Analiza Investitiilor in Mijloacele Fixe de Productie Pe Forme de Proprietate Si Dezvoltarea Sferei Sociale a Intreprinderilor Agricole in r Moldova.[Conspecte.md]

ANALIZA INVESTIŢIILOR ÎN MIJLOACELE FIXE DE PRODUCŢIE PE FORME DE PROPRIETATE ŞI DEZVOLTĂRII SFEREI SOCIALE A ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE DIN REPUBLICA MOLDOVA

însă. la fel contribuţia adusă în anali#a acestei probleme de diver!i savanţi. $a suport informaţional au servit formularele speciali#ate !i rapoartele financiare generali#ate. fie de stat. MATERIAL ŞI METODĂ 'n re#ultatul cercetărilor efectuate au fost utili#ate următoarele metode) monografică. a plasat %epublica &oldova pe ultimul loc în Europa după venituri pe cap de locuitor. "rept ba#ă metodologică au servit multiple acte legislative !i normative ale %epublicii &oldova. "rept consecinţă. datele *iroului +aţional de . "e menţionat că pe parcursul perioadei de centrali#are excesivă au fost atinse !i unele succese palpabile. . economico-statistică. al doilea a falimentat. Av nd o istorie de lungă durată. nefiind ba#ate pe relaţii adecvate de proprietate !i cele de producţie.tatistic al %epublicii &oldova. nici p nă astă#i nu a fost creat un climat investiţional adecvat necesităţilor. de facto. fluxurile investiţionale la nivel de economie naţională sunt la fel de schimonosite !i haotice ca !i întreaga reformă socioeconomică. $u toate că procesele de privati#are !i de restabilire a producţiei agricole în ba#a proprietăţii private nu au avut alternative.INTRODUCERE Este bine cunoscut faptul că înainte de lansarea reformei agrare agricultura autohtonă (cu excepţia gospodăriilor casnice auxiliare) a fost practicată exclusiv în cadrul întreprinderilor agricole mari. aceste întreprinderi au practicat !i o activitate investiţională cuvenită. 'n calitate de argument la cele expuse poate servi cre!terea în ritmuri accelerate a împrumuturilor. fie cele colectiv-cooperatiste. în cele din urmă. practic toate întreprinderile agricole mari. primele au dispărut. %edirecţionarea investiţiilor spre crearea întreprinderilor agricole mici !i mi(locii constituie unul dintre scopurile principale ale etapei postprivati#aţionale de reformare a sectorului agrar. dar !i posibilităţilor obiective existente în ţară. ca !i sistemul administrativ de comandă în ansamblu. nu a reu!it să se adapte#e la condiţiile economiei de piaţă !i. care. de calcul constructiv !i de observaţie logică. fiind executate în grabă !i deseori în mod haotic.tatistică !i Anuarul .

nvestiţii în capitalul fix pe obiecte de menire productivă din care) publică privată mixtă (publică !i privată).8 7.8 /1.5 81.4 03.2 7. procurarea suplimentară a tehnicii."/e 0e 1+*0u%)"e %u 0e'("#a)"e a2+"%*l3 788 //0.*+$e 0e 1+*1+"e(a(e .0 7889 /56.6 6.05 ori mai mult dec t în anii 2336 !i 2331.0 4.61 9.6 2. $re!teri !i mai evidente sau înregistrat în entităţile de proprietate privată în aceea!i perioadă respectiv de /3. că investiţiile în mi(loacele fixe de producţie în %epublica &oldova sau ma(orat substanţial în dinamică pe parcursul anilor 233/-2335. construcţii hidrotehnice. iar comparativ cu anii 2336 !i 2331 corespun#ător cu /0.75 9.0 7.0 5.44 !i 3.# $"-l*a%ele .2 788> /327./ //3. la fel reconstrucţia !i moderni#area mi(loacelor fixe. fiind înregistrate cele mai mari investiţii în capitolul fix din %epublica &oldova ponderea cărora în anul 2335 a constituit 50.4 7.1 7.4 788: 035.20 !i /. ma(orarea efectivului de animale productive !i perfecţionarea calităţilor. Astfel.74 ori. 'nsemnătate primordială capătă investiţiile întreprinderilor mixte.2 245.2 788.70 ori.7 24.0 45.32 ori mai mult dec t în anul 233/ !i respectiv de 2. 'n ce prive!te proprietatea mixtă !i a investitorilor străini aici ponderile sunt neînsemnate !i au alcătuit în anul 2335 corespun#ător /. investiţiile alocate în entităţile de proprietate publică s-au ma(orat în anul 2335 faţă de 233/ de 2. fără participare străină a întreprinderilor mixte a investiţiilor străini 3.7 /0/.5 050. ci din contra s-au mic!orat.7 72.4 52.36 !i /. -oate cheltuielile legate cu înfăptuirea acestor măsuri repre#intă investiţii în capitalul fix.5 Surse informaţionale: Anuarul Statistic al Moldovei Anali#a efectuată arată.8 6.7 788< 485. .3 42.2 03.3 1e .7 /41.08 9.04 9. sădirea !i îngri(irea plantaţiilor perene.6 47.3 571.4 0.74 !i 6.1 21.3 788= 140.# Re1ubl"%a M*l0*&a4 $"l"*a#e le" 51+e)u+" %u+e#(e6 T"1ul "#&e'(")"e" .0 7887 /78. 'n ce prive!te pe forme de proprietate !i aici avem cre!teri semnificative./ /4.7 mln lei ceea ce este de 8. . 463. Aceste ma(orări a investiţiilor în capitolul fix pe obiecte de menire productivă au fost condiţionate de ridicarea considerabilă a preţurilor în această perioadă datorită inflaţiei !i nici pe departe nu înseamnă că investiţiile s-au mărit !i cantitativ.7 4.8 017.pre exemplu.8 775.5 23. Tabelul ! D"#a$"%a "#&e'(")""l*+ .4 6/.REZULTATE ŞI DISCUŢII 'n entităţile agricole reproducţia mi(loacelor fixe se înfăptuie!te pe calea construcţiei noilor clădiri !i edificii.1 23. care în mediu pe anii 2334-2335 au avut o pondere în investiţiile efectuate în mi(loacele fixe productive de /3. cel mai înalt nivel a fost atins în anul 2335 circa /327.5 2.4/: 2.335 /.

# 2*'1*03+""le 0e (*a(e %a(e2*+""le 0"# Re1ubl"%a M*l0*&a4 1+*%e#(e 51+e)u+" %*$1a+ab"le6 Da+ea . însemnătate primordială în agricultură au !i investiţiile cu destinaţie neproductivă care nu contribuie la obţinerea producţiei. comerţ. în ce prive!te cluburile !i casele de cultură apoi în anii 233/-2331 n-a fost dată în exploatare nici o casă de cultură. dar care a(ută la desfă!urarea în bune condiţii a procesului de producţie. precum !i a de#voltării !tiinţei !i tehnicii.2 ori dec t în anul 233/ !i 2336.5 9 mai multe locuri pentru elevi dec t în anul 2335 !i corespun#ător mai multe !coli de 7. deficitul colosal al mi(loacelor bugetare impun fundamentarea !i reali#area anumitor priorităţi în politica structurală a investiţiilor. de fabricare a produselor alimentare cu antrenarea investiţiilor străine. iar !coli de cultură generală corespun#ător cu 47. cultură. ocrotirea sănătăţii. $el mai înalt nivel fiind atins în anul 2332 c nd au fost date în folosinţă cu 50.. cu excepţia anului 2335 c nd au fost date în exploatare 273 locuri. . $u toate că ele sunt neproductive. 'n continuare vom reflecta investiţiile neproductive efectuate în sfera socială a întreprinderilor agricole din %epublica &oldova. =erioada de cri#ă contemporană. reconstrucţia !i moderni#area întreprinderilor constructoare de ma!ini agricole. Tabelul 7 ? S(+u%(u+a 1+*0u%)"e" a2+"%*le 1e +a$u+" . 'n sfera industrială a complexului agroindustrial problema primordială este producţia !i fabricarea. învăţăm nt.# . de trai./ !i 1. ele însă participă !i acţionea#ă indirect la obţinerea producţiei agricole globale.*l*'"#)3 a *b"e%(el*+ 0e $e#"+e '*%"al ! %ul(u+al3 0"# l*%al"(3)"le +u+ale@ A#ul A%*l" 0e %ul(u+3 %lubu+" A" %a'e 0e %a'e 0e l*%u"(4 $"" $7 2e#e+al34 l*%u+" %ul(u+34 l*%u+" 1e#(+u ele&" 233/ 68 /13 2332 68 564 2330 16 2334 15 427 2337 51 116 2336 86 /23 2331 84 16/ 2335 87 413 273 Surse informaţionale: Anuarul Statistic al Moldovei $ercetările efectuate în spaţiul rural al %epublicii &oldova arată că în mediu pe anii 23372335 au fost date în folosinţă case de locuit cu 21. 'n componenţa acestor investiţii intră cheltuielile pentru construcţia obiectelor social < culturale. importul echipamentului modern.5 9 mai mult.4 9 mai mult dec t în mediu pe anii 233/2334.

