BoLNAVA 1.

PrsrcuTA
- Joc de interior - V d r s t a7 : - 1 1a n i - Materiale: nu suntnecesare Aceasta Copiiise agazdpe jos intr-uncerc.Unuldintreei este ales dreptpisicule. vine copii.Pisicula trebuiesa meargdin patrulabegi sd igi cauteun stepanprintre fiecare Dupd gi miorldie de trei ori cdt mai induiogdtor. pdn6 in dreptulstdpAnutui pe cap 9i sd spundfoarteserios, mAngdie pisiculei o sd trebuie stdpAnul mieunat, sau Biatamea pisiculdeste bolnavd!Dacd zAmbegte fdrd mdcar sd zAmbeascd,, igi cautdalt stdpAn. dacdnu, pisicufa devinepisicufd, copilul rAde, ? 2. CINEESTEDIRIJORUL - Joc de interior - V6rsta: 7-11 ani - trlateriale: nu suntnecesare se alegeun ln lipsaacestuia incdperea. Copiiistauintr-uncerc.[:lncopilpdrdsegte care cAntdin instrumentele prin diferite migcdri, celorlalli, care va comanda dirijor, la trompetd, la ghitard, la pian,la vioar5, in tobd,cAntatul Va imitabdtdile orchestrd. cAnd fie atentd sd gesturile dirijorului toate imite sd trebuie 9i etc.Orchestra la fluier, instrumentele. acestaschimbd este in orchestra in salScopilul, de joc recheame in care conducdtorul in momentul pofi! nu ai sd sd ghicegti in ritm Cine estediriiorul, plindmigcare, copiiicdntAnd gi seamacine este igi dea orchestrei sd migcdi'ile bopilul trebuiesd urmdreascd se alegealt Dacda ghicit, instrumentelor. schimbarea adicdcinecomandd dirijorul, gi joculcontinud. dirijor \.,-3. ADORMIT URIA$UL - Joc de interior - VArsta: 7-11 ani - Materiale: sauun un penar un scaun, un fular, carestd pe un scaunln Copiiistauintr-uncercmare.Unuldintrecopiieste Uriagul, sale se gdsegte la picioarele mijioculcercului,legat la ochi. in fafa Uriagului, pdzegte ?n chiar9i somn. pe careacesta o (penarul), comoara un copilcare cu degetul, ardtAnd joc vorbeascd, fdrd sd indica va de Conducdtorul in vArful de Uriag apropie sd se trebuie Copilul comoara. trebuiesd recupereze il simte,va DacdUriaqul fdrdsd fie simfit. gi sd incercesd ii ia comoara, picioarelor Dacd direclia din care a auzitzgomotul. scoateun urletfiorosgi va aratddirecfia de joc indicdun alt copil' copilulrevinela locullui gi conducdtorul este corectd, fdrd sd fie simlitde Uria9,?i va lua comoara sd recupereze Copilulcare reugegte locul.

4. AM PLECAT ir{ VaCANTA...
- Joc de interior - V6rsta: 7-11 ani - Materiale: nu suntnecesare

g e fin-t-u

sacul de cdldtorieperiula.de dinSi gi un elefant.Al treilea copil trebuie sd pund in saculde cdldtorie un obiectnou,dar fdrd sd uiteobiectele menfionate de primiidoi. Jocul continuitot aga,devenind tot mai dificil. in momentul in care un copiluitd sd enumere unuldin obiecte, iesedincercai joculcontinud fdrdel. E. aruonA,ANDRA...RUxANDRA

Copiiistau in cerc.Un copilspune:Am ptecatin vacanyd gi am pus fn saeul de periula cdldtorie de dinfi.Urmdtorul continud: Am ptecatin vacanta pus am fn Fi

- Jocde exterior - VArsta: 7-11ani - Materiale: nusuntnecesare
Copiii stauin cerccu fafaspreinterior. Un copilse plimbd in afaracercului, atingdnd rAndpe rdndcopiiipe umdrgi spunAnd de fiecare datd numeleAndra.AtuncicanO atingeun copil9i spune Ruxandra, cei doi copiiincepsd alergein jurul cercului in direcfiiopuse,incercdndsd revindcdt mai iute la locul Ruxandrei. primul,care ajungela loculrdmasliber,revine in cerc,cu fafain exteriorul gi nu poatefi cercului, atins a doua oard . Cel rdmaspe dinafari continud jocul in acelagifel. Jocul se termind in momentul in caretolicopiii suntcu faqa ?nalara cercului. 6. CORTINA - Joc de interior - VArsta:7-11 ani - Materiale: 15-20de obiecte micidiferite, o pdnzd Pe o masdin fafa copiilor se puneun anumit numir de obiecte. Conducdtorul de joc cheamd copiiiTn jurul mesei pentrua privi obiectele cu atenfietimp de cdteva minute.Dupi aceeaacoperd obiectele cu o pAnzd. Estedesemnat unuidin copiisd enumereobiectele expuse.Dacd acesta omiteunuldin obiecte, iesedin joc. CAgtigd copilul care reugegte sd enumere corect toateobiectele. VARIANTA Dupd ce obiectele au fost acoperite, conducdtorul de joc indepdrteazd unul din ele. Cortina se ridicd din nou gi copiii ghiceascd trebuie sd careobiectlipsegte.

