BoLNAVA 1.

PrsrcuTA
- Joc de interior - V d r s t a7 : - 1 1a n i - Materiale: nu suntnecesare Aceasta Copiiise agazdpe jos intr-uncerc.Unuldintreei este ales dreptpisicule. vine copii.Pisicula trebuiesa meargdin patrulabegi sd igi cauteun stepanprintre fiecare Dupd gi miorldie de trei ori cdt mai induiogdtor. pdn6 in dreptulstdpAnutui pe cap 9i sd spundfoarteserios, mAngdie pisiculei o sd trebuie stdpAnul mieunat, sau Biatamea pisiculdeste bolnavd!Dacd zAmbegte fdrd mdcar sd zAmbeascd,, igi cautdalt stdpAn. dacdnu, pisicufa devinepisicufd, copilul rAde, ? 2. CINEESTEDIRIJORUL - Joc de interior - V6rsta: 7-11 ani - trlateriale: nu suntnecesare se alegeun ln lipsaacestuia incdperea. Copiiistauintr-uncerc.[:lncopilpdrdsegte care cAntdin instrumentele prin diferite migcdri, celorlalli, care va comanda dirijor, la trompetd, la ghitard, la pian,la vioar5, in tobd,cAntatul Va imitabdtdile orchestrd. cAnd fie atentd sd gesturile dirijorului toate imite sd trebuie 9i etc.Orchestra la fluier, instrumentele. acestaschimbd este in orchestra in salScopilul, de joc recheame in care conducdtorul in momentul pofi! nu ai sd sd ghicegti in ritm Cine estediriiorul, plindmigcare, copiiicdntAnd gi seamacine este igi dea orchestrei sd migcdi'ile bopilul trebuiesd urmdreascd se alegealt Dacda ghicit, instrumentelor. schimbarea adicdcinecomandd dirijorul, gi joculcontinud. dirijor \.,-3. ADORMIT URIA$UL - Joc de interior - VArsta: 7-11 ani - Materiale: sauun un penar un scaun, un fular, carestd pe un scaunln Copiiistauintr-uncercmare.Unuldintrecopiieste Uriagul, sale se gdsegte la picioarele mijioculcercului,legat la ochi. in fafa Uriagului, pdzegte ?n chiar9i somn. pe careacesta o (penarul), comoara un copilcare cu degetul, ardtAnd joc vorbeascd, fdrd sd indica va de Conducdtorul in vArful de Uriag apropie sd se trebuie Copilul comoara. trebuiesd recupereze il simte,va DacdUriaqul fdrdsd fie simfit. gi sd incercesd ii ia comoara, picioarelor Dacd direclia din care a auzitzgomotul. scoateun urletfiorosgi va aratddirecfia de joc indicdun alt copil' copilulrevinela locullui gi conducdtorul este corectd, fdrd sd fie simlitde Uria9,?i va lua comoara sd recupereze Copilulcare reugegte locul.

4. AM PLECAT ir{ VaCANTA...
- Joc de interior - V6rsta: 7-11 ani - Materiale: nu suntnecesare

g e fin-t-u

sacul de cdldtorieperiula.de dinSi gi un elefant.Al treilea copil trebuie sd pund in saculde cdldtorie un obiectnou,dar fdrd sd uiteobiectele menfionate de primiidoi. Jocul continuitot aga,devenind tot mai dificil. in momentul in care un copiluitd sd enumere unuldin obiecte, iesedincercai joculcontinud fdrdel. E. aruonA,ANDRA...RUxANDRA

Copiiistau in cerc.Un copilspune:Am ptecatin vacanyd gi am pus fn saeul de periula cdldtorie de dinfi.Urmdtorul continud: Am ptecatin vacanta pus am fn Fi

- Jocde exterior - VArsta: 7-11ani - Materiale: nusuntnecesare
Copiii stauin cerccu fafaspreinterior. Un copilse plimbd in afaracercului, atingdnd rAndpe rdndcopiiipe umdrgi spunAnd de fiecare datd numeleAndra.AtuncicanO atingeun copil9i spune Ruxandra, cei doi copiiincepsd alergein jurul cercului in direcfiiopuse,incercdndsd revindcdt mai iute la locul Ruxandrei. primul,care ajungela loculrdmasliber,revine in cerc,cu fafain exteriorul gi nu poatefi cercului, atins a doua oard . Cel rdmaspe dinafari continud jocul in acelagifel. Jocul se termind in momentul in caretolicopiii suntcu faqa ?nalara cercului. 6. CORTINA - Joc de interior - VArsta:7-11 ani - Materiale: 15-20de obiecte micidiferite, o pdnzd Pe o masdin fafa copiilor se puneun anumit numir de obiecte. Conducdtorul de joc cheamd copiiiTn jurul mesei pentrua privi obiectele cu atenfietimp de cdteva minute.Dupi aceeaacoperd obiectele cu o pAnzd. Estedesemnat unuidin copiisd enumereobiectele expuse.Dacd acesta omiteunuldin obiecte, iesedin joc. CAgtigd copilul care reugegte sd enumere corect toateobiectele. VARIANTA Dupd ce obiectele au fost acoperite, conducdtorul de joc indepdrteazd unul din ele. Cortina se ridicd din nou gi copiii ghiceascd trebuie sd careobiectlipsegte.

7. PESTERA LUI ALI BABA

- Joc de interior sau de exterior - VArsta ani a n i ,1 4 - 1 8 : 11-14 participant, un sdculel pentru piatrd fiecare - Materiale: cdteo care pot fi ugor de formediferite, de joc alegegi spalddin timp,pietre conducdtorul in Pumn. ascunse lui Ali Baba(pietrele) de joc punecomoara se agazdin cerc.Conducdtorul Jucdtorii de un cerculuigi invitdpe fiecaresd-gialeageo piatrdprefioasd'Timp in mijlocul gi cu ajutorul simfuluitactil' sd le cunoascd sunt invitafi comorilor mlnuf posesorii intAmplare' sac ai redistribuite-la intr-un suntstrAnse Apoipietrele din m6ndTnmand,pe la sd circule ?ncep de joc,pietrele conducdtorului La semnalul {i vazute. in agafel incdts6 nu poata participanfilor, spatele s6-9irecupereze esteca fiecare perfecti. in linigte linta jocului Jbculse desfdgoard gi-a recuperat cd crede in care cineva in momentul simfultactii. piatrafolosindu-gi estea sa, o va punepe jos in Dacdintr-adevSr sd o priveascd. are dreptul comoara, in circuit. fata lui.Dacdnu, piatrareintrd piatra. gi-arecuperat pAndcAnd fiecare JoculcontinuS
8 . C H E L NE R U L

- Joc de interior - V A r s t a1 ani :1 - 1 4 - Materiale: nu suntnecesare trecepe rAndpe la fiecare chelner sunt in cerc.Cel carea fost desemnat Jucdtorii pentru a reveni cu comenzile puiti.ip"n! Ei ra comanda.lese apoi din incdpere clientce i-a adus pe tava imaginard' spunefiecdrui in timp ce servegfe clienfilor. care a retinutcel chelnerul CAqtiga este?nlocuit. o comandS care a gregit Chelnerul mai marenumdrde comenzi.

pantofii incurcali L cENugAneasn- Jocde interior - Vdrsta ani 1 :1 - 1 4 - Materiale: necesare sunt nu

'l
\.

se aliniazd Echipele avAndun numir par 9? jucdtoriGrupulesteimpd4itin echipe, fiecdrei cadrul [n start. linii de unei in dreptul ca pentruo gtafete, in giruriparaleie, 30 de joculuilasd perechilor Conducdtorul in perechi. se aEazd, coechipierii echipe, i9i echipe fiecdrei da: Rilndutdrept at secundepentru a se studia.Apoi dd coman intr-ogrdmaddfn fala mea. in momentulin pantofutdrept gi it depoziteazd descatld Rilndulstdngvinesd dd comanda: conducdtorul formafie, dreptrevine'in care randul echipain care jucdtorii pe aceasta. CAgtigd salegi o incatld pantoful'perechii caute juca9i in perechi' Joculse poate cel mai repede. suntincdlfafi

.Joc de interior . mairepede s-a schimbat in infdfigarea ce parteirlrufui. cer .t jiffi.11 ani trasare pe [il. nasture agrata ra cdmagd.i.rir' .iiffir doud echioe.Materiafe: 8-tO^. cagtiga echipa .o.un prima toate obiectere de pe tavd.H?ff de exempru: $io.in trebuie semnalur in i"i:::Ti"j.MAL .Joc de interior s6 ghic.ranriio)rr sd mute o.!..r. Copiii sunt impdrfifiin _--_-_---_. iffii?S. ra in carerevinfafdin irgr.. primegte Perechife o boabd se potschimba de gijocul sepoate .:.# !i l...'o"J!:i:1"*"'1.ii r.f # "1 ffi'' : : 3 .:ifl$:. iffi:itil":1'^.t acestuia.1 ru 1 J: #i ix'j'.. ATINGEREA COMORIT .i8.10.*. o-ranJ. 5fr 3::.:li.l? itoesen.:':.alal lil::ll"x.?'.i:#"d"n:Jffi j:"?::.l".6i1Xfffii. hdrtiepentrufiecare creiongi echipd.':?fril'ffi*iiit.f i:.:.Joc de exterior ..r.i ll'il. . sa Participanfii se a13za unur in fafaceruiralt. 11.12.i"lo l?..1rlii."*:fl[i.l".""ni.nnji'ii*i.J. gr".?"i""?.:':9.mffi lnTilF.# .?l::i. gji. dinpdr." ::lr I * ::i i ii i:lJ': :1 de !51#3hiliff repede inlocur ."T:?lli#: .J."Lu.:1-:gogra.!5:.:i'iHTff il::JH".ffi?#iliil j::: .il . j.**** l:.' .t#i'"".J .Vd r s t a :Z ..'.a.cHtcEgTECE S-ASCHTMBAT ! .it?fl ?.'......T"::!.1-j:l:*i:"$:lill*'i5i.-r! r.ffi"?: sd sufrece XT..lHi:""Jr'#'s"'.?'c"ntifice creion incdperii si o foaie de sunr ami'.'f"f :*:?*lis*i... i..:"1.i:lil.."r" i"riJii"". or.i.i?.Jihff H::n".r?:.::ll'3:3f. ** * ::.i:f... . j. €ffiff:'ffi ji j. .1 i.chire etc.Materiale: nu suntnecesare olsc.:t:j.trcd giretur rnomentur pantof.li.PAMANT.V6rsta: toatevdrstele .^tlflryrmeete.Materiafe: boabede fasote .".-- i:'!:.".e s l:"#.Vdrsta: 11-14ani .ril?'.=':vine..o^Ol.X?J?i'i:*.'ff ."J #:ff 5il:.rr" .r^1.f ". APA.:L"j i tre b u ie. pe perechi. naltie. to rcspate perechire inspa se te ..JJril.Hi:"i{':liiTtrii?#:t?ilJ.:!. i:?f.e mici gi diferite agezate pe o tavd gi acoperite.HT3nJli.p.iffi sor . conducdtorr..nn:"m.?.'il:'y:T:i^f qiydTiJt.icit prirnul fasole. l.iii.Tx[.Fiecare onhini .:fl..uji.....

fdrdsd pe la sp.numdr sd spundnumdrul trebuie care la persoana ajunge Cine respectiv' in loculnumdrului sd spund gapcd trebuie gapte.t 14."p sd cAnte jucdtorilor.37. in carecAntecul fie vdzute.atele dinm6niin m6nd. in pddure. in cercobiectele introduce . doud continua: primul .Materiale: nu suntnecesare cu glastare.ln momentul cele mai multe dupdpipdit9i a memorat din cerc. iesedinjoc.cArE $APTE .1 8 : 1-14 .un. etc.1 1 .Jocde interior .Al gaselea Al cincile patrulea:' in pddure.1 1a n i .' dinsac. suntagezafi Copiii patruldbufe' Al Al treilea: urechi. participanfii etc..acea persoand gregegte.VArsta: ani 1 ani.Joc de interior .V d r s t a1 ani a n i . cifra9apJ9 careconfin zecilor in locul urmdtor: modul maidificilin deveni iocirt boate gapcd" doi (unu gapcd de cuvAntul urmatd zecilor cifra etc. CU IEPURA9I . 'pand.cu fafain interiorul Participantii mici obiecte 20 de 9i cAtmai unnumdr sac.iepura7i cu doi:patruurechi. Cinegregegte sd fie alert' joc.11-14 7-1 .Unuldintre intr-un stauagezafi CAndnumdrdtoarea in sensulacelorde ceasornic. acestuia.V d r s t a7 ani : . PADUREA . sd numere ei incepe participanfii cerc. KIM . ?e vatd. .Materiale: necesare nu sunt in cerc. Cinea recunoscut obiectele obiecteeste cAgtigdtor. dilerite(o gumd.Joc de interior . iarconducdtoruljoculuj in.d2. o tn"*oto. ui i"prrrs.)se spune 117. .1 4 .)' gapcd.i 9i din copilreincepe: a : hop.trei gaPcd.Al doilea spune do.al cdrui ritmtrebuie in acest ntenlL estefoarteimportantd 15.1 4 .n rant.La semnalul o monedd..o piatrd. care coniinud numdrdtoare de multiplu gapte sau. 10 . in pddureipt ldbute. iesedinjoc.Tr 13. sd circule in aia telincdtacestea de joc retrage conducdtorul s-a terminat. se multiplicS saucuvinte numeie toatecelelalte acestmoment g'a'm'd' cutreiiepuragi continud Jocul hop'hop.).Materiale: necesare sunt nu la spate' acestuia 9i cu mainile stauintr-uncerc. o boabd un conde brad. ?ntr-un de io" "r" pregeiite Conducdtorul uh un bdt de chibrit' de fasole.

Joc de interior .Conducdtorul joculuistrigd frige. FR|GE . timp de un minut.Se hazlie indeplinegte o poruncd in picioare. Acestastd in mijlocul un cerc ai se alegeun conducdtor Se formeazd cAnd Atunci de ceas. Se face un cercdin scauneagezate 'vor participanlii cAntd.:J . participanfii nemigcafi toliraman a atinspodeaua sau fulgul batista 9i mufi..Materiale: necesare nu sunt stau fafd in fafd. CAnd vor imitaconducdtorul batistasau fulgulse afld in aer. Perechile este oglinda.se schimbd conducdtorul pentrua incercaatenliaparticipanfilor. BATISTA . Cdt timp muzica unul mai putindecdtcel al participanfilor.Jocde interior . i #6.VArsta: vArstele toate .mimdndrAsulin hohote. Atunci dansain jurulscaunelor.Ultimul mai scoate un scaun 11 . scaun. de joc direcfiamingii.1. Apoi rolurile se schimb5. trebuie de joc cAnd direcfia frig. Participanfii stauagezafi sau un {ulg.Materiale: sau un fulgde pasdre o batistd de joc' se afldconducdtorul in mijlocul cdruia intr-un cerc.Cinenu schimbd frigider. gi altecuvinte.Cate vreme Acestaaruncdin aer o batistd de joc.VArsta: toatevArstele . Oglinda va reflecta migcdrile gi expresiile persoanei reale. S C A U N E L EM U Z I C A L E .1. gi iesedin joc. gi joculcontinud la fel. tfi 1 8 .VArsta: vdrstele toate . de exemplu 17.Jocde interior . acelor in sensul ritm rapid intr-un se paseazd Mingea cercului.Vdrsta:toate vArstele M a t e r i a l eo : mi n de joc. astfelincdt o persoand Participanfii se grupeazdcAtedoi. migcdrilor trebuie sdfiefoarte 1 9 .Jo c d e i n t e ri o r . sd se agezepe un fiecare trebuie cdndesteopritd. va fi cu scaunelor Numdrul cu fa[aspreexterior. iar cealaltd este persoana reala. poatestrigadin cdndin canO iesedin cerc. Ritmul lent.Materiale: sauradio uncasetofon scaune. Cel carea rdmas rdmas estecdgtigdtorul.O G L I N D A .

fantomd/fantome doudbeteidin palme Roluri personale:Castelanul. cheie: Cuvinte Gestulresoectiv: se tro p d i e din picioar e se spune: miam-miam . la auzul cdroratofi participan[ii executdun anumitgest.) sau si scoatd anumite sunete. (un prieten). denumirile la auzulcdroranumai unul din copii diferitelor gest. Grddinarul.Detectivul.CAinele.Zidarul. sd anumite batd din palme. Gestulrespectiv: se bate odatddin palme gi o rotire pe i: o bdtaie din palmd loc. $oferul.VArsta: toatevdrstele .castel .prsrca . care creeazd. Conducdtorul de joc.20.1 8 ani) (conducdtorul Povestitorul de joc sau unuldin copii)incepesd povesteasci un film folosind cAtmai multeverbede acfiune. care de sute de ani duceauo viafdfoartelinigtitd. Arhitectul. Participanfii staude obicei cerc pe scaune mare. acestuia Fantomele castelului. Ronfigor (un vecin).1a 4n i ) Castelu clu f a n t o m e Subiectul: Un castel urmeazd de mogtenitorii sd fietransformat in muzeu. Un turist etc.Ronf Roademult ica (fiica). Roadetot Roadeincet Cdinele.Roademulteasa (mama). Bucdtdreasa. Filmul sd existe cu adevdrat sau sd pe loc de povestitor. Castelana. sunt gi igimanifestd nemulfumite in diferite moduri foarte supdrarea originale. F i l m ed e a c l i u n e ( 1 4 .1 1 ani) Subiectul: aventurile uneifamilii de goricei. i mp l i ca n dp a r ticipar ea copiilorpe tot par cur sulacestor a .Ronfulef (mezinul). TAmplarul. cuvintecheie. atuncicdndsuntpronunfate anumite cuvinte. Cuvinte cheie: . etc. executd un anumit Rolurilecolective9i rolurilepersonale se explicdgi se distribuie la inceputul povestirii.la 360 de grade.Joc de interior . Nepotul. personaje.C opi i i facd gesturi (sd urmeaz6. trebuie sd cunoascd sd binepovestirea. de imaginalia fieceruia. (fiul).o atmosferd dinamicS. agezafi saupe jos. japonez. pentru personale Gestul toaterolurile esteacelagi: se bate de doud oridinpalrne.cagcaval Roluripersonale: (tatdl). fie inventat 12 . Ceilalli copiitrebuie sd mimeze verbele de in funclie poate acfiune. sd tropdieetc. sd o sd introducd un numAr personale gi sd vegheze participanfilor de roluri egalcu numdrul ca aceiparticipanfi joacerolul careau uitatsd-gi intr-un si iasddin joc. s o l i c i t d a te n fi a . gi roluri personale. POVE$TI TNTERACTTVE . Existd roluricolective. ( 1 1 .Exemple: Familia R o a d e m u l(t7 . StdpAna casei. Primarul.povestitorul. careestepersecutatd de o pisicd. antrenant. povesteascd aibdcapacitatea sd improvizeze.Materiale: nu suntnecesare Povegtile interactivesunt istorioarescurte.

