Sunteți pe pagina 1din 15

Norme de Protectie a Muncii Norme Generale de Protectie a Muncii Norme Specifice de Securitate a Muncii Legislatie in domeniul securitatii si sanatatii

ii in munca, conditii de munca (protectia muncii) Norma metodologica din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006 odul Muncii ! Legea nr. "3 din 2# ianuarie 2003$ te%t in vigoare incepand cu data de 22 decem&rie 200". 'e%t actuali(at in &a(a actelor normative modificatoare$ pu&licate in Monitorul )ficial al *omaniei$ Partea +$ pana la 19 decem&rie 200" Legea nr. 319,2006 ! Legea securitatii si sanatatii in munca$ pu&licata in Monitorul )ficial al *omaniei nr. 6#6 din 26 iulie 2006 Legea nr. 2#",200# privind securitatea generala a produselor Legea nr. 2#0,200# privind raspunderea producatorilor pentru pagu&ele generate de produsele cu defecte Legea nr. 2",200# pentru apro&area )rdonantei de urgenta a Guvernului nr. 96,2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca Legea nr. #36,2001 pentru apro&area )rdonantei de urgenta a Guvernului nr. 99,2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi e%treme pentru protectia persoanelor incadrate in munca Legea nr. 202,2002 privind egalitatea de sanse intre femei si &ar&ati Legea nr. 320,2001 pentru apro&area )rdonantei de urgenta a Guvernului nr. 13-,1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 10.,1999 pentru infiintarea si organi(area +nspectiei Muncii Legea nr. 1--,2000 privind modificarea si completarea Legii Protectiei Muncii nr.90,1996 Legea 1"",2000 pentru apro&area )rdonantei de urgenta a Guvernului nr. 16,2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de )rgani(atia +nternationala a Muncii Legea nr. 130,1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca Legea nr. 10.,1999 pentru infiintarea si organi(area +nspectiei Muncii$ repu&licata in Monitorul )ficial al *omaniei nr. -#0 din 10 octom&rie 2002 Legea nr. 90,1996 ! Legea Protectiei Muncii$ repu&licata in Monitorul )ficial al *omaniei nr. #- din 29 ianuarie 2001 Legea nr. 31,1991 privind sta&ilirea duratei timpului de munca su& . ore,(i pentru salariatii care lucrea(a in conditii deose&ite$ vatamatoare$ grele sau periculoase Legislatie in domeniul asigurarilor sociale Legea nr. "9.,2003 privind apro&area )rdonantei de /rgenta a Guvernului nr. 10-,2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3#6,2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si &oli profesionale Legea nr. 3#6,2002 ! Legea privind asigurarea pentru accidente de munca si &oli profesionale modificata prin )rdonanta de urgenta a Guvernului nr. 10- din 2#,10,2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3#6,2002 Legea nr. 33.,2002 privind apro&area )rdonantei de urgenta a Guvernului nr. #9,2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19,2000 privind sistemul pu&lic de pensii si al drepturi de asigurari sociale Legea nr. 22,2002 privind apro&area )rdonantei de urgenta a Guvernului nr. #1,2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19,2000 privind sistemul pu&lic de pensii si alte drepturi de asigurari sociale Legea nr. 19,2000 ! Legea privind sistemul pu&lic de pensii si alte drepturi de asigurari sociale Legea nr. 100,199. privind asistenta de sanatate pu&lica Legea nr. 1#",199- ! Legea asigurarilor sociale de sanatate$ a&rogata si inlocuita prin )/G nr. 1"0 din 31,10,2002 Legislatie in domeniul materialelor si substantelor periculoase Legea nr. 360,2003 privind regimul su&stantelor si preparatelor c0imice periculoase Legea nr. #"1,2001 pentru apro&area )rdonantei de urgenta a Guvernului nr. 200,2000 privind clasificarea$ etic0etarea si am&alarea su&stantelor si preparatelor c0imice periculoase Legea nr. #26,2001 pentru apro&area )rdonantei de urgenta a Guvernului nr. -.,2000 privind regimul deseurilor Legea nr. 99,2001 pentru apro&area )rdonantei de urgenta a Guvernului nr. 1-3,1999 privind suportarea de la &ugetul de stat a c0eltuielilor de ecologi(are a procesului de reciclare a deseurilor

Legea nr. 126,199" privind regimul materiilor e%plo(ive Legislatie in domeniul evaluarii conformitatii Legea nr. 60.,2001 privind evaluarea conformitatii produselor Legea nr. 2#",2002 pentru apro&area )rdonantei Guvernului nr. 3.,199. privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii Hotarari de Guvern 1otararea de Guvern nr. 11",200# privind sta&ilirea cerintelor esentiale de securitate ale ec0ipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata 1otararea de Guvern nr. 119,200# privind sta&ilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale 1otararea de Guvern nr. "39,200# privind limitarea nivelului emisiilor de (gomot in mediu produs de ec0ipamente destinate utili(arii in e%teriorul cladirilor 1otararea de Guvern nr. 1.-",200" privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate e%punerii la a(&est 1otararea de Guvern nr. 1.-6,200" privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la e%punerea lucratorilor la riscurile generate de vi&ratii 1otararea de Guvern nr. 300,2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mo&ile 1otararea de Guvern nr. #93,2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la e%punerea lucratorilor la riscurile generate de (gomot 1otararea de Guvern nr. 9-1,2006 privind cerintele minime pentru semnali(area de securitate si,sau de sanatate la locul de munca 1otararea de Guvern nr. 100-,2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la &ordul navelor 1otararea de Guvern nr. 102.,2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utili(area ec0ipamentelor cu ecran de vi(uali(are 1otararea de Guvern nr. 10#.,2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utili(area de catre lucratori a ec0ipamentelor individuale de protectie la locul de munca 1otararea de Guvern nr. 10#9,2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria e%tractiva de suprafata sau su&teran 1otararea de Guvern nr. 10"0,2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria e%tractiva de fora2 1otararea de Guvern nr. 10"1,2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care pre(inta riscuri pentru lucratori$ in special de afectiuni dorsolom&are 1otararea de Guvern nr. 10".,2006 privind cerintele minime pentru im&unatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi e%pusi unui potential risc datorat atmosferelor e%plo(ive 1otararea de Guvern nr. 1091,2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca 1otararea de Guvern nr. 1092,2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de e%punerea la agenti &iologici in munca 1otararea de Guvern nr. 1093,2006 privind sta&ilirea cerin3elor minime de securitate 4i sanatate pentru protec3ia lucratorilor impotriva riscurilor legate de e%punerea la agen3i cancerigeni sau mutageni la locul de munca 1otararea de Guvern nr. 113",2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la &ordul navelor de pescuit 1otararea de Guvern nr. 1136,2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la e%punerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice 1otararea de Guvern nr. 121.,2006 privind sta&ilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de pre(enta agentilor c0imici 1otararea de Guvern nr. 11#6,2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utili(area in munca de catre lucratori a ec0ipamentelor de munca 1otararea de Guvern nr. 1#2",2006 pentru apro&area Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii 5n munca nr. 319,2006 Legea 319 !""# privind protectia si securitatea muncii$ pu&licata in Monitorul )ficial al *omaniei$ Partea +$ nr. 6#6 din 26 iulie 2006 Parlamentul *omaniei adopta pre(enta lege.

6P+')L/L + $ispo%itii generale &rt' 1' ! 718 Pre(enta lege are ca scop instituirea de masuri privind promovarea im&unatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor. 728 Pre(enta lege sta&ileste principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale$ protectia sanatatii si securitatea lucratorilor$ eliminarea factorilor de risc si accidentare$ informarea$ consultarea$ participarea ec0ili&rata potrivit legii$ instruirea lucratorilor si a repre(entantilor lor$ precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii. &rt' !' ! onventiile internationale si contractele &ilaterale inc0eiate de persoane 2uridice romane cu parteneri straini$ in vederea efectuarii de lucrari cu personal roman pe teritoriul altor tari$ vor cuprinde clau(e privind securitatea si sanatatea in munca. 6P+')L/L ++ $omeniu de aplicare &rt' 3' ! 718 Pre(enta lege se aplica in toate sectoarele de activitate$ atat pu&lice$ cat si private. 728 Prevederile pre(entei legi se aplica anga2atorilor$ lucratorilor si repre(entantilor lucratorilor. &rt' (' ! 718 9ac e%ceptie de la prevederile art. 3 alin. 718 ca(urile in care particularitatile inerente ale anumitor activitati specifice din serviciile pu&lice$ cum ar fi fortele armate sau politia$ precum si ca(urile de de(astre$ inundatii si pentru reali(area masurilor de protectie civila$ vin in contradictie cu pre(enta lege. 728 +n ca(urile preva(ute la alin. 718 tre&uie sa se asigure securitatea si sanatatea lucratorilor$ tinandu!se seama de principiile sta&ilite prin pre(enta lege. &rt' )' ! +n sensul pre(entei legi$ termenii si e%presiile de mai 2os au urmatorul inteles: a8 lucrator ! persoana anga2ata de catre un anga2ator$ potrivit legii$ inclusiv studentii$ elevii in perioada efectuarii stagiului de practica$ precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca$ cu e%ceptia persoanelor care prestea(a activitati casnice; &8 anga2ator ! persoana fi(ica sau 2uridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsa&ilitatea intreprinderii si,sau unitatii; c8 alti participanti la procesul de munca ! persoane aflate in intreprindere si,sau unitate$ cu permisiunea anga2atorului$ in perioada de verificare preala&ila a aptitudinilor profesionale in vederea anga2arii$ persoane care prestea(a activitati in folosul comunitatii sau activitati in regim de voluntariat$ precum si someri pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala si persoane care nu au contract individual de munca inc0eiat in forma scrisa si pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mi2loc de pro&a; <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Legea 319,2006 comentata si e%plicata pe =!ul *G+id practic de protectia muncii*' <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< d8 repre(entant al lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor ! persoana aleasa$ selectata sau desemnata de lucratori$ in conformitate cu prevederile legale$ sa ii repre(inte pe acestia in ceea ce priveste pro&lemele referitoare la protectia securitatii si sanatatii lucratorilor in munca; e8 prevenire ! ansam&lul de dispo(itii sau masuri luate ori preva(ute in toate etapele procesului de munca$ in scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale; f8 eveniment ! accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului$ produs in timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu$ situatia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie$ in conditiile in care au fost implicate persoane anga2ate$ incidentul periculos$ precum si ca(ul suscepti&il de &oala profesionala sau legata de profesiune; g8 accident de munca ! vatamarea violenta a organismului$ precum si into%icatia acuta profesionala$ care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 (ile calendaristice$ invaliditate ori deces; 08 &oala profesionala ! afectiunea care se produce ca urmare a e%ercitarii unei meserii sau profesii$ cau(ata de agenti nocivi fi(ici$ c0imici ori &iologici caracteristici locului de munca$ precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului$ in procesul de munca; i8 ec0ipament de munca ! orice masina$ aparat$ unealta sau instalatie folosita in munca; 28 ec0ipament individual de protectie ! orice ec0ipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a!l prote2a impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca$ precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest o&iectiv; >8 loc de munca ! locul destinat sa cuprinda posturi de lucru$ situat in cladirile intreprinderii si,sau unitatii$ inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si,sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii;

l8 pericol grav si iminent de accidentare ! situatia concreta$ reala si actuala careia ii lipseste doar prile2ul declansator pentru a produce un accident in orice moment; m8 stagiu de practica ! instruirea cu caracter aplicativ$ specifica meseriei sau specialitatii in care se pregatesc elevii$ studentii$ ucenicii$ precum si somerii in perioada de reconversie profesionala; n8 securitate si sanatate in munca ! ansam&lul de activitati institutionali(ate avand ca scop asigurarea celor mai &une conditii in desfasurarea procesului de munca$ apararea vietii$ integritatii fi(ice si psi0ice$ sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca; o8 incident periculos ! evenimentul identifica&il$ cum ar fi e%plo(ia$ incendiul$ avaria$ accidentul te0nic$ emisiile ma2ore de no%e$ re(ultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a unui ec0ipament de munca sau,si din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucratorii$ dar ar fi fost posi&il sa ai&a asemenea urmari si,sau a cau(at ori ar fi fost posi&il sa produca pagu&e materiale; p8 servicii e%terne ! persoane 2uridice sau fi(ice din afara intreprinderii,unitatii$ a&ilitate sa preste(e servicii de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca$ conform legii; ?8 accident usor ! eveniment care are drept consecinta le(iuni superficiale care necesita numai acordarea primelor ingri2iri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de 3 (ile; r8 &oala legata de profesiune ! &oala cu determinare multifactoriala$ la care unii factori determinanti sunt de natura profesionala. 6P+')L/L +++ ,bligatiile anga-atorilor SECTIUNEA 1 Obligatii generale ale angajatorilor &rt' #' ! 7186nga2atorul are o&ligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca. 728 +n ca(ul in care un anga2ator apelea(a la servicii e%terne$ acesta nu este e%onerat de responsa&ilitatile sale in acest domeniu. 738 )&ligatiile lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu aduc atingere principiului responsa&ilitatii anga2atorului. &rt' .' ! 718+n cadrul responsa&ilitatilor sale$ anga2atorul are o&ligatia sa ia masurile necesare pentru: a8 asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor; &8 prevenirea riscurilor profesionale; c8 informarea si instruirea lucratorilor; d8 asigurarea cadrului organi(atoric si a mi2loacelor necesare securitatii si sanatatii in munca. 728 6nga2atorul are o&ligatia sa urmareasca adaptarea masurilor preva(ute la alin. 718$ tinand seama de modificarea conditiilor$ si pentru im&unatatirea situatiilor e%istente. 738 6nga2atorul are o&ligatia sa implemente(e masurile preva(ute la alin. 718 si 728 pe &a(a urmatoarelor principii generale de prevenire: a8 evitarea riscurilor; &8 evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; c8 com&aterea riscurilor la sursa; d8 adaptarea muncii la om$ in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca$ alegerea ec0ipamentelor de munca$ a metodelor de munca si de productie$ in vederea reducerii monotoniei muncii$ a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii; e8 adaptarea la progresul te0nic; f8 inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos; g8 de(voltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda te0nologiile$ organi(area muncii$ conditiile de munca$ relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca; 08adoptarea$ in mod prioritar$ a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala; i8 furni(area de instructiuni corespun(atoare lucratorilor. 7#8 9ara a aduce atingere altor prevederi ale pre(entei legi$ tinand seama de natura activitatilor din intreprindere si,sau unitate$ anga2atorul are o&ligatia: a8 sa evalue(e riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor$ inclusiv la alegerea ec0ipamentelor de munca$ a su&stantelor sau preparatelor c0imice utili(ate si la amena2area locurilor de munca; &8 ca$ ulterior evaluarii preva(ute la lit. a8 si daca este necesar$ masurile de prevenire$ precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre anga2ator sa asigure im&unatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansam&lul activitatilor intreprinderii si,sau unitatii respective si la toate nivelurile ierar0ice; c8 sa ia in considerare capacitatile lucratorului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca$ atunci cand ii incredintea(a sarcini;

d8 sa asigure ca planificarea si introducerea de noi te0nologii sa faca o&iectul consultarilor cu lucratorii si,sau repre(entantii acestora in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor$ determinate de alegerea ec0ipamentelor$ de conditiile si mediul de munca; e8 sa ia masurile corespun(atoare pentru ca$ in (onele cu risc ridicat si specific$ accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si!au insusit instructiunile adecvate. 7"8 9ara a aduce atingere altor prevederi ale pre(entei legi$ atunci cand in acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori din mai multe intreprinderi si,sau unitati$ anga2atorii acestora au urmatoarele o&ligatii: a8 sa coopere(e in vederea implementarii prevederilor privind securitatea$ sanatatea si igiena in munca$ luand in considerare natura activitatilor; &8 sa isi coordone(e actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale$ luand in considerare natura activitatilor; c8 sa se informe(e reciproc despre riscurile profesionale; d8 sa informe(e lucratorii si,sau repre(entantii acestora despre riscurile profesionale. 768 Masurile privind securitatea$ sanatatea si igiena in munca nu tre&uie sa comporte in nicio situatie o&ligatii financiare pentru lucratori. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Legea 319,2006 comentata si e%plicata pe =!ul *G+id practic de protectia muncii*' <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< SECTIUNEA a 2-a Servicii de prevenire si protectie &rt' /' ! 718 9ara a aduce atingere o&ligatiilor preva(ute la art. 6 si -$ anga2atorul desemnea(a unul sau mai multi lucratori pentru a se ocupa de activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din intreprindere si,sau unitate$ denumiti in continuare lucratori desemnati. 728 Lucratorii desemnati nu tre&uie sa fie pre2udiciati ca urmare a activitatii lor de protectie si a celei de prevenire a riscurilor profesionale. 738 Lucratorii desemnati tre&uie sa dispuna de timpul necesar pentru a!si putea indeplini o&ligatiile ce le revin prin pre(enta lege. 7#8 =aca in intreprindere si,sau unitate nu se pot organi(a activitatile de prevenire si cele de protectie din lipsa personalului competent$ anga2atorul tre&uie sa recurga la servicii e%terne. 7"8 +n ca(ul in care anga2atorul apelea(a la serviciile e%terne preva(ute la alin. 7#8$ acestea tre&uie sa fie informate de catre anga2ator asupra factorilor cunoscuti ca au efecte sau sunt suscepti&ili de a avea efecte asupra securitatii si sanatatii lucratorilor si tre&uie sa ai&a acces la informatiile preva(ute la art. 16 alin. 728. 768 Lucratorii desemnati tre&uie sa ai&a$ in principal$ atri&utii privind securitatea si sanatatea in munca si$ cel mult$ atri&utii complementare. &rt' 9' ! 718+n toate ca(urile$ pentru a se ocupa de organi(area activitatilor de prevenire si a celor de protectie$ tinand seama de marimea intreprinderii si,sau unitatii si,sau de riscurile la care sunt e%pusi lucratorii$ precum si de distri&utia acestora in cadrul intreprinderii si,sau unitatii$ se impune ca: a8 lucratorii desemnati sa ai&a capacitatea necesara si sa dispuna de mi2loacele adecvate; &8 serviciile e%terne sa ai&a aptitudinile necesare si sa dispuna de mi2loace personale si profesionale adecvate; c8 lucratorii desemnati si serviciile e%terne sa fie in numar suficient. 728Prevenirea riscurilor$ precum si protectia sanatatii si securitatea lucratorilor tre&uie sa fie asigurate de unul sau mai multi lucratori$ de un serviciu ori de servicii distincte din interiorul sau din e%teriorul intreprinderii si,sau unitatii. 738Lucratorul,lucratorii si,sau serviciul,serviciile preva(ute la alin. 728 tre&uie sa cola&ore(e intre ei ori de cate ori este necesar. 7#8in ca(ul microintreprinderilor si al intreprinderilor mici$ in care se desfasoara activitati fara riscuri deose&ite$ anga2atorul isi poate asuma atri&utiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru reali(area masurilor preva(ute de pre(enta lege$ daca are capacitatea necesara in domeniu. 7"8Ministerul Muncii$ Solidaritatii Sociale si 9amiliei sta&ileste prin norme metodologice de aplicare a prevederilor pre(entei legi capacitatile si aptitudinile necesare$ precum si numarul considerat suficient$ preva(ute la alin. 718 si 7#8. SECTIUNEA a 3-a Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, pericol grav si iminent &rt' 1"' ! 718 6nga2atorul are urmatoarele o&ligatii: a8 sa ia masurile necesare pentru acordarea primului a2utor$ stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor$ adaptate naturii activitatilor si marimii intreprinderii si,sau unitatii$ tinand seama de alte persoane pre(ente; &8 sa sta&ileasca legaturile necesare cu serviciile speciali(ate$ indeose&i in ceea ce priveste primul a2utor$ serviciul medical de urgenta$ salvare si pompieri.

728 Pentru aplicarea prevederilor alin. 718$ anga2atorul tre&uie sa desemne(e lucratorii care aplica masurile de prim a2utor$ de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor. 738 Numarul lucratorilor mentionati la alin. 728$ instruirea lor si ec0ipamentul pus la dispo(itia acestora tre&uie sa fie adecvate marimii si,sau riscurilor specifice intreprinderii si,sau unitatii. &rt' 11' ! 718 6nga2atorul are urmatoarele o&ligatii: a8 sa informe(e$ cat mai curand posi&il$ toti lucratorii care sunt sau pot fi e%pusi unui pericol grav si iminent despre riscurile implicate de acest pericol$ precum si despre masurile luate ori care tre&uie sa fie luate pentru protectia lor; &8 sa ia masuri si sa furni(e instructiuni pentru a da lucratorilor posi&ilitatea sa opreasca lucrul si,sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o (ona sigura$ in ca( de pericol grav si iminent; c8 sa nu impuna lucratorilor reluarea lucrului in situatia in care inca e%ista un pericol grav si iminent$ in afara ca(urilor e%ceptionale si pentru motive 2ustificate. 728 Lucratorii care$ in ca(ul unui pericol grav si iminent$ parasesc locul de munca si,sau o (ona periculoasa nu tre&uie sa fie pre2udiciati si tre&uie sa fie prote2ati impotriva oricaror consecinte negative si ne2ustificate pentru acestia. 738 6nga2atorul tre&uie sa se asigure ca$ in ca(ul unui pericol grav si iminent pentru propria securitate sau a altor persoane$ atunci cand seful ierar0ic imediat superior nu poate fi contactat$ toti lucratorii sunt apti sa aplice masurile corespun(atoare$ in conformitate cu cunostintele lor si cu mi2loacele te0nice de care dispun$ pentru a evita consecintele unui astfel de pericol. 7#8 Lucratorii nu tre&uie sa fie pre2udiciati pentru ca(urile preva(ute la alin. 738$ cu e%ceptia situatiilor in care acestia actionea(a imprudent sau dau dovada de negli2enta grava. SECTIUNEA a 4-a Alte obligatii ale angajatorilor &rt' 1!' ! 718 6nga2atorul are urmatoarele o&ligatii: a8 sa reali(e(e si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca$ inclusiv pentru acele grupuri sensi&ile la riscuri specifice; &8 sa decida asupra masurilor de protectie care tre&uie luate si$ dupa ca($ asupra ec0ipamentului de protectie care tre&uie utili(at; c8 sa tina evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 (ile de lucru$ a accidentelor usoare$ a &olilor profesionale$ a incidentelor periculoase$ precum si a accidentelor de munca$ astfel cum sunt definite la art. " lit. g8; d8 sa ela&ore(e pentru autoritatile competente si in conformitate cu reglementarile legale rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii sai. 728 Prin ordin al ministrului muncii$ solidaritatii sociale si familiei$ in functie de natura activitatilor si de marimea intreprinderilor$ se vor sta&ili o&ligatiile ce revin diferitelor categorii de intreprinderi cu privire la intocmirea documentelor preva(ute la alin. 718. &rt' 13' ! +n vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a &olilor profesionale$ anga2atorii au urmatoarele o&ligatii: a8 sa adopte$ din fa(a de cercetare$ proiectare si e%ecutie a constructiilor$ a ec0ipamentelor de munca$ precum si de ela&orare a te0nologiilor de fa&ricatie$ solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca$ prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de im&olnavire profesionala a lucratorilor; &8 sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri te0nice$ sanitare$ organi(atorice si de alta natura$ &a(at pe evaluarea riscurilor$ pe care sa il aplice corespun(ator conditiilor de munca specifice unitatii; c8 sa o&tina autori(atia de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca$ inainte de inceperea oricarei activitati$ conform prevederilor legale; d8 sa sta&ileasca pentru lucratori$ prin fisa postului$ atri&utiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca$ corespun(ator functiilor e%ercitate; e8 sa ela&ore(e instructiuni proprii$ in spiritul pre(entei legi$ pentru completarea si,sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca$ tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsa&ilitatea lor; f8 sa asigure si sa controle(e cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor preva(ute in planul de prevenire si de protectie sta&ilit$ precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca$ prin lucratorii desemnati$ prin propria competenta sau prin servicii e%terne; g8 sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor$ cum ar fi afise$ pliante$ filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea in munca; 08sa asigure informarea fiecarei persoane$ anterior anga2arii in munca$ asupra riscurilor la care aceasta este e%pusa la locul de munca$ precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare; i8 sa ia masuri pentru autori(area e%ercitarii meseriilor si a profesiilor preva(ute de legislatia specifica;

28 sa anga2e(e numai persoane care$ in urma e%amenului medical si$ dupa ca($ a testarii psi0ologice a aptitudinilor$ corespund sarcinii de munca pe care urmea(a sa o e%ecute si sa asigure controlul medical periodic si$ dupa ca($ controlul psi0ologic periodic$ ulterior anga2arii; >8 sa tina evidenta (onelor cu risc ridicat si specific preva(ute la art. - alin. 7#8 lit. e8; l8 sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispo(itivelor de protectie$ a aparaturii de masura si control$ precum si a instalatiilor de captare$ retinere si neutrali(are a su&stantelor nocive dega2ate in desfasurarea proceselor te0nologice; m8 sa pre(inte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor; n8 sa asigure reali(area masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prile2ul vi(itelor de control si al cercetarii evenimentelor; o8 sa desemne(e$ la solicitarea inspectorului de munca$ lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor; p8 sa nu modifice starea de fapt re(ultata din producerea unui accident mortal sau colectiv$ in afara de ca(urile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane; ?8 sa asigure ec0ipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor; r8 sa asigure ec0ipamente individuale de protectie; s8 sa acorde o&ligatoriu ec0ipament individual de protectie nou$ in ca(ul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie. &rt' 1(' ! 6limentatia de protectie se acorda in mod o&ligatoriu si gratuit de catre anga2atori persoanelor care lucrea(a in conditii de munca ce impun acest lucru si se sta&ileste prin contractul colectiv de munca si,sau contractul individual de munca. &rt' 1)' ! 718Materialele igienico!sanitare se acorda in mod o&ligatoriu si gratuit de catre anga2atori. 728 ategoriile de materiale igienico!sanitare$ precum si locurile de munca ce impun acordarea acestora se sta&ilesc prin contractul colectiv de munca si,sau contractul individual de munca. SECTIUNEA a 5-a 0nformarea lucratorilor &rt' 1#' ! 718'inand seama de marimea intreprinderii si,sau a unitatii$ anga2atorul tre&uie sa ia masuri corespun(atoare$ astfel incat lucratorii si,sau repre(entantii acestora sa primeasca$ in conformitate cu prevederile legale$ toate informatiile necesare privind: a8 riscurile pentru securitate si sanatate in munca$ precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie atat la nivelul intreprinderii si,sau unitatii$ in general$ cat si la nivelul fiecarui post de lucru si,sau fiecarei functii; &8 masurile luate in conformitate cu prevederile art. 10 alin. 728 si 738. 728 6nga2atorul tre&uie sa ia masuri corespun(atoare astfel incat anga2atorii lucratorilor din orice intreprindere si,sau unitate e%terioara$ care desfasoara activitati in intreprinderea si,sau in unitatea sa$ sa primeasca informatii adecvate privind aspectele la care s!a facut referire la alin. 718$ care privesc acesti lucratori. &rt' 1.' ! 6nga2atorul tre&uie sa ia masuri corespun(atoare pentru ca lucratorii desemnati sau repre(entantii lucratorilor$ cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor$ in vederea indeplinirii atri&utiilor si in conformitate cu prevederile pre(entei legi$ sa ai&a acces la: a8 evaluarea riscurilor si masurile de protectie$ preva(ute la art. 12 alin. 718 lit. a8 si &8; &8 evidenta si rapoartele preva(ute la art. 12 alin. 718 lit. c8 si d8; c8 informatii privind masurile din domeniul securitatii si sanatatii in munca$ precum si informatii provenind de la institutiile de control si autoritatile competente in domeniu. SECTIUNEA a 6-a Consultarea si participarea lucratorilor &rt' 1/' ! 7186nga2atorii consulta lucratorii si,sau repre(entantii lor si permit participarea acestora la discutarea tuturor pro&lemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca. 728 6plicarea prevederilor alin. 718 implica: a8 consultarea lucratorilor; &8 dreptul lucratorilor si,sau repre(entantilor lor sa faca propuneri; c8 participarea ec0ili&rata. 738 Lucratorii si,sau repre(entantii lucratorilor definiti la art. " lit. d8 iau parte in mod ec0ili&rat sau sunt consultati in preala&il si in timp util de catre anga2ator cu privire la: a8 orice masura care ar afecta semnificativ securitatea si sanatatea in munca; &8 desemnarea lucratorilor la care s!a facut referire la art. . alin. 718 si la art. 10 alin. 728$ precum si cu privire la activitatile la care s!a facut referire la art. . alin. 718; c8 informatiile la care s!a facut referire in art. 12 alin. 718$ art. 16 si 1-; d8 recurgerea$ dupa ca($ la servicii e%terne$ conform art. . alin. 7#8; e8 organi(area si planificarea instruirii preva(ute la art. 20 si 21.

7#8 *epre(entantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor au dreptul sa solicite anga2atorului sa ia masuri corespun(atoare si sa pre(inte propuneri in acest sens$ in scopul diminuarii riscurilor pentru lucratori si,sau al eliminarii surselor de pericol. 7"8 *epre(entantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor sau lucratorii nu pot fi pre2udiciati din cau(a activitatilor la care s!a facut referire in alin. 718!738. 768 6nga2atorul tre&uie sa acorde repre(entantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor un timp adecvat$ fara diminuarea drepturilor salariale$ si sa le furni(e(e mi2loacele necesare pentru a!si putea e%ercita drepturile si atri&utiile care decurg din pre(enta lege. 7-8 *epre(entantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor si,sau lucratorii au dreptul sa apele(e la autoritatile competente$ in ca(ul in care considera ca masurile adoptate si mi2loacele utili(ate de catre anga2ator nu sunt suficiente pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca. 7.8 *epre(entantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor tre&uie sa li se acorde posi&ilitatea de a!si pre(enta o&servatiile inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari$ in timpul vi(itelor de control. &rt' 19' ! +n vederea reali(arii prevederilor art. 16$ 1- si ale art. 1. alin. 718$ la nivelul anga2atorului se infiintea(a$ se organi(ea(a si functionea(a comitete de securitate si sanatate in munca. SECTIUNEA a 7-a 0nstruirea lucratorilor &rt' !"' ! 7186nga2atorul tre&uie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca$ in special su& forma de informatii si instructiuni de lucru$ specifice locului de munca si postului sau: a8 la anga2are; &8 la sc0im&area locului de munca sau la transfer; c8 la introducerea unui nou ec0ipament de munca sau a unor modificari ale ec0ipamentului e%istent; d8 la introducerea oricarei noi te0nologii sau proceduri de lucru; e8 la e%ecutarea unor lucrari speciale. 728 +nstruirea preva(uta la alin. 718 tre&uie sa fie: a8 adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri; &8 periodica si ori de cate ori este necesar. 738 6nga2atorul se va asigura ca lucratorii din intreprinderi si,sau unitati din e%terior$ care desfasoara activitati in intreprinderea si,sau unitatea proprie$ au primit instructiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate si sanatate in munca$ pe durata desfasurarii activitatilor. 7#8 *epre(entantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca au dreptul la instruire corespun(atoare. &rt' !1' ! 718+nstruirea preva(uta la art. 20 alin. 718$ 728 si 7#8 nu poate fi reali(ata pe c0eltuiala lucratorilor si,sau a repre(entantilor acestora. 728 +nstruirea preva(uta la art. 20 alin. 718 si 728 tre&uie sa se reali(e(e in timpul programului de lucru. 738 +nstruirea preva(uta la art. 20 alin. 7#8 tre&uie sa se efectue(e in timpul programului de lucru$ fie in interiorul$ fie in afara intreprinderii si,sau unitatii. 6P+')L/L +@ ,bligatiile lucratorilor &rt' !!' ! 9iecare lucrator tre&uie sa isi desfasoare activitatea$ in conformitate cu pregatirea si instruirea sa$ precum si cu instructiunile primite din partea anga2atorului$ astfel incat sa nu e%puna la pericol de accidentare sau im&olnavire profesionala atat propria persoana$ cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. &rt' !3' ! 718 +n mod deose&it$ in scopul reali(arii o&iectivelor preva(ute la art. 22$ lucratorii au urmatoarele o&ligatii: a8 sa utili(e(e corect masinile$ aparatura$ uneltele$ su&stantele periculoase$ ec0ipamentele de transport si alte mi2loace de productie; &8 sa utili(e(e corect ec0ipamentul individual de protectie acordat si$ dupa utili(are$ sa il inapoie(e sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; c8 sa nu procede(e la scoaterea din functiune$ la modificarea$ sc0im&area sau inlaturarea ar&itrara a dispo(itivelor de securitate proprii$ in special ale masinilor$ aparaturii$ uneltelor$ instalatiilor te0nice si cladirilor$ si sa utili(e(e corect aceste dispo(itive; d8 sa comunice imediat anga2atorului si,sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor$ precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; e8 sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si,sau anga2atorului accidentele suferite de propria persoana;

f8 sa coopere(e cu anga2atorul si,sau cu lucratorii desemnati$ atat timp cat este necesar$ pentru a face posi&ila reali(area oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari$ pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; g8 sa coopere(e$ atat timp cat este necesar$ cu anga2atorul si,sau cu lucratorii desemnati$ pentru a permite anga2atorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate$ in domeniul sau de activitate; 08 sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; i8 sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. 728 )&ligatiile preva(ute la alin. 718 se aplica$ dupa ca($ si celorlalti participanti la procesul de munca$ potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Legea 319,2006 comentata si e%plicata pe =!ul *G+id practic de protectia muncii*' <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 6P+')L/L @ 1upraveg+erea sanatatii &rt' !(' ! Masurile prin care se asigura supraveg0erea corespun(atoare a sanatatii lucratorilor in functie de riscurile privind securitatea si sanatatea in munca se sta&ilesc potrivit reglementarilor legale. &rt' !)' ! 718Masurile preva(ute la art. 2# vor fi sta&ilite astfel incat fiecare lucrator sa poata &eneficia de supraveg0erea sanatatii la intervale regulate. 728 Supraveg0erea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medicii de medicina a muncii. 6P+')L/L @+ 2omunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor SECTIUNEA 1 Evenimente &rt' !#' ! )rice eveniment$ asa cum este definit la art. " lit. f8$ va fi comunicat de indata anga2atorului$ de catre conducatorul locului de munca sau de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea acestuia. &rt' !.' ! 718 6nga2atorul are o&ligatia sa comunice evenimentele$ de indata$ dupa cum urmea(a: a8 inspectoratelor teritoriale de munca$ toate evenimentele asa cum sunt definite la art. " lit. f8; &8 asiguratorului$ potrivit Legii nr. 3#6,2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si &oli profesionale$ cu modificarile si completarile ulterioare$ evenimentele urmate de incapacitate temporara de munca$ invaliditate sau deces$ la confirmarea acestora; c8 organelor de urmarire penala$ dupa ca(. 728 )rice medic$ inclusiv medicul de medicina a muncii aflat intr!o relatie contractuala cu anga2atorul$ conform prevederilor legale$ va semnala o&ligatoriu suspiciunea de &oala profesionala sau legata de profesiune$ depistata cu prile2ul prestatiilor medicale. 738 Semnalarea preva(uta la alin. 728 se efectuea(a catre autoritatea de sanatate pu&lica teritoriala sau a municipiului Aucuresti$ de indata$ la constatarea ca(ului. &rt' !/' ! +n ca(ul accidentelor de circulatie produse pe drumurile pu&lice$ in care printre victime sunt si persoane aflate in indeplinirea unor sarcini de serviciu$ organele de politie rutiera competente vor trimite institutiilor si,sau persoanelor fi(ice,2uridice preva(ute la art. 29 alin. 718 lit. a8 si &8$ in termen de " (ile de la data solicitarii$ un e%emplar al procesului!ver&al de cercetare la fata locului. &rt' !9' ! 718 ercetarea evenimentelor este o&ligatorie si se efectuea(a dupa cum urmea(a: a8 de catre anga2ator$ in ca(ul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca; &8 de catre inspectoratele teritoriale de munca$ in ca(ul evenimentelor care au produs invaliditate evidenta sau confirmata$ deces$ accidente colective$ incidente periculoase$ in ca(ul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca lucratorilor la anga2atorii persoane fi(ice$ precum si in situatiile cu persoane date disparute; c8 de catre +nspectia Muncii$ in ca(ul accidentelor colective$ generate de unele evenimente deose&ite$ precum avariile sau e%plo(iile; d8 de catre autoritatile de sanatate pu&lica teritoriale$ respectiv a municipiului Aucuresti$ in ca(ul suspiciunilor de &oala profesionala si a &olilor legate de profesiune. 728 *e(ultatul cercetarii evenimentului se va consemna intr!un proces!ver&al. 738 +n ca( de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment$ institutia medico!legala competenta este o&ligata sa inainte(e inspectoratului teritorial de munca$ in termen de - (ile de la data decesului$ o copie a raportului de constatare medico!legala. SECTIUNEA a 2-a Accidente de munca &rt' 3"' ! 718+n sensul prevederilor art. " lit. g8$ este$ de asemenea$ accident de munca: a8 accidentul suferit de persoane aflate in vi(ita in intreprindere si,sau unitate$ cu permisiunea anga2atorului;

&8 accidentul suferit de persoanele care indeplinesc sarcini de stat sau de interes pu&lic$ inclusiv in cadrul unor activitati culturale$ sportive$ in tara sau in afara granitelor tarii$ in timpul si din cau(a indeplinirii acestor sarcini; c8 accidentul survenit in cadrul activitatilor cultural!sportive organi(ate$ in timpul si din cau(a indeplinirii acestor activitati; d8 accidentul suferit de orice persoana$ ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de vieti omenesti; e8 accidentul suferit de orice persoana$ ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul pu&lic si privat; f8 accidentul cau(at de activitati care nu au legatura cu procesul muncii$ daca se produce la sediul persoanei 2uridice sau la adresa persoanei fi(ice$ in calitate de anga2ator$ ori in alt loc de munca organi(at de acestia$ in timpul programului de munca$ si nu se datorea(a culpei e%clusive a accidentatului; g8 accidentul de traseu$ daca deplasarea s!a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul lucratorului la locul de munca organi(at de anga2ator si invers; 08 accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei 2uridice sau de la adresa persoanei fi(ice la locul de munca sau de la un loc de munca la altul$ pentru indeplinirea unei sarcini de munca; i8 accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei 2uridice sau de la adresa persoanei fi(ice la care este incadrata victima$ ori de la orice alt loc de munca organi(at de acestea$ la o alta persoana 2uridica sau fi(ica$ pentru indeplinirea sarcinilor de munca$ pe durata normala de deplasare; 28 accidentul suferit inainte sau dupa incetarea lucrului$ daca victima prelua sau preda uneltele de lucru$ locul de munca$ utila2ul ori materialele$ daca sc0im&a im&racamintea personala$ ec0ipamentul individual de protectie sau orice alt ec0ipament pus la dispo(itie de anga2ator$ daca se afla in &aie ori in spalator sau daca se deplasa de la locul de munca la iesirea din intreprindere sau unitate si invers; >8 accidentul suferit in timpul pau(elor regulamentare$ daca acesta a avut loc in locuri organi(ate de anga2ator$ precum si in timpul si pe traseul normal spre si de la aceste locuri; l8 accidentul suferit de lucratori ai anga2atorilor romani sau de persoane fi(ice romane$ delegati pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu in afara granitelor tarii$ pe durata si traseul preva(ute in documentul de deplasare; m8 accidentul suferit de personalul roman care efectuea(a lucrari si servicii pe teritoriul altor tari$ in &a(a unor contracte$ conventii sau in alte conditii preva(ute de lege$ inc0eiate de persoane 2uridice romane cu parteneri straini$ in timpul si din cau(a indeplinirii indatoririlor de serviciu; n8 accidentul suferit de cei care urmea(a cursuri de calificare$ recalificare sau perfectionare a pregatirii profesionale$ in timpul si din cau(a efectuarii activitatilor aferente stagiului de practica; o8 accidentul determinat de fenomene sau calamitati naturale$ cum ar fi furtuna$ viscol$ cutremur$ inundatie$ alunecari de teren$ trasnet 7electrocutare8$ daca victima se afla in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu; p8 disparitia unei persoane$ in conditiile unui accident de munca si in impre2urari care indreptatesc presupunerea decesului acesteia; ?8 accidentul suferit de o persoana aflata in indeplinirea atri&utiilor de serviciu$ ca urmare a unei agresiuni. 728 +n situatiile mentionate la alin. 718 lit. g8$ 08$ i8 si +8$ deplasarea tre&uie sa se faca fara a&ateri ne2ustificate de la traseul normal si$ de asemenea$ transportul sa se faca in conditiile preva(ute de reglementarile de securitate si sanatate in munca sau de circulatie in vigoare. &rt' 31' ! 6ccidentele de munca se clasifica$ in raport cu urmarile produse si cu numarul persoanelor accidentate$ in: a8 accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin 3 (ile calendaristice; &8 accidente care produc invaliditate; c8 accidente mortale; d8 accidente colective$ cand sunt accidentate cel putin 3 persoane in acelasi timp si din aceeasi cau(a. &rt' 3!' ! 718+nregistrarea accidentului de munca se face pe &a(a procesului!ver&al de cercetare. 728 6ccidentul de munca inregistrat de anga2ator se raportea(a de catre acesta la inspectoratul teritorial de munca$ precum si la asigurator$ potrivit legii. SECTIUNEA a 3-a Bolile profesionale &rt' 33' ! +n sensul prevederilor art. " lit. 08$ afectiunile suferite de elevi si studenti in timpul efectuarii instruirii practice sunt$ de asemenea$ &oli profesionale. &rt' 3(' ! 718=eclararea &olilor profesionale este o&ligatorie si se face de catre medicii din cadrul autoritatilor de sanatate pu&lica teritoriale si a municipiului Aucuresti. 728 ercetarea cau(elor im&olnavirilor profesionale$ in vederea confirmarii sau infirmarii lor$ precum si sta&ilirea de masuri pentru prevenirea altor im&olnaviri se fac de catre specialistii autoritatilor de sanatate pu&lica teritoriale$ in cola&orare cu inspectorii din inspectoratele teritoriale de munca. 738 =eclararea &olilor profesionale se face pe &a(a procesului!ver&al de cercetare.

7#8 Aolile profesionale nou!declarate se raportea(a lunar de catre autoritatea de sanatate pu&lica teritoriala si a municipiului Aucuresti la entrul national de coordonare metodologica si informare privind &olile profesionale din cadrul +nstitutului de Sanatate Pu&lica Aucuresti$ la entrul de alcul si Statistica Sanitara Aucuresti$ precum si la structurile teritoriale ale asiguratorului sta&ilit conform legii. 7"8 +nto%icatia acuta profesionala se declara$ se cercetea(a si se inregistrea(a atat ca &oala profesionala$ cat si ca accident de munca. 6P+')L/L @++ Grupuri sensibile la riscuri &rt' 3)' ! Grupurile sensi&ile la riscuri specifice$ cum ar fi: femeile gravide$ le0u(ele sau femeile care alaptea(a$ tinerii$ precum si persoanele cu di(a&ilitati$ tre&uie prote2ate impotriva pericolelor care le afectea(a in mod specific. &rt' 3#' ! 6nga2atorii au o&ligatia sa amena2e(e locurile de munca tinand seama de pre(enta grupurilor sensi&ile la riscuri specifice. 6P+')L/L @+++ 0nfractiuni &rt' 3.' ! 718 Neluarea vreuneia dintre masurile legale de securitate si sanatate in munca de catre persoana care avea indatorirea de a lua aceste masuri$ daca se creea(a un pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca sau de im&olnavire profesionala$ constituie infractiune si se pedepseste cu inc0isoare de la un an la 2 ani sau cu amenda. 728 =aca fapta preva(uta la alin. 718 a produs consecinte deose&ite$ pedeapsa este inc0isoarea de la un an la 3 ani sau amenda. 738 9apta preva(uta la alin. 718 savarsita din culpa se pedepseste cu inc0isoare de la 3 luni la un an sau cu amenda$ iar fapta preva(uta la alin. 728 savarsita din culpa se pedepseste cu inc0isoare de la 6 luni la un an sau cu amenda. &rt' 3/' ! 718 Nerespectarea de catre orice persoana a o&ligatiilor si a masurilor sta&ilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca$ daca prin aceasta se creea(a un pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca sau de im&olnavire profesionala$ constituie infractiune si se pedepseste cu inc0isoare de la un an la 2 ani sau cu amenda. 728 =aca fapta preva(uta in alin. 718 a produs consecinte deose&ite$ pedeapsa este inc0isoarea de la un an la 3 ani sau amenda. 738 =aca nerespectarea consta in repunerea in functiune a instalatiilor$ masinilor si utila2elor$ anterior eliminarii tuturor deficientelor pentru care s!a luat masura opririi lor$ pedeapsa este inc0isoarea de la un an la 2 ani sau amenda. 7#8 9aptele preva(ute la alin. 718 si 738 savarsite din culpa se pedepsesc cu inc0isoare de la 3 luni la un an sau cu amenda$ iar fapta preva(uta la alin. 728 savarsita din culpa se pedepseste cu inc0isoare de la 6 luni la un an sau cu amenda. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 6fla cum sa eviti sanctiunile preva(ute de Legea 319,2006 cu a2utorul =!ului *G+id practic de protectia muncii*' <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 6P+')L/L +B 2ontraventii &rt' 39' ! 718 onstituie contraventii faptele savarsite de anga2atorii aflati in una dintre situatiile preva(ute de pre(enta lege. 728 onstituie contraventie si se sanctionea(a cu amenda de la ".000 lei la 10.000 lei incalcarea dispo(itiilor art. 13 lit. &8$ c8$ p8 si r8. 738 onstituie contraventie si se sanctionea(a cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei incalcarea dispo(itiilor art. 13 lit. n8. 7#8 onstituie contraventie si se sanctionea(a cu amenda de la #.000 lei la ..000 lei incalcarea dispo(itiilor art. 12 alin. 718 lit. a8 si &8$ art. 13 lit. a8$ d8!f8$ 08!m8 si o8$ art. 20$ art. 29 alin. 718 lit. a8 si ale art. 32 alin. 728. 7"8 onstituie contraventie si se sanctionea(a cu amenda de la 3."00 lei la -.000 lei incalcarea dispo(itiilor art. alin. 7#8!768$ art. .$ art. 11 alin. 718 si 738$ art. 13 lit. ?8 si s8 si ale art. 2- alin. 718 lit. a8 si &8. 768 onstituie contraventii si se sanctionea(a cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei urmatoarele fapte: a8 incalcarea dispo(itiilor art. 9 alin. 718$ ale art. 10 si 16; &8 incalcarea dispo(itiilor art. 1#$ 1" si ale art. 3# alin. 718. 7-8 onstituie contraventie si se sanctionea(a cu amenda de la 2."00 lei la ".000 lei incalcarea dispo(itiilor art. 11 alin. 728 si 7#8$ ale art. 1-$ 19 si 21. 7.8 onstituie contraventii si se sanctionea(a cu amenda de la 2.000 lei la #.000 lei urmatoarele fapte:

a8 incalcarea dispo(itiilor art. 12 alin. 718 lit. c8 si d8$ art. 13 lit. g8$ art. 1. alin. 7"8 si 768 si ale art. 36; &8 incalcarea dispo(itiilor art. 3# alin. 7"8. 798 onstituie contraventie si se sanctionea(a cu amenda de la ".000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind: a8 fa&ricarea$ transportul$ depo(itarea$ manipularea sau utili(area su&stantelor ori preparatelor c0imice periculoase si a deseurilor re(ultate; &8 prevenirea pre(entei peste limitele ma%ime admise a agentilor c0imici$ fi(ici sau &iologici$ precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman; c8 darea in e%ploatare sau repunerea in functiune$ partiala ori totala$ a constructiilor$ ec0ipamentelor de munca noi sau reparate$ precum si pentru aplicarea proceselor te0nologice; d8 intocmirea si respectarea documentatiilor te0nice pentru e%ecutarea lucrarilor care necesita masuri speciale de siguranta; e8 folosirea surselor de foc desc0is si fumatul la locurile de munca unde acestea sunt inter(ise; f8 prevenirea accidentelor prin electrocutare la e%ecutarea$ e%ploatarea$ intretinerea si repararea instalatiilor si a ec0ipamentelor electrice$ precum si pentru prevenirea efectelor electricitatii statice si ale descarcarilor atmosferice; g8 asigurarea si folosirea instalatiilor electrice de constructie adecvate la locurile de munca unde e%ista pericole de incendiu sau de e%plo(ie; 08 asigurarea celei de!a doua surse de alimentare cu energie electrica a ec0ipamentelor de munca; i8 transportul$ manipularea si depo(itarea ec0ipamentelor de munca$ materialelor si produselor; 28 delimitarea$ ingradirea si semnali(area (onelor periculoase; >8 semnali(area de securitate si,sau de sanatate la locul de munca; l8 asigurarea e%ploatarii fara pericole a recipientelor!&utelii cu ga(e comprimate sau lic0efiate$ a instalatiilor mecanice su& presiune si a celor de ridicat$ a conductelor prin care circula fluide su& presiune si a altor asemenea ec0ipamente de munca; m8 utili(area$ intretinerea$ revi(ia si repararea periodica a ec0ipamentelor de munca; n8 asigurarea$ marcarea si intretinerea cailor de acces si de circulatie; o8 asigurarea iluminatului de siguranta; p8 organi(area activitatii de pastrare$ intretinere si denocivi(are a ec0ipamentului individual de protectie; ?8 intocmirea documentelor de urmarire a parametrilor functionali ai ec0ipamentelor de munca si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile cu regim special de e%ploatare; r8 aplicarea metodelor de e%ploatare miniera$ e%ecutia$ e%ploatarea si intretinerea lucrarilor miniere$ reali(area si functionarea sistemului de aera2$ corespun(ator clasificarii minelor din punctul de vedere al emanatiilor de ga(e; s8 amena2area locurilor de munca pentru lucrul la inaltime$ in spatii inc0ise si in conditii de i(olare. &rt' ("' ! onstituie contraventie si se sanctionea(a cu amenda de la ".000 lei la 10.000 lei nepre(entarea de catre serviciile e%terne a raportului semestrial de activitate. &rt' (1' ! Sanctiunile contraventionale preva(ute la art. 39 alin. 728 !798 si la art. #0 se aplica anga2atorilor. &rt' (!' ! 718 onstatarea contraventiilor si aplicarea amen(ilor preva(ute la art. 39 alin. 728 !798 si la art. #0 se fac de catre inspectorii de munca. 728 onstatarea contraventiilor si aplicarea amen(ilor preva(ute la art. 39 alin. 768 lit. &8 si alin. 7.8 lit. &8 se fac si de catre inspectorii sanitari din cadrul Ministerului Sanatatii Pu&lice si al unitatilor su&ordonate. 738 +n ca( de constatare a unei situatii care se incadrea(a in prevederile art. 3- si 3.$ inspectorii preva(uti la alin. 718 si 728 vor sesi(a de indata organele de urmarire penala competente$ potrivit legii. &rt' (3' ! 718Prevederile art. 39 alin. 728 !798 si ale art. #0 se completea(a cu dispo(itiile )rdonantei Guvernului nr. 2,2001 privind regimul 2uridic al contraventiilor$ apro&ata cu modificari si completari prin Legea nr. 1.0,2002$ cu modificarile si completarile ulterioare. 728 ontravenientul poate ac0ita pe loc sau in termen de cel mult #. de ore de la data inc0eierii procesului!ver&al ori$ dupa ca($ de la data comunicarii acestuia 2umatate din minimul amen(ii preva(ute de lege$ corespun(ator faptei pentru care a fost sanctionat$ inspectorul de munca facand mentiune despre aceasta posi&ilitate in procesul!ver&al. &rt' ((' ! 6nga2atorii raspund patrimonial$ potrivit legii civile$ pentru pre2udiciile cau(ate victimelor accidentelor de munca sau &olilor profesionale$ in masura in care daunele nu sunt acoperite integral prin prestatiile asigurarilor sociale de stat. 6P+')L/L B &utoritati competente si institutii cu atributii in domeniu &rt' ()' ! 718 Ministerul Muncii$ Solidaritatii Sociale si 9amiliei este autoritatea competenta in domeniul securitatii si sanatatii in munca. 728 Principalele atri&utii ale Ministerului Muncii$ Solidaritatii Sociale si 9amiliei in acest domeniu sunt urmatoarele:

a8 ela&orea(a politica si strategia nationala in domeniul securitatii si sanatatii in munca$ in cola&orare cu Ministerul Sanatatii Pu&lice si prin consultarea cu alte institutii cu atri&utii in domeniu; &8 ela&orea(a proiecte de acte normative in vederea implementarii unitare a strategiei nationale si a ac?uis!ului comunitar din domeniu; c8 avi(ea(a reglementarile cu implicatii in domeniu initiate de alte institutii$ potrivit legii$ si participa$ dupa ca($ la ela&orarea unor astfel de reglementari; d8 monitori(ea(a aplicarea legislatiei pe &a(a datelor$ a informatiilor si a propunerilor transmise de institutiile aflate in su&ordine sau coordonare$ precum si ale celor cu care cola&orea(a in desfasurarea activitatii; e8 a&ilitea(a persoane 2uridice si fi(ice pentru a presta servicii de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca$ denumite in pre(enta lege servicii e%terne$ la care se face referire la art. . alin. 7#8; f8 recunoaste$ desemnea(a$ notifica si supraveg0ea(a la&oratoare de incercari$ precum si organisme din domeniul sau de competenta$ in conditiile legii; g8 coordonea(a$ in cola&orare cu Ministerul Cducatiei si ercetarii$ ela&orarea programelor de cercetare de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munca; 08 organi(ea(a$ impreuna cu Ministerul Cducatiei si ercetarii$ activitatea de pregatire generala si,sau de specialitate in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru institutiile de invatamant; i8 desfasoara activitati de informare!documentare$ potrivit legii; 28 avi(ea(a materiale de informare si instruire$ cum ar fi suporturi de curs$ &rosuri$ pliante$ afise ela&orate de alte persoane 2uridice sau fi(ice$ in sensul asigurarii concordantei mesa2elor pe care acestea le contin cu prevederile legislatiei in vigoare; >8 repre(inta statul in relatiile internationale din domeniul sau de competenta. 6rt. #6. ! 718 Ministerul Sanatatii Pu&lice$ ca organ de specialitate al administratiei pu&lice centrale$ este autoritatea centrala in domeniul asistentei de sanatate pu&lica. 728 Ministerul Sanatatii Pu&lice indeplineste$ in principal$ urmatoarele atri&utii in domeniul sanatatii lucratorilor la locul de munca: a8 coordonea(a activitatea de medicina a muncii la nivel national; &8 ela&orea(a sau avi(ea(a reglementari pentru protectia sanatatii in relatie cu mediul de munca$ pentru promovarea sanatatii la locul de munca$ precum si pentru medicina muncii; c8 supraveg0ea(a starea de sanatate a lucratorilor; d8 asigura formarea si perfectionarea profesionala in domeniul medicinei muncii; e8 coordonea(a activitatea de cercetare$ declarare$ inregistrare si evidenta a &olilor profesionale si a celor legate de profesiune; f8 autori(ea(a,avi(ea(a si controlea(a calitatea serviciilor medicale acordate lucratorilor la locul de munca; g8 cola&orea(a cu alte institutii implicate in activitati cu impact asupra sanatatii lucratorilor; 08indeplineste si alte atri&utii$ conform competentelor sale in domeniu$ reglementate prin legi speciale. 6rt. #-. ! 718 +nspectia Muncii repre(inta autoritatea competenta in ceea ce priveste controlul aplicarii legislatiei referitoare la securitatea si sanatatea in munca. 728 +nstitutia preva(uta la alin. 718 controlea(a modul in care se aplica legislatia nationala din domeniul securitatii si sanatatii in munca la toate persoanele fi(ice si 2uridice din sectoarele preva(ute la art. 3 alin. 718$ cu e%ceptia celor preva(ute la art. "0 alin. 718 si 728$ si are$ in principal$ urmatoarele atri&utii: a8 controlea(a reali(area programelor de prevenire a riscurilor profesionale; &8 solicita masuratori si determinari$ e%aminea(a pro&e de produse si de materiale in unitati si in afara acestora$ pentru clarificarea unor evenimente sau situatii de pericol; c8 dispune sistarea activitatii sau scoaterea din functiune a ec0ipamentelor de munca$ in ca(ul in care constata o stare de pericol grav si iminent de accidentare sau de im&olnavire profesionala si sesi(ea(a$ dupa ca($ organele de urmarire penala; d8 cercetea(a evenimentele conform competentelor$ avi(ea(a cercetarea$ sta&ileste sau confirma caracterul accidentelor; e8 coordonea(a$ in cola&orare cu +nstitutul National de Statistica si cu celelalte institutii implicate$ dupa ca($ sistemul de raportare si evidenta a accidentelor de munca si a incidentelor$ iar$ in cola&orare cu Ministerul Sanatatii Pu&lice$ sistemul de raportare a &olilor profesionale sau legate de profesie; f8 anali(ea(a activitatea serviciilor e%terne preva(ute la art. . alin. 7#8 si propune retragerea a&ilitarii$ dupa ca(; g8 raportea(a Ministerului Muncii$ Solidaritatii Sociale si 9amiliei situatiile deose&ite care necesita im&unatatirea reglementarilor din domeniul securitatii si sanatatii in munca; 08furni(ea(a informatii celor interesati despre cele mai eficace mi2loace de respectare a legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca. 6rt. #.. ! 718 6siguratorul$ sta&ilit de lege$ repre(inta autoritatea competenta in domeniul asigurarii pentru accidente de munca si &oli profesionale. 728 +nstitutia preva(uta la alin. 718 are atri&utii pentru: a8spri2inirea activitatii de prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca a anga2atorilor;

&8 rea&ilitarea medicala si$ dupa ca($ psi0ologica$ precum si compensarea victimelor accidentelor de munca si ale &olilor profesionale; c8 raportarea catre Ministerul Muncii$ Solidaritatii Sociale si 9amiliei a situatiilor deose&ite care necesita im&unatatirea reglementarilor din domeniul securitatii si sanatatii in munca. &rt' (9' ! +nstitutul National de ercetare!=e(voltare pentru Protectia Muncii fundamentea(a stiintific masurile de im&unatatire a activitatii de securitate si sanatate in munca si promovea(a politica sta&ilita pentru acest domeniu. &rt' )"' ! 718 Ministerul 6pararii Nationale$ structurile militare si structurile in care isi desfasoara activitatea functionari pu&lici cu statut special din cadrul Ministerului 6dministratiei si +nternelor$ =irectia Generala a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Dustitiei$ Serviciul *oman de +nformatii$ Serviciul de +nformatii C%terne$ Serviciul de Protectie si Pa(a$ Serviciul de 'elecomunicatii Speciale$ precum si omisia Nationala pentru ontrolul 6ctivitatilor Nucleare organi(ea(a$ coordonea(a si controlea(a activitatea de securitate si sanatate in munca din unitatile lor$ prin serviciile de prevenire si protectie create sau desemnate de catre aceste institutii$ in scopul aplicarii prevederilor pre(entei legi. 728 ercetarea$ inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a &olilor profesionale produse in unitatile din su&ordinea institutiilor preva(ute la alin. 718 se efectuea(a de organele proprii ale acestora. 738 +nstitutiile preva(ute la alin. 718 pot ela&ora reglementari proprii pentru aplicarea pre(entei legi$ in completarea celor e%istente la nivel national. 6P+')L/L B+ $ispo%itii finale &rt' )1' ! 718 Se apro&a prin 0otarare a Guvernului$ la propunerea Ministerului Muncii$ Solidaritatii Sociale si 9amiliei$ urmatoarele acte normative: a8 normele metodologice de aplicare a prevederilor pre(entei legi; &8 transpunerea directivelor specifice referitoare la securitatea si sanatatea in munca. (la data 13-Jul-2007 Art. 51, alin. (1), lit ra !. din "a#it$lul %I a &$'t r (l ) ntat d Hotarirea 600 !00") (2) In a#li"ar a #r * d ril$r #r + nt i l (i, ,ini't rul ,un"ii, S$lidaritatii S$"ial 'i -a)ili i *a la.$ra #r$i "t d a"t n$r)ati* n " 'ar i)#l ) ntarii 'i/'au ada#tarii 'ituatiil$r 0i't nt la " rint l #r + nt i l (i. Art# $!# - (1) A"ti*itatil d int r ' nati$nal in d$) niul ' "uritatii 'i 'anatatii in )un"a 'i 'ur' l d a"$# rir a "1 ltui lil$r n " 'ar in * d r a r ali+arii a" 't$ra ' a#r$.a #rin 1$tarar a 2u* rnului, la #r$#un r a ,ini't rului ,un"ii, S$lidaritatii S$"ial 'i -a)ili i. (la data 15-N$*-2006 Art. 51, alin. (2) din "a#it$lul %I a &$'t r (l ) ntat d Ordinul "$% !006) (2) A"ti*itatil d int r ' nati$nal #ri*ind " r" tar a 'tiinti&i"a in d$) niul ' "uritatii 'i 'anatatii in )un"a ' &inant a+a din &$nduril #r *a+ut # ntru a" 't a, #$tri*it l (ii. Art# $%# - (1) 3r + nta l ( intra in *i($ar la data d 1 $"t$).ri 2006. (2) 4a data intrarii in *i($ar a #r + nt i l (i ' a.r$(a 4 ( a #r$t "ti i )un"ii nr. 50/1556, r #u.li"ata in ,$nit$rul 6&i"ial al 7$)ani i, 3art a I, nr. 47 din 25 ianuari 2001, "u )$di&i"aril 'i "$)#l taril ult ri$ar , 8 "r tul C$n'iliului d Stat nr. 400/1591 # ntru in'tituir a un$r r (uli #ri*ind 0#l$atar a 'i intr tin r a in'talatiil$r, utila: l$r 'i )a'inil$r, intarir a $rdinii 'i di'"i#lin i in )un"a in unitatil "u &$" "$ntinuu 'au "ar au in'talatii "u (rad ridi"at d # ri"$l in 0#l$atar , r #u.li"at in !ul tinul 6&i"ial, 3art a I, nr. 5 din 11 ianuari 1592, #r "u) 'i $ri" alt di'#$+itii "$ntrar . 3r + nta l ( tran'#un 8ir "ti*a C$n'iliului nr. 95/351/CEE #ri*ind intr$du" r a d )a'uri # ntru #r$)$*ar a i).unatatirii ' "uritatii 'i 'anatatii lu"rat$ril$r la l$"ul d )un"a, #u.li"ata in Jurnalul 6&i"ial al C$)unitatil$r Eur$# n (J6CE) nr. 4 193/1595. A" a'ta l ( a &$'t ad$#tata d 3arla) ntul 7$)ani i, "u r '# "tar a #r * d ril$r art. 75 'i al art. 76 alin. (1) din C$n'titutia 7$)ani i, r #u.li"ata. P&ESE'()*E+E CA,E&E( 'EP-*A*(+O& !628AN 64TEANU P&ESE'()*E+E SE)A*-+-( NIC64AE ;ACA76IU 728 6ctivitatile de interes national privind cercetarea stiintifica in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finantea(a din fondurile preva(ute pentru acestea$ potrivit legii. &rt' )3' ! 718 Pre(enta lege intra in vigoare la data de 1 octom&rie 2006. 728 La data intrarii in vigoare a pre(entei legi se a&roga Legea protectiei muncii nr. 90,1996$ repu&licata in Monitorul )ficial al *omaniei$ Partea +$ nr. #- din 29 ianuarie 2001$ cu modificarile si completarile ulterioare$ =ecretul onsiliului de Stat nr. #00,19.1 pentru instituirea unor reguli privind e%ploatarea si intretinerea instalatiilor$ utila2elor si masinilor$ intarirea ordinii si disciplinei in munca in unitatile cu foc continuu sau care au instalatii cu grad ridicat de pericol in e%ploatare$ repu&licat in Auletinul )ficial$ Partea +$ nr. " din 11 ianuarie 19.2$ precum si orice alte dispo(itii contrare.

Pre(enta lege transpune =irectiva onsiliului nr. .9,391, CC privind introducerea de masuri pentru promovarea im&unatatirii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca$ pu&licata in Durnalul )ficial al omunitatilor Curopene 7D) C8 nr. L 1.3,19.9. 6ceasta lege a fost adoptata de Parlamentul *omaniei$ cu respectarea prevederilor art. -" si ale art. -6 alin. 718 din onstitutia *omaniei$ repu&licata. P3414$0N54L4 2&M4340 $4P65&50L,3 A)G=6N )L'C6N/ P3414$0N54L4 14N&56L60 N+ )L6C @6 6*)+/ 728 +n aplicarea prevederilor pre(entei legi$ Ministerul Muncii$ Solidaritatii Sociale si 9amiliei va ela&ora proiecte de acte normative necesare implementarii si,sau adaptarii situatiilor e%istente la cerintele pre(entei legi. &rt' )!' ! 718 6ctivitatile de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munca si sursele de acoperire a c0eltuielilor necesare in vederea reali(arii acestora se apro&a prin 0otarare a Guvernului$ la propunerea Ministerului Muncii$ Solidaritatii Sociale si 9amiliei. (la data 15-N$*-2006 Art. 51, alin. (2) din "a#it$lul %I a &$'t r (l ) ntat d Ordinul "$% !006) (2) A"ti*itatil d int r ' nati$nal #ri*ind " r" tar a 'tiinti&i"a in d$) niul ' "uritatii 'i 'anatatii in )un"a ' &inant a+a din &$nduril #r *a+ut # ntru a" 't a, #$tri*it l (ii. Art# $%# - (1) 3r + nta l ( intra in *i($ar la data d 1 $"t$).ri 2006. (2) 4a data intrarii in *i($ar a #r + nt i l (i ' a.r$(a 4 ( a #r$t "ti i )un"ii nr. 50/1556, r #u.li"ata in ,$nit$rul 6&i"ial al 7$)ani i, 3art a I, nr. 47 din 25 ianuari 2001, "u )$di&i"aril 'i "$)#l taril ult ri$ar , 8 "r tul C$n'iliului d Stat nr. 400/1591 # ntru in'tituir a un$r r (uli #ri*ind 0#l$atar a 'i intr tin r a in'talatiil$r, utila: l$r 'i )a'inil$r, intarir a $rdinii 'i di'"i#lin i in )un"a in unitatil "u &$" "$ntinuu 'au "ar au in'talatii "u (rad ridi"at d # ri"$l in 0#l$atar , r #u.li"at in !ul tinul 6&i"ial, 3art a I, nr. 5 din 11 ianuari 1592, #r "u) 'i $ri" alt di'#$+itii "$ntrar . 3r + nta l ( tran'#un 8ir "ti*a C$n'iliului nr. 95/351/CEE #ri*ind intr$du" r a d )a'uri # ntru #r$)$*ar a i).unatatirii ' "uritatii 'i 'anatatii lu"rat$ril$r la l$"ul d )un"a, #u.li"ata in Jurnalul 6&i"ial al C$)unitatil$r Eur$# n (J6CE) nr. 4 193/1595. A" a'ta l ( a &$'t ad$#tata d 3arla) ntul 7$)ani i, "u r '# "tar a #r * d ril$r art. 75 'i al art. 76 alin. (1) din C$n'titutia 7$)ani i, r #u.li"ata. P&ESE'()*E+E CA,E&E( 'EP-*A*(+O& !628AN 64TEANU P&ESE'()*E+E SE)A*-+-( NIC64AE ;ACA76IU 728 6ctivitatile de interes national privind cercetarea stiintifica in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finantea(a din fondurile preva(ute pentru acestea$ potrivit legii. &rt' )3' ! 718 Pre(enta lege intra in vigoare la data de 1 octom&rie 2006. 728 La data intrarii in vigoare a pre(entei legi se a&roga Legea protectiei muncii nr. 90,1996$ repu&licata in Monitorul )ficial al *omaniei$ Partea +$ nr. #- din 29 ianuarie 2001$ cu modificarile si completarile ulterioare$ =ecretul onsiliului de Stat nr. #00,19.1 pentru instituirea unor reguli privind e%ploatarea si intretinerea instalatiilor$ utila2elor si masinilor$ intarirea ordinii si disciplinei in munca in unitatile cu foc continuu sau care au instalatii cu grad ridicat de pericol in e%ploatare$ repu&licat in Auletinul )ficial$ Partea +$ nr. " din 11 ianuarie 19.2$ precum si orice alte dispo(itii contrare. Pre(enta lege transpune =irectiva onsiliului nr. .9,391, CC privind introducerea de masuri pentru promovarea im&unatatirii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca$ pu&licata in Durnalul )ficial al omunitatilor Curopene 7D) C8 nr. L 1.3,19.9. 6ceasta lege a fost adoptata de Parlamentul *omaniei$ cu respectarea prevederilor art. -" si ale art. -6 alin. 718 din onstitutia *omaniei$ repu&licata. P3414$0N54L4 2&M4340 $4P65&50L,3 A)G=6N )L'C6N/ P3414$0N54L4 14N&56L60 N+ )L6C @6 6*)+/