nvestiţiile centrali#ate ale statului trebuie să fie orientate cu preponderenţă. întreruperea relaţiilor economice. după criteriile pieţei. Activitatea investiţională se stopea#ă !i din cau#a tărăgănării acţiunilor de modificare a formelor de proprietate. restr ngerea programelor de construcţii din cau#a inflaţiei.CONCLUZII "ecala(ul dintre preţurile de achi#iţie la produsele agricole !i a preţurilor la livrarea mi(loacelor de producţie de către agricultură este o problemă veche. ale întreprinderilor. înăsprirea sistemelor impo#itare !i de credit. că în condiţiile actuale. a cărei soluţionare se impune !i astă#i prin mecanisme noi. prin care trece societatea. credite din capitalul acţionarilor. &i(loacele bugetului de stat destinate reechipării !i moderni#ării trebuie alocate prin intermediul creditelor. Aceste fenomene economice ca reducerea investiţiilor. &ai subliniem. =rin intermediul lor se pot regla ritmurile !i proporţiile de#voltării diverselor ramuri ale complexului în întregime. nerespectarea regimului de plăţi sunt fenomene inerente ale cri#ei economice. =entru a stimula investiţiile decentrali#ate se impune o reducere substanţială a impo#itului pe cota profitului utili#at pentru investiţii. . %eali#area politicii investiţionale ar trebui să se ba#e#e pe decentrali#area investiţiilor cu provenirea surselor din sistemul relaţiilor de piaţă. . pentru infrastructura de producţie !i socială. $onstrucţiile capitale de producţie se reali#ea#ă mai mult din propriile surse. finanţele !i creditele devin p rghii eficiente în politica structurală. pentru crearea unor noi producţii cu înalt grad de aplicare a reali#ărilor !tiinţei.

) . < 716 p. 6. ?-ipografia centrală@). -caci. "e#voltarea durabilă a %om niei !i %epublicii &oldova în contextul european !i mondial. +atalia: $o(ocaru. < $h. Anele aspecte privind anali#a eficienţei utili#ării mi(loacelor fixe în întreprinderile agricole. -caci. Economia agrară !i de#voltarea spaţiului rural. $hi!inău.E..) $E= A.tatistica. $hi!inău. Anali#a rotaţiei !i eficienţei utili#ării activelor curente în întreprinderile agricole. . 2338. /01-/44: 7. Anuarul . /30-//31: 4. 'n) ?Economica@. . Cucrări !tiinţifice.. $hi!inău. A. 2338 (>.BIBLIOGRAFIE /. p. =articularităţile anali#ei eficienţei utili#ării factorilor de producţie în unităţile agricole. nr.*+ 815-8817-13-/64-5: 0.&.&.tatistic al %epublicii &oldova. +atalia. Birginia. 4//4/0. < . +atalia.E&. -. *a(ura.*+ 815-8817-4365-3-2: 2. /1.. $ontabilitate. AA. 2331/77 p. vol. Birginia. $o(ocaru. 2335. $onferinţa !tiinţifică internaţională 22-20 septembrie 2336. p. -caci. < =. p.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful