ANALIZA INVESTIŢIILOR ÎN MIJLOACELE FIXE DE PRODUCŢIE PE FORME DE PROPRIETATE ŞI DEZVOLTĂRII SFEREI SOCIALE A ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE DIN REPUBLICA MOLDOVA

ca !i sistemul administrativ de comandă în ansamblu. fiind executate în grabă !i deseori în mod haotic. fluxurile investiţionale la nivel de economie naţională sunt la fel de schimonosite !i haotice ca !i întreaga reformă socioeconomică. practic toate întreprinderile agricole mari. al doilea a falimentat. economico-statistică. nici p nă astă#i nu a fost creat un climat investiţional adecvat necesităţilor. primele au dispărut. însă. . aceste întreprinderi au practicat !i o activitate investiţională cuvenită. dar !i posibilităţilor obiective existente în ţară. $a suport informaţional au servit formularele speciali#ate !i rapoartele financiare generali#ate. în cele din urmă. "e menţionat că pe parcursul perioadei de centrali#are excesivă au fost atinse !i unele succese palpabile. care. fie cele colectiv-cooperatiste. nefiind ba#ate pe relaţii adecvate de proprietate !i cele de producţie. a plasat %epublica &oldova pe ultimul loc în Europa după venituri pe cap de locuitor. datele *iroului +aţional de . de facto. la fel contribuţia adusă în anali#a acestei probleme de diver!i savanţi. 'n calitate de argument la cele expuse poate servi cre!terea în ritmuri accelerate a împrumuturilor.tatistic al %epublicii &oldova. Av nd o istorie de lungă durată. $u toate că procesele de privati#are !i de restabilire a producţiei agricole în ba#a proprietăţii private nu au avut alternative.INTRODUCERE Este bine cunoscut faptul că înainte de lansarea reformei agrare agricultura autohtonă (cu excepţia gospodăriilor casnice auxiliare) a fost practicată exclusiv în cadrul întreprinderilor agricole mari. "rept consecinţă. MATERIAL ŞI METODĂ 'n re#ultatul cercetărilor efectuate au fost utili#ate următoarele metode) monografică. fie de stat.tatistică !i Anuarul . %edirecţionarea investiţiilor spre crearea întreprinderilor agricole mici !i mi(locii constituie unul dintre scopurile principale ale etapei postprivati#aţionale de reformare a sectorului agrar. de calcul constructiv !i de observaţie logică. nu a reu!it să se adapte#e la condiţiile economiei de piaţă !i. "rept ba#ă metodologică au servit multiple acte legislative !i normative ale %epublicii &oldova.

74 ori. la fel reconstrucţia !i moderni#area mi(loacelor fixe./ /4.0 7887 /78.pre exemplu.7 mln lei ceea ce este de 8. Tabelul ! D"#a$"%a "#&e'(")""l*+ .5 23.04 9.20 !i /.5 81. procurarea suplimentară a tehnicii.4 03.2 788> /327./ //3.70 ori. 'n ce prive!te proprietatea mixtă !i a investitorilor străini aici ponderile sunt neînsemnate !i au alcătuit în anul 2335 corespun#ător /.7 /0/.0 7889 /56.*+$e 0e 1+*1+"e(a(e .# $"-l*a%ele .4 7.6 2. 'n ce prive!te pe forme de proprietate !i aici avem cre!teri semnificative.7 788< 485.nvestiţii în capitalul fix pe obiecte de menire productivă din care) publică privată mixtă (publică !i privată).7 4.0 5.5 2.0 45.4 52.8 7.8 /1. 'nsemnătate primordială capătă investiţiile întreprinderilor mixte.44 !i 3. $re!teri !i mai evidente sau înregistrat în entităţile de proprietate privată în aceea!i perioadă respectiv de /3.08 9.2 7.1 7. investiţiile alocate în entităţile de proprietate publică s-au ma(orat în anul 2335 faţă de 233/ de 2.3 571.75 9.5 050.36 !i /.6 6.2 788. ci din contra s-au mic!orat.1 21.2 245.74 !i 6.2 03.7 72.4 0.# Re1ubl"%a M*l0*&a4 $"l"*a#e le" 51+e)u+" %u+e#(e6 T"1ul "#&e'(")"e" .32 ori mai mult dec t în anul 233/ !i respectiv de 2.4/: 2. 463.335 /.1 23.05 ori mai mult dec t în anii 2336 !i 2331.4 788: 035.0 7.5 Surse informaţionale: Anuarul Statistic al Moldovei Anali#a efectuată arată. că investiţiile în mi(loacele fixe de producţie în %epublica &oldova sau ma(orat substanţial în dinamică pe parcursul anilor 233/-2335. ma(orarea efectivului de animale productive !i perfecţionarea calităţilor.7 /41. . .6 47. fiind înregistrate cele mai mari investiţii în capitolul fix din %epublica &oldova ponderea cărora în anul 2335 a constituit 50.61 9.0 4. construcţii hidrotehnice.8 017. cel mai înalt nivel a fost atins în anul 2335 circa /327.8 6.3 788= 140.3 1e . care în mediu pe anii 2334-2335 au avut o pondere în investiţiile efectuate în mi(loacele fixe productive de /3.8 775.7 24."/e 0e 1+*0u%)"e %u 0e'("#a)"e a2+"%*l3 788 //0. iar comparativ cu anii 2336 !i 2331 corespun#ător cu /0. fără participare străină a întreprinderilor mixte a investiţiilor străini 3. Astfel. -oate cheltuielile legate cu înfăptuirea acestor măsuri repre#intă investiţii în capitalul fix.4 6/. sădirea !i îngri(irea plantaţiilor perene. Aceste ma(orări a investiţiilor în capitolul fix pe obiecte de menire productivă au fost condiţionate de ridicarea considerabilă a preţurilor în această perioadă datorită inflaţiei !i nici pe departe nu înseamnă că investiţiile s-au mărit !i cantitativ.3 42.REZULTATE ŞI DISCUŢII 'n entităţile agricole reproducţia mi(loacelor fixe se înfăptuie!te pe calea construcţiei noilor clădiri !i edificii.

5 9 mai multe locuri pentru elevi dec t în anul 2335 !i corespun#ător mai multe !coli de 7. $el mai înalt nivel fiind atins în anul 2332 c nd au fost date în folosinţă cu 50./ !i 1. de trai. 'n continuare vom reflecta investiţiile neproductive efectuate în sfera socială a întreprinderilor agricole din %epublica &oldova. precum !i a de#voltării !tiinţei !i tehnicii. cultură. =erioada de cri#ă contemporană. 'n componenţa acestor investiţii intră cheltuielile pentru construcţia obiectelor social < culturale. de fabricare a produselor alimentare cu antrenarea investiţiilor străine. învăţăm nt. în ce prive!te cluburile !i casele de cultură apoi în anii 233/-2331 n-a fost dată în exploatare nici o casă de cultură. dar care a(ută la desfă!urarea în bune condiţii a procesului de producţie. $u toate că ele sunt neproductive. iar !coli de cultură generală corespun#ător cu 47. importul echipamentului modern. reconstrucţia !i moderni#area întreprinderilor constructoare de ma!ini agricole.. ocrotirea sănătăţii. 'n sfera industrială a complexului agroindustrial problema primordială este producţia !i fabricarea.*l*'"#)3 a *b"e%(el*+ 0e $e#"+e '*%"al ! %ul(u+al3 0"# l*%al"(3)"le +u+ale@ A#ul A%*l" 0e %ul(u+3 %lubu+" A" %a'e 0e %a'e 0e l*%u"(4 $"" $7 2e#e+al34 l*%u+" %ul(u+34 l*%u+" 1e#(+u ele&" 233/ 68 /13 2332 68 564 2330 16 2334 15 427 2337 51 116 2336 86 /23 2331 84 16/ 2335 87 413 273 Surse informaţionale: Anuarul Statistic al Moldovei $ercetările efectuate în spaţiul rural al %epublicii &oldova arată că în mediu pe anii 23372335 au fost date în folosinţă case de locuit cu 21. ele însă participă !i acţionea#ă indirect la obţinerea producţiei agricole globale. .2 ori dec t în anul 233/ !i 2336.4 9 mai mult dec t în mediu pe anii 233/2334. Tabelul 7 ? S(+u%(u+a 1+*0u%)"e" a2+"%*le 1e +a$u+" . comerţ. însemnătate primordială în agricultură au !i investiţiile cu destinaţie neproductivă care nu contribuie la obţinerea producţiei. deficitul colosal al mi(loacelor bugetare impun fundamentarea !i reali#area anumitor priorităţi în politica structurală a investiţiilor.# . cu excepţia anului 2335 c nd au fost date în exploatare 273 locuri.5 9 mai mult.# 2*'1*03+""le 0e (*a(e %a(e2*+""le 0"# Re1ubl"%a M*l0*&a4 1+*%e#(e 51+e)u+" %*$1a+ab"le6 Da+ea .

credite din capitalul acţionarilor. ale întreprinderilor.CONCLUZII "ecala(ul dintre preţurile de achi#iţie la produsele agricole !i a preţurilor la livrarea mi(loacelor de producţie de către agricultură este o problemă veche. că în condiţiile actuale. $onstrucţiile capitale de producţie se reali#ea#ă mai mult din propriile surse. %eali#area politicii investiţionale ar trebui să se ba#e#e pe decentrali#area investiţiilor cu provenirea surselor din sistemul relaţiilor de piaţă.nvestiţiile centrali#ate ale statului trebuie să fie orientate cu preponderenţă. . nerespectarea regimului de plăţi sunt fenomene inerente ale cri#ei economice. înăsprirea sistemelor impo#itare !i de credit. =entru a stimula investiţiile decentrali#ate se impune o reducere substanţială a impo#itului pe cota profitului utili#at pentru investiţii. după criteriile pieţei. prin care trece societatea. restr ngerea programelor de construcţii din cau#a inflaţiei. pentru infrastructura de producţie !i socială. &i(loacele bugetului de stat destinate reechipării !i moderni#ării trebuie alocate prin intermediul creditelor. întreruperea relaţiilor economice. &ai subliniem. finanţele !i creditele devin p rghii eficiente în politica structurală. . a cărei soluţionare se impune !i astă#i prin mecanisme noi. Aceste fenomene economice ca reducerea investiţiilor. =rin intermediul lor se pot regla ritmurile !i proporţiile de#voltării diverselor ramuri ale complexului în întregime. Activitatea investiţională se stopea#ă !i din cau#a tărăgănării acţiunilor de modificare a formelor de proprietate. pentru crearea unor noi producţii cu înalt grad de aplicare a reali#ărilor !tiinţei.

Cucrări !tiinţifice. $hi!inău. +atalia. Anele aspecte privind anali#a eficienţei utili#ării mi(loacelor fixe în întreprinderile agricole. vol. +atalia. 6. *a(ura. AA.E&. -caci. ?-ipografia centrală@). < 716 p. 'n) ?Economica@.tatistica. p. Anali#a rotaţiei !i eficienţei utili#ării activelor curente în întreprinderile agricole. < =. . Anuarul . $o(ocaru.tatistic al %epublicii &oldova. 2335.&. 2338 (>. nr. -. $hi!inău. p. "e#voltarea durabilă a %om niei !i %epublicii &oldova în contextul european !i mondial. Economia agrară !i de#voltarea spaţiului rural. 4//4/0. $onferinţa !tiinţifică internaţională 22-20 septembrie 2336. $hi!inău.) . /30-//31: 4.&. p.*+ 815-8817-13-/64-5: 0. Birginia. /01-/44: 7. < .. =articularităţile anali#ei eficienţei utili#ării factorilor de producţie în unităţile agricole. < $h.) $E= A. A. 2331/77 p. +atalia: $o(ocaru.. .BIBLIOGRAFIE /.*+ 815-8817-4365-3-2: 2..E. 2338. $ontabilitate. /1. -caci. -caci. Birginia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful