BoLNAVA 1.

PrsrcuTA
- Joc de interior - V d r s t a7 : - 1 1a n i - Materiale: nu suntnecesare Aceasta Copiiise agazdpe jos intr-uncerc.Unuldintreei este ales dreptpisicule. vine copii.Pisicula trebuiesa meargdin patrulabegi sd igi cauteun stepanprintre fiecare Dupd gi miorldie de trei ori cdt mai induiogdtor. pdn6 in dreptulstdpAnutui pe cap 9i sd spundfoarteserios, mAngdie pisiculei o sd trebuie stdpAnul mieunat, sau Biatamea pisiculdeste bolnavd!Dacd zAmbegte fdrd mdcar sd zAmbeascd,, igi cautdalt stdpAn. dacdnu, pisicufa devinepisicufd, copilul rAde, ? 2. CINEESTEDIRIJORUL - Joc de interior - V6rsta: 7-11 ani - trlateriale: nu suntnecesare se alegeun ln lipsaacestuia incdperea. Copiiistauintr-uncerc.[:lncopilpdrdsegte care cAntdin instrumentele prin diferite migcdri, celorlalli, care va comanda dirijor, la trompetd, la ghitard, la pian,la vioar5, in tobd,cAntatul Va imitabdtdile orchestrd. cAnd fie atentd sd gesturile dirijorului toate imite sd trebuie 9i etc.Orchestra la fluier, instrumentele. acestaschimbd este in orchestra in salScopilul, de joc recheame in care conducdtorul in momentul pofi! nu ai sd sd ghicegti in ritm Cine estediriiorul, plindmigcare, copiiicdntAnd gi seamacine este igi dea orchestrei sd migcdi'ile bopilul trebuiesd urmdreascd se alegealt Dacda ghicit, instrumentelor. schimbarea adicdcinecomandd dirijorul, gi joculcontinud. dirijor \.,-3. ADORMIT URIA$UL - Joc de interior - VArsta: 7-11 ani - Materiale: sauun un penar un scaun, un fular, carestd pe un scaunln Copiiistauintr-uncercmare.Unuldintrecopiieste Uriagul, sale se gdsegte la picioarele mijioculcercului,legat la ochi. in fafa Uriagului, pdzegte ?n chiar9i somn. pe careacesta o (penarul), comoara un copilcare cu degetul, ardtAnd joc vorbeascd, fdrd sd indica va de Conducdtorul in vArful de Uriag apropie sd se trebuie Copilul comoara. trebuiesd recupereze il simte,va DacdUriaqul fdrdsd fie simfit. gi sd incercesd ii ia comoara, picioarelor Dacd direclia din care a auzitzgomotul. scoateun urletfiorosgi va aratddirecfia de joc indicdun alt copil' copilulrevinela locullui gi conducdtorul este corectd, fdrd sd fie simlitde Uria9,?i va lua comoara sd recupereze Copilulcare reugegte locul.

4. AM PLECAT ir{ VaCANTA...
- Joc de interior - V6rsta: 7-11 ani - Materiale: nu suntnecesare

g e fin-t-u

sacul de cdldtorieperiula.de dinSi gi un elefant.Al treilea copil trebuie sd pund in saculde cdldtorie un obiectnou,dar fdrd sd uiteobiectele menfionate de primiidoi. Jocul continuitot aga,devenind tot mai dificil. in momentul in care un copiluitd sd enumere unuldin obiecte, iesedincercai joculcontinud fdrdel. E. aruonA,ANDRA...RUxANDRA

Copiiistau in cerc.Un copilspune:Am ptecatin vacanyd gi am pus fn saeul de periula cdldtorie de dinfi.Urmdtorul continud: Am ptecatin vacanta pus am fn Fi

- Jocde exterior - VArsta: 7-11ani - Materiale: nusuntnecesare
Copiii stauin cerccu fafaspreinterior. Un copilse plimbd in afaracercului, atingdnd rAndpe rdndcopiiipe umdrgi spunAnd de fiecare datd numeleAndra.AtuncicanO atingeun copil9i spune Ruxandra, cei doi copiiincepsd alergein jurul cercului in direcfiiopuse,incercdndsd revindcdt mai iute la locul Ruxandrei. primul,care ajungela loculrdmasliber,revine in cerc,cu fafain exteriorul gi nu poatefi cercului, atins a doua oard . Cel rdmaspe dinafari continud jocul in acelagifel. Jocul se termind in momentul in caretolicopiii suntcu faqa ?nalara cercului. 6. CORTINA - Joc de interior - VArsta:7-11 ani - Materiale: 15-20de obiecte micidiferite, o pdnzd Pe o masdin fafa copiilor se puneun anumit numir de obiecte. Conducdtorul de joc cheamd copiiiTn jurul mesei pentrua privi obiectele cu atenfietimp de cdteva minute.Dupi aceeaacoperd obiectele cu o pAnzd. Estedesemnat unuidin copiisd enumereobiectele expuse.Dacd acesta omiteunuldin obiecte, iesedin joc. CAgtigd copilul care reugegte sd enumere corect toateobiectele. VARIANTA Dupd ce obiectele au fost acoperite, conducdtorul de joc indepdrteazd unul din ele. Cortina se ridicd din nou gi copiii ghiceascd trebuie sd careobiectlipsegte.

7. PESTERA LUI ALI BABA

- Joc de interior sau de exterior - VArsta ani a n i ,1 4 - 1 8 : 11-14 participant, un sdculel pentru piatrd fiecare - Materiale: cdteo care pot fi ugor de formediferite, de joc alegegi spalddin timp,pietre conducdtorul in Pumn. ascunse lui Ali Baba(pietrele) de joc punecomoara se agazdin cerc.Conducdtorul Jucdtorii de un cerculuigi invitdpe fiecaresd-gialeageo piatrdprefioasd'Timp in mijlocul gi cu ajutorul simfuluitactil' sd le cunoascd sunt invitafi comorilor mlnuf posesorii intAmplare' sac ai redistribuite-la intr-un suntstrAnse Apoipietrele din m6ndTnmand,pe la sd circule ?ncep de joc,pietrele conducdtorului La semnalul {i vazute. in agafel incdts6 nu poata participanfilor, spatele s6-9irecupereze esteca fiecare perfecti. in linigte linta jocului Jbculse desfdgoard gi-a recuperat cd crede in care cineva in momentul simfultactii. piatrafolosindu-gi estea sa, o va punepe jos in Dacdintr-adevSr sd o priveascd. are dreptul comoara, in circuit. fata lui.Dacdnu, piatrareintrd piatra. gi-arecuperat pAndcAnd fiecare JoculcontinuS
8 . C H E L NE R U L

- Joc de interior - V A r s t a1 ani :1 - 1 4 - Materiale: nu suntnecesare trecepe rAndpe la fiecare chelner sunt in cerc.Cel carea fost desemnat Jucdtorii pentru a reveni cu comenzile puiti.ip"n! Ei ra comanda.lese apoi din incdpere clientce i-a adus pe tava imaginard' spunefiecdrui in timp ce servegfe clienfilor. care a retinutcel chelnerul CAqtiga este?nlocuit. o comandS care a gregit Chelnerul mai marenumdrde comenzi.

pantofii incurcali L cENugAneasn- Jocde interior - Vdrsta ani 1 :1 - 1 4 - Materiale: necesare sunt nu

'l
\.

se aliniazd Echipele avAndun numir par 9? jucdtoriGrupulesteimpd4itin echipe, fiecdrei cadrul [n start. linii de unei in dreptul ca pentruo gtafete, in giruriparaleie, 30 de joculuilasd perechilor Conducdtorul in perechi. se aEazd, coechipierii echipe, i9i echipe fiecdrei da: Rilndutdrept at secundepentru a se studia.Apoi dd coman intr-ogrdmaddfn fala mea. in momentulin pantofutdrept gi it depoziteazd descatld Rilndulstdngvinesd dd comanda: conducdtorul formafie, dreptrevine'in care randul echipain care jucdtorii pe aceasta. CAgtigd salegi o incatld pantoful'perechii caute juca9i in perechi' Joculse poate cel mai repede. suntincdlfafi

1 i. ATINGEREA COMORIT .nn:"m.11 ani trasare pe [il.Hi:"i{':liiTtrii?#:t?ilJ.MAL .^tlflryrmeete.iffi sor ..:"1..p. ra in carerevinfafdin irgr. l.' ."T:?lli#: .t#i'"".".:':.t acestuia.i:f.i:#"d"n:Jffi j:"?::.6i1Xfffii.ffi"?: sd sufrece XT.?l::i.:!.li.J . iffi:itil":1'^.r?:. cer .**** l:.::ll'3:3f. . nasture agrata ra cdmagd.chire etc.i.. APA.lHi:""Jr'#'s"'.. o-ranJ.T"::!.':?fril'ffi*iiit.Jihff H::n".1-j:l:*i:"$:lill*'i5i..H?ff de exempru: $io.Joc de exterior . or. i.in trebuie semnalur in i"i:::Ti"j.:li.ril?'. to rcspate perechire inspa se te .?"i""?. iffii?S. 5fr 3::. 11.il .un prima toate obiectere de pe tavd. j.:fl. j.X?J?i'i:*.i."r" i"riJii"".-- i:'!:.alal lil::ll"x.PAMANT.?'..t jiffi.ffi?#iliil j::: . pe perechi.'.i?.10." ::lr I * ::i i ii i:lJ': :1 de !51#3hiliff repede inlocur ..l? itoesen.uji..r.?.l". primegte Perechife o boabd se potschimba de gijocul sepoate .J.i ll'il.r. hdrtiepentrufiecare creiongi echipd..Materiafe: 8-tO^.o^Ol.:':9.e mici gi diferite agezate pe o tavd gi acoperite. sa Participanfii se a13za unur in fafaceruiralt..:. Copiii sunt impdrfifiin _--_-_---_."*:fl[i..Materiafe: boabede fasote ..""ni.f # "1 ffi'' : : 3 .# . €ffiff:'ffi ji j..iii.'ff .!5:.a.?'c"ntifice creion incdperii si o foaie de sunr ami'.f i:.*.Tx[. mairepede s-a schimbat in infdfigarea ce parteirlrufui.Joc de interior s6 ghic....cHtcEgTECE S-ASCHTMBAT ! .ii r."J #:ff 5il:.Fiecare onhini .# !i l.=':vine.-r! r.:1-:gogra..V6rsta: toatevdrstele . gji.r^1.HT3nJli.icit prirnul fasole. ** * ::.e s l:"#.iiffir doud echioe. . i:?f..Materiale: nu suntnecesare olsc.rr" .Joc de interior . conducdtorr.Vdrsta: 11-14ani ."Lu.:i'iHTff il::JH".:. gr".Vd r s t a :Z ..o.i8..!.l"...mffi lnTilF.i:lil.JJril.f ". naltie.. dinpdr. cagtiga echipa . ..1rlii.it?fl ?.rir' .trcd giretur rnomentur pantof.12.'il:'y:T:i^f qiydTiJt.i"lo l?.1 ru 1 J: #i ix'j'...'.ranriio)rr sd mute o.J.'o"J!:i:1"*"'1.nnji'ii*i.:t:j.'f"f :*:?*lis*i..:L"j i tre b u ie.".:ifl$:...

fdrdsd pe la sp. dilerite(o gumd. suntagezafi Copiii patruldbufe' Al Al treilea: urechi.V d r s t a1 ani a n i .1 1a n i .Joc de interior . in cercobiectele introduce . . cifra9apJ9 careconfin zecilor in locul urmdtor: modul maidificilin deveni iocirt boate gapcd" doi (unu gapcd de cuvAntul urmatd zecilor cifra etc.Al gaselea Al cincile patrulea:' in pddure. o boabd un conde brad. o tn"*oto. doud continua: primul . in pddure. Cinegregegte sd fie alert' joc.al cdrui ritmtrebuie in acest ntenlL estefoarteimportantd 15. ui i"prrrs.iepura7i cu doi:patruurechi.cArE $APTE .atele dinm6niin m6nd.' dinsac.Materiale: necesare sunt nu la spate' acestuia 9i cu mainile stauintr-uncerc. 10 .). ?ntr-un de io" "r" pregeiite Conducdtorul uh un bdt de chibrit' de fasole. CU IEPURA9I .Joc de interior .d2.La semnalul o monedd.)' gapcd.VArsta: ani 1 ani.1 8 : 1-14 .37.un.trei gaPcd. etc. in carecAntecul fie vdzute.n rant. iesedinjoc. 'pand.Tr 13.1 4 . KIM ..numdr sd spundnumdrul trebuie care la persoana ajunge Cine respectiv' in loculnumdrului sd spund gapcd trebuie gapte. care coniinud numdrdtoare de multiplu gapte sau. PADUREA .i 9i din copilreincepe: a : hop.Al doilea spune do.t 14. participanfii etc. se multiplicS saucuvinte numeie toatecelelalte acestmoment g'a'm'd' cutreiiepuragi continud Jocul hop'hop. iarconducdtoruljoculuj in.Unuldintre intr-un stauagezafi CAndnumdrdtoarea in sensulacelorde ceasornic.)se spune 117.. sd numere ei incepe participanfii cerc.11-14 7-1 . sd circule in aia telincdtacestea de joc retrage conducdtorul s-a terminat.V d r s t a7 ani : . acestuia.o piatrd. iesedinjoc.Materiale: necesare nu sunt in cerc. ?e vatd. Cinea recunoscut obiectele obiecteeste cAgtigdtor."p sd cAnte jucdtorilor.ln momentul cele mai multe dupdpipdit9i a memorat din cerc.acea persoand gregegte. .cu fafain interiorul Participantii mici obiecte 20 de 9i cAtmai unnumdr sac.Materiale: nu suntnecesare cu glastare.1 1 . in pddureipt ldbute.1 4 .Jocde interior .

Se hazlie indeplinegte o poruncd in picioare. migcdrilor trebuie sdfiefoarte 1 9 .VArsta: toatevArstele . Cdt timp muzica unul mai putindecdtcel al participanfilor.mimdndrAsulin hohote. gi joculcontinud la fel. tfi 1 8 . Participanfii stauagezafi sau un {ulg. Se face un cercdin scauneagezate 'vor participanlii cAntd. Cel carea rdmas rdmas estecdgtigdtorul.Materiale: sau un fulgde pasdre o batistd de joc' se afldconducdtorul in mijlocul cdruia intr-un cerc.Conducdtorul joculuistrigd frige. participanfii nemigcafi toliraman a atinspodeaua sau fulgul batista 9i mufi.Joc de interior . sd se agezepe un fiecare trebuie cdndesteopritd. gi iesedin joc.Vdrsta:toate vArstele M a t e r i a l eo : mi n de joc. va fi cu scaunelor Numdrul cu fa[aspreexterior. i #6.VArsta: vdrstele toate . scaun.Jocde interior . trebuie de joc cAnd direcfia frig.1.O G L I N D A . gi altecuvinte.VArsta: vArstele toate . de exemplu 17. Ritmul lent.Ultimul mai scoate un scaun 11 .Jo c d e i n t e ri o r .:J . iar cealaltd este persoana reala. Perechile este oglinda.Cate vreme Acestaaruncdin aer o batistd de joc. Atunci dansain jurulscaunelor. BATISTA . de joc direcfiamingii. Acestastd in mijlocul un cerc ai se alegeun conducdtor Se formeazd cAnd Atunci de ceas. Apoi rolurile se schimb5. Oglinda va reflecta migcdrile gi expresiile persoanei reale. poatestrigadin cdndin canO iesedin cerc. S C A U N E L EM U Z I C A L E . FR|GE .Cinenu schimbd frigider.. acelor in sensul ritm rapid intr-un se paseazd Mingea cercului. CAnd vor imitaconducdtorul batistasau fulgulse afld in aer.Jocde interior .Materiale: sauradio uncasetofon scaune.Materiale: necesare nu sunt stau fafd in fafd. timp de un minut.se schimbd conducdtorul pentrua incercaatenliaparticipanfilor. astfelincdt o persoand Participanfii se grupeazdcAtedoi.1.

Detectivul. personaje.castel . la auzul cdroratofi participan[ii executdun anumitgest. etc. atuncicdndsuntpronunfate anumite cuvinte. pentru personale Gestul toaterolurile esteacelagi: se bate de doud oridinpalrne. acestuia Fantomele castelului. Bucdtdreasa. F i l m ed e a c l i u n e ( 1 4 . cheie: Cuvinte Gestulresoectiv: se tro p d i e din picioar e se spune: miam-miam .Joc de interior . Participanfii staude obicei cerc pe scaune mare. care creeazd. Filmul sd existe cu adevdrat sau sd pe loc de povestitor. care de sute de ani duceauo viafdfoartelinigtitd. agezafi saupe jos. Primarul. Existd roluricolective. trebuie sd cunoascd sd binepovestirea. cuvintecheie. Grddinarul. Nepotul. Arhitectul. Conducdtorul de joc. povesteascd aibdcapacitatea sd improvizeze. Ronfigor (un vecin). sunt gi igimanifestd nemulfumite in diferite moduri foarte supdrarea originale. sd tropdieetc. $oferul.) sau si scoatd anumite sunete.20. Gestulrespectiv: se bate odatddin palme gi o rotire pe i: o bdtaie din palmd loc. Ceilalli copiitrebuie sd mimeze verbele de in funclie poate acfiune. Un turist etc.C opi i i facd gesturi (sd urmeaz6.la 360 de grade. s o l i c i t d a te n fi a .fantomd/fantome doudbeteidin palme Roluri personale:Castelanul. TAmplarul.Zidarul.povestitorul. Roadetot Roadeincet Cdinele.Ronfulef (mezinul). (un prieten). executd un anumit Rolurilecolective9i rolurilepersonale se explicdgi se distribuie la inceputul povestirii.1a 4n i ) Castelu clu f a n t o m e Subiectul: Un castel urmeazd de mogtenitorii sd fietransformat in muzeu.Roademulteasa (mama).cagcaval Roluripersonale: (tatdl). gi roluri personale. japonez.1 1 ani) Subiectul: aventurile uneifamilii de goricei. ( 1 1 .CAinele. careestepersecutatd de o pisicd. denumirile la auzulcdroranumai unul din copii diferitelor gest.o atmosferd dinamicS. sd anumite batd din palme.prsrca . (fiul). antrenant.1 8 ani) (conducdtorul Povestitorul de joc sau unuldin copii)incepesd povesteasci un film folosind cAtmai multeverbede acfiune. Cuvinte cheie: . Castelana. i mp l i ca n dp a r ticipar ea copiilorpe tot par cur sulacestor a .Materiale: nu suntnecesare Povegtile interactivesunt istorioarescurte.Ronf Roademult ica (fiica).Exemple: Familia R o a d e m u l(t7 . POVE$TI TNTERACTTVE . StdpAna casei.VArsta: toatevdrstele . de imaginalia fieceruia. fie inventat 12 . sd o sd introducd un numAr personale gi sd vegheze participanfilor de roluri egalcu numdrul ca aceiparticipanfi joacerolul careau uitatsd-gi intr-un si iasddin joc.

FERMA PE SPATE 2. DESENUL 3.TAVACU OBIECTE 13. CONEXIUNI 9. PUBLICITATE 10. iN TREN 6. PERSOANA 8. AZI E ZIUATA iMPREUNA 4. SA DESENAM 5. STARISI SENTIMENTE DISPARUTA 7.COMUNICAREA Modalitifi diferitede a emite gi recepta un mesaf ANIMALELEOR 1. MESAJUL 12.VAPORUL 9l PORTUL INTRERUPT 11. TOALETAELEFANTULUI .

22 .1 . etc. in aga fel incAtnumele inscrise sd nu fie vizibile.cocog. carepot cdntain cor sau ca solisti.pe care o va inmdna conducdtorului de joc. f5rd sd cunoascd confinutul acestuia.Joc de interior . creion Conducdtorul de joc pregdtegte din timpbilefele de hdrtiepe care suntnotatenume ( in perechi) de animale domestice pentru pisicd. . Printragerela sorfi. urmdrindu-se transmiterea corectd a acestuia de cdtr e m ai mul ti participanfi agezafi in gir. Ultimulreceptor va scriemesajulpe o {oaiecje hArtie. stauunulin spatele formdnd celuilalt.1 4a n i .Vdrsta:toatevdrstele . F ER M A A N IMA L E L OR . pot fi mai complicate dar mesajele in cazulunuigrupcarea mai experimentat acest joc.Vdrsta: 7-11ani . RAndpe randcopiiimimeazd un cadou pe caredorescsd ?lfacdacestuia. Acest joc este o variantda Telefonului fdrd fir.mdgar. cAtmai repede Joculse terminiatunci cdndtoateanimalele s-auregdsit.M a t e r i a l eh : A rti e cre . ioane.patrulater).V d r s t a :1 1 .gAsc5.desenandu-l acestuia.1 8a n i . simpld cerc.Materiale: bilelele de h6rtie. AZI E ZIUATA . Bilefelele se impdturesc.fiecare copilprimegte un bilet9i se imprdgtie.?n ariade joc. Joculpoatecontinua jocului. DESENUL PE SPATE . 2. Se alegeun sdrbdtorif. Conducdtorul de joc dd ultimului gir din un biletpe care este notatmesajulrespectiv. Pentru inceput poate mesajul fi o silabdsau o figurd geometricd (triunghi.cal. gdind. oaie. pariicipanIii in echipe. joc in care un anum it mesaj es te goptitla ureche.Joc de interior . cdine. Acestava transmite mesajul pe spatele celuidinfafalui. ghicegte Dacdsdrbdtoritulnu cadoul. giruri. incercdnd gdseascd sd-gi perechea.J o c d e i n te ri o r .toficopiii citesc numele de pe bilefel 9i incepsd vorbeascd timpde un minutin limbaanimalului respectiv. 1 4 .Materiale: nu suntnecesare Copiiistau in cerc. Echipa care descifreazd mesajul cel mai repedegi cel mai corectcAgtigd un punct.3. cu un cor al animalelor dirijat de conducdtorul Acesta introduce rdndpe rAndtoateanimalele. La semnalul conducdtorului de joc. rolulcu persoana schimbd respectivd. 9i anumecdtedoudbilefele vacd.

un oval formAnd picioarele.Materiale: hdrtie. un polifist. gi se compard. acesteia. dinpartea conducdtorului de joc aceeagi receptorii o hArtiegi un creion. doud triunghiuri urechile. un alt dreptunghi ferestrele. dimensiune. 23 . hArtie. etc. joculuipregdtegte gi multiplicd Conducdtorul un anumitnumdrde imagini care sd reprezinte pot diferite geometrice. in pagind.4. vinde zarzaval femeie o care la orag.Joc de interior .Vdrsta:toate vdrstele . respective. de 2-3 persoane.o pisicd poate fi reprezentatd printr-un formAnd cerc capul. care un student de rdzboi.M a t e r i a l e : u n n u md r d e i rn agini desenate egal cu jum dtate din num i r ul participanf ilor. se prezintd caretrebuie sd ghiceascd cu cinecildtoregte in tren echiparespectivd. Intrebdrile grupului. un cdntdref de muzicdrock. doud elipseochii. cu careurmeazd legeo conversafie. douddreptunghiuri Participanfii se impartin perechi ( emifdtorul 9i receptorul ). Emifdtorul trebuiesd transmitd imaginea. activitdfi Scopulacestei este reproducerea cAt mai pozifionare ( prindictarea exactda imaginii formd). iar un dreptunghi cogul. un autorde romanepolifiste.la o anumitd distanld in agafel incdtperechile sd nu se poatdinfluenfa unele pe celelalte. Jucdtorii cd suntintr-un compartiment persoane de tren. 5. creioane I I Grupulse impartein echipe igi imagineaz6. uga doudpdtrate . IN TREN . Fiecareechipdtrage la sorfi un bilet gi timp de 3 minutepregitegteo singurd pe care ar urma sd o pund persoanei intrebare. SADESENAU inapneuruA . primesc Emifdtorii iar imagine.o casd poate fi reprezentatd printr-un un triunghiisoscelformAnd dreptunghi. intr-unanumitinterval de timp. corpul.Joc de interior . dar nu are voie sd dezvdluie ce anumereprezintd imaginea.o femeiesenator. de exemplu: un veteran la teologie. joculuiare pregdtite Conducdtorul biletepe care sunt notate diferitegenuri de persoane. dar in care nu este permis indice sd niciunuldincuvintele de pe bilet.o elevd la liceulde aviafie. acoperigul. animale sau obiecte fi alcdtuite din figuri De care exemplu: .creioane.un arc de cerc gura.un triunghi mic nasul. o doctorifd igi pregdtegte un examende specialitate. care se agazdspatein spate.in compania sd unor necunoscute.V A r s t a1 : 4-18 ani . dictAnd geometrice gi pozifia figurile din care estecompusd acestora. in finalCesenele perechea rezultate CAgtiga se expun care a reugit sd emitdgi sd recepteze imaginea cea maifideld.

ai cdzutcu bicicleta 9i s-au rupt.VArsta: toatevArstele .6. jocului participanfilor pe caresunt notatediferite Conducdtorul imparte bilete situafii. STAB| 9r SENTTMENTE .V A r s t a1 : 1-14 a n i . Fiecare echipdtrebuie sd descopere cAtmai multeamdnunte desprepersoana care geanta. In final cdte un detectivdin fiecare echipd urmeazd sd prezinte rezultatele respectiv cercetdrilor. sd facieconomii floripersoanei cumperi 9i astdzi . diferitete stdriemofionale acestora. primegti plinde nerdbdare gl un cadou foarte frumos il deschizi ambalat.{drdsd-iceripermisiunea. CONEX|UNI .Materiale: pentru un sac plincu obiecte cAtmaidiferite fiecare echipd primegte Grupulse impartein doudechipe.1 4 .Materiale:biletepe care sunt notatediferite situatii. . Urmdtorul trebuie sd spundun cuvdnt gi agamaideparte pAnd carearelegdturd cu primul. 9i trebuie . PERSOANA DISPARUTA .1 8 ani . acesta nu 9i . Unul dintre ei rostegte un cuvAnt. cdt mai multeamdnunte despreacea persoani.te-aigAndit gi ai spartsticla sd facicuratin bucdtdrie de ulei.notele talenu suntpreabune. darcarnetul de notetrebuie semnat de pdrinli.fiecareparticipant numaiprin gesturi9r expresta urmeazd sd transmitd. 24 .Joc de interior .ai invitat prietenul cel maibunla un spectacol vinela intdlnire. De exemplu: de vArsta .Joc de interior . la ultimul jucdtor. Conducdtorul genfi anunfd cd aceste au fost adusela secfia posesorului.ai luatpantalonii fratelui tdu.ai reugit pe careo indrdgegti. Acestesitualii suntalesein funclie grupului.VArsta: peste14 ani .zdpadd-sdniufdcopii-gcoald Se reincepecu un cuvdntnou. Pe rAnd. gdsegti induntru o cartepe careo maiaveaiin bibliotecd. de poliiiegi nu se cunoagte identitatea deoarece nu s-a gdsitnici un act in ele.de ziuata.estenoapte.Materiale: nu suntnecesare Participanfii suntagezafi in cerc. motivdnd presupunerile fdcutecu ajutorul obiectelor din sac. 8. plindcu obiecte Fiecare echipd o geantd jocului cdt mai diferite. 7. gi cauza figurii. egtisingur sd traversezi o pddure. .etc.Joc de interior . iepure-alb. De exemplu: libertateparticiparedemocrafiedrepturiresponsabilitaliegalitate. gi-apierdut obiectele din aceasta ajutdndu-i sd facddiferite conexiuni. .

sonorsecret. sdu din al treilea $irul din mijloctrebuiesd facd tot cincicuvintepartenerului posibilul orice fel de corect. portulsdu Cagtiga regdseascd dupd sunet. mesajele. creioane gi creioane colorate. INTRERUPT 11. lasdtimppentru ca tricourile Conducdtorul intr-uncolf al desenului. 10. colorate. la o distanfd de 1 metruintreele.Vdrsta: toatevdrsiele . jocului in care situafie s-au simlitmai ii intreabd La sfArgitul activitatii.doud minute zgomotesau gesturi.Joc de interior .Timp de cAteva porturite plaseazd in terenin diferite Conducdtorul secretsonor. sd-gi jucdtorii vapoare devinporturi se schimbS.Joc de interior .i i-l d I t ! 'rl .admifAndu-se ca mesajulsd nu poatefi recepfionat jocul gi se intrerupe se compard Dupdunul.iar celdlallvaporul. MESAJUL . dupd carcvapoarele un semnal stabili pozitii jocului fixe. uneivedetede muzicd care poartdastfel un tricou sd fie prinsepe spatelecopiiior.VAPORUL 9l PORTUL .9.V d r s t a1 ani : 4-18 .iar fiecarevaportrebuie sd emitdsemnalul au dreptul minuteporturile primulvaporajunsin porI. rolurile fiecare sa poata igi schimbd in agafel incAt $irurile gi parazitul receptorul unuimesaj. t .V A r s t a1 : 4-18 ani . un minut pentru a au la dispozifie Perechile reprezintd sunt legatela ochicu fulare. conducdtorul joc ? gi proverb ilustreazd acest fost mai nepldcutd Existd care le-a un bine care 25 I I . facdndpublicitate jocului fie admirate. in treigiruri agezate se imparte Grupul gir urmeazd un anumitmesajformatdin membrual primului sd comunice Fiecare gir.Materiale: hdrtie. PUBLICITATE . respectiv personajul in tdcerenumele de pe tricounoteazd care recunosc sau acela/aceia al cdror desena fost identificat acelaI aceia Cagtigd personajul.Materiale: nu suntnecesare paralele.Materiale: nu suntnecesare joculuiimpartegrupulin perechi. careau reprezentat Apoirolurile 9i invers. Cei care recunosc sd. acesteia fdrdca numele ugoarS. un jucAtor In cadrul perechilor Conducdtorul portul. participant primegte o coaldde hArtie Fiecare un desencare face publicitate sd conceapd de timpurmeazd intr-unanumitinterval si apardscris. DeseneleurmeazZ persoanei respective.Joc de exterior . fi rAndpe rdndemi[dtorul.

nasturi.Joc de interior . etc.'ii de o bucdlicdde zahdr. boabe frunze.compardndu-se ln grupulmare. va povesti ce a infelesdin mimd. echipdigi desemneazS. scobitori. un numdr egalde obiecte diferite: pentru fiecare fasole.Se duce la elefant. acelagi echipdTgi desemneazl Fiecare un reprezentant.V A r s t a1 ani : 4-'lB . echipe. il freacd cu peria pdnd unde ajunge.Joc de interior .ipi ia uneltelegi pleacd. T AV A CU OB IE C T E .vor in echipele se intorcfiecare Reprezentanfii mimaacfiunea. undetimp de c6tevaminute.Co-echipierii acestora trebuiesd acestea ce obiectegi cum erau agezate pe care le au la dispozifie. in echipele respective.apoi proptegtescara de spatele acestuia. calitatea pregdtitd hazlie.ia gdlelilecu apd. vdzutd de compozifia recompund. compozifie 13. reorezentantul joculuiaducetava cu obiectepentrua se comparacare ln final conducdtorul estemaifidelS.TOALETA ELEFANTULU! . de cdtreconducdtorul Acegtia suntcondugi de la gradina le va citi o acfiune scurtd: Esteziua in care ingri|torulelefantului pe inarmeazd se cu doud galeli cu zoologicd trebuie sd-l spele acesta. Fiecare undeacesta de joc intr-oaltd?ncdpere. o perie cu coadd gi o scara. echipd de cantitate in juruluneimesepe care se afld aceeagi echipdeste agezatd Fiecare 9i fel de obiecte diferite. pe tavd. lor. il freacd din nou.V A r s t a1 : 4-18 ani . altdincdpere. Reintorgi acegtia dar fdrd sd facd gesturi.lngrijitorul apd. o noudacfiune avdnd conducdtorul acestuia Joculse poaterelua. carese afldgi pe mesele anumit intr-un interval vor povesfi anumit de timp . coboardde pe scard.Materiale: nu suntnecesare un reprezentant.fiecareechipd mesajelor transmise. .Materiale: pietre. cu obiectele lor. il cldtegte. undetimpde de joc intr-o Acegtia suntcondugi de cdtreconducdtorul intr-un anumitfel un 3 minute au dreptul sd priveascd o tavdpe caresuntarartjate fiecdrei numdrde obiecte.1 2 .

J O C U R I L EO L I M P I C E r I 0 .ZIARELE MUZICALE in lUruCrme 3. MUMIA 5 . U N $ | R A GO R T G T N A L 6. CASA VRAJITOAREI 9. SARTTURA 4. CAUTAMCOMOAHA 10.O C O N S T R U C TO TE RTGTNALA 12.U N P R I E T E N 1 9 . P R E Z E N T A RD 17. SACULCU POVE$TI ADEVARAT 1 8 . U N I D E A LC O M U N EE M O D A 1 6 . P R I N D EM I N G E A 2.SAJUCAMTEATRU VIE 14. SALVEAZA-T| 8.GoNSTRUCTTE lN COMUN / CCLABORARE 1 .O EUROPA COMUNA 13.iN DOr 1 1 . FOTOGRAFIA 0 1 5 . PAHARUL CEL MAI PLIN PRTETENUL ! 7.M A T U R A 2 0 .

Urmdtorul ultimul coechipier g. Mingea treceastfel fdrdintrerupere de la un jucdtor la altul. obfinAnduse un punctaj. CAnd participanfii se intrerupe melodia gdseascd trebuie sd se pe unadinpaginile de ziar.VArstd: toatevArstele .Materiale: ziare. la o distan{d de 2-3 metri fatd de cercul format.1.in timpce echipa intAi aleargd inconjurAnd cercul . In a doua echipd. inconjoard cerculformatde primaechipd. mingea intrecoechipieri incercdnd sd oblind un scor cdt mai bun.d. careva anunfa cu glastarescorul obfinut.primaechipdformeazd un cerc. astfel: jucdtorul In primaechipd. un radiosaucasetofon mulfi pe un ziar. au revenitin pozifiainifiald.Materiale: 2 mingimici jucdtorii conducdtorul de joc imparte in doui echipe astfelincdt: . PRINDE MINGEA-gtafeti/concurs .m.a. 9i strigdstop.m. In cazulin caremingea prinsd. Acesta prinzAnd-o.a. ZIARELEMUZICALE . Conducdtorul pe josmaimulte de joc rdspdndegte pagini de ziargi dd drumul unei melodii la casetofon.d. pe rAnd altfel sunteliminafi.primuljucdtordin gir (cel care are mingea)incepesd alerge. reface traseul in momentul in care tofi jucdtoriidin echipdau parcurstraseul. Cdstigd ziarul pe care sunt g r u p a f ic ei ma i mu l fid a n sa to ri . joculincepe iar la semnalul conducdtorului.Jocde exterior . ln final rdman doud pagini de ziar. . nu este scorulrealizal se anuleazigi punctajul reincepe de la 1. care are mingeao aruncdceluidin stdngasa. 2.VArsta: toatev6rstele . puncteazd scorul strigAnd unu. astfel incAt cei rdmagi trebuie sd gdseascd ii pentru soluf a se grupa cit mai 28 . Rdnd se scoate cdteo foaie de ziar. preddgtafeta gi trece in gir.apoio paseazd urmdtorului careva striga doi 9. Fiecare echipd capdtd o minge. revinela locul lui.in carejucdtorii se gdsescla o anumitd depdrtare unul fafd de celSlalt (se va aprecia distanfa potrivitd in funcf ie de v6rsta participantilor).a doua echipdse aliniazd intr-ungir. scorulgi schimbd Acum echipaa paseazd douaformeazd cercul.Joc de interior . Conducdtorul de joc noteazd pozifiaechipelor. joculse va intrerupe gi in prima echipd.

3.Jocde interior .VArsta: toatevArstele . intr-un timpcAtmai scurt. astfel: . . s. aspectul sulului refdcut. MUMIA .in dreptul linieide start.primiidin gir vor executa pe o sdriturd in lungime.Materiale: o cutiecu rafede biroupentru fiecare echipd Fiecare primegte echipd o cutiecu agrafe de birou.care a fosttrasatd joc de cdtreconducdtorul de cu un bdf sau o cretdin funcf ie de terenul de joc. gi el o datdin lungime sdrind ! 4. uN gtRAG oRtctNAL . un infdgurdtor de mumie. care va fi marcatd teren. Urmdtorii membriai echipelor vor continua sdritura din locul in care au terminat-o cei dinaintea lor. la o distanfd de 1-2 metri. . Echipele puncteazd se in funcfie de: duratainfdgurdrii mumiei. in final se va mdsura lungimea sdriturilor comune.Joc de exterior . durata desfdgurdrii mumiei. La semnalul joculse desfdgoard de incepere. intr-unanumitinterval de timp. Se stabilegte pe caretrebuie traseul si-l parcurgd mumia. poate mumia fi formatd dinmaimultepersoane.1 4 ani . carese vor schimba dupd o regulddinainte stabilitd.duratatraseului.Ultima partea jocului o reprezintd desfdguratul murniilor.Mumiile vor parcurge un traseu de vitezd fdrdsd-girupdbandajur. 29 . La semnal.Vdrsta: 7-11ani . se pot desemna mai mulfi infdgurdtori gi desfdgurdtori de mumii. De asemenea.Materiale: un sulde hArtie i e n i cdpentr ufiecar eechipd Dinfiecare echipd se alege gi un desfdgurdtor o mumie.Joc de interior . de hartie In cazulin caresuntmai multde 3 jucdtori intr-o echipS. echipele urmeazd sd confecfioneze girag cAteun din agrafelegAndu-le intr-unlanf continuu. Cagtigd echipa careare cel mailunggirag.Materiale: un bdt sau o cretd Echipele se agazdin giruri paralele.V6rsta : 11 . cu excepfia capului.Conducdtorul de joc arc posibilitatea sd demonstreze cd un efortin cornun estesuperior unuiefortindividual.infdgurdtorii incepsd bandajeze mumiile. SARTTURA itt Luructur .

""'rq' o v i""ga r('( de o alta.a.stabilit inainte de inceper* rolrrri. franghia cea mairungd.Joc de interior sau de exterio. frdnghiire se mdsoara. Reamintim regulam. La o anumitd distanfd. 6 . igi vor treceunutaltuia liOura p. in dreptul fiec6rei echipe se agazdpe jos un numdregalde agrafe.M a te ri a l e :o sti cl d .r .9. Ei vor afla cu siguranfa cri nu intotdeauna grabaestecea mai bundsolufiel La sfargitul jocului se compard cantitatea de apddinpahare.in dreptulfiecdreiechipe se afld o sticld plind cu apd gi o lingurdde supa. revine. pandcdndse ruleazd jucdtorii tof i din echipa respectivd gi primuljucdtor revine in pozifia initiald.entul uneigtafete: primul din gir executd cerinfele impuse de joc gi apoi treceultimul. SALVEAZA-T|PHTETENUL ! .VArsta: toatevdrstele Materiale: nu suntnecesare echipele de salvare.m. primuldin gir aleargdgi ia o agrafddin grdmada echipei slle.Joc de exterior . La semnal gi intr-un anumit interval de timp foartescurt. La semnal.r[ o.lind cu apd. s" pylg in dreptur fi6carei ecnbe &tr rn-puil. 30 conducdtorul de joc. va anunfa situaf ia disperatd in care se gdsegte un prieten: acesla poatjsd fi cdzut intr-o prdpastie. v. mimand ingrijo rarea.rteprietenur. Echipelese agazd in giruriparalele in dreptullinieide start. Acestaaleargd cu agrafapiimitd. P A H A R U L C E L MA I P L IN VARIANTA Echipele se agazdin giruri paralele. pe care le vor innodaunelede altele'conducdtorul de joc trebuiesd veghezeca nu cumva entuziasmul care ii cuprinde pe jucStori sd ii iasepe acegtia preadezbrdcafi I ln final. in rand. membrii echipelor urmeazd sd confecfioneze o franghie de salvare d'inhainebroi.9i J o c ulco n ti n u dp a n d ca n d u na din echipear e un gir ag for m atdin toateagr a fel e. participanfii respectdnd regulile uneigtafete.'cagtiga echipa . La o distanrao'e 3-4 metri in fafa linieide start.de exernplu 3-5 minute. cagtigd echipa careare paharul cel m a ip l i n .V d r s t a : 7 . revine cu ea in mdnd.d. VARIANTA: Echipele stau in giruriparalele. o lingur dde supd. Toli jucdtorii vor fi fericitali pentru ca au d-orit sa igi a. pentru fiecare echipd. sa'inoate in mijlocul valurilor' etc' lmediat se formeazd . in dreptul primului din gir se punesticlacu apd gi lingura' iar in dreptul ultimului participanfii se punepaharul. vor incerca sd umple paharul transportind apa oi. toate de aceeagidim ens i une.r-g"i Intr-unanumit interval de timp.o predd trece ultimul in gir.u n p a har .respectAnd regulile uneigtafete.1a 1n i . sticra cu lingura. .o preddurmetorului gi trece in spatelecoechipierilor sdi.

V A r s t a7 : .Se desemneazd careare voie sd ridice (singurul al echipei membru un culegdtor bucdtile din ascunzdtoare de comoard). se reface continud atAta Cercul cel mai marepunctaj.Fiecare avAnd numaicarteapo$tal5 echipdtrebuie sd gdseascd Sisd recompund la so(i.ln momentulin care o bucaticd echipeia fost aparfinAnd de carte pogtald n u m a ie m i f A n d poate echipei respectivul descoperitd.Joc de interior . o hdr tiecolor atd. culoarea trasd . in la munca echipd proverb carese referd sau un citatcelebru. .C AE t i g d car teapogtale. Echipa carereugegte animalului cu jocul final echipa In cAgtigd gi timpcAtse doregte.1 1a n i -Materiale: nu suntnecesare pentru echipa care sd reprezinte Fiecareechipd igi alege un colf al ?ncdperii forme azd un cerc. un paianjen). coMoARA s. de numdr Apoi le va decupa toatein acelagi pe raza unui in locuridiferite. a l j o c u l u is e rd sp d n d e sc J I .8.Vdrsta:11-1 a4 ni . se f in de mAnd gi se i jucdtorii respectivd casa vrdjitoarei. in agafel incAtsd imiteforma gi se aranieazd.Echipele de motor. CAuTAM . zgomot sonor( ldtrat. cAteun comori. prietenie. participare astfelin adevdrate responsabilS). ebdnd echipelor. Conducdtorul de joc trebuiesd pregdteascd gi va notape fiecare din ele diferitd va lipio hArtie de culoare cd(ilor pogtale spatele (solidaritate. cea mai bundimitafie respectiv. .c on d u cd to rud de a discutadespr evaloar eacom or i l or l e j o c a re posibilitatea in ca dr ul par ticipanfii (se mn l fi ca fite a xte l o r )intr cum au colabor at d e s c o p e r i te . X Pe jocul in absenfaparticipanfilor.car e la sem nalul fo rme a zd i n te re n . semnal igi stabilesc in secret un anumit f l u i e r ae ttc. CASAVRAJITC. . reguli: anumite Se respectd . chemaculegdtorul cdutdtor semnalu slo n o r secret. i l u stratd : ca rtep o g ta l d foarfecd. cu excepfia pe bucdfi. unei buc5fidin fiecare a n u m itte r i t o r i u .Tof gi spune-mice ai invArtesccAntAnd intr-un anumitritm : Vinoin casa vrdjitoarei vdzut ! gi va intrerupe spunAnd: cdntecul cercului in mijlocul Conducdtorul de joc se gdsegte Eu vdd un $arpe( sau:un elefant. vrdjitoarelor in casele Echipele aleargd capdtdun punct.AREI . Echipele tragla sorfibucdfile rdmase.Joc de exterior .M a t e r i a leo lipici. pentr u fiecar e echipd. e ch i p aca re re co mp u n e cel mai r epede I n f i n a l . transformAndu-le cAte Bucdfile. .T o f i c e i l al fip a rti ci p a n {i de incePer e gr upulde ciutator i.). vor fi ascunse cartepogtald.

plastilind. ei pot licita in comun.etc) urmdrindpas cu pas explicafiile indoifiun colf al foii de hArtie date. un coif.De exemplu: pentru a obfine un pdtrat.Materiale: o foaiede hArtie &s. stabilitate.10.de chibrituri.Joc de interior.VArsta: 14-18 ani i\ .conducdtorul trebuind sd prevadd minimum doudore pentru defdgurarea acestuia . va construiun obiectdin foaiade hdrtie(o solnifd. Dacdmai mulfijucdtori suntde acord.Fiecare unui pupitru.Fiecare echipd.beneficiind de o sumd m a i m a r ed e b a n i . etc. Conduc5torul de joc dd fiecdrei echipe o foaiede hdrtiegi se agazdin aga fel incAt sd fie vizut gi auzit de toatdlumea.pliafihArtiain aga fel incAt sd marcafi pdtratului. tuburide carton.banddadezivd. de mai multe ori aceleagipersoane. explicAnd scopul. numdrulde boabe de fasoleobfinut la licitafie. Explicafiile trebuiesd fie foarteprecise. pentrureugita Rolul conducdtorului acestuijoc este foarte important. pliafide doudori formaobfinutd. o sfoard.o ruletd sau un centimetru de croitorie: boabe de fasole.creioane. gi unapentru ucdtori conducitor Se formeazd echipede doi. construcfiilor Aceastaeste condusdde conducdtorul jucdtorii de joc.importanfa acesteia in cadrul comunitdfii. diagonalele gi indoifi acumo desfacefi fiecare colf al hArtiei cdtrecentrul pdtratului. -Jocdeinterior . O C O N S T R U C T TO ER T G | N A L A '€%tra. Jucdtorilor pentrua trebuie sd li se lase timp suficient executacomenzile.Partenerii de joc stauunulldngdaltul. In cazulin care conducdtorul de joc stdpdnegte bine tehnica japonezdorigami(figurirealizate prin pliere) gi la acestjoc participd din hAtie. Dupdaceste prezentdri urmeazdvAnzarea prin licitafie. calitifileestetice. ln final cdte un reprezentant al fiecdreiechipe prezintdconstrucfia. Acestjoc poateduradestul jocului de multtimp.coordondndu-gi migcdrile. acum putelisd punefisolnifa pe masd. in clasd . dopuri. o desfacefi. prezentare.pixuri. Fiecare echipdprimegte un numdregalde materiale de construclie. Participanlii sunt incurajafisd se sfdtuiascd ?n cadrul echipelorasupra alegerii gi a modului obiectului de execufie. etc. La licitafie participe tofi folosindboabelede fasole. care reprezintd baniicu carese vor cumpdra construcfiile. Fiecare va primiun numdregalde boabede fasole. 1 1 . jucdtor urmeazd de mijlocpe toatddurata finAndu-se sd igi foloseascd nurnai mdnadreaptd sau stAngd. bandd adezivS. gi plastilind pentrua executa intr-un timpstabilit o construcfie cAt rnaiinaltd.. o pasdre.Materiale: se vor refolosi cutiigoalede coca cola.Vdrsta: 14-18 ani . se poate incerca realizarea unor obiecternai complicate.iN DOI .dar care participant sd fie gi stabild. ambalaje. in fafa jocului.rupefih6rtia. Se premiazdin funcliede: indlfime. un vapor.in picioare. dupdcum esteagezat.

Materiale: o hartda Europei.) Conducdtorul de joc agazdfotografiile cu fafain jos. 14. Dupdce subiectul fotografiei va fi ghicit. SA JUCAMTEATRU 14l\ .( 13. conducdtorul de joc aratdfotografia participanti. "r". o echipd de pompieri.) lA r&! \ /\ I -)l-JL-r ffi mt (f\ /4T$ r"i\ l /htl '[ft1[ . etc. echipele mimAnd ceva specific (un m o n u m n et . cAntece. 33 .urmdndsd recompund gi sa pozifioneze capitala pe acesteia fara respectiva hartarezultatd. o partedin fdrileeuropene.Va copia. u n c r e i o nu . etc.V A r s t a1 :1 . celorlalfi care vor compara fidelitatea fotografiei vii cu originalul. p o l i ti cdo . Spectatorii urmeazd sd-lghiceascd. incercdnd sd imitecdt mai fidelpozifia gi activitatea personajelor. in funcfie de numdrul Acegtiavor trage la so4i cdte o bucdficd de carton9i se vor grupa in iunclie de culori. unorsportivi. Joculpoatecontinua. un dans. u np p u nz i a r . scene din filme.?U (deexernplu: obiecte un ghemde ldnd. pe care sd o prezinte sub formdde mimd.Materiale: pentru fiecare echipd gdte se pre egteun sacin carese gdsesc "*. Echipele trebuiesd pdstreze secretul fotografiei alese. jocul.V A r s t a1 : 4-18 ani .Joc de interior .t | | h1 r\Y Echipelor li se acordd un anumit interval de timp. FOTOGRAFIA VIE .Fdrdsd se cunoascd obiectele din sac se stabilegte de la inceput o anumitd tematicd: din lumeabasmelor.. Prima echipdcare este gata fixeazdpe harta Europei cdgtigdnd lara respectivd.n tmorcov.V A r s t a1 : 1-14 a n i . etc.o i n tru n i re gcolar d. O EUROPA COMUNA . ieptene .pentru a pregdti o scurtd scenetd.Joc de interior .Materiale: maimultefotografii sauimagini grupuri caresd reprezinte sau activitdti (crintdreli diverse de muzicd. 1 4 . creioane. invitdnd cAteun reprezentant din fiecareechipdsd aleagduna din ele. batistd. .) . premierea o nuntd.folosindu-se in mod obligatoriu de toate primite gi la caretrebuie obiectele sd participe cu tolii. un fel de mAncare. Rind pe rdnd fiecareechipd va reprezenta fotografiaaleasd.1 4 ani .Joc de interior +. carton cororat. se rbar e u n e x a m e n . pe care le va decupa intr-un anumit numdr de bucdfi participanfilor. banddadezivd Conducdtorul de joc trebuie jocul sd pregdteascd dintimp.)^\ .1a 8n i . fdriirespective un personaj celebru. Numaiconducdtorul joc de trebuiesd cunoascatitlul scenetelor.12:. la o dimensiune gi pe cartoane convenabild de culoridiferite.

1 d i nD e c l a r a f U l dD r e p t u r i l o r Omului) . PREZENTARE DE MODA 4/'^ 4"G\ . in echipe dupdcaregrupul de 3-4 persoane. apartenenfa Exemplu: . lipici.1 8 ani .15. in legdturd cu celedouddocumente De exemplu: . intrebdri. l( a r t .foarfeci ace de gdmdlie. l s e/ c o m p o r t e l u n e l el t a l dI de/celelalte/in/spiritu (ia i an i v e r s aa / flr a t e r n i t d f i . in funcfiede grupului. Conducdtorul acesteiactivitdfi urmeazd cele doud documente sd afigeze in aga fel incAtsd poatdfi ugorcititede tofi participanlii.Joc de interior . aplauzele vor rispdtimodelul celmaiapreciat.l n / l u m i n a/ a c e s t e / i Conven/ [ iu i n / c o p i l/ i n s e a m n d / o r i c/e f i i n f a /u m a n d / c a r eI nu / ai implinit / incd / 18 lani.f. cAteva documente.Fiecare diferite echipdva avea gi prezentator un manechin. segmentate articole dinaceste grupd primegte plic Fiecare un din careeste alcituit un confindnd toatecuvintele articolpe care urmeazds5-l refaca.to *^-e. ir t . Se acorddo jumdtate de ord pentru studierea acestora. asupra urilor Copilului. Se acorddun anumitinterval pentru de timp confecfionarea modelului ales.T o a t e / f i i n f e l/e umane /selnasc/libere/g i i e g a l e / i n / d r e p t ulrE i .i (art. articolul acestuia la unuldindocumente.bal mascat. din ziare Bineinfeles.Diferite se imparte potli puseparticipanfiloi'.Vdrsta: toatevArstele Se fomeazdechipe.de exemplu colecfia de primdvar6.etc.sunt respectate acestedrepturi respectate? ? Au fostintotdeauna . .cAndau fost elaborate? . carton Scopulacesteiactivitdfi Declarafia estede a facecunoscute Universald a Drepturilor gi Convenfia Omului asupra Drepturilor Copilului./ chiarI dacd/ conform / legislafiei / nafionale / m a j o r a t u/l e s t e / r e c u n o s c u / t m a i l d e v r e m e .Materiale: gi Convdnfia un exemplar din Declarafia a Drepturilor Universald Omului plicuri.bandd adezivd.care este responsabilitatea persoane fafdde aceste fiecdrei documente? jocului are pregdtite Conducdtorul in doud sau trei exemplare. sau se stabilegte in prealabil o tematicd: rochiide sear6.3 din Declarafia Universald a Drepturilor Omului) .Orice/ fiinld/ umand/ are/dreptul lla /vial6/ lal libertate / gi /la /securitatea / persoanei / sale.Materiale:ziare vechi.Jocde interior .UN IDEALCOMUN .l e l s u n t / inzestrat e u l r a f i u n e / g/ic o n g t i i n f a / 9 i / t r e b lu lc sid e. .care estescopullor? . 1 d i r r C o n v e n f i a asupra Drepturilor Copilului) 16.V A r s t a' 1 : 1-14 a n i :1 4 .cineesteautorul acestor documente? .care se executd directpe manechin vechi.Cagtiga echipacare a refdcutcel mai rapid gi a recunoscut respectiv.xt . croitori un de modi.care reprezintd casede modd. Fiecare echipd primegtematerialele necesarepentru a prezenta. dimensiunea in cuvinte.

1 4 . Copiiisunt agezafi lui sd aleagdun obiectdin sac ai din'stdnga apoi la un momentdat. VARIANTA Se pot folosioud in loc de baloane. UN PRIETEN ADEVARAT . cele10 calitdfi joc jumdtate Conducdtorul de le solicitd din ele. a9a incAtobiectulales sd joace un rol in poveste.Conducdtorul o istorioard. . 1 4 -1 8a n i .1 1a n i .atuncise va continua iar dacd gi cel de-al doilea balonse sparge. 35 .va trebui sd un la o anumitd Fiecare distanfd.MATURA F .V d r s t a :1 1 -1 4a n i .participanfii de comunacord9i sd notezepe o urmeazd sA stabileascd pe caretrebuie foaiede hArtie10 calitdfi Se acordd sd le aibdun prieten adevdrat.1 8 ani .sd-l ocoleascd cu grijd balonul gi sd-l "mdture" apoi pAnd la linia de start.Se comparirezultatele. sd aleagd in final conducdt.Joc de interior V d r s t a7 : .. sd-giaducdaportul au avutposibilitatea continud povestirii. rimdndnd acela$i.ture" pandin acel punct. 19. Fiecare la liniade startgi se echipd se aliniazd jucdtor.undeva predamdturaurmdtorului jucdtor. un anumitinterval de timppentru discufii. rezultatele Participanfii definifia au gdsitprobabil 9i se noteazd prietenului adevdrat. creioane. grupului Fiecare echipdprezintd stabilite in urmadiscufiilor.+- I sAcuLcu PovE$Tl 17. "md. sd circule.V A r s t a1 : 1-14 a n i . 1 1 . ia la construcf 18.1 a 4n i Materiale: doud baloanegi o mdturdpentrufiecare echipd. atunci echipa va fi descalificatd.Materiale:un sac cu diferiteobiecte jocului incepesd povesteascd in cerc.cerejucdtorului povestea.Joc de interior . sau se poateface gtafeta cu oud duse ?ntr-o principiul lingurd. \4 primeEte Se formeazd (unulcu care se echipe9i fiecare echipd cdtedoudbaloane joacdgi unulde rezerva) gi o mdturd.Dacd balonulse joculcu cel de rezervd.orul de joc ii roagd Se compard ld'selectezeo singurdcaiitate.Materiale: hArtie.Joc de interior .Sacul sd continue pAndcdndtoli jucdtorii. sparge. in echipe. punct stabilegte pe rAnd. pe o foaiede hdrtie.

Acesteavor fi trecutepe un panou in felul urmdtor: Probaolimpicd l. conducdtorul de joc (pregedintele comitetului olimpic)va prezentaprobeleolimpibe. 1 4 -1 8a ni ide .Inaintea probe. pot Participanfii depunechiar un jurdmAnt promifdnd olimpic. se aleargd in perechifinAndun batonumflat intre f runf ilejucdtorilor.de-alunguluneidiminefi. 6. 1. Aruncarea cu greutatea 2.Medaliile respective se confecfioneazd din hdrtiecoloratd.Pregedintele comitetului olimpicnu va uita sd felicite tofi participanf ii acestei neobignuite ?ntreceri sportive.in dreptul Echipele se aliniazd ca pentru fdriirespective. cd vor respecta regulile de fair play sportiv. JOCURILE OLIMPICE .Jocde exterior paie. $tafeta combinatd 3. Aruncarea cu greutatea se va executa dupdregulile acestuisport. Aruncareacu sulifa. dupd care urmeazd. un pai gi un alt castronag gol. Proba spxiald Tara Reprezentantul Loculoblinut Fiecare fard urmeazd sd igi aleagd participanfii la probeteolimpicegi numele acestora se trecepe panou. $tafetain doise executdpe echipe.e l[\\\ .Punctajele fiecdreiechipese totalizeazd. &d i. Acestjoc urmdregte construcfia uneivictoriicomune. care este de fapt un pai.20.insd greutatea este o mingefdcutddin vatd ! 2. bronzgi argint. $tafetacombinatd soliciti participarea intregiiechipe:traseulla dus se executd iar la intorsintr-unpicior. 5.acestatrebuie paiului sd mutecu ajutorul (prinabsorblie) cat mai multeboabedintr-un castronag in celdlalt Se pot inventa9i alte probe hazlii. Dupd ceremoniade deschidere. carton. cu o mingede ping-pong muiatdin vopsea. Reprezentantul fiecdreiechipe capdtdun castronag cu boabede mazdre. Probaspecialdesteo surprizd pentrutofijucdtorii. intr-o limitd de timp de 3 minute. o gtafetdin dreptullinieide start.baloane.Vd r sta :1 1 -1 4a n i .intr-unpanoupunctat. Trasul Ia lintd 5.pregedintele fiecdrei comitetului olimpicexplicdin ce constdaceasta. medalierea echipelor cu aur. 3. marieitor. Aruncarea cu sulila 4. $tafeta in doi 6. O anumitdseriozitate va oferimai multhaz probelor inedite care urmeazdsd aibd loc. 4. Fiecareechipdreprezintdo fard care participila jocurileolimpice. Trasulla fintd. tArAg. Acestjoc se poatejucaintr-otabdrdde vard.

1. GOPACUL NOSTRU 12. DESCOPERA. CONCURSUL GUNOAIELOR 4. CUTIAVIE 3. GHTCE9TE ANTMALUL ! a. LANTULVtU . lN PARC 2.. UN TABLOU 7. SPATEiN SPATE 16. MIC DE TOT 13. iru TIMPULUNEIPLIMBARI 9. SUS PE CER ECOLOGICA 5. CAREPLANTA? 17. SUS-JOS 15. BINGO 14. 11. CAMPANTE 6. PLOUA ? 10..

e_ participantii se impart. copac ai 3 puncte fiecare pentru punct 1 astfel: punctajul se sta'ilegte corectd' denumire va vizitadin nou copaciidin Parc' orupul tot cdgtigdtoare...:'l#"1.puncte' gisepunc|eazdfiecaree|ementrecunoscL viu cu cinci pm gi'elemeniul T5.:: g " #.1 1a n i .Materialgo autl' O' pregdte?t? jocului conducdtorul 9::f..-^r^.'J#i[:iiri'. participantitor ir*ri'e pentru timp d..tJ un fir de landde trunchiul se vormarca.I'5J'ni'l? not.[..'"11. riecare penrru se necesare' f# ffi'rk..3L3.i.9:. : *.".j.:"S'*il':i'::"Ji:ig.r6"re direritd.:' va3X'.8:l.-.'iFi.?'3:'! . recunoscut ..-nt".Joc de interior --' ani 14 . materialele prim'egte echipd Fi.t."i.t il.." echipS' jI'.. este 9i".. i{[ 3:'i """.iiJ.f ii ffll *' ::F:* "::' : n9":" j .lni.r i r . CUTIAVIE ..'ffidentificati i.f . n:?i : ff l' l : :'il. v v ! .^ti:l::.oai ".tiuaEinu*'Lace nt.-z riararo element S e c o m p a r d r 6 s p u n s u r i | e . i'i 3 : r.V d r s t a7 : . i. jo i ?:' ru l. joc de formele conducdtorur pr"gei"ii' foilede cont"i" desen'nd numai forme OecopaJi-. u se ff t5 c r i:l ii : :*i:'.Joc de exterior creion.pl. p" .?.:'iffi"J.ii.l.. cdin cutie lopiilor corect cu un descoperit.3''""ii:. Pentrua stabiliechiPa de tdnd' 9i firele cu carese"stidng ocazie Punctajele' stabilindu-se 2.3:. il J. i ffi l'...1tfl:1!tffi::T?'1"til::ffif 'Hti:l3i1. t.i. echipd de fiecare copacii fiecare pentru resPectiv.t"1i3i"ipa : XrT. iN PARC-concurs . echip. 38 .:"'ffi 1". derand rire deconcurs.: n i[ e ! rJ ?l: at ra 3 S':1: lt ra "". l?:y" il ..'::::i:e'??ff f i:::*iiil'f "?1.i"ril. ^ ^n r r a i r r r n . jocului' pentrupregdtirea . cdteva speciile addugand-9i trunzetJJoi'aJ'o.o"nt''ricali.'i r u o ilil."i"1" esalde fire de (conturur) urrriumdr inexistentffi:i*:: unorspecii careaparlin :k**.1 1 -'n^tt't' creion ' O't"'t' oo'tt't o'n nut"-' .tJ.. fi ri *. de rirnitd o stabileste parcului. gJ?"j: i. n o t A n d ii$??:i. un cororatd.1f cea dehdrtie .eazd apoi ii f#ri:JiliJ''.. "if"t notanic parculgi notand din timpvizitdnd activitate aceastd pregdtr$1.'#f peo roaie .:*:gi:i:iilTi"l"A:.:l *-i{".r .'. r tf o i l o r d e c o n c u r s c o p a c i i d i n p a r c .in 9i suprafafa o'effrt.

participanfii sd recunoascd au avutocazia denumiride pe care sunt scrisediferite cartonage de joc pregdtegte Conducdtorul Fiecareechipdtragela sorfi un numdregal de cartonage 9i trebuiesd constelalii. partcipanfilor juca rolulunuireporter.. echipd. SUS PE CER.GUNOAIELOR 3. pus la dispozifie constelafiile cu materialul alcdtuiascd VARIANTA . tragela sorfi un numdr Unuldin participanfi de exactitate in funcfie constelafii. Se puncteazd aceleagi alcdtuiascd 9i timpulde execufie. respective. adresatd ecologicS. la sfArgitul anunfate cdt mai Tn pungio varietate jocului:de exemplu.Vdrsta: 14-18 ani fiecare . gi acestuia Scopulacestuiconcurscdt rezultatele printr-o gcoald. punctajul reprezintd secrete Regulile intervalului de timpstabilit.pentru castane. un bdf cu un cui in o pereche mod obligatoriu o foaie de hdrtie creion.VArsta: toatevdrstele .etc.Joc de exterior .) .rr{f* sd trebuie Toate echipele de cartonage. campanie la o adevdratd cd au participat participanfilor.Pentrua transformaaceastd activitate Tntr-un jocului. participant.Materiale: etc.Joc de interior sau de exterior . 39 . saupietre. sticle. carevor infelege 4. un vArf gi o pungd de plasticpentrufiecare de fotografiat. ( tipurile de gunoaie.Materiale:in de cauc. CONCURSUL . concurs un parc.dopuri. jocului Succesul Acest concurspoatesd pari la primavedereo simpldborvoadS. . luAnd interviuri 9i ldudAndu-le intrgunoaiele aruncate timp de interval intr-un anumit sd strAngs urmeazd Echipele pasionant. va in timpulactivitdtii de joc. in timpul unei tabere in care Acest activitateeste indicatdsd se desfdgoare pe cer principalele constelafii. pentrufiecare un aparat echip6. cd urmeazdsd la inceputul de joc le va spuneparticipanfilor. intregului Pe parcursul cantitdfile. conducdtorul pe pungi categorii diferite ?n sortAndu-le cAtmai marede gunoaie o cantitate strAngd care vor fi (harti. va cAgtiga echipacare sorteazd gunoiul cel maioriginal.Acesta conducdtorului foartemultde atitudinea depinde inifiativa.iuc de mdnugi . scrisoare printr-un afigin de gunoi)pot fi mediatizate lipsacogurilor cu sprijinul va face se concursului primirieilau Mediatizarea ziarului local.. dincarton 10-15steledecuPate o hartda cerului. dar cd joculmai are gi nigteregulisecrete.. sau gdsegte marede gunoaie joc se vorfacefotografii .

banddadezivd sauacede si ranle Conducdtorul de joc pregdtegte numeleunorviefuitoare biletepe carenoteazd din lumeaanimald.Joc de interior . Li se amintegte cd nu vor rupecrengi. flori. gi modulin care tineriise pot implica (participare directd in campanie.Joc de interior . pe acestea. Toate echipele urmeazdsd mimezeactivitatea respectivd. ii. 6.Materiale: hdrtie. UI{ TABLOU . care sd reprezinte in funcfie un anumeanimal. De exemplu:intrebare:Trdiegte (in cazul in apd? Rdspuns: delfinului) participant Fiecare are dreptul sd pundalteipersoane numai3 intrebdri. Dacdnu a ghicit. creion. expozif etc.Materiale: fotografii.Joc de exterior : parc.Conducdtorul joculuiacorddalte 5 minute pentruca fiecare echipd sd facd un tabloudin obiectele adunate. revistecu imagini din naturdgi cu imaginile unor dezastre ecologice. Tofi participanfii trebuiesd descopereidentitatea viefuitoarei respective. adresdnd intrebdri La aceste intrebdri celorlalfi.Materiale: nu suntnecesare pe care lmpS(ifi in echipe.VArsta: toatevArstele . GHTCE$TE ANTMALUL ! . participanfii conducdtorului Rolul de joc estede a introduce in acestsubiect facilitdnd prezentate. de exemplu. copiii adund timpde 5 minute diverse obiecte din naturd le gdsescpe jos.). trebuie primul. de colectare fonduri.lrunze.protecfia curSfirea uneiplante animalelor. asupraimaginilor comentariile Echipelorli se acorddun anumit a stabili timp (15 minute)pentru de comunacord prioritard pe careo considerd ( reciclarea care este campania ecologicd degeurilor.V d r s t a1 : 1-14 ani . Se puncteazd gi de calitdfile estetice. echipa capdtd un punct. fdrdca acesta ce se prinde sd cunoascd este notat pe el. in funcfie din naturd caresuntidentificate corect. CAMPANIE . se r6spunde -danumaiprin da sau nu.'pddure . Dacd se ghicegte gi metoda mimat(scopul subiectul campaniei folositd).VArsta: toatevArstele . congtienti zare prinmass-media. conferinfe. de obiectele 7.ECOLOGICA 5. protejarea pe calede disparifie) uneizone. sau cartonage ilustrate reprezentdndu-le participant Pe spatele fiecdrui un cartonag. sd cauteun alt interlocutor. Cagtigd cel carea ghicit 40 .

se batecu trei degete in podurparmei .Joc de exterior:parc.Materiale: nu suntnecesare in timpul uneiplimbiri.Cevainalt gi drept? . intr-o zonddelimitatd.ITIMPULUNEIPLIMBARI .Ploudgi mai tare. incepe ploaia. Poli sd-miardfi: .un degetin podulpalmei .VArsta: 7-11 ani .r\i .Uite un curcubeu.Joc de interior .Vdrsta:toatevArstele .Cevaascutit? . 9i cum apare din nou soarele.doud.Materiale: foaiede exerc \.Cevaincovoiat? .Fulgerd.se ridicdmAinile in sus . se freacl palmele intre ele. Acestea se citesc cu glastare.Vdntulfncepesd batd.g. cuvintele gi gesturile carele insofesc sunturmitoarele: . povestind cumintr-ozi frumoasd de vard vAntul adund norii pe cer.Cevarotund? .Cevastrdlucitor ? .se batecu doud-degete podur in parmei .se tropdiedin picioare ' P\o_aia se linigtegfe.Cevairnportant pentru echilibrul naturii? Grupul se opregte pentru 5 minute.Rdsaresoarele.se batecu un degetin podulpalmei ' Ploudmaitare.Cevaverdecu galben? .furtuna se linigtegte. iI. 9.se transformd in furtunS. se ridicd brafele deasupra gi se batescurtdin palme capului .Ceva moale? .Cevaalbastru cu alb? . .Cevace nu-gigdsegte loculin naturd? .fdrd sd vorbeascd toategesturile conducdtorului de joc. fulgerd.Ceva rogu? . conducdtoruljocului distribuie individual sauin echipe o foaie pe caresuntnotate de hartie urmdtoarele intrebdri: Copiiivor imita. insofind cuvintele cir lnumite gesturi.lncepeploaia. Acesta creeazd atmosfera potrivitd.Cevafdcutde mdnaomului? . se batecu trei.Cevametesos? . Fiecare gestva fi repetat de cdtrecopiitimpde go de secunde. tund.Cevacu 6 picioare? . PLOUA . pentrua descoperi gi nota rdspunsurile.pddure . tofi copiiistrigd: Aaaaa! 41 .Tund.

din obiecte pe caresuntdesenate tip bingo. etc.9i examinezd'tot tot ce au observat' tdlpii pe marginea etc.Materiale: Pentru{iecarecopil. pe tabelul Primul jucdtorii le vor b1ade inconluritoare. Apoise schimbd cu obiectele.etc' bdtute frunzelor sunetul o albind. in celetreisituafii' tot ce au observat le ceresd spund in tn"r.VArsta: 7-11ani .Materiale: o colecliede obiecte hatle.aceiacareau obiectele conducdtorului La semnalul in final sd le deseneze' respectivi nr partenerii dar fdrd sd le denumeasca.agezdndu-se se grupeazd. in naturd . rolurile. un minutde linigte de vdnt. luidin girul fie vdzutde perechea in sd le descrie urmeazd de joc. desenele se compard .flori.cu in iarbd. cAteun obiect B primegte al girului A.Noteazd uiltalit" caremigun5. copiiistauintingi ce vdd prin talpa de carton:plantele' Apoi se intorc pe burtd.). jucitor primegte un formular Fiecare natura in obiecte respectivele ce delcoperd pdtralet. jocul.pene. BINGO .VArsta: toatevdrstele .Joc de interior .Materiale: creion hdrtie.a ri"sculte glasulnaturii: totald. un cosag. un lipet de pasdre.cAte Participanfii A 9i Bdoudgiruri: formeze membru gi un creion'Fiecare o foaiede hartie girului A primegte al membru Fiecare sd nu respectiv avind grijdca obiectul dinnaturd. conducdtoruljocului iN SPATE 15.z^^ 14.13.SUS-Jos WPl 4W o talpd avdnd . atenfie cu fafain sus9i privesc. detaliu. SPATE . din naturd(conuri.Jocde exterior. crengi. Pe mdsurd in fiecare natura.spatein spate'astfelincAtsd doi. interesante .V A r s t a1 ani :1-14 pietre. care gi-a completat lor. scoici. strigS'BINGO" tabelul 9i cAgtiga . pdstreaz6 . o formd din carton care sd mijlocul cerul. creioane. + pe jos.Joc de exterior .

trompef . .Careplantda dat prenume Viorica. ? De exemplu: . gdlbenele. de pe propriul trdi organismul gdseascdloculintr-unuldin lanfurile carese lormeazd. ? De exemplu: ldcrdmioare. : bufn Exemplu veseld a unei lecfii de biologie.mamifere. ciubofica rdndunicii. limba piciorul boului.degetdruf.inainte de Acest joc poate fi o demonstrafie acestuiatrebuie sd verificedacd tofi copiii au incepereajocului. muzical? De exemplu: icd. ochiul cocogului.V A r s t a1 : 1 ' 1 4a n i . ifd>goarece>grAu.peqti. ciobanului. creioane pentru fiecare echipd: set de intrebdri urmdtorul de joc pregdte$te Conducitorul . conducdtorul Dacd este cazul.pdsdri. se impartin echipe Participanfii jocului. . ? De exemplu: de imbrdcdminte pdldria garpelui. vor cdutasd formeze un lanf.4 jucdtori. BrAnduga.Careplantd coada calului. de timpgi punctajul -5: 17. cucului. organismedin toate categoriile: jucdtor de timp pe spatecAteun cartonag.16. Intr-un anumitinterval i se prinde Fiecdrui Acesta jucdtorii mdnape umdrulaltuijucdtor.insecte.. CARE PLANTA? .Care plantd poartdnumeleunui instrument clopofel. . limita acord de cornun Se stabilegte de 3.V A r s t a1 ani : 1-14 . .Joc.Care plantd denumegte traista o unealtd? De exemplu:toporag. . coada ? De exemplu: poartd numele uneicozide animal goricelului.Care plantdifi aduce amintede stdri gi sentimente nu md uita.Careplantdili aduceaminte rochifa rochia miresii.deinterior .se oferd o explicafie cunogtinle despreacestsubiect.sundtoare. coadaracului. Margareta. LANTULVIU .Careplantdpoarti numede culoare albdstrele.pundnd pentru a nevoie de care are cu numeleunuiorganism trebuiesd aibd un cartonag jucdtor trebuiesd incerces5-9i Fiecare sdu cartonag.Materiale : hdrtie. reptile. acede an[d pe care scrie cdte o denumirede cartonage de joc pregdtegte Conducdtorul plante.Materiale : cartonage. suficiente inainte de joc.Care plantd poartd numeleunei pdrfi din corpul viefuitoarelor ? De exemplu: mielului. ? De exemplu: fetelor gofran. .Joc de interior .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful