BoLNAVA 1.

PrsrcuTA
- Joc de interior - V d r s t a7 : - 1 1a n i - Materiale: nu suntnecesare Aceasta Copiiise agazdpe jos intr-uncerc.Unuldintreei este ales dreptpisicule. vine copii.Pisicula trebuiesa meargdin patrulabegi sd igi cauteun stepanprintre fiecare Dupd gi miorldie de trei ori cdt mai induiogdtor. pdn6 in dreptulstdpAnutui pe cap 9i sd spundfoarteserios, mAngdie pisiculei o sd trebuie stdpAnul mieunat, sau Biatamea pisiculdeste bolnavd!Dacd zAmbegte fdrd mdcar sd zAmbeascd,, igi cautdalt stdpAn. dacdnu, pisicufa devinepisicufd, copilul rAde, ? 2. CINEESTEDIRIJORUL - Joc de interior - V6rsta: 7-11 ani - trlateriale: nu suntnecesare se alegeun ln lipsaacestuia incdperea. Copiiistauintr-uncerc.[:lncopilpdrdsegte care cAntdin instrumentele prin diferite migcdri, celorlalli, care va comanda dirijor, la trompetd, la ghitard, la pian,la vioar5, in tobd,cAntatul Va imitabdtdile orchestrd. cAnd fie atentd sd gesturile dirijorului toate imite sd trebuie 9i etc.Orchestra la fluier, instrumentele. acestaschimbd este in orchestra in salScopilul, de joc recheame in care conducdtorul in momentul pofi! nu ai sd sd ghicegti in ritm Cine estediriiorul, plindmigcare, copiiicdntAnd gi seamacine este igi dea orchestrei sd migcdi'ile bopilul trebuiesd urmdreascd se alegealt Dacda ghicit, instrumentelor. schimbarea adicdcinecomandd dirijorul, gi joculcontinud. dirijor \.,-3. ADORMIT URIA$UL - Joc de interior - VArsta: 7-11 ani - Materiale: sauun un penar un scaun, un fular, carestd pe un scaunln Copiiistauintr-uncercmare.Unuldintrecopiieste Uriagul, sale se gdsegte la picioarele mijioculcercului,legat la ochi. in fafa Uriagului, pdzegte ?n chiar9i somn. pe careacesta o (penarul), comoara un copilcare cu degetul, ardtAnd joc vorbeascd, fdrd sd indica va de Conducdtorul in vArful de Uriag apropie sd se trebuie Copilul comoara. trebuiesd recupereze il simte,va DacdUriaqul fdrdsd fie simfit. gi sd incercesd ii ia comoara, picioarelor Dacd direclia din care a auzitzgomotul. scoateun urletfiorosgi va aratddirecfia de joc indicdun alt copil' copilulrevinela locullui gi conducdtorul este corectd, fdrd sd fie simlitde Uria9,?i va lua comoara sd recupereze Copilulcare reugegte locul.

4. AM PLECAT ir{ VaCANTA...
- Joc de interior - V6rsta: 7-11 ani - Materiale: nu suntnecesare

g e fin-t-u

sacul de cdldtorieperiula.de dinSi gi un elefant.Al treilea copil trebuie sd pund in saculde cdldtorie un obiectnou,dar fdrd sd uiteobiectele menfionate de primiidoi. Jocul continuitot aga,devenind tot mai dificil. in momentul in care un copiluitd sd enumere unuldin obiecte, iesedincercai joculcontinud fdrdel. E. aruonA,ANDRA...RUxANDRA

Copiiistau in cerc.Un copilspune:Am ptecatin vacanyd gi am pus fn saeul de periula cdldtorie de dinfi.Urmdtorul continud: Am ptecatin vacanta pus am fn Fi

- Jocde exterior - VArsta: 7-11ani - Materiale: nusuntnecesare
Copiii stauin cerccu fafaspreinterior. Un copilse plimbd in afaracercului, atingdnd rAndpe rdndcopiiipe umdrgi spunAnd de fiecare datd numeleAndra.AtuncicanO atingeun copil9i spune Ruxandra, cei doi copiiincepsd alergein jurul cercului in direcfiiopuse,incercdndsd revindcdt mai iute la locul Ruxandrei. primul,care ajungela loculrdmasliber,revine in cerc,cu fafain exteriorul gi nu poatefi cercului, atins a doua oard . Cel rdmaspe dinafari continud jocul in acelagifel. Jocul se termind in momentul in caretolicopiii suntcu faqa ?nalara cercului. 6. CORTINA - Joc de interior - VArsta:7-11 ani - Materiale: 15-20de obiecte micidiferite, o pdnzd Pe o masdin fafa copiilor se puneun anumit numir de obiecte. Conducdtorul de joc cheamd copiiiTn jurul mesei pentrua privi obiectele cu atenfietimp de cdteva minute.Dupi aceeaacoperd obiectele cu o pAnzd. Estedesemnat unuidin copiisd enumereobiectele expuse.Dacd acesta omiteunuldin obiecte, iesedin joc. CAgtigd copilul care reugegte sd enumere corect toateobiectele. VARIANTA Dupd ce obiectele au fost acoperite, conducdtorul de joc indepdrteazd unul din ele. Cortina se ridicd din nou gi copiii ghiceascd trebuie sd careobiectlipsegte.

7. PESTERA LUI ALI BABA

- Joc de interior sau de exterior - VArsta ani a n i ,1 4 - 1 8 : 11-14 participant, un sdculel pentru piatrd fiecare - Materiale: cdteo care pot fi ugor de formediferite, de joc alegegi spalddin timp,pietre conducdtorul in Pumn. ascunse lui Ali Baba(pietrele) de joc punecomoara se agazdin cerc.Conducdtorul Jucdtorii de un cerculuigi invitdpe fiecaresd-gialeageo piatrdprefioasd'Timp in mijlocul gi cu ajutorul simfuluitactil' sd le cunoascd sunt invitafi comorilor mlnuf posesorii intAmplare' sac ai redistribuite-la intr-un suntstrAnse Apoipietrele din m6ndTnmand,pe la sd circule ?ncep de joc,pietrele conducdtorului La semnalul {i vazute. in agafel incdts6 nu poata participanfilor, spatele s6-9irecupereze esteca fiecare perfecti. in linigte linta jocului Jbculse desfdgoard gi-a recuperat cd crede in care cineva in momentul simfultactii. piatrafolosindu-gi estea sa, o va punepe jos in Dacdintr-adevSr sd o priveascd. are dreptul comoara, in circuit. fata lui.Dacdnu, piatrareintrd piatra. gi-arecuperat pAndcAnd fiecare JoculcontinuS
8 . C H E L NE R U L

- Joc de interior - V A r s t a1 ani :1 - 1 4 - Materiale: nu suntnecesare trecepe rAndpe la fiecare chelner sunt in cerc.Cel carea fost desemnat Jucdtorii pentru a reveni cu comenzile puiti.ip"n! Ei ra comanda.lese apoi din incdpere clientce i-a adus pe tava imaginard' spunefiecdrui in timp ce servegfe clienfilor. care a retinutcel chelnerul CAqtiga este?nlocuit. o comandS care a gregit Chelnerul mai marenumdrde comenzi.

pantofii incurcali L cENugAneasn- Jocde interior - Vdrsta ani 1 :1 - 1 4 - Materiale: necesare sunt nu

'l
\.

se aliniazd Echipele avAndun numir par 9? jucdtoriGrupulesteimpd4itin echipe, fiecdrei cadrul [n start. linii de unei in dreptul ca pentruo gtafete, in giruriparaleie, 30 de joculuilasd perechilor Conducdtorul in perechi. se aEazd, coechipierii echipe, i9i echipe fiecdrei da: Rilndutdrept at secundepentru a se studia.Apoi dd coman intr-ogrdmaddfn fala mea. in momentulin pantofutdrept gi it depoziteazd descatld Rilndulstdngvinesd dd comanda: conducdtorul formafie, dreptrevine'in care randul echipain care jucdtorii pe aceasta. CAgtigd salegi o incatld pantoful'perechii caute juca9i in perechi' Joculse poate cel mai repede. suntincdlfafi

1 i.'il:'y:T:i^f qiydTiJt.Vdrsta: 11-14ani .r.chire etc.e mici gi diferite agezate pe o tavd gi acoperite.Fiecare onhini . Copiii sunt impdrfifiin _--_-_---_.rr" .i. 5fr 3::.il ."T:?lli#: .# ..:1-:gogra.?"i""?.:ifl$:.Vd r s t a :Z . mairepede s-a schimbat in infdfigarea ce parteirlrufui.".iiffir doud echioe.""ni.. gji.# !i l.J .:"1. . iffii?S.ril?'. dinpdr.?'c"ntifice creion incdperii si o foaie de sunr ami'.:t:j. primegte Perechife o boabd se potschimba de gijocul sepoate ..o^Ol.1rlii.JJril.?l::i.V6rsta: toatevdrstele ..^tlflryrmeete..it?fl ?.. APA.. €ffiff:'ffi ji j.6i1Xfffii.t jiffi.HT3nJli.trcd giretur rnomentur pantof.1-j:l:*i:"$:lill*'i5i.mffi lnTilF. sa Participanfii se a13za unur in fafaceruiralt.'ff ..li.?.alal lil::ll"x.. o-ranJ.l".ii r..Materiafe: 8-tO^.i:#"d"n:Jffi j:"?::.1 ru 1 J: #i ix'j'. l.10.p."J #:ff 5il:.=':vine. ** * ::.e s l:"#.ffi?#iliil j::: .r?:..uji. conducdtorr. . or..Tx[..MAL .i8.:li.:!.-r! r..in trebuie semnalur in i"i:::Ti"j. j.J. 11.:.T"::!.f ".nn:"m.!5:. iffi:itil":1'^.ffi"?: sd sufrece XT.Materiafe: boabede fasote .X?J?i'i:*.' .'.::ll'3:3f. naltie..i.i?.icit prirnul fasole.i:lil.Joc de interior s6 ghic.iffi sor .'o"J!:i:1"*"'1.!.'f"f :*:?*lis*i."."r" i"riJii"".o. i:?f.i:f.t#i'"". ra in carerevinfafdin irgr. ..Joc de interior . i.Jihff H::n".-- i:'!:.?'.':?fril'ffi*iiit..lHi:""Jr'#'s"'.:..nnji'ii*i..:':.i"lo l?.12.Hi:"i{':liiTtrii?#:t?ilJ.f # "1 ffi'' : : 3 .r^1.l". cer .:i'iHTff il::JH".. ATINGEREA COMORIT . nasture agrata ra cdmagd.i ll'il.f i:.Joc de exterior .a. to rcspate perechire inspa se te ."*:fl[i... pe perechi.cHtcEgTECE S-ASCHTMBAT ! .. cagtiga echipa ."Lu.. hdrtiepentrufiecare creiongi echipd.." ::lr I * ::i i ii i:lJ': :1 de !51#3hiliff repede inlocur .iii.:fl.**** l:. j.rir' .J.*.:L"j i tre b u ie..H?ff de exempru: $io.un prima toate obiectere de pe tavd.:':9.ranriio)rr sd mute o.PAMANT.r.t acestuia.Materiale: nu suntnecesare olsc..'. gr".l? itoesen..11 ani trasare pe [il..

d2.ln momentul cele mai multe dupdpipdit9i a memorat din cerc. in cercobiectele introduce .n rant. care coniinud numdrdtoare de multiplu gapte sau. fdrdsd pe la sp.acea persoand gregegte.Unuldintre intr-un stauagezafi CAndnumdrdtoarea in sensulacelorde ceasornic.cu fafain interiorul Participantii mici obiecte 20 de 9i cAtmai unnumdr sac.Al gaselea Al cincile patrulea:' in pddure.i 9i din copilreincepe: a : hop.cArE $APTE .1 4 .Materiale: necesare sunt nu la spate' acestuia 9i cu mainile stauintr-uncerc. . ?ntr-un de io" "r" pregeiite Conducdtorul uh un bdt de chibrit' de fasole.Joc de interior .atele dinm6niin m6nd.Jocde interior . doud continua: primul . 10 .o piatrd. Cinea recunoscut obiectele obiecteeste cAgtigdtor.un.1 1a n i ."p sd cAnte jucdtorilor.trei gaPcd. o boabd un conde brad.Materiale: nu suntnecesare cu glastare. in pddure.)' gapcd.V d r s t a7 ani : . in pddureipt ldbute. dilerite(o gumd. sd numere ei incepe participanfii cerc.).V d r s t a1 ani a n i .11-14 7-1 .Materiale: necesare nu sunt in cerc.Tr 13. se multiplicS saucuvinte numeie toatecelelalte acestmoment g'a'm'd' cutreiiepuragi continud Jocul hop'hop. ?e vatd.La semnalul o monedd.1 1 .. participanfii etc. PADUREA .VArsta: ani 1 ani.t 14.numdr sd spundnumdrul trebuie care la persoana ajunge Cine respectiv' in loculnumdrului sd spund gapcd trebuie gapte. iesedinjoc. iesedinjoc..al cdrui ritmtrebuie in acest ntenlL estefoarteimportantd 15. iarconducdtoruljoculuj in. suntagezafi Copiii patruldbufe' Al Al treilea: urechi. etc. cifra9apJ9 careconfin zecilor in locul urmdtor: modul maidificilin deveni iocirt boate gapcd" doi (unu gapcd de cuvAntul urmatd zecilor cifra etc. acestuia.Al doilea spune do. Cinegregegte sd fie alert' joc.37.Joc de interior . o tn"*oto. KIM . 'pand.iepura7i cu doi:patruurechi. . ui i"prrrs.1 8 : 1-14 .1 4 . CU IEPURA9I .' dinsac. in carecAntecul fie vdzute.)se spune 117. sd circule in aia telincdtacestea de joc retrage conducdtorul s-a terminat.

mimdndrAsulin hohote.VArsta: vdrstele toate .Materiale: necesare nu sunt stau fafd in fafd. CAnd vor imitaconducdtorul batistasau fulgulse afld in aer.Cate vreme Acestaaruncdin aer o batistd de joc. Apoi rolurile se schimb5.Se hazlie indeplinegte o poruncd in picioare. de exemplu 17. astfelincdt o persoand Participanfii se grupeazdcAtedoi.Jo c d e i n t e ri o r . participanfii nemigcafi toliraman a atinspodeaua sau fulgul batista 9i mufi. BATISTA .:J .Ultimul mai scoate un scaun 11 .Materiale: sauradio uncasetofon scaune. Acestastd in mijlocul un cerc ai se alegeun conducdtor Se formeazd cAnd Atunci de ceas. Cdt timp muzica unul mai putindecdtcel al participanfilor. tfi 1 8 .O G L I N D A .1. gi altecuvinte. Participanfii stauagezafi sau un {ulg. sd se agezepe un fiecare trebuie cdndesteopritd. S C A U N E L EM U Z I C A L E . migcdrilor trebuie sdfiefoarte 1 9 . gi joculcontinud la fel. FR|GE . iar cealaltd este persoana reala. va fi cu scaunelor Numdrul cu fa[aspreexterior. Ritmul lent.1. Atunci dansain jurulscaunelor. poatestrigadin cdndin canO iesedin cerc. timp de un minut.Jocde interior .VArsta: vArstele toate .Vdrsta:toate vArstele M a t e r i a l eo : mi n de joc.Materiale: sau un fulgde pasdre o batistd de joc' se afldconducdtorul in mijlocul cdruia intr-un cerc. scaun.Cinenu schimbd frigider. Oglinda va reflecta migcdrile gi expresiile persoanei reale.Conducdtorul joculuistrigd frige. de joc direcfiamingii.Jocde interior .. Perechile este oglinda. acelor in sensul ritm rapid intr-un se paseazd Mingea cercului.VArsta: toatevArstele . i #6.se schimbd conducdtorul pentrua incercaatenliaparticipanfilor. Cel carea rdmas rdmas estecdgtigdtorul. Se face un cercdin scauneagezate 'vor participanlii cAntd. trebuie de joc cAnd direcfia frig.Joc de interior . gi iesedin joc.

POVE$TI TNTERACTTVE .prsrca . sunt gi igimanifestd nemulfumite in diferite moduri foarte supdrarea originale. StdpAna casei. acestuia Fantomele castelului.) sau si scoatd anumite sunete.Materiale: nu suntnecesare Povegtile interactivesunt istorioarescurte. fie inventat 12 . Primarul. Castelana. personaje. Filmul sd existe cu adevdrat sau sd pe loc de povestitor. careestepersecutatd de o pisicd.1 1 ani) Subiectul: aventurile uneifamilii de goricei. Gestulrespectiv: se bate odatddin palme gi o rotire pe i: o bdtaie din palmd loc.Joc de interior . i mp l i ca n dp a r ticipar ea copiilorpe tot par cur sulacestor a . Participanfii staude obicei cerc pe scaune mare. care creeazd. Roadetot Roadeincet Cdinele. Existd roluricolective. F i l m ed e a c l i u n e ( 1 4 . denumirile la auzulcdroranumai unul din copii diferitelor gest.20.C opi i i facd gesturi (sd urmeaz6.CAinele. Arhitectul. Ronfigor (un vecin). cheie: Cuvinte Gestulresoectiv: se tro p d i e din picioar e se spune: miam-miam .povestitorul. atuncicdndsuntpronunfate anumite cuvinte. s o l i c i t d a te n fi a . etc.castel .Ronf Roademult ica (fiica). (fiul). Conducdtorul de joc. Cuvinte cheie: . agezafi saupe jos.1a 4n i ) Castelu clu f a n t o m e Subiectul: Un castel urmeazd de mogtenitorii sd fietransformat in muzeu.VArsta: toatevdrstele . Bucdtdreasa. de imaginalia fieceruia. sd anumite batd din palme.Roademulteasa (mama). $oferul.fantomd/fantome doudbeteidin palme Roluri personale:Castelanul. gi roluri personale.o atmosferd dinamicS. Un turist etc. executd un anumit Rolurilecolective9i rolurilepersonale se explicdgi se distribuie la inceputul povestirii. sd o sd introducd un numAr personale gi sd vegheze participanfilor de roluri egalcu numdrul ca aceiparticipanfi joacerolul careau uitatsd-gi intr-un si iasddin joc.1 8 ani) (conducdtorul Povestitorul de joc sau unuldin copii)incepesd povesteasci un film folosind cAtmai multeverbede acfiune. care de sute de ani duceauo viafdfoartelinigtitd.Ronfulef (mezinul). Nepotul. la auzul cdroratofi participan[ii executdun anumitgest.cagcaval Roluripersonale: (tatdl). japonez. (un prieten). antrenant. TAmplarul. Ceilalli copiitrebuie sd mimeze verbele de in funclie poate acfiune. pentru personale Gestul toaterolurile esteacelagi: se bate de doud oridinpalrne.Zidarul.Detectivul. trebuie sd cunoascd sd binepovestirea. povesteascd aibdcapacitatea sd improvizeze. cuvintecheie.Exemple: Familia R o a d e m u l(t7 . ( 1 1 . Grddinarul. sd tropdieetc.la 360 de grade.

DESENUL 3. MESAJUL 12. CONEXIUNI 9. TOALETAELEFANTULUI . STARISI SENTIMENTE DISPARUTA 7. iN TREN 6. PUBLICITATE 10. SA DESENAM 5. PERSOANA 8.VAPORUL 9l PORTUL INTRERUPT 11.COMUNICAREA Modalitifi diferitede a emite gi recepta un mesaf ANIMALELEOR 1.TAVACU OBIECTE 13. AZI E ZIUATA iMPREUNA 4. FERMA PE SPATE 2.

joc in care un anum it mesaj es te goptitla ureche.Materiale: nu suntnecesare Copiiistau in cerc. ghicegte Dacdsdrbdtoritulnu cadoul. f5rd sd cunoascd confinutul acestuia. Acestava transmite mesajul pe spatele celuidinfafalui. Printragerela sorfi. Ultimulreceptor va scriemesajulpe o {oaiecje hArtie. Se alegeun sdrbdtorif.mdgar. cAtmai repede Joculse terminiatunci cdndtoateanimalele s-auregdsit. Echipa care descifreazd mesajul cel mai repedegi cel mai corectcAgtigd un punct.pe care o va inmdna conducdtorului de joc. stauunulin spatele formdnd celuilalt.desenandu-l acestuia. F ER M A A N IMA L E L OR .Vdrsta:toatevdrstele . cu un cor al animalelor dirijat de conducdtorul Acesta introduce rdndpe rAndtoateanimalele. RAndpe randcopiiimimeazd un cadou pe caredorescsd ?lfacdacestuia. Joculpoatecontinua jocului.Joc de interior . oaie. 1 4 .Vdrsta: 7-11ani . Bilefelele se impdturesc.fiecare copilprimegte un bilet9i se imprdgtie.3. .M a t e r i a l eh : A rti e cre .gAsc5. etc.Joc de interior . pariicipanIii in echipe.patrulater).Materiale: bilelele de h6rtie. carepot cdntain cor sau ca solisti.toficopiii citesc numele de pe bilefel 9i incepsd vorbeascd timpde un minutin limbaanimalului respectiv.cocog.1 .V d r s t a :1 1 .?n ariade joc. rolulcu persoana schimbd respectivd. 9i anumecdtedoudbilefele vacd. La semnalul conducdtorului de joc. creion Conducdtorul de joc pregdtegte din timpbilefele de hdrtiepe care suntnotatenume ( in perechi) de animale domestice pentru pisicd. giruri. incercdnd gdseascd sd-gi perechea.cal. in aga fel incAtnumele inscrise sd nu fie vizibile. AZI E ZIUATA . urmdrindu-se transmiterea corectd a acestuia de cdtr e m ai mul ti participanfi agezafi in gir. Pentru inceput poate mesajul fi o silabdsau o figurd geometricd (triunghi. simpld cerc. Conducdtorul de joc dd ultimului gir din un biletpe care este notatmesajulrespectiv.1 4a n i . 22 . gdind. Acest joc este o variantda Telefonului fdrd fir. pot fi mai complicate dar mesajele in cazulunuigrupcarea mai experimentat acest joc. ioane. cdine. 2. DESENUL PE SPATE .1 8a n i .J o c d e i n te ri o r .

intr-unanumitinterval de timp.la o anumitd distanld in agafel incdtperechile sd nu se poatdinfluenfa unele pe celelalte.un arc de cerc gura. hArtie.creioane.Joc de interior . Fiecareechipdtrage la sorfi un bilet gi timp de 3 minutepregitegteo singurd pe care ar urma sd o pund persoanei intrebare. dar nu are voie sd dezvdluie ce anumereprezintd imaginea. Jucdtorii cd suntintr-un compartiment persoane de tren. gi se compard. se prezintd caretrebuie sd ghiceascd cu cinecildtoregte in tren echiparespectivd. corpul. doud triunghiuri urechile. care un student de rdzboi. un polifist. 5. un cdntdref de muzicdrock. vinde zarzaval femeie o care la orag.o casd poate fi reprezentatd printr-un un triunghiisoscelformAnd dreptunghi. in pagind.in compania sd unor necunoscute. de 2-3 persoane. iar un dreptunghi cogul. creioane I I Grupulse impartein echipe igi imagineaz6. dimensiune. 23 . un alt dreptunghi ferestrele. cu careurmeazd legeo conversafie. activitdfi Scopulacestei este reproducerea cAt mai pozifionare ( prindictarea exactda imaginii formd). SADESENAU inapneuruA . joculuipregdtegte gi multiplicd Conducdtorul un anumitnumdrde imagini care sd reprezinte pot diferite geometrice. douddreptunghiuri Participanfii se impartin perechi ( emifdtorul 9i receptorul ). Emifdtorul trebuiesd transmitd imaginea. dictAnd geometrice gi pozifia figurile din care estecompusd acestora. joculuiare pregdtite Conducdtorul biletepe care sunt notate diferitegenuri de persoane.o pisicd poate fi reprezentatd printr-un formAnd cerc capul. acoperigul. dinpartea conducdtorului de joc aceeagi receptorii o hArtiegi un creion. care se agazdspatein spate. animale sau obiecte fi alcdtuite din figuri De care exemplu: .V A r s t a1 : 4-18 ani . acesteia. IN TREN . de exemplu: un veteran la teologie. respective. un oval formAnd picioarele.o femeiesenator. un autorde romanepolifiste. doud elipseochii. o doctorifd igi pregdtegte un examende specialitate.Vdrsta:toate vdrstele . uga doudpdtrate .o elevd la liceulde aviafie.Joc de interior . primesc Emifdtorii iar imagine. etc.M a t e r i a l e : u n n u md r d e i rn agini desenate egal cu jum dtate din num i r ul participanf ilor.un triunghi mic nasul. in finalCesenele perechea rezultate CAgtiga se expun care a reugit sd emitdgi sd recepteze imaginea cea maifideld. Intrebdrile grupului.Materiale: hdrtie. dar in care nu este permis indice sd niciunuldincuvintele de pe bilet.4.

VArsta: peste14 ani . cdt mai multeamdnunte despreacea persoani.estenoapte.Materiale: nu suntnecesare Participanfii suntagezafi in cerc. .etc.ai reugit pe careo indrdgegti. ai cdzutcu bicicleta 9i s-au rupt. .{drdsd-iceripermisiunea. In final cdte un detectivdin fiecare echipd urmeazd sd prezinte rezultatele respectiv cercetdrilor. plindcu obiecte Fiecare echipd o geantd jocului cdt mai diferite.zdpadd-sdniufdcopii-gcoald Se reincepecu un cuvdntnou. .te-aigAndit gi ai spartsticla sd facicuratin bucdtdrie de ulei.Materiale: pentru un sac plincu obiecte cAtmaidiferite fiecare echipd primegte Grupulse impartein doudechipe. iepure-alb.notele talenu suntpreabune. 8. 9i trebuie . diferitete stdriemofionale acestora. Conducdtorul genfi anunfd cd aceste au fost adusela secfia posesorului. Unul dintre ei rostegte un cuvAnt.6.fiecareparticipant numaiprin gesturi9r expresta urmeazd sd transmitd.VArsta: toatevArstele . De exemplu: libertateparticiparedemocrafiedrepturiresponsabilitaliegalitate. 24 . Pe rAnd.1 8 ani . STAB| 9r SENTTMENTE . motivdnd presupunerile fdcutecu ajutorul obiectelor din sac.de ziuata. darcarnetul de notetrebuie semnat de pdrinli. gi cauza figurii. de poliiiegi nu se cunoagte identitatea deoarece nu s-a gdsitnici un act in ele.Joc de interior .Joc de interior .ai invitat prietenul cel maibunla un spectacol vinela intdlnire. sd facieconomii floripersoanei cumperi 9i astdzi . Acestesitualii suntalesein funclie grupului.ai luatpantalonii fratelui tdu.V A r s t a1 : 1-14 a n i . PERSOANA DISPARUTA . egtisingur sd traversezi o pddure.Materiale:biletepe care sunt notatediferite situatii. Fiecare echipdtrebuie sd descopere cAtmai multeamdnunte desprepersoana care geanta. gi-apierdut obiectele din aceasta ajutdndu-i sd facddiferite conexiuni. 7. jocului participanfilor pe caresunt notatediferite Conducdtorul imparte bilete situafii.1 4 . CONEX|UNI . De exemplu: de vArsta . acesta nu 9i . Urmdtorul trebuie sd spundun cuvdnt gi agamaideparte pAnd carearelegdturd cu primul.Joc de interior . la ultimul jucdtor. gdsegti induntru o cartepe careo maiaveaiin bibliotecd. primegti plinde nerdbdare gl un cadou foarte frumos il deschizi ambalat.

careau reprezentat Apoirolurile 9i invers.Materiale: nu suntnecesare joculuiimpartegrupulin perechi. DeseneleurmeazZ persoanei respective. 10. rolurile fiecare sa poata igi schimbd in agafel incAt $irurile gi parazitul receptorul unuimesaj.admifAndu-se ca mesajulsd nu poatefi recepfionat jocul gi se intrerupe se compard Dupdunul. lasdtimppentru ca tricourile Conducdtorul intr-uncolf al desenului. respectiv personajul in tdcerenumele de pe tricounoteazd care recunosc sau acela/aceia al cdror desena fost identificat acelaI aceia Cagtigd personajul.V A r s t a1 : 4-18 ani . MESAJUL . participant primegte o coaldde hArtie Fiecare un desencare face publicitate sd conceapd de timpurmeazd intr-unanumitinterval si apardscris. conducdtorul joc ? gi proverb ilustreazd acest fost mai nepldcutd Existd care le-a un bine care 25 I I . uneivedetede muzicd care poartdastfel un tricou sd fie prinsepe spatelecopiiior.Vdrsta: toatevdrsiele . sonorsecret. PUBLICITATE .VAPORUL 9l PORTUL . sdu din al treilea $irul din mijloctrebuiesd facd tot cincicuvintepartenerului posibilul orice fel de corect. Cei care recunosc sd.Joc de exterior . acesteia fdrdca numele ugoarS. creioane gi creioane colorate.iar celdlallvaporul. jocului in care situafie s-au simlitmai ii intreabd La sfArgitul activitatii. INTRERUPT 11.V d r s t a1 ani : 4-18 .Timp de cAteva porturite plaseazd in terenin diferite Conducdtorul secretsonor.Joc de interior .doud minute zgomotesau gesturi.9. in treigiruri agezate se imparte Grupul gir urmeazd un anumitmesajformatdin membrual primului sd comunice Fiecare gir.Joc de interior .i i-l d I t ! 'rl . un minut pentru a au la dispozifie Perechile reprezintd sunt legatela ochicu fulare.Materiale: nu suntnecesare paralele. dupd carcvapoarele un semnal stabili pozitii jocului fixe. t . facdndpublicitate jocului fie admirate.iar fiecarevaportrebuie sd emitdsemnalul au dreptul minuteporturile primulvaporajunsin porI. la o distanfd de 1 metruintreele. un jucAtor In cadrul perechilor Conducdtorul portul. colorate. sd-gi jucdtorii vapoare devinporturi se schimbS. mesajele.Materiale: hdrtie. fi rAndpe rdndemi[dtorul. portulsdu Cagtiga regdseascd dupd sunet.

o perie cu coadd gi o scara. echipdigi desemneazS.Joc de interior . cu obiectele lor.V A r s t a1 ani : 4-'lB .Materiale: nu suntnecesare un reprezentant. undetimp de c6tevaminute. echipe. reorezentantul joculuiaducetava cu obiectepentrua se comparacare ln final conducdtorul estemaifidelS. in echipele respective.TOALETA ELEFANTULU! .ipi ia uneltelegi pleacd.Materiale: pietre.fiecareechipd mesajelor transmise. boabe frunze. compozifie 13. va povesti ce a infelesdin mimd. Reintorgi acegtia dar fdrd sd facd gesturi. carese afldgi pe mesele anumit intr-un interval vor povesfi anumit de timp . il freacd din nou. de cdtreconducdtorul Acegtia suntcondugi de la gradina le va citi o acfiune scurtd: Esteziua in care ingri|torulelefantului pe inarmeazd se cu doud galeli cu zoologicd trebuie sd-l spele acesta.vor in echipele se intorcfiecare Reprezentanfii mimaacfiunea. vdzutd de compozifia recompund. echipd de cantitate in juruluneimesepe care se afld aceeagi echipdeste agezatd Fiecare 9i fel de obiecte diferite.compardndu-se ln grupulmare.Se duce la elefant. scobitori.Co-echipierii acestora trebuiesd acestea ce obiectegi cum erau agezate pe care le au la dispozifie. lor. Fiecare undeacesta de joc intr-oaltd?ncdpere. il cldtegte. altdincdpere. nasturi. T AV A CU OB IE C T E .apoi proptegtescara de spatele acestuia. .lngrijitorul apd. calitatea pregdtitd hazlie. acelagi echipdTgi desemneazl Fiecare un reprezentant.'ii de o bucdlicdde zahdr. o noudacfiune avdnd conducdtorul acestuia Joculse poaterelua. un numdr egalde obiecte diferite: pentru fiecare fasole.ia gdlelilecu apd.1 2 . il freacd cu peria pdnd unde ajunge.Joc de interior . etc. undetimpde de joc intr-o Acegtia suntcondugi de cdtreconducdtorul intr-un anumitfel un 3 minute au dreptul sd priveascd o tavdpe caresuntarartjate fiecdrei numdrde obiecte. pe tavd.V A r s t a1 : 4-18 ani . coboardde pe scard.

SAJUCAMTEATRU VIE 14. SALVEAZA-T| 8. FOTOGRAFIA 0 1 5 . P R I N D EM I N G E A 2.iN DOr 1 1 . CASA VRAJITOAREI 9.O C O N S T R U C TO TE RTGTNALA 12. P R E Z E N T A RD 17. PAHARUL CEL MAI PLIN PRTETENUL ! 7.ZIARELE MUZICALE in lUruCrme 3. CAUTAMCOMOAHA 10. SACULCU POVE$TI ADEVARAT 1 8 . U N I D E A LC O M U N EE M O D A 1 6 .O EUROPA COMUNA 13.M A T U R A 2 0 . MUMIA 5 .GoNSTRUCTTE lN COMUN / CCLABORARE 1 .U N P R I E T E N 1 9 . U N $ | R A GO R T G T N A L 6. SARTTURA 4. J O C U R I L EO L I M P I C E r I 0 .

mingea intrecoechipieri incercdnd sd oblind un scor cdt mai bun. un radiosaucasetofon mulfi pe un ziar. . joculse va intrerupe gi in prima echipd.d. pe rAnd altfel sunteliminafi.in timpce echipa intAi aleargd inconjurAnd cercul . PRINDE MINGEA-gtafeti/concurs .Materiale: 2 mingimici jucdtorii conducdtorul de joc imparte in doui echipe astfelincdt: .a. careva anunfa cu glastarescorul obfinut. 9i strigdstop. Acesta prinzAnd-o.apoio paseazd urmdtorului careva striga doi 9.primaechipdformeazd un cerc.a doua echipdse aliniazd intr-ungir. In a doua echipd. astfel incAt cei rdmagi trebuie sd gdseascd ii pentru soluf a se grupa cit mai 28 . au revenitin pozifiainifiald.m.1. ZIARELEMUZICALE . inconjoard cerculformatde primaechipd. joculincepe iar la semnalul conducdtorului. CAnd participanfii se intrerupe melodia gdseascd trebuie sd se pe unadinpaginile de ziar. 2.Materiale: ziare.a. astfel: jucdtorul In primaechipd. Cdstigd ziarul pe care sunt g r u p a f ic ei ma i mu l fid a n sa to ri . Urmdtorul ultimul coechipier g. preddgtafeta gi trece in gir. Conducdtorul de joc noteazd pozifiaechipelor. nu este scorulrealizal se anuleazigi punctajul reincepe de la 1. obfinAnduse un punctaj. la o distan{d de 2-3 metri fatd de cercul format. ln final rdman doud pagini de ziar. Mingea treceastfel fdrdintrerupere de la un jucdtor la altul. care are mingeao aruncdceluidin stdngasa. Conducdtorul pe josmaimulte de joc rdspdndegte pagini de ziargi dd drumul unei melodii la casetofon. Rdnd se scoate cdteo foaie de ziar.VArsta: toatev6rstele . puncteazd scorul strigAnd unu. Fiecare echipd capdtd o minge.VArstd: toatevArstele . scorulgi schimbd Acum echipaa paseazd douaformeazd cercul.Joc de interior .Jocde exterior .d. revinela locul lui.m. In cazulin caremingea prinsd. reface traseul in momentul in care tofi jucdtoriidin echipdau parcurstraseul.primuljucdtordin gir (cel care are mingea)incepesd alerge.in carejucdtorii se gdsescla o anumitd depdrtare unul fafd de celSlalt (se va aprecia distanfa potrivitd in funcf ie de v6rsta participantilor).

Materiale: o cutiecu rafede biroupentru fiecare echipd Fiecare primegte echipd o cutiecu agrafe de birou. 29 . carese vor schimba dupd o regulddinainte stabilitd.Jocde interior . La semnalul joculse desfdgoard de incepere.Joc de interior . Se stabilegte pe caretrebuie traseul si-l parcurgd mumia. intr-unanumitinterval de timp. s. Echipele puncteazd se in funcfie de: duratainfdgurdrii mumiei. echipele urmeazd sd confecfioneze girag cAteun din agrafelegAndu-le intr-unlanf continuu. intr-un timpcAtmai scurt.infdgurdtorii incepsd bandajeze mumiile. la o distanfd de 1-2 metri.care a fosttrasatd joc de cdtreconducdtorul de cu un bdf sau o cretdin funcf ie de terenul de joc. De asemenea.Materiale: un bdt sau o cretd Echipele se agazdin giruri paralele. uN gtRAG oRtctNAL .3. un infdgurdtor de mumie. Urmdtorii membriai echipelor vor continua sdritura din locul in care au terminat-o cei dinaintea lor.V6rsta : 11 . MUMIA . SARTTURA itt Luructur . durata desfdgurdrii mumiei.VArsta: toatevArstele . poate mumia fi formatd dinmaimultepersoane.duratatraseului. cu excepfia capului. aspectul sulului refdcut.primiidin gir vor executa pe o sdriturd in lungime. astfel: .Ultima partea jocului o reprezintd desfdguratul murniilor.Conducdtorul de joc arc posibilitatea sd demonstreze cd un efortin cornun estesuperior unuiefortindividual. Cagtigd echipa careare cel mailunggirag. gi el o datdin lungime sdrind ! 4.Joc de exterior .Mumiile vor parcurge un traseu de vitezd fdrdsd-girupdbandajur. . in final se va mdsura lungimea sdriturilor comune.1 4 ani . se pot desemna mai mulfi infdgurdtori gi desfdgurdtori de mumii. de hartie In cazulin caresuntmai multde 3 jucdtori intr-o echipS. La semnal.in dreptul linieide start. . care va fi marcatd teren.Materiale: un sulde hArtie i e n i cdpentr ufiecar eechipd Dinfiecare echipd se alege gi un desfdgurdtor o mumie.Vdrsta: 7-11ani .

d.de exernplu 3-5 minute.9. in rand. vor incerca sd umple paharul transportind apa oi. La semnal. La o distanrao'e 3-4 metri in fafa linieide start.Joc de exterior .respectAnd regulile uneigtafete. participanfii respectdnd regulile uneigtafete. Echipelese agazd in giruriparalele in dreptullinieide start. igi vor treceunutaltuia liOura p. pentru fiecare echipd.u n p a har . La o anumitd distanfd. membrii echipelor urmeazd sd confecfioneze o franghie de salvare d'inhainebroi.m. SALVEAZA-T|PHTETENUL ! . primuldin gir aleargdgi ia o agrafddin grdmada echipei slle. cagtigd echipa careare paharul cel m a ip l i n . Toli jucdtorii vor fi fericitali pentru ca au d-orit sa igi a. revine cu ea in mdnd. toate de aceeagidim ens i une.VArsta: toatevdrstele Materiale: nu suntnecesare echipele de salvare. franghia cea mairungd.o preddurmetorului gi trece in spatelecoechipierilor sdi. s" pylg in dreptur fi6carei ecnbe &tr rn-puil.'cagtiga echipa . sticra cu lingura. VARIANTA: Echipele stau in giruriparalele.r-g"i Intr-unanumit interval de timp.rteprietenur. revine. 6 .Joc de interior sau de exterio.o predd trece ultimul in gir. sa'inoate in mijlocul valurilor' etc' lmediat se formeazd . ""'rq' o v i""ga r('( de o alta. v.stabilit inainte de inceper* rolrrri.V d r s t a : 7 . Ei vor afla cu siguranfa cri nu intotdeauna grabaestecea mai bundsolufiel La sfargitul jocului se compard cantitatea de apddinpahare. va anunfa situaf ia disperatd in care se gdsegte un prieten: acesla poatjsd fi cdzut intr-o prdpastie. 30 conducdtorul de joc. Acestaaleargd cu agrafapiimitd. in dreptul primului din gir se punesticlacu apd gi lingura' iar in dreptul ultimului participanfii se punepaharul.9i J o c ulco n ti n u dp a n d ca n d u na din echipear e un gir ag for m atdin toateagr a fel e. frdnghiire se mdsoara.r[ o.r . Reamintim regulam.M a te ri a l e :o sti cl d .1a 1n i .in dreptulfiecdreiechipe se afld o sticld plind cu apd gi o lingurdde supa.entul uneigtafete: primul din gir executd cerinfele impuse de joc gi apoi treceultimul.a. pe care le vor innodaunelede altele'conducdtorul de joc trebuiesd veghezeca nu cumva entuziasmul care ii cuprinde pe jucStori sd ii iasepe acegtia preadezbrdcafi I ln final.lind cu apd. mimand ingrijo rarea. o lingur dde supd. in dreptul fiec6rei echipe se agazdpe jos un numdregalde agrafe. P A H A R U L C E L MA I P L IN VARIANTA Echipele se agazdin giruri paralele. pandcdndse ruleazd jucdtorii tof i din echipa respectivd gi primuljucdtor revine in pozifia initiald. La semnal gi intr-un anumit interval de timp foartescurt. .

CASAVRAJITC.T o f i c e i l al fip a rti ci p a n {i de incePer e gr upulde ciutator i. vor fi ascunse cartepogtald. Conducdtorul de joc trebuiesd pregdteascd gi va notape fiecare din ele diferitd va lipio hArtie de culoare cd(ilor pogtale spatele (solidaritate. zgomot sonor( ldtrat.car e la sem nalul fo rme a zd i n te re n .Se desemneazd careare voie sd ridice (singurul al echipei membru un culegdtor bucdtile din ascunzdtoare de comoard).Echipele de motor. chemaculegdtorul cdutdtor semnalu slo n o r secret. un paianjen). transformAndu-le cAte Bucdfile. vrdjitoarelor in casele Echipele aleargd capdtdun punct. prietenie. ebdnd echipelor. cu excepfia pe bucdfi.Joc de interior . in la munca echipd proverb carese referd sau un citatcelebru. semnal igi stabilesc in secret un anumit f l u i e r ae ttc. . reguli: anumite Se respectd . . de numdr Apoi le va decupa toatein acelagi pe raza unui in locuridiferite. cAteun comori. X Pe jocul in absenfaparticipanfilor. cea mai bundimitafie respectiv. participare astfelin adevdrate responsabilS). se f in de mAnd gi se i jucdtorii respectivd casa vrdjitoarei.Fiecare avAnd numaicarteapo$tal5 echipdtrebuie sd gdseascd Sisd recompund la so(i. coMoARA s. a l j o c u l u is e rd sp d n d e sc J I . culoarea trasd .Vdrsta:11-1 a4 ni . .). Echipele tragla sorfibucdfile rdmase.8. .Tof gi spune-mice ai invArtesccAntAnd intr-un anumitritm : Vinoin casa vrdjitoarei vdzut ! gi va intrerupe spunAnd: cdntecul cercului in mijlocul Conducdtorul de joc se gdsegte Eu vdd un $arpe( sau:un elefant. Echipa carereugegte animalului cu jocul final echipa In cAgtigd gi timpcAtse doregte.M a t e r i a leo lipici.ln momentulin care o bucaticd echipeia fost aparfinAnd de carte pogtald n u m a ie m i f A n d poate echipei respectivul descoperitd. CAuTAM .AREI .V A r s t a7 : . o hdr tiecolor atd.1 1a n i -Materiale: nu suntnecesare pentru echipa care sd reprezinte Fiecareechipd igi alege un colf al ?ncdperii forme azd un cerc. i l u stratd : ca rtep o g ta l d foarfecd.Joc de exterior . pentr u fiecar e echipd. e ch i p aca re re co mp u n e cel mai r epede I n f i n a l . se reface continud atAta Cercul cel mai marepunctaj. unei buc5fidin fiecare a n u m itte r i t o r i u .c on d u cd to rud de a discutadespr evaloar eacom or i l or l e j o c a re posibilitatea in ca dr ul par ticipanfii (se mn l fi ca fite a xte l o r )intr cum au colabor at d e s c o p e r i te .C AE t i g d car teapogtale. in agafel incAtsd imiteforma gi se aranieazd.

dopuri.Joc de interior.etc) urmdrindpas cu pas explicafiile indoifiun colf al foii de hArtie date.pixuri.Vdrsta: 14-18 ani .importanfa acesteia in cadrul comunitdfii. pentrureugita Rolul conducdtorului acestuijoc este foarte important.De exemplu: pentru a obfine un pdtrat. 1 1 . Se premiazdin funcliede: indlfime. Dacdmai mulfijucdtori suntde acord.conducdtorul trebuind sd prevadd minimum doudore pentru defdgurarea acestuia . numdrulde boabe de fasoleobfinut la licitafie.coordondndu-gi migcdrile. prezentare. Fiecare va primiun numdregalde boabede fasole.iN DOI . se poate incerca realizarea unor obiecternai complicate. de mai multe ori aceleagipersoane.o ruletd sau un centimetru de croitorie: boabe de fasole. plastilind. dupdcum esteagezat. tuburide carton. etc.banddadezivd. gi plastilind pentrua executa intr-un timpstabilit o construcfie cAt rnaiinaltd. diagonalele gi indoifi acumo desfacefi fiecare colf al hArtiei cdtrecentrul pdtratului. o pasdre.Fiecare unui pupitru. Acestjoc poateduradestul jocului de multtimp. o desfacefi.. gi unapentru ucdtori conducitor Se formeazd echipede doi. bandd adezivS. jucdtor urmeazd de mijlocpe toatddurata finAndu-se sd igi foloseascd nurnai mdnadreaptd sau stAngd.creioane.VArsta: 14-18 ani i\ . un coif. stabilitate. in clasd . pliafide doudori formaobfinutd. in fafa jocului. va construiun obiectdin foaiade hdrtie(o solnifd. ln final cdte un reprezentant al fiecdreiechipe prezintdconstrucfia. O C O N S T R U C T TO ER T G | N A L A '€%tra. care reprezintd baniicu carese vor cumpdra construcfiile.Partenerii de joc stauunulldngdaltul. construcfiilor Aceastaeste condusdde conducdtorul jucdtorii de joc. La licitafie participe tofi folosindboabelede fasole.Materiale: se vor refolosi cutiigoalede coca cola. un vapor.Fiecare echipd. In cazulin care conducdtorul de joc stdpdnegte bine tehnica japonezdorigami(figurirealizate prin pliere) gi la acestjoc participd din hAtie. o sfoard. Fiecare echipdprimegte un numdregalde materiale de construclie. Participanlii sunt incurajafisd se sfdtuiascd ?n cadrul echipelorasupra alegerii gi a modului obiectului de execufie. Dupdaceste prezentdri urmeazdvAnzarea prin licitafie. -Jocdeinterior . Conduc5torul de joc dd fiecdrei echipe o foaiede hdrtiegi se agazdin aga fel incAt sd fie vizut gi auzit de toatdlumea.de chibrituri. explicAnd scopul.beneficiind de o sumd m a i m a r ed e b a n i .Materiale: o foaiede hArtie &s. ei pot licita in comun. ambalaje. etc.dar care participant sd fie gi stabild. calitifileestetice. acum putelisd punefisolnifa pe masd.in picioare.rupefih6rtia. Explicafiile trebuiesd fie foarteprecise.pliafihArtiain aga fel incAt sd marcafi pdtratului.10. Jucdtorilor pentrua trebuie sd li se lase timp suficient executacomenzile.

etc. ieptene .. unorsportivi. Rind pe rdnd fiecareechipd va reprezenta fotografiaaleasd.V A r s t a1 : 4-18 ani . Prima echipdcare este gata fixeazdpe harta Europei cdgtigdnd lara respectivd.V A r s t a1 :1 .Joc de interior +.Joc de interior .Materiale: maimultefotografii sauimagini grupuri caresd reprezinte sau activitdti (crintdreli diverse de muzicd.) lA r&! \ /\ I -)l-JL-r ffi mt (f\ /4T$ r"i\ l /htl '[ft1[ . conducdtorul de joc aratdfotografia participanti. batistd. incercdnd sd imitecdt mai fidelpozifia gi activitatea personajelor. un dans.1a 8n i .12:. echipele mimAnd ceva specific (un m o n u m n et .( 13.V A r s t a1 : 1-14 a n i . banddadezivd Conducdtorul de joc trebuie jocul sd pregdteascd dintimp.) . premierea o nuntd. pe care le va decupa intr-un anumit numdr de bucdfi participanfilor. carton cororat. 33 .o i n tru n i re gcolar d. O EUROPA COMUNA . in funcfie de numdrul Acegtiavor trage la so4i cdte o bucdficd de carton9i se vor grupa in iunclie de culori. etc. etc.urmdndsd recompund gi sa pozifioneze capitala pe acesteia fara respectiva hartarezultatd. cAntece. creioane. u n c r e i o nu . Spectatorii urmeazd sd-lghiceascd. Joculpoatecontinua.)^\ . pe care sd o prezinte sub formdde mimd.?U (deexernplu: obiecte un ghemde ldnd.n tmorcov. celorlalfi care vor compara fidelitatea fotografiei vii cu originalul. o echipd de pompieri. FOTOGRAFIA VIE . SA JUCAMTEATRU 14l\ . un fel de mAncare. u np p u nz i a r . se rbar e u n e x a m e n .t | | h1 r\Y Echipelor li se acordd un anumit interval de timp. scene din filme. . Dupdce subiectul fotografiei va fi ghicit. 1 4 . 14.Fdrdsd se cunoascd obiectele din sac se stabilegte de la inceput o anumitd tematicd: din lumeabasmelor. jocul.Materiale: pentru fiecare echipd gdte se pre egteun sacin carese gdsesc "*.folosindu-se in mod obligatoriu de toate primite gi la caretrebuie obiectele sd participe cu tolii. fdriirespective un personaj celebru. p o l i ti cdo .Va copia. invitdnd cAteun reprezentant din fiecareechipdsd aleagduna din ele. "r". Echipele trebuiesd pdstreze secretul fotografiei alese. o partedin fdrileeuropene.Joc de interior .1 4 ani . Numaiconducdtorul joc de trebuiesd cunoascatitlul scenetelor. la o dimensiune gi pe cartoane convenabild de culoridiferite.Materiale: o hartda Europei.) Conducdtorul de joc agazdfotografiile cu fafain jos.pentru a pregdti o scurtd scenetd.

15.Jocde interior . articolul acestuia la unuldindocumente.bandd adezivd. in legdturd cu celedouddocumente De exemplu: .3 din Declarafia Universald a Drepturilor Omului) . ir t . 1 d i nD e c l a r a f U l dD r e p t u r i l o r Omului) .care estescopullor? . PREZENTARE DE MODA 4/'^ 4"G\ .l n / l u m i n a/ a c e s t e / i Conven/ [ iu i n / c o p i l/ i n s e a m n d / o r i c/e f i i n f a /u m a n d / c a r eI nu / ai implinit / incd / 18 lani.to *^-e. aplauzele vor rispdtimodelul celmaiapreciat. 1 d i r r C o n v e n f i a asupra Drepturilor Copilului) 16.Fiecare diferite echipdva avea gi prezentator un manechin. intrebdri.Cagtiga echipacare a refdcutcel mai rapid gi a recunoscut respectiv. dimensiunea in cuvinte. sau se stabilegte in prealabil o tematicd: rochiide sear6. din ziare Bineinfeles. asupra urilor Copilului. Conducdtorul acesteiactivitdfi urmeazd cele doud documente sd afigeze in aga fel incAtsd poatdfi ugorcititede tofi participanlii. segmentate articole dinaceste grupd primegte plic Fiecare un din careeste alcituit un confindnd toatecuvintele articolpe care urmeazds5-l refaca.bal mascat.UN IDEALCOMUN .Materiale:ziare vechi. cAteva documente.de exemplu colecfia de primdvar6. in echipe dupdcaregrupul de 3-4 persoane. croitori un de modi.care reprezintd casede modd. carton Scopulacesteiactivitdfi Declarafia estede a facecunoscute Universald a Drepturilor gi Convenfia Omului asupra Drepturilor Copilului.i (art.f.Materiale: gi Convdnfia un exemplar din Declarafia a Drepturilor Universald Omului plicuri.xt . l s e/ c o m p o r t e l u n e l el t a l dI de/celelalte/in/spiritu (ia i an i v e r s aa / flr a t e r n i t d f i . Fiecare echipd primegtematerialele necesarepentru a prezenta.care se executd directpe manechin vechi.care este responsabilitatea persoane fafdde aceste fiecdrei documente? jocului are pregdtite Conducdtorul in doud sau trei exemplare. l( a r t .Vdrsta: toatevArstele Se fomeazdechipe.etc.sunt respectate acestedrepturi respectate? ? Au fostintotdeauna . in funcfiede grupului. lipici. apartenenfa Exemplu: .foarfeci ace de gdmdlie.V A r s t a' 1 : 1-14 a n i :1 4 .cAndau fost elaborate? .Joc de interior .cineesteautorul acestor documente? . .Orice/ fiinld/ umand/ are/dreptul lla /vial6/ lal libertate / gi /la /securitatea / persoanei / sale./ chiarI dacd/ conform / legislafiei / nafionale / m a j o r a t u/l e s t e / r e c u n o s c u / t m a i l d e v r e m e . Se acorddo jumdtate de ord pentru studierea acestora. Se acorddun anumitinterval pentru de timp confecfionarea modelului ales.l e l s u n t / inzestrat e u l r a f i u n e / g/ic o n g t i i n f a / 9 i / t r e b lu lc sid e. .T o a t e / f i i n f e l/e umane /selnasc/libere/g i i e g a l e / i n / d r e p t ulrE i .Diferite se imparte potli puseparticipanfiloi'.1 8 ani .

atunci echipa va fi descalificatd.sd-l ocoleascd cu grijd balonul gi sd-l "mdture" apoi pAnd la linia de start.1 1a n i .atuncise va continua iar dacd gi cel de-al doilea balonse sparge. sd-giaducdaportul au avutposibilitatea continud povestirii.Sacul sd continue pAndcdndtoli jucdtorii. UN PRIETEN ADEVARAT . sd circule.cerejucdtorului povestea.participanfii de comunacord9i sd notezepe o urmeazd sA stabileascd pe caretrebuie foaiede hArtie10 calitdfi Se acordd sd le aibdun prieten adevdrat. 19. Copiiisunt agezafi lui sd aleagdun obiectdin sac ai din'stdnga apoi la un momentdat.Materiale: hArtie.. punct stabilegte pe rAnd. \4 primeEte Se formeazd (unulcu care se echipe9i fiecare echipd cdtedoudbaloane joacdgi unulde rezerva) gi o mdturd.1 a 4n i Materiale: doud baloanegi o mdturdpentrufiecare echipd.undeva predamdturaurmdtorului jucdtor. in echipe.va trebui sd un la o anumitd Fiecare distanfd.Conducdtorul o istorioard.Materiale:un sac cu diferiteobiecte jocului incepesd povesteascd in cerc. sparge. un anumitinterval de timppentru discufii. a9a incAtobiectulales sd joace un rol in poveste.ture" pandin acel punct. pe o foaiede hdrtie.1 8 ani . 1 1 .+- I sAcuLcu PovE$Tl 17. ia la construcf 18. cele10 calitdfi joc jumdtate Conducdtorul de le solicitd din ele. "md. sau se poateface gtafeta cu oud duse ?ntr-o principiul lingurd.orul de joc ii roagd Se compard ld'selectezeo singurdcaiitate. rimdndnd acela$i. VARIANTA Se pot folosioud in loc de baloane.1 4 .Dacd balonulse joculcu cel de rezervd.Se comparirezultatele.MATURA F . rezultatele Participanfii definifia au gdsitprobabil 9i se noteazd prietenului adevdrat. 35 . creioane.V A r s t a1 : 1-14 a n i .V d r s t a :1 1 -1 4a n i . grupului Fiecare echipdprezintd stabilite in urmadiscufiilor.Joc de interior . 1 4 -1 8a n i . sd aleagd in final conducdt. Fiecare la liniade startgi se echipd se aliniazd jucdtor.Joc de interior . .Joc de interior V d r s t a7 : .

Probaspecialdesteo surprizd pentrutofijucdtorii. cu o mingede ping-pong muiatdin vopsea. conducdtorul de joc (pregedintele comitetului olimpic)va prezentaprobeleolimpibe. tArAg.acestatrebuie paiului sd mutecu ajutorul (prinabsorblie) cat mai multeboabedintr-un castronag in celdlalt Se pot inventa9i alte probe hazlii. Aruncarea cu greutatea 2. pot Participanfii depunechiar un jurdmAnt promifdnd olimpic. Trasulla fintd.intr-unpanoupunctat. 4. JOCURILE OLIMPICE . O anumitdseriozitate va oferimai multhaz probelor inedite care urmeazdsd aibd loc.pregedintele fiecdrei comitetului olimpicexplicdin ce constdaceasta. $tafeta in doi 6.Punctajele fiecdreiechipese totalizeazd. 1. 1 4 -1 8a ni ide .Pregedintele comitetului olimpicnu va uita sd felicite tofi participanf ii acestei neobignuite ?ntreceri sportive. 5. $tafetain doise executdpe echipe. un pai gi un alt castronag gol. Fiecareechipdreprezintdo fard care participila jocurileolimpice. bronzgi argint. o gtafetdin dreptullinieide start. Trasul Ia lintd 5. Aruncareacu sulifa.e l[\\\ .Inaintea probe. 6.insd greutatea este o mingefdcutddin vatd ! 2.baloane.de-alunguluneidiminefi. carton. &d i. $tafeta combinatd 3. $tafetacombinatd soliciti participarea intregiiechipe:traseulla dus se executd iar la intorsintr-unpicior. Proba spxiald Tara Reprezentantul Loculoblinut Fiecare fard urmeazd sd igi aleagd participanfii la probeteolimpicegi numele acestora se trecepe panou. 3. intr-o limitd de timp de 3 minute.in dreptul Echipele se aliniazd ca pentru fdriirespective.Vd r sta :1 1 -1 4a n i . Aruncarea cu greutatea se va executa dupdregulile acestuisport.20. care este de fapt un pai. cd vor respecta regulile de fair play sportiv. dupd care urmeazd.Medaliile respective se confecfioneazd din hdrtiecoloratd. marieitor. Reprezentantul fiecdreiechipe capdtdun castronag cu boabede mazdre. Dupd ceremoniade deschidere. se aleargd in perechifinAndun batonumflat intre f runf ilejucdtorilor. Acesteavor fi trecutepe un panou in felul urmdtor: Probaolimpicd l.Jocde exterior paie. Acestjoc se poatejucaintr-otabdrdde vard. Aruncarea cu sulila 4. medalierea echipelor cu aur. Acestjoc urmdregte construcfia uneivictoriicomune.

SUS PE CER ECOLOGICA 5. CONCURSUL GUNOAIELOR 4. SPATEiN SPATE 16. GHTCE9TE ANTMALUL ! a. CAMPANTE 6. MIC DE TOT 13. CAREPLANTA? 17. CUTIAVIE 3. iru TIMPULUNEIPLIMBARI 9.1. UN TABLOU 7. SUS-JOS 15. GOPACUL NOSTRU 12. DESCOPERA. BINGO 14.. PLOUA ? 10.. LANTULVtU . lN PARC 2. 11.

joc de formele conducdtorur pr"gei"ii' foilede cont"i" desen'nd numai forme OecopaJi-.'ffidentificati i.. u se ff t5 c r i:l ii : :*i:'. echip.: n i[ e ! rJ ?l: at ra 3 S':1: lt ra "".3:. recunoscut .. il J. i{[ 3:'i """.f .eazd apoi ii f#ri:JiliJ''. de rirnitd o stabileste parcului."i... t.lni. "if"t notanic parculgi notand din timpvizitdnd activitate aceastd pregdtr$1.?'3:'! .:*:gi:i:iilTi"l"A:..r i r . derand rire deconcurs.^ti:l::.r .[.in 9i suprafafa o'effrt.e_ participantii se impart.1tfl:1!tffi::T?'1"til::ffif 'Hti:l3i1.1 1a n i ..".:: g " #. participantitor ir*ri'e pentru timp d."i"1" esalde fire de (conturur) urrriumdr inexistentffi:i*:: unorspecii careaparlin :k**.. cdteva speciile addugand-9i trunzetJJoi'aJ'o. l?:y" il . fi ri *. n o t A n d ii$??:i.:"'ffi 1".i.Materialgo autl' O' pregdte?t? jocului conducdtorul 9::f.:' va3X'.'iFi." echipS' jI'.tJ un fir de landde trunchiul se vormarca.'::::i:e'??ff f i:::*iiil'f "?1.'i r u o ilil.tJ.Joc de exterior creion. gJ?"j: i...?. n:?i : ff l' l : :'il.:l *-i{". materialele prim'egte echipd Fi.1 1 -'n^tt't' creion ' O't"'t' oo'tt't o'n nut"-' .'#f peo roaie ..r6"re direritd.oai ". i'i 3 : r.pl. i.:'l#"1.t"1i3i"ipa : XrT. Pentrua stabiliechiPa de tdnd' 9i firele cu carese"stidng ocazie Punctajele' stabilindu-se 2..'. este 9i". r tf o i l o r d e c o n c u r s c o p a c i i d i n p a r c . ^ ^n r r a i r r r n .f ii ffll *' ::F:* "::' : n9":" j . iN PARC-concurs .t il.t.i. CUTIAVIE .-nt".-^r^.3''""ii:. : *.puncte' gisepunc|eazdfiecaree|ementrecunoscL viu cu cinci pm gi'elemeniul T5. p" ..:"S'*il':i'::"Ji:ig. un cororatd.l. v v ! .'"11. i ffi l'.'J#i[:iiri'.Joc de interior --' ani 14 .:'iffi"J..3L3.-z riararo element S e c o m p a r d r 6 s p u n s u r i | e .1f cea dehdrtie . 38 .. cdin cutie lopiilor corect cu un descoperit. copac ai 3 puncte fiecare pentru punct 1 astfel: punctajul se sta'ilegte corectd' denumire va vizitadin nou copaciidin Parc' orupul tot cdgtigdtoare. jo i ?:' ru l.I'5J'ni'l? not.tiuaEinu*'Lace nt. echipd de fiecare copacii fiecare pentru resPectiv.ii.iiJ.9:..8:l.-.i"ril.j.V d r s t a7 : ... jocului' pentrupregdtirea . riecare penrru se necesare' f# ffi'rk.o"nt''ricali.

va in timpulactivitdtii de joc. jocului Succesul Acest concurspoatesd pari la primavedereo simpldborvoadS. cd urmeazdsd la inceputul de joc le va spuneparticipanfilor.iuc de mdnugi . sticle. scrisoare printr-un afigin de gunoi)pot fi mediatizate lipsacogurilor cu sprijinul va face se concursului primirieilau Mediatizarea ziarului local. partcipanfilor juca rolulunuireporter. concurs un parc.GUNOAIELOR 3. tragela sorfi un numdr Unuldin participanfi de exactitate in funcfie constelafii.Joc de interior sau de exterior . adresatd ecologicS. campanie la o adevdratd cd au participat participanfilor. echipd. .dopuri.) . punctajul reprezintd secrete Regulile intervalului de timpstabilit.rr{f* sd trebuie Toate echipele de cartonage. sau gdsegte marede gunoaie joc se vorfacefotografii . conducdtorul pe pungi categorii diferite ?n sortAndu-le cAtmai marede gunoaie o cantitate strAngd care vor fi (harti.Acesta conducdtorului foartemultde atitudinea depinde inifiativa.Vdrsta: 14-18 ani fiecare . Se puncteazd aceleagi alcdtuiascd 9i timpulde execufie.. pentrufiecare un aparat echip6.. pus la dispozifie constelafiile cu materialul alcdtuiascd VARIANTA . dar cd joculmai are gi nigteregulisecrete. participanfii sd recunoascd au avutocazia denumiride pe care sunt scrisediferite cartonage de joc pregdtegte Conducdtorul Fiecareechipdtragela sorfi un numdregal de cartonage 9i trebuiesd constelalii. gi acestuia Scopulacestuiconcurscdt rezultatele printr-o gcoald.etc.Materiale: etc. CONCURSUL . ( tipurile de gunoaie.VArsta: toatevdrstele . un bdf cu un cui in o pereche mod obligatoriu o foaie de hdrtie creion. in timpul unei tabere in care Acest activitateeste indicatdsd se desfdgoare pe cer principalele constelafii.Pentrua transformaaceastd activitate Tntr-un jocului. un vArf gi o pungd de plasticpentrufiecare de fotografiat.pentru castane. la sfArgitul anunfate cdt mai Tn pungio varietate jocului:de exemplu. dincarton 10-15steledecuPate o hartda cerului. 39 . participant. intregului Pe parcursul cantitdfile. luAnd interviuri 9i ldudAndu-le intrgunoaiele aruncate timp de interval intr-un anumit sd strAngs urmeazd Echipele pasionant. saupietre.Joc de exterior . respective..Materiale:in de cauc. carevor infelege 4. SUS PE CER. va cAgtiga echipacare sorteazd gunoiul cel maioriginal.

6. conferinfe. copiii adund timpde 5 minute diverse obiecte din naturd le gdsescpe jos. de obiectele 7. expozif etc. fdrdca acesta ce se prinde sd cunoascd este notat pe el.ECOLOGICA 5. ii.'pddure .Conducdtorul joculuiacorddalte 5 minute pentruca fiecare echipd sd facd un tabloudin obiectele adunate. Se puncteazd gi de calitdfile estetice.VArsta: toatevArstele . UI{ TABLOU . creion.Joc de interior . banddadezivd sauacede si ranle Conducdtorul de joc pregdtegte numeleunorviefuitoare biletepe carenoteazd din lumeaanimald. trebuie primul. Li se amintegte cd nu vor rupecrengi. care sd reprezinte in funcfie un anumeanimal. CAMPANIE .Materiale: hdrtie. echipa capdtd un punct. revistecu imagini din naturdgi cu imaginile unor dezastre ecologice.VArsta: toatevArstele . Dacd se ghicegte gi metoda mimat(scopul subiectul campaniei folositd).Joc de exterior : parc. asupraimaginilor comentariile Echipelorli se acorddun anumit a stabili timp (15 minute)pentru de comunacord prioritard pe careo considerd ( reciclarea care este campania ecologicd degeurilor.). Tofi participanfii trebuiesd descopereidentitatea viefuitoarei respective.protecfia curSfirea uneiplante animalelor. in funcfie din naturd caresuntidentificate corect.Materiale: fotografii. congtienti zare prinmass-media.Materiale: nu suntnecesare pe care lmpS(ifi in echipe. pe acestea. de colectare fonduri.V d r s t a1 : 1-14 ani .lrunze. sd cauteun alt interlocutor. participanfii conducdtorului Rolul de joc estede a introduce in acestsubiect facilitdnd prezentate. De exemplu:intrebare:Trdiegte (in cazul in apd? Rdspuns: delfinului) participant Fiecare are dreptul sd pundalteipersoane numai3 intrebdri. Dacdnu a ghicit. se r6spunde -danumaiprin da sau nu.Joc de interior . GHTCE$TE ANTMALUL ! . sau cartonage ilustrate reprezentdndu-le participant Pe spatele fiecdrui un cartonag. de exemplu. gi modulin care tineriise pot implica (participare directd in campanie. flori. protejarea pe calede disparifie) uneizone. adresdnd intrebdri La aceste intrebdri celorlalfi. Toate echipele urmeazdsd mimezeactivitatea respectivd. Cagtigd cel carea ghicit 40 .

Vdntulfncepesd batd.Cevairnportant pentru echilibrul naturii? Grupul se opregte pentru 5 minute. Fiecare gestva fi repetat de cdtrecopiitimpde go de secunde.Ceva moale? . PLOUA .Materiale: nu suntnecesare in timpul uneiplimbiri. 9. se batecu trei. Poli sd-miardfi: .Joc de interior .Cevacu 6 picioare? . cuvintele gi gesturile carele insofesc sunturmitoarele: .Cevaincovoiat? . conducdtoruljocului distribuie individual sauin echipe o foaie pe caresuntnotate de hartie urmdtoarele intrebdri: Copiiivor imita.se ridicdmAinile in sus . intr-o zonddelimitatd.furtuna se linigtegte.pddure .Cevace nu-gigdsegte loculin naturd? . pentrua descoperi gi nota rdspunsurile. iI.Uite un curcubeu. Acestea se citesc cu glastare.un degetin podulpalmei . se freacl palmele intre ele.Cevafdcutde mdnaomului? .se tropdiedin picioare ' P\o_aia se linigtegfe.se batecu un degetin podulpalmei ' Ploudmaitare.Rdsaresoarele. tofi copiiistrigd: Aaaaa! 41 . Acesta creeazd atmosfera potrivitd.fdrd sd vorbeascd toategesturile conducdtorului de joc.Cevaverdecu galben? .Ceva rogu? . insofind cuvintele cir lnumite gesturi.r\i . .se batecu doud-degete podur in parmei .g.lncepeploaia.se batecu trei degete in podurparmei .Cevaascutit? .Cevastrdlucitor ? .se transformd in furtunS. tund. povestind cumintr-ozi frumoasd de vard vAntul adund norii pe cer.Cevaalbastru cu alb? .VArsta: 7-11 ani . 9i cum apare din nou soarele.Ploudgi mai tare.Cevainalt gi drept? . fulgerd.Materiale: foaiede exerc \.Cevarotund? . incepe ploaia. se ridicd brafele deasupra gi se batescurtdin palme capului .Fulgerd.doud.Tund.Joc de exterior:parc.Vdrsta:toatevArstele .ITIMPULUNEIPLIMBARI .Cevametesos? .

pe tabelul Primul jucdtorii le vor b1ade inconluritoare. jucitor primegte un formular Fiecare natura in obiecte respectivele ce delcoperd pdtralet.Materiale: Pentru{iecarecopil. din naturd(conuri.SUS-Jos WPl 4W o talpd avdnd . scoici. un cosag. cAteun obiect B primegte al girului A. strigS'BINGO" tabelul 9i cAgtiga .Materiale: o colecliede obiecte hatle. jocul. rolurile. in naturd . BINGO . conducdtoruljocului iN SPATE 15.aceiacareau obiectele conducdtorului La semnalul in final sd le deseneze' respectivi nr partenerii dar fdrd sd le denumeasca.Noteazd uiltalit" caremigun5.Jocde exterior. din obiecte pe caresuntdesenate tip bingo.VArsta: toatevdrstele . Apoise schimbd cu obiectele. pdstreaz6 . o formd din carton care sd mijlocul cerul.Materiale: creion hdrtie.cu in iarbd.etc' bdtute frunzelor sunetul o albind. un lipet de pasdre.Joc de interior .flori. copiiistauintingi ce vdd prin talpa de carton:plantele' Apoi se intorc pe burtd. in celetreisituafii' tot ce au observat le ceresd spund in tn"r. care gi-a completat lor.9i examinezd'tot tot ce au observat' tdlpii pe marginea etc. interesante . detaliu. SPATE . Pe mdsurd in fiecare natura. crengi.agezdndu-se se grupeazd. luidin girul fie vdzutde perechea in sd le descrie urmeazd de joc.pene.a ri"sculte glasulnaturii: totald.spatein spate'astfelincAtsd doi.Joc de exterior .13.VArsta: 7-11ani .V A r s t a1 ani :1-14 pietre. etc.cAte Participanfii A 9i Bdoudgiruri: formeze membru gi un creion'Fiecare o foaiede hartie girului A primegte al membru Fiecare sd nu respectiv avind grijdca obiectul dinnaturd. desenele se compard .z^^ 14. creioane. un minutde linigte de vdnt. + pe jos. atenfie cu fafain sus9i privesc.).

conducdtorul Dacd este cazul. : bufn Exemplu veseld a unei lecfii de biologie.Care plantd poartdnumeleunui instrument clopofel. ? De exemplu: ldcrdmioare.sundtoare. .insecte. de pe propriul trdi organismul gdseascdloculintr-unuldin lanfurile carese lormeazd. BrAnduga. ifd>goarece>grAu. . . CARE PLANTA? .pdsdri.pundnd pentru a nevoie de care are cu numeleunuiorganism trebuiesd aibd un cartonag jucdtor trebuiesd incerces5-9i Fiecare sdu cartonag.16.Careplantdpoarti numede culoare albdstrele.Care plantd denumegte traista o unealtd? De exemplu:toporag. ciobanului. LANTULVIU . vor cdutasd formeze un lanf.Joc.inainte de Acest joc poate fi o demonstrafie acestuiatrebuie sd verificedacd tofi copiii au incepereajocului. . ochiul cocogului.peqti. se impartin echipe Participanfii jocului.4 jucdtori. coada ? De exemplu: poartd numele uneicozide animal goricelului. ? De exemplu: de imbrdcdminte pdldria garpelui.Care plantdifi aduce amintede stdri gi sentimente nu md uita. creioane pentru fiecare echipd: set de intrebdri urmdtorul de joc pregdte$te Conducitorul . .se oferd o explicafie cunogtinle despreacestsubiect. ? De exemplu: fetelor gofran. ciubofica rdndunicii. muzical? De exemplu: icd. gdlbenele. Intr-un anumitinterval i se prinde Fiecdrui Acesta jucdtorii mdnape umdrulaltuijucdtor. suficiente inainte de joc.Careplantdili aduceaminte rochifa rochia miresii.mamifere. . cucului. coadaracului.V A r s t a1 : 1 ' 1 4a n i . organismedin toate categoriile: jucdtor de timp pe spatecAteun cartonag. acede an[d pe care scrie cdte o denumirede cartonage de joc pregdtegte Conducdtorul plante. trompef . reptile.V A r s t a1 ani : 1-14 . limita acord de cornun Se stabilegte de 3. limba piciorul boului.Materiale : hdrtie.Materiale : cartonage.deinterior .Care plantd poartd numeleunei pdrfi din corpul viefuitoarelor ? De exemplu: mielului.degetdruf. Margareta.Careplantd coada calului. de timpgi punctajul -5: 17.Careplantda dat prenume Viorica. ? De exemplu: ..Joc de interior .