Sunteți pe pagina 1din 5

74 Wasiat Untuk Pemuda

Segala puji bagi Allah yang berfirman:Dan sungguh Kami telah memerintahkan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertak alah kepada Allah!" (An-#isa$: %&%) Serta shala at dan salam semoga senantiasa ter'urah kepada hamba dan rasul-#ya (uhammad yang bersabda: Aku asiatkan kepada kalian agar bertak a kepada Allah ) serta agar kalian mendengar dan patuh!" Dan tak a kepada Allah adalah mentaati-#ya dengan melaksanakan perintah-#ya dan menjauhi larangan-#ya! *a ba$du: +erikut ini adalah asiat islamik yang berharga dalam berbagai aspek seperti ibadah) muamalah) akhla,) adab dan yang lainnya dari sendi-sendi kehidupan! Kami persembahkan asiat ini sebagai peringatan kepada para pemuda muslim yang senantiasa bersemangat men'ari apa yang bermanfaat baginya) dan sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman! Kami memohon kepada Allah agar menjadikan hal ini bermanfaat bagi orang yang memba'anya ataupun mendengarkannya! Dan agar memberikan pahala yang besar bagi penyusunnya) penulisnya) yang menyebarkannya ataupun yang mengamalkannya! -ukuplah bagi kita Allah sebaik-baik tempat bergantung! %! .khlaskanlah niat kepada Allah dan hati-hatilah dari riya$ baik dalam perkataan ataupun perbuatan! /! .kutilah sunnah #abi dalam semua perkataan) perbuatan) dan akhla,! &! +erta, alah kepada Allah dan ber$a0amlah untuk melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangan-#ya! 1! +ertaubatlah kepada Allah dengan taubat nashuha dan perbanyaklah istighfar! 2! .ngatlah baha a Allah senatiasa menga asi gerak-gerikmu! Dan ketahuilah baha a Allah melihatmu) mendengarmu dan mengetahui apa yang tersirat di hatimu! 3! +erimanlah kepada Allah) malaikat-#ya) kitab-kitab-#ya) rasul-rasul-#ya) dan hari akhir serta ,adar yang baik ataupun yang buruk! 4! 5anganlah engkau ta,lid (mengikut) kepada orang lain dengan buta (tanpa memilih dan memilah mana yang baik dan yang buruk serta mana yang sesuai dengan sunnah6syari$at dan mana yang tidak)! Dan janganlah engkau termasuk orang yang tidak punya pendirian! 7! 5adilah engkau sebagai orang pertama dalam mengamalkan kebaikan kerana engkau akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikuti6men'ontohmu dalam mengamalkannya! 8! 9eganglah kitab :iyadhush Shalihin) ba'alah olehmu dan ba'akan pula kepada keluargamu) demikian juga kitab ;aadul (a$ad oleh .bnul <ayyim! %=! 5agalah selalu udhu$mu dan perbaharuilah! Dan jadilah engkau senantiasa dalam keadaan su'i dari hadats dan najis! %%! 5agalah selalu shalat di a al aktu dan berjamaah di masjid terlebih lagi sahalat >.sya dan ?ajr (shubuh)! %/! 5anganlah memakan makanan yang mempunyai bau yang tidak enak seperti ba ang putih dan ba ang merah! Dan janganlah merokok agar tidak membahayakan dirimu dan kaum muslimin! %&! 5agalah selalu shalat berjamaah agar engkau mendapat kemenangan dengan pahala yang ada pada

