ANALIZA INVESTIŢIILOR ÎN MIJLOACELE FIXE DE PRODUCŢIE PE FORME DE PROPRIETATE ŞI DEZVOLTĂRII SFEREI SOCIALE A ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE DIN REPUBLICA MOLDOVA

$a suport informaţional au servit formularele speciali#ate !i rapoartele financiare generali#ate. nici p nă astă#i nu a fost creat un climat investiţional adecvat necesităţilor. $u toate că procesele de privati#are !i de restabilire a producţiei agricole în ba#a proprietăţii private nu au avut alternative.INTRODUCERE Este bine cunoscut faptul că înainte de lansarea reformei agrare agricultura autohtonă (cu excepţia gospodăriilor casnice auxiliare) a fost practicată exclusiv în cadrul întreprinderilor agricole mari. ca !i sistemul administrativ de comandă în ansamblu.tatistic al %epublicii &oldova. care. "rept consecinţă. "rept ba#ă metodologică au servit multiple acte legislative !i normative ale %epublicii &oldova. la fel contribuţia adusă în anali#a acestei probleme de diver!i savanţi. practic toate întreprinderile agricole mari. nefiind ba#ate pe relaţii adecvate de proprietate !i cele de producţie. economico-statistică. MATERIAL ŞI METODĂ 'n re#ultatul cercetărilor efectuate au fost utili#ate următoarele metode) monografică. dar !i posibilităţilor obiective existente în ţară. al doilea a falimentat. de facto. fluxurile investiţionale la nivel de economie naţională sunt la fel de schimonosite !i haotice ca !i întreaga reformă socioeconomică. fie cele colectiv-cooperatiste. fiind executate în grabă !i deseori în mod haotic. de calcul constructiv !i de observaţie logică. primele au dispărut. Av nd o istorie de lungă durată. . în cele din urmă. aceste întreprinderi au practicat !i o activitate investiţională cuvenită. nu a reu!it să se adapte#e la condiţiile economiei de piaţă !i.tatistică !i Anuarul . a plasat %epublica &oldova pe ultimul loc în Europa după venituri pe cap de locuitor. datele *iroului +aţional de . însă. 'n calitate de argument la cele expuse poate servi cre!terea în ritmuri accelerate a împrumuturilor. "e menţionat că pe parcursul perioadei de centrali#are excesivă au fost atinse !i unele succese palpabile. %edirecţionarea investiţiilor spre crearea întreprinderilor agricole mici !i mi(locii constituie unul dintre scopurile principale ale etapei postprivati#aţionale de reformare a sectorului agrar. fie de stat.

