P. 1
Analiza Investitiilor in Mijloacele Fixe de Productie Pe Forme de Proprietate Si Dezvoltarea Sferei Sociale a Intreprinderilor Agricole in r Moldova.[Conspecte.md]

Analiza Investitiilor in Mijloacele Fixe de Productie Pe Forme de Proprietate Si Dezvoltarea Sferei Sociale a Intreprinderilor Agricole in r Moldova.[Conspecte.md]

|Views: 2|Likes:
Published by Svetlana Panciuc

More info:

Published by: Svetlana Panciuc on Dec 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2013

pdf

text

original

ANALIZA INVESTIŢIILOR ÎN MIJLOACELE FIXE DE PRODUCŢIE PE FORME DE PROPRIETATE ŞI DEZVOLTĂRII SFEREI SOCIALE A ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE DIN REPUBLICA MOLDOVA

de facto. $u toate că procesele de privati#are !i de restabilire a producţiei agricole în ba#a proprietăţii private nu au avut alternative. "rept ba#ă metodologică au servit multiple acte legislative !i normative ale %epublicii &oldova. $a suport informaţional au servit formularele speciali#ate !i rapoartele financiare generali#ate. nici p nă astă#i nu a fost creat un climat investiţional adecvat necesităţilor. MATERIAL ŞI METODĂ 'n re#ultatul cercetărilor efectuate au fost utili#ate următoarele metode) monografică. aceste întreprinderi au practicat !i o activitate investiţională cuvenită. fie cele colectiv-cooperatiste. de calcul constructiv !i de observaţie logică.INTRODUCERE Este bine cunoscut faptul că înainte de lansarea reformei agrare agricultura autohtonă (cu excepţia gospodăriilor casnice auxiliare) a fost practicată exclusiv în cadrul întreprinderilor agricole mari. 'n calitate de argument la cele expuse poate servi cre!terea în ritmuri accelerate a împrumuturilor. datele *iroului +aţional de . "e menţionat că pe parcursul perioadei de centrali#are excesivă au fost atinse !i unele succese palpabile. nefiind ba#ate pe relaţii adecvate de proprietate !i cele de producţie. Av nd o istorie de lungă durată. în cele din urmă. practic toate întreprinderile agricole mari.tatistică !i Anuarul . dar !i posibilităţilor obiective existente în ţară. %edirecţionarea investiţiilor spre crearea întreprinderilor agricole mici !i mi(locii constituie unul dintre scopurile principale ale etapei postprivati#aţionale de reformare a sectorului agrar.tatistic al %epublicii &oldova. al doilea a falimentat. care. . primele au dispărut. fie de stat. însă. fiind executate în grabă !i deseori în mod haotic. a plasat %epublica &oldova pe ultimul loc în Europa după venituri pe cap de locuitor. economico-statistică. ca !i sistemul administrativ de comandă în ansamblu. nu a reu!it să se adapte#e la condiţiile economiei de piaţă !i. fluxurile investiţionale la nivel de economie naţională sunt la fel de schimonosite !i haotice ca !i întreaga reformă socioeconomică. la fel contribuţia adusă în anali#a acestei probleme de diver!i savanţi. "rept consecinţă.

04 9.4 03.4 6/./ //3. care în mediu pe anii 2334-2335 au avut o pondere în investiţiile efectuate în mi(loacele fixe productive de /3. investiţiile alocate în entităţile de proprietate publică s-au ma(orat în anul 2335 faţă de 233/ de 2.4 0.1 23. că investiţiile în mi(loacele fixe de producţie în %epublica &oldova sau ma(orat substanţial în dinamică pe parcursul anilor 233/-2335.0 45.3 1e .7 mln lei ceea ce este de 8.8 775.2 788.0 5.32 ori mai mult dec t în anul 233/ !i respectiv de 2.36 !i /.0 4.1 21.61 9.44 !i 3.2 03.5 050.4 7. . 'n ce prive!te proprietatea mixtă !i a investitorilor străini aici ponderile sunt neînsemnate !i au alcătuit în anul 2335 corespun#ător /.2 7.7 24. fiind înregistrate cele mai mari investiţii în capitolul fix din %epublica &oldova ponderea cărora în anul 2335 a constituit 50. fără participare străină a întreprinderilor mixte a investiţiilor străini 3.74 !i 6.5 23.7 72.nvestiţii în capitalul fix pe obiecte de menire productivă din care) publică privată mixtă (publică !i privată).7 4.20 !i /.75 9.1 7.7 /41.6 2."/e 0e 1+*0u%)"e %u 0e'("#a)"e a2+"%*l3 788 //0.3 571.4/: 2. iar comparativ cu anii 2336 !i 2331 corespun#ător cu /0. 'nsemnătate primordială capătă investiţiile întreprinderilor mixte.8 7.70 ori.# $"-l*a%ele . Aceste ma(orări a investiţiilor în capitolul fix pe obiecte de menire productivă au fost condiţionate de ridicarea considerabilă a preţurilor în această perioadă datorită inflaţiei !i nici pe departe nu înseamnă că investiţiile s-au mărit !i cantitativ. cel mai înalt nivel a fost atins în anul 2335 circa /327.7 788< 485.7 /0/. Tabelul ! D"#a$"%a "#&e'(")""l*+ . construcţii hidrotehnice.4 52.74 ori.8 017. sădirea !i îngri(irea plantaţiilor perene. la fel reconstrucţia !i moderni#area mi(loacelor fixe.4 788: 035.# Re1ubl"%a M*l0*&a4 $"l"*a#e le" 51+e)u+" %u+e#(e6 T"1ul "#&e'(")"e" . . procurarea suplimentară a tehnicii. -oate cheltuielile legate cu înfăptuirea acestor măsuri repre#intă investiţii în capitalul fix.2 245. $re!teri !i mai evidente sau înregistrat în entităţile de proprietate privată în aceea!i perioadă respectiv de /3.0 7.2 788> /327. 463.3 42.8 /1.*+$e 0e 1+*1+"e(a(e .5 Surse informaţionale: Anuarul Statistic al Moldovei Anali#a efectuată arată.0 7889 /56.0 7887 /78.3 788= 140.5 81.5 2. Astfel.08 9.6 47. 'n ce prive!te pe forme de proprietate !i aici avem cre!teri semnificative.335 /./ /4.pre exemplu. ma(orarea efectivului de animale productive !i perfecţionarea calităţilor.6 6.05 ori mai mult dec t în anii 2336 !i 2331.8 6.REZULTATE ŞI DISCUŢII 'n entităţile agricole reproducţia mi(loacelor fixe se înfăptuie!te pe calea construcţiei noilor clădiri !i edificii. ci din contra s-au mic!orat.

# . 'n componenţa acestor investiţii intră cheltuielile pentru construcţia obiectelor social < culturale. 'n sfera industrială a complexului agroindustrial problema primordială este producţia !i fabricarea. însemnătate primordială în agricultură au !i investiţiile cu destinaţie neproductivă care nu contribuie la obţinerea producţiei. =erioada de cri#ă contemporană. iar !coli de cultură generală corespun#ător cu 47. în ce prive!te cluburile !i casele de cultură apoi în anii 233/-2331 n-a fost dată în exploatare nici o casă de cultură.2 ori dec t în anul 233/ !i 2336. Tabelul 7 ? S(+u%(u+a 1+*0u%)"e" a2+"%*le 1e +a$u+" .5 9 mai multe locuri pentru elevi dec t în anul 2335 !i corespun#ător mai multe !coli de 7. ele însă participă !i acţionea#ă indirect la obţinerea producţiei agricole globale.# 2*'1*03+""le 0e (*a(e %a(e2*+""le 0"# Re1ubl"%a M*l0*&a4 1+*%e#(e 51+e)u+" %*$1a+ab"le6 Da+ea . cultură.*l*'"#)3 a *b"e%(el*+ 0e $e#"+e '*%"al ! %ul(u+al3 0"# l*%al"(3)"le +u+ale@ A#ul A%*l" 0e %ul(u+3 %lubu+" A" %a'e 0e %a'e 0e l*%u"(4 $"" $7 2e#e+al34 l*%u+" %ul(u+34 l*%u+" 1e#(+u ele&" 233/ 68 /13 2332 68 564 2330 16 2334 15 427 2337 51 116 2336 86 /23 2331 84 16/ 2335 87 413 273 Surse informaţionale: Anuarul Statistic al Moldovei $ercetările efectuate în spaţiul rural al %epublicii &oldova arată că în mediu pe anii 23372335 au fost date în folosinţă case de locuit cu 21. învăţăm nt. deficitul colosal al mi(loacelor bugetare impun fundamentarea !i reali#area anumitor priorităţi în politica structurală a investiţiilor. $u toate că ele sunt neproductive./ !i 1. dar care a(ută la desfă!urarea în bune condiţii a procesului de producţie.4 9 mai mult dec t în mediu pe anii 233/2334. de fabricare a produselor alimentare cu antrenarea investiţiilor străine. . cu excepţia anului 2335 c nd au fost date în exploatare 273 locuri. $el mai înalt nivel fiind atins în anul 2332 c nd au fost date în folosinţă cu 50. importul echipamentului modern.. ocrotirea sănătăţii. precum !i a de#voltării !tiinţei !i tehnicii. 'n continuare vom reflecta investiţiile neproductive efectuate în sfera socială a întreprinderilor agricole din %epublica &oldova.5 9 mai mult. reconstrucţia !i moderni#area întreprinderilor constructoare de ma!ini agricole. de trai. comerţ.

CONCLUZII "ecala(ul dintre preţurile de achi#iţie la produsele agricole !i a preţurilor la livrarea mi(loacelor de producţie de către agricultură este o problemă veche. Aceste fenomene economice ca reducerea investiţiilor. &i(loacele bugetului de stat destinate reechipării !i moderni#ării trebuie alocate prin intermediul creditelor. pentru infrastructura de producţie !i socială. =entru a stimula investiţiile decentrali#ate se impune o reducere substanţială a impo#itului pe cota profitului utili#at pentru investiţii. prin care trece societatea. &ai subliniem. =rin intermediul lor se pot regla ritmurile !i proporţiile de#voltării diverselor ramuri ale complexului în întregime. . . Activitatea investiţională se stopea#ă !i din cau#a tărăgănării acţiunilor de modificare a formelor de proprietate. %eali#area politicii investiţionale ar trebui să se ba#e#e pe decentrali#area investiţiilor cu provenirea surselor din sistemul relaţiilor de piaţă. finanţele !i creditele devin p rghii eficiente în politica structurală. restr ngerea programelor de construcţii din cau#a inflaţiei. întreruperea relaţiilor economice. ale întreprinderilor. pentru crearea unor noi producţii cu înalt grad de aplicare a reali#ărilor !tiinţei. că în condiţiile actuale. înăsprirea sistemelor impo#itare !i de credit. credite din capitalul acţionarilor. a cărei soluţionare se impune !i astă#i prin mecanisme noi. după criteriile pieţei. nerespectarea regimului de plăţi sunt fenomene inerente ale cri#ei economice. $onstrucţiile capitale de producţie se reali#ea#ă mai mult din propriile surse.nvestiţiile centrali#ate ale statului trebuie să fie orientate cu preponderenţă.

Birginia. *a(ura. -caci. $hi!inău.) $E= A. .. $hi!inău. 2338 (>. AA. +atalia: $o(ocaru.&.tatistic al %epublicii &oldova.&. vol. -caci.. Cucrări !tiinţifice. < . -caci. +atalia. ?-ipografia centrală@).*+ 815-8817-4365-3-2: 2. Economia agrară !i de#voltarea spaţiului rural.*+ 815-8817-13-/64-5: 0. "e#voltarea durabilă a %om niei !i %epublicii &oldova în contextul european !i mondial. < 716 p. nr. /01-/44: 7.tatistica. 2331/77 p. A. p.) . $ontabilitate. $o(ocaru.BIBLIOGRAFIE /. =articularităţile anali#ei eficienţei utili#ării factorilor de producţie în unităţile agricole.E&. 4//4/0. Birginia. $hi!inău. Anuarul . .E. /30-//31: 4. < =.. p. Anele aspecte privind anali#a eficienţei utili#ării mi(loacelor fixe în întreprinderile agricole. 6. 2338. $onferinţa !tiinţifică internaţională 22-20 septembrie 2336. p. < $h. 'n) ?Economica@. 2335. +atalia. /1. -. Anali#a rotaţiei !i eficienţei utili#ării activelor curente în întreprinderile agricole.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->