Sunteți pe pagina 1din 0

1

Introducere n antropologie
- draft curs -
Conf. dr. Gabriel Troc


Tema 1. Prezentare general! a antropologiei ca "tiin#!

Din punct de vedere etimologic antropologia provine din punerea mpreun! a dou!
cuvinte grece"ti, anthropos "i logos, traduse aproximativ ca uman "i ra#iune, n
sensul de azi de "tiin#!. Prin urmare antropologia ar fi "tiin#a despre om sau
umanitate, ori cunoa"terea despre om.
Dar sunt mai pu#in sociologia, psihologia, istoria, filosofia "tiin#e ale omului? Desigur
c! nu. Ins! antropologia abordeaz! omul din cea mai larg! "i integratoare perspectiv!:
evolu#ie biologic!, organizare social!, economic!, politic!, vorbire "i scriere, culturi "i
civila#ii etc. Acoper! mii de ani de istorie "i ncearc! s! dea seama de societ!#i foarte
diverse, de la cele simple, de vn!tori "i culeg!tori, la societ!#i complexe de azi.
Acest sens, integrator, provine din trecut, cnd cunoa"terea despre lume era divizat!
ntre cea despre om, cea despre natur!, art!, religie etc. Intr-un sens mai restrns, ca o
"tiint! anume, cu un profil exact, antropologia apare n secolul XIX, prin desprinderea din
filosofie. Secolul XIX este, n fapt, secolul n care s-au pus mai exact fundamentele
disciplinelor sociale, umane, naturale. Are loc o fragmentare a peisajului cunoa"terii,
dup! obiectul de cercetare, dup! metodele de cercetare "i dup! teoriile produse.
Antropologiei i-a revenit, ca urmare a acestei diviziuni, rolul de a cerceta n spe#!
societ!#ile cele mai simple, cu o organizare social! considerat! elementar!, n general
catalogate ca exotice "i n general lipsite de o limb! scris! "i de o cultur! transmis! prin
scriere.
Apari#ia antropologiei trebuie pus! n context: apare n condi#iile colonialismului "i
imperialismului european, ale expansiunii civiliza#iei occidentale "i este marcat! de
diviziunea noi/ceilal#i. Noi (cei civiliza#i, emancipa#i, care st!pnim "tiin#a) i
studiem pe ei(cei primitivi, nedezvolta#i, napoia#i, tradi#ionali, arhaici).
Prin urmare obiectul ei de studiu ini#ial a fost omul a"a-zis primitiv "i societatea lui;
ulterior acest obiect se transform! "i se diversific!.

Antropologia n diferite tradi#ii na#ionale de cercetare

Antropologia ca "tiin#! este definit!, prin urmare, ntr-un sens mai restrns, ca parte a
"tiin#elor sociale, fiind nrudit! ndeaproape cu sociologia "i suprapunndu-se relativ cu
domenii de studiu ca etnologia, etnografia, folclorul, studiile culturale "i fiind cunoscut!
cnd sub numele de antropologie social! cnd ca antropologie cultural!. Voi reveni
la aceste delimit!ri "i suprapuneri.
Intr-un alt sens, mai larg, "i n special n Statele Unite, unde s-a p!strat acea viziune
integratoare ini#ial!, antropologia este n#eleas! ca un complex de discipline care include:
Arheologia antropologic!: a). Include in primul rnd varianta clasic! pe
care o cunoa"tem "i noi, "i care presupune combinarea izvoarelor de arhiv! cu
cele materiale, provenite din excav!ri. Deosebirea fa#! de arheologia istoric! #ine
2
n primul rnd de adncimea trecutului pe care-l are n vedere, n cazul
arheologie antropologice vizndu-se cu prec!dere trecutul recent [poate trimite "i
la resturile de consum, gunoi (gunoiul poate spune multe despre consum, despre
boli, despre diet! etc]; b). Arheologia industrial! ce vizeaz! ntreprinderile de
acest tip, specifice diferitelor perioade: sisteme de iriga#ii, tehnologii de
construc#ie etc. c). Arheologia protec#ionist!, ce vizeaz! evaluarea factorilor de
mediu care altereaz! situsurile istorice sau preistorice: de la pe"teri pn! la ora"e
medievale.
Antropologia fizic! include: a). Primatologia, sau studiul vie#ii "i
biologiei primatelor (maimu#e n special); b). Paleontologia uman!, sau
identificarea "i studierea fosilelor umane sau pre-umane; c). Antropologia legal!
[forensic anthropology] sau ramura care identific! victimele crimelor "i
accidentelor (dar "i ale masacrelor, genocidurilor, ac#iunilor teroriste) "i care
stabile"te identitatea persoanelor decedate prin intermediul analizelor genetice "i,
n fine, d). Genetica popula#iilor, care studiaz! diferen#ele ereditare n cadrul
popula#iei umane. [Mai demult cercetarea diferen#elor ereditare se concentra pe
studiul raselor, ns! conceptul de ras! s-a dovedit nc!rcat ideologic "i a fost
relativ abandonat n favoarea geneticii.]
Antropologia lingvistic! include: a). Lingvistica istoric!, ca disciplin! ce
reconstituie originile limbajului "i a diferitelor familii de limbi; b). Lingvistica
descriptiv!, care studiaz! gramatica "i sintaxa diferitelor limbi "i c).
Sociolingvistica, disciplina care studiaz! utilizarea limbajului n comportamentul
comunicativ al vie#ii cotidiene.
Antropologia cultural! este alc!tuit! din urm!toarele subramuri: a).
Etnografia, sau studiul culturilor contemporane (sau a societa#ilor contemporane:
vezi mai jos despre utilizarea n antropologie a termenului de cultur! ca sinonim
pentru societate); b). Antropologia medical!, care studiaz! factorii biologici "i
culturali n rela#ie cu starea de s!n!tate, boal! "i vindecare; c). Antropologia
urban! studiaz! via#a ora"ului, n special patologia urban! "i d). Antropologia
dezvolt!rii, care se concentreaz! asupra cauzelor subdezvolt!rii "i a procesului
dezvolt!rii #!rilor din Lumea a Treia
Antropologia aplicat! este ramura ce pune la lucru n sensul ac#iunii,
practicii, rezolv!rii de probleme concrete n comunit!#i determinate prin utilizarea
rezultatelor produse n cmpul cercet!rilor empirico-teoretice mai sus amintite.
Toate aceste ramuri constituie ceea ce americanii numesc antropologia general!
"i care ast!zi este definit! ca cercetare global!, comparativ! "i multidimensional! a
umanit!#ii.
O scurt! parantez! n leg!tur! cu folosirea termenului de cultur! n loc de cel de
societate: n antropologie este o problem! de accent, antropologii prefernd s!
circumscrie grupurile umane ca societ!#i sau, mai adesea, datorit! cercet!rii unor grupuri
mici precis circumscrise spa#ial, ca microsociet!#i care mp!rt!"esc o cultur! relativ
omogen distribuit! "i uniform interiorizat!. Termenii de cultur! "i societate sunt
utiliza#i, prin urmare, ca sinonimi.
Dac! pentru americani antropologia r!mne, dup! cum am v!zut, o disciplin!
integratoare, n schimb n Europa acesta cap!t! un sens mai ngust, restrns la cercetarea
societ!#ilor prin prisma culturii lor.
3
Astfel, n tradi#ia francez! studiul societ!#ilor/culturilor este alocat la dou!
discipline nrudite considerate ns! ntr-o subordonare ierarhic!: etnografia "i etnologia.
Etnografia, scrie Claude Lvi-Strauss, const! n observarea "i analiza grupurilor umane,
considerate n particularitatea lor, urm!rind restituirea, ct mai fidel! cu putin#! a vie#ii
fiec!reia dintre ele. n ce prive"te etnologia, aceasta folose"te n mod comparativ
documentele prezentate de c!tre etnograf. (Vom reveni ulterior asupra acestei diviziuni
a muncii de cercetare "i a semnifica#iei ei mai generale pentru practica "tiin#ific! din
antropologie.)
Tradi#ia englez!, pe de alt! parte, aloc! studiul culturii antropologiei sociale.
Aceasta este conceput! ca parte sau subdiviziune a unei sociologii generale "i "i
concentreaz! demersurile de cercetare asupra ansamblului vie#ii unui grup uman prin
perspectiva diferitelor institu#ii sau sisteme care subntind structura social!: sistemul
de rudenie, organizarea politic!, ritualurile, tradi#iile, cutumele etc., toate acestea fiind
privite ca institu#ii structurate cu func#ii specifice care constituie mpreun! unitatea vie#ii
sociale a grupului sau comunit!#ii.
n fine, n Germania ("i prin influen#! german! n cele mai multe dintre #!rile
Europei Central "i de Est), studiul culturii vizeaz! cu preponderen#! cultura popular!
(Volkskunde), n#eleas! ca expresie a spiritului poporului sau a na#iunii, ntr-o tradi#ie
de cunoa"tere a culturii ce vine de la Herder, tradi#ie ce asum! c! fiecare popor-na#iune se
manifest! cultural ntr-un mod unic iar r!d!cinile acestei manifest!ri se reg!sesc n forma
cea mai pur! n cultura arhaic! sau popular!. Ca urmare, investigarea culturii trimite la
ac#iunea de culegere a folclorului, la tezaurizarea "i muzeificarea acestuia. (Motiva#ia
acestei op#iuni, n contextul procesului istoric de constituire a statelor-na#iuni n aceast!
parte a Europei, este evident!.)
Epuiznd aceast! clasificare a sensurilor antropologiei n diferite tradi#ii na#ionale,
precizez c! n cursul de fa#! ne vom concentra predominant asupra antropologiei socio-
culturale, iar abordarea care va prima este cea a tradi#iei anglo-saxone care asum! c!:
antropologia cultural! sau social! are n vedere studiul grupurilor
sociale prin prisma tradi#iilor "i institu#iilor lor culturale n#elese ca forme
de ac#iune uman! implicate n procesul de reproducere social! a vie#ii;
cultura unei popula#ii reprezint! ansamblul ideilor, concep#iilor,
credin#elor, ritualurilor, institu#iilor etc. care este istoric "i contextual
determinat, "i care este deopotriv! transmis de la o genera#ie la alta "i re-
creat de c!tre fiecare genera#ie n parte.

Obiectul de studiu al antropologiei culturale

Din punct de vedere istoric, obiectul antropologiei culturale s-a constituit n jurul
studiului societ!#ilor primitive sau a societ!#ilor f!r! istorie ori limb! scris! care
din epoca marilor descoperiri geografice ncoace au fost opuse ntr-un fel sau altul
societ!#ilor civilizate, fie c! era vorba de diferite civiliza#ii antice sau premoderne fie n
raport cu civiliza#ia modern! occidental!. Acestea din urm! erau alocate istoriei, avnd o
semnifica#ie particular! n viziunea despre lume occidental! "i fiind parte din teoretiz!rile
asupra istoriei din filozofia "i istoria moderne. n raport cu acestea, societ!#ile primitive
au fost privite ca popula#ii nesemnificative pentru istoria cu sens, ca alteritatea
absolut!, ori ca ultim reper pe scara civiliz!rii.
4
n acest sens primitivii au fost v!zu#i ca un fel de fosile vii, m!rturii ale unor
perioade trecute din istoria umanit!#ii. Studierea lor avea exact aceast! menire: a afla
ceva despre cum era umanitatea n trecut.
Pn! la un moment dat popula#iile primitive au fost aduse n aten#ia occidentalilor
fie ca element de contrast pentru umanitatea civilizat! fie ca ideal romantic al omului
nepervertit de neajunsurile civiliza#iei (ncepnd cu J.J.Rousseau). De-abia n secolul
XIX, "i ca urmare a colonialismului, interesul pentru aceste popula#ii nu mai este unul
diletant, ntmpl!tor "i adesea anecdotic, ci devine unul sistematic, "tiin#ific.
Interesul pentru studiul societ!#ii se divide ca urmarea a cestei viziuni dualiste,
sociologia tratnd societ!#ile complexe (sau moderne), n timp ce antropologia se va
ocupa de societ!#ile tradi#ionale. ncepnd cu sfr"itul secolului XIX, interesul pentru
popula#iile a"a-zis primitive s-a concentrat n cteva arii, ntre care cele mai dens
populate de antropologi au fost cu prec!dere insulele din sudul Oceanului Pacific,
Australia, insulele Indoneziei, Africa Central!, vestul Braziliei "i estul Canadei.

Care este ns! obiectul antropologiei culturale ast!zi, ntr-un moment n care
cultura tradi#ional! este pe cale de dispari#ie n cele mai multe p!r#i ale lumii, iar de
popula#ii f!r! istorie sau primitive este din ce n ce mai greu s! vorbim?
F!r! ndoial! c!, n condi#iile globaliz!rii, este greu s! mai vorbim de culturi
izolate "i autosuficiente care "i perpetueaz! nealterate tradi#iile, obiceiurile "i institu#iile.
n aceste condi#ii, obiectul antropologiei culturale, a"a cum a fost el definit n perioada de
formare "i n cea clasic!, devine inoperant pentru definirea disciplinei. Odat! cu ie"irea
din izolare a popula#iilor exotice, dar "i ca urmare a unor procese politice cu o
semnifica#ie aparte pentru destinul antropologiei, n special sfr"itul colonialismului "i
formarea ultimelor state na#ionale, antropologii "i-au reevaluat op#iunile. Putem spune c!,
ntr-un anumit sens, sfr"itul perioadei clasice la care ei au contribuit chiar f!r! voia lor
- a nsemnat pentru antropologi deopotriv! un impas "i o ie"ire fecund!. Impasul
provenea, evident, din disolu#ia obiectului tradi#ional (fapt valabil "i pentru etnografi "i
folclori"ti). Partea bun! a lucrurilor s-a ar!tat ns! odat! cu observa#ia c! perspectiva
folosit! de c!tre antropologi aceea de a considera culturile n particularismul lor
mpreun! cu metoda specific! antropologiei cercetarea de teren etnografic! constituie
un ansamblu de investiga#ie "tiin#ific! care poate fi utilizat cu succes oriunde alteritatea
se face vizibil!. Prin considerarea alterit!#ii definit! n termeni culturali, ca fundament al
interoga#iei de tip antropologic, antropologia contemporan! asigur! o continuitate cu
antropologia clasic!.
n cele mai multe privin#e, ns!, antropologia contemporan! este o disciplin!
nou!: definirea alterit!#ii nu mai este att de univoc! ca "i n cazul culturilor exotice.
Sensurile conferite alterit!#ii devin mai difuze, "i nu se mai refer! doar la popula#ii ne-
occidentale, ci trimit la alteritatea regndit! chiar n snul societ!#ii proprii cercet!torului
(interesul antropologiei s-a deplasat progresiv integrnd tot mai multe grupuri de
investiga#ie: #!ranii din societ!#ile preponderent agrare, grupurile marginale din
societ!#ile complexe etc.).
Interesul de cercetare de tip antropologic cunoa"te prin urmare un proces de
reevaluare astfel nct azi antropologia este interesat! de oricare dintre grupurile
sociale a c!rui definire n termeni de alteritate este util! pentru n#elegerea
mecanismelor sociale prin care acesta se reproduce ca grup.
5
Ca urmare, antropologia de azi intr! puternic pe vechiul teren al sociologiei, de
aceea cteva delimit!ri se impun.

Delimitarea antropologiei culturale fa#! de sociologie

Chiar dac! nu este cel mai important factor, revendicarea de la dou! tradi#ii
diferite de cunoa"tere trebuie amintit!: dac! sociologii consider! ntre figurile
intelectuale proeminente care au ntemeiat disciplina lor gnditori precum
Auguste Comte, Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, antropologii se
revendic! de la Montesquieu, Edward Tylor, Henry Morgan, James Fraser etc.
Aceast! revendicare trimite, desigur, "i la un orizont conceptual "i problematic
relativ specific, care este nsu"it de c!tre cei care devin cercet!tori ntr-una dintre
cele dou! discipline, "i care este ulterior reprodus prin cit!ri, referin#e "i
bibliografii.
Un al doilea factor, "i poate cel mai important, este metodologia utilizat! de cele
dou! discipline: spre deosebire de sociologie, care cel mai adesea prefer!
utilizarea metodelor cantitative, prin care se reu"e"te evaluarea statistic! a unor
popula#ii ntinse, antropologia se define"te n mod esen#ial prin practica cercet!rii
de teren. Metoda ei principal! metoda etnografic!, prin care se realizeaz!
descrieri "i interpret!ri minu#ioase pe seama observa#iei nemijlocite n teren este
o metod! calitativ! prin care antropologii sper! s! poat! evalua deopotriv! aspecte
ce #in de via#a comunitar! ca ntreg "i aspecte de #in de individ "i de felul n care
acesta internalizeaz! normele comunit!#ii n via#a sa de zi cu zi. Dac! sociologia,
cel pu#in ntr-o variant! standard, urm!re"te regularit!#i tipologice (indivizi
depersonaliza#i), antropologia socio-cultural! este interesat! de raportul dintre
cultur! "i personalitate, n sensul urm!ririi unor cazuri individuale cu istoria lor
personal!, cu traseul lor de via#!, cu tr!irile lor de natur! psihologic! a anumitor
evenimente comunitare ce dau seama de coduri culturale precise ce ghideaz!
comportamentul.
Antropologia practicat! n societatea proprie tinde s! se orienteze c!tre acele
grupuri, de obicei marginale, care sunt greu de investigat prin ancheta sau
sondajul de tip sociologic: grupuri marginale din punct de vedere
comportamental, economic, etnic: bande sau ganguri urbane, minorit!#i sociale de
tipul homeless, homosexuali, droga#i, secte religioase, grupuri ce practic!
activit!#i semilegale, de tipul economiei subterane sau ascunse, minorit!#i etnice
defavorizate etc. (Trebuie amintit totu"i c! acest! direc#ie a fost practicat! n SUA
n sociologie ca sociologie a devian#ei, de membrii $colii din Chicago).
Antropologia subliniaz! programatic caracterul str!in, ndep!rtat, al
grupurilor pe care le cerceteaz!, "i urm!re"te s! aduc! n centrul socialului
reprezent!ri, concep#ii, comportamente considerate de sim#ul comun ca
reziduale, deviante, atipice "i ncearc! s! fac! acest lucru abordnd aceste
viziuni n mod simpatetic, din interior sau din punctul de vedere al grupurilor
respective.
Antropologia se distinge de asemenea prin tipul de text pe care cel mai adesea l
produce este vorba despre monografia etnografic!, un gen care istoric vorbind
a consacrat antropologia n raport cu celelalte "tiin#e sociale. n antropologie,
6
monografia reprezint! un tip de textualizare, fundamentat pe experien#a de teren a
cercet!torului "i care presupune acoperirea integral! a aspectelor vie#ii unei
comunit!#i. Ca gen "tiin#ific se distinge prin permisivitate fa#! de diferite mijloace
stilistice "i retorice, mbr!#i"nd att genul narativ nara#iuni de via#!, ale istoriei
orale, descrieri "i reproduceri de texte folclorice ct "i variate forme ale genului
"tiin#ific, de genul eseului, tratatului, analizei de text "amd.
O alt! diferen#! fa#a de sociologie #ine de raportul pe care cele dou! discipline l
ntre#in cu teoria n practica "tiin#ific!: n timp ce n sociologie se porne"te de la o
problem! teoretic!, pentru care sociologul adun! materialul de care are nevoie
prin tehnici de genul chestionarului sau interviului ori prin apelul la statistici
publice "i interpreteaz! aceste date doar pentru a clarifica sau a rezolva problema
teoretic! propus!, n antropologie se pleac! nu de la o problem! (practic! sau
teoretic!), ci de la o situa#ie de via#!, de care antropologul trebuie s! dea seama
n totalitate, ceea ce nseamn! sa o nregistreze, s! o clasifice, s! o compare cu
altele similare "i s! o explice. n cercetarea de tip etnografic problemele teoretice
apar mult dup! nceperea cercet!rii.
Sociologia alege subiectele dup! un proiect meliorist, fiind preocupat! n special
de survenirea modernit!#ii "i de problemele ap!rute odat! cu aceasta; antropologia
urmeaz! proiectul cartografierii culturale a lumii. Din aceast! perspectiv!
demersurile celor dou! discipline au fost, pn! spre anii 70 mai degrab! opuse,
sociologia evalund fenomenele ce survin cu modernizarea "i viznd ameliorarea
acestora, n timp ce antropologia #intea c!tre lumea care s-a pierdut sau este pe
cale s! se piard! odat! cu modernizarea. (O separare nefericit!: antropologia
f!cnd o distinc#ie prea net! ntre Occident "i restul lumii, n timp ce sociologia
tindea s! ignore ceea ce se g!sea n afara societ!#ii moderne.)
n fine, munca antropologului presupune un efort individual "i priva#iuni legate de
munca de teren cu care sociologii se ntlnesc mult mai rar.
Este la fel de adev!rat ns! c!, recent, genurile se ntrep!trund, astfel nct azi o
cercetare sociologic! ntins! nu se poate lipsi de colaborarea cu antropologii
pentru ob#inerea unor studii de comunitate, la fel cum antropologii apeleaz!
uneori la sondaje "i la metode cantitativ-statistice.

Antropologia cultural! "i antropologia filosofic!

Am amintit la nceput c! antropologia ca "tiin#! social! "i are nceputul n a doua
jum!tate a secolului al XIX-lea. Proiectul antropologiei ca "tiin#! general! a omului este
ns! mult mai vechi. Filosofii ilumini"ti l-au dezvoltat n mod aparte ncercnd s!
identifice acele constante ale naturii umane care fac posibil! o viziune optimist! asupra
umanit!#ii ca ntreg. Ra#iunea va fi pentru ace"tia no#iunea-cheie, considerarea acesteia ca
fundament pentru ac#iune garantnd posibilitatea nsu"irii democratice a normelor
universale ale proiectului iluminist de societate.
Antropologia lui Kant, de exemplu, este una optimist!, fundat! pe no#iunea de
progres. Progresul umanit!#ii c!tre o pace universal!, cum voia Kant, s-ar datora
dispozi#iilor naturale ale omului, care imprim! mi"c!rii o anumit! direc#ie. Pus n fa#a
diferen#elor umane, Kant le identific! (n spiritul timpului s!u) ca diferen#e de ras!.
ntrebarea care apare pentru Kant este urm!toarea: dac! exist! mai multe rase urmeaz! s!
7
admitem sau mai multe ra#iuni n egal! m!sur! ndrept!#ite, sau o singur! ra#iune. Kant
afirm!, cum era firesc pentru ntreaga sa desf!"urare filosofic!, unitatea specific! "i, deci,
ra#ional! a omului, explicnd rasele ca variet!#i ereditare ce descind dintr-o singur!
tulpin!. Varietatea raselor este explicat! prin dispozi#ia natural! de adaptare a speciei la
toate zonele climaterice.
Idealismul german a dus mai departe proiectul unei antropologii universaliste.
ntre reprezentan#ii lui se distinge, la sfr"itul secolului al XIX-lea, filosoful german Max
Scheler. Pentru Scheler, ntrebarea ce este omul? poate primi un r!spuns adecvat doar
n m!sura clarific!rii defini#iilor sau concep#iilor dominante pe care umanitatea le-a
produs de-a lungul istoriei. Acestea ar fi dup! Max Scheler urm!toarele: 1) Imaginea
iudeo-cre"tin! ce define"te omul drept fiin#! c!zut! din starea paradisiac!, ca urmare a
p!catului originar; 2) Imaginea grecilor antici "i a Iluminismului despre om ca fiin#!
calitativ diferit! de celelalte fiin#e prin darul ra#iunii; 3) Concep#ia "tiin#ific-modern! a
omului ca nefiind altceva dect un animal aflat pe treapta cea mai nalt! a evolu#iei; 4)
Viziunea lui Nietzsche "i Klages care afirm! c! omul este o fiin#! epuizat! din punct de
vedere biologic, vitalitatea sa fiind n!ruit! de spirit, "tiin#! "i tehnologie; 5) Tot
Nietzsche afirm! ns! c!, odat! eliberat de sub tutela sufocant! a divinit!#ii, omul "i
poate lua destinul n propriile mini "i poate ascede c!tre o stare superioar!, cea a
supraomului. (Observ!m europocentrismul acestei enumer!ri; doar imaginile omului
occidental conteaz! pentru Scheler.) n opinia lui Scheler, identificarea acestor imagini
este important! pentru c! diferite concep#ii asupra omului dau na"tere la concep#ii diferite
asupra istoriei "i influen#eaz! direct ac#iunea uman!. Ca urmare, scopul antropologiei
filosofice ar fi acela de a reconstrui o istorie a con"tiin#ei de sine a omului, ceea ce
nseamn! o istorie a modurilor n care omul s-a conceput pe sine att ca fiin#! biologic!
ct "i ca fiin#! ra#ional!. Aceast! cunoa"tere de sine ar asigura, crede Scheler,
fundamentele pentru "tiin#ele sociale, istorice "i psihologice.
Tradi#ia materialist! preia "i aceasta tema unei antropologii generale. Ludwig
Feuerbach va a"eza preocup!rile sale de critic! filosofic!, ndreptat! n special mpotriva
religiei, sub numele de antropologie. Feuerbach afirm! c! omenirii i se deschide o
"ans! nou!, de fericire, prin emanciparea de religie. Critica sa asupra religiei pleac! de la
asump#ia c! natura este fundamentul "i principiul ei nse"i. Divinitatea nu ar fi altceva
dect natura pe care omul, n aspira#ia sa spre absolut, o ipostaziaz! n diferite forme
supranaturale. Criticii religiei i urmeaz! critica sistemului hegelian, Feuerbach
acuzndu-l pe Hegel c! demersurile sale sunt false chiar din punctul de origine, acesta
prefernd s! nceap! demersul filosofic nu de la existen#a real!, ci de la no#iunea de
existen#!, de la existen#a abstract!. A porni n filosofare de la existen#a real! nseamn!
pentru Feuerbach a reforma filosofia, iar o nou! filosofie trebuie s! porneasc! de la omul
concret, sensibil, n#eles n ntregul lui (biologic, psihic, ra#ional), ca baz! pentru a
explica fenomenele, lumea spiritului. Filosofia nou! scrie Feuerbach este dizolvarea
complet!, absolut!, necontradictorie a teologiei n antropologie, c!ci ea este dizolvarea
acesteia nu numai asemenea filosofiei vechi n ra#iune, dar "i n inim!, pe scurt, n fiin#a
ntreag!, real! a omului.

Ceea ce propune, ca urmare, Feuerbach este o filosofie care,
n#elegnd n omul n primul rnd ca parte a naturii, redefine"te esen#a uman!, f!cnd loc
unui orizont de ac#iune pentru oameni care nu mai este intermediat sau condi#ionat de
factori supraumani.
8
Mai aproape de timpurile noastre, filosoful german Ernst Cassirer ncearc! "i el s!
clarifice problema esen#ei omului, dincolo de diferen#ele de ras!, cultur! "i civiliza#ie.
Ceea ce-l separ! pe om n mod fundamental de alte organisme vii este, crede Cassirer,
capacitatea de simbolizare, capacitate prin care omul se adapteaz! la mediu inventnd o
nou! dimensiune a realit!#ii. Spre deosebire de toate celelalte fiin#e vii, omul nu tr!ie"te
ntr-un univers pur fizic, ci ntr-unul simbolic un univers alc!tuit din p!r#i
interdependente, cum sunt limbajul, arta, mitul, religia, "tiin#a. Ceea ce propune Cassirer
prin aceast! ipotez! este o l!rgire a defini#iei clasice a omului: omul ca animal ra#ional.
Ra#ionalitatea nu caracterizeaz! toate ac#iunile umane, de aceea, pentru a da seama de om
n ntregul lui, ceea ce nseamn! o explica#ie empiric! a naturii umane, analiza
modalit!#ilor de simbolizare ar exprima mai bine sarcina unei antropologii filosofice
comprehensive.
Preocup!rile legate de antropologia filosofic! "i de esen#a omului, stau desigur n
centrul interoga#iei de tip filosofic dintotdeauna. Ce deosebire fundamental! exist! ns!
ntre antropologia filosofic! "i antropologia socio-cultural!? Concis spus, antropologia
filosofic! are ca scop clarificare umanit!#ii omului dincolo de situa#iile particulare n care
oamenii vie#uiesc. Dup! cum este binecunoscut, filosofia vizeaz! un rang nalt de
generalitate n ceea ce prive"te condi#iile n care omul, ca fiin#! generic!, se insereaz! n
realitate. Ea r!spunde la ntrebarea: cum este cu putin#! ca dincolo de diferen#ele ce ne
despart s! avem ca oameni percep#ii, idei, gnduri etc. formal identice? Tot antropologia
filosofic! are n aten#ie fundamentele sau principiile pe care n#elesurile noastre despre
umanitatea omului se ntemeiaz!. n fine, antropologia filosofic! este acea ramur! a
filosofiei care asigur! baza pentru ramuri cum sunt filosofia valorilor, filosofia culturii,
etic!, estetic! etc.
Antropologia socio-cultural! se afl! ntr-o pozi#ie ambigu! fa#! de acest proiect
filosofic. Desprins! n secolul al XIX-lea, asemeni altor "tiin#e sociale, din filosofie,
antropologia socio-cultural! asum! sarcina de investigare a omului ca proiect "tiin#ific,
ceea ce presupune:
1. Investiga#ia empiric! exhaustiv!, fapt ce trimite la cartografierea tuturor
culturilor vii, cu accent pe culturile exotice, necunoscute, care fac cel mai
problematic tabloul unei umanit!#i unitare. Ceea ce intereseaz! n aceast!
direc#ie este diferen#a, alteritatea, varia#ia formelor de expresie cultural! "i de
organizare social!. Aceast! direc#ie a asumat ca sarcin! nregistrarea miturilor,
ritualurilor, practicilor magice, tabuurilor, rela#iilor de rudenie, ierarhiz!rii
sociale etc. ntr-o manier! ct mai fidel! "i variat!, precum "i explicarea
acestora n contextele lor determinate.
2. Producerea unor teorii care s! g!seasc! regularit!#i de lege ntre faptele
culturale observate (de exemplu: dependen#a autorit!#ii puternice a tat!lui fa#!
de fiu de existen#a unei rela#ii privilegiate ntre nepot "i fratele mamei) sau
care s! identifice echivalen#e ntre forme culturale manifestate n societ!#i
situate n regiuni geografice diferite (exemplu: riturile de trecere).
Paradoxul n care s-a g!sit antropologia cultural!, la nceputurile ei, #ine, ca
urmare, de urm!rirea acestei duble #inte: pe de-o parte nregistrarea varia#iei culturale, pe
de cealalt! teoretizarea - mo"tenit! de la tradi#ia umanist! occidental! - asupra unit!#ii
omului dincolo de diferen#e. n proiectul ei ini#ial, antropologia a vrut s! r!spund! la dou!
cerin#e, nu foarte u"or de conciliat: s! fie o "tiin#! riguroas!, dup! modelul "tiin#elor
9
naturii, "i s! dea n acela"i timp r!spunsuri generalizabile despre om "i condi#ia sa
cultural!, r!spunsuri ce #in mai mult de filosofie sau de "tiin#ele umane. ntreb!rile la care
antropologia a c!utat r!spunsuri au fost: ce este omul? ce l diferen#iaz! de restul lumii vii
din care s-a desprins, continund totu"i s!-i fie parte constitutiv!? care este temeiul
unit!#ii umanit!#ii? exist! o natur! uman! universal!? cum se explic! diversitatea
extraordinar! a modurilor umane de fiin#are? sunt ele rezultatul unor predetermin!ri
genetice sau ale condi#ion!rii culturale?

Aceste ntreb!ri au fost puse, desigur, "i n alte
discipline, ns! antropologia a ncercat s! le dea un r!spuns care s! nu poat! fi infirmat de
cazul vreunei situa#ii particulare. Plecnd de la studiul umanit!#ilor ndep!rtate s-a
urm!rit construirea unui tablou ct mai complet al umanit!#ii n genere.

Ce fel de "tiin#! este azi antropologia cultural!? Ca "i n alte "tiin#e sociale "i n
antropologie exist! o seam! de incertitudini. Exist! voci care afirm! c!, odat! cu
dispari#ia societ!#ilor exotice a obiectului ei ini#ial , antropologia "i-a ncheiat
misiunea, r!mnnd o practic! bun! pentru anticari "i custozi de muzee. Al#ii, dimpotriv!,
afirm! c! metodologia bazat! pe munca de teren, ca "i generaliz!rile pe care le produce
antropologia plecnd de la o baz! empiric! larg!, o calific! pentru a servi de model "i
altor "tiin#e sociale. n ce prive"te statutul ei "tiin#ific, pu#in antropologi o mai consider! o
"tiin#! riguroas! care formuleaz! legi "i care stabile"te corela#ii necesare. Mul#i o
consider! chiar la cel!lalt pol, ca o practic! de cunoa"tere hermeneutic!, care analizeaz!
n detalii practici culturale dintre cele mai diverse, descriindu-le "i interpretndu-le n
forma unor fic#iuni verosimile.

n concluzie, antropologia cultural! s-a format n condi#iile istorice ale ntlnirii
dintre omul occidental "i cel!lalt exotic, definindu-se atunci ca "tiin#! a asem!n!rilor "i
deosebirilor, cum spunea antropologul american Clyde Klockholm. Meritul ei istoric a
fost acela de a demonstra c! a fi diferit nu nseamn! a fi inferior, "i c! diferen#a are drept
corelativ asem!narea dintre oameni.


10
Tema 2+3. Conceptul de cultur! n antropologie


Dac! conceptul central n sociologie este cel de fapt social, n antropologie
conceptul central este cel de cultur!.
Dac! la nceputurile antropologiei defini#ia culturii a fost relativ clar! "i simpl!,
pe parcurs ceea ce se n#elege prin cultur! s-a diversificat foarte mult, astfel nct n 1952
doi antropologi americani au identificat peste o sut! de defini#ii ale culturii. Dincolo de
aceast! complica#ie sunt o seam! de lucruri simple pe care vom ncerca s! le clarific!m.


Opozi#ia natur!/cultur!

- Natura opus! culturii vizeaz! via#a omului din punct de vedere biologic,
apartenen#a noastr! ca oameni n primul rnd la regnul vie#ii n general "i apoi la
clasa primatelor n particular;
- animalele ac#ioneaz! n baza instinctelor, au reac#ii automatizate prin care se
pozi#ioneaz! n mediul din care fac parte; avem "i noi reac#ii automatizate, dar ele
sunt ntotdeauna mediate de sistemul noastru de semnificare,
- astfel nct atunci cind vorbim despre natura omului, natura este luat! doar ca
reper fa#! de care descriem cultura.

Sigur, se poate vorbi de animale care par a avea o societate "i un compartament
specializat pe roluri: s! consider!m cazul furnicilor: rolurile sunt asignate de la na"tere.
ns! comportamentele nsele sunt nnascute, rolurile lor (solda#i, muncitori, regin!) sunt
programate genetic. Omul, n acest sens nu este predeterminat, ci este liber. Suntem
programa#i s! nv!#!m, n limitele speciei noastre.
Despre desprinderea de natur!: Claude Levi-Strauss o vede exprimat! prin tabuul
incestului. Nimic din natur! nu impune aceast! interdic#ie: ea ar fi astfel interdic#ia
originar!, cea care a f!cut cu putin#! celelalte regulile sociale.

Natura uman! apare atunci ca termen intermediar (ceea ce nu este doar natur! dar
nc! nici propriu-zis cultur!): ceea ce facem to#i oamenii ca oameni, dar nu fac animalele:
rdem, zmbim, vorbim, avem sentimente, gndim, folosim simboluri etc.

Cultura se face vizibil! prin varia#ia ei. Ce n#elegem prin varia#ie cultural!?
Dincolo de natura uman!, oamenii din diverse societ!#i vorbesc limbi diferite, folosesc
simboluri diferite, au comportamente sociale diferite. Cu to#ii avem aceea"i nevoie de a
ne hr!ni, ns! n ceea ce prive"te ce mnc!m "i cum mnc!m lucrurile pot fi foarte
diferite. Aici se localizeaz! n principal interesul antropologiei.

Desigur, ntrebarea fireasc! ce urmeaz! este urm!toarea: ce determin! aceast!
diferen#!, aceast! varia#ie? De ce oamenii se comport! diferit, au valori diferite, idei
diferite etc. n locuri diferite?
Cel mai simplu r!spuns, dat nc! din antichitate, vine dispre rela#ia omului cu mediul
(determinism ecologic). Oamenii r!spund la condi#iile de mediu, se adapteaz! la el.
11
Un alt r!spuns a fost c!utat n biologie, la nivelul raselor ori subraselor "i, mai trziu,
al genelor. Diverse popula#ii ar avea o mo"tenire genetic! care le predetermin!
comportamentul, l face specific n raport cu comportamentul altora.
n fine un raspuns mai elaborat va clarifica diferen#ele dintre oameni sub aspectul
comportamentului, valorilor, etc. prin utilizarea conceptului de cultur!. (Aceast!
explica#ie este ntr-o oarecare m!sur! tautologic!: explic!m varia#ia cultural! prin cultur!.
ns! vom face acest clarificnd cteva lucruri care sunt specifice culturii.)

Caracteristici generale ale culturii

- Cultura este mp!rt!"it! "i colectiv!: este ceva ce posed!m n comun n cadrul
unui grup (nu exist! cultur! privat!, a"a cum nu exist! un limbaj privat). Sigur, ea
nu exist! al!turi de indivizi, ci este n min#ile lor.
- Cultura se nva#!: ea nu este programat! din punct de vedere biologic. Din punct
de vedere biologic avem doar capacitatea de a asimila cultura.
- Cultura nu este obligatoriu con"tient! (vorbim o limb! f!r! s!-i cunoa"tem
neap!rat sintaxa; ne comport!m ntr-un fel particular f!r! s! avem n vedere codul
de conduit! pe care l urm!m).

Analogia culturii cu jocul

Ce presupune un joc? Un set de reguli, de proceduri "i de tehnici care sunt
explicite "i care trebuie cunoscute pentru a juca jocul. De asemenea presupune un set de
proceduri, mi"c!ri "i strategii care nu sunt explicite, nu sunt scrise.
n func#ie de o seam! de reguli date sunt posibile o mul#ime de mi"c!ri.
Cultura este "i ea un set de reguli care se nva#!. La fel ca ntr-un joc, nc!lcarea
unei norme sau un comportament neadecvat se sanc#ioneaz!. La fel ca ntr-un joc unele
reguli sunt n mod voit ocolite pentru a se atinge un scop, ori se joac! la limita regulii.
La fel ca "i regulile unui joc normele culturii se naturalizeaz!: de la un moment dat
ncolo, intr-un joc regulile par fire"ti; la fel, normele unei culturi par de la sine n#elese, se
uit! caracterul lor arbitrar.

Spre deosebire de joc, unde regulile se nva#! n mod con"tient la un moment dat,
regulile culturii unei societ!#i se nva#! f!r! s! ne d!m seama (de aceea, cel mai adesea
sesiz!m regulile culturii noastra atunci cnd intr!m ntr-o alt! cultur!).
Regulile unui joc sunt limitate la timpul n care juc!m jocul. Regulile culturii sunt
permanente: ne afecteaz! felul n care ne pozi#ion!m corpul, ct de aproape sau de
departe st!m unii fa#! de ceilal#i, dac! i putem atinge sau nu, ct de tare vorbim n
anumite locuri, ct de mult putem privi o persoan! n ochi etc.).


Ce se poate observa pn! aici: c! mai tot ce #ine de existen#a noastr! ca oameni
#ine de domeniul culturii. Astfel nct putem sesiza care este semnifica#i culturii n
antropologie. La fel cum vorbim despre om ca fiind o fiin#! social!, trebuie s! vorbim
despre om ca fiind o fiin#! cultural!.

12
Avem, iat!, un sens foarte amplu dat culturii.
Pe de alt! parte toat! lumea cunoa"te alte sensuri n care este folosit acest termen.
S! rezum!m n continuare utiliz!rile comune ale termenului de cultur!.

- Cultura ca identitate colectiv!: faptul de a apar#ine unei societ!#i anume ne face s!
mp!rt!"i o seam! de lucruri de la sine n#elese: de la limba n care comunic!m,
pn! la valorile pe care le pre#uim. Astfel ne identific!m ca avnd o identitate pe
care o definim n func#ie de acestea: vorbim limba romn!, avem o istorie anume,
avem o literatur! anume etc. n acest sens, umanitatea se divide dup! grupurile
care mp!rt!"esc o cultur!. Culturile stau, n aceast! perspectiv!, cumva al!turi
una fa#! de cealalt!, se nvecineaz! (dar se "i respect! sau contest!, ori se
influen#eaz! reciproc. La fel "i apartenen#a identitar! poate fi multipl!: suntem
romni, dar "i europeni).
- Cultura ca civiliza#ie: un sens care dep!"e"te problema identit!#ii, care este mai
mult sau mai pu#in local!. Este un sens dat de perspectiva Iluminismului asupra
societ!#ii: civiliza#ia este ceva care se dobnde"te prin nv!#!re individual!, ori ca
rezultat al emancip!rii sociale. n acest sens noi facem parte din ceea ce se
nume"te civiliza#ia occidental!: suntem educa#i din punct de vedere "colar,
posed!m "i "tim s! folosim anumite tehnologii (computere, telefoane mobile,
internetul, sistemul bancar etc.).
- Cultura ca realizare spiritual! sau artistic! exemplar!, nalt!: n aceast! ipostaz!
cultura nu este v!zut! doar ca realizare individual!, ci este capitalizat! ca bun al
na#iunii, element de patrimoniu "i i se confer! un caracter solemn, dac! nu sacru.
Cel mai adesea acest sens al culturii este alocat exclusiv culturii elitelor, fiind "i
un criteriu sau un reper pentru catalogarea a ceea ce nu este cultur!, a ceea ce e
considerat kitsch sau subcultur!. E un sens restrictiv care monopolizeaz!
utilizarea termenului de cultur! doar n raport cu excep#ionalul cultural.
- Cultura de mase (pop culture): cultura claselor de mijloc, care poate fi na#ional!
sau interna#ional!, care nu presupune un efort de asimilare "i care are drept prim
scop divertismentul. Filmele hollywodiene, meciurile de fotbal sau alte sporturi,
fast-foodurile, muzica a"a-zis! u"oar!, gusturile de consum etc. se ncadreaz!
aici.


S! ncerc!m s! preciz! acum care sunt sensurile n care cultura este utilizat! n
antropologie. $i pentru aceasta vom trece prin cteva dintre defini#iile mai importante.

Defini#ii ale culturii n antropologie

Prima defini#ie semnificativ! a culturii n antropologia modern! este dat! de
antropologul britanic Edward Burnett Tylor n 1871. El define"te cultura ca un ntreg
complex care include cuno!tin"e, credin"e, art#, drept, morale, obiceiuri !i orice alte
capacit#"i !i comportamente pe care omul !i le nsu!e!te ca membru al societ#"ii.

Care sunt minusurile acestei defini#ii? Cel mai important este caracterul de
conglomerat al defini#iei: aceasta reune"te o seam! de elemente disparate care nu au
13
coeziune. Tylor afirm! c! acestea formeaz! un ntreg, ns! ideea lui despre ntreg nu este
dect o list! de tr!s!turi, care pot fi doar inventariate dar nu analizate ca ntreg. n plus,
nu se face nici o distinc#ie ntre cultur! "i organizare social! ceea ce trimite la o viziune
dup! care tot ceea ce #ine de capacit!#i "i comportamente poate fi redus la cultur!.
Meritul defini#iei lui Tylor, pe de alt! parte, este c! a democratizat n#elesul
culturii n raport cu conceptul culturii ca "i cultur! nalt!, dominant n lumea academic!
european!, f!cnd astfel cu putin#! cercetarea altor societ!#i ca societ!#i nzestrate cu
cultur!.

Marcel Mauss define"te cultura ca form# de adaptare la mediul natural
(determinism ecologic).

Bronislaw Malinowski duce mai departe defini#ia lui Mauss si i adaug! o
dimensiune utilitara: cultura survine ca nevoie de satisfacere a necesit#"ilor legate de
fiziologie sau ca emana"ie a mediului natural (utilitarism). Cultura este n fond o unealt!
complicat!, cea mai complicat!.

Alfred Radcliffe-Brown propune o defini#ie a culturii care nu mai reprezint!
doar ceva dat, ci care are natur! de proces. Cultura este o form# a vie"ii sociale,
n"elegnd prin aceasta att procesul individual prin care un individ dobnde!te
cuno!tin"e, ndemn#ri, idei, credin"e, gusturi, sentimente, ct !i tradi"ia cultural#,
tradi"ie fiind n"eles ca transmitere, mo!tenire. Prin urmare cultura e ceva dobndit "i
transmis, este proces. El trece prin individ, dar nu se opre"te la acesta.

Ce se poate remarca n defini#iile prezentate este dominarea unor tr!s!turi de
natur! ideatic!: cultura ca instrument ideal, apoi ansamblu de idei, valori, obiceiuri,
convingeri, moral!, art! etc. astfel nct pn! la urm! defini#ia care s-a impus azi
recunoa"te tocmai tocmai aceast! dimensiune ideal!.

Ca urmare, defini#ia cea mai acceptat! azi este urm!toarea: Cultura este un set de
reguli, standarde, idei, convingeri !i valori care atunci cnd sunt nsu!ite de membrii
unei societ#"i produc comportamente care se nscriu ntr-o varia"ie considerat# de c#tre
membrii societ#"ii ca fiind potrivit# !i acceptabil#.

Prin urmare, sensul antropologic al culturii poate ngloba toate componentele de
natur! ideatic! proprii unei societ!#i: de la postrile corpului pn! la operele literare, de la
obi"nuin#ele colective cele mai simple, pn! valorile pe care le consider!m cele mai
sacre.

%ine astfel de sfera culturii felul n care locuim, dormim, mnc!m, ne petrecem
timpul liber, reac#ion!m n situa#ii de criz!, ne comport!m cu prietenii, huiduim la meciul
de fotbal "amd. Dar nu mai pu#in #ine de cultur! literatura care credem c! ne reprezint!,
ori muzica, ori religia, ori folclorul.14
Exist! o seam! de termeni de baz! care sunt rela#ia cu problematica culturii "i au
o importan#! deosebit! n antropologie:

Encultura#ia: procesul de nsu!ire de c#tre indivizi a culturii proprie societ#"ii n
care tr#iesc.

Acultura#ia: proceuls prin care un grup asimileaz# (de bun# voie sau cu for"a)
cultura unui alt grup.


Etnocentrismul: credin"a dup# care normele culturii proprii sunt superioare
celor ale altor societ#"i. De asemenea etnocentrismul denume!te atitudinea de
condescenden"# fa"# de modul de via"# al altor grupuri.


Relativismul cultural este conceptul opus etnocentrismului. El presupune c!
fiecare cultur# trebuie evaluat#/judecat# prin raport la ea ns#!i !i nu la alte culturi. Din
acest punct de vedere (el este doar o perspectiv!) toate culturile sunt egale "i reprezint!
forme alternative de manifestare a umanului.
Relativismul cultural este "i o presupozi#ie epistemologic! (de cunoa"tere) n
antropologie: cercetarea unei culturi diferite de cea a cercetatorului presupune
suspendarea judec!#ilor de valoare (cel pu#in atunci cnd acest fapt nu aduce atingere
drepturilor fundamentale ale omului).
Perspectiva relativismului cultural are ns! "i corolarul urm!tor: respingerea ideii
unor standarde absolute, n raport cu care standardele particulare pot fi judecate (acest
fapt este dificil, dac! e s! medit!m doar la mai sus men#ionatele drepturi ale omului).


Xenofobia: este nrudit! cu etnocentrismul. Doar c! nu mai este vorba doar
despre o evaluare condescendent!, dispre#uitoare a celuilalt, diferit din punct de vedere
cultural, ci "i despre ura fa"# de el.

Rasismul: nseamn# considerarea celui care este de alt# ras# ca fiind inferior.
n aparen#! nu este o atitudine care are de-a face cu cultura. ns!, dac! se pleac! de la o
premis! legat! de biologie, se ajunge n fapt la considerente de natur! cultural!: dac! X
este biologic inferior "i cultura lui este inferioar!. Rasismul este o mo"tenire a secolului
al XIX-lea.

15
Tema 4. nceputurile culturii umane. Elemente de antropologie fizic!


n cursul de fa#! vom discuta elmentele fundamentale legate de evolu#ia omului.
Vom detalia evolu#ia omului din punct de vedere biologic "i anatomic "i vom analiza
cultura rudimentar! a omului prin prisma adapt!rii la mediu.

ntreb!rile generale la care vom r!spunde sunt urm!toarele: C!rui grup de
mamifere i apar#ine omul "i care sunt tr!s!turile acestuia? Cnd "i cum a ap!rut omul?
Cnd "i cum a survenit cultura uman!?

Partea nti: Omul "i celelalte primate

Din punctul de vedere al clasific!rii biologice apar#inem ordinului primatelor,
care este grupul de mamifere ce include, pe ling! om, lemurii, lori"ii, tarsierii "i
maimu#ele.
Este foarte clar c! oamenii nu au ap!rut direct ca oameni: originea lor este
comun! cu originea altor primate care tr!iesc n prezent. Ca urmare, ncercnd s! se dea
un r!spuns problememei originii omului, primatologii au investigat deopotriv! fosilele
primatelor anterioare celor de azi "i comportamentul primatelor contemporane care sunt
considerate a fi cele mai aproapiate de om, "i anume cimpanzeii.
Un fapt care este valabil pn! azi este acela c! via#a primatelor a fost intim legat!
de p!duri. Ca urmare, se presupune c! procesul evolu#iei este legat de o epoc! din istoria
planetei de invazie masiv! a p!durilor tropicale. Prin urmare, adaptarea la via#a n
p!durile tropicale este considerat a fi un factor foarte important n evolu#ia primatelor.
Cnd vorbim despre adaptare ne referim la procesul prin care organismele
realizeaz! o ajustare de natur! biologic! la condi#iile unui mediu nconjur!tor.
Adaptarea la mediu este unul dintre conceptele de baz! a le evolu#ionismului
biologic. Cel!lalt termen este cel de selec#ie natural!.
Selec#ia natural! presupune dou! lucruri: 1. supravie#uirea indivizilor care sunt
cel mai bine adapta#i (nu to#i supravie#uiesc) "i 2. frecven#a mai mare a transmiterii
genelor lor prin reproducere (ncetul cu ncetul, cei care sunt mai slab adapta#i dispar) .
Revenind la rela#ia dintre evolu#ia primatelor "i p!durile tropicale. S-a ntmplat
prin hazard ca primatele arhaice s! fie bine adaptate pentru o existen#! n p!durile
tropicale. Fiind relativ mici ca mas! corporal!, puteau s! se ca#ere n locurile n care
competitorii mai grei nu aveau acces. Mai exact s! se ca#ere pe ramurile mai mici unde
hrana se g!sea n abunden#!: frunze, flori, fructe, insecte, ou! de p!s!ri etc.
Ceea ce este important de remarcat este ajustarea fizic! ce a rezultat din locuirea
n acest mediu ecologic. Vorbim, prin urmare, de adaptare, care a luat dou! forme: o
adaptare anatomic# "i o adaptare comportamental#.

Adaptarea anatomic!

1. Transformarea denti#iei
A avut loc o transformare ntr-o direc#ie economic!: dac! mamiferele care au
precedat primatele aveau - de fiecare parte a f!lcii - 3 incisivi, 1 canin, 4 premolari "i 3
16
molari, primatele au trecut la doar doi incisivi. Caninii, n schimb, au crescut, devenind
mai lungi "i s-au ascu#it mai tare. Apoi, doi premolari au disp!rut, datorit! apari#iei
func#iei mai specializate a caninului, iar molarii au devenit mai mari (vezi grafica din
prezentarea power point).

2. Transform!ri la nivelul organelor de sim#
n timp ce pentru mamiferele ce tr!iau la nivelul solului sim#ul olfactiv cap!t! o
importan#! foarte mare (pentru a putea opera pe timpul nop#ii "i pentru a sim#i primejdia
care r!mne invizibil!) pentru primatele cu o existen#! suspendat! devine dominant
sim#ul v!zului (pentru a vedea unde este urm!toarea ramur! pe care pot s!rii, pentru a
putea aprecia distan#ele "i n!l#imea, pentru a putea aprecia rela#ia dintre obiecte n spa#iu
necesar! saltului, c!#!r!rii etc). Prin urmare sim#ul mirosului intr! n declin, n timp ce
sim#ul v!zului se perfec#ioneaz!.
Evolu#ia v!zului a luat o turnur! aparte, "i anume c!tre o vedere n culori
steroscopic!. Acest v!z s-a dezvoltat ca urmare a dispunerii ochilor n acela"i plan
(compar! cu ochii altor mamifere care au ochii dispu"i lateral), astfel nct cmpul de
vedere al celor doi ochi s! se suprapun!.
S-a dezvoltat de asemenea semnificativ sim#ul tactil, ca parte a unui mecanism de
prevenire a c!derii.
Ca urmare a sc!derii importan#ei sim#ului olfactiv botul se mic"oreaz! devenind
ncetul cu ncetul nas. Rezult! o schimbare pe m!sur! a arhitecturii fe#ei.


3. Transform!ri la nivelul creierului
Aici a vut loc n fapt cea mai semnificativ! transformare, dac! compar!m
primatele cu alte mamifere. A avut loc, ca urmare, o cre"tere n m!rime a creierului astfel
nct emisfera cerebral! (care reprezint! aria gndirii con"tiente) a acoperit la la maimu#e
"i la oameni cerebelul n ntregime (acea parte a creierului care coordoneaz! mi"carea
muscular! "i men#ine echilibrul corpului).
Se presupune c! complexitatea activit!#ilor cerebrale necesare pentru traiul n
copaci este par#ial responsabil! de aceast! cre"tere n volum.

4. Transform!ri la nivelul scheletului
Au loc de asemenea importante transform!ri la nivelul scheletului (detalii n clas!).


O a doua adaptare semnificativ! va fi cea a comportamentului.

Adaptare prin comportament.

Avem, desigur, n aten#ie aici comportamentul social nv#"at. Or, n raport cu acest tip de
adaptare, cercetarea cimpanzeilor a fost foarte folositoare.
Ce se poate nv!#a din observarea cimpanzeilor?
- c! maimu#ele sunt animale sociale
- c! formeaz! comunit!#i largi, de pn! la 50 de indivizi, care nu tr!iesc ns!
permanent mpreun!, ci n grupuri care se divid n trei moduri:
17
a. grupul masculilor adul#i
b. grupul femelelor cu puii lor
c. grupul de masculi "i femele mpreun! cu puii lor

n timpul drumurilor pe care le parcurg n c!utare hranei grupurile pot s! se
uneasc! ntre ele "i apoi s! se despart! din nou. n timpul separ!rilor indivizii pot trece de
la un grup la altul. Ca urmare, grupurile se pot combina "i deci socializa la nivel
primar. n grupuri exist! ierarhii. n cadrul acestor ierarhii n general masculii se impun
femelelor, ns!, pentru c! leg!tura dintre mam! "i pui se p!streaz! n timp, se formeaz! o
influen#! a mamelor n cadrul grupului care poate determina primirea ajutorului n caz de
nevoie. Aceast! tr!s!tur!, cuplat! cu tendin#a masculilor de a se impune n grupul lor,
poate determina pozi#iile relative ale cvasi-familiilor n cadrul grupurilor.
n tot acest proces de pozi#ionare se ascute "i dezvolt! inteligen#a (n special o
inteligen#! social!) care determin! locul pe care l ocup! un individ n cadrul hoardei.
Antropologii cred c! a"a trebuie s! fi stat lucrurile "i cu str!mo"ii omului.

Un alt factor de adaptare comportamental! este cel al comportamentului nv#"#rii.
La cimpanzei s-a observat c! con#inutul nv!#!rii poate fi diferit de la un grup la
altul. Ceea ce este ntr-adev!r foarte important, clarificnd c! nv!#area la primate nu este
un comportament reflex, predeterminat genetic, "i nu are un registru limitat. ntre
comportamentele dobndite de c!tre cimpanzei se num!r! fabricarea uneltelor simple,
precum "i abilitatea de a colecta obiecte ntr-un loc "i a le procesa ntr-un alt loc. De
exemplu, abilitatea de a vna termite cu ajutorul unui b!#, folosirea de frunze ca bure#i
pentru absorbirea apei de b!ut situat! n locuri greu accesibile, folosirea de pietre "i
ciomege pe post de ciocane pentru spargerea fructelor tari.
De asemenea, n rndul comportamentelor nv!#ate se num!r!:
- comunicarea vocal!
- abilit!#i afective
- vnarea n grup "i distribuirea hranei ntre membrii grupului.
- Experimentele au demonstrat, de asemenea, abilitatea cimpanzeilor de a nv!#a
limbaje simple.
Prin urmare, putem vorbi n cazul primatelor moderne, altele dect omul, despre
observarea unor abilit!#i adaptative deosebite, despre existen#a inteligen#ei "i despre
dispozi#ia pentru nv!#are


Partea a doua: Str!mo"ii omului

Dac! n prima parte am vorbit despre o mi"care de urcare n copaci a
primatelor arhaice, n continuare vom vorbi despre o mi"care invers!: evolu#ia c!tre
apari#ia omului este strns legat! de coborrea de la n!l#imea p!durii tropicale n savan!.
Dup! cum am amintit, din punct de vedere al genelor cimpanzeii ne sunt cele mai
apropiate rude: mp!rt!"im cu ei 98% din fondul genetic. Este prin urmare foarte
probabil c! ne tragem dintr-un str!mo" comun "i c! ne-am desp!r#it pe linia evolutiv!
cndva ntre 5,5 "i 8 milioane de ani n urm!.
18
Coborrea n savan! este legat! de o probabil! schimbare climateric! "i are de-a
face cu adaptarea unui grup de primate, str!mo"ii no"tri, la condi#iile de locuire specifice
att p!durilor tropicale ct "i spa#iilor de savan! nou ap!rute. n noile condi#ii de mediu
este probabil c! str!mo"ii hominizilor au trebuit s!-"i suplimenteze hrana din p!dure cu
hrana ce se putea g!si n savana deschis!. Ceea ce probeaz! acest lucru este num!rul
mare de Sivapitecini care este numele generic dat acestor str!mo"i g!si#i mpreun! cu
oasele unor animale care au tr!it n p!"unile savanei. De ce sunt considerate ns!
exemplarele descoperite de sivapitecini ca fiind str!mo"i ai hominizilor? n special
datorit! bipedalismului (faptul de a fi bipezi) ns! nu numai care va fi att de propriu
hominizilor.
ns! adev!ra#ii hominizi au fost de-abia cei din genul Australopitecilor, care au
ap!rut pe scena istoriei n urm! cu 4, 4 milioane de ani n urm!.
n ce prive"te acest gen paleontologii recunosc patru tipuri diferite, dup! fosilele
descoperite: Australopitecus Afarensis, Australopitecus Africanus, Australopitecus
Boisei "i Australopitecus Robustus. To#i ace"tia au tr!it n Afica, continent care a fost
f!r! ndoial! leag!nul umanit!#ii. Ace"ti hominizi au fost mp!r#i#i n dou! grupuri:
1. Robustus (n sud) "i Boisei (n est): sunt caracteriza#i de f!lci puternice "i de o
cre"tere n volum a cutiei craniene.
2. Afarensis (n est) "i Africanus (n sud): sunt caracteriza#i de f!lci reduse "i de o
mas! muscular! mai redus!.
Cei mai mul#i antropologi cad de acord c! Afarensis "i Africanus sunt anteriori celorla#i "i
c! ei sunt susceptibili de a fi str!mo"ii deopotriv! ai lui Robustus "i Boisei "i ai genului
Homo.

Prin urmare, avem, iat!, o viziune asupra unei evolu#ii n care str!mo"i comuni au
dat na"tere deopotriv! la specii de hominizi ai c!ror descenden#i au supravie#uit "i la
specii care au disp!rut. n prezent teoria evolu"iei nu mai asum# o evolu"ie unilineal#, ci
una ramificat#.
ntrebarea care apare este urm!toarea: de ce sunt antropologii siguri c! ace"ti
hominizi nu au fost mai degrab! str!mo"ii maimu#elor contemporane?
S-au dat o seam! de r!spunsuri care pun n eviden#! urm!toarele aspecte de diferen#iere:

- transformare la nivelul denti#iei: n cazul speciilor amintite nu mai exist! spa#iu
ntre canini "i premolari (cum este la maimu#e);
- australopitecii mestecau ntr-o manier! hominid!: adic! nu doar sus-jos, ci "i
rotind mandibula;
- australopitecii erau n ntregime bipezi, mergnd n picioare (iar aceast!
transformare s-a ntmplat nainte de dezvoltarea creierului specific! hominizilor
n evolu#ie).

Bipedalismul a fost o important! form# de adaptare la savan#. De ce anume?

- un biped nu poate alerga la fel de repede ca un patruped ns! poate merge mai
mult timp f!r! s! oboseasc!;
- poate c!ra hran! n locuri sigure "i poate transporta puii (care la maimu#! se aga#!
de blana mamei);
19
- bipedalismul asigur!, de asemenea, un mod mult mai eficient de suportare a
greut!#ii corpului, fapt care este demonstrat de forma oaselor ilire, care sunt mai
largi dar mai scurte la australopiteci fa#! de maimu#e (pe principiul rucsacului);
Se presupune c! dac! Boisei "i Robustus au disp!rut n cele din urm!, din
Afarensis s-a ivit primul tip de hominid pre-uman, Homo Habilis, cndva cu 2
milioane de ani n urm!. Un prim semn n acest sens a fost considerat scheletul fosil
cu un canal de na"tere mai larg dect la fosilele anterioare, fapt care d! seama de o
cre"tere n volum a creierului (copilului).


Homo Habilis (omul ndemnatic)

n procesul evolu#iei hominizilor un fapt important a fost cre"terea consumului de
carne. Aceast fapt se datoreaz! unei nevoi: n condi#ii de savan! asigurarea necesarului de
amino-acizi este foarte important!. Acesta nu poate fi asigurat doar prin consumarea
plantelor. n acela"i timp ns! Austrlopitecus era slab echipat pentru consumul de carne
("i anume pentru a rupe carnea: caninii nu erau destul de ascu#i#i). Ca urmare, nevoia de
supravie#uire n savan! va solicita apari#ia uneltelor, n special a uneltelor ascu#ite,
necesare despic!rii c!rnii. Cel mai vechi intrument de acest tip a fost descoperit n
Etiopia de azi "i a fost datat cu 2,5 milioane de ani n urm!. Apari#ia acestor unelte
marcheaz! n fapt nceputul Paleoliticului sau, cum mai este numit!, a Epocii Pietrei.
Exist! trei indicii fosile c! Australopitecul trecea printr-o faz! de transformare c!tre
genul Homo:
- o cre"tere a volumului creierului
- o modificare a denti#iei
- o cre"tere a consumului de carne
Consumul de carne era important pentru c! asigur! o mai mare cantitate de proteine
ntr-un timp scurt. Ca urmare, mai mult timp r!mnea la dispozi#ie pentru explorarea "i
manipularea mediului nconjur!tor (nu mai exist! o constant! c!utare a hranei).
Homo Habilis era probabil c!ut!tor de cadavre, care se deplasa n savan! n
c!utarea carcaselor de animale moarte, animale ucise de carnivorele mari (n special de
leoparzi, care vneaz! solitar "i ascund hrana r!mas! n copaci. Oase de leoparzi "i de
Homo Habilis au fost descoperite n acelea"i locuri).
Este de asemenea foarte probabil c! n mod special b!rba#ii erau c!ut!tori de
cadavre. $i asta pentru c! doar ei puteau face fa#! eventualelor pericole, avnd n vedere
dimorfismul sexual foarte pronun#at la Homo Habilis (masculii erau aproximativ de
dou! ori mai mari dect femelele, sub aspectul masei corporale). ns! c!l!toria n savan!
cerea o cantitate mare de proteine "i pentru femele, ca urmare este probabil c! masculii
mp!r#eau hrana cu femelele (fapt care nu este comun ntre maimu#e, cu excep#ia
cimpanzeilor, dup! cum am ar!tat). ns! carnea nu era disponibil! tot timpul; drept
urmare, alt! hran! trebuia asigurat!; e vorba de diverse plante, insecte etc., hran! pe care
probabil o procurau femelele. Nu mai pu#in, o stocau "i transportau, astfel nct anumite
roluri de gen (legate "i de dimorfismul sexual amintit, trebuie s! se fi stabilit). ns!
colectarea, depozitarea, transportul hranei sunt activit!#i complexe care presupun
planificare, "i deci o activitate cerebral! puternic!. Toate acestea au condus la o
dezvoltare a activit!#ilor mentale "i a creierului.
20Homo Erectus

Dac! schelete de Homo Habilis au fost g!site doar n Africa, un tip diferit de
schelet a fost gasit deopotriv! n ntrega Afric! "i n Eurasia. Avem deci de-a face cu o
dispersare a unui succesor a lui Homo Habilis.
Ap!rut cndva cu 1,6 milioane de ani n urm!, urm!torul hominid, numit Homo
Erectus, avea un corp n mare ca al nostru, ns! cu o musculatur! mai dezvoltat! "i cu un
canal de na"tere mai ngust.
Scheletele arat! c! odat! cu apari#ia lui Homo Erectus dimorfismul sexual se
reduce semnificativ "i c! m!rimea creierului cre"te fa#! de cea a lui Homo Habilis,
situndu-se n parametrii de jos ai creierului omului modern (adic! undeva n jurul a 1000
cm3).
Homo Erectus nu mai este doar un c!ut!tor de cadavre, ci "i un vn!tor, datorit!
instrumentelor mult mai perfec#ionate pe care le poate produce. nstrumentele descoperite
demonstreaz! nc! ceva n plus: specializarea pe diferite ac#iuni sau sarcini. Mai
important! chiar este apari#ia de instrumente adaptate la mediul natural n care tr!ie"te:
putem vorbi, iat!, de o rafinare prin intelect a capacit!#ii adaptative, dar "i de o prim!
form! a culturii materiale.
Cu aproximativ 700.000 de ani n urm! Homo Erectus descoper! focul, fapt care
i permite s! migreze c!tre zone geografice mai pu#in calde.
Cu focul ns!, resursele de hran! se multiplic!, pe de-o parte (pentru c! diverse
plante tari pot deveni comestibile prin fierbere), "i for#a selec#iei naturale se altereaz! (nu
numai cei mai nzestra#i pot supravie#ui). Dac! nu mai e nevoie de f!lci robuste "i de din#i
masivi "i ascu#i#i pentru a supravie#ui (cum se pot observa la maimu#e), atunci "i
arhitectura fe#ei va suferi modific!ri.


Homo Sapiens

Homo Sapiens a ap!rut pe scena istoriei cndva ntre 200.000 "i 300.000 de ani
n urm!. Ceea ce-i va fi acestuia specific va fi cultura ca instrument de adaptare la
mediu.
n privin#a scheletelor disponibile exist! un mare contrast ntre cele de Homo
Sapiens arhaic "i tipurile anterioare, n sensul c! au fost descoperite n num!r mult mai
mare.
Mai cunoscut ntre reprezentan#ii lui Homo Sapiens arhaic este Omul de
Neandertal, ale c!rui schelete au fost descoperite n ntreaga Europ!, n Orientul
Apropiat "i n Asia Central!. Capacitatea lui cerebral! era identic! cu cea a omului
modern (adic! a celui din antichitate pn! azi), ns! arhitectura facial! era diferit!, cu
oasele fe#ei mai masive "i cu arcadele mai pronun#ate.
Contemporan cu omul de Neandertal a fost, dup! cum scheletele desoperite o
demonstreaz! (n Sudul, Estul Asiei "i n Africa n special), un specimen uman mai
asem!n!tor cu Homo Erectus.
21
Prin urmare se pare c! au existat mai multe varia#ii ale lui Homo Sapiens.

Adaptarea lui Homo Sapiens la mediu este mult mai complex! dect cea a lui
Homo Erectus. $i anume:
- Neandertalienii au diversificat folosirea folcului, fapt care a f!cut cu putin#!
locuirea n zonele mai reci ale Europei;
- tr!iau n grupuri mici, n bande, sau n unit!#i familiale, att n locuri deschise ct
"i n pe"teri;
- au dezvoltat vorbirea (fapt probat de limbajul pictural din pe"teri, care
demonstreaz! folosirea simbolurilor);
- au dezvoltat un rafinament mult mai mare al produc#iei de instrumente;
- mai important, "i cu aceasta (mpreun! cu dezvoltarea limbajului) se face trecerea
decisiv! la umanitatea a"a cum o "tim: exist! dovezi c! "i-au ngropat n mod
deliberat mor#ii, ceea ce demonstreaz! c! un comportament adaptativ s-a
transformat ntr-un comportament ritual.Prin urmare, dac! exist! n continuare o sem! de controverse legate de apari#ia lui
Homo Sapiens Sapiens (n special dac! el a ap!rut din rndul neandertalienilor sau a
tipului specific Asiei de Sud-Est), antropologii cad de acord asupra faptului c! omul
modern, a"a cum l "tim, dateaz! de acum 30.000 de ani. Oamenii Paleoliticului Superior
erau deja oameni pe deplin, sub aspectul dezvolt!rii creierului, a denti#iei "i a arhitecturii
faciale, chiar dac! o anumit! variabilitate s-a mai men#inut pentru o lung! perioad! de
timp.

22


23

Tema 5. Limbaj "i comunicare


ncerc!m s! acoperim n acest curs cele mai importante probleme legate de limbaj
"i de evolu#ia acestuia

nainte de orice, limbajul este un sistem de comunicare. Ceea ce este specific
pentru limbajul uman este comunicarea prin simboluri, fapt ce l diferen#iaz! de
comunicarea doar prin semne, care poate fi proprie "i animalelor.

S! ncerc!m s! clarific!m pentru nceput ce este semnul "i ce este simbolul.

Semnul reprezint! un sunet ori un gest care are un n#eles natural sau de la sine
n#eles (evident). [precum este plnsul, de exemplu].

Simbolul reprezint! un sunet ori un gest care are o semnifica#ie n cadrul unui
grup uman [simbolul reprezint! ceva, st! n locul a ceva].

Ca urmare, atunci cnd vorbim despre simboluri avem n vedere faptul c! acestea
sunt produse culturale "i c! ele implic! ntotdeauna o tradi#ie cultural!. [Sunt produse
culturale, nu individuale, dac! reflect!m la simbolurile ce alc!tuiesc un limbaj; ele pot fi
si produse individuale de exemplu licen#ele poetice dar ca atare trebuie integrate
cultural, acceptate de un grup de oameni, ceea ce nseamn! un proces de durat! mai lung!
sau mai scurt!].

Limbajul este un sistem de comunicare care utilizeaz! sunete "i gesturi care sunt
combinate dup! un set de reguli cu scopul de a produce sensuri/n#elesuri.

Dac! compar!m acest sistem cu orice alt! form! de comunicare din lumea
animal!, observ!m c! abilitatea omului de a produce simboluri ("i sisteme simbolice)
face ca limbajul uman s! marcheze diferen#a radical! dintre om "i restul regnului animal.
[Cu toate c!, dup! cum am v!zut n cursul anterior, studiile "tiin#ifice au probat faptul c!
anumite primate au capacitatea de a nv!#a limbaje "i deci c! semnalele prin care ele pot
comunica nu sunt simple reflexe].

Studiul limbajului porne"te de la nivelul fonemelor, iar acea parte a studiului
limbajului se nume"te Fonologie.
Ce fac analizele fonologice? Determin! care sunete ale vorbirii (fonemele) sunt
prezente "i sunt semnificative n cadrul unei limbi date (nu toate limbile folosesc acelea"i
sunete).
Urm!torul stadiu n cercetarea limbii este realizat de Morfologie, care
reprezint! studiul formelor n care sunetele se combin! pentru a forma morfeme, sau
cuvinte "i unit!#ile de sens care constituie cuvintele. Cuvntul pat e format din trei
foneme/sunete distincte si dintr-un morfem, o unitate de sens: cnd spunem pat ne
referim la un obiect pe care-l folosim cnd dormim; cuvntul paturi are mai multe
24
foneme distincte, "i dou! morfeme, primul este pat iar cel!lat este uri respectiv
unitatea lingvistic! prin care form!m pluralul cuvntului.)

Toate morfemele dintr-un limbaj dat, cu sensurile lor, formeaz! vocabularul
unei limbi.

Urm!torul nivel n studiul limbajului este studiul Sintaxei. Aceasta se refer! la
regulile de aranjare a cuvintelor, la ordinea lor, n propozi#ii "i n fraze.

Cum func"ioneaz# ns! cuvintele, cum se produc unit!#i de sens prin legarea unor
sunete? R!spunsul se g!se"te la nivelul fonemelor: acestea se rela#ioneaz! unele la
celelalte prin contrast (gndi#i-v! la vocale "i consoane). Ele nu au un sens luate separat,
ns! contrastul dintre ele n cuvinte face cu putin#! sensul, n#elesul.
Lingvistul elve#ian Ferdinand de Saussure a descoperit caracterul arbitrar al
limbajului uman: nu este nimic natural n cuvinte n rela#ia dintre ele "i ceea ce ele
denumesc. Exist! doar un sistem de contraste la nivelul ntregii limbi; suma acestor
contraste produce sensul.

Num#rul de foneme, deci de sunete, nu este acela"i n toate limbile, ntr-o marj!
ce porne"te de la 15 sunete "i merge pn! la 60 de sunete. Cele mai multe limbi se nscriu
undeva ntre 30 "i 40 de sunete, ns! nu exist! nici o leg!tur! ntre complexitatea unei
culturi "i num!rul de foneme care e propriu limbii vorbite n acea cultur!.

Pn! aici am f!cut doar o prezentare descriptiv! a limbajului. S! vedem n
continuare felul n care limbajul func"ioneaz# n rela"ie cu procesele mentale. De
asemenea vom vedea ce rela#ii se stabilesc ntre diferite limbaje.

Unul dintre r!spunsurile la aceste ntreb!ri a fost dat de lingvistul american Noam
Chomsky. El a dezvoltat o teorie despre limbaj cunoscut! sub numele de gramatic!
generativ!.
n viziunea lui Chomsky, limbajul este mai mult dect fenomenul de suprafa#! pe
care l-am discutat (sunete, cuvinte "i ordinea cuvintelor). Dincolo de tr!s!turile de
suprafa#! ale limbajelor particulare, toate limbajele mp!rt!"esc un num!r limitat de
principii de organizare.
Chomsky afirm! c! creierul uman con#ine un fel de tipar care se transmite
genetic, sau un fel de plan lingvistic de baz!, pe seam! c!ruia se constituie limbajele
particulare. El nume"te acest plan: gramatic! universal!. Atunci cnd copiii nva#! o
limb! ei nu pornesc de la zero, cum se spune, pentru c! posed! deja acest tipar. Pe m!sur!
ce nva#! o limb! anume, limba nativ!, copiii experimenteaz!, pun la lucru, diverse p!r#i
ale acestui tipar. Pe parcurs descoper! (e un fel de a spune) c! limba lor nativ!
utilizeaz! doar anumite p!r#i ale acestei gramatici "i le las! deoparte pe altele. Pe m!sur!
ce nva#! o limb! sau mai multe ei renun#! la principiile de nv!#are ale altor limbi,
principii care nu sunt implicate n nv!#area limbii lor native.
Prin urmare, pe m!sur! ce nv!#!m s! vorbim, nv!#!m "i o gramatic! anume, un
set particular de reguli, respectiv acelea care au fost selectate din setul ntreg al gramaticii
universale. Aceste reguli ne permit s! convertim ceea ce gndim n ceea ce spunem. ns!
25
faptul c! cunoa"tem regulile prin care sensul se produce n limba noastr! ne face s!
putem folosi limba creativ: cu un num!r limitat de reguli putem crea un num!r infinit de
cuvinte, propozi#ii "i fraze.
Chomsky distinge ntre competen"a lingvistic# a unui vorbitor nativ (ceea ce
vorbitorul "tie din limba sa astfel nc s! poat! vorbi "i n#elege) "i performativitatea lui
(ceea ce vorbitorul formuleaz! ntr-o situa#ie social!). Competen#a lingvistic! se
formeaz! n copil!rie "i devine o structur! care nu este con"tient!.
S! vedem cum func#ioneaz! comunicarea n aceast! schem!.
Atunci cnd un vorbitor vrea s! exprime un gnd el formuleaz! o propozi#ie la
nivelul a ceea ce Chomsky nume"te structura adnc# de la nivelul min#ii. Propozi#ia
este transferat! apoi la nivelul structurii de suprafa"# (care reprezint! actul propriu-zis al
vorbirii), exprimnd propozi#ia cu ajutorul sunetelor. La acest nivel ea este transferat! de
la vorbitor la ascult!tor.

Schema este deci urm!toarea:26
Comunicarea la Noam Chomsky

Binen#eles, la nivelul suprafe#ei, limbile par a fi foarte diferite. Similarit!#ile se
reg!sesc la nivelurile urm!toare, care fac n fond cu putin#! nv!#area unor limbi str!ine "i
traducerile.

27
Al#i lingvi"ti "i antropologi au o opinie u"or diferit! despre func#ionarea
limbajului, mai exact despre rela#ia dintre limbaj !i gndire. Cea mai cunoscut! pozi#ie n
antropologie este cunoscut! sub numele de ipoteza Sapir-Whorf.
Prin urmare, dup! Chomsky, to"i oamenii gndesc la fel la nivel de adncime.
Edward Sapir "i Benjamin Whorf cred ns! c! se gnde!te relativ diferit n limbi diferite,
"i ca urmare c! ar exista o rela#ie mai strns! ntre limb! "i gndire. Ei dau ca exemplu
faptul c! n limba englez! se face distinc#ia la nivelul persoanei a treia singular ntre
genuri (he, she, his, her la fel stau lucrurile n romn!), n timp ce n limba popula#iei
Palung, un trib din Burma, aceast! distinc#ie nu exist!. n acela"i timp "tim foarte bine c!
limba englez! nu este att de fin! n distinc#ii legate de exprimarea genului a"a cum sunt
de exemplu limbile romanice, inclusiv limba romn! (gndi#i-v! la acordul pe care l
facem ntre substantiv "i adjectiv).
Ipoteza Sapir-Whorf sugereaz!, ca urmare, c! vorbitorii de limb! englez! acord!
mai pu#in! aten#ie diferen#ei dintre masculin "i feminin dect o fac francezi, spaniolii or
romnii. Prin urmare, limbile au o influen"# asupra felului n care gndim, producnd
diferen"e de percep"ie.Ne vom ocupa n continuare de problema originilor limbii, cum a ap!rut limba?

Un r!spuns care nu este pur speculativ poate veni din cercetarea a ceea ce se
nume"te sistemul gestual-apelativ.
Sistemul gestual apelativ este un sistem de comunicare, el este mai adnc ntr-un
fel dect limba vorbit! "i este un sistem pe care l putem g!si "i la maimu#e.
n cazul nostru, al oamenilor, sistemul gestual apelativ este implicat mereu
mpreun! cu vorbirea propriu-zis!, dar poate fi "i separat de ea.
Diferite sunete sau gesturi ale acestui sistem servesc la ghidarea vorbirii, dac!
putem spune a"a. El pune la dispozi#ia ascult!torului un cadru de receptare "i interpretare
a ceea ce vorbitorul vrea s! transmit!. Prin acest sistem anumite mesaje subtile sunt
transmise, cum ar fi emo#iile ori inten#iile: prin implicarea sistemului gestual apelativ
afl!m dac! interlocutorul este trist sau e vesel, dac! e entuziast, dac! e obosit sau n alt!
dispozi#ie. Putem n#elege dac! dore"te o anumit! informa#ie, dac! minte, dac! ascunde
ceva fa#! de noi. n fapt, aproximativ 90% din informa#ia legat! de starea emo#ional! sau
afectiv! se transmite prin intermediul acestui sistem, "i nu prin cuvinte. Mai degrab! prin
tonul vocii, prin pozi#ia corpului, sau mai general, prin ceea ce se nume"te limbajul
corpului.
Sistemul este format din dou! componente: o component# gestual# "i o
component# sonor#.

Componenta gestual! mai este cunoscut! "i sub numele de kinetic!. Const! din
postri, expresii faciale "i mi"c!ri ale corpului. Toate acestea au rolul de a transmite
mesaje de un tip sau altul. De exemplu atunci cnd cineva "i ncrunt! sprncenele
transmite faptul c! este nencrez!tor.
n raport cu genurile masculin/feminin - acest sistem este chiar constrng!tor,
reglnd n anumite culturi destul de precis postrile pe genuri. Chiar dac! sunt anumite
28
varia#ii n func#ie de clas!, n cultura occidental! atunci cnd stau jos femeile stau cu
picioarele apropiate sau ncruci"ate. Partea de sus a bra#elor este de asemenea men#inut!
mai aproape de corp dect n cazul b!rba#ilor, iar n mi"care las! impresia unui ntreg n
mi"care. Din contr!, b!rba#ii "i #in n general picioarele ndep!rtate cnd stau jos, bra#ele
sunt men#inute mai departe de corp "i n mi"care le dau acestora o pendulare mai ampl!.
Exist! multe mesaje care sunt transmise prin acest sistem, care nu este universal,
ci sufer! importante diferen#e de la societate la societate. S! ne gndim doar la durata "i
frecven#a contactului vizual, la durata "i la tipurile de atingeri ntre corpuri care sunt
considerate acceptabile, la distan#a dintre corpuri, la cnd "i cum zmbim etc.
Adesea mesajele kinetice completeaz! mesajele verbale, ca atunci cnd d!m din
cap cnd ncuvin#!m ceva, cnd ridic! capul "i n!l#!m sprncenele atunci cnd punem o
ntrebare, cnd folosim minile pentru a da greutate unei argumenta#ii. Aceste gesturi
sunt asem!n!toare cu morfemele: ele sunt unit!#i purt!toare de sens, ns! nu poart! un
sens n sine, ci doar mpreun! cu vorbirea "i "i iau sensul de la situa#ia de comunicare.

Componenta sonor! se refer! la utilizarea paralimbajelor.
Paralimbajele constau din sunete care nu sunt p!r#i ale limbii vorbite dar care
nso#esc vorbirea, ori situa#ia de comunicare. Paralimbajele sunt sunete paralingvistice
care acompaniaz! vorbirea. Exemplele cele mai la ndemn! sunt rsul "i plnsul.
n leg!tur! cu paralimbajele trebuie considerate dou! aspecte diferite: calit!#ile vocale "i
vocaliz!rile.
Calit!#ile vocale se refer! la caracteristicile de fond ale vocii unui vorbitor. De
exemplu, varia#ia de n!l#ime a sunetelor emise n timpul vorbirii (deci n!l#imea
sunetului), apoi, varia#iile de sunet ce se datoreaz! controlului buzelor (mai mult sau mai
pu#in deschise n timpul vorbirii), controlul articul!rii (varia#ie de la articularea for#at!
pn! la vorbirea relaxat!), controlul ritmului, rezonan#a, tempoul.
Calit!#ile vocale sunt capabile s! transmit! informa#ii despre starea afectiv!,
emo#ional!, starea de spirit a unei persoane care comunic!, iar!"i, separat de ceea ce
spune.
Vocaliz!rile, pe de alt! parte, nu mai #in de fondul actului de vorbire, ci
reprezint! sunete identificabile "i separate de sunetele vorbirii. Ele sunt implicate din
timp n timp, pe parcursul vorbirii, la intervale mai lungi sau mai scurte. Este vorba
despre faptul de a plnge, a striga, a ofta, a ncuviin#a (ah, aha), ori, dimpotriv!, a
sugera nencrederea (neee). n general ele sunt conectate la gesturi "i exprim! o
atitudine.


S! revenim n continuare la problema originilor limbajului. Dup! cum am spus,
mp!rt!sim sistemul gestual apelativ cu alte primate, la care s-a putut observa o puternic!
comunicare kinetic!.
Recunoscnd aceast! abilitate cercet!tori americani au ncercat s! nve#e un grup
de cimpanzei semnele proprii Limbajului american de semne. Au reu"it astfel sa-i nve#e
pe cimpanzei n jur de 400 de semne (limbajul surdo-mu#ilor, care este n ntregime
gestual). Dintre aceste semne s-a reu"it nv!#area de verbe "i chiar de adjective, plus
producerea unor propozi#ii simple, cam la nivelul unui copil de trei ani.
29
Ceea ce este important pentru ntrebarea asupra originii limbajului uman este
posibilitatea de a trasa o leg!tur! ntre limbajul gestual "i limbajul sonor. Se presupune c!
odat! cu bipedalismul (despre care am vorbit data trecut!), minile (care sunt folosite de
c!tre maimu#e pentru a comunica) au devenit ocupate cu alte activit!#i (manipularea unor
obiecte devenite ustensile). n acela"i timp, s-a observat de asemenea la maimu#e felul n
care gesturile minilor sunt nso#ite de expresii faciale, deci de activit!#i motrice ale fe#ei.
Ori faptul vorbirii este de asemenea o activitate ce solicit! musculatura fe#ei (dar "i a
corzilor vocale, pl!mnilor etc). Prin urmare, se asum! c! mobilitatea musculaturii fe#ei
mpreun! cu angrenarea unor alte acte motorii au dus la apari#ia vorbirii. Prin urmare
limbajul vorbit ar reprezenta o deplasare de la actele motorii ale sistemului gestual
apelativ la alte acte motorii, cele ale fe"ei, ale gurii !i ale gtului.


O alt! problem! rela#ionat! cu limbajul se refer! la felul n care limba determin#
percep"ia realit#"ii nconjur!toare (ntr-un fel problema este legat! de ipoteza Sapir-
Whorf).
Este binecunoscut de pild! c! eschimo"ii au mai multe cuvinte distincte pentru
z!pad!. La fel, popula#ia nuerilor din Sudan folose"te n jur de dou!zeci de cuvinte prin
care se refer! la vite. Ceea ce aduc n aten#ie aceste exemple este existen#a n fiecare
cultur! "i limb! a unui vocabular central sau focal.
Vocabularul focal se refer! la faptul concentr!rii vocabularului unei limbi n
jurul unor experien#e care sunt determinante n via#a unei societ!#i anume. Aceste
experien#e, proprii cel mai adesea vie#ii de zi cu zi, fac ca anumite cuvinte s! fie mai
folosite dect altele, iar vocabularul s! fie "i el mai amplu pentru descrierea lor. Dar
numai eschimo"ii au un vocabular mai amplu pentru z!pad!? $i schiorii. Tot la fel cum
fermierii din Texas, asemenea nuerilor, au un vocabular mai amplu cu referire la vite.
Vocabularul focal al unei societ!#i se poate transforma radical de-a lungul timpului, n
func#ie de schimbarea activit!#ilor centrale ale societ!#ii. De asemenea el poate fi diferit
pe grupuri n cadrul unei societ!#i mai largi, dar "i pe sexe (femeile st!pnesc n general
mai bine limbajul culorilor dect b!rba#ii), pe clase, ori pe ramuri profesionale.


Un alt fapt legat de limbaj este fenomenul diglosiei, care reprezint! o schimbare
n stilul vorbirii, n general de la o variant! literar! a limbii la o variant! popular! (sau de
la una standardizat! la un grai regional). [Unii pot face aceast! schimbare, al#ii nu.] [n
timpul comunismului: o variant! public! "i o alta privat!].
De studiul acestor varia#ii ("i de dialecte, argouri, jargoane) se ocup!
sociolingvistica, acea parte a lingvisticii care studiaz! varia#iile lingvistice n cadrul unei
societ!#i.


[n Statele Unite problema nv!#!rii "i vorbirii englezei de c!tre hispanici (de la spaniola
rapida la engleza mai lent!; problema standardiz!rii englezei vorbite de afro-americani
(Black Vernacular English): nu mai folosesc verbul (me sleeping; he brother; you tired
ceea ce se nume"te dispari#ia copulei); apar o seam! de probleme legate de educa#ie: n ce
limb! trebuie s! nve#e; la fel cu rromii la noi.]
30Limbajul este de asemenea legat de problema stratific#rii sociale !i de dominarea
simbolic#.
n multe societ!#i contemporane anumite grupuri tind s! evalueze alte grupuri de
oameni ca fiind needuca#i plecnd de la limba pe care o vorbesc. Binen#eles, aceasta nu
are de-a face cu limba n sine, ci cu asocierea produs! cultural a unui dialect, a unui grai
sau a unui stil de vorbire cu un statut mai jos sau cu un statut de clas! social!. n acest
sens limba standardizat! tinde s! devin! o resurs! strategic! care func#ioneaz! ca un filtru
de acces la alte resurse. Dup! cum a ar!tat sociologul Pierre Bourdieu, utilizarea unei
limbi corecte se poate transforma ntr-un capital simbolic care poate fi convertit n
capital economic sau social. Aceast! limb! corect! este legitimat! de institu#iile
formale: sistemul de educa#ie, statul, biserica, mass media de prestigiu. Aceast! form! de
domina#ie este internalizat! de oamenii care nu folosesc dialectele de prestigiu, f!cndu-i
nesiguri din punct de vedere social.
ns! doar folosirea unei limbi corecte nu e n sine o garan#ie a succesului social;
sunt "i al#i factori. n special ntr-un mediu multicultural diver"i factori culturali pot
influen#a rela#iile dintre membrii societ!#ii.
De pild!, n exemplul urm!tor, vedem cum comunicarea poate fi bruiat! de factori
culturali, putnd influen#a rezultatele unui proces cum este cel educativ.


Studiu al educa#iei copiilor asiatici din Statele Unite de c!tre profesori non-asiatici
[incongruen#! cultural!]


Stilul de predare al profesorilor
americani
A"tept!rile p!rin#ilor "i stilul de nv!#are
al copiilor asiatici
Elevii trebuie s! se implice n activit!#ile "i
discu#iile din clas!
Elevii trebuie s! fie supu"i "i s! nu
vorbeasc! nentreba#i
nv!#area presupune investigare "i
argumentare
nv!#area presupune memorizare "i
observa#ie
Elevii trebuie s! primeasc! sarcini "i s! le
rezolve pe cont propriu
Profesorul trebuie s! predea; copilul trebuie
s! nve#e
Gndirea analitic! "i critic! este important! Important este s! te adaptezi la cerin#e
Creativitatea trebuie ncurajat! Informa#iile factuale sunt importante
Elevii trebuie s! pun! ntreb!ri Profesorul nu trebuie s! fie deranjat
Lectura are ca scop descoperirea
problemelor
Lectura are ca scop ob#inerea de informa#ii


31
Tema 7. Sexualitate, c!s!torie, familie


Controlul rela#iilor sexuale

n problema sexualit!#ii tr!s!tura specific uman! este abilitate noastr! de a avea,
la vrst! adult!, rela#ii sexuale oricnd dorim sau, dac! exist! constrngeri culturale,
atunci cnd aceste constrngeri le permit.

Faptul de a fi avea abilitate de a ne angaja n rela#ii sexuale oricnd dorim ne
distinge de toate celelalte mamifere "i primate. Exist! o seam! de explica#ii pentru acest
fapt, unele fiind de natur! cultural!, altele fiind de natur! biologic!.
O explica#ie de natur! biologic! pleac! de la presupozi#ia c! pozi#ia biped! "i
motricitatea care i corespunde presupun un consum energetic foarte mare astfel nct este
nevoie de un surplus hormonal, care nu este necesar la alte primate. Acest surplus
hormonal ce provine de la o activitate sexual! constant! catalizeaz! eliberarea energiei
musculare necesar! pentru o mai bun! rezisten#! fizic!.

Dar, desigur, ca oameni nu suntem constrn"i doar de for#e de natur! biologic!.
nterpretnd toate aspectele vie#ii noastre cu ajutorul sistemelor simbolice d!m sensuri
culturale tuturor ac#iunilor noastre, inclusiv celor legate de sexualitate. Ca urmare, n
lumea noastr!, sexualitatea nu este niciodat! doar o for#! care ne comand! s! ne
reproducem ca specie, iar rela#iile sexuale nu pot fi reduse doar la reproducere, chiar "i
atunci cnd urm!rim voit acest scop.

Cu toate acestea, privit! din perspectiva evolu#iei speciei umane, sexualitatea "i
mai ales abilitatea oamenilor de a ntre#ine oricnd rela#ii sexuale poate fi v!zut! ca o
modalitate foarte eficient! pentru primii hominizi de a constitui leg!turi sociale trainice,
care au fost cruciale pentru supravie#uirea speciei (dac! consider!m faptul c! nu suntem
cea mai nzestrat! specie dintr-un punct de vedere strict biologic).

Dac! sexualitatea este o for#! ce une"te ea nu este mai pu#in o for#! ce dezbin!.
Caracterul ei disruptiv provine de la o tr!s!tur! comun! primatelor: cea a luptei pentru
domina#ie ntre masculi. Aceasta trebuie pus! n leg!tur! cu o alt! tr!s!tur! proprie de
data aceasta grupurilor arhaice de c!ut!tori de hran! (vn!tori-culeg!tori), care trebuie s!
fi fost specific! "i lui Homo Sapiens arhaic, "i anume rolul dominant al femeilor n
adunarea hranei. Ca urmare avem o combina#ie puternic conflictual!: confruntarea pentru
domina#ie sexual! a masculilor "i competi#ia acestora pentru a avea n posesie ct mai
multe femei ce procur! hran!.
Dat! fiind aceast! combina#ie conflictual! toate societ!#ile arhaice trebuie s! fi
c!utat ntr-un moment al istoriei lor s! controleze for#a disruptiv! a sexualit!#ii. Ce a
rezultat este c! a"a cum cultura le comand! oamenilor ce, cnd "i cum pot s! m!nnce, tot
a"a cultura le comand! unde, cnd "i cu cine pot avea rela#ii sexuale. Prin urmare, n
orice societate uman# s-au produs norme ce regleaz# accesul sexual, f!cndu-l posibil n
anumite situa#ii "i ntre anumi#i oameni "i prohibindu-l n alte situa#ii "i ntre al#i oameni.

32
F!r! ndoial!, atunci cnd discut!m problema sexualit!#ii din interiorul culturii
europene, care are reguli ale accesului sexual ce vin din civiliza#ia cre"tinismului, suntem
n primul rnd ghida#i de ideologia (sau de idealul cultural) dup! care forma de
sexualitate ideal! este cea din cadrul c!s!toriei. Pn! de curnd, n fapt, rela#iile sexuale
din afara cuplului conjugal erau considerate deviante iar discutarea lor constituia un tabu.
Pentru a fi repectabil! din acest punct de vedere o persoan! trebuia s!-"i formeze o
familie printr-o c!s!torie "i doar dup! aceea putea avea preten#ia unui acces constant la
sexualitate mpreun! cu partenerul sau partenera aleas!. Acesta fost, "i este nc!, idealul
cultural legat de sexualitate ce este nc! remanent n societ!#ile occidentale. Dac! acest
ideal ne apare, din pozi#ia n care ne g!sim, ca fiind un ideal nc! dominant, chiar dac!
puternic afectat, o statistic! este relevant!: din totalul sciet!#ilor umane cunoscute doar
5% interzic orice raport sexual n afara c!s!toriei.

Pentru a sesiza mai clar pozi#ia relativ! fa#! de sexualitate, c!s!torie "i familie
exemplul popula#iei Nayar din India poate fi relevant.

Popula#ia Nayar reprezint! o cast! de r!zboinici "i proprietari de p!mnturi din
sudestul Indiei. Ace"tia sunt organiza#i ntr-un fel de corpora#ii, bazate pe descenden#!
matrilinial!, care tr!iesc n gospod!rii foarte ample, cu mul#i membri. n privin#a
constituirii rela#iilor de natur! sexual! observ!m la popula#ia Nayar o serie de momente
distincte, care reprezint! n fapt o serie de tranzac#ii.
1. Primul moment survine cu pu#in nainte ca o fat! s! aib! prima menstrua#ie. Atunci
pentru ea se organizeaz! o ceremonie prin care formeaz! un cuplu cu un tn!r b!rbat.
Aceast! uniune este temporar! "i nu presupune obligatoriu rela#ii sexuale. Uniunea
dureaz! cteva zile, dup! care cuplul se desparte f!r! ca ntre cei doi s! existe vreun
fel de obliga#ii. Aceast! uniune fictiv! are rolul de a marca pentru comunitate faptul
c! fata n cauz! va fi n curnd eligibil! pentru a avea rela#ii sexuale cu un b!rbat din
afara gospod!riei extinse, dar care este acceptat de aceasta. Avem de-a face aici de
fapt cu un rit de trecere: prin acest rit se marcheaz! trecerea fetei de la statutul de
copil la cel de adult.
2. Cea de-a doua tranzac#ie are loc atunci cnd femeia ncepe o rela#ie de natur! sexual!
continu! cu un b!rbat acceptat de c!tre grup. Aceast! rela#ie devine formal! "i ea
reclam! din partea b!rbatului acordarea unor daruri c!tre femeie de trei ori pe an. n
schimb, b!rbatul dobnde"te dreptul de a a-"i petrece noaptea cu femeia atunci cnd
dore"te. Acest fapt nu l oblig! ns! la alte responsabilit!#i ori compensa#ii de natur!
economic!, iar casa femeii nu este casa lui. n fapt, femeia poate avea mai multe
astfel de rela#ii n acela"i timp. Ceea ce regleaz! acest aranjament este doar cine are
un acces de natur! sexual! la cine, cu scopul de a nl!tura conflictele legate de
sexualitate.
3. Cea de-a treia tranzac#ie survine atunci cnd femeia se preg!te"te s! dea na"tere unui
copil. n aceast! situa#ie obliga#ia b!rbatului este de a face cadouri femeii n timpul
perioadei de graviditate "i, la na"tere, moa"ei. Ceea ce se ntmpl! astfel este
recunoa"terea paternit!#ii "i a legitimit!#ii copilului. ns!, din nou, b!rbatul nu are
alte obliga#ii de natur! economic! sau de alt! natur! pentru cre"terea ori pentru
educarea copilului. Responsabil pentru toate acestea este n schimb fratele mamei
copilului, cu care mama tr!ie"te n aceea"i gospod!rie.
33

Ceea ce clarific! acest exemplu este felul n care se pot organiza rela"iile sexuale "i
uniunea care le face legitime, care n sfera de influen#! occidental! se nume"te c#s#torie.
S! ncerc!m s! d!m, plecnd de la forma cunoscut! nou! a c!s!toriei "i a celei
prezentate mai sus o defini#ie a c!s!toriei care s! le includ! pe ambele.


C!s!toria reprezint! n societ!#ile tradi#ionale o tranzac#ie "i contractul ce rezult! din
ea prin care societatea recunoa"te dreptul unei femei "i al unui b!rbat de a solicita "i de a
oferi accesul la sexualitatea celuilalt, "i prin care femeia este considerat! ndrept!#it! s!
fac! copii.

Am v!zut c! n cazul popula#iei Nayar responsabilitatea continu! pentru bun!starea
copilului le revine rudelor de snge, rudelor consanguine. n acest caz avem de asemene
de-a face cu o leg!tur! conjugal! slab! (ntre so# "i so#ie). n contrast, n c!s!toria
a"a cum o "tim noi, responsabilitatea continu! poate fi distribuit! ntre rudele
consanguine "i cele prin alian#!.

Tema controlului sexualit!#ii nu poate fi n#eleas! f!r! s! discut!m interdic#ia
fundamental! care face acest control posibil, este vorba despre interdic#ia sau tabuul
incestului.

Ce n#elegem prin tabuul incestului? Tabuul incestului reprezint! interdic#ia rela#iilor
sexuale ntre anumite persoane. n varianta minimal! reprezint! interdic#ia acestor rela#ii
ntre copii "i p!rin#i "i fra#i "i surori.

Pentru o lung! perioad! de vreme s-a crezut c! tabuul incestului este universal "i
s-au dat o sem! de explica#ii pentru aceasta. Cea mai simpl! explica#ie s-a bazat pe
natura uman!, presupunndu-se c! exist!, n cazul oamenilor, un fel de oroare de
incest. F!r! ndoial! aceast! explica#ie nu era suficient!, dac! lu!m n considerare faptul
c! exist! forme de mariaj incestuos compulsiv, adic! obligatoriu, ca n cazul regelui
Inca", care era obligat s! se c!s!toreasc! cu sora lui, sau dac! ne gndim la situa#ia
relativ comun! de nc!lcare a tabuului peste tot n lume.
S-a ncercat de asemenea o explica#ie psihologic!, afirmndu-se c! copiii pot fi
oripila#i de sexul rudelor lor apropiate "i, ca urmare, nu pot avea o via#! sexual! normal!
cu acestea.
Din partea geneticii argumentele s-au concentrat asupra posibilelor efecte de
degradare ale reproducerii ntre rude apropiate. Se "tie foarte bine, pe de alt! parte, c! la
animale reproducerea ntre exemplarele rela#ionate direct produce n prim! instan#! o
mbun!t!#ire a caracteristicilor dorite. Pe un termen mai lung ns! exist! tendin#a ca dac!
reproducerea continu! pentru mai multe genera#ii exemplarele rezultate s! fie mai slabe.
Tabuul incestului atunci, din aceast! perspectiv!, ar asigura reproducerea ntre indivizi
cu o mo"tenire genetic! divers!, ceea ce ar nt!ri capacit!#ile adaptative ale indivizilor pe
termen lung.
34
Dac! pn! azi nu exist! o explica#ie ultim! "i definitiv!, se recunoa"te n schimb
c!, n cazul omului, responsabili pentru tabuul incestului sunt deopotriva factori biologici
"i factori culturali.
ns! tocmai aici se vede bine rolul culturii n ansambul motiva#iilor ac#iunii
umane, pentru c!, dup! cum am discutat deja, cultura l situeaz! pe om dincolo de natur!.
Prin urmare factorii culturali trebuie s! fie dominan#i n explicarea tabuului incestului.
Un exemplu care nt!re"te aceast! opinie este dat de recens!mintele descoperite n Egipt
care dau seama de comportamentul reproductiv al vechilor egipteni. Acestea au scos la
lumin! faptul c! mariajele dintre frate "i sor! nu erau doar foarte comune, ci erau chiar
preferate de c!tre #!rani, din motivul de a nu fragmenta prea mult terenul disponibil
pentru agricultur!. Mai mult, antropologul Nancy Thornhill a scos la lumin! faptul c!
din 129 de societ!#i analizate de ea doar 57 au avut reguli precise ce interziceau incestul
dintre copii "i p!rin#i ori ntre fra#i "i surori, n timp ce 114 aveau reguli explicite pentru
controlul rela#iilor sexuale cu verii sau cu alte rude.


Plecnd de la aceste considera#ii care relativizeaz! totu"i tabuul incestului de"i
conduc la recunoa"terea sensului lui social - vom merge mai departe c!tre problema
alegerii partenerilor. Dou! concepte sunt centrale aici: exogamie "i endogamie.

Prin exogamie n#elegem forma de c!s!torie n care partenerul este ales din afara
grupului familial.

Prin endogamie n#elegem forma de c!s!torie care presupune obliga#ia sau
recomandarea alegerii partenerului din cadrul unui anume grup sau categorie de indivizi.

[Nu sunt doi termeni care reprezinta o opozi#ie complet!. Endogamia se poate suprapune
par#ial peste exogamie].

Cu aceste defini#ii importan#a tabuului incestului devine foarte clar!. Acesta
trebuie n#eles ca un principiu de baz# pentru organizarea unei societ#"i.
Mai trebuie precizat c! exogamia poate fi combinat! cu endogamia, cele dou!
concepte referindu-se uneori la dou! niveluri diferite. ntr-o comunitate relativ izolat! se
ntmpl! ca oamenii s! se c!s!toreasc! ntr-adev!r n afara familiei din care fac parte,
ns! n interiorul aceluia"i sat, ceea ce poate da impresia c! to#i sunt lega#i prin rela#ii de
rudenie, mai mult sau mai pu#in ndep!rtate.

Exogamia a fost n#eleas! de c!tre antropologi ca reprezentnd o form!
important! de comunicare uman#, fiind de exemplu o modalitate prin care se constituie
alian#ele ntre grupuri "i, ca urmare, se asigur! securitatea "i accesul la resursele rare.

Dac! exogamia poate fi v!zut! ca o modalitate de asigurare a stabilit!#ii "i a
accesului la resurse, endogamia poate fi n#eleas! n schimb ca o restric"ionare a
accesului la resursele rare sau la exercitarea puterii. n multe dintre civiliza#iile
premoderne cu un nalt nivel de centralizare Egiptul antic, Regatul Inca"ilor "i Hawaii
regula c!s!toriei dintre fra#ii "i surorile de vi#! regal! a fost o modalitate de p!strare a
35
puterii, care era conceput! ca fiind de origine divin! sau semidivin! (de unde "i
posibilitatea transgresiunii interdic#iei incestului).


Diferen"a dintre c#s#torie !i via"a n cuplu (ca s! o distingem de
concubinaj, ce are o conota#ie negativ!): ambele presupun existen#a unor rela#ii de
natur! sexual! ns! doar c!s!toria ("i mai recent uniunile libere) asigur!, de asemenea,
o seam! de drepturi "i obliga#ii (de natur! legal!, economic! "i social!).

C!s!toria ns! poate fi organizat! n moduri diferite, iar unitatea social! ce rezult!
din ea, familia, poate lua de asemenea mai multe forme.


C!s!torie "i familie

S! relu!m: c!s!toria nu este, desigur, doar o modalitate prin care se reglementeaz!
accesul considerat legitim la sexualitate al indivizilor, ci reprezint! "i o modalitate de
ntemeiere a familiei.
Dar, a"a cum am v!zut n cazul popula#iei Nayar conjugalitatea nu este o rela#ie
necesar! pentru organizarea familiei. Prin urmare atunci cnd definim familia trebuie s!
#inem cont "i de acest lucru.

Familia reprezint! un grup de persoane nrudite care tr!iesc mpreun! "i care este
compus din cel pu#in o femeie, copiii ei care tr!iesc cu ea "i cel pu#in un b!rbat cu care
femeia este c!s!torit! sau nrudit! consanguin.

Familia din grupul Nayar este atunci o familie consanguin#, n timp ce familia,
a"a cum o "tim noi este o familie conjugal#.

Forma cea mai simpl! a familiei, cuplul c!s!torit cu copii poart! numele de
familie nuclear!.

n func#ie de num!rul de so#i exist! diferen#a ntre familia monogam! "i familia
poligam!. Familia poligam! poate fi la rndul ei familie bazat! pe poliginie "i familie
bazat! pe poliandrie.

Familia monogam! este familia n care exist! doar doi parteneri.

Familia poligam! poate fi n#eleas! ca o uniune de mai multe familii nucleare n
care un so# este comun.

Familia poligam! bazat! pe poliginie presupune uniunea dintre un b!rbat "i mai
multe femei (un so# "i mai multe so#ii), n timp ce familia poligam! bazat! pe poliandrie
presupune uniunea dintre mai mul#i b!rba#i "i o singur! femeie (o so#ie "i mai mul#i so#i).

36
ntre familiile poligame forma familiei bazat! pe poliginie este cea mai des
ntlnit! (n fapt poliandria este relativ rar!). Cel mai adesea organizarea acestui tip de
familie are ra#iuni economice. Se ntlne"te n special n lumea musulman! "i la
popula#iile indigene din Asia de Sud Est. Idealul la aceste popula#ii este de a avea ct
mai multe so#ii, acest fapt fiind asociat cu statutul "i cu bun!starea. n unele dintre aceste
societ!#i femeile sunt cele care duc greul muncii agricole, cultivnd terenurile "i crescnd
animale. ns! nu to#i b!rba#ii "i permit s! pl!teasc! pre#ul miresei (ca contrapondere
pentru mna de lucru pe care o sustrag din gospod!ria de care apar#ine fata). Prin urmare,
n societ!#ile unde se practic! poliginia nu toti b!rba#ii au mai multe so#ii, ci doar cei mai
nst!ri#i.

n privin#a distribu#iei tipului de familie n cadrul popula#iei, familia monogam#
este dominant#. Pe de alt! parte, dac! socotim tipul de familie care este ntlnit la nivelul
societ!#ilor cunoscute n istorie descoperim c! ntre 80 "i 85% dintre societ!#i au fost
poligame.

n occident - "tim bine - poligamia este tabuu (printre ultimele tabuuri!). ns!
norma monogamiei este serios pus! la ncercare de num!rul divor#urilor n cre"tere n
societ!#ile contemporane. n locul monogamiei, dar f!r! a se renun#a la ea ca "i ideal
cultural "i moral, s-a instalat forma monogamiei seriale (vezi mai jos). (n treac!t fie
spus: primatele nu sunt monogame.)

Prin urmare poligamia este dominant! n societ!#ile agricole n care munca
agricol! dominant! este cea a femeii.
n general n aceste cazuri fiecare femeie mpreun! cu copiii ei locuie"te ntr-o
cas! separat! n cadrul unei gospod!rii comune. Prin urmare, n aceste cazuri, casa "i
gospod!ria nu se suprapun (n sensul c! se refer! la dou! lucruri diferite).
Poligamia este, prin urmare, n aceste societ!#i o institu#ie care exprim! "i care
produce bog!#ie cu ct are mai multe femei cu att so#ul are un prestigiu mai mare "i
un statut economic mai nalt.
Prin contrast, n societ!#ile n care b!rbatul are cele mai multe sarcini n munca
productiv! poliginia este rar!.

Poliandria, dup! cum spuneam, este mult mai rar ntlnit!. ntre ra#iunile ei se
num!r! speran#a de via#! redus! a b!rba#ilor n societ!#ile n care aceasta exist! "i rata
nalt! de mortalitate infantil! n rndul b!ie#ilor. ntre cele mai cunoscute societ!#i care
practic! poliandria se num!r! societ!#ile de Eschimo"i sau de Inui#i, popula#iile din
insulele Marchize din Polinezia "i popula#iile din Tibet.

C!s!toria de grup, respectiv forma de c!s!torie prin care mai mul#i b!rba#i "i
mai multe femei au un acces sexual unul la altul n cadrul grupului, nu este o form!
tradi#ional! de c!s!torie. Aceast! form! de c!s!torie este o inova#ie relativ recent!
ap!rut! n cteva societ!#i occidentale "i care se vrea o alternativ! comunitar! la
c!s!toria monogam!, care este perceput! ca fiind prea constrng!toare.


37
Dac! c!s!toria de grup este foarte rar!, n schimb monogamia serial! tinde s!
fie tot mai r!spndit! n lumea occidental!.

Monogamia serial! se refer! la situa#ia n care un b!rbat sau o femeie se
c!s!tore"te sau convie#uie"te cu o serie de parteneri n succesiune.
Avnd n vedere c! 50% dintre c!s!toriile monogame se termin! cu un divor# este
limpede c! monogamia serial! tinde s! fie forma cultural! dominant!. Motivul pentru
care ea este practicat! pe scar! larg! nu este doar unul de natur! sexual!, ci "i unul de
natur! economic!. Mai exact: s-a observat c! dup! un divor# copiii r!mn n cele mai
multe cazuri mpreun! cu mama. Standardul de via#! al acesteia tinde s! scad! cu pn! la
70% n timp ce standardul de via#! al fostului ei so# tinde s! creasc! cu pn! la 40%. n
aceste condi#ii femeia este adesea nevoit! s! "i caute un alt partener cu care s!
ntemeieze o familie.

Mai exist! dou! forme de c!s!torie tradi#ional! care trebuie amintite, ambele fiind
legate de moartea unuia dintre so#i: este vorba de levirat "i de surorat.

Leviratul este forma de c!s!torie n care v!duva se c!s!tore"te cu fratele so#ului
decedat.

Suroratul este foma de c!s!torie n care b!rbatul v!duv se c!s!tore"te cu sora
so#iei decedate.


Alegerea partenerului de c!s!torie

n privin#a modului de alegere a partenerului trebuie s! consider!m dou! forme
dominante: modelul occidental n care n mod ideal fiecare este liber s! aleg! ce partener
dore"te urmnd idealul romantic al iubirii "i modelul tradi"ional n care cei care decid cu
cine trebuie s! se c!s!toreasc! un tn!r sau o tn!r! sunt membrii familiei.

n cadrul c!s!toriei tradi#ionale uneori se ntlnesc tipare foarte precise cum sunt
c!s!toriile ntre veri. Avem aici dou! forme: c!s!toria patrilateral! cu veri paraleli "i
c!s!toria matrilateral! cu veri ncruci"a#i (vezi schema power point).


O alt! problem! asociat! cu c!s!toria este ce a reziden"ei tinerilor c!s!tori#i.
Exist! dou! modele dominante: reziden#a patrilocal! "i reziden#a matrilocal!.

Reziden#a patrilocal! se refer! la locuirea cuplului c!s!torit n aceea"i arie de
reziden#! cu rudele tat!lui so#ului.

Reziden#a matrilocal! se refer! la locuirea cuplului c!s!torit n aceea"i arie de
reziden#! cu rudele so#iei.

38
Mai exist! "i modelul reziden#ei ambilocale, n care cuplul alege s! locuiasc! fie
cu rudele so#ului fie cu ale so#iei "i reziden#a neolocal!, n care reziden#a se stabile"te
ntr-o alt! arie dect cea unde se g!sesc rudele so#ilor.

Mult mai rar se ntlne"te "i modelul avuncular de reziden#!, n care cuplul este
obligat s! locuiasc! n aria de reziden#! a fratelui mamei so#ului.

n fine, s! consider!m n ncheiere problema schimbului marital care se practic!
n societ!#ile tradi#ionale.
Cel mai adesea n societ!#ile tradi#ionale c!s!toria este privit! ca un schimb (iar
nu ca o asociere liber! bazat! pe decizia "i alegerea personal!).
Exist! urm!toarele forme de schimb asociate cu c!s!toria:

1. Pre#ul miresei. Acesta reprezint! o compensa#ie pl!tit! de c!tre mire sau de c!tre
familia lui familiei miresei cu ocazia nun#ii.
Obiceiul pre#ului miresei este specific n special c!s!toriilor cu reziden#!
patrilocal!, deci n cazurile n care mireasa "i urmeaz! mirele, urmnd s!
locuiasc! cu rudele lui. n aceast! situa#ia familia ei pierde un membru care "i
aducea propria contribu#ie n economia gospod!riei. De asemenea, se consider! c!
ei perd "i copiii acesteia, care ar fi reprezentat de asemenea o for#! de munc!.

2. Asem!n!tor cu pre#ul miresei este obiceiul muncilor miresei. n aceast!
situa#ie pre#ul miresei este nlocuit cu munca pe care mirele se angajeaz! s! o
ndeplineasc! n beneficiul familiei miresei pe o perioad! stabilit! de timp.


3. Cea de-a treia form! de schimb marital este dota sau zestrea. Aceasta reprezint!
o form! de plat! f!cut! de c!tre familia miresei c!tre mire sau c!tre fiica lor.
Zestrea poate s! constea din bani, bunuri sau terenuri. n fapt zestrea reprezint!
partea din patrimoniul familiei care i revine fetei ca co-mo"tenitoare al!turi de
ceilal#i fra#i "i surori. Aceast! parte i revine nu la moartea p!rin#ilor, ci i este
dat! cu ocazia nun#ii.


39
Tema 7. Rudenie "i descenden#!


Tema rudeniei "i descenden#ei este central! n antropologie din urm!torul motiv:
cele mai multe dintre societ!#ile a"a numite tradi#ionale sunt organizate pe baza
regulilor de descenden#! sau a rela#iilor de rudenie. n fapt, aceast criteriu de organizare
reprezint! cel mai important factor n definirea unui grup ca tradi#ional, arhaic sau
premodern. Desigur, acest lucru nu nseamn! c! rela#iile de rudenie nu sunt nc! vii n
multe dintre societ!#ile moderne.

Care este ra#iunea acestei organiz!ri?
Tr!ind n societ!#i care au un sistem politic formal "i care sunt structurate de
economia de pia#!, noi suntem obi"nui#i cu un sistem de organizare social! fundamentat
de legi "i de reguli formale. Problema reproducerii sociale a vie#ii problem! specific!
oric!rei societ!#i este rezolvat! printr-un aparat politic, birocratic, legal, economic care
lipse"te n societ!#ile preindustriale. n cazul acestora rudenia "i descenden#a reprezint!
un sistem diferit care este ns! crucial pentru apartenen#a unui individ sau a unei familii la
un grup "i pentru ob#inerea de resurse.

Una dintre activit!#ile specifice antropologului ntr-o cercetare de teren este s!
fac! ceea ce se nume"te calculul rudeniei, adic! s!-i ntrebe pe oameni care sunt rudele
lor. Scopul pe care l urm!re"te este acela de a afla cine cu cine se nrude"te "i pe seama a
ce: pe seama unei rela#ii de consanguinitate (rude de snge) sau pe seama unei rela#ii de
afinitate (adic! prin c!s!torie, rude prin alian#!, cum spunem n mod uzual). (Rela#ia
mea cu fratele e de consanguinitate; rela#ia cu cumnatul e prin alian#!.)
Scopul final al calculului rudenie este de a afla cum e construit sistemul rudeniei
"i de a stabili cine din ce grup de rude face parte. Am spus cum este construit sistemul
de rudenie. ntr-adev!r sistemul de rudenie nu e natural, ci e construit "i, ca urmare,
termenii rudeniei pot fi foarte diferi#i la popula#ii diferite, de unde rezult! c! organizarea
social# pe baza rudeniei poate fi diferit!.

Pentru a n#elege corect aceast! organizare, antropologul face o distinc#ie ntre
termenii rudeniei (care sunt termenii pe care i folosim pentru a ne referi la rude diferite
ntr-o limb! particular!) "i tipurile de nrudiere biologic#. Ceea ce se relev! imediat este
c! dac! tipurile de nrudire biologic! sunt universale (de exemplu: fratele mamei) n
schimb termenii folosi#i pentru a ne referi la aceste tipuri sunt particulare (fratele mamei
poate fi numit unchi, dar poate fi numit "i tat!, ori doar fratele mamei).

Ajun"i aici trebuie s! facem o distinc#ie ntre grupurile de rudenie "i grupurile
de descenden#!.

Grupul de rudenie reprezint! categoria cea mai general! a rudeniei "i ea poate
ngloba familia nuclear!, familia extins! !i grupul de descenden#!.
[Familia nuclear! (mama, tata, fii, fiice) familia extins! (familia nuclear! + bunici, unchi,
m!tu"i, veri"ori)]

40
Prin urmare, de re#inut, grupul de descenden#! reprezint! o form! particular! de
organizare pe baza rudeniei care este specific doar societ!#ilor preindustriale.

ntr-o formulare simpl!, grupul de descenden#! este grupul compus din indivizi
care afirm! c! se trag dintr-un str!mo" comun sau care se revendic! de la un str!mo"
comun. (Spun se revendic! pentru c! uneori existen#a acestui str!mo" comun se poate
demonstra iar alteori nu.)
Exist! patru tipuri de grupuri de descenden#!, care rezult! gradual unul din
cel!lalt: lineajul, clanul, fratria, moietia.

S! facem o distinc#ie ntre familia nuclear! "i grupul de descenden#! pentru a observa
care este specificul acestuia din urm!.

- un grup de descenden#! este permanent, n timp ce familia nuclear! exist! doar
atta vreme ct p!rin#ii "i copiii stau mpreun!;
- apartenen#a la grupul de descenden#! este decis! la na"tere "i dureaz! pe ntregul
parcurs al vie#ii. Prin contrast, cei mai mul#i oameni fac parte din cel pu#in dou!
familii nucleare de-a lungul vie#ii (cea a p!rin#ilor lui sau cea a lui cu so#ia "i
copiii lui; dac! divor#eaz! poate forma o nou! familie nuclear! sau poate reveni la
cea veche).

S! d!m acum o defini#ie mai complet! a descenden#ei. Un grup de descenden#! este
oricare dintre entit!#ile sociale n care criteriul de apartenen#! a indivizilor este cel
de a fi descenden#ii direc#i ai unui anume str!mo", real sau mitic.

Prin urmare, ceea ce define"te grupul de descenden#! este rela#ia cu un str!mo".
Aceast! rela#ie este fundamentat! "i acest lucru este foarte important pe rela#ia
p!rinte-copil, pe leg!tura direct!, de snge, dintre ei. Aceasta este o leg!tur! foarte
puternic! "i are rolul de a #ine strns lalolalt! un sistem mai complicat de loialit!#i.

Ceea ce este esen#ial n leg!tur! cu grupul de descenden#! este c! prin intermediul lui
individul are acces la resurse. Ca urmare, pentru a opera eficient, criteriul de apartenen#!
la grup trebuie s! fie foarte precis definit, "i exist! o sem! de moduri prin care
apartenen#a la un grup poate fi restric#ionat!.
Astfel, o prim! form! de restric#ionare este f!cut! pe seama criteriului reziden#ei, a
locuirii. De exemplu, dac! reziden#a p!rin#ilor este patrilocal! (adic! so#ia "i urmeaz!
so#ul dup! c!s!torie n satul n care locuiesc rudele acestuia) atunci copiii vor fi parte din
grupul de descenden#! al tat!lui.
O alt! form! de restric#ionare poate fi cea dup! criteriul alegerii personale: n unele
societ!#i se poate face alegerea ntre apartenen#a la grupul mamemei sau la cel al tat!lui.

S! vedem n continuare ce tipuri de organizare a descenden#ei exist!.


41
Exist! n primul rnd (A) descenden#a unilineal! (sau unilateral!) "i (B) descenden#a
ambilineal! (sau bilateral!). Descenden#a unilineal! poate fi la rndul ei de trei tipuri: (1)
patrilineal!, (2) matrilineal! "i (3) dublu unilineal! (sau descenden#! dubl!).


A. Descenden#a unilineal! (sau unilateral!)

In cadrul acestei forme de descen#! criteriul de apartenen#! la un grup se face fie
pe linia masculin! fie pe linia feminin!. Este o form! de apartenen#! la grup care e foarte
des ntlnit! n societ!#ile neeuropene. n aceast! form! de organizare a rudeniei individul
este alocat la na"tere ntr-un grup anume de descenden#!, care este trasat fie pe linie
matern! (descenden#! matrilineal!) fie pe linie patern! (descenden#! patrilineal!).

Ceea ce trebuie subliniat este c! exist! o rela#ie strns! ntre sistemul de
descenden#! al unei societ!#i "i economia acesteia. n general, descenden#a patrilineal!
este dominant! acolo unde b!rbatul este cel care aduce pinea n cas!, cum se spune,
cum este cazul n societ!#ile pastorale sau n cele bazate pe agricultura intensiv!, deci
acolo unde munca b!rbatului este prevalent! n ob#inerea de resurse. Descenden#a
matrilineal! este dominant! n societ!#ile care practic! horticultura (agricultura de tip
des#elene"te "i arde) "i unde munca femeii este dominant!. Astfel de societ!#i se
ntlnesc n sudul Asiei, India, Sri Lanka, Sumatra, Tibet, n sudul Chinei "i n cteva
p!r#i din Africa.
Dac! apartenen#a la un grup de descenden#! este stabilit! doar pe o singur! linie
de rudenie, asta nu nseamn! automat c! rudele din cealalt! linie nu sunt importante.
nseamn! doar c! pentru a se stabili apartenen#a la un grup ("i deci la resursele lui) una
dintre p!r#i este exclus!.
S! lu!m acum pe rnd cele trei tipuri de descenden#! unilineal! (vezi schemele
power point).

1. Descenden#a patrilineal!

Sistemul de descenden#! patrilineal este cel mai r!spndit n societ!#ile arhaice.
Acesta mai este cunoscut "i sub numele de sistem de descenden#! agnatic sau masculin.
Membrii grupului de descenden#! patrilineal "i traseaz! descenden#a prin ascenden#ii lor
masculini, pornind de la un str!mo" comun. Fra#ii "i surorile apar#in grupului de
descenden#! al urm!torilor: al tat!lui, al bunicului patern, al fra#ilor "i surorilor tat!lui "i
al copiilor fra#ilor tat!lui. Pe aceast! linie patern! fra#ii "i surorile "i traseaz! descenden#a
de la cei aminti#i "i de la un str!mo" comun. ntr-un grup patrilineal tipic
responsabilitatea pentru educa#ia copiilor revine tat!lui sau fratelui lui mai mare. n acest
sistem o femeie este inclus! n acela"i grup cu tat!l ei "i cu fra#ii ei, ns! copiii ei nu sunt
membrii acestui grup.

2. Descenden#a matrilineal!

Sistemul descenden#ei matrilineale este simetric "i opus cu sistemul patrilineal.
Cu toate acestea, exist! o diferen#! semnificativ! n privin#a modului de exercitare a
42
autorit!#ii n cadrul sistemului, autoritate care nu revine simetric femeilor. Ca urmare,
dac! putem spune c! sistemul descenden#ei patrilineale st! la baza unei organiz!ri sociale
patriarhale, sistemul descenden#ei matrilineale nu duce la formarea unei societ!#i
matriarhale.
n acest sistem organizarea descenden#ei se face, evident, pe linie feminin!, ns!
autoritatea este exercitat! de femei mpreun! cu fra#ii lor (sau adesea doar de c!tre fra#ii
lor), iar nu de c!tre so#ii lor.
n sistemul matrilineal fra#ii "i surorile apar#in grupului de descenden#! al
urm!torilor: al bunicii pe linie matern!, al mamei, al fra#ilor "i surorilor mamei "i al
copiilor surorilor mamei. B!rba#ii apar#in de grupul de descenden#! al mamelor "i
surorilor lor, ns! copiii lor nu "i traseaz! descenden#a prin ei.
n sistemul matrilineal leg!tura dintre so# "i so#ie este n general slab!. Ca urmare
cea mai important! figur! masculin! nu este cea a tat!lui, ci cea a fratelui mamei
(unchiului matern). Acesta sau ace"tia sunt cei care distribuie bunurile, organizeaz!
munca, rezolv! disputele, administreaz! mo"tenirile "i a"a mai departe. So#ii n acest
sistem nu au deci autoritate puternic! n familiile lor nucleare "i n gospod!riile lor, ci n
cele ale surorilor lui. Mai mult, propriet!#ile "i statutul lui sunt mo"tenite, transmise c!tre
fiul surorii lui.

3. Descenden#a dublu unilineal! (sau descenden#a dubl!) este o form! de
descenden!#! foarte rar! (sunt cele dou! sisteme anterioare combinate).
Descenden#a este recunoscut! n aceast! form! att pe linia matern! ct "i pe linia
patern! n acela"i timp, ns! cu ocazii diferite, "i n raport cu ac#iuni sau scopuri diferite.
Astfel, la grupul Yako din Nigeria descenden#a dublu unilineal! are ca scop reglarea
mo"tenirii patrimoniului familial, astfel nct pe linie patern! se mo"tenesc resursele
productive imobile, precum p!mntul, iar pe linie matern! se mo"tenesc resursele
productive consumabile, precum vitele.

n contrast cu cele trei forme de descenden#! unilineal! (patrilineal!,
matrilineal!, dublu unilineal!) exist! "i tipul de descenden#! ambilineal! sau bilateral!.

B. Descenden#! ambilineal! este specific! unor societ!#i din insulele Pacificului
"i din Asia de Sud Est. n acest sistem individul se poate afilia fie la grupul de
descenden#! al mamei, fie la grupul de descenden#! al tat!lui.
Ca urmare, descenden#a nu este stabilit! la na"tere, fiec!rui individ r!mnndu-i
deschis! op#iunea de apartenen#! la un grup sau la altul. Singura restric#ie este aceea de a
apar#ine doar la un singur grup. Rezultatul este c! func#ionarea sistemului social bazat pe
descenden#a de acest tip este similar! func#ion!rii sistemelor unilineale.


Forme "i func#ii ale grupurilor de descenden#!

Grupurile de descenden#! ndeplinesc mai multe func#ii.
Trebuie n#eles, repet, c! n societ!#ile preindustriale grupul de descenden#! nu
este un fel de grup de rude mai larg, ci reprezint! n primul rnd o unitate economic!,
care asigur! ajutorul mutual pentru membrii lui. El este de asemenea un fel de safety
43
net (corespondentul unui sistem de asigur!ri sociale) asigurnd b!trnii "i pe cei mai
slabi sau bolnavi cu cele necesare vie#ii. Tot prin ele se ob#in bunurile necesare pentru
organizarea unor ceremonii sau ritualuri private, cum sunt nunta sau nmormntarea. Ele
departajeaz! foarte clar ntre cei care se pot sau nu c!s!torii ntre ei. n fine, pentru c!
descenden#a presupune trasarea unei linii de la un str!mo" ele asigur! "i cultul acestora,
avnd deci "i o func#ie religioas!.
Prin urmare se poate observa caracterul integrativ al acestei organiz!ri sociale.


Dup! cum am precizat la nceput, exist! patru forme de organizare social! bazate
pe grupul de descenden#!, care pot fi considerate ca niveluri ale unei structuri integrative
"i ierarhice mai ample. Or, cnd vorbim de ierarhii, vorbim "i de putere descenden#a
este, ca urmare, n leg!tur! "i cu organizarea politic! a societ!#ilor arhaice.
Cele patru forme, reamintesc, sunt lineajul, clanul, fratria "i moietia.

Lineajul

Lineajul este un grup corporatist de descenden#! compus din rude consanguine
care "i traseaz! genealogia n descenden#! prin leg!turi cunoscute de la un str!mo"
comun.

Lineajul are urm!toarele tr!s!turi:
- este determinat de str!mo": ceea ce nseamn! c! apartenen#a la grup este
recunoscut! doar dac! rela#ia cu str!mo"ul comun poate fi trasat! "i dovedit!;
- asigur! pentru membrii grupului o identitate "i un statut politic "i legal (nu exist!
un n afar!; trebuie s! faci parte dintr-un lineaj);
- asigur! putere politic! "i religioas! pentru membrii lui;
- asigur! demarca#ia impus! de regula exogamiei (c!s!toria cu cineva din afara
grupului de rude): prin urmare membrii unui lineaj "tiu precis c! trebuie s!-"i
caute parteneri n alt lineaj dect n cel din care fac parte (ca urmare, n interiorul
grupului este eliminat! poten#ialul de competi#ie sexual! "i deci de conflict; n
schimb se nt!re"te situa#ia de solidaritate de grup). Regula exogamiei face cu
putin#! nu doar c!s!toria neincestuoas!, ci "i constituirea unor alian#e ntre lineaje
"i deci asigur! condi#iile pentru o structur! social! mai ampl!, cu componenta
politic! "i economic!;
- de asemenea asigur! un canal de comunica#ie ntre rude care fac parte din lineaje
diferite (prin schimbul de femei).


Clanul

Clanul rezult! n urma unui proces care este cunoscut sub numele de fisiune a
lineajelor. Fisiunea reprezint! o sciziune a unui lineaj care a crescut peste pragul n care
rela#iile obi"nuite din cadrul lineajului mai sunt posibile (poate fi vorba, ntre altele, "i de
faptul c! resursele pe care le asigur! mediul de reziden#! al lineajului nu mai sunt
suficiente). n urma fisiunii rezult! dou! lineaje similare care continu! s! recunosc!
44
rela#ia dintre ele. Ele asum! existen#a unui str!mo" comun, chiar dac! nu mai pot trasa cu
precizie descenden#a lor de la acesta (cine este str!mo"ul devine chiar mai pu#in clar,
figura lui se mitizeaz!).

Diferen#e lineaj clan

Chiar dac! clanul nu pare a fi dect un lineaj mai mare, exist! o seam! de diferen#e
ntre cele dou!:
- clanului i lipse"te unitatea reziden#ial! caracteristic! lineajului;
- fiind dispersat el nu mai e o unitate corporatist! "i deci nu mai are propriet!#i
comune;
- nemaifiind o unitate economic!, clanul p!streaz! n schimb caracterul lineajului
de a fi o unitate politic! "i ceremonial!, doar c! la un nivel mai nalt;
- la fel ca "i lineajul clanul are pentru membrii lui o func#ie integratoare important!
(el d! un sens al apartenen#ei).

Lipsindu-i unitatea residen#ial!, clanul se face perceptibil pentru membrii s!i "i fa#!
de alte clanuri prin simboluri simboluri de animale, de plante, de obiecte sau de for#e
naturale. Acestea au rolul de a asigura o identitate precis! de clan "i o solidaritate intern!
a grupurilor.
Aceste simboluri sunt cunoscute sub numele de totemuri.
Totemurile sunt asociate adesea cu originea mitic! a clanurilor. n fapt totemismul
reprezint! un sistem complex de credin#e care integreaz! componentele de natur! social!
cu diverse semnifica#ii de cunoa"tere, religioase "i cosmogonice.

ntr-o defini#ie simpl! totemismul este, deci, credin#a c! un grup de oameni este
legat de un animal, de o plant! sau de o for#! natural! particular! datorit!
descenden#ei comune dintr-un spirit ancestral comun.

Trecnd dincolo de nivelul clanurilor exist! asocieri mai complexe numite fratrii.

Fratria este grupul de descenden#! unilineal! compus din dou! sau mai multe clanuri
care afirm! c! au un str!mo" comun.

Deasupra fratriei mai putem g!si forma de asociere cunoscut! sub numele de moietie
(de la latinescul medius, mijloc).

Atunci cnd la nivelul unei societ!#i avem o asocia"ie de dou# !i doar dou# grupuri
de fratrii fiecare dintre ele se va numi moietie. Moietia descrie de fapt tocmai aceast!
situa#ie de diviziune a unei societ!#i dup! criteriul descenden#ei.

45
Revenim acum la terminologia rudeniei "i la organizarea grupurilor ce este f!cut!
vizibil! de aceast! terminologie.

Rolul terminologiei rudeniei este dublu: 1. s! unifice sub termeni comuni persoane
care au pozi#ii asem!n!toare "i 2. s! diferen#ieze persoane care au pozi#ii diferite. Ce se
n#elege ns! prin pozi#ii asem!n!toare "i diferite poate varia de la o societate la alta. Ceea
ce face ca societ!#ile s! fie organizate n moduri diferite. De aceea, n#elegerea
terminologiei rudeniei este pentru antropologi o poart! pentru n#elegerea structurii
sociale a unei societ!#i "i a diviziunilor ei interne. Mai exact, dac! structura social!
reprezint! ansamblul leg!turilor dintre rolurile sociale, iar rolurile sociale sunt definite n
bun! parte prin intermediul terminologiei rudeniei atunci descifrarea acesteia d! cheie
n#elegerii a ceea ce este esen#ial pentru o societate.

n terminologia rudeniei, n general dou! sau mai multe rude sunt unificate sub
acela"i termen atunci cnd statutul lor este similar.

Exist! "ase sisteme terminologice ale rudeniei care acoper! toate sistemele de rudenie
cunoscute. $i anume: Sistemul Eschimo"ilor, Hawaian, Irochez, Crow, Omaha "i
Sudanez (vezi schemele power point).


1. Sistemul Eschimo"ilor sau sistemul lineal pune accent pe familia nuclear!,
diferen#iind ntre mam!, tat!, fra#i "i surori "i unificnd celelalte rude n cteva
categorii sintetice.

Caracteristici:
- face o distinc#ie genera#ional! clar!
- nu distinge ntre rudele dinspre mam! "i cele dinspre tat!


2. Sistemul Hawaian. n acest sistem toate rudele de aceea"i genera#ie "i de acela"i
sex sunt numite la fel.

Caracteristici:
- este de asemenea un sistem ce distinge ntre genera#ii
- reflect! absen#a unei descenden#e uniliniale puternice fiind de obicei asociat cu
descenden#a ambilineal!
- recunoscndu-i pe to#i veri"orii ca fra#i "i surori i elimin! automat ca posibili
parteneri de mariaj

3. Sistemul Irochez. n acest sistem tat!l "i fratele tat!lui sunt numi#i la fel: tat!.
La fel mama "i sora mamei: mam!. Sora tat!lui este m!tu"! iar fratele mamei
este unchi. Copiii fratelui tat!lui sunt numi#i fra#i "i surori "i la fel copiii
surorii mamei. n schimb copiii surorii tat!lui "i ai fratelui mamei sunt veri"ori.


46
Caracteristici:
- diferen#ierea veri"orilor (care sunt de fapt ceea ce numim verii ncruci"a#i, ca
opu"i verilor direc#i/paraleli) se face cu scopul precis de a-i individualiza ca
parteneri prefera#i de c!s!torie.
- este un sistem intim legat de sistemul de descenden#! unilineal!
- c!s!toriile dintre verii ncruci"a#i, ntr-un sistem de descenden#! unilineal!, are ca
scop realizarea unor alian#e ntre lineajele nrudite (din acela"i clan). [copiii
surorii tat!lui nu fac parte din acela"i lineaj]

4. Sistemul Crow este un sistem care se g!se"te n grupurile ce folosesc
descenden#a matrilineal!. A fost preluat de la indienii Hopi (dar nu le este
caracteristic doar lor).

Caracteristici:
- grupeaz! n mod diferit rudele din partea mamei de cele din partea tat!lui
- verii ncruci"a#i din partea tat!lui sunt identifica#i ca rude de genera#ia p!rin#ilor;
n timp ce verii ncruci"a#i din partea mamei sunt identifica#i cu genera#ia copiilor
(lui ego, vezi schema).

5. Sistemul Omaha este corespondentul patrilineal al sistemului Crow.

6. Sistemul Sudanez este cunoscut "i sub numele de sistem descriptiv. To#i termenii
rudeniei sunt diferi#i.S! ncheim analiznd succint ce fel de sistem de rudenie exist! n societ!#ile europene
moderne:
- nu facem parte din grupuri pe criteriul descenden#ei
- n raport cu rudele ne asociem n general cu cele mai apropiate, fie din partea
mamei, fie din a tat!lui, fie de a ambilor (recunoa"tem n fapt str!mo"i multiplii
dac! ne-am gndi la asta. Dar cnd vine vorba de str!mo"i cunoa"tem sau ne
identific!m cu str!mo"ii na#iunii).

47
Tema 8: Sistemul economic


Defini#ia sistemului economic

Prezentarea oric!rui sistem economic, din orice societate, trebuie s! considere trei
momente distincte: produc#ia, schimbul "i consumul. Acestea sunt definitorii pentru
sistem. Prin urmare definim sistemul economic ca fiind sistemul prin care ntr-o societate
bunurile sunt produse, distribuite !i consumate.

Fiecare dintre elementele sistemului economic au fost considerate pe rnd ca
determinante n raport cu celelalte: consumul, pus n leg!tur! cu imperativul
supravie#uirii, schimbul, afirmndu-se c! dac! schimbul de femei face posibil! societatea
"i regulile ei (Lvi-Strauss), atunci acesta este "i elementul central al economiei "i, n
fine, produc#ia, care, dup! Marx, este determinant! pentru clasificarea unei societ!#i prin
prisma modului ei de produc#ie.

Ca "i n cazul altor sisteme studiate "i sistemul economic ne intereseaz! aici n
special n manifest!rile lui din cadrul societ!#ilor arhaice sau preindustriale.

Societ!#i n func#ie de tipul de subzisten#!

A discuta sistemul economic presupune cunoa"terea n prealabil a tipurilor de
subzisten#! care sunt proprii diverselor societ!#i, altfel spus cum fac acestea schimbul cu
mediul pentru reproducerea/supravie#uirea societ!#ii ca atare, cum folosesc resursele
mediului natural.
n func#ie de tipul de subzisten#! mp!r#im societ!#ile n :
- societ!#i de c!ut!tori de hran!
- societ!#i horticole
- societ!#i pastorale
- societ!#i agricole
- societ!#i industriale

1. Societ!#ile de c!ut!tori de hran!
Sunt reprezentate de grupuri de vn#tori !i culeg#tori ntre care bo"imanii din Africa,
aborigenii austalieni, indienii din jungla amazonian!.
- azi reprezint! mai pu#in de un sfert de milion de oameni
- tr!iau din vnat, pescuit "i colectarea plantelor comestibile
(domesticirea animalelor "i plantelor a nceput acum 10.000 de ani)
- cndva to#i oamenii de pe planet! tr!iau astfel: 90% din oamenii care au tr!it de-a
lungul istoriei omenirii au tr!it n astfel de societ!#i
- via#a acestor societ!#i era strns legat! de existen#a unui mediu ambiant abundent
("i deci de un raport avantajos ntre popula#ie "i resurse)
- dup! cum a ar!tat antroplogul Marshall Sahlins n Stone Age Economics, via#a n
astfel de condi#ii nu era neap!rat grea, cum s-a presupus mereu (40 de ore de
munc! pe sapt!m!n!).
48


Celelalte tipuri de societ!#i mai sunt cunoscute sub numele de societ!#i produc#toare de
hran#.

2. Societ!#ile horticole practic! o agricultur# pe terenuri relativ mici, n special n
p!durile tropicale "i subtropicale, pe care le defri"eaz! (slash and burn: a reteza "i
a arde), le las! s! se usuce "i apoi ard lemnul "i mpr!"tie cenu"a. Terenul agricol
rezultat este utilizat intensiv pentru 2-3 ani, dup! care, n absen#a ngr!"!mntului,
acesta devine neproductiv.

3. Societ!#ile pastorale sunt societ!#i ce tr!iesc din p#storit, activitate care este
nso#it! uneori de practicarea agriculturii la scar! redus!. Societ!#ile pastorale sunt
adesea nomade sau seminomade, repozi#ionndu-se geografic n func#ie de
p!"uni. Se ntlnesc n zone mai aride: n nordul Africii, n De"ertul Arab "i de pe
Platoul Iranului c!tre est pn! n Mongolia.

4. Societ!#ile agricole sunt, evident, societ!#ile care practic! agricultura sistematic#
prin care se produce un surplus de hran!. Acestea sunt societ!#ile care au dus la
apari#ia marilor civiliza#ii antice. Sunt popula#ii sedentare, care cultiv! p!mntul
"i cresc animale, cu ajutorul c!rora, prin fertilizare, prezerv! calit!#ile productive
ale terenului agricol.

5. Societ!#ile industriale sunt cele n care rela"ia cu mediu este mediat# de o
tehnologie avansat# (acestea practic! "i ele agricultura, dar ntr-o variant!
industrial!).


n clasificarea sistemelor economice ale societ!#ilor preindustriale trebuie s! lu!m n
considerare: 1. c! ele se bazeaz! pe o rela#ie echilibrat! cu mediul "i depind de acest
echilibru "i 2. c! legile economiei moderne li se aplic! doar par#ial: ele nu sunt ghidate de
cautarea profitului.
n plus, trebuie s! consider!m faptul c! n lumea modern! economicul reprezint! o
sfer! a vie#ii care este relativ autonom!, n timp ce n societ!#ile arhaice economicul este
mai adnc legat de ansamblul sistemului social de politic, de religios etc.


Diviziunea muncii

Diviziunea muncii dup# gen

Toate societ!#ile arhaice au o diviziune a muncii pe criteriul sexului "i al vrstei.
Unele societ!#i definesc precis anumite munci ca fiind specifice b!rbatului sau femeii, n
altele situa#ia este mai echilibrat!.
n general muncile domestice sunt v!zute ca fiind specifice femeii; la fel muncile
care sunt f!cute n apropierea casei ori cele care pot fi ntrerupte "i reluate cu u"urin#!.
49
Din contr!, muncile b!rbatului sunt percepute ca fiind cele ce reclam! for#! fizic!,
mobilizarea rapid! a unei cantit!#i mari de energie, cele ce se desf!"oar! la distan#! fa#!
de spa#iul domestic "i cele ce implic! riscuri mai mari. Pe de alt! parte, exist! multe
societ!#i n care femeile sunt cele ce car! greut!#i (n spate sau pe cap) sau duc greul
muncilor agricole. De asemenea au existat societ!#i n care femeile au ndeplinit "i rolul
de r!zboinici, de exemplu n regatul Dahomei din vestul Africii, n Irlanda antic! sau la
vikingi. Prin urmare, diferen#a dintre activit!#ile fizice "i cele legate de munc! nu pot fi
puse doar pe seama for#ei fizice, cu att mai mult cu ct, dup! cum am v!zut, la Homo
Sapiens Sapiens dimorfismul sexual s-a redus pn! aproape de zero.

Exist! trei configura"ii n privin"a diviziunii muncii pe sexe/genuri care iau n calcul
specificul cultural "i ecologic. Aceste configura#ii grupeaz! societ!#i diverse n care
diviziunea muncii poate fi exprimat! dup! urm!toarele tr!s!turi:
1. Flexibilitate "i integrare sexual!
2. Segregare rigid! a celor dou! sexe
3. Combina#ie ntre cele dou! situa#ii anterioare

1. Flexibilitatea !i integrarea sexual# poate fi ilustrat! de grupul bo"imanilor
(Juhoansi). Ea este specific! n special c!ut!torilor de hran! "i celor ce practic!
agricultura de subzisten#!. n acestea, aproximativ 35% din activit!#i sunt realizate de
c!tre ambele sexe cu participare egal!, n timp ce sarcinile ce sunt alocate pe sexe pot fi
f!cute "i de c!tre cel!lalt sex f!r! o afectare a prestigiului. n aceste societ!#i educa#ia
copiilor, a b!ie#ilor "i fetelor, este relativ identic!; se ncurajeaz! mai degrab! cooperarea
dect competi#ia.

2. Pattern-ul segreg#rii rigide a celor dou# sexe este specific n special societ!#ilor
nomade, celor ce practic! agricultura intensiv! "i societ!#ilor industriale timpurii,
societ!#i n care b!rbatul desf!"oar! o munc! grea n afara spa#iului domestic. B!ie#ii "i
fetele sunt crescu#i aici de c!tre femei care le cer supunerea. La un moment dat b!ie#ii
trebuie s! fac! o schimbare de rol, care se face ndeob"te prin activit!#i ce pun n scen!
for#a "i agresivitatea.
n general societ!#ile din cel de-al doilea tip s-au impus asupra celor din primul
tip, eliminnd egalitarismul sexual "i integrarea genurilor.

3. n cea de-a treia configura#ie b!rba#ii "i femeile ntreprind munci diferite, ns! rela#ia
dintre ei este mai degrab! de complementaritate dect de inegalitate.

Diviziunea muncii dup# vrst#

Sa vedem pentru nceput felul n care copiii sunt integra#i n rndul membrilor
productivi. La popula#iile de c!ut!tori de hran! ei sunt folosi#i ocazional "i sunt
ntre#inu#i p!n! n pragul adolescen#ei (n jur de 12 ani). n societ!#ile de nomazi "i n
cele care practic! agricultura de subzisten#! copiii sunt folosi#i din momentul n care pot
ntreprinde anumite activit!#i lucrative. n societ!#ile industriale timpurii munca copiilor
este de asemenea folosit!: de la 10-12 ani ei au fost folosi#i n fabrici "i n minerit, pentru
c! au reprezentat for#a de munc! cea mai ieftin!. Dup! cum "tim, n societ!#ile industriale
50
contemporane munca productiv! poate ncepe din jurul vrstei de 16 ani, dar integrarea n
munc! poate fi de asemenea mult ntrziat!.

n ceea ce-i prive"te pe b!trni, n societ!#ile arhaice de pe la 60 de ani indivizii
nu mai desf!"oar! activit!#i laborioase. Ei sunt elibera#i de tabuurile alimentare "i devin
esen#iali n raport cu activit!#ile rituale, cu prezervarea memoriei. Ei pot de asemenea
manipula substan#e considerate impure din punct de vedere ritual sau poten#ial
periculoase ritual pentru cei care mai pot vna sau care mai pot face copii.

Specializarea muncii

Tot legat de diviziunea muncii trebuie s! consider!m problema specializ#rii. n
societ!#ile simple orice munc! poate fi f!cut! de oricine n func#ie de diviziunea pe sexe
"i vrste , n timp ce cu ct o societate e mai complex!, cu att specializarea devine mai
ngust!. ns! chiar "i n cazul societ!#ilor simple putem avea de-a face cu specializ!ri, n
special specializ!ri pe grupuri: astfel ceea ce se produce pe o insul! dintr-un arhipelag
poate fi necesar pe alte insule, unde acea produc#ie nu exist!; la fel n cazul unor societ!#i
ce grupeaz! n vecin!tate produc!tori munteni fa#! de cei din zonele de deal etc.
Grupurile se pot specializa astfel n vederea schimbului.Controlul resurselor

Controlul resurselor "i n special al p!mntului presupune n fiecare societate reguli
de un fel sau altul. Astfel:
- c!ut!torii de hran! trebuie s! stabileasc! cine este ndrept!#it s! vneze sau s!
culeag! "i unde;
- horticultorii trebuie s! decid! cum se pot nst!pnii asupra unui teritoriu pe care l
transform! n gr!dini;
- p!storii au nevoie de un sistem ce regleaz! accesul la p!"uni "i la sursele de ap!;
- cei ce practic! agricultura intensiv! trebuie s! aib! reguli de proprietate asupra
terenului agricol "i asupra necesarului de ap! pentru iriga#ii.

n Europa de Vest s-a dezvoltat cel mai complex "i riguros sistem de proprietate
privat! asupra p!mntului "i resurselor naturale iar acest sistem a fost exportat "i impus
altor popula#ii cu reguli diferite.
n ce sens proprietatea asupra p!mntului poate fi diferit!? n societ!#ile
preindustriale p!mntul este adesea st!pnit n comun de c!tre grupuri de rudenie, cum
sunt lineajele, "i nu de c!tre indivizi. Aceste p!mnturi nu sunt definite n termeni de
grani#e, ci n func#ie de localizarea gurilor de ap!, de spiritele ancestrale care se
presupune c! le locuiesc sau de cursurile rurilor. Terenurile sunt n fapt n proprietatea
celor mai importante familii din lineaj, din trib sau din band!. Proprietatea aceasta e mai
mult simbolic! dect concret!, ceea ce nu nseamn! c! ar fi mai pu#in o proprietate real!.
P!mnturile nu pot fi vndute ori cump!rate, ele nu pot fi nstr!inate n nici un fel, cel
mult se poate impune restric#ia accesului altor grupuri la ele.
51
A defini n mod vag un teriroriu are o valoare adaptativ!: un grup care cre"te ca
popula#ie se poate extinde relativ n func#ie de resursele existente; or, extinderile sunt
mult mai complicate acolo unde exist! un sistem clar definit al grani#elor.
Dincolo de societ!#ile de vn!tori culeg!tori "i de proprietatea lor comunitar! "i
egalitarist!, pn! de curnd a existat, n special un Africa, un sistem cvasi-feudal de
proprietate. Aici ntregul teritoriu i apar#inea unui "ef care l aloca unor vasali care la
rndul lor l distribuiau unor "efi de lineaje. Ace"tia din urm! redistribuie p!mntul
familiilor extinse. Cei ce lucreaz! p!mntul pl!tesc taxe n bunuri "i au obligatia de a
lupta n r!zboaiele purtate de rege. ntr-un anume sens familiile de#in terenul care se
transmite ntre genera#ii, dar el nu poate fi vndut ori cump!rat; el este st!pnit n fapt
pentru o perioad! determinat! "i poate fi redistribuit de "eful lineajului, f!r! s! fi fost
fragmentat.


Tehnologia

Produc#ia de bunuri presupune, desigur, existen#a anumitor instrumente. Fiec!rei
culturi i este proprie o anumit! tehnologie. Ce n#elegem ns! prin tehnologie?

Tehnologia reprezint! instrumentele "i alte echipamente utilizate n produc#ia de
bunuri, precum "i cuno"tin#ele legate de fabricarea "i ntrebuin#area lor.

Tehnologiile sunt legate intim de modul de via#! "i de strategiile de subzisten#!.
Astfel, pentru c!ut!torii de hran! ca "i pentru cei din societ!#ile pastorale este
esen#ial s! aib! un num!r ct mai redus de instrumente "i ct mai u"or de fabricat "i
multiplicat, datorit! stilului de viat! n continu! mi"care. Ca urmare "i proprietate asupra
acestora e mai pu#in restrictiv!. (La Juhoansi cel ce d! vrfurile de s!ge#i e "i
proprietarul vnatului.)
Odat! cu agricultura intensiv! apar instrumente mai complicate "i mai greu de
multiplicat, care sunt de asemenea "i mai costisitoare (ex. plugul cu lam! de metal), ca
urmare sunt mai rar mprumutate (cu efecte n raport cu rela#ia de proprietate, "i cu
transformarea acesteia de la vn!tori la agricultori "i de la nomazi la sedentari), fapt ce se
repercuteaz! "i asupra stratific!rii sociale (societ!#ile cu resursele la comun tind s! fie
mai egalitariste).

Vorbind de egalitarism trabuie s! ne aplec!m n continuare asupra unui mecanism
social care este propriu societ!#ilor arhaice.

Mecanismele de nivelare

Mecanismul de nivelare (sau strategia de nivelare) reprezint! o obliga#ie social!
prin care o familie este constrns! s! distribuie o parte din bunurile pe care le de#ine, n
a"a fel nct nicio familie s! nu acumuleze mai mult dect oricare alta.

Acesta este un mecanism social propriu societ!#ilor agricole, prin care se ob#ine
ceea ce este mai specific societ!#ilor nomade: egalitatea membrilor ei.
52

Cu ct cineva dobnde"te mai multe bunuri cu att e mai mare obliga#ia de a le
redistribui. Acesta este un mecanism specific comunit!#ilor din podi"urile nalte din
Mexic "i Guatemala.
Aici func#ioneaz! ceea ce se nume"te Sistemul Cargo.

Sistemul Cargo reprezint! o ierarhie civil-religioas! care combin!, pe baz! de
rota#ie, ocuparea posturilor civile "i ceremoniale ale unei societ!#i.

Cum func#ioneaz! acest sistem?
- toate posturile civile sunt accesibile tuturor b!rba#ilor
- fiecare b!rbat trebuie s! ocupe un post cel pu#in odat!
- durata ocup!rii unui post este de un an
- posturile sunt dispuse piramidal: sunt mai multe posturi la baza ierarhiei "i mai
pu#ine la vrf: de la m!tur!tor de strad! "i po"ta" pn! la consilier, judec!tor "i
primar sau la posturile ceremoniale.
- toate aceste pozi#ii sunt privite ca ndatoriri; ca urmare ele nu sunt retribuite; din
contr!, ele trebuie s! fie suportate, finan#ate de c!tre cei care le ocup! (astfel, un
primar trebuie s! asigure, pe cheltuiala lui, mncarea, b!utura "i distrac#ia la o
s!rb!toare civil!)
- constrngerea social! de a ocupa posturile e interiorizat! "i este legat! de
acumularea de prestigiu. Ca urmare, dup! ce a ocupat o func#ie, un individ se
ntoarce la via#a productiv! "i se str!duie"te s! acumuleze bunuri pentru a ob#ine
un post superior.
- rezultatul secundar al acestei organiz!ri este c! se ob#ine o supraproduc#ie, ceea ce
duce la apari#ia abunden#ei, de care profit! ntreg corpul social.
- de asemenea interesant este faptul c! sunt asigurate serviciile necesare n cadrul
unei societ!#i n absen#a unei administra#ii centrale


Distribu#ie "i schimb

n societ!#ile ale c!ror economii sunt bazate pe bani exist! o intermediere ntre
produc#ie "i consum. Munca productiv! e transformat! n bani iar banii sunt
transforma#i n produse. Schimbul este, prin urmare, mediat. n cele mai multe dintre
societ!#ile arhaice nu exist! o astfel de mediere munca se echivaleaz! direct n consum:
agricultorul m!nnc! ceea ce produce pe terenul s!u, vn!torul, ceea ce vneaz!. ns!
chiar dac! nu exist! mediere, exist! "i n aceste societ!#i distribu#ie "i schimb.
Distribu#ia poate lua trei forme: reciprocitatea, redistribu#ia, pia#a. Putem g!si
aceste forme n combina#ii diferite n societ!#i diferite. Societ!#ile moderne le presupun
pe toate trei.

Reciprocitatea este o form! de schimb de bunuri "i servicii de valoare
aproximativ egal!.

53
n societ!#ile de vn!tori "i culeg!tori reciprocitatea este o form! constant! de
schimb: vnatul, de pild!, este mp!r#it ntre membrii grupului. A face acest lucru
reprezint! o obliga#ie social!, ns! este n acela"i timp o form! prin care un individ se
asigur! c! va primi hran! la rndul s!u. De asemenea, datorit! acestei forme de schimb,
nu apar problemele alter!rii hranei.
O astfel de form! de reciprocitate poart! numele de reciprocitate generalizat!. S!
o definim mai precis.

Reciprocitatea generalizat! reprezint! o form! de schimb n care valoarea
bunului schimbat nu este calculat! "i n care momentul contra-darului nu poate fi
specificat.

Avem de-a face aici cu logica darului.
n raport cu aceasta putem delimita alte forme de reciprocitate. $i anume:

Reciprocitatea echilibrat! : aici valoarea bunurilor schimbate e mai precis! iar
timpul de napoiere e precizat.
Reciprocitatea echilibrat! reprezint! un mod al schimbului n care bunurile
oferite "i primite trebuie s! fie de valoare egal! "i n care momentul schimbului este
specificat.

Dimpotriv!, reciprocitatea negativ! este forma de schimb n care cel ce ini#iaz!
schimbul dore"te s! ob#in! un bun de valoare mai mare dect cel al bunului oferit.

De obicei schimbul bazat pe reciprocitate negativ! se realizeaz! ntre membrii
unor comunit!#i diferite "i care nu sunt n niciun fel rela#iona#i direct. Forma extrem! a
reciprocit!#ii negative este atunci cnd anumite bunuri sunt luate cu for#a.
Reciprocitatea negativ! este, deci, acceptabil! din punct de vedere moral n rela#ie
cu str!inii, n timp ce n rela#ie cu apropia#ii nu este acceptabil! dect reciprocitatea
echilibrat!.

Deopotriv! barterul (schimbul de obiecte) "i comer#ul propriu-zis (care implic!
banii) urm!resc ob#inerea unei reciprocit!#i negative.

Comer#ul t!cut este o alt! form! de schimb care se practic! ntre grupuri diferite,
schimb n care nu are loc nicio comunicare verbal! ntre p!r#i. Se ntmpl! ntre dou!
grupuri aflate n stadii de dezvoltare tehnologic! diferit! (vn!tori-culeg!tori "i sedentari,
schimb ce se face la liziera p!durii tropicale), ntre caste diferite, cnd schimbul
verbalizat este v!zut de casta de sus ca poten#ial poluant! ritual sau atunci cnd nu exist!
o limb! de comunicare ntre grupuri (europeni-indigeni, de-a lungul perioadei de
colonizare).

54
Redistribu#ia

Redistribu#ia apare n societ!#ile n care exist! un surplus productiv important
astfel nct acestea pot ntre#ine o form! de guvern!mnt centralizat.
n aceste societ!#i veniturile sunt colectate la centru sub form! de taxe/tributuri ori
sub form! de prad! de r!zboi. De la centru ele sunt redistribuite c!tre anumite p!r#i ale
societ!#ii "i c!tre anumi#i actori sociali.

Numim redistribu#ie acea form! de schimb prin care bunurile sunt colectate de
un centru, pentru a fi sortate, num!rate "i realocate.

Motivul realoc!rii este cel mai adesea men#inerea superiorit!#ii agentului central
prin etalarea bog!#iei, cump!rarea loialit!#ilor sau stabilirea alian#elor.
ntre imperiile antice, cel al inca"ilor a fost faimos pentru capacitatea sa de
colectare "i redistribuire, care erau posibile datorit! dezvolt!rii unei birocra#ii "i a unui
aparat administrativ riguroase.
Evident, guvernele sunt cele care fac azi constant redistribuiri, realiznd aceast!
form! a schimbului datorit! capacit!#ii lor de a impune o seam! de forme de coerci#ie
pentru colectarea surplusului productiv (n special prin intermediul taxelor).
Prin urmare, pentru a avea redistribu#ie e nevoie de un sistem politic centralizat "i
de un surplus productiv, acumulat dincolo de nevoile immediate ale membrilor unei
societ!#i.

ns! "i n societ!#ile n care nu exist! guvern centralizat dar exist! surplus
productiv putem g!si forme de distribu#ie a bog!#iei. Aceasta ia forma risipei ostentative
"i este legat! de nevoile de ob#inere a statusului.
G!sim aceast! form! de redistribu#ie n Papua Noua Guinee n leg!tura cu
institu#ia Big Man-ului. Ce se ntmpl! n aceste societ!#i? n timpul unor ceremonii "eful
unei comunit!#i le ofer! alia#ilor lui mncare "i bunuri diverse adunate cu efort ntr-o
lung! perioad! de vreme (de ordinul lunilor), asigurndu-"i astfel statutul "i prestigiul de
"ef (n fapt arat! capacitatea sa de a colecta un surplus). Alia#ii lui se vor sim#i obliga#i s!
i ofere acela"i lucru n schimb. Sesiz!m desigur, contrastul fa#! de societ!#ile moderne:
bunurile sunt acumulate pentru a le mpr!"tia/consuma "i nu pentru a le poseda. Aceast!
practic! ndepline"te n acela"i timp rolul unui mecanism de nivelare.
O practic! asem!n!toare func#iona la indienii de pe coasta de vest a Americii,
practic! cunoscut! sub numele de Potlach. Potlach-ul presupunea a d!rui c!peteniilor
rivale cantit!#i mari de bunuri: table de cupru "i p!turi n special. Uneori bunurile se
distrigeau, tablele se sp!rgeau, p!turile erau arse, cu scopul de a le ar!ta rivalilor c! "eful
poate acumula altele. Scopul final era acela de a-l ruina pe rival, care era obligat s! fac!
contradaruri de valoare superioar! celor primite sau distruse. Trebuie s! vedem aici "i o
practic! de alegerea a conduc!torilor n societ!#i n care pozi#iile de lideri nu se
mo"tenesc.
55


Pia#a

Schimbul bazat pe pia#! presupune vnzarea "i cump!rarea de de bunuri "i
servicii care au pre#uri stabilite prin cerere "i ofert!.

Pie#ele presupun o diviziune mai complex! a muncii, organizare politic!
centralizat! (cea care are capacitatea de a organiza "i sus#ine pia#a) "i presupun adesea
banii ca mijloc de schimb.

Banii reprezint! orice este folosit pentru a face pl!#i pentru bunuri sau munc! "i
pentru a m!sura valoarea acestora. Atributele banilor sunt durabilitatea, portabilitatea,
diviziunea, recognoscibilitatea "i raritatea.

De-a lungul timpului au fost folosite pe post de bani diferite obiecte mai mult sau
mai pu#in rare: sare, scoici, pietre rare, perle, pene, bl!nuri, oase, din#i, boabe de cacao "i,
desigur, diferite metale.
56
Tema 9. Organizarea politic! a societ!#ilor arhaice


Cnd vorbim despre organizare politic! trebuie s! avem n vedere trei concepte
principale: ordine social!, putere (exercitarea puterii) "i, n raport cu aceasta din
urm!, violen#!.

Atunci cnd ne gndim n treac!t la putere cel mai repede ne vine n minte
varianta ei monarhic!: puterea ca putere concentrat!, magistral! a regelui, care o
ntrupeaz! n mod absolut "i care are la ndemn! "i mijloacele violente de a o exercita.
Aceasta este una dintre variantele puterii, cel mai pu#in r!spndit! ns! azi. Puterea
trebuie gndit! mai degrab! n varianta ei difuz!, ca putere ce se exercit! prin intermediul
normelor culturale la fel de mult ca "i prin intermediul legii "i a institu#iilor executive.

nainte de cercetarea "tiin#ific! a societ!#ilor primitive acestea nu au fost
considerate n rndul societ!#ilor care au o organizare politic!. Doar societ!#ilor care au
cunoscut forma de organizare a statului l-i s-a alocat dimensiunea organiz!rii politice
(statelor moderne ca "i celor antice "i medievale). ns! tocmai interesul pentru geneza
statului i-a f!cut pe antropologii secolului al XIX-lea s! ncerce s! identifice forme
politice prestatale, pornind de la premisa c! statul nu a ap!rut din nimic "i c! trebuie s! fi
existat stadii intermediare ale organiz!rii politice.
Antropologul american Lewis Henry Morgan a scos la lumin! pentru prima dat!
faptul c! organizarea societ#"ilor arhaice pe baza rudeniei este !i o organizare politic#.
Cu aceast! descoperire s-a deschis un cmp de investiga#ie antropologic! de sine st!t!tor,
cel al antropologiei politice.

Organizarea politic! a unei societ!#i se refer! la dou! sfere distincte: 1.
men#inerea ordinii sociale n interiorul societ!#ii "i 2. construirea "i men#inerea rela#iilor
cu alte societ!#i.

Aceste dou! sfere, care presupun fiecare o sum! de activit!#i distincte, pot fi de
complexit!#i diferite. Plecnd de la faptul c! n toate societ!#ile exist! abateri de la ordine,
n toate trebuie s! existe un mod de exercitare al puterii. n unele puterea este difuz!,
pu#in centralizat!, n altele, dimpotriv! puterea este concentrat!. n func#ie de
concentrarea puterii exist! patru tipuri de sisteme politice: banda, tribul, "eferia "i statul.
Primele dou! sunt sisteme politice necentralizate, ultimele sunt sisteme politice
centralizate.

Banda

Banda este un grup de familii extinse care locuiesc mpreun! ntr-o arie
determinat!, care se reunesc pe o baz! ad-hoc "i care nu "i datoreaz! suveranitatea unei
unit!#i sociale superioare.

Organizarea n band! se reg!se"te la grupurile de c!ut!tori de hran! "i la grupurile
nomade. Banda este cel mai mic grup independent din punct de vedere politic "i, de
57
asemenea, cel mai vechi tip de organizare politic!. Economia proprie lui este cea bazat!
pe schimbul de reciprocitate. Fiind un grup mic, n care to#i membri sunt nrudi#i nu este
nevoie de o centralizare politic!. Grupurile organizate n band! sunt grupuri egalitare, n
care unii indivizi pot avea pozi#ii mai prestigioase, datorit! calit!#ilor lor individuale, ns!
nu exist! nicio restric#ie n privin#a num!rului de pozi#ii de prestigiu. Acestea nu se
transmit sau mo"tenesc ntre indivizi "i nu sunt stabile. Poten#ialul de conflict este mic iar
conflictele care apar sunt rezolvate prin negociere direct!, prin mediere sau prin brf!;
ca urmare, la acest nivel nu este nevoie de o form! abstract! a legii sau a normei.
Deciziile sunt luate de c!tre membrii adul#i ai bandei, nu prin impunerea voin#ei
majorit!#ii, ci prin presiunea de atingere a consensului. Banda nu presupune existen#a
unui for sau a unor persoane specializate care s! administreze justi#ia; cei care ncalc!
normele comunit!#ii sunt judeca#i de c!tre opinia public!, sunt marginaliza#i "i, n cazuri
extreme, sunt ostraciza#i.

Tribul

Tribul este un grup de comunit!#i independente ce ocup! un teritoriu determinat,
mp!rt!"esc aceea"i limb! "i cultur! "i sunt integrate printr-un factor unificator.

Uneori termenul de trib ese folosit pentru a numi orice grup tradi#ional sau
popor care nu are o organizare statal!. Trib este de fapt un termen cu o amprent!
istoric! particular!: a fost folosit n secolul XIX de c!tre europeni pentru a denumi toate
grupurile sau popula#iile considerate a nu fi civilizate. De aici provine "i sensul
peiorativ cu care este folosit adesea termenul sau derivatele sale (ex. adjectivul tribal;
substantivul tribalism).
Antropologii folosesc termenul cu un sens mai precis; astfel, atunci cnd se refer!
la un sistem tribal au n vedere situa#ia n care bande sau sate sunt integrate ntr-o unitate
superioar! prin factori precum apartenen#a la clan (descenden#a) sau la asocia#iile ce
traverseaz! grani#ele rudeniei sau teritorialit!#ii.
n organizarea tribal! indivizii "i sacrific! ntr-o anumit! m!sur! autonomia
familial! n favoarea unei ordini ce #ine de organizarea ntr-un grup mai vast, din ra#iuni
ce #in de asigurarea securit!#ii sau de prevenirea foametei.
n mod tipic, un trib practic! o form! de subzisten#! agricol! sau pastoral!,
producnd mai multe resurse alimentare dect n cazul grupurilor de c!ut!tori de hran!.
Ca urmare, densitatea uman! raportat! la teritoriu e mai mare "i, n consecin#!,
problemele ridicate de asigurarea ordinii sunt mai complexe, mai ales la popula#iile
sedentare (acolo unde nu to#i se cunosc apar riscurile furtului, n"el!ciunii, adulterului
etc.).
Fiecare trib este alc!tuit din mai multe comunit!#i locale, care pot intra n diferite
alian#e ntre ele, pentru scopuri diverse. Ca "i n cazul bandei, organizarea politic! este
informal! "i temporar!. Tribul se organizeaz! politic cnd situa#ia o cere: pentru ap!rare,
pentru a face un raid, pentru a redistribui resurse n situa#ii de criz!. Organizarea este deci
temporar! "i comunitar!: dup! ce se rezolv! problemele fiecare "i vede de treburile vie#ii
zilnice n cadrul grupului din care face parte.
Conducerea este informal!, n sensul c! nu exist! o autoritate definitiv! sau
cristalizat! ca guvern!mnt. Liderii comunit!#ilor locale pot fi respecta#i datorit! vrstei,
58
integrit!#ii, n#elepciunii. Lor li se caut! sfatul, dar ei nu pot "i nu au nici mijloacele de a
lua o decizie. Deciziile ce privesc tribul se iau prin consens public, ns! aici rolul liderilor
poate fi determinant. ntre ra#iunile pentru care cineva se poate supune deciziei
comunitare se poate num!ra retragerea suportului n caz de nevoie, umilirea public! sau,
cum e cazul la indienii Navajo, credin#a c! nenorocul sau boala sunt cauzate de ac#iuni
antisociale.

La triburile din Papua Noua Guinee, conducerea este exercitat! de Big Men.
Ace"tia sunt "efii unor grupuri de descenden#!. Autoritatea lor este personal! - nu este
garantat! de pozi#ia lor transmis! sau mo"tenit! - dar #ine "i de bog!#ia lor. ns! cei care
sunt boga#i trebuie s! fie, la aceste popula#ii, "i genero"i (dup! cum am discutat n cursul
trecut) "i s! redistribuie mare parte din bog!#ia lor. Ca urmare, ei nu pot acumula bunuri,
"i prin ele un statut economic care s!-i situeze deasupra celorla#i. Prin distribuirea de
bunuri "i prin ndatorarea celorla#i el poate ob#ine loialit!#i; cu toate astea el r!mne
mereu n competi#ie cu al#i Big Men sau cu diver"i pretenden#i la aceast! pozi#ie "i, n
cazul n care nu reu"e"te s! colecteze suficiente bunuri pentru redistribu#ie, el poate
pierde totul.
Func#ia lui principal! este de a reprezenta tribul n rela#ie cu alte triburi "i de a
negocia conflictele. El r!mne ns! doar un intermediar ntre p!r#ile aflate n conflict,
neavnd func#ia de judec!tor sau de poli#ist: el nu poate condamna ori sanc#iona
acte care r!mn publice.

O form! special! de organizare politic! tribal! este cea a sistemului segmentar
lineajier, ntlnit la popula#iile Nuer "i Dinka din Sudan. Aici nu exist! niciun fel de lider
iar segmentele ce formeaz! tribul care reprezint! diferite diviziuni ale lineajelor, de la
lineajele maximale, trecnd prin cele majore, urmate de cele minore "i pn! la cele
minimale se pot alia ntre ele la diferite niveluri, n func#ie de interese conjuncturale.
Singura organizare politic! este cea a alian#ei.
Conflictele sunt numeroase "i se pot rezolva prin r!zboi sau prin mediere.
Mediatorul, numit "eful cu blan! de leopard, are rolul de a nghea#a conflictul, oprind
conflictul deschis "i punnd p!r#ile implicate la masa dialogului. n cazul unei crime, de
exemplu, criminalul, care este urm!rit de toate rudele victimei, "i poate g!si ad!post n
casa "efului, care va media recompensa pe care criminalul "i familia lui trebuie s! o
pl!teasc! familiei victimei (de obicei, un num!r de vite). Dac! p!r#ile cad de acord, feuda,
lupta deschis! ntre familii, care poate duce la continuarea crimelor, este ocolit!. $eful cu
blan! de leopard este prin urmare doar un mediator; el nu poate decide singur nimic "i nu
poate lua o hot!rre.

n cadrul unui grup tribal pot exista anumite subdiviziuni organizate politic: este
vorba despre clan (organizat pe baza rudeniei), grupuri structurate de categoriile de vrste
ori grupuri asociative (cum este grupul r!zboinicilor la indienii Cheyenne).

$eferia

Pe m!sur! ce popula#ia cre"te, tehnologia avanseaz! "i diviziunea muncii devine
mai complex! n unele societ!#i se produce un surplus de bunuri, ap!rnd astfel
59
oportunitatea ca unii membrii ai societ!#ii sau unele grupuri s! "i le nsu"easc! "i s!
de#in! controlul asupra celorlal#i. n aceste societ!#i puterea politic! "i autoritatea se
centralizeaz!. Acestea pot fi controlate de un singur individ - un "ef sau de un grup de
indivizi, care formeaz! statul.

$eferia reprezint! o form! regional! de putere politic! n care dou! sau mai multe
grupuri locale sunt organizate sub conducerea unui singur "ef, care se afl! n vrful unei
ierarhii de indivizi cu ranguri diferite.

Odat! cu "eferia, prin urmare, avem de-a face cu o societate stratificat!, cu
apari#ia rangurilor "i a ierarhiei, precum "i cu o limitare a pozi#iilor de prestigiu. n
societ!#ile bazate pe o astfel de organizare politic! apar diverse strategii de limitare a
num!rului de ranguri, ntre care primogenitura (transmiterea rangului c!tre primul n!scut)
"i diverse alte forme de mo"tenire a rangurilor. Posturile de lideri nu mai sunt aici
performative, ca n cazul bandei "i al tribului, ci sunt garantate. Ca urmare, anumi#i
indivizi "i anumite grupuri au un acces nemediat la resursele esen#iale, pe cnd al#ii sunt
mpiedica#i s! ajung! direct la acestea. n func#ie de tipul de descenden#!, posturile de
conducere se transmit c!tre fiu sau c!tre nepot (fiul surorii). n "eferii liderul are
autoritatea de a distribui p!mnt c!tre anumi#i oameni sau grupuri; de a recruta oameni
pentru serviciul militar; de a conduce un lan# de comand!; de a redistribui bunuri "i de a
controla for#a de munc! utilizat! pentru realizare unor lucr!ri publice (cum ar fi ridicarea
de temple sau construirea de sisteme de iriga#ii). El poate de asemenea pretinde supu"ilor
lui taxe sau cote. Ca urmare a acestei puteri de acumulare liderul are o avere
considerabil!, ce const! din terenuri, cladiri, cirezi, bunuri rare.
Sistemul de comand! specific "eferiei presupune existen#a unei structuri ierarhice
de "efi de la "eful din vrful ierarhiei, la cei zonali, urbani sau locali.
$eferia este un sistem politic relativ instabil: lupta pentru putere ntre "efii din
rangurile inferioare este continu!.

Statul

n cadrul statului puterea politic! este centralizat! la nivelul unui guvern care
poate utiliza n mod legitim for#a pentru a regla rela#iile dintre cet!#enii lui precum "i n
rela#ie cu alte state.

La nivel statului, prin urmare, coerci#ia "i violen#a sunt folosite sistematic pentru a
asigura ordinea social!.

Statul apare atunci cnd exist! necesitatea de a regla o complexitate social!,
economic! "i tehnologic!. De exemplu atunci cnd sunt necesare lucr!ri agricole
complexe iriga#ii, teras!ri, rota#ii ale loturilor productive toate acestea ridicnd
probleme legate de proprietate "i de accesul la resursele pe care le numim azi strategice
(cursuri de ap!, p!duri etc.). Apari#ia statului este condi#ionat! de existen#a n cadrul unei
societ!#i a unui surplus semnificativ de hran! "i alte bunuri necesare ntre#inerii unui
aparat de stat, care presupune birocra#ii, structuri administrative, armate, cler. Statul mai
60
poate ap!rea acolo unde grupuri etnice diferite mp!rt!"esc acelea"i resurse "i unde
poten#ialul de conflict este foarte mare.
Statul nu a ap!rut n mod originar dect n cteva locuri pe planet! (la fel ca "i
scrierea). Este vorba de zonele agricole din jurul unor fluvii: Tigru, Eufrat, Gange, Nil "i
Rul Galben. Excep#ie fac statele ap!rute n Mezo-America. Din aceste zone forma de
organizare politic! a statului s-a difuzat, punndu-se presiune asupra altor grupuri s! se
organizeze n acest mod.

n mod uzual suntem obi"nui#i s! percepem statele ca state na#ionale, pe seama
principiului de organizare a luptei pentru ob#inerea statalit!#ii care a devenit dominant n
secolul XIX. n fapt pu#ine state sunt ntr-adev!r na#ionale, n sensul c! sunt formate de o
singur! na#iune ( este vorba despre Finlanda, Islanda, Japonia "i Somalia, ultima cu o
statalitate precar!). n fapt, cele aproximativ 190 de state ad!postesc mai mult de 5000 de
na#iuni, ceea ce face ca statul na#ional s! fie mai mult o excep#ie dect o regul!.
Na#iunea este n#eleas! ca un grup de oameni care se identific! ca formnd o
unitate (un popor) pe baza str!mo"ilor comuni, a limbii vorbite, a istoriei, a institu#iilor
comune, a teritoriului "i adesea a religiei comune.
n raport cu na#iunea, care este ntr-un anume sens personalizat!, statul reprezint!
autoritatea impersonal! mandatat! de na#iune s! o administreze "i reprezinte.
Cea mai important! caracteristic! a statului este, ca urmare, delegarea autorit!#ii
de c!tre cet!#eni c!tre institu#ii: poli#ie, minister de externe, minister de r!zboi care n
principiu ar trebui s! func#ioneze impersonal "i predictibil.

Organizarea politic! "i controlul social

Am stabilit c! oricare organizare politic! are n centru problema ordinii sociale:
aceasta se realizeaz! prin control social, care are rolul de a-i face pe oameni s! se
comporte ntr-un mod social acceptat, de a defini care este acesta "i de a-i sanc#iona
pentru comportamentul deviant.
Controlul social poate fi: 1. intern (bazat pe nsu"irea de convingeri) "i 2. extern
(bazat pe sanc#iuni). Sanc#iunile pot fi pozitive (recompense) "i negative (pedepse).

Controlul intern sau internalizat se refer! la formarea de convingeri. Odat!
nsu"ite, acestea i fac pe indivizi s! se comporte conformist. Aceste tipuri de convingeri
pot fi religioase, magice ori ideologice. (Rolul religiei n realizarea conformismului social
este foarte puternic.)

Controlul extern intervine atunci cnd prima form! de control nu e suficient!.
Acesta se realizeaz! prin sanc#iuni. Anumite comportamente solicit! evaluarea membrilor
societ!#ii: cnd aceasta este pronun#at! ea poate lua forma sanc#iunii sau a recompensei.

Sanc#iunea prin pedeaps! poate lua forma priv!rii de liberate, a pedepsei
corporale, a ostraciz!rii, a lipsirii de proprietate ori a execu#iei. ns! sanc#iunea n forma
pedepsei nu trebuie s! ia neap!rat forma legii: uneori doar retragerea ncrederii sau
pierderea prestigiului de c!tre un individ sunt suficiente pentru ob#inerea controlului
societ!#ii asupra sa. n comunit!#ile mici, n special, sanc#iunile informale (de genul
61
brfei sau al punerii cuiva n gura lumii/satului) pot fi la fel de eficace ca sanc#iunile
formale.

Sanc#iunile pozitive sunt aprecieri publice pentru comportamentul acceptat sau
exemplar: premiile, titlurile, medaliile "i alte forme de recunoa"tere a meritelor.

Pentru a fi eficiente sanc#iunile nu trebuie s! fie arbitrare, trebuie s! fie
consecvent aplicate "i s! fie public cunoscute.

Prin urmare, sanc#iunile negative pot fi formale cele ce #in de nerespectarea legii
"i informale cele ce #in de nerespectarea normei. Cele din urm! sunt mai difuze dect
primele, dar asta nu nseamn! c! nu pot fi la fel de eficiente (ele se pliaz! pe puterea
difuz! a conformismului, care distinge constant ntre ceea ce se face "i ceea ce nu se
face). Sanc#iunile sunt adesea legate "i de stratificarea social!: clasele de sus impun
norme pentru cei din clasele de jos (uneori tocmai pentru c! ace"tia nu le pot respecta).

Un exemplu de control social ntr-o societate arhaic! este cel propriu popula#iei
Azande din Sudan. Comportamentele nepotrivite cele care aduc atingere ordinii sociale
sunt susceptibile de a fi sanc#ionate prin acte magice (vr!ji). Pe de alt! parte, cei care
sunt suspecta#i c! fac vr!ji sunt def!ima#i, ca urmare pu#ini se abat de la comportamentul
conformist. ns! "i evenimentele nefericite, ori moartea, sunt considerate urm!ri ale
vr!jilor, pentru care se caut! vinova#i: aceste evenimente probeaz! c! actele magice
chiar exist!. Nu mai pu#in, aceste explica#ii ne arat! felul n care sunt legate credin#ele:
vr!jitoria nu e doar un mod de asigurare a conformismului social, ci face parte dintr-un
mod specific de n#elegere a lumii.

Controlul social prin intermediul legii

Legea reprezint! un mod formal de reglare a rela#iilor sociale, care define"te ceea
ce este permis "i ceea ce este interzis "i care enun#! sanc#iunile ce trebuie aplicate pentru
nerespectarea a ceea ce este interzis.

Abatera de la ceea ce este interzis echivaleaz! cu ofensa. Dac! n lumea modern!
ofensa poate fi ofens! mpotriva interesului public "i ofens! mpotriva interesului privat,
n societ!#ile arhaice ofensa nu este v!zut! dect ca ofens! mpotriva interesului privat.
Ca urmare, dac! n societ!#ile moderne legea pedepse"te vinovatul, n cele arhaice legea
recompenseaz! victima.
O alt! deosebire #ine de agen#ii care interpreteaz! legea: n societ!#ile politice
moderne administrarea legii este f!cut! de persoane anonime, n timp ce n societ!#ile
premoderne legea este interpretat! de persoane care cunosc direct p!r#ile aflate n
conflict. (Avem aici o diferen#! ntre o justi#ie abstract! "i una concret!.)

62
Rezolvarea conflictelor pe cale juridic!

n sistemele politice necentralizate disputele se rezolv! juridic prin negociere
p!r#ile cad de acord direct sau prin mediere: p!r#ile sunt mediate de un ter# care nu are
ns! puterea de a decide cine are dreptate.
n sistemele politice centralizate disputele se rezolv! prin adjudecare p!r#ile
sunt mediate de un ter# care d! o rezolu#ie pe care p!r#ile trebuie s! o respecte.
Deosebirea evident! ntre negociere "i adjudecare este c! prin adjudecare p!r#ile
n conflict nu mai au nici o autoritate asupra deciziei luate "i asupra rezultatului final al
judec!#ii. Aceast! situa#ie clarific! odat! n plus ce nseamn! delegarea de c!tre indivizi a
autorit!#ii n sistemele politice bazate pe stat.

Organizarea politic! "i reglarea rela#iilor dintre societ!#i

La fel cum for#a poate fi utilizat! pentru asigurarea ordinii sociale interne a unei
societ!#i, ea poate fi folosit! "i pentru reglarea rela#iilor dintre societ!#i diferite.

R!zboiul a fost mereu una dintre formele luate de utilarea for#ei pentru a regla
aceste rela#ii. Dar este el un fapt invitabil, legat de natura omului, a"a cum s-a spus
mereu? Nu neap!rat: r!zboiul este de fapt legat de inventarea tehnicilor de producere de
hran! "i este n mod particular specific societ!#ilor centralizate.
Desigur, "i n societ!#ile de vn!tori-culeg!tori exist! conflicte. Dar acestea sunt
mai degrab! conflicte ntre indivizi dect ntre grupuri. Faptul c! pentru aceste grupuri nu
exist! grani#e teritoriale "i c! schimbul de femei dintre grupuri face ubicuue rela#iile de
nrudire conduc la absen#a m!celului propriu r!zboaielor. De asemenea, absen#a unui
surplus de hran! face imposibil! men#inerea unor conflicte prelungite ntre grupuri.
R!zboiul este, prin urmare, legat de apari#ia agriculturii, cu toate fenomenele
asociate: restric#ionarea accesului la terenurile agricole, cre"terea popula#iei, care
conduce la apari#ia unei densit!#i mari, care la rndul ei preseaz! pentru ob#inerea de noi
suprafe#e agricole.
La horticultori, de pild!, r!zboiul poate ap!rea atunci cnd o popula#ie cre"te "i
dep!"e"te posibilit!#ile productive ale mediului ei ecologic. La Y$nomam, din Brazilia "i
Venezuela, n urma cre"terii popula#iei scade vnatul mare accesibil. Ca urmare apare o
lupt! ntre grup!rile vecine "i odat! cu ea nevoia de mai mul#i r!zboinici. Cuplat! cu
nevoia de sc!dere a popula#iei, aceast! nevoie conduce la uciderea copiilor de sex
feminin, ceea ce pe un termen mai lung produce sc!derea popula#iei feminine accesibile
pentru mariaj. Aceast! nou! nevoie conduce la organizarea de raiduri pentru capturarea
de femei din alte grupuri, ceea ce produce n final o revenire la situa#ia de stabilitate
temporar! n raport cu mediul ecologic. Dup! care ciclul se reia.

R!zboiul este ndeosebi asociat cu popula#iile agricole ce practic! agricultura
intensiv! "i datorit! faptului c! acestea produc o nou! viziune aspra mediului
nconjur!tor.
La popula#iile de culeg!tori de hran! unde domin! religiile animiste natura
este nsufle#it!. Animalele, la fel ca oamenii, ntrupeaz! spirite "i, ca urmare, sunt demne
de respect, ceea ce se traduce prin tabuuri referitoare la vnatul "i consumarea acestora.
63
Perspectiva asupra lumii vii este naturalist!. Dimpotriv!, pentru fermieri "i p!stori natura
este o materie ce poate fi prelucrat!, exploatat!, for#at! s! produc!; aici domin! o
perspectiv! mai degrab! instrumental!. Iar de la dominarea naturii la dominarea omului
este doar un pas, care este f!cut de ndat! ce apare ideologia corespunz!toare. Cruciadele,
de pild!, r!zboaiele cu justificare religioas!, au temperat r!zboaiele din interiorul
Europei, ndreptnd folosirea violen#ei c!tre arabi "i turci "i justificnd folosirea
resurselor acestora. %ara Sfnt! nu a fost eliberat!, dup! cum se "tie, dar atunci s-au pus
bazele expansiunii europene care a urmat "i care a condus n cele din urm! la sistemul
colonial.


Problema legitimit!#ii sistemului politic

n organizarea "i men#inerea oric!rui sistem politic se pune problema obedien"ei, a
supunerii membrilor societ!#ii fa#! de cei care au autoritatea.
n sistemele necentralizate aceasta se realizeaz! relativ u"or: pentru c! to#i
membri sunt parte ai corpului politic se caut! atingerea consensului. Ca urmare,
loialit!#ile se acord! sau se retrag n func#ie de circumstan#e.
n sistemele centralizate se ntlnesc dou! modalit!#i de ob#inere a obedien#ei:
prin utilizarea for#ei sau constituirea unei legitimit!#i.

Utilizarea for#ei pentru ob#inerea obedien#ei este eficace pe termen scurt: for#a
trebuie exercitat! de un corp poli#ienesc care cre"te tot mai mult pn! cnd preia el nsu"i
puterea.

Legitimarea se bazeaz! n schimb pe utilizarea valorilor centrale ale societ!#ii
pentru justificarea sistemului politic. Astfel, dac! bog!#ia, abunden#a este o valoare,
atunci este legitim ca cel care o de#ine s! exercite puterea. Cel mai adesea religia este
folosit! ca mijloc de legitimare: regii conduc n virtutea dreptului divin, iar ordinea
social! este justificat! de o ordine superioar! de natur! ideal!.
64
Tema 10. Religia "i supranaturalul


Problema religiei este una dintre cele mai greu de n#eles pentru noi, cei ce tr!im
n societ!#ile moderne. De ce? Tr!im n societ!#i secularizate, post-iluministe, n care
deopotriv! explica#iile pentru cauzele fenomenelor "i organizarea social! sunt bazate
eminamente pe ra#iune.
Iluminismul "i societatea secular! pe care acesta a produs-o sunt n fapt
antireligioase, n sensul c! ele s-au autoafirmat n bun! m!sur! prin evacuarea sacrului "i
a ac#iunii presupus divine din via#a cotidian!. nseamn! aceasta c! religia a disp!rut sau
c! ea nu mai este activ! social? Evident, nu. ns! noi, oamenii moderni, nu mai tr!im ntr-
o civiliza"ie religioas#, mai exact ntr-o civiliza#ie n care fiecare ac#iune uman! este pus!
n leg!tur! cu for#e de natur! spiritual! sau divin!. Sigur, exist! "i azi grupuri n interiorul
diverselor societ!#i care sunt foarte active religios, tot a"a cum anumite ac#iuni, inclusiv
politice, sunt legitimate religios. Se vorbe"te, de asemenea, despre faptul tr!im n vremuri
de revivalism religios, chiar de radicalism "i fundamentalism. Dac! vedem ns! imaginea
de ansamblu "i o compar!m cu imaginea altor epoci din istoria umanit!#ii trebuie s!
concedem c! n societ!#ile moderne ("i nu doar n cele occidentale) sfera religiosului a
devenit mai degrab! marginal! (de duminic!), iar zeii sunt #inu#i la distan#!.

Aceast! situa#ie reprezint! ns! o excep#ie o istoria umanit!#ii. Societ!#ile
premoderne au fost toate religioase, chiar dac! formele pe care religia le-a luat au fost
foarte diferite, de la marile religii - Cre"tinismul, Islamul, Iudaismul, Budismul,
Hinduismul (care au produs civiliza#ii pe m!sur!) -, pn! la forme mai simple - credin#e
n diferite fiin#e "i for#e spirituale.
Desigur, nu vom ncerca s! intr!m pe parcursul unui curs limitat ca timp n detalii
legate de diferite religii, ci vom ncerca s! surprindem principalele forme ale religiosului.

S! vedem pentru nceput care sunt func#iile pe care religia le ndepline"te ntr-o
societate.
1. Func#ia psihologic!. Aceasta este cel mai u"or de abordat "i n#eles: peste tot
oamenii trebuie s! se confrunte cu suferin#a "i cu moartea iar religia are
capacitatea de a asigura o explica#ie "i de a oferi o consolare.
2. Func#ia social!. Religia asigur! nt!rirea normelor sociale, asigur! sanc#iuni
morale pentru nc!lcarea normelor "i furnizeaz! seturi de valori dup! care
societatea se ghideaz!.
3. Func#ia de cunoa"tere. Religia asigur! o explica#ie pentru originea lumii, pentru
locul indivizilor "i a societ!#ilor n ea "i pentru fenomenele cu care oamenii se
ntlnesc.

Pentru a clarifica din punct de vedere antropologic diferite aspecte ale religiei putem
pleca de la urm!toarea defini#ie.
Religia reprezint! un set de credin#e "i ritualuri, ra#ionalizate n mituri, prin care sunt
mobilizate puteri supranaturale cu scopul de a mplini sau de a preveni transform!ri ale
situa#iei oamenilor sau naturii.

65
Avem enun#ate aici principale elemente care sunt proprii oric!rei religii: credin"ele
(convingerile legate de existen#a unor for#e ori fiin#e supranaturale, suprasensibile sau
spirituale), ritualurile (ac#iunile direc#ionate c!tre aceste for#e ori fiin#e) "i miturile
(nara#iunile care relateaz! fapte ori evenimente din lumea comun! zeilor "i oamenilor).

n societ!#ile premoderne, oamenii apeleaz! la religie de cte ori nu pot rezolva
anumite probleme prin intermediul tehnicii pe care o au la dispozi#ie sau prin sistemele de
organizare mundan! a vie#ii lor curente. Ceea ce nu nseamn! c! apeleaz! din cnd n
cnd ca n societ!#ile moderne ci constant: religia este integrat! n ordinea social#,
pe care adesea o fundamenteaz! "i o reproduce.

Religia este implicat! diferit n societ!#i de complexit!#i diferite.
Astfel, n societ#"ile de vn#tori-culeg#tori, care au o viziune naturalist! asupra
societ!#ii, societatea fiind v!zut! ca parte a naturii, "i nu ca opus! naturii sau deasupra
ei, religia este inseparabil! de restul vie#ii cotidiene. Natura este v!zut! aici ca fiind n
ntregime nsufle#it!, iar religia oglinde"te "i confirm! natura egalitar! a rela#iilor sociale,
care sunt identice celor din natur!. Aici nu exist! divinit!#i nalte ca n societ!#ile
stratificate.
Din contr!, n societ#"ile stratificate, religiile presupun existen#a unei ierarhii de zei "i
de fiin#e spirituale asemenea societ!#ilor confirmnd "i legitimnd n fapt ordinea
ierarhic! p!mnteasc!.
n societ#"ile puternic stratificate, cum sunt cele industriale burgheze, religia este mai
pu#in practicat! de c!tre membrii elitei "i mai mult de c!tre clasele de jos, care g!sesc n
ea diverse compensa#ii psihologice. Pe de alt! parte, elitele sprijin! religia, folosindu-se
de justific!rile pe care ea le furnizeaz!, n special cele legate de ordinea social! existent!,
pe care clasele de jos datorit! internaliz!rii acestor justific!ri - sunt mai pu#in nclinate
s! o pun! n discu#ie.

Dincolo de aceste diferen#e religia le ofer! indivizilor acela"i tip de experien#!:
participarea la adun#ri, ceremonii !i ritualuri religioase le furnizeaz# credincio!ilor un
sentiment de transcenden"# personal#, de ncredere, de securitate, de apartenen"# sau
chiar de extaz.

F!r! ndoial!, condi#ia pentru ob#inerea acestui tip de experien#! este credin"a n
existen"a for"elor sau fiin"elor spirituale sau supranaturale. Istoric vorbind, acestea au
fost urm!toarele: credin#a n zei !i zei"e, n sufletele str#mo!ilor, n fiin"ele spirituale "i n
puterile supranaturale.

Credin#a n zei "i zei#e. Zeii "i zei#ele sunt fiin#e supreme, care sunt dopotriv!
cele mai ndep!rtate de oameni "i (care pot deveni) cele mai apropiate de ei. n religiile
momoteiste despre ele se crede c! au un control deplin asupra universului, n timp ce n
cele politeiste fiecare are putere asupra unei p!r#i determinate din univers (cum credeau
grecii antici: Zeus st!pnea cerul, Poseidon - marea, Hades - t!rmul mor#ii etc.).
Totalitatea zeit!#ilor unei religii formeaz! un panteon.
66
Zeii, pe de alt! parte, pot avea puteri diferite fiind deci dispu"i ierarhic, cum e
cazul panteonului grec sau roman -, ori pot avea statute divine diferite ntr-o gam! ce
une"te lumea zeilor de cea a oamenilor: zei supremi, zei inferiori, semizei, eroi.
La unele popoare, cum era cazul aztecilor, interesul popular era mai mare pentru
zeii de rang inferior, despre care se presupunea c! intervin nemijlocit n via#a de zi cu zi a
oamenilor, n timp ce zeii supremi erau considera#i prea ndep!rta#i pentru a se preocupa
de problemele lor m!runte.
Tipul de rela#ii dintre b!rba#i "i femei din fiecare societate (rela#iile de gen) sunt
r!spunz!toare de prezen#a, absen#a, pozi#ia ierarhic! ori tr!s!turile zeilor "i zei#elor.
Acolo unde subordonarea de gen este mare, zeul suprem este definit n termeni masculini.
Acest fapt este specific popula#iilor de p!stori "i celor ce practic! agricultura intensiv!,
unde munca b!rbatului e grea "i se desf!"oar! n afara spa#iului domestic. Credin#a n
zei#e, dimpotriv!, este dominant! acolo unde munca femeii e la fel de important! ca cea a
b!rbatului "i unde rela#iile dintre sexe sunt egalitare, deci n societ!#ile care practic!
agricultura de subzisten#!. De exemplu, n cazul vechilor evrei, care au fost la nceput o
popula#ie pastoral!, zeul (Yahweh) a fost imaginat cu tr!s!turi puternic masculine,
autoritare. Dimpotriv!, la popula#iile agricole din aceea"i arie, zei#ele jucau un rol central,
fiind asociate cu lumina, cu fertilitatea "i cu procrea#ia. Dup! ce s-au a"ezat n valea
Canaanului, triburile evreie"ti au nceput s! practice "i ele agricultura. Fiind preocupa#i de
noul raport cu p!mntul, evreii au preluat o seam! de ritualuri de venerare a zei#elor
proprii canaani#ilor. Ulterior, cnd a trebuit s! fac! fa#! amenin#!rilor militare ale
filistinilor, triburile evreie"ti "i-au c!utat unitatea, pe care au g!sit-o prin revenirea la o
singur! figur! divin! atotputernic!, renun#nd la cultul zeit!#ilor agricole. Aceast!
imagine a unui zeu definit n termeni masculini "i autoritari s-a prezervat, cu
transform!rile "tiute, n celelalte dou! mari religii monoteiste: Cre"tinismul "i Islamul.

Credin#ele n sufletele str!mo"ilor. Aceast! credin#! este legat! de convingerea
c! fiin#ele umane sunt formate din dou! p!r#i: un corp material "i un spirit vital. Dup!
moartea corpului, spiritele vitale "i p!streaz! un interes pentru treburile p!mnte"ti "i
sunt privite ca f!cnd parte din societatea vie. La fel ca persoanele vii, ele pot fi
binevoitoare sau r!uvoitoare. Tot ca oamenii care sunt n via#! ele pot avea apetit, emo#ii,
sentimente "i comportamente diverse. Ca urmare, credin#a n aceste spirite dubleaz!
realitatea existent! cu una situat! ntr-un alt plan, considerat superior "i localizat dincolo
de moarte. Spiritele pot participa la treburile curente ale familiei, lineajului sau clanului.
Lor li se ofer! ofrande de mncare "i b!utur!; uneori li se asigur! un scaun la mas!, iar
dac! sunt neglijate se crede c! ele pot determina boala sau moartea. n unele religii ele se
rencarneaz! n noii n!scu#i "i "i primesc din nou numele lor. Credin#a n spiritele
str!mo"ilor este specific! societ!#ilor organizate pe principiul descenden#ei, fiind n fapt
central! acestei organiz!ri.

Credin#a n fiin#ele spirituale: animismul. Animismul este credin"a in fiin"e
spirituale care nsufle"esc ntreaga natur#. Natura, n ntregul ei "i n fiecare parte este
v!zut! ca animat! (de la latinescul anima, suflet). Prin urmare, animale, plante, dar "i
mun#i "i izvoare ar avea un suflet al lor. La fel unele instrumente produse de om (arme,
instrumente agricole). P!durile, n special, ar fi locuite de o varietate de spirite ntrupate
67
sau nu. Aceste suflete ori spirite sunt mai pu#in ndep!rtate dect zeii "i sunt mai active
dect ace"tia n vie#ile oamenilor.
Animismul este specific societ!#ilor cu o viziune naturalist! asupra vie#ii. La
aceste popula#ii putem ntlni "i credin#a n zei "i zei#e, dar ace"tia au mai mult un rol de
genitori ai lumii dect de fiin#e prezente mereu n via#a oamenilor. Aceste spirite pot fi
invocate de "amani, cu scopul de a face bine sau r!u: de a ajuta, a vindeca, a mpiedica
desf!"urarea unei ac#iuni etc.

Credin#a n puterile supranaturale. Aceast! credin#! mai poart! "i numele de
animatism "i se refer! la un gen de putere care nu este exercitat! de un agent zeu sau
suflet ci este mai degrab! o for#! supranatural! care e inerent! lucrurilor. Credin#a este
cel mai bine cunoscut! sub numele melanezian de mana, dar ea se reg!se"te sub
diferite nume la diferite popula#ii. Irochezii o numesc arenda, indienii Sioux wakonda,
iar indienii Algonquians o numesc manitu. Animatismul se refer! la o for#! care e n fapt
nensufle#it!, spre deosebire de animism, ns! cele dou! credin#e nu se exclud, ci pot
coexista n cadrul unei popula#ii. Mana poate fi proprie unei amulete, unui r!zboinic dar
"i unui instrument agricol (o putem n#elege cel mai bine comparnd-o cu carisma, o
putere de a atrage pe care unii o au dar nu putem stabili foarte exact n ce const! ea).
Prin urmare, animatismul este credin#a c! obiectele sau oamenii pot avea puteri
impersonale supranaturale.

ntrebarea este ce legitimeaz# toate aceste credin"e? Ce le face s! func#ioneze?
n primul rnd predispozi"ia de a vedea anumite fapte sau fenomene ca efecte ori
rezultate ale ac#iunilor unor spirite, for#e sau puteri. n al doilea rnd, aceste credin#e
func#ioneaz! pentru c! existen#a acestor spirite, for#e sau puteri sunt prezente n mituri.
Ce sunt ns! miturile? Evident, pentru popula#iile arhaice acestea nu sunt ni"te
simple pove"ti, ci sunt nara"iuni veridice ce combin# viziuni cosmogonice cu fapte
istorice, cu idealuri de ac"iune !i cu proiec"ii imaginare. n general ele nareaz! fapte
exemplare ale zeilor sau str!mo"ilor.


Ca n cazul multor activit!#i umane "i ac#iunea din sfera religiosului conduce la
apari#ia unor speciali!ti. S! ne ocup!m n continuare de dou! tipuri distincte de astfel de
speciali"ti: de preo"i "i de !amani.

Preo#i "i preotese. n toate societ!#ile cu structur! stratificat! exist! anumi#i in"i
care pretind a avea abilit!#ile necesare medierii ntre oameni "i fiin#ele sau for#ele
supranaturale. Ei dobndesc aceste abilit!#i printr-o preg!tire specializat! "i, cel mai
adesea, cap!t! o distinc#ie social! aparte, prin care se justific! activitatea lor specific!. n
societ!#ile n care resursele permit ntre#inerea de speciali"ti (unde ntlnim o diviziune
ampl! a muncii) practicile religioase sunt administrate de preo#i "i preotese. Ace"tia
urmeaz! o educa#ie aparte "i trec printr-un proces de ini#iere ceremonial! ntr-un cult sau
organiza#ie religioas!, care are un set propriu de credin#e, rituri "i ierarhii. Autoritatea
preo#ilor provine de la societatea care mp!rt!"e"te aceea"i credin#! "i de la institu#ia
religioas!.

68
Dac! preo#ii sunt speciali"ti cu norm! ntreag! n activitatea de administrare a
practicii religioase, fiind investi#i prin educa#ie "i ini#iere, n schimb !amanii sunt
speciali"ti care dobndesc singuri puterea "i autoritatea de a opera n sfera credin#elor "i
practicilor religioase.
$amanii dobndesc aceast! putere "i autoritate prin recluziune, autoizolare,
separare temporar! de societate, automutilare. Ca urmare a trecerii prin aceste experien#e
ei au viziuni, revela#ii (n care li se arat! Marele Spirit, Marele Mister, Puterea
etc.), devenind ca urmare posesori ai unor abilit!#i deosebite (unele imaginate, altele
reale) cum ar fi abilitatea de a vindeca ori de a prevedea fapte din viitor. n mod tipic,
un individ care adesea se remarc! ntre ceilal#i prin ceva deosebit (de la excentricit!#i la
handicapuri fizice) devine "aman trecnd printr-o seam! de stadii de transformare
descrise n mituri. Aceste stadii presupun, cum spuneam, mutil!ri, nfometare, izolare,
toate acestea avnd rolul de a-l conduce pe candidat c!tre t!rmul mor#ii sau de a-l
suspenda ntr-o regiune ntre via#! "i moarte. La ntoarcere, dac! este recunoscut de
societate ca "aman, acesta devine un fel de antreprenor religios: el se g!se"te la dispozi#ia
unui client privat sau public la solicitarea c!ruia contacteaz! puteri supranaturale
(ns! nu zei, asemenea preo#ilor), pentru diferite scopuri: vindec!ri, na"teri, rezolvarea
unor crize. $amanii implic! diverse tehnici de transgresiune a normalului: trec grani#a
dintre genuri (devin travesti#i), intr! n trans!, vorbesc n limbi indescifrabile etc.
Implicnd aceste elemente teatrale ei conving publicul c! ntreprind c!l!torii n alte lumi,
unde intr! n leg!tur! cu for#e, puteri "i spirite pe care le pot determina s!-i acorde
ajutorul. Transa este adesea dublat! de tehnici ventriloce "i de diverse trucuri. Dar asta nu
nseamn! c! "amanul este un "arlatan, dup! cum am fi tenta#i noi s! catalog!m un
personaj care ar oferi aceste servicii n societatea noastr!. $i aceasta pentru c! "amanul
crede c! diversele trucuri pe care le folose"te trebuie implicate pentru a ob#ine efectul
dorit; ele sunt doar secrete ale meseriei. ns! faptul c! el poate face aceste trucuri "i
ob#iune anumite efecte reprezint! pentru sine nsu"i confirmarea c! este ales dintre
ceilal#i "i c! puterile lui sunt reale. Rolul "amanului n societatea sa este multiplu: efectele
psihologice, dac! nu cele fiziologice, asupra unui pacient sunt nsemnate. El produce, de
asemenea, un punct focal al aten#iei pentru societate, facnd-o s!"i nt!reasc! credin#ele
"i convingerile. n fine, "amanul este instrumental n asigurarea controlului social,
datorit! presupusei sale abilit!#i de a-i identifica pe cei care fac r!u.

Ritualul este religia n ac#iune, reprezentnd mijlocul practic prin care indivizii
se rela"oneaz# la sacru. Ritualul este un important mijloc de asigurare a coeziunii
sociale; prin participarea colectiv! la ritual leg!turile sociale sunt nt!rite iar tensiunile
sunt relaxate.
Un ritual cum este cel de nmormntare exemplific! foarte bine ac#iunea acestuia:
prin ritual oamenii sunt pu"i mpreun! ntr-o situa#ie de criz! "i obligati s! duc! la
ndeplinire o sem! de sarcini concrete; astfel se detensioneaz! furia "i se alin! mhnirea
cauzate de moartea unui membru al familiei.
Ritualurile sau riturile sunt de dou! feluri: rituri de trecere "i rituri de
intensificare.
Arnold van Gennep a analizat, ntr-o lucrare devenit! clasic!, riturile de trecere
ca moduri de rezolvare a trecerii de c#tre indivizi a diferitelor praguri ale vie"i, care sunt
ndeob!te asociate cu crize: na!terea, pubertatea, c#s#toria, faptul de a deveni p#rinte,
69
trecerea la un rang social superior, specializarea ocupa"ional#, moartea. Toate acestea
presupun traversarea a trei stadii: separarea, tranzi"ia "i ncorporarea. Individul este
pentru nceput separat ritual de societatea ca ntreg, este izolat pentru o perioad! "i n cele
din urm! admis din nou n societate cu noul lui statut.

O bun! exemplificare a ritului de trecere este cea oferit! de Arnold van Gennep prin
descrierea ritualului de ini#iere masculin! la aborigenii din Australia. Momentele prin
care b!ie#ii sunt obliga#i s! treac! aici pentru a deveni b!rba#i sunt urm!toarele:
- b!ie#ii sunt sco"i din sat n timp ce femeile plng "i mimeaz! ritual mpotrivirea;
- b!rba#ii se adun! cu b!ie#ii n afara satului "i performeaz! un ritual de
nmormntare;
- b!ie#ii sunt apoi supu"i unei practici de ini#iere: sunt circumci"i "i li se scoate un
dinte ac#iunile marcheaz! simbolic uciderea b!iatului;
- b!ie#ii sunt ini#ia#i n ceremoniile masculine, prin care li se transmite
masculinitatea moment prin care ritualul se relev! ca o form! de nv!#are;
- b!ie#ii se rentorc n sat unde sunt ntmpina#i cu ceremonii care marcheaz!
ntoarcerea lor din moarte ns! cu un nou statut, pe care cei din sat l recunosc
astfel public. De aici ncolo b!ie#ii care au trecut prin ritual au toate drepturile "i
ndatoririle specifice b!rba#ilor.

Spre deosebire de riturile de trecere, care au o semnifica#ie individual!, riturile de
intensificare au rolul de a dep#!i situa"ii de criz# din via"a unui grup, ori de a-l preg#ti
pentru situa"ii de criz# viitoare.
Astfel de ritualuri sunt organizate atunci cnd comunit!#ile trebuie s! fac! fa#!
situa#iilor de secet!, apari#iei unei epidemii, pericolului r!zboiului. n aceste cazuri se
def!"oar! ceremonii ample, de mas!, prin care se realizeaz! diminuarea efectelor
psihologice ale situa#iilor de criz!. Ceremoniile unesc oamenii, nl!tur! frica prin
invocarea ajutorului divin "i elimin! confuzia "i panica.
Tot de riturile de intensificare #in ceremoniile anuale sau sezoniere ale popula#iilor
agrare prin care se marcheaz! colectiv nceputul sau sfr"itul ciclurilor agricole, ori se
aduc mul#umiri pentru roadele ob#inute.

n raport cu religia, dar diferite de ea, alte dou! forme de rela#ionare la puteri "i for#e
de natur! supranatural! trebuie amintite: magia "i vr#jitoria.

Magia a fost interpretat! de James Frazer ca o pseudo"tiin#!. Aceasta presupune
utilizarea unor tehnici de producere a unor efecte prin ac#ionarea asupra unor cauze.
Aceste efecte ar fi ob#inute prin folosirea unor formule sau practici care ar determina
punerea n mi"care a unor for#e benefice sau malefice (n func#ie de care magia ar fi
alb! sau neagr!). Frazer delimiteaz! dou! tipuri de magie: magia prin asem#nare sau
prin imita#ie "i magia prin contagiune.
Magia prin asem!nare este bazat! pe ideea c! ac"iunea asupra unui simulacru ar
produce aceea!i ac"iune asupra originalului (practica Voodoo fiind cea mai cunoscut!
azi n aceast! tipologie).
70
Magia prin contagiune este bazat! pe ideea c! lucrurile care au fost odat# mpreun#
se influen"eaz# reciproc dup# separare (ac#iunea malefic! asupra unor fragmente
corporale unghii, p!r ar avea un efect malefic asupra persoanei de la care provin).


n fine vr!jitoria #ine "i ea de sfera credin#elor n for#e de natur! supranatural!. Ca "i
credin#!, vr!jitoria reprezint! un mod de a explica ac#iunile malefice prin abilit!#ile
nn!scute sau dobndite ale unor indivizi de a le face r!u altor indivizi, putndu-i chir
mboln!vi sau ucide.
Vr!jitoria presupune apelul la folosirea unor substan#e magice, la utilizarea unor
abilit!#i presupus nn!scute de a influen#a prin for#e spirituale lumea natural!, ca "i la
implicarea de vr!ji "i blesteme n#elese drept cuno"tin#e ezoterice, secrete pe care nu
oricine le poate folosi eficient.

S-ar putea să vă placă și