care în mediu pe anii 2334-2335 au avut o pondere în investiţiile efectuate în mi(loacele fixe productive de /3.4 0. Aceste ma(orări a investiţiilor în capitolul fix pe obiecte de menire productivă au fost condiţionate de ridicarea considerabilă a preţurilor în această perioadă datorită inflaţiei !i nici pe departe nu înseamnă că investiţiile s-au mărit !i cantitativ. procurarea suplimentară a tehnicii.4 03. la fel reconstrucţia !i moderni#area mi(loacelor fixe. că investiţiile în mi(loacele fixe de producţie în %epublica &oldova sau ma(orat substanţial în dinamică pe parcursul anilor 233/-2335.6 47.4/: 2.75 9. 'n ce prive!te proprietatea mixtă !i a investitorilor străini aici ponderile sunt neînsemnate !i au alcătuit în anul 2335 corespun#ător /.5 81. .0 7887 /78.20 !i /.6 2.2 245. 463.5 23.05 ori mai mult dec t în anii 2336 !i 2331.74 !i 6.2 788> /327.3 571.2 03. cel mai înalt nivel a fost atins în anul 2335 circa /327. 'n ce prive!te pe forme de proprietate !i aici avem cre!teri semnificative.7 /0/.0 45.# Re1ubl"%a M*l0*&a4 $"l"*a#e le" 51+e)u+" %u+e#(e6 T"1ul "#&e'(")"e" . construcţii hidrotehnice.0 7889 /56.04 9.8 6. 'nsemnătate primordială capătă investiţiile întreprinderilor mixte.6 6.1 7.*+$e 0e 1+*1+"e(a(e .7 mln lei ceea ce este de 8.0 4.5 2.5 Surse informaţionale: Anuarul Statistic al Moldovei Anali#a efectuată arată.0 7.1 21.8 /1. -oate cheltuielile legate cu înfăptuirea acestor măsuri repre#intă investiţii în capitalul fix. fără participare străină a întreprinderilor mixte a investiţiilor străini 3. ci din contra s-au mic!orat./ //3.2 7.0 5.335 /.7 /41.5 050. fiind înregistrate cele mai mari investiţii în capitolul fix din %epublica &oldova ponderea cărora în anul 2335 a constituit 50.7 72.61 9.7 788< 485.4 788: 035.pre exemplu.2 788. .8 775.4 52.3 788= 140. sădirea !i îngri(irea plantaţiilor perene.74 ori.7 24.4 6/.nvestiţii în capitalul fix pe obiecte de menire productivă din care) publică privată mixtă (publică !i privată). Tabelul ! D"#a$"%a "#&e'(")""l*+ .# $"-l*a%ele .44 !i 3. Astfel.REZULTATE ŞI DISCUŢII 'n entităţile agricole reproducţia mi(loacelor fixe se înfăptuie!te pe calea construcţiei noilor clădiri !i edificii.36 !i /.7 4.70 ori."/e 0e 1+*0u%)"e %u 0e'("#a)"e a2+"%*l3 788 //0.08 9.1 23.3 1e ./ /4.3 42. $re!teri !i mai evidente sau înregistrat în entităţile de proprietate privată în aceea!i perioadă respectiv de /3. iar comparativ cu anii 2336 !i 2331 corespun#ător cu /0.8 7.4 7.8 017.32 ori mai mult dec t în anul 233/ !i respectiv de 2. investiţiile alocate în entităţile de proprietate publică s-au ma(orat în anul 2335 faţă de 233/ de 2. ma(orarea efectivului de animale productive !i perfecţionarea calităţilor.

4 9 mai mult dec t în mediu pe anii 233/2334. de fabricare a produselor alimentare cu antrenarea investiţiilor străine. 'n componenţa acestor investiţii intră cheltuielile pentru construcţia obiectelor social < culturale.5 9 mai multe locuri pentru elevi dec t în anul 2335 !i corespun#ător mai multe !coli de 7.5 9 mai mult../ !i 1. reconstrucţia !i moderni#area întreprinderilor constructoare de ma!ini agricole. deficitul colosal al mi(loacelor bugetare impun fundamentarea !i reali#area anumitor priorităţi în politica structurală a investiţiilor. ele însă participă !i acţionea#ă indirect la obţinerea producţiei agricole globale. în ce prive!te cluburile !i casele de cultură apoi în anii 233/-2331 n-a fost dată în exploatare nici o casă de cultură.# 2*'1*03+""le 0e (*a(e %a(e2*+""le 0"# Re1ubl"%a M*l0*&a4 1+*%e#(e 51+e)u+" %*$1a+ab"le6 Da+ea . 'n sfera industrială a complexului agroindustrial problema primordială este producţia !i fabricarea. =erioada de cri#ă contemporană. 'n continuare vom reflecta investiţiile neproductive efectuate în sfera socială a întreprinderilor agricole din %epublica &oldova. importul echipamentului modern. $el mai înalt nivel fiind atins în anul 2332 c nd au fost date în folosinţă cu 50.2 ori dec t în anul 233/ !i 2336.*l*'"#)3 a *b"e%(el*+ 0e $e#"+e '*%"al ! %ul(u+al3 0"# l*%al"(3)"le +u+ale@ A#ul A%*l" 0e %ul(u+3 %lubu+" A" %a'e 0e %a'e 0e l*%u"(4 $"" $7 2e#e+al34 l*%u+" %ul(u+34 l*%u+" 1e#(+u ele&" 233/ 68 /13 2332 68 564 2330 16 2334 15 427 2337 51 116 2336 86 /23 2331 84 16/ 2335 87 413 273 Surse informaţionale: Anuarul Statistic al Moldovei $ercetările efectuate în spaţiul rural al %epublicii &oldova arată că în mediu pe anii 23372335 au fost date în folosinţă case de locuit cu 21. cu excepţia anului 2335 c nd au fost date în exploatare 273 locuri. iar !coli de cultură generală corespun#ător cu 47. învăţăm nt. de trai. ocrotirea sănătăţii. . însemnătate primordială în agricultură au !i investiţiile cu destinaţie neproductivă care nu contribuie la obţinerea producţiei. comerţ. cultură. Tabelul 7 ? S(+u%(u+a 1+*0u%)"e" a2+"%*le 1e +a$u+" . precum !i a de#voltării !tiinţei !i tehnicii. dar care a(ută la desfă!urarea în bune condiţii a procesului de producţie.# . $u toate că ele sunt neproductive.

