Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educatiei Nationale Liceul Tehnologic H. P. Bengescu Ivesti Str. Eremia Grigorescu, nr.

r. 422 Comuna Ivesti, Judetul Galati Telefon : 023 !" 040, #a$ : 023 !" %"" E&mail : '()engescu*+a'oo.com

,v-nd .n vedere (revederile Constitu/iei 0om-niei, ale 1egii Educa/iei 2a/ionale nr. % ! 20%%, ale 0egulamentului de 3rgani4are 5i #unc/ionare a 6nit7/ilor de 8nv7/7m-nt 9reuniversitar, ale 1egii nr.2:2! 2004, (rivind (rotec/ia 5i (romovarea dre(turilor co(ilului, se .nc'eie (re4entul CONTRACT E !CA"IONAL I.97r/ile semnatare %.1ICE61 TE;2313GIC <;.9. =E2GESC6> I?ESTI >, cu sediul .n I?ESTI , J6@ET61 G,1,TI , re(re4entat7 (rin director, (rof. Strainu 1avinia 2. =E2E#ICI,061 I2@I0ECT , dna!dl AAAAAAAAAAAAAAAAAAA... (7rinte!re(re4entantul legal al elevului, cu domiciliul .n .........AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 3. =E2E#ICI,061 @I0ECT ,1 E@6C,BIEI, AAAAAAAAAAAAAAA, elev CONTRACT E !CA"IONAL II. Sco(ul contractului: asigurarea condi/iilor o(time de derulare a (rocesului de .nv7/7m-nt (rin im(licarea 5i res(onsa)ili4area (7r/ilor .n educa/ia )eneficiarilor direc/i ai educa/iei elevilor. %. Ccoala .5i asum7 (rinci(ala res(onsa)ilitate .n (rocesul instructiv&educativ. 2. 97rintele se declar7 o (ersoan7 res(onsa)il7 (entru educarea 5i com(ortamentul co(ilului 5i (entru cola)orarea cu 5coala s(re )inele co(ilului. 3.Elevul .5i asum7 r7s(underea (entru (ro(ria educa/ie. 9entru desf75urarea, la standarde de calitate, a (rocesului instructiv&educativ, (7r/ile se angaDea47, (rin voin/7 (ro(rie, du(7 cum urmea47: III. @re(turile (7r/ilor: dre(turile (7r/ilor semnatare ale (re4entului acord sunt cele (rev74ute .n 0egulamentul de 3rgani4are 5i #unc/ionare a 6nit7/ilor de 8nv7/7m-nt 9reuniversitar 5i .n 0egulamentul Intern al 5colii. #. $coala% a. (oate s7 .nc'eie (rotocoale de (arteneriat cu asocia/ii, funda/ii, institu/ii de educa/ie 5i cultur7, unit7/i medicale, (oli/ie, Dandarmerie, organisme economice, organi4a/ii guvernamentale 5i nonguvernamentale sau alte ti(uri de organi4a/ii, .n interesul

)eneficiarilor direc/i ai educa/ieiE &. P'rin(ii)tutorii legali ai elevului% a. au dre(tul s7 fie informa/i (eriodic referitor la situa/ia 5colar7 5i com(ortamentul (ro(riului co(ilE ). au acces .n incinta 5colii numai .n unul din urm7toarele ca4uri: F au fost solicita/i!au fost (rograma/i (entru o discu/ie cu un cadru didactic sau cu directorul unit7/iiE F desf75oar7 activit7/i .n comun cu cadrele didacticeE Fde(un o cerere!alt document la secretariatul unit7/ii E F(artici(7 la .nt-lnirea lunar7 cu dirigintele clasei !(rofesorul (entru .nv7/7m-nt (re5colar!(rimarE c. au dre(tul s7 se constituie .n asocia/ii cu (ersonalitate Duridic7, conform legisla/iei .n vigoareE d. au dre(tul s7 solicite re4olvarea unor st7ri conflictuale .n care este im(licat (ro(riul co(il!elev, (rin discu/ii amia)ile sau cereri scrise Gres(ect-ndu&se (rocedurile 03#6I9HE e. au dre(tul de a atrage (ersoane fi4ice sau Duridice care, (rin contri)u/ii financiare sau materiale, sus/in (rograme de moderni4are a activit7/ii educative 5i a )a4ei materiale din clas7 5i din 5coal7E f. (ot s(riDini conducerea unit7/ii 5i (rofesorii (entru .nv7/7m-ntul (rimar!dirigin/ii 5i se (ot im(lica activ .n .ntre/inerea, de4voltarea 5i moderni4area )a4ei materiale a clasei 5i a unit7/iiE g. se (ot im(lica activ .n asigurarea securit7/ii elevilor (e durata orelor de curs, (recum 5i la activit7/ile educative, e$tra5colare 5i e$tracurriculare. *. Elevii: a. au dre(tul s7 fie eviden/ia/i 5i s7 (rimeasc7 (remii 5i recom(ense, (entru re4ultate deose)ite o)/inute la activit7/ile 5colare 5i e$tra5colare, (recum 5i (entru o atitudine civic7 e$em(lar7E ). au dre(tul la 5colari4are la domiciliu, (e o (erioad7 determinat7, conform legii. I+.O,liga(iile -'r(ilor% #. $coala se o,lig'% a. s7 nu le4e4e demnitatea sau (ersonalitatea elevilor sau (7rin/ilorE ). s7 (un7, gratuit, la dis(o4i/ia )eneficiarilor (rimari, manualele, )a4ele materiale 5i )a4ele s(ortive (entru (reg7tirea organi4at7 a acestoraE c. s7 ofere servicii educa/ionale de calitate, la nivelul standardelor ela)orate de IE2 (entru fiecare nivel de studiu!ciclu de 5colari4areE d. s7 asigure m7suri de (rotec/ie a s7n7t7/ii 5i securit7/ii 5i elevilor (e (erioada (re4en/ei acestora .n incinta 5i s(a/iul 5colar, (recum 5i .n de(las7rile organi4ate de unitatea de .nva/7m-nt 5i a(ro)ate de ins(ectoratul 5colarE e. s7 coo(ere4e cu toate institu/iile 5i structurile de ale c7ror servicii )eneficia47 unitatea de .nv7/7m-nt 5i de care de(inde )unul mers al (rocesului de .nv7/7m-ntE f. s7 nu desf75oare ac/iuni de natur7 s7 afecte4e imaginea (u)lic7 a elevului, via/a intim7, (rivat7 5i familial7 a elevuluiE g. s7 acorde, .n condi/iile (rev74ute de lege, diferite ti(uri de )urseE '. s7 asigure consilierea 5i informarea elevilor .n sco(ul orient7rii (rofesionale, res(ectiv consilierea (si'ologic7 5i social7 (rin (ersonal de s(ecialitateE

i. s7 sesi4e4e, la nevoie, institu/iile (u)lice de asisten/7 social7!educa/ional7 s(eciali4at7,direc/ia general7 de asisten/7 social7 5i (rotec/ia co(ilului .n leg7tur7 cu as(ecte care afectea47 demnitatea, integritatea fi4ic7 5i (si'ic7 a elevului!co(iluluiE D. s7 trate4e cu (rofesionalism 5i res(onsa)ilitate orice situa/ie s(ecial7 legat7 de educa/ia elevului !co(iluluiE J. s7 sta)ileasc7, de comun acord cu (7rin/ii, calendarul .nt-lnirilor (eriodice 5i a(oi s7 .l (un7 .n a(licareE l. s7 eli)ere4e, la cerere 5i .n tim( util, orice document 5colar ce serve5te interesului elevuluiE m. s7 anali4e4e 5i s7 decid7, (rom(t 5i res(onsa)il, referitor la orice solicitare din (artea (7rintelui!elevuluiE n. s7 asigure trans(aren/a tuturor activit7/ilor derulate, organi4ate!a(ro)ate de 5coal7E o. s7 ia .n considerare, s7 anali4e4e 5i s7 r7s(und7 oric7rei sesi47ri din (artea elevilor sau a (7rin/ilor referitoare la rele (ractici .n 5coal7E (. s7 solicite im(licarea (7rin/ilor .n sta)ilirea disci(linelor o(/ionale 5i s7 sta)ileasc7 curriculum&ul la deci4ia 5colii .n func/ie de solicit7rile )eneficiarilorE K. s7 recom(ense4e!sanc/ione4e, o)iectiv 5i ec'ita)il, re4ultatele 5i conduita elevilorE r. s7 e$(lice clar toate (revederile (re4entului contract celorlalte dou7 (ar/i semnatare. &. P'rintele)re-re.entantul legal al elevului se o,lig'% a. s7 asigure frecven/a 4ilnic7 5i /inuta decent7 a elevului la cursuri, conform regulamentului intern al unit7/ii, 5i s7 informe4e 5coala de .ndat7 ce se im(une a)sen/a acestuia de la (rogramE ). s7 ia leg7tura, cel (u/in o dat7 (e lun7, cu(rofesorul (entru .nv7/7m-ntul (rimar!dirigintele (entru a cunoa5te evolu/iaco(ilului!elevuluiE c. s7 r7s(und7 material (entru distrugerile )unurilor din (atrimoniul 5colii, cau4ate de elevE d. s7 res(ecte regulamentul intern al unit7/iiE3 e. s7&5i asume res(onsa)ilitatea (romov7rii, .n educa/ia elevului!co(ilului a (rinci(iilor, valorilor 5i normelor de conduit7, sus/inute de 5coala la care este .nscrisE f. s7&5i asume, .m(reun7 cu elevul, res(onsa)ilitatea (entru orice fa(t7 a elevului, desf75urat7 .n afara 5colii, dar care ar (utea (reDudicia (restigiul acesteiaE g. s7 informe4e 5coala cu (rivire la orice as(ect, care (oate contri)ui la .m)un7t7/irea situa/iei 5colare!sociale a co(iluluiE '. s7 dea curs solicit7rii conducerii institu/iei de .nv7/7m-nt, ori de c-te ori este necesar, de a se lua m7suri cu (rivire la conduita sau situa/ia 5colar7 a elevuluiE i. s7 .i asigure co(ilului, .n limita (osi)ilit7/ilor, condi/ii decente de .nv7/are Gdurat7 5i loca/ieH la domiciliuE D. s7 trate4e cu res(ect 5i considera/ie institu/ia 5colar7 5i (e re(re4entan/ii ei, (rin: F lim)aD reveren/iosE Fatitudine neagresiv7E F vestimenta/ie adecvat7 institu/iei 5colare E Fcomunicare asertiv7E F dis(oni)ilitate (entru re4olvarea (osi)ilelor divergen/e (e cale amia)il7.

*. Elevul se o,lig'% a. s7 res(ecte 5coala, .nsemnele 5i (ersonalul acesteia, (recum 5i (e colegii s7iE ). s7 frecvente4e cursurile 5i s7 (artici(e la toate activit7/ile e$istente .n (rogramul unit7/iiE c. s7 se (reg7teasc7 la fiecare disci(lin7 de studiu, .n vederea .nsu5irii cuno5tin/elor (rev74ute de (rogramele 5colare 5i do)-ndirii com(eten/elor care determin7 (rofilul de formare al acestoraE d. s7 ai)7 o /inut7 vestimentar7 5i o conduit7 decent7, ne(rovocatoare, neagresiv7 5i neostentativ7E e. s7 (oarte uniforma convenit7 de c7tre comitetul de (7rin/i al clasei 5i de c7tre .ndrum7torul claseiE f. s7 (7stre4e 5i s7 (un7 la dis(o4i/ia factorilor interesa/i (ortofoliul educa/ional .n integralitatea 5i totalitatea com(onentelor saleE g. s7 ai)7 un com(ortament care s7 nu afecte4e s7n7tatea, securitatea, demnitatea 5i li)ertatea celorlal/i din unitatea 5colar7E '. s7 res(ecte 0egulamentul de organi4are 5i func/ionare a unit7/ilor de .nv7/7m-nt (reuniversitar, (recum 5i 0egulamentul intern al unit7/iiE i. s7 se im(lice direct 5i s7 r7s(und7 solicit7rii (rofesorilor de a (artici(a la de4voltarea sa ca (ersonalitateE D. s7 nu distrug7 documentele 5colare 5i s7 nu deteriore4e )unurile din (atrimoniul unit7/iiE J. s7 utili4e4e cu griD7 manualele 5colare (rimite gratuit 5i s7 le restituie .n stare )un7 la sf-r5itul anului 5colarE l. s7 .nlocuiasc7 manualul deteriorat cu un e$em(lar nou, cores(un47tor disci(linei, anului de studiu 5i ti(ului de manual deterioratE n. s7 ai)7 4ilnic asu(ra sa carnetul de elev 5i s7 .l (re4inte ori de c-te ori este necesar (rofesorului!(7rintelui!dirigintelui. +. urata acordului 9re4entul acord se .nc'eie (e durata 5colari47rii elevului .n unitatea de .nv7/7m-nt. +I. Alte clau.e %. 3rice ne.n/elegere dintre (7r/i se (oate solu/iona (e cale amia)il7, .n cadrul Consiliului clasei sau .n cadrul Consiliului (rofesoral al unit7/ii de .nv7/7m-nt. 2. 97r/ile semnatare .n/eleg c7 neres(ectarea angaDamentelor (ro(rii (oate im(lica sc'im)7ri de atitudine ale celorlalte (7r/i. 3. 2eres(ectarea dovedit7 a angaDamentelor asumate de 5coal7 duce la a(licarea sanc/iunilor legale 5i la o monitori4are strict7 din (artea Ins(ectoratului Ccolar Jude/ean. 4. 9ersonalul didactic de (redare, (ersonalul didactic au$iliar, (recum 5i cel de conducere din cadrul unit7/ii de .nv7/7m-nt, r7s(und disci(linar conform 1egii nr. %!20%%, (entru .nc7lcarea o)liga/iilor ce le revin (otrivit (re4entului contract 5i 0egulamentului de organi4are 5i func/ionare a unit7/ilor de .nv7/7m-nt (reuniversitar, (recum 5i (entru .nc7lcarea normelor de com(ortare, care d7unea47 interesului .nv7/7m-ntului 5i (restigiului institu/iei. L. 2eres(ectarea, din cul(7, de c7tre (7rinte sau re(re4entantul legal, a o)liga/iei (rivind asigurarea frecven/ei 5colare a elevului .n .nv7/7m-ntul o)ligatoriu constituie contraven/ie 5i se sanc/ionea47 cu amend7 .ntre %00 & %000 lei, .n conformitate cu (revederile art. " alin. G3H din 1egea nr. %!20%%.

. 2eres(ectarea, de c7tre elev, a (revederilor (re4entului contract atrage du(7 sine cercetarea a)aterilor s7v-r5ite de acesta 5i (unerea .n discu/ia Consiliului clasei 5i a Consiliului (rofesoral, urmat7 de a(licarea unei sanc/iuni, (recum: a. o)serva/ia individual7E ). mustrare scris7E c. retragerea tem(orar7 sau definitiv7 a )urseiE d. mutarea disci(linar7 la o clas7 (aralel7. e. .n funcie de gravitatea a)aterilor, sanciunile (ot fi .nsoite de sc7derea notei la (urtare a(ro)at7 de Consiliul 9rofesoral al unit7ii de .nv77m-nt :. 9re4entul acord .ncetea47 de dre(t .n urm7toarele ca4uri: a. .n ca4ul .n care (7rintele semnatar decade din dre(turile (7rinte5ti, urm-nd a se .nc'eia un nou contract cu cel7lalt (7rinte al elevului sau cu re(re4entantul legal al acestuiaE ). .n ca4ul transferului elevului la o alt7 unitate de .nv7/7m-ntE c. .n situa/ia .ncet7rii activit7/ii unit7/ii de .nv7/7m-ntE d. alte situa/ii (rev74ute de lege. 8nc'eiat a4i, MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, .n trei e$em(lare, .n original, (entru fiecare (arte. 6nitatea 5colar7, @irector, 9rof. Strainu 1avinia Invatator!diriginte, ........................................................