Sunteți pe pagina 1din 6

POLITICA HABSBURGILOR n tratatul de pace de la Carlov, Poarta otoman renun la nr!

ur"rea ce avea a#upra Un$ar"e" %" Ardealulu", %" a#t&el 'otarele mpr"e" Ha(#(ur$"lor #e nt"nd p!n la )ure% %" p!n la cu'n"le de#pre m"a* noapte %" r#r"t ale Carpa"lor+ n urm apo", la anul ,-,., Ha(#(ur$"" %" nt"nd $ran"ele p!n la Olt %" #pre 'otarele Bul$ar"e"+ Or"c!t de mare n#, acea#t mpr"e nu era putern"c dec!t pr"n nelepc"unea oamen"lor, care %t"au # "e la un loc at!t de multe %" de deo#e("te popoare+ )a" ale# n r"le de la r#r"t popoarele totdeauna erau $ata de a #e nc"era la lupt %" numa" (una c'"(*u"n a Cur"" d"n /"ena le "nea n &r!u+ 0e%" Poarta otoman a renunat la nr! ur"rea ce avea a#upra Un$ar"e" %" Ardealulu", acea#t nr! ur"re nu 1nceta#e+ n tot cur#ul veaculu" 2/III e#te n Un$ar"a %" Ardeal un part"d care #e lupt &r curmare pentru el"(erarea patr"e" de #u( 31u$ul Ha(#(ur$"lor4+ " ace#t part"d e mare %" putern"c, e de#eor" ntre$ul popor ma$'"ar, care cere a1utorul Por"" contra a#upr"tor"lor+ R!5oc*6 %" To5ol6 %" 1mpart c'"ar v""toarele r" el"(erate7 "ar dup moartea lu" To5ol6, R!5oc*6, recuno#cut &""nd de pr"nc"pele le$"t"m, adun #u( #tea$ur"le #ale o%t"r", care, dup #pu#ele am(a#adorulu" 8err"ol, #e urc la .9 999 oamen"+ :rau dec" nc multe $reut" de 1nv"n# na"nte de a #e putea *"ce c Ha(#(ur$"" #unt #tp! n" pe r"le de la r # r"t+ Armele cu care, de%" dup o lupt &oarte ndelun$at, Curtea d"n /"ena a 1nv"n# ace#te $reut" #unt ma" ale# adm"n"#trat"ve+ na"nte de toate Ha(#(ur$"" %" c!%t"$ a1utor contra ma$'"ar"lor c'"ar n Un$ar"a %" Ardeal+ 0up 1ndelun$atele lupte ale veaculu" 2/II, locur"le neadpo#t"te de pe ter"tor"ul Carpa"lor, ad"c partea d"ntre T"#a %" Carpa" a r"" Un$ure%t", Banatul T"m"%oare" %" Olten"a erau aproape cu de# v! r%"re de%ertate de popula"une+ Cea d"n& " 1n$r"1"re a Cur"" d"n /"ena era dar de a #por" popula"a ace#tor locur" %" 1ndeo#e(" de a o #por" cu oamen" pe care #e vor putea re*ema contra ma$'"ar"lor ca vr1ma%" "ntern" %" contra turc"lor %" ru%"lor ca vr 1ma%" e;tern"+ nc pe la # r%"tul veaculu" 2/II, mpr!tul Leopold I d #! r("lor em"$ra" #u( povu"rea Patr"ar'ulu" Ar#en"e Cernov"c" locur" de ad po#t n aprop"erea $ran"elor de#pre r # r"t %" pr"v"le$"" &oarte n#em< nate+ S! r("" rm! n n# or$an"*a" m"l"tre%te %" totdeauna dator" a #e lupta pentru mpr!tul+ n urm, #e mpopulea* Banatul T"m"%oare" ma" ale# cu colon"%t" adu%" d"n r"le de la apu#, "ar n Olten"a adm"n"#tra"a %" d toat #"l"na de a #por" popula"a cu colon"%t" (ul$ar", #! r(" %" munten"+ n tot cur#ul veaculu" 2/III, #por"rea popula"e" d"n r"le de la r # r"t e#te una d"n cele ma" de cpeten"e 1n$r"1"r" ale $uvernulu" d"n /"ena %", cu deo#e("re de la ,-=9 p!n la # r%"tul veaculu", con&l"ctele pentru oamen"" m"$ra" nu #e ma" curm+ )oldoven"", munten"" %" olten"", (a c'"ar %" (ul$ar"" catol"c" mereu m"$rea* n Ardeal, n Banatul T"m"%oare" %" n ara Un$urea#c, n vreme ce #ecu"" d"n Ardeal m"$rea* n )oldova %" mocan"" d"n Ardeal #e porne#c #pre )unten"a+ Spor"nd popula"a, Ha(#(ur$"" vor totdeauna # <%" a#"$ure "u("rea e"+ n veacul 2/III rel"$"a era una d"n cele ma" putern"ce arme pol"t"ce+ ndeo#e(" n mpr"aHa(#(ur$"loracea#t arm era n# pr"me1d"oa< #+ Ca putere catol"c, Au#tr"a & cea pol"t"ca #a cu a1utorul catol"c"#mulu"7 Leopold I a recuno#cut n#

pe Ar#en"e Cernov"c" de patr"ar' %" a dat ("#er"c"" #! r(e%t" cele ma" nt"n#e pr"v"le$""+ :l a mer# c'"ar ma" departe %", #pre a &ace %" pe ce"lal" cre%t"n" ortodoc%" prta%" de ace#te pr"v"le$"", $uvernul d"n /"ena a adm"# o na"une nc'"pu"t , naio illiri- ca, pentru care #e dau pr"v"le$""le acordate patr"ar'ulu" Cernov"c"+ To" cre%t"n"" ortodoc%", &"e #! r(", &"e croa", &"e rom!n", &ac parte d"n acea#t na"une "l"r"c7 Patr"ar'ul #!r("lor a1un$e a &" patr"ar' al tuturor cre%t"n"lor ortodoc%" d"n r"le de la r # r"t ale mp r "e" Ha(#(ur$"lor, %" cu to"" au dreptul de a #e (ucura de pr"v"le$""le acordate #! r("lor+ >uma"dec!t, n anul ,-99, mpratul Leopold I da n# marelu" am(a#ador, corn"ele Octt"n$en, n"%te "n#truc"un", d"n care ne 1ncre< d"nm c la Curtea d"n /"ena ortodo;"a e pr"v"t ca o pr"me1d"e+ mpr!tul n#rc"nea* pe am(a#adorul #u a #tru" ca S ntul )orm!nt # rm!n #u( pa*a &ranc"#can"lor, 3%" # nu &"e cumva ncred"nat #c'"#mat"c"lor de #u( protec"a arulu" de )o#cova, care, dup cum #e %t"e, &oarte mult #tru"e#c # %"<o c!%t"$e4+ Tocma" pentru aceea, )avrocordat ?dra$omanul Por""@, &""nd de le$ea $recea#c %" av! nd acum mare va* la Poart, e suspect, %" are # &"e mena1at cu deo#e("t aten"e %" de;ter"tate ?("ll"$ #u#pect, und dero'al(en m"t #onder(a'rer attent"on und de;ter"t!t *u mena$$"ren #e"n A"rdt@+ Ideea e;pr"mat n ace#te pu"ne r!ndur" e#te una d"n temel""le pol"t"ce or"entale a Ha(#(ur$"lorB to" ortodoc%"" #unt #u#pec", &""ndc #tau #u( protec"a arulu"+ Curtea d"n /"ena nu are 1ncredere n popoarele ortodo;e %" acea#t l"p# de 1ncredere mer$e at!t de departe, nc!t la anul ,-,., d! ndu<%" prerea a#upra une" pet""un", n care (o"er"" munten" cereau ane;area )unten"e" la Au#tr"a, con#"l"ul de r*(o" #&tu"e%te pe mprat # nu r!vnea#c la o ar de care arul poate d"#pune dup plac+ A#t&el, acord! nd dreptul ("#er"c"" ortodo;e, Curtea d"n /"ena nu renun la com(aterea e" "nd"rect %" acord ma" mar" dreptur" acelora care #e une#c cu ("#er"ca catol"c+ Un"rea cu ("#er"ca pap"#t %" con&l"ctele rel"$"oa#e mpreunate cu d! n#a #unt una d"n c'e#t"un"le mar", care a$"tea* r"le de la r#r"t n tot cur#ul veaculu" 2/III+ O mare parte d"n croa", to" ruten"" d"n ara Un$urea#c %" partea ma" mare a rom!n"lor d"n Ardeal #e declar un"" cu ("#er"ca pap"#t %" luptele ntre un"" %" neun"", cu deo#e("re ntre rom!n", nu #e ma" curm+ Adm"n"#tra"unea, vo"nd # pun capt ace#tor lupte, d a1utor un""lor7 acea#t prt"n"re nu trece n# anum"te mar$"n"+ La anul ,-=C, mprtea#a )ar"a T'ere#"a n#rc"nea* pe corn"ele Clo(u%"c'", Ar'"ep"#copul de Caloc"a # cercete*e certele d"ntre un"" %" neun""" d"n ara Un$urea#c %" Ardeal+ In#truc"un"le ce " #e dau com"#arulu" mprte#c #e ncep cu cuv"nteleB 0eoarece cau*a cea ma" de c&peten"e a a(ater"lor %" tul(ur&r"lor ce #<au "v"t n d"oce#a Or&*!" mar" e#te &apta un"un"" <" ma" ale# a #c'e mat"c"#mulu", <" deoarece vo"na noa#tr dreapt
t"nde la l"n"%t"rea popula"un"" %" e#te departe de a &ace, or" de a perm"te # #e &ac a#upra num"tulu" popor vreo pre#"une &""nd pe nedrept a#upr"t pr"n #por"rea contr"(u"un"lor, or" pr"n alt&el de ("rur", pr"n pre#tandele dom"n"cale or" pr"n alte m"1loace, c" d"n contra vo"m # dm protec"unea noa#tr mprtea#c am!nduror pr"lor, ad"c at!t un""lor c!t <" neun""lor, <" nu vom perm"te # #e &ac #"lu"re n mater"e de rel"$"une+

Com"#arul e dar n#rc"nat # #pun preo"lor %" poporulu" c to" deopotr"v #e (ucur de protec"a mprte#e" %" # pun deo#e("t $reutate pe acea#ta+ La anul ,-=. #e "ne o con&er"n n c'e#t"unea conce#"un"lor de acordat rom!n"lor ortodoc%" d"n Ardeal+ Daun"t* d un vot #eparat %" cer! ndu<"<#e d"n nou prerea, el r #punde mprte#e"B /otul meu cupr"n# n protocol l<am dat dup& cea (un& a mea conv"n$ere %" con%t""nB nu a% avea n"m"c # #cad, n"c" n"m"c # adao$+ nele$ &oarte ("ne c

)a"e#tatea /oa#tr& v a&la" n

nedumer"re de a 'ot r &a cu n"%te p rer" at!t de deo#e("te a#upra c'e#t"un""B dac e ("ne ca, dup& modal"t"le propu#e de m"ne, # l" #e acorde $rec"lor neun"" d"n Ardeal un propr"u ep"#cop e;empt, or" ca lucrur"le # r&m! n n #tarea lor de p!n acum+

:u am ale# cea d"nt! " #olu2"une, &""ndc m" dau #"l"n2a de a ncon1ura n toate con#"l""le ce pr"ve#c #erv"c"ul )a"e#t"" /oa#tre m %ur"le nedepl"ne %" pal"at"ve, care ndeo(%te ma" mult #tr"c dec!t &olo#e#c, a apuca rul d"n rdc"n %" a pr"v" lucrur"le a%a cum #unt, "ar nu cum ele ar tre(u"
# &"e+

0ac am putea # ne m! n$! "em cu #peran2a c ace"a au # e;ecute neleptele %" dreptele ord"ne ale )+ / pr"v"toare la m %ur"le de luat &a cu $rec"" %" neun"2"", #<ar purta cum #e cuv"ne %" %"<ar &ace pe depl"n dator"a, a%a nu ar &" tocma" $reu a $ #" alte m"1loace &olo#"toare at!t pentru
#tat, c!t %" pentru rel"$"a dom"natoare7 dar, dup at!tea e;per"en2e, acea#t #peran tre(u"e # o pr"v"m ca &""nd pe depl"n *adam"c, cc" aplecarea #pre m"1loace #"ln"ce %" ura contra "l"r"en"lor #unt cu mult ma" ad! nc nrd c"nate dec!t ca # ma" putem #pera vreo #c'"m(are n acea#ta pr"v"n2&+

0e a#emenea, n mpre1urr"le de acum ar &" ma" pr"me1d"o# dec!t or<"c!nd a da oca*"e pentru re(el"un", em"$ra2"un" or" alte urmr" &oarte #tr"c c"oa#e %" anume cu at!t ma" multe, cu c!t nu
d"#punem de m"1loace contra unor a#emenea rele+

Grec"" neun"2", ce, n numr de c!teva m"l"oane, #e a&l& #u( prea1nalta #t&p!n"re, tre(u"e, dup& p&rerea mea, # &"e pr"v"2" ca &""nd pentru prea1nalta ca# o comoar& %" un adev& rat 1uva"er, d"n care #e vor putea tra$e n v""tor pentru #tat c'"ar ma" multe &oloa#e dec!t p!n& acum, dac numa" vor &" #cut"2" cu toat a#pr"mea at!t n cele lume%t", c!t %" n cele ("#er"ce%t", contra or"ce a#upr"re, or"ce nedreptate %" or"ce nemul2um"r" 1nteme"ate, %" vor &" povu"" a#t&el cum re$ul"le precau2"un"" cer # 1nt!mp"n&m o na2"une a#pr& %" r *(o"n"c&+ Daun"t* propune dar ca mp r tea#a # numea#c pe 0"on"#"e >ova< cov"c" ep"#cop al rom!n"lor ortodoc%" d"n Ardeal, rm!n!nd ca pr"n m"1loc"rea lu" # #e &ac Encercare de a 'otr pe rom!n" la un"re cu ("#er"ca pap"#t+ Ura de care vor(e%te Daun"t* nu e n# nteme"at numa" pe #"mm! ntul rel"$"o#, nu e#te o urmare a "ntolerane" rel"$"oa#e+ n an"" ,-CF %" ,-CC ep"#copul $reco<catol"c d"n 8 $ ra%, Ioan Dle"n, mereu #e pl!n$e mprte#e" )ar"a T'ere#"a de a#upr"r"le ce tre(u"e # #u&ere rom!n"" un"", 3care #unt trata" ma" r u dec!t ovre""4+ Entre altele, ep"#copul Dle"n prote#tea* contra 'ot r! r"lor d"ete" d"n Ardeal %" n memor"ul ce adre#ea* mprte#e" ca r#pun# la ace#t prote#t, d"eta *"ce urmtoareleB >eamul rom!n"lor d"n vec'"me are nevo"e de a #e (ucura de locu"rea ace#tu" p m! nt (hujus glebae incolatu gaudens) dar acea ple(e n"c" pr"n apl"c r"le, n"c" pr"n natura, n"c" pr"n "n$en"ul, n"c" cu pr"v"re la
cond""un"le e", n"c" d"n alte con#"dera"un" deo#e("te, nu e#te capa("l de pr"v"le$""le na2"onale7 d"n contra mereu "ntr ca o pr"(ea$& &r de c p t! " n )unten"a %" )oldova, "ar acolo #e leapd de un"une pe care a pr"m"t<o ma" mult de nume dec!t n adevr+

)emor"ul arat apo" c, rm!n!nd n urma r*(oa"elor multe p m! ntur" de%erte, rom!n"" au "ntrat d"n )oldova %" )unten"a %" #<au a%e*at pe ele7 e" n# nu pot # c!%t"$e dreptur" dec!t ncep! nd a &ace parte d"n vreuna d"n cele tre" na"un"+ n *adar #unt dar toate ncercr"le Cur"" d"n /"ena+ >"c" ca parte a na"un"" "l"r"ce, n"c" un"ndu<#e cu ("#er"ca pap"#t rom!n"" nu pot # c!%t"$e dreptur", deoarece, c!%t"$!nd dreptur", dup le$"le r"", e" ncetea* de a ma" &" rom!n"+ Totdeauna ace#te le$" erau o #tav"l putern"c pentru Curtea d"n /"ena, "ar a le #c'"m(a nu #e putea, &""ndc #e temea de re(el"" ma$'"ar", care &oarte le#ne puteau # provoace un r*(o" cu Poarta otoman+ Un #"n$ur mprat a cute*at # %tear$ ace#te le$", Io#"& II, na"nte n# de a mur", %" el a &o#t #"l"t # n"m"cea#c tot ce & cu#e n v"aa #a, decret!nd re#ta("l"rea depl"n a dreptur"lor no("l"m""+ n adm"n"#tra"une, Curtea d"n /"ena nt!mp"n acelea%" $reut"+ C'"ar n Olten"a, unde putea d"#pune dup plac, ca n o ar cucer"t, dreptur"le, pe care le au (o"er"" %" pe care nu crede de cuv""n a le clca, #unt una d"n cele ma" mar" $reut"+ Se &ace numrtoarea popula"e", #e mpart d"#tr"ctele, #e "au m #ur" pentru #por"rea popu< la"e",

#e &ace un con#pect de#pre m! n %t"r" %" de#pre dreptur"le lor %" #e mparte contr"(u"a a#t&el ca popula"a rural # nu poarte prea $rele #arc"n"+ 0up c!"va an" de ncercare #e con#t"tu"e o com"#"une &"nanc"ar, n#rc"nat cu &ormularea propuner"lor pr"v"toare la m %ur"le de luat pentru o (un adm"n"#trare a Olten"e"+ Raportul ace#te" com"#"un" #e nc'e"e pr"n cuv"nteleB Prea naltul #erv"c"u %" c'"ar #tarea %" mpre1ur r"le r"" cer ca )a"e#tatea /oa#tr Imp+ %" Cat+ #
&ace2" ntre(u"nare de ace#t drept ?de a d"#pune ca n o ar cucer"t %" de a nu "ne #eam de dreptur"le (o"er"lor@7 cc" cele ma" multe pr"v"le$"" #unt #ta("l"te pentru &olo#ul (o"er"lor, pr"v"le$"" n v"rtutea crora au avut oca*"a de a d"#pune de v"aa %" averea #upu%"lor dup plac %", precum arat e;emplele n mod cu totul t"ran"c, ma" ale# &""ndc purtarea lor e nema"pomen"t %" ("etul popor #u#p"n dup a1utor, %" tre(u"e # &"e ocrot"t contra lor, deoarece "mport ma" mult a c!%t"$a "u("rea ace#tu" popor de r! nd, dec!t a "ne pe (o"er"" ne#ocot"" %" ne n&r! na" n vec'"le lor dreptur", (a n cele ma" mar" nedrept" ale lor, ma" ale# &""ndc omul de r! nd e cea ma" mare putere, cc" pr"n el #e mpopulea* %" #e r"d"c, pr"n urmare pr"n el #e aduce ara la depl"na de*voltare+

Curtea d"n /"ena nu a #c *ut dec!t &oarte pu"n d"n dreptur"le (o"er"lor olten"7 cu toate ace#te n cur#ul r*(o"ulu" urmtor (o"er"" olten" nu o ma" #u#"neau+ 0ac dar n Olten"a era at!t de $reu a #c dea d"n pr"v"le$"", n ara Un$urea#c %" n Ardeal, unde totdeauna era o revolu"e latent, #c'"m(area pr"v"le$""lor era aproape pe#te put"n+ La anul ,-.=, mpratul Io#"& II nume%te *ece com"#ar" n#rc"na" cu or$an"*area ("#er"c""+ n "n#truc"un"le date ace#tor com"#ar", el *"ce Entre alteleB n ace#t d"#tr"ct ?(anatul T"m"%oare"@ #unt cu deo#e("re tre" na"un"B anume rom!n" %" #! r(", care deopotr"v #unt de rel"$"a $reac neun"t, a&ar de ace%t"a, colon"%t" #tr"n" de na"onal"t " deo#e("te d"n German"a+ >a"unea rom!n tot ma" e tratat ntr<un mod &oarte a#upr"tor %" ma" ale# pentru aceea e pu"n de*voltat, ne#tatorn"c" %" d"#pu# a &ura+ C! t
vreme nu vor &" lum"na" nde#tul pr"n %col" %" c!t vreme nu #e vor de%tepta ntr< n%"", n urma unu" (un tratament, "u("rea pentru p m! ntul lor, dor"na de aG" cld" ma" ("ne ca#ele, de a<%" lucra ma" ("ne pm!ntur"le %" de a #d" ma" mul" pom", ace%t" oamen" vor urma a #e #"m" camp! nd ?5amp"rend@ de pe o *" pe alta+

: de a#emenea adevrat c #<au luat de la d! n<"" cele ma" (une pm!ntur" #pre a le da altor colon"%t", c au tre(u"t # #u&ere ma" multe a#upr"r", cu toate c #unt ce" ma" vec'" locu"tor" a" t r""+ ndeo(%te acea#t na"une pret"nde, ca pl! n$er"le e" # &"e a#cul< tate %" ca ce" ma" ( tr! n" d"ntre d! n<"", n care <" pun toat ncrederea, # &"e dumer"" pr"n ar$umente ntem"ate7 apo" de ac" na"nte #e poate &ace or"%"ce cu d! n%"" (alsdann kann man
alles mit ihnen richten).

/or("nd de#pre rom!n"" d"n ara Un$urea#c %" Ardeal, mpr!tul Io#"& II *"ceB 0urereH e#te prea adev&rat c ntre na"unea un$urea#c %" cea #!r(ea#c, apo" ntre $rec"" neun"" %" un$ur" domne%te o ur ne mp cat+ Pe c!t de pu"n #e poate $ #" adev rata cau* a ace#te" ur", pe at!t de adev rat e#te c ea "*(ucne%te la toate oca*"u< n"le, lucru de care r %coala, ce nu de mult a &o#t n Ardeal ?Hor"a %" Clo%ca@ ne d cele ma" tr"#te dove*"+ 0ac e dar # domnea#c pace %" &er"c"re ntre oamen"" ce tre(u"e # tr"a#c mpreun, na"nte de toate
acea#t ur tre(u"e # &"e pe depl"n #t!rp"t, %" nu pot nde#tul a Endemna pe com"#ar ca # pr"ve$'e*e %" # #"lea#c pe or"%"c"ne a pr"ve$'ea ca toate per#oanele ma$"#tratulu" # o(#erve cel ma" mare cumpt %" ndeo#e(" # a"( toat con#"dera"a pentru pop" %" cler ndeo(%te+

Rom!n"" I *"ce apo" mp r!tul I at!t de mult #unt o("%nu"" cu a#upr"rea, nc!t #unt nep#tor" c'"ar %" pentru locu"nele lor %" a#t&el #unt d"#pu%" la ne#tatorn"c"e, la #c'"m(r" %" tot &elul de e;ce#e+ La ace%t"a nu numa" tre(u"e # #e "ntroduc %col"le, c" %" preo"" lor # &"e ma" ("ne "n #tru"J"7 n # r%"t, domn"" lor de p&m!nt %" autor"t"le tre(u"e # nceap a<" trata ma" uman, pentru ca #<" Endrepte*e <" #<" l"pea#c de pm!ntul pe care #unt+ Putern"cul mprat, care da ace#te porunc" ("nevo"toare, nu a putut c!%t"$a rom!n"lor dec!t un #"n$ur dreptB dreptul de a<%" #c'"m(a #t p! n""+ >"c" dreptul de m"$ra"une nu l<au c!%t"$at nc rom!n"", dec!t dup ce au pre& cut n cenu% o mul"me de #ate, ora%e %" cur" neme%e%t", au t"at c!teva m"" de un$ur" %" au ( $at #pa"ma n vr %m %"" lor+ Alt&el lucrur"le nu #e puteau pune la cale+ Pr"nc"p"ul pol"t"c"" Ha(< #(ur$"lor "Divide et impera", era un re*ultat &"re#c al mpre1urr"lor+ C'"ar ntre mar$"n"le mpr

)e" lor, Ha(#(ur$"" tre(u"au # &ac mereu pol"t"c e;tern+ :" nu puteau n"m"c" pe ma$'"ar", &""ndc erau un popor de care mp r "a avea tre(u"n contra Ru#"e" %" t r"e le puteau da, &""ndc erau un neam r*vrt"tor, ce mereu #tru"a # provoace un r *(o" cu Turc"a+ Tocma" at!t de pu)n puteau Ha(#(ur$"" # caute a n"m"c" pe popoarele cupr"n#e #u( num"rea de 3na)une "l"r"ca4, deoarece ele "neau n &r! u pe ma$'"ar" %" erau n aceea%" vreme un val de ap rare contra turc"lor7 ace#te popoare erau n# de le$e ortodo;, erau #u#pecte %" &oarte le#ne #e puteau pune la d"#po*")unea Ru#"e"+ Curtea d"n /"ena %" d pr"n urmare #"l"na de a "ne pe ace#te popoare n ec'"l"(ru, d! nd mereu a1utor celor ma" #la(e d"ntre d! n#ele, &r ca # provoace n# pe cele ma" tar" la re*"#tena ener$"c+ Cupr"n*! nd toate cele *"#e p!n acum n o #"n$ur cu$etare, ne rm!ne "mpre#"a ne#trmutat c pol"t"ca Ha(#(ur$"lor e 1ntru toate 'otr! t de ne1ncrederea cu care e" pr"ve#c pe Ru#"a+ " urmr"nd cu ($arede #eam nt! mplr"le ce #e de#&%oar n cur#ul veaculu" 2/III, acea#t "mpre#"e a1un$e a &" o conv"n$ere ("ne nteme"at+ >uma"dec!t la anul ,-99, vedem cum Leopold I 3#u#pectea* 3 pe un dra$oman al Por"", &""ndc e de le$e ortodo;+ " acea#t #u#pec< tare #e urmea* n tot cur#ul veaculu"+ Pol"t"ca ce Ha(#(ur$"" urmea* &aa cu Turc"a #e poate cupr"nde n c!teva cuv"nteB e" cuta #<%" a#"$ure po*""un" (une &a de Ru#"a+ n cur#ul r *(o"ulu" "*(ucn"t la ,-,K, arul Petru mereu &ace Cur"" d"n /"ena propuner" de al"an+ La ,F octom(r"e, pr"nc"pele Traut#o'n raportea* mpr!tulu" Carol /I de#pre prer"le con&er"ne" m"n"#ter"ale cu pr"v"re la ace#te propuner"+ )"n"%tr"" #&&tu"e#c pe mpr!tul # nu pr"mea#c acea#t al"an, deoarece arul 3precum nvederea* d"n e;emple, e#te o &oarte mare #arc"n pentru al"a"" #" %" vo"e%te ma" mult # "mpun le$" dec!t # dea a1utor, a&ar de acea#ta cere n Imper"ul roman %" cu deo#e("re n )e5len(ur$ o mul"me de lucrur" nepr"< "nc"oa#e7 n # r%"t vec"ntatea lu", ma" ale# d"n con#"dera"e pentru marea nr! ur"re ce are n Or"ent n v"rtutea rel"$"un"", e &oarte pr"me1< d"oa# (respectu seines in orriente ob rationen religionis habenden grossen Anhanggar u bedenklich). A&ar de acea#ta, #u( prete;tul al"ane", ar &ace, cu deo#e("re n )oldova %" )unten"a, o mul"me de demar%e neplcute, "ar la nc'e"erea v""toare" pc", ar putea pune p"ed"c" #tr"c c"oa#e pr"n o("%nu"tele #ale preten"un" e;a$erate4+ "n! nd #eama de ace#te mot"ve, mp r!tul nu pr"me%te al"ana7 tot pentru ace#te mot"ve Au#tr"a "nterv"ne %" c'"ar #e al"a* cu Ru#"a n r *(o"ul v""tor7 tot pentru ace#te mot"ve nc'e"e la K "ul"e ,--, tratatul #u(#"d"al n care Poarta " cedea* Olten"a7 tot pentru ace#te mot"ve re&u* propunerea ce " #e &ace de c tre corn"ele OrloA n cur#ul ne$oc"er"lor de la 8oc%an", declar! nd c nu vo"e%te # ane;e*e )oldova %" )unten"a7 n # r%"t, tot pentru ace#te mot"ve, la anul ,-.. mpr!tul Io#"& II ocup )oldova %" )unten"a ca al"at al ar"ne"+ n tot cur#ul veaculu" 2/III, pol"t"ca Ha(#(ur$"lor e#te una %" ne#trmutat, aceea pe care cancelarul Daun"t* o e;pune n nota adre#at la K "anuar"e ,--= (aronulu" T'u$utB na"nte de toate n" #e pune ntre(area prel"m"nar I *"ce Daun"t* I dac %" 1ntru< c!t ar putea # &"e oportun a #ta("l" o nele$ere #"ncer& cu Poarta %" a pr"m" &a cu d! n#a n"<te an$a1amente, care nu ne<ar prom"te un &olo# c'"ar acum, n pre*ent, c" ar &" calculate pe vrem"le %" mpre1ur r"le v""toare+ Precum %t"", #tarea de acum a Por"" e &oarte deo#e("t de aceea de od"n"oar+ Ce e

drept, toate lucrur"le vremeln"ce %" toate preveder"le omene%t" #unt #upu#e at!tor compl"ca"un" neprev& *ute <" at!tor even"mente, nc!t e#te pe#te put"n a 'ot r cap tul lor cu de#tul #"$ur"tate+ Cu toate ace#te un oc'" pol"t"c poate prevedea cu toat pro< (a("l"tatea c dac Ru#"a va cuta # pro&"te*e de avanta1ele ce " #<au acordat n cea d"n urm pace, un lucru care a("a ma" poate &" pu# la ndo"al, "ar Poarta va rm!ne n apat"a %" letar$"a e" de p!n acum, lucru ce urmea * d"n putre*"c"unea temel""lor e", c, *"c, dac va &" a#t&el, ma" de
vreme or" ma" t!r*"u va tre(u" # urme*e n acea#t parte a :urope" o revolu"une cap"tal (!auptrevolution)"

Acea#t #"n$ur& per#pect"v& e ma" mult dec!t de#tul #pre a ne 'otr # nu pr"m"m &a cu Poarta n"<te an$a1amente, # nu Enc'e"em cu ea tratate, care, &r de a ne aduce &oloa#e actuale, ar &" calculate pe nrte vrem", unde va e;"#ta poate cu totul alt #tare de lucrur" %" acea#ta ar cere demar%e cu totul deo#e("te de cele de acum, (a poate c'"ar opu#e cu ele+ )"1loacele propu#e de d<voa#tr con#"#t n &&"c&, m"tu"re <" alte m"1loace de a 'otr pe c"neva la ceva+ Spre a 'otr pe turc" pr"n ra"onamente, #e va &ace, 1ntre altele, ntre(u"nare de con#"dera"a, c "nten"a noa#tr nu e#te alta dec!t a &ace # ncete*e cu de#v!r%"re ne ncrederea rec"proc&, pentru ca apo" # ne putem ndrepta toat aten"a a#upra ntre(r"", cum, pr"n rec"proc nele$ere pl"n& de ncredere <" comune demame, #<ar putea mp"edeca urmr"le #tr"c&c"oa#e ale cele" d"n urm pc" nc'e"ate cu Ru#"a+ n #"tua"a de acum a Por"", &r ndo"al pol"t"ca noa#tr& #ecret tre(u"e # con#"#te n a #u#"ne, c!t vreme #e poate, mpr"a otoman& n :uropa, or" cel pu"n a &ace ca n cel ma" r&u ca* Ru#"a # nu o #urpe vreodat #"n$ur& %" pentru #"ne, ven"nd de#pre mare, %", pr"n urmare, &&r& de concur#ul neap&rat al Cur"" noa#tre+ : &oarte de dor"t pentru "ntere#ul no#tru pol"t"c, ca de#pre mare de unde ncepe a o amen"na cea ma" mare pr"me1d"e, Poarta #<%" dea #"l"na a #e a#"$ura cu toate a%e*m"ntele de ap&rare %" toate m %ur"le de alt natur&, ce<" #tau n put"n, deoarece tocma" n acea#ta con#"#t cel ma" de c peten"e m"1loc, #pre a a1un$e la real"*area "nten"e" alternat"ve a pol"t"c"" noa#tre+ Ace#tea #unt pr"nc"p""le, pe care Ha(#(ur$"" le<au o(#ervat at!t na"nte c!t %" dup Daun"t* &a cu Or"entul+ :" nu #e pot al"a cu Poarta otoman, &""ndc ea nu le d de#tule $aran"" de #tatorn"c"e7 #tau dec" totdeauna $ata, pentru ca, n cel ma" ru ca*, c!nd #ultan"" nu #e ma" pot #u#"ne n :uropa, # "a partea ce l" #e cuv"ne d"n r"le #coa#e de #u( #tp! n"rea lor+
,C #i $% aprilie $&'&