shalat berjamaah tersebut! %1! @unaikanlah 0akat yang telah di ajibkan dan janganlah engkau bakhil kepada orang-orang yang berhak menerimanya! %2! +ersegeralah berangkat untuk shalat 5umat dan janganlah berlambat-lambat sampai setelah ad0an kedua kerana engkau akan berdosa! %3! 9uasalah di bulan :amadhan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah agar Allah mengampuni dosa-dosamu baik yang telah lalu ataupun yang akan datang! %4! Aati-hatilah dari berbuka di siang hari di bulan :amadhan tanpa ud0ur syar$i sebab engkau akan berdosa kerananya! %7! @egakkanlah shalat malam (tara ih) di bulan :amadhan terlebih-lebih pada malam lailatul ,adar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah agar engkau mendapatkan ampunan atas dosa-dosamu yang telah lalu! %8! +ersegeralah untuk haji dan umrah ke +aitullah Al-Aaram jika engkau termasuk orang yang mampu dan janganlah menunda-nunda! /=! +a'alah Al-<ur$an dengan mentadaburi maknanya! Baksanakanlah perintahnya dan jauhi larangannya agar Al-<ur$an itu menjadi hujjah bagimu di sisi rabmu dan menjadi penolongmu di hari ,iyamat! /%! Senantiasalah memperbanyak d0ikir kepada Allah baik perlahan-lahan ataupun dikeraskan) apakah dalam keadaan berdiri) duduk ataupun berbaring! Dan hati-hatilah engkau dari kelalaian! //! Aadirilah majlis-majlis d0ikir kerana majlis d0ikir termasuk taman syurga! /&! @undukkan pandanganmu dari aurat dan hal-hal yang diharamkan dan hati-hatilah engkau dari mengumbar pandangan) kerana pandangan itu merupakan anak panah bera'un dari anak panah .blis! /1! 5anganlah engkau panjangkan pakaianmu melebihi mata kaki dan janganlah engkau berjalan dengan kesombongan6keangkuhan! /2! 5anganlah engkau memakai pakaian sutera dan emas kerana keduanya diharamkan bagi laki-laki! /3! 5anganlah engkau menyerupai anita dan janganlah engkau biarkan laki-laki! anita- anitamu menyerupai

/4! +iarkanlah janggutmu kerana :asulullah: -ukurlah kumis dan panjangkanlah janggut!" (A:! +ukhari Dan (uslim) /7! 5anganlah engkau makan ke'uali yang halal dan janganlah engkau minum ke'uali yang halal agar doamu diijabah! /8! C'apkanlah DbismillahD ketika engkau hendak makan dan minum dan u'apkanlah DalhamdulillahD apabila engkau telah selesai! &=! (akanlah dengan tangan kanan) minumlah dengan tangan kanan) ambillah dengan tangan kanan dan berilah dengan tangan kanan! &%! Aati-hatilah dari berbuat ke0haliman kerana ke0haliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat!

&/! 5anganlah engkau bergaul ke'uali dengan orang mukmin dan janganlah dia memakan makananmu ke'uali engkau dalam keadaan berta, a (dengan ridha dan memilihkan makanan yang halal untuknya)! &&! Aati-hatilah dari suap-menyuap (kolusi)) baik itu memberi suap) menerima suap ataupun perantaranya) kerana pelakunya terlaknat! &1! 5anganlah engkau men'ari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah kerana Allah akan murka kepadamu! &2! @a$atilah pemerintah dalam semua perintah yang sesuai dengan syari$at dan doakanlah kebaikan untuk mereka! &3! Aati-hatilah dari bersaksi palsu dan menyembunyikan persaksian! +arangsiapa yang menyembunyikan persaksiannya maka hatinya berdosa! Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan!" (Al-+a,arah: /7&) &4! Dan ber amar ma$ruf nahi mungkarlah serta shabarlah dengan apa yang menimpamu!" (Bu,man: %4) (a$ruf adalah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan rasul-#ya ) dan mungkar adalah apa-apa yang dilarang oleh Allah dan rasul-#ya! &7! @inggalkanlah semua hal yang diharamkan baik yang ke'il ataupun yang besar dan janganlah engkau bermaksiat kepada Allah dan janganlah membantu seorangpun dalam bermaksiat kepada#ya! &8! 5anganlah engkau dekati 0ina! Allah berfirman: 5anganlah kalian mendekati 0ina! Sesungguhnya 0ina itu adalah kekejian dan sejelek-jelek jalan!" (Al-.sra$:&/) 1=! *ajib bagimu berbakti kepada orang tua dan hati-hatilah dari mendurhakainya! 1%! *ajib bagimu untuk silaturahim dan hati-hatilah dari memutuskan hubungan silaturahim! 1/! +erbuat baiklah kepada tetanggamu dan janganlah menyakitinya! Dan apabila dia menyakitimu maka bersabarlah! 1&! 9erbanyaklah mengunjungi orang-orang shalih dan saudaramu di jalan Allah! 11! -intalah kerana Allah dan ben'ilah juga kerana Allah kerana hal itu merupakan tali keimanan yang paling kuat! 12! *ajib bagimu untuk duduk bermajlis dengan orang shalih dan hati-hatilah dari bermajlis dengan orang-orang yang jahat! 13! +ersegeralah untuk memenuhi hajat (keperluan) kaum muslimin dan buatlah mereka bahagia! 14! +erhiaslah dengan kelemahlembutan) sabar dan teliti! Aatilah-hatilah dari sifat keras) kasar dan tergesa-gesa! 17! 5anganlah memotong pembi'araan orang lain dan jadilah engkau pendengar yang baik! 18! Sebarkanlah salam kepada orang yang engkau kenal ataupun tidak engkau kenal! 2=! C'apkanlah salam yang disunahkan iaitu DassalamualaikumD dan tidak 'ukup hanya dengan isyarat telapak tangan atau kepala saja!

2%! 5anganlah men'ela seorangpun dan mensifatinya dengan kejelekan! 2/! 5anganlah melaknat seorangpun termasuk hai an dan benda mati! 2&! Aati-hatilah dari menuduh dan men'oreng kehormatan orang lain kerana hal itu termasuk dosa yang paling besar! 21! Aati-hatilah dari namimah (mengadu domba)) yakni menyampaikan perkataan di antara manusia dengan maksud agar terjadi kerosakan di antara mereka! 22! Aati-hatilah dari ghibah) yakni engkau men'eritakan tentang saudaramu apa-apa yang dia ben'i jika mengetahuinya! 23! 5anganlah engkau mengagetkan) menakuti dan menyakiti sesama muslim! 24! *ajib bagimu melakukan ishlah (perdamaian) di antara manusia kerana hal itu merupakan amalan yang paling utama! 27! Katakanlah hal-hal yang baik) jika tidak maka diamlah! 28! 5adilah engkau orang yang jujur dan janganlah berdusta kerana dusta akan menghantarkan kepada dosa dan dosa menghantarkan kepada neraka! 3=! 5anganlah engkau bermuka dua! Datang kepada sekelompok dengan satu kelompok lain dengan ajah yang lain! ajah dan kepada

3%! 5anganlah bersumpah dengan selain Allah dan janganlah banyak bersumpah meskipun engkau benar! 3/! 5anganlah menghina orang lain kerana tidak ada keutamaan atas seorangpun ke'uali dengan ta, a! 3&! 5anganlah mendatangi dukun) ahli nujum serta tukang sihir dan jangan membenarkan (perkataan) mereka! 31! 5anganlah menggambar gambar manusia dan binatang! Sesungguhnya manusia yang paling keras ad0abnya pada hari kiamat adalah tukang gambar! 32! 5anganlah menyimpan gambar makhluk yang bernya a di rumahmu kerana akan menghalangi malaikat untuk masuk ke rumahmu! 33! @asymitkanlah orang yang bersin dengan memba'a: DyarhamukallahD apabila dia mengu'apkan: DalhamdulillahD 34! 5auhilah bersiul dan tepuk tangan! 37! +ersegeralah untuk bertaubat dari segala dosa dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan kerana kebaikan tersebut akan menghapuskannya! Dan hati-hatilah dari menunda-nunda! 38! +erharaplah selalu akan ampunan Allah serta rahmat-#ya dan berbaik sangkalah kepada Allah ! 4=! @akutlah kepada ad0ab Allah dan janganlah merasa aman darinya! 4%! +ersabarlah dari segala mushibah yang menimpa dan bersyukurlah dengan segala kenikmatan yang ada!

4/! 9erbanyaklah melakukan amal shalih yang pahalanya terus mengalir meskipun engkau telah mati) seperti membangun masjid dan menyebarkan ilmu! 4&! (ohonlah syurga kepada Allah dan berlindunglah dari neraka! 41! 9erbanyaklah mengu'apkan shala at dan salam kepada :asulullah! Shala at dan salam senantiasa Allah 'urahkan kepadanya sampai hari kiamat juga kepada keluarganya dan seluruh shahabatnya!

(Diterjemahkan dari buletin berjudul 41 *ashiyyah li Asy-Syabab terbitan Daarul <ashim :iyadl-KSA oleh Abu Abdurrahman Cmar (una ir)