. nerespectarea regimului de plăţi sunt fenomene inerente ale cri#ei economice. că în condiţiile actuale. Activitatea investiţională se stopea#ă !i din cau#a tărăgănării acţiunilor de modificare a formelor de proprietate. credite din capitalul acţionarilor. =rin intermediul lor se pot regla ritmurile !i proporţiile de#voltării diverselor ramuri ale complexului în întregime. &ai subliniem. ale întreprinderilor. după criteriile pieţei.CONCLUZII "ecala(ul dintre preţurile de achi#iţie la produsele agricole !i a preţurilor la livrarea mi(loacelor de producţie de către agricultură este o problemă veche. .nvestiţiile centrali#ate ale statului trebuie să fie orientate cu preponderenţă. a cărei soluţionare se impune !i astă#i prin mecanisme noi. pentru infrastructura de producţie !i socială. &i(loacele bugetului de stat destinate reechipării !i moderni#ării trebuie alocate prin intermediul creditelor. finanţele !i creditele devin p rghii eficiente în politica structurală. =entru a stimula investiţiile decentrali#ate se impune o reducere substanţială a impo#itului pe cota profitului utili#at pentru investiţii. restr ngerea programelor de construcţii din cau#a inflaţiei. întreruperea relaţiilor economice. prin care trece societatea. %eali#area politicii investiţionale ar trebui să se ba#e#e pe decentrali#area investiţiilor cu provenirea surselor din sistemul relaţiilor de piaţă. Aceste fenomene economice ca reducerea investiţiilor. pentru crearea unor noi producţii cu înalt grad de aplicare a reali#ărilor !tiinţei. $onstrucţiile capitale de producţie se reali#ea#ă mai mult din propriile surse. înăsprirea sistemelor impo#itare !i de credit.

Anuarul . "e#voltarea durabilă a %om niei !i %epublicii &oldova în contextul european !i mondial. -caci. . Birginia.E.. p. -. < .&. 4//4/0. Birginia. -caci.. $hi!inău.*+ 815-8817-4365-3-2: 2.) $E= A.BIBLIOGRAFIE /. /1. 'n) ?Economica@.) . < $h.tatistic al %epublicii &oldova. ?-ipografia centrală@). =articularităţile anali#ei eficienţei utili#ării factorilor de producţie în unităţile agricole.&. 6. 2335. A. Economia agrară !i de#voltarea spaţiului rural. +atalia: $o(ocaru. /30-//31: 4. vol. *a(ura. $hi!inău. p. < =.tatistica. 2338 (>. +atalia.*+ 815-8817-13-/64-5: 0. +atalia. 2338. 2331/77 p. AA.E&. p. Anali#a rotaţiei !i eficienţei utili#ării activelor curente în întreprinderile agricole. $o(ocaru. -caci. Anele aspecte privind anali#a eficienţei utili#ării mi(loacelor fixe în întreprinderile agricole. $onferinţa !tiinţifică internaţională 22-20 septembrie 2336. < 716 p. nr. /01-/44: 7. $hi!inău. .. Cucrări !tiinţifice. $ontabilitate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful