P. 1
Alte Jocuri pt copii

Alte Jocuri pt copii

|Views: 15|Likes:
Published by Silvia Misu

More info:

Published by: Silvia Misu on Dec 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2014

pdf

text

original

BoLNAVA 1.

PrsrcuTA
- Joc de interior - V d r s t a7 : - 1 1a n i - Materiale: nu suntnecesare Aceasta Copiiise agazdpe jos intr-uncerc.Unuldintreei este ales dreptpisicule. vine copii.Pisicula trebuiesa meargdin patrulabegi sd igi cauteun stepanprintre fiecare Dupd gi miorldie de trei ori cdt mai induiogdtor. pdn6 in dreptulstdpAnutui pe cap 9i sd spundfoarteserios, mAngdie pisiculei o sd trebuie stdpAnul mieunat, sau Biatamea pisiculdeste bolnavd!Dacd zAmbegte fdrd mdcar sd zAmbeascd,, igi cautdalt stdpAn. dacdnu, pisicufa devinepisicufd, copilul rAde, ? 2. CINEESTEDIRIJORUL - Joc de interior - V6rsta: 7-11 ani - trlateriale: nu suntnecesare se alegeun ln lipsaacestuia incdperea. Copiiistauintr-uncerc.[:lncopilpdrdsegte care cAntdin instrumentele prin diferite migcdri, celorlalli, care va comanda dirijor, la trompetd, la ghitard, la pian,la vioar5, in tobd,cAntatul Va imitabdtdile orchestrd. cAnd fie atentd sd gesturile dirijorului toate imite sd trebuie 9i etc.Orchestra la fluier, instrumentele. acestaschimbd este in orchestra in salScopilul, de joc recheame in care conducdtorul in momentul pofi! nu ai sd sd ghicegti in ritm Cine estediriiorul, plindmigcare, copiiicdntAnd gi seamacine este igi dea orchestrei sd migcdi'ile bopilul trebuiesd urmdreascd se alegealt Dacda ghicit, instrumentelor. schimbarea adicdcinecomandd dirijorul, gi joculcontinud. dirijor \.,-3. ADORMIT URIA$UL - Joc de interior - VArsta: 7-11 ani - Materiale: sauun un penar un scaun, un fular, carestd pe un scaunln Copiiistauintr-uncercmare.Unuldintrecopiieste Uriagul, sale se gdsegte la picioarele mijioculcercului,legat la ochi. in fafa Uriagului, pdzegte ?n chiar9i somn. pe careacesta o (penarul), comoara un copilcare cu degetul, ardtAnd joc vorbeascd, fdrd sd indica va de Conducdtorul in vArful de Uriag apropie sd se trebuie Copilul comoara. trebuiesd recupereze il simte,va DacdUriaqul fdrdsd fie simfit. gi sd incercesd ii ia comoara, picioarelor Dacd direclia din care a auzitzgomotul. scoateun urletfiorosgi va aratddirecfia de joc indicdun alt copil' copilulrevinela locullui gi conducdtorul este corectd, fdrd sd fie simlitde Uria9,?i va lua comoara sd recupereze Copilulcare reugegte locul.

4. AM PLECAT ir{ VaCANTA...
- Joc de interior - V6rsta: 7-11 ani - Materiale: nu suntnecesare

g e fin-t-u

sacul de cdldtorieperiula.de dinSi gi un elefant.Al treilea copil trebuie sd pund in saculde cdldtorie un obiectnou,dar fdrd sd uiteobiectele menfionate de primiidoi. Jocul continuitot aga,devenind tot mai dificil. in momentul in care un copiluitd sd enumere unuldin obiecte, iesedincercai joculcontinud fdrdel. E. aruonA,ANDRA...RUxANDRA

Copiiistau in cerc.Un copilspune:Am ptecatin vacanyd gi am pus fn saeul de periula cdldtorie de dinfi.Urmdtorul continud: Am ptecatin vacanta pus am fn Fi

- Jocde exterior - VArsta: 7-11ani - Materiale: nusuntnecesare
Copiii stauin cerccu fafaspreinterior. Un copilse plimbd in afaracercului, atingdnd rAndpe rdndcopiiipe umdrgi spunAnd de fiecare datd numeleAndra.AtuncicanO atingeun copil9i spune Ruxandra, cei doi copiiincepsd alergein jurul cercului in direcfiiopuse,incercdndsd revindcdt mai iute la locul Ruxandrei. primul,care ajungela loculrdmasliber,revine in cerc,cu fafain exteriorul gi nu poatefi cercului, atins a doua oard . Cel rdmaspe dinafari continud jocul in acelagifel. Jocul se termind in momentul in caretolicopiii suntcu faqa ?nalara cercului. 6. CORTINA - Joc de interior - VArsta:7-11 ani - Materiale: 15-20de obiecte micidiferite, o pdnzd Pe o masdin fafa copiilor se puneun anumit numir de obiecte. Conducdtorul de joc cheamd copiiiTn jurul mesei pentrua privi obiectele cu atenfietimp de cdteva minute.Dupi aceeaacoperd obiectele cu o pAnzd. Estedesemnat unuidin copiisd enumereobiectele expuse.Dacd acesta omiteunuldin obiecte, iesedin joc. CAgtigd copilul care reugegte sd enumere corect toateobiectele. VARIANTA Dupd ce obiectele au fost acoperite, conducdtorul de joc indepdrteazd unul din ele. Cortina se ridicd din nou gi copiii ghiceascd trebuie sd careobiectlipsegte.

7. PESTERA LUI ALI BABA

- Joc de interior sau de exterior - VArsta ani a n i ,1 4 - 1 8 : 11-14 participant, un sdculel pentru piatrd fiecare - Materiale: cdteo care pot fi ugor de formediferite, de joc alegegi spalddin timp,pietre conducdtorul in Pumn. ascunse lui Ali Baba(pietrele) de joc punecomoara se agazdin cerc.Conducdtorul Jucdtorii de un cerculuigi invitdpe fiecaresd-gialeageo piatrdprefioasd'Timp in mijlocul gi cu ajutorul simfuluitactil' sd le cunoascd sunt invitafi comorilor mlnuf posesorii intAmplare' sac ai redistribuite-la intr-un suntstrAnse Apoipietrele din m6ndTnmand,pe la sd circule ?ncep de joc,pietrele conducdtorului La semnalul {i vazute. in agafel incdts6 nu poata participanfilor, spatele s6-9irecupereze esteca fiecare perfecti. in linigte linta jocului Jbculse desfdgoard gi-a recuperat cd crede in care cineva in momentul simfultactii. piatrafolosindu-gi estea sa, o va punepe jos in Dacdintr-adevSr sd o priveascd. are dreptul comoara, in circuit. fata lui.Dacdnu, piatrareintrd piatra. gi-arecuperat pAndcAnd fiecare JoculcontinuS
8 . C H E L NE R U L

- Joc de interior - V A r s t a1 ani :1 - 1 4 - Materiale: nu suntnecesare trecepe rAndpe la fiecare chelner sunt in cerc.Cel carea fost desemnat Jucdtorii pentru a reveni cu comenzile puiti.ip"n! Ei ra comanda.lese apoi din incdpere clientce i-a adus pe tava imaginard' spunefiecdrui in timp ce servegfe clienfilor. care a retinutcel chelnerul CAqtiga este?nlocuit. o comandS care a gregit Chelnerul mai marenumdrde comenzi.

pantofii incurcali L cENugAneasn- Jocde interior - Vdrsta ani 1 :1 - 1 4 - Materiale: necesare sunt nu

'l
\.

se aliniazd Echipele avAndun numir par 9? jucdtoriGrupulesteimpd4itin echipe, fiecdrei cadrul [n start. linii de unei in dreptul ca pentruo gtafete, in giruriparaleie, 30 de joculuilasd perechilor Conducdtorul in perechi. se aEazd, coechipierii echipe, i9i echipe fiecdrei da: Rilndutdrept at secundepentru a se studia.Apoi dd coman intr-ogrdmaddfn fala mea. in momentulin pantofutdrept gi it depoziteazd descatld Rilndulstdngvinesd dd comanda: conducdtorul formafie, dreptrevine'in care randul echipain care jucdtorii pe aceasta. CAgtigd salegi o incatld pantoful'perechii caute juca9i in perechi' Joculse poate cel mai repede. suntincdlfafi

T"::!. .. to rcspate perechire inspa se te .:1-:gogra. .in trebuie semnalur in i"i:::Ti"j..Jihff H::n".Fiecare onhini . ** * ::.Joc de exterior . i.?"i""?.... o-ranJ..t#i'"".. j.?'.f # "1 ffi'' : : 3 .10.'.^tlflryrmeete. conducdtorr. i:?f."Lu.:L"j i tre b u ie. ra in carerevinfafdin irgr.. 11. .Materiale: nu suntnecesare olsc. APA..i.ffi"?: sd sufrece XT.Vd r s t a :Z . iffi:itil":1'^.f ".J. cagtiga echipa .J.J ..ranriio)rr sd mute o.lHi:""Jr'#'s"'.Materiafe: boabede fasote . naltie.:.'ff .':?fril'ffi*iiit."J #:ff 5il:.o.6i1Xfffii.'.:fl..a..Tx[..Vdrsta: 11-14ani .i8..t acestuia."r" i"riJii"". l.li. gji. mairepede s-a schimbat in infdfigarea ce parteirlrufui.:!. €ffiff:'ffi ji j.:ifl$:.# .'il:'y:T:i^f qiydTiJt...?l::i.rir' .*.=':vine.r^1.. 5fr 3::. primegte Perechife o boabd se potschimba de gijocul sepoate .HT3nJli..alal lil::ll"x.l"..icit prirnul fasole.e s l:"#.i?.11 ani trasare pe [il.f i:.. gr".nn:"m. ATINGEREA COMORIT .".p.r.t jiffi.il .i ll'il.JJril.o^Ol.nnji'ii*i. Copiii sunt impdrfifiin _--_-_---_.cHtcEgTECE S-ASCHTMBAT ! .Joc de interior .:"1.-r! r.:.PAMANT.l". sa Participanfii se a13za unur in fafaceruiralt.l? itoesen.:':.!. nasture agrata ra cdmagd.ii r. pe perechi. cer .1-j:l:*i:"$:lill*'i5i. j.X?J?i'i:*.ffi?#iliil j::: .".chire etc.MAL .rr" ..?..!5:.1rlii.i:#"d"n:Jffi j:"?::.1 ru 1 J: #i ix'j'..""ni.:i'iHTff il::JH".r?:.i:lil.it?fl ?."*:fl[i.iii.H?ff de exempru: $io.**** l:.iiffir doud echioe.i:f.i"lo l?.iffi sor .. or...'f"f :*:?*lis*i.mffi lnTilF.?'c"ntifice creion incdperii si o foaie de sunr ami'. iffii?S..1 i." ::lr I * ::i i ii i:lJ': :1 de !51#3hiliff repede inlocur .r.i.::ll'3:3f. hdrtiepentrufiecare creiongi echipd.e mici gi diferite agezate pe o tavd gi acoperite.Hi:"i{':liiTtrii?#:t?ilJ..' .'o"J!:i:1"*"'1.ril?'.:li.uji.-- i:'!:..un prima toate obiectere de pe tavd.12.Materiafe: 8-tO^. dinpdr.V6rsta: toatevdrstele .# !i l.Joc de interior s6 ghic.:t:j.:':9."T:?lli#: .trcd giretur rnomentur pantof.

doud continua: primul .d2. 10 .Joc de interior .1 1 .t 14. in pddureipt ldbute. iarconducdtoruljoculuj in. ui i"prrrs.1 4 . fdrdsd pe la sp.acea persoand gregegte.iepura7i cu doi:patruurechi.atele dinm6niin m6nd. 'pand. . o tn"*oto. iesedinjoc. PADUREA .i 9i din copilreincepe: a : hop.Materiale: nu suntnecesare cu glastare. suntagezafi Copiii patruldbufe' Al Al treilea: urechi. in pddure. Cinegregegte sd fie alert' joc. in cercobiectele introduce .o piatrd. CU IEPURA9I .Joc de interior . dilerite(o gumd.Al gaselea Al cincile patrulea:' in pddure.n rant. iesedinjoc..Jocde interior .La semnalul o monedd. KIM .cu fafain interiorul Participantii mici obiecte 20 de 9i cAtmai unnumdr sac.al cdrui ritmtrebuie in acest ntenlL estefoarteimportantd 15. o boabd un conde brad. etc. ?e vatd.)' gapcd.Unuldintre intr-un stauagezafi CAndnumdrdtoarea in sensulacelorde ceasornic.V d r s t a7 ani : .trei gaPcd.cArE $APTE .ln momentul cele mai multe dupdpipdit9i a memorat din cerc.1 4 . Cinea recunoscut obiectele obiecteeste cAgtigdtor.Tr 13. sd circule in aia telincdtacestea de joc retrage conducdtorul s-a terminat.V d r s t a1 ani a n i ..numdr sd spundnumdrul trebuie care la persoana ajunge Cine respectiv' in loculnumdrului sd spund gapcd trebuie gapte. care coniinud numdrdtoare de multiplu gapte sau. in carecAntecul fie vdzute. acestuia."p sd cAnte jucdtorilor. cifra9apJ9 careconfin zecilor in locul urmdtor: modul maidificilin deveni iocirt boate gapcd" doi (unu gapcd de cuvAntul urmatd zecilor cifra etc.11-14 7-1 .1 8 : 1-14 .Materiale: necesare sunt nu la spate' acestuia 9i cu mainile stauintr-uncerc. se multiplicS saucuvinte numeie toatecelelalte acestmoment g'a'm'd' cutreiiepuragi continud Jocul hop'hop. sd numere ei incepe participanfii cerc.37.VArsta: ani 1 ani.Materiale: necesare nu sunt in cerc. ?ntr-un de io" "r" pregeiite Conducdtorul uh un bdt de chibrit' de fasole.Al doilea spune do. participanfii etc.' dinsac. .)se spune 117.).un.1 1a n i .

Cdt timp muzica unul mai putindecdtcel al participanfilor..Cinenu schimbd frigider.Conducdtorul joculuistrigd frige. poatestrigadin cdndin canO iesedin cerc. de exemplu 17. i #6.1.Materiale: sau un fulgde pasdre o batistd de joc' se afldconducdtorul in mijlocul cdruia intr-un cerc. FR|GE . gi altecuvinte.Joc de interior .Vdrsta:toate vArstele M a t e r i a l eo : mi n de joc. Acestastd in mijlocul un cerc ai se alegeun conducdtor Se formeazd cAnd Atunci de ceas.:J .VArsta: toatevArstele .Jocde interior . Atunci dansain jurulscaunelor.mimdndrAsulin hohote. CAnd vor imitaconducdtorul batistasau fulgulse afld in aer.O G L I N D A . BATISTA . participanfii nemigcafi toliraman a atinspodeaua sau fulgul batista 9i mufi. Ritmul lent. timp de un minut. Participanfii stauagezafi sau un {ulg.Cate vreme Acestaaruncdin aer o batistd de joc. Perechile este oglinda. Se face un cercdin scauneagezate 'vor participanlii cAntd. acelor in sensul ritm rapid intr-un se paseazd Mingea cercului. trebuie de joc cAnd direcfia frig.1.se schimbd conducdtorul pentrua incercaatenliaparticipanfilor. Oglinda va reflecta migcdrile gi expresiile persoanei reale. migcdrilor trebuie sdfiefoarte 1 9 . S C A U N E L EM U Z I C A L E . gi iesedin joc. Apoi rolurile se schimb5. tfi 1 8 . gi joculcontinud la fel. Cel carea rdmas rdmas estecdgtigdtorul.VArsta: vArstele toate . astfelincdt o persoand Participanfii se grupeazdcAtedoi.Jocde interior .Materiale: necesare nu sunt stau fafd in fafd. iar cealaltd este persoana reala.VArsta: vdrstele toate .Se hazlie indeplinegte o poruncd in picioare. va fi cu scaunelor Numdrul cu fa[aspreexterior.Materiale: sauradio uncasetofon scaune.Jo c d e i n t e ri o r . de joc direcfiamingii. scaun. sd se agezepe un fiecare trebuie cdndesteopritd.Ultimul mai scoate un scaun 11 .

acestuia Fantomele castelului. sunt gi igimanifestd nemulfumite in diferite moduri foarte supdrarea originale. care creeazd. care de sute de ani duceauo viafdfoartelinigtitd. Existd roluricolective. s o l i c i t d a te n fi a .1 1 ani) Subiectul: aventurile uneifamilii de goricei.) sau si scoatd anumite sunete. executd un anumit Rolurilecolective9i rolurilepersonale se explicdgi se distribuie la inceputul povestirii. cheie: Cuvinte Gestulresoectiv: se tro p d i e din picioar e se spune: miam-miam .1 8 ani) (conducdtorul Povestitorul de joc sau unuldin copii)incepesd povesteasci un film folosind cAtmai multeverbede acfiune. $oferul. de imaginalia fieceruia. sd o sd introducd un numAr personale gi sd vegheze participanfilor de roluri egalcu numdrul ca aceiparticipanfi joacerolul careau uitatsd-gi intr-un si iasddin joc. antrenant.Exemple: Familia R o a d e m u l(t7 . Ceilalli copiitrebuie sd mimeze verbele de in funclie poate acfiune. japonez. personaje. atuncicdndsuntpronunfate anumite cuvinte. Cuvinte cheie: .C opi i i facd gesturi (sd urmeaz6. careestepersecutatd de o pisicd. (fiul). i mp l i ca n dp a r ticipar ea copiilorpe tot par cur sulacestor a . Castelana. pentru personale Gestul toaterolurile esteacelagi: se bate de doud oridinpalrne. StdpAna casei. Grddinarul. (un prieten).o atmosferd dinamicS. Filmul sd existe cu adevdrat sau sd pe loc de povestitor. povesteascd aibdcapacitatea sd improvizeze.Materiale: nu suntnecesare Povegtile interactivesunt istorioarescurte. Un turist etc. trebuie sd cunoascd sd binepovestirea. TAmplarul.fantomd/fantome doudbeteidin palme Roluri personale:Castelanul. denumirile la auzulcdroranumai unul din copii diferitelor gest. gi roluri personale. Gestulrespectiv: se bate odatddin palme gi o rotire pe i: o bdtaie din palmd loc.Ronf Roademult ica (fiica).Zidarul. Primarul.prsrca .la 360 de grade. Nepotul.20. sd anumite batd din palme. ( 1 1 .Roademulteasa (mama). Conducdtorul de joc.povestitorul.Detectivul.cagcaval Roluripersonale: (tatdl). fie inventat 12 . cuvintecheie.Joc de interior . la auzul cdroratofi participan[ii executdun anumitgest. agezafi saupe jos.castel .Ronfulef (mezinul). etc. POVE$TI TNTERACTTVE . Roadetot Roadeincet Cdinele. Arhitectul. F i l m ed e a c l i u n e ( 1 4 . Participanfii staude obicei cerc pe scaune mare. Ronfigor (un vecin).CAinele. Bucdtdreasa. sd tropdieetc.1a 4n i ) Castelu clu f a n t o m e Subiectul: Un castel urmeazd de mogtenitorii sd fietransformat in muzeu.VArsta: toatevdrstele .

MESAJUL 12. iN TREN 6. PUBLICITATE 10.COMUNICAREA Modalitifi diferitede a emite gi recepta un mesaf ANIMALELEOR 1. STARISI SENTIMENTE DISPARUTA 7. TOALETAELEFANTULUI . DESENUL 3. AZI E ZIUATA iMPREUNA 4. SA DESENAM 5. PERSOANA 8.VAPORUL 9l PORTUL INTRERUPT 11. FERMA PE SPATE 2.TAVACU OBIECTE 13. CONEXIUNI 9.

9i anumecdtedoudbilefele vacd. incercdnd gdseascd sd-gi perechea. AZI E ZIUATA .pe care o va inmdna conducdtorului de joc.Vdrsta:toatevdrstele . joc in care un anum it mesaj es te goptitla ureche.M a t e r i a l eh : A rti e cre . Bilefelele se impdturesc.toficopiii citesc numele de pe bilefel 9i incepsd vorbeascd timpde un minutin limbaanimalului respectiv.1 4a n i . gdind. giruri. cAtmai repede Joculse terminiatunci cdndtoateanimalele s-auregdsit. etc. creion Conducdtorul de joc pregdtegte din timpbilefele de hdrtiepe care suntnotatenume ( in perechi) de animale domestice pentru pisicd. pariicipanIii in echipe.patrulater). Acestava transmite mesajul pe spatele celuidinfafalui.Materiale: nu suntnecesare Copiiistau in cerc. carepot cdntain cor sau ca solisti. rolulcu persoana schimbd respectivd. Pentru inceput poate mesajul fi o silabdsau o figurd geometricd (triunghi. . 2.cal.desenandu-l acestuia. La semnalul conducdtorului de joc.1 . Acest joc este o variantda Telefonului fdrd fir. Ultimulreceptor va scriemesajulpe o {oaiecje hArtie.Materiale: bilelele de h6rtie. cdine. ghicegte Dacdsdrbdtoritulnu cadoul.V d r s t a :1 1 .gAsc5. Joculpoatecontinua jocului.Joc de interior .mdgar. Se alegeun sdrbdtorif. DESENUL PE SPATE . simpld cerc.1 8a n i .3. Printragerela sorfi. ioane. RAndpe randcopiiimimeazd un cadou pe caredorescsd ?lfacdacestuia. pot fi mai complicate dar mesajele in cazulunuigrupcarea mai experimentat acest joc.Vdrsta: 7-11ani . cu un cor al animalelor dirijat de conducdtorul Acesta introduce rdndpe rAndtoateanimalele. oaie. Conducdtorul de joc dd ultimului gir din un biletpe care este notatmesajulrespectiv. f5rd sd cunoascd confinutul acestuia. Echipa care descifreazd mesajul cel mai repedegi cel mai corectcAgtigd un punct.cocog.Joc de interior . urmdrindu-se transmiterea corectd a acestuia de cdtr e m ai mul ti participanfi agezafi in gir. F ER M A A N IMA L E L OR .?n ariade joc. in aga fel incAtnumele inscrise sd nu fie vizibile. stauunulin spatele formdnd celuilalt. 22 .J o c d e i n te ri o r .fiecare copilprimegte un bilet9i se imprdgtie. 1 4 .

Vdrsta:toate vdrstele .o femeiesenator. dictAnd geometrice gi pozifia figurile din care estecompusd acestora. acoperigul. Jucdtorii cd suntintr-un compartiment persoane de tren. un oval formAnd picioarele.un arc de cerc gura.Joc de interior . hArtie.un triunghi mic nasul. douddreptunghiuri Participanfii se impartin perechi ( emifdtorul 9i receptorul ). primesc Emifdtorii iar imagine. Emifdtorul trebuiesd transmitd imaginea. gi se compard.o pisicd poate fi reprezentatd printr-un formAnd cerc capul. respective. joculuipregdtegte gi multiplicd Conducdtorul un anumitnumdrde imagini care sd reprezinte pot diferite geometrice. doud triunghiuri urechile. 5. 23 . creioane I I Grupulse impartein echipe igi imagineaz6. etc. un polifist. animale sau obiecte fi alcdtuite din figuri De care exemplu: . corpul. activitdfi Scopulacestei este reproducerea cAt mai pozifionare ( prindictarea exactda imaginii formd). dinpartea conducdtorului de joc aceeagi receptorii o hArtiegi un creion. de 2-3 persoane. un cdntdref de muzicdrock.o casd poate fi reprezentatd printr-un un triunghiisoscelformAnd dreptunghi. uga doudpdtrate .M a t e r i a l e : u n n u md r d e i rn agini desenate egal cu jum dtate din num i r ul participanf ilor. intr-unanumitinterval de timp. o doctorifd igi pregdtegte un examende specialitate. joculuiare pregdtite Conducdtorul biletepe care sunt notate diferitegenuri de persoane. care un student de rdzboi. se prezintd caretrebuie sd ghiceascd cu cinecildtoregte in tren echiparespectivd. in finalCesenele perechea rezultate CAgtiga se expun care a reugit sd emitdgi sd recepteze imaginea cea maifideld. un autorde romanepolifiste. de exemplu: un veteran la teologie. vinde zarzaval femeie o care la orag. cu careurmeazd legeo conversafie. dar nu are voie sd dezvdluie ce anumereprezintd imaginea.in compania sd unor necunoscute.la o anumitd distanld in agafel incdtperechile sd nu se poatdinfluenfa unele pe celelalte.V A r s t a1 : 4-18 ani . iar un dreptunghi cogul. IN TREN .Joc de interior . un alt dreptunghi ferestrele. care se agazdspatein spate. doud elipseochii. acesteia.creioane. in pagind.4. dar in care nu este permis indice sd niciunuldincuvintele de pe bilet. Fiecareechipdtrage la sorfi un bilet gi timp de 3 minutepregitegteo singurd pe care ar urma sd o pund persoanei intrebare. Intrebdrile grupului.Materiale: hdrtie. dimensiune. SADESENAU inapneuruA .o elevd la liceulde aviafie.

Joc de interior . cdt mai multeamdnunte despreacea persoani. .Materiale: nu suntnecesare Participanfii suntagezafi in cerc. diferitete stdriemofionale acestora. Pe rAnd. STAB| 9r SENTTMENTE . primegti plinde nerdbdare gl un cadou foarte frumos il deschizi ambalat. motivdnd presupunerile fdcutecu ajutorul obiectelor din sac.Joc de interior .ai reugit pe careo indrdgegti. De exemplu: libertateparticiparedemocrafiedrepturiresponsabilitaliegalitate. gi cauza figurii. PERSOANA DISPARUTA . jocului participanfilor pe caresunt notatediferite Conducdtorul imparte bilete situafii.etc. acesta nu 9i . . la ultimul jucdtor.V A r s t a1 : 1-14 a n i . de poliiiegi nu se cunoagte identitatea deoarece nu s-a gdsitnici un act in ele. ai cdzutcu bicicleta 9i s-au rupt. . Conducdtorul genfi anunfd cd aceste au fost adusela secfia posesorului.notele talenu suntpreabune.fiecareparticipant numaiprin gesturi9r expresta urmeazd sd transmitd. CONEX|UNI .Joc de interior .zdpadd-sdniufdcopii-gcoald Se reincepecu un cuvdntnou. 9i trebuie .estenoapte.ai invitat prietenul cel maibunla un spectacol vinela intdlnire.VArsta: toatevArstele .{drdsd-iceripermisiunea. Unul dintre ei rostegte un cuvAnt. De exemplu: de vArsta . plindcu obiecte Fiecare echipd o geantd jocului cdt mai diferite.Materiale: pentru un sac plincu obiecte cAtmaidiferite fiecare echipd primegte Grupulse impartein doudechipe.te-aigAndit gi ai spartsticla sd facicuratin bucdtdrie de ulei.VArsta: peste14 ani .6.de ziuata. Fiecare echipdtrebuie sd descopere cAtmai multeamdnunte desprepersoana care geanta. 24 . In final cdte un detectivdin fiecare echipd urmeazd sd prezinte rezultatele respectiv cercetdrilor.1 8 ani . darcarnetul de notetrebuie semnat de pdrinli. sd facieconomii floripersoanei cumperi 9i astdzi . gdsegti induntru o cartepe careo maiaveaiin bibliotecd. gi-apierdut obiectele din aceasta ajutdndu-i sd facddiferite conexiuni. iepure-alb. 7. 8.1 4 .Materiale:biletepe care sunt notatediferite situatii. Acestesitualii suntalesein funclie grupului. Urmdtorul trebuie sd spundun cuvdnt gi agamaideparte pAnd carearelegdturd cu primul.ai luatpantalonii fratelui tdu. egtisingur sd traversezi o pddure.

PUBLICITATE . respectiv personajul in tdcerenumele de pe tricounoteazd care recunosc sau acela/aceia al cdror desena fost identificat acelaI aceia Cagtigd personajul.Materiale: hdrtie. acesteia fdrdca numele ugoarS.i i-l d I t ! 'rl .Joc de interior .Materiale: nu suntnecesare joculuiimpartegrupulin perechi. creioane gi creioane colorate.doud minute zgomotesau gesturi. sd-gi jucdtorii vapoare devinporturi se schimbS.Joc de interior . sdu din al treilea $irul din mijloctrebuiesd facd tot cincicuvintepartenerului posibilul orice fel de corect. jocului in care situafie s-au simlitmai ii intreabd La sfArgitul activitatii. colorate. 10.Materiale: nu suntnecesare paralele.9.Vdrsta: toatevdrsiele . uneivedetede muzicd care poartdastfel un tricou sd fie prinsepe spatelecopiiior. lasdtimppentru ca tricourile Conducdtorul intr-uncolf al desenului.iar fiecarevaportrebuie sd emitdsemnalul au dreptul minuteporturile primulvaporajunsin porI. participant primegte o coaldde hArtie Fiecare un desencare face publicitate sd conceapd de timpurmeazd intr-unanumitinterval si apardscris. dupd carcvapoarele un semnal stabili pozitii jocului fixe. mesajele. INTRERUPT 11. Cei care recunosc sd. un minut pentru a au la dispozifie Perechile reprezintd sunt legatela ochicu fulare.VAPORUL 9l PORTUL . in treigiruri agezate se imparte Grupul gir urmeazd un anumitmesajformatdin membrual primului sd comunice Fiecare gir. MESAJUL . un jucAtor In cadrul perechilor Conducdtorul portul.Joc de exterior . sonorsecret. rolurile fiecare sa poata igi schimbd in agafel incAt $irurile gi parazitul receptorul unuimesaj. la o distanfd de 1 metruintreele. fi rAndpe rdndemi[dtorul. careau reprezentat Apoirolurile 9i invers.V A r s t a1 : 4-18 ani .admifAndu-se ca mesajulsd nu poatefi recepfionat jocul gi se intrerupe se compard Dupdunul. t . facdndpublicitate jocului fie admirate.Timp de cAteva porturite plaseazd in terenin diferite Conducdtorul secretsonor.V d r s t a1 ani : 4-18 . DeseneleurmeazZ persoanei respective. conducdtorul joc ? gi proverb ilustreazd acest fost mai nepldcutd Existd care le-a un bine care 25 I I . portulsdu Cagtiga regdseascd dupd sunet.iar celdlallvaporul.

Fiecare undeacesta de joc intr-oaltd?ncdpere. cu obiectele lor. in echipele respective. scobitori.apoi proptegtescara de spatele acestuia.Joc de interior . undetimp de c6tevaminute. echipd de cantitate in juruluneimesepe care se afld aceeagi echipdeste agezatd Fiecare 9i fel de obiecte diferite. un numdr egalde obiecte diferite: pentru fiecare fasole. va povesti ce a infelesdin mimd. il cldtegte.Materiale: pietre. lor.'ii de o bucdlicdde zahdr. acelagi echipdTgi desemneazl Fiecare un reprezentant.Co-echipierii acestora trebuiesd acestea ce obiectegi cum erau agezate pe care le au la dispozifie. . altdincdpere. echipe.TOALETA ELEFANTULU! . compozifie 13.vor in echipele se intorcfiecare Reprezentanfii mimaacfiunea. pe tavd. calitatea pregdtitd hazlie. reorezentantul joculuiaducetava cu obiectepentrua se comparacare ln final conducdtorul estemaifidelS.Se duce la elefant.lngrijitorul apd. T AV A CU OB IE C T E . etc. il freacd cu peria pdnd unde ajunge. coboardde pe scard. il freacd din nou.1 2 . Reintorgi acegtia dar fdrd sd facd gesturi. carese afldgi pe mesele anumit intr-un interval vor povesfi anumit de timp . nasturi. vdzutd de compozifia recompund.V A r s t a1 : 4-18 ani . boabe frunze. echipdigi desemneazS.ia gdlelilecu apd. o noudacfiune avdnd conducdtorul acestuia Joculse poaterelua.compardndu-se ln grupulmare.Materiale: nu suntnecesare un reprezentant.Joc de interior . de cdtreconducdtorul Acegtia suntcondugi de la gradina le va citi o acfiune scurtd: Esteziua in care ingri|torulelefantului pe inarmeazd se cu doud galeli cu zoologicd trebuie sd-l spele acesta.V A r s t a1 ani : 4-'lB .ipi ia uneltelegi pleacd. undetimpde de joc intr-o Acegtia suntcondugi de cdtreconducdtorul intr-un anumitfel un 3 minute au dreptul sd priveascd o tavdpe caresuntarartjate fiecdrei numdrde obiecte.fiecareechipd mesajelor transmise. o perie cu coadd gi o scara.

CASA VRAJITOAREI 9. SACULCU POVE$TI ADEVARAT 1 8 .U N P R I E T E N 1 9 .O C O N S T R U C TO TE RTGTNALA 12.M A T U R A 2 0 . PAHARUL CEL MAI PLIN PRTETENUL ! 7.iN DOr 1 1 . MUMIA 5 . SARTTURA 4. CAUTAMCOMOAHA 10.ZIARELE MUZICALE in lUruCrme 3. J O C U R I L EO L I M P I C E r I 0 .SAJUCAMTEATRU VIE 14.GoNSTRUCTTE lN COMUN / CCLABORARE 1 . U N $ | R A GO R T G T N A L 6.O EUROPA COMUNA 13. U N I D E A LC O M U N EE M O D A 1 6 . P R E Z E N T A RD 17. P R I N D EM I N G E A 2. FOTOGRAFIA 0 1 5 . SALVEAZA-T| 8.

VArstd: toatevArstele .Jocde exterior . obfinAnduse un punctaj. scorulgi schimbd Acum echipaa paseazd douaformeazd cercul.d.primaechipdformeazd un cerc. un radiosaucasetofon mulfi pe un ziar. au revenitin pozifiainifiald. joculincepe iar la semnalul conducdtorului. preddgtafeta gi trece in gir. joculse va intrerupe gi in prima echipd. mingea intrecoechipieri incercdnd sd oblind un scor cdt mai bun. Fiecare echipd capdtd o minge.in carejucdtorii se gdsescla o anumitd depdrtare unul fafd de celSlalt (se va aprecia distanfa potrivitd in funcf ie de v6rsta participantilor). Rdnd se scoate cdteo foaie de ziar. PRINDE MINGEA-gtafeti/concurs . astfel incAt cei rdmagi trebuie sd gdseascd ii pentru soluf a se grupa cit mai 28 . reface traseul in momentul in care tofi jucdtoriidin echipdau parcurstraseul. Conducdtorul de joc noteazd pozifiaechipelor.primuljucdtordin gir (cel care are mingea)incepesd alerge. Mingea treceastfel fdrdintrerupere de la un jucdtor la altul.in timpce echipa intAi aleargd inconjurAnd cercul .a.m. care are mingeao aruncdceluidin stdngasa. 2. Conducdtorul pe josmaimulte de joc rdspdndegte pagini de ziargi dd drumul unei melodii la casetofon.a doua echipdse aliniazd intr-ungir.apoio paseazd urmdtorului careva striga doi 9. pe rAnd altfel sunteliminafi.m. la o distan{d de 2-3 metri fatd de cercul format. ln final rdman doud pagini de ziar. Cdstigd ziarul pe care sunt g r u p a f ic ei ma i mu l fid a n sa to ri . nu este scorulrealizal se anuleazigi punctajul reincepe de la 1.VArsta: toatev6rstele . .Materiale: 2 mingimici jucdtorii conducdtorul de joc imparte in doui echipe astfelincdt: .d. 9i strigdstop. Acesta prinzAnd-o.Materiale: ziare. puncteazd scorul strigAnd unu. inconjoard cerculformatde primaechipd.1.a. In cazulin caremingea prinsd. Urmdtorul ultimul coechipier g. revinela locul lui.Joc de interior . CAnd participanfii se intrerupe melodia gdseascd trebuie sd se pe unadinpaginile de ziar. careva anunfa cu glastarescorul obfinut. In a doua echipd. astfel: jucdtorul In primaechipd. ZIARELEMUZICALE .

un infdgurdtor de mumie.primiidin gir vor executa pe o sdriturd in lungime.Joc de exterior .1 4 ani .duratatraseului. MUMIA . care va fi marcatd teren.in dreptul linieide start.Materiale: un sulde hArtie i e n i cdpentr ufiecar eechipd Dinfiecare echipd se alege gi un desfdgurdtor o mumie.Ultima partea jocului o reprezintd desfdguratul murniilor. intr-unanumitinterval de timp.Materiale: o cutiecu rafede biroupentru fiecare echipd Fiecare primegte echipd o cutiecu agrafe de birou. uN gtRAG oRtctNAL .Mumiile vor parcurge un traseu de vitezd fdrdsd-girupdbandajur.Materiale: un bdt sau o cretd Echipele se agazdin giruri paralele.Joc de interior . . De asemenea.Conducdtorul de joc arc posibilitatea sd demonstreze cd un efortin cornun estesuperior unuiefortindividual. SARTTURA itt Luructur . durata desfdgurdrii mumiei. in final se va mdsura lungimea sdriturilor comune.Vdrsta: 7-11ani . aspectul sulului refdcut.V6rsta : 11 . echipele urmeazd sd confecfioneze girag cAteun din agrafelegAndu-le intr-unlanf continuu. La semnal. astfel: .infdgurdtorii incepsd bandajeze mumiile. intr-un timpcAtmai scurt. Urmdtorii membriai echipelor vor continua sdritura din locul in care au terminat-o cei dinaintea lor.Jocde interior . s. 29 .VArsta: toatevArstele . . La semnalul joculse desfdgoard de incepere. Echipele puncteazd se in funcfie de: duratainfdgurdrii mumiei. se pot desemna mai mulfi infdgurdtori gi desfdgurdtori de mumii. poate mumia fi formatd dinmaimultepersoane.3. Se stabilegte pe caretrebuie traseul si-l parcurgd mumia. gi el o datdin lungime sdrind ! 4. Cagtigd echipa careare cel mailunggirag. la o distanfd de 1-2 metri. de hartie In cazulin caresuntmai multde 3 jucdtori intr-o echipS. carese vor schimba dupd o regulddinainte stabilitd. cu excepfia capului.care a fosttrasatd joc de cdtreconducdtorul de cu un bdf sau o cretdin funcf ie de terenul de joc.

V d r s t a : 7 . 30 conducdtorul de joc. o lingur dde supd.r-g"i Intr-unanumit interval de timp. P A H A R U L C E L MA I P L IN VARIANTA Echipele se agazdin giruri paralele. franghia cea mairungd.d. SALVEAZA-T|PHTETENUL ! .Joc de interior sau de exterio. in rand. VARIANTA: Echipele stau in giruriparalele.a.9. primuldin gir aleargdgi ia o agrafddin grdmada echipei slle.1a 1n i .lind cu apd. La semnal. pandcdndse ruleazd jucdtorii tof i din echipa respectivd gi primuljucdtor revine in pozifia initiald. s" pylg in dreptur fi6carei ecnbe &tr rn-puil.9i J o c ulco n ti n u dp a n d ca n d u na din echipear e un gir ag for m atdin toateagr a fel e. in dreptul primului din gir se punesticlacu apd gi lingura' iar in dreptul ultimului participanfii se punepaharul. toate de aceeagidim ens i une.o predd trece ultimul in gir.respectAnd regulile uneigtafete. La o distanrao'e 3-4 metri in fafa linieide start.u n p a har . La o anumitd distanfd. vor incerca sd umple paharul transportind apa oi.M a te ri a l e :o sti cl d . cagtigd echipa careare paharul cel m a ip l i n . Ei vor afla cu siguranfa cri nu intotdeauna grabaestecea mai bundsolufiel La sfargitul jocului se compard cantitatea de apddinpahare. membrii echipelor urmeazd sd confecfioneze o franghie de salvare d'inhainebroi. .m. va anunfa situaf ia disperatd in care se gdsegte un prieten: acesla poatjsd fi cdzut intr-o prdpastie.rteprietenur.o preddurmetorului gi trece in spatelecoechipierilor sdi.Joc de exterior .de exernplu 3-5 minute.entul uneigtafete: primul din gir executd cerinfele impuse de joc gi apoi treceultimul.'cagtiga echipa . Reamintim regulam. frdnghiire se mdsoara.in dreptulfiecdreiechipe se afld o sticld plind cu apd gi o lingurdde supa. revine.VArsta: toatevdrstele Materiale: nu suntnecesare echipele de salvare. mimand ingrijo rarea. Toli jucdtorii vor fi fericitali pentru ca au d-orit sa igi a. 6 . ""'rq' o v i""ga r('( de o alta. revine cu ea in mdnd. pentru fiecare echipd.r .stabilit inainte de inceper* rolrrri. pe care le vor innodaunelede altele'conducdtorul de joc trebuiesd veghezeca nu cumva entuziasmul care ii cuprinde pe jucStori sd ii iasepe acegtia preadezbrdcafi I ln final. in dreptul fiec6rei echipe se agazdpe jos un numdregalde agrafe. Acestaaleargd cu agrafapiimitd. La semnal gi intr-un anumit interval de timp foartescurt. participanfii respectdnd regulile uneigtafete. v. sa'inoate in mijlocul valurilor' etc' lmediat se formeazd .r[ o. igi vor treceunutaltuia liOura p. Echipelese agazd in giruriparalele in dreptullinieide start. sticra cu lingura.

cu excepfia pe bucdfi. CASAVRAJITC. zgomot sonor( ldtrat.AREI . vrdjitoarelor in casele Echipele aleargd capdtdun punct. unei buc5fidin fiecare a n u m itte r i t o r i u . reguli: anumite Se respectd . chemaculegdtorul cdutdtor semnalu slo n o r secret.Fiecare avAnd numaicarteapo$tal5 echipdtrebuie sd gdseascd Sisd recompund la so(i.ln momentulin care o bucaticd echipeia fost aparfinAnd de carte pogtald n u m a ie m i f A n d poate echipei respectivul descoperitd. cea mai bundimitafie respectiv. .Vdrsta:11-1 a4 ni .C AE t i g d car teapogtale. X Pe jocul in absenfaparticipanfilor.car e la sem nalul fo rme a zd i n te re n . e ch i p aca re re co mp u n e cel mai r epede I n f i n a l . . se f in de mAnd gi se i jucdtorii respectivd casa vrdjitoarei. ebdnd echipelor.Echipele de motor.T o f i c e i l al fip a rti ci p a n {i de incePer e gr upulde ciutator i.). se reface continud atAta Cercul cel mai marepunctaj. vor fi ascunse cartepogtald. in agafel incAtsd imiteforma gi se aranieazd. .V A r s t a7 : . prietenie. semnal igi stabilesc in secret un anumit f l u i e r ae ttc. participare astfelin adevdrate responsabilS). i l u stratd : ca rtep o g ta l d foarfecd.Tof gi spune-mice ai invArtesccAntAnd intr-un anumitritm : Vinoin casa vrdjitoarei vdzut ! gi va intrerupe spunAnd: cdntecul cercului in mijlocul Conducdtorul de joc se gdsegte Eu vdd un $arpe( sau:un elefant. coMoARA s. o hdr tiecolor atd. Conducdtorul de joc trebuiesd pregdteascd gi va notape fiecare din ele diferitd va lipio hArtie de culoare cd(ilor pogtale spatele (solidaritate. cAteun comori.Joc de exterior . a l j o c u l u is e rd sp d n d e sc J I . pentr u fiecar e echipd.Joc de interior . . in la munca echipd proverb carese referd sau un citatcelebru.M a t e r i a leo lipici. Echipele tragla sorfibucdfile rdmase. de numdr Apoi le va decupa toatein acelagi pe raza unui in locuridiferite. transformAndu-le cAte Bucdfile. Echipa carereugegte animalului cu jocul final echipa In cAgtigd gi timpcAtse doregte. culoarea trasd .1 1a n i -Materiale: nu suntnecesare pentru echipa care sd reprezinte Fiecareechipd igi alege un colf al ?ncdperii forme azd un cerc. un paianjen).c on d u cd to rud de a discutadespr evaloar eacom or i l or l e j o c a re posibilitatea in ca dr ul par ticipanfii (se mn l fi ca fite a xte l o r )intr cum au colabor at d e s c o p e r i te .8.Se desemneazd careare voie sd ridice (singurul al echipei membru un culegdtor bucdtile din ascunzdtoare de comoard). CAuTAM .

In cazulin care conducdtorul de joc stdpdnegte bine tehnica japonezdorigami(figurirealizate prin pliere) gi la acestjoc participd din hAtie. ambalaje.etc) urmdrindpas cu pas explicafiile indoifiun colf al foii de hArtie date. La licitafie participe tofi folosindboabelede fasole. o pasdre.importanfa acesteia in cadrul comunitdfii.Vdrsta: 14-18 ani . Dacdmai mulfijucdtori suntde acord. in fafa jocului. o desfacefi. care reprezintd baniicu carese vor cumpdra construcfiile. Fiecare echipdprimegte un numdregalde materiale de construclie.creioane.Materiale: o foaiede hArtie &s. in clasd .in picioare.beneficiind de o sumd m a i m a r ed e b a n i . Fiecare va primiun numdregalde boabede fasole. jucdtor urmeazd de mijlocpe toatddurata finAndu-se sd igi foloseascd nurnai mdnadreaptd sau stAngd. dupdcum esteagezat. diagonalele gi indoifi acumo desfacefi fiecare colf al hArtiei cdtrecentrul pdtratului.pliafihArtiain aga fel incAt sd marcafi pdtratului. Explicafiile trebuiesd fie foarteprecise. Acestjoc poateduradestul jocului de multtimp.de chibrituri. o sfoard.De exemplu: pentru a obfine un pdtrat. calitifileestetice. dopuri. prezentare. stabilitate. tuburide carton.iN DOI . acum putelisd punefisolnifa pe masd.Materiale: se vor refolosi cutiigoalede coca cola.dar care participant sd fie gi stabild. pliafide doudori formaobfinutd.coordondndu-gi migcdrile.pixuri.rupefih6rtia. Se premiazdin funcliede: indlfime. Dupdaceste prezentdri urmeazdvAnzarea prin licitafie. Jucdtorilor pentrua trebuie sd li se lase timp suficient executacomenzile. explicAnd scopul.o ruletd sau un centimetru de croitorie: boabe de fasole.Fiecare echipd. -Jocdeinterior ..conducdtorul trebuind sd prevadd minimum doudore pentru defdgurarea acestuia . gi unapentru ucdtori conducitor Se formeazd echipede doi. ln final cdte un reprezentant al fiecdreiechipe prezintdconstrucfia. bandd adezivS. pentrureugita Rolul conducdtorului acestuijoc este foarte important. Participanlii sunt incurajafisd se sfdtuiascd ?n cadrul echipelorasupra alegerii gi a modului obiectului de execufie.10. va construiun obiectdin foaiade hdrtie(o solnifd.Fiecare unui pupitru.VArsta: 14-18 ani i\ . de mai multe ori aceleagipersoane. etc. construcfiilor Aceastaeste condusdde conducdtorul jucdtorii de joc. un coif.Partenerii de joc stauunulldngdaltul. etc. ei pot licita in comun.banddadezivd. Conduc5torul de joc dd fiecdrei echipe o foaiede hdrtiegi se agazdin aga fel incAt sd fie vizut gi auzit de toatdlumea. se poate incerca realizarea unor obiecternai complicate. O C O N S T R U C T TO ER T G | N A L A '€%tra. un vapor. gi plastilind pentrua executa intr-un timpstabilit o construcfie cAt rnaiinaltd. 1 1 . numdrulde boabe de fasoleobfinut la licitafie. plastilind.Joc de interior.

scene din filme.Materiale: o hartda Europei. u n c r e i o nu . FOTOGRAFIA VIE . jocul. . conducdtorul de joc aratdfotografia participanti..Joc de interior .) lA r&! \ /\ I -)l-JL-r ffi mt (f\ /4T$ r"i\ l /htl '[ft1[ . cAntece.12:.folosindu-se in mod obligatoriu de toate primite gi la caretrebuie obiectele sd participe cu tolii. carton cororat. etc.) Conducdtorul de joc agazdfotografiile cu fafain jos. 33 .Joc de interior . premierea o nuntd. un fel de mAncare. batistd. etc. la o dimensiune gi pe cartoane convenabild de culoridiferite.)^\ .urmdndsd recompund gi sa pozifioneze capitala pe acesteia fara respectiva hartarezultatd.( 13. o partedin fdrileeuropene. celorlalfi care vor compara fidelitatea fotografiei vii cu originalul.V A r s t a1 : 1-14 a n i .t | | h1 r\Y Echipelor li se acordd un anumit interval de timp.1a 8n i .Fdrdsd se cunoascd obiectele din sac se stabilegte de la inceput o anumitd tematicd: din lumeabasmelor.) . creioane.o i n tru n i re gcolar d. in funcfie de numdrul Acegtiavor trage la so4i cdte o bucdficd de carton9i se vor grupa in iunclie de culori. un dans. "r". p o l i ti cdo . o echipd de pompieri. unorsportivi. invitdnd cAteun reprezentant din fiecareechipdsd aleagduna din ele. pe care le va decupa intr-un anumit numdr de bucdfi participanfilor. O EUROPA COMUNA . Dupdce subiectul fotografiei va fi ghicit.Materiale: pentru fiecare echipd gdte se pre egteun sacin carese gdsesc "*. Joculpoatecontinua. Echipele trebuiesd pdstreze secretul fotografiei alese.Va copia. Rind pe rdnd fiecareechipd va reprezenta fotografiaaleasd. banddadezivd Conducdtorul de joc trebuie jocul sd pregdteascd dintimp.Materiale: maimultefotografii sauimagini grupuri caresd reprezinte sau activitdti (crintdreli diverse de muzicd. 14.n tmorcov. pe care sd o prezinte sub formdde mimd.pentru a pregdti o scurtd scenetd. echipele mimAnd ceva specific (un m o n u m n et . SA JUCAMTEATRU 14l\ . se rbar e u n e x a m e n .?U (deexernplu: obiecte un ghemde ldnd. fdriirespective un personaj celebru. Numaiconducdtorul joc de trebuiesd cunoascatitlul scenetelor.Joc de interior +. incercdnd sd imitecdt mai fidelpozifia gi activitatea personajelor. Prima echipdcare este gata fixeazdpe harta Europei cdgtigdnd lara respectivd. Spectatorii urmeazd sd-lghiceascd.1 4 ani . ieptene .V A r s t a1 : 4-18 ani . u np p u nz i a r . etc. 1 4 .V A r s t a1 :1 .

care se executd directpe manechin vechi.Jocde interior . in echipe dupdcaregrupul de 3-4 persoane.Vdrsta: toatevArstele Se fomeazdechipe.Fiecare diferite echipdva avea gi prezentator un manechin.Cagtiga echipacare a refdcutcel mai rapid gi a recunoscut respectiv.cAndau fost elaborate? .i (art. croitori un de modi.cineesteautorul acestor documente? . l s e/ c o m p o r t e l u n e l el t a l dI de/celelalte/in/spiritu (ia i an i v e r s aa / flr a t e r n i t d f i . Se acorddo jumdtate de ord pentru studierea acestora./ chiarI dacd/ conform / legislafiei / nafionale / m a j o r a t u/l e s t e / r e c u n o s c u / t m a i l d e v r e m e . Se acorddun anumitinterval pentru de timp confecfionarea modelului ales. dimensiunea in cuvinte. Conducdtorul acesteiactivitdfi urmeazd cele doud documente sd afigeze in aga fel incAtsd poatdfi ugorcititede tofi participanlii. aplauzele vor rispdtimodelul celmaiapreciat.sunt respectate acestedrepturi respectate? ? Au fostintotdeauna .l n / l u m i n a/ a c e s t e / i Conven/ [ iu i n / c o p i l/ i n s e a m n d / o r i c/e f i i n f a /u m a n d / c a r eI nu / ai implinit / incd / 18 lani.Joc de interior .foarfeci ace de gdmdlie. lipici.Diferite se imparte potli puseparticipanfiloi'. intrebdri. carton Scopulacesteiactivitdfi Declarafia estede a facecunoscute Universald a Drepturilor gi Convenfia Omului asupra Drepturilor Copilului. in legdturd cu celedouddocumente De exemplu: .care estescopullor? . din ziare Bineinfeles.f.3 din Declarafia Universald a Drepturilor Omului) . .care reprezintd casede modd.UN IDEALCOMUN . in funcfiede grupului. 1 d i nD e c l a r a f U l dD r e p t u r i l o r Omului) .15.l e l s u n t / inzestrat e u l r a f i u n e / g/ic o n g t i i n f a / 9 i / t r e b lu lc sid e. cAteva documente.Materiale:ziare vechi. apartenenfa Exemplu: .care este responsabilitatea persoane fafdde aceste fiecdrei documente? jocului are pregdtite Conducdtorul in doud sau trei exemplare.T o a t e / f i i n f e l/e umane /selnasc/libere/g i i e g a l e / i n / d r e p t ulrE i . segmentate articole dinaceste grupd primegte plic Fiecare un din careeste alcituit un confindnd toatecuvintele articolpe care urmeazds5-l refaca.V A r s t a' 1 : 1-14 a n i :1 4 .1 8 ani .etc.Orice/ fiinld/ umand/ are/dreptul lla /vial6/ lal libertate / gi /la /securitatea / persoanei / sale.Materiale: gi Convdnfia un exemplar din Declarafia a Drepturilor Universald Omului plicuri. asupra urilor Copilului.de exemplu colecfia de primdvar6.to *^-e. articolul acestuia la unuldindocumente. l( a r t . Fiecare echipd primegtematerialele necesarepentru a prezenta.bandd adezivd. PREZENTARE DE MODA 4/'^ 4"G\ . 1 d i r r C o n v e n f i a asupra Drepturilor Copilului) 16. .xt .bal mascat. ir t . sau se stabilegte in prealabil o tematicd: rochiide sear6.

"md.1 1a n i . Copiiisunt agezafi lui sd aleagdun obiectdin sac ai din'stdnga apoi la un momentdat.Materiale:un sac cu diferiteobiecte jocului incepesd povesteascd in cerc. 19.atuncise va continua iar dacd gi cel de-al doilea balonse sparge.1 8 ani . sd circule.V A r s t a1 : 1-14 a n i .participanfii de comunacord9i sd notezepe o urmeazd sA stabileascd pe caretrebuie foaiede hArtie10 calitdfi Se acordd sd le aibdun prieten adevdrat.Joc de interior . creioane.+- I sAcuLcu PovE$Tl 17.ture" pandin acel punct. \4 primeEte Se formeazd (unulcu care se echipe9i fiecare echipd cdtedoudbaloane joacdgi unulde rezerva) gi o mdturd.1 4 . Fiecare la liniade startgi se echipd se aliniazd jucdtor. rimdndnd acela$i.V d r s t a :1 1 -1 4a n i . punct stabilegte pe rAnd. atunci echipa va fi descalificatd.Dacd balonulse joculcu cel de rezervd.. rezultatele Participanfii definifia au gdsitprobabil 9i se noteazd prietenului adevdrat. sau se poateface gtafeta cu oud duse ?ntr-o principiul lingurd. UN PRIETEN ADEVARAT . sd-giaducdaportul au avutposibilitatea continud povestirii. sparge. pe o foaiede hdrtie.Joc de interior V d r s t a7 : .va trebui sd un la o anumitd Fiecare distanfd. in echipe. cele10 calitdfi joc jumdtate Conducdtorul de le solicitd din ele.Joc de interior .undeva predamdturaurmdtorului jucdtor. un anumitinterval de timppentru discufii. 1 4 -1 8a n i . VARIANTA Se pot folosioud in loc de baloane.cerejucdtorului povestea.Se comparirezultatele.1 a 4n i Materiale: doud baloanegi o mdturdpentrufiecare echipd. sd aleagd in final conducdt. a9a incAtobiectulales sd joace un rol in poveste. .Materiale: hArtie.sd-l ocoleascd cu grijd balonul gi sd-l "mdture" apoi pAnd la linia de start.orul de joc ii roagd Se compard ld'selectezeo singurdcaiitate.Conducdtorul o istorioard. ia la construcf 18. 1 1 . grupului Fiecare echipdprezintd stabilite in urmadiscufiilor.Sacul sd continue pAndcdndtoli jucdtorii. 35 .MATURA F .

Probaspecialdesteo surprizd pentrutofijucdtorii. dupd care urmeazd. conducdtorul de joc (pregedintele comitetului olimpic)va prezentaprobeleolimpibe.intr-unpanoupunctat.de-alunguluneidiminefi. $tafeta in doi 6.pregedintele fiecdrei comitetului olimpicexplicdin ce constdaceasta. medalierea echipelor cu aur. Aruncarea cu greutatea 2. Fiecareechipdreprezintdo fard care participila jocurileolimpice.acestatrebuie paiului sd mutecu ajutorul (prinabsorblie) cat mai multeboabedintr-un castronag in celdlalt Se pot inventa9i alte probe hazlii. Aruncarea cu greutatea se va executa dupdregulile acestuisport.Pregedintele comitetului olimpicnu va uita sd felicite tofi participanf ii acestei neobignuite ?ntreceri sportive. &d i. $tafetain doise executdpe echipe. un pai gi un alt castronag gol. marieitor. $tafetacombinatd soliciti participarea intregiiechipe:traseulla dus se executd iar la intorsintr-unpicior. 5. Trasul Ia lintd 5.e l[\\\ . Trasulla fintd.insd greutatea este o mingefdcutddin vatd ! 2.Punctajele fiecdreiechipese totalizeazd. Acestjoc urmdregte construcfia uneivictoriicomune. Proba spxiald Tara Reprezentantul Loculoblinut Fiecare fard urmeazd sd igi aleagd participanfii la probeteolimpicegi numele acestora se trecepe panou.in dreptul Echipele se aliniazd ca pentru fdriirespective. 3. 1. Aruncareacu sulifa. Acestjoc se poatejucaintr-otabdrdde vard.baloane. bronzgi argint. cu o mingede ping-pong muiatdin vopsea.Medaliile respective se confecfioneazd din hdrtiecoloratd.Vd r sta :1 1 -1 4a n i . JOCURILE OLIMPICE . O anumitdseriozitate va oferimai multhaz probelor inedite care urmeazdsd aibd loc. 6. pot Participanfii depunechiar un jurdmAnt promifdnd olimpic. o gtafetdin dreptullinieide start.20. Acesteavor fi trecutepe un panou in felul urmdtor: Probaolimpicd l. $tafeta combinatd 3. intr-o limitd de timp de 3 minute. cd vor respecta regulile de fair play sportiv. Aruncarea cu sulila 4.Jocde exterior paie. 4. Reprezentantul fiecdreiechipe capdtdun castronag cu boabede mazdre. carton.Inaintea probe. tArAg. care este de fapt un pai. Dupd ceremoniade deschidere. 1 4 -1 8a ni ide . se aleargd in perechifinAndun batonumflat intre f runf ilejucdtorilor.

MIC DE TOT 13. CAREPLANTA? 17. GOPACUL NOSTRU 12. CAMPANTE 6.. SUS-JOS 15. GHTCE9TE ANTMALUL ! a. lN PARC 2. SPATEiN SPATE 16.1. SUS PE CER ECOLOGICA 5. CUTIAVIE 3. DESCOPERA. BINGO 14. 11.. PLOUA ? 10. LANTULVtU . CONCURSUL GUNOAIELOR 4. iru TIMPULUNEIPLIMBARI 9. UN TABLOU 7.

n:?i : ff l' l : :'il.r6"re direritd..Materialgo autl' O' pregdte?t? jocului conducdtorul 9::f..-^r^...in 9i suprafafa o'effrt. derand rire deconcurs.oai ".eazd apoi ii f#ri:JiliJ''.tJ.:*:gi:i:iilTi"l"A:. echipd de fiecare copacii fiecare pentru resPectiv. cdin cutie lopiilor corect cu un descoperit. il J."i"1" esalde fire de (conturur) urrriumdr inexistentffi:i*:: unorspecii careaparlin :k**..'.V d r s t a7 : .tJ un fir de landde trunchiul se vormarca. copac ai 3 puncte fiecare pentru punct 1 astfel: punctajul se sta'ilegte corectd' denumire va vizitadin nou copaciidin Parc' orupul tot cdgtigdtoare.t..-z riararo element S e c o m p a r d r 6 s p u n s u r i | e . riecare penrru se necesare' f# ffi'rk.1 1 -'n^tt't' creion ' O't"'t' oo'tt't o'n nut"-' . u se ff t5 c r i:l ii : :*i:'. un cororatd.. Pentrua stabiliechiPa de tdnd' 9i firele cu carese"stidng ocazie Punctajele' stabilindu-se 2.-.'ffidentificati i.j.'"11.:'iffi"J.i..3''""ii:.. jocului' pentrupregdtirea .'J#i[:iiri'."i.t il.'#f peo roaie ..:"S'*il':i'::"Ji:ig. i{[ 3:'i """. fi ri *. cdteva speciile addugand-9i trunzetJJoi'aJ'o.-nt"..f ii ffll *' ::F:* "::' : n9":" j ..'i r u o ilil.puncte' gisepunc|eazdfiecaree|ementrecunoscL viu cu cinci pm gi'elemeniul T5.l. i. t.3L3.".3:.'::::i:e'??ff f i:::*iiil'f "?1.Joc de exterior creion." echipS' jI'. p" .o"nt''ricali.8:l. i'i 3 : r. de rirnitd o stabileste parcului. joc de formele conducdtorur pr"gei"ii' foilede cont"i" desen'nd numai forme OecopaJi-.?'3:'! .lni.. r tf o i l o r d e c o n c u r s c o p a c i i d i n p a r c .9:.r .^ti:l::.1tfl:1!tffi::T?'1"til::ffif 'Hti:l3i1. echip.:: g " #.1 1a n i . n o t A n d ii$??:i.?..i. : *.iiJ. i ffi l'.ii. jo i ?:' ru l.1f cea dehdrtie .'iFi.:' va3X'. materialele prim'egte echipd Fi.e_ participantii se impart. participantitor ir*ri'e pentru timp d.f .:l *-i{". iN PARC-concurs .i"ril.[..tiuaEinu*'Lace nt.Joc de interior --' ani 14 . ^ ^n r r a i r r r n .: n i[ e ! rJ ?l: at ra 3 S':1: lt ra "".t"1i3i"ipa : XrT. 38 . "if"t notanic parculgi notand din timpvizitdnd activitate aceastd pregdtr$1. recunoscut ..r i r . este 9i".:"'ffi 1". v v ! . l?:y" il .:'l#"1.I'5J'ni'l? not. gJ?"j: i. CUTIAVIE .pl..

) . un bdf cu un cui in o pereche mod obligatoriu o foaie de hdrtie creion. tragela sorfi un numdr Unuldin participanfi de exactitate in funcfie constelafii.. jocului Succesul Acest concurspoatesd pari la primavedereo simpldborvoadS.Joc de exterior . pus la dispozifie constelafiile cu materialul alcdtuiascd VARIANTA . gi acestuia Scopulacestuiconcurscdt rezultatele printr-o gcoald..Materiale: etc. un vArf gi o pungd de plasticpentrufiecare de fotografiat. Se puncteazd aceleagi alcdtuiascd 9i timpulde execufie. . intregului Pe parcursul cantitdfile. punctajul reprezintd secrete Regulile intervalului de timpstabilit. va in timpulactivitdtii de joc. carevor infelege 4. saupietre. campanie la o adevdratd cd au participat participanfilor. SUS PE CER. luAnd interviuri 9i ldudAndu-le intrgunoaiele aruncate timp de interval intr-un anumit sd strAngs urmeazd Echipele pasionant. partcipanfilor juca rolulunuireporter. participant. adresatd ecologicS.Pentrua transformaaceastd activitate Tntr-un jocului.GUNOAIELOR 3. concurs un parc.rr{f* sd trebuie Toate echipele de cartonage. echipd.iuc de mdnugi . pentrufiecare un aparat echip6. participanfii sd recunoascd au avutocazia denumiride pe care sunt scrisediferite cartonage de joc pregdtegte Conducdtorul Fiecareechipdtragela sorfi un numdregal de cartonage 9i trebuiesd constelalii.Materiale:in de cauc.Vdrsta: 14-18 ani fiecare . scrisoare printr-un afigin de gunoi)pot fi mediatizate lipsacogurilor cu sprijinul va face se concursului primirieilau Mediatizarea ziarului local. cd urmeazdsd la inceputul de joc le va spuneparticipanfilor.Acesta conducdtorului foartemultde atitudinea depinde inifiativa. sau gdsegte marede gunoaie joc se vorfacefotografii . dar cd joculmai are gi nigteregulisecrete. conducdtorul pe pungi categorii diferite ?n sortAndu-le cAtmai marede gunoaie o cantitate strAngd care vor fi (harti.VArsta: toatevdrstele . ( tipurile de gunoaie. sticle.Joc de interior sau de exterior .etc.. dincarton 10-15steledecuPate o hartda cerului. CONCURSUL . 39 . la sfArgitul anunfate cdt mai Tn pungio varietate jocului:de exemplu.pentru castane. va cAgtiga echipacare sorteazd gunoiul cel maioriginal. respective. in timpul unei tabere in care Acest activitateeste indicatdsd se desfdgoare pe cer principalele constelafii.dopuri.

'pddure . Se puncteazd gi de calitdfile estetice. protejarea pe calede disparifie) uneizone.VArsta: toatevArstele . adresdnd intrebdri La aceste intrebdri celorlalfi. Dacd se ghicegte gi metoda mimat(scopul subiectul campaniei folositd).Conducdtorul joculuiacorddalte 5 minute pentruca fiecare echipd sd facd un tabloudin obiectele adunate. participanfii conducdtorului Rolul de joc estede a introduce in acestsubiect facilitdnd prezentate. fdrdca acesta ce se prinde sd cunoascd este notat pe el. Toate echipele urmeazdsd mimezeactivitatea respectivd. Dacdnu a ghicit. banddadezivd sauacede si ranle Conducdtorul de joc pregdtegte numeleunorviefuitoare biletepe carenoteazd din lumeaanimald. expozif etc. sau cartonage ilustrate reprezentdndu-le participant Pe spatele fiecdrui un cartonag. echipa capdtd un punct.Materiale: fotografii. Li se amintegte cd nu vor rupecrengi.VArsta: toatevArstele . revistecu imagini din naturdgi cu imaginile unor dezastre ecologice. 6.Materiale: nu suntnecesare pe care lmpS(ifi in echipe.). trebuie primul. Tofi participanfii trebuiesd descopereidentitatea viefuitoarei respective. pe acestea. GHTCE$TE ANTMALUL ! . UI{ TABLOU . copiii adund timpde 5 minute diverse obiecte din naturd le gdsescpe jos. Cagtigd cel carea ghicit 40 .ECOLOGICA 5. sd cauteun alt interlocutor. conferinfe.V d r s t a1 : 1-14 ani . flori.lrunze.protecfia curSfirea uneiplante animalelor. CAMPANIE .Joc de exterior : parc. care sd reprezinte in funcfie un anumeanimal.Materiale: hdrtie. de exemplu. creion. de obiectele 7.Joc de interior .Joc de interior . in funcfie din naturd caresuntidentificate corect. se r6spunde -danumaiprin da sau nu. asupraimaginilor comentariile Echipelorli se acorddun anumit a stabili timp (15 minute)pentru de comunacord prioritard pe careo considerd ( reciclarea care este campania ecologicd degeurilor. de colectare fonduri. ii. congtienti zare prinmass-media. De exemplu:intrebare:Trdiegte (in cazul in apd? Rdspuns: delfinului) participant Fiecare are dreptul sd pundalteipersoane numai3 intrebdri. gi modulin care tineriise pot implica (participare directd in campanie.

se transformd in furtunS.Joc de exterior:parc.Cevainalt gi drept? .se batecu trei degete in podurparmei . iI.Ceva moale? . intr-o zonddelimitatd.Ceva rogu? .se batecu doud-degete podur in parmei . se ridicd brafele deasupra gi se batescurtdin palme capului . 9i cum apare din nou soarele.Cevairnportant pentru echilibrul naturii? Grupul se opregte pentru 5 minute.Cevametesos? .Uite un curcubeu. Acestea se citesc cu glastare. pentrua descoperi gi nota rdspunsurile. Acesta creeazd atmosfera potrivitd. incepe ploaia. tofi copiiistrigd: Aaaaa! 41 . povestind cumintr-ozi frumoasd de vard vAntul adund norii pe cer. insofind cuvintele cir lnumite gesturi.r\i .Vdntulfncepesd batd. tund. Fiecare gestva fi repetat de cdtrecopiitimpde go de secunde.ITIMPULUNEIPLIMBARI . Poli sd-miardfi: . cuvintele gi gesturile carele insofesc sunturmitoarele: . conducdtoruljocului distribuie individual sauin echipe o foaie pe caresuntnotate de hartie urmdtoarele intrebdri: Copiiivor imita.Cevacu 6 picioare? .furtuna se linigtegte.Materiale: nu suntnecesare in timpul uneiplimbiri.Materiale: foaiede exerc \.g. 9. .Ploudgi mai tare.Vdrsta:toatevArstele .lncepeploaia. PLOUA . fulgerd.Cevaalbastru cu alb? .Cevaverdecu galben? .Cevace nu-gigdsegte loculin naturd? .pddure .se tropdiedin picioare ' P\o_aia se linigtegfe.un degetin podulpalmei .se ridicdmAinile in sus .fdrd sd vorbeascd toategesturile conducdtorului de joc. se batecu trei.Cevaincovoiat? .Fulgerd.Cevarotund? .Joc de interior .Cevastrdlucitor ? .VArsta: 7-11 ani .doud. se freacl palmele intre ele.se batecu un degetin podulpalmei ' Ploudmaitare.Cevaascutit? .Tund.Cevafdcutde mdnaomului? .Rdsaresoarele.

aceiacareau obiectele conducdtorului La semnalul in final sd le deseneze' respectivi nr partenerii dar fdrd sd le denumeasca.spatein spate'astfelincAtsd doi. rolurile. atenfie cu fafain sus9i privesc. BINGO . care gi-a completat lor. o formd din carton care sd mijlocul cerul.etc' bdtute frunzelor sunetul o albind.). + pe jos.V A r s t a1 ani :1-14 pietre. un cosag. strigS'BINGO" tabelul 9i cAgtiga . in naturd . luidin girul fie vdzutde perechea in sd le descrie urmeazd de joc.Noteazd uiltalit" caremigun5. din obiecte pe caresuntdesenate tip bingo. SPATE .9i examinezd'tot tot ce au observat' tdlpii pe marginea etc.Materiale: o colecliede obiecte hatle.SUS-Jos WPl 4W o talpd avdnd .flori.pene.agezdndu-se se grupeazd.Joc de interior . pdstreaz6 . din naturd(conuri. cAteun obiect B primegte al girului A.VArsta: 7-11ani . jucitor primegte un formular Fiecare natura in obiecte respectivele ce delcoperd pdtralet. copiiistauintingi ce vdd prin talpa de carton:plantele' Apoi se intorc pe burtd.VArsta: toatevdrstele . conducdtoruljocului iN SPATE 15. creioane.Materiale: Pentru{iecarecopil.cAte Participanfii A 9i Bdoudgiruri: formeze membru gi un creion'Fiecare o foaiede hartie girului A primegte al membru Fiecare sd nu respectiv avind grijdca obiectul dinnaturd.cu in iarbd.13.z^^ 14.a ri"sculte glasulnaturii: totald.Joc de exterior . Apoise schimbd cu obiectele. interesante . desenele se compard . in celetreisituafii' tot ce au observat le ceresd spund in tn"r. etc.Materiale: creion hdrtie. jocul. scoici. detaliu. un lipet de pasdre. un minutde linigte de vdnt. pe tabelul Primul jucdtorii le vor b1ade inconluritoare. crengi. Pe mdsurd in fiecare natura.Jocde exterior.

V A r s t a1 ani : 1-14 . . ? De exemplu: ldcrdmioare.degetdruf. ochiul cocogului. acede an[d pe care scrie cdte o denumirede cartonage de joc pregdtegte Conducdtorul plante.Care plantd poartd numeleunei pdrfi din corpul viefuitoarelor ? De exemplu: mielului. Intr-un anumitinterval i se prinde Fiecdrui Acesta jucdtorii mdnape umdrulaltuijucdtor. muzical? De exemplu: icd. gdlbenele. LANTULVIU .Joc de interior . ? De exemplu: de imbrdcdminte pdldria garpelui. . se impartin echipe Participanfii jocului.pdsdri. organismedin toate categoriile: jucdtor de timp pe spatecAteun cartonag. . vor cdutasd formeze un lanf. creioane pentru fiecare echipd: set de intrebdri urmdtorul de joc pregdte$te Conducitorul .Care plantd denumegte traista o unealtd? De exemplu:toporag. coada ? De exemplu: poartd numele uneicozide animal goricelului. limita acord de cornun Se stabilegte de 3.Care plantd poartdnumeleunui instrument clopofel. reptile. Margareta.Materiale : hdrtie. suficiente inainte de joc.Careplantdili aduceaminte rochifa rochia miresii. .pundnd pentru a nevoie de care are cu numeleunuiorganism trebuiesd aibd un cartonag jucdtor trebuiesd incerces5-9i Fiecare sdu cartonag.16. de pe propriul trdi organismul gdseascdloculintr-unuldin lanfurile carese lormeazd. cucului.4 jucdtori. coadaracului. trompef . BrAnduga. ciobanului.V A r s t a1 : 1 ' 1 4a n i . .deinterior .Care plantdifi aduce amintede stdri gi sentimente nu md uita. de timpgi punctajul -5: 17.insecte. ciubofica rdndunicii..sundtoare. limba piciorul boului. : bufn Exemplu veseld a unei lecfii de biologie.inainte de Acest joc poate fi o demonstrafie acestuiatrebuie sd verificedacd tofi copiii au incepereajocului.mamifere.se oferd o explicafie cunogtinle despreacestsubiect.Materiale : cartonage.Careplantd coada calului.Joc.Careplantdpoarti numede culoare albdstrele.peqti. ? De exemplu: fetelor gofran. .Careplantda dat prenume Viorica. conducdtorul Dacd este cazul. CARE PLANTA? . ? De exemplu: . ifd>goarece>grAu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->