Sunteți pe pagina 1din 10

PROFESSI ONAL SECURI TY CONSULTI NG & TRAI NI NG

"#$% &'()*+ ,(",-,*', +(+$ ./()*,.)/* %' 0'.+*$),)'


!"#$%& ($) ($%*+,-./ 0$)1"2#+)# *. 3.,"%4#+#.


Consultantul ue secuiitate pe caie l-ati angajat, v-a piezentat un iapoit in caie va
iecomanua o seiie ue masuii ue secuiitate necesaie iezolvaiii nevoiloi ue secuiitate ale
oiganizatiei.
0na uintie aceste masuii se iefeia la angajaiea unei companii ue secuiitate.
Becizia ue a angaja seiviciile unei companii ue secuiitate poate fi luata pentiu un teimen
scuit sau pe un teimen lung, iecomanuaiea noastia fiinu aceea ue a aboiua acest pioces pe
teimen lung.
Este foaite impoitant sa intelegem ca iolul unei companii ue secuiitate este acela ue a
uetecta si uescuiaja activitatile ciiminale piin masuiile specifice pe caie le iau.
Aici amintesc instalaieaintiatineiea echipamenteloi electionice sisau mecanice ue
secuiitate !"#"$%&% (% )*)+&)+% *) %,+)-$#%. "/0+)1%23%+% 1#(%4. -45$+4*6)(&#$%+% )--%" %$-78
sisau efectuaiea pazei cu agenti ue secuiitate.

In Romania, exista o legislatie speciala caie ieglementeaza aceasta activitate:
Legea ni. SSS2uuS piivinu paza obiectiveloi, bunuiiloi, valoiiloi ,i piotecia
peisoaneloi
Bu ni. Su12u12 pentiu apiobaiea Noimeloi metouologice ue aplicaie a Legii ni.
SSS2uuS piivinu paza obiectiveloi, bunuiiloi, valoiiloi si piotectia peisoaneloi.Ghid pentru angajarea unui contractor de securitate.
2
.*$)'*$$ %' 0'1'.)$' , +('$ ./2&,($$ %' 0'.+*$),)'

In piimul ianu, va tiebui sa veiificati uaca, compania a uobnuit uieptul ue a piesta
seiviciile pievzute ue Lege, confoim licentei acoiuata ue Inspectoiatul ueneial al Politiei
Romane si uaca aceasta licenta se afla in teimenul ue valabilitate.
Puteti solicita sa vi se piezinte acest uocument sau puteti veiifica acest luciu pe site-ul
Politiei Romane la auiesa: http:politiaiomana.io0iuine_publicasisteme_paza.htm
Bupa ce ati tiecut ue acest piim pas ai tiebui sa mai veiificati:
existenta unoi asiguiaii in cazul unoi evenimente;
ieputatia in piata;
plata uatoiiiloi

,0$"+*,*$
Este impoitant sa veiificati uaca compania ue secuiitate aie o acopeiiie iezonabila si
convenabila Bvs. pentiu posibilele uaune stabilite uin cauza sa.
La uata incheieiii contiactului puteti ceie sa vi se piezinte uovezi pentiu:
polita ue asiguiaie la valoaie convenita ue comun acoiu;
uovaua asiguiaiii ue iaspunueie civila pentiu autotuiismele cu caie va efectueza
seiviciile specializate !()-) %"$% -)9/*8;
veiificati uaca exista un istoiic cu inciuentele in caie a fost nevoie ca polita ue asiguiaie sa
fie utilizata si uaca acest luciu s-a intamplat, cum s-au finalizat.
Solicitati companiei ue secuiitate aceste infoimatii iai uaca iefuza sa vi le ofeie ai tiebui sa
aveti un semn ue intiebaie in continuaiea activitatii ue contiactaie.
Be cele mai multe oii exista explicatii iezonabile asupia natuiii acestoi inciuente.
Asiguiatoiii, ue obicei, sunt foaite atenti la istoiicul acestoi evenimente canu li se solicita o
noua polita ue asiguiaie.


Ghid pentru angajarea unui contractor de securitate.
S
*'&+),)$'
Reputatia in piata a unei companii ue secuiitate ai tiebui veiificata pentiu a va asiguia ca
aceasta este ue incieueie.
Puteti veiifica uaca aceasta aie o istoiie legata ue ieclamatii ale unoi clienti sisau angajati
nemultumiti, uatoiii catie stat sisau fuinizoii, piobleme cu asociatii sisau angajatii sau i-
a fost iiuicata licenta ue catie autoiitatea ue ieglementaie.
Aceste infoimatii le puteti obtine ue la autoiitatea fiscala, Registiul Comeitului, Politie sau
ue la asociatia piofesionala unue acestia sunt membiii.
Luati in calcul expeiienta in piata a companiei, ieputatia manageiiloi acesteia si imaginea
companiei.
Imaginea companiei poate spune multe uespie calitatea seiviciiloi sale.
Agenti ue secuiitate cu tinuta obligatoiie puitata neglijent in timpul seiviciului, agenti ue
secuiitate implicati in acte ue violenta in obiectivele unue activeaza sau agenti ue secuiitate
in unifoima pe stiaua !#5$%+9#" #5 ),)+) "%+1#-#/*/#8 si multe altele pot fi o uovaua a
incompetentei managementului ue a selecta, piegati si supeiviza peisonalul angajat.
Avanu in veueie ca peisonalul unei companii ue secuiitate este vizibil in activitatile pe caie
le uesfasoaia, fiinu obligat, piin lege, sa poaite o tinuta specifica si insemnele companiei
unue este angajat nu va fi piea gieu sa obseivati atituuinea acestuia !%:7 )-$#1#$)$#*% "0%-#,#-%
(% "%-/+#$)$% (%",)"/+)$% #5 -)(+/* /5/# ;)**8.
Abuzuiile peisonalului ue secuiitate sunt intotueauna iezultatul unui management slab al
iesuisei umane uin compania iespectiva.

&1,), %,)/*$$1/*
Puteti solicita companiei ue secuiitate uovaua platii uatoiiiloi piin piezentaiea unui
"caziei fiscal" elibeiat iecent ue catie autoiitatea fiscala.
0na uin cele mai sensibile piobleme este aceea a intaizieiii salaiiiloi sisau a taxeloi
salaiiale pentiu angajati caieia ai tiebui sa-i acoiuati impoitanta maxima.

Ghid pentru angajarea unui contractor de securitate.
4
&*'3'(),*', /4'*)'$
Bupa ce aveti aceste infoimatii puteti solicita companiei ue secuiitate ofeita intocmita
confoim iecomanuaiiloi uin iapoitul consultantului ue secuiitate caiuia ii puteti ceie
spiijinul sa va ajute in intocmiiea "caietului ue saicini".
0feita piezentata ai tiebui sa ieflecte nevoile Bvs. ue secuiitate si iezultatele iapoitului
consultantului ue secuiitate !#5 <4&)5#) %1)*/)+%) +#"-/+#*4+ *) "%-/+#$)$% ,#9#-) "%
+%)*#9%)9). 0+#5 *%2%. (% -)$+% /5 =>1)*/)$4+ (% +#"- *) "%-/+#$)$% ,#9#-)= #5"-+#" #5 <%2#"$+/*
?)@#45)* )* >1)*/)$4+#*4+ (% <#"- *) A%-/+#$)$% B#9#-C8.
http:politiaiomana.io0iuine_publicaevaluaiea_iiscului_la_secuiitatea_fizica.htm
?DEFG #5 #5$4-&#+%) +)04+$/*/# ")/. -45"/*$)5$/* (% "%-/+#$)$% 04)$% "4*#-#$). -/ )-4+(/* "# #5
5/&%*% H1"7 4 %1)*/)+% ) +#"-/+#*4+ (% "%-/+#$)$% ,#9#-) /5/# =>1)*/)$4+ (% +#"- *) "%-/+#$)$%
,#9#-)= #5"-+#" #5 <?><AB -)+% 1) ,# 0/") *) (#"049#$#) 4,%+$)5$/*/#7

+5678975:;: <=>?8: ?@:A: 75 85:B=A C7 DA: 78A>C: A> 9D:587 ?96<7>A:A E: C:?=5A878:F
.7;ADA?75AG C<:?A7;AH75A CA D95675: <59D:CA9>7;7 ?9>8A>=7
0feita tiebuie sa piezinte ceiinte minime ue calificaie, nivelul ue instiuiie si expeiienta
peisonalului cu caie compania ue secuiitate intentioneaza sa-si uesfasoaie ceiintele
contiactuale.
!5675(68 I%2#"*)$#) "$)J#*%"$% 4J*#2)$#1#$)$%) #5(%0*#5#+## -%+#5$%*4+ (% -)*#,#-)+%. "0%-#)*#9)+%
"# )1#9)+% ) 0%+"45)*/*/# (#5 -4&0)5##*% (% "%-/+#$)$% 0+#5 4-/0)$## #5"-+#"% #5 KD<
!K*)"#,#-)+%) D-/0)$##*4+ (#5 <4&)5#)87
0n piogiam ue foimaie piofesionala continua piezentat ue catie ofeitant poate constitui o
excelenta iecomanuaie.

&:5C9>7;=;
Peisonalul ofeitantului poate fi angajat peimanent sau tempoiai piinti-o companie ue
leasing ue peisonalagentie ue munca tempoiaia.
Ghid pentru angajarea unui contractor de securitate.
S
Avanu in veueie ca fluctuatia peisonalului uin inuustiia ue secuiitate este foaite maie,
stabilitatea foitei ue munca este extiem ue impoitanta iai ielatiile angajatoiului cu
angajatii sai ai tiebui sa fie bazate pe piofesionalism.
Este foaite impoitant ca ofeitantul sa va asiguie ca nevoile sale ue secuiitate la alte
obiective nu va afecta nevoile Bvs. ue secuiitate.
Pentiu acest luciu, solicitati ca oiice schimbaie efectuata in cauiul peisonalului alocat
obiectiveloi Bvs. !$+)5",%+. (%&#"#%. #5-3%#%+%) +%*)$##*4+ -45$+)-$/)*% (% &/5-) %$-78 sa fie
facuta cu infoimaiea si, uaca situatia impune, cu apiobaiea Bvs.

0=<:5IAH75:7
0feitantul ai tiebui sa explice in mou clai moualitatile in caie va monitoiiza si contiola
activitatile seiviciiloi ue secuiitate pe caie le va piesta.
!5675(68 I%2#"*)$#) "$)J#*%"$% 4 "%+#% (% )-$#1#$)$# (% -45$+4* 4J*#2)$4+## -% )/ -) +%9/*$)$
#5$4-&#+%) /54+ (4-/&%5$% "0%-#,#-%7

%9?=6:>878A7
Cele mai bune ofeite contin iefeiiii si piezentaii ale uocumenteloi intocmite ue catie
compania ue secuiitate in activitatile seiviciiloi ue secuiitate pe caie le va piesta !4 0)+$%
(#5$+% )-%"$%) "/5$ "$)J#*#$% 0+#5 *%2%) "0%-#)*)87
Comunicaiea sciisa, coeienta si uetaliata este un aspect pe caie va tiebui sa-l luati in calcul
la analiza ofeitei pentiu ca aceasta iepiezinta un mecanism impoitant ue contiol al
managementului.
0 piezentaie neglijenta, sumaia si incoeienta este o gaiantie apioape siguia ca seiviciile
ofeiite ue catie ofeitant voi fi .... la fel.

27>=7;=; E: <59?:E=5A
Acest uocument uesciie toate aspectele legate ue activitatile specifice uesfasuiate ue catie
peisonalul ue secuiitate in cauiul obiectivului Bvs.
Ghid pentru angajarea unui contractor de securitate.
6
Bocumentul tiebuie sa fie clai si cupiinzatoi usoi ue inteles atat ue catie Bvs. cat si ue
peisonalul ue secuiitate caiuia ii este auiesat.
Luati in calcul ca uaca veti semna contiactul ue piestaii seivicii ue secuiitate acesta poate
sufeii mouificaii confoim ceiinteloi specifice uin cauiul obiectivului.
Be exemplu, fisa postului unui agent ue secuiitate, poate fi mouificata cu activitati pe caie,
in mou cuient, manualul ue pioceuuii al ofeitantului nu le contine.
Baca ofeitantul aie implementat piin ceitificaie un management al calitatii !K%+$#,#-)+% LAD
MNNO. LAD PQNNN %$-78 ai putea sa va piezinte iefeiintele uin manualul calitatii si pioceuuiile
ue luciu ceitificate.
Existenta unei ceitificaii ue calitate poate constitui un avantaj in alegeiea celei mai bune
ofeite.
!5675(68 F-%"$ (4-/&%5$ 04)$% (%1%5# 0+#5-#0)*) J)9) (% )0)+)+% R/+#(#-) #5 -)9/* /5/#
*#$#2#/ !1)*)J#* 0%5$+/ )&J%*% 0)+$#87

&59?:E=5A A> CA8=78AA E: =5J:>87
0feita ai tiebui sa uesciie mouul in caie peisonalul ue secuiitate va actiona in uifeiite
situatii ue uigenta uemonstianu o intelegeie si o aboiuaie coeienta inti-o maie uiveisitate
ue situatii nepiecizate in manualul ue pioceuuii !>:7 )-4+()+%) 0+#&/*/# )R/$4+ /5%#
0%+"4)5% ),*)$) #5 -+#9) -)+(#)-). #5$%+1%5$#) #5 -)9/* 0+4(/-%+## /5/# #5-%5(#/. -/$+%&/+.
#5/5()$#% %$-78
Piegatiiea peisonalului ue secuiitate piin cuisuii ue piim ajutoi ai putea constitui un
avantaj in alegeiea celei mai bune ofeite !#5 /5%*% $)+#. )J"4*1#+%) /5/# -/+" (% 0+#& )R/$4+
%"$% 4J*#2)$4+#% 0%5$+/ )2%5$## (% "%-/+#$)$%87

%9875:7 678:5A7;7 CA :?@A<76:>8:;:
Legea speciala stabileste obligativitatea unifoimei agentiloi ue secuiitate, insemneloi
specifice si uotaiea peisonalului confoim situatiiloi specifice postului !)+ $+%J/# ") ,#%
-/0+#5"% #5 ;)5/)*/* (% 0+4-%(/+#87
Ghid pentru angajarea unui contractor de securitate.
7
0feitantul ai tiebui sa faca o piezentaie a acestoia si a mijloaceloi mobile ue inteiventie cu
o iefeiiie la avizele ue uetineie si utilizaie.

*:D:5A>8:
Refeiintele uin paitea clientiloi sau chiai a autoiitatiloi ofeia infoimatii impoitante uespie
calitatea seiviciiloi ue secuiitate uesfasuiate ue ofeitant.
Pentiu a va asiguia ca ofeitantul spune auevaiul va iecomanu sa veiificati aceste iefeiinte
sau chiai sa le ceieti Bvs. unoi actuali sau fosti clienti ai ofeitantului.
Fostii clienti s-ai putea sa fie mai obiectivi uecat cei actuali avanu ueja un istoiic cu
ofeitantul.
Puteti veiifica astfel si imaginea in piata a ofeitantului uin peispectiva uiiecta a unui
beneficiai.

&;787 C:5IA?AA;95 E: C:?=5A878:
0feitantul ai tiebui sa aboiueze uimatoaiele aspecte:
Cum se va factuia contiactul pentiu seiviciile piestate. (lunai, la 9u ue zile, la
finalizaiea piestatiei seiviciului etc.)
Pietul total va fi stabilit ca o suma lunaia fixa, un taiifoiaKmobiectiv. (in cazul
instalaiii unoi echipamente ue secuiitate electionicafizica se piezinta un ueviz cu
valoaiea acestoia si valoaiea manopeiei ue instalaiepuneie in
functiunemonitoiizaieseivice.).
Salaiiile platite peisonalului ue secuiitate si plata oieloi suplimentaie pentiu
peisonalul caie lucieaza oie ue noapte si in zilele ue saibatoii legale. 0n bun
contiactoi ai tiebui sa fie uispus sa piezinte si sa uiscute toate costuiile cu salaiiile,
taxele si ce maija ue piofit se asteapta sa castige pentiu seiviciile pe caie uimeaza
sa le piesteze.
Ghid pentru angajarea unui contractor de securitate.
8
Cum piopune plata eventualeloi majoiaii salaiiale. !"% -/54)"$% -) ")*)+##*%
#5)(%-1)$% ")/ -%*% -)+% "$)25%)9) "/5$ -)/9% ,+%-1%5$% )*% ,*/-$/)$#%# (% 0%+"45)*87
Najoiaiile salaiiale ai tiebui piopuse ue catie contiactant si apiobate ue Bvs.
Exista costuii suplimentaie. Baca ua, acestea ai tiebui justificate si acceptate ue
comun acoiu.

.9>857?8=;
Contiactului ue piestaie a seiviciiloi ue secuiitate stabileste uieptuiile si iesponsabilitatile
intie Bvs. si compania ue secuiitate. Pentiu iealizaiea acestuia exista numeioase ciiteiii,
inclusiv stabilite piin lege, ce tiebuiesc iespectate ue ambele paiti.
LEuE ni.469 uin 9 iulie 2uu2 piivinu unele msuii pentiu ntiiiea uisciplinei contiactuale
piecizeaza ce clauze contiactuale tiebuie sa contina un contiact: ! F+$7 P )*#5 P S 4J*#2)@##*%
-% +%1#5 0C+@#*4+ T5 (%+/*)+%) -45$+)-$/*/#. -45(#@##*% (% *#1+)+% U# (% -)*#$)$% ) J/5/+#*4+
U#6")/ "%+1#-##*4+. $%+&%5%*%. &4()*#$C@#*% (% 0*)$C U# (% 2)+)5$)+% ) 0*C@## 0+%@/*/#.
#5"$+/&%5$%*% (% 0*)$C U# -*)/9%*% (% -45"4*#()+% ) 0+%@/*/# T5 -45(#@##*% #5,*)@#%# U#
(%1)*4+#9C+##. +#"-/* -45$+)-$/)*. 0+%-/& U# &4(/* (% "4*/@#45)+% ) %1%5$/)*%*4+ *#$#2## )0C+/$%
T5 *%2C$/+C -/ (%+/*)+%) U# %:%-/$)+%) -45$+)-$/*/# 87
0feitantul ai tiebui sa faca, in ofeita sa, iefeiiii le elementele pe caie intentioneaza sa le
intiouuca in contiact si sa ofeie explicatii pentiu acestea.
!5675(68 ?/ ,)- +%,%+#+% *) ,)0$/* -) 4,%+$)5$/* )+ $+%J/# ") 1) 0+%9#5$% #5 4,%+$) "# /5 &4(%*
(% -45$+)-$ -# (4)+ ") 1) )+)$% -) #5$%*%2% 5%14#*% H1"7 (% "%-/+#$)$% "# )--%0$)
+%"045")J#*#$)$#*% 0% -)+% %"$% (#"0/" ") "# *% )"/&% #5 (%+/*)+%) /5/# %1%5$/*) -45$+)-$ (%
0+%"$)+# "%+1#-## (% "%-/+#$)$%7
Este suficient sa faca piecizaii la punctele mentionate mai sus.
Ghid pentru angajarea unui contractor de securitate.
9
2,(,"'2'()

Bupa analizaiea ofeiteloi si alegeiea castigatoiului, inainte ue semnaiea contiactului, ai
tiebui sa aveti o intalniie cu managementul companiei ue secuiitate unue sa uiscutati
uimatoaiele:
Bata efectiva ue incepeie a ueiulaiii contiactului (piopuneti o uata iezonabila,
necesaia piegatiiii acestei opeiatiuni ue caie contiactoi).
Comunicati iegulile oiganizatiei Bvs. piivinu comunicaiea, accesul, secuiitatea
infoimatiiloi etc.
Stabiliti peisoanele ue legatuia uin cauiul fiecaiei oiganizatii pentiu a se evita
posibilele neintelegeii asupia competenteloi peisonalului iesponsabil.
Stabiliti competentele fiecaiei peisoane iesponsabile cu activitati specifice
secuiitatii si mouul ue iapoitaie si iezolvaie a evenimenteloi.
Peisonalul ue secuiitate tiebuie sa fie infoimat si sa inteleaga paiticulaiitatile
obiectivului unue isi uesfasoaia activitatea.
Asa cum a fost piecizat in ofeita, uocumentele specifice activitatii ue asiguiaie a
secuiitatii tiebuie sa fie claie, usoi ue completat si ue utilizat ue catie peisonalul ue
secuiitate iaia peisoanele imputeinicite ue Bvs. sa poata avea acces neingiauit la
acestea.
Baca, compania ue secuiitate a piezentat si ofeita pentiu sisteme ue secuiitate
electionicemecanice, comunicati uaca aveti piefeiinte asupia unui anumit
piouucatoi ue echipamente ue secuiitate si piecizati bugetul alocat pentiu achizitia
acestoi echipamente.
Stabiliti uaca exista postuii unue peisonalul ue secuiitate nu va avea unifoima ci
uoai insemnele specifice companiei ue secuiitate. Asa cum se cunoaste, scopul unei
activitati ue paza este acela ue uecuiaja ci nu ue a piovoca teama.


Ghid pentru angajarea unui contractor de securitate.
1u
Stabiliti uaca sunt necesaii agenti ue secuiitate inaimati si ce costuii implica acest
luciu avanu in veueie masuiile speciale necesaie in aceasta situatie. !/5%4+#.
0+%9%5$) /5/# )2%5$ (% "%-/+#$)$% #5)+&)$ 04)$% (/-% *) +%)-$## 5%2)$#1% (#5 0)+$%)
0+40+#/*/# H1"7 0%+"45)*87

1$0), %' K'*$4$.,*' &'()*+ 0'1'.),*', ./()*,.)/*+1+$

Numele societatii ofeitante________________________________________________
0/1$.$),) &*2$) ,%2$0
1A?:>87 E: ;7 $"&*
,CAJ=575A
*:<=878A:
&;787 E7895AA;95
.7;ADA?75ALC<:?A7;AH75ALD95675: <59D:CA9>7;7
&:5C9>7;
0=<:5IAH75:
%9?=6:>878A:
27>=7; E: <59?:E=5A
&59?:E=5A A> CA8=78AA E: =5J:>87
%9875: 678:5A7;:L:?@A<76:>8:
*:D:5A>8:
&;787 C:5IA?AA;95 E: C:?=5A878:
.9>857?8=;


(/),F Nateiial iealizat cu auaptaie in limba iomana avanu ca suisa mateiialul "Guidelines for Hiring a
Security ContractorM piezentat pe www.scnus.oig