Alte Jocuri pt copii

BoLNAVA 1.

PrsrcuTA
- Joc de interior - V d r s t a7 : - 1 1a n i - Materiale: nu suntnecesare Aceasta Copiiise agazdpe jos intr-uncerc.Unuldintreei este ales dreptpisicule. vine copii.Pisicula trebuiesa meargdin patrulabegi sd igi cauteun stepanprintre fiecare Dupd gi miorldie de trei ori cdt mai induiogdtor. pdn6 in dreptulstdpAnutui pe cap 9i sd spundfoarteserios, mAngdie pisiculei o sd trebuie stdpAnul mieunat, sau Biatamea pisiculdeste bolnavd!Dacd zAmbegte fdrd mdcar sd zAmbeascd,, igi cautdalt stdpAn. dacdnu, pisicufa devinepisicufd, copilul rAde, ? 2. CINEESTEDIRIJORUL - Joc de interior - V6rsta: 7-11 ani - trlateriale: nu suntnecesare se alegeun ln lipsaacestuia incdperea. Copiiistauintr-uncerc.[:lncopilpdrdsegte care cAntdin instrumentele prin diferite migcdri, celorlalli, care va comanda dirijor, la trompetd, la ghitard, la pian,la vioar5, in tobd,cAntatul Va imitabdtdile orchestrd. cAnd fie atentd sd gesturile dirijorului toate imite sd trebuie 9i etc.Orchestra la fluier, instrumentele. acestaschimbd este in orchestra in salScopilul, de joc recheame in care conducdtorul in momentul pofi! nu ai sd sd ghicegti in ritm Cine estediriiorul, plindmigcare, copiiicdntAnd gi seamacine este igi dea orchestrei sd migcdi'ile bopilul trebuiesd urmdreascd se alegealt Dacda ghicit, instrumentelor. schimbarea adicdcinecomandd dirijorul, gi joculcontinud. dirijor \.,-3. ADORMIT URIA$UL - Joc de interior - VArsta: 7-11 ani - Materiale: sauun un penar un scaun, un fular, carestd pe un scaunln Copiiistauintr-uncercmare.Unuldintrecopiieste Uriagul, sale se gdsegte la picioarele mijioculcercului,legat la ochi. in fafa Uriagului, pdzegte ?n chiar9i somn. pe careacesta o (penarul), comoara un copilcare cu degetul, ardtAnd joc vorbeascd, fdrd sd indica va de Conducdtorul in vArful de Uriag apropie sd se trebuie Copilul comoara. trebuiesd recupereze il simte,va DacdUriaqul fdrdsd fie simfit. gi sd incercesd ii ia comoara, picioarelor Dacd direclia din care a auzitzgomotul. scoateun urletfiorosgi va aratddirecfia de joc indicdun alt copil' copilulrevinela locullui gi conducdtorul este corectd, fdrd sd fie simlitde Uria9,?i va lua comoara sd recupereze Copilulcare reugegte locul.

4. AM PLECAT ir{ VaCANTA...
- Joc de interior - V6rsta: 7-11 ani - Materiale: nu suntnecesare

g e fin-t-u

sacul de cdldtorieperiula.de dinSi gi un elefant.Al treilea copil trebuie sd pund in saculde cdldtorie un obiectnou,dar fdrd sd uiteobiectele menfionate de primiidoi. Jocul continuitot aga,devenind tot mai dificil. in momentul in care un copiluitd sd enumere unuldin obiecte, iesedincercai joculcontinud fdrdel. E. aruonA,ANDRA...RUxANDRA

Copiiistau in cerc.Un copilspune:Am ptecatin vacanyd gi am pus fn saeul de periula cdldtorie de dinfi.Urmdtorul continud: Am ptecatin vacanta pus am fn Fi

- Jocde exterior - VArsta: 7-11ani - Materiale: nusuntnecesare
Copiii stauin cerccu fafaspreinterior. Un copilse plimbd in afaracercului, atingdnd rAndpe rdndcopiiipe umdrgi spunAnd de fiecare datd numeleAndra.AtuncicanO atingeun copil9i spune Ruxandra, cei doi copiiincepsd alergein jurul cercului in direcfiiopuse,incercdndsd revindcdt mai iute la locul Ruxandrei. primul,care ajungela loculrdmasliber,revine in cerc,cu fafain exteriorul gi nu poatefi cercului, atins a doua oard . Cel rdmaspe dinafari continud jocul in acelagifel. Jocul se termind in momentul in caretolicopiii suntcu faqa ?nalara cercului. 6. CORTINA - Joc de interior - VArsta:7-11 ani - Materiale: 15-20de obiecte micidiferite, o pdnzd Pe o masdin fafa copiilor se puneun anumit numir de obiecte. Conducdtorul de joc cheamd copiiiTn jurul mesei pentrua privi obiectele cu atenfietimp de cdteva minute.Dupi aceeaacoperd obiectele cu o pAnzd. Estedesemnat unuidin copiisd enumereobiectele expuse.Dacd acesta omiteunuldin obiecte, iesedin joc. CAgtigd copilul care reugegte sd enumere corect toateobiectele. VARIANTA Dupd ce obiectele au fost acoperite, conducdtorul de joc indepdrteazd unul din ele. Cortina se ridicd din nou gi copiii ghiceascd trebuie sd careobiectlipsegte.

7. PESTERA LUI ALI BABA

- Joc de interior sau de exterior - VArsta ani a n i ,1 4 - 1 8 : 11-14 participant, un sdculel pentru piatrd fiecare - Materiale: cdteo care pot fi ugor de formediferite, de joc alegegi spalddin timp,pietre conducdtorul in Pumn. ascunse lui Ali Baba(pietrele) de joc punecomoara se agazdin cerc.Conducdtorul Jucdtorii de un cerculuigi invitdpe fiecaresd-gialeageo piatrdprefioasd'Timp in mijlocul gi cu ajutorul simfuluitactil' sd le cunoascd sunt invitafi comorilor mlnuf posesorii intAmplare' sac ai redistribuite-la intr-un suntstrAnse Apoipietrele din m6ndTnmand,pe la sd circule ?ncep de joc,pietrele conducdtorului La semnalul {i vazute. in agafel incdts6 nu poata participanfilor, spatele s6-9irecupereze esteca fiecare perfecti. in linigte linta jocului Jbculse desfdgoard gi-a recuperat cd crede in care cineva in momentul simfultactii. piatrafolosindu-gi estea sa, o va punepe jos in Dacdintr-adevSr sd o priveascd. are dreptul comoara, in circuit. fata lui.Dacdnu, piatrareintrd piatra. gi-arecuperat pAndcAnd fiecare JoculcontinuS
8 . C H E L NE R U L

- Joc de interior - V A r s t a1 ani :1 - 1 4 - Materiale: nu suntnecesare trecepe rAndpe la fiecare chelner sunt in cerc.Cel carea fost desemnat Jucdtorii pentru a reveni cu comenzile puiti.ip"n! Ei ra comanda.lese apoi din incdpere clientce i-a adus pe tava imaginard' spunefiecdrui in timp ce servegfe clienfilor. care a retinutcel chelnerul CAqtiga este?nlocuit. o comandS care a gregit Chelnerul mai marenumdrde comenzi.

pantofii incurcali L cENugAneasn- Jocde interior - Vdrsta ani 1 :1 - 1 4 - Materiale: necesare sunt nu

'l
\.

se aliniazd Echipele avAndun numir par 9? jucdtoriGrupulesteimpd4itin echipe, fiecdrei cadrul [n start. linii de unei in dreptul ca pentruo gtafete, in giruriparaleie, 30 de joculuilasd perechilor Conducdtorul in perechi. se aEazd, coechipierii echipe, i9i echipe fiecdrei da: Rilndutdrept at secundepentru a se studia.Apoi dd coman intr-ogrdmaddfn fala mea. in momentulin pantofutdrept gi it depoziteazd descatld Rilndulstdngvinesd dd comanda: conducdtorul formafie, dreptrevine'in care randul echipain care jucdtorii pe aceasta. CAgtigd salegi o incatld pantoful'perechii caute juca9i in perechi' Joculse poate cel mai repede. suntincdlfafi

nasture agrata ra cdmagd. ..?"i""?.J..:!. gji.Materiafe: 8-tO^.12.'il:'y:T:i^f qiydTiJt. naltie.in trebuie semnalur in i"i:::Ti"j.!.ril?'.' . iffii?S.. ..i:#"d"n:Jffi j:"?::.t acestuia. ATINGEREA COMORIT .:fl.t jiffi. j.e s l:"#..:L"j i tre b u ie.""ni..'..o..:.nnji'ii*i. Copiii sunt impdrfifiin _--_-_---_..li.:li. primegte Perechife o boabd se potschimba de gijocul sepoate .'o"J!:i:1"*"'1.iii.i..J..1 ru 1 J: #i ix'j'.alal lil::ll"x.Vdrsta: 11-14ani .a.it?fl ?.. mairepede s-a schimbat in infdfigarea ce parteirlrufui.*.H?ff de exempru: $io.p.un prima toate obiectere de pe tavd.Vd r s t a :Z . l.cHtcEgTECE S-ASCHTMBAT ! .'. 5fr 3::.# .JJril.ffi?#iliil j::: .:. or.ffi"?: sd sufrece XT.Materiafe: boabede fasote .':?fril'ffi*iiit.'ff .!5:.:"1.X?J?i'i:*. APA.::ll'3:3f.".1rlii.. hdrtiepentrufiecare creiongi echipd.f # "1 ffi'' : : 3 .r?:.J .f ".6i1Xfffii.Tx[.iiffir doud echioe.?l::i.i.l? itoesen. ra in carerevinfafdin irgr.uji.:1-:gogra..Materiale: nu suntnecesare olsc...1-j:l:*i:"$:lill*'i5i. €ffiff:'ffi ji j.ii r. conducdtorr.Fiecare onhini . dinpdr.icit prirnul fasole." ::lr I * ::i i ii i:lJ': :1 de !51#3hiliff repede inlocur .lHi:""Jr'#'s"'.i:f.10.r."T:?lli#: .-r! r.'f"f :*:?*lis*i.. i:?f."Lu.il .T"::!.iffi sor .trcd giretur rnomentur pantof. iffi:itil":1'^..MAL .-- i:'!:.Joc de exterior . i.r^1.:':.l".i8.i"lo l?.Joc de interior s6 ghic..:t:j.o^Ol.f i:.:i'iHTff il::JH".ranriio)rr sd mute o...=':vine.t#i'"".rr" ."r" i"riJii"".# !i l."*:fl[i."..V6rsta: toatevdrstele .nn:"m.:ifl$:. 11.PAMANT. cagtiga echipa .Hi:"i{':liiTtrii?#:t?ilJ.i ll'il. .mffi lnTilF."J #:ff 5il:. o-ranJ. ** * ::.. pe perechi.l".11 ani trasare pe [il. j.**** l:.Jihff H::n".:':9.1 i.?.Joc de interior ..rir' ..^tlflryrmeete.?'.i:lil...HT3nJli.e mici gi diferite agezate pe o tavd gi acoperite.i?.?'c"ntifice creion incdperii si o foaie de sunr ami'.. gr". cer ..r.chire etc. to rcspate perechire inspa se te . sa Participanfii se a13za unur in fafaceruiralt.

cifra9apJ9 careconfin zecilor in locul urmdtor: modul maidificilin deveni iocirt boate gapcd" doi (unu gapcd de cuvAntul urmatd zecilor cifra etc.n rant. 10 ."p sd cAnte jucdtorilor. in carecAntecul fie vdzute. Cinegregegte sd fie alert' joc.V d r s t a7 ani : .)se spune 117. ?e vatd.acea persoand gregegte.V d r s t a1 ani a n i . fdrdsd pe la sp. in pddureipt ldbute. sd numere ei incepe participanfii cerc.Materiale: necesare sunt nu la spate' acestuia 9i cu mainile stauintr-uncerc.37. in cercobiectele introduce . suntagezafi Copiii patruldbufe' Al Al treilea: urechi.cArE $APTE . iarconducdtoruljoculuj in.Jocde interior .1 4 . . o boabd un conde brad.Materiale: nu suntnecesare cu glastare.Unuldintre intr-un stauagezafi CAndnumdrdtoarea in sensulacelorde ceasornic.). in pddure. acestuia.VArsta: ani 1 ani.trei gaPcd. o tn"*oto.11-14 7-1 .iepura7i cu doi:patruurechi. participanfii etc.Al gaselea Al cincile patrulea:' in pddure.al cdrui ritmtrebuie in acest ntenlL estefoarteimportantd 15.1 8 : 1-14 .)' gapcd.1 4 . iesedinjoc.ln momentul cele mai multe dupdpipdit9i a memorat din cerc. KIM . sd circule in aia telincdtacestea de joc retrage conducdtorul s-a terminat. ui i"prrrs.d2...1 1a n i .Tr 13.t 14.cu fafain interiorul Participantii mici obiecte 20 de 9i cAtmai unnumdr sac.un. iesedinjoc. Cinea recunoscut obiectele obiecteeste cAgtigdtor.Joc de interior .Materiale: necesare nu sunt in cerc. doud continua: primul .numdr sd spundnumdrul trebuie care la persoana ajunge Cine respectiv' in loculnumdrului sd spund gapcd trebuie gapte.i 9i din copilreincepe: a : hop. 'pand.atele dinm6niin m6nd. .o piatrd.' dinsac. ?ntr-un de io" "r" pregeiite Conducdtorul uh un bdt de chibrit' de fasole. care coniinud numdrdtoare de multiplu gapte sau.Al doilea spune do.Joc de interior .La semnalul o monedd. PADUREA . CU IEPURA9I .1 1 . dilerite(o gumd. se multiplicS saucuvinte numeie toatecelelalte acestmoment g'a'm'd' cutreiiepuragi continud Jocul hop'hop. etc.

Se face un cercdin scauneagezate 'vor participanlii cAntd. acelor in sensul ritm rapid intr-un se paseazd Mingea cercului. de exemplu 17.O G L I N D A .VArsta: toatevArstele . tfi 1 8 . gi iesedin joc. gi altecuvinte.Se hazlie indeplinegte o poruncd in picioare.Conducdtorul joculuistrigd frige. FR|GE .Materiale: necesare nu sunt stau fafd in fafd. participanfii nemigcafi toliraman a atinspodeaua sau fulgul batista 9i mufi.Cinenu schimbd frigider. gi joculcontinud la fel.se schimbd conducdtorul pentrua incercaatenliaparticipanfilor. Cel carea rdmas rdmas estecdgtigdtorul. va fi cu scaunelor Numdrul cu fa[aspreexterior.Jo c d e i n t e ri o r ..Jocde interior .Jocde interior .Materiale: sau un fulgde pasdre o batistd de joc' se afldconducdtorul in mijlocul cdruia intr-un cerc. BATISTA .Ultimul mai scoate un scaun 11 .:J . de joc direcfiamingii. poatestrigadin cdndin canO iesedin cerc.VArsta: vArstele toate . iar cealaltd este persoana reala. timp de un minut.mimdndrAsulin hohote. sd se agezepe un fiecare trebuie cdndesteopritd. Oglinda va reflecta migcdrile gi expresiile persoanei reale. Participanfii stauagezafi sau un {ulg.Materiale: sauradio uncasetofon scaune.1. astfelincdt o persoand Participanfii se grupeazdcAtedoi. scaun. S C A U N E L EM U Z I C A L E . CAnd vor imitaconducdtorul batistasau fulgulse afld in aer. migcdrilor trebuie sdfiefoarte 1 9 . Apoi rolurile se schimb5. i #6.VArsta: vdrstele toate . Cdt timp muzica unul mai putindecdtcel al participanfilor.Vdrsta:toate vArstele M a t e r i a l eo : mi n de joc.1. Perechile este oglinda. Atunci dansain jurulscaunelor. Acestastd in mijlocul un cerc ai se alegeun conducdtor Se formeazd cAnd Atunci de ceas. trebuie de joc cAnd direcfia frig.Cate vreme Acestaaruncdin aer o batistd de joc.Joc de interior . Ritmul lent.

Gestulrespectiv: se bate odatddin palme gi o rotire pe i: o bdtaie din palmd loc.CAinele. sunt gi igimanifestd nemulfumite in diferite moduri foarte supdrarea originale. TAmplarul. Roadetot Roadeincet Cdinele. Primarul. ( 1 1 . Cuvinte cheie: . StdpAna casei.1 1 ani) Subiectul: aventurile uneifamilii de goricei.castel . (fiul). la auzul cdroratofi participan[ii executdun anumitgest.o atmosferd dinamicS. etc. i mp l i ca n dp a r ticipar ea copiilorpe tot par cur sulacestor a . personaje. fie inventat 12 . cuvintecheie. care creeazd. japonez.fantomd/fantome doudbeteidin palme Roluri personale:Castelanul.povestitorul. $oferul. Filmul sd existe cu adevdrat sau sd pe loc de povestitor. gi roluri personale. Castelana. Participanfii staude obicei cerc pe scaune mare. pentru personale Gestul toaterolurile esteacelagi: se bate de doud oridinpalrne. Nepotul. Existd roluricolective.Roademulteasa (mama). careestepersecutatd de o pisicd.Ronfulef (mezinul). Bucdtdreasa.Ronf Roademult ica (fiica).Exemple: Familia R o a d e m u l(t7 .1a 4n i ) Castelu clu f a n t o m e Subiectul: Un castel urmeazd de mogtenitorii sd fietransformat in muzeu. sd tropdieetc.Zidarul. Arhitectul. executd un anumit Rolurilecolective9i rolurilepersonale se explicdgi se distribuie la inceputul povestirii.la 360 de grade. sd anumite batd din palme.1 8 ani) (conducdtorul Povestitorul de joc sau unuldin copii)incepesd povesteasci un film folosind cAtmai multeverbede acfiune. POVE$TI TNTERACTTVE .Detectivul. agezafi saupe jos. povesteascd aibdcapacitatea sd improvizeze.) sau si scoatd anumite sunete. de imaginalia fieceruia. denumirile la auzulcdroranumai unul din copii diferitelor gest. trebuie sd cunoascd sd binepovestirea. (un prieten). cheie: Cuvinte Gestulresoectiv: se tro p d i e din picioar e se spune: miam-miam .VArsta: toatevdrstele . Grddinarul. s o l i c i t d a te n fi a . Ceilalli copiitrebuie sd mimeze verbele de in funclie poate acfiune.C opi i i facd gesturi (sd urmeaz6. F i l m ed e a c l i u n e ( 1 4 .Joc de interior . Un turist etc. acestuia Fantomele castelului. antrenant.prsrca . Ronfigor (un vecin). sd o sd introducd un numAr personale gi sd vegheze participanfilor de roluri egalcu numdrul ca aceiparticipanfi joacerolul careau uitatsd-gi intr-un si iasddin joc.Materiale: nu suntnecesare Povegtile interactivesunt istorioarescurte. Conducdtorul de joc.cagcaval Roluripersonale: (tatdl). atuncicdndsuntpronunfate anumite cuvinte. care de sute de ani duceauo viafdfoartelinigtitd.20.

VAPORUL 9l PORTUL INTRERUPT 11. STARISI SENTIMENTE DISPARUTA 7.COMUNICAREA Modalitifi diferitede a emite gi recepta un mesaf ANIMALELEOR 1.TAVACU OBIECTE 13. CONEXIUNI 9. PERSOANA 8. SA DESENAM 5. TOALETAELEFANTULUI . AZI E ZIUATA iMPREUNA 4. PUBLICITATE 10. MESAJUL 12. FERMA PE SPATE 2. DESENUL 3. iN TREN 6.

gdind.toficopiii citesc numele de pe bilefel 9i incepsd vorbeascd timpde un minutin limbaanimalului respectiv.3.1 4a n i . giruri. 9i anumecdtedoudbilefele vacd.Joc de interior . Pentru inceput poate mesajul fi o silabdsau o figurd geometricd (triunghi. La semnalul conducdtorului de joc.cocog.1 8a n i .Materiale: bilelele de h6rtie. simpld cerc.J o c d e i n te ri o r . joc in care un anum it mesaj es te goptitla ureche. carepot cdntain cor sau ca solisti. Acestava transmite mesajul pe spatele celuidinfafalui. Joculpoatecontinua jocului. cu un cor al animalelor dirijat de conducdtorul Acesta introduce rdndpe rAndtoateanimalele. F ER M A A N IMA L E L OR .1 . incercdnd gdseascd sd-gi perechea.V d r s t a :1 1 . ghicegte Dacdsdrbdtoritulnu cadoul. 22 .pe care o va inmdna conducdtorului de joc. Bilefelele se impdturesc. pot fi mai complicate dar mesajele in cazulunuigrupcarea mai experimentat acest joc. 2.Materiale: nu suntnecesare Copiiistau in cerc. AZI E ZIUATA .Joc de interior . Conducdtorul de joc dd ultimului gir din un biletpe care este notatmesajulrespectiv. pariicipanIii in echipe. Ultimulreceptor va scriemesajulpe o {oaiecje hArtie.M a t e r i a l eh : A rti e cre . RAndpe randcopiiimimeazd un cadou pe caredorescsd ?lfacdacestuia. ioane. Se alegeun sdrbdtorif. creion Conducdtorul de joc pregdtegte din timpbilefele de hdrtiepe care suntnotatenume ( in perechi) de animale domestice pentru pisicd. Printragerela sorfi. Acest joc este o variantda Telefonului fdrd fir. cdine. DESENUL PE SPATE . Echipa care descifreazd mesajul cel mai repedegi cel mai corectcAgtigd un punct.?n ariade joc. stauunulin spatele formdnd celuilalt.fiecare copilprimegte un bilet9i se imprdgtie. rolulcu persoana schimbd respectivd. in aga fel incAtnumele inscrise sd nu fie vizibile. 1 4 . oaie.mdgar. f5rd sd cunoascd confinutul acestuia. urmdrindu-se transmiterea corectd a acestuia de cdtr e m ai mul ti participanfi agezafi in gir.cal. . cAtmai repede Joculse terminiatunci cdndtoateanimalele s-auregdsit.desenandu-l acestuia. etc.Vdrsta:toatevdrstele .gAsc5.patrulater).Vdrsta: 7-11ani .

de 2-3 persoane. dar nu are voie sd dezvdluie ce anumereprezintd imaginea. un alt dreptunghi ferestrele.o elevd la liceulde aviafie.Vdrsta:toate vdrstele . dimensiune. hArtie. vinde zarzaval femeie o care la orag.V A r s t a1 : 4-18 ani . 23 . un cdntdref de muzicdrock.M a t e r i a l e : u n n u md r d e i rn agini desenate egal cu jum dtate din num i r ul participanf ilor. iar un dreptunghi cogul. dictAnd geometrice gi pozifia figurile din care estecompusd acestora. dinpartea conducdtorului de joc aceeagi receptorii o hArtiegi un creion. uga doudpdtrate . doud elipseochii. 5. corpul. un oval formAnd picioarele.o femeiesenator.o casd poate fi reprezentatd printr-un un triunghiisoscelformAnd dreptunghi. de exemplu: un veteran la teologie.o pisicd poate fi reprezentatd printr-un formAnd cerc capul.un triunghi mic nasul.4.la o anumitd distanld in agafel incdtperechile sd nu se poatdinfluenfa unele pe celelalte. acoperigul. care un student de rdzboi. un polifist.Joc de interior . primesc Emifdtorii iar imagine. dar in care nu este permis indice sd niciunuldincuvintele de pe bilet.Joc de interior .in compania sd unor necunoscute. joculuipregdtegte gi multiplicd Conducdtorul un anumitnumdrde imagini care sd reprezinte pot diferite geometrice. animale sau obiecte fi alcdtuite din figuri De care exemplu: . cu careurmeazd legeo conversafie.creioane.un arc de cerc gura. care se agazdspatein spate. etc. in finalCesenele perechea rezultate CAgtiga se expun care a reugit sd emitdgi sd recepteze imaginea cea maifideld. douddreptunghiuri Participanfii se impartin perechi ( emifdtorul 9i receptorul ). intr-unanumitinterval de timp. un autorde romanepolifiste.Materiale: hdrtie. creioane I I Grupulse impartein echipe igi imagineaz6. gi se compard. acesteia. se prezintd caretrebuie sd ghiceascd cu cinecildtoregte in tren echiparespectivd. Fiecareechipdtrage la sorfi un bilet gi timp de 3 minutepregitegteo singurd pe care ar urma sd o pund persoanei intrebare. joculuiare pregdtite Conducdtorul biletepe care sunt notate diferitegenuri de persoane. doud triunghiuri urechile. Emifdtorul trebuiesd transmitd imaginea. IN TREN . SADESENAU inapneuruA . Intrebdrile grupului. Jucdtorii cd suntintr-un compartiment persoane de tren. respective. activitdfi Scopulacestei este reproducerea cAt mai pozifionare ( prindictarea exactda imaginii formd). o doctorifd igi pregdtegte un examende specialitate. in pagind.

egtisingur sd traversezi o pddure.Joc de interior .etc.Joc de interior .de ziuata. De exemplu: de vArsta . cdt mai multeamdnunte despreacea persoani. Unul dintre ei rostegte un cuvAnt.estenoapte. Fiecare echipdtrebuie sd descopere cAtmai multeamdnunte desprepersoana care geanta. plindcu obiecte Fiecare echipd o geantd jocului cdt mai diferite. Conducdtorul genfi anunfd cd aceste au fost adusela secfia posesorului.6.V A r s t a1 : 1-14 a n i . 7. acesta nu 9i .fiecareparticipant numaiprin gesturi9r expresta urmeazd sd transmitd. 9i trebuie . . gdsegti induntru o cartepe careo maiaveaiin bibliotecd.1 8 ani . PERSOANA DISPARUTA . la ultimul jucdtor.Materiale:biletepe care sunt notatediferite situatii. Urmdtorul trebuie sd spundun cuvdnt gi agamaideparte pAnd carearelegdturd cu primul. 8. Pe rAnd. diferitete stdriemofionale acestora. gi-apierdut obiectele din aceasta ajutdndu-i sd facddiferite conexiuni. In final cdte un detectivdin fiecare echipd urmeazd sd prezinte rezultatele respectiv cercetdrilor. STAB| 9r SENTTMENTE .VArsta: toatevArstele .notele talenu suntpreabune.ai invitat prietenul cel maibunla un spectacol vinela intdlnire. jocului participanfilor pe caresunt notatediferite Conducdtorul imparte bilete situafii. ai cdzutcu bicicleta 9i s-au rupt.ai reugit pe careo indrdgegti.ai luatpantalonii fratelui tdu. iepure-alb.Materiale: nu suntnecesare Participanfii suntagezafi in cerc. motivdnd presupunerile fdcutecu ajutorul obiectelor din sac.{drdsd-iceripermisiunea. CONEX|UNI . . gi cauza figurii.te-aigAndit gi ai spartsticla sd facicuratin bucdtdrie de ulei. de poliiiegi nu se cunoagte identitatea deoarece nu s-a gdsitnici un act in ele.VArsta: peste14 ani . . darcarnetul de notetrebuie semnat de pdrinli. De exemplu: libertateparticiparedemocrafiedrepturiresponsabilitaliegalitate. sd facieconomii floripersoanei cumperi 9i astdzi . primegti plinde nerdbdare gl un cadou foarte frumos il deschizi ambalat.zdpadd-sdniufdcopii-gcoald Se reincepecu un cuvdntnou. 24 .Materiale: pentru un sac plincu obiecte cAtmaidiferite fiecare echipd primegte Grupulse impartein doudechipe. Acestesitualii suntalesein funclie grupului.Joc de interior .1 4 .

in treigiruri agezate se imparte Grupul gir urmeazd un anumitmesajformatdin membrual primului sd comunice Fiecare gir. DeseneleurmeazZ persoanei respective.V A r s t a1 : 4-18 ani . PUBLICITATE . acesteia fdrdca numele ugoarS. respectiv personajul in tdcerenumele de pe tricounoteazd care recunosc sau acela/aceia al cdror desena fost identificat acelaI aceia Cagtigd personajul.admifAndu-se ca mesajulsd nu poatefi recepfionat jocul gi se intrerupe se compard Dupdunul. t . creioane gi creioane colorate. portulsdu Cagtiga regdseascd dupd sunet.iar celdlallvaporul. colorate. mesajele.9.iar fiecarevaportrebuie sd emitdsemnalul au dreptul minuteporturile primulvaporajunsin porI.V d r s t a1 ani : 4-18 .Joc de exterior .Joc de interior .Vdrsta: toatevdrsiele .Materiale: nu suntnecesare paralele.Materiale: nu suntnecesare joculuiimpartegrupulin perechi. un jucAtor In cadrul perechilor Conducdtorul portul. lasdtimppentru ca tricourile Conducdtorul intr-uncolf al desenului. conducdtorul joc ? gi proverb ilustreazd acest fost mai nepldcutd Existd care le-a un bine care 25 I I . Cei care recunosc sd. jocului in care situafie s-au simlitmai ii intreabd La sfArgitul activitatii. la o distanfd de 1 metruintreele.Timp de cAteva porturite plaseazd in terenin diferite Conducdtorul secretsonor. participant primegte o coaldde hArtie Fiecare un desencare face publicitate sd conceapd de timpurmeazd intr-unanumitinterval si apardscris. un minut pentru a au la dispozifie Perechile reprezintd sunt legatela ochicu fulare.doud minute zgomotesau gesturi.Materiale: hdrtie. 10. fi rAndpe rdndemi[dtorul.i i-l d I t ! 'rl . rolurile fiecare sa poata igi schimbd in agafel incAt $irurile gi parazitul receptorul unuimesaj.VAPORUL 9l PORTUL . careau reprezentat Apoirolurile 9i invers. sdu din al treilea $irul din mijloctrebuiesd facd tot cincicuvintepartenerului posibilul orice fel de corect. sonorsecret.Joc de interior . INTRERUPT 11. dupd carcvapoarele un semnal stabili pozitii jocului fixe. facdndpublicitate jocului fie admirate. uneivedetede muzicd care poartdastfel un tricou sd fie prinsepe spatelecopiiior. MESAJUL . sd-gi jucdtorii vapoare devinporturi se schimbS.

acelagi echipdTgi desemneazl Fiecare un reprezentant. carese afldgi pe mesele anumit intr-un interval vor povesfi anumit de timp . compozifie 13. o perie cu coadd gi o scara.Materiale: nu suntnecesare un reprezentant. vdzutd de compozifia recompund. coboardde pe scard. echipe. Fiecare undeacesta de joc intr-oaltd?ncdpere. etc. de cdtreconducdtorul Acegtia suntcondugi de la gradina le va citi o acfiune scurtd: Esteziua in care ingri|torulelefantului pe inarmeazd se cu doud galeli cu zoologicd trebuie sd-l spele acesta. undetimp de c6tevaminute. o noudacfiune avdnd conducdtorul acestuia Joculse poaterelua.ia gdlelilecu apd. il freacd cu peria pdnd unde ajunge. echipdigi desemneazS. echipd de cantitate in juruluneimesepe care se afld aceeagi echipdeste agezatd Fiecare 9i fel de obiecte diferite.V A r s t a1 ani : 4-'lB .Joc de interior . reorezentantul joculuiaducetava cu obiectepentrua se comparacare ln final conducdtorul estemaifidelS. un numdr egalde obiecte diferite: pentru fiecare fasole. nasturi.Joc de interior . lor. T AV A CU OB IE C T E . pe tavd.vor in echipele se intorcfiecare Reprezentanfii mimaacfiunea. calitatea pregdtitd hazlie.apoi proptegtescara de spatele acestuia. il cldtegte. cu obiectele lor.'ii de o bucdlicdde zahdr.1 2 .Co-echipierii acestora trebuiesd acestea ce obiectegi cum erau agezate pe care le au la dispozifie.lngrijitorul apd. in echipele respective. boabe frunze.Materiale: pietre. il freacd din nou.fiecareechipd mesajelor transmise. scobitori. va povesti ce a infelesdin mimd.ipi ia uneltelegi pleacd. . undetimpde de joc intr-o Acegtia suntcondugi de cdtreconducdtorul intr-un anumitfel un 3 minute au dreptul sd priveascd o tavdpe caresuntarartjate fiecdrei numdrde obiecte. altdincdpere.TOALETA ELEFANTULU! . Reintorgi acegtia dar fdrd sd facd gesturi.V A r s t a1 : 4-18 ani .Se duce la elefant.compardndu-se ln grupulmare.

U N $ | R A GO R T G T N A L 6. SALVEAZA-T| 8. SARTTURA 4.O C O N S T R U C TO TE RTGTNALA 12.O EUROPA COMUNA 13.M A T U R A 2 0 .iN DOr 1 1 . J O C U R I L EO L I M P I C E r I 0 .SAJUCAMTEATRU VIE 14. MUMIA 5 . P R E Z E N T A RD 17. FOTOGRAFIA 0 1 5 .GoNSTRUCTTE lN COMUN / CCLABORARE 1 . P R I N D EM I N G E A 2.ZIARELE MUZICALE in lUruCrme 3. SACULCU POVE$TI ADEVARAT 1 8 . PAHARUL CEL MAI PLIN PRTETENUL ! 7.U N P R I E T E N 1 9 . CAUTAMCOMOAHA 10. U N I D E A LC O M U N EE M O D A 1 6 . CASA VRAJITOAREI 9.

obfinAnduse un punctaj. revinela locul lui. 9i strigdstop. Urmdtorul ultimul coechipier g.Materiale: 2 mingimici jucdtorii conducdtorul de joc imparte in doui echipe astfelincdt: . Conducdtorul de joc noteazd pozifiaechipelor.primuljucdtordin gir (cel care are mingea)incepesd alerge. au revenitin pozifiainifiald. mingea intrecoechipieri incercdnd sd oblind un scor cdt mai bun. In cazulin caremingea prinsd.m. un radiosaucasetofon mulfi pe un ziar. joculse va intrerupe gi in prima echipd.apoio paseazd urmdtorului careva striga doi 9. .in timpce echipa intAi aleargd inconjurAnd cercul .a. scorulgi schimbd Acum echipaa paseazd douaformeazd cercul. Mingea treceastfel fdrdintrerupere de la un jucdtor la altul. careva anunfa cu glastarescorul obfinut.in carejucdtorii se gdsescla o anumitd depdrtare unul fafd de celSlalt (se va aprecia distanfa potrivitd in funcf ie de v6rsta participantilor).VArsta: toatev6rstele . nu este scorulrealizal se anuleazigi punctajul reincepe de la 1.Joc de interior . ln final rdman doud pagini de ziar. Cdstigd ziarul pe care sunt g r u p a f ic ei ma i mu l fid a n sa to ri . care are mingeao aruncdceluidin stdngasa.m. CAnd participanfii se intrerupe melodia gdseascd trebuie sd se pe unadinpaginile de ziar. Fiecare echipd capdtd o minge.d. Conducdtorul pe josmaimulte de joc rdspdndegte pagini de ziargi dd drumul unei melodii la casetofon. la o distan{d de 2-3 metri fatd de cercul format.a.d. 2. astfel: jucdtorul In primaechipd.Jocde exterior . inconjoard cerculformatde primaechipd.VArstd: toatevArstele . joculincepe iar la semnalul conducdtorului.a doua echipdse aliniazd intr-ungir. astfel incAt cei rdmagi trebuie sd gdseascd ii pentru soluf a se grupa cit mai 28 . puncteazd scorul strigAnd unu. reface traseul in momentul in care tofi jucdtoriidin echipdau parcurstraseul. ZIARELEMUZICALE . preddgtafeta gi trece in gir. PRINDE MINGEA-gtafeti/concurs . Rdnd se scoate cdteo foaie de ziar.1. Acesta prinzAnd-o.Materiale: ziare. pe rAnd altfel sunteliminafi.primaechipdformeazd un cerc. In a doua echipd.

cu excepfia capului. in final se va mdsura lungimea sdriturilor comune. poate mumia fi formatd dinmaimultepersoane. uN gtRAG oRtctNAL .Materiale: un sulde hArtie i e n i cdpentr ufiecar eechipd Dinfiecare echipd se alege gi un desfdgurdtor o mumie. s. Cagtigd echipa careare cel mailunggirag. care va fi marcatd teren. astfel: . . De asemenea.infdgurdtorii incepsd bandajeze mumiile. la o distanfd de 1-2 metri. Echipele puncteazd se in funcfie de: duratainfdgurdrii mumiei. carese vor schimba dupd o regulddinainte stabilitd.in dreptul linieide start.3. de hartie In cazulin caresuntmai multde 3 jucdtori intr-o echipS.Jocde interior . se pot desemna mai mulfi infdgurdtori gi desfdgurdtori de mumii.care a fosttrasatd joc de cdtreconducdtorul de cu un bdf sau o cretdin funcf ie de terenul de joc.1 4 ani .V6rsta : 11 . Se stabilegte pe caretrebuie traseul si-l parcurgd mumia. MUMIA .Joc de interior . 29 . Urmdtorii membriai echipelor vor continua sdritura din locul in care au terminat-o cei dinaintea lor. durata desfdgurdrii mumiei.Mumiile vor parcurge un traseu de vitezd fdrdsd-girupdbandajur.duratatraseului. echipele urmeazd sd confecfioneze girag cAteun din agrafelegAndu-le intr-unlanf continuu. La semnalul joculse desfdgoard de incepere. gi el o datdin lungime sdrind ! 4.primiidin gir vor executa pe o sdriturd in lungime. intr-un timpcAtmai scurt.Vdrsta: 7-11ani . La semnal.Joc de exterior .Ultima partea jocului o reprezintd desfdguratul murniilor.Conducdtorul de joc arc posibilitatea sd demonstreze cd un efortin cornun estesuperior unuiefortindividual.VArsta: toatevArstele .Materiale: o cutiecu rafede biroupentru fiecare echipd Fiecare primegte echipd o cutiecu agrafe de birou. un infdgurdtor de mumie.Materiale: un bdt sau o cretd Echipele se agazdin giruri paralele. aspectul sulului refdcut. SARTTURA itt Luructur . . intr-unanumitinterval de timp.

d. participanfii respectdnd regulile uneigtafete.r-g"i Intr-unanumit interval de timp. frdnghiire se mdsoara.stabilit inainte de inceper* rolrrri. in dreptul primului din gir se punesticlacu apd gi lingura' iar in dreptul ultimului participanfii se punepaharul.a.de exernplu 3-5 minute. igi vor treceunutaltuia liOura p.'cagtiga echipa .Joc de interior sau de exterio.respectAnd regulile uneigtafete. in dreptul fiec6rei echipe se agazdpe jos un numdregalde agrafe. s" pylg in dreptur fi6carei ecnbe &tr rn-puil. toate de aceeagidim ens i une. revine. La o anumitd distanfd. revine cu ea in mdnd. vor incerca sd umple paharul transportind apa oi.lind cu apd.o predd trece ultimul in gir. membrii echipelor urmeazd sd confecfioneze o franghie de salvare d'inhainebroi.9.r[ o. ""'rq' o v i""ga r('( de o alta.r .Joc de exterior . Echipelese agazd in giruriparalele in dreptullinieide start. 6 .1a 1n i . P A H A R U L C E L MA I P L IN VARIANTA Echipele se agazdin giruri paralele.u n p a har . mimand ingrijo rarea. SALVEAZA-T|PHTETENUL ! . La semnal. sticra cu lingura. Toli jucdtorii vor fi fericitali pentru ca au d-orit sa igi a. va anunfa situaf ia disperatd in care se gdsegte un prieten: acesla poatjsd fi cdzut intr-o prdpastie. v.o preddurmetorului gi trece in spatelecoechipierilor sdi. o lingur dde supd.M a te ri a l e :o sti cl d . Ei vor afla cu siguranfa cri nu intotdeauna grabaestecea mai bundsolufiel La sfargitul jocului se compard cantitatea de apddinpahare.entul uneigtafete: primul din gir executd cerinfele impuse de joc gi apoi treceultimul. 30 conducdtorul de joc.V d r s t a : 7 . pentru fiecare echipd. primuldin gir aleargdgi ia o agrafddin grdmada echipei slle. franghia cea mairungd. Acestaaleargd cu agrafapiimitd. La o distanrao'e 3-4 metri in fafa linieide start. La semnal gi intr-un anumit interval de timp foartescurt. pandcdndse ruleazd jucdtorii tof i din echipa respectivd gi primuljucdtor revine in pozifia initiald. Reamintim regulam.in dreptulfiecdreiechipe se afld o sticld plind cu apd gi o lingurdde supa. pe care le vor innodaunelede altele'conducdtorul de joc trebuiesd veghezeca nu cumva entuziasmul care ii cuprinde pe jucStori sd ii iasepe acegtia preadezbrdcafi I ln final. .rteprietenur. sa'inoate in mijlocul valurilor' etc' lmediat se formeazd . cagtigd echipa careare paharul cel m a ip l i n .9i J o c ulco n ti n u dp a n d ca n d u na din echipear e un gir ag for m atdin toateagr a fel e. in rand.m. VARIANTA: Echipele stau in giruriparalele.VArsta: toatevdrstele Materiale: nu suntnecesare echipele de salvare.

se f in de mAnd gi se i jucdtorii respectivd casa vrdjitoarei. in agafel incAtsd imiteforma gi se aranieazd. chemaculegdtorul cdutdtor semnalu slo n o r secret.c on d u cd to rud de a discutadespr evaloar eacom or i l or l e j o c a re posibilitatea in ca dr ul par ticipanfii (se mn l fi ca fite a xte l o r )intr cum au colabor at d e s c o p e r i te . .C AE t i g d car teapogtale. a l j o c u l u is e rd sp d n d e sc J I .M a t e r i a leo lipici. vor fi ascunse cartepogtald.V A r s t a7 : .Vdrsta:11-1 a4 ni . reguli: anumite Se respectd . se reface continud atAta Cercul cel mai marepunctaj. zgomot sonor( ldtrat. culoarea trasd . participare astfelin adevdrate responsabilS). Echipa carereugegte animalului cu jocul final echipa In cAgtigd gi timpcAtse doregte.Echipele de motor. CASAVRAJITC. de numdr Apoi le va decupa toatein acelagi pe raza unui in locuridiferite. unei buc5fidin fiecare a n u m itte r i t o r i u .T o f i c e i l al fip a rti ci p a n {i de incePer e gr upulde ciutator i.1 1a n i -Materiale: nu suntnecesare pentru echipa care sd reprezinte Fiecareechipd igi alege un colf al ?ncdperii forme azd un cerc.Se desemneazd careare voie sd ridice (singurul al echipei membru un culegdtor bucdtile din ascunzdtoare de comoard). o hdr tiecolor atd. in la munca echipd proverb carese referd sau un citatcelebru. CAuTAM . .ln momentulin care o bucaticd echipeia fost aparfinAnd de carte pogtald n u m a ie m i f A n d poate echipei respectivul descoperitd. e ch i p aca re re co mp u n e cel mai r epede I n f i n a l . cea mai bundimitafie respectiv. Conducdtorul de joc trebuiesd pregdteascd gi va notape fiecare din ele diferitd va lipio hArtie de culoare cd(ilor pogtale spatele (solidaritate.AREI . transformAndu-le cAte Bucdfile. vrdjitoarelor in casele Echipele aleargd capdtdun punct. coMoARA s. ebdnd echipelor.Fiecare avAnd numaicarteapo$tal5 echipdtrebuie sd gdseascd Sisd recompund la so(i.Joc de interior . .8. cAteun comori.car e la sem nalul fo rme a zd i n te re n . i l u stratd : ca rtep o g ta l d foarfecd.Tof gi spune-mice ai invArtesccAntAnd intr-un anumitritm : Vinoin casa vrdjitoarei vdzut ! gi va intrerupe spunAnd: cdntecul cercului in mijlocul Conducdtorul de joc se gdsegte Eu vdd un $arpe( sau:un elefant. semnal igi stabilesc in secret un anumit f l u i e r ae ttc. Echipele tragla sorfibucdfile rdmase. prietenie. pentr u fiecar e echipd. un paianjen). cu excepfia pe bucdfi.Joc de exterior .). X Pe jocul in absenfaparticipanfilor. .

Dupdaceste prezentdri urmeazdvAnzarea prin licitafie.Partenerii de joc stauunulldngdaltul.o ruletd sau un centimetru de croitorie: boabe de fasole.creioane.dar care participant sd fie gi stabild.Vdrsta: 14-18 ani . in fafa jocului.etc) urmdrindpas cu pas explicafiile indoifiun colf al foii de hArtie date. etc. va construiun obiectdin foaiade hdrtie(o solnifd. pentrureugita Rolul conducdtorului acestuijoc este foarte important. tuburide carton. in clasd . ambalaje.pliafihArtiain aga fel incAt sd marcafi pdtratului. de mai multe ori aceleagipersoane.beneficiind de o sumd m a i m a r ed e b a n i . 1 1 .coordondndu-gi migcdrile. ei pot licita in comun. Jucdtorilor pentrua trebuie sd li se lase timp suficient executacomenzile.iN DOI . Fiecare echipdprimegte un numdregalde materiale de construclie. o pasdre.Materiale: o foaiede hArtie &s.Fiecare echipd.De exemplu: pentru a obfine un pdtrat. care reprezintd baniicu carese vor cumpdra construcfiile. un vapor.. se poate incerca realizarea unor obiecternai complicate. In cazulin care conducdtorul de joc stdpdnegte bine tehnica japonezdorigami(figurirealizate prin pliere) gi la acestjoc participd din hAtie. Se premiazdin funcliede: indlfime. o desfacefi.importanfa acesteia in cadrul comunitdfii. dupdcum esteagezat. Fiecare va primiun numdregalde boabede fasole.10.conducdtorul trebuind sd prevadd minimum doudore pentru defdgurarea acestuia . calitifileestetice.VArsta: 14-18 ani i\ . O C O N S T R U C T TO ER T G | N A L A '€%tra. -Jocdeinterior . La licitafie participe tofi folosindboabelede fasole.rupefih6rtia.banddadezivd. pliafide doudori formaobfinutd. Participanlii sunt incurajafisd se sfdtuiascd ?n cadrul echipelorasupra alegerii gi a modului obiectului de execufie.Fiecare unui pupitru.pixuri. un coif. gi unapentru ucdtori conducitor Se formeazd echipede doi. Acestjoc poateduradestul jocului de multtimp. dopuri. bandd adezivS. explicAnd scopul.de chibrituri. etc. construcfiilor Aceastaeste condusdde conducdtorul jucdtorii de joc.Joc de interior.Materiale: se vor refolosi cutiigoalede coca cola. acum putelisd punefisolnifa pe masd. Dacdmai mulfijucdtori suntde acord. stabilitate. gi plastilind pentrua executa intr-un timpstabilit o construcfie cAt rnaiinaltd. diagonalele gi indoifi acumo desfacefi fiecare colf al hArtiei cdtrecentrul pdtratului. Conduc5torul de joc dd fiecdrei echipe o foaiede hdrtiegi se agazdin aga fel incAt sd fie vizut gi auzit de toatdlumea. numdrulde boabe de fasoleobfinut la licitafie. plastilind.in picioare. Explicafiile trebuiesd fie foarteprecise. jucdtor urmeazd de mijlocpe toatddurata finAndu-se sd igi foloseascd nurnai mdnadreaptd sau stAngd. prezentare. o sfoard. ln final cdte un reprezentant al fiecdreiechipe prezintdconstrucfia.

Joc de interior +.1 4 ani .Materiale: pentru fiecare echipd gdte se pre egteun sacin carese gdsesc "*. pe care sd o prezinte sub formdde mimd. u np p u nz i a r .t | | h1 r\Y Echipelor li se acordd un anumit interval de timp.Fdrdsd se cunoascd obiectele din sac se stabilegte de la inceput o anumitd tematicd: din lumeabasmelor. un dans. invitdnd cAteun reprezentant din fiecareechipdsd aleagduna din ele. Joculpoatecontinua. fdriirespective un personaj celebru. Dupdce subiectul fotografiei va fi ghicit.( 13. 14. in funcfie de numdrul Acegtiavor trage la so4i cdte o bucdficd de carton9i se vor grupa in iunclie de culori. unorsportivi. etc. jocul.o i n tru n i re gcolar d. o echipd de pompieri.V A r s t a1 : 4-18 ani . carton cororat.1a 8n i . 1 4 .) lA r&! \ /\ I -)l-JL-r ffi mt (f\ /4T$ r"i\ l /htl '[ft1[ . Spectatorii urmeazd sd-lghiceascd. la o dimensiune gi pe cartoane convenabild de culoridiferite. premierea o nuntd. conducdtorul de joc aratdfotografia participanti.n tmorcov. etc. pe care le va decupa intr-un anumit numdr de bucdfi participanfilor. creioane.urmdndsd recompund gi sa pozifioneze capitala pe acesteia fara respectiva hartarezultatd.folosindu-se in mod obligatoriu de toate primite gi la caretrebuie obiectele sd participe cu tolii. incercdnd sd imitecdt mai fidelpozifia gi activitatea personajelor. cAntece.pentru a pregdti o scurtd scenetd.Joc de interior . banddadezivd Conducdtorul de joc trebuie jocul sd pregdteascd dintimp. celorlalfi care vor compara fidelitatea fotografiei vii cu originalul.Va copia. scene din filme. Echipele trebuiesd pdstreze secretul fotografiei alese. Numaiconducdtorul joc de trebuiesd cunoascatitlul scenetelor. u n c r e i o nu .Materiale: maimultefotografii sauimagini grupuri caresd reprezinte sau activitdti (crintdreli diverse de muzicd.?U (deexernplu: obiecte un ghemde ldnd. SA JUCAMTEATRU 14l\ . ieptene . batistd. o partedin fdrileeuropene. se rbar e u n e x a m e n . echipele mimAnd ceva specific (un m o n u m n et . p o l i ti cdo .) Conducdtorul de joc agazdfotografiile cu fafain jos.) .Joc de interior . O EUROPA COMUNA .V A r s t a1 :1 . un fel de mAncare.)^\ . "r". .12:.. etc. FOTOGRAFIA VIE . 33 .V A r s t a1 : 1-14 a n i . Prima echipdcare este gata fixeazdpe harta Europei cdgtigdnd lara respectivd. Rind pe rdnd fiecareechipd va reprezenta fotografiaaleasd.Materiale: o hartda Europei.

apartenenfa Exemplu: .care estescopullor? . articolul acestuia la unuldindocumente.Cagtiga echipacare a refdcutcel mai rapid gi a recunoscut respectiv. cAteva documente.Joc de interior . Conducdtorul acesteiactivitdfi urmeazd cele doud documente sd afigeze in aga fel incAtsd poatdfi ugorcititede tofi participanlii. l s e/ c o m p o r t e l u n e l el t a l dI de/celelalte/in/spiritu (ia i an i v e r s aa / flr a t e r n i t d f i . . in echipe dupdcaregrupul de 3-4 persoane. carton Scopulacesteiactivitdfi Declarafia estede a facecunoscute Universald a Drepturilor gi Convenfia Omului asupra Drepturilor Copilului. l( a r t . PREZENTARE DE MODA 4/'^ 4"G\ .3 din Declarafia Universald a Drepturilor Omului) .T o a t e / f i i n f e l/e umane /selnasc/libere/g i i e g a l e / i n / d r e p t ulrE i .1 8 ani . intrebdri.Orice/ fiinld/ umand/ are/dreptul lla /vial6/ lal libertate / gi /la /securitatea / persoanei / sale. din ziare Bineinfeles. croitori un de modi. 1 d i nD e c l a r a f U l dD r e p t u r i l o r Omului) .Materiale:ziare vechi. 1 d i r r C o n v e n f i a asupra Drepturilor Copilului) 16.cAndau fost elaborate? .Materiale: gi Convdnfia un exemplar din Declarafia a Drepturilor Universald Omului plicuri. sau se stabilegte in prealabil o tematicd: rochiide sear6.care este responsabilitatea persoane fafdde aceste fiecdrei documente? jocului are pregdtite Conducdtorul in doud sau trei exemplare. . segmentate articole dinaceste grupd primegte plic Fiecare un din careeste alcituit un confindnd toatecuvintele articolpe care urmeazds5-l refaca.Vdrsta: toatevArstele Se fomeazdechipe.care se executd directpe manechin vechi.bandd adezivd.Fiecare diferite echipdva avea gi prezentator un manechin. Se acorddo jumdtate de ord pentru studierea acestora.sunt respectate acestedrepturi respectate? ? Au fostintotdeauna .l n / l u m i n a/ a c e s t e / i Conven/ [ iu i n / c o p i l/ i n s e a m n d / o r i c/e f i i n f a /u m a n d / c a r eI nu / ai implinit / incd / 18 lani.to *^-e.f. Se acorddun anumitinterval pentru de timp confecfionarea modelului ales.i (art. asupra urilor Copilului.de exemplu colecfia de primdvar6./ chiarI dacd/ conform / legislafiei / nafionale / m a j o r a t u/l e s t e / r e c u n o s c u / t m a i l d e v r e m e .Jocde interior . aplauzele vor rispdtimodelul celmaiapreciat. in legdturd cu celedouddocumente De exemplu: .etc. in funcfiede grupului.foarfeci ace de gdmdlie.care reprezintd casede modd.15.l e l s u n t / inzestrat e u l r a f i u n e / g/ic o n g t i i n f a / 9 i / t r e b lu lc sid e. dimensiunea in cuvinte.V A r s t a' 1 : 1-14 a n i :1 4 . lipici. Fiecare echipd primegtematerialele necesarepentru a prezenta.UN IDEALCOMUN . ir t .Diferite se imparte potli puseparticipanfiloi'.xt .cineesteautorul acestor documente? .bal mascat.

1 8 ani .va trebui sd un la o anumitd Fiecare distanfd.Materiale: hArtie. grupului Fiecare echipdprezintd stabilite in urmadiscufiilor. sd-giaducdaportul au avutposibilitatea continud povestirii. sd aleagd in final conducdt.Joc de interior .sd-l ocoleascd cu grijd balonul gi sd-l "mdture" apoi pAnd la linia de start. VARIANTA Se pot folosioud in loc de baloane. punct stabilegte pe rAnd.atuncise va continua iar dacd gi cel de-al doilea balonse sparge.Joc de interior V d r s t a7 : .participanfii de comunacord9i sd notezepe o urmeazd sA stabileascd pe caretrebuie foaiede hArtie10 calitdfi Se acordd sd le aibdun prieten adevdrat.1 4 . sau se poateface gtafeta cu oud duse ?ntr-o principiul lingurd. Copiiisunt agezafi lui sd aleagdun obiectdin sac ai din'stdnga apoi la un momentdat.. . 19.cerejucdtorului povestea.orul de joc ii roagd Se compard ld'selectezeo singurdcaiitate. creioane.undeva predamdturaurmdtorului jucdtor. "md. sparge.ture" pandin acel punct.V A r s t a1 : 1-14 a n i . in echipe.Conducdtorul o istorioard.Joc de interior .Materiale:un sac cu diferiteobiecte jocului incepesd povesteascd in cerc. Fiecare la liniade startgi se echipd se aliniazd jucdtor.1 1a n i . cele10 calitdfi joc jumdtate Conducdtorul de le solicitd din ele.V d r s t a :1 1 -1 4a n i . un anumitinterval de timppentru discufii. 1 4 -1 8a n i . pe o foaiede hdrtie. UN PRIETEN ADEVARAT .Dacd balonulse joculcu cel de rezervd. a9a incAtobiectulales sd joace un rol in poveste. atunci echipa va fi descalificatd.Se comparirezultatele. ia la construcf 18. 1 1 .Sacul sd continue pAndcdndtoli jucdtorii. \4 primeEte Se formeazd (unulcu care se echipe9i fiecare echipd cdtedoudbaloane joacdgi unulde rezerva) gi o mdturd.+- I sAcuLcu PovE$Tl 17. rimdndnd acela$i.1 a 4n i Materiale: doud baloanegi o mdturdpentrufiecare echipd.MATURA F . sd circule. rezultatele Participanfii definifia au gdsitprobabil 9i se noteazd prietenului adevdrat. 35 .

$tafeta combinatd 3. carton. 1 4 -1 8a ni ide .Inaintea probe.de-alunguluneidiminefi. Reprezentantul fiecdreiechipe capdtdun castronag cu boabede mazdre.e l[\\\ .in dreptul Echipele se aliniazd ca pentru fdriirespective. Aruncarea cu greutatea 2. cu o mingede ping-pong muiatdin vopsea. Probaspecialdesteo surprizd pentrutofijucdtorii. Acestjoc se poatejucaintr-otabdrdde vard. Trasulla fintd. 6. conducdtorul de joc (pregedintele comitetului olimpic)va prezentaprobeleolimpibe.Medaliile respective se confecfioneazd din hdrtiecoloratd. tArAg.Pregedintele comitetului olimpicnu va uita sd felicite tofi participanf ii acestei neobignuite ?ntreceri sportive. Trasul Ia lintd 5.Jocde exterior paie. care este de fapt un pai. $tafeta in doi 6. Acesteavor fi trecutepe un panou in felul urmdtor: Probaolimpicd l. dupd care urmeazd.Vd r sta :1 1 -1 4a n i . 3. pot Participanfii depunechiar un jurdmAnt promifdnd olimpic. 4.insd greutatea este o mingefdcutddin vatd ! 2. intr-o limitd de timp de 3 minute. cd vor respecta regulile de fair play sportiv. Aruncareacu sulifa. Acestjoc urmdregte construcfia uneivictoriicomune. o gtafetdin dreptullinieide start.pregedintele fiecdrei comitetului olimpicexplicdin ce constdaceasta.Punctajele fiecdreiechipese totalizeazd. &d i.baloane. $tafetain doise executdpe echipe. bronzgi argint. 5. un pai gi un alt castronag gol. Fiecareechipdreprezintdo fard care participila jocurileolimpice. marieitor. Aruncarea cu sulila 4. Aruncarea cu greutatea se va executa dupdregulile acestuisport. medalierea echipelor cu aur. JOCURILE OLIMPICE . O anumitdseriozitate va oferimai multhaz probelor inedite care urmeazdsd aibd loc. 1.intr-unpanoupunctat. $tafetacombinatd soliciti participarea intregiiechipe:traseulla dus se executd iar la intorsintr-unpicior.20.acestatrebuie paiului sd mutecu ajutorul (prinabsorblie) cat mai multeboabedintr-un castronag in celdlalt Se pot inventa9i alte probe hazlii. Dupd ceremoniade deschidere. se aleargd in perechifinAndun batonumflat intre f runf ilejucdtorilor. Proba spxiald Tara Reprezentantul Loculoblinut Fiecare fard urmeazd sd igi aleagd participanfii la probeteolimpicegi numele acestora se trecepe panou.

GOPACUL NOSTRU 12. PLOUA ? 10... CONCURSUL GUNOAIELOR 4. UN TABLOU 7. GHTCE9TE ANTMALUL ! a. MIC DE TOT 13. SUS-JOS 15. DESCOPERA. CUTIAVIE 3. CAREPLANTA? 17. 11. BINGO 14. CAMPANTE 6.1. SUS PE CER ECOLOGICA 5. iru TIMPULUNEIPLIMBARI 9. LANTULVtU . lN PARC 2. SPATEiN SPATE 16.

." echipS' jI'.l. i{[ 3:'i """."i.[.-^r^..I'5J'ni'l? not.. fi ri *.:"'ffi 1". p" ..tiuaEinu*'Lace nt.lni.'i r u o ilil.9:.r i r .".. il J.1tfl:1!tffi::T?'1"til::ffif 'Hti:l3i1.. "if"t notanic parculgi notand din timpvizitdnd activitate aceastd pregdtr$1.. i'i 3 : r. de rirnitd o stabileste parcului. u se ff t5 c r i:l ii : :*i:'. Pentrua stabiliechiPa de tdnd' 9i firele cu carese"stidng ocazie Punctajele' stabilindu-se 2.:"S'*il':i'::"Ji:ig.3''""ii:. recunoscut .puncte' gisepunc|eazdfiecaree|ementrecunoscL viu cu cinci pm gi'elemeniul T5. participantitor ir*ri'e pentru timp d. echip.'"11.in 9i suprafafa o'effrt.tJ.:: g " #.iiJ. materialele prim'egte echipd Fi.pl. gJ?"j: i.-nt"...:'iffi"J. cdin cutie lopiilor corect cu un descoperit. riecare penrru se necesare' f# ffi'rk.. l?:y" il .?'3:'! . derand rire deconcurs.. v v ! .3:.Joc de interior --' ani 14 .r6"re direritd. un cororatd.f . joc de formele conducdtorur pr"gei"ii' foilede cont"i" desen'nd numai forme OecopaJi-.1 1a n i .:*:gi:i:iilTi"l"A:.'iFi...'#f peo roaie .oai ".i.t"1i3i"ipa : XrT.'.t il. n o t A n d ii$??:i. i.tJ un fir de landde trunchiul se vormarca.:'l#"1.Materialgo autl' O' pregdte?t? jocului conducdtorul 9::f.: n i[ e ! rJ ?l: at ra 3 S':1: lt ra "".8:l. jo i ?:' ru l. cdteva speciile addugand-9i trunzetJJoi'aJ'o. copac ai 3 puncte fiecare pentru punct 1 astfel: punctajul se sta'ilegte corectd' denumire va vizitadin nou copaciidin Parc' orupul tot cdgtigdtoare.'::::i:e'??ff f i:::*iiil'f "?1.r .Joc de exterior creion. n:?i : ff l' l : :'il.t. iN PARC-concurs .. r tf o i l o r d e c o n c u r s c o p a c i i d i n p a r c . echipd de fiecare copacii fiecare pentru resPectiv.'ffidentificati i. jocului' pentrupregdtirea .eazd apoi ii f#ri:JiliJ''..:l *-i{". : *."i"1" esalde fire de (conturur) urrriumdr inexistentffi:i*:: unorspecii careaparlin :k**.'J#i[:iiri'.j.3L3.-z riararo element S e c o m p a r d r 6 s p u n s u r i | e .1f cea dehdrtie .?.ii.e_ participantii se impart.1 1 -'n^tt't' creion ' O't"'t' oo'tt't o'n nut"-' .-. t. i ffi l'.i"ril. este 9i".o"nt''ricali.i. 38 . CUTIAVIE .:' va3X'..^ti:l::. ^ ^n r r a i r r r n .f ii ffll *' ::F:* "::' : n9":" j ..V d r s t a7 : .

va cAgtiga echipacare sorteazd gunoiul cel maioriginal. SUS PE CER. echipd. sticle.iuc de mdnugi .rr{f* sd trebuie Toate echipele de cartonage. un vArf gi o pungd de plasticpentrufiecare de fotografiat. sau gdsegte marede gunoaie joc se vorfacefotografii .etc.. tragela sorfi un numdr Unuldin participanfi de exactitate in funcfie constelafii.Joc de interior sau de exterior . punctajul reprezintd secrete Regulile intervalului de timpstabilit. 39 .Vdrsta: 14-18 ani fiecare . adresatd ecologicS. scrisoare printr-un afigin de gunoi)pot fi mediatizate lipsacogurilor cu sprijinul va face se concursului primirieilau Mediatizarea ziarului local. cd urmeazdsd la inceputul de joc le va spuneparticipanfilor. ( tipurile de gunoaie. conducdtorul pe pungi categorii diferite ?n sortAndu-le cAtmai marede gunoaie o cantitate strAngd care vor fi (harti... carevor infelege 4. dar cd joculmai are gi nigteregulisecrete. in timpul unei tabere in care Acest activitateeste indicatdsd se desfdgoare pe cer principalele constelafii. concurs un parc.VArsta: toatevdrstele .Joc de exterior . va in timpulactivitdtii de joc. pus la dispozifie constelafiile cu materialul alcdtuiascd VARIANTA . . pentrufiecare un aparat echip6. dincarton 10-15steledecuPate o hartda cerului. campanie la o adevdratd cd au participat participanfilor. Se puncteazd aceleagi alcdtuiascd 9i timpulde execufie. saupietre. CONCURSUL . participanfii sd recunoascd au avutocazia denumiride pe care sunt scrisediferite cartonage de joc pregdtegte Conducdtorul Fiecareechipdtragela sorfi un numdregal de cartonage 9i trebuiesd constelalii. gi acestuia Scopulacestuiconcurscdt rezultatele printr-o gcoald. respective. jocului Succesul Acest concurspoatesd pari la primavedereo simpldborvoadS. luAnd interviuri 9i ldudAndu-le intrgunoaiele aruncate timp de interval intr-un anumit sd strAngs urmeazd Echipele pasionant.) . la sfArgitul anunfate cdt mai Tn pungio varietate jocului:de exemplu. partcipanfilor juca rolulunuireporter.Acesta conducdtorului foartemultde atitudinea depinde inifiativa. participant.Materiale: etc.Materiale:in de cauc.GUNOAIELOR 3.dopuri.Pentrua transformaaceastd activitate Tntr-un jocului.pentru castane. un bdf cu un cui in o pereche mod obligatoriu o foaie de hdrtie creion. intregului Pe parcursul cantitdfile.

copiii adund timpde 5 minute diverse obiecte din naturd le gdsescpe jos. ii. echipa capdtd un punct. sau cartonage ilustrate reprezentdndu-le participant Pe spatele fiecdrui un cartonag. gi modulin care tineriise pot implica (participare directd in campanie. Dacd se ghicegte gi metoda mimat(scopul subiectul campaniei folositd). Toate echipele urmeazdsd mimezeactivitatea respectivd.Joc de interior . care sd reprezinte in funcfie un anumeanimal.ECOLOGICA 5. sd cauteun alt interlocutor. fdrdca acesta ce se prinde sd cunoascd este notat pe el. flori. de colectare fonduri. pe acestea. 6. Li se amintegte cd nu vor rupecrengi.'pddure . GHTCE$TE ANTMALUL ! . Dacdnu a ghicit. se r6spunde -danumaiprin da sau nu. de obiectele 7. revistecu imagini din naturdgi cu imaginile unor dezastre ecologice. protejarea pe calede disparifie) uneizone.lrunze. De exemplu:intrebare:Trdiegte (in cazul in apd? Rdspuns: delfinului) participant Fiecare are dreptul sd pundalteipersoane numai3 intrebdri. Tofi participanfii trebuiesd descopereidentitatea viefuitoarei respective.VArsta: toatevArstele . participanfii conducdtorului Rolul de joc estede a introduce in acestsubiect facilitdnd prezentate. UI{ TABLOU . conferinfe. banddadezivd sauacede si ranle Conducdtorul de joc pregdtegte numeleunorviefuitoare biletepe carenoteazd din lumeaanimald.Joc de exterior : parc. congtienti zare prinmass-media.Materiale: fotografii. asupraimaginilor comentariile Echipelorli se acorddun anumit a stabili timp (15 minute)pentru de comunacord prioritard pe careo considerd ( reciclarea care este campania ecologicd degeurilor. adresdnd intrebdri La aceste intrebdri celorlalfi. trebuie primul.VArsta: toatevArstele . CAMPANIE .protecfia curSfirea uneiplante animalelor. Se puncteazd gi de calitdfile estetice.Materiale: nu suntnecesare pe care lmpS(ifi in echipe. expozif etc.Conducdtorul joculuiacorddalte 5 minute pentruca fiecare echipd sd facd un tabloudin obiectele adunate.V d r s t a1 : 1-14 ani . Cagtigd cel carea ghicit 40 .).Materiale: hdrtie. creion. in funcfie din naturd caresuntidentificate corect. de exemplu.Joc de interior .

Ceva rogu? .Materiale: foaiede exerc \.Cevainalt gi drept? .doud.Ploudgi mai tare. iI. fulgerd.se transformd in furtunS. . se ridicd brafele deasupra gi se batescurtdin palme capului . Poli sd-miardfi: .Ceva moale? .fdrd sd vorbeascd toategesturile conducdtorului de joc. pentrua descoperi gi nota rdspunsurile. cuvintele gi gesturile carele insofesc sunturmitoarele: .Joc de exterior:parc. tund.Cevace nu-gigdsegte loculin naturd? .Cevafdcutde mdnaomului? .Cevacu 6 picioare? .se batecu un degetin podulpalmei ' Ploudmaitare.se ridicdmAinile in sus . conducdtoruljocului distribuie individual sauin echipe o foaie pe caresuntnotate de hartie urmdtoarele intrebdri: Copiiivor imita. Acestea se citesc cu glastare. povestind cumintr-ozi frumoasd de vard vAntul adund norii pe cer.furtuna se linigtegte.Uite un curcubeu. 9.Cevaalbastru cu alb? . 9i cum apare din nou soarele.Cevaincovoiat? .Vdrsta:toatevArstele .Cevastrdlucitor ? . Acesta creeazd atmosfera potrivitd.Tund.Rdsaresoarele. Fiecare gestva fi repetat de cdtrecopiitimpde go de secunde. incepe ploaia. se batecu trei. intr-o zonddelimitatd.Cevairnportant pentru echilibrul naturii? Grupul se opregte pentru 5 minute. PLOUA .Joc de interior .ITIMPULUNEIPLIMBARI .se tropdiedin picioare ' P\o_aia se linigtegfe.VArsta: 7-11 ani .Materiale: nu suntnecesare in timpul uneiplimbiri.Vdntulfncepesd batd.Fulgerd.Cevaascutit? .r\i .se batecu trei degete in podurparmei .se batecu doud-degete podur in parmei .lncepeploaia.Cevarotund? .Cevaverdecu galben? .pddure . se freacl palmele intre ele.g. insofind cuvintele cir lnumite gesturi. tofi copiiistrigd: Aaaaa! 41 .Cevametesos? .un degetin podulpalmei .

pene.Jocde exterior. etc. Apoise schimbd cu obiectele. atenfie cu fafain sus9i privesc. un lipet de pasdre.SUS-Jos WPl 4W o talpd avdnd . strigS'BINGO" tabelul 9i cAgtiga . in celetreisituafii' tot ce au observat le ceresd spund in tn"r.Joc de exterior . SPATE . interesante . cAteun obiect B primegte al girului A. copiiistauintingi ce vdd prin talpa de carton:plantele' Apoi se intorc pe burtd.Materiale: creion hdrtie. un cosag. BINGO . + pe jos.Noteazd uiltalit" caremigun5. in naturd . din obiecte pe caresuntdesenate tip bingo. luidin girul fie vdzutde perechea in sd le descrie urmeazd de joc. un minutde linigte de vdnt.flori.Materiale: o colecliede obiecte hatle. rolurile.spatein spate'astfelincAtsd doi. care gi-a completat lor. scoici. crengi.Joc de interior . detaliu. o formd din carton care sd mijlocul cerul. desenele se compard .VArsta: toatevdrstele . creioane. jucitor primegte un formular Fiecare natura in obiecte respectivele ce delcoperd pdtralet.Materiale: Pentru{iecarecopil. din naturd(conuri.). Pe mdsurd in fiecare natura.a ri"sculte glasulnaturii: totald. conducdtoruljocului iN SPATE 15. jocul.etc' bdtute frunzelor sunetul o albind.cAte Participanfii A 9i Bdoudgiruri: formeze membru gi un creion'Fiecare o foaiede hartie girului A primegte al membru Fiecare sd nu respectiv avind grijdca obiectul dinnaturd.9i examinezd'tot tot ce au observat' tdlpii pe marginea etc.aceiacareau obiectele conducdtorului La semnalul in final sd le deseneze' respectivi nr partenerii dar fdrd sd le denumeasca.VArsta: 7-11ani .z^^ 14.13.cu in iarbd.agezdndu-se se grupeazd. pdstreaz6 . pe tabelul Primul jucdtorii le vor b1ade inconluritoare.V A r s t a1 ani :1-14 pietre.

Careplantdili aduceaminte rochifa rochia miresii.inainte de Acest joc poate fi o demonstrafie acestuiatrebuie sd verificedacd tofi copiii au incepereajocului.Joc.V A r s t a1 : 1 ' 1 4a n i .pdsdri. de pe propriul trdi organismul gdseascdloculintr-unuldin lanfurile carese lormeazd.sundtoare. suficiente inainte de joc.Careplantd coada calului. Intr-un anumitinterval i se prinde Fiecdrui Acesta jucdtorii mdnape umdrulaltuijucdtor. . .Careplantdpoarti numede culoare albdstrele. ciobanului. gdlbenele. ? De exemplu: .deinterior . conducdtorul Dacd este cazul.Care plantd poartd numeleunei pdrfi din corpul viefuitoarelor ? De exemplu: mielului. se impartin echipe Participanfii jocului. acede an[d pe care scrie cdte o denumirede cartonage de joc pregdtegte Conducdtorul plante. reptile.se oferd o explicafie cunogtinle despreacestsubiect.peqti.Care plantd poartdnumeleunui instrument clopofel. LANTULVIU . de timpgi punctajul -5: 17. coada ? De exemplu: poartd numele uneicozide animal goricelului.insecte. ifd>goarece>grAu. ochiul cocogului. .degetdruf. limita acord de cornun Se stabilegte de 3. Margareta.Materiale : cartonage.Materiale : hdrtie.V A r s t a1 ani : 1-14 .Care plantdifi aduce amintede stdri gi sentimente nu md uita. limba piciorul boului. muzical? De exemplu: icd.pundnd pentru a nevoie de care are cu numeleunuiorganism trebuiesd aibd un cartonag jucdtor trebuiesd incerces5-9i Fiecare sdu cartonag. . : bufn Exemplu veseld a unei lecfii de biologie. organismedin toate categoriile: jucdtor de timp pe spatecAteun cartonag. . vor cdutasd formeze un lanf.16. CARE PLANTA? . ciubofica rdndunicii.4 jucdtori. ? De exemplu: de imbrdcdminte pdldria garpelui.. BrAnduga. ? De exemplu: ldcrdmioare.Care plantd denumegte traista o unealtd? De exemplu:toporag. . cucului.Careplantda dat prenume Viorica. ? De exemplu: fetelor gofran. coadaracului.Joc de interior . trompef .mamifere. creioane pentru fiecare echipd: set de intrebdri urmdtorul de joc pregdte$te Conducitorul .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful