Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE CUMP!

RARE-VNZARE A IMOBILULUI (localitatea) 20__

_______________________________________________________ , numit! n continuare (clonumirea ntreprinderii, organiza"iei, institu"iei sau n.p.p. persoanei fizice) Vnz!tor", n persoana ______________ , activnd n baza_________________________________ (n.p.p., func"ia) (statutului, hot!rrei, procurii etc.)

pe de o parte, #i ___________________________________________ , numit! n continuare (denumirea ntreprinderii, organiza"iei, n.p.p. pers. fiz.) Cump!r!tor", n persoana _______________ , activnd n baza ______________________ , (n.p.p., func"ia) pe de alt! parte, au ncheiat prezentul contract despre urm!toarele: 1. Obiectul contractului 1.1. Vnz!torul se oblig! s! transmit! n proprietatea Cump!r!torului__________________ ________________________, numit(!) n continuare Obiect", iar Cump!r!torul se oblig! s! (denumirea imobilului) preia Obiectul #i s! achite suma de bani (pre"ul), indicat! n prezentul contract. 1.2. Descrierea obiectului:________________________________________________________ (locul afl!rii, situarea lui. suprafa"a, alte caracteristici care permit determinarea definitiv! (stabilirea) a bunului imobil) 2. Obliga"iile p#r"ilor 2.1. Vnz!torul se oblig!: 2.1.1. S! transmit! Obiectul Cump!r!torului nu mai trziu de _____________________________ (se poate indica data concret! #i ora transmiterii Obiectului sau o perioad! oarecare de timp) 2.1.2. S! transmit! mpreun! cu Obiectul documentele n conformitate cu lista (Anexa nr.1), care este parte integrant! a prezentului contract. 2.1.3. S! transmit! Obiectul, calitatea c!ruia corespunde: ___________________________ (de indicat calitatea Obiectului) 2.1.4. S! efectueze din contul s!u toate ac"iunile necesare pentru nregistrarea de stat a trecerii dreptului de proprietate asupra bunului imobil c!tre Cump!r!tor. 2.2. Cump!r!torul se oblig!: 2.2:1. S! efectueze primirea Obiectului n termenele indicate de prezentul contract. (statutului, procurii etc.)

2.2.2. S! achite pentru Obiect pre"ul lui conform p.3 al prezentului contract. 2.2.3. S! acorde Vnz!torului ajutorul necesar n efectuarea ac"iunilor, prev!zute n p.2.1.4. al prezentului contract. 3. Suma contractului $i ordinea decont#rilor 3.1. Pre"ul de evaluare al prezentului contract este de__________________________________lei. (de indicat suma cu cifre #i litere) n sensul suma contractului" se include: 3.1.1. Pre"ul Obiectului n valoare de _________________________________ lei. (de indicat suma cu cifre #i litere) 3.1.2. Suma cheltuielilor necesare pentru nregistrarea de stat a prezentului contract, #i anume: 3.1.2.1. _______________________________ lei. (de indicat suma cu cifre #i litere) 3.1.2.2. _______________________________ lei. (de indicat suma cu cifre #i litere) 3.2. Obliga"iunea de achitare a sumei, indicate n p.3.1.2.1., o poart! Cump!r!torul. Cump!r!torul este obligat s! achite aceast! sum! n timp de ___________________ zile din momentul semn!rii Actului de primire-predare a Obiectului. 3.3. Obligativitatea de achitare a sumei, prev!zut! n p.3.1.2.2., o poart! Vnz!torul. Vnz!torul este obligat s! achite aceste sume n conformitate cu cerin"ele actelor normative corespunz!toare. 3.4. Decont!rile conform contractului se efectueaz!_____________________________ (tipul pl!"ii) 3.5. Cump!r!torul este n drept s! se ab"in! de la achitarea costului Obiectului n urm!toarele cazuri: ______________________ (de indicat cazurile) 4. Responbilit#"ile p#r"ilor 4.1. Pentru ntrzierea pl!"ii Cump!r!torul achit! Vnz!torului o amend! n m!rime de _____ % din suma contractului #i penalit!"i din calculul __________ % din suma contractului pentru fiecare zi de ntrziere. 4.2. Responbilit!"ile p!r"ilor, neindicate n prezentul contract, se vor aplica conform normelor legisla"iei civile, valabile pe teritoriul Republicii Moldova. 5. Ordinea solu"ion#rii litigiilor 5.1. Litigiile #i divergen"ele, care pot ap!rea la executarea prezentului contract, vor fi dup! posibilitate solu"ionate pe calea negocierilor dintre p!r"i.

5.2. n cazul imposibilit!"ii solu"ion!rii litigiilor pe calea negocierilor, p!r"ile le transmit spre solu"ionare n _________________________________________________________ (de indicat denumirea #i locul afl!rii judec!toriei arbitrare, economice sau alte instan"e alese de c!tre p!r"i pentru solu"ionarea litigiilor) 6. Clauze finale 6.1. Prezentul contract este ntocmit n dou! exemplare. Cele dou! exemplare snt identice #i au aceea#i putere. Fiecare parte are cte un exemplar de contract. 6.2. La prezentul contract au fost anexate: 6.2.1. Lista documentelor ce atest! dreptul de proprietate asupra Obiectului (Anexa nr.1). 7. Adresele juridice, rechizitele de plat#, semn#turile $i $tampilele P#r"ilor. nscrisul autentificat al biroului notarial