Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT PREALABIL DE CUMPARARE-VINZARE A UNUI OBIECT DIN FONDUL NELOCATIV

(localitatea) 20___ Prezentul contract este ncheiat ntre ________________________ , numit! n continuare (denumirea pers. jur.) Vnz!tor", n persoana _________________ , activnd n baza Statutului, pe de o parte, "i (n.p.p., func#ia) ________________ , numit! n continuare Cump!r!tor", n persoana __________________ , (denumirea pers. jur.) activnd n baza Statutului, pe de alt! parte, cu privire la urm!toarele: 1. Obiectul contractului 1.1. Vnz!torul se oblig! s! achizi#ioneze n proprietate o nc!pere cu suprafa#a total! de _______ ( __________ ) metri p!tra#i (n continuare - Obiect), situate n cl!direa de pe adresa: or. _________ , str. _______ , nr. _____ , care de#ine dreptul de achizi#ionare n proprietate n conformitate cu ___________nr. ______ din ___ " ________ 20 ____ , decizia ________ raionului ________ or. ________ nr. ______ din ___ " _______ "i contractului cu privire la cota de participare n repara#ia capital! nr. _____________ din ___ " ________ , dup! care s! vnd! Obiectul Cump!r!torului conform prezentului contract. 1.2. P!r#ile se oblig! n termen de trei zile din data investirii Vnz!torului cu a dreptul de proprietate asupra Obiectului s! ncheie contractul de cump!rare-vnzare de baz!, cu pre#ul de vnzare a Obiectului ____________ (_________) lei, inclusiv TVA. 1.3. Caracteristicile, Obiectului "i planul acestuia snt indicate n Anexa nr.1 la prezentul contract. 2. Clauzele esen!iale 2.1. P!r#ile au convenit ca contractul de baz! s! nciuda urm!toarele clauze esen#iale: 2.1.1. Transmiterea Obiectului c!tre Cump!r!tor trebuie efectuat! n baza actului respectiv, n termen de cinci zile calendaristice din ziua ncheierii contractului de baz!. 2.2. Obliga#iile urm ! toarele: Cump!r!torului conform contractului de baz! vor fi (n.p.p., func#ia)

2.2.1. S! nregistreze actul de cump!rare-vnzare a Obiectului, ncheiat ntre Vnz!tor "i Cump!r!tor, n ordinea stabilit! de legisla#ie. 2.2.2. S! primeasc! Obiectul de la Vnz!tor, prin ntocmirea actului respectiv, n termen de cinci zile calendaristice din ziua ncheierii contractului. 2.2.3. S! apar! ca succesor n drepturi al Vnz!torului n privin#a tuturor obliga#iilor
!

Obiectului vizavi de caracterul de exploatare "i de construc#ie. 2.2.4. S! se prezinte n calitate de cofondator n condominiu (sau s! intre n el, n cazul n care cnd a fost fondat mai nainte) n termen de trei luni din momentul atribuirii dreptului de proprietate. 2.2.5. Pn! la fondarea condominiului s! ia parte la repara#ia re#elelor inginere"ti " i la efectuarea repara # iei capitale a cl ! dirii, propor # ional suprafe # ei Obiectului. 2.2.6. S! asigure accesul liber la Obiect a lucr!torilor serviciilor de exploatare, pentru aplanarea situa#iilor de avariere. 2.2.7. S! prevad! executarea cerin#elor p. 2.2.3.,2.2.4.,2.2.5.,2.2.6 a prezentului contract do c!tre noul proprietar n cazul nstr!in!rii ulterioare a Obiectului. 3. Decont"rile p"r!ilor 3.1. Cump!r!torul se oblig! s!-i pl!teasc! Vnz!torului n condi#iile contractului de baz! costul deplin al Obiectului, indicat n p.1.2. al prezentului contract, din care________(_________) lei se achit! n calitate de avans (arvun!) odat! cu ncheierea prezentului contract. Avansul indicat se acord! de c!tre Cump!r!tor n contul pl!#ilor necesare conform contractului de cump ! rare-vnzare a Obiectului sus-men # ionat ca dovad! a ncheierii contractului "i pentru asigurarea execut!rii lui. 3.2. P!r#ile au convenit, c! avansul (arvuna) sau o parte a acestuia s! fie achitat de c!tre Cump!r!tor la cerea n scris a Vnz!torului, n contul stingerii datoriei persoanei ter#e. 3.3. Toate cheltuielile n privin#a ncheierii, ntocmirii "i nregistr!rii contractului de baz! le suport! Cump!r!torul. 4. Dreptul de proprietate 4.1. Dreptul de proprietate al Cump!r!torului asupra Obiectului apare din momentul nregistr !rii actului juridic de cump!rare-vnzare a Obiectului, conform contractului de baz !, n ordinea stabilit! de legisla#ia n vigoare. 5. Ac!iunea contractului 5.1. Prezentul contract este prealabil, n cazul n care,una dintre p!r#i se va eschiva de la ncheierea contractului de cump ! rare-vnzare, cealalt! parte este n drept s! oblige partea care se eschiveaz ! s ! ncheie contractul prin adresare n judec ! toria economic!. n cazul eschiv!rii Cump!r!torului de la ncheierea contractului de baz !, avansul (arnun!) achitat nu se restituie, n cazul eschiv!rii Vnz!torului de la ncheierea contractului de baz!, el va trebui s! achite Cump!r!torului suma dubl! a avansului (arvunei) primit sau, la alegerea Cump!r!torului, s!-i achite ultimului o penalitate n m!rime de 0,3% pentru fiecare zi de ntrziere a ncheierii contractului de baz!. 5.2. Prezentul contract intr! n vigoare din ziua ncheierii lui de c!tre reprezentan#ii mputernici#i ai ambelor p!r#i "i este valabil pn! la executarea condi#iilor lui de c!tre p!r#i. 5.3. Rela#iile dintre p!r#i nceteaz! doar dup! efecutarea deplin! a decont!rilor.

6. Clauze finale 6.1. Vnz!torul garanteaz! Cump!r!torului c! el, ntr-adev!r, are dreptul prioritar de cump!rare a Obiectului "i c! Obiectul nu a fost nstr!inat unei persoane ter#e, nu se afl! sub arest n baza vreunei hot!rri judec!tore"ti, nu constituie obiectul vreunui litigiu, nu se afl! n servitute, persoanele ter#e nu nainteaz! preten#ii la momentul ncheierii prezentului contract n privin#a ________________________ despre drepturile presupuse sau reale asupra Obiectului. 6.2. Introducerea modific !rilor, complet !rilor "i rezilierea prezentului contract se efetueaz! n baza acordului n scris al p!r#ilor sau conform hot!rrii judec!toriei economice. 6.3. Litigiile p!r#ilor referitoare la prezentul contract se solu#ioneaz! de comun acord, iar n cazul lipsei lui se solu#ioneaz! de c!tre judec!toria economic!. 6.4. n toate cazurile, nemen # ionate n prezentul contract, p ! r # ile se conduc de legisla#ia n vigoare a Republicii Moldova. 6.5. Prezentul contract este ntocmit n dou! exemplare, fiecare avnd aceea"i putere juridic! pentru fiecare dintre p!r#i. 7. Adresele juridice, rechizitele de plat", semn"turile #i #tampilele P"r!ilor.