P. 1
Analiza Investitiilor in Mijloacele Fixe de Productie Pe Forme de Proprietate Si Dezvoltarea Sferei Sociale a Intreprinderilor Agricole in r Moldova.[Conspecte.md]

Analiza Investitiilor in Mijloacele Fixe de Productie Pe Forme de Proprietate Si Dezvoltarea Sferei Sociale a Intreprinderilor Agricole in r Moldova.[Conspecte.md]

|Views: 2|Likes:
Published by Svetlana Panciuc

More info:

Published by: Svetlana Panciuc on Dec 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2013

pdf

text

original

ANALIZA INVESTIŢIILOR ÎN MIJLOACELE FIXE DE PRODUCŢIE PE FORME DE PROPRIETATE ŞI DEZVOLTĂRII SFEREI SOCIALE A ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE DIN REPUBLICA MOLDOVA

'n calitate de argument la cele expuse poate servi cre!terea în ritmuri accelerate a împrumuturilor. datele *iroului +aţional de . economico-statistică. %edirecţionarea investiţiilor spre crearea întreprinderilor agricole mici !i mi(locii constituie unul dintre scopurile principale ale etapei postprivati#aţionale de reformare a sectorului agrar. "rept consecinţă. ca !i sistemul administrativ de comandă în ansamblu. al doilea a falimentat. fie de stat. nu a reu!it să se adapte#e la condiţiile economiei de piaţă !i. primele au dispărut. fluxurile investiţionale la nivel de economie naţională sunt la fel de schimonosite !i haotice ca !i întreaga reformă socioeconomică. "e menţionat că pe parcursul perioadei de centrali#are excesivă au fost atinse !i unele succese palpabile. de calcul constructiv !i de observaţie logică. . Av nd o istorie de lungă durată. MATERIAL ŞI METODĂ 'n re#ultatul cercetărilor efectuate au fost utili#ate următoarele metode) monografică.tatistic al %epublicii &oldova. $a suport informaţional au servit formularele speciali#ate !i rapoartele financiare generali#ate. nefiind ba#ate pe relaţii adecvate de proprietate !i cele de producţie. însă. dar !i posibilităţilor obiective existente în ţară. practic toate întreprinderile agricole mari. "rept ba#ă metodologică au servit multiple acte legislative !i normative ale %epublicii &oldova. $u toate că procesele de privati#are !i de restabilire a producţiei agricole în ba#a proprietăţii private nu au avut alternative.INTRODUCERE Este bine cunoscut faptul că înainte de lansarea reformei agrare agricultura autohtonă (cu excepţia gospodăriilor casnice auxiliare) a fost practicată exclusiv în cadrul întreprinderilor agricole mari. care. fie cele colectiv-cooperatiste. nici p nă astă#i nu a fost creat un climat investiţional adecvat necesităţilor. la fel contribuţia adusă în anali#a acestei probleme de diver!i savanţi. a plasat %epublica &oldova pe ultimul loc în Europa după venituri pe cap de locuitor. de facto. fiind executate în grabă !i deseori în mod haotic. în cele din urmă. aceste întreprinderi au practicat !i o activitate investiţională cuvenită.tatistică !i Anuarul .

4 7.6 2.335 /.# $"-l*a%ele .8 017.05 ori mai mult dec t în anii 2336 !i 2331.5 2.4 6/.3 571.4 52. 'n ce prive!te proprietatea mixtă !i a investitorilor străini aici ponderile sunt neînsemnate !i au alcătuit în anul 2335 corespun#ător /.4 03. ma(orarea efectivului de animale productive !i perfecţionarea calităţilor. construcţii hidrotehnice. procurarea suplimentară a tehnicii.44 !i 3.5 Surse informaţionale: Anuarul Statistic al Moldovei Anali#a efectuată arată.0 7887 /78.20 !i /./ //3.75 9.08 9.# Re1ubl"%a M*l0*&a4 $"l"*a#e le" 51+e)u+" %u+e#(e6 T"1ul "#&e'(")"e" . că investiţiile în mi(loacele fixe de producţie în %epublica &oldova sau ma(orat substanţial în dinamică pe parcursul anilor 233/-2335. Aceste ma(orări a investiţiilor în capitolul fix pe obiecte de menire productivă au fost condiţionate de ridicarea considerabilă a preţurilor în această perioadă datorită inflaţiei !i nici pe departe nu înseamnă că investiţiile s-au mărit !i cantitativ.6 6.6 47.1 7.3 1e .3 788= 140.74 !i 6. Tabelul ! D"#a$"%a "#&e'(")""l*+ .74 ori.2 7.7 4. fără participare străină a întreprinderilor mixte a investiţiilor străini 3.32 ori mai mult dec t în anul 233/ !i respectiv de 2.pre exemplu.0 7889 /56. cel mai înalt nivel a fost atins în anul 2335 circa /327.2 788.8 6.7 /0/.2 03.REZULTATE ŞI DISCUŢII 'n entităţile agricole reproducţia mi(loacelor fixe se înfăptuie!te pe calea construcţiei noilor clădiri !i edificii. . la fel reconstrucţia !i moderni#area mi(loacelor fixe.0 4. Astfel. .7 /41.0 7.5 81.1 23.4 0./ /4. sădirea !i îngri(irea plantaţiilor perene.8 775.4 788: 035. 463.*+$e 0e 1+*1+"e(a(e .2 245.61 9.04 9.36 !i /.5 23. investiţiile alocate în entităţile de proprietate publică s-au ma(orat în anul 2335 faţă de 233/ de 2. ci din contra s-au mic!orat. care în mediu pe anii 2334-2335 au avut o pondere în investiţiile efectuate în mi(loacele fixe productive de /3.7 788< 485. 'nsemnătate primordială capătă investiţiile întreprinderilor mixte.4/: 2.70 ori. fiind înregistrate cele mai mari investiţii în capitolul fix din %epublica &oldova ponderea cărora în anul 2335 a constituit 50.1 21.7 72.3 42. 'n ce prive!te pe forme de proprietate !i aici avem cre!teri semnificative.5 050.nvestiţii în capitalul fix pe obiecte de menire productivă din care) publică privată mixtă (publică !i privată).0 5."/e 0e 1+*0u%)"e %u 0e'("#a)"e a2+"%*l3 788 //0. iar comparativ cu anii 2336 !i 2331 corespun#ător cu /0.7 24.7 mln lei ceea ce este de 8. -oate cheltuielile legate cu înfăptuirea acestor măsuri repre#intă investiţii în capitalul fix.0 45.8 /1. $re!teri !i mai evidente sau înregistrat în entităţile de proprietate privată în aceea!i perioadă respectiv de /3.8 7.2 788> /327.

*l*'"#)3 a *b"e%(el*+ 0e $e#"+e '*%"al ! %ul(u+al3 0"# l*%al"(3)"le +u+ale@ A#ul A%*l" 0e %ul(u+3 %lubu+" A" %a'e 0e %a'e 0e l*%u"(4 $"" $7 2e#e+al34 l*%u+" %ul(u+34 l*%u+" 1e#(+u ele&" 233/ 68 /13 2332 68 564 2330 16 2334 15 427 2337 51 116 2336 86 /23 2331 84 16/ 2335 87 413 273 Surse informaţionale: Anuarul Statistic al Moldovei $ercetările efectuate în spaţiul rural al %epublicii &oldova arată că în mediu pe anii 23372335 au fost date în folosinţă case de locuit cu 21. deficitul colosal al mi(loacelor bugetare impun fundamentarea !i reali#area anumitor priorităţi în politica structurală a investiţiilor. Tabelul 7 ? S(+u%(u+a 1+*0u%)"e" a2+"%*le 1e +a$u+" . 'n sfera industrială a complexului agroindustrial problema primordială este producţia !i fabricarea.4 9 mai mult dec t în mediu pe anii 233/2334. $el mai înalt nivel fiind atins în anul 2332 c nd au fost date în folosinţă cu 50. învăţăm nt. 'n continuare vom reflecta investiţiile neproductive efectuate în sfera socială a întreprinderilor agricole din %epublica &oldova./ !i 1.. =erioada de cri#ă contemporană.5 9 mai mult. în ce prive!te cluburile !i casele de cultură apoi în anii 233/-2331 n-a fost dată în exploatare nici o casă de cultură. comerţ.# . importul echipamentului modern. . iar !coli de cultură generală corespun#ător cu 47.# 2*'1*03+""le 0e (*a(e %a(e2*+""le 0"# Re1ubl"%a M*l0*&a4 1+*%e#(e 51+e)u+" %*$1a+ab"le6 Da+ea . ocrotirea sănătăţii. precum !i a de#voltării !tiinţei !i tehnicii.5 9 mai multe locuri pentru elevi dec t în anul 2335 !i corespun#ător mai multe !coli de 7. de trai. cu excepţia anului 2335 c nd au fost date în exploatare 273 locuri. cultură. 'n componenţa acestor investiţii intră cheltuielile pentru construcţia obiectelor social < culturale.2 ori dec t în anul 233/ !i 2336. de fabricare a produselor alimentare cu antrenarea investiţiilor străine. dar care a(ută la desfă!urarea în bune condiţii a procesului de producţie. reconstrucţia !i moderni#area întreprinderilor constructoare de ma!ini agricole. $u toate că ele sunt neproductive. ele însă participă !i acţionea#ă indirect la obţinerea producţiei agricole globale. însemnătate primordială în agricultură au !i investiţiile cu destinaţie neproductivă care nu contribuie la obţinerea producţiei.

&i(loacele bugetului de stat destinate reechipării !i moderni#ării trebuie alocate prin intermediul creditelor. că în condiţiile actuale. restr ngerea programelor de construcţii din cau#a inflaţiei. Aceste fenomene economice ca reducerea investiţiilor. . . $onstrucţiile capitale de producţie se reali#ea#ă mai mult din propriile surse. întreruperea relaţiilor economice. =rin intermediul lor se pot regla ritmurile !i proporţiile de#voltării diverselor ramuri ale complexului în întregime. =entru a stimula investiţiile decentrali#ate se impune o reducere substanţială a impo#itului pe cota profitului utili#at pentru investiţii. credite din capitalul acţionarilor. a cărei soluţionare se impune !i astă#i prin mecanisme noi. pentru crearea unor noi producţii cu înalt grad de aplicare a reali#ărilor !tiinţei. %eali#area politicii investiţionale ar trebui să se ba#e#e pe decentrali#area investiţiilor cu provenirea surselor din sistemul relaţiilor de piaţă.CONCLUZII "ecala(ul dintre preţurile de achi#iţie la produsele agricole !i a preţurilor la livrarea mi(loacelor de producţie de către agricultură este o problemă veche. prin care trece societatea. după criteriile pieţei. înăsprirea sistemelor impo#itare !i de credit.nvestiţiile centrali#ate ale statului trebuie să fie orientate cu preponderenţă. ale întreprinderilor. nerespectarea regimului de plăţi sunt fenomene inerente ale cri#ei economice. &ai subliniem. Activitatea investiţională se stopea#ă !i din cau#a tărăgănării acţiunilor de modificare a formelor de proprietate. pentru infrastructura de producţie !i socială. finanţele !i creditele devin p rghii eficiente în politica structurală.

$hi!inău. < =. Birginia. 6. vol. $onferinţa !tiinţifică internaţională 22-20 septembrie 2336.*+ 815-8817-13-/64-5: 0.*+ 815-8817-4365-3-2: 2. -caci. A. p. Anali#a rotaţiei !i eficienţei utili#ării activelor curente în întreprinderile agricole. /1. $ontabilitate.E&. /30-//31: 4.tatistic al %epublicii &oldova.) $E= A. -. ?-ipografia centrală@). p.tatistica.. $hi!inău.. -caci.&. $o(ocaru.BIBLIOGRAFIE /. 2338. 2338 (>. Anele aspecte privind anali#a eficienţei utili#ării mi(loacelor fixe în întreprinderile agricole. Birginia. 2331/77 p. 4//4/0. =articularităţile anali#ei eficienţei utili#ării factorilor de producţie în unităţile agricole. +atalia. 2335..&. p. Cucrări !tiinţifice. < $h. nr. -caci. AA. . $hi!inău. Economia agrară !i de#voltarea spaţiului rural.) . "e#voltarea durabilă a %om niei !i %epublicii &oldova în contextul european !i mondial. +atalia. 'n) ?Economica@. . *a(ura. < 716 p. Anuarul . < . /01-/44: 7. +atalia: $o(ocaru.E.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->