PUBLICITATE 10. STARISI SENTIMENTE DISPARUTA 7. MESAJUL 12.COMUNICAREA Modalitifi diferitede a emite gi recepta un mesaf ANIMALELEOR 1.TAVACU OBIECTE 13. iN TREN 6. PERSOANA 8. CONEXIUNI 9.VAPORUL 9l PORTUL INTRERUPT 11. AZI E ZIUATA iMPREUNA 4. DESENUL 3. TOALETAELEFANTULUI . FERMA PE SPATE 2. SA DESENAM 5.

Joc de interior .V d r s t a :1 1 . Bilefelele se impdturesc.Vdrsta: 7-11ani . pariicipanIii in echipe.1 4a n i . Conducdtorul de joc dd ultimului gir din un biletpe care este notatmesajulrespectiv.Joc de interior .patrulater).Vdrsta:toatevdrstele . cAtmai repede Joculse terminiatunci cdndtoateanimalele s-auregdsit. urmdrindu-se transmiterea corectd a acestuia de cdtr e m ai mul ti participanfi agezafi in gir. DESENUL PE SPATE . simpld cerc. carepot cdntain cor sau ca solisti.fiecare copilprimegte un bilet9i se imprdgtie. 9i anumecdtedoudbilefele vacd.3.toficopiii citesc numele de pe bilefel 9i incepsd vorbeascd timpde un minutin limbaanimalului respectiv. Se alegeun sdrbdtorif. Acest joc este o variantda Telefonului fdrd fir.?n ariade joc.pe care o va inmdna conducdtorului de joc. gdind.Materiale: nu suntnecesare Copiiistau in cerc. oaie.gAsc5. Ultimulreceptor va scriemesajulpe o {oaiecje hArtie. Joculpoatecontinua jocului. ghicegte Dacdsdrbdtoritulnu cadoul.1 8a n i . cu un cor al animalelor dirijat de conducdtorul Acesta introduce rdndpe rAndtoateanimalele. ioane. F ER M A A N IMA L E L OR .desenandu-l acestuia. 2. stauunulin spatele formdnd celuilalt.J o c d e i n te ri o r . giruri. Pentru inceput poate mesajul fi o silabdsau o figurd geometricd (triunghi. Echipa care descifreazd mesajul cel mai repedegi cel mai corectcAgtigd un punct.cal. joc in care un anum it mesaj es te goptitla ureche. 1 4 . AZI E ZIUATA . in aga fel incAtnumele inscrise sd nu fie vizibile.1 .Materiale: bilelele de h6rtie. . RAndpe randcopiiimimeazd un cadou pe caredorescsd ?lfacdacestuia. incercdnd gdseascd sd-gi perechea.M a t e r i a l eh : A rti e cre . etc. pot fi mai complicate dar mesajele in cazulunuigrupcarea mai experimentat acest joc.mdgar. f5rd sd cunoascd confinutul acestuia. Acestava transmite mesajul pe spatele celuidinfafalui. Printragerela sorfi. rolulcu persoana schimbd respectivd.cocog. creion Conducdtorul de joc pregdtegte din timpbilefele de hdrtiepe care suntnotatenume ( in perechi) de animale domestice pentru pisicd. La semnalul conducdtorului de joc. cdine. 22 .

joculuipregdtegte gi multiplicd Conducdtorul un anumitnumdrde imagini care sd reprezinte pot diferite geometrice.o casd poate fi reprezentatd printr-un un triunghiisoscelformAnd dreptunghi.Vdrsta:toate vdrstele . un cdntdref de muzicdrock.Joc de interior . creioane I I Grupulse impartein echipe igi imagineaz6. in finalCesenele perechea rezultate CAgtiga se expun care a reugit sd emitdgi sd recepteze imaginea cea maifideld. dictAnd geometrice gi pozifia figurile din care estecompusd acestora. dinpartea conducdtorului de joc aceeagi receptorii o hArtiegi un creion. o doctorifd igi pregdtegte un examende specialitate. care un student de rdzboi. cu careurmeazd legeo conversafie.4. Intrebdrile grupului.M a t e r i a l e : u n n u md r d e i rn agini desenate egal cu jum dtate din num i r ul participanf ilor.o femeiesenator. uga doudpdtrate . Jucdtorii cd suntintr-un compartiment persoane de tren.o pisicd poate fi reprezentatd printr-un formAnd cerc capul. in pagind.un arc de cerc gura. doud triunghiuri urechile. douddreptunghiuri Participanfii se impartin perechi ( emifdtorul 9i receptorul ). 5.Joc de interior . Emifdtorul trebuiesd transmitd imaginea.la o anumitd distanld in agafel incdtperechile sd nu se poatdinfluenfa unele pe celelalte. un oval formAnd picioarele. dimensiune. vinde zarzaval femeie o care la orag.V A r s t a1 : 4-18 ani . de exemplu: un veteran la teologie.creioane. acesteia. gi se compard.in compania sd unor necunoscute. hArtie. iar un dreptunghi cogul. acoperigul. primesc Emifdtorii iar imagine. respective. un alt dreptunghi ferestrele. de 2-3 persoane. Fiecareechipdtrage la sorfi un bilet gi timp de 3 minutepregitegteo singurd pe care ar urma sd o pund persoanei intrebare. etc. SADESENAU inapneuruA . dar in care nu este permis indice sd niciunuldincuvintele de pe bilet. dar nu are voie sd dezvdluie ce anumereprezintd imaginea. joculuiare pregdtite Conducdtorul biletepe care sunt notate diferitegenuri de persoane. doud elipseochii. 23 .un triunghi mic nasul. un polifist.o elevd la liceulde aviafie. intr-unanumitinterval de timp. activitdfi Scopulacestei este reproducerea cAt mai pozifionare ( prindictarea exactda imaginii formd). se prezintd caretrebuie sd ghiceascd cu cinecildtoregte in tren echiparespectivd. un autorde romanepolifiste. animale sau obiecte fi alcdtuite din figuri De care exemplu: . IN TREN . corpul. care se agazdspatein spate.Materiale: hdrtie.

.ai luatpantalonii fratelui tdu.etc. 7.te-aigAndit gi ai spartsticla sd facicuratin bucdtdrie de ulei. gdsegti induntru o cartepe careo maiaveaiin bibliotecd.Joc de interior . Conducdtorul genfi anunfd cd aceste au fost adusela secfia posesorului. plindcu obiecte Fiecare echipd o geantd jocului cdt mai diferite. diferitete stdriemofionale acestora.VArsta: toatevArstele .Materiale: nu suntnecesare Participanfii suntagezafi in cerc. acesta nu 9i . 8. Urmdtorul trebuie sd spundun cuvdnt gi agamaideparte pAnd carearelegdturd cu primul. darcarnetul de notetrebuie semnat de pdrinli.Materiale: pentru un sac plincu obiecte cAtmaidiferite fiecare echipd primegte Grupulse impartein doudechipe. iepure-alb.estenoapte. gi cauza figurii. De exemplu: de vArsta .1 4 . jocului participanfilor pe caresunt notatediferite Conducdtorul imparte bilete situafii.ai invitat prietenul cel maibunla un spectacol vinela intdlnire. de poliiiegi nu se cunoagte identitatea deoarece nu s-a gdsitnici un act in ele.ai reugit pe careo indrdgegti. sd facieconomii floripersoanei cumperi 9i astdzi . cdt mai multeamdnunte despreacea persoani. Pe rAnd.VArsta: peste14 ani . ai cdzutcu bicicleta 9i s-au rupt. motivdnd presupunerile fdcutecu ajutorul obiectelor din sac. .Materiale:biletepe care sunt notatediferite situatii. egtisingur sd traversezi o pddure.Joc de interior .zdpadd-sdniufdcopii-gcoald Se reincepecu un cuvdntnou. CONEX|UNI . la ultimul jucdtor. 24 .Joc de interior . Unul dintre ei rostegte un cuvAnt. PERSOANA DISPARUTA . 9i trebuie .6. .1 8 ani . gi-apierdut obiectele din aceasta ajutdndu-i sd facddiferite conexiuni. STAB| 9r SENTTMENTE .notele talenu suntpreabune. Acestesitualii suntalesein funclie grupului.fiecareparticipant numaiprin gesturi9r expresta urmeazd sd transmitd. In final cdte un detectivdin fiecare echipd urmeazd sd prezinte rezultatele respectiv cercetdrilor. De exemplu: libertateparticiparedemocrafiedrepturiresponsabilitaliegalitate. Fiecare echipdtrebuie sd descopere cAtmai multeamdnunte desprepersoana care geanta.{drdsd-iceripermisiunea.de ziuata. primegti plinde nerdbdare gl un cadou foarte frumos il deschizi ambalat.V A r s t a1 : 1-14 a n i .

admifAndu-se ca mesajulsd nu poatefi recepfionat jocul gi se intrerupe se compard Dupdunul.Timp de cAteva porturite plaseazd in terenin diferite Conducdtorul secretsonor. mesajele. portulsdu Cagtiga regdseascd dupd sunet.iar celdlallvaporul.Vdrsta: toatevdrsiele . conducdtorul joc ? gi proverb ilustreazd acest fost mai nepldcutd Existd care le-a un bine care 25 I I . un jucAtor In cadrul perechilor Conducdtorul portul. un minut pentru a au la dispozifie Perechile reprezintd sunt legatela ochicu fulare.Joc de exterior .V A r s t a1 : 4-18 ani . sonorsecret. fi rAndpe rdndemi[dtorul.VAPORUL 9l PORTUL . creioane gi creioane colorate. 10.Joc de interior .9. participant primegte o coaldde hArtie Fiecare un desencare face publicitate sd conceapd de timpurmeazd intr-unanumitinterval si apardscris. uneivedetede muzicd care poartdastfel un tricou sd fie prinsepe spatelecopiiior. acesteia fdrdca numele ugoarS.iar fiecarevaportrebuie sd emitdsemnalul au dreptul minuteporturile primulvaporajunsin porI. MESAJUL .Materiale: nu suntnecesare paralele. rolurile fiecare sa poata igi schimbd in agafel incAt $irurile gi parazitul receptorul unuimesaj. INTRERUPT 11. la o distanfd de 1 metruintreele.V d r s t a1 ani : 4-18 . jocului in care situafie s-au simlitmai ii intreabd La sfArgitul activitatii. careau reprezentat Apoirolurile 9i invers.Joc de interior . PUBLICITATE . in treigiruri agezate se imparte Grupul gir urmeazd un anumitmesajformatdin membrual primului sd comunice Fiecare gir.Materiale: hdrtie. respectiv personajul in tdcerenumele de pe tricounoteazd care recunosc sau acela/aceia al cdror desena fost identificat acelaI aceia Cagtigd personajul. sdu din al treilea $irul din mijloctrebuiesd facd tot cincicuvintepartenerului posibilul orice fel de corect. dupd carcvapoarele un semnal stabili pozitii jocului fixe. DeseneleurmeazZ persoanei respective. lasdtimppentru ca tricourile Conducdtorul intr-uncolf al desenului. Cei care recunosc sd.doud minute zgomotesau gesturi. facdndpublicitate jocului fie admirate. colorate.Materiale: nu suntnecesare joculuiimpartegrupulin perechi. sd-gi jucdtorii vapoare devinporturi se schimbS. t .i i-l d I t ! 'rl .

lngrijitorul apd. altdincdpere. echipdigi desemneazS. calitatea pregdtitd hazlie.V A r s t a1 ani : 4-'lB . lor.'ii de o bucdlicdde zahdr. carese afldgi pe mesele anumit intr-un interval vor povesfi anumit de timp . echipe.fiecareechipd mesajelor transmise. T AV A CU OB IE C T E . il freacd cu peria pdnd unde ajunge. vdzutd de compozifia recompund. undetimpde de joc intr-o Acegtia suntcondugi de cdtreconducdtorul intr-un anumitfel un 3 minute au dreptul sd priveascd o tavdpe caresuntarartjate fiecdrei numdrde obiecte. scobitori.vor in echipele se intorcfiecare Reprezentanfii mimaacfiunea.apoi proptegtescara de spatele acestuia. echipd de cantitate in juruluneimesepe care se afld aceeagi echipdeste agezatd Fiecare 9i fel de obiecte diferite. pe tavd.Materiale: nu suntnecesare un reprezentant. o noudacfiune avdnd conducdtorul acestuia Joculse poaterelua. coboardde pe scard. boabe frunze. un numdr egalde obiecte diferite: pentru fiecare fasole.Materiale: pietre. Fiecare undeacesta de joc intr-oaltd?ncdpere. de cdtreconducdtorul Acegtia suntcondugi de la gradina le va citi o acfiune scurtd: Esteziua in care ingri|torulelefantului pe inarmeazd se cu doud galeli cu zoologicd trebuie sd-l spele acesta.Joc de interior .Se duce la elefant.Joc de interior .TOALETA ELEFANTULU! . Reintorgi acegtia dar fdrd sd facd gesturi.compardndu-se ln grupulmare. il freacd din nou. va povesti ce a infelesdin mimd. compozifie 13. o perie cu coadd gi o scara. acelagi echipdTgi desemneazl Fiecare un reprezentant. il cldtegte. reorezentantul joculuiaducetava cu obiectepentrua se comparacare ln final conducdtorul estemaifidelS.ia gdlelilecu apd. nasturi. undetimp de c6tevaminute. in echipele respective.1 2 .V A r s t a1 : 4-18 ani . etc.Co-echipierii acestora trebuiesd acestea ce obiectegi cum erau agezate pe care le au la dispozifie. cu obiectele lor.ipi ia uneltelegi pleacd. .

J O C U R I L EO L I M P I C E r I 0 . P R I N D EM I N G E A 2. SALVEAZA-T| 8. CASA VRAJITOAREI 9. MUMIA 5 .M A T U R A 2 0 .U N P R I E T E N 1 9 . U N $ | R A GO R T G T N A L 6. P R E Z E N T A RD 17.iN DOr 1 1 . CAUTAMCOMOAHA 10. SARTTURA 4.SAJUCAMTEATRU VIE 14. SACULCU POVE$TI ADEVARAT 1 8 .O C O N S T R U C TO TE RTGTNALA 12.ZIARELE MUZICALE in lUruCrme 3. FOTOGRAFIA 0 1 5 .GoNSTRUCTTE lN COMUN / CCLABORARE 1 . PAHARUL CEL MAI PLIN PRTETENUL ! 7.O EUROPA COMUNA 13. U N I D E A LC O M U N EE M O D A 1 6 .

Urmdtorul ultimul coechipier g. pe rAnd altfel sunteliminafi. scorulgi schimbd Acum echipaa paseazd douaformeazd cercul. Conducdtorul de joc noteazd pozifiaechipelor.Jocde exterior .m.d. In cazulin caremingea prinsd.VArsta: toatev6rstele . la o distan{d de 2-3 metri fatd de cercul format. astfel incAt cei rdmagi trebuie sd gdseascd ii pentru soluf a se grupa cit mai 28 .primaechipdformeazd un cerc. preddgtafeta gi trece in gir. care are mingeao aruncdceluidin stdngasa.1.a doua echipdse aliniazd intr-ungir.primuljucdtordin gir (cel care are mingea)incepesd alerge. joculse va intrerupe gi in prima echipd. obfinAnduse un punctaj. reface traseul in momentul in care tofi jucdtoriidin echipdau parcurstraseul. 2. inconjoard cerculformatde primaechipd.VArstd: toatevArstele . joculincepe iar la semnalul conducdtorului. Rdnd se scoate cdteo foaie de ziar. astfel: jucdtorul In primaechipd. puncteazd scorul strigAnd unu. Cdstigd ziarul pe care sunt g r u p a f ic ei ma i mu l fid a n sa to ri . un radiosaucasetofon mulfi pe un ziar.in timpce echipa intAi aleargd inconjurAnd cercul .d. Acesta prinzAnd-o. ln final rdman doud pagini de ziar.in carejucdtorii se gdsescla o anumitd depdrtare unul fafd de celSlalt (se va aprecia distanfa potrivitd in funcf ie de v6rsta participantilor). In a doua echipd. mingea intrecoechipieri incercdnd sd oblind un scor cdt mai bun.m. Fiecare echipd capdtd o minge.Joc de interior . Mingea treceastfel fdrdintrerupere de la un jucdtor la altul.a. CAnd participanfii se intrerupe melodia gdseascd trebuie sd se pe unadinpaginile de ziar. Conducdtorul pe josmaimulte de joc rdspdndegte pagini de ziargi dd drumul unei melodii la casetofon.Materiale: 2 mingimici jucdtorii conducdtorul de joc imparte in doui echipe astfelincdt: . au revenitin pozifiainifiald. PRINDE MINGEA-gtafeti/concurs . careva anunfa cu glastarescorul obfinut. ZIARELEMUZICALE .Materiale: ziare. revinela locul lui.apoio paseazd urmdtorului careva striga doi 9.a. . nu este scorulrealizal se anuleazigi punctajul reincepe de la 1. 9i strigdstop.

Urmdtorii membriai echipelor vor continua sdritura din locul in care au terminat-o cei dinaintea lor. astfel: . durata desfdgurdrii mumiei.Joc de interior . De asemenea. 29 .duratatraseului. . la o distanfd de 1-2 metri.VArsta: toatevArstele . MUMIA .in dreptul linieide start.Materiale: un bdt sau o cretd Echipele se agazdin giruri paralele. Echipele puncteazd se in funcfie de: duratainfdgurdrii mumiei. intr-un timpcAtmai scurt. gi el o datdin lungime sdrind ! 4. in final se va mdsura lungimea sdriturilor comune.1 4 ani . La semnal.V6rsta : 11 . aspectul sulului refdcut. poate mumia fi formatd dinmaimultepersoane. intr-unanumitinterval de timp.care a fosttrasatd joc de cdtreconducdtorul de cu un bdf sau o cretdin funcf ie de terenul de joc.Ultima partea jocului o reprezintd desfdguratul murniilor.Conducdtorul de joc arc posibilitatea sd demonstreze cd un efortin cornun estesuperior unuiefortindividual. carese vor schimba dupd o regulddinainte stabilitd. s.3.Materiale: un sulde hArtie i e n i cdpentr ufiecar eechipd Dinfiecare echipd se alege gi un desfdgurdtor o mumie.Jocde interior .Joc de exterior .infdgurdtorii incepsd bandajeze mumiile. . un infdgurdtor de mumie. Cagtigd echipa careare cel mailunggirag. La semnalul joculse desfdgoard de incepere. se pot desemna mai mulfi infdgurdtori gi desfdgurdtori de mumii. care va fi marcatd teren.Mumiile vor parcurge un traseu de vitezd fdrdsd-girupdbandajur.Vdrsta: 7-11ani . de hartie In cazulin caresuntmai multde 3 jucdtori intr-o echipS. echipele urmeazd sd confecfioneze girag cAteun din agrafelegAndu-le intr-unlanf continuu.primiidin gir vor executa pe o sdriturd in lungime. Se stabilegte pe caretrebuie traseul si-l parcurgd mumia. cu excepfia capului. SARTTURA itt Luructur .Materiale: o cutiecu rafede biroupentru fiecare echipd Fiecare primegte echipd o cutiecu agrafe de birou. uN gtRAG oRtctNAL .

entul uneigtafete: primul din gir executd cerinfele impuse de joc gi apoi treceultimul. v.1a 1n i .d.m. ""'rq' o v i""ga r('( de o alta. Reamintim regulam. o lingur dde supd.lind cu apd.r[ o.V d r s t a : 7 .'cagtiga echipa . revine.a. Echipelese agazd in giruriparalele in dreptullinieide start. in rand.r-g"i Intr-unanumit interval de timp. in dreptul primului din gir se punesticlacu apd gi lingura' iar in dreptul ultimului participanfii se punepaharul. revine cu ea in mdnd. .Joc de exterior .VArsta: toatevdrstele Materiale: nu suntnecesare echipele de salvare. Toli jucdtorii vor fi fericitali pentru ca au d-orit sa igi a.u n p a har . primuldin gir aleargdgi ia o agrafddin grdmada echipei slle. sticra cu lingura. La semnal gi intr-un anumit interval de timp foartescurt. mimand ingrijo rarea. pandcdndse ruleazd jucdtorii tof i din echipa respectivd gi primuljucdtor revine in pozifia initiald. s" pylg in dreptur fi6carei ecnbe &tr rn-puil.9. Ei vor afla cu siguranfa cri nu intotdeauna grabaestecea mai bundsolufiel La sfargitul jocului se compard cantitatea de apddinpahare.Joc de interior sau de exterio. pentru fiecare echipd.9i J o c ulco n ti n u dp a n d ca n d u na din echipear e un gir ag for m atdin toateagr a fel e.r .o preddurmetorului gi trece in spatelecoechipierilor sdi.o predd trece ultimul in gir. sa'inoate in mijlocul valurilor' etc' lmediat se formeazd .M a te ri a l e :o sti cl d .de exernplu 3-5 minute.in dreptulfiecdreiechipe se afld o sticld plind cu apd gi o lingurdde supa. P A H A R U L C E L MA I P L IN VARIANTA Echipele se agazdin giruri paralele. toate de aceeagidim ens i une. cagtigd echipa careare paharul cel m a ip l i n . SALVEAZA-T|PHTETENUL ! . La o distanrao'e 3-4 metri in fafa linieide start. 6 . membrii echipelor urmeazd sd confecfioneze o franghie de salvare d'inhainebroi.respectAnd regulile uneigtafete. frdnghiire se mdsoara. VARIANTA: Echipele stau in giruriparalele. igi vor treceunutaltuia liOura p. in dreptul fiec6rei echipe se agazdpe jos un numdregalde agrafe.stabilit inainte de inceper* rolrrri. La semnal. pe care le vor innodaunelede altele'conducdtorul de joc trebuiesd veghezeca nu cumva entuziasmul care ii cuprinde pe jucStori sd ii iasepe acegtia preadezbrdcafi I ln final. Acestaaleargd cu agrafapiimitd. vor incerca sd umple paharul transportind apa oi. 30 conducdtorul de joc. La o anumitd distanfd.rteprietenur. franghia cea mairungd. participanfii respectdnd regulile uneigtafete. va anunfa situaf ia disperatd in care se gdsegte un prieten: acesla poatjsd fi cdzut intr-o prdpastie.

Echipele de motor. coMoARA s.). CASAVRAJITC. e ch i p aca re re co mp u n e cel mai r epede I n f i n a l . cea mai bundimitafie respectiv. i l u stratd : ca rtep o g ta l d foarfecd. vor fi ascunse cartepogtald. semnal igi stabilesc in secret un anumit f l u i e r ae ttc. a l j o c u l u is e rd sp d n d e sc J I .M a t e r i a leo lipici. unei buc5fidin fiecare a n u m itte r i t o r i u .Fiecare avAnd numaicarteapo$tal5 echipdtrebuie sd gdseascd Sisd recompund la so(i.ln momentulin care o bucaticd echipeia fost aparfinAnd de carte pogtald n u m a ie m i f A n d poate echipei respectivul descoperitd. se f in de mAnd gi se i jucdtorii respectivd casa vrdjitoarei. Echipele tragla sorfibucdfile rdmase. de numdr Apoi le va decupa toatein acelagi pe raza unui in locuridiferite. ebdnd echipelor. cu excepfia pe bucdfi.Se desemneazd careare voie sd ridice (singurul al echipei membru un culegdtor bucdtile din ascunzdtoare de comoard). transformAndu-le cAte Bucdfile. in agafel incAtsd imiteforma gi se aranieazd. zgomot sonor( ldtrat.c on d u cd to rud de a discutadespr evaloar eacom or i l or l e j o c a re posibilitatea in ca dr ul par ticipanfii (se mn l fi ca fite a xte l o r )intr cum au colabor at d e s c o p e r i te .8. reguli: anumite Se respectd .car e la sem nalul fo rme a zd i n te re n .T o f i c e i l al fip a rti ci p a n {i de incePer e gr upulde ciutator i. X Pe jocul in absenfaparticipanfilor. Echipa carereugegte animalului cu jocul final echipa In cAgtigd gi timpcAtse doregte. participare astfelin adevdrate responsabilS). un paianjen). se reface continud atAta Cercul cel mai marepunctaj. Conducdtorul de joc trebuiesd pregdteascd gi va notape fiecare din ele diferitd va lipio hArtie de culoare cd(ilor pogtale spatele (solidaritate. in la munca echipd proverb carese referd sau un citatcelebru. pentr u fiecar e echipd. CAuTAM . prietenie. .Joc de interior . .V A r s t a7 : .C AE t i g d car teapogtale.AREI . chemaculegdtorul cdutdtor semnalu slo n o r secret.Joc de exterior . culoarea trasd .Vdrsta:11-1 a4 ni . vrdjitoarelor in casele Echipele aleargd capdtdun punct.Tof gi spune-mice ai invArtesccAntAnd intr-un anumitritm : Vinoin casa vrdjitoarei vdzut ! gi va intrerupe spunAnd: cdntecul cercului in mijlocul Conducdtorul de joc se gdsegte Eu vdd un $arpe( sau:un elefant.1 1a n i -Materiale: nu suntnecesare pentru echipa care sd reprezinte Fiecareechipd igi alege un colf al ?ncdperii forme azd un cerc. . . o hdr tiecolor atd. cAteun comori.

Dacdmai mulfijucdtori suntde acord. ln final cdte un reprezentant al fiecdreiechipe prezintdconstrucfia. un coif. etc. pliafide doudori formaobfinutd. Conduc5torul de joc dd fiecdrei echipe o foaiede hdrtiegi se agazdin aga fel incAt sd fie vizut gi auzit de toatdlumea.Joc de interior.10.De exemplu: pentru a obfine un pdtrat.importanfa acesteia in cadrul comunitdfii.beneficiind de o sumd m a i m a r ed e b a n i .creioane. va construiun obiectdin foaiade hdrtie(o solnifd. calitifileestetice.Fiecare echipd. dopuri. care reprezintd baniicu carese vor cumpdra construcfiile. in clasd . pentrureugita Rolul conducdtorului acestuijoc este foarte important. Se premiazdin funcliede: indlfime. prezentare. 1 1 . construcfiilor Aceastaeste condusdde conducdtorul jucdtorii de joc. stabilitate.coordondndu-gi migcdrile. o desfacefi.rupefih6rtia.Materiale: o foaiede hArtie &s. dupdcum esteagezat.Vdrsta: 14-18 ani . etc. diagonalele gi indoifi acumo desfacefi fiecare colf al hArtiei cdtrecentrul pdtratului.Partenerii de joc stauunulldngdaltul.Materiale: se vor refolosi cutiigoalede coca cola.iN DOI .. de mai multe ori aceleagipersoane.pliafihArtiain aga fel incAt sd marcafi pdtratului. acum putelisd punefisolnifa pe masd. plastilind.dar care participant sd fie gi stabild. o pasdre.Fiecare unui pupitru. ei pot licita in comun.etc) urmdrindpas cu pas explicafiile indoifiun colf al foii de hArtie date. -Jocdeinterior . Participanlii sunt incurajafisd se sfdtuiascd ?n cadrul echipelorasupra alegerii gi a modului obiectului de execufie. un vapor.de chibrituri. bandd adezivS. Dupdaceste prezentdri urmeazdvAnzarea prin licitafie. jucdtor urmeazd de mijlocpe toatddurata finAndu-se sd igi foloseascd nurnai mdnadreaptd sau stAngd. in fafa jocului. o sfoard. La licitafie participe tofi folosindboabelede fasole. explicAnd scopul. Fiecare echipdprimegte un numdregalde materiale de construclie.o ruletd sau un centimetru de croitorie: boabe de fasole. Fiecare va primiun numdregalde boabede fasole.in picioare. gi unapentru ucdtori conducitor Se formeazd echipede doi.conducdtorul trebuind sd prevadd minimum doudore pentru defdgurarea acestuia .VArsta: 14-18 ani i\ . numdrulde boabe de fasoleobfinut la licitafie. Explicafiile trebuiesd fie foarteprecise.pixuri. se poate incerca realizarea unor obiecternai complicate. Acestjoc poateduradestul jocului de multtimp. O C O N S T R U C T TO ER T G | N A L A '€%tra. In cazulin care conducdtorul de joc stdpdnegte bine tehnica japonezdorigami(figurirealizate prin pliere) gi la acestjoc participd din hAtie. Jucdtorilor pentrua trebuie sd li se lase timp suficient executacomenzile. ambalaje.banddadezivd. gi plastilind pentrua executa intr-un timpstabilit o construcfie cAt rnaiinaltd. tuburide carton.

in funcfie de numdrul Acegtiavor trage la so4i cdte o bucdficd de carton9i se vor grupa in iunclie de culori.n tmorcov. 1 4 . Echipele trebuiesd pdstreze secretul fotografiei alese.Materiale: o hartda Europei.Materiale: pentru fiecare echipd gdte se pre egteun sacin carese gdsesc "*. pe care le va decupa intr-un anumit numdr de bucdfi participanfilor. O EUROPA COMUNA . o partedin fdrileeuropene. banddadezivd Conducdtorul de joc trebuie jocul sd pregdteascd dintimp. Prima echipdcare este gata fixeazdpe harta Europei cdgtigdnd lara respectivd. un fel de mAncare. "r".Va copia.t | | h1 r\Y Echipelor li se acordd un anumit interval de timp. creioane. Dupdce subiectul fotografiei va fi ghicit. 33 . premierea o nuntd. o echipd de pompieri. SA JUCAMTEATRU 14l\ . batistd. se rbar e u n e x a m e n .pentru a pregdti o scurtd scenetd. Spectatorii urmeazd sd-lghiceascd.V A r s t a1 :1 .Fdrdsd se cunoascd obiectele din sac se stabilegte de la inceput o anumitd tematicd: din lumeabasmelor. etc. invitdnd cAteun reprezentant din fiecareechipdsd aleagduna din ele. etc. ieptene .Materiale: maimultefotografii sauimagini grupuri caresd reprezinte sau activitdti (crintdreli diverse de muzicd.12:. 14.( 13. u n c r e i o nu . cAntece. scene din filme.1a 8n i .V A r s t a1 : 1-14 a n i . pe care sd o prezinte sub formdde mimd. .urmdndsd recompund gi sa pozifioneze capitala pe acesteia fara respectiva hartarezultatd. Joculpoatecontinua. u np p u nz i a r .) lA r&! \ /\ I -)l-JL-r ffi mt (f\ /4T$ r"i\ l /htl '[ft1[ . Rind pe rdnd fiecareechipd va reprezenta fotografiaaleasd. incercdnd sd imitecdt mai fidelpozifia gi activitatea personajelor. p o l i ti cdo .Joc de interior +. carton cororat.)^\ . la o dimensiune gi pe cartoane convenabild de culoridiferite. fdriirespective un personaj celebru. Numaiconducdtorul joc de trebuiesd cunoascatitlul scenetelor.) . jocul.1 4 ani .) Conducdtorul de joc agazdfotografiile cu fafain jos. celorlalfi care vor compara fidelitatea fotografiei vii cu originalul. unorsportivi. FOTOGRAFIA VIE .o i n tru n i re gcolar d. etc.Joc de interior . echipele mimAnd ceva specific (un m o n u m n et .folosindu-se in mod obligatoriu de toate primite gi la caretrebuie obiectele sd participe cu tolii.. conducdtorul de joc aratdfotografia participanti.Joc de interior .V A r s t a1 : 4-18 ani . un dans.?U (deexernplu: obiecte un ghemde ldnd.

1 d i r r C o n v e n f i a asupra Drepturilor Copilului) 16. Se acorddun anumitinterval pentru de timp confecfionarea modelului ales. in legdturd cu celedouddocumente De exemplu: . asupra urilor Copilului. carton Scopulacesteiactivitdfi Declarafia estede a facecunoscute Universald a Drepturilor gi Convenfia Omului asupra Drepturilor Copilului. ir t . apartenenfa Exemplu: .care este responsabilitatea persoane fafdde aceste fiecdrei documente? jocului are pregdtite Conducdtorul in doud sau trei exemplare.f.l n / l u m i n a/ a c e s t e / i Conven/ [ iu i n / c o p i l/ i n s e a m n d / o r i c/e f i i n f a /u m a n d / c a r eI nu / ai implinit / incd / 18 lani.Cagtiga echipacare a refdcutcel mai rapid gi a recunoscut respectiv.xt . in funcfiede grupului.etc.UN IDEALCOMUN .V A r s t a' 1 : 1-14 a n i :1 4 . croitori un de modi./ chiarI dacd/ conform / legislafiei / nafionale / m a j o r a t u/l e s t e / r e c u n o s c u / t m a i l d e v r e m e . .bal mascat. cAteva documente.care estescopullor? .to *^-e.foarfeci ace de gdmdlie.T o a t e / f i i n f e l/e umane /selnasc/libere/g i i e g a l e / i n / d r e p t ulrE i .cineesteautorul acestor documente? . l( a r t .de exemplu colecfia de primdvar6.3 din Declarafia Universald a Drepturilor Omului) .1 8 ani .l e l s u n t / inzestrat e u l r a f i u n e / g/ic o n g t i i n f a / 9 i / t r e b lu lc sid e.Materiale:ziare vechi. intrebdri. . aplauzele vor rispdtimodelul celmaiapreciat.Orice/ fiinld/ umand/ are/dreptul lla /vial6/ lal libertate / gi /la /securitatea / persoanei / sale.care reprezintd casede modd. sau se stabilegte in prealabil o tematicd: rochiide sear6. Se acorddo jumdtate de ord pentru studierea acestora. articolul acestuia la unuldindocumente.sunt respectate acestedrepturi respectate? ? Au fostintotdeauna .Jocde interior .Materiale: gi Convdnfia un exemplar din Declarafia a Drepturilor Universald Omului plicuri. Conducdtorul acesteiactivitdfi urmeazd cele doud documente sd afigeze in aga fel incAtsd poatdfi ugorcititede tofi participanlii. l s e/ c o m p o r t e l u n e l el t a l dI de/celelalte/in/spiritu (ia i an i v e r s aa / flr a t e r n i t d f i .Fiecare diferite echipdva avea gi prezentator un manechin. lipici.i (art. din ziare Bineinfeles.Vdrsta: toatevArstele Se fomeazdechipe.care se executd directpe manechin vechi. dimensiunea in cuvinte.bandd adezivd.15.Joc de interior . Fiecare echipd primegtematerialele necesarepentru a prezenta. segmentate articole dinaceste grupd primegte plic Fiecare un din careeste alcituit un confindnd toatecuvintele articolpe care urmeazds5-l refaca.cAndau fost elaborate? . in echipe dupdcaregrupul de 3-4 persoane.Diferite se imparte potli puseparticipanfiloi'. PREZENTARE DE MODA 4/'^ 4"G\ . 1 d i nD e c l a r a f U l dD r e p t u r i l o r Omului) .

Copiiisunt agezafi lui sd aleagdun obiectdin sac ai din'stdnga apoi la un momentdat. VARIANTA Se pot folosioud in loc de baloane. grupului Fiecare echipdprezintd stabilite in urmadiscufiilor.1 a 4n i Materiale: doud baloanegi o mdturdpentrufiecare echipd.Materiale: hArtie. 35 . 1 1 . sau se poateface gtafeta cu oud duse ?ntr-o principiul lingurd.va trebui sd un la o anumitd Fiecare distanfd.Joc de interior . Fiecare la liniade startgi se echipd se aliniazd jucdtor. a9a incAtobiectulales sd joace un rol in poveste.undeva predamdturaurmdtorului jucdtor. pe o foaiede hdrtie.Se comparirezultatele.Materiale:un sac cu diferiteobiecte jocului incepesd povesteascd in cerc. 1 4 -1 8a n i . punct stabilegte pe rAnd.Sacul sd continue pAndcdndtoli jucdtorii.1 4 .atuncise va continua iar dacd gi cel de-al doilea balonse sparge.ture" pandin acel punct.sd-l ocoleascd cu grijd balonul gi sd-l "mdture" apoi pAnd la linia de start.V d r s t a :1 1 -1 4a n i . sd aleagd in final conducdt. . "md.+- I sAcuLcu PovE$Tl 17. rezultatele Participanfii definifia au gdsitprobabil 9i se noteazd prietenului adevdrat. ia la construcf 18.Conducdtorul o istorioard. rimdndnd acela$i. in echipe.participanfii de comunacord9i sd notezepe o urmeazd sA stabileascd pe caretrebuie foaiede hArtie10 calitdfi Se acordd sd le aibdun prieten adevdrat.cerejucdtorului povestea. creioane.1 1a n i .. \4 primeEte Se formeazd (unulcu care se echipe9i fiecare echipd cdtedoudbaloane joacdgi unulde rezerva) gi o mdturd. sparge.MATURA F .V A r s t a1 : 1-14 a n i .Dacd balonulse joculcu cel de rezervd. sd-giaducdaportul au avutposibilitatea continud povestirii. atunci echipa va fi descalificatd.orul de joc ii roagd Se compard ld'selectezeo singurdcaiitate. 19.1 8 ani . cele10 calitdfi joc jumdtate Conducdtorul de le solicitd din ele.Joc de interior V d r s t a7 : . sd circule.Joc de interior . un anumitinterval de timppentru discufii. UN PRIETEN ADEVARAT .

$tafeta in doi 6. 6. $tafetacombinatd soliciti participarea intregiiechipe:traseulla dus se executd iar la intorsintr-unpicior. cu o mingede ping-pong muiatdin vopsea. care este de fapt un pai.intr-unpanoupunctat.pregedintele fiecdrei comitetului olimpicexplicdin ce constdaceasta. O anumitdseriozitate va oferimai multhaz probelor inedite care urmeazdsd aibd loc. 1.baloane. $tafetain doise executdpe echipe. Acestjoc urmdregte construcfia uneivictoriicomune.de-alunguluneidiminefi. $tafeta combinatd 3. &d i. dupd care urmeazd.Punctajele fiecdreiechipese totalizeazd. Probaspecialdesteo surprizd pentrutofijucdtorii. tArAg. JOCURILE OLIMPICE . 3.e l[\\\ . se aleargd in perechifinAndun batonumflat intre f runf ilejucdtorilor. Reprezentantul fiecdreiechipe capdtdun castronag cu boabede mazdre. Trasul Ia lintd 5. marieitor. Acesteavor fi trecutepe un panou in felul urmdtor: Probaolimpicd l.Jocde exterior paie.insd greutatea este o mingefdcutddin vatd ! 2. Dupd ceremoniade deschidere. Aruncarea cu greutatea se va executa dupdregulile acestuisport. cd vor respecta regulile de fair play sportiv. Aruncareacu sulifa. bronzgi argint. medalierea echipelor cu aur. intr-o limitd de timp de 3 minute.Inaintea probe.Vd r sta :1 1 -1 4a n i . Acestjoc se poatejucaintr-otabdrdde vard. conducdtorul de joc (pregedintele comitetului olimpic)va prezentaprobeleolimpibe. pot Participanfii depunechiar un jurdmAnt promifdnd olimpic.Pregedintele comitetului olimpicnu va uita sd felicite tofi participanf ii acestei neobignuite ?ntreceri sportive. Aruncarea cu greutatea 2. Trasulla fintd. Aruncarea cu sulila 4. un pai gi un alt castronag gol.acestatrebuie paiului sd mutecu ajutorul (prinabsorblie) cat mai multeboabedintr-un castronag in celdlalt Se pot inventa9i alte probe hazlii. Fiecareechipdreprezintdo fard care participila jocurileolimpice.Medaliile respective se confecfioneazd din hdrtiecoloratd. 4. carton. 1 4 -1 8a ni ide .20. 5. Proba spxiald Tara Reprezentantul Loculoblinut Fiecare fard urmeazd sd igi aleagd participanfii la probeteolimpicegi numele acestora se trecepe panou. o gtafetdin dreptullinieide start.in dreptul Echipele se aliniazd ca pentru fdriirespective.

BINGO 14. CAMPANTE 6.. LANTULVtU . MIC DE TOT 13. SUS PE CER ECOLOGICA 5. lN PARC 2.1. CONCURSUL GUNOAIELOR 4.. CAREPLANTA? 17. SPATEiN SPATE 16. UN TABLOU 7. PLOUA ? 10. GHTCE9TE ANTMALUL ! a. SUS-JOS 15. iru TIMPULUNEIPLIMBARI 9. 11. GOPACUL NOSTRU 12. DESCOPERA. CUTIAVIE 3.

i."i. recunoscut .lni. cdin cutie lopiilor corect cu un descoperit. v v ! .ii.:"'ffi 1".i.:*:gi:i:iilTi"l"A:.:: g " #. : *.i"ril.:'l#"1. fi ri *.tiuaEinu*'Lace nt.. jo i ?:' ru l. de rirnitd o stabileste parcului.V d r s t a7 : . i'i 3 : r.o"nt''ricali.. "if"t notanic parculgi notand din timpvizitdnd activitate aceastd pregdtr$1." echipS' jI'. CUTIAVIE .f .t"1i3i"ipa : XrT. riecare penrru se necesare' f# ffi'rk. i{[ 3:'i """.:"S'*il':i'::"Ji:ig.". un cororatd.f ii ffll *' ::F:* "::' : n9":" j . i.:l *-i{"..[.: n i[ e ! rJ ?l: at ra 3 S':1: lt ra ""."i"1" esalde fire de (conturur) urrriumdr inexistentffi:i*:: unorspecii careaparlin :k**.3:.oai ".3''""ii:. participantitor ir*ri'e pentru timp d.?'3:'! ..-. Pentrua stabiliechiPa de tdnd' 9i firele cu carese"stidng ocazie Punctajele' stabilindu-se 2.pl. echipd de fiecare copacii fiecare pentru resPectiv.'"11.^ti:l::.1f cea dehdrtie ..Joc de exterior creion. jocului' pentrupregdtirea .r6"re direritd.. t.?. l?:y" il .'::::i:e'??ff f i:::*iiil'f "?1. joc de formele conducdtorur pr"gei"ii' foilede cont"i" desen'nd numai forme OecopaJi-..in 9i suprafafa o'effrt. n:?i : ff l' l : :'il. cdteva speciile addugand-9i trunzetJJoi'aJ'o.'ffidentificati i. p" .1 1a n i .tJ..3L3.j. materialele prim'egte echipd Fi.I'5J'ni'l? not.'iFi.r i r .:'iffi"J. r tf o i l o r d e c o n c u r s c o p a c i i d i n p a r c . copac ai 3 puncte fiecare pentru punct 1 astfel: punctajul se sta'ilegte corectd' denumire va vizitadin nou copaciidin Parc' orupul tot cdgtigdtoare.puncte' gisepunc|eazdfiecaree|ementrecunoscL viu cu cinci pm gi'elemeniul T5.t il.8:l.e_ participantii se impart. derand rire deconcurs. u se ff t5 c r i:l ii : :*i:'. este 9i".tJ un fir de landde trunchiul se vormarca.'..1tfl:1!tffi::T?'1"til::ffif 'Hti:l3i1..-nt".Materialgo autl' O' pregdte?t? jocului conducdtorul 9::f. ^ ^n r r a i r r r n .. il J..:' va3X'..'J#i[:iiri'.'i r u o ilil.-z riararo element S e c o m p a r d r 6 s p u n s u r i | e . n o t A n d ii$??:i.. gJ?"j: i.l. i ffi l'. echip..-^r^.. iN PARC-concurs .Joc de interior --' ani 14 .r .t.1 1 -'n^tt't' creion ' O't"'t' oo'tt't o'n nut"-' .iiJ.eazd apoi ii f#ri:JiliJ''..9:. 38 .'#f peo roaie .

respective. echipd. va in timpulactivitdtii de joc. va cAgtiga echipacare sorteazd gunoiul cel maioriginal. in timpul unei tabere in care Acest activitateeste indicatdsd se desfdgoare pe cer principalele constelafii. un vArf gi o pungd de plasticpentrufiecare de fotografiat.etc.dopuri. CONCURSUL . dincarton 10-15steledecuPate o hartda cerului. sau gdsegte marede gunoaie joc se vorfacefotografii . carevor infelege 4.Joc de interior sau de exterior . sticle.rr{f* sd trebuie Toate echipele de cartonage.GUNOAIELOR 3.. cd urmeazdsd la inceputul de joc le va spuneparticipanfilor.Materiale: etc. SUS PE CER. partcipanfilor juca rolulunuireporter. tragela sorfi un numdr Unuldin participanfi de exactitate in funcfie constelafii. ( tipurile de gunoaie.Vdrsta: 14-18 ani fiecare . pus la dispozifie constelafiile cu materialul alcdtuiascd VARIANTA .Joc de exterior . jocului Succesul Acest concurspoatesd pari la primavedereo simpldborvoadS. participant. saupietre.Acesta conducdtorului foartemultde atitudinea depinde inifiativa. conducdtorul pe pungi categorii diferite ?n sortAndu-le cAtmai marede gunoaie o cantitate strAngd care vor fi (harti. luAnd interviuri 9i ldudAndu-le intrgunoaiele aruncate timp de interval intr-un anumit sd strAngs urmeazd Echipele pasionant. scrisoare printr-un afigin de gunoi)pot fi mediatizate lipsacogurilor cu sprijinul va face se concursului primirieilau Mediatizarea ziarului local. la sfArgitul anunfate cdt mai Tn pungio varietate jocului:de exemplu. punctajul reprezintd secrete Regulile intervalului de timpstabilit. gi acestuia Scopulacestuiconcurscdt rezultatele printr-o gcoald.Pentrua transformaaceastd activitate Tntr-un jocului. campanie la o adevdratd cd au participat participanfilor. participanfii sd recunoascd au avutocazia denumiride pe care sunt scrisediferite cartonage de joc pregdtegte Conducdtorul Fiecareechipdtragela sorfi un numdregal de cartonage 9i trebuiesd constelalii.) . un bdf cu un cui in o pereche mod obligatoriu o foaie de hdrtie creion. 39 . intregului Pe parcursul cantitdfile.VArsta: toatevdrstele ..pentru castane.Materiale:in de cauc. concurs un parc. pentrufiecare un aparat echip6.. adresatd ecologicS. dar cd joculmai are gi nigteregulisecrete.iuc de mdnugi . . Se puncteazd aceleagi alcdtuiascd 9i timpulde execufie.

expozif etc. de colectare fonduri. in funcfie din naturd caresuntidentificate corect. 6. flori. gi modulin care tineriise pot implica (participare directd in campanie. asupraimaginilor comentariile Echipelorli se acorddun anumit a stabili timp (15 minute)pentru de comunacord prioritard pe careo considerd ( reciclarea care este campania ecologicd degeurilor.VArsta: toatevArstele .'pddure . UI{ TABLOU . de obiectele 7. creion. conferinfe.protecfia curSfirea uneiplante animalelor. banddadezivd sauacede si ranle Conducdtorul de joc pregdtegte numeleunorviefuitoare biletepe carenoteazd din lumeaanimald. Se puncteazd gi de calitdfile estetice.Materiale: nu suntnecesare pe care lmpS(ifi in echipe. sd cauteun alt interlocutor. Dacdnu a ghicit. Tofi participanfii trebuiesd descopereidentitatea viefuitoarei respective.ECOLOGICA 5. Dacd se ghicegte gi metoda mimat(scopul subiectul campaniei folositd). echipa capdtd un punct. protejarea pe calede disparifie) uneizone.V d r s t a1 : 1-14 ani . adresdnd intrebdri La aceste intrebdri celorlalfi. fdrdca acesta ce se prinde sd cunoascd este notat pe el. GHTCE$TE ANTMALUL ! . de exemplu. De exemplu:intrebare:Trdiegte (in cazul in apd? Rdspuns: delfinului) participant Fiecare are dreptul sd pundalteipersoane numai3 intrebdri. Toate echipele urmeazdsd mimezeactivitatea respectivd.VArsta: toatevArstele .).Materiale: hdrtie.Joc de exterior : parc. CAMPANIE . se r6spunde -danumaiprin da sau nu. copiii adund timpde 5 minute diverse obiecte din naturd le gdsescpe jos. trebuie primul. Li se amintegte cd nu vor rupecrengi.lrunze. participanfii conducdtorului Rolul de joc estede a introduce in acestsubiect facilitdnd prezentate. revistecu imagini din naturdgi cu imaginile unor dezastre ecologice. care sd reprezinte in funcfie un anumeanimal. pe acestea.Conducdtorul joculuiacorddalte 5 minute pentruca fiecare echipd sd facd un tabloudin obiectele adunate. ii.Joc de interior .Joc de interior . congtienti zare prinmass-media. Cagtigd cel carea ghicit 40 .Materiale: fotografii. sau cartonage ilustrate reprezentdndu-le participant Pe spatele fiecdrui un cartonag.

se ridicd brafele deasupra gi se batescurtdin palme capului .Cevametesos? .Uite un curcubeu.Cevairnportant pentru echilibrul naturii? Grupul se opregte pentru 5 minute.Vdntulfncepesd batd. intr-o zonddelimitatd.Cevarotund? .lncepeploaia.Cevaverdecu galben? .Tund.se tropdiedin picioare ' P\o_aia se linigtegfe.Joc de exterior:parc.Ceva moale? .Materiale: nu suntnecesare in timpul uneiplimbiri. Fiecare gestva fi repetat de cdtrecopiitimpde go de secunde.se transformd in furtunS. insofind cuvintele cir lnumite gesturi.Ploudgi mai tare. cuvintele gi gesturile carele insofesc sunturmitoarele: . se batecu trei. conducdtoruljocului distribuie individual sauin echipe o foaie pe caresuntnotate de hartie urmdtoarele intrebdri: Copiiivor imita.ITIMPULUNEIPLIMBARI . tund.Cevafdcutde mdnaomului? . iI.Cevaalbastru cu alb? .se batecu trei degete in podurparmei . PLOUA . Acestea se citesc cu glastare. incepe ploaia.se batecu doud-degete podur in parmei .doud. se freacl palmele intre ele.pddure .se batecu un degetin podulpalmei ' Ploudmaitare.Rdsaresoarele.Vdrsta:toatevArstele .furtuna se linigtegte.un degetin podulpalmei .fdrd sd vorbeascd toategesturile conducdtorului de joc. povestind cumintr-ozi frumoasd de vard vAntul adund norii pe cer.g. Poli sd-miardfi: .Fulgerd. . Acesta creeazd atmosfera potrivitd.Cevaincovoiat? .VArsta: 7-11 ani .Cevainalt gi drept? . 9.se ridicdmAinile in sus .Joc de interior . fulgerd. 9i cum apare din nou soarele.r\i .Cevace nu-gigdsegte loculin naturd? . pentrua descoperi gi nota rdspunsurile.Materiale: foaiede exerc \.Ceva rogu? .Cevaascutit? .Cevacu 6 picioare? .Cevastrdlucitor ? . tofi copiiistrigd: Aaaaa! 41 .

atenfie cu fafain sus9i privesc.Materiale: Pentru{iecarecopil. in naturd . rolurile. un minutde linigte de vdnt. Pe mdsurd in fiecare natura.SUS-Jos WPl 4W o talpd avdnd . copiiistauintingi ce vdd prin talpa de carton:plantele' Apoi se intorc pe burtd. un lipet de pasdre.agezdndu-se se grupeazd.z^^ 14.spatein spate'astfelincAtsd doi.Noteazd uiltalit" caremigun5. BINGO . pdstreaz6 . luidin girul fie vdzutde perechea in sd le descrie urmeazd de joc.VArsta: 7-11ani .Joc de exterior . cAteun obiect B primegte al girului A.aceiacareau obiectele conducdtorului La semnalul in final sd le deseneze' respectivi nr partenerii dar fdrd sd le denumeasca. strigS'BINGO" tabelul 9i cAgtiga .9i examinezd'tot tot ce au observat' tdlpii pe marginea etc.a ri"sculte glasulnaturii: totald.VArsta: toatevdrstele .cAte Participanfii A 9i Bdoudgiruri: formeze membru gi un creion'Fiecare o foaiede hartie girului A primegte al membru Fiecare sd nu respectiv avind grijdca obiectul dinnaturd. jocul.Materiale: o colecliede obiecte hatle. detaliu. care gi-a completat lor. pe tabelul Primul jucdtorii le vor b1ade inconluritoare. in celetreisituafii' tot ce au observat le ceresd spund in tn"r. jucitor primegte un formular Fiecare natura in obiecte respectivele ce delcoperd pdtralet.flori.Materiale: creion hdrtie. Apoise schimbd cu obiectele.pene. din obiecte pe caresuntdesenate tip bingo. + pe jos. o formd din carton care sd mijlocul cerul. etc. scoici. crengi. un cosag. interesante . SPATE . din naturd(conuri. desenele se compard .Jocde exterior.etc' bdtute frunzelor sunetul o albind.Joc de interior .cu in iarbd.13.).V A r s t a1 ani :1-14 pietre. creioane. conducdtoruljocului iN SPATE 15.

.Joc.V A r s t a1 : 1 ' 1 4a n i . ? De exemplu: fetelor gofran.inainte de Acest joc poate fi o demonstrafie acestuiatrebuie sd verificedacd tofi copiii au incepereajocului.Joc de interior .mamifere.peqti.se oferd o explicafie cunogtinle despreacestsubiect. de timpgi punctajul -5: 17. ciubofica rdndunicii. ciobanului. coadaracului.Careplantd coada calului. LANTULVIU . de pe propriul trdi organismul gdseascdloculintr-unuldin lanfurile carese lormeazd. vor cdutasd formeze un lanf. se impartin echipe Participanfii jocului. ? De exemplu: de imbrdcdminte pdldria garpelui. acede an[d pe care scrie cdte o denumirede cartonage de joc pregdtegte Conducdtorul plante. ifd>goarece>grAu.. .Care plantd denumegte traista o unealtd? De exemplu:toporag. .Careplantdpoarti numede culoare albdstrele. cucului.Care plantdifi aduce amintede stdri gi sentimente nu md uita.sundtoare. .Care plantd poartdnumeleunui instrument clopofel. .degetdruf.insecte. trompef . ochiul cocogului. ? De exemplu: . limita acord de cornun Se stabilegte de 3. conducdtorul Dacd este cazul. Intr-un anumitinterval i se prinde Fiecdrui Acesta jucdtorii mdnape umdrulaltuijucdtor. ? De exemplu: ldcrdmioare. : bufn Exemplu veseld a unei lecfii de biologie. coada ? De exemplu: poartd numele uneicozide animal goricelului.Careplantda dat prenume Viorica. gdlbenele. creioane pentru fiecare echipd: set de intrebdri urmdtorul de joc pregdte$te Conducitorul .pdsdri.pundnd pentru a nevoie de care are cu numeleunuiorganism trebuiesd aibd un cartonag jucdtor trebuiesd incerces5-9i Fiecare sdu cartonag. limba piciorul boului.Careplantdili aduceaminte rochifa rochia miresii. reptile. muzical? De exemplu: icd. organismedin toate categoriile: jucdtor de timp pe spatecAteun cartonag. BrAnduga.Materiale : hdrtie.Care plantd poartd numeleunei pdrfi din corpul viefuitoarelor ? De exemplu: mielului. suficiente inainte de joc. Margareta.4 jucdtori.Materiale : cartonage.deinterior .16. .V A r s t a1 ani : 1-14 . CARE PLANTA? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful