rea :" m"Hl$acele necesare 3entru a a3l"ca m&sur"le #e $cr$t"re :" c$nser8are a ar""l$r naturale 3r$teHate ce nu neces"ta c$nst"tu"rea #e structur" #e a#m"n"strare- care Cn#e3l"nesc c$n#"4""le cerute #e le2"sla4"a rele8ant& Cn 8"2$are :" sunt recun$scute #e c&tre aut$r"tatea 3u9l"c& central& 3entru 3r$tec4"a me#"ulu" 3r"n Cnc!e"erea Cnc!e"erea c$n8en4"e" #e cust$#"e) DG AM POS Mediu A structura #"n ca#rul M"n"sterulu" Me#"ulu" :" P&#ur"l$r res3$nsa9"l& 3entru 2est"$narea Pr$2ramulu" O3era4"$nal Sect$r"al 5Me#"u6- c$n;$rm 3re8e#er"l$r E)G) nr) 1< 0G200B- cu m$#";"c&r"le " c$m3let&r"le ulter"$are) Do!e$iu "u@#i& a# %tatu#ui ,u$it)i#or ad!i$i%trati'Ateritoria#e ; t$tal"tatea 9unur"l$r m$9"le sau "m$9"le a3ar4"nIn# statulu" sau un"t&4"l$r sale a#m"n"strat"8-ter"t$r"ale Cn re2"m #e #re3t 3u9l"c- a;ectate une" ;$l$s"n4e 3u9l"ce ce se real"DeaD& #"rect sau 3r"n "nterme#"ul unu" ser8"c"u 3u9l"c- #eterm"nate ca atare 3r"n le2e sau care- 3r"n natura l$r sunt uD sau #e "nteres 3u9l"c) Ha@itat $atura# ( ar"e terestr&- ac8at"c& sau su9teran&- Cn stare natural& sau sem"natural&- ce se
$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

<

#";eren4"aD& 3r"n caracter"st"c" 2e$2ra;"ce- a9"$t"ce :" 9"$t"ce) Ha@itat $atura# de i!"orta$) &o!u$itar ( acel t"3 #e !a9"tat care- l"stat c$n;$rm OUG 07G2007- cu m$#";"c&r"le s" c$m3let&r"le ulter"$areL a? este Cn 3er"c$l #e #"s3ar"4"e Cn arealul s&u naturalN 9? are un areal natural re#us ;"e ca urmare a restrIn2er"" acestu"a ;"e #at$r"t& ;a3tulu" c& Cn m$# natural su3ra;a4a sa este re#us&N c? 3reD"nt& e:ant"$ane re3reDentat"8e cu caracter"st"c" t"3"ce 3entru una sau ma" multe #"n cele c"nc" re2"un" 9"$2e$2ra;"ceL al3"n&- c$nt"nental&- 3an$n"c&- ste3"c& :" 3$nt"c&) Ha@itat a# u$ei %"e&ii ( me#"ul natural sau sem"natural #e;"n"t 3r"n ;act$r" a9"$t"c" :" 9"$t"c" Cn care tr&"e:te $ s3ec"e Cn $r"ce sta#"u al c"clulu" s&u 9"$l$2"c) I$%tru!e$te %tru&tura#e ( m"Hl$ace #e ac4"une ale Un"un"" Eur$3ene- 3entru Cn#e3l"n"rea $9"ect"8el$r 3$l"t"c"" #e c$eD"une ec$n$m"c& :" s$c"al&) Instrumentele structurale a3ar su9 ;$rma as"sten4e" ;"nanc"are neram9ursa9"le 3r"m"t& #e R$mIn"a- Cn cal"tate #e stat mem9ru al Un"un"" Eur$3ene- 3r"n "nterme#"ul +$n#ulu" Eur$3ean #e *eD8$ltare Re2"$nal&- +$n#ulu" S$c"al Eur$3ean :" +$n#ulu" #e /$eD"une) O@ie&ti'u# &o$'er(e$) ( urm&re:te accelerarea c$n8er2en4e" cel$r ma" 3u4"n #eD8$ltate state mem9re :" re2"un" 3r"n Cm9un&t&4"rea c$n#"4""l$r #e cre:tere ec$n$m"c& :" #e $cu3are- 3r"n s3$r"rea :" Cm9un&t&4"rea cal"t&4"" "n8est"4""l$r Cn ca3"talul ;"D"c :" uman- #eD8$ltarea "n$8a4"e" :" :t""n4e" Cn ca#rul s$c"et&4""a#a3ta9"l"tatea la sc!"m9&r"le ec$n$m"ce :" s$c"ale- 3r$teHarea :" amel"$rarea me#"ulu"- 3recum :" e;"c"en4e" a#m"n"strat"8e) Ordi$ de >i$a$)are ; re3reD"nt& actul un"lateral care se ela9$reaD& Cn "nst"tu4"a care ac$r#& as"sten4a ;"nanc"ar& neram9ursa9"l& a;erent& une" 3r$"ect Cn sc$3ul at"n2er"" $9"ect"8el$r a%e" 3r"$r"tare #"ntr-un 3r$2ram $3era4"$nal) Or(a$i%! i$ter!ediar ( structura care Cn#e3l"ne:te atr"9u4"" #ele2ate #e c&tre Aut$r"tatea #e Mana2ement 8"Da8" #e rela4"a cu 9ene;"c"ar"" 3r"8"n# e8aluarea :" "m3lementarea 3r$"ectel$r) Pentru POS Me#"u- Or2an"smele Interme#"are sunt $r2an"Date ca #"rec4"" Cn ca#rul *G AM POS Me#"u :" ;unc4"$neaD& la n"8elul cel$r @ re2"un" #e #eD8$ltare) Parte$er - $r"ce ent"tate- $9l"2at$r"u cu 3ers$nal"tate Hur"#"c&- Cnre2"strat& Cn R$mIn"a :" Gsau Cn statele mem9re ale Un"un"" Eur$3ene- >8eD" art) 2 " urm&t #"n O)U)G) nr) <'G200B- cu m$#";"c&r"le " c$m3let&r"le ulter"$are? :" care 3art"c"3& al&tur" #e 9ene;"c"ar la 9una #es;&:urare a act"8"t&4"l$r #"n ca#rul 3r$"ectulu"- Cn#e3l"n"n# t$t$#at& c$n#"4""le #e el"2"9"l"tate sta9"l"te Cn G!"#) Parte$eriat ; as$c"ere Cntre 9ene;"c"ar :" unul sau ma" mul4" 3artener" Cn sc$3ul "n"4"er""- 3r$m$8&r"" :" G sau "n"4"er"" :" "m3lement&r"" unu" 3r$"ectN 3artener"atul este real"Dat 3r"n semnarea une" c$n8en4"" #e 3artener"at care sta9"le:te Cn c$ncret #re3tur"le :" $9l"2a4""le 3&r4"l$r semnatareN res3$nsa9"l"tatea 3entru "n"4"erea :" G sau "n"4"erea :" "m3lementarea 3r$"ectel$r a3r$9ate 3entru ;"nan4are re8"ne Cn t$tal"tate 9ene;"c"arulu"- care este t$t$#at& :" l"#erul 3artener"atulu" >8eD" art) ' #"n E)G) nr) 21@G2012 3entru a3r$9area N$rmel$r met$#$l$2"ce #e a3l"care a 3re8e#er"l$r Or#$nan4e" #e ur2en4& a Gu8ernulu" nr) <'G200B 3r"8"n# 2est"$narea ;"nanc"ar& a "nstrumentel$r structurale :" ut"l"Darea acest$ra 3entru $9"ect"8ul c$n8er2en4&?) Pei%a= ; 3artea #e ter"t$r"u 3erce3ut& ca atare #e c&tre 3$3ula4"e- al c&re" caracter este reDultatul ac4"un"" :" "nterac4"un"" ;act$r"l$r natural" :" G sau uman" >8eD" art)' 3ct) 17 #"n O)U)G)nr)07G2007- cu m$#";"c&r"le " c$m3let&r"le ulter"$are?) P#a$ de !a$a(e!e$t ( re3reD"nt& #$cumentul $;"c"al #e re;er"n4& Cn 9aDa c&ru"a se as"2ur& un mana2ement e;"c"ent- s3ec";"c ;"ec&re" ar"" 3r$teHate) Po#iti&i#e euro"e$e ( re3reD"nt& 3r"$r"t&4"G3$l"t"c" acce3tate #e t$ate Statele Mem9re ale Un"un"" Eur$3ene :" tre9u"e s& se re;lecte Cn t$ate "n"4"at"8ele c$mun"tare) Acestea "nclu#L 3r$m$8area e2al"t&4"" #e :anse :" 3$l"t"ca ne#"scr"m"nat$r"e- #eD8$ltarea #ura9"l&- 3r$tec4"a :" Cm9un&t&4"rea me#"ulu" Cnc$nHur&t$rte!n$l$2"a "n;$rma4"e"- ac!"D"4""le 3u9l"ce) Pre>i$a$)are ( sumele trans;erate #"n "nstrumente structurale c&tre 9ene;"c"ar"- al4"" #ecIt ce" 3re8&Du4" la art) 0 al"n) >1? - > ? #"n OUG <'G200B cu m$#$;"c&r"le " c$m3let&r"le ulter"$are- 3r"n 3lat& #"rect& $r" 3r"n 3lat& "n#"rect&- Cn sta#"ul "n"4"al 3entru sus4"nerea Cnce3er"" #erul&r"" 3r$"ectel$r :"Gsau 3e 3arcursul
$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

"m3lement&r"" acest$ra- Cn c$n#"4""le 3re8&Dute Cn c$ntractulG#ec"D"aG$r#"nul #e ;"nan4are Cnc!e"at Cntre un 9ene;"c"ar :" Aut$r"tatea #e Mana2ementGOr2an"smul Interme#"ar res3$nsa9"l- Cn 8e#erea as"2ur&r"" #erul&r"" c$res3unD&t$are a 3r$"ectel$r ;"nan4ate Cn ca#rul 3r$2ramel$r $3era4"$nale) Pro(ra! o"era)io$a# ( #$cument strate2"c #e 3r$2ramare ela9$rat #e statul mem9ru :" a3r$9at #e /$m"s"a Eur$3ean&- 3r"n care este sta9"l"t& $ strate2"e #e #eD8$ltare sect$r"al& sau re2"$nal& 3r"ntr-un set #e 3r"$r"t&4" c$erente 3entru a c&r$r real"Dare se ;ace a3el la un ;$n#- sau Cn caDul $9"ect"8ulu" c$n8er2en4& la +$n#ul #e /$eD"une :" la +$n#ul Eur$3ean #e *eD8$ltare Re2"$nal&) Proie&t $a)io$a# A este 3r$"ectul care 8"DeaD& unul sau ma" multe #"n urm&t$arele as3ecteL t$ate ar""le naturale 3r$teHate a3ar4"nIn# une"a sau ma" mult$r cate2$r"" #e ar"" naturale 3r$teHate >e%) t$ate s"tur"le #e "m3$rtan4& c$mun"tar& sau t$ate reDer8a4""le :t""n4";"ce?N m&sur" #e c$nser8are- 3lanur" #e mana2ement la n"8el na4"$nal 3entru s3ec"" :" !a9"tate #e "m3$rtan4& c$mun"tar& :"Gsau na4"$nal&N ac$3er"rea la n"8el na4"$nal 3entru t$ate s3ec""le :"Gsau !a9"tatele a3ar4"nIn# unu"a sau ma" mult$r 2ru3ur" :" une"a sau ma" mult$r ane%e #"n #"rect"8ele UE sau c$n8en4""le rat";"cate #e R$mIn"aN real"Darea #e s"steme #e mana2ement :" #e e;"c"ent"DareGc$relare a m&sur"l$r #e c$nser8are la n"8elul s"stemulu" na4"$nal #e ar"" 3r$teHate 3entru s3ec"" :" !a9"tate #e "m3$rtan4& c$mun"tar&- 3r"n c$relarea cart&r"l$r !a9"tatel$r #e "m3$rtan4& c$mun"tar& :"Gsau a #"str"9u4""l$r s3ec""l$r #e "m3$rtan4& c$mun"tar&- real"Date la n"8elul ar""l$r naturale 3r$teHate- 3recum :" 3r"n c$relarea 9aDel$r #e #ate real"Date la n"8elul ar""l$r naturale 3r$teHateN Cntre2 ter"t$r"ul na4"$nal) Re&o$%tru&)ie e&o#o(i& ( 3r$cesul #e re;acere a unu" !a9"tat natural Cn sensul Cm9un&t&4"r"" st&r"" ;a8$ra9"le #e c$nser8are sau re;acerea ;unc4""l$r un$r ec$s"steme care au ;$st a;ectate- #e e%em3lu ca urmare a un$r act"8"t&4" antr$3"ce >e%) su9st"tu"rea un$r ec$s"steme naturale cu unele art";"c"ale ( #esecarea un$r D$ne ume#e Cn 8e#erea 3ract"c&r"" a2r"cultur""?) Re;acerea acest$r ;unc4"" tre9u"e s& c$n#uc& la men4"nerea st&r"" ;a8$ra9"le #e c$nser8are 3entru s3ec""le #e ;l$r& :" ;aun& s&l9at"c& :" a !a9"tatel$r naturale) Re(iu$i#e de deC'o#tare - c$nst"tu"e ca#rul #e ela9$rare- "m3lementare :" e8aluare a 3$l"t"c"l$r #e #eD8$ltare re2"$nal&- 3recum :" #e cule2ere a #atel$r stat"st"ce s3ec";"ce- Cn c$n;$rm"tate cu re2lement&r"le eur$3ene em"se #e EUROS,A, 3entru n"8elul al #$"lea #e clas";"care ter"t$r"al& NU,S IIe%"stent Cn Un"unea Eur$3ean&- c$nst"tu"te 3$tr"8"t Le2"" nr) 10G200' cu m$#";"c&r"le :" c$m3let&r"le ulter"$are) Re"reCe$ta$tu# #e(a# a# %o#i&ita$tu#ui ( 3ers$ana care are #re3tul- c$n;$rm actel$r #e c$nst"tu"re- s& re3reD"nte $r2an"Da4"a :" s& semneDe Cn numele aceste"a) Re)eaua $a)io$a# de arii $atura#e "rote=ate ( ansam9lul ar""l$r naturale 3r$teHate #esemnate la n"8el na4"$nal) Re)eaua e&o#o(i& a arii#or $atura#e "rote=ate ( ansam9lul #e ar"" naturale 3r$teHate- Cm3reun& cu c$r"#$arele ec$l$2"ce) Re)eaua e&o#o(i& Natura -...* ( re4eaua ec$l$2"c& eur$3ean& #e ar"" naturale 3r$teHate- care cu3r"n#e ar"" #e 3r$tec4"e s3ec"al& a8";aun"st"c& :" ar"" s3ec"ale #e c$nser8are- #esemnate #e /$m"s"a Eur$3ean& :" sta9"l"te Cn c$n;$rm"tate cu 3re8e#er"le *"rect"8e" 200BG1'7GE/ 3r"8"n# c$nser8area 3&s&r"l$r s&l9at"ceres3ect"8 ale *"rect"8e" B2G' G/EE 3r"8"n# c$nser8area !a9"tatel$r naturale- a ;aune" :" ;l$re" s&l9at"ce >8eD" art)' 3ct 2 #"n O)U)G)nr)07G2007- cu m$#";"c&r"le " c$m3let&r"le ulter"$are?) Sit de i!"orta$) &o!u$itar ( ar"eGs"t ce c$ntr"9u"e semn";"cat"8 la men4"nerea sau re;acerea st&r"" ;a8$ra9"le #e c$nser8are a !a9"tatel$r naturale :"Gsau a s3ec""l$r #e "m3$rtan4& c$mun"tar& as"2urIn# c$eren4a re4ele" NA,URA 2000 sauG:" c$ntr"9u"n# semn";"cat"8 la men4"nerea #"8ers"t&4"" 9"$l$2"ce) Date %"a)ia#e - $r"ce #ate a8In# $ le2&tur& #"rect& sau "n#"rect& cu un am3lasament $r" cu un areal 2e$2ra;"c s3ec";"cN %et de date %"a)ia#e - $ c$lec4"e "#ent";"ca9"l& #e #ate s3a4"aleN S"e&ii i$'aCi'e ; s3ec""le "n#"2ene sau al$!t$ne- care :"-au e%t"ns arealul #e #"str"9u4"e sau au ;$st "ntr$#use acc"#ental $r" "nten4"$nat Cntr-$ ar"e :" G sau s-au re3r$#us Cntr-$ asemenea m&sur& :" atIt #e
$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

a2res"8 CncIt "n;luen4eaD& ne2at"8 G #$m"n& G Cnl$cu"esc unele #"ntre s3ec""le "n#"2ene- #eterm"nIn# m$#";"carea structur"" cant"tat"8e :" G sau cal"tat"8e a 9"$cen$De" naturale- caracter"st"c& unu" anum"t t"3 #e 9"$t$3 >8eD" art)' 3ct 27 #"n O)U)G)nr)07G2007- cu m$#";"c&r"le " c$mlet&r"le ulter"$are?) S"e&ii "rote=ate ( s3ec""le 3er"cl"tate- 8ulnera9"le- rare sau en#em"ce- care 9ene;"c"aD& #e un statut le2al #e 3r$tec4"e >8eD" art)' 3ct 20 #"n O)U)G)nr)07G2007- cu m$#";"c&r"le :" c$m3let&r"le ulter"$are?) S"e&ii de i!"orta$) &o!u$itar ( s3ec"" l"state Cn OUG 07G2007 :" le2"sla4"a su9sec8ent&- cu m$#";"c&r"le :" c$m3let&r"le ulter"$are- care 3e ter"t$r"ul Un"un"" Eur$3ene suntL - 3er"cl"tate- cu e%ce34"a cel$r al c&r$r areal natural este s"tuat la l"m"ta #e #"str"9u4"e Cn areal :" care nu sunt n"c" 3er"cl"tate- n"c" 8ulnera9"le Cn re2"unea 8est-3alearct"c&N - 8ulnera9"le- s3ec""le a c&r$r Cnca#rare Cn cate2$r"a cel$r 3er"cl"tate este 3r$9a9"l& Cntr-un 8""t$r a3r$3"at #ac& ac4"unea ;act$r"l$r 3ertur9at$r" 3ers"st&N - rare- s3ec""le ale c&r$r 3$3ula4"" sunt re#use #"n 3unctul #e 8e#ere al #"str"9u4"e" sauG:" numer"c :" care- c!"ar #ac& Cn 3reDent nu sunt 3er"cl"tate sau 8ulnera9"le- r"sc& s& #e8"n&N aceste s3ec"" sunt l$cal"Date Cn ar"" 2e$2ra;"ce restrInse sau sunt rar #"s3ersate 3e su3ra;e4e lar2"N - en#em"ce :" care neces"t& $ aten4"e s3ec"al& #at$r"t& caracter"st"c"l$r s3ec";"ce ale !a9"tatulu" l$r :"Gsau a "m3actulu" 3$ten4"al 3e care Cn are e%3l$atarea acest$ra asu3ra st&r"" l$r #e c$nser8are >8eD" art ' #"n O)U)G)nr)07G2007- cu m$#";"c&r"le :" c$m3let&r"le ulter"$are?) S"e&ii "rioritare ; s3ec""le men4"$nate ca ;""n# s3ec"" #e "m3$rtan4& c$mun"tar&- 3entru a c&r$r c$nser8are /$mun"tatea Eur$3ean& are $ res3$nsa9"l"tate s3ec"al& #at$r"t& 3r$3$r4"e" re#use a arealulu" acest$ra 3e ter"t$r"ul Un"un"" Eur$3ene >8eD" art ') #"n O)U)G)nr)07G2007- cu m$#";"c&r"le " c$m3let&r"le ulter"$are-l"state cu aster"% Cn OUG 07G2007- cu m$#";"c&r"le " c$m3let&r"le ulter"$are? Stare de &o$%er'are a u$ui ?a@itat $atura# ; t$tal"tatea ;act$r"l$r ce ac4"$neaD& asu3ra unu" !a9"tat natural :" asu3ra s3ec""l$r caracter"st"ce acestu"a :" care C" 3$t a;ecta 3e termen lun2 #"str"9u4"a- structura :" ;unc4""le- 3recum :" su3ra8"e4u"rea s3ec""l$r ce C" sunt caracter"st"ce) Starea #e c$nser8are a unu" !a9"tat natural se c$ns"#er& >a'ora@i# atunc" cIn# sunt Cn#e3l"n"te cumulat"8 urm&t$arele c$n#"4""L a? arealul s&u natural :" su3ra;e4ele 3e care le ac$3er& Cn ca#rul acestu" areal sunt sta9"le sau Cn cre:tereN 9? are structura :" ;unc4""le s3ec";"ce necesare 3entru men4"nerea sa 3e termen lun2- "ar 3r$9a9"l"tatea men4"ner"" acest$ra Cn 8""t$rul 3re8"D"9"l este mareN c? s3ec""le care C" sunt caracter"st"ce se a;l& Cntr-$ stare ;a8$ra9"l&- c$n;$rm 3re8e#er"l$r le2ale Cn 8"2$are >8eD" art) ' #"n O)U)G)nr)07G2007- cu m$#";"c&r"le " c$m3let&r"le ulter"$are?) Ti"uri de ?a@itate $atura#e de i!"orta$) &o!u$itar ; acele t"3ur" l"state Cn O)U)G) 07G2007- cu m$#";"c&r"le :" c$m3let&r"le ulter"$are- careL a? sunt Cn 3er"c$l #e #"s3ar"4"e Cn arealul l$r naturalN 9? au un areal natural re#us ca urmare a restrIn2er"" acestu"a sau #at$r"t& ;a3tulu" c& Cn m$# natural su3ra;a4a sa este re#us&N c? sunt e:ant"$ane re3reDentat"8e cu caracter"st"c" t"3"ce 3entru una sau ma" multe #"ntre cele 0 re2"un" 9"$2e$2ra;"ce s3ec";"ce 3entru R$mIn"aL al3"n&- c$nt"nental&- 3an$n"c&- ste3"c& :" 3$nt"c& >8eD" art) ' #"n O)U)G)nr)07G2007- cu m$#";"c&r"le " c$m3let&r"le ulter"$are?) Ti"uri de ?a@itate $atura#e "rioritare ; t"3ur"le #e !a9"tate naturale a;late Cn 3er"c$l #e #"s3ar"4"e3entru a c&r$r c$nser8are /$mun"tatea Eur$3ean& are $ res3$nsa9"l"tate #e$se9"t&- #at$r"t& 3r$3$r4"e" re#use a arealulu" acest$ra 3e ter"t$r"ul Un"un"" Eur$3ene >8eD" art ' #"n O)U)G)nr)07G2007 cu m$#";"c&r"le :" c$m3let&r"le ulter"$are?- "n#"cate 3r"ntr-un aster"sc Cn ane%a nr) 2) +a#oarea tota# a "roie&tu#ui ; t$talul ;$n#ur"l$r a;erente c!eltu"el"l$r necesare "m3lement&r"" 3r$"ectulu"- la n"8elul 9ene;"c"arulu"- ;$rmat #"n c$ntra8al$area c$ntr"9u4"e" #"n "nstrumente structurale8al$area c$;"nan4&r"" 3u9l"ce :" G sau 3r"8ate- 3recum :" #"n 8al$area c!eltu"el"l$r 3u9l"ce :"Gsau 3r"8ate altele #ecIt cele el"2"9"le >8eD" art) 2 al"n > ? l"t O? #"n O)U)G)nr)<'G200B cu m$#";"c&r"le :" c$m3let&r"le ulter"$are?) Do$e i$terioare a#e arii#or $atura#e "rote=ate A D$nele #e;"n"te :" #el"m"tate 3r"n 3lanur"le #e mana2ement- Cn care se sta9"lesc m&sur" s3ec"ale #e mana2ement >8eD" art ' #"n O)U)G)nr)07G2007?)
$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

A9RE+IERI I ACRONIME AA A/P A/IS AM ANRMAP APM ARPM ANPM /E /+ /M /NSR */I *G AM POS Me#"u *. *LA+ EIM +/ +E*R +S GS EG IS INSPIRE LI/3 M+P M"l MIV MMP NU,S OI OG OLA+ OM ONG OUG PN*R PO POS Me#"u SA/ S/I SMIS Aut$r"tatea #e Au#"t Aut$r"tatea #e /ert";"care :" Plat& Aut$r"tatea 3entru /$$r#$narea Instrumentel$r Structurale Aut$r"tate #e Mana2ement Aut$r"tatea Na4"$nal& 3entru Re2lementarea :" M$n"t$r"Darea Ac!"D"4""l$r Pu9l"ce A2en4"a 3entru Pr$tec4"a Me#"ulu" A2en4"e Re2"$nal& #e Pr$tec4"e a Me#"ulu" A2en4"a Na4"$nal& 3entru Pr$tec4"a Me#"ulu" /$m"s"a Eur$3ean& /$ntract #e +"nan4are /$m"tet #e M$n"t$r"Dare /a#rul Na4"$nal Strate2"c #e Re;er"n4& *$cument /a#ru #e Im3lementare *"rec4"a General& AM POS Me#"u *"rec4"a ."$#"8ers"t&4"" *e3artamentul #e Lu3t& Ant"-+rau#& E8aluare Im3act asu3ra Me#"ulu" +$n#ul #e /$eD"une +$n# Eur$3ean #e *eD8$ltare Re2"$nal& +$n#ur" Structurale G!"#ul S$l"c"tantulu" E$t&rIre #e Gu8ern Instrumente Structurale *"rect"8a 2007G2G/E a Parlamentulu" Eur$3ean :" a /$ns"l"ulu"G1')0 )2007 3r"8"n# "nst"tu"rea une" "n;rastructur" 3entru "n;$rma"" s3a"ale Cn /$mun"tatea Eur$3ean& L$ca4"" #e Im3$rtan4& /$mun"tar& 3r$3use M"n"sterul +"nan4el$r Pu9l"ce M"l"$n Manual #e I#ent"tate V"Dual& M"n"sterul Me#"ulu" :" P&#ur"l$r N$menclat$rul Un"t&4"l$r ,er"t$r"ale #e Stat"st"c& Or2an"sm Interme#"ar Or#$nan4& a Gu8ernulu" O;"c"ul #e Lu3t& Ant"-+rau#& Or#"n #e M"n"stru Or2an"Da4"" ne2u8ernamentale >as$c"a4"" :" ;un#a4""? Or#$nan4& #e Ur2en4& a Gu8ernulu" Pr$2ramul Na4"$nal #e *eD8$ltare Rural& Pr$2ram O3era4"$nal Pr$2ramul O3era4"$nal Sect$r"al 5Me#"u6 Ar"" S3ec"ale #e /$nser8are S"tur" #e Im3$rtan4& /$mun"tar& S"stemul In;$rmat"c Un"c #e Mana2ement
$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

10

SPA ,VA U/VAP UE

Ar"" #e Pr$tec4"e S3ec"al& A8";aun"st"c& ,a%a 3e Val$are A#&u2at& Un"tatea 3entru /$$r#$narea :" Ver";"carea Ac!"D"4""l$r Pu9l"ce Un"unea Eur$3ean&

$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

11

CAPITOLUL I A IN3ORMAII GENERALE I1/1 Pro(ra!u# O"era)io$a# Se&toria# Mediu* -..4 A -./5 Pr$2ramul O3era4"$nal Sect$r"al 5Me#"u6 re3reD"nt& #$cumentul #e 3r$2ramare a +$n#ur"l$r Structurale :" #e /$eD"une >+S/?- care sta9"le:te strate2"a #e al$care a ;$n#ur"l$r eur$3ene Cn 8e#erea #eD8$lt&r"" sect$rulu" #e me#"u Cn R$mIn"a- Cn 3er"$a#a 2007-201 ) POS Me#"u a ;$st ela9$rat #e c&tre M"n"sterul Me#"ulu" 2 >MM?- Cn cal"tate #e Aut$r"tate #e Mana2ement 3entru acest 3r$2ram :" Cn c$$r#$narea M"n"sterulu" +"nan4el$r Pu9l"ce >M+P?- Cn cal"tatea sa #e c$$r#$nat$r al 3r$cesulu" #e 3re2&t"re a R$mIn"e" 3entru accesarea +$n#ur"l$r Structurale :" #e /$eD"une 3entru 3er"$a#a 2007-201 ) POS Me#"u este unul #"ntre cele ma" "m3$rtante 3r$2rame $3era4"$nale #"n R$mIn"a #"n 3unct #e 8e#ere al al$c&r"" ;"nanc"are :" re3reD"nt& cea ma" "m3$rtant& surs& #e ;"nan4are 3entru sect$rul #e me#"u) Pr$2ramul este ;"nan4at #"n +$n#ul Eur$3ean #e *eD8$ltare Re2"$nal& >+E*R? :" +$n#ul #e /$eD"une >+/? - cu $ 8al$are #e a3r$%"mat"8 '-0 m"l"ar#e Eur$- la care se a#au2& c$;"nan4area na4"$nal& #e a3r$%"mat"8 0-@ m"l"ar#e Eur$) Obiecti ul global al POS Me#"u Cl c$nst"tu"e 3r$tec4"a :" Cm9un&t&4"rea cal"t&4"" me#"ulu" :" a stan#ar#el$r #e 8"a4& Cn R$mIn"a- urm&r"n#u-se c$n;$rmarea cu 3re8e#er"le acPu"s-ulu" #e me#"u) Peste 10 m"l"$ane #e cet&4en" a" R$mIn"e" 8$r 9ene;"c"a #e "n8est"4""le ;"nan4ate #"n POS Me#"u) ,$t$#at& 3r$2ramul 8"DeaD& re#ucerea #ecalaHulu" e%"stent Cntre Un"unea Eur$3ean& :" R$mIn"a cu 3r"8"re la "n;rastructura #e me#"u- atIt #"n 3unct #e 8e#ere cant"tat"8- cIt :" cal"tat"8) Obiectivele specifice POS Mediu sunt: 1) E!@u$t)irea &a#it)ii <i a a&&e%u#ui #a i$>ra%tru&tura de a" <i a" uCat - 3r"n as"2urarea ser8"c""l$r #e al"mentare cu a3& :" canal"Dare Cn maH$r"tatea D$nel$r ur9ane 3In& Cn 2010 :" %ta@i#irea %tru&turi#or re(io$a#e e>i&ie$te "e$tru !a$a(e!e$tu# %er'i&ii#or de a",a" uCat) 2) DeC'o#tarea %i%te!e#or dura@i#e de !a$a(e!e$t a# de<euri#or 3r"n Cm9un&t&4"rea mana2ementulu" #e:eur"l$r :" re#ucerea num&rulu" #e D$ne 3$luate "st$r"c Cn m"n"mum 0 #e Hu#e4e 3In& Cn 2010) ) Redu&erea i!"a&tu#ui $e(ati' a%u"ra !ediu#ui <i di!i$uarea %&?i!@ri#or &#i!ati&e &auCate de %i%te!e#e de B$&#Cire ur@a$ Cn cele ma" 3$luate l$cal"t&4" 3In& Cn 2010) ') Prote&)ia <i B!@u$t)irea @iodi'er%it)ii <i a "atri!o$iu#ui $atura# 3r"n s3r"H"n"rea mana2ementulu" ar""l$r 3r$teHate- "nclus"8 3r"n "m3lementarea re4ele" Natura 2000) 0) Redu&erea ri%&u#ui de "rodu&ere a deCa%tre#or $atura#e &u e>e&t a%u"ra "o"u#a)iei - 3r"n "m3lementarea m&sur"l$r 3re8ent"8e Cn cele ma" 8ulnera9"le D$ne 3In& Cn 2010) Pentru real"Darea acest$r $9"ect"8e s-au "#ent";"cat urm&t$arele Axe Prioritare de finanareL Exti$derea <i !oder$iCarea i$>ra%tru&turii de a" <i a" uCat >,$tal a3r$%"mat"8 -1' m"l"ar#e Eur$- #"n care 2rant UE 2-@ m"l"ar#e Eur$? DeC'o#tarea %i%te!e#or de !a$a(e!e$t i$te(rat a# de<euri#or <i rea@i#itarea %ituri#or &o$ta!i$ate i%tori& >1-1 m"l"ar#e Eur$- #"n care 2rant UE a3r$%"mat"8 un m"l"ar# Eur$? Redu&erea "o#urii <i di!i$uarea e>e&te#or %&?i!@ri#or &#i!ati&e "ri$ re%tru&turarea <i rea@i#itarea %i%te!e#or de B$&#Cire ur@a$ "e$tru ati$(erea )i$te#or de e>i&ie$) e$er(eti& B$
2

Qn 3reDent- M"n"sterul Me#"ulu" :" P&#ur"l$r- $r2an"Dat c$n;$rm E)G)nr)1< 0G200B- cu m$#";"c&r"le :" c$m3let&r"le ulter"$are $hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

12

#o&a#it)i#e &e#e !ai a>e&tate de "o#uare > @@ m"l"$ane Eur$- #"n care 2rant UE 22B m"l"$ane Eur$? I!"#e!e$tarea %i%te!e#or ade&'ate de !a$a(e!e$t "e$tru "rote&)ia $aturii F 1B1-1 m"l"$ane Eur$- #"n care 2rant UE 172 m"l"$ane Eur$G DeC'o#tarea i$>ra%tru&turii ade&'ate de "re'e$ire a ri%&uri#or $atura#e B$ Co$e#e &e#e !ai ex"u%e #a ri%& > 10 m"l"$ane Eur$- #"n care 2rant UE 270 m"l"$ane Eur$? A%i%te$) Te?$i& >1'' m"l"$ane Eur$- #"n care 2rant UE 1 0 m"l"$ane Eur$?)

Pr$2ramul ac$3er& 3er"$a#a 2007-201 - #ar $9"ect"8ele sale urm&resc ne8$"le #e #eD8$ltare ale R$mIn"e" #u3& anul 201 ) A8In# Cn 8e#ere le2&tura strIns& #"ntre me#"u :" t$ate celelalte sect$are ec$n$m"ce :" s$c"ale- POS Me#"u a ;$st ela9$rat Cn strIns& c$la9$rare cu celelalte 3r$2rame $3era4"$nale :" s-a a8ut Cn 8e#ere e8"tarea su3ra3uner"l$r- real"Darea c$m3lementar"t&4"" Cntre 3r$2rame :" c$n;$rm"tatea cu $9"ect"8ele Strate2"e" #e la L"sa9$na) POS Me#"u 8a c$ntr"9u" la Cn#e3l"n"rea $9l"2a4""l$r R$mIn"e" Cn sect$rul #e me#"u- $;er"n# $3$rtun"t&4" #e "n8est"4"" Cn t$ate re2"un"le 4&r"") Sistemul de implementare Pentru #erularea :" "m3lementarea 3r$"ectel$r ;"nan4ate 3r"n POS Me#"u- $ ser"e #e "nst"tu4"" au res3$nsa9"l"t&4" clar #e;"n"te- #u3& cum urmeaD&L Autoritatea de Ma$a(e!e$t "e$tru Pro(ra!u# O"era)io$a# Se&toria# Mediu* >AM POS Me#"u? este $r2an"Dat& Cn ca#rul M"n"sterulu" Me#"ulu" :" P&#ur"l$r- c$n;$rm 3re8e#er"l$r E)G) nr) 1< 0G200Bcu m$#";"c&r"le :" c$m3let&r"le ulter"$are- la n"8el #e #"rec4"e 2eneral& ( *"rec4"a General& AM POS Me#"u) AM c$$r#$neaD& :" as"2ur& mana2ementul 2eneral al POS Me#"u- ela9$reaD& 3r$ce#ur" #e "m3lementare- selecteaD& 3r$"ectele- semneaD& c$ntractele #e ;"nan4are cu 9ene;"c"ar""- 8er";"c& cerer"le #e ram9ursare Cna"ntate #e 9ene;"c"ar"- aut$r"DeaD& 3lata sumel$r c&tre 9ene;"c"ar"- ;ace 3l&4" c&tre 9ene;"c"ar" 3entru 3re;"nan4are :" sumele aut$r"Date #"n cerer"le #e ram9ursare- as"2ur& m&sur" #e 3u9l"c"tate :" "n;$rmare 3entru 3r$2ram- ra3$rteaD& sta#"ul "m3lement&r"" 3r$2ramulu" la /E- etc) Autoritatea "e$tru Coordo$area I$%tru!e$te#or Stru&tura#e FACISG este "nst"tu4"a res3$nsa9"l& #e mana2ementul :" c$$r#$narea "m3lement&r"" Instrumentel$r Structurale Cn R$mIn"a) A/IS C:" #es;&:$ar& act"8"tatea Cn ca#rul M"n"sterulu" +"nan4el$r Pu9l"ce) Res3$nsa9"l"t&4"le sale sunt #e a c$$r#$na 3r$2ramarea- #eD8$ltarea :" "m3lementarea Pr$2ramel$r O3era4"$nale #"n ca#rul /NSR- 3entru a as"2ura c$eren4a #"ntre 3r$2rame- res3ect"8 c$relarea cu Pr$2ramul Na4"$nal 3entru *eD8$ltare Rural& :" cu Pr$2ramul O3era4"$nal 3entru Pescu"t) Or(a$i%!e#e I$ter!ediare FOIG sunt Cn;""n4ate Cn ;"ecare #"n cele @ re2"un" #e #eD8$ltare ale R$mIn"e" >NU,S II?) Ele Cn#e3l"nesc un r$l "m3$rtant Cn "m3lementarea POS la n"8el re2"$nal ac4"$nIn# ca "nter;a4& Cntre AM :" 9ene;"c"ar") AM a #ele2at Or2an"smel$r Interme#"are >OI-ur"? res3$nsa9"l"t&4" cu 3r"8"re la act"8"t&4" #e 3r$2ramare- m$n"t$r"Dare- c$ntr$l :" ra3$rtare 3entru 3r$"ectele care se #eruleaD& Cn re2"un"le res3ect"8e) 9e$e>i&iarii #e4"n r$lul 3r"nc"3al Cn mana2ementul :" "m3lementarea 3r$"ectel$r a3r$9ate Cn ca#rul POS Me#"u) E" sunt res3$nsa9"l" #e $r2an"Darea 3r$ce#ur"l$r #e ac!"D"4"" 3u9l"ce :" c$ntractarea ser8"c""l$r :" a lucr&r"l$r- #e "m3lementarea 3r$"ectel$r c$n;$rm $9"ect"8el$r acest$ra- "nclus"8 #e c$$r#$narea act"8"t&4"l$r "m3lementate #e 3artener"- m$n"t$r"Darea :" ra3$rtarea sta#"ulu" "m3lement&r"" la AMGOIas"2urarea unu" s"stem se3arat #e c$nta9"l"tate a 3r$"ectel$r :"Gsau a unu"Gun$r c$ntGc$ntur" c$nta9"lGc$nta9"le se3aratGse3arate 3entru t$ate tranDac4""le e;ectuate Cn ca#rul 3r$"ectel$r- as"2urarea une" 3"ste c$res3unD&t$are #e au#"t etc) .ene;"c"ar"" sunt res3$nsa9"l" #e "n"4"erea :" "m3lementarea 3r$"ectel$r a3r$9ate 3entru ;"nan4are) Parte$erii au r$lul #e a s3r"H"n" 9ene;"c"ar"" cu 3r"8"re la "m3lementarea act"8"t&4"l$r #"n 3r$"ect- su9 c$$r#$narea acest$ra- 3e 9aDa ac$r#ulu" #e 3artener"at) Co!itetu# de Mo$itoriCare FCMG 3entru POS Me#"u are ca r$l 3r"nc"3al m$n"t$r"Darea e;"cac"t&4"" :"
$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

cal"t&4"" "m3lement&r"" 3r$2ramulu") *"n /$m"tet ;ac 3arte re3reDentan4" a" aut$r"t&4"l$r centrale :" a" as$c"a4""l$r 3atr$nale :" 3r$;es"$nale rele8ante 3entru #$men""le ;"nan4ate 3r"n POS Me#"u- a" s$c"et&4"" c"8"le :" ONG-ur"l$r act"8e Cn #$men"ul me#"ulu"- a" /$m"s"e" Eur$3ene :" a" "nst"tu4""l$r ;"nanc"are "nterna4"$nale) Autoritatea de Certi>i&are <i P#at FACPG este sta9"l"t& Cn ca#rul M"n"sterulu" +"nan4el$r Pu9l"ce$r2an"Dat& ca #"rec4"e 2eneral&) A/P este $r2an"smul c$m3etent 3entru 3r"m"rea 3l&4"l$r #e la /$m"s"a Eur$3ean& :" Or2an"smul res3$nsa9"l 3entru trans;erul ;$n#ur"l$r c&tre un"tatea #e 3lat& #"n ca#rul AM POS Me#"u) U$itatea de "#at FUPG A $ Un"tate #e Plat& este sta9"l"t& Cn ca#rul MMP ( *G AM POS Me#"u- 3r"n *"rec4"a Pl&4"- res3$nsa9"l& #e trans;erul- Cn c$ntul 9ene;"c"arulu"- al sumel$r re3reDentIn# 3re;"nan4area :"Gsau ram9ursarea c!eltu"el"l$r el"2"9"le- 3recum :" #e rest"tu"rea #e la 9u2etul #e stat a sumel$r 3entru ;"nan4area c$ntra8al$r"" ta%e" 3e 8al$area a#&u2at& 3l&t"te- a;erent& c!eltu"el"l$r el"2"9"le e;ectuate Cn ca#rul 3r$"ectel$r ;"nan4ate #"n POS Me#"u) Autoritatea de Audit FAAG care ;unc4"$neaD& 3e lIn2& /urtea #e /$ntur"- 3recum :" un"tatea #e au#"t "ntern #"n ca#rul MMP as"2ur& au#"tul #e s"stem :" au#"tul #e $3era4"un" 3entru POS Me#"u) Autoritatea Na)io$a# "e$tru Re(#e!e$tarea <i Mo$itoriCarea A&?iCi)ii#or Pu@#i&e FANRMAPG ; este $ "nst"tu4"e "n#e3en#ent& care are r$lul #e a 8er";"ca 3r$cesele #e ac!"D"4"e 3u9l"c& #erulate #e 9ene;"c"ar >c$ntr$l e%-3$st?) U$itatea "e$tru Coordo$area <i +eri>i&area A&?iCi)ii#or Pu@#i&e FUC+APG ; este un #e3artament #"n ca#rul M"n"sterulu" +"nan4el$r Pu9l"ce care are r$lul #e a 8er";"ca 3r$cesele #e ac!"D"4"e 3u9l"c& Cn t"m3ul #erul&r"" acest$ra >c$ntr$l e%-ante?) Mecan"smul #e "m3lementare al POS Me#"u este 3reDentat sc!emat"c Cn ;"2ura #e ma" H$s) S&?e!a de i!"#e!e$tare a POS Mediu
Gu8ernul R$mIn"e" ,ratat /E

A/IS G /NSR Ac$r# AU,ORI,A,EA *E AU*I, /OMI,E,UL *E MONI,ORIRARE POS ME*IU A/P

Statut AU,ORI,A,EA *E MANAGEMEN, POS ME*IU Pl&t"

ANRMAP G U/VAP

Pr$t$c$l

Ac$r#

@ ORGANISME IN,ERME*IARE

/$ntract #e ;"nantare

.ENE+I/IARI

$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

1'

I1- Axa Prioritar 4 ; HI!"#e!e$tarea %i%te!e#or ade&'ate de !a$a(e!e$t "e$tru "rote&)ia $aturii* )!*!+ ,adrul general /a3"talul natural al R$mIn"e" este "m3$rtant :" 3entru Un"unea Eur$3ean& #at$r"t& ;l$re" :" ;aune" 9$2atecl"matulu" 3e"saHulu" 3e care le $;er& s3a4"ul car3at$-#anu9"an$-3$nt"c) R$mIn"a are $ #"8ers"tate mare #e s3ec"" #e ;l$r& :" ;aun&) /u t$ate acestea- e%"st& multe s3ec"" #e 3lante :" an"male a;late Cn 3er"c$l #"n cauDa ;ra2ment&r"" !a9"tatel$r :" a e%3l$at&r"" e%ces"8e a resursel$r naturale- c$r$9$rate cu 3res"un"le cauDate #e #eD8$ltarea ec$n$m"c&) /a3"talul natural al R$mIn"e"- #at$r"t& c$n#"4""l$r 9"$2e$2ra;"cec$n4"ne Cnc& e;ect"8e Cnsemnate ale unu" ;$arte mare num&r #e s3ec"" care sunt catal$2ate ca ;""n# rare sau 3e cale #e #"s3ar"4"e la n"8el eur$3ean sau m$n#"al) Un"unea Eur$3ean& a rat";"cat /$n8en4"a 3r"8"n# *"8ers"tatea ."$l$2"c& >/.*? Cn 21 #ecem9r"e 1BB - "ar 3entru "m3lementarea 3re8e#er"l$r /$n8en4"e" :"-a asumat r$lul #e l"#er la n"8el "nterna4"$nal- a#$3tIn# $ ser"e #e strate2"" :" 3lanur" #e ac4"une men"te s& c$ntr"9u"e la st$3area 3"er#er"" #e 9"$#"8ers"tate 3In& Cn 2010 :" #u3&- c$n;$rm /$mun"c&r"" /$m"s"e" Eur$3ene c&tre /$ns"l"u- Parlamentul Eur$3ean- /$m"tetul Ec$n$m"c :" S$c"al Eur$3ean :" /$m"tetul Re2"un"l$r nr) @<' ;"nalG1<)12)200@) Planul Strate2"c 3entru /.* are ca sc$3 re#ucerea rate" actuale #e 3"er#ere a 9"$#"8ers"t&4"" la n"8el 2l$9al- re2"$nal :" na4"$nal ca $ c$ntr"9u4"e la re#ucerea s&r&c"e" :" Cn 9ene;"c"ul tutur$r ;$rmel$r #e 8"a4& #e 3e 3&mInt :" tre9u"e trans3us Cn m$# c$res3$nD&t$r la n"8elul statel$r mem9re) Aceast& res3$nsa9"l"tate a ;$st centrat& 3e crearea une" re4ele ec$l$2"ce eur$3ene care s& "nclu#& un e:ant"$n re3reDentat"8 #"n t$ate s3ec""le :" !a9"tatele naturale #e "nteres c$mun"tar- Cn 8e#erea 3r$teH&r"" c$res3unD&t$are a acest$ra :" 2arantIn# 8"a9"l"tatea acest$ra 3e termen lun2) Aceast& re4ea ec$l$2"c& ( num"t& Natura -... ( se $3une ten#"n4e" actuale #e ;ra2mentare a !a9"tatel$r naturale :" are ca ;un#ament ;a3tul real c& #eD8$ltarea s"stemel$r s$c"$-ec$n$m"ce se 3$ate ;ace numa" 3e 9aDa s"stemel$r ec$l$2"ce naturale :" sem"-naturale) O9l"2a4""le le2ale ale statel$r mem9re Cn #$men"ul 3r$teH&r"" natur"" sunt "ncluse Cn *"rect"8ele /$ns"l"ulu" 7BG'0BG/EE 3r"8"n# c$nser8area 3&s&r"l$r s&l9at"ce m$#";"cat& :" actual"Dat& 3r"n *"rect"8a 200BG1'7GEE/ >num"t& 3e scurt *"rect"8a 7P&s&r"6? :" B2G' G/EE 3r"8"n# c$nser8area !a9"tatel$r naturale :" a s3ec""l$r #e ;l$r& :" ;aun& s&l9at"ce >num"t& 3e scurt *"rect"8a 7Ea9"tate6?) Pentru ;un#amentarea $9l"2a4""l$r la n"8el na4"$nal la art 2) >#"rect"8a P&s&r"? se men4"$neaD& c& 6statele mem9re "au m&sur"le necesare 3entru a men4"ne 3$3ula4"a s3ec""l$r la un n"8el care s& Cn#e3l"neasc& c$n#"4""le ec$l$2"ce- :t""n4";"ce :" culturale4"nIn# seama Cn acela:" t"m3 #e c$n#"4""le ec$n$m"ce :" #e recreere sau 3entru a a#a3ta 3$3ula4"a acest$r s3ec"" la n"8elul res3ect"86) Aceea:" sus4"nere se re2&se:te :" Cn #"rect"8a Ea9"tate art)2) al > ? ( 6m&sur"le a#$3tate Cn teme"ul 3reDente" #"rect"8e tre9u"e s& 4"n& seama #e c$n#"4""le ec$n$m"ce- s$c"ale :" culturale3recum :" #e caracter"st"c"le re2"$nale :" l$cale6) Qn anul 2007 au ;$st #esemnate s"tur"le Natura 2000) Qn acest sens- a ;$st a3r$9at Or#"nul #e M"n"stru nr) 1B<'G2007 3r"8"n# "nst"tu"rea re2"mulu" #e ar"e natural& 3r$teHat& a s"tur"l$r #e "m3$rtan4& c$mun"tar&- ca 3arte "nte2rant& a re4ele" ec$l$2"ce eur$3ene Natura 2000 Cn R$mIn"a- 3u9l"cat Cn M$n"t$rul O;"c"al al R$mIn"e" nr) B@ #"n 7 ;e9ruar"e 200@ care c$n4"ne 27 #e s"tur"- ac$3er"n# $ su3ra;a4& #e cca 1 -21J #"n su3ra;a4a terestr& a 4&r"") *e asemenea- s-a a3r$9at E$t&rIrea #e Gu8ern 12@'G2007 3r"8"n# #eclararea ar""l$r #e 3r$tec4"e s3ec"al& a8";aun"st"c& ca 3arte "nte2rant& a re4ele" ec$l$2"ce eur$3ene Natura 2000 Cn R$mIn"a- 3u9l"cat& Cn M$n"t$rul O;"c"al al R$mIn"e" nr) 7 B #"n 1 $ct$m9r"e 2007 care c$n4"ne 10@ s"tur"- ac$3er"n# $ su3ra;a4& #e c"rca 11-@BJ #"n su3ra;a4a terestr& a 4&r"") Qn ca#rul 3r$cesulu" #e e8aluare a s"tur"l$r #e "m3$rtan4& c$mun"tar& #e c&tre re3reDentan4"" /$m"s"e" Eur$3ene au a8ut l$c sem"nar""le 9"$2e$2ra;"ce- res3ect"8 3r$cesul #e e8aluare a su;"c"en4e" acest$r s"tur"Cntre 4ara n$astr& :" /$m"s"a Eur$3ean&- $caD"e cu care s-a s$l"c"tat 4&r"" n$astre e%t"n#erea su3ra;e4e" ac$3er"te cu s"tur" #e "m3$rtan4& c$mun"tar& #esemnate c$n;$rm *"rect"8e" B2G' G/EE a /$ns"l"ulu" #"n

$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

10

21 ma" 1BB2 3r"8"n# c$nser8area !a9"tatel$r naturale :" a s3ec""l$r #e ;l$r& :" ;aun& s&l9at"c& >*"rect"8a 5Ea9"tate6?- ca urmare a cal";"cat"8el$r Insu;"c"ent M$#erat :" Insu;"c"ent MaH$r ac$r#ate un$r s3ec"" :" !a9"tate #e "m3$rtan4& c$mun"tar&) Qn cursul anulu" 2010 a a8ut l$c sem"narul 3entru re2"unea 9"$2e$2ra;"c& Marea Nea2r& ( D$na mar"n&) /al";"cat"8ele "nsu;"c"ent m"n$r :" "nsu;"c"ent m$#erat 3entru aceast& re2"une 9"$2e$2ra;"c& au ;$st 3ar4"al reD$l8ate Cn anul 2011- termenul asumat ;a4& #e /E 3entru reD$l8area t$tal& a cal";"cat"8el$r ;""n# anul 2012) Qn ceea ce 3r"8e:te "m3lementarea *"rect"8e" 7BG'0BG/EE a /$ns"l"ulu" #"n 2 a3r"l"e 1B7B 3r"8"n# c$nser8area 3&s&r"l$r s&l9at"ce >*"rect"8a 5P&s&r"6?- /$m"s"a Eur$3ean& a transm"s Cn #ata #e 2 )0B)200@ >3r"n scr"s$area nr) SG-Gre;;e>200@?*G20071@? a8"Dul m$t"8at nr) />200@?'< 1 #"n 1@)0B)200@- Cn cauDa nr) 2007G22<<- re;er"t$r la neres3ectarea #"s3$D"4""l$r *"rect"8e" 5P&s&r"6- 3r"n care se c$mun"c& 4&r"" n$astre ;a3tul c& nu :"-a Cn#e3l"n"t $9l"2a4""le 3r"8"n# luarea m&sur"l$r #e 3r$tec4"e a cel$r ma" "m3$rtante D$ne 3entru 3&s&r" 3r"n #esemnarea su;"c"ent& a ar""l$r #e 3r$tec4"e s3ec"al& a8";aun"st"c& >SPA? :" c& 4ara n$astr& ma" tre9u"e s& #esemneDe ast;el #e D$ne Pr$ce#ura #e "n;r"n2ement a urmat t$4" 3a:""- ;"nal"DIn#use 3r"n au#"erea 3ar4"l$r Cn ca#rul /ur4"" #e Fust"4"e a Un"un"" Eur$3ene- au#"ere care a a8ut l$c Cn #ata #e 1 )01)2011) *ec"D"a /ur4"" #e Fust"4"e a Un"un"" Eur$3ene #"n 1')0')2011 a ;$st ;a8$ra9"l& R$mIn"e"- 4ara n$astr& a8In# t$tu:" $9l"2a4"a #e #esemnare c$nt"nu& #e SPA-ur") Ast;el- ca urmare a acest$r #emersur" actele n$rmat"8e #e "nst"tu"re a re4ele" Natura 2000 au ;$st m$#";"cate Cn cursul anulu" 2011 3r"n H.G. nr. 971 pentru modificarea i completarea H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecie special avifaunistic ca parte integrant a reelei ecologice europene atura 2000 !n "om#nia :" $rdinul %inistrului %ediului i &durilor nr. 2'87 pentru modificarea $rdinului ministrului mediului i de(voltrii dura)ile nr. 19*4/2007 privind instituirea regimului de arie natural prote+at a siturilor de importan comunitar, ca parte integrant a reelei ecologice europene atura 2000 !n "om#nia) Ast;el- #u3& #esemnarea n$"l$r s"tur" natura 2000 Cn 2011 su3ra;a4a ac$3er"t& #e s"tur"le Natura 2000 a crescut #e la a3r$%) 17-@'J la 2 -' J #"n su3ra;a4a terestr& a 4&r"") QntrucIt #u3& #esemnarea #"n 2007- una #"n 3r$9lemele re4ele" Natura 2000 #e 3e ter"t$r"ul R$mIn"a a ;$st #"s3ers"a Cn ter"t$r"u- res3ect"8 #"str"9u4"a 2e$2ra;"c& a s"tur"l$r- aceast& 3r$9lem& a ;$st reD$l8at& Cn mare m&sur& 3r"n e%t"n#erea re4ele" #"n 2011- ast;el CncIt s& se as"2ure $ ma" 9un& "m3lementare a re4ele" eur$3ene Natura 2000 #e e8"tare a ;ra2ment&r"" !a9"tatel$r sau 3$3ula4""l$r s3ec""l$r #e "nteres c$mun"tar) /$stur"le 3"er#er"" sau #e2ra#&r"" 9"$#"8ers"t&4"" sunt ;$arte 2reu #e sta9"l"t- #ar stu#""le e;ectuate 3In& Cn 3reDent la n"8el m$n#"al arat& c& acestea sunt su9stan4"ale :" Cn cre:tere) Qn 3r"mul ra3$rt 3r"8"n# e8aluarea ec$n$m"c& a ec$s"stemel$r :" 9"$#"8ers"t&4"" la n"8el "nterna4"$nal :" 3u9l"cat Cn 200@ se est"meaD& c& 3"er#erea anual& a ser8"c""l$r ec$s"stem"ce re3reD"nt& ec!"8alentul a 00 #e m"l"ar#e EUR) *eD8$ltarea ca#rulu" #e mana2ement :" m$n"t$r"Dare a ar""l$r naturale 3r$teHate- :" Cn s3ec"al a s"tur"l$r Natura 2000- "m3une #erularea un$r "m3$rtante ac4"un"- 3recumL #eD8$ltarea structur"l$r a#m"n"strat"8eela9$rareaGre8"Du"rea 3lanur"l$r #e mana2ement 3entru ar""le naturale 3r$teHate- real"Darea "n;rastructur"" s3ec";"ce- Cnt$cm"rea #e stu#"" s3ec";"ce- "n8entar"ere- cart$2ra;"ere- Cntre3r"n#erea #e m&sur" s3ec"ale #e c$nser8are a s3ec""l$r :" a !a9"tatel$r naturale- real"Darea #e cam3an"" #e "n;$rmare :" #e c$n:t"ent"Dare a 3u9l"culu" etc) ,$t$#at&- Cnt&r"rea s"stemulu" "nst"tu4"$nal Cn 8e#erea as"2ur&r"" c$ntr$lulu"- a3l"c&r"" le2"sla4"e" :" a ca3ac"t&4"" "nst"tu4"$nale c$res3unD&t$are 3re2&t"r"" :" "m3lement&r"" 3lanur"l$r #e mana2ement re3reD"nt&
$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

1<

$ neces"tate) O9"ect"8ul este acela #e a as"2ura un mana2ement c$res3unD&t$r ar""l$r 3r$teHate $3r"n# ast;el #e2ra#area 9"$#"8ers"t&4"" :" a resursel$r naturale) Anal"Dele ec$n$m"ce 3r"8"n# necesarul #e ;$n#ur" 3entru as"2urarea mana2ementulu" ar""l$r naturale 3r$teHate au est"mat c$stur" Cntre @ eur$G!a >necesar a3l"c&r"" unu" mana2ement #e 9aD&- m"n"mal? :" 12 eur$G!a >necesar a3l"c&r"" unu" mana2ement $3t"m- e;"c"ent?) Pr"n Strate(ia Na)io$a# <i P#a$u# de A&)iu$e "e$tru Co$%er'area 9iodi'er%it)ii -./. ; -.-. au ;$st sta9"l"te ac4"un"le 3r"$r"tare Cn ;unc4"e #e 2ra8"tatea amen"n4&r"l$r- 8ulnera9"l"tatea c$m3$nentel$r 9"$#"8ers"t&4"" :" #e $9l"2at"8"tatea c$n;$rm&r"" cu cer"n4ele "nterna4"$nale :" c$mun"tare #e c$nser8are a 9"$#"8ers"t&4"") )!*!* Strategia de finanare Aceast& a%& 3r"$r"tar& are ca $9"ect"8e c$nser8area #"8ers"t&4"" 9"$l$2"ce- a !a9"tatel$r naturale- a s3ec""l$r #e ;l$r& :" ;aun& s&l9at"c&- 3recum :" as"2urarea unu" mana2ement e;"c"ent al ar""l$r naturale 3r$teHate :"- Cn s3ec"al- al re4ele" ec$l$2"ce Natura 2000) +"nan4area m&sur"l$r 3entru at"n2erea acest$r $9"ect"8e se as"2ur& #"n ;$n#ur" neram9ursa9"le ale Un"un"" Eur$3ene >+E*R? :" #e la 9u2etul #e stat) Pr$"ectele ;"nan4ate Cn acest sect$r 8"DeaD& as"2urarea unu" mana2ement c$res3unD&t$r al ar""l$r naturale 3r$teHate :" "m3l"c"t- st$3area 3"er#er"" 9"$#"8ers"t&4"" :" a resursel$r naturale) O aten4"e #e$se9"t& se 8a ac$r#a "m3lement&r"" *"rect"8el$r Eur$3ene P&s&r" :" Ea9"tate- 3r"n sta9"l"rea re4ele" ec$l$2"ce Natura 2000) Pr$"ectele tre9u"e s& #em$nstreDe a3l"carea 3r"nc"3"ulu" #eD8$lt&r"" #ura9"le 3entru ar""le naturale 3r$teHate :" s& 8"DeDe cu 3rec&#ere c$nser8area s3ec""l$r :" !a9"tatel$r #e "m3$rtan4& c$mun"tar& 3recum :" m$#ul Cn care acest lucru s-a real"Dat >Cnt$cm"rea #$cumentel$r #e ra3$rtare?) Qn ;un#amentarea m&sur"l$r #e 3r$tec4"e tre9u"e s& se 3lece #e la 3re8e#er"le cel$r #$u& #"rect"8e :" a le2"sla4"e" c$mun"tare su9sec8ente >#ec"D""- rec$man#&r" etc)? care 3rec"DeaD& c& m&sur"le a#$3tate tre9u"e s& 4"n& seama #e c$n#"4""le ec$n$m"ce- s$c"ale :" culturale l$cale) /re:terea 2ra#ulu" #e c$n:t"ent"Dare a 3$3ula4"e" cu 3r"8"re la 3r$tec4"a 9"$#"8ers"t&4"" este #e asemenea- un element esen4"al 3entru ;"nan4area 3r$"ectel$r- Cn c$n#"4""le Cn care este Hust";"cat& c$ntr"9u4"a ;a4& #e $9"ect"8ul #e c$nser8are) Qn ca#rul aceste" a%e 3r"$r"tare se ac$r#& s3r"H"n ;"nanc"ar 3entru ela9$rarea- re8"Du"rea :" "m3lementarea 3lanur"l$r #e mana2ement 3entru ar""le naturale 3r$teHate) Se 8$r ;"nan4a ac4"un" 3r"8"n# #el"m"tarea Cn teren >9$rnarea?- Cm9un&t&4"rea 3rec"D"e" l"m"tel$r Cn c$nc$r#an4& cu le2"sla4"a c$mun"tar& :" D$narea "ntern& a ar""l$r naturale 3r$teHate c$n;$rm le2"sla4"e" Cn 8"2$are- "n8entar"ere >!a9"tate- s3ec""caracter"st"c" naturale ale ar"e"?- mana2ement :" m$n"t$r"Dare a !a9"tatel$r :" s3ec""l$r- "n8est"4"" 3entru re;acerea !a9"tatel$r :" s3ec""l$r :" Cn "n;rastructura #e "n;$rmare- 8"D"tare :" c$n:t"ent"Dare) )!*!-! ,omplementaritatea cu alte programe de finanare A%ele 3r"$r"tare ale POS Me#"u sunt c$m3lementare alt$r "nter8en4"" c!e"e #"n alte Pr$2rame O3era4"$nale >POS /$m3et"t"8"tate- Pr$2ramul O3era4"$nal Re2"$nal- POS *eD8$ltarea Resursel$r Umane?- 3recum :" cel$r ;"nan4ate 3r"n Pr$2ramul Na4"$nal #e *eD8$ltare Rural& :" Pr$2ramul O3era4"$nal 3entru Pescu"t) O9"ect"8ele 8"Date #e A%a Pr"$r"tar& ' - 6Im3lementarea s"stemel$r a#ec8ate #e mana2ement 3entru 3r$tec4"a natur""6- ma" cu seam& "m3lementarea m&sur"l$r #e c$nser8are a 9"$#"8ers"t&4"" ce "m3un restr"c4"" asu3ra 3r$3r"etar"l$r #e terenur" #e 3e ter"t$r"ul ar""l$r naturale 3r$teHate- sunt strIns le2ate #e m&sur"le #e c$m3ensare 3entru ace:t"a) Pr$"ectarea :" "m3lementarea m&sur"l$r #e c$m3ensare 8$r ;" reDultatul un$r ac4"un" c$$r#$nate Cntre aut$r"t&4"le 3u9l"ce centrale res3$nsa9"le- Cn 8e#erea secur"D&r""

$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

17

3l&4"l$r c$m3ensat$r""- c$n;$rm Re2ulamentulu" /$ns"l"ulu" nr)1<B@G2000 3r"8"n# +EA*R :" Re2ulamentulu" /$ns"l"ulu" nr) 11B@G200< 3r"8"n# +EP- re;er"t$r la act"8"t&4"le care ser8esc c$nser8&r"" me#"ulu") Anum"te "n8est"4"" 3entru ar""le naturale 3r$teHate a:a cum sunt #escr"se Cn POR- A%a Pr"$r"tar& 0 ( 6*eD8$ltarea #ura9"l& a tur"smulu" re2"$nal :" l$cal6- nu sunt el"2"9"le 3entru ;"nan4are Cn ca#rul aceste" a%e) Act"8"t&4"le 3r"8"n# ela9$rarea :" "m3lementarea 3lanur"l$r #e mana2ement 3entru ar""le 3r$teHate sunt el"2"9"le- #ar n"c" una #"n ac4"un"le 3r"8"n# 3escu"tul nu este el"2"9"l&) Acestea #"n urm& sunt "ncluse Cn Pr$2ramul O3era4"$nal 3entru Pescu"t- ;"nan4at #"n +$n#ul Eur$3ean 3entru Pescu"t) Alte "nter8en4"" urm&r"n# Cm9un&t&4"rea cal"t&4"" me#"ulu" sunt ;"nan4ate #"n POS ,rans3$rt >#eD8$ltarea #ura9"l& a sect$rulu" #e trans3$rt?- *eD8$ltarea Resursel$r Umane >"ntr$#ucerea e#uca4"e" #e me#"u Cn 3r$2rama :c$lar&- 3r$2rame #e "nstru"re 3entru Cntre3r"n#er" Cn #$men"ul #eD8$lt&r"" #ura9"le :" 3r$tec4"e" me#"ulu"?- POS /$m3et"t"8"tate >et"c!etarea ec$l$2"c&- "ntr$#ucerea stan#ar#el$r #e me#"u- 3r$m$8area ut"l"D&r"" resursel$r ener2et"ce reut"l"Da9"le?- PN*R >m&sur" 3r"8"n# a2r$-me#"ul :" Cm3&#ur"rea#eD8$ltarea a2r"cultur"" ec$l$2"ce- Cm9un&t&4"rea mana2ementulu" s$lulu"?) )!*!4 Alocarea financiar Pentru 3er"$a#a 2007-201 - ;$n#ur"le al$cate 3entru ;"nan4area 3r$"ectel$r #"n A%a 3r"$r"tar& ' a POS Me#"u ( 7Im3lementarea s"stemel$r a#ec8ate #e mana2ement 3entru 3r$tec4"a natur""6 se r"#"c& la a3r$%"mat"8 1B1-1 m"l"$ane Eur$- #"n care a3r$%"mat"8 172 m"l"$ane Eur$ re3reD"nt& ;"nan4are #"n +$n#ul Eur$3ean #e *eD8$ltare Re2"$nal& :" a3r$%"mat"8 1B-1 m"l"$ane Eur$ c$;"nan4are #e la 9u2etul #e stat) Al$carea ;"nanc"ar& $r"entat"8&- 3e an"- 3entru aceast& a%& este 3reDentat& Cn ta9elul #e ma" H$s) A$ -..6 -..8 -./. -.// -./-./5 TOTAL TOTAL B$ Euro: di$ &are0 1@)< 0)0B< 1@)BB0)B07 1)@71)@00 @)@7B)0@2 B)<'')@7 ' )0@1)7'0 /8/1.861246 Co$tri@u)ie UE B$ Euro F3EDRG 1<)7<7)0@< 17)0B1)@1< 2@)<@')<<0 ')BB1)17' 0)<@0) @< @)77 )0<< /4/18661785 Co>i$a$)are $a)io$a# B$ Euro F@u(et de %tatG 1)@< )010 1)@BB)0B1 )1@7)1@0 )@@7)B0@ )B<')'@7 ') 0@)17' /81/.81622

*"n t$talul ;$n#ur"l$r al$cate 3entru ;"nan4area Cn ca#rul POS 5Me#"u6 >1B1-1 m"l"$ane Eur$?- A%a Pr"$r"tar& ' - Im3lementarea s"stemel$r a#ec8ate #e mana2ement 3entru 3r$tec4"a natur"" - >o$duri#e r!a%e di%"o$i@i#e %u$t de a"roxi!ati' 2- !i#ioa$e de euro) Pr"n A%a Pr"$r"tara ' nu se ;"nan4eaD& 3r$"ecte maH$re a:a cum sunt ele #e;"n"te 3$tr"8"t le2"sla4"e" c$mun"tare :" na4"$nale Cn 8"2$are) )!*!. )ndicatori POS Mediu I$di&ator U$itate de !%ur +a#oare de @aC A$ de re>eri$) Sur%a i$ta F-./2G

$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

1@

Out"ut Ar"" 3r$teHate :" s"tur" Natura 2000- cu 3lanur" #e mana2ement Cn 8"2$are ReCu#tat Su3ra;a4a ar""l$r 3r$teHate :" a s"tur"l$r Natura 2000- care 9ene;"c"aD& #e m&sur" #e c$nser8are a natur""

Num&r

200<

MMG ANPM

2'0

J #"n su3ra;a4a 3r$teHat&

200<

MMG ANPM

<0

Prec"D&m c& ace:t"a re3reD"nt& "n#"cat$r" #e 3r$2ram POS Me#"u- "n#"cat$r"" la n"8el #e 3r$"ect 8$r ;" #e;"n"4" mult ma" s3ec";"c Cn ca#rul /erer"" #e +"nan4are >Ane%a 1 la GS?) )!*!/ ,adrul legislati .aDa le2al& a acestu" 2!"# este re3reDentat& #e Pr$2ramul O3era4"$nal Sect$r"al 5Me#"u6- #$cument strate2"c a3r$9at 3r"n *ec"D"a /$m"s"e" Eur$3ene nr) / >2007? '<7 #"n #ata #e 11 "ul"e 2007 :" re8"Du"t Cn anul 2012 3r"n *ec"D"a /$m"s"e" Eur$3ene nr) / >2012? 2100) ,e%tul "nte2ral al POS Me#"u este #"s3$n"9"l 3e 3a2"na #e "nternet KKK)3$sme#"u)r$) *e asemenea- $ ser"e #e acte n$rmat"8e #"n #$men"ul 9"$#"8ers"t&4"" :" 3r$tec4"e" natur""- res3ect"8 al 2est"$n&r"" "nstrumentel$r structurale tre9u"e a8ute Cn 8e#ere #e c&tre 3$ten4"al"" 9ene;"c"ar" a" A%e" Pr"$r"tare '- c$n;$rm Ane%e" 10 la 3reDentul G!"#)

$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

1B

CAPITOLUL II A REGULI PRI+IND SESIUNEA DE PROIECTE II1/ Criterii de e#i(i@i#itate Ver";"carea el"2"9"l"t&4"" cerer"" #e ;"nan4are >"nclus"8 ane%ele la cererea #e ;"nan4are? Cn ca#rul Pr$2ramulu" O3era4"$nal Sect$r"al 5Me#"u6 se 8a ;ace Cn 9aDa un$r cr"ter"" #e el"2"9"l"tate a solicitantului0parteneruluires3ect"8 a proiectului 3r$3us 3entru ;"nan4are 3e 9aDa cr"ter""l$r enumerate Cn c$nt"nuare :" "ncluse Cn 2r"la #e 8er";"care a el"2"9"l"t&4"") ))!+!+ 1ligibilitatea solicitanilor0partenerilor S$l"c"tantul el"2"9"l este ent"tatea care Cn#e3l"ne:te urm&t$arele cr"ter"" >se aplic i n cazul partenerilor n cazul n care acetia implementeaz acti iti din proiect?L 3a&e "arte di$ &ate(oria de @e$e>i&iari !e$)io$at B$ POS Mediu A Axa Prioritar 4

S$l"c"tantulG3artenerul ;ace 3arte #"n urm&t$arele cate2$r""L - A#m"n"strat$r"" :" cust$D"" ar""l$r naturale 3r$teHate care au 3ers$nal"tate Hur"#"c& 3r$3r"eN - APM-ur"- ARPM-ur"- ANPM- MMP ( *"rec4"a ."$#"8ers"t&4"" >*.?N - Aut$r"t&4" ale a#m"n"stra4"e" 3u9l"ceN - Or2an"Da4"" ne2u8ernamentale >As$c"a4"" :" +un#a4""?- care s& a"9& 3re8&Dut Cn actul c$nst"tut"8 atr"9u4"" #e 3r$tec4"a me#"ulu" :"Gsau 3r$tec4"a natur"" :" care s& ;"e c$nst"tu"te Cn c$n;$rm"tate cu 3re8e#er"le O)G) nr) 2<G2000 cu 3r"8"re la as$c"a4"" :" ;un#a4""- cu m$#";"c&r"le :" c$m3let&r"le ulter"$are- "nclus"8 ;"l"ale ale as$c"a4""l$r :" ;un#a4""l$r "nterna4"$nale Cnre2"strate Cn c$n;$rm"tate cu le2"sla4"a Cn 8"2$are Cn R$mIn"aN - Inst"tute #e cercetareN - Un"8ers"t&4"N - MuDee) E$de"#i$e<te ur!toare#e &o$di)ii de $atur i$%titu)io$a#: #e(a# <i >i$a$&iar 1) S$l"c"tantulG3artenerul este $ ent"tate cu 3ers$nal"tate Hur"#"c&- c$nst"tu"t& c$n;$rm le2""- Cnre2"strat& ;"scal Cn R$mIn"a :"Gsau Cn statele mem9re ale Un"un"" Eur$3ene- >cu c$n#"4"a- Cn caDul 3artener"atulu"#esemn&r"" ca l"#er al 3artener"atulu" a une" ent"t&4" Cnre2"strate ;"scal Cn R$mIn"a- 8eD" O)U)G)nr)<'G200B- art) 2 :" urm&t)?) +$rma #e c$nst"tu"re a s$l"c"tantulu"G3artenerulu" c$res3un#e 3re8e#er"l$r le2ale Cn 8"2$are a3l"ca9"le ;"ec&re"a #"ntre cate2$r""le l"state ma" sus) 2) S$l"c"tantulG3artenerul nu se Cnca#reaD& Cntr-una #"n s"tua4""le #e ma" H$sL a) este Cn "nca3ac"tate #e 3lat&- Cn stare #e "ns$l8en4& c$n;$rm 3re8e#er"l$r Le2"" nr) 27 G200< 3r"8"n# ;"nan4ele 3u9l"ce l$cale- cu m$#";"c&r"le :" c$m3let&r"le ulter"$are- res3ect"8 c$n;$rm 3re8e#er"l$r Le2"" nr) @0G200< 3r"8"n# 3r$ce#ura "ns$l8en4e"- cu m$#";"c&r"le :" c$m3let&r"le ulter"$are- #u3& caDN 9) este Cn stare #e ;al"ment- l"c!"#are- are a;acer"le c$n#use #e un a#m"n"strat$r Hu#"c"ar sau act"8"t&4"le sale c$merc"ale sunt sus3en#ate $r" ;ac $9"ectul unu" aranHament cu cre#"t$r"" sau este Cntr-$ s"tua4"e s"m"lar& cu cele anter"$are- re2lementat& 3r"n le2e- $r" ;ace $9"ectul une" 3r$ce#ur" le2ale 3entru #eclararea sa Cn una #"n s"tua4""le 3re8&Dute anter"$rN c) nu :"-a Cn#e3l"n"t $9l"2a4""le #e 3lat& a "m3$D"tel$r- ta%el$r :" c$ntr"9u4""l$r #e as"2ur&r" s$c"ale c&tre 9u2etele c$m3$nente ale 9u2etulu" 2eneral c$ns$l"#at s" 9u2etulu" l$cal- Cn c$n;$rm"tate cu 3re8e#er"le le2ale Cn 8"2$are Cn R$mIn"aN #) este #eclarat Cntr-$ s"tua4"e 2ra8& #e Cnc&lcare a 3re8e#er"l$r le2"sla4"e" 3r"8"n# ac!"D"4""le 3u9l"ce :"Gsau a $9l"2a4""l$r asumate 3r"ntr-un c$ntractGac$r# #e ;"nan4are #"n ;$n#ur"
*$ar #ac& 3artenerul "m3lementeaD& act"8"t&4" #"n 3r$"ect
$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

20

3u9l"ceN e) a su;er"t c$n#amn&r" #e;"n"t"8e #at$rate une" c$n#u"te 3r$;es"$nale Cn#re3tat& Cm3$tr"8a le2""- #ec"D"e ;$rmulat& #e $ aut$r"tate #e Hu#ecat& care are ;$r4& #e res Hu#"cata >e%) Cm3$tr"8a c&re"a nu se 3$ate ;ace recurs?N ;) este 8"n$8at #e 2ra8e 2re:el" 3r$;es"$nale 3e care aut$r"tatea c$ntractant& le 3$ate #$8e#" 3r"n $r"ce m"Hl$ace) ) Re3reDentantul le2al al s$l"c"tantulu"G3artenerulu" nu se a;l& Cntr-una #"n s"tua4""le #e ma" H$sL a su;er"t c$n#amn&r" #e;"n"t"8e #"n cauDa une" c$n#u"te 3r$;es"$nale Cn#re3tate Cm3$tr"8a le2""#ec"D"e ;$rmulat& #e $ aut$r"tate #e Hu#ecat& care are ;$r4& #e res Hu#"cata >e%) Cm3$tr"8a c&re"a nu se 3$ate ;ace recurs?N a ;$st su9"ectul une" Hu#ec&4" #e t"3 res Hu#"cata 3entru ;rau#&- c$ru34"e- "m3l"carea Cn $r2an"Da4"" cr"m"nale sau Cn alte act"8"t&4" "le2ale- Cn #etr"mentul "nteresel$r ;"nanc"are ale /$mun"t&4"" Eur$3ene) -n sensul pct. 2 .i ' solicitantul/partenerul4 va completa, semna .i depune declaraia de eligi)ilitate conform specificaiilor din formularul ane/a 0.1.1. ') S$l"c"tantul G3artenerul Cn#e3l"ne:te- #u3& caD- urm&t$arele c$n#"4"" s3ec";"ceL a? Qn caDul Cn care s$l"c"tantulG3artenerul este $ A2en4"e #e Pr$tec4"e a Me#"ulu" sau $ aut$r"tate 3u9l"c&- se 8a ;ace #$8a#a se3ar&r"" atr"9u4""l$r #e "m3lementare a 3r$"ectulu" #e atr"9u4""le #e aut$r"Dare a 3r$"ectulu" >acte #e re2lementare a;erente 3r$cesulu" #e E8aluare a Im3actulu" asu3ra Me#"ulu"- "nclus"8 cele re;er"t$are la le2"sla4"a 3r"8"n# re4eaua Natura 2000- aut$r"Da4"e #e c$nstruc4"e etc)?) Aceast& c$n#"4"e este a3l"ca9"l& :" Cn caDul 3artener"l$r) 9? Qn caDul Cn care s$l"c"tantul este alt& ent"tate #ecIt a#m"n"strat$rulGcust$#ele ar"e" 3r$teHate care ;ace su9"ectul 3r$3uner"" #e 3r$"ect- s$l"c"tantul este el"2"9"l #ac& Cn#e3l"ne:te una #"n c$n#"4""le #e ma" H$sL e%"st& ac$r#ul scr"s nec$n#"4"$nat al a#m"n"strat$rulu"Gcust$#elu" 3entru real"Darea 3r$"ectulu" >c$n;$rm ane%e" E)1)0)?- 8eD" n$ta #e ma" H$sN a#m"n"strat$rul sau cust$#ele este 3artener Cn 3r$"ect) c? Qn caDul Cn care $ ar"e 3r$teHat& nu are structur& #e a#m"n"strare c$nst"tu"t&G nu este atr"9u"t& Cn cust$#"e- s$l"c"tantul este el"2"9"l numa" #ac& Cn#e3l"ne:te una #"n c$n#"4""le #e ma" H$sL e%"st& ac$r#ul scr"s al aut$r"t&4"" c$m3etente #e me#"u0 3entru real"Darea 3r$"ectulu" >c; ane%e" E)1)0)?- 8eD" n$ta #"n te%t- #e ma" H$sN aut$r"tatea c$m3etent& #e me#"u este 3artener Cn 3r$"ect) #? Qn caDul Cn care 9ene;"c"arul :"Gsau 3artenerul "m3lementeaD& e" Cn:":" $ 3arte sau t$ate act"8"t&4"le 3r$"ectulu"- e" tre9u"e s& #$8e#easc& ;a3tul c& #e4"n 3ers$nal cal";"cat >e%3er4"" 8$r a8ea cel 3u4"n an" e%3er"en4& Cn #$men"ul rele8ant 3entru act"8"tatea 3e care $ #es;&:$ar&?) e? S$l"c"tan4"" 3$t Cnc!e"a 3artener"ate cu res3ectarea 3re8e#er"l$r O)U)G) nr) <'G200B :" ale E)G) nr)21@G2012) 0/cepie1 -n ca(ul proiectelor naionale, este necesar doar acordul autoritii responsa)ile cu managementul ariilor naturale prote+ate 2cu e/cepia proiectelor depuse de aceasta3. 2ot3 Administratorul# custodele sau autoritatea competent are obligaia de a se asigura c ntre proiectele depuse pentru aceeai arie nu exist suprapuneri de acti iti 4pentru e itarea dublei finanri5! 1 entualul refuz de a elibera acordul se a 6ustifica n scris de ctre administrator0custode0autoritatea competent de mediu 4neconcordane cu reglementrile n
' 0

*$ar #aca 3artenerul "m3lementeaDa act"8"tat" "n 3r$"ect Pentru cea #e-a c"ncea ses"une #e 3r$"ecte- aut$r"t&4"le c$m3etente 8$r ;" structur"le #e;"n"te 3r"n Or#"nul M"n"strulu" Me#"ulu" s" Pa#ur"l$r nr) 1B'@ #"n 17 n$"em9r"e 2010 >ANPMGARPMGAPM?)
$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

21

igoare# acti iti propuse care sunt de6a implementate sau n curs de implementare# acti iti nerele ante sau neconforme obiecti elor ariei naturale prote6ate# acti itile propuse sunt parte a unui proiect care urmeaz s fie depus de ctre administrator0custode n sesiunea a ' a etc!5! ,ontestarea de ctre aplicant a a izului negati se analizeaz i se soluioneaz de ctre autoritatea competent! Modelul acordului scris trebuie s respecte formatul din formularul ,ererii de 7inanare# anexa 1!+!.! "e asemenea# administratorul# custodele sau autoritatea competent nu a elibera acordul scris mai de reme de +8 zile lucrtoare de la data lansrii sesiunii de proiecte! ))!+!* 1ligibilitatea proiectelor Pr$"ectul 3r$3us 3entru ;"nan4are Cn ca#rul POS Me#"u este c$ns"#erat el"2"9"l #ac& Cn#e3l"ne:te urm&t$arele cr"ter""L /1 Proie&tu# i$&#ude u$a %au !ai !u#te di$ &ate(orii#e de a&ti'it)i !e$)io$ate B$ POS Mediu: Axa Prioritar 4 A I!"#e!e$tarea %i%te!e#or ade&'ate de !a$a(e!e$t "e$tru "rote&)ia $aturii*: du" &u! ur!eaC0 A! 1laborarea0re izuirea planurilor# strategiilor i a msurilor de management ale ariilor naturale prote6ate i alte acti iti conexe 4acti iti preliminare msurilor concrete de in estiii sau conser are5 Ela9$rarea sau re8"Du"rea 3lanur"l$r #e mana2ement :" a alt$r #$cumente a;erente act"8"t&4"" s3ec";"ce #e mana2ement al ar""l$r naturale 3r$teHateN Real"Darea la n"8el na4"$nal a setur"l$r #e m&sur" #e mana2ement 3entru c$nser8area !a9"tatel$r :" s3ec""l$r #e "m3$rtan4& c$mun"tar&N Ela9$rarea #e stu#"" >"nclus"8 stu#"" s$c"$-ec$n$m"ce?- "n8entar"er"- cart$2ra;"ere >"nclus"8 real"Darea setur"l$r #e #ate s3a4"ale c$n;$rm Ane%e" 1 3ct I)B- #"n OUG nr 'G2010 Cn 8e#erea ra3$rt&r"" c$n;$rm *"rect"8e" INSPIRE?N Ela9$rarea met$#$l$2""l$r :" 3lanur"l$r 3entru m$n"t$r"Darea st&r"" #e c$nser8are a !a9"tatel$r :" s3ec""l$r #e "m3$rtan4& c$mun"tar&Gna4"$nal&- "nclus"8 a met$#$l$2""l$r :" 3lanur"l$r 3r"8"n# 3aDa arealel$r Cn care se a;l& s3ec"" :" !a9"tate #e "m3$rtan4& c$mun"tar& a;ectate #e act"8"t&4" antr$3"ce- etc) 9! )n estiii n infrastructur pentru uz public orientate spre protecia i gestionarea mediului n ariile naturale prote6ate MarcaHe- 3$tec"- 3un4"- $9ser8at$are- centre #e 8"D"tare- 3uncte #e "n;$rmare :" alte t"3ur" #e "n;rastructur& #est"nate mana2ementulu" ar"e"Gar""l$r naturale 3r$teHate sau "n;$rm&r"" 8"D"tat$r"l$r) ,:"! Acti iti pri ind meninerea sau mbuntirea strii de conser are a speciilor i habitatelor Lucr&r" #e rec$nstruc4"e ec$l$2"c&- re;acerea c$nect"8"t&4"" 3r"n crearea #e c$r"#$are ec$l$2"ce Natura 2000 3entru as"2urarea #"s3ers"e" 3$3ula4""l$r s3ec""l$r- "m3lementarea #e m&sur" 3entru mana2ementul :" m$n"t$r"Darea s3ec""l$r :" !a9"tatel$r #e "m3$rtan4& c$mun"tar& Gna4"$nal& etc) Ac4"un" care au ca sc$3 re#ucerea ;ra2ment&r"" arealel$rGre;acerea 3$3ula4""l$r s3ec""l$r #e ;l$r& :" ;aun& #e "m3$rtan4& c$mun"tar& Gna4"$nal& 3er"cl"tate 3r"n c$r"#$are ec$l$2"ce care s& as"2ure c$eren4a re4ele" Natura 2000 c$ntr"9u"n# la men4"nerea 9"$#"8ers"t&4"" 9"$l$2"cem&sur" 3r"8"n# s3ec""le "n8aD"8e etc)

$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

22

1! Acti iti de consultare# contientizare i informare Plan";"carea s" $r2an"Darea act"8"tat"l$r #e c$nst"ent"Dare- 3re2at"rea mater"alel$r #e "n;$rmare s" c$nst"ent"Dare 3entru sust"nerea act"8"tat"l$r c$ncrete #e c$nst"ent"Dare >e8en"mentesem"nar""- c$n;er"nte- s" altele #e acelas" t"3?- etc) 7! Acti iti de instruire i cretere a capacitii instituionale de gestionare a ariilor naturale prote6ate Or2an"Darea :" #es;&:urarea ses"un"l$r #e "nstru"re >sem"nar""- 2ru3ur" #e lucru etc)? a8In# ca sc$3 cre:terea c$m3eten4el$r 3ers$nalulu" #"n structura #e mana2ement a une" ar"" 3r$teHate sau a une" aut$r"t&4" cu res3$nsa9"l"t&4" Cn #$men"ul 3r$tec4"e" me#"ulu" >MMP- ANPM- APMur"GARPM-ur"? Cn 8e#erea as"2ur&r"" st&r"" ;a8$ra9"le #e c$nser8are a !a9"tatel$r :" s3ec""l$r #e "m3$rtan4& c$mun"tar& sau na4"$nal&N Ac!"D"4"a #e ec!"3amente :" s$;tKare- #$ar Cn caDul Cn care este Hust";"cat& c$ntr"9u4"a l$r e;ect"8& 3entru Cnt&r"rea ca3ac"t&4"" "nst"tu4"$nale a $r2an"Da4""l$r res3$nsa9"le cu mana2ementul ar""l$r 3r$teHate) -G Perioada de i!"#e!e$tare e%te &u"ri$% B$tre ./1./1-..4 <i 5/1/-1-./21 Durata u$ui "roie&t $u tre@uie % de"<ea%& 5. #u$i71 5G Proie&tu# B$de"#i$e<te: du" &aC: ur!toare#e &o$di)ii %"e&i>i&e0 Proie&tu# 'iCeaC a&ti'it)i &are deter!i$ e>e&te dire&te <i,%au i$dire&te a%u"ra &o$%er'rii %"e&ii#or <i,%au ?a@itate#or de i!"orta$) &o!u$itar <i,%au $a)io$a# "re'Cute B$ OUG 24,-..4: &u !odi>i&ri#e <i &o!"#etri#e u#terioare: re%"e&ti' %"e&ii <i ?a@itate de i!"orta$) &o!u$itar <i $a)io$a# "e$tru &are a >o%t de&#arat aria $atura# "rote=atI Proie&te#e tre@uie % i$&#ud &e# "u)i$ o a&ti'itate ide$ti>i&at &o$>or! &ate(orii#or A %au CJD "e$tru >ie&are arie $atura# "rote=at 'iCat de "roie&tI E$ &aCu# B$ &are: "e$tru aria $atura# "rote=at di$ "roie&t: $u exi%t u$ "#a$ de !a$a(e!e$t F&are are #a @aC %tudii de i$'e$tariere "e$tru ?a@itate,%"e&iiG B$ &ur% de e#a@orare de &tre &u%tode,ad!i$i%trator %au e#a@orat <i de"u% %"re a"ro@are #a autoritatea &o!"ete$t FB$ "roie&t 'a >i "re&iCat $r1 de B$re(i%trareG: i$&#uderea u$ei a&ti'it)i "ri'i$d e#a@orarea "#a$u#ui de !a$a(e!e$t FreCu#tatu# >i$a# >ii$d "#a$u# de !a$a(e!e$t aprobat de autoritatea competent5 e%te o &o$di)ie o@#i(atorie F&u ex&e")ia "roie&te#or $a)io$a#eGI P#a$u# de !a$a(e!e$t e#a@orat "ri$ "roie&t tre@uie >i$a#iCat &u &e# "u)i$ 7 #u$i B$ai$te de %>Kr<itu# "roie&tu#ui1 Ce$tre#e de 'iCitare 'or >i "re'Cute $u!ai "e$tru de%er'irea arii#or $atura#e "rote=ate &e di%"u$ de o %tru&tur de ad!i$i%trare: &o$%tituit "otri'it "re'ederi#or #e(a#e B$ 'i(oare: ex&e"tK$d &aCuri#e B$ &are %e "ro"u$e rea#iCarea o@ie&ti'e#or de i$'e%ti)ii "e$tru &are %tudiu# de >eCa@i#itate %Aa rea#iCat "ri$ >i$a$)are POS MediuI Ca ex&e")ie: B$ &aCu# B$ &are u$ %o#i&ita$t are atKt &a#itatea de ad!i$i%trator &Kt <i de &u%tode "e$tru dou %au !ai !u#te arii $atura#e "rote=ate B$'e&i$ate iar di%ta$)a di$tre a&e%tea $u e%te !ai !are de -. de L! %au "e$tru arii $atura#e "rote=ate %u"ra"u%e: i$>ra%tru&tura de 'iCitare "oate de%er'i u$a %au !ai !u#te di$ a&e%te arii $atura#e "rote=ateI A&ti'it)i#e de re&o$%tru&)ie a ?a@itate#or %u$t e#i(i@i#e doar B$ i$terioru# arii#or $atura#e "rote=ate &are au %tru&tur de !a$a(e!e$t Fad!i$i%tra)ie %au &u%todeG >u$&)io$a#I A&ti'it)i#e de %ta@i#ire a %eturi#or de date %"atia#e &o$>or! A$exei /: "&t I18 di$ OUG $r1 4,-./. %e 'or rea#iCa B$ &o$>or!itate &u "re'ederi#e Re(u#a!e$tu#ui Co!i%iei $r1 /.68,-./. <i &u re%"e&tarea %"e&i>i&a)ii#or te?$i&e "e$tru arii#e $atura#e "rote=ate di%"o$i@i#e #a $i'e#u# CEI U$ "roie&t &are i$&#ude a&ti'it)i de ti" C1&G "oate >i de"u% doar de &tre %au B$ "arte$eriat &u
<

/a re2ula 2eneral&- #urata unu" 3r$"ect nu 8a #e3&:" 0 #e lun" Cnsa Cn caDur" 9"ne Hust";"cate- 3entru 3r$"ecte al c&r$r s3ec";"c :" a c&r$r c$m3le%"tate neces"t& $ #urat& ma" mare #e "m3lementare- 3$ate ;" acce3tat& $ 3er"$a#& ma" mare #e 0 #e lun"- cu c$n#"4"a ca termenul #e ;"nal"Dare a 3r$"ectel$r res3ect"8e s& nu #e3&:easc& #ata l"m"t& #e el"2"9"l"tate a c!eltu"el"l$r > 1)12)2010?
$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

ad!i$i%tratorii,&u%toCii arii#or $atura#e "rote=ate %au: B$ &aCu# B$ &are o arie "rote=at $u are %i%te! de ad!i$i%tra)ie &o$%tituit: autoritatea de !ediu &o!"ete$t "e$tru !a$a(e!e$tu# ariei re%"e&ti'e1 Cate(oria de a&ti'it)i 3 %e adre%eaC doar ad!i$i%tratori#or <i &u%toCi#or arii#or $atura#e "rote=ate: MMP: ANPM: APMAuri,ARPMAuri: &are tre@uie % >ie %o#i&ita$)i %au "arte$eri B$ "roie&t1 4G Proie&tu# re%"e&t #e(i%#a)ia B$ do!e$iu# e(a#it)ii de <a$%e: &o$&ure$)ei: deC'o#trii dura@i#e: a&?iCi)ii#or "u@#i&e: i$>or!rii <i "u@#i&it)ii: "re&u! <i a=utoru#ui de %tat F"o#iti&i euro"e$eG1 2G Proie&tu# "e$tru &are %e %o#i&it >i$a$)are di$ POS Mediu $u a @e$e>i&iat <i $u @e$e>i&iaC de >i$a$)are di$ a#te >o$duri "u@#i&e Fe'itarea du@#ei >i$a$)riG1 7G Tere$uri#e "e &are %e rea#iCeaC &#diri#e a>ere$te i$'e%ti)ii#or POS Mediu Axa "rioritar 4 %u$t B$ do!e$iu# "u@#i& a# %tatu#ui %au a# u$it)i#or ad!i$i%trati' teritoria#e1 So#i&ita$)ii tre@uie % >a& do'ada a&e%tui ti" de "ro"rietate &u ori&are di$tre a&te#e "ro@atorii ad!i%e de #e(e: <i: de a%e!e$ea tre@uie % >a& do'ada >a"tu#ui & tere$uri#e %u$t "u%e #a di%"oCi)ia &u%tode#ui,ad!i$i%tratoru#ui ariei "rote=ate "e$tru rea#iCarea i$>ra%tru&turii di$ &adru# "roie&tu#ui "ro"u% "e$tru >i$a$tare di$ POS Mediu: "e "erioada de 'a#a@i#itate a &o$'e$)iei de &u%todie,&o$tra&tu#ui de ad!i$i%trare %au #a di%"oCitia autorit)ii "u@#i&e re%"o$%a@i#e "e$tru &oordo$area <i ad!i$i%trarea arii#or $atura#e "rote=ate #a $i'e# $a)io$a#: "e durata de exi%te$) a %tatutu#ui de arie $atura# "rote=at: dar $u !ai "u)i$ de 2 a$i de #a >i$a#iCarea "roie&tu#ui F)i$K$d &o$t <i de &o$di)ii#e %"e&i>i&e di$ %e&)iu$ea II151-G1 E$ %itua)ia "ierderii &a#it)ii de &u%tode,ad!i$i%tator B$ai$te de ex"irarea ter!e$u#ui de 2 a$i Fde #a >i$a#iCarea "roie&tu#uiG: tere$uri#e a>e&tate de i$>ra%tru&tura &o$%truit "ri$ "roie&te#e >i$a$)ate di$ POS Mediu 'or >i "u%e: du" &aC: #a di%"oCi)ia $oi#or ad!i$i%tratori %au &u%toCi ori autorit)ii "u@#i&e re%"o$%a@i#e "e$tru &oordo$area <i ad!i$i%trarea arii#or $atura#e "rote=ate #a $i'e# $a)io$a#1 Qn acest sens- s$l"c"tantul tre9u"e s& #$8e#easc&L 4+5 ,alitatea de titular al dreptului de proprietate public a statului ori a unitilor administrati % teritoriale3 4erenul 2inclusiv orice construcie aferent terenului .i e/istent la data int r&r"" Cn 8"2$are a c$ntractulu" #e ;"nan4are? a3ar4"ne #$men"ulu" 3u9l"c al statulu" sau al un"t&4"l$r a#m"n"strat"8ter"t$r"ale- #u3& caD- "n#";erent c& t"tularul #re3tulu" #e 3r$3r"etate este s$l"c"tantul sau nu) -n acest sens, pot fi pre(entate acte +uridice ce constat/apro) apartenena la domeniul pu)lic al statului ori al unitii administrativ 5 teritoriale, dup ca(, a terenului !n cau(, inclusiv cu identificarea po(iiei din inventarul )unurilor aparin#nd domeniului pu)lic al statului ori al unitilor administrativ5teritoriale, dup ca(6 la acestea poate fi adugat e/trasul de carte funciar ori orice alt document care s ateste, !n su)sidiar, tipul de proprietate, limitele, datele de identificare !n teren etc76 A#"4"$nal- se 8a 8er";"ca #ac& Cn actul men4"$nat la 3ct) >1? nu e%"st& c$nstrIn2er" le2ale 3r"8"n# e%erc"tarea #re3tulu" res3ect"8- Cn le2&tur& cu e#";"carea G real"Darea #e c$nstruc4"" G alte $9"ect"8e #e "n;rastructur& ;"nan4ate #"n POS Me#"u ( A%a Pr"$r"tar& 'N 4*5Solicitantul trebuie s fac do ada punerii la dispoziie a terenului domeniu public# de ctre
7

Qn acest sens- se 8$r ane%a actele n$rmat"8e care sta9"lesc- #u3& caDL cal"tatea #e t"tular al #re3tulu" #e 3r$3r"etate 3u9l"c& a statulu" G a un"t&4"" a#m"n"strat"8-ter"t$r"ale- $r"- #u3& caD- t"tular al alt$r #re3tur" #e reale #er"8ate #"n #re3tul #e 3r$3r"etate 3u9l"c&- 3recumL a#m"n"strare- ;$l$s"n4& 2ratu"t&- c$nces"une- Cnc!"r"ere- t"tularul a8In#- 3e rIn#- cal"tatea #eL t"tular al #re3tulu" #e a#m"n"strare- t"tular al #re3tulu" #e ;$l$s"n4& 3u9l"c&- c$nces"$nar $r" c!"r"a:- 3$tr"8"t #"s3$D"4""l$r Le2"" nr) 21 G1BB@ 3r"8"n# 3r$3r"etatea 3u9l"c& :" re2"mul Hur"#"c al aceste"a- cu m$#";"c&r"le :" c$m3let&r"le ulter"$are- c$r$9$rate cu- inter alia, #"s3$D"4""le Le2"" nr) 210G2001 a a#m"n"stra4"e" 3u9l"ce l$calere3u9l"cat&- cu m$#";"c&r"le :" c$m3let&r"le ulter"$are) $hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

2'

persoana 6uridic cu drept de dispoziie 2cu titlu de e/emplu menionm c se poate dovedi c terenul !n discuie a fost dat !n administrare/ folosin gratuit, potrivit 7egii nr. 21'/1998 privind proprietatea pu)lic .i regimul +uridic al acesteia, cu modificrile .i completrile ulterioare3 ctre custodele/administratorul ariei prote+ate, "e "erioada de 'a#a@i#itate a &o$'e$tiei de &u%todie,&o$tra&tu#ui de ad!i$i%trare sau ctre autoritatea pu)lic responsa)il pentru coordonarea si administrarea ariilor naturale prote+ate la nivel naional, "e durata de exi%te$) a %tatutu#ui de arie $atura# "rote=at: dar $u !ai "u)i$ de 2 a$i de #a >i$a#iCarea "roie&tu#ui . 4-5 ;n cazul n care terenul 4inclusi orice alt tip de construcie aferent terenului i existent la data intrrii n igoare a contractului de finanare5 ce se afl n proprietate public a statului sau a unitilor administrati %teritoriale# se afl n raport de ecintate cu terenuri aflate n proprietate pri at# iar pentru exploatarea terenului# inclusi prin realizarea in estiiilor din POS Mediu & Axa Prioritar 4# este necesar constituirea de ser itui asupra terenurilor proprietate pri at# *u3& caD- se 8a ;ace #$8a#a c&1 Se 3reD"nt& ac$r#ul scr"s- Cn ;$rm& autent";"cat&- al 3r$3r"etarulu" 3r"8at cu 3r"8"re la c$nst"tu"rea ser8"tu4"" asu3ra terenulu" s&u- cu 3rec"Darea t"3ulu" #e ser8"tute c$nst"tu"t&- cu e%ce34"a caDulu" Cn care terenul asu3ra c&ru"a se c$nst"tu"e ser8"tutea G ser8"tu4"le res3ect"8& >-e? se a;l& Cn 3r$3r"etatea 3r"8at& a statulu" G un"t&4"" a#m"n"strat"8(ter"t$r"ale- Cn acest caD #$8a#a urmIn# s& se real"DeDe 3r"n acte #e aut$r"tate ale acest$ra) II1- Criterii de e'a#uare a "roie&te#or /r"ter""le #e e8aluare a 3r$"ectel$r 3r"8esc re#e'a$)a :" !aturitatea acest$ra- #u3& cum urmeaD&L 1) Re#e'a$)a "roie&tu#ui ( re;lectat& Cn c$ntr"9u4"a la Cn#e3l"n"rea $9"ect"8el$r 2enerale ale POS Me#"u :" a cel$r s3ec";"ce a;erente a%e" 3r"$r"tare '- 3recum :" la c$n;$rmarea cu 3re8e#er"le le2"sla4"e" c$mun"tare :" na4"$nale 3r"8"n# 3r$tec4"a natur""N 2) Maturitatea "roie&tu#ui ( re;lectat& Cn cal"tatea 3r$"ectulu" 3r$3us >#e;"n"rea clar& a $9"ect"8el$r :" act"8"t&4"l$r 3r$"ectulu"- sta#"ul ela9$r&r"" #$cumenta4"e" 3r$"ectulu" :" al $94"ner"" a8"Del$rGac$r#ur"l$rGaut$r"Da4""l$r ( 3entru 3r$"ectele ce 8"DeaD& lucr&r" #e "n;rastructur&- 3lanul #e ac!"D"4""- 3lanul ;"nanc"ar- ca3ac"tatea te!n"c& :" ;"nanc"ar& a 9ene;"c"arulu" #e a "m3lementa 3r$"ectul etc?) Pentru cr"ter""le #e rele8an4& :" matur"tate se ac$r#& 3unctaH ma%"m #e 10 3uncte) Pe$tru &a#i>i&are: "roie&tu# tre@uie % o@)i$ !i$i! 7 "u$&te: #a >ie&are &riteriu: &o$>or! %i%te!u#ui de &a#&u# "reCe$tat B$ A$exa 4 ; Gri#e de 'eri>i&are <i e'a#uare a &ereri#or de >i$a$)are1 2ot3 7aptul c un proiect include mai multe acti iti# nu determin automat obinerea unui puncta6 mai mare! *ac& $ 3r$3unere #e 3r$"ect nu $94"ne 3unctaH su;"c"ent 3entru cal";"care- aceasta 3resu3une cel 3u4"n una #"n urm&t$arele #$u& s"tua4""L ;"e c$ntr"9u4"a la Cn#e3l"n"rea $9"ect"8el$r POS Me#"u este nesemn";"cat"8& >caD Cn care 3r$"ectul este nerele8ant?- ;"e este "nsu;"c"ent 3re2&t"t& >caD Cn care 3r$"ectul este "nsu;"c"ent #e matur?) /r"ter""le :" su9cr"ter""le #e e8aluare sunt 3reDentate ma" H$s)

$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

20

))!*!+!<ele ana proiectului Pr$"ectul este c$ns"#erat rele8ant #ac& #em$nstreaD& c$ntr"9u4"a sa la at"n2erea $9"ect"8el$r POS Me#"u ( A%a 3r"$r"tar& '- la #eD8$ltarea Re4ele" Natura 2000- 3recum :" la "m3lementarea alt$r 3$l"t"c" #e me#"u rele8ante >e%L re#ucerea e;ectel$r m$#";"c&r"l$r cl"mat"ce?) Pr$"ectul tre9u"e s& cu3r"n#& ac4"un" ce c$ntr"9u"e Cn m$# #"rect sau "n#"rect la c$nser8area un$r s3ec""G!a9"tate #e "m3$rtan4& c$mun"tar& sau 3r$teHate 3r"n le2"sla4"a na4"$nal&- "ar 9ene;"c""le acestu"a tre9u"e s& reDulte #"n act"8"t&4" real"Da9"le- 3r"ntr-$ al$care ;"nanc"ar& ec!"l"9rat& :" real"st&) Resursele 3r$"ectulu" tre9u"e 2est"$nate ast;el CncIt s& se $94"n& 9ene;"c"" ma%"me) .ene;"c""le 3r$"ectulu" tre9u"e s& ;"e rele8ante 3entru 3r$tec4"a natur"" :" c$nser8area 9"$#"8ers"t&4"") Nu se ;"nan4eaD& 3r$"ecte ce cu3r"n# act"8"t&4" cu 3$ten4"al #e a 2enera e;ecte ne2at"8e asu3ra ar""l$r naturale 3r$teHate) ,$t$#at&- este e8aluat 3$ten4"alul 3r$"ectulu" #e a cre:te "nteresul :" c$n:t"ent"Darea 8"D"tat$r"l$r :" c$mun"t&4"" l$cale asu3ra 3r$9lemel$r 3r"8"n# 3r$tec4"a natur"") M&sura Cn care 3r$"ectul 3re8e#e ac4"un" #e c$mun"care sau #"sem"nare cu "m3act #e am3l$are- m&sura9"l- care s& 2enereDe reac4"" ;a8$ra9"le 3e termen lun2 este un alt as3ect e8aluat Cn #eterm"narea rele8an4e" 3r$"ectulu") /r"ter""le 3entru e8aluarea rele8an4e" 3r$"ectulu" sunt 3reDentate Cn Ane%a ' >Gr"le #e 8er";"care :" e8aluare a cerer"l$r #e ;"nan4are?) ))!*!*! Maturitatea proiectului Maturitatea "roie&tu#ui este e8aluat& 3r"n cal"tatea 3r$3uner"" te!n"ce :" a cele" ;"nanc"are- e%"sten4a unu" ca#ru a#ec8at 3entru "m3lementarea 3r$"ectulu" >3entru mana2ementul 3r$"ectulu" se #"s3une #e resurse umane- l$2"st"c&- ec!"3amente- r$lur" :" res3$nsa9"l"t&4" clar #e;"n"te- ac$3er"rea #$men""l$r #e e%3ert"D& necesare c$$r#$n&r"" 3r$"ectulu" :" "m3lement&r"" act"8"t&4"l$r ce sunt Cn res3$nsa9"l"tatea s$l"c"tantulu" sau a 3artener"l$r?- 3recum :" s3r"H"nul ac$r#at 3r$"ectulu" #e c&tre aut$r"t&4"le c$m3etente sau al4" ;act$r" rele8an4") ,$t$#at&- matur"tatea 3r$"ectulu" este #at& #e sta#"ul 3re2&t"r"" #$cumenta4"e" 3r$"ectulu" >stu#"ul #e e8aluare a "m3actulu" asu3ra me#"ulu"- stu#"ul #e ;eDa9"l"tate Cn caDul 3r$"ectel$r #e "n;rastructur&aut$r"Da4""Gac$r#ur"Ga8"De- alte stu#"" etc)?) O9"ect"8ele :" act"8"t&4"le 3r$"ectulu"- 3recum :" Hust";"carea "m3$rtan4e" :" neces"t&4"" acestu"a tre9u"e s3ec";"cate clar) Pr$"ectul tre9u"e s& ;"e 8"a9"l- s$lu4"a 3r$3us& #e acesta tre9u"e s& a"9& 8ala9"l"tate Cn#elun2at& >act"8"tatea 8a c$nt"nua :" #u3& ;"nal"Darea 3r$"ectulu"?) .u2etul 3r$"ectulu" tre9u"e s& ;"e c$relat cu $9"ect"8ele :" act"8"t&4"le 3r$"ectulu") Pr$"ectul tre9u"e s& c$n4"n& un set #e "n#"cat$r"- care s& cuant";"ce reDultatele a:te3tate ale 3r$"ectulu"- Cn c$relare cu "n#"cat$r"" s3ec";"ca4" Cn POS Me#"u la A%a 3r"$r"tar& ') R"scur"le :" c$nstrIn2er"le care 3$t "nter8en" Cn "m3lementarea 3r$"ectulu" tre9u"e "#ent";"cate :" tre9u"e 3r$3use m&sur" #e 3re8en"re a acest$ra) E%3er"en4a s$l"c"tantulu" Cn mana2ementul un$r 3r$"ecte s"m"lare c$nst"tu"e un a8antaH) S$l"c"tantul tre9u"e s& #em$nstreDe c& are ca3ac"tatea te!n"c& :" ;"nanc"ar& 3entru "m3lementarea 3r$"ectulu"- 3entru ac$3er"rea c!eltu"el"l$r altele #ecIt cele el"2"9"le) E8aluarea 3r$3uner"" te!n"ce :" a cele" ;"nanc"are se real"DeaD& ut"l"DIn# $ ser"e #e cr"ter"" s3ec";"cate Cn Ane%a ' Gr"le #e 8er";"care :" e8aluare a cerer"l$r #e ;"nan4are ( +":a #e e8aluare a 3r$3uner"" te!n"ce :" +":a #e e8aluare a 3r$3uner"" ;"nanc"are)

$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

2<

2ot3 Solicitantul trebuie s precizeze sursele de informare folosite pentru completarea ,ererii de 7inanare! II15 Re(u#i de e#i(i@i#itate a &?e#tuie#i#or <i a&ti'it)i#or ))!-!+ <eguli generale i specifice de eligibilitate a cheltuielilor Pe$tru a >i ra!@ur%at: o &?e#tuia# tre@uie % B$de"#i$ea%& B$ !od &u!u#ati' ur!toare#e &o$di)ii &u &ara&ter (e$era#0 /G % >ie &o$>or! &u "re'ederi#e &o$tra&tu#ui de >i$a$)areI -G % >ie &o$>or! &u "re'ederi#e #e(i%#a)iei $a)io$a#e <i &o!u$itareI 5G a&ti'it)i#e "ro"u%e $u @e$e>i&iaC de >i$a$)are di$ a#te >o$duri "u@#i&eI 4G % >ie e>e&ti' "#tit de @e$e>i&iar "K$ #a data de 5/ iu#ie -./2I 2G % >ie e>e&ti' "#tit du" / ia$uarie -..4 FB$ &aCu# &?e#tuie#i#or e>e&tuate B$ai$te de de"u$erea &ererii de >i$a$)are: &u re%"e&tarea #e(i%#a)iei "ri'i$d a&?iCi)ii#e "u@#i&eGI 7G % >ie B$%o)it de >a&turi: B$ &o$>or!itate &u "re'ederi#e #e(i%#a)iei $a)io$a#e %au de a#te do&u!e$te &o$ta@i#e &u 'a#oare "ro@atorie: e&?i'a#e$t >a&turi#or: "e @aCa &rora &?e#tuie#i#e % "oat >i auditate <i ide$ti>i&ateI 4G %e B$&adreaC B$ #i%ta &?e#tuie#i#or e#i(i@i#e a>ere$te Axei Prioritare 4 di$ POS Mediu1 Li%ta &?e#tuie#i#or e#i(i@i#e >Cm3reun& cu re2ul"le s3ec";"ce #e el"2"9"l"tate? 3entru 3r$"ectele ;"nan4ate 3r"n A%a Pr"$r"tar& ' #"n POS Me#"u este 3reDentat& Cn A$exa 5) L"sta c!eltu"el"l$r el"2"9"le a ;$st Cnt$cm"t& Cn c$n;$rm"tate cu 3re8e#er"le E)G) nr) 70BG2007 :" ale Or#"nulu" c$mun al m"n"strulu" me#"ulu" :" m"n"strulu" ;"nan4el$r 3u9l"ce nr) 1'10G BBG200@ 3entru a3r$9area l"ste" c!eltu"el"l$r el"2"9"le 3entru 3r$"ectele ;"nan4ate 3r"n Pr$2ramul O3era4"$nal Sect$r"al 5Me#"u6 2007-201 - cu m$#";"c&r"le :" c$m3let&r"le ulter"$are) /$n;$rm Ordinului nr! *84 din *= decembrie *8++ pentru aprobarea )nstruciunilor de aplicare a pre ederilor art! ++>+ din ?otr@rea $u ernului nr! =.A0*88= pri ind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale la #e3unerea cerer"" #e ;"nan4are- s$l"c"tantul ;"nan4&r"" #"n "nstrumente structurale #e3une la $r2an"smul "nterme#"ar- ca ane%&- $ #eclara4"e 3e 3r$3r"a r&s3un#ere 3r"8"n# ne#e#uct"9"l"tatea ta%e" 3e 8al$area a#&u2at& a;erente c!eltu"el"l$r el"2"9"le "ncluse Cn 9u2etul 3r$"ectulu" 3r$3us s3re ;"nan4are- c$n;$rm #eclara4"e" E)1)') 2ot3 1ligibilitatea cheltuielilor se a erifica i n perioada de implementare a proiectului# pe baza cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate i a documentelor 6ustificati e de efectuare a plilor 4ex! facturi# extrase de cont5! ))!-!* <eguli generale i specifice de eligibilitate a acti itilor 2ot3 Aceste reguli or fi analizate n cadrul procesului de e aluare a proiectelor! Pe$tru a >i %e#e&tate B$ 'ederea >i$a$)rii: "roie&te#e tre@uie % re%"e&te u$ %et de &o$di)ii &ore%"u$Ctoare &ate(oriei de a&ti'itate "ro"u% "e$tru >i$a$)are6- #u3& cum urmeaD&L

,$ate act"8"t&4"le :" su9act"8"t&4"le- 3recum :" c!eltu"el"le a;erente acest$ra tre9u"e s& ;"e strIns c$relate cu $9"ect"8ele #e c$nser8are ale ar"e" naturale 3r$teHate 8"Dat& #e 3r$"ect >nu se ;"nan4eaD& act"8"t&4" s3ec";"ce ;ermel$r 3"sc"c$le- amenaHamentel$r ;$rest"ere etc)? $hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

27

Ate$)ieM Proie&te#e tre@uie % i$&#ud &e# "u)i$ o a&ti'itate ide$ti>i&at &o$>or! &ate(orii#or A %au CJD deta#iate !ai =o% "e$tru >ie&are arie $atura# "rote=at 'iCat de "roie&t1 Proie&te#e tre@uie % 'iCeCe a&ti'it)i &are deter!i$ e>e&te dire&te <i,%au i$dire&te a%u"ra &o$%er'rii %"e&ii#or <i,%au ?a@itate#or de i!"orta$) &o!u$itar <i,%au $a)io$a# "re'Cute B$ OUG 24,-..4: &u !odi>i&ri#e <i &o!"#etri#e u#terioare: re%"e&ti' %"e&ii <i ?a@itate de i!"orta$) &o!u$itar <i $a)io$a# "e$tru &are a >o%t de&#arat aria $atura# "rote=at %au %itu# Natura -...1 ))!-!*!+! Acti iti de tip A! 1laborare 0 re izuire a planurilor# strategiilor i a msurilor de management aferente ariilor naturale prote6ate i alte acti iti conexe % acti iti preliminare msurilor concrete de in estiii sau conser are 4in entariere# cartografiere# elaborare studii tiinifice# S7%uri etc!5! E%"sten4a unu" 3lan #e mana2ement re3reD"nt& $ 3rem"s& "m3$rtant& 3entru $r"ce a3l"ca4"e 3r"8"n# act"8"t&4" el"2"9"le Cn "nter"$rul ar"e" sau care are le2&tur& cu ar"a 3r$teHat&) Planul #e mana2ement $;er& Hust";"carea #e 9aD& 3entru $ 3r$3unere #e 3r$"ect :" #em$nstreaD& m$#ul Cn care "m3lementarea 3r$3uner"" #e 3r$"ect 8a c$ntr"9u" la real"Darea unu" mana2ement e;"c"ent al D$ne" :" m$#ul Cn care se "nte2reaD& cu alte act"8"t&4" ale 3lanulu" #e mana2ement) Structura a2reat& #e MMP 3entru ela9$rarea 3lanur"l$r #e mana2ement 3entru ar""le 3r$teHate >s"tur" Natura 2000? #"n R$mIn"a se 3$ate 8"Dual"Da Cn #$cumentul ma" H$s ane%at)

Structura Plan de Managem ent.doc

Aceast& structur& $;er& Cn#rumare :" as"sten4& atIt a#m"n"strat$r"l$rGcust$D"l$r- cIt :" 3ers$nalulu" res3$nsa9"l #e ela9$rarea 3lanur"l$r #e mana2ement) *e asemenea- 3lanur"le #e mana2ement tre9u"e s& c$n4"n& $ 3lan";"care 9u2etar& real"Dat& c$n;$rm 3r$ce#ur"" 3r"8"n# e;ectuarea anal"De" ;"nanc"are a 3lanulu" #e mana2ement- a3l"cate Cn ca#rul 3r$"ectulu" UN*P-GE+L 7Qnt&r"rea sustena9"l"t&4"" ;"nanc"are a s"stemulu" #e ar"" 3r$teHate #"n /ar3a4"S#"s3$n"9"l& la a#resa #e "nternetL !tt3LGGKKK)un#3)r$Gl"9rar"esG3r$HectsG+"nalTre3$rtT;"nanc"alTanalUs"sT*ecT2011)3#;) Co$di)ii (e$era#e Planur"le #e mana2ementGm&sur"le #e c$nser8are tre9u"e s& a"9& Cn 8e#ere cer"n4ele s3ec";"ce a;erente ar""l$r 3r$teHate #e "m3$rtan4& na4"$nal&- SPA :" S/IGSA/ :" 8$r a9$r#a t$ate s3ec""le :" !a9"tatele 3entru care a ;$st #eclarat& ar"a 3r$teHat& >cele men4"$nate la 3ct) )1 :" )2 #"n +$rmularele stan#ar# ale s"tur"l$r Natura 2000- res3ect"8 la 3ct) 1' :" 3ct) 1< #"n ;":ele 3entru caracter"Darea ar""l$r naturale 3r$teHate?) Planul #e mana2ement tre9u"e 3re2&t"t 3r"n "m3l"carea ;act$r"l$r "nteresa4"N $ anal"D& 3rel"m"nar& a ;act$r"l$r "nteresa4" >ce" ma" "m3$rtan4"? :" un 3r$2ram #e "n;$rmareG3art"c"3areGc$nsultare a acest$ra tre9u"e "ncluse Cn 3r$3unerea #e 3r$"ect)

$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

2@

Ela9$rarea stu#""l$r s$c"$-ec$n$m"ce 8$r ;un#amenta 3lanur"le #e mana2ementGm&sur"le #e c$nser8are ela9$rateGre8"Du"te 3r"n 3r$"ectele 3r$3use Cn ca#rul aceste" ses"un" Cn c$n;$rm"tate cu 3re8e#er"le art) 2 al) > ? *"rect"8a Ea9"tate :" art) >2? *"rect"8a P&s&r") S$l"c"tantul tre9u"e s& a"9& Cn 8e#ere Cn 3lan";"carea act"8"t&4"l$r ;a3tul c& 3lanur"le #e mana2ement sunt su3use 3r$ce#ur"" SEA >e8aluarea "m3actulu" #e me#"u 3entru 3lanur" :" 3r$2rame?- res3ect"8 e8aluarea a#ec8at& #e me#"u- #u3& caD) Aceast& 3r$ce#ur& tre9u"e ;"nal"Dat& Cna"nte #e term"narea 3r$"ectulu") Planur"le #e mana2ement ela9$rate Cn ca#rul 3r$"ectel$r 8$r ;" a3r$9ate #e aut$r"tatea c$m3etent& c$n;$rm le2"sla4"e" Cn 8"2$are Cna"nte #e 3lata ;"nal&) S$l"c"tantul tre9u"e s& a"9& Cn 8e#ere Cn 3r$"ect 3re8e#erea t"m3ulu" necesar 3entru $94"nerea a3r$9&r"" 3lanulu" #e mana2ement) Nu sunt el"2"9"le 3entru ;"nan4are stu#""le :t""n4";"ce care au ca sc$3 cercetarea ;un#amental& B :" n"c" stu#""le ca#astrale) Stu#""le ;"nan4ate 3r"n POS Me#"u tre9u"e s& a"9& ca %&o" >i$a# !%uri &o$&rete "e$tru !e$)i$erea %au B!@u$t)irea %trii >a'ora@i#e de &o$%er'are a %"e&ii#or %au ?a@itate#or 'iCateM Qn acest sens- reDultatele acest$r stu#"" tre9u"e s& creeDe 3rem"sele 3entru ela9$rareaGre8"Du"rea 3lanur"l$r #e mana2ement- ela9$rareaGre8"Du"reaG"m3lementarea m&sur"l$r #e c$nser8are a 9"$#"8ers"t&4"" sau s& ;"e necesare Cn c$nte%tul Cn#e3l"n"r"" $9l"2a4""l$rGcer"n4el$r /E asumate 3r"n tratatul #e a#erare) Qn acest ult"m caD- s$l"c"tantul 8a $94"ne $ #eclara4"e #e s3r"H"n #"n 3artea #"rec4"e" #e s3ec"al"tate #"n ca#rul MMP >Ane%a E 1) la /ererea #e +"nan4are?) Qn ca#rul act"8"t&4"l$r #e t"3 A- sunt el"2"9"le :" stu#""le #e ;un#amentare :" #e ;eDa9"l"tate necesare 3entru 3lan";"carea :" #erularea act"8"t&4"l$r #e t"3 /V*) Qn caDul Cn care 3entru 3r$"ectele care 3resu3un "n;rastructur&- s$l"c"tantul 3r$3une Cn 3r$"ect ela9$rarea unu" stu#"u #e ;eDa9"l"tate- acesta se 8a an2aHa s& as"2ure real"Darea $9"ect"8ulu" #e "n8est"4""- ;"e #"n ;$n#ur" 3r$3r"" sau alte surse ;"nanc"are- Cn c$n;$rm"tate cu un calen#ar 3resta9"l"t) Qn caDul Cn care s$l"c"tantul nu 8a #emara lucr&r"le #e "n8est"4"" Cn termen #e ma%"m 1@ lun" #e la ;"nal"Darea #$cumentel$r ma" sus men4"$nate- %o#i&ita$tu# 'a tre@ui % ra!@ur%eCe &?e#tuia#a a>ere$t S3: de'e$it a%t>e# $ee#i(i@i#1 Seturi#e de !%uri de !a$a(e!e$t "e$tru &o$%er'area ?a@itate#or <i %"e&ii#or de i!"orta$) &o!u$itar tre@uie % ai@ B$ 'edere "riorit)i#e autorit)ii &e$tra#e re%"o$%a@i#e F?a@itate#e >ore%tiere <i &e#e $e>ore%tiere "rioritare di$ a$exa - a OUG 24,-..4: %"e&ii de i!"orta$) &o!u$itar &are $e&e%it o "rote&)ie %tri&t: a$exa 4A a OUG 24,-..4: %"e&ii#e de "%ri di$ a$exa 5 a OUG 24,-..4 <i %"e&ii#e de "%ri !i(ratoare &are %e re(%e%& B$ !od re(u#at "e teritoriu# Ro!K$iei: <i &are $u %e re(%e%& B$ a$exa 5 dar "e$tru &are %e de&#ar SPA &o$>or! art1 5/ a#i$1 F-G di$ OUG /24,-..6 &e &o!"#eteaC OUG 24,-..4G1 Se 'or #ua B$ &o$%iderare <i #i%te#e de re>eri$) &are i$&#ud %"e&ii#e <i ?a@itate#e de i$tere% &o!u$itar1 3a"tu# & o@ie&tu# %eturi#or de !%uri e%te "rioritatea autorit)ii &e$tra#e tre@uie % >ie ex"re% %"e&i>i&at B$ de&#ara)ia E1/121 e!i% de &tre autoritatea &e$tra# re%"o$%a@i#1 ,$ate !&r4"le care sunt ane%& la 3lanul #e mana2ement 8$r ;" ela9$rate Cn GIS- s"stem #e 3r$"ec4"e Stere$2ra;"c 1B70 sau un alt s"stem s"m"lar a3r$9at la n"8el na4"$nal) Setul #e #ate s3a4"ale se real"DeaD&- Cn m$# un"tar- cu res3ectarea 3re8e#er"l$r OG nr) 'G2010 3r"8"n# "nst"tu"rea In;rastructur"" na4"$nale 3entru "n;$rma4"" s3a4"ale Cn R$mIn"a- 3recum :" a s3ec";"ca4""l$r te!n"ce INSPIRE 3r"8"n# real"Darea setur"l$r #e #ate 3r"8"n# s"tur"le 3r$teHate >*2)@)I) INSPIRE *ata S3ec";"cat"$n $n Pr$tecte# S"tes?N

Act"8"tatea $r"entat& s3re #$9In#"rea #e cun$:t"n4e :t""n4";"ce n$"- 3recum :" s3re ;$rmularea :" 8er";"carea #e n$" "3$teDe :" te$r""- ;&r& a a8ea Cns& sc$3 3ract"c $hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

2B

Setur"le #e #ate s3a4"ale se 8$r real"Da cu 3rec"D"a a;erent& sc&r"" 1L0000 :" cu res3ectarea s3ec";"ca4""l$r te!n"ce #"s3$n"9"le la n"8elul /E- c$n;$rm *"rect"8e" INSPIRE- s3ec";"ce ;"ec&ru" set #e #ate s3a4"ale real"Dat) Pentru trasarea #etal""l$r t$3$2ra;"ce #"n "nter"$rul ar"e" 3r$teHate 8$r ;" ut"l"Date 3lanur" #e 9aD& 1L0000 sau 1L10000 :" $rt$;$t$3lanur"- 3recum :" #atele 3use la #"s3$D"4"e #e c&tre "nst"tu4""le res3$nsa9"le cu "m3lementarea #";er"tel$r teme a;erente *"rect"8e" INSPIRE) /art&r"le :" anal"Dele 3r"8"n# caracter"Darea s3ec""l$r :" !a9"tatel$r 8$r 4"ne c$nt #e su3ra;a4a m"n"m& #e cartare c$n;$rm s3ec";"culu" acest$ra) Qn caDul un$r su3ra;e4e ;ra2mentate- arealul 3$ate ;" #escr"s 3$rn"n# #e la 3uncte sau l"n""- 3r"n su3ra;e4e >D$ne 9u;;er? Cn Hurul acest$ra) Pentru #el"m"tarea !a9"tatel$r se 8$r ut"l"Da atIt $rt$;$t$3lanur"- cIt :" m&sur&t$r"le GPS reDultate Cn urma cart&r"l$r 3e teren) Pentru act"8"t&4"le #e cartare a arealel$r s3ec""l$r :" a !a9"tatel$r se 3$t ut"l"Da "ma2"n" satel"tare mult"s3ectrale >care $;er& "n;$rma4"" su3l"mentare 3r"n "ma2"n" Cn #"8erse 9enD" s3ectrale- care 3$t ;" "nter3retate Cn acest sc$3?- 3recum :" m$#elele #"2"tale ale terenulu" >#"2"tal ele8at"$n m$#el? la reD$lu4"" a#ec8ate sc$3ulu" urm&r"t) Ge$re;eren4"erea 3lanur"l$r t$3$2ra;"ce 8a a8ea Cn 8e#ereL t$leran4ele a#m"se RMS >RMS W 0)2Ascara !&r4""G1000? m"n"m ' 3uncte alese Cn c$l4ur"le 3lanur"l$r #e 9aD& 1L0000G10000N Pr$cesele #e #"2"t"Dare 8$r res3ecta Cnt$t#eauna aceea:" scar& #e 8"Dual"Dare 3entru a e8"ta #";eren4ele #e scar& ce 3$t a3&rea ulter"$r >rec$man#at 1L2000?N Structura 9aDe" #e #ate GIS tre9u"e s& ;"e #e;"n"t& Cn ;unc4"e #e t"3ur"le #e #ate "nte2rate Cn s"stemast;el CncIt s& ac$3ere Cntre2 #$men"ul s3ec";"c ar"e" 3r$teHate N +$rmatul #"2"tal al 9aDel$r #e #ate cart$2ra;"ce tre9u"e s& 3erm"t& "nter$3era9"l"tatea Cntre #";er"te 3r$2rame #e anal"D& GIS :" s& se real"DeDe Cn c$nc$r#an4& cu s3ec";"ca4""le INSPIRE 3entru 9aDele #e #ate 2e$s3a4"ale ale ar""l$r 3r$teHateN +$rmatul 9aDel$r #e #ate 2e$s3a4"ale a2reat este 2e$#ata9ase- Cn caD c$ntrar acesta tre9u"e s& ;"e 3reDentat Cn ;$rmat AML sau s!a3e;"le >;$rma "nter$3era9"l& 2ratu"t&?N M&sur&t$r"le :" Cnre2"str&r"le GPS #"n teren 8$r res3ecta $ structur& #e #ate care s& 3erm"t& Cnc&rcareaGst$carea acest$ra aut$mat Cn 9aDa #e #ate GISN +"ec&re" 9aDe #e #ate 2e$s3a4"ale " se 8a crea $ t$3$l$2"e :" 8$r ;" el"m"nate er$r"le #e #"2"t"DareN E&r4"le 8$r ;" et"c!etate 4"nIn#u-se seama #e semnele c$n8en4"$nale cart$2ra;"ce e%"stenteN Meta#atele 8$r ;" "ntr$#use Cn c$n;$rm"tate cu *"rect"8a INSPIRE- urm&r"n# s3ec";"ca4""le 3entru 9aDele #e #ate 2e$s3a4"ale ale ar""l$r 3r$teHate) Ate$)ieM Pe$tru arii#e $atura#e "rote=ate &are $u au ad!i$i%trator,&u%tode: B$ &aCu# B$ &are %o#i&ita$tu# "ro"u$e e#a@orarea "#a$u#ui de !a$a(e!e$t: are o@#i(a)ia &a: B$ &aCu# B$ &are: "e "ar&ur%u# deru#rii "roie&tu#ui: aria $atura# "rote=at e%te atri@uit B$ &u%todie,ad!i$i%trare: % B$&?eie u$ "roto&o# de &o#a@orare &u ad!i$i%tratoru# ,&u%tode#e re%"e&ti': B$ a&e%t %e$%1 E$ &aC &o$trar: AM B<i reCer' dre"tu# de a rea$a#iCa o"ortu$itatea i!"#e!e$trii "roie&tu#ui1 De a%e!e$ea: B$ a%t>e# de &aCuri: &o$tra&tu# de ad!i$i%trare %au &o$'e$)ia de &u%todie 'or &o$)i$e &#auCe ada"tate B$ >u$&)ie de e'o#u)ia i!"#e!e$trii "roie&tu#ui1

$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

P#a$uri#e de !a$a(e!e$t reCu#tate B$ ur!a i!"#e!e$trii a&ti'it)i#or de ti" A tre@uie "u%e #a di%"oCi)ia autorit)ii "u@#i&e &e$tra#e "e$tru "rote&)ia !ediu#ui FMMP <i ANPMG B$ 'ederea i$te(rrii a&e%tora B$ Si%te!u# I$>or!ati& SINCRON &are %e deC'o#t #a $i'e#u# ANPM1 De a%e!e$ea: date#e <i i$>or!a)ii#e re>eritoare #a %"e&ii#e <i ?a@itate#e di$ &adru# "roie&te#or &are au &a reCu#tat rea#iCarea "#a$uri#or de !a$a(e!e$t tre@uie "u%e #a di%"oCi)ia autorit)ii "u@#i&e &e$tra#e "e$tru "rote&)ia !ediu#ui FMMP <i ANPMG B$ 'ederea i$te(rrii a&e%tora B$ a"#i&a)ia deC'o#tat "e do!e$iu# Co$%er'area Naturii: re%"e&ti' a"#i&a)ia RNIAI9IS FRe(i%tru# I$te(rat de >#or <i >au$ %#@ati&G di%"o$i@i# #a adre%a i@i%1a$"!1ro1 Co$di)ii %"e&i>i&e In#"cat$r"" care tre9u"e 3reDenta4" Cn m$# o@#i(atoriu Cn 3r$"ect- #ac& acesta "nclu#e act"8"t&4"le res3ect"8e >l"sta nu este e%clus"8&?L Out3ut 1 3lan #e mana2ement 1 stu#"u :t""n4";"c 1 set #e #ate 2e$s3a4"ale ReDultat M&sur" #e c$nser8are 3entru % s3ec"" M&sur" #e c$nser8are 3entru U !a9"tate M&sur" #e c$nser8are 3entru % s3ec"" M&sur" #e c$nser8are 3entru U !a9"tate % ar"" naturale 3r$teHate cartate c$n;$rm s3ec";"ca4""l$r INSPIRE

))!-!*!*! Acti iti de tip 9! )n estiii n infrastructur pentru uz public orientat spre protecia i gestionarea mediului n ariile naturale prote6ate a5 ,onstruirea0reabilitarea0amena6area infrastructurii de izitare i informare pentru ariile naturale prote6ate In;rastructura #e 8"D"tare :" "n;$rmare are un r$l "m3$rtant Cn 3r$m$8area $9"ect"8el$r #e mana2ement ale ar"e" naturale 3r$teHate :" 3entru c$n:t"ent"Darea #e c&tre 3u9l"cul lar2 a m&sur"l$r #e c$nser8are a s3ec""l$rG!a9"tatel$r naturale Cn c$nte%tul 2est"$n&r"" #ura9"le a resursel$r naturale) In;rastructura #e 8"D"tare 3$ate ;" c$nstru"t& :" Cn a;ara ar""l$r naturale 3r$teHate Cn caDur" 9"ne Hust";"cate :" numa" #ac& este #$8e#"t a3$rtul aceste"a la $9"ect"8ele #e c$nser8are a 9"$#"8ers"t&4"" Cn ar"a res3ect"8&) Act"8"t&4"le 3r"8"n# c$nstru"rea- rea9"l"tarea :" amenaHarea centrel$r #e 8"D"tareG3unctel$r #e "n;$rmare tre9u"e s& ;"e teme"n"c Hust";"cate 3r"n strate2"a #e 8"D"tare :" s& 4"n& c$nt #e urm&t$areleL e#e!e$te de ar?ite&tur "ei%a(i%ti&L Cnca#rarea Cn 3e"saH 3r"n ut"l"Darea un$r mater"ale :" te!n"c" a#ec8ate #e c$nstruc4"e :" ut"l"Darea st"lulu" :" elementel$r #e ar!"tectur& tra#"4"$nal& #"n D$na #e am3lasareN #"mens"$narea centrel$r #e 8"D"tareG3unctel$r #e "n;$rmare Cn c$n;$rm"tate cu ;unc4""le #e;"n"te 3r"n strate2"a #e 8"D"tare- num&rul #e 8"D"tat$r" etc)N 3reDentarea "n;$rma4""l$r 3$rn"n# #e la ec$l$2"a s3ec""l$rG!a9"tatel$rGec$s"stemel$r 3reDente Cn ar"a 3r$teHat&N 3r$m$8area ut"l"D&r"" #ura9"le a resursel$r naturale Cn ar"a 3r$teHat&- Cn l"m"tele ca3ac"t&4"" #e su3$rt :" a ratel$r #e re2enerare a acest$ra >senD$r" #e lum"n&- #e a3&- s"steme #e ec$n$m"s"re a ener2"e" etc)?N

$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

re#ucerea "m3actulu" asu3ra me#"ulu" Cn ;aDele #e real"Dare :" 2est"$nare a centrulu" >e%)L c$nstruc4"" e;"c"ente #"n 3unct #e 8e#ere ener2et"c- ;$l$s"rea #e te!n$l$2"" 53r"eten$ase6 me#"ulu" etc)?N #"sem"narea "n;$rma4"e" c$res3unD&t$r cu n"8elul :" cate2$r"a #e 9ene;"c"ar" 8"Da4" >c$3""Ga#ul4"3u9l"c lar2G;act$r" "nst"tu4"$nal" etc)?- ut"l"Darea met$#el$r #e "nter3retare :" un$r s$lu4"" alternat"8e #e transm"tere a "n;$rma4""l$rN st"mularea "nteresulu" 8"D"tat$r"l$r 3entru natur& :" c$n:t"ent"Darea acest$ra 3r"8"n# "m3actul act"8"t&4"l$r antr$3"ce asu3ra 9"$#"8ers"t&4""N >o#o%irea u$or e&?i"a!e$te,te?$o#o(ii audio %au,<i 'ideo <i a u$or !ateria#e,te?$i&i ade&'ate Fada"tate %&o"u#ui "ro"u% <i (ru"uri#or )i$tG "e$tru a e'ide$)ia 'a#ori#e &a"ita#u#ui $atura# di$ arii#e $atura#e "rote=ate1 Acest t"3 #e act"8"tate tre9u"e ast;el c$nce3ut& CncIt s& a"9& un "m3act c$ns"#era9"l asu3ra 8"D"tat$r"l$r >e;ecte mult"3l"cat"8e? etc)

Strate(ia de 'iCitare tre9u"e s& a"9& Cn 8e#ereL D$narea 3entru #";er"te act"8"t&4" ale 8"D"tat$r"l$r >ac$l$ un#e este caDul?N $;er"rea #e "n;$rma4"" 8"D"tat$r"l$r cu 3r"8"re la ar"a 3r$teHat& 3r"n ut"l"Darea unu" m"% #e elemente mult"me#"a >t"3&r"tur"- "nternet- m"Hl$ace au#"$-8"Duale- marcaHe etc)?N "n;rastructura :" ;ac"l"t&4"le 3entru 8"D"tat$r" "ncluDIn# 3$tec"- 3uncte #e $9ser8are- D$ne #e cam3are etc)N centre #e 8"D"tare men"te s& $;ere 8"D"tat$r"l$r $ e%3er"en4& cu 3r"8"re la caracterul un"c al D$ne" >atIt #"n 3unct #e 8e#ere cultural cIt :" #"n 3unct #e 8e#ere al natur""? :" care s& ;"e c$nstru"te cu res3ectarea s3ec";"culu" l$cal) *e asemenea- se 8a a8ea Cn 8e#ere ut"l"Darea "nstala4""l$r care as"2ur& un c$nsum re#us #e ener2"e- c$ntractarea ser8"c""l$r #e salu9r"tate etc) Rea@i#itarea i$>ra%tru&turii de 'iCitare exi%te$te - cIt :" as"2urarea ec!"3amentel$rG#$t&r"l$r necesare >e%L 9&nc"- ;ac"l"t&4" 3entru 3ers$ane cu #"Da9"l"t&4"- 3an$ur"- mater"ale #e "n;$rmareGc$n:t"ent"Dare etc)? 3entru "n;rastructura e%"stent& tre9u"e Hust";"cat&- #e asemenea- Cn c$n;$rm"tate cu strate2"a #e 8"D"tare$9"ect"8ele #e c$nser8are :" tre9u"e s& a"9& Cn 8e#ere res3ectarea c$n#"4""l$r a;erente c$nstru"r"" "n;rastructur"" #e 8"D"tare) Alte obiecti e de infrastructur includ# dar nu se limiteaz la c!"$:cur" #e "n;$rmare- $9ser8at$are 3entru ;aun& :" alte t"3ur" #e "n;rastructur& #est"nate "n;$rm&r"" 8"D"tat$r"l$r) b5 ,onstruirea0reabilitarea i dotarea infrastructurii management aferente ariei naturale prote6ate destinate ndeplinirii obiecti elor de

Pentru acest t"3 #e "n;rastructur& nu este necesar& 3reDentarea strate2"e" #e 8"D"tare- #ar neces"tatea aceste" "n8est"4"" tre9u"e s& ;"e Hust";"cat& 4"nIn# c$nt #e 3re8e#er"le 3lanulu" #e mana2ement al ar"e" >#ac& e%"st&? :"Gsau ale unu" stu#"u :t""n4";"c rele8ant- cu res3ectarea le2"sla4"e" a3l"ca9"le Cn 8"2$are :" a re2ulamentulu" "ntern al structur"" #e a#m"n"strare a aceste"a >#ac& e%"st&?) E%ce34"e ;ac marcaHele- 3entru care au ;$st ela9$rate stu#"" :t""n4";"ce la n"8el na4"$nal) Co$di)ii (e$era#e Pr$"ectele 3r"8"n# "n;rastructura #e 8"D"tareG"n;$rmare tre9u"e s& "nclu#& $ %trate(ie de 'iCitare Fa$exat #a Cererea de 3i$a$)areG- care s& #em$nstreDe c& D$na are 3$ten4"al #e a atra2e 8"D"tat$r" :" c& 3r$"ectul r&s3un#e une" ne8$" c$ncrete a #";er"tel$r cate2$r"" #e 8"D"tat$r") Un cu3r"ns rec$man#at al strate2"e" #e 8"D"tare este #"s3$n"9"l Cn Ane%a 0) Strate2"a #e 8"D"tare tre9u"e real"Dat& la n"8elul ar"e" naturale 3r$teHate- anal"Da ;lu%ur"l$r #e 8"D"tat$r" :" a rela4"e" cu c$mun"t&4"le l$cale tre9u"n# s& "nclu#& :" D$nele l"m"tr$;e ale aceste"a)

$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

Ce$tre#e de 'iCitare $u 'or i$&#ude >a&i#it)i de &aCare &u %&o" turi%ti&: dar "ot i$&#ude !axi! 5 B$&"eri de%ti$ate "er%o$a#u#ui ad!i$i%trati' a# ariei "rote=ate: 'o#u$tari#or <i &er&ettori#or <i &are $u 'iCeaC rea#iCarea de @e$e>i&ii !ateria#e1 E$ a&e#a<i &o$text: &o$%truirea %"a)ii#or de a#i!e$ta)ie "u@#i& B$ &adru# &e$tre#or de 'iCitare $u e%te &?e#tuia# e#i(i@i#N Pu$&te#e de i$>or!are 'or a'ea o %u"ra>a) uti# tota# de !axi! 4. ! -1 Pe$tru &e$tre#e de 'iCitare <i "u$&te#e de i$>or!are $u %e 'a de"<i &o%tu# de /... euro,!- >;&r& ,VA? ra3$rtat la su3ra;a4a #es;a:urat& a "m$9"lulu"I La 3r$"ectarea centrulu" #e 8"D"tareG3unctel$r #e "n;$rmare tre9u"e s& se 4"n& seama #e urm&t$arele as3ecteL am3lasamentul centrulu" >#"s3$n"9"l"tatea 8"D"tat$r"l$r :" acces"9"l"tatea centrulu"le2&tur"le cu D$narea ar"e" naturale 3r$teHate etc)?- c&"le #e acces >3$tec"- restr"c4""?- act"8"t&4" recrea4"$naleGe#ucat"8e 3entru 8"D"tat$r"- 3r$2rame tur"st"ce ale un$r $3erat$r" #e tur"sm- c$stur"le 3entru men4"nerea centrulu"- 3ers$nal an2aHatG8$luntar" etc)?) Ar!"tectura centrulu" #e 8"D"tare- 3recum :" m$#ul Cn care #$tarea acestu"a a ;$st 2In#"t& Cn 8e#erea at"n2er"" $9"ect"8ulu" #e c$n:t"ent"Dare a 8"D"tat$r"l$r >e%3er"en4e mult"me#"a etc)? c$nst"tu"e 3uncte #e re;er"n4& Cn e8aluarea 3r$"ectulu") O9"ect"8ele #e "n;rastructur& #e la 3unctul a? :" 9? 3$t ;" real"Date Cn "nter"$rul sau Cn a;ara ar""l$r naturale 3r$teHate- l$cal"Darea tre9u"n# s& ;"e Hust";"cat& 3r"n strate2"a #e 8"D"tare sau 3r"n alte #$cumente rele8ante- 3entru cele #e la 3unctul 9?) Ven"tur"le $94"nute #"n 2est"unea "n;rastructur"" #e 8"D"tare 8$r ;" ut"l"Date 3entru ac$3er"rea c!eltu"el"l$r curente ale centrulu"- a;erente mana2ementulu" ar"e" naturale 3r$teHate :" 3entru ;"nan4area alt$r ac4"un" #e c$nser8are a ar"e" naturale 3r$teHate) O ar"e natural& 3r$teHat& 3$ate a8ea $ s"n2ur& strate2"e #e 8"D"tareX Nu %u$t e#i(i@i#e a&ti'it)i#e "ri'i$d &o$%truirea dru!uri#or "u@#i&e: >ore%tiere: de ex"#oatare a(ri&o# etc) >3entru "n;$rmareL "n;rastructura #e trans3$rt se 3$ate ;"nan4a Cn ca#rul alt$r 3r$2rame ;"nan4ate #e Un"unea Eur$3ean&L Pr$2ramul O3era4"$nal ,rans3$rt- Pr$2ramul O3era4"$nal Re2"$nal- Pr$2ramul Na4"$nal #e *eD8$ltare Rural&?)

Co$di)ii %"e&i>i&e ,erenur"le a;erente centrel$r #e 8"D"tare :" 3unctel$r #e "n;$rmare 3re8&Dute la act"8"t&4"le #"n cate2$r"a . tre9u"e s& a3ar4"n& #$men"ulu" 3u9l"c al statulu" sau al un"t&4"" a#m"n"strat"8 ter"t$r"ale) ,"tularul #re3tulu" #e 3r$3r"etate $r" a#m"n"strare asu3ra terenulu" a;lat Cn #$men"ul 3u9l"c al statulu" sau al un"t&4"" a#m"n"strat"8 ter"t$r"ale 8a c$nst"tu" un #re3t su9sec8ent 3r"n una #"n m$#al"t&4"le le2ale #e 3unere la #"s3$D"4"e a terenulu"- c&tre a#m"n"strat$rulG cust$#ele ar"e" naturale $r" c&tre aut$r"tatea 3u9l"c& care r&s3un#e #e mana2ementul ar""l$r naturale 3r$teHate#ac& ar"a natural& 3r$teHat& nu are cust$#e sau a#m"n"strat$r- Cn 8e#erea real"D&r"" lucr&r"l$r #e e#";"care a centrulu" #e 8"D"tare sau a 3unctulu" #e "n;$rmare >$r" a alt$r $9"ecte #e "n;rastructur& 3re8&Dute la act"8"t&4"le #"n cate2$r"a .?) In#"cat$r"" care tre9u"e 3reDenta4" Cn m$# o@#i(atoriu Cn 3r$"ect- #ac& acesta "nclu#e act"8"t&4"le res3ect"8e >l"sta nu este e%clus"8&?L Out3ut ReDultat 1 centru #e 8"D"tare >care 3$ate "nclu#e % 8 8"D"tat$r" 3$tec" temat"ce- U $9ser8at$are etc)? U 8a ;" #etal"at 3entru ;"ecare t"3 #e 3u9l"c 4"nt& a8ut Cn 8e#ere) E%L

$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

9 3ers$ane #"n ca#rul 3r"m&r""l$r :" c$ns"l""l$r Hu#e4ene : ele8" cu 8Irsta cu3r"ns& Cntre ))))an"

))!-!*!-! Acti iti de tip ,:"! Acti iti pri ind meninerea sau mbuntirea strii de conser are a habitatelor i speciilor n ariile naturale prote6ate ,! Acti iti pri ind meninerea sau mbuntirea strii de conser are a habitatelor n ariile naturale prote6ate aG Lu&rri de redu&ere a >ra(!e$trii ?a@itate#or de i!"orta$) &o!u$itar Co$di)ii (e$era#e S$l"c"tantul tre9u"e s& #em$nstreDe c& aceste act"8"t&4" au ca $9"ect"8 ;"nal Cm9un&t&4"rea st&r"" #e c$nser8are a !a9"tatel$r 3entru care a ;$st ela9$rat 3r$"ectul >#e e%em3lu s& a"9& la 9aD& un stu#"u :t""n4";"c care s& ateste starea #e c$nser8are a !a9"tatulu"?N E;ectele ac4"un"l$r #e c$nser8are asu3ra st&r"" ec$l$2"ce a !a9"tatulu"G!a9"tatel$r 8"Dat>e? #e 3r$"ect tre9u"e m$n"t$r"Date 3e t$t 3arcursul 3r$"ectulu"- "ar reDultatele tre9u"e e8aluate 3er"$#"c) ReDultatulGe;ectul 3r$"ectulu" asu3ra st&r"" ;a8$ra9"le #e c$nser8are tre9u"e clar #em$nstrat Cna"nte #e ;"nal"Darea acestu"aN Sunt c$ns"#erate el"2"9"le "n8est"4""le Cn a;ara ar""l$r naturale 3r$teHate- Cn s3ec"al 3entru crearea #e c$r"#$are ec$l$2"ce- a8In# ca sc$3 re#ucerea ;ra2ment&r"" !a9"tatel$r- #ac& "n8est"4"a c$ntr"9u"e laL a? re#ucerea 2ra#ulu" #e ;ra2mentare a !a9"tatel$r #"n ca#rul ar"e" 3r$teHate :" e%t"n#erea D$ne" #e #"s3ers"e a s3ec""l$r #e3en#ente #e acestea- Cn#e3&rtarea un$r 9ar"ere ec$l$2"ce care au ca reDultat "D$larea un$r 3$3ula4"" #"n ca#rul acele"a:" s3ec""N 9? restaurarea "nte2r"t&4"" ar""l$r naturale 3r$teHate) Ac!"D"4"$narea terenulu" necesar 3entru "m3lementarea act"8"t&4"" 3$ate ;" c$ns"#erat& c!eltu"al& el"2"9"l&- #ac& sunt Cn#e3l"n"te c$n#"4""le s3ec";"cate Cn Ane%a - 3unctul 1<)1) :" #ac& este c$ns"#erat& $ c!eltu"al& rele8ant& 3entru 3r$"ectN @G Re&o$%tru&)ia e&o#o(i& a ?a@itate#or B$ arii#e $atura#e "rote=ate Pr$"ectele #e rec$nstruc4"e ec$l$2"c& se re;er& la 3r$cesul #e re;acere a unu" !a9"tat natural Cn sensul Cm9un&t&4"r"" sau men4"ner"" st&r"" ;a8$ra9"le #e c$nser8are sau re;acerea ;unc4""l$r un$r ec$s"steme care au ;$st #"m"nuate sau #e2ra#ate ca urmare a un$r act"8"t&4"- #e $9"ce" antr$3"ce >e%) su9st"tu"rea un$r ec$s"steme naturale cu unele art";"c"ale ( #esecarea un$r D$ne ume#e Cn 8e#erea 3ract"c&r"" a2r"cultur""?) Re;acerea acest$r ;unc4"" tre9u"e sa c$n#uc& la men4"nerea st&r"" ;a8$ra9"le #e c$nser8are a s3ec""l$r #e ;l$r& :" ;aun& s&l9at"c& :" a !a9"tatel$r) Co$di)ii (e$era#e V$r ;" c$ns"#erate 3r"$r"tare 3entru ;"nan4are act"8"t&4"le care 8"DeaD& s3ec""G!a9"tate #e "m3$rtan4& na4"$nal&Gc$mun"tar& 3r"$r"tare sau en#em"ceN *ac& ;act$r"" care au #us la #e2ra#area !a9"tatulu"Gec$s"stemulu" 3$t ;" "#ent";"ca4"- tre9u"e s& se a#uc& Hust";"c&r" cu 3r"8"re la 3$s"9"l"tatea el"m"n&r"" acest$ra 3e 9aDa un$r stu#"" :t""n4";"ce G te!n"ce e%"stente la m$mentul #e3uner"" cerer"" #e ;"nan4are) Qn c$n#"4""le Cn care rec$nstruc4"a ec$l$2"c& 8"DeaD& ;act$r"" care nu 3$t ;" el"m"na4" >e%L m$#";"c&r" cl"mat"ce 2l$9aleGre2"$nale? tre9u"e s& se ;ac& #$8a#a- Cn 9aDa unu" stu#"u :t""n4";"c- c& act"8"tatea #e rec$nstruc4"e ec$l$2"c& se a#reseaD& men4"ner"" 3e termen lun2 a un$r ;unc4"" :" ser8"c"" ale !a9"tatulu"Gec$s"stemulu" >e%)L ;unc4"a #e su3$rt a 9"$#"8ers"t&4""? ca :" a#a3tare la n$"le c$n#"4"" cl"mat"ce >e%L a#a3tarea la
$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea ' '

m$#";"c&r" ale re2"mulu" !"#r$l$2"c 3entru as"2urarea st&r"" ;a8$ra9"le #e c$nser8are a un$r s3ec"" #e3en#ente #e acesta?N E;ectele ac4"un"l$r #e rec$nstruc4"e asu3ra st&r"" #e c$nser8are a !a9"tatulu"Gs3ec""l$r 8"Date #e 3r$"ect tre9u"e m$n"t$r"Date 3e t$t 3arcursul 3r$"ectulu"- "ar reDultatele acest$ra tre9u"e e8aluate 3er"$#"c 3r"n sta9"l"rea un$r stan#ar#e #e 3er;$rman4& s" a unu" s"stem #e m$n"t$r"Dare- 3r"n c$m3ara4"e cu $ stare #e re;er"n4&- "ma2"n" "st$r"ce ale s"tulu" >!&r4"- aer$;$t$2rame?- 3r"n strate2"" #e "nter8en4"e 3entru c$rectarea Cn t"m3ul "m3lement&r"" a e;ectel$r ne#$r"te etc)N Ac!"D"4"$narea terenulu" necesar 3entru "m3lementarea act"8"t&4"" 3$ate ;" c$ns"#erat& c!eltu"al& el"2"9"l&- #ac& sunt Cn#e3l"n"te c$n#"4""le s3ec";"cate Cn Ane%a - 3unctul 1<)1 a 3reDentulu" 2!"# :" #ac& este c$ns"#erat& $ c!eltu"al& rele8ant& 3entru 3r$"ect)

Co$di)ii %"e&i>i&e ,erenur"le a;erente act"8"t&4"l$r #e rec$nstruc4"e ec$l$2"c& tre9u"e s& a3ar4"n& #$men"ulu" 3u9l"c al statulu" sau al un"t&4"" a#m"n"strat"8 ter"t$r"ale) Inter8en4""le Cn sc$3ul rec$nstruc4"e" ec$l$2"ce a ec$s"stemel$r naturale :" rea9"l"t&r"" un$r ec$s"steme nec$res3unD&t$are sau #e2ra#ate se 8$r ;ace la 3r$3unerea c$ns"l"ulu" :t""n4";"c al ar"e" naturale 3r$teHate :" cu a3r$9area aut$r"t&4"" 3u9l"ce centrale 3entru 3r$tec4"a me#"ulu" sau la 3r$3unerea aut$r"t&4"" 3u9l"ce centrale 3entru 3r$tec4"a me#"ulu"- Cn caDul Cn care ar"a 3r$teHat& nu are c$ns"l"u :t""n4";"c c$nst"tu"t) Ate$)ieM Pe$tru &a "roie&tu# % "oat >i &o$%iderat "e$tru >i$a$)are di$ >o$duri euro"e$e: %o#i&ita$tu# tre@uie % de!o$%treCe & a&ti'itatea de re&o$%tru&)ie e&o#o(i& e%te re#e'a$t di$ "u$&t de 'edere a# &o$tri@u)iei #a o@ie&ti'e#e POS Mediu1 &G Mo$itoriCarea ?a@itate#or <i %"e&ii#or de i!"orta$) &o!u$itar,$a)io$a# A&ti'it)i "ri'i$d !o$itoriCarea %"e&ii#or <i ?a@itate#or #a $i'e#u# u$eia %au !ai !u#tor arii $atura#e "rote=ate: B$ %&o"u# B!@u$t)irii !a$a(e!e$tu#ui <i a ati$(erii o@ie&ti'e#or de &o$%er'are Co$di)ii (e$era#e S$l"c"tantul tre9u"e s& #escr"e 3r$t$c$alele #e m$n"t$r"Dare care se 8$r ;$l$s"L met$#e #e 3rele8are G"n8entar"ere- Cnre2"strare a #atel$r- anal"D& a #atel$r- as"2urarea :" c$ntr$lul cal"t&4"" #atel$r- 3ers$nalul "m3l"cat- ec!"3amentele :" 3lanul #e lucru etc) Pr$t$c$aleleG3lanur"le #e m$n"t$r"Dare ut"l"Date 3entru c$lectarea #atel$r 8$r tre9u" a8"Date anter"$r "m3lement&r"" act"8"t&4"" #e c&tre MMP- 3r"n #"rec4"a #e s3ec"al"tate- "ar reDultatele 3r$"ectulu" 8$r ;" 3use la #"s3$D"4"a MMP #u3& ;"nal"Darea 3r$"ectulu") Qn caDul ar""l$r 3entru care e%"st& 3r$"ecte Cn "m3lementare- 3r"n care se ela9$reaD& 3r$t$c$aleG3lanur" #e m$n"t$r"Dare- act"8"t&4"le 8$r ;" 3r$2ramate ast;el CncIt s& ;"e c$relate cu cele #"n 3r$"ectul a;lat Cn "m3lementare- Cn m&sura Cn care acest lucru este 3$s"9"l) Co$di)ii %"e&i>i&e U$ "roie&t di$ a&ea%ta &ate(orie "oate >i de"u% doar de &tre %au B$ "arte$eriat &u ad!i$i%tratorii,&u%toCii arii#or $atura#e "rote=ate %au B$ &aCu# B$ &are o arie "rote=at $u are %i%te! de ad!i$i%tra)ie &o$%tituit: autoritatea de !ediu re%"o$%a@i# "e$tru !a$a(e!e$tu# ariei re%"e&ti'e1

$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

dG A#te a&ti'it)i "ri'i$d B!@u$t)irea %au !e$)i$erea %trii de &o$%er'are >a'ora@i# a ?a@itate#or B$ arii#e $atura#e "rote=ate F&are reCu#t di$ "#a$u# de !a$a(e!e$t: %tudii re#e'a$te B$ do!e$iu %au a#te do&u!e$te &are i$te(reaC reCu#tate#e u$or %tudii <tii$)i>i&eG1

$hidul Solicitantului % Axa Prioritar 4 POS Mediu & Sesiunea '

<

"! Acti iti pri ind meninerea i mbuntirea strii de conser are a speciilor aG A&ti'it)i "e$tru redu&erea >ra(!e$trii ?a@itate#or,re>a&erea %au a%i(urarea &o$e&ti'it)ii "e$tru a%i(urarea di%"er%iei "o"u#a)ii#or %"e&ii#or de i!"orta$) &o!u$itar <i,%au $a)io$a# Co$di)ii (e$era#e 1? Pr$"ectele :" act"8"t&4"le 3r"8"n# redu&erea >ra(!e$trii ?a@itate#or,re>a&erea "o"u#a)ii#or %"e&ii#or de i!"orta$) $a)io$a# <i,%au &o!u$itar c$nst"tu"e $ act"8"tate el"2"9"l& #ac& sunt Cn#e3l"n"te urm&t$arele c$n#"4""L Sunt 9"ne Hust";"cate :" e%"st& $ mare 3r$9a9"l"tate s& ;"e "m3lementate cu succes >#e e%em3luL se 8$r men4"$na e%em3le #e 3r$"ecte s"m"lare?N /auDa care a #eterm"nat #"m"nuarea 3$3ula4"e" s3ec""l$r a ;$st Cnl&turat&) *e asemenea- 3$s"9"lele cauDe care ar 3utea amen"n4a re;acerea 3$3ula4"e" s3ec"e" tre9u"e el"m"nateN Qn caDul re"ntr$#ucer"" une" s3ec"" rare sau #"s3&rute- este necesar un stu#"u :t""n4";"c 9"ne ar2umentat >e%L ela9$rat 3e 9aDa 2!"#ur"l$r ela9$rate #e IU/N - Internat"$nal Un"$n ;$r /$nser8at"$n $; Nature - KKK)"ucn)$r2?- "ar acesta ar tre9u" s& ;"e su;"c"ent 3entru a #em$nstra neces"tatea- :ansele #e succes :" "m3actul 3$D"t"8 #e me#"u al une" ast;el #e act"8"t&4") Act"8"tatea Cn s"ne tre9u"e s& a"9& a8"Dul /$ns"l"ulu" =t""n4";"c al ar"e" 3r$teHate >sau al aut$r"t&4"" c$m3etente Cn caDul Cn care ar"a 3r$teHat& nu are /$ns"l"u =t""n4";"c c$nst"tu"t? :" tre9u"e s& ;"e re2lementat& 3r"n m&sur"le #e mana2ement al re;acer"" s3ec"e" >"ncluse Cn Planul #e Mana2ement al ar"e" naturale 3r$teHate?N Qn caDul Cn care s3ec"a este trans;erat& #"ntr-$ alt& surs&Gar"e 3r$teHat& tre9u"e s& e%"ste un ac$r# semnat Cntre t$ate 3&r4"le "m3l"cate >#$n$rul s3ec"e"- #u3& caD- :" a#m"n"stra4"aGcust$#ele ar""l$r naturale 3r$teHate?- Cn c$n;$rm"tate cu le2"sla4"a rele8ant& Cn 8"2$are >e%L a8"Dul Aca#em"e" R$mIne- 3erm"sGac$r# /I,ES?) Urm&t$arele ac4"un" sunt el"2"9"le :" Cn D$ne s"tuate Cn a;ara ar""l$r naturale 3r$teHateL Ac4"un"le "m3lementate Cn D$ne strate2"ce) Pr"n 5D$n& strate2"c&6 se Cn4ele2eL $ D$n& cu 8al$are natural& m"c&- #ar care este necesar& 3entru "m3lementarea un$r act"8"t&4" care a#uc un 9ene;"c"u semn";"cat"8 s3ec""l$r #"n ar""le naturale 3r$teHate) Ac4"un"le "m3lementate Cn "nter"$rul ar"e" 3r$teHate sau Cn D$ne a#"acente acest$ra >care se #es;&:$ar& la 2ran"4a sau Cn "me#"ata a3r$3"ere a ar"e" naturale 3r$teHate?- a8In# ca $9"ect"8 Cm9un&t&4"rea st&r"" #e c$nser8are a s3ec""l$r #"n res3ect"8a ar"e natural& 3r$teHat& >e%L ac4"un" #e c$ntr$l a s3ec""l$r "n8aD"8e 3entru a re#uce 3res"un"le care se e%erc"t& asu3ra s3ec""l$r aut$!t$ne :" care ar 3utea c$n#uce la #"s3ar"4"a acest$ra- crearea #e c$r"#$are ec$l$2"ce #e m"2ra4"e :" 3anm"%"e etc)?) @G A#te a&ti'it)i "ri'i$d B!@u$t)irea %au !e$)i$erea %trii de &o$%er'are a %"e&ii#or B$ arii#e $atura#e "rote=ate F&are reCu#t di$ "#a$u# de !a$a(e!e$t: %tudii re#e'a$te B$ do!e$iu %au a#te do&u!e$te &are i$te(reaC reCu#tate#e u$or %tudii <tii$)i>i&eG1 Ate$)ieM E>e&te#e a&)iu$i#or de !e$)i$ere,B!@u$t)ire a %trii de &o$%er'are a %"e&ii#or 'iCate de "roie&t tre@uie !o$itoriCate "e tot "ar&ur%u# "roie&tu#ui: iar reCu#tate#e a&e%tora tre@uie e'a#uate "eriodi& <i "u%e #a di%"oCi)ia autorit)ii "u@#i&e &e$tra#e "e$tru "rote&)ia !ediu#ui1 In#"cat$r"" care tre9u"e 3reDenta4" Cn m$# o@#i(atoriu Cn 3r$"ect- #ac& acesta "nclu#e act"8"t&4"le res3ect"8e >l"sta nu este e%clus"8&?L

Out3ut m&sur& #e c$nser8are >e%L rec$nstruc4"e ec$l$2"c&? 3r"8"n# s3ec"a))))))) :"Gsau !a9"tatul)))))) #"n ar"a natural& 3r$teHat& "m3lementat&

ReDultat / !a su3ra;a4a e;ect"8& #e "m3lementare a m&sur""

))!-!*!4! Acti itati de tip 1! Acti iti de consultare# contientizare i informare Act"8"t&4"le #e "n;$rmare :" c$n:t"ent"Dare se re2&sesc ca :"L I) acti iti ce au ca scop creterea ni elului general de contientizare >e%L $r2an"Darea #e act"8"t&4" cu c$3"""- $r2an"Darea #e ta9ere sau alte act"8"t&4" Cn teren- Cn 8e#erea c$n:t"ent"D&r"" acest$ra cu 3r"8"re la m&sur"le #e c$nser8are- c$m3$rtamentul Cn ar"a 3r$teHat&- s3ec""le :" !a9"tatele "m3$rtante #"n ar"a 3r$teHat& :" neces"tatea c$nser8&r"" acest$ra etc)? /erer"le #e ;"nan4are tre9u"e s& #escr"e act"8"t&4"le 3r$3use 3entru cre:terea 2ra#ulu" #e c$n:t"ent"Dare :" s& "#ent";"ce 2ru3ul>2ru3ur"le? 4"nt& 8"Dat>e? 3e 9aDa anal"De" ;act$r"l$r "nteresa4" >8eD" /ererea #e ;"nan4are?) /re:terea 2ra#ulu" #e c$n:t"ent"Dare tre9u"e "nclus& ca act"8"tate s3ec";"c& a 3r$"ectulu" Cn anal"Da ca#rulu" l$2"c >8eD" /ererea #e ;"nan4are? a8In# as$c"at& un set #e "n#"cat$r" :" $ sum& al$cat& act"8"t&4"" care s& se re2&seasc& Cn 9u2et) *"n m$ment ce sc$3ul #e 9aD& al aceste" act"8"t&4" este cre:terea 2ra#ulu" #e c$n:t"ent"Dare- reDultatele $3era4"$nale- 3recum :" 3r$#ucerea :" #"str"9u"rea #e mater"ale nu 3$t ;" c$ns"#erate ca :" "n#"cat$r" rele8an4") Ast;el- "n#"cat$r"" a#ec8a4" tre9u"e s& m&s$are e>e&te#e act"8"t&4"" #e cre:tere a 2ra#ulu" #e c$n:t"ent"Dare#e e%em3luL e8aluarea 2ru3ulu">2ru3ur"l$r? 4"nt& 8"Dat>e? 3entru a #eterm"na e8$lu4"a 2ra#ulu" #e c$n:t"ent"Dare ;a4& #e starea #e re;er"n4&- n"8elul #e "m3l"care a ;act$r"l$r "nteresa4"N 3r$3a2area un$r m$#";"c&r" c$m3$rtamentale >e%) re#ucerea cant"t&4"" #e #e:eur" 3r$#use-aruncate #e 8"D"tat$r" - #$ar #ac& aceasta re3reD"nt& $ amen"n4are 3entru s3ec""le :" !a9"tatele 4"nt&?- #eD8$ltarea #e 3$l"t"c" #e 3r$tec4"e a natur""- m$#";"c&r" le2"slat"8e- 3art"c"3area la e8en"mente s3ec"ale- n"8elul #e re;lectare Cn m"Hl$acele #e "n;$rmare) Pentru t$ate act"8"t&4"le #e c$n:t"ent"DareG"n;$rmare e%te o@#i(atorie "re(tirea u$ui "#a$ de &o!u$i&are- care s& 8"DeDe cre:terea Cn4ele2er"" 3r"n ut"l"Darea "n;$rma4"e" :" cun$a:ter""- $94"nerea un$r m$#";"c&r" c$m3$rtamentale G 3$l"t"ce G #e at"tu#"ne ca reDultat al une" ma" 9une Cn4ele2er" etc) Acest 3lan tre9u"e s& "nclu#& cel 3u4"n urm&t$arele sec4"un"L 1) Anal"Da s"tua4"e" curenteN 2) Anal"Da staOe!$l#er"l$rN ) Anal"Da canalel$rG"nstrumentel$r #e c$mun"care ') O9"ect"8ele 3lanulu" #e c$mun"careN 0) MesaHeN <) Pu9l"c 4"nt&N 7) Act"8"t&4" t"3 >c$mun"care #"rect&- #eD8$ltare #e mater"ale etc)?N @) Plan #e ac4"une >#enum"re act"8"t&4"- #escr"ere- 3er"$a#a #e "m3lementare- res3$nsa9"l- "n#"cat$r"?N ))! acti iti ce au ca scop creterea ni elului de contientizare n str@ns conexiune cu acti itile concrete de conser are Aceste act"8"t&4" 8"DeaD& ac4"un" #e "n;$rmare :" c$n:t"ent"Dare 3entru #"sem"narea reDultatel$r act"8"t&4"l$r "m3lementate 3r"n 3r$"ect) Este 3re;era9"l ca aceste ac4"un" s& ;"e "n"4"ate Cnc& #"n ;aDa #e Cnce3ut a 3r$"ectulu"L - Act"8"t&4" #e "n;$rmare 3entru ;ac"l"tarea "m3lement&r"" rec$man#&r"l$r #"n 3lanur"le #e mana2ement :" a 3r$"ectulu"- act"8"t&4" a#resate 3u9l"culu" lar2 :" ;act$r"l$r "m3l"ca4"N
@

Ac4"un" #e #"sem"nare :" c$n:t"ent"Dare Cn sc$3ul 3reDent&r"" 3r$"ectulu" :" a reDultatel$r acestu"aatIt 3u9l"culu" lar2- cIt :" ;act$r"l$r "nteresa4" care ar 3utea 9ene;"c"a #"n e%3er"en4a $;er"t&N Ac4"un" #e c$nsultare 3u9l"c& 3entru #esemnarea #e n$" ar"" naturale 3r$teHate sau 3entru "nclu#erea un$r su3ra;e4e n$" Cn ar""le naturale 3r$teHate e%"stenteN Act"8"tatea #e c$nsultare 3u9l"c& a;erent& 3r$ce#ur"" #e ela9$rare :" a3r$9are a 3lanulu" #e mana2ement)

Planul #e c$mun"care tre9u"e s& e8alueDe s"tua4"a e%"stent& :" ;act$r"" "nteresa4"- s& "#ent";"ce $3$rtun"t&4"le :" m"Hl$acele >Cn s3ec"al mesaHele c!e"e? 3entru cre:terea c$n:t"ent"D&r"" Cn c$nc$r#an4& cu $9"ect"8ele- s& ;"e real"st- s& "nte2reDe un 3lan #e ac4"une :" s& m$n"t$r"DeDe "m3lementarea cu aHut$rul "n#"cat$r"l$r) Co$di)ii (e$era#e Pri$ POS Mediu %u$t >i$a$)ate a&ti'it)i de &o$<tie$tiCare &are 'iCeaC redu&erea,B$#turarea "re%iu$i#or a$tro"i&e a%u"ra %"e&ii#or <i ?a@itate#or de i!"orta$) &o!u$itar,$a)io$a#1 E$ &adru# a&e%tei a&ti'itati %u$t i$&#u%e %i a&ti'itati#e de i$>or!are,"u@#i&itate o@#i(atorii: i!"u%e de %"e&i>iu# >i$a$tarii di$ >o$duri $era!@ur%a@i#e1 +a#oarea e#i(i@i# &u!u#at a a&ti'it)i#or di$ &ate(orii#e E <i 3 $u tre@uie % de"<ea%& 52N di$ 'a#oarea e#i(i@i# a "roie&tu#ui1 V$r ;" ;"nan4ate cu 3r"$r"tate mater"alele cu $ #urat& #e 8"a4& su;"c"ent& 3entru a as"2ura $ e%3unere 3relun2"t& >e%L ma" multe lun"? :" "m3act #e c$n:t"ent"Dare 3utern"c- s$l"c"tan4"" tre9u"n# s& Hust";"ce "m3actul ;"nal al mater"alel$r res3ect"8e asu3ra st&r"" #e c$nser8are >4"nIn# c$nt #e ra3$rtul #"ntre c$stur"le "m3l"cate- 9ene;"c""le #e c$nser8are est"mate :" 3r"nc"3"ul #eD8$lt&r"" #ura9"le?) +"ecare ac4"une #e c$mun"care sau #"sem"nare tre9u"e s& ;"e a#a3tat& la 3u9l"cul 4"nt&) Acesta tre9u"e clar #e;"n"t- "ar m$t"8a4"a 3entru ale2erea 3u9l"culu" 4"nt& tre9u"e 9"ne Hust";"cat&N +$rmularea ac4"un"l$r #e c$mun"care sau #"sem"nare tre@uie % ur!rea%& "rodu&erea u$ui i!"a&t !%ura@i#: &are % (e$ereCe rea&)ii >a'ora@i#e "e ter!e$ #u$( Este rec$man#at& ut"l"Darea act"8"t&4"l$r #e $nl"ne PR Cn caDul Cn care aceastea re3reD"nt& 8ar"anta $3t"m& #"n 3unct #e 8e#ere al "m3actulu" asu3ra 3u9l"culu" 4"nt& :" al e;"c"en4e" c$stur"l$r "m3l"cate) Ac4"un"le #e c$mun"care tre9u"e s& a9$r#eDe :" as3ectele le2ate #e 9ene;"c""le ec$n$m"ce :" s$c"ale 3e care le 2enereaD& "m3lementarea re4ele" Natura 2000) Pr"ntre acestea se num&r& as"2urarea ser8"c""l$r #e me#"u- ;urn"Darea #e 3r$#use al"mentare :" lemn$ase cert";"cate- crearea #e n$" l$cur" #e munc& >#e e%em3lu Cn ec$tur"sm- a2r"cultura $r2an"c& etc)?- #"8ers";"carea ec$n$m"e" l$calecre:terea sta9"l"t&4"" ec$n$m"ce :" Cm9un&t&4"rea c$n#"4""l$r #e tra"- ca :" re#ucerea 3r$9lemel$r l$cale #e me#"u cum ar ;" 3$luarea a3e") E$ 'ederea a%i(urrii u$ui i!"a&t &Kt !ai !are a# a&ti'it)i#or de &o$<tie$tiCare e%te re&o!a$dat uti#iCarea #ideri#or de o"i$ie: or(a$iCarea de e'e$i!e$te !ediati&e de i!"a&t F%e!i$arii: &o$>eri$)e: ex"oCi)ii et&)? Qn caDul Cn care act"8"tatea #e c$n:t"ent"DareG"n;$rmare se re;er& la $ anum"t& ar"e natural& 3r$teHat& cu structura #e a#m"n"strare ;unc4"$nal&- este necesar& "m3l"carea a#m"n"stra4"e"Gcust$#elu" aceste"a >3r"n ac$r# scr"s sau 3artener"at?) E;ecteleGreDultatele act"8"t&4"l$r #e c$n:t"ent"Dare 8$r tre9u" de!o$%trate,=u%ti>i&ate atKt "e "ar&ur%u# "roie&tu#ui: &Kt <i B$ai$te de "#ata >i$a# >c$relate cu "n#"cat$r"" #e "m3act :" "n#"cat$r"" #e reDultat? 3r"n #$cumente care tre9u"e s& #em$nstreDe nu numa" "n;$rmarea 3u9l"culu" 4"nt&- c" "m3actul m&sur"l$r #e c$n:t"ent"Dare asu3ra c$m3$rtamentulu" 3u9l"culu" 4"nt&- Cn sensul c$ntr"9u4"e" la as"2urarea st&r"" ;a8$ra9"le #e c$nser8are a s3ec""l$r :" !a9"tatel$r) Act"8"t&4"le #e "n;$rmare sunt el"2"9"le #$ar Cn sc$3ul #"sem"n&r"" "n;$rma4""l$r cu 3r"8"re la 3r$"ect)
B

Art"c$lele 8$r ;" 3u9l"cate Cn 3resa l$cal&Gre2"$nal&Gna4"$nal& cu cel ma" mare t"raH- au#"tat& .RA,)

Ate$)ieM E$ &adru# "ro&e%u#ui de e'a#uare a re#e'a$)ei "e$tru a&ti'it)i#e de ti" E: re%"e&tarea &o$di)ii#or de !ai %u% 'a a'ea u$ i!"a&t i!"orta$t a%u"ra "u$&ta=u#ui o@)i$ut de "roie&t1 In#"cat$r"" care tre9u"e 3reDenta4" Cn m$# o@#i(atoriu Cn 3r$"ect- #ac& acesta "nclu#e act"8"t&4"le res3ect"8e >l"sta nu este e%clus"8&?L Out3ut 9 sem"nar"" : c$n;er"n4e ( #";uD&r" ale ;"lmulu" )))) t art"c$le Cn 3res& 1 Ke9s"teG 3a2"na Ke9 ReDultat minim 8 3ers$ane c$n:t"ent"Date asu3ra))))) minim m 3ers$ane c$n:t"ent"Date asu3ra))))) minim n 3ers$ane c$n:t"ent"Date asu3ra))))) tira+ nr.))))) minim 9 8"D"tat$r" cre.terea cu ....; 2cel puin '03 a gradului de con.tienti(are a grupului int...... 2ot3 2umrul de brouri# pixuri# calendare i alte materiale de acest gen a fi specificat pentru fiecare indicator de output! 3i#!e do&u!e$tare +"lmele #$cumentare ;"nan4ate Cn ca#rul aceste" act"8"t&4" tre9u"e s& 8"DeDe 3e #e $ 3arte sens"9"l"Darea 3u9l"culu" 4"nt& ;a4& #e 3r$9lemele e%"stente Cn ar""le naturale 3r$teHate >Cn s3ec"als"tur"le Natura 2000? :" c$nc$m"tent- c$n:t"ent"Darea :" c$"nteresarea acestu"a 3r"n 3r"sma 9ene;"c""l$r 3e care ar""le naturale >Cn s3ec"al- s"tur"le Natura 2000? le 3$t a#uce c$mun"t&4"l$r res3ect"8e >#eD8$ltare #ura9"l&- s&n&tate etc)?) A8In# Cn 8e#ere $9"ect"8ul #e c$n:t"ent"Dare- aceste ;"lme nu 8$r 8"Da as3ecte 3ur :t""n4";"ce- c" 8$r tre9u" s& a9$r#eDe #$ar acele teme care s& as"2ure Cn4ele2erea mesaHulu" 3r"8"n# neces"tatea 3r$teH&r"" 9"$#"8ers"t&4"" #e c&tre 3u9l"cul 4"nt&) /ate2$r"" #e ;"lme #$cumentare ;"nan4ateL a? ;"lme #e ma%) 0 m"nute ( 8"DeaD& $ s"n2ur& ar"e natural& 3r$teHat&) Aceste ;"lme 3$t ;" real"Date #$ar 3entru ar""le care #e4"nGurmeaD& s& #e4"n& centre #e 8"D"tare >c$nstru"te 3r"n 3r$"ectul res3ect"8 sau alt 3r$"ect anter"$r?N 9? ;"lme scurte- t"3 reclam& >ma%"m 2 m"nute?- 8$r a9$r#a $ 3r$9lem& s3ec";"c& a;erent& s3ec""l$r :" !a9"tatel$r 3entru care a ;$st #eclarat& ar"a natural& 3r$teHat&) La n"8elul ;"ec&re" ar"" naturale 3r$teHate 8a ;" el"2"9"l 3entru ;"nan4are &e# !u#t u$ >i#! di$ &ate(oria aG) Pentru ;"lmele di$ &ate(oria @G l"m"tarea este #at& #e s3ec""le :" !a9"tatele 3entru care s-a c$nst"tu"t ar"a natural& 3r$teHat& :" #e m$#ul #e Hust";"care a 3r$9leme" s3ec";"ce urm&r"te4"nIn#u-se c$nt #e 3r"nc"3"ul e8"t&r"" #u9le" ;"nan4&r") +a#oarea e#i(i@i# !axi! a#o&at "e$tru >i#!e#e di$ &ate(oria aG e%te de 5.:... euro F>r T+AG1 .u2etul aceste" act"8"t&4" tre9u"e s& ;"e #etal"at :" s& a"9& Cn 8e#ere atIt 3re8e#er"le OUG 'G200< re;er"t$are la c$ntractul #e 3u9l"c"tate me#"a- re2ul"le #e 3"a4&- cIt :" $9"ect"8ul ;"nal al acestu" t"3 s3ec";"c #e act"8"tate)
'0

,emat"ca ;"lmulu" tre9u"e s& urm&reasc&- Cn 3r"nc"3alL #escr"erea s3ec""l$r :" !a9"tatel$r #e "m3$rtan4& c$mun"tar&Gna4"$nal&- 9ene;"c""le as$c"ate- 3r$9lemele e%"stente- alte as3ecte rele8ante 3entru 3r$"ect) *escr"erea #etal"at& >st$rUl"ne? al ;"lmulu" #$cumentar 8a ;" "nclus ca :" ane%& Cn 3lanul #e c$mun"care) Re#e'a$)a a&e%tei a&ti'it)i 'a >i a$a#iCat "ri$ "ri%!a &o$tri@u)iei >i$a#e #a o@ie&ti'e#e POS Mediu: a%"e&te#e e%e$)ia#e B$ a&e%t %e$% >ii$d !odu# de di%e!i$are: ti!"u# de ex"u$ere a# "u@#i&u#ui )i$t #a !e%a=u# >i#!u#ui: i!"a&tu# de &o$<tie$tiCare Ftre@uie % >ie &#ar =u%ti>i&at A <i "ri$ %i$o"%i% A !odu# de a@ordare a# te!e#or re%"e&ti'eG <i %u%te$a@i#itatea F>i#!u# do&u!e$tar 'a "utea >i 'iCio$at <i du" ter!i$area "roie&tu#ui ; B$ &e$tre#e de 'iCitare: T+: "a(i$i Oe@ et&1G1 Co$tri@u)ia #a o@ie&ti'e#e POS F&ua$ti>i&at "ri$ i$di&atori de i!"a&t %"e&i>i&iG 'a >i e'ide$)iat "ri$ uti#iCarea u$ei !etode re#e'a$te de %o$da=1 /$stur"le a;erente #";uD&r"" ;"lmulu" #$cumentar 3r"n "nterme#"ul 3$stur"l$r #e tele8"D"une nu 8$r ;" c$ns"#erate el"2"9"le- >ii$d re&o!a$date "arte$eriate#e !edia: uti#iCarea #ideri#or de o"i$ie: or(a$iCarea de e'e$i!e$te !ediati&e de i!"a&t et&) S$l"c"tantul 8a as"2ura e%3ert"DaG#atele :t""n4";"ce necesare 3entru ;"lm- ;"e #"n #$cumentele #"s3$n"9"le la n"8elul ar"e" naturale 3r$teHate- ;"e 3r"n real"Darea un$r act"8"t&4" su3l"mentare #e t"3 A)

Materia#e de &o$<tie$tiCare /u e%ce34"a mater"alel$r #e c$n:t"ent"Dare $9l"2at$r"" re2lementate 3r"n MIV :" a cel$r ;"nan4ate Cn ca#rul act"8"t&4"" .- se a3l"c& urm&t$arele restr"c4"" #e ;"nan4areL /$stur"le a;erente 9r$:ur"l$r- 3l"antel$r- 3"%ur"l$r- ma3el$r- :e3c"l$r- tr"c$ur"l$r- calen#arel$r9annerel$r- a;":el$r sau alt$r mater"ale #"n aceea:" cate2$r"e- 8$r ;" el"2"9"le #$ar Cn caDul Cn care acestea re3reD"nt& su3$rtul mater"al al un$r a&ti'it)i &o$&rete de &o$<tie$tiCare >e8en"mentesem"nar""- c$n;er"n4e- K$rOs!$3ur" :" altele #e acela:" t"3?) Pre(tirea a&e%tor !ateria#e $u "oate &o$%titui o a&ti'itate B$ %i$e1 /a e%ce34"e- Cn caDul ar""l$r naturale 3r$teHate care #e4"n centre #e 8"D"tare- 3re2&t"rea acest$r mater"ale #e c$n:t"ent"Dare 3$ate c$nst"tu" $ act"8"tate Cn s"ne- #ar tre9u"e Hust";"cat& 3r"n 3r"sma 3lanulu" #e c$mun"care :" a strate2"e" #e 8"D"tare) Var"anta electr$n"c& a res3ect"8el$r 9r$:ur"3l"ante etc) 8a ;" Cnc&rcat& 3e s"te-ul ar"e" naturale 3r$teHate sau :" al "nst"tu4"e" care a el"9erat ane%a E)1)0) *e asemenea- aceast& e%ce34"e se a3l"c& :" la 3r$"ectele na4"$nale Cn caDul Cn care "m3actul aceste" act"8"t&4" este Hust";"cat 3r"n 3lanul #e c$mun"care) Mater"alele #e c$n:t"ent"Dare tre9u"e s& ;"e "m3r"mate cu mesaHe c$nclu#ente- rele8ante 3entru 3r$"ect) Qn /+- S$l"c"tantul 8a tre9u" s& 3rec"DeDe urm&t$arele #etal""L #"mens"un"- mater"ale ut"l"Date- c$n4"nut >nr) #e 3a2"n"- #ac& "nclu# "ma2"n"- al9Gne2ru sau c$l$r?- mesaH) ,e%teleG"ma2"n"le cu care 8$r ;" "nscr"34"$nate aceste mater"ale #e c$n:t"ent"Dare 8$r ;" su3use a3r$9&r"" #e c&tre AMGOI POS Me#"u anter"$r "m3lement&r"" aceste" act"8"t&4") Pe@%iteAuri,Porta#e Pentru acest t"3 #e act"8"tate au ;$st #e;"n"te #$u& cate2$r"" #e act"8"t&4" el"2"9"leL 1) Qn caDul Cn care MIV nu 3re8e#e alt;el- Cn ceea ce 3r"8e:te 3u9l"c"tatea $9l"2at$r"e a;erent& 3r$"ectulu"'or >i e#i(i@i#e doar &?e#tuie#i#e a>ere$te rea#iCrii u$ei %e&)iu$i,"a(i$i >care s& "nclu#& #escr"erea 3r$"ectulu"- act"8"t&4"- reDultate etc)? B$ &adru# Oe@%iteAu#ui e$tit)ii re%"o$%a@i#e "e$tru aria $atura# "rote=at >Cn caDul ar""l$r 3r$teHate ;&r& cust$#eGa#m"n"stra4"e- aceast& 3a2"n& 8a ;" "nclus& 3e Ke9s"te-ul MMP?- 3recum :" a 3u9l"c&r"" un$r 9annereGl"nOur" etc) 3e Ke9s"te-ur"le un$r "nst"tu4"" rele8ante >aut$r"t&4" l$cale- un"8ers"t&4" etc)?) O 3rec"Dare Cn acest sens 8a ;" "nclus& Cn ane%ele E)1) :" E)1)0 >care s& cert";"ce c& "nst"tu4"a res3ect"8& :"-a #at ac$r#ul :" 8a as"2ura men4"nerea res3ect"8el$r 3a2"n"G9annere etc) 3e
'1

termen #e 0 an"?) *ac& Cn 3er"$a#a am"nt"t& anter"$r ar"a 3r$teHat& 8a ;" atr"9u"t& Cn a#m"n"strareGcust$#"eres3$nsa9"l"tatea as"2ur&r"" men4"ner"" 3a2"n"l$rG9annerel$r res3ect"8e 8a re8en" structur"" #e a#m"n"strareGcust$#elu" ar"e" naturale 3r$teHate res3ect"8e) Qn acest caD 3a2"na 8a ;" trans;erat& 3e Ke9s"teul ent"t&4"" res3ect"8e res3$nsa9"le 3entru ar"a natural& 3r$teHat&?) 2) Qn caDul Cn care Ke9s"te-ul 3r$3us 3r"n 3r$"ect c$nst"tu"e $ c$m3$nent& a 3lanulu" #e c$mun"care;"nan4area acestu"a 8a ;" el"2"9"l& #ac& sunt Cn#e3l"n"te urm&t$arele c$n#"4""L Pentru ;"ecare ar"e natural& 3r$teHat& 8a ;" el"2"9"l& cel mult real"Darea unu" s"n2ur Ke9s"te >Cn caDul Cn care e%"st& ma" multe ar"" naturale c$ncentrate la n"8el Hu#e4eanGre2"$nal se 8a real"Da un Ke9s"te c$mun?) Qn caDul Cn care acest Ke9s"te e%"st& #eHa- el 3$ate ;" actual"Dat :"Gsau Cm9un&t&4"t) O c$n#"4"e esen4"ala a ;"nan4&r"" este a%i(urarea %u%te$a@i#it)ii Oe@%iteAu#ui <i du" >i$a#iCarea "roie&tu#ui: "e ter!e$ de 2 a$i1 O 3re8e#ere Cn acest sens 8a ;" "nclus& Cn #eclara4"a #e an2aHament a s$l"c"tantulu" >acesta se $9l"2& s& as"2ure men4"nereaGactual"Darea Ke9s"te-ulu" 3e termen #e 0 an"- neres3ectarea aceste" $9l"2a4"" #eterm"nIn# #eclararea res3ect"8e" c!eltu"el" ca :" neel"2"9"l& :" recu3erarea e" #e la 9ene;"c"ar?) /!"ar Cn caDul Cn care $ alt& "nst"tu4"e 3artener& C:" asum&- 3r"n c$n8en4"a #e 3artener"at- Cntre4"nerea Ke9s"te-ulu" res3ect"8- res3$nsa9"l"tatea Cn caDul Cn care aceasta nu C:" 8a Cn#e3l"n" $9l"2a4""le 8a r&mIne t$t Cn sarc"na 9ene;"c"arulu") *e asemenea- este rec$man#at& 3u9l"carea un$r 9annereGl"nOur" etc) 3e Ke9s"te-ur"le un$r "nst"tu4"" rele8ante >A*R- aut$r"t&4" l$cale- un"8ers"t&4" etc)?) Acest "nstrument #e c$mun"care tre9u"e s& "nclu#& sec4"un" 3entru t$ate t"3ur"le #e 3u9l"c 4"nt& care ut"l"DeaD& "nternetul >c!"ar #ac& nu sunt 8"Date nea3&rat #e celelalte act"8"t&4" #"n 3r$"ect?) Or"entat"8- Ke9s"te-ul tre9u"e s& "nclu#&- urm&t$arele sec4"un"L o Pa2"n& #e Cnce3ut 2eneral&N o *escr"erea ar"e"Gar""l$r naturale 3r$teHate #"n 3unct #e 8e#ere al as3ectel$r #e c$nser8areL s3ec""le :" !a9"tatele #e "m3$rtan4& c$mun"tar&Gna4"$nal&Gl$cal& 8$r ;" #escr"se Cn am&nunt3entru ;"ecare s3ec"eG!a9"tat 8$r ;" as$c"ate elemente mult"me#"a etc)N o *escr"erea 2e$2ra;"c&- s$c"$-ec$n$m"c&- cultural&- tur"st"c& a re2"un"" res3ect"8eN o E8en"mente culturale l$cale >cu accent 3e as3ectele #e me#"u?N o Pa2"n" #e#"cate Cn care s& ;"e 3reDentate cele ma" recente "n"4"at"8e ale aut$r"t&4"l$r l$caleaut$r"t&4"l$r #e me#"u etc) 3r"8"n# 3r$tec4"a me#"ulu"- 9"$#"8ers"tatea >"nclus"8 l"nOur"le c&tre s"te-ur"le res3ect"8e? etc)N o Sec4"un" #e#"cate 3entruL c$mun"tatea l$cal& >m"Hl$ace mult"me#"a #e c$"nteresare :" c$n:t"ent"Dare a c$3""l$rele8"l$rGstu#en4"l$r- me#"ulu" #e a;acer"- ONG-ur"l$r- 3ens"$nar"l$r?:"- se3arat tur":t" >rec$man#&r"- re2ul" #e 9un& 3urtare Cn ar"a natural& 3r$teHat&- 2!"#ur"mater"ale 3u9l"c"tare electr$n"ce- l"nOur" ut"le etc)?N o L"nOur" :" rec$man#&r" c&tre Ke9s"te-ur"le ar""l$r naturale 3r$teHate e%"stente la n"8el na4"$nal >:"- e8entual- cele rele8ante la n"8el "nterna4"$nal?) Qn ela9$rarea 3r$3uner"" #e Ke9s"te- tre9u"e a8ut& Cn 8e#ere Cn s3ec"al ut"l"Darea mater"alel$r mult"me#"a #e mare "m3act asu3ra 3u9l"culu" 4"nt&- ca :" element #e 3r$m$8are a "n;$rma4"e" scr"se) Act"8"tatea #e real"Dare a Ke9s"te-ulu" nu este #e s"ne st&t&t$are- ea 3$ate re3reDenta $ c$m3$nent& "nte2rat$are alt$r act"8"t&4" c$ncrete #e c$n:t"ent"Dare >e8en"mente- sem"nar"" etc)? "ncluse Cn 3lanul #e c$mun"care)

Ate$)ieM
'2

O@ie&ti'u# a&e%tei &ate(orii de a&ti'it)i $u 'iCeaC %i!"#a i$>or!are a "u@#i&u#ui )i$t: &i tre@uie % deter!i$e a&)iu$i,de!er%uri &o$&rete a#e "u@#i&u#ui )i$t B$ %&o"u# a%i(urrii %trii >a'ora@i#e de &o$%er'are a %"e&ii#or <i ?a@itate#or di$ aria re%"e&ti'1 ))!-!*!.! Acti iti de tip 7! Acti iti de instruire i cretere a capacitii instituionale de gestionare a ariilor naturale prote6ate Co$di)ii (e$era#e Qn 8e#erea cre:ter"" :" Cnt&r"r"" ca3ac"t&4"" "nst"tu4"$nale a $r2an"Da4""l$r res3$nsa9"le cu mana2ementul ar""l$r 3r$teHate sunt el"2"9"le 3entru ;"nan4are urm&t$arele 3atru su9cate2$r"" #e act"8"t&4"L ses"un" #e "nstru"re >sem"nar""- 2ru3ur" #e lucru etc)? a8In# ca sc$3 cre:terea c$m3eten4el$r 3ers$nalulu" #"n structura #e mana2ement a une" ar"" 3r$teHate sau a une" aut$r"t&4" cu res3$nsa9"l"t&4" Cn #$men"ul 3r$tec4"e" me#"ulu" Cn 8e#erea as"2ur&r"" st&r"" ;a8$ra9"le #e c$nser8are a !a9"tatel$r :" s3ec""l$r #e "m3$rtan4& c$mun"tar& sau na4"$nal&N crearea s"stemel$r "n;$rmat"ce 3entru sect$rul 3r$tec4"a natur""- ac!"D"4"a #e ec!"3amente :" "nstrumentarul necesar a#m"n"stra4"e"Gcust$#elu" Cn 8e#erea m$n"t$r"D&r"" st&r"" #e c$nser8are ;a8$ra9"l& a !a9"tatel$r- a s3ec""l$r #e ;aun& :" ;l$r& s&l9at"c& #e "nteres c$mun"tarGna4"$nalN ac!"D"4"a #e la9$rat$are m$9"le sau a alt$r m"Hl$ace #e trans3$rt #est"nate act"8"t&4"l$r s3ec";"ce #e men4"nere :" c$nser8are a ar""l$r 3r$teHate- #$ar Cn caDul ar""l$r 3r$teHate care sunt 2est"$nate 3r"n structur" #e a#m"n"strare)

Ac!"D"4"a #e ec!"3amente :" s$;tKare este el"2"9"l& #$ar Cn caDul Cn care este Hust";"cat& c$ntr"9u4"a l$r e;ect"8& 3entru Cnt&r"rea ca3ac"t&4"" "nst"tu4"$nale a $r2an"Da4""l$r res3$nsa9"le cu mana2ementul ar""l$r 3r$teHate) +"ecare ac!"D"4"e tre9u"e Hust";"cat& 3r"n 3r"sma neces"t&4"" Cn c$nte%tul at"n2er"" $9"ect"8el$r #e c$nser8are) Pentru 3r$"ectele care "nclu# un s"stem "n;$rmat"c 3entru "m3lementarea 3lanur"l$r #e mana2ements$l"c"tan4"" tre9u"e s& $94"n& un ac$r# se3arat #e la ANPM >#u3a m$#elul E)1)0? "n care se 8a 3rec"Da ;a3tul c& nu e%"st& su3ra3unere cu 3r$"ectul ;"nan4at la n"8el na4"$nal #e ANPM) *e asemenea- s$l"c"tant"" C:" 8$r asuma res3$nsa9"l"tatea ca cele #$u& s"steme s& ;"e c$m3at"9"le Cn m$mentul "m3lement&r"" act"8"t&4"") Pentru a ;" el"2"9"le- aceste act"8"t&4" tre9u"e s& r&s3un#& neces"t&4"l$r #e "nstru"reGCnt&r"re a ca3ac"t&4"" "nst"tu4"$nale Cn c$n;$rm"tate cu res3$nsa9"l"t&4"le #"n c$ntractul #e a#m"n"strareGc$n8en4"a #e cust$#"e sau cu res3$nsa9"l"t&4"le APM- ARPM- ANPM- MMP- a:a cum sunt #escr"se Cn #$cumentele #e uD "ntern rele8ante >e%L ;":& #e 3$st?) Co$di)ii %"e&i>i&e Aceast& cate2$r"e #e act"8"t&4" se a#reseaD& #$ar a#m"n"strat$r"l$r :" cust$D"l$r ar""l$r naturale 3r$teHateMMP- ANPM- APM-ur"GARPM-ur"- care tre9u"e s& ;"e s$l"c"tan4" sau 3artener" Cn 3r$"ect) In#"cat$r"" care tre9u"e 3reDenta4" Cn m$# o@#i(atoriu Cn 3r$"ect- #ac& acesta "nclu#e act"8"t&4"le res3ect"8e >l"sta nu este e%clus"8&?L Out3ut / ses"un" #e tra"n"n2 ReDultat 8 (ile participant la instruire ( 3ers$ane "nstru"te asu3ra))))
'

De reti$utM /1 E$ &aCu# "roie&te#or i$te(rate F&are &o$)i$ !ai !u#te &ate(orii de a&ti'it)iG: a&e%tea tre@uie % de!o$%treCe & a&ti'it)i#e &o!"o$e$te &o$'er( &tre u$ o@ie&ti' >i$a# &#ar &o$turat F$u %u@ >or! de #i%t de &u!"rturi* ; a&ti'it)i di%"arateG1 -1 P#a$u# de a&?iCi)ii 'a re%"e&ta #e(i%#a)ia "ri'i$d a&?iCi)ii#e "u@#i&e: "re&u! <i ,omunicarea )nterpretati a ,omisiei cu pri ire la regulile comunitare aplicabile atribuirii contractelor nesupuse sau supuse parial pre ederilor "irecti elor pri ind Achiziiile Publice -..7,C /48,.-: di%"o$i@i# "e %iteAu# OOO1"o%!ediu1ro1 51 O"ortu$itatea a&?iCi)io$rii e&?i"a!e$te#or,@u$uri#or 'a >i a$a#iCat di$ "u$&t de 'edere a# $e&e%it)ii a&e%tora "e$tru i!"#e!e$tarea a&ti'it)i#or di$ "roie&t dar %i di$ "u$&tu# de 'edere a# $e&e%it)ii #or "e$tru &re<terea &a"a&it)ii %o#i&ita$tu#ui %au a &u%tode#ui,ad!i$i%tratoru#ui ariei $atura#e "rote=ate1 41 Pe$tru a&ti'it)i#e &are i!"#i& a&?iCi)io$area de !i=#oa&e de tra$%"ort,#a@oratoare !o@i#e: %u$t "re'Cute ur!toare#e &o$di)ii0 /1 A&?iCi)io$area !i=#oa&e#or de tra$%"ort tre@uie =u%ti>i&at "ri$ "ri%!a $e&e%it)ii #or B$ &adru# "roie&tu#ui <i u#terior >i$a#iCrii a&e%tuia: "re&u! <i di$ "u$&t de 'edere a# e>i&ie$)ei a&e%tei &?e#tuie#iI -1 Toate !i=#oa&e#e de tra$%"ort a&?iCi)io$ate 'or >i i$%&ri")io$ate &u #o(oAu# <i %#o(a$u# POS Mediu: %i(#a UE: %te!a Gu'er$u#ui Ro!K$iei: #o(oAu# I$%tru!e$te Stru&tura#e*: $u!e#e "roie&tu#ui <i >raCa >i$a$)at B$ &adru# Pro(ra!u#ui O"era)io$a# Se&toria# Mediu**1 0) I$>ra%tru&tura &o$%truit: !i=#oa&e#e de tra$%"ort <i e&?i"a!e$te#e,@u$uri#e de%ti$ate u$or a&ti'it)i &e %e 'or deru#a <i du" ter!i$area "roie&tu#ui: rea#iCate,a&?iCi)io$ate di$ re%ur%e#e >i$a$&iare a#e "roie&tu#ui: tre@uie % r!K$ %au % >ie tra$%>erate F"ri$ ori&e !i=#o& "er!i% de #e(eG B$ do!e$iu# "u@#i& a# %tatu#ui %au a# u$ittii ad!i$i%trati' teritoria#e B$ &aCu# B$ &are a&ea%ta are &a#itatea de @e$e>i&iar a# >i$a$tarii /.1 Du" B$&?eierea "roie&tu#ui: i$>ra%tru&tura &o$%truit 'a >i uti#iCat $u!ai "e$tru de%ti$a)ia "e$tru &are a >o%t rea#iCat: iar !i=#oa&e#e de tra$%"ort <i e&?i"a!e$te#e,@u$uri#e a&?iCi)io$ate di$ re%ur%e#e >i$a$&iare a#e "roie&tu#ui 'or >i uti#iCate ex&#u%i' "e$tru a&ti'it)i#e de !a$a(e!e$t a#e ariei $atura#e "rote=ate <i "e$tru i!"#e!e$tarea a#tor "roie&te a>ere$te a&e%teia1 71 E$ &aCu# B$ &are "ri$ "roie&t %u$t "ro"u%e o@ie&ti'e de i$>ra%tru&tur: %o#i&ita$tu#: da& a&e%ta e%te a#tu# de&Kt ad!i$i%tratoru#,&u%tode#e ariei $atura#e "rote=ate: e%te o@#i(at % "reCi$te %u"#i!e$tar <i u$ a$(a=a!e$t >er! a# ad!i$i%tratoru#ui,&u%tode#ui Fdoar "e "erioada B$ &are e%te 'a#a@i# &o$'e$)ia de &u%todie: B$ &aCu# arii#or $atura#e "rote=ate &are $u $e&e%it %tru&turi de ad!i$i%trareG "ri$ &are a&e%ta (ara$teaC: "otri'it di%"oCi)ii#or #e(a#e B$ 'i(oare: "re&u! <i B$ &o$>or!itate &u &#auCe#e &o$tra&te#or de ad!i$i%trare , &o$'e$)ii#or de &u%todie: a%i(urarea re%ur%e#or >i$a$&iare <i u!a$e "e$tru >u$&)io$area <i B$tre)i$erea a&e%tora du" >i$a#iCarea "roie&tu#ui A B$ &adru# o@#i(a)iei (e$era#e de a%i(urare a !a$a(e!e$tu#ui &ore%"u$Ctor a# ariei $atura#e "rote=ate B$ &auC//1 E$ %itua)ia arii#or $atura#e "rote=ate >r ad!i$i%trator %au &u%tode #a !o!e$tu# de"u$erii &ererii de >i$a$)are: %o#i&ita$tu# e%te o@#i(at % "reCi$te %u"#i!e$tar <i u$ a$(a=a!e$t >er! di$ "artea autorit)ii de !ediu &o!"ete$te B$ a&e%t %e$%: &o$>or! di%"oCi)ii#or #e(a#e B$ 'i(oare: de a a%i(ura re%ur%e#e >i$a$&iare <i u!a$e "e$tru >u$&)io$area <i B$tre)i$erea a&e%tora du" >i$a#iCarea "roie&tu#ui A B$ &adru# o@#i(a)iei (e$era#e de a a%i(ura !a$a(e!e$tu# &ore%"u$Ctor a# ariei $atura#e "rote=ate B$ &auC /- F%e 'a uti#iCa B$ a&e%t %e$% de&#ara)ia di$ A$exa E1/1- #a Cererea de 3i$a$)areG1 41 So#i&ita$tu# tre@uie % %ta@i#ea%& u$ %i%te! de "u$&te de re>eri$) F milestonesG: ex"ri!ate "ri$ i$ter!ediu# i$di&atori#or de !o$itoriCare ai "roie&tu#ui: &are % !ar&?eCe "ro(re%u# a&e%tuia1
10 11

*e asemenea- Cn c$ntractul #e ;"nan4are 8$r ;" "ncluse 3re8e#er" clare Cn acest sens) /$n;$rm O)U)G)nr)07G2007 :" a le2"sla4"e" su9sec8ente rele8ante) 12 /$n;$rm O)U)G)nr)07G2007 :" a le2"sla4"e" su9sec8ente rele8ante)
''

61 A&)iu$i#e &o$&rete tre@uie % >ie &o$>or!e &u "re'ederi#e P#a$u#ui de Ma$a(e!e$t a# ariei $atura#e "rote=ate Fda& a&e%ta e%te a"ro@atG <i a#e %trate(iei de 'iCitare: "#a$u#ui de &o!u$i&are: o@#i(a)ii#or de ra"ortare %au a#tor %tudii re#e'a$te: du" &aC1 81 E$ &aCu# %&?i!@rii ad!i$i%tra)iei,&u%tode#ui ariei $atura#e "rote=ate "e "ar&ur%u# e'a#urii,%e#e&)iei %au i!"#e!e$trii "roie&tu#ui: Autoritatea de Ma$a(e!e$t tre@uie i$>or!at i!ediat &u "ri'ire #a %&?i!@ri#e i$ter'e$ite1 AM 'a a$a#iCa %itua)ia &reat de #a &aC #a &aC <i 'a de&ide da& "roie&tu# "oate >i i!"#e!e$tat B$ $ou# &o$text %au e%te $e&e%ar %to"area,retra(erea >i$a$)riiI /.1 E$ai$te de "#ata >i$a#: So#i&ita$tu# tre@uie % "reCi$te u$ ra"ort de audit B$to&!it de u$ e'a#uator i$de"e$de$t autoriCat &are &erti>i& Autorit)ii de Ma$a(e!e$t &?e#tuie#i#e e>e&tuate B$ &adru# "roie&tu#ui1 //1 E%te ex&#u% "arti&i"area "arte$eri#or F&a <i &o$tra&toriG #a "ro&eduri#e de a&?iCi)ie "u@#i& or(a$iCate B$ &adru# "roie&tu#uiI /-1 Pe$tru "roie&te#e (e$eratoare de 'e$it %e 'a "reCe$ta o a$a#iC >i$a$&iar &are 'a re>#e&ta di>ere$)a B$tre 'e$ituri#e <i &o%turi#e o"era)io$a#e (e$erate de "roie&t "e durata de 'ia) a i$'e%ti)iei1 +e$ituri#e $ete %e 'or #ua B$ &a#&u# #a %ta@i#irea >i$a$)rii $era!@ur%a@i#e1 /51 Ca re(u# (e$era#: a&ti'it)i#e "ro"u%e B$ "roie&t tre@uie % ai@ #o& B$ Co$e de&#arate arii $atura#e "rote=ate1 Ca ex&e")ie de #a re(u#: a&ti'it)i#e %e "ot de%><ura B$ a>ara arii#or $atura#e "rote=ate F&u re%"e&tarea re(u#i#or de e#i(i@i#itate a a&ti'it)i#or <i &?e#tuie#i#or "reCe$tate B$ GS <i a #e(i%#a)iei B$ 'i(oare "ri'i$d arii#e $atura#e "rote=ateG da& %u$t B$de"#i$ite ur!toare#e &o$di)ii0 ( Se re>er #a !%uri de &o$%er'are a %"e&ii#or <i ?a@itate#or i$&#u%e B$ a$exe#e OUG 24,-..4 <i #i%te#e de re>eri$) a#e %"e&ii#or <i ?a@itate#or di$ Dire&ti'a Ha@itate "reCe$te B$ Ro!K$ia: re%"e&ti' a #i%tei de re>eri$) a %"e&ii#or de "%ri <i a #i%tei %"e&ii#or de "%ri &riteriu di$ Dire&ti'a P%ri di$ Ro!K$iaI ( Su$t "re&iCate B$trAu$ "#a$ de !a$a(e!e$t a"ro@at %au e#a@orat <i de"u% %"re a"ro@are #a autoritatea &o!"ete$t %au exi%t a'iCu# autorit)ii &o!"ete$teI ( Su$t re%"e&tate toate &o$di)ii#e (e$era#e <i %"e&i>i&e !e$)io$ate B$ a&e%t &a"ito#I De a%e!e$ea: a&ti'it)i#e di$ &ate(orii#e E <i 3 %e "ot de%><ura <i B$ a>ara arii#or $atura#e "rote=ate B$ &o$di)ii#e B$ &are a&e%t >a"t e%te =u%ti>i&at &ore%"u$Cator B$ "roie&t1 /41 A&ti'it)i#e de i$>or!are,"u@#i&itate i!"u%e de %"e&i>i&u# >i$a$)rii di$ >o$duri euro"e$e $era!@ur%a@i#e F&o$>or! Re(u#a!e$tu#ui UE $r1/6-6,-..7 <i a MI+G %u$t o@#i(atorii1 /21 A&ti'it)i#e de !a$a(e!e$t o"era)io$a# re&ure$t a#e arii#or $atura#e "rote=ate: $u %u$t e#i(i@i#e "e$tru >i$a$)are di$ POS Mediu1 /71 E$ i!"#e!e$tarea "roie&tu#ui 'or >i a&&e"tate !odi>i&ri B$tre #i$ii @u(etare B$ &ua$tu! de !axi!u! /2N di$ 'a#oarea #i$iei @u(etare %u"#i!e$tate: $u!ai &u a&ordu# AM POS Mediu: o@)i$ut B$ @aCa =u%ti>i&ri#or "reCe$tate de 9e$e>i&iar1 /41So#i&ita$tu# are re%"o$%a@i#itatea de a %e i$>or!a "ri$ i$ter!ediu# ?e#"Ade%Luri#or or(a$iCate #a $i'e#u# OI: &u "ri'ire #a "roie&te#e i!"#e!e$tate,a"ro@ate,de"u%e: B$ 'ederea e'itrii du@#ei >i$a$)ri Fo %erie de i$>or!a)ii %u$t "u@#i&ate "eriodi& <i "e Oe@%iteAu# AM POS Mediu <i OIG1 /61 La e#a@orarea @u(etu#ui a#o&at &?e#tuie#i#or %a#aria#e: %o#i&ita$tu# tre@uie % )i$ %ea!a de toate "re'ederi#e #e(i%#a)iei B$ 'i(oare &are re(#e!e$teaC re!u$erarea %a#aria)ii#or1 Pre'ederi#e #e(i%#ati'e B$ 'i(oare 'or >i 'eri>i&ate <i u#terior: B$ eta"a de i!"#e!e$tare a "roie&tu#ui: iar &?e#tuie#i#e %a#aria#e &e $u &ore%"u$d a&e%tor "re'ederi %u$t $ee#i(i@i#e1 /81Pe$tru re%"e&tarea "ri$&i"iu#ui di>ere$)ierii atri@u)ii#or de 'eri>i&are,a'iCare,a"ro@are: re"reCe$ta$tu# #e(a# a# So#i&ita$tu#ui $u "oate a'ea atri@u)ii %"e&i>i&e !a$a(eru#ui de "roie&t <i $i&i a#te atri@u)ii B$ &adru# UIP1 E$ &aCu# B$ &are %o#i&ita$tu#,"arte$eru# i!"#e!e$teaC a&ti'it)i di$ "roie&t: tre@uie % exi%te o %e"arare &#ar a atri@u)ii#or "er%o$a#u#ui di$ &adru# UIP <i re%"e&ti': a#e a$(a=a)i#or &are i!"#e!e$teaC a&ti'it)i di$ "roie&t1 Ce#e dou e&?i"e 'or >i de$u!ite di>erit: B$ &ore#are &u a&ti'it)i#e rea#iCate Fde i!"#e!e$tare "roie&t %au de
'0

i!"#e!e$tare a&ti'it)i di$ "roie&tG1

II14 I$%tru&)iu$i de &o!"#etare <i de"u$ere a &ererii de >i$a$)are ))!4!+ ,ompletarea cererii de finanare Pentru a 3r$3une un 3r$"ect Cn 8e#erea ;"nan4&r"" Cn ca#rul POS Me#"u- A%a 3r"$r"tar& ' 5Im3lementarea s"stemel$r a#ec8ate #e mana2ement 3entru 3r$tec4"a natur""6- s$l"c"tantul tre9u"e s& c$m3leteDe $ Cerere de >i$a$)are) +$rmatul stan#ar# al aceste"a este 3reDentat Cn Ane%a 1 la acest 2!"# :" este #"s3$n"9"l- Cn m$# 2ratu"t- Cn ;$rmat electr$n"c la a#resa KKK)3$sme#"u)r$Ga%a3r"$r"tara') Instruc4"un"le #e c$m3letare #etal"ate sunt ;urn"Date Cn Ane%a 1 /ererea #e ;"nan4are- la ;"ecare ru9r"c&- cu ;$nt "tal"c) Du" &o!"#etare: a&e%te i$%tru&)iu$i tre@uie <ter%e1 /ererea #e ;"nan4are tre9u"e Cns$4"t& #e anum"te ane%e care ;ac 3arte "nte2rant& #"n /ererea #e ;"nan4are) /$m3letarea /erer"" #e ;"nan4are >"nclus"8 a ane%el$r? se 8a ;ace c$n;$rm "nstruc4"un"l$r #e c$m3letare :" 8a urm&r" Cnt$cma" m$#elul stan#ar#) M$#";"carea m$#elulu" stan#ar# >renumer$tarea sec4"un"l$rel"m"narea anum"t$r sec4"un"- ane%area #$cumentel$r su3$rt Cn alt& $r#"ne #ecIt cea s3ec";"cat& etc)? 3$ate c$n#uce la res3"n2erea /erer"" #e ;"nan4are 3e m$t"8 #e neres3ectare a cr"ter""l$r #e a#m"s"9"l"tate) ;nainte de completarea formularului# rugm s citii cu atenie instruciunile cuprinse n acest capitol# precum i instruciunile de completare din formularul ,ererii de finanare! /ererea #e ;"nan4are Cm3reun& cu t$ate ane%ele $9l"2at$r""L - se 8a Cnt$cm" 3r"n te!n$re#actare- Cn l"m9a r$mIn& >#$cumentele su3$rt se 8$r ane%a tra#use Cn l"m9a r$mIn&- ac$l$ un#e este caDul?) Nu sunt acce3tate cerer" #e ;"nan4are :" ane%e c$m3letate #e mIn& sau cu :ters&tur" :" m$#";"c&r") - se 8a numer$ta >Cnce3In# cu 3r"ma 3a2"n& cu Der$ :" c$nt"nuIn# succes"8 3In& la ult"ma?N - se 8a semna- 3e ;"ecare 3a2"n&- Cn 3artea #rea3ta H$s- #e c&tre s$l"c"tant GCm3utern"c"tN - se 8a :tam3"la 3e ;"ecare 3a2"n&- Cn 3artea #e H$s- centruN - se 8a #e3une la OI Cn - exe!"#are ti"rite >un $r"2"nal :" 1 c$3"e- marcate c$res3unD&t$r? <i / CD &u 'aria$ta e#e&tro$i&1 3or!u#aru# Cererii de >i$a$)are e%te B$%o)it de ur!toare#e a$exe: du" &aC 0 E1.1 Lo(i&a "roie&tu#ui <i #o&a#iCarea a&ti'it)i#or0 "? Matr"cea /a#ru L$2"c1 N ""? !arta l$cal"D&r"" 3r$"ectulu" :" act"8"t&4"l$r acestu"a) E1/1 De&#ara)ii,A$(a=a!e$te E)1)1) *eclara4"e #e el"2"9"l"tate a s$l"c"tantulu"G3artenerulu"1' le2al"Dat&N E)1)2) *eclara4"e #e an2aHament a s$l"c"tantulu"N E)1) ) *eclara4"e #e s3r"H"n #"n 3artea aut$r"t&4"l$r c$m3etenteN E)1)') *eclara4"e 3r"8"n# el"2"9"l"tatea ,VA a;erente c!eltu"el"l$r ce 8$r ;" e;ectuate Cn ca#rul 3r$"ectulu" 3r$3us s3re ;"nan4are #"n "nstrumente structuraleN
1

Va ;" ela9$rat& c$n;$rm met$#$l$2"e" 3reDentate Cn Manualul /"clulu" #e Pr$"ect ela9$rat #e /$m"s"a Eur$3ean& :" #"s3$n"9"l Cn l"m9a r$mIn& la urm&t$area a#res& #e InternetL !tt3LGGKKK)"er)r$G#$cumenteG;$rmareGManualTP/M)3#; 1' *$ar #ac& 3artenerul "m3lementeaD& act"8"t&4" Cn 3r$"ect
'<

E 1)0) Ac$r# 3r"8"n# act"8"t&4"le #"n 3r$"ectN E)1)<) Ac$r#ul #e 3artener"atN Qn ac$r#ul #e 3artener"at 8a ;" s3ec";"cat Cn m$# clar c"ne este ent"tatea res3$nsa9"l& cu Cntre4"nerea "n;rastructur"" :" ec!"3amentel$r ac!"D"4"$nate 3r"n 3r$"ect) Qn caDul Cn care 3artener"" nu C:" 8$r res3ecta an2aHamentele- res3$nsa9"l"tatea Cn#e3l"n"r"" acest$ra 8a r&mIne Cn sarc"na S$l"c"tantulu") *e asemenea- ac$r#ul #e 3artener"at 8a ;ace #"st"nc4"e clar& Cntre s$l"c"tant >l"#er #e 3artener"at? :" 3artenerG" su9l"n""n# res3$nsa9"l"tatea celu" #"ntI" Cn cea ce 3r"8e:te "m3lementarea 3r$"ectulu") E1-1 Do&u!e$te de ide$ti>i&are a %o#i&ita$tu#ui E)2)1) /$3"e c$n;$rm cu $r"2"nalul #u3& actul c$nst"tut"8Gactul n$rmat"8 #e Cn;""n4are :" statutG!$t&rIrea Hu#ec&t$reasc& #e #$9In#"re a 3ers$nal"t&4"" Hur"#"ceGE%tras #e la Re2"strul /$mer4ulu"GRe2"strul As$c"a4""l$r :" +un#a4""l$r- alte #$cumente #e Cn;""n4are rele8ante- cu "n;$rma4"" #es3re s$l"c"tant :" 3artener"N E)2)2) Actul #e Cm3utern"c"re Cn $r"2"nalN E)2) ) ."lan4ul c$nta9"l >au#"tatGsemnat #e cenD$r" #ac& acest lucru este s$l"c"tat #e le2"sla4"a Cn 8"2$are? 3e ult"mul an ;"nanc"ar :" c$ntul #e 3r$;"t :" 3"er#ere - 3entru ent"t&4"le 3r"8ate- res3ect"8 c$ntul #e reDultat 3atr"m$n"al- - 3entru ent"t&4"le 3u9l"ce- Cnre2"strate la $r2anele c$m3etente ale s$l"c"tantulu" :"- #ac& este caDul- 3entru 3artener" >#ac& 3artener"" au res3$nsa9"l"t&4" ;"nanc"are Cn 3r$"ect?N E)2)') /ert";"catul #e atestare ;"scal& c$n;$rm Or#"nulu" m"n"strulu" ;"nan4el$r 3u9l"ce nr) 702G200< >Ane%a 1?N E)2)0) Sc!ema #e "m3lementare a 3r$"ectulu" >"nclus"8 $r2an"2rama?N ;":ele #e 3$st 3entru 3$D"4""le #"n 3r$"ect10- /V1<-ur"le :" #eclara4""le #e #"s3$n"9"l"tate 3entru t$t 3ers$nalul 8"Dat >atIt 3entru UIP cIt :" 3entru ce" "m3l"ca4" Cn "m3lementarea #e act"8"t&4"?N Cn caDul 3$D"4""l$r ne$cu3ate la #ata #e3uner"" cerer"" #e ;"nan4are- sunt su;"c"ente ;":ele #e 3$st >c$n4"nutul $r"entat"8 al ;":e" #e 3$st este re#at Cn ane%a E)2)0)?N E)2)<) *$cumente #e c$n;"rmareGal$care a c$ntr"9u4"e" s$l"c"tantulu"G3artener"l$r >#e e%L E$t&rIrea AGAG/A- c$m"tet #"rect$r- !$t&rIrea c$ns"l"ulu" l$cal- Hu#e4ean sau $r"ce alt #$cument $;"c"al al s$l"c"tantulu" sau a 3artener"l$r 3r"8"n# as"2urarea ;lu%ulu" ;"nanc"ar 3entru "m3lementarea 3r$"ectulu" :" ac$3er"rea c$ntra8al$r"" c!eltu"el"l$r altele #ecIt cele el"2"9"le?N E)2)7) /$ntracte #e a#m"n"strareGc$n8en4"" #e cust$#"e a ar""l$r naturale 3r$teHate 8"Date #e 3r$"ect >#ac& s$l"c"tantulG3artenerul este a#m"n"strat$r sau cust$#e al ar"e" naturale 3r$teHate?) E)2)@) /aD"erul Hu#"c"ar al re3reDentantulu" le2al al s$l"c"tantulu" :" al 3ers$ane" Cm3utern"c"te >:" al 3artener"l$r Cn caDul Cn care ace:t"a "m3lementeaD& act"8"t&4" #"n 3r$"ect? E151 Do&u!e$te %u"ort a>ere$te "roie&tu#ui "ro"u% E) )1) Stu#"u #e ;eDa9"l"tate) Pentru lucr&r"le #e rea9"l"tareGm$#ern"Dare a "n;rastructur"" #e 8"D"tare 8a ;" #e3us& #$cumenta4"a #e a8"Dare a lucr&r"l$r #e "nter8en4"") Mem$r"u :" #e8"D 3entru "n;rastructura care nu neces"t& aut$r"Da4"e #e c$nstruc4"e) E) )2) Ra3$rtul la Stu#"ul #e Im3act asu3ra Me#"ulu"N E) ) ) Pr$"ectul te!n"cN E) )') Stu#"ul :t""n4";"c >stu#""le :t""n4";"ce?N E) )0) Planul #e mana2ementN E) )<) Planul #e c$mun"careN E) )7) +$rmularul stan#ar# Natura 2000G#$cumentul #e ;un#amentare a "nst"tu"r"" ar"e" naturale 3r$teHate #e "nteres na4"$nal 3entru t$ate ar""le naturale 3r$teHate >s"tur" Natura 2000 sau ar"" naturale
10

+":a 3$stulu" 8a c$n4"ne cer"n4ele 3r"8"n# e#uca4"a- s3ec"al"Darea :" e%3er"en4a 3ers$nalulu"- 3recum :" atr"9u4""le Cn ca#rul 3r$"ectulu") 1< /V-ur"le 8$r ;" c$m3letate c$n;$rm m$#elulu" c$mun eur$3ean #e curr"culum 8"tae >EG nr) 1021G 200' 3entru a3r$9area m$#elulu" c$mun eur$3ean #e curr"culum 8"tae- MO nr) < G1 )07)200'?
'7

3r$teHate #e "nteres na4"$nal? 8"Date #e 3r$"ect- 3recum :" ;":a ar"e" naturale 3r$teHate #"s3$n"9"l& la APM 3entru ar""le naturale 3r$teHate #e "nteres na4"$nal) E141 A'iCe,autoriCa)ii,a&orduri,&erti>i&ate F&o$>or! #e(i%#a)iei B$ 'i(oareG E)')1) Acte #e re2lementare a;erente 3r$cesulu" #e E8aluare a Im3actulu" asu3ra Me#"ulu" >EIM?"nclus"8 cele re;er"t$are la le2"sla4"a 3r"8"n# re4eaua Natura 2000N E)')2) /ert";"cat #e e8aluare a terenulu" #"n 3artea unu" e8aluat$r "n#e3en#ent aut$r"DatN E)') ) A8"Dul /$ns"l"ulu" =t""n4";"c al 3arcur"l$r na4"$naleGnaturaleGreDer8a4"" ale 9"$s;ere"- al s"tur"l$r Natura 2000 care au structur& #e a#m"n"strare sau al aut$r"t&4"" c$m3etente Cn caDul ar""l$r naturale care neces"t& structur& #e a#m"n"strare- #ar nu au /$ns"l"u =t""n4";"c c$nst"tu"t) E121 A#te A$exe E)0)1) Ac$r# Cntre #$nat$r :" a#m"n"stra4"aGcust$#ele ar"e" naturale 3r$teHate Cn caDul 3r$"ectel$r 3r"8"n# re2enerarea s3ec""l$r #e "m3$rtan4& c$mun"tar&Gna4"$nal&G3er"cl"tateN E)0)2) Strate2"a #e 8"D"tareN E)0) ) In;$rma4"" :" #$cumente Hust";"cat"8e 3r"8"n# 3r$3r"etatea asu3ra terenur"l$r necesare 3entru "m3lementarea 3r$"ectulu"L >1? E$t&rIr" em"se #e c$ns"l""le Hu#e4eneGl$cale care s& ;ac& #$8a#a c& terenur"le 3e care se 8$r real"Da 3r$"ectele se a;l& Cn 3r$3r"etate 3u9l"c& :" c& sunt 3use la #"s3$D"4"a cust$#elu"Ga#m"n"strat$rulu" ar"e" 3r$teHate sau aut$r"t&4"" 3u9l"ce res3$nsa9"le 3entru c$$r#$narea :" a#m"n"strarea ar""l$r naturale 3r$teHate la n"8el na4"$nal FA$exa 8 A Mode# orie$tati' HCQ,HCLG) *e asemenea!$t&rIr"le res3ect"8e 8$r c$n4"ne- su9 sanc4"unea neel"2"9"l"t&4""- clauDe care 8$r s3ec";"ca ;a3tul c&L Su3ra;a4a #e teren 3us& la #"s3$D"4"e nu 3$ate ;" trecut& Cn #$men"ul 3r"8at 3e #urata #e e%"sten4& a statutulu" #e ar"e natural& 3r$teHat&- 3e 3er"$a#a #e "m3lementare a 3r$"ectulu" :" Cntr-$ 3er"$a#& #e 0 an" #e la ;"nal"Darea acestu"a) ,erenul res3ect"8 8a #eser8" sc$3ulu" 3r$"ectulu" 3e #urata #e e%"sten4& a statutulu" #e ar"e natural& 3r$teHat&- #ar nu ma" 3u4"n #e 0 an" #e la ;"nal"Darea 3r$"ectulu"- ;&r& a " se 3utea sc!"m9a #est"na4"a sau cate2$r"a #e ;$l$s"n4&) In s"tuat"a 3"er#er"" cal"t&4"" #e cust$#eGa#m"n"stat$r Cna"nte #e e%3"rarea termenulu" #e 0 an" #e la ;"nal"Darea 3r$"ectulu"- su3ra;a4a #e teren 8a ;" 3us& la #"s3$D"4"a n$ulu" cust$#eGa#m"n"strat$r $r" aut$r"t&4"" 3u9l"ce res3$nsa9"le 3entru c$$r#$narea :" a#m"n"strarea ar""l$r naturale 3r$teHate la n"8el na4"$nal- c$n;$rm 3re8e#er"l$r le2ale Cn 8"2$are) >2? A#e8er"n4e G cert";"cate em"se #e aut$r"t&4" ale a#m"n"stra4"e" 3u9l"ce >c$ns"l"" l$cale- Hu#e4ene? 3r"n care s& se ;ac& #$8a#a cal"t&4"" acest$ra #e 3r$3r"etar asu3ra "m$9"lel$r "m3l"cate Cn 3r$"ecte- cIt :" ;a3tul c& "m$9"lele nu sunt Cn l"t"2"u- nu sunt re8en#"cate sau 3use Cn 3$ses"e Cn 9aDa n"c" une" le2" a 3r$3r"et&4"" >#e e%em3lu Le2ea nr) 10G2001 3r"8"n# re2"mul Hur"#"c al un$r "m$9"le 3reluate Cn m$# a9uD"8 Cn 3er"$a#a < mart"e 1B'0 - 22 #ecem9r"e 1B@B- re3u9l"cat&? sau nu ;ac $9"ectul alt$r cerer" #e re8en#"care 3e #re3tul c$mun- de stabilire ori delimitare a proprietiiN > ? Or"ce act Hur"#"c- n$rmat"8 $r" a#m"n"strat"8- cu t"tlu 3atr"m$n"al $r" ne3atr"m$n"al- $ner$s $r" 2ratu"t- em"s $r" semnat #e "nst"tu4"a 3u9l"c& c$m3etent& 3$tr"8"t le2""- :" care ;ace #$8a#a Cn m$# "n#u9"ta9"l asu3ra #re3tulu" #e 3r$3r"etate 3u9l"c& a statulu" $r" a un"t&4"" a#m"n"strat"8 ter"t$r"ale#u3& caD- asu3ra terenulu" :" G sau "n;rastructur""- #u3& caD) >'? A#"4"$nal- se 8a ;ace #$8a#a asu3ra ;a3tulu" c& terenul esteL a? l"9er #e $r"ce sarc"n"- 9? nu ;ace $9"ectul un$r l"t"2"" Cn curs #e s$lu4"$nare la "nstan4ele Hu#ec&t$re:t" cu 3r"8"re la s"tua4"a Hur"#"c&c? nu ;ace $9"ectul re8en#"c&r"l$r 3$tr"8"t un$r le2" s3ec"ale Cn mater"e $r" #re3tulu" c$mun- printr% un extras de carte funciar sau alte documente admise de lege! >0? Ac$r#ul scr"s al proprietarului terenului ecin# aflat n proprietate pri at# Cn ;$rm& autent";"cat&3r"n care se 2aranteaD& acces"9"l"tatea :" #"s3$n"9"l"tatea terenur"l$r #e4"nute 3entru "m3lementarea 3r$"ectulu"- Cn caDul 3r$3r"et&4"" 3r"8ate a terenurilor & ecine- Cn 8e#erea c$nst"tu"r"" #e ser8"tu4")
'@

Qn caDul Cn care terenul (8ec"n se a;l& Cn 3r$3r"etatea 3r"8at& a statulu" $r" a un"t&4"l$r a#m"n"strat"8ter"t$r"ale- este necesar& 3reDentarea unu" act #e #ec"D"e G aut$r"tate em"s #e stat G u)a)t)- #u3& caD3r"n care s& c$n;"rme c$nst"tu"rea ser8"tu4"l$r res3ect"8e Cn ;a8$area terenulu" 3e care se 8a "m3lementa 3r$"ectul ;"nan4at 3r"n POS Me#"u ( A%a Pr"$r"tar& ') E)0)') .u2et >m$#el e%cel Cn /+? E)0)0) *$cumente 3entru ;un#amentarea c!eltu"el"l$r a;erente act"8"t&4"l$r 3r$"ectulu" >$;erte- #e8"De etc)? Not0 A$exe#e E1.: E1/1/1 E1/1-1: E1/151: E1/141: E1/121: E1/17: E1-1/1: E1-1-1: E1-151: E1-121: E1-141: E151-1: E15121: E1517: E514: E141/: E141-: E14151: E121/: E121-: E1215: E12141 tre@uie ata<ate B$ !od o@#i(atoriu #a !o!e$tu# de"u$erii Cererii de 3i$a$)are: &u ur!toare#e !e$)iu$i0 /1 A$exa E1. "u$&tu# ii1 F?arta #o&a#iCrii "roie&tu#ui <i a&ti'it)i#or a&e%tuiaG $u e%te o a$ex o@#i(atorie "e$tru "roie&te#e $a)io$a#e1 -1 A$exe#e E1/12: E1/15 <i E1415 $u tre@uie ata<ate B$ &aCu# "roie&te#or B$ &are Mi$i%teru# Mediu#ui <i Pduri#or e%te %o#i&ita$t %au "arte$er1 51 A$exa E1/17 tre@uie ata<at B$ !od o@#i(atoriu doar B$ &aCu# "arte$eriate#or1 41 E$ &aCu# arii#or $atura#e "rote=ate &are $u au Co$%i#iu <tii$)i>i&: A$exa E1415 e%te o@#i(atorie doar da& e%te "re'Cut de #e(e1 21 A$exa E1-1-1 e%te o@#i(atorie doar B$ &aCu# B!"uter$i&irii1 71 A$exa E1-141 $u e%te o@#i(atorie B$ &aCu# "roie&te#or $a)io$a#e: dar "oate >i %o#i&itat da& %e 'a &o$%idera $e&e%ar B$ &adru# "ro&e%u#ui de 'eri>i&are <i e'a#uare1 41 A$exa E15121 tre@uie ata<at B$ !od o@#i(atoriu doar da& "#a$u# de !a$a(e!e$t e%te a"ro@at %au da& a&e%ta a >o%t de"u% %"re a"ro@are #a autoritatea &o!"ete$t1 E$ &aCu# "roie&te#or $a)io$a#e: a&ea%t a$ex $u 'a >i ata<at1 Not0 OIAu# "oate %o#i&ita: da& &o$%ider $e&e%ar "e "ar&ur%u# "ro&e%u#ui de e'a#uare: "#a$u# de !a$a(e!e$t $ea"ro@at: B$ &aCu# B$ &are a&e%ta exi%t: do'ada >a"tu#ui & a&e%ta a >o%t de"u% #a autoritatea &o!"ete$t <i e'e$tua#: do'ada %o#i&itrii,re'iCuirii a&e%tuia1 61 A$exa E15171 tre@uie ata<at B$ !od o@#i(atoriu doar B$ &aCu# a&ti'it)i#or ti" E de &o$<tie$tiCare F&u ex&e")ia &e#or a>ere$te "roie&tu#ui: de &o$%u#tare <i i$>or!areG1 81 A$exa E 5141 e%te o@#i(atorie "e$tru toate "roie&te#e &are "re'd a&)iu$i &u re>erire dire&t #a arii $atura#e "rote=ate1 /.1 A$exe#e E141/1 <i E151- %u$t o@#i(atorii doar da& %u$t "re'Cute de #e(e1 So#i&ita$)ii &are $u au reu<it di$ !oti'e te!ei$i&e % o@)i$ a&te#e de re(#e!e$tare F"re'Cute de #e(i%#a)ia B$ 'i(oareG a>ere$te "ro&e%u#ui de E'a#uare a I!"a&tu#ui a%u"ra Mediu#ui FEIMG: i$&#u%i' &e#e re>eritoare #a #e(i%#a)ia "ri'i$d re)eaua Natura -... "K$ #a data B$ai$trii &ererii de >i$a$)are &o!"#etate: %u$t o@#i(a)i % >a& do'ada %o#i&itrii e!iterii a&e%tora #a autoritatea &o!"ete$t: a$terior datei de B$ai$tare a &ererii de >i$a$)are: &u a$exarea r%"u$%u#ui autorit)ii &o!"ete$te %e%iCateI adi)io$a#: %o#i&ita$)ii au o@#i(a)ia "reCe$trii a&te#or de re(#e!e$tare !e$)io$ate "K$ #a data a"ro@rii "roie&tu#ui1 //1 A$exa E141- e%te o@#i(atorie doar B$ &aCu# "roie&te#or &are "re'd a&?iCi)ia de tere$1 /-1 A$exa E1415 $u e%te o@#i(atorie B$ &aCu# "roie&te#or $a)io$a#e1 /51 A$exa E121/ e%te o@#i(atorie doar B$ &aCu# "roie&te#or &are i!"#i& do$a)ii1 1') A$exa E121- e%te o@#i(atorie B$ &aCu# "roie&te#or &are i!"#i& &o$%truirea ,rea@i#itarea i$>ra%tru&turii de i$>or!are <i 'iCitare: "re&u! <i B$ &aCu# "roie&te#or &are "re%u"u$ e#a@orarea do&u!e$te#or "re#i!i$are FS3/4G "e$tru &o$%truirea i$>ra%tru&turii de 'iCitare1
17

*e asemenea- Cn caDul Cn care 3r$"ectul 3re8e#e ela9$rarea stu#"ulu" #e ;eDa9"l"tate- s$l"c"tantul se 8a an2aHa 3r"n *eclara4"a #e an2aHament "nclus& Cn Ane%a nr) E)1)2) la /ererea #e +"nan4are s& as"2ure resursele ;"nanc"are necesare >#"n surse 3r$3r"" sau alte ;"nan4&r"? 3entru real"Darea $9"ect"8el$r #e "n;rastructur& "ncluse Cn S+) 'B

/21 A$exa E1215 e%te o@#i(atorie B$ &aCu# B$ &are %e e>e&tueaC i$'e%ti)ii a%u"ra tere$uri#or <i , %au &#diri#or ,i$>ra%tru&turii "e$tru i!"#e!e$tarea "roie&te#or1 /71 A$exa E1212 'a >i de"u% doar B$ &aCu# B$ &are @u(etu# a&ti'it)i#or $u a "utut >i =u%ti>i&at B$ &adru# >or!u#aru#ui C31 A$exa E151/1 F&o$>or! &u #e(i%#a)ia B$ 'i(oareG tre@uie ata<at B$ !od o@#i(atoriu #a Cererea de 3i$a$)are $u!ai "e$tru "roie&te#e &are "re'd rea#iCarea u$or o@ie&ti'e de i$>ra%tru&tur: i$&#u%i' a&ti'it)i#e C F&ate(orii#e a1 <i @1G <i D F&ate(oria a1G: &Kt <i "e$tru "roie&te#e &e "re'd rea#iCarea %i%te!e#or i$>or!ati&e &u 'a#oare !ai !are de /..:... euro1 Pe$tru #u&rri#e de rea@i#itare,!oder$iCare a i$>ra%tru&turii de 'iCitare 'a >i de"u% do&u!e$ta)ia de a'iCare a #u&rri#or de i$ter'e$)ii1 Pentru "n;rastructura care nu neces"t& aut$r"Da4"e #e c$nstruc4"e se 8a s$l"c"ta #$ar un mem$r"u Hust";"cat"8 al "n8est"4"e" :" #e8"Dul c$nstruc4"e") Qn caDul Cn care 3r$"ectul 3re8e#e c$nstru"rea am9el$r t"3ur" #e "n;rastructur" >e%L centru #e 8"D"tare Y 3$tec"?- s$l"c"tantul 8a "nte2ra Cn S+ t$ate elementele #e "n;rastructur&) A$exa E15151 $u e%te o a$ex o@#i(atorie1 A$exa E15141 tre@uie ata<at B$ !od o@#i(atoriu "e$tru a&ti'it)i#e C Fa1 <i @1G <i D Fa1G: iar "e$tru &ate(oria C Fd1G:D F@1G: 9F@G B$ &aCu# B$ &are a&ea%ta $u e%te =u%ti>i&at "ri$ "#a$u# de !a$a(e!e$tG1 Studiu# <tii$)i>i& 'a &o$)i$e: B$ a$ex: o &o"ie a do&u!e$ta)iei &are a %tat #a @aCa e!iterii a&ordu#ui de !ediu "e$tru #u&rarea i$i)ia# &are a deter!i$at >ra(!e$tarea ?a@itatu#ui: a%a$area !#a<ti$ii et&1: a&o#o u$de e%te &aCu#1 A$exe#e E1-141: E1-161: E1-171 Fdu" &aCG 'or >i de"u%e #a Or(a$i%!u# I$ter!ediar &o!"ete$t $u!ai B$ &aCu# B$ &are "roie&tu# "ro"u% e%te a"ro@at "e$tru >i$a$)are1 A$exa E141/ 'a >i de"u% #a Or(a$i%!u# I$ter!ediar &o!"ete$t B$ai$te de a"ro@area "roie&tu#ui1 De a%e!e$ea: AM "oate %o#i&ita a#te do&u!e$te $e&e%are "e$tru %e!$area &o$tra&tu#ui de >i$a$)are1 Do&u!e$te#e 'or >i "u%e #a di%"oCi)ia Or(a$i%!u#ui I$ter!ediar B$ai$te de %e!$area a&e%tuia1 Ate$)ieM So#i&ita$tu# are o@#i(a)ia % 'eri>i&e ata<area tuturor a$exe#or o@#i(atorii #a &ererea de >i$a$)are1 E$ &aCu# B$ &are %e &o$%tat: #a $i'e#u# e'a#urii re#e'a$)ei <i !aturit)ii: exi%te$)a u$or a&ti'it)i "e$tru &are %o#i&ita$tu# $u a ata<at a$exe#e o@#i(atorii %"e&i>i&e: "roie&tu# 'a >i re%"i$% "e$tru $ere%"e&tarea &o$di)ii#or di$ "reCe$tu# (?id1 De a%e!e$ea: A$exe#e &are %u$t i$&o!"#ete %au &are $u %u$t %e!$ate: <ta!"i#ate "ot &o$du&e #a re%"i$(erea &ererii de >i$a$)are1 Pe$tru a %e a%i(ura & >or!u#aru# &ererii de >i$a$)are re%"e&t &riterii#e de ad!i%i@i#itate <i e%te B$%o)it de toate a$exe#e &erute: %o#i&ita$tu# e%te ru(at % &o!"#eteCe A$exa - A 3i<a de &o$tro# a Cererii de >i$a$)are1 ))!4!* "epunerea cererii de finanare /ererea #e ;"nan4are se #e3une la Or2an"smul Interme#"ar c$m3etent- Cns$4"t& #e $ scr"s$are #e Cna"ntare care 8a c$n4"neL num&rul :" #ata #e Cnre2"strare a 3r$"ectulu" >la s$l"c"tant?N t"3ur"le #e act"8"t&4" "ncluse Cn 3r$"ect >cate2$r"" :" su9cate2$r""?) :" #e $3"sul #$cumentel$r >cu "n#"carea num&rulu" #e 3a2"n" 3e ;"ecare #$cument?) *u3& c$m3letare- cererea #e ;"nan4are 8a 3arcur2e urm&t$arele eta3eL
00

- se semneaD& #e c&tre re3reDentantul le2alGCm3utern"c"t 3e ;"ecare 3a2"n&- Cn 3artea #rea3t&- Cn H$sul 3a2"n"" :" se :tam3"leaD& 3e ;"ecare 3a2"n& scr"s&- Cn H$sul 3a2"n""- 3e centruN - se Cn#$sar"aD&- se numer$teaD& 3a2"n"le Cn $r#"ne #e la 0 >c$3erta? la 5n6- Cn 3artea #rea3t& H$s a ;"ec&ru" #$cument- un#e n este num&rul t$tal al 3a2"n"l$r #"n #$sarul c$m3let "nclus"8 #$cumentele ane%ate- ast;el CncIt s& nu 3erm"t& #eta:area :"Gsau Cnl$cu"rea #$cumentel$rN - se mult"3l"c& Cn 1 e%em3lar #e c&tre s$l"c"tantN - se 3re2&te:te :" Cn ;$rmat electr$n"c >1 /* care 8a c$n4"ne cererea #e ;"nan4are :" ane%ele Cn ;$rmat Z$r# :" P*+?) Qn caDul Cn care e%"st& #";eren4e Cntre 8ers"unea #e 3e !Irt"e :" cea Cn ;$rmat electr$n"c- 8a ;" c$ns"#erat& 'a#a@i# 'er%iu$ea "e ?Krtie) *e asemenea- Cn caDul Cn care se c$nstat& #";eren4e #e ;$n# Cntre 8ers"unea #e 3e !Irt"e :" cea Cn ;$rmat electr$n"c >"n;$rma4"" l"3s&- "n;$rma4"" su3l"mentare- 8al$r" #";er"te etc)?- OI POS Mediu &o!"ete$t "oate de&ide re%"i$(erea "roie&tu#ui1 +"ecare c$m3$nent& a cerer"" #e ;"nan4are >;$rmular- ane%e- 9u2et? tre9u"e s& ;"e c$n4"nut& Cntr-un ;":"er electr$n"c se3arat) E%em3larul ori(i$a# 8a a8ea Cnscr"s 3e c$3ert&- Cn 3artea su3er"$ar& #rea3t&- men4"unea 5ORIGINAL6 "ar e%em3larul &o"ie 8$r a8ea Cnscr"s Cn 3artea su3er"$ar& Cn #rea3ta 5/OPIE6) Pentru acele #$cumente $r"2"nale care- c$n;$rm le2""- r&mIn Cn 3$ses"a s$l"c"tantulu" >e%L 9"lan4 c$nta9"l a8"Dat #e a#m"n"stra4"a ;"nanc"ar&?- c$3""le tre9u"e s& ;"e :tam3"late #e s$l"c"tant cu men4"unea 5/$n;$rm cu $r"2"nalul6 :" semnate #e c&tre re3reDentantul le2al al s$l"c"tantulu"GCm3utern"c"t) /erer"le #e ;"nan4are tre9u"e #e3use Cn 3l"c s"2"lat- transm"s 3r"n 3$:t&- Cn m$# rec$man#at- 3r"n cur"er 3r"8at- sau CnmInate #"rect >$ c$n;"rmare #e 3r"m"re semnat& :" #atat& C" 8a ;" CnmInat& celu" care 3re#& 3l"cul? la se#"ul Or2an"smulu" Interme#"ar #"n re2"unea res3ect"8&L
Or(a$i%! I$ter!ediar, Re(iu$e OI .ac&u Re2"unea 1 N$r#-Est OI Gala4" ( Re2"unea 2 Su#Est

Qude)e

Date de &o$ta&t .-#ul I$n"4& San#u SturDa- nr) 7@- c$# <002<BN ,elG+a%L 02 '-20<11< G 02 '-010001N e-ma"lL anca)9$stanM3$sme#"u)r$N laurent"a)suruM3$sme#"u)r$ Str) P$rtulu" nr)2 - c$# @00020N ,elG+a%L 02 <- 20 20G 02 <- 20010N e-ma"lL s"l8"a)9u!leaM3$sme#"u)r$n"c$leta)ra#uM3$sme#"u)r$ Ke9s"teL KKK)3$sme#"u)r$ Str) /ra"$8e" nr) 2N ,elG+a%L 02'@-211' 0 G 02'@-211' N e-ma"lL 3etruta)9ar$nM3$sme#"u)r$ mar"ana)9"caM3$sme#"u)r$ m"rela)mar"nescuM3$sme#"u)r$ 9$2#an)9a#eaM3$sme#"u)r$ !tt3LGGKKK)3$sme#"u)r$G3"test" Str) Amara#"e" B (B0- c$# 200170 ,elG+a%L 0201 ( 0B@ 170 cr"st"nel)c"$r$"anuM3$sme#"u)r$ 8"r2"n"a)mate"M3$sme#"u)r$
01

.ac&u- .$t$:an"- Ia:"- Neam4Sucea8a- Vaslu"

.r&"la- .uD&u- /$nstan4aGala4"- Vrancea- ,ulcea

OI P"te:t" ( Re2"unea Su#Munten"a

Ar2e:- /&l&ra:"- *Cm9$8"4aG"ur2"u- Ial$m"4a- Pra!$8a,ele$rman

OI /ra"$8a ( Re2"unea ' Su#Vest

*$lH- G$rH- Me!e#"n4"- OltVIlcea

OI ,"m":$ara ( Re2"unea 0 Vest

Ara#- /ara:-Se8er"nEune#$ara- ,"m":

OI /luH-Na3$ca ( Re2"unea < N$r#-Vest

."!$r- ."str"4a-N&s&u#- /luHS&laH- Satu-Mare- Maramure:

OI S"9"u ( Re2"unea 7 /entru OI .ucure:t" Re2"unea @ .ucure:t"-Il;$8

Al9a- .ra:$8- /$8asnaEar2!"ta- Mure:- S"9"u

3$scra"$8aMUa!$$)c$m #an)m"treaM3$sme#"u)r$ Ze9s"teL KKK)3$sme#"u)r$ Str) /) .re#"ceanu nr) @- c$# 00011- ,"m":$ara ,el)L 021- 00< 01- 070@-2 2<< e-ma"lL m"rcea)lesc!"anM3$sme#"u)r$ aurel)9arutaM3$sme#"u)r$ anca)c$lcer"uM3$sme#"u)r$ Ze9s"teL KKK)3$sme#"u)r$ KKK)3$sme#"utm)r$ Str) M"ner"l$r nr)'7- c$# '00'0BN ,elG+a%L 02<'-'1@71' e-ma"lL Oatal"n)2alM3$sme#"u)r$N c$#ruta)s"muleM3$sme#"u)r$N tra"an)t$#utM3$sme#"u)r$N Ze9s"teL KKK)3$sme#"u)r$ Str) /r"st"an Nr) 21- /$# 00007 N ,elG+a%L 02<B-211012N e-ma"lL Ge$r2eta)Ga"naM3$sme#"u)r$N /armen)Ga8r"laM3$sme#"u)r$ Ze9s"teL KKK)3$sme#"u)r$

/alea =er9an V$#& nr) 0- 2- Sect$r '- .ucure:t")


.ucure:t"- Il;$8 ,elG+a%L 021- 10 771@- ,elL021- 107717 e-ma"lL #"ana)culcerM3$sme#"u)r$N lum"n"ta)nea2$eM3$sme#"u)r$N s"m$na)mar"nM3$sme#"u)r$N

Cereri#e de 3i$a$)are ex"ediate "ri$ ori&e a#t !i=#o& Fde ex1 "ri$ >ax %au "ri$ eA!ai#G %au ex"ediate #a a#t adre% 'or >i re%"i$%e1 Or2an"smele Interme#"are men4"$nate ma" sus 8$r 3r"m" cerer"le #e ;"nan4are transm"se #e c&tre s$l"c"tan4" :" 8$r as"2ura 2est"$narea l$r a#ec8at&) Pentru e8entuale clar";"c&r"- s$l"c"tan4"" 3$t c$ntacta "nst"tu4""le ma" sus men4"$nate >3r"n tele;$n sau e-ma"l?- Cna"nte #e #e3unerea 3r$"ectel$r) Pe 3l"c se 8$r Cnscr"e urm&t$arele "n;$rma4""L re;er"re la num&rul :" #ata anun4ulu" #e #e3unere #e 3r$"ecteN t"tlul 3r$"ectulu"- l$cal"Darea 3r$"ectulu"N numele c$m3let :" #atele #e c$ntact ale s$l"c"tantulu" :" 3artener"l$rN a%a 3r"$r"tar&- #$men"ul maH$r #e "nter8en4"e- $r2an"smul "nterme#"ar) Ter!e$u# #i!it "e$tru de"u$erea &ereri#or de >i$a$)are e%te .71.41-./-: ore#e /70..1 So#i&ita$)ii %u$t %>tui)i % $u a<te"te ter!e$u# #i!it "e$tru de"u$erea &ereri#or de >i$a$)are1 Cereri#e de >i$a$)are "ri!ite du" ter!e$u# #i!it 'or >i auto!at re%"i$%e: &?iar da& data "o<tei i$di& o dat a$terioar ter!e$u#ui #i!it %au da& B$tKrCierea %e datoreaC %er'i&iu#ui de &urierat1 E$ &aCu# B$ &are aria "rote=at e%te #o&a#iCat B$trAo re(iu$e: iar %ediu# %o#i&ita$tu#ui %e a># B$trAo a#t re(iu$e: "roie&tu# %e de"u$e B$ re(iu$ea B$ &are aria "rote=at e%te #o&a#iCat1 E$ &aCu# B$ &are "roie&tu# 'iCeaC o arie "rote=at a &rei B$ti$dere de"<e<te (ra$i)e#e u$ei re(iu$i: So#i&ita$tu# 'a de"u$e Cererea de 3i$a$)are #a Or(a$i%!u# I$ter!ediar di$ re(iu$ea B$ &are %e a># %ediu# ad!i$i%tra)iei ariei $atura#e "rote=ate1 E$ &aCu# B$ &are aria 'iCat de "roie&t $u are &o$%tituit %tru&tur de ad!i$i%trare,&u%todie: iar B$ti$derea a&e%teia de"<e<te (ra$i)e#e u$ei re(iu$i: %o#i&ita$tu# 'a de"u$e &ererea de >i$a$)are #a Or(a$i%!u# I$ter!ediar di$
02

re(iu$ea "e teritoriu# &reia %e a># &ea !ai !are %u"ra>a) a ariei $atura#e "rote=ate "e$tru &are %e %o#i&it >i$a$)are1 E$ &aCu# B$ &are "roie&tu# 'iCeaC arii "rote=ate %ituate B$ !ai !u#te re(iu$i: a&e%ta 'a >i de"u% B$ re(iu$ea B$ &are %e a># %ediu# So#i&ita$tu#ui1 E$ &aCu# B$ &are "roie&tu# 'iCeaC arii "rote=ate %ituate B$ &e# "u)i$ trei re(iu$i di>erite: a&e%ta 'a >i de"u% #a OI POS Mediu 9u&ure<ti1 II12 Modi>i&ri a#e re(u#i#or <i &o$di)ii#or de >i$a$)are Qn s"tua4"a Cn care 3e 3arcursul ses"un"" #e 3r$"ecte "nter8"n m$#";"c&r" ale ca#rulu" le2al $r" alte m$#";"c&r" #e natur& a a;ecta re2ul"le :" c$n#"4""le #e ;"nan4are sta9"l"te 3r"n 3reDentul G!"#- AM POS Me#"u C:" reDer8& #re3tul #e a a#uce c$m3let&r" sau m$#";"c&r" ale c$n4"nutulu" acestu"a) M$#";"c&r"le sau c$m3let&r"le 8$r ;" "nte2rate su9 ;$rma unu" Corri(e$du! #a G?idu# So#i&ita$tu#ui care 8a ;" 3u9l"cat 3e s"te-ul 3r$3r"u al *G AM POS Me#"u :" al Or2an"smel$r Interme#"are)

CAPITOLUL III1 PROCEDURA DE E+ALUARE I SELECIE A CERERILOR DE 3INANARE Pr$cesul #e 8er";"care :" e8aluare a 3r$"ectel$r se 8a #es;&:ura la n"8elul Or2an"smel$r Interme#"are #"n ;"ecare re2"une) *ec"D"a #e ;"nan4are se 8a c$ncret"Da Cntr-un $r#"n al m"n"strulu" me#"ulu" 3r"n care se 8a a3r$9a ;"nan4area 3r$"ectel$r selectate- "ar 3entru "m3lementarea 3r$"ectulu" se 8a Cnc!e"a un c$ntract #e ;"nan4are Cntre Aut$r"tatea #e Mana2ement :" 9ene;"c"arul 3r$"ectulu"- cu a8"Dul Or2an"smulu" Interme#"ar #"n re2"unea #e 3r$"ect) Pr$ce#ura #e e8aluare :" selec4"e a 3r$"ectel$r 3r$3use 3entru ;"nan4are Cn ca#rul a%e" ' a POS Me#"u 8a cu3r"n#e eta3eL ") Ver";"carea c$n;$rm"t&4"" a#m"n"strat"8e a cerer"" #e ;"nan4are >cr"ter"" #e a#m"s"9"l"tate?N "") Ver";"carea el"2"9"l"t&4"" cerer"" #e ;"nan4are >cr"ter"" #e el"2"9"l"tate?N """) E8aluarea 3r$"ectel$r >cr"ter"" #e rele8an4& :" matur"tate?) Pentru "ri!e#e - eta"e c$res3unD&t$are 8er";"c&r"" a#m"n"strat"8e :" #e el"2"9"l"tate a cerer"" #e ;"nan4arese ut"l"DeaD& un s"stem #e e8aluare #e t"3 *AGNU) Qn caDul Cn care #$cumentele transm"se sunt "nc$m3lete :" nu se 3$ate lua $ #ec"D"e- 3$t ;" cerute s$l"c"tan4"l$r e8entuale clar";"c&r" :"Gsau c$m3let&r") /a reDultat al 8er";"c&r""L 3r$"ectele care 3r"mesc 5*A6 8$r ;" su3use e8alu&r""- "ar s$l"c"tan4"" 8$r ;" Cn:t""n4a4" Cn scr"s cu 3r"8"re la a#m"terea 3r$"ectulu" Cn eta3a #e e8aluareN 3r$"ectele care 3r"mesc 5NU6 8$r ;" res3"nse Cn aceast& eta3&- "ar s$l"c"tan4"" 8$r ;" Cn:t""n4a4" Cn scr"s cu 3r"8"re la #ec"D"a #e res3"n2ere :" m$t"8ele aceste" #ec"D"") Eta"a 5 c$nst& Cn e8aluarea 3r$"ectel$r #u3& #$u& cr"ter"" maH$re - rele an :" maturitate ( acestea a8In# 3$n#ere e2al&) +"ecare cr"ter"u este n$tat #e la 0 la 10- 3r$"ectele care 3r"mesc su9 < 3uncte ;""n# res3"nse) Pentru ;"ecare su9cr"ter"u tre9u"e Cn#e3l"n"t 3unctaHul m"n"m #e cal";"care 3re8&Dut Cn 2r"la #e e8aluare- Cn caD c$ntrar 3r$"ectul 8a ;" res3"ns) ReDultatul e8alu&r"" se c$ncret"DeaD& Cn 2 l"ste #e 3r$"ecteL 3r$"ecte 3r$3use 3entru ;"nan4areN 3r$"ecte 3r$3use 3entru res3"n2ere) Pr$"ectele res3"nse la eta3a #e e8aluare se a;l& Cn cel 3u4"n una #"n urm&t$arele 2 s"tua4""L 1? c$ntr"9u4"a la Cn#e3l"n"rea $9"ect"8el$r POS Me#"u este nesemn";"cat"8& >$ere#e'a$te?N 2? sunt "nsu;"c"ent 3re2&t"te :" neces"t& Cm9un&t&4"re c$ns"#era9"l& >i$%u>i&ie$t de !ature?) III1/ +eri>i&area ad!i$i%trati' a &ereri#or de >i$a$)are FCriterii de ad!i%i@i#itateG La #e3unere- cererea #e ;"nan4are 8a 3r"m" un num&r un"c #e Cnre2"strare la n"8elul Or2an"smulu" Interme#"ar) S$l"c"tantul 8a ;" "n;$rmat- Cn scr"s- asu3ra acestu" num&r #e Cnre2"strare) Me$)io$area a&e%tui $u!r B$ &ore%"o$de$)a "urtat u#terior de %o#i&ita$t &u OI %au AM e%te o@#i(atorie1 Pr$cesul #e 8er";"care :" e8aluare a cerer"l$r #e ;"nan4are se $r2an"DeaD& la n"8elul ;"ec&ru" OI- 3r"n "nterme#"ul unu" 2ru3 #e e8aluare) /erer"le #e ;"nan4are- "nclus"8 ane%ele- tre9u"e transm"se c$n;$rm re2ul"l$r enun4ate Cn sec4"unea II)' a acestu" 2!"#) Ver";"carea c$n;$rm"t&4"" a#m"n"strat"8e 8a urm&r" ;$rma /erer"" #e ;"nan4are- e%"sten4a ane%el$r- 3recum :" 8ala9"l"tatea #$cumentel$r) Se 8er";"c& urm&t$areleL 1) Res3ectarea ;$rmatulu" stan#ar# al cerer"" #e ;"nan4are :" "nclu#erea tutur$r ane%el$r $9l"2at$r""N 2) M$#al"tatea #e c$m3letare a cerer"" #e ;"nan4areN
0'

) M$#al"tatea #e transm"tere a cerer"" #e ;"nan4areN ') *ata l"m"t& #e transm"tere a cerer"" #e ;"nan4are) Gr"la #e 8er";"care a c$n;$rm"t&4"" a#m"n"strat"8e este 3reDentat& Cn Ane%a ' la 3reDentul G!"#) Or2an"smul Interme#"ar 3$ate s$l"c"ta clar";"c&r" :"Gsau c$m3let&r" >3r"n 3$:t& sau ;a%? atunc" cIn# "n;$rma4""le $;er"te sunt neclare sau "nc$m3lete- cu e%ce34"a caDulu" Cn care $u au >o%t B$de"#i$ite 4 %au !ai !u#te di$tre &riterii#e de ad!i%i@i#itate: &aC B$ &are "roie&tu# 'a >i re%"i$% auto!at ) *$cumenteleG"n;$rma4""le su3l"mentareGclar";"c&r"le 8$r ;" transm"se #e s$l"c"tant >3r"n 3$:t&- ;a%- ema"l sau CnmInare #"rect&? cu res3ectarea c$n#"4""l$r :" a termenulu" l"m"t& men4"$nate #e OI Cn s$l"c"tarea #e c$m3letareGclar";"care) Neres3ectarea acest$r c$n#"4"" 3$ate #uce la res3"n2erea cerer"" #e ;"nan4are) Numa" cerer"le #e ;"nan4are care Cn#e3l"nesc t$ate cr"ter""le #e a#m"s"9"l"tate sunt a#m"se Cn urm&t$area eta3& a 3r$cesulu" #e e8aluare ( 8er";"carea el"2"9"l"t&4"") III1- +eri>i&area e#i(i@i#it)ii &ereri#or de >i$a$)are Ver";"carea el"2"9"l"t&4"" se real"DeaD& #e c&tre 2ru3ul #e e8aluare c$nst"tu"t la n"8elul Or2an"smulu" Interme#"ar- numa" 3entru /erer"le #e ;"nan4are c$n;$rme #"n 3unct #e 8e#ere a#m"n"strat"8- urm&r"n#u-se Cn#e3l"n"rea c$n#"4""l$r #e el"2"9"l"tate) *ac& 3r$"ectul nu Cn#e3l"ne:te t$ate cr"ter""le #e el"2"9"l"tate sta9"l"te este res3"ns) Ver";"carea el"2"9"l"t&4"" 3resu3une res3ectarea urm&t$arel$r re2ul"L El"2"9"l"tatea s$l"c"tan4"l$rG3artener"l$r :" a 3r$"ectel$r este 8er";"cat& c$n;$rm cr"ter""l$r #e;"n"te Cn acest 2!"#) *ac& cererea #e ;"nan4are >"nclus"8 ane%ele? este c$ns"#erat& nec$res3unD&t$are- OI 3$ate c$ntacta s$l"c"tantul Cn 8e#erea ;urn"D&r"" #e #$cumente sau "n;$rma4"" su3l"mentare >3r"n 3$:t&- ;a%- e-ma"l? Cntr-un "nter8al #e t"m3 reD$na9"l 3entru a 3erm"te c$nt"nuarea 8er";"c&r"" el"2"9"l"t&4"") Qn caDul res3"n2er"" 3r$"ectulu"- s$l"c"tantul 8a ;" "n;$rmat asu3ra m$t"8el$r res3"n2er""- 3recum :" asu3ra #ate" est"mate a urm&t$are" ses"un" #e #e3unere a 3r$3uner"l$r #e 3r$"ecte) Qn caDul Cn care 3r$"ectul Cn#e3l"ne:te c$n#"4""le #e el"2"9"l"tate- s$l"c"tantul 8a ;" "n;$rmat #es3re ;a3tul c& 3r$"ectul a trecut Cn eta3a #e e8aluare) Nu!ai &ereri#e de >i$a$)are e#i(i@i#e F&are B$de"#i$e%& toate &riterii#e di$ Gri#a de 'eri>i&are a ad!i%i@i#it)ii <i Gri#a de 'eri>i&are a e#i(i@i#it)iiG %u$t ad!i%e B$ ur!toarea eta" a "ro&e%u#ui de e'a#uare1 Gr"la #e 8er";"care a el"2"9"l"t&4"" este 3reDentat& Cn Ane%a ') Qn 3er"$a#a #e 8er";"care a a#m"s"9"l"t&4"" :" el"2"9"l"t&4""- Or2an"smele Interme#"are 3$t s$l"c"ta clar";"c&r" #e la 3$ten4"al"" 9ene;"c"ar") Ate$)ieM So#i&ita$tu# 'a >i ex&#u% di$ "ro&e%u# de e'a#uare <i %e#e&)ie B$ &aCu# B$ &are %e do'ede<te & a&e%ta0

Se ;ace 8"n$8at #e "n#ucerea 2ra8& Cn er$are a Aut$r"t&4"" #e Mana2ement sau a Or2an"smulu" Interme#"ar sau a 2ru3ur"l$r #e e8aluare :" selec4"e- 3r"n ;urn"Darea #e "n;$rma4"" "nc$recte care re3reD"nt& c$n#"4"" #e el"2"9"l"tate- sau #ac& a $m"s ;urn"Darea acest$r "n;$rma4""N A Cncercat s& $94"n& "n;$rma4"" c$n;"#en4"ale sau s& "n;luen4eDe 2ru3ur"le #e e8aluare :" selec4"e sau
00

Aut$r"tatea #e Mana2ementGOr2an"smul Interme#"ar Cn t"m3ul 3r$cesulu" #e e8aluare)

III151 E'a#uarea "roie&te#or E8aluarea 3r$"ectel$r este real"Dat& #e un 2ru3 #e e8aluare c$nst"tu"t la n"8elul ;"ec&ru" Or2an"sm Interme#"ar) E8aluarea 3r$"ectel$r se 8a ;ace 4"nIn# seama #e #$u& cr"ter"" maH$re - rele an :" maturitate - acestea a8In# 3$n#ere e2al&) +"ecare cr"ter"u este n$tat #e la 0 la 10- 3entru cal";"care ;""n# necesare m"n"mum < 3uncte 3entru ;"ecare) +"ecare cr"ter"u c$n4"ne $ ser"e #e su9cr"ter"") Qn caDul Cn care un su9cr"ter"u 3r"me:te 0 3uncte sau ma" 3u4"n #ecIt 3unctaHul m"n"m necesar- 3r$"ectul este 3r$3us 3entru res3"n2ere aut$mat) *e asemenea- Cn s"tua4"a Cn care #u3& e8aluarea rele8an4e" 3r$"ectul #e3us nu $94"ne m"n"m < 3unctee8aluarea matur"t&4"" 3r$"ectulu" nu ma" are l$c) Pr$"ectul 8a ;" 3r$3us 3entru res3"n2ere- "ar s$l"c"tantul 8a ;" "n;$rmat #e c&tre AM #u3& #ec"D"a /SP) E8aluarea 3r$"ectulu" 8a 3erm"te a3rec"erea c$ntr"9u4"e" 3r$"ectulu" la Cn#e3l"n"rea $9"ect"8el$r POS Me#"u- la "m3lementarea le2"sla4"e" rele8ante cu 3r"8"re la 3r$tec4"a natur""- a "m3lement&r"" re4ele" Natura 2000 Cn R$mIn"a) Se 8a urm&r" ca 3r$3unerea #e 3r$"ect s& ;"e clar&- c$erent&- real"st& :" ;eDa9"l& cu 3r"8"re la $3era4"un"le 3r$3use- termenele #e real"Dare- e;"c"en4a "n8est"4""l$r) Se 8a e8alua c$eren4a Cntre 3r$9lemele "#ent";"cate- $9"ect"8ele 3r$"ectulu"- act"8"t&4"le 3r$3use :" reDultatele est"mate) ,$ate act"8"t&4"le 3r$3use Cn 3r$"ect tre9u"e s& ;"e clar #escr"se :" cuant";"cate) Se 8a e8alua #ac& resursele ;$l$s"te 3entru "m3lementarea 3r$"ectulu" sunt su;"c"ente) Plan";"carea act"8"t&4"l$r tre9u"e s& ;"e real"st&) .u2etul 3r$"ectulu"- #e;alcat 3e cate2$r"" #e c!eltu"el" tre9u"e s& ;"e trans3arent :" c$erent) Ate$)ieM E$ ti!"u# "ro&e%u#ui de e'a#uare $u 'or >i &erute %o#i&ita$)i#or &#ari>i&ri %au &o!"#etri &u "ri'ire #a &ererea de >i$a$)are de"u%1 E'a#uarea "roie&te#or 'a i$&e"e i!ediat du" de"u$erea a&e%tora #a Or(a$i%!e#e I$ter!ediare1 Du" >i$a#iCarea e'a#urii: >ie&are "roie&t &are o@)i$e "u$&ta=u# !i$i! 'a >i %u"u% de&iCiei Co!itetu#ui de Se#e&)ie a Proie&te#or iar "roie&te#e a"ro@ate 'or >i >i$a$)ate B$ #i!ita >o$duri#or di%"o$i@i#e1 Du" e"uiCarea >o$duri#or di%"o$i@i#e: "roie&te#e &are au o@)i$ut "u$&ta=u# !i$i! $e&e%ar &a#i>i&rii %e B$re(i%treaC "e o #i%t de a<te"tare: ur!K$d a >i >i$a$)ate B$ ordi$ea "u$&ta=u#ui o@)i$ut B$ >u$&)ie de >o$duri#e %u"#i!e$tare di%"o$i@i#iCate B$ a&e%t %&o"1 E$ &aCu# B$ &are exi%t dou %au !ai !u#te "roie&te &are au o@)i$ut a&e#a<i "u$&ta=: ordi$ea 'a >i deter!i$at de data <i ora de"u$erii "roie&te#or1 *u3& Cnc!e"erea 3r$cesulu" #e e8aluare- 3entru 3r$"ectele care au $94"nut 3este 3unctaHul m"n"m- #ar Cnc& neces"t& Cm9un&t&4"r" sau c$m3let&r"- Or2an"smele Interme#"are se 8$r a#resa s$l"c"tan4"l$r Cn 8e#erea $94"ner"" un$r clar";"c&r" :" re8"Du"r"" cerer"" #e ;"nan4are) Or2an"smele Interme#"are 3$t s$l"c"ta Cn scr"s clar";"c&r" s$l"c"tan4"l$r Cn aceast& ;aD& #$ar $ s"n2ur& #at&) Pe 9aDa r&s3unsulu" la s$l"c"tarea #e clar";"c&r"3recum :" 3e 9aDa reDultatel$r 3r$cesulu" #e e8aluare- s$l"c"tan4"l$r l" se 3$t s$l"c"ta re8"Du"r" ale cerer"" #e ;"nan4are) Qn aceast& s"tua4"e- s$l"c"tan4"" 8$r ;" "n;$rma4" asu3ra neces"t&4"" re8"Du"r"" 3r$"ectel$r Cn 8e#erea acces&r"" ;"nan4&r"") As3ectele care neces"t& re8"Du"re- 3recum :" termenul sta9"l"t #e OI Cn acest sc$3- #ar nu ma" mult #e $ lun& #e la #ata 3r"m"r"" scr"s$r"" #e re8"Du"re #e c&tre s$l"c"tant- 8$r ;" c$mun"cate
0<

s$l"c"tantulu" Cn scr"s) Qn s"tua4"a Cn care Cm9un&t&4"rea sau c$m3letarea cerer"" #e ;"nan4are nu 3$ate ;" real"Dat& Cn acest termen- 3r$"ectul 8a ;" 3r$3us 3entru res3"n2ere) S$l"c"tarea #e re8"Du"reGc$m3letare a cerer"" #e ;"nan4are nu 3resu3une a3r$9area aut$mat& a ;"nan4&r"" #e c&tre AM) *ac& s$l"c"tantul nu se c$n;$rmeaD& cu cer"n4ele #"n scr"s$area #e re8"Du"re- 3r$"ectul 8a ;" 3r$3us 3entru res3"n2ere) Or2an"smul Interme#"ar 3$ate s$l"c"ta transm"terea unu" a##en#um la cererea #e ;"nan4are sau retransm"terea cerer"" #e ;"nan4are re8"Du"te- #u3& caD >Cn 2 e%em3lare >1 $r"2"nal :" 1 c$3"e? :" Cn ;$rmat electr$n"c >Z$r# :" P*+??) ,$ate #$cumentele #e3use la Or2an"smul Interme#"ar Cn 8e#erea e8alu&r"" Cn eta3a #e re8"Du"re- 8$r res3ecta t$ate re2ul"le #e #e3unere a cerer"" #e ;"nan4are- 3re8&Dute la ca3"t$lul II)')2 *e3unerea cerer"" #e ;"nan4are #"n 3reDentul 2!"#) Qn $r"care #"n am9ele s"tua4""- #$cumentul transm"s nu ma" este su3us une" alte e8alu&r"- ;""n# 8er";"cat& #$ar c$n;$rm"tatea acestu"a cu cer"n4ele #e re8"Du"re) Pr$"ectele re8"Du"te care sunt c$n;$rme cu t$ate cer"n4ele te!n"ce :" ;"nanc"are- cu re2lement&r"le c$mun"tare sau na4"$nale etc) 8$r ;" 3r$3use 3entru ;"nan4are) La ;"nalul ses"un"" #e 3r$"ecte- OI POS Me#"u 8a transm"te la AM urmat$areleL - l"sta 3r$"ectel$r res3"nse Cn eta3ele #e 8er";"care a a#m"s"9"l"t&4"" :" el"2"9"l"t&4"") - l"sta 3r$"ectel$r 3r$3use 3entru res3"n2ereN - l"sta 3r$"ectel$r 3r$3use 3entru ;"nan4areN Pr$"ectele 3r$3use 3entru ;"nan4are- res3ect"8 3entru res3"n2ere 8$r ;" su3use anal"De" /$m"tetulu" #e Selec4"e c$nst"tu"t la n"8elul AM- 3entru em"terea #ec"D"e" #e ;"nan4are sau #e res3"n2ere) Qn 9aDa ra3$rtulu" #e e8aluare- /$m"tetul #e Selec4"e 3$ate #ec"#e a3r$9area ;"nan4&r"" sau res3"n2erea 3r$"ectulu" #e la ;"nan4are) *e asemenea- /$m"tetul #e Selec4"e 3$ate s$l"c"ta clar";"c&r" sau aHust&r" ale 3r$"ectel$r #e3use Cn 8e#erea c$n;$rm&r"" cu cer"n4ele #e ;"nan4are) /erer"le #e ;"nan4are re8"Du"te la rec$man#area /SP se 8$r #e3une la OI Cntr-un termen est"mat"8 #e 10-10 D"le lucr&t$are Cn ;unc4"e #e c$m3le%"tatea re8"Du"r"l$r s$l"c"tate) OI 8a real"Da 3r$3r"a 8er";"care Cntr-un termen est"mat"8 #e 0 D"le lucr&t$are #e la #ata #e3uner"" A##en#umulu") /SP 8a lua $ #ec"D"e cu 3r"8"re la 3r$"ectele re8"Du"te "ntrun termen est"mat"8 #e 10 D"le lucrat$are) *u3& a3r$9are- a$(a=a!e$te#e @e$e>i&iaru#ui <i a#e "arte$eri#or tre@uie re&o$>ir!ate 3entru 8ar"anta re8"Du"t& a 3r$"ectulu"- #u3& caD) N$t";"carea s$l"c"tantulu" cu 3r"8"re la reDultatul selec4"e" 3r$"ectel$r #e3use se 8a ;ace Cn scr"s #e c&tre AM- Cntr-un ter!e$ e%ti!at de 7 #u$i de #a data #i!it de de"u$ere a "roie&te#or ) Pentru ;"ecare 3r$"ect selectat Cn 8e#erea ;"nan4&r"" se 8a Cnt$cm" un Or#"n al m"n"strulu" me#"ulu" :" 3&#ur"l$r 3r"8"n# a3r$9area ;"nan4&r"" neram9ursa9"le >m$#elul #e $r#"n este 3reDentat Cn Ane%a <?) Qn 9aDa acestu" $r#"n se 8a Cnc!e"a un /$ntract #e +"nan4are 3entru ;"ecare 3r$"ect- Cnc!e"at Cntre M"n"sterul Me#"ulu" :" P&#ur"l$r- 3r"n Aut$r"tatea #e Mana2ement POS Me#"u :" 9ene;"c"ar :" a8"Dat #e OI) /$ntractul ca#ru #e ;"nan4are este ane%at la GS ( ane%a 7) Qn caDul 3r$"ectel$r res3"nse- AM 8a c$mun"ca s$l"c"tantulu" m$t"8ele res3"n2er"" cerer"" #e ;"nan4are :" 3er"$a#a #e lansare a une" n$" ses"un" #e 3r$"ecte) De re)i$utM E$ &aCu# B$ &are %o#i&ita$tu# a i$&#u% B$ adde$du!,C3 re'iCuit a#te !odi>i&ri de&Kt &e#e "re&iCate B$ %&ri%ori#e de re'iCuire: a&e%t >a"t 'a atra(e re%"i$(erea "roie&tu#ui1
07

A'K$d B$ 'edere >a"tu# & "erioada $e&e%ar "e$tru e'a#uare de"i$de atKt de $u!ru# <i &o!"#exitatea "roie&te#or de"u%e: &Kt <i de (radu# de !aturitate Feta"a de re'iCuire: &#ari>i&riG <i de !o!e$tu# de"u$erii a&e%tora: %e e%ti!eaC & i!"#e!e$tarea u$ui "roie&t $u 'a "utea B$&e"e !ai de're!e de 7 #u$i de #a de"u$erea a&e%tuia1 Du" $oti>i&area %o#i&ita$)i#or &u "ri'ire #a reCu#tatu# %e#e&)iei "roie&te#or: a&e<tia 'or tri!ite B$ ter!e$ de /. Ci#e #u&rtoare #a OI POS Mediu: "e %u"ort ?Krtie F- exe!"#are A / ori(i$a# <i o &o"ieG <i B$ >or!at e#e&tro$i& F"d> %i PordG 'aria$ta i$te(rat a C3: a<a &u! a >o%t ea a"ro@at: i$&#uCK$d toate !odi>i&ri#e e>e&tuate "ri$ Adde$du!uri#e #a C3 i$itia#a FB$ &aCu# B$ &are B$ &adru# eta"ei de re'iCuire a >o%t %o#i&itat Adde$du! <i $u C3 re'iCuit %au au >o%t %o#i&itate a#te re'iCuiri de &tre CSPG1 So#i&ita$)ii 'or r%"u$de B$ tota#itate de de e'e$tua#e#e $e&o$&orda$)e B$tre C3 i$i)ia#: !odi>i&at <i &o!"#etat "ri$ Adde$du!uri#e de"u%e B$ "erioada de e'a#uare <i %e#e&)ie a "roie&te#or <i 'aria$ta i$te(rata a C31

III14 Co$te%ta)ii#e Qn s"tua4"a Cn care s$l"c"tan4"" sunt nemul4um"4" #e reDultatul 8er";"c&r"" a#m"n"strat"8e sau a el"2"9"l"t&4"" au 3$s"9"l"tatea #e a c$ntesta reDultatul res3ect"8 la OI Cn termen #e 10 D"le calen#ar"st"ce #e la c$mun"carea acestu"a) OI are $9l"2a4"a s$lu4"$n&r"" c$ntesta4"e" 3r"m"te Cn termen #e ma%"m 0 #e D"le calen#ar"st"ce #e la #ata Cnre2"str&r"" c$ntesta4"e") Qn 8e#erea anal"D&r"" c$ntesta4""l$r se c$nst"tu"e- 3r"n #"s3$D"4"e "ntern&- la n"8elul OI POS Me#"u- $ c$m"s"e #e s$lu4"$nare a c$ntesta4""l$r) *"n c$m"s"a #e s$lu4"$nare a c$ntesta4""l$r nu 3$t ;ace 3arte mem9r"" Gru3ulu" #e E8aluare) Qn c$n#"4""le Cn care s$l"c"tant"" sunt nemul4um"t" #e reD$l8area c$ntesta4"e"- acest"a se 3$t a#resa #"rect AM Cn termen #e 10 D"le lucr&t$are #e la 3r"m"rea r&s3unsulu" #"n 3artea OI) AM 8a r&s3un#e Cn termen #e ma%"m 0 #e D"le calen#ar"st"ce #e la 3r"m"rea c$ntesta4"e") *u3a c$mun"carea #e catre AM a #ec"D""l$r /SP- "n s"tua4"a Cn care s$l"c"tan4"" sunt nemul4um"4" #e reDultatul e8alu&r"" :" selec4"e"- acest"a au 3$s"9"l"tatea #e a c$ntesta reDultatul res3ect"8 la OI Cn termen #e 10 D"le calen#ar"st"ce #e la c$mun"carea acestu"a) OI are $9l"2a4"a s$lu4"$n&r"" c$ntesta4"e" 3r"m"te Cn termen #e ma%"m 0 #e D"le calen#ar"st"ce #e la #ata Cnre2"str&r"" c$ntesta4"e") Qn 8e#erea anal"D&r"" c$ntesta4""l$r se c$nst"tu"e- 3r"n #"s3$D"4"e "ntern&- la n"8elul OI POS Me#"u- $ c$m"s"e #e s$lu4"$nare a c$ntesta4""l$r) *"n c$m"s"a #e s$lu4"$nare a c$ntesta4""l$r nu 3$t ;ace 3arte mem9r"" Gru3ulu" #e E8aluare) *ac& s$l"c"tan4"" sunt nemul4um"4" #e reD$l8area c$ntesta4"e"- acest"a se 3$t a#resa #"rect AM Cn termen #e 10 D"le lucr&t$are #e la 3r"m"rea r&s3unsulu" #"n 3artea OI) AM 8a r&s3un#e Cn termen #e ma%"m 0 #e D"le calen#ar"st"ce #e la 3r"m"rea c$ntesta4"e") Qn 8e#erea anal"D&r"" c$ntesta4""l$r 3r"8"n# res3"n2erea #e la ;"nan4are a 3r$"ectel$r >eta3a #e e8aluare :" selec4"e a 3r$"ectel$r? se c$nst"tu"e- 3r"n #"s3$D"4"e "ntern&- la n"8elul *G AM POS Me#"u- $ c$m"s"e #e s$lu4"$nare a c$ntesta4""l$r) *"n c$m"s"a #e s$lu4"$nare a c$ntesta4""l$r nu 3$t ;ace 3arte mem9r"" /SP care au luat #ec"D"a 3r"8"n# 3r$"ectul res3ect"8)

0@

ANERE LA GHIDUL SOLICITANTULUI ANERA /1 ANERA -1 ANERA 51 3or!u#aru# Cererii de >i$a$)are 3i<a de &o$tro# a Cererii de >i$a$)are F"e$tru %o#i&ita$tG Li%ta &?e#tuie#i#or e#i(i@i#e <i re(u#i#e de e#i(i@i#itate a &?e#tuie#i#or "e$tru "roie&te#e >i$a$)ate B$ &adru# Axei Prioritare 41 Metodo#o(ia de &a#&u# a &?e#tuie#i#or (e$era#e de ad!i$i%tra)ie1 Li%t &?e#tuie#i a>ere$te "ro&urrii de @u$uri $e&e%are >u$&)io$rii u$it)i#or de i!"#e!e$tare a "roie&tu#ui ANERA 41 Gri#e de 'eri>i&are <i e'a#uare a &ereri#or de >i$a$)are ANERA 21 I$%tru&)iu$i "e$tru e#a@orarea %trate(iei de 'iCitare ANERA 71 Mode# orie$tati' a# ordi$u#ui de !i$i%tru "ri'i$d a"ro@area >i$a$)rii ANERA 41 Mode# orie$tati' a# &o$tra&tu#ui de >i$a$)are ANERA 61 Mode# re&o!a$dat "e$tru a&ordu# de "arte$eriat ANERA 81 Mode# orie$tati' HCQ,HCL "e$tru %itua)ia i$ &are tere$u# "e$tru &o$%tru&)ia i$>ra%tru&turii %e a># B$ "ro"rietatea "u@#i& a u$it)i#or ad!i$i%trati'Ateritoria#e ANERA /.1 Cadru# #e(i%#ati'

0B