ANALIZA INVESTIŢIILOR ÎN MIJLOACELE FIXE DE PRODUCŢIE PE FORME DE PROPRIETATE ŞI DEZVOLTĂRII SFEREI SOCIALE A ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE DIN REPUBLICA MOLDOVA

aceste întreprinderi au practicat !i o activitate investiţională cuvenită.tatistică !i Anuarul . care. la fel contribuţia adusă în anali#a acestei probleme de diver!i savanţi. fluxurile investiţionale la nivel de economie naţională sunt la fel de schimonosite !i haotice ca !i întreaga reformă socioeconomică. a plasat %epublica &oldova pe ultimul loc în Europa după venituri pe cap de locuitor. însă. fiind executate în grabă !i deseori în mod haotic. economico-statistică. "e menţionat că pe parcursul perioadei de centrali#are excesivă au fost atinse !i unele succese palpabile.tatistic al %epublicii &oldova. primele au dispărut. ca !i sistemul administrativ de comandă în ansamblu. fie de stat. al doilea a falimentat. . datele *iroului +aţional de . $a suport informaţional au servit formularele speciali#ate !i rapoartele financiare generali#ate. practic toate întreprinderile agricole mari. Av nd o istorie de lungă durată. dar !i posibilităţilor obiective existente în ţară.INTRODUCERE Este bine cunoscut faptul că înainte de lansarea reformei agrare agricultura autohtonă (cu excepţia gospodăriilor casnice auxiliare) a fost practicată exclusiv în cadrul întreprinderilor agricole mari. "rept consecinţă. fie cele colectiv-cooperatiste. %edirecţionarea investiţiilor spre crearea întreprinderilor agricole mici !i mi(locii constituie unul dintre scopurile principale ale etapei postprivati#aţionale de reformare a sectorului agrar. MATERIAL ŞI METODĂ 'n re#ultatul cercetărilor efectuate au fost utili#ate următoarele metode) monografică. nici p nă astă#i nu a fost creat un climat investiţional adecvat necesităţilor. în cele din urmă. 'n calitate de argument la cele expuse poate servi cre!terea în ritmuri accelerate a împrumuturilor. nu a reu!it să se adapte#e la condiţiile economiei de piaţă !i. nefiind ba#ate pe relaţii adecvate de proprietate !i cele de producţie. de facto. $u toate că procesele de privati#are !i de restabilire a producţiei agricole în ba#a proprietăţii private nu au avut alternative. de calcul constructiv !i de observaţie logică. "rept ba#ă metodologică au servit multiple acte legislative !i normative ale %epublicii &oldova.

2 788. procurarea suplimentară a tehnicii. care în mediu pe anii 2334-2335 au avut o pondere în investiţiile efectuate în mi(loacele fixe productive de /3.3 788= 140.3 571.0 7887 /78./ //3. cel mai înalt nivel a fost atins în anul 2335 circa /327.4/: 2. -oate cheltuielile legate cu înfăptuirea acestor măsuri repre#intă investiţii în capitalul fix.3 1e .2 788> /327.8 775.*+$e 0e 1+*1+"e(a(e .2 7.74 ori. ci din contra s-au mic!orat.4 788: 035. 'n ce prive!te proprietatea mixtă !i a investitorilor străini aici ponderile sunt neînsemnate !i au alcătuit în anul 2335 corespun#ător /. . 'nsemnătate primordială capătă investiţiile întreprinderilor mixte.nvestiţii în capitalul fix pe obiecte de menire productivă din care) publică privată mixtă (publică !i privată).7 24. ma(orarea efectivului de animale productive !i perfecţionarea calităţilor.20 !i /. sădirea !i îngri(irea plantaţiilor perene.335 /.0 45.08 9.8 6. la fel reconstrucţia !i moderni#area mi(loacelor fixe.70 ori.8 017.44 !i 3.5 23. fiind înregistrate cele mai mari investiţii în capitolul fix din %epublica &oldova ponderea cărora în anul 2335 a constituit 50.36 !i /.05 ori mai mult dec t în anii 2336 !i 2331.0 4. fără participare străină a întreprinderilor mixte a investiţiilor străini 3.6 2.4 0.6 47.# $"-l*a%ele . Astfel./ /4.2 245.5 Surse informaţionale: Anuarul Statistic al Moldovei Anali#a efectuată arată.3 42.4 6/.4 03.6 6. 'n ce prive!te pe forme de proprietate !i aici avem cre!teri semnificative. că investiţiile în mi(loacele fixe de producţie în %epublica &oldova sau ma(orat substanţial în dinamică pe parcursul anilor 233/-2335.4 7.5 050. investiţiile alocate în entităţile de proprietate publică s-au ma(orat în anul 2335 faţă de 233/ de 2.4 52. iar comparativ cu anii 2336 !i 2331 corespun#ător cu /0.pre exemplu.1 7.REZULTATE ŞI DISCUŢII 'n entităţile agricole reproducţia mi(loacelor fixe se înfăptuie!te pe calea construcţiei noilor clădiri !i edificii. $re!teri !i mai evidente sau înregistrat în entităţile de proprietate privată în aceea!i perioadă respectiv de /3.7 mln lei ceea ce este de 8. Aceste ma(orări a investiţiilor în capitolul fix pe obiecte de menire productivă au fost condiţionate de ridicarea considerabilă a preţurilor în această perioadă datorită inflaţiei !i nici pe departe nu înseamnă că investiţiile s-au mărit !i cantitativ.5 81.1 21.2 03.0 5.75 9.74 !i 6.5 2.7 4.04 9.1 23.# Re1ubl"%a M*l0*&a4 $"l"*a#e le" 51+e)u+" %u+e#(e6 T"1ul "#&e'(")"e" . 463.7 788< 485. .8 /1.8 7.7 /0/.7 72.0 7889 /56.32 ori mai mult dec t în anul 233/ !i respectiv de 2.0 7.7 /41."/e 0e 1+*0u%)"e %u 0e'("#a)"e a2+"%*l3 788 //0. Tabelul ! D"#a$"%a "#&e'(")""l*+ .61 9. construcţii hidrotehnice.

ele însă participă !i acţionea#ă indirect la obţinerea producţiei agricole globale. învăţăm nt. comerţ. 'n sfera industrială a complexului agroindustrial problema primordială este producţia !i fabricarea.*l*'"#)3 a *b"e%(el*+ 0e $e#"+e '*%"al ! %ul(u+al3 0"# l*%al"(3)"le +u+ale@ A#ul A%*l" 0e %ul(u+3 %lubu+" A" %a'e 0e %a'e 0e l*%u"(4 $"" $7 2e#e+al34 l*%u+" %ul(u+34 l*%u+" 1e#(+u ele&" 233/ 68 /13 2332 68 564 2330 16 2334 15 427 2337 51 116 2336 86 /23 2331 84 16/ 2335 87 413 273 Surse informaţionale: Anuarul Statistic al Moldovei $ercetările efectuate în spaţiul rural al %epublicii &oldova arată că în mediu pe anii 23372335 au fost date în folosinţă case de locuit cu 21. precum !i a de#voltării !tiinţei !i tehnicii. cu excepţia anului 2335 c nd au fost date în exploatare 273 locuri.4 9 mai mult dec t în mediu pe anii 233/2334. . ocrotirea sănătăţii.2 ori dec t în anul 233/ !i 2336. 'n componenţa acestor investiţii intră cheltuielile pentru construcţia obiectelor social < culturale. iar !coli de cultură generală corespun#ător cu 47.5 9 mai mult. =erioada de cri#ă contemporană. cultură. Tabelul 7 ? S(+u%(u+a 1+*0u%)"e" a2+"%*le 1e +a$u+" . în ce prive!te cluburile !i casele de cultură apoi în anii 233/-2331 n-a fost dată în exploatare nici o casă de cultură. reconstrucţia !i moderni#area întreprinderilor constructoare de ma!ini agricole.# 2*'1*03+""le 0e (*a(e %a(e2*+""le 0"# Re1ubl"%a M*l0*&a4 1+*%e#(e 51+e)u+" %*$1a+ab"le6 Da+ea . de fabricare a produselor alimentare cu antrenarea investiţiilor străine. de trai. importul echipamentului modern. deficitul colosal al mi(loacelor bugetare impun fundamentarea !i reali#area anumitor priorităţi în politica structurală a investiţiilor. $el mai înalt nivel fiind atins în anul 2332 c nd au fost date în folosinţă cu 50.. dar care a(ută la desfă!urarea în bune condiţii a procesului de producţie./ !i 1. 'n continuare vom reflecta investiţiile neproductive efectuate în sfera socială a întreprinderilor agricole din %epublica &oldova. însemnătate primordială în agricultură au !i investiţiile cu destinaţie neproductivă care nu contribuie la obţinerea producţiei.5 9 mai multe locuri pentru elevi dec t în anul 2335 !i corespun#ător mai multe !coli de 7. $u toate că ele sunt neproductive.# .

restr ngerea programelor de construcţii din cau#a inflaţiei.CONCLUZII "ecala(ul dintre preţurile de achi#iţie la produsele agricole !i a preţurilor la livrarea mi(loacelor de producţie de către agricultură este o problemă veche. finanţele !i creditele devin p rghii eficiente în politica structurală. . pentru infrastructura de producţie !i socială. %eali#area politicii investiţionale ar trebui să se ba#e#e pe decentrali#area investiţiilor cu provenirea surselor din sistemul relaţiilor de piaţă. prin care trece societatea.nvestiţiile centrali#ate ale statului trebuie să fie orientate cu preponderenţă. . &i(loacele bugetului de stat destinate reechipării !i moderni#ării trebuie alocate prin intermediul creditelor. credite din capitalul acţionarilor. înăsprirea sistemelor impo#itare !i de credit. =entru a stimula investiţiile decentrali#ate se impune o reducere substanţială a impo#itului pe cota profitului utili#at pentru investiţii. că în condiţiile actuale. nerespectarea regimului de plăţi sunt fenomene inerente ale cri#ei economice. a cărei soluţionare se impune !i astă#i prin mecanisme noi. Activitatea investiţională se stopea#ă !i din cau#a tărăgănării acţiunilor de modificare a formelor de proprietate. =rin intermediul lor se pot regla ritmurile !i proporţiile de#voltării diverselor ramuri ale complexului în întregime. &ai subliniem. după criteriile pieţei. pentru crearea unor noi producţii cu înalt grad de aplicare a reali#ărilor !tiinţei. întreruperea relaţiilor economice. Aceste fenomene economice ca reducerea investiţiilor. ale întreprinderilor. $onstrucţiile capitale de producţie se reali#ea#ă mai mult din propriile surse.

) $E= A. < . Anuarul ..*+ 815-8817-4365-3-2: 2.&. $ontabilitate. vol.*+ 815-8817-13-/64-5: 0. *a(ura. . /1. $hi!inău.. p. 6.E&. $o(ocaru. < =. Birginia. $onferinţa !tiinţifică internaţională 22-20 septembrie 2336. ?-ipografia centrală@). -caci.E. 2338. 2338 (>. Economia agrară !i de#voltarea spaţiului rural. /01-/44: 7. Cucrări !tiinţifice.tatistica. $hi!inău.&. +atalia. +atalia. nr. Anele aspecte privind anali#a eficienţei utili#ării mi(loacelor fixe în întreprinderile agricole. . < 716 p. AA. -.BIBLIOGRAFIE /. =articularităţile anali#ei eficienţei utili#ării factorilor de producţie în unităţile agricole. 2335. Anali#a rotaţiei !i eficienţei utili#ării activelor curente în întreprinderile agricole. < $h. 2331/77 p.tatistic al %epublicii &oldova. -caci. /30-//31: 4. $hi!inău.. p. 4//4/0. p. "e#voltarea durabilă a %om niei !i %epublicii &oldova în contextul european !i mondial. Birginia. -caci.) . A. +atalia: $o(ocaru. 'n) ?Economica@.