Sunteți pe pagina 1din 13

LEGE Nr. 266 din 7 noiembrie 2008 *** Republicat Legea farmaciei EM !EN!" #$RL$MEN!%L R&M'N E #%(L )$!

* +N" M&N !&R%L &, ) $L NR. --8 din .0 iunie 200/ *0 Republicat 1n temeiul art. 2 din Legea nr. 2.63200/ pentru modificarea 4i completarea Legii farmaciei nr. 266320085 publicat 1n Monitorul &ficial al Rom6niei5 #artea 5 nr. -0- din 78 iunie 200/5 d6ndu9:e te;telor o nou numerotare. Legea farmaciei nr. 26632008 a fo:t publicat 1n Monitorul &ficial al Rom6niei5 #artea 5 nr. 768 din 7. noiembrie 2008. )$# !&L%L <i:po=i>ii generale $R!. 7 $:i:ten>a farmaceutic a popula>iei :e a:igur5 1n condi>iile pre=entei legi5 prin intermediul urmtoarelor unit>i farmaceutice" farmacie comunitar5 care poate de:c?ide puncte de lucru5 denumite 1n continuare oficine5 farmacie cu circuit 1nc?i: 4i drog?erie. $R!. 2 @70 ,armacia comunitar a:igur a:i:ten>a farmaceutic a popula>iei prin urmtoarele actiAit>i" a0 eliberarea la pre>ul cu amnuntul a medicamentelor care :e acord pe ba= de pre:crip>ie medicalB b0 eliberarea la pre>ul cu amnuntul5 1n conformitate cu preAederile legale5 a medicamentelor fr pre:crip>ie medicalB c0 prepararea medicamentelor magi:trale 4i oficinale :au a altor produ:e de :ntateB d0 eliberarea medicamentelor de u= AeterinarB e0 A6n=area de produ:e co:metice5 produ:e parafarmaceutice5 di:po=itiAe 4i aparatur medical de u= indiAidual 4i con:umabile pentru ace:tea5 :uplimente alimentare 4i alimente cu de:tina>ie :pecial5 plante anodine 4i produ:e pe ba= de plante anodine5 produ:e de puericultur5 articole de:tinate 1ntre>inerii igienei per:onale5 ec?ipamente5 materiale :au produ:e de:tinate protec>iei ori 1mbunt>irii :nt>ii5 produ:e pentru protec>ia 1mpotriAa bolilor cu tran:mitere :e;ual :au cu ac>iune contraceptiA5 produ:e ?omeopate5 produ:e de:tinate aromaterapiei5 alte produ:e de:tinate utili=rii 1n unele :tri patologiceB f0 informarea 4i con:ilierea pacien>ilor priAind utili=area corect 4i ra>ional a medicamentelor 4i 1ntre>inerea :trii de :ntateB g0 te:tarea unor parametri biologici cu aparatur de:tinat utili=rii indiAiduale de ctre pacien>i5 precum 4i admini:trarea de Aaccinuri numai 1n condi>iile preA=ute prin ordin al mini:trului :nt>ii.

@20 ,armaciile comunitare5 farmaciile cu circuit 1nc?i: 4i drog?eriile de>in 4i eliberea= numai medicamente cu autori=a>ie de punere pe pia>5 eliberat conform legii. @.0 +n farmaciile comunitare 4i drog?erii e:te inter=i: utili=area te?nicii de A6n=are cu auto:erAire pentru medicamentele de u= uman :au Aeterinar. @-0 <i:tribu>ia cu amnuntul a medicamentelor :e face numai prin farmacii5 oficine locale de di:tribu>ie 4i drog?erii. @80 E:te inter=i: eliberarea medicamentelor de u= uman prin farmaciile Aeterinare. @60 ,armacia comunitar particip la programe 4i campanii de promoAare 4i ocrotire a :nt>ii popula>iei5 1n conformitate cu competen>ele profe:ionale ale per:onalului ace:teia. @70 Eliberarea medicamentelor :e face numai cu amnuntul5 cu e;cep>ia medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit 1nc?i: 4i a produ:elor de:tinate tru:elor de urgen>5 impu:e prin lege. $R!. . @70 +nfiin>area5 organi=area 4i func>ionarea farmaciilor cu circuit 1nc?i: din :pitale :au din alte unit>i 1n care e:te nece:ar e;i:ten>a unei farmacii cu circuit 1nc?i: :e :tabile:c prin norme de aplicare a pre=entei legi5 aprobate prin ordin al mini:trului :nt>ii. @20 +n condi>iile :tabilite prin ordin al mini:trului :nt>ii5 a:i:ten>a farmaceutic din :pital poate fi e;ternali=at farmaciilor comunitare. $R!. <rog?eria a:igur a:i:ten>a farmaceutic a popula>iei prin actiAit>ile preA=ute la art. 2 alin. @70 lit. b0 4i e05 cu e;cep>ia A6n=rii produ:elor ?omeopate care :e eliberea= numai pe ba= de pre:crip>ie medical. $R!. 8 @70 $ctiAit>ile preA=ute la art. 2 alin. @70 lit. a05 c05 d0 4i f0 :e reali=ea= 1n farmacii de farmaci4ti :au de a:i:ten>ii medicali de farmacie5 numai :ub :upraAeg?erea farmaci:tului. @20 $ctiAit>ile preA=ute la art. 2 alin. @70 lit. b0 4i e0 :e pot reali=a 4i de a:i:ten>ii medicali de farmacie 1n farmacia comunitar :au 1n drog?erie. )$# !&L%L ,armacia comunitar CE)D %NE$ 7 +nfiin>area farmaciei comunitare $R!. 6 @70 ,armacia comunitar :e 1nfiin>ea= 4i func>ionea= 1n cadrul unei :ociet>i comerciale organi=ate potriAit preAederilor Legii nr. .737//0 priAind :ociet>ile comerciale5 republicat5 cu modificrile 4i completrile ulterioare.

@20 Cocietatea comercial preA=ut la alin. @70 Aa aAea 1n obiectul de actiAitate comerciali=area cu amnuntul a produ:elor farmaceutice5 precum 4i a produ:elor preA=ute la art. 2 alin. @70 lit. c0 4i e0. $R!. 7 ,armaciile comunitare :unt condu:e de un farmaci:t94ef. #oate fi farmaci:t9 4ef farmaci:tul care de>ine certificat de membru al )olegiului ,armaci4tilor din Rom6nia5 emi: 1n condi>iile legii. $R!. 8 @70 ,armacia comunitar func>ionea= pe ba=a autori=a>iei de func>ionare emi:e de Mini:terul Cnt>ii5 1n condi>iile pre=entei legi. @20 +nfiin>area5 organi=area 4i func>ionarea5 precum 4i pre:c?imbarea autori=a>iilor de func>ionare ale farmaciilor comunitare 4i ale drog?eriilor :e :tabile:c prin norme de aplicare a pre=entei legi5 aprobate prin ordin al mini:trului :nt>ii 4i denumite 1n continuare norme. @.0 $ctiAitatea farmaciei comunitare :e de:f4oar 1n conformitate cu Regulile de bun practic farmaceutic5 elaborate de Mini:terul Cnt>ii 1n colaborare cu )olegiul ,armaci4tilor din Rom6nia 4i aprobate prin ordin al mini:trului :nt>ii. $R!. / $utori=a>ia de func>ionare preA=ut la art. 8 alin. @70 confer urmtoarele drepturi" a0 dreptul de a de:f4ura actiAit>ile preA=ute de legeB b0 dreptul de a de>ine5 de a prepara 4i de a elibera5 1n condi>iile legii5 :ub:tan>e 4i medicamente p:i?otrope folo:ite 1n :cop medicalB c0 dreptul de a de>ine5 de a prepara 4i de a elibera5 1n condi>iile legii5 :ub:tan>e 4i medicamente :tupefiante ori precur:ori ai ace:tora5 folo:ite 1n :cop medicalB d0 dreptul de a 1nc?eia contracte cu :ociet>ile de a:igurri :ociale de :ntate priAind furni=area de :erAicii farmaceutice. $R!. 70 @70 $utori=a>ia de func>ionare preA=ut la art. 8 alin. @70 :e acord pe numele per:oanei Euridice 4i al farmaci:tului94ef de farmacie de ctre Mini:terul Cnt>ii. @20 #entru ob>inerea autori=a>iei de func>ionare preA=ute la art. 8 alin. @705 :olicitantul depune urmtoarele documente" a0 cererea9tipB b0 contractul de munc :au doAada e;ercitrii profe:iei 1n form liberal5 pentru o norm 1ntreag cu durata timpului de lucru de 8 ore5 pentru farmaci:tul9 4ef al unit>ii5 4i certificatul de membru al )olegiului ,armaci4tilor din Rom6nia5 eliberat 1n condi>iile legii5 1n:o>it de certificatul profe:ional curent5 emi: de )olegiul ,armaci4tilor din Rom6niaB c0 fi4ele de atribu>ii ale farmaci4tilor5 aAi=ate de )olegiul ,armaci4tilor din Rom6niaB d0 actul con:titutiA al :ociet>ii comerciale preA=ute la art. 6 alin. @70B

e0 copia certificatului de 1nregi:trare a :ociet>ii la oficiul regi:trului comer>uluiB f0 certificatul con:tatator emi: de oficiul regi:trului comer>ului5 care ate:t 1nregi:trarea ca punct de lucru a :pa>iului de:tinat farmaciei comunitare :au5 dup ca=5 a :ediului :ocial cu actiAitate5 pentru care :e :olicit autori=areaB g0 :c?i>a 4i datele priAind localul unit>iiB ?0 li:ta priAind dotarea cu mobilier5 u:ten:ile 4i aparaturB i0 doAada 1ncadrrii 1n preAederile art. 72 alin. @70 4i @20B E0 doAada ac?itrii ta;ei preA=ute la art. -. pentru autori=are5 mutare5 pre:c?imbare :au orice alt modificare 1n autori=a>ia de func>ionare a farmaciilor. @.0 <ocumenta>ia preA=ut la alin. @20 :e depune la Mini:terul Cnt>ii. @-0 $utori=a>ia de func>ionare preA=ut la art. 8 alin. @70 :e eliberea= 1n urma unui raport de in:pec>ie faAorabil 1ntocmit de per:onalul de :pecialitate din cadrul Mini:terului Cnt>ii. @80 n:pec>ia :e efectuea= 1n termen de ma;imum 60 de =ile de la data depunerii documenta>iei complete preA=ute la alin. @20. @60 +n ca=ul unui raport de in:pec>ie cu recomandri5 :e acord un termen de ma;imum .0 de =ile pentru remedierea deficien>elor. @70 $utori=a>ia de func>ionare preA=ut la art. 8 alin. @70 :e eliberea= 1n ma;imum .0 de =ile de la efectuarea in:pec>iei5 1n ca=ul unui raport de in:pec>ie faAorabil. @80 +n ca=ul 1n care farmacia comunitar 14i :c?imb per:oana Euridic pe numele creia a fo:t eliberat autori=a>ia preA=ut la alin. @705 Mini:terul Cnt>ii eliberea= o nou autori=a>ie de func>ionare pe numele noii per:oane Euridice5 1n termen de .0 de =ile de la data :olicitriiB p6n la eliberarea noii autori=a>ii5 farmacia comunitar func>ionea= 1n ba=a Aec?ii autori=a>ii. <ocumentele pe ba=a crora :e Aor face modificrile Aor fi preA=ute 1n norme. @/0 #er:onalul care are calitatea de a efectua in:pec>iile 1n Aederea autori=rii5 :upraAeg?erii 4i controlului farmaciilor 4i drog?eriilor trebuie : aib gradul profe:ional de farmaci:t primar :au farmaci:t cu o Aec?ime de minimum 8 ani 1n :pecialitate. $R!. 77 @70 )ertificatul profe:ional curent al )olegiului ,armaci4tilor din Rom6nia :e ob>ine la :olicitarea farmaci:tului94ef. @20 &rice modificare ulterioar a li:tei per:onalului de :pecialitate :e comunic la Mini:terul Cnt>ii 4i la colegiile teritoriale5 1n termen de .0 de =ile de la acea:ta. $R!. 72 @70 +nfiin>area unei farmacii comunitare 1n mediul urban :e face 1n func>ie de numrul de locuitori5 doAedit prin adeAerin> eliberat de autoritatea admini:tra>iei publice locale5 dup cum urmea=" a0 1n municipiul (ucure4ti5 o farmacie la ..000 de locuitoriB

b0 1n ora4ele re4edin> de Eude>5 o farmacie la ..800 de locuitoriB c0 1n celelalte ora4e5 o farmacie la -.000 de locuitori. @20 #rin e;cep>ie de la preAederile alin. @705 :e poate 1nfiin>a c6te o farmacie comunitar 1n gri5 aerogri 4i centre comerciale de mare :uprafa>5 definite conform legii5 1n care :e de:f4oar actiAit>i de comerciali=are cu amnuntul de produ:e 4i de alimenta>ie public5 :ituate 1ntr9un :ingur imobil5 care utili=ea= o infra:tructur comun 4i utilit>i adecAate potriAit &rdonan>ei GuAernului nr. //32000 priAind comerciali=area produ:elor 4i :erAiciilor de pia>5 republicat5 cu modificrile 4i completrile ulterioare. <oAada 1ncadrrii :pa>iului 1n acea:t preAedere :e eliberea= de autoritatea admini:tra>iei publice locale 1n a crei ra= teritorial :e afl. @.0 Mini:terul Cnt>ii public pe pagina de internet proprie li:ta cu farmaciile comunitare autori=ate5 localit>ile urbane unde :e mai pot de:c?ide farmacii comunitare5 1n conformitate cu condi>iile preA=ute la alin. @705 precum 4i cu :olicitan>ii care au depu: cereri de 1nfiin>are de farmacii5 1n ordinea depunerii lor5 men>ion6ndu9:e data la care :9au depu: ace:te cereri. $R!. 7. @70 Cociet>ile comerciale care au 1nfiin>ate farmacii comunitare pot 1nfiin>a oficine locale de di:tribu>ie 1n localit>ile din mediul rural 1n care nu e:te a:igurat a:i:ten>a popula>iei cu medicamente prin farmacii5 inclu:iA 1n :atele arondate ora4elor. @20 Cociet>ile comerciale care au 1nfiin>ate farmacii comunitare pot 1nfiin>a 1n :ta>iunile aflate pe litoral5 1n perioada :e=onului e:tiAal5 oficine locale de di:tribu>ie. @.0 Men>iunea priAind 1nfiin>area oficinelor locale de di:tribu>ie 1n mediul rural 4i 1n :ta>iunile aflate pe litoral :e 1n:crie pe autori=a>ia de func>ionare a farmaciei comunitare titulare5 care e:te autori=at 4i func>ionea=. @-0 +nfiin>area5 organi=area 4i func>ionarea oficinelor locale de di:tribu>ie preA=ute la alin. @70 4i @20 :e reglementea= prin norme. @80 +n ca=ul 1n care 1n localitatea din mediul rural :e 1nfiin>ea= o farmacie comunitar5 oficina local de di:tribu>ie :e de:fiin>ea=. CE)D %NE$ a 29a &rgani=area 4i func>ionarea farmaciei comunitare $R!. 7@70 ,armacia comunitar Aa fi ampla:at numai la parterul cldirilor5 cu acce: liber 4i direct din :trad5 cu e;cep>ia farmaciilor comunitare ampla:ate 1n centrele comerciale5 1n gri 4i aerogri5 la care acce:ul :e poate face 4i din incinta ace:tora. ,armaciile comunitare din cadrul unit>ilor :anitare 4i centrelor comerciale pot fi ampla:ate cel mult la etaEul 7 al ace:tora. @20 Localul farmaciei comunitare Aa aAea o :uprafa> util de minimum 80 mp5 e;clu=6nd din acea:t :uprafa> ?olurile 4i grupurile :anitare.

$R!. 78 ,armacia comunitar func>ionea= numai 1n pre=en>a cel pu>in a unui farmaci:t5 care 14i e;ercit per:onal profe:ia5 neput6nd fi 1nlocuit de o per:oan de o alt profe:ie. $R!. 76 @70 #er:onalul de :pecialitate al farmaciei comunitare :e compune din" a0 farmaci:tul94efB b0 farmaci4tiB c0 a:i:ten>i medicali de farmacie. @20 Cub 1ndrumarea 4i controlul unui farmaci:t cu drept de liber practic5 1n farmacia comunitar 14i pot efectua :tagiul profe:ional :tuden>ii :au alte per:oane aflate 1n proce:ul de 1nA>m6nt farmaceutic. @.0 $:i:ten>ii medicali de farmacie 1l aEut pe farmaci:t 1n actiAitate 4i lucrea= :ub directa 1ndrumare a ace:tuia. @-0 &rice per:oan care de:f4oar actiAitate farmaceutic 1n farmacia comunitar trebuie : poarte un ecu:on in:crip>ionat cu numele 4i prenumele :u5 calificarea 4i titlurile profe:ionale5 precum 4i cu numele farmaciei comunitare. @80 &rice alt per:onal nece:ar func>ionrii farmaciei comunitare 14i Aa de:f4ura actiAitatea :ub controlul farmaci:tului94ef. $R!. 77 @70 ,irma farmaciei comunitare Aa include :intagma FfarmaciaF 4i5 dup ca=5 o denumire care : o deo:ebea:c de alte a:tfel de unit>i. +n incinta farmaciei comunitare trebuie : :e organi=e=e un :pa>iu de confiden>ialitate5 de:tinat di:cu>iilor cu pacien>ii5 afi4at la loc Ai=ibil. +n :itua>ia 1n care :ediul farmaciei comunitare nu permite ace:t lucru5 di:cu>iile confiden>iale Aor aAea loc 1n biroul farmaci:tului94ef. @20 Emblema farmaciei comunitare Aa purta ca :emn di:tinctiA :imbolul crucii cu laturile inter:ectate 1n ung?i drept5 de dimen:iuni egale5 de culoare Aerde pe fond alb. @.0 $fi4area emblemei 4i a firmei farmaciei comunitare e:te :cutit de plata oricrei ta;e. $R!. 78 @70 #rogramul de func>ionare al farmaciei comunitare :e :tabile4te 1n concordan> cu numrul farmaci4tilor angaEa>i5 conform preAederilor titlului G 2 din Legea nr. /832006 priAind reforma 1n domeniul :nt>ii5 cu modificrile 4i completrile ulterioare. @20 Modalitatea de a:igurare a a:i:ten>ei farmaceutice a popula>iei 1n timpul nop>ii :au 1n =ilele nelucrtoare 4i de :rbtori legale e:te :tabilit de colegiile teritoriale 4i e:te obligatorie pentru toate farmaciile comunitare aflate 1n rela>ii contractuale cu ca:ele de a:igurri :ociale de :ntate. @.0 #rin derogare de la preAederile alin. @205 farmaciile comunitare care 14i de:f4oar actiAitatea 1n centre comerciale Aor re:pecta programul ace:tora.

CE)D %NE$ a .9a Mutarea :ediului5 tran:ferul5 1ntreruperea temporar 4i 1ncetarea actiAit>ii farmaciei comunitare $R!. 7/ @70 Mutarea :ediului unei farmacii comunitare :e comunic Mini:terului Cnt>ii 4i colegiilor teritoriale. @20 +nceperea actiAit>ii la noul :ediu :e poate face numai dac :unt 1ndeplinite condi>iile de autori=are5 pe ba=a raportului de in:pec>ie faAorabil 1ntocmit de per:onalul de :pecialitate preA=ut la art. 70 alin. @/0 4i dup 1n:crierea men>iunii noului :ediu pe autori=a>ia de func>ionare ini>ial. @.0 <i:po=i>iile pre=entului articol :e aplic 4i farmaciilor comunitare 1nfiin>ate conform preAederilor art. 72 alin. @20. $R!. 20 Mutarea :ediului :e poate face numai cu re:pectarea condi>iilor preA=ute la art. 72 alin. @70. #6n la data de .7 decembrie 2070 inclu:iA5 farmaciile comunitare 1nfiin>ate 1n condi>iile art. 72 alin. @20 :e pot muta numai 1n acelea4i condi>ii. $R!. 27 @70 #entru motiAe 1ntemeiate :au pentru motiAe obiectiAe inAocate de de>intorul autori=a>iei preA=ute la art. 70 alin. @705 Mini:terul Cnt>ii poate aproba 1ntreruperea actiAit>ii farmaciei comunitare pe o perioad de p6n la 780 de =ile. @20 ,armacia comunitar 14i poate :u:penda actiAitatea 1n mod Aoluntar pentru o perioad de ma;imum 60 de =ile calendari:tice. <ac perioada de :u:pendare dep4e4te .0 de =ile calendari:tice5 e:te obligatorie anun>area Mini:terului Cnt>ii 4i a colegiilor teritoriale. $R!. 22 ,armacia comunitar 14i 1ncetea= actiAitatea prin anularea autori=a>iei de func>ionare emi:e de Mini:terul Cnt>ii 1n urmtoarele :itua>ii" a0 la cererea titularului autori=a>iei de func>ionareB b0 di=olAarea :ociet>ii comerciale preA=ute la art. 6 alin. @70B c0 retragerea autori=a>iei de func>ionareB d0 falimentB e0 1ntreruperea actiAit>ii pentru o perioad de pe:te 780 de =ileB f0 dece:ul farmaci:tului94ef. )$# !&L%L <rog?eria $R!. 2.

@70 Cociet>ile comerciale care au 1n obiectul de actiAitate comerciali=area cu amnuntul a medicamentelor pot 1nfiin>a drog?erii. @20 <rog?eria e:te condu: de un farmaci:t94ef :au de un a:i:tent medical de farmacie 4ef. @.0 #oate fi farmaci:t94ef :au a:i:tent medical de farmacie 4ef5 1n condi>iile alin. @205 farmaci:tul cu drept de liber practic5 membru al )olegiului ,armaci4tilor din Rom6nia5 re:pectiA a:i:tentul medical de farmacie cu drept de liber practic5 membru al &rdinului $:i:ten>ilor Medicali 4i Moa4elor din Rom6nia. @-0 <rog?eria func>ionea= numai 1n pre=en>a a cel pu>in unui a:i:tent medical de farmacie :au a unui farmaci:t. $R!. 2@70 $utori=a>ia de func>ionare a drog?eriei :e acord de Mini:terul Cnt>ii pe numele per:oanei Euridice 4i al farmaci:tului94ef :au al a:i:tentului medical de farmacie 4ef. @20 #entru ob>inerea autori=a>iei de func>ionare preA=ute la alin. @705 :olicitantul depune urmtoarele documente" a0 cererea9tipB b0 contractul de munc :au doAada e;ercitrii profe:iei 1n form liberal5 pentru o norm 1ntreag cu durata timpului de lucru de 8 ore5 pentru farmaci:tul9 4ef al unit>ii5 4i certificatul de membru al )olegiului ,armaci4tilor din Rom6nia5 eliberat 1n condi>iile legii5 1n:o>it de certificatul profe:ional curent5 emi: de )olegiul ,armaci4tilor din Rom6niaB c0 contractul de munc pentru norm 1ntreag cu durata timpului de lucru de 8 ore 4i autori=a>ia de liber practic5 emi: de &rdinul $:i:ten>ilor Medicali 4i Moa4elor din Rom6nia5 pentru a:i:tentul medical de farmacie 4efB d0 actul con:titutiA al :ociet>ii comercialeB e0 copia certificatului de 1nregi:trare a :ociet>ii la oficiul regi:trului comer>uluiB f0 certificatul con:tatator emi: de oficiul regi:trului comer>ului5 care ate:t 1nregi:trarea ca punct de lucru a :pa>iului de:tinat drog?eriei :au5 dup ca=5 a :ediului :ocial cu actiAitate5 pentru care :e :olicit autori=areaB g0 :c?i>a 4i datele priAind localul unit>ii5 conform ordinului mini:trului :nt>iiB ?0 li:ta priAind dotarea cu mobilier 4i aparaturB i0 doAada ac?itrii ta;ei preA=ute la art. -. pentru autori=are5 mutare5 pre:c?imbare :au orice alt modificare 1n autori=a>ia de func>ionare a drog?eriilor. @.0 $utori=a>ia de func>ionare preA=ut la alin. @70 :e eliberea= 1n urma unui raport de in:pec>ie faAorabil 1ntocmit de per:onalul de :pecialitate din cadrul Mini:terului Cnt>ii. @-0 n:pec>ia :e efectuea= 1n termen de ma;imum 60 de =ile de la data depunerii documenta>iei complete preA=ute la alin. @20.

@80 +n ca=ul unui raport de in:pec>ie cu recomandri5 :e acord un termen de ma;imum .0 de =ile pentru remedierea deficien>elor. @60 $utori=a>ia de func>ionare preA=ut la alin. @70 :e eliberea= 1n ma;imum .0 de =ile de la efectuarea in:pec>iei5 1n ca=ul raportului faAorabil. @70 +n ca=ul 1n care drog?eria 14i :c?imb per:oana Euridic pe numele creia a fo:t eliberat autori=a>ia preA=ut la alin. @705 Mini:terul Cnt>ii eliberea= o nou autori=a>ie de func>ionare pe numele noii per:oane Euridice5 1n termen de .0 de =ile de la data :olicitriiB p6n la eliberarea noii autori=a>ii de func>ionare5 drog?eria func>ionea= 1n ba=a Aec?ii autori=a>ii. @80 $ctiAitatea drog?eriei :e de:f4oar 1n conformitate cu Regulile de bun practic farmaceutic5 elaborate de Mini:terul Cnt>ii 4i aprobate prin ordin al mini:trului :nt>ii. $R!. 28 @70 Localul drog?eriei trebuie : fie ampla:at la parterul cldirilor5 1ntr9un :pa>iu dedicat numai actiAit>ii de drog?erie. @20 Localul drog?eriei Aa aAea o :uprafa> util de minimum .0 mp5 e;clu=6nd din acea:t :uprafa> ?olurile5 grupul :anitar 4i biroul a:i:tentului medical de farmacie 4ef. $R!. 26 La mutarea :ediului drog?eriei :e aplic 1n mod core:pun=tor preAederile art. 7/. $R!. 27 @70 #entru motiAe 1ntemeiate :au pentru motiAe obiectiAe inAocate de de>intorul autori=a>iei preA=ute la art. 2- alin. @705 Mini:terul Cnt>ii poate aproba 1ntreruperea actiAit>ii drog?eriei pe o perioad de p6n la 780 de =ile. @20 <rog?eria 14i poate :u:penda actiAitatea 1n mod Aoluntar pentru o perioad de ma;imum 60 de =ile calendari:tice. <ac perioada de :u:pendare dep4e4te .0 de =ile calendari:tice5 e:te obligatorie anun>area Mini:terului Cnt>ii 4i a colegiilor teritoriale. $R!. 28 <rog?eria 14i 1ncetea= actiAitatea prin anularea autori=a>iei de func>ionare emi:e de Mini:terul Cnt>ii5 1n urmtoarele :itua>ii" a0 la cererea de>intorului autori=a>iei de func>ionareB b0 di=olAarea :ociet>ii comerciale preA=ute la art. 2. alin. @70B c0 dece:ul titularului5 re:pectiA al titularilor licen>ei de 1nfiin>areB d0 retragerea autori=a>iei de func>ionareB e0 1ntreruperea actiAit>ii pentru o perioad de pe:te 780 de =ileB f0 faliment. $R!. 2/ )ondi>iile de organi=are 4i func>ionare a drog?eriei :e :tabile:c prin norme. $R!. .0 @70 E:te inter=i: folo:irea de ctre drog?erii a 1n:emnelor farmaciei comunitare.

@20 ,irma drog?eriei Aa con>ine obligatoriu numai denumirea de Fdrog?erieF5 urmat de o denumire care : o deo:ebea:c de alte a:tfel de unit>i apar>in6nd altor per:oane Euridice. @.0 E:te inter=i: utili=area 1n denumirea drog?eriei a cuA6ntului FfarmacieF :au a unui nume deriAat ori pre:curtat din ace:t cuA6nt. )$# !&L%L 2 CupraAeg?erea 4i in:pec>ia $R!. .7 @70 n:pec>ia de autori=are 4i in:pec>iile de :upraAeg?ere 1n farmacii comunitare5 farmacii cu circuit 1nc?i: 4i 1n drog?erii :e e;ercit de Mini:terul Cnt>ii. @20 )ontrolul priAind e;ercitarea profe:iei de farmaci:t :e face de )olegiul ,armaci4tilor din Rom6nia5 prin filialele teritoriale5 1n conformitate cu preAederile legii. $R!. .2 n:pec>ia de :upraAeg?ere 1n farmacii comunitare5 farmacii cu circuit 1nc?i: 4i drog?erii :e face cel pu>in o dat la . ani :au ori de c6te ori e:te neAoie. )$# !&L%L 2 R:punderi 4i :anc>iuni $R!. .. +nclcarea di:po=i>iilor pre=entei legi atrage5 dup ca=5 r:punderea di:ciplinar5 contraAen>ional 4i ciAil. $R!. .)on:tituie contraAen>ie 4i :e :anc>ionea= cu amend de la 200 lei la 7.000 lei urmtoarele fapte" a0 nere:pectarea programului de func>ionare a farmaciei comunitare :au a drog?erieiB b0 nere:pectarea di:po=i>iilor legale referitoare la firma farmaciilor comunitare 4i a drog?eriilor. $R!. .8 )on:tituie contraAen>ie 4i :e :anc>ionea= cu amend de la 800 lei la 7.800 lei urmtoarele fapte" a0 1mpiedicarea actiAit>ii organelor de in:pec>ie 4i controlB b0 afi4area5 cu 1nclcarea reglementrilor 1n materie5 1n incinta farmaciei comunitare :au a drog?eriei5 a reclamelor priAind produ:ele medicamentoa:e. $R!. .6 )on:tituie contraAen>ie 4i :e :anc>ionea= cu amend de la 2.000 lei la 70.000 lei urmtoarele fapte"

a0 angaEarea de per:onal farmaceutic de :pecialitate care nu po:ed drept de liber practicB b0 di:tribu>ia medicamentelor fr documente care : ate:te proAenien>a 4i3:au calitatea ace:toraB c0 nere:pectarea preAederilor priAind procedura de retragere a medicamentelor de farmacii 4i drog?eriiB d0 comerciali=area medicamentelor cu termen de Aalabilitate dep4itB e0 nere:pectarea Regulilor de bun practic farmaceutic5 aprobate prin ordin al mini:trului :nt>ii. $R!. .7 +n ca=ul 1n care organele de in:pec>ie preA=ute la art. .7 con:tat repetarea abaterilor priAind organi=area5 dotarea 4i func>ionarea farmaciei :au a drog?eriei5 pot di:pune :u:pendarea actiAit>ii 4i 1nc?iderea unit>ii p6n la remedierea deficien>elor con:tatate. $R!. .8 )on:tituie contraAen>ie 4i :e :anc>ionea= cu amend de la 70.000 lei la 20.000 lei 4i 1nc?iderea farmaciei5 re:pectiA a drog?eriei5 urmtoarele fapte" a0 func>ionarea unei farmacii :au a unei drog?erii fr autori=a>ie de func>ionare emi: de Mini:terul Cnt>iiB b0 de>inerea :au eliberarea 1n drog?erii a unor medicamente ale cror de>inere 4i eliberare :unt inter=i:e 1n drog?erieB c0 1nclcarea preAederilor art. 78 4i ale art. 2. alin. @-0. $R!. ./ @70 )on:tatarea faptelor ce con:tituie contraAen>ii 4i aplicarea amen=ilor :e fac de per:onalul de :pecialitate din Mini:terul Cnt>ii. @20 Modelul proce:ului9Aerbal de contraAen>ie e:te preA=ut 1n norme. @.0 La :e:i=area )olegiului ,armaci4tilor din Rom6nia5 Mini:terul Cnt>ii Aa efectua un control. Re=ultatul controlului e:te tran:mi: )olegiului ,armaci4tilor din Rom6nia5 potriAit legii. $R!. -0 )ontraAen>iilor preA=ute 1n pre=enta lege le :unt aplicabile di:po=i>iile &rdonan>ei GuAernului nr. 232007 priAind regimul Euridic al contraAen>iilor5 aprobat cu modificri 4i completri prin Legea nr. 780320025 cu modificrile 4i completrile ulterioare. )$# !&L%L 2 <i:po=i>ii finale 4i tran=itorii $R!. -7 ,armaciile comunitare 4i drog?eriile 1nfiin>ate anterior intrrii 1n Aigoare a pre=entei legi rm6n 1nfiin>ate 4i 14i Aor continua actiAitatea. $R!. -2 <i:po=i>iile art. 72 :e aplic p6n la data de .7 decembrie 2070 inclu:iA.

$R!. -. @70 !a;ele pentru emiterea autori=a>iei de func>ionare :unt urmtoarele" a0 pentru 1nfiin>area de farmacii 1n mediul urban 9 ..000 leiB b0 pentru 1nfiin>area de farmacii 1n mediul rural 9 780 leiB c0 pentru 1nfiin>area unei oficine locale de di:tribu>ie 9 700 leiB d0 pentru 1nfiin>area de drog?erii 1n mediul urban 9 2.000 leiB e0 pentru 1nfiin>area de drog?erii 1n mediul rural 9 80 lei. @20 !a;ele pentru emiterea unei noi autori=a>ii 1n ca=ul pre:c?imbrii :au al pierderii autori=a>iei de func>ionare a farmaciei ori a drog?eriei :unt urmtoarele" a0 pentru mediul urban 9 700 leiB b0 pentru mediul rural 9 80 lei. @.0 #entru orice alt modificare 1n:cri: pe autori=a>ia de func>ionare a farmaciei :au drog?eriei :e percepe o ta; de 80 de lei. @-0 +n ca=ul mutrii :ediului farmaciei :au drog?eriei5 cuantumul ta;elor e:te cel preA=ut pentru 1nfiin>are. @80 !a;ele preA=ute de pre=enta lege :e fac Aenit la bugetul de :tat. @60 )uantumul ta;elor preA=ute de pre=enta lege :e poate actuali=a periodic5 prin ?otr6re a GuAernului. $R!. -@70 #re=enta lege intr 1n Aigoare la 60 de =ile de la data publicrii 1n Monitorul &ficial al Rom6niei5 #artea . @20 #e data intrrii 1n Aigoare a pre=entei legi :e abrog &rdinul mini:trului :nt>ii 4i familiei nr. 62632007 pentru aprobarea Normelor priAind 1nfiin>area 4i autori=area unit>ilor farmaceutice5 precum 4i a )ondi>iilor de organi=are 4i func>ionare a ace:tora5 publicat 1n Monitorul &ficial al Rom6niei5 #artea 5 nr. 62/ din 8 octombrie 20075 cu modificrile 4i completrile ulterioare5 precum 4i orice alte di:po=i>ii contrare. N&!*" Reproducem mai Eo: preAederile art. 4i din Legea nr. 2.63200/ pentru modificarea 4i completarea Legii farmaciei nr. 266320085 care nu au fo:t 1ncorporate 1n te;tul republicat al Legii nr. 26632008 4i care :e aplic5 1n continuare5 ca di:po=i>ii proprii ale Legii nr. 2.63200/" F$R!. )ererile depu:e la Mini:terul Cnt>ii5 1n Aederea eliberrii autori=a>iei de func>ionare pentru farmacii 4i drog?erii5 p6n la intrarea 1n Aigoare a pre=entei legi5 precum 4i documentele ce le 1n:o>e:c Aor fi anali=ate 1n conformitate cu preAederile ace:teia. $R!. +n termen de un an de la intrarea 1n Aigoare a pre=entei legi5 unit>ile preA=ute la art. -2*0 din Legea farmaciei nr. 266320085 cu modificrile 4i completrile adu:e prin pre=enta lege5 care de>in autori=a>ii de func>ionare cu

termen de Aalabilitate5 :unt obligate : pre:c?imbe autori=a>iile de func>ionare5 1n condi>iile legii.F 999999999999 *0 $rt. -2 a deAenit 1n urma renumerotrii art. -7. 999999999999999