ANALIZA INVESTIŢIILOR ÎN MIJLOACELE FIXE DE PRODUCŢIE PE FORME DE PROPRIETATE ŞI DEZVOLTĂRII SFEREI SOCIALE A ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE DIN REPUBLICA MOLDOVA

"rept ba#ă metodologică au servit multiple acte legislative !i normative ale %epublicii &oldova. "e menţionat că pe parcursul perioadei de centrali#are excesivă au fost atinse !i unele succese palpabile. nici p nă astă#i nu a fost creat un climat investiţional adecvat necesităţilor. economico-statistică. fie cele colectiv-cooperatiste. 'n calitate de argument la cele expuse poate servi cre!terea în ritmuri accelerate a împrumuturilor. al doilea a falimentat. %edirecţionarea investiţiilor spre crearea întreprinderilor agricole mici !i mi(locii constituie unul dintre scopurile principale ale etapei postprivati#aţionale de reformare a sectorului agrar. primele au dispărut. datele *iroului +aţional de . fiind executate în grabă !i deseori în mod haotic. în cele din urmă. de calcul constructiv !i de observaţie logică.tatistică !i Anuarul . nefiind ba#ate pe relaţii adecvate de proprietate !i cele de producţie. "rept consecinţă. . a plasat %epublica &oldova pe ultimul loc în Europa după venituri pe cap de locuitor.INTRODUCERE Este bine cunoscut faptul că înainte de lansarea reformei agrare agricultura autohtonă (cu excepţia gospodăriilor casnice auxiliare) a fost practicată exclusiv în cadrul întreprinderilor agricole mari. aceste întreprinderi au practicat !i o activitate investiţională cuvenită. de facto. MATERIAL ŞI METODĂ 'n re#ultatul cercetărilor efectuate au fost utili#ate următoarele metode) monografică. ca !i sistemul administrativ de comandă în ansamblu. practic toate întreprinderile agricole mari. dar !i posibilităţilor obiective existente în ţară. fie de stat. $u toate că procesele de privati#are !i de restabilire a producţiei agricole în ba#a proprietăţii private nu au avut alternative. fluxurile investiţionale la nivel de economie naţională sunt la fel de schimonosite !i haotice ca !i întreaga reformă socioeconomică. $a suport informaţional au servit formularele speciali#ate !i rapoartele financiare generali#ate. care.tatistic al %epublicii &oldova. la fel contribuţia adusă în anali#a acestei probleme de diver!i savanţi. însă. nu a reu!it să se adapte#e la condiţiile economiei de piaţă !i. Av nd o istorie de lungă durată.

REZULTATE ŞI DISCUŢII 'n entităţile agricole reproducţia mi(loacelor fixe se înfăptuie!te pe calea construcţiei noilor clădiri !i edificii.74 !i 6.1 23.5 81. fiind înregistrate cele mai mari investiţii în capitolul fix din %epublica &oldova ponderea cărora în anul 2335 a constituit 50.7 4.75 9.4 03.4 788: 035.05 ori mai mult dec t în anii 2336 !i 2331./ /4.5 23.08 9.8 6.8 775.8 017.3 788= 140.5 2.6 47. Astfel.6 2. sădirea !i îngri(irea plantaţiilor perene.8 7. investiţiile alocate în entităţile de proprietate publică s-au ma(orat în anul 2335 faţă de 233/ de 2. Aceste ma(orări a investiţiilor în capitolul fix pe obiecte de menire productivă au fost condiţionate de ridicarea considerabilă a preţurilor în această perioadă datorită inflaţiei !i nici pe departe nu înseamnă că investiţiile s-au mărit !i cantitativ.8 /1.3 42. iar comparativ cu anii 2336 !i 2331 corespun#ător cu /0.0 4.7 788< 485.5 Surse informaţionale: Anuarul Statistic al Moldovei Anali#a efectuată arată.1 21. . 'n ce prive!te pe forme de proprietate !i aici avem cre!teri semnificative. ci din contra s-au mic!orat.4 6/. cel mai înalt nivel a fost atins în anul 2335 circa /327.*+$e 0e 1+*1+"e(a(e .0 45.0 7889 /56. procurarea suplimentară a tehnicii.2 788> /327./ //3.0 7. că investiţiile în mi(loacele fixe de producţie în %epublica &oldova sau ma(orat substanţial în dinamică pe parcursul anilor 233/-2335.61 9. ma(orarea efectivului de animale productive !i perfecţionarea calităţilor. 'n ce prive!te proprietatea mixtă !i a investitorilor străini aici ponderile sunt neînsemnate !i au alcătuit în anul 2335 corespun#ător /. construcţii hidrotehnice.# $"-l*a%ele .36 !i /.7 mln lei ceea ce este de 8.pre exemplu. fără participare străină a întreprinderilor mixte a investiţiilor străini 3.6 6. . -oate cheltuielile legate cu înfăptuirea acestor măsuri repre#intă investiţii în capitalul fix.44 !i 3.# Re1ubl"%a M*l0*&a4 $"l"*a#e le" 51+e)u+" %u+e#(e6 T"1ul "#&e'(")"e" .0 7887 /78. Tabelul ! D"#a$"%a "#&e'(")""l*+ .335 /.3 571. la fel reconstrucţia !i moderni#area mi(loacelor fixe.2 788.7 72. $re!teri !i mai evidente sau înregistrat în entităţile de proprietate privată în aceea!i perioadă respectiv de /3.0 5.7 /0/.5 050.2 7.4 0. care în mediu pe anii 2334-2335 au avut o pondere în investiţiile efectuate în mi(loacele fixe productive de /3.20 !i /.4/: 2.2 245.1 7.74 ori.7 /41.3 1e .70 ori.nvestiţii în capitalul fix pe obiecte de menire productivă din care) publică privată mixtă (publică !i privată).04 9."/e 0e 1+*0u%)"e %u 0e'("#a)"e a2+"%*l3 788 //0.32 ori mai mult dec t în anul 233/ !i respectiv de 2.4 52. 'nsemnătate primordială capătă investiţiile întreprinderilor mixte.2 03.7 24. 463.4 7.

'n sfera industrială a complexului agroindustrial problema primordială este producţia !i fabricarea. deficitul colosal al mi(loacelor bugetare impun fundamentarea !i reali#area anumitor priorităţi în politica structurală a investiţiilor. dar care a(ută la desfă!urarea în bune condiţii a procesului de producţie. însemnătate primordială în agricultură au !i investiţiile cu destinaţie neproductivă care nu contribuie la obţinerea producţiei. $el mai înalt nivel fiind atins în anul 2332 c nd au fost date în folosinţă cu 50. învăţăm nt.5 9 mai multe locuri pentru elevi dec t în anul 2335 !i corespun#ător mai multe !coli de 7.*l*'"#)3 a *b"e%(el*+ 0e $e#"+e '*%"al ! %ul(u+al3 0"# l*%al"(3)"le +u+ale@ A#ul A%*l" 0e %ul(u+3 %lubu+" A" %a'e 0e %a'e 0e l*%u"(4 $"" $7 2e#e+al34 l*%u+" %ul(u+34 l*%u+" 1e#(+u ele&" 233/ 68 /13 2332 68 564 2330 16 2334 15 427 2337 51 116 2336 86 /23 2331 84 16/ 2335 87 413 273 Surse informaţionale: Anuarul Statistic al Moldovei $ercetările efectuate în spaţiul rural al %epublicii &oldova arată că în mediu pe anii 23372335 au fost date în folosinţă case de locuit cu 21.. comerţ. $u toate că ele sunt neproductive. ocrotirea sănătăţii. importul echipamentului modern. ele însă participă !i acţionea#ă indirect la obţinerea producţiei agricole globale. cu excepţia anului 2335 c nd au fost date în exploatare 273 locuri.4 9 mai mult dec t în mediu pe anii 233/2334. . de trai. în ce prive!te cluburile !i casele de cultură apoi în anii 233/-2331 n-a fost dată în exploatare nici o casă de cultură. cultură. Tabelul 7 ? S(+u%(u+a 1+*0u%)"e" a2+"%*le 1e +a$u+" . de fabricare a produselor alimentare cu antrenarea investiţiilor străine. iar !coli de cultură generală corespun#ător cu 47./ !i 1. 'n componenţa acestor investiţii intră cheltuielile pentru construcţia obiectelor social < culturale. reconstrucţia !i moderni#area întreprinderilor constructoare de ma!ini agricole.5 9 mai mult.# 2*'1*03+""le 0e (*a(e %a(e2*+""le 0"# Re1ubl"%a M*l0*&a4 1+*%e#(e 51+e)u+" %*$1a+ab"le6 Da+ea . 'n continuare vom reflecta investiţiile neproductive efectuate în sfera socială a întreprinderilor agricole din %epublica &oldova. =erioada de cri#ă contemporană.2 ori dec t în anul 233/ !i 2336.# . precum !i a de#voltării !tiinţei !i tehnicii.

pentru crearea unor noi producţii cu înalt grad de aplicare a reali#ărilor !tiinţei. după criteriile pieţei. credite din capitalul acţionarilor. =entru a stimula investiţiile decentrali#ate se impune o reducere substanţială a impo#itului pe cota profitului utili#at pentru investiţii. &i(loacele bugetului de stat destinate reechipării !i moderni#ării trebuie alocate prin intermediul creditelor. pentru infrastructura de producţie !i socială. nerespectarea regimului de plăţi sunt fenomene inerente ale cri#ei economice. prin care trece societatea. înăsprirea sistemelor impo#itare !i de credit. %eali#area politicii investiţionale ar trebui să se ba#e#e pe decentrali#area investiţiilor cu provenirea surselor din sistemul relaţiilor de piaţă. finanţele !i creditele devin p rghii eficiente în politica structurală. întreruperea relaţiilor economice. . &ai subliniem. . ale întreprinderilor. că în condiţiile actuale. $onstrucţiile capitale de producţie se reali#ea#ă mai mult din propriile surse.nvestiţiile centrali#ate ale statului trebuie să fie orientate cu preponderenţă. restr ngerea programelor de construcţii din cau#a inflaţiei. Aceste fenomene economice ca reducerea investiţiilor. =rin intermediul lor se pot regla ritmurile !i proporţiile de#voltării diverselor ramuri ale complexului în întregime. Activitatea investiţională se stopea#ă !i din cau#a tărăgănării acţiunilor de modificare a formelor de proprietate.CONCLUZII "ecala(ul dintre preţurile de achi#iţie la produsele agricole !i a preţurilor la livrarea mi(loacelor de producţie de către agricultură este o problemă veche. a cărei soluţionare se impune !i astă#i prin mecanisme noi.

2338.tatistic al %epublicii &oldova. $onferinţa !tiinţifică internaţională 22-20 septembrie 2336. Anali#a rotaţiei !i eficienţei utili#ării activelor curente în întreprinderile agricole. 'n) ?Economica@. < =. p. -caci. Birginia.) $E= A. +atalia. /1. 2338 (>. +atalia. .BIBLIOGRAFIE /. p. < 716 p. 2335. -caci. /01-/44: 7. ?-ipografia centrală@). +atalia: $o(ocaru. Anuarul .tatistica. Anele aspecte privind anali#a eficienţei utili#ării mi(loacelor fixe în întreprinderile agricole. A. 2331/77 p. 6. *a(ura. 4//4/0..&. < $h. $hi!inău. $hi!inău. p. Cucrări !tiinţifice. < . Birginia.*+ 815-8817-4365-3-2: 2.) .*+ 815-8817-13-/64-5: 0.. $ontabilitate. vol.. "e#voltarea durabilă a %om niei !i %epublicii &oldova în contextul european !i mondial. $hi!inău. -caci. /30-//31: 4. -. nr.E&. $o(ocaru. =articularităţile anali#ei eficienţei utili#ării factorilor de producţie în unităţile agricole.E. AA. .&. Economia agrară !i de#voltarea spaţiului rural.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful