P. 1
Alte Jocuri pt copii

Alte Jocuri pt copii

|Views: 15|Likes:
Published by Silvia Misu

More info:

Published by: Silvia Misu on Dec 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2014

pdf

text

original

BoLNAVA 1.

PrsrcuTA
- Joc de interior - V d r s t a7 : - 1 1a n i - Materiale: nu suntnecesare Aceasta Copiiise agazdpe jos intr-uncerc.Unuldintreei este ales dreptpisicule. vine copii.Pisicula trebuiesa meargdin patrulabegi sd igi cauteun stepanprintre fiecare Dupd gi miorldie de trei ori cdt mai induiogdtor. pdn6 in dreptulstdpAnutui pe cap 9i sd spundfoarteserios, mAngdie pisiculei o sd trebuie stdpAnul mieunat, sau Biatamea pisiculdeste bolnavd!Dacd zAmbegte fdrd mdcar sd zAmbeascd,, igi cautdalt stdpAn. dacdnu, pisicufa devinepisicufd, copilul rAde, ? 2. CINEESTEDIRIJORUL - Joc de interior - V6rsta: 7-11 ani - trlateriale: nu suntnecesare se alegeun ln lipsaacestuia incdperea. Copiiistauintr-uncerc.[:lncopilpdrdsegte care cAntdin instrumentele prin diferite migcdri, celorlalli, care va comanda dirijor, la trompetd, la ghitard, la pian,la vioar5, in tobd,cAntatul Va imitabdtdile orchestrd. cAnd fie atentd sd gesturile dirijorului toate imite sd trebuie 9i etc.Orchestra la fluier, instrumentele. acestaschimbd este in orchestra in salScopilul, de joc recheame in care conducdtorul in momentul pofi! nu ai sd sd ghicegti in ritm Cine estediriiorul, plindmigcare, copiiicdntAnd gi seamacine este igi dea orchestrei sd migcdi'ile bopilul trebuiesd urmdreascd se alegealt Dacda ghicit, instrumentelor. schimbarea adicdcinecomandd dirijorul, gi joculcontinud. dirijor \.,-3. ADORMIT URIA$UL - Joc de interior - VArsta: 7-11 ani - Materiale: sauun un penar un scaun, un fular, carestd pe un scaunln Copiiistauintr-uncercmare.Unuldintrecopiieste Uriagul, sale se gdsegte la picioarele mijioculcercului,legat la ochi. in fafa Uriagului, pdzegte ?n chiar9i somn. pe careacesta o (penarul), comoara un copilcare cu degetul, ardtAnd joc vorbeascd, fdrd sd indica va de Conducdtorul in vArful de Uriag apropie sd se trebuie Copilul comoara. trebuiesd recupereze il simte,va DacdUriaqul fdrdsd fie simfit. gi sd incercesd ii ia comoara, picioarelor Dacd direclia din care a auzitzgomotul. scoateun urletfiorosgi va aratddirecfia de joc indicdun alt copil' copilulrevinela locullui gi conducdtorul este corectd, fdrd sd fie simlitde Uria9,?i va lua comoara sd recupereze Copilulcare reugegte locul.

4. AM PLECAT ir{ VaCANTA...
- Joc de interior - V6rsta: 7-11 ani - Materiale: nu suntnecesare

g e fin-t-u

sacul de cdldtorieperiula.de dinSi gi un elefant.Al treilea copil trebuie sd pund in saculde cdldtorie un obiectnou,dar fdrd sd uiteobiectele menfionate de primiidoi. Jocul continuitot aga,devenind tot mai dificil. in momentul in care un copiluitd sd enumere unuldin obiecte, iesedincercai joculcontinud fdrdel. E. aruonA,ANDRA...RUxANDRA

Copiiistau in cerc.Un copilspune:Am ptecatin vacanyd gi am pus fn saeul de periula cdldtorie de dinfi.Urmdtorul continud: Am ptecatin vacanta pus am fn Fi

- Jocde exterior - VArsta: 7-11ani - Materiale: nusuntnecesare
Copiii stauin cerccu fafaspreinterior. Un copilse plimbd in afaracercului, atingdnd rAndpe rdndcopiiipe umdrgi spunAnd de fiecare datd numeleAndra.AtuncicanO atingeun copil9i spune Ruxandra, cei doi copiiincepsd alergein jurul cercului in direcfiiopuse,incercdndsd revindcdt mai iute la locul Ruxandrei. primul,care ajungela loculrdmasliber,revine in cerc,cu fafain exteriorul gi nu poatefi cercului, atins a doua oard . Cel rdmaspe dinafari continud jocul in acelagifel. Jocul se termind in momentul in caretolicopiii suntcu faqa ?nalara cercului. 6. CORTINA - Joc de interior - VArsta:7-11 ani - Materiale: 15-20de obiecte micidiferite, o pdnzd Pe o masdin fafa copiilor se puneun anumit numir de obiecte. Conducdtorul de joc cheamd copiiiTn jurul mesei pentrua privi obiectele cu atenfietimp de cdteva minute.Dupi aceeaacoperd obiectele cu o pAnzd. Estedesemnat unuidin copiisd enumereobiectele expuse.Dacd acesta omiteunuldin obiecte, iesedin joc. CAgtigd copilul care reugegte sd enumere corect toateobiectele. VARIANTA Dupd ce obiectele au fost acoperite, conducdtorul de joc indepdrteazd unul din ele. Cortina se ridicd din nou gi copiii ghiceascd trebuie sd careobiectlipsegte.

7. PESTERA LUI ALI BABA

- Joc de interior sau de exterior - VArsta ani a n i ,1 4 - 1 8 : 11-14 participant, un sdculel pentru piatrd fiecare - Materiale: cdteo care pot fi ugor de formediferite, de joc alegegi spalddin timp,pietre conducdtorul in Pumn. ascunse lui Ali Baba(pietrele) de joc punecomoara se agazdin cerc.Conducdtorul Jucdtorii de un cerculuigi invitdpe fiecaresd-gialeageo piatrdprefioasd'Timp in mijlocul gi cu ajutorul simfuluitactil' sd le cunoascd sunt invitafi comorilor mlnuf posesorii intAmplare' sac ai redistribuite-la intr-un suntstrAnse Apoipietrele din m6ndTnmand,pe la sd circule ?ncep de joc,pietrele conducdtorului La semnalul {i vazute. in agafel incdts6 nu poata participanfilor, spatele s6-9irecupereze esteca fiecare perfecti. in linigte linta jocului Jbculse desfdgoard gi-a recuperat cd crede in care cineva in momentul simfultactii. piatrafolosindu-gi estea sa, o va punepe jos in Dacdintr-adevSr sd o priveascd. are dreptul comoara, in circuit. fata lui.Dacdnu, piatrareintrd piatra. gi-arecuperat pAndcAnd fiecare JoculcontinuS
8 . C H E L NE R U L

- Joc de interior - V A r s t a1 ani :1 - 1 4 - Materiale: nu suntnecesare trecepe rAndpe la fiecare chelner sunt in cerc.Cel carea fost desemnat Jucdtorii pentru a reveni cu comenzile puiti.ip"n! Ei ra comanda.lese apoi din incdpere clientce i-a adus pe tava imaginard' spunefiecdrui in timp ce servegfe clienfilor. care a retinutcel chelnerul CAqtiga este?nlocuit. o comandS care a gregit Chelnerul mai marenumdrde comenzi.

pantofii incurcali L cENugAneasn- Jocde interior - Vdrsta ani 1 :1 - 1 4 - Materiale: necesare sunt nu

'l
\.

se aliniazd Echipele avAndun numir par 9? jucdtoriGrupulesteimpd4itin echipe, fiecdrei cadrul [n start. linii de unei in dreptul ca pentruo gtafete, in giruriparaleie, 30 de joculuilasd perechilor Conducdtorul in perechi. se aEazd, coechipierii echipe, i9i echipe fiecdrei da: Rilndutdrept at secundepentru a se studia.Apoi dd coman intr-ogrdmaddfn fala mea. in momentulin pantofutdrept gi it depoziteazd descatld Rilndulstdngvinesd dd comanda: conducdtorul formafie, dreptrevine'in care randul echipain care jucdtorii pe aceasta. CAgtigd salegi o incatld pantoful'perechii caute juca9i in perechi' Joculse poate cel mai repede. suntincdlfafi

:L"j i tre b u ie..1-j:l:*i:"$:lill*'i5i.trcd giretur rnomentur pantof.f ".:"1."*:fl[i..ffi"?: sd sufrece XT.' . APA.il .:t:j.".=':vine. l.alal lil::ll"x..li.r.12.10. mairepede s-a schimbat in infdfigarea ce parteirlrufui.p. ATINGEREA COMORIT .lHi:""Jr'#'s"'.. to rcspate perechire inspa se te .Vdrsta: 11-14ani .t jiffi.?l::i. cagtiga echipa .'f"f :*:?*lis*i..ranriio)rr sd mute o. j.r. .:.i ll'il.i.6i1Xfffii.**** l:.V6rsta: toatevdrstele . 5fr 3::.l".iii. .':?fril'ffi*iiit..PAMANT..l".i.Vd r s t a :Z .!.:li."J #:ff 5il:..e s l:"#.JJril.# .in trebuie semnalur in i"i:::Ti"j. €ffiff:'ffi ji j.a. nasture agrata ra cdmagd.un prima toate obiectere de pe tavd.... o-ranJ.i:lil.f # "1 ffi'' : : 3 . primegte Perechife o boabd se potschimba de gijocul sepoate . gji.icit prirnul fasole.."T:?lli#: .1 i.'il:'y:T:i^f qiydTiJt. Copiii sunt impdrfifiin _--_-_---_.1 ru 1 J: #i ix'j'.:!.:':9..rr" .nnji'ii*i.Tx[. conducdtorr.:. ra in carerevinfafdin irgr. i:?f..cHtcEgTECE S-ASCHTMBAT ! .J."Lu. 11.e mici gi diferite agezate pe o tavd gi acoperite. iffi:itil":1'^..?'c"ntifice creion incdperii si o foaie de sunr ami'.?'..i:f.i"lo l?...uji.'. or..?"i""?.o. ** * ::.ril?'.""ni.i:#"d"n:Jffi j:"?::.chire etc.o^Ol.Joc de exterior .'o"J!:i:1"*"'1.mffi lnTilF...Joc de interior s6 ghic.-r! r.-- i:'!:..Jihff H::n".:1-:gogra. dinpdr.Fiecare onhini . gr".J.". .i?..i8..1rlii.t#i'"". naltie.T"::!.. sa Participanfii se a13za unur in fafaceruiralt.J .X?J?i'i:*.. hdrtiepentrufiecare creiongi echipd.?.Materiafe: 8-tO^.Hi:"i{':liiTtrii?#:t?ilJ.:i'iHTff il::JH".r^1.it?fl ?. cer ..'.:':.Joc de interior . i.rir' .# !i l.::ll'3:3f..f i:.l? itoesen.r?:."r" i"riJii""." ::lr I * ::i i ii i:lJ': :1 de !51#3hiliff repede inlocur . pe perechi..iffi sor .:ifl$:.Materiafe: boabede fasote .ffi?#iliil j::: .MAL .H?ff de exempru: $io.!5:. j.nn:"m.11 ani trasare pe [il.iiffir doud echioe.:fl.HT3nJli. iffii?S.ii r.'ff .t acestuia.Materiale: nu suntnecesare olsc.*.^tlflryrmeete.

n rant.atele dinm6niin m6nd. . care coniinud numdrdtoare de multiplu gapte sau. acestuia.trei gaPcd. Cinegregegte sd fie alert' joc. ?ntr-un de io" "r" pregeiite Conducdtorul uh un bdt de chibrit' de fasole.11-14 7-1 . CU IEPURA9I . ui i"prrrs.V d r s t a1 ani a n i . PADUREA .o piatrd.)' gapcd. sd circule in aia telincdtacestea de joc retrage conducdtorul s-a terminat.d2.1 4 ."p sd cAnte jucdtorilor.Materiale: necesare nu sunt in cerc. sd numere ei incepe participanfii cerc. suntagezafi Copiii patruldbufe' Al Al treilea: urechi.t 14.1 1a n i . o tn"*oto. doud continua: primul .cArE $APTE . KIM .cu fafain interiorul Participantii mici obiecte 20 de 9i cAtmai unnumdr sac. cifra9apJ9 careconfin zecilor in locul urmdtor: modul maidificilin deveni iocirt boate gapcd" doi (unu gapcd de cuvAntul urmatd zecilor cifra etc.). fdrdsd pe la sp.iepura7i cu doi:patruurechi. Cinea recunoscut obiectele obiecteeste cAgtigdtor.Jocde interior . o boabd un conde brad. 10 .al cdrui ritmtrebuie in acest ntenlL estefoarteimportantd 15.1 8 : 1-14 .numdr sd spundnumdrul trebuie care la persoana ajunge Cine respectiv' in loculnumdrului sd spund gapcd trebuie gapte. in pddureipt ldbute.. iesedinjoc.ln momentul cele mai multe dupdpipdit9i a memorat din cerc. etc.V d r s t a7 ani : .VArsta: ani 1 ani.Tr 13.Al gaselea Al cincile patrulea:' in pddure.acea persoand gregegte.37.un.1 1 . participanfii etc.Al doilea spune do. .1 4 . iarconducdtoruljoculuj in.Joc de interior . dilerite(o gumd. in pddure. se multiplicS saucuvinte numeie toatecelelalte acestmoment g'a'm'd' cutreiiepuragi continud Jocul hop'hop. iesedinjoc. 'pand.Materiale: nu suntnecesare cu glastare.Materiale: necesare sunt nu la spate' acestuia 9i cu mainile stauintr-uncerc.La semnalul o monedd. ?e vatd.Joc de interior . in carecAntecul fie vdzute..i 9i din copilreincepe: a : hop.Unuldintre intr-un stauagezafi CAndnumdrdtoarea in sensulacelorde ceasornic. in cercobiectele introduce .)se spune 117.' dinsac.

Acestastd in mijlocul un cerc ai se alegeun conducdtor Se formeazd cAnd Atunci de ceas. Oglinda va reflecta migcdrile gi expresiile persoanei reale.. iar cealaltd este persoana reala. gi joculcontinud la fel. Cel carea rdmas rdmas estecdgtigdtorul. i #6. gi iesedin joc. de exemplu 17. de joc direcfiamingii.O G L I N D A .VArsta: toatevArstele . CAnd vor imitaconducdtorul batistasau fulgulse afld in aer.se schimbd conducdtorul pentrua incercaatenliaparticipanfilor. acelor in sensul ritm rapid intr-un se paseazd Mingea cercului.Materiale: sauradio uncasetofon scaune. FR|GE .Se hazlie indeplinegte o poruncd in picioare. participanfii nemigcafi toliraman a atinspodeaua sau fulgul batista 9i mufi. poatestrigadin cdndin canO iesedin cerc.1.Cinenu schimbd frigider.Jocde interior .VArsta: vArstele toate . sd se agezepe un fiecare trebuie cdndesteopritd.VArsta: vdrstele toate . BATISTA . tfi 1 8 . scaun. astfelincdt o persoand Participanfii se grupeazdcAtedoi.Conducdtorul joculuistrigd frige. trebuie de joc cAnd direcfia frig.Materiale: necesare nu sunt stau fafd in fafd. S C A U N E L EM U Z I C A L E . timp de un minut. Participanfii stauagezafi sau un {ulg. Perechile este oglinda. Atunci dansain jurulscaunelor. gi altecuvinte. Se face un cercdin scauneagezate 'vor participanlii cAntd.Jocde interior . Apoi rolurile se schimb5.Jo c d e i n t e ri o r .:J . va fi cu scaunelor Numdrul cu fa[aspreexterior. Ritmul lent.mimdndrAsulin hohote.Ultimul mai scoate un scaun 11 .Materiale: sau un fulgde pasdre o batistd de joc' se afldconducdtorul in mijlocul cdruia intr-un cerc.Vdrsta:toate vArstele M a t e r i a l eo : mi n de joc.1. migcdrilor trebuie sdfiefoarte 1 9 .Joc de interior . Cdt timp muzica unul mai putindecdtcel al participanfilor.Cate vreme Acestaaruncdin aer o batistd de joc.

1 1 ani) Subiectul: aventurile uneifamilii de goricei. Roadetot Roadeincet Cdinele. POVE$TI TNTERACTTVE . sd tropdieetc.Roademulteasa (mama). agezafi saupe jos. s o l i c i t d a te n fi a .prsrca . japonez.povestitorul. cuvintecheie. Ceilalli copiitrebuie sd mimeze verbele de in funclie poate acfiune.VArsta: toatevdrstele . TAmplarul. sd o sd introducd un numAr personale gi sd vegheze participanfilor de roluri egalcu numdrul ca aceiparticipanfi joacerolul careau uitatsd-gi intr-un si iasddin joc. care de sute de ani duceauo viafdfoartelinigtitd. StdpAna casei. careestepersecutatd de o pisicd.Joc de interior .Exemple: Familia R o a d e m u l(t7 . personaje. Un turist etc. fie inventat 12 . cheie: Cuvinte Gestulresoectiv: se tro p d i e din picioar e se spune: miam-miam . Filmul sd existe cu adevdrat sau sd pe loc de povestitor.cagcaval Roluripersonale: (tatdl). povesteascd aibdcapacitatea sd improvizeze. (fiul). (un prieten).o atmosferd dinamicS. pentru personale Gestul toaterolurile esteacelagi: se bate de doud oridinpalrne. Gestulrespectiv: se bate odatddin palme gi o rotire pe i: o bdtaie din palmd loc.castel .20.1 8 ani) (conducdtorul Povestitorul de joc sau unuldin copii)incepesd povesteasci un film folosind cAtmai multeverbede acfiune. sunt gi igimanifestd nemulfumite in diferite moduri foarte supdrarea originale. Arhitectul. antrenant. Grddinarul.Ronfulef (mezinul). i mp l i ca n dp a r ticipar ea copiilorpe tot par cur sulacestor a . $oferul. Castelana. Primarul. Cuvinte cheie: . Ronfigor (un vecin).C opi i i facd gesturi (sd urmeaz6. trebuie sd cunoascd sd binepovestirea. sd anumite batd din palme. Participanfii staude obicei cerc pe scaune mare.) sau si scoatd anumite sunete.Zidarul. de imaginalia fieceruia. F i l m ed e a c l i u n e ( 1 4 . Conducdtorul de joc. acestuia Fantomele castelului. executd un anumit Rolurilecolective9i rolurilepersonale se explicdgi se distribuie la inceputul povestirii. Existd roluricolective.Materiale: nu suntnecesare Povegtile interactivesunt istorioarescurte. etc. gi roluri personale. la auzul cdroratofi participan[ii executdun anumitgest. Bucdtdreasa.la 360 de grade. atuncicdndsuntpronunfate anumite cuvinte. care creeazd.Detectivul. Nepotul.Ronf Roademult ica (fiica).CAinele. ( 1 1 . denumirile la auzulcdroranumai unul din copii diferitelor gest.1a 4n i ) Castelu clu f a n t o m e Subiectul: Un castel urmeazd de mogtenitorii sd fietransformat in muzeu.fantomd/fantome doudbeteidin palme Roluri personale:Castelanul.

AZI E ZIUATA iMPREUNA 4. CONEXIUNI 9. DESENUL 3.COMUNICAREA Modalitifi diferitede a emite gi recepta un mesaf ANIMALELEOR 1. TOALETAELEFANTULUI . iN TREN 6. FERMA PE SPATE 2. PERSOANA 8. MESAJUL 12.TAVACU OBIECTE 13. STARISI SENTIMENTE DISPARUTA 7.VAPORUL 9l PORTUL INTRERUPT 11. PUBLICITATE 10. SA DESENAM 5.

Conducdtorul de joc dd ultimului gir din un biletpe care este notatmesajulrespectiv.mdgar. Pentru inceput poate mesajul fi o silabdsau o figurd geometricd (triunghi. pot fi mai complicate dar mesajele in cazulunuigrupcarea mai experimentat acest joc. Printragerela sorfi.M a t e r i a l eh : A rti e cre .cocog. pariicipanIii in echipe.J o c d e i n te ri o r .Joc de interior .fiecare copilprimegte un bilet9i se imprdgtie.1 8a n i . gdind. cAtmai repede Joculse terminiatunci cdndtoateanimalele s-auregdsit.gAsc5. Ultimulreceptor va scriemesajulpe o {oaiecje hArtie. AZI E ZIUATA . giruri.patrulater). F ER M A A N IMA L E L OR .desenandu-l acestuia. cdine.Vdrsta:toatevdrstele . joc in care un anum it mesaj es te goptitla ureche.?n ariade joc. Acest joc este o variantda Telefonului fdrd fir. simpld cerc.Materiale: bilelele de h6rtie. incercdnd gdseascd sd-gi perechea. etc. 1 4 .1 . stauunulin spatele formdnd celuilalt. creion Conducdtorul de joc pregdtegte din timpbilefele de hdrtiepe care suntnotatenume ( in perechi) de animale domestice pentru pisicd.cal. Joculpoatecontinua jocului. in aga fel incAtnumele inscrise sd nu fie vizibile. ghicegte Dacdsdrbdtoritulnu cadoul.1 4a n i . ioane. Acestava transmite mesajul pe spatele celuidinfafalui. cu un cor al animalelor dirijat de conducdtorul Acesta introduce rdndpe rAndtoateanimalele. RAndpe randcopiiimimeazd un cadou pe caredorescsd ?lfacdacestuia. oaie. urmdrindu-se transmiterea corectd a acestuia de cdtr e m ai mul ti participanfi agezafi in gir.Joc de interior . f5rd sd cunoascd confinutul acestuia. Bilefelele se impdturesc.Vdrsta: 7-11ani .3. Se alegeun sdrbdtorif. DESENUL PE SPATE .toficopiii citesc numele de pe bilefel 9i incepsd vorbeascd timpde un minutin limbaanimalului respectiv. carepot cdntain cor sau ca solisti. La semnalul conducdtorului de joc. . 9i anumecdtedoudbilefele vacd.pe care o va inmdna conducdtorului de joc.Materiale: nu suntnecesare Copiiistau in cerc.V d r s t a :1 1 . Echipa care descifreazd mesajul cel mai repedegi cel mai corectcAgtigd un punct. rolulcu persoana schimbd respectivd. 22 . 2.

primesc Emifdtorii iar imagine.Vdrsta:toate vdrstele .Joc de interior . activitdfi Scopulacestei este reproducerea cAt mai pozifionare ( prindictarea exactda imaginii formd). doud triunghiuri urechile. Fiecareechipdtrage la sorfi un bilet gi timp de 3 minutepregitegteo singurd pe care ar urma sd o pund persoanei intrebare. doud elipseochii.4. corpul. vinde zarzaval femeie o care la orag.Joc de interior . in pagind. care un student de rdzboi. o doctorifd igi pregdtegte un examende specialitate.o elevd la liceulde aviafie.o pisicd poate fi reprezentatd printr-un formAnd cerc capul. de 2-3 persoane. Jucdtorii cd suntintr-un compartiment persoane de tren. care se agazdspatein spate. un autorde romanepolifiste. respective. un alt dreptunghi ferestrele. douddreptunghiuri Participanfii se impartin perechi ( emifdtorul 9i receptorul ).o casd poate fi reprezentatd printr-un un triunghiisoscelformAnd dreptunghi. se prezintd caretrebuie sd ghiceascd cu cinecildtoregte in tren echiparespectivd.Materiale: hdrtie. intr-unanumitinterval de timp. hArtie. acoperigul.M a t e r i a l e : u n n u md r d e i rn agini desenate egal cu jum dtate din num i r ul participanf ilor.un triunghi mic nasul. dimensiune.in compania sd unor necunoscute. joculuipregdtegte gi multiplicd Conducdtorul un anumitnumdrde imagini care sd reprezinte pot diferite geometrice. gi se compard. dar in care nu este permis indice sd niciunuldincuvintele de pe bilet.creioane. cu careurmeazd legeo conversafie. un cdntdref de muzicdrock. uga doudpdtrate . creioane I I Grupulse impartein echipe igi imagineaz6. SADESENAU inapneuruA . etc. dinpartea conducdtorului de joc aceeagi receptorii o hArtiegi un creion. joculuiare pregdtite Conducdtorul biletepe care sunt notate diferitegenuri de persoane. dar nu are voie sd dezvdluie ce anumereprezintd imaginea. IN TREN . acesteia. dictAnd geometrice gi pozifia figurile din care estecompusd acestora.un arc de cerc gura.o femeiesenator.la o anumitd distanld in agafel incdtperechile sd nu se poatdinfluenfa unele pe celelalte. Intrebdrile grupului. de exemplu: un veteran la teologie. un oval formAnd picioarele. Emifdtorul trebuiesd transmitd imaginea. iar un dreptunghi cogul. animale sau obiecte fi alcdtuite din figuri De care exemplu: .V A r s t a1 : 4-18 ani . un polifist. 23 . 5. in finalCesenele perechea rezultate CAgtiga se expun care a reugit sd emitdgi sd recepteze imaginea cea maifideld.

Pe rAnd. sd facieconomii floripersoanei cumperi 9i astdzi . De exemplu: de vArsta .te-aigAndit gi ai spartsticla sd facicuratin bucdtdrie de ulei.Materiale: nu suntnecesare Participanfii suntagezafi in cerc. Acestesitualii suntalesein funclie grupului. 9i trebuie . la ultimul jucdtor. gi-apierdut obiectele din aceasta ajutdndu-i sd facddiferite conexiuni. PERSOANA DISPARUTA .VArsta: peste14 ani .Materiale: pentru un sac plincu obiecte cAtmaidiferite fiecare echipd primegte Grupulse impartein doudechipe. de poliiiegi nu se cunoagte identitatea deoarece nu s-a gdsitnici un act in ele.{drdsd-iceripermisiunea.zdpadd-sdniufdcopii-gcoald Se reincepecu un cuvdntnou.de ziuata.ai reugit pe careo indrdgegti.notele talenu suntpreabune. plindcu obiecte Fiecare echipd o geantd jocului cdt mai diferite. De exemplu: libertateparticiparedemocrafiedrepturiresponsabilitaliegalitate. jocului participanfilor pe caresunt notatediferite Conducdtorul imparte bilete situafii. iepure-alb. gi cauza figurii. diferitete stdriemofionale acestora.V A r s t a1 : 1-14 a n i . gdsegti induntru o cartepe careo maiaveaiin bibliotecd. .1 4 .estenoapte. 8.fiecareparticipant numaiprin gesturi9r expresta urmeazd sd transmitd. STAB| 9r SENTTMENTE .6. . Fiecare echipdtrebuie sd descopere cAtmai multeamdnunte desprepersoana care geanta.etc. 7. primegti plinde nerdbdare gl un cadou foarte frumos il deschizi ambalat. CONEX|UNI .1 8 ani . motivdnd presupunerile fdcutecu ajutorul obiectelor din sac. cdt mai multeamdnunte despreacea persoani. Conducdtorul genfi anunfd cd aceste au fost adusela secfia posesorului. . ai cdzutcu bicicleta 9i s-au rupt. acesta nu 9i . egtisingur sd traversezi o pddure.ai luatpantalonii fratelui tdu. In final cdte un detectivdin fiecare echipd urmeazd sd prezinte rezultatele respectiv cercetdrilor.ai invitat prietenul cel maibunla un spectacol vinela intdlnire. 24 .Materiale:biletepe care sunt notatediferite situatii.Joc de interior . Unul dintre ei rostegte un cuvAnt. Urmdtorul trebuie sd spundun cuvdnt gi agamaideparte pAnd carearelegdturd cu primul.Joc de interior .VArsta: toatevArstele .Joc de interior . darcarnetul de notetrebuie semnat de pdrinli.

sonorsecret. respectiv personajul in tdcerenumele de pe tricounoteazd care recunosc sau acela/aceia al cdror desena fost identificat acelaI aceia Cagtigd personajul.iar celdlallvaporul.i i-l d I t ! 'rl .doud minute zgomotesau gesturi. INTRERUPT 11.Joc de interior . lasdtimppentru ca tricourile Conducdtorul intr-uncolf al desenului.V A r s t a1 : 4-18 ani . t . mesajele. fi rAndpe rdndemi[dtorul.admifAndu-se ca mesajulsd nu poatefi recepfionat jocul gi se intrerupe se compard Dupdunul.Vdrsta: toatevdrsiele . Cei care recunosc sd.VAPORUL 9l PORTUL . dupd carcvapoarele un semnal stabili pozitii jocului fixe. la o distanfd de 1 metruintreele. acesteia fdrdca numele ugoarS.Materiale: nu suntnecesare joculuiimpartegrupulin perechi. sdu din al treilea $irul din mijloctrebuiesd facd tot cincicuvintepartenerului posibilul orice fel de corect.Materiale: hdrtie. facdndpublicitate jocului fie admirate. in treigiruri agezate se imparte Grupul gir urmeazd un anumitmesajformatdin membrual primului sd comunice Fiecare gir. un minut pentru a au la dispozifie Perechile reprezintd sunt legatela ochicu fulare. jocului in care situafie s-au simlitmai ii intreabd La sfArgitul activitatii. 10.iar fiecarevaportrebuie sd emitdsemnalul au dreptul minuteporturile primulvaporajunsin porI. un jucAtor In cadrul perechilor Conducdtorul portul.Joc de interior .9. creioane gi creioane colorate. DeseneleurmeazZ persoanei respective. portulsdu Cagtiga regdseascd dupd sunet. careau reprezentat Apoirolurile 9i invers.Materiale: nu suntnecesare paralele.V d r s t a1 ani : 4-18 .Timp de cAteva porturite plaseazd in terenin diferite Conducdtorul secretsonor. colorate. rolurile fiecare sa poata igi schimbd in agafel incAt $irurile gi parazitul receptorul unuimesaj. conducdtorul joc ? gi proverb ilustreazd acest fost mai nepldcutd Existd care le-a un bine care 25 I I . PUBLICITATE . MESAJUL . uneivedetede muzicd care poartdastfel un tricou sd fie prinsepe spatelecopiiior. participant primegte o coaldde hArtie Fiecare un desencare face publicitate sd conceapd de timpurmeazd intr-unanumitinterval si apardscris.Joc de exterior . sd-gi jucdtorii vapoare devinporturi se schimbS.

calitatea pregdtitd hazlie.1 2 . undetimpde de joc intr-o Acegtia suntcondugi de cdtreconducdtorul intr-un anumitfel un 3 minute au dreptul sd priveascd o tavdpe caresuntarartjate fiecdrei numdrde obiecte. . acelagi echipdTgi desemneazl Fiecare un reprezentant. o noudacfiune avdnd conducdtorul acestuia Joculse poaterelua.Joc de interior .ia gdlelilecu apd. il freacd din nou.Joc de interior . altdincdpere.V A r s t a1 : 4-18 ani . boabe frunze. pe tavd.compardndu-se ln grupulmare. echipe.apoi proptegtescara de spatele acestuia.Co-echipierii acestora trebuiesd acestea ce obiectegi cum erau agezate pe care le au la dispozifie. in echipele respective.vor in echipele se intorcfiecare Reprezentanfii mimaacfiunea. echipdigi desemneazS. T AV A CU OB IE C T E . carese afldgi pe mesele anumit intr-un interval vor povesfi anumit de timp .TOALETA ELEFANTULU! .Se duce la elefant.Materiale: nu suntnecesare un reprezentant.Materiale: pietre. vdzutd de compozifia recompund. undetimp de c6tevaminute. un numdr egalde obiecte diferite: pentru fiecare fasole. il freacd cu peria pdnd unde ajunge. etc. reorezentantul joculuiaducetava cu obiectepentrua se comparacare ln final conducdtorul estemaifidelS. de cdtreconducdtorul Acegtia suntcondugi de la gradina le va citi o acfiune scurtd: Esteziua in care ingri|torulelefantului pe inarmeazd se cu doud galeli cu zoologicd trebuie sd-l spele acesta.ipi ia uneltelegi pleacd.fiecareechipd mesajelor transmise. coboardde pe scard.V A r s t a1 ani : 4-'lB . Fiecare undeacesta de joc intr-oaltd?ncdpere. va povesti ce a infelesdin mimd.lngrijitorul apd.'ii de o bucdlicdde zahdr. Reintorgi acegtia dar fdrd sd facd gesturi. scobitori. lor. cu obiectele lor. nasturi. compozifie 13. o perie cu coadd gi o scara. echipd de cantitate in juruluneimesepe care se afld aceeagi echipdeste agezatd Fiecare 9i fel de obiecte diferite. il cldtegte.

SALVEAZA-T| 8.GoNSTRUCTTE lN COMUN / CCLABORARE 1 .U N P R I E T E N 1 9 . J O C U R I L EO L I M P I C E r I 0 . SACULCU POVE$TI ADEVARAT 1 8 . U N $ | R A GO R T G T N A L 6.M A T U R A 2 0 . PAHARUL CEL MAI PLIN PRTETENUL ! 7.SAJUCAMTEATRU VIE 14. CAUTAMCOMOAHA 10. P R I N D EM I N G E A 2.iN DOr 1 1 . SARTTURA 4. CASA VRAJITOAREI 9.ZIARELE MUZICALE in lUruCrme 3. U N I D E A LC O M U N EE M O D A 1 6 . MUMIA 5 . P R E Z E N T A RD 17.O EUROPA COMUNA 13. FOTOGRAFIA 0 1 5 .O C O N S T R U C TO TE RTGTNALA 12.

astfel: jucdtorul In primaechipd. careva anunfa cu glastarescorul obfinut. puncteazd scorul strigAnd unu. Cdstigd ziarul pe care sunt g r u p a f ic ei ma i mu l fid a n sa to ri .Joc de interior .Materiale: ziare. ln final rdman doud pagini de ziar.d.d.Jocde exterior .m.primuljucdtordin gir (cel care are mingea)incepesd alerge. revinela locul lui. un radiosaucasetofon mulfi pe un ziar. mingea intrecoechipieri incercdnd sd oblind un scor cdt mai bun. ZIARELEMUZICALE . nu este scorulrealizal se anuleazigi punctajul reincepe de la 1. scorulgi schimbd Acum echipaa paseazd douaformeazd cercul.m.in timpce echipa intAi aleargd inconjurAnd cercul . Acesta prinzAnd-o.primaechipdformeazd un cerc.apoio paseazd urmdtorului careva striga doi 9. astfel incAt cei rdmagi trebuie sd gdseascd ii pentru soluf a se grupa cit mai 28 . reface traseul in momentul in care tofi jucdtoriidin echipdau parcurstraseul. preddgtafeta gi trece in gir. Conducdtorul de joc noteazd pozifiaechipelor.VArsta: toatev6rstele . Rdnd se scoate cdteo foaie de ziar.a.VArstd: toatevArstele . 2. la o distan{d de 2-3 metri fatd de cercul format. CAnd participanfii se intrerupe melodia gdseascd trebuie sd se pe unadinpaginile de ziar.in carejucdtorii se gdsescla o anumitd depdrtare unul fafd de celSlalt (se va aprecia distanfa potrivitd in funcf ie de v6rsta participantilor).a doua echipdse aliniazd intr-ungir. Urmdtorul ultimul coechipier g. Mingea treceastfel fdrdintrerupere de la un jucdtor la altul.Materiale: 2 mingimici jucdtorii conducdtorul de joc imparte in doui echipe astfelincdt: . Fiecare echipd capdtd o minge. PRINDE MINGEA-gtafeti/concurs . inconjoard cerculformatde primaechipd. joculincepe iar la semnalul conducdtorului. pe rAnd altfel sunteliminafi. joculse va intrerupe gi in prima echipd. 9i strigdstop. . obfinAnduse un punctaj.1. Conducdtorul pe josmaimulte de joc rdspdndegte pagini de ziargi dd drumul unei melodii la casetofon. In cazulin caremingea prinsd. au revenitin pozifiainifiald.a. In a doua echipd. care are mingeao aruncdceluidin stdngasa.

care a fosttrasatd joc de cdtreconducdtorul de cu un bdf sau o cretdin funcf ie de terenul de joc. Cagtigd echipa careare cel mailunggirag. De asemenea. de hartie In cazulin caresuntmai multde 3 jucdtori intr-o echipS.Conducdtorul de joc arc posibilitatea sd demonstreze cd un efortin cornun estesuperior unuiefortindividual.duratatraseului. un infdgurdtor de mumie. SARTTURA itt Luructur .Jocde interior .Materiale: un bdt sau o cretd Echipele se agazdin giruri paralele.in dreptul linieide start. astfel: .Materiale: o cutiecu rafede biroupentru fiecare echipd Fiecare primegte echipd o cutiecu agrafe de birou. durata desfdgurdrii mumiei. La semnalul joculse desfdgoard de incepere. in final se va mdsura lungimea sdriturilor comune.1 4 ani . MUMIA .V6rsta : 11 . cu excepfia capului. intr-un timpcAtmai scurt. poate mumia fi formatd dinmaimultepersoane. La semnal. echipele urmeazd sd confecfioneze girag cAteun din agrafelegAndu-le intr-unlanf continuu. Echipele puncteazd se in funcfie de: duratainfdgurdrii mumiei. care va fi marcatd teren. se pot desemna mai mulfi infdgurdtori gi desfdgurdtori de mumii.infdgurdtorii incepsd bandajeze mumiile. 29 .VArsta: toatevArstele .3.Materiale: un sulde hArtie i e n i cdpentr ufiecar eechipd Dinfiecare echipd se alege gi un desfdgurdtor o mumie.Mumiile vor parcurge un traseu de vitezd fdrdsd-girupdbandajur. la o distanfd de 1-2 metri. intr-unanumitinterval de timp. s.Vdrsta: 7-11ani . gi el o datdin lungime sdrind ! 4. . carese vor schimba dupd o regulddinainte stabilitd.Joc de interior .Ultima partea jocului o reprezintd desfdguratul murniilor.Joc de exterior . uN gtRAG oRtctNAL . .primiidin gir vor executa pe o sdriturd in lungime. Se stabilegte pe caretrebuie traseul si-l parcurgd mumia. Urmdtorii membriai echipelor vor continua sdritura din locul in care au terminat-o cei dinaintea lor. aspectul sulului refdcut.

entul uneigtafete: primul din gir executd cerinfele impuse de joc gi apoi treceultimul. membrii echipelor urmeazd sd confecfioneze o franghie de salvare d'inhainebroi. frdnghiire se mdsoara. 30 conducdtorul de joc. Toli jucdtorii vor fi fericitali pentru ca au d-orit sa igi a. La o anumitd distanfd.VArsta: toatevdrstele Materiale: nu suntnecesare echipele de salvare. igi vor treceunutaltuia liOura p. va anunfa situaf ia disperatd in care se gdsegte un prieten: acesla poatjsd fi cdzut intr-o prdpastie.1a 1n i . revine. SALVEAZA-T|PHTETENUL ! .o predd trece ultimul in gir.r-g"i Intr-unanumit interval de timp.respectAnd regulile uneigtafete. primuldin gir aleargdgi ia o agrafddin grdmada echipei slle. sa'inoate in mijlocul valurilor' etc' lmediat se formeazd . La o distanrao'e 3-4 metri in fafa linieide start. in rand. VARIANTA: Echipele stau in giruriparalele.rteprietenur.a.9i J o c ulco n ti n u dp a n d ca n d u na din echipear e un gir ag for m atdin toateagr a fel e.Joc de interior sau de exterio.V d r s t a : 7 . vor incerca sd umple paharul transportind apa oi. in dreptul fiec6rei echipe se agazdpe jos un numdregalde agrafe.in dreptulfiecdreiechipe se afld o sticld plind cu apd gi o lingurdde supa. toate de aceeagidim ens i une.r . pe care le vor innodaunelede altele'conducdtorul de joc trebuiesd veghezeca nu cumva entuziasmul care ii cuprinde pe jucStori sd ii iasepe acegtia preadezbrdcafi I ln final. participanfii respectdnd regulile uneigtafete.de exernplu 3-5 minute.u n p a har .lind cu apd.Joc de exterior . s" pylg in dreptur fi6carei ecnbe &tr rn-puil. sticra cu lingura. pandcdndse ruleazd jucdtorii tof i din echipa respectivd gi primuljucdtor revine in pozifia initiald. Ei vor afla cu siguranfa cri nu intotdeauna grabaestecea mai bundsolufiel La sfargitul jocului se compard cantitatea de apddinpahare.d. P A H A R U L C E L MA I P L IN VARIANTA Echipele se agazdin giruri paralele.m. La semnal. La semnal gi intr-un anumit interval de timp foartescurt. revine cu ea in mdnd. mimand ingrijo rarea. . pentru fiecare echipd. o lingur dde supd.stabilit inainte de inceper* rolrrri.9. cagtigd echipa careare paharul cel m a ip l i n . Acestaaleargd cu agrafapiimitd. in dreptul primului din gir se punesticlacu apd gi lingura' iar in dreptul ultimului participanfii se punepaharul. v.o preddurmetorului gi trece in spatelecoechipierilor sdi. 6 . Echipelese agazd in giruriparalele in dreptullinieide start.M a te ri a l e :o sti cl d . ""'rq' o v i""ga r('( de o alta. franghia cea mairungd.'cagtiga echipa . Reamintim regulam.r[ o.

Se desemneazd careare voie sd ridice (singurul al echipei membru un culegdtor bucdtile din ascunzdtoare de comoard). culoarea trasd .Vdrsta:11-1 a4 ni . prietenie.V A r s t a7 : . . .AREI .Echipele de motor. . ebdnd echipelor. Conducdtorul de joc trebuiesd pregdteascd gi va notape fiecare din ele diferitd va lipio hArtie de culoare cd(ilor pogtale spatele (solidaritate. vor fi ascunse cartepogtald. CAuTAM . un paianjen).c on d u cd to rud de a discutadespr evaloar eacom or i l or l e j o c a re posibilitatea in ca dr ul par ticipanfii (se mn l fi ca fite a xte l o r )intr cum au colabor at d e s c o p e r i te .Fiecare avAnd numaicarteapo$tal5 echipdtrebuie sd gdseascd Sisd recompund la so(i. a l j o c u l u is e rd sp d n d e sc J I .).T o f i c e i l al fip a rti ci p a n {i de incePer e gr upulde ciutator i. zgomot sonor( ldtrat. unei buc5fidin fiecare a n u m itte r i t o r i u . semnal igi stabilesc in secret un anumit f l u i e r ae ttc.C AE t i g d car teapogtale.8.car e la sem nalul fo rme a zd i n te re n . se f in de mAnd gi se i jucdtorii respectivd casa vrdjitoarei. in agafel incAtsd imiteforma gi se aranieazd. o hdr tiecolor atd. Echipele tragla sorfibucdfile rdmase. de numdr Apoi le va decupa toatein acelagi pe raza unui in locuridiferite. se reface continud atAta Cercul cel mai marepunctaj. reguli: anumite Se respectd . transformAndu-le cAte Bucdfile.ln momentulin care o bucaticd echipeia fost aparfinAnd de carte pogtald n u m a ie m i f A n d poate echipei respectivul descoperitd.Joc de interior . participare astfelin adevdrate responsabilS).1 1a n i -Materiale: nu suntnecesare pentru echipa care sd reprezinte Fiecareechipd igi alege un colf al ?ncdperii forme azd un cerc. vrdjitoarelor in casele Echipele aleargd capdtdun punct. coMoARA s. e ch i p aca re re co mp u n e cel mai r epede I n f i n a l . Echipa carereugegte animalului cu jocul final echipa In cAgtigd gi timpcAtse doregte.Joc de exterior . CASAVRAJITC. i l u stratd : ca rtep o g ta l d foarfecd. in la munca echipd proverb carese referd sau un citatcelebru.Tof gi spune-mice ai invArtesccAntAnd intr-un anumitritm : Vinoin casa vrdjitoarei vdzut ! gi va intrerupe spunAnd: cdntecul cercului in mijlocul Conducdtorul de joc se gdsegte Eu vdd un $arpe( sau:un elefant.M a t e r i a leo lipici. cea mai bundimitafie respectiv. pentr u fiecar e echipd. chemaculegdtorul cdutdtor semnalu slo n o r secret. cAteun comori. cu excepfia pe bucdfi. X Pe jocul in absenfaparticipanfilor. .

Fiecare echipd. Fiecare echipdprimegte un numdregalde materiale de construclie.Materiale: se vor refolosi cutiigoalede coca cola. o pasdre. de mai multe ori aceleagipersoane.de chibrituri. jucdtor urmeazd de mijlocpe toatddurata finAndu-se sd igi foloseascd nurnai mdnadreaptd sau stAngd. gi unapentru ucdtori conducitor Se formeazd echipede doi. Fiecare va primiun numdregalde boabede fasole. ln final cdte un reprezentant al fiecdreiechipe prezintdconstrucfia. -Jocdeinterior .beneficiind de o sumd m a i m a r ed e b a n i .in picioare. un vapor. dopuri. construcfiilor Aceastaeste condusdde conducdtorul jucdtorii de joc.etc) urmdrindpas cu pas explicafiile indoifiun colf al foii de hArtie date. bandd adezivS. In cazulin care conducdtorul de joc stdpdnegte bine tehnica japonezdorigami(figurirealizate prin pliere) gi la acestjoc participd din hAtie.Vdrsta: 14-18 ani .Joc de interior. o desfacefi. pentrureugita Rolul conducdtorului acestuijoc este foarte important. tuburide carton.iN DOI . explicAnd scopul. stabilitate. in fafa jocului. gi plastilind pentrua executa intr-un timpstabilit o construcfie cAt rnaiinaltd. ambalaje.creioane. plastilind.Partenerii de joc stauunulldngdaltul.banddadezivd.rupefih6rtia. etc. etc.pixuri. diagonalele gi indoifi acumo desfacefi fiecare colf al hArtiei cdtrecentrul pdtratului. se poate incerca realizarea unor obiecternai complicate.De exemplu: pentru a obfine un pdtrat. un coif. Explicafiile trebuiesd fie foarteprecise. care reprezintd baniicu carese vor cumpdra construcfiile. Conduc5torul de joc dd fiecdrei echipe o foaiede hdrtiegi se agazdin aga fel incAt sd fie vizut gi auzit de toatdlumea. Participanlii sunt incurajafisd se sfdtuiascd ?n cadrul echipelorasupra alegerii gi a modului obiectului de execufie.Fiecare unui pupitru. in clasd . acum putelisd punefisolnifa pe masd. calitifileestetice. numdrulde boabe de fasoleobfinut la licitafie. pliafide doudori formaobfinutd. 1 1 .pliafihArtiain aga fel incAt sd marcafi pdtratului.coordondndu-gi migcdrile. O C O N S T R U C T TO ER T G | N A L A '€%tra. Se premiazdin funcliede: indlfime..10. ei pot licita in comun.o ruletd sau un centimetru de croitorie: boabe de fasole.conducdtorul trebuind sd prevadd minimum doudore pentru defdgurarea acestuia .VArsta: 14-18 ani i\ . va construiun obiectdin foaiade hdrtie(o solnifd. Dupdaceste prezentdri urmeazdvAnzarea prin licitafie. Acestjoc poateduradestul jocului de multtimp. Jucdtorilor pentrua trebuie sd li se lase timp suficient executacomenzile.Materiale: o foaiede hArtie &s. prezentare. La licitafie participe tofi folosindboabelede fasole.importanfa acesteia in cadrul comunitdfii. o sfoard. dupdcum esteagezat. Dacdmai mulfijucdtori suntde acord.dar care participant sd fie gi stabild.

creioane.Joc de interior . Spectatorii urmeazd sd-lghiceascd. SA JUCAMTEATRU 14l\ .( 13. u n c r e i o nu . echipele mimAnd ceva specific (un m o n u m n et . Echipele trebuiesd pdstreze secretul fotografiei alese. 33 . u np p u nz i a r .t | | h1 r\Y Echipelor li se acordd un anumit interval de timp.) Conducdtorul de joc agazdfotografiile cu fafain jos. celorlalfi care vor compara fidelitatea fotografiei vii cu originalul. fdriirespective un personaj celebru. unorsportivi. batistd.Materiale: o hartda Europei. .12:.Materiale: maimultefotografii sauimagini grupuri caresd reprezinte sau activitdti (crintdreli diverse de muzicd. Dupdce subiectul fotografiei va fi ghicit. etc.Joc de interior . etc.) lA r&! \ /\ I -)l-JL-r ffi mt (f\ /4T$ r"i\ l /htl '[ft1[ . o echipd de pompieri.)^\ . carton cororat.folosindu-se in mod obligatoriu de toate primite gi la caretrebuie obiectele sd participe cu tolii.) . pe care le va decupa intr-un anumit numdr de bucdfi participanfilor.Va copia. Joculpoatecontinua. in funcfie de numdrul Acegtiavor trage la so4i cdte o bucdficd de carton9i se vor grupa in iunclie de culori.1a 8n i . la o dimensiune gi pe cartoane convenabild de culoridiferite.1 4 ani .V A r s t a1 : 1-14 a n i . pe care sd o prezinte sub formdde mimd. un fel de mAncare. FOTOGRAFIA VIE . conducdtorul de joc aratdfotografia participanti. un dans. invitdnd cAteun reprezentant din fiecareechipdsd aleagduna din ele. banddadezivd Conducdtorul de joc trebuie jocul sd pregdteascd dintimp.V A r s t a1 :1 . cAntece. premierea o nuntd.pentru a pregdti o scurtd scenetd.V A r s t a1 : 4-18 ani .o i n tru n i re gcolar d. se rbar e u n e x a m e n . 14. jocul. "r". 1 4 .Fdrdsd se cunoascd obiectele din sac se stabilegte de la inceput o anumitd tematicd: din lumeabasmelor.. ieptene . O EUROPA COMUNA . incercdnd sd imitecdt mai fidelpozifia gi activitatea personajelor. Rind pe rdnd fiecareechipd va reprezenta fotografiaaleasd. Prima echipdcare este gata fixeazdpe harta Europei cdgtigdnd lara respectivd. o partedin fdrileeuropene. scene din filme.n tmorcov.Materiale: pentru fiecare echipd gdte se pre egteun sacin carese gdsesc "*. Numaiconducdtorul joc de trebuiesd cunoascatitlul scenetelor.urmdndsd recompund gi sa pozifioneze capitala pe acesteia fara respectiva hartarezultatd. p o l i ti cdo . etc.Joc de interior +.?U (deexernplu: obiecte un ghemde ldnd.

Diferite se imparte potli puseparticipanfiloi'. cAteva documente. sau se stabilegte in prealabil o tematicd: rochiide sear6.cAndau fost elaborate? .3 din Declarafia Universald a Drepturilor Omului) . Se acorddun anumitinterval pentru de timp confecfionarea modelului ales.UN IDEALCOMUN . intrebdri. l( a r t . ir t . Fiecare echipd primegtematerialele necesarepentru a prezenta.care este responsabilitatea persoane fafdde aceste fiecdrei documente? jocului are pregdtite Conducdtorul in doud sau trei exemplare. croitori un de modi.Fiecare diferite echipdva avea gi prezentator un manechin.l n / l u m i n a/ a c e s t e / i Conven/ [ iu i n / c o p i l/ i n s e a m n d / o r i c/e f i i n f a /u m a n d / c a r eI nu / ai implinit / incd / 18 lani. Conducdtorul acesteiactivitdfi urmeazd cele doud documente sd afigeze in aga fel incAtsd poatdfi ugorcititede tofi participanlii.sunt respectate acestedrepturi respectate? ? Au fostintotdeauna . l s e/ c o m p o r t e l u n e l el t a l dI de/celelalte/in/spiritu (ia i an i v e r s aa / flr a t e r n i t d f i .1 8 ani .bandd adezivd.i (art. in funcfiede grupului.cineesteautorul acestor documente? . Se acorddo jumdtate de ord pentru studierea acestora.bal mascat. din ziare Bineinfeles. segmentate articole dinaceste grupd primegte plic Fiecare un din careeste alcituit un confindnd toatecuvintele articolpe care urmeazds5-l refaca. 1 d i r r C o n v e n f i a asupra Drepturilor Copilului) 16.Jocde interior . 1 d i nD e c l a r a f U l dD r e p t u r i l o r Omului) . carton Scopulacesteiactivitdfi Declarafia estede a facecunoscute Universald a Drepturilor gi Convenfia Omului asupra Drepturilor Copilului.V A r s t a' 1 : 1-14 a n i :1 4 .xt .care estescopullor? . asupra urilor Copilului.15. . aplauzele vor rispdtimodelul celmaiapreciat.care se executd directpe manechin vechi. articolul acestuia la unuldindocumente.T o a t e / f i i n f e l/e umane /selnasc/libere/g i i e g a l e / i n / d r e p t ulrE i .etc.f. . in echipe dupdcaregrupul de 3-4 persoane.Materiale:ziare vechi.to *^-e. PREZENTARE DE MODA 4/'^ 4"G\ .Joc de interior .l e l s u n t / inzestrat e u l r a f i u n e / g/ic o n g t i i n f a / 9 i / t r e b lu lc sid e. apartenenfa Exemplu: .Orice/ fiinld/ umand/ are/dreptul lla /vial6/ lal libertate / gi /la /securitatea / persoanei / sale.Materiale: gi Convdnfia un exemplar din Declarafia a Drepturilor Universald Omului plicuri.care reprezintd casede modd. lipici.de exemplu colecfia de primdvar6. in legdturd cu celedouddocumente De exemplu: .Cagtiga echipacare a refdcutcel mai rapid gi a recunoscut respectiv./ chiarI dacd/ conform / legislafiei / nafionale / m a j o r a t u/l e s t e / r e c u n o s c u / t m a i l d e v r e m e . dimensiunea in cuvinte.foarfeci ace de gdmdlie.Vdrsta: toatevArstele Se fomeazdechipe.

1 1 .Conducdtorul o istorioard.Joc de interior V d r s t a7 : .Dacd balonulse joculcu cel de rezervd.1 1a n i . un anumitinterval de timppentru discufii.Se comparirezultatele.+- I sAcuLcu PovE$Tl 17. 19.orul de joc ii roagd Se compard ld'selectezeo singurdcaiitate.sd-l ocoleascd cu grijd balonul gi sd-l "mdture" apoi pAnd la linia de start. sd circule. a9a incAtobiectulales sd joace un rol in poveste.va trebui sd un la o anumitd Fiecare distanfd. grupului Fiecare echipdprezintd stabilite in urmadiscufiilor. VARIANTA Se pot folosioud in loc de baloane.Joc de interior .atuncise va continua iar dacd gi cel de-al doilea balonse sparge. sau se poateface gtafeta cu oud duse ?ntr-o principiul lingurd. \4 primeEte Se formeazd (unulcu care se echipe9i fiecare echipd cdtedoudbaloane joacdgi unulde rezerva) gi o mdturd. Fiecare la liniade startgi se echipd se aliniazd jucdtor.participanfii de comunacord9i sd notezepe o urmeazd sA stabileascd pe caretrebuie foaiede hArtie10 calitdfi Se acordd sd le aibdun prieten adevdrat.V d r s t a :1 1 -1 4a n i . 35 .1 a 4n i Materiale: doud baloanegi o mdturdpentrufiecare echipd. 1 4 -1 8a n i . "md. rezultatele Participanfii definifia au gdsitprobabil 9i se noteazd prietenului adevdrat. rimdndnd acela$i.ture" pandin acel punct. ia la construcf 18.undeva predamdturaurmdtorului jucdtor.Materiale: hArtie. . UN PRIETEN ADEVARAT .V A r s t a1 : 1-14 a n i . in echipe.1 8 ani .MATURA F . atunci echipa va fi descalificatd..Joc de interior . sd aleagd in final conducdt. sd-giaducdaportul au avutposibilitatea continud povestirii.cerejucdtorului povestea. Copiiisunt agezafi lui sd aleagdun obiectdin sac ai din'stdnga apoi la un momentdat. sparge.Sacul sd continue pAndcdndtoli jucdtorii.Materiale:un sac cu diferiteobiecte jocului incepesd povesteascd in cerc. pe o foaiede hdrtie.1 4 . cele10 calitdfi joc jumdtate Conducdtorul de le solicitd din ele. creioane. punct stabilegte pe rAnd.

$tafeta combinatd 3. dupd care urmeazd. cu o mingede ping-pong muiatdin vopsea. Probaspecialdesteo surprizd pentrutofijucdtorii. $tafeta in doi 6. Reprezentantul fiecdreiechipe capdtdun castronag cu boabede mazdre. Aruncarea cu sulila 4. se aleargd in perechifinAndun batonumflat intre f runf ilejucdtorilor.acestatrebuie paiului sd mutecu ajutorul (prinabsorblie) cat mai multeboabedintr-un castronag in celdlalt Se pot inventa9i alte probe hazlii. o gtafetdin dreptullinieide start. cd vor respecta regulile de fair play sportiv. conducdtorul de joc (pregedintele comitetului olimpic)va prezentaprobeleolimpibe. 1. 3.intr-unpanoupunctat. Dupd ceremoniade deschidere. un pai gi un alt castronag gol. Trasulla fintd. Fiecareechipdreprezintdo fard care participila jocurileolimpice.in dreptul Echipele se aliniazd ca pentru fdriirespective. 1 4 -1 8a ni ide .Jocde exterior paie. Aruncarea cu greutatea 2.Pregedintele comitetului olimpicnu va uita sd felicite tofi participanf ii acestei neobignuite ?ntreceri sportive. marieitor. Proba spxiald Tara Reprezentantul Loculoblinut Fiecare fard urmeazd sd igi aleagd participanfii la probeteolimpicegi numele acestora se trecepe panou. 6. pot Participanfii depunechiar un jurdmAnt promifdnd olimpic.insd greutatea este o mingefdcutddin vatd ! 2. Aruncarea cu greutatea se va executa dupdregulile acestuisport. Aruncareacu sulifa. intr-o limitd de timp de 3 minute. carton. $tafetain doise executdpe echipe.20. 4.Inaintea probe. Acestjoc urmdregte construcfia uneivictoriicomune. bronzgi argint. care este de fapt un pai.Medaliile respective se confecfioneazd din hdrtiecoloratd. medalierea echipelor cu aur.pregedintele fiecdrei comitetului olimpicexplicdin ce constdaceasta. O anumitdseriozitate va oferimai multhaz probelor inedite care urmeazdsd aibd loc. Acestjoc se poatejucaintr-otabdrdde vard. Acesteavor fi trecutepe un panou in felul urmdtor: Probaolimpicd l. &d i.Vd r sta :1 1 -1 4a n i . tArAg. Trasul Ia lintd 5. $tafetacombinatd soliciti participarea intregiiechipe:traseulla dus se executd iar la intorsintr-unpicior.baloane.e l[\\\ . 5.Punctajele fiecdreiechipese totalizeazd.de-alunguluneidiminefi. JOCURILE OLIMPICE .

CONCURSUL GUNOAIELOR 4.. SUS-JOS 15. CAMPANTE 6. SPATEiN SPATE 16. UN TABLOU 7. 11. CAREPLANTA? 17. DESCOPERA..1. CUTIAVIE 3. GOPACUL NOSTRU 12. lN PARC 2. PLOUA ? 10. BINGO 14. iru TIMPULUNEIPLIMBARI 9. GHTCE9TE ANTMALUL ! a. MIC DE TOT 13. LANTULVtU . SUS PE CER ECOLOGICA 5.

copac ai 3 puncte fiecare pentru punct 1 astfel: punctajul se sta'ilegte corectd' denumire va vizitadin nou copaciidin Parc' orupul tot cdgtigdtoare.:l *-i{".1tfl:1!tffi::T?'1"til::ffif 'Hti:l3i1.f .:"'ffi 1".:: g " #. u se ff t5 c r i:l ii : :*i:'.?'3:'! .i..9:. jo i ?:' ru l.-^r^.3''""ii:.ii." echipS' jI'. ^ ^n r r a i r r r n .i"ril..tJ.:' va3X'.. i'i 3 : r. un cororatd.'..t il.'"11. iN PARC-concurs ."i. derand rire deconcurs.[. l?:y" il .I'5J'ni'l? not.Materialgo autl' O' pregdte?t? jocului conducdtorul 9::f.^ti:l::. riecare penrru se necesare' f# ffi'rk. jocului' pentrupregdtirea .1 1 -'n^tt't' creion ' O't"'t' oo'tt't o'n nut"-' .-z riararo element S e c o m p a r d r 6 s p u n s u r i | e .t. materialele prim'egte echipd Fi.'i r u o ilil.. 38 .r .'ffidentificati i.lni.j... r tf o i l o r d e c o n c u r s c o p a c i i d i n p a r c .1f cea dehdrtie .iiJ.eazd apoi ii f#ri:JiliJ''. este 9i".: n i[ e ! rJ ?l: at ra 3 S':1: lt ra "".:"S'*il':i'::"Ji:ig.r i r .3L3. i ffi l'. : *.r6"re direritd. v v ! .'#f peo roaie .i. n:?i : ff l' l : :'il.tiuaEinu*'Lace nt.. il J. t..:'iffi"J.t"1i3i"ipa : XrT. n o t A n d ii$??:i. "if"t notanic parculgi notand din timpvizitdnd activitate aceastd pregdtr$1.'iFi. p" ."i"1" esalde fire de (conturur) urrriumdr inexistentffi:i*:: unorspecii careaparlin :k**.puncte' gisepunc|eazdfiecaree|ementrecunoscL viu cu cinci pm gi'elemeniul T5..?.'::::i:e'??ff f i:::*iiil'f "?1.. Pentrua stabiliechiPa de tdnd' 9i firele cu carese"stidng ocazie Punctajele' stabilindu-se 2.oai "..tJ un fir de landde trunchiul se vormarca. gJ?"j: i.1 1a n i ..'J#i[:iiri'. cdteva speciile addugand-9i trunzetJJoi'aJ'o. cdin cutie lopiilor corect cu un descoperit.-nt".. CUTIAVIE .-...3:.Joc de interior --' ani 14 . participantitor ir*ri'e pentru timp d.Joc de exterior creion.:'l#"1.. joc de formele conducdtorur pr"gei"ii' foilede cont"i" desen'nd numai forme OecopaJi-.o"nt''ricali.in 9i suprafafa o'effrt.V d r s t a7 : . fi ri *. recunoscut .:*:gi:i:iilTi"l"A:. de rirnitd o stabileste parcului.8:l.f ii ffll *' ::F:* "::' : n9":" j .l.pl. i{[ 3:'i """.e_ participantii se impart. echip.". echipd de fiecare copacii fiecare pentru resPectiv. i.

) . pus la dispozifie constelafiile cu materialul alcdtuiascd VARIANTA . punctajul reprezintd secrete Regulile intervalului de timpstabilit. gi acestuia Scopulacestuiconcurscdt rezultatele printr-o gcoald.rr{f* sd trebuie Toate echipele de cartonage. va in timpulactivitdtii de joc.Joc de exterior . pentrufiecare un aparat echip6. va cAgtiga echipacare sorteazd gunoiul cel maioriginal. un vArf gi o pungd de plasticpentrufiecare de fotografiat.dopuri. adresatd ecologicS. respective. ( tipurile de gunoaie. in timpul unei tabere in care Acest activitateeste indicatdsd se desfdgoare pe cer principalele constelafii. intregului Pe parcursul cantitdfile.iuc de mdnugi .GUNOAIELOR 3. SUS PE CER..Materiale: etc. dar cd joculmai are gi nigteregulisecrete. 39 . tragela sorfi un numdr Unuldin participanfi de exactitate in funcfie constelafii.. carevor infelege 4. sau gdsegte marede gunoaie joc se vorfacefotografii .pentru castane. dincarton 10-15steledecuPate o hartda cerului.Acesta conducdtorului foartemultde atitudinea depinde inifiativa. cd urmeazdsd la inceputul de joc le va spuneparticipanfilor. participanfii sd recunoascd au avutocazia denumiride pe care sunt scrisediferite cartonage de joc pregdtegte Conducdtorul Fiecareechipdtragela sorfi un numdregal de cartonage 9i trebuiesd constelalii. partcipanfilor juca rolulunuireporter. participant. conducdtorul pe pungi categorii diferite ?n sortAndu-le cAtmai marede gunoaie o cantitate strAngd care vor fi (harti.Materiale:in de cauc. la sfArgitul anunfate cdt mai Tn pungio varietate jocului:de exemplu. concurs un parc.etc. jocului Succesul Acest concurspoatesd pari la primavedereo simpldborvoadS. saupietre. campanie la o adevdratd cd au participat participanfilor.Joc de interior sau de exterior .Pentrua transformaaceastd activitate Tntr-un jocului. echipd. CONCURSUL .Vdrsta: 14-18 ani fiecare . un bdf cu un cui in o pereche mod obligatoriu o foaie de hdrtie creion.VArsta: toatevdrstele . sticle.. Se puncteazd aceleagi alcdtuiascd 9i timpulde execufie. . luAnd interviuri 9i ldudAndu-le intrgunoaiele aruncate timp de interval intr-un anumit sd strAngs urmeazd Echipele pasionant. scrisoare printr-un afigin de gunoi)pot fi mediatizate lipsacogurilor cu sprijinul va face se concursului primirieilau Mediatizarea ziarului local.

flori. trebuie primul. 6.protecfia curSfirea uneiplante animalelor. Toate echipele urmeazdsd mimezeactivitatea respectivd.V d r s t a1 : 1-14 ani .Joc de interior . protejarea pe calede disparifie) uneizone. adresdnd intrebdri La aceste intrebdri celorlalfi.Joc de exterior : parc. Dacdnu a ghicit.Materiale: fotografii. se r6spunde -danumaiprin da sau nu.Materiale: nu suntnecesare pe care lmpS(ifi in echipe. conferinfe. fdrdca acesta ce se prinde sd cunoascd este notat pe el.'pddure . Cagtigd cel carea ghicit 40 . banddadezivd sauacede si ranle Conducdtorul de joc pregdtegte numeleunorviefuitoare biletepe carenoteazd din lumeaanimald.Joc de interior . GHTCE$TE ANTMALUL ! .VArsta: toatevArstele . sd cauteun alt interlocutor. Dacd se ghicegte gi metoda mimat(scopul subiectul campaniei folositd). CAMPANIE .VArsta: toatevArstele . de exemplu.Conducdtorul joculuiacorddalte 5 minute pentruca fiecare echipd sd facd un tabloudin obiectele adunate. pe acestea. asupraimaginilor comentariile Echipelorli se acorddun anumit a stabili timp (15 minute)pentru de comunacord prioritard pe careo considerd ( reciclarea care este campania ecologicd degeurilor. Tofi participanfii trebuiesd descopereidentitatea viefuitoarei respective. congtienti zare prinmass-media. De exemplu:intrebare:Trdiegte (in cazul in apd? Rdspuns: delfinului) participant Fiecare are dreptul sd pundalteipersoane numai3 intrebdri. UI{ TABLOU . Li se amintegte cd nu vor rupecrengi. ii.Materiale: hdrtie. Se puncteazd gi de calitdfile estetice. in funcfie din naturd caresuntidentificate corect.lrunze.). echipa capdtd un punct. de colectare fonduri. expozif etc. care sd reprezinte in funcfie un anumeanimal. creion. sau cartonage ilustrate reprezentdndu-le participant Pe spatele fiecdrui un cartonag. de obiectele 7. participanfii conducdtorului Rolul de joc estede a introduce in acestsubiect facilitdnd prezentate. copiii adund timpde 5 minute diverse obiecte din naturd le gdsescpe jos. gi modulin care tineriise pot implica (participare directd in campanie.ECOLOGICA 5. revistecu imagini din naturdgi cu imaginile unor dezastre ecologice.

Cevairnportant pentru echilibrul naturii? Grupul se opregte pentru 5 minute. conducdtoruljocului distribuie individual sauin echipe o foaie pe caresuntnotate de hartie urmdtoarele intrebdri: Copiiivor imita.Cevarotund? .fdrd sd vorbeascd toategesturile conducdtorului de joc. Fiecare gestva fi repetat de cdtrecopiitimpde go de secunde. Acestea se citesc cu glastare.Cevainalt gi drept? .Cevace nu-gigdsegte loculin naturd? .Materiale: foaiede exerc \.se batecu doud-degete podur in parmei . Acesta creeazd atmosfera potrivitd.Rdsaresoarele.lncepeploaia. povestind cumintr-ozi frumoasd de vard vAntul adund norii pe cer. .Uite un curcubeu.Cevametesos? . se freacl palmele intre ele. iI.Cevaincovoiat? .se batecu trei degete in podurparmei .Joc de interior .g.Joc de exterior:parc.se ridicdmAinile in sus . 9i cum apare din nou soarele.r\i .Cevaalbastru cu alb? . tofi copiiistrigd: Aaaaa! 41 .se tropdiedin picioare ' P\o_aia se linigtegfe. tund.Cevaverdecu galben? .Cevacu 6 picioare? . fulgerd.Tund.ITIMPULUNEIPLIMBARI .doud.Ceva moale? .Ceva rogu? . se ridicd brafele deasupra gi se batescurtdin palme capului . se batecu trei.VArsta: 7-11 ani . insofind cuvintele cir lnumite gesturi.Cevaascutit? . pentrua descoperi gi nota rdspunsurile.Vdntulfncepesd batd.Ploudgi mai tare.Materiale: nu suntnecesare in timpul uneiplimbiri. 9. cuvintele gi gesturile carele insofesc sunturmitoarele: .furtuna se linigtegte. PLOUA .Fulgerd. Poli sd-miardfi: . incepe ploaia.pddure . intr-o zonddelimitatd.se batecu un degetin podulpalmei ' Ploudmaitare.Vdrsta:toatevArstele .Cevafdcutde mdnaomului? .un degetin podulpalmei .Cevastrdlucitor ? .se transformd in furtunS.

conducdtoruljocului iN SPATE 15. care gi-a completat lor. jocul. etc.). pdstreaz6 .z^^ 14. un lipet de pasdre. luidin girul fie vdzutde perechea in sd le descrie urmeazd de joc. scoici.Joc de interior . Apoise schimbd cu obiectele. jucitor primegte un formular Fiecare natura in obiecte respectivele ce delcoperd pdtralet. atenfie cu fafain sus9i privesc.agezdndu-se se grupeazd. Pe mdsurd in fiecare natura.pene. pe tabelul Primul jucdtorii le vor b1ade inconluritoare. strigS'BINGO" tabelul 9i cAgtiga . in celetreisituafii' tot ce au observat le ceresd spund in tn"r. rolurile. desenele se compard .flori.cu in iarbd. BINGO . creioane. cAteun obiect B primegte al girului A. din obiecte pe caresuntdesenate tip bingo.Jocde exterior.V A r s t a1 ani :1-14 pietre.Materiale: creion hdrtie.9i examinezd'tot tot ce au observat' tdlpii pe marginea etc. crengi. in naturd .VArsta: toatevdrstele . un minutde linigte de vdnt.cAte Participanfii A 9i Bdoudgiruri: formeze membru gi un creion'Fiecare o foaiede hartie girului A primegte al membru Fiecare sd nu respectiv avind grijdca obiectul dinnaturd.Joc de exterior . din naturd(conuri.VArsta: 7-11ani . interesante . detaliu.spatein spate'astfelincAtsd doi.aceiacareau obiectele conducdtorului La semnalul in final sd le deseneze' respectivi nr partenerii dar fdrd sd le denumeasca.Materiale: o colecliede obiecte hatle.Noteazd uiltalit" caremigun5.SUS-Jos WPl 4W o talpd avdnd .Materiale: Pentru{iecarecopil. un cosag. SPATE .13. o formd din carton care sd mijlocul cerul.a ri"sculte glasulnaturii: totald. + pe jos. copiiistauintingi ce vdd prin talpa de carton:plantele' Apoi se intorc pe burtd.etc' bdtute frunzelor sunetul o albind.

Care plantd poartd numeleunei pdrfi din corpul viefuitoarelor ? De exemplu: mielului.deinterior .Materiale : hdrtie. ciubofica rdndunicii. Margareta.Careplantda dat prenume Viorica. ? De exemplu: de imbrdcdminte pdldria garpelui. limita acord de cornun Se stabilegte de 3.degetdruf. suficiente inainte de joc. coada ? De exemplu: poartd numele uneicozide animal goricelului. . cucului.V A r s t a1 ani : 1-14 .pdsdri. ochiul cocogului.Materiale : cartonage. ? De exemplu: . .sundtoare.Careplantdili aduceaminte rochifa rochia miresii.Joc de interior . LANTULVIU . vor cdutasd formeze un lanf. . gdlbenele.Care plantd poartdnumeleunui instrument clopofel. CARE PLANTA? . conducdtorul Dacd este cazul. trompef . Intr-un anumitinterval i se prinde Fiecdrui Acesta jucdtorii mdnape umdrulaltuijucdtor. .pundnd pentru a nevoie de care are cu numeleunuiorganism trebuiesd aibd un cartonag jucdtor trebuiesd incerces5-9i Fiecare sdu cartonag. de pe propriul trdi organismul gdseascdloculintr-unuldin lanfurile carese lormeazd. reptile..mamifere. ifd>goarece>grAu. creioane pentru fiecare echipd: set de intrebdri urmdtorul de joc pregdte$te Conducitorul . : bufn Exemplu veseld a unei lecfii de biologie.Care plantd denumegte traista o unealtd? De exemplu:toporag.peqti. ? De exemplu: ldcrdmioare.Care plantdifi aduce amintede stdri gi sentimente nu md uita.inainte de Acest joc poate fi o demonstrafie acestuiatrebuie sd verificedacd tofi copiii au incepereajocului. de timpgi punctajul -5: 17. BrAnduga. acede an[d pe care scrie cdte o denumirede cartonage de joc pregdtegte Conducdtorul plante. coadaracului. ciobanului. ? De exemplu: fetelor gofran. organismedin toate categoriile: jucdtor de timp pe spatecAteun cartonag.insecte. .se oferd o explicafie cunogtinle despreacestsubiect.Joc.Careplantdpoarti numede culoare albdstrele. .Careplantd coada calului. se impartin echipe Participanfii jocului. limba piciorul boului.V A r s t a1 : 1 ' 1 4a n i .4 jucdtori.16. muzical? De exemplu: icd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->