7. PESTERA LUI ALI BABA

- Joc de interior sau de exterior - VArsta ani a n i ,1 4 - 1 8 : 11-14 participant, un sdculel pentru piatrd fiecare - Materiale: cdteo care pot fi ugor de formediferite, de joc alegegi spalddin timp,pietre conducdtorul in Pumn. ascunse lui Ali Baba(pietrele) de joc punecomoara se agazdin cerc.Conducdtorul Jucdtorii de un cerculuigi invitdpe fiecaresd-gialeageo piatrdprefioasd'Timp in mijlocul gi cu ajutorul simfuluitactil' sd le cunoascd sunt invitafi comorilor mlnuf posesorii intAmplare' sac ai redistribuite-la intr-un suntstrAnse Apoipietrele din m6ndTnmand,pe la sd circule ?ncep de joc,pietrele conducdtorului La semnalul {i vazute. in agafel incdts6 nu poata participanfilor, spatele s6-9irecupereze esteca fiecare perfecti. in linigte linta jocului Jbculse desfdgoard gi-a recuperat cd crede in care cineva in momentul simfultactii. piatrafolosindu-gi estea sa, o va punepe jos in Dacdintr-adevSr sd o priveascd. are dreptul comoara, in circuit. fata lui.Dacdnu, piatrareintrd piatra. gi-arecuperat pAndcAnd fiecare JoculcontinuS
8 . C H E L NE R U L

- Joc de interior - V A r s t a1 ani :1 - 1 4 - Materiale: nu suntnecesare trecepe rAndpe la fiecare chelner sunt in cerc.Cel carea fost desemnat Jucdtorii pentru a reveni cu comenzile puiti.ip"n! Ei ra comanda.lese apoi din incdpere clientce i-a adus pe tava imaginard' spunefiecdrui in timp ce servegfe clienfilor. care a retinutcel chelnerul CAqtiga este?nlocuit. o comandS care a gregit Chelnerul mai marenumdrde comenzi.

pantofii incurcali L cENugAneasn- Jocde interior - Vdrsta ani 1 :1 - 1 4 - Materiale: necesare sunt nu

'l
\.

se aliniazd Echipele avAndun numir par 9? jucdtoriGrupulesteimpd4itin echipe, fiecdrei cadrul [n start. linii de unei in dreptul ca pentruo gtafete, in giruriparaleie, 30 de joculuilasd perechilor Conducdtorul in perechi. se aEazd, coechipierii echipe, i9i echipe fiecdrei da: Rilndutdrept at secundepentru a se studia.Apoi dd coman intr-ogrdmaddfn fala mea. in momentulin pantofutdrept gi it depoziteazd descatld Rilndulstdngvinesd dd comanda: conducdtorul formafie, dreptrevine'in care randul echipain care jucdtorii pe aceasta. CAgtigd salegi o incatld pantoful'perechii caute juca9i in perechi' Joculse poate cel mai repede. suntincdlfafi

Vd r s t a :Z .6i1Xfffii...r.Materiafe: boabede fasote .J.f i:. conducdtorr..T"::!.r?:...11 ani trasare pe [il.alal lil::ll"x.:li.12.i ll'il.i"lo l?.:"1.r. gr".e mici gi diferite agezate pe o tavd gi acoperite.PAMANT. j.nnji'ii*i.uji."Lu.Tx[.# !i l.MAL . pe perechi.i.o.:':.l".i:lil."T:?lli#: .?.".. j.1 i.rr" ..t acestuia.**** l:.li..lHi:""Jr'#'s"'.!5:.J ....f ". o-ranJ.iiffir doud echioe..':?fril'ffi*iiit.10.?'."J #:ff 5il:.:fl.Hi:"i{':liiTtrii?#:t?ilJ.iii.'.nn:"m. cagtiga echipa .mffi lnTilF..::ll'3:3f.H?ff de exempru: $io.:ifl$:. 5fr 3::.trcd giretur rnomentur pantof."*:fl[i.. .?l::i. €ffiff:'ffi ji j. l.rir' ..cHtcEgTECE S-ASCHTMBAT ! .-- i:'!:.:':9.ffi?#iliil j::: .ffi"?: sd sufrece XT.i8.i:f. i.""ni.:t:j. iffii?S." ::lr I * ::i i ii i:lJ': :1 de !51#3hiliff repede inlocur .Joc de exterior .r^1.i?.?"i""?.ranriio)rr sd mute o. .Materiafe: 8-tO^. sa Participanfii se a13za unur in fafaceruiralt.il .t#i'"". cer .t jiffi..:i'iHTff il::JH".iffi sor ..".'il:'y:T:i^f qiydTiJt.a.:. ra in carerevinfafdin irgr.J..'o"J!:i:1"*"'1..it?fl ?.-r! r. to rcspate perechire inspa se te . hdrtiepentrufiecare creiongi echipd.Joc de interior .?'c"ntifice creion incdperii si o foaie de sunr ami'..i:#"d"n:Jffi j:"?::. naltie.X?J?i'i:*..f # "1 ffi'' : : 3 ..'.JJril.1rlii.icit prirnul fasole.'f"f :*:?*lis*i.p..Vdrsta: 11-14ani .i.*.e s l:"#.ril?'.^tlflryrmeete.:1-:gogra.. ** * ::. i:?f. 11. primegte Perechife o boabd se potschimba de gijocul sepoate ..Fiecare onhini . Copiii sunt impdrfifiin _--_-_---_.:L"j i tre b u ie.'ff . ..:!.ii r.' .:. gji. ATINGEREA COMORIT . mairepede s-a schimbat in infdfigarea ce parteirlrufui."r" i"riJii"".un prima toate obiectere de pe tavd.Materiale: nu suntnecesare olsc.!.l".HT3nJli. or.o^Ol.V6rsta: toatevdrstele .=':vine. dinpdr.Joc de interior s6 ghic..in trebuie semnalur in i"i:::Ti"j.chire etc. nasture agrata ra cdmagd.l? itoesen. APA.1 ru 1 J: #i ix'j'.# .. iffi:itil":1'^.Jihff H::n"..1-j:l:*i:"$:lill*'i5i.

n rant.1 8 : 1-14 . iesedinjoc. PADUREA . suntagezafi Copiii patruldbufe' Al Al treilea: urechi. ui i"prrrs.Materiale: necesare nu sunt in cerc.Tr 13.' dinsac.)se spune 117.numdr sd spundnumdrul trebuie care la persoana ajunge Cine respectiv' in loculnumdrului sd spund gapcd trebuie gapte. CU IEPURA9I .1 1 ..1 1a n i .V d r s t a7 ani : .Materiale: nu suntnecesare cu glastare.La semnalul o monedd. o tn"*oto. .1 4 . Cinegregegte sd fie alert' joc.)' gapcd.i 9i din copilreincepe: a : hop. 10 .VArsta: ani 1 ani.t 14. ?e vatd.atele dinm6niin m6nd. o boabd un conde brad. in carecAntecul fie vdzute. participanfii etc.Al doilea spune do.Materiale: necesare sunt nu la spate' acestuia 9i cu mainile stauintr-uncerc.. .Jocde interior . in cercobiectele introduce . ?ntr-un de io" "r" pregeiite Conducdtorul uh un bdt de chibrit' de fasole."p sd cAnte jucdtorilor. fdrdsd pe la sp.trei gaPcd. iesedinjoc.V d r s t a1 ani a n i .cArE $APTE .cu fafain interiorul Participantii mici obiecte 20 de 9i cAtmai unnumdr sac. se multiplicS saucuvinte numeie toatecelelalte acestmoment g'a'm'd' cutreiiepuragi continud Jocul hop'hop.37.al cdrui ritmtrebuie in acest ntenlL estefoarteimportantd 15. dilerite(o gumd. acestuia. doud continua: primul . in pddure. cifra9apJ9 careconfin zecilor in locul urmdtor: modul maidificilin deveni iocirt boate gapcd" doi (unu gapcd de cuvAntul urmatd zecilor cifra etc.iepura7i cu doi:patruurechi.Joc de interior .11-14 7-1 . etc. care coniinud numdrdtoare de multiplu gapte sau. 'pand. KIM .un. Cinea recunoscut obiectele obiecteeste cAgtigdtor. iarconducdtoruljoculuj in.acea persoand gregegte.d2.1 4 .Joc de interior .o piatrd.Unuldintre intr-un stauagezafi CAndnumdrdtoarea in sensulacelorde ceasornic. sd numere ei incepe participanfii cerc.). in pddureipt ldbute. sd circule in aia telincdtacestea de joc retrage conducdtorul s-a terminat.Al gaselea Al cincile patrulea:' in pddure.ln momentul cele mai multe dupdpipdit9i a memorat din cerc.

i #6.VArsta: vdrstele toate . FR|GE . Cdt timp muzica unul mai putindecdtcel al participanfilor. poatestrigadin cdndin canO iesedin cerc. de exemplu 17..Ultimul mai scoate un scaun 11 . va fi cu scaunelor Numdrul cu fa[aspreexterior. participanfii nemigcafi toliraman a atinspodeaua sau fulgul batista 9i mufi.Jocde interior . Acestastd in mijlocul un cerc ai se alegeun conducdtor Se formeazd cAnd Atunci de ceas.Vdrsta:toate vArstele M a t e r i a l eo : mi n de joc. Perechile este oglinda. Apoi rolurile se schimb5.Materiale: necesare nu sunt stau fafd in fafd. Se face un cercdin scauneagezate 'vor participanlii cAntd. de joc direcfiamingii. Ritmul lent.1.Materiale: sau un fulgde pasdre o batistd de joc' se afldconducdtorul in mijlocul cdruia intr-un cerc.Cate vreme Acestaaruncdin aer o batistd de joc. CAnd vor imitaconducdtorul batistasau fulgulse afld in aer.VArsta: toatevArstele . Participanfii stauagezafi sau un {ulg. scaun. S C A U N E L EM U Z I C A L E .se schimbd conducdtorul pentrua incercaatenliaparticipanfilor. Oglinda va reflecta migcdrile gi expresiile persoanei reale.Conducdtorul joculuistrigd frige.Materiale: sauradio uncasetofon scaune. Cel carea rdmas rdmas estecdgtigdtorul. gi iesedin joc. gi joculcontinud la fel. iar cealaltd este persoana reala.mimdndrAsulin hohote.1. trebuie de joc cAnd direcfia frig. gi altecuvinte. Atunci dansain jurulscaunelor.Jocde interior .Joc de interior . tfi 1 8 . sd se agezepe un fiecare trebuie cdndesteopritd. astfelincdt o persoand Participanfii se grupeazdcAtedoi.Jo c d e i n t e ri o r . migcdrilor trebuie sdfiefoarte 1 9 .Se hazlie indeplinegte o poruncd in picioare.Cinenu schimbd frigider. BATISTA . acelor in sensul ritm rapid intr-un se paseazd Mingea cercului.VArsta: vArstele toate .O G L I N D A .:J . timp de un minut.

F i l m ed e a c l i u n e ( 1 4 .povestitorul. etc.Ronf Roademult ica (fiica). $oferul. Primarul. (fiul).Zidarul.Detectivul. Castelana. sd tropdieetc.fantomd/fantome doudbeteidin palme Roluri personale:Castelanul. care creeazd. Grddinarul. agezafi saupe jos.o atmosferd dinamicS.Exemple: Familia R o a d e m u l(t7 . personaje.Materiale: nu suntnecesare Povegtile interactivesunt istorioarescurte. Nepotul.) sau si scoatd anumite sunete. Ceilalli copiitrebuie sd mimeze verbele de in funclie poate acfiune. Un turist etc. gi roluri personale. Bucdtdreasa. japonez. fie inventat 12 .20. executd un anumit Rolurilecolective9i rolurilepersonale se explicdgi se distribuie la inceputul povestirii.castel .C opi i i facd gesturi (sd urmeaz6. la auzul cdroratofi participan[ii executdun anumitgest.cagcaval Roluripersonale: (tatdl). trebuie sd cunoascd sd binepovestirea. TAmplarul. care de sute de ani duceauo viafdfoartelinigtitd. Roadetot Roadeincet Cdinele. sd anumite batd din palme. s o l i c i t d a te n fi a .VArsta: toatevdrstele . povesteascd aibdcapacitatea sd improvizeze.Joc de interior . StdpAna casei. de imaginalia fieceruia. acestuia Fantomele castelului. cheie: Cuvinte Gestulresoectiv: se tro p d i e din picioar e se spune: miam-miam . Participanfii staude obicei cerc pe scaune mare. atuncicdndsuntpronunfate anumite cuvinte. POVE$TI TNTERACTTVE . careestepersecutatd de o pisicd.1 8 ani) (conducdtorul Povestitorul de joc sau unuldin copii)incepesd povesteasci un film folosind cAtmai multeverbede acfiune. Cuvinte cheie: . i mp l i ca n dp a r ticipar ea copiilorpe tot par cur sulacestor a . cuvintecheie.1a 4n i ) Castelu clu f a n t o m e Subiectul: Un castel urmeazd de mogtenitorii sd fietransformat in muzeu.CAinele.la 360 de grade. Conducdtorul de joc.Roademulteasa (mama). sd o sd introducd un numAr personale gi sd vegheze participanfilor de roluri egalcu numdrul ca aceiparticipanfi joacerolul careau uitatsd-gi intr-un si iasddin joc. Ronfigor (un vecin). Existd roluricolective. Gestulrespectiv: se bate odatddin palme gi o rotire pe i: o bdtaie din palmd loc. Filmul sd existe cu adevdrat sau sd pe loc de povestitor.Ronfulef (mezinul).prsrca . (un prieten). ( 1 1 . sunt gi igimanifestd nemulfumite in diferite moduri foarte supdrarea originale. pentru personale Gestul toaterolurile esteacelagi: se bate de doud oridinpalrne. denumirile la auzulcdroranumai unul din copii diferitelor gest. antrenant.1 1 ani) Subiectul: aventurile uneifamilii de goricei. Arhitectul.

STARISI SENTIMENTE DISPARUTA 7.TAVACU OBIECTE 13. PUBLICITATE 10. iN TREN 6. DESENUL 3. CONEXIUNI 9. SA DESENAM 5. TOALETAELEFANTULUI .COMUNICAREA Modalitifi diferitede a emite gi recepta un mesaf ANIMALELEOR 1. MESAJUL 12. PERSOANA 8. FERMA PE SPATE 2. AZI E ZIUATA iMPREUNA 4.VAPORUL 9l PORTUL INTRERUPT 11.

1 4a n i . cu un cor al animalelor dirijat de conducdtorul Acesta introduce rdndpe rAndtoateanimalele. DESENUL PE SPATE .cal. urmdrindu-se transmiterea corectd a acestuia de cdtr e m ai mul ti participanfi agezafi in gir. 9i anumecdtedoudbilefele vacd. Pentru inceput poate mesajul fi o silabdsau o figurd geometricd (triunghi.gAsc5. cAtmai repede Joculse terminiatunci cdndtoateanimalele s-auregdsit. Conducdtorul de joc dd ultimului gir din un biletpe care este notatmesajulrespectiv.1 . gdind. Ultimulreceptor va scriemesajulpe o {oaiecje hArtie. Joculpoatecontinua jocului. rolulcu persoana schimbd respectivd. RAndpe randcopiiimimeazd un cadou pe caredorescsd ?lfacdacestuia. simpld cerc. f5rd sd cunoascd confinutul acestuia.patrulater).Materiale: nu suntnecesare Copiiistau in cerc.Materiale: bilelele de h6rtie.fiecare copilprimegte un bilet9i se imprdgtie.3. Acestava transmite mesajul pe spatele celuidinfafalui.pe care o va inmdna conducdtorului de joc.1 8a n i .Vdrsta: 7-11ani . giruri. Bilefelele se impdturesc. pariicipanIii in echipe. 2. 1 4 .M a t e r i a l eh : A rti e cre .mdgar.Joc de interior . in aga fel incAtnumele inscrise sd nu fie vizibile. pot fi mai complicate dar mesajele in cazulunuigrupcarea mai experimentat acest joc. F ER M A A N IMA L E L OR . AZI E ZIUATA .cocog. cdine.desenandu-l acestuia.Vdrsta:toatevdrstele . stauunulin spatele formdnd celuilalt. 22 . carepot cdntain cor sau ca solisti.V d r s t a :1 1 . oaie. .Joc de interior . ghicegte Dacdsdrbdtoritulnu cadoul. creion Conducdtorul de joc pregdtegte din timpbilefele de hdrtiepe care suntnotatenume ( in perechi) de animale domestice pentru pisicd.J o c d e i n te ri o r .?n ariade joc.toficopiii citesc numele de pe bilefel 9i incepsd vorbeascd timpde un minutin limbaanimalului respectiv. Printragerela sorfi. La semnalul conducdtorului de joc. Echipa care descifreazd mesajul cel mai repedegi cel mai corectcAgtigd un punct. incercdnd gdseascd sd-gi perechea. etc. ioane. joc in care un anum it mesaj es te goptitla ureche. Se alegeun sdrbdtorif. Acest joc este o variantda Telefonului fdrd fir.

creioane. 5.o elevd la liceulde aviafie. Fiecareechipdtrage la sorfi un bilet gi timp de 3 minutepregitegteo singurd pe care ar urma sd o pund persoanei intrebare. Intrebdrile grupului. vinde zarzaval femeie o care la orag.Joc de interior . un alt dreptunghi ferestrele. Emifdtorul trebuiesd transmitd imaginea. care se agazdspatein spate. un cdntdref de muzicdrock. etc. de exemplu: un veteran la teologie. dictAnd geometrice gi pozifia figurile din care estecompusd acestora. 23 .V A r s t a1 : 4-18 ani .Materiale: hdrtie. activitdfi Scopulacestei este reproducerea cAt mai pozifionare ( prindictarea exactda imaginii formd). uga doudpdtrate . primesc Emifdtorii iar imagine. Jucdtorii cd suntintr-un compartiment persoane de tren.in compania sd unor necunoscute.o pisicd poate fi reprezentatd printr-un formAnd cerc capul. acesteia. doud elipseochii. iar un dreptunghi cogul. intr-unanumitinterval de timp. un oval formAnd picioarele. o doctorifd igi pregdtegte un examende specialitate. doud triunghiuri urechile. dimensiune. joculuiare pregdtite Conducdtorul biletepe care sunt notate diferitegenuri de persoane. respective.un triunghi mic nasul. hArtie. dar in care nu este permis indice sd niciunuldincuvintele de pe bilet.M a t e r i a l e : u n n u md r d e i rn agini desenate egal cu jum dtate din num i r ul participanf ilor. dinpartea conducdtorului de joc aceeagi receptorii o hArtiegi un creion. in finalCesenele perechea rezultate CAgtiga se expun care a reugit sd emitdgi sd recepteze imaginea cea maifideld.la o anumitd distanld in agafel incdtperechile sd nu se poatdinfluenfa unele pe celelalte. animale sau obiecte fi alcdtuite din figuri De care exemplu: . joculuipregdtegte gi multiplicd Conducdtorul un anumitnumdrde imagini care sd reprezinte pot diferite geometrice. de 2-3 persoane.o femeiesenator. un polifist. cu careurmeazd legeo conversafie.Joc de interior .un arc de cerc gura.4. corpul. un autorde romanepolifiste. in pagind. dar nu are voie sd dezvdluie ce anumereprezintd imaginea. creioane I I Grupulse impartein echipe igi imagineaz6.Vdrsta:toate vdrstele . IN TREN . care un student de rdzboi. acoperigul. gi se compard. se prezintd caretrebuie sd ghiceascd cu cinecildtoregte in tren echiparespectivd. SADESENAU inapneuruA . douddreptunghiuri Participanfii se impartin perechi ( emifdtorul 9i receptorul ).o casd poate fi reprezentatd printr-un un triunghiisoscelformAnd dreptunghi.

darcarnetul de notetrebuie semnat de pdrinli. gi-apierdut obiectele din aceasta ajutdndu-i sd facddiferite conexiuni. De exemplu: de vArsta . plindcu obiecte Fiecare echipd o geantd jocului cdt mai diferite. iepure-alb. CONEX|UNI . 9i trebuie . motivdnd presupunerile fdcutecu ajutorul obiectelor din sac.de ziuata.zdpadd-sdniufdcopii-gcoald Se reincepecu un cuvdntnou. Conducdtorul genfi anunfd cd aceste au fost adusela secfia posesorului. In final cdte un detectivdin fiecare echipd urmeazd sd prezinte rezultatele respectiv cercetdrilor. De exemplu: libertateparticiparedemocrafiedrepturiresponsabilitaliegalitate. sd facieconomii floripersoanei cumperi 9i astdzi . de poliiiegi nu se cunoagte identitatea deoarece nu s-a gdsitnici un act in ele.notele talenu suntpreabune. 24 .6.Joc de interior .te-aigAndit gi ai spartsticla sd facicuratin bucdtdrie de ulei. primegti plinde nerdbdare gl un cadou foarte frumos il deschizi ambalat. gi cauza figurii.estenoapte.1 8 ani .V A r s t a1 : 1-14 a n i .1 4 . ai cdzutcu bicicleta 9i s-au rupt. .VArsta: toatevArstele . STAB| 9r SENTTMENTE . 7.Joc de interior . .Joc de interior . diferitete stdriemofionale acestora.ai invitat prietenul cel maibunla un spectacol vinela intdlnire. gdsegti induntru o cartepe careo maiaveaiin bibliotecd. . Pe rAnd. Urmdtorul trebuie sd spundun cuvdnt gi agamaideparte pAnd carearelegdturd cu primul. egtisingur sd traversezi o pddure.Materiale: pentru un sac plincu obiecte cAtmaidiferite fiecare echipd primegte Grupulse impartein doudechipe. la ultimul jucdtor. acesta nu 9i . jocului participanfilor pe caresunt notatediferite Conducdtorul imparte bilete situafii.ai reugit pe careo indrdgegti.etc. 8.Materiale:biletepe care sunt notatediferite situatii.fiecareparticipant numaiprin gesturi9r expresta urmeazd sd transmitd. Unul dintre ei rostegte un cuvAnt.ai luatpantalonii fratelui tdu.VArsta: peste14 ani .{drdsd-iceripermisiunea. PERSOANA DISPARUTA . Acestesitualii suntalesein funclie grupului.Materiale: nu suntnecesare Participanfii suntagezafi in cerc. cdt mai multeamdnunte despreacea persoani. Fiecare echipdtrebuie sd descopere cAtmai multeamdnunte desprepersoana care geanta.

Materiale: nu suntnecesare paralele. un jucAtor In cadrul perechilor Conducdtorul portul.V d r s t a1 ani : 4-18 . t . Cei care recunosc sd. facdndpublicitate jocului fie admirate.Joc de interior .Timp de cAteva porturite plaseazd in terenin diferite Conducdtorul secretsonor. MESAJUL .VAPORUL 9l PORTUL .i i-l d I t ! 'rl . uneivedetede muzicd care poartdastfel un tricou sd fie prinsepe spatelecopiiior. in treigiruri agezate se imparte Grupul gir urmeazd un anumitmesajformatdin membrual primului sd comunice Fiecare gir. PUBLICITATE .Joc de exterior . sdu din al treilea $irul din mijloctrebuiesd facd tot cincicuvintepartenerului posibilul orice fel de corect.Materiale: hdrtie. sonorsecret.doud minute zgomotesau gesturi. jocului in care situafie s-au simlitmai ii intreabd La sfArgitul activitatii. DeseneleurmeazZ persoanei respective.Joc de interior . careau reprezentat Apoirolurile 9i invers. mesajele. 10.admifAndu-se ca mesajulsd nu poatefi recepfionat jocul gi se intrerupe se compard Dupdunul.iar fiecarevaportrebuie sd emitdsemnalul au dreptul minuteporturile primulvaporajunsin porI. creioane gi creioane colorate.V A r s t a1 : 4-18 ani . INTRERUPT 11. sd-gi jucdtorii vapoare devinporturi se schimbS. lasdtimppentru ca tricourile Conducdtorul intr-uncolf al desenului. un minut pentru a au la dispozifie Perechile reprezintd sunt legatela ochicu fulare.iar celdlallvaporul. participant primegte o coaldde hArtie Fiecare un desencare face publicitate sd conceapd de timpurmeazd intr-unanumitinterval si apardscris. rolurile fiecare sa poata igi schimbd in agafel incAt $irurile gi parazitul receptorul unuimesaj. dupd carcvapoarele un semnal stabili pozitii jocului fixe.Vdrsta: toatevdrsiele . conducdtorul joc ? gi proverb ilustreazd acest fost mai nepldcutd Existd care le-a un bine care 25 I I . acesteia fdrdca numele ugoarS. respectiv personajul in tdcerenumele de pe tricounoteazd care recunosc sau acela/aceia al cdror desena fost identificat acelaI aceia Cagtigd personajul.9. portulsdu Cagtiga regdseascd dupd sunet.Materiale: nu suntnecesare joculuiimpartegrupulin perechi. la o distanfd de 1 metruintreele. fi rAndpe rdndemi[dtorul. colorate.

. acelagi echipdTgi desemneazl Fiecare un reprezentant. pe tavd. o noudacfiune avdnd conducdtorul acestuia Joculse poaterelua. il cldtegte. T AV A CU OB IE C T E . undetimp de c6tevaminute.Joc de interior . scobitori.fiecareechipd mesajelor transmise.'ii de o bucdlicdde zahdr.TOALETA ELEFANTULU! . reorezentantul joculuiaducetava cu obiectepentrua se comparacare ln final conducdtorul estemaifidelS.ipi ia uneltelegi pleacd.V A r s t a1 ani : 4-'lB .Materiale: pietre.Se duce la elefant. in echipele respective. lor. Reintorgi acegtia dar fdrd sd facd gesturi. vdzutd de compozifia recompund. echipe. cu obiectele lor. un numdr egalde obiecte diferite: pentru fiecare fasole.1 2 . coboardde pe scard.apoi proptegtescara de spatele acestuia.vor in echipele se intorcfiecare Reprezentanfii mimaacfiunea. boabe frunze. altdincdpere.ia gdlelilecu apd. echipd de cantitate in juruluneimesepe care se afld aceeagi echipdeste agezatd Fiecare 9i fel de obiecte diferite.V A r s t a1 : 4-18 ani . va povesti ce a infelesdin mimd. o perie cu coadd gi o scara. calitatea pregdtitd hazlie.lngrijitorul apd.Joc de interior . nasturi.Co-echipierii acestora trebuiesd acestea ce obiectegi cum erau agezate pe care le au la dispozifie. il freacd cu peria pdnd unde ajunge. carese afldgi pe mesele anumit intr-un interval vor povesfi anumit de timp .compardndu-se ln grupulmare. echipdigi desemneazS. compozifie 13. undetimpde de joc intr-o Acegtia suntcondugi de cdtreconducdtorul intr-un anumitfel un 3 minute au dreptul sd priveascd o tavdpe caresuntarartjate fiecdrei numdrde obiecte. de cdtreconducdtorul Acegtia suntcondugi de la gradina le va citi o acfiune scurtd: Esteziua in care ingri|torulelefantului pe inarmeazd se cu doud galeli cu zoologicd trebuie sd-l spele acesta.Materiale: nu suntnecesare un reprezentant. etc. Fiecare undeacesta de joc intr-oaltd?ncdpere. il freacd din nou.

P R E Z E N T A RD 17.SAJUCAMTEATRU VIE 14. CAUTAMCOMOAHA 10. SARTTURA 4.GoNSTRUCTTE lN COMUN / CCLABORARE 1 .O EUROPA COMUNA 13. U N $ | R A GO R T G T N A L 6.U N P R I E T E N 1 9 .M A T U R A 2 0 .iN DOr 1 1 . J O C U R I L EO L I M P I C E r I 0 .ZIARELE MUZICALE in lUruCrme 3. FOTOGRAFIA 0 1 5 . U N I D E A LC O M U N EE M O D A 1 6 . SACULCU POVE$TI ADEVARAT 1 8 .O C O N S T R U C TO TE RTGTNALA 12. MUMIA 5 . PAHARUL CEL MAI PLIN PRTETENUL ! 7. CASA VRAJITOAREI 9. P R I N D EM I N G E A 2. SALVEAZA-T| 8.

Acesta prinzAnd-o. joculse va intrerupe gi in prima echipd. Mingea treceastfel fdrdintrerupere de la un jucdtor la altul. astfel: jucdtorul In primaechipd. Rdnd se scoate cdteo foaie de ziar. preddgtafeta gi trece in gir. au revenitin pozifiainifiald.d.a doua echipdse aliniazd intr-ungir. joculincepe iar la semnalul conducdtorului. mingea intrecoechipieri incercdnd sd oblind un scor cdt mai bun.Joc de interior . PRINDE MINGEA-gtafeti/concurs . scorulgi schimbd Acum echipaa paseazd douaformeazd cercul.m. pe rAnd altfel sunteliminafi.a.apoio paseazd urmdtorului careva striga doi 9. In a doua echipd. care are mingeao aruncdceluidin stdngasa. la o distan{d de 2-3 metri fatd de cercul format. nu este scorulrealizal se anuleazigi punctajul reincepe de la 1. obfinAnduse un punctaj.a.Materiale: ziare. CAnd participanfii se intrerupe melodia gdseascd trebuie sd se pe unadinpaginile de ziar. reface traseul in momentul in care tofi jucdtoriidin echipdau parcurstraseul. Conducdtorul pe josmaimulte de joc rdspdndegte pagini de ziargi dd drumul unei melodii la casetofon. careva anunfa cu glastarescorul obfinut. In cazulin caremingea prinsd. . Cdstigd ziarul pe care sunt g r u p a f ic ei ma i mu l fid a n sa to ri .d.primaechipdformeazd un cerc. astfel incAt cei rdmagi trebuie sd gdseascd ii pentru soluf a se grupa cit mai 28 .Materiale: 2 mingimici jucdtorii conducdtorul de joc imparte in doui echipe astfelincdt: . Fiecare echipd capdtd o minge. ln final rdman doud pagini de ziar.in timpce echipa intAi aleargd inconjurAnd cercul .m. puncteazd scorul strigAnd unu.VArstd: toatevArstele . un radiosaucasetofon mulfi pe un ziar. inconjoard cerculformatde primaechipd.VArsta: toatev6rstele .in carejucdtorii se gdsescla o anumitd depdrtare unul fafd de celSlalt (se va aprecia distanfa potrivitd in funcf ie de v6rsta participantilor).1. Conducdtorul de joc noteazd pozifiaechipelor.Jocde exterior . 9i strigdstop. 2. ZIARELEMUZICALE .primuljucdtordin gir (cel care are mingea)incepesd alerge. Urmdtorul ultimul coechipier g. revinela locul lui.

Jocde interior . SARTTURA itt Luructur . de hartie In cazulin caresuntmai multde 3 jucdtori intr-o echipS. poate mumia fi formatd dinmaimultepersoane. 29 . durata desfdgurdrii mumiei. la o distanfd de 1-2 metri.VArsta: toatevArstele .infdgurdtorii incepsd bandajeze mumiile. Echipele puncteazd se in funcfie de: duratainfdgurdrii mumiei. La semnal. care va fi marcatd teren. uN gtRAG oRtctNAL .Mumiile vor parcurge un traseu de vitezd fdrdsd-girupdbandajur. cu excepfia capului. Cagtigd echipa careare cel mailunggirag.Ultima partea jocului o reprezintd desfdguratul murniilor.1 4 ani . gi el o datdin lungime sdrind ! 4. .primiidin gir vor executa pe o sdriturd in lungime. in final se va mdsura lungimea sdriturilor comune. un infdgurdtor de mumie.Vdrsta: 7-11ani .Joc de exterior . intr-unanumitinterval de timp. se pot desemna mai mulfi infdgurdtori gi desfdgurdtori de mumii. intr-un timpcAtmai scurt.3. . MUMIA .Materiale: un sulde hArtie i e n i cdpentr ufiecar eechipd Dinfiecare echipd se alege gi un desfdgurdtor o mumie.Joc de interior . Se stabilegte pe caretrebuie traseul si-l parcurgd mumia. echipele urmeazd sd confecfioneze girag cAteun din agrafelegAndu-le intr-unlanf continuu.Materiale: o cutiecu rafede biroupentru fiecare echipd Fiecare primegte echipd o cutiecu agrafe de birou. carese vor schimba dupd o regulddinainte stabilitd.in dreptul linieide start. De asemenea.Materiale: un bdt sau o cretd Echipele se agazdin giruri paralele. La semnalul joculse desfdgoard de incepere. Urmdtorii membriai echipelor vor continua sdritura din locul in care au terminat-o cei dinaintea lor.Conducdtorul de joc arc posibilitatea sd demonstreze cd un efortin cornun estesuperior unuiefortindividual. s. astfel: .V6rsta : 11 .care a fosttrasatd joc de cdtreconducdtorul de cu un bdf sau o cretdin funcf ie de terenul de joc.duratatraseului. aspectul sulului refdcut.

vor incerca sd umple paharul transportind apa oi.entul uneigtafete: primul din gir executd cerinfele impuse de joc gi apoi treceultimul. v. Echipelese agazd in giruriparalele in dreptullinieide start. sa'inoate in mijlocul valurilor' etc' lmediat se formeazd . primuldin gir aleargdgi ia o agrafddin grdmada echipei slle.r[ o. 6 .Joc de exterior . La o distanrao'e 3-4 metri in fafa linieide start. La semnal gi intr-un anumit interval de timp foartescurt.r . s" pylg in dreptur fi6carei ecnbe &tr rn-puil. pandcdndse ruleazd jucdtorii tof i din echipa respectivd gi primuljucdtor revine in pozifia initiald. in rand. sticra cu lingura. in dreptul primului din gir se punesticlacu apd gi lingura' iar in dreptul ultimului participanfii se punepaharul.u n p a har . igi vor treceunutaltuia liOura p. membrii echipelor urmeazd sd confecfioneze o franghie de salvare d'inhainebroi. P A H A R U L C E L MA I P L IN VARIANTA Echipele se agazdin giruri paralele. revine cu ea in mdnd. revine. SALVEAZA-T|PHTETENUL ! . va anunfa situaf ia disperatd in care se gdsegte un prieten: acesla poatjsd fi cdzut intr-o prdpastie.V d r s t a : 7 .9. frdnghiire se mdsoara.d.'cagtiga echipa .lind cu apd. participanfii respectdnd regulile uneigtafete.r-g"i Intr-unanumit interval de timp. mimand ingrijo rarea. o lingur dde supd. franghia cea mairungd. La o anumitd distanfd. in dreptul fiec6rei echipe se agazdpe jos un numdregalde agrafe.1a 1n i .stabilit inainte de inceper* rolrrri.rteprietenur.o predd trece ultimul in gir.de exernplu 3-5 minute.a. toate de aceeagidim ens i une. .VArsta: toatevdrstele Materiale: nu suntnecesare echipele de salvare. Ei vor afla cu siguranfa cri nu intotdeauna grabaestecea mai bundsolufiel La sfargitul jocului se compard cantitatea de apddinpahare. ""'rq' o v i""ga r('( de o alta. 30 conducdtorul de joc. Acestaaleargd cu agrafapiimitd.Joc de interior sau de exterio.9i J o c ulco n ti n u dp a n d ca n d u na din echipear e un gir ag for m atdin toateagr a fel e. pe care le vor innodaunelede altele'conducdtorul de joc trebuiesd veghezeca nu cumva entuziasmul care ii cuprinde pe jucStori sd ii iasepe acegtia preadezbrdcafi I ln final.o preddurmetorului gi trece in spatelecoechipierilor sdi. VARIANTA: Echipele stau in giruriparalele. Reamintim regulam.m.M a te ri a l e :o sti cl d .in dreptulfiecdreiechipe se afld o sticld plind cu apd gi o lingurdde supa. pentru fiecare echipd. cagtigd echipa careare paharul cel m a ip l i n . La semnal.respectAnd regulile uneigtafete. Toli jucdtorii vor fi fericitali pentru ca au d-orit sa igi a.

Joc de exterior .car e la sem nalul fo rme a zd i n te re n . de numdr Apoi le va decupa toatein acelagi pe raza unui in locuridiferite. semnal igi stabilesc in secret un anumit f l u i e r ae ttc. in agafel incAtsd imiteforma gi se aranieazd. ebdnd echipelor. chemaculegdtorul cdutdtor semnalu slo n o r secret.Vdrsta:11-1 a4 ni . zgomot sonor( ldtrat. unei buc5fidin fiecare a n u m itte r i t o r i u .Joc de interior . Echipele tragla sorfibucdfile rdmase.c on d u cd to rud de a discutadespr evaloar eacom or i l or l e j o c a re posibilitatea in ca dr ul par ticipanfii (se mn l fi ca fite a xte l o r )intr cum au colabor at d e s c o p e r i te . . transformAndu-le cAte Bucdfile.Fiecare avAnd numaicarteapo$tal5 echipdtrebuie sd gdseascd Sisd recompund la so(i. reguli: anumite Se respectd . Echipa carereugegte animalului cu jocul final echipa In cAgtigd gi timpcAtse doregte. Conducdtorul de joc trebuiesd pregdteascd gi va notape fiecare din ele diferitd va lipio hArtie de culoare cd(ilor pogtale spatele (solidaritate. cu excepfia pe bucdfi.C AE t i g d car teapogtale. participare astfelin adevdrate responsabilS). vor fi ascunse cartepogtald.Se desemneazd careare voie sd ridice (singurul al echipei membru un culegdtor bucdtile din ascunzdtoare de comoard). se reface continud atAta Cercul cel mai marepunctaj. o hdr tiecolor atd. cea mai bundimitafie respectiv. prietenie. cAteun comori. i l u stratd : ca rtep o g ta l d foarfecd. coMoARA s.1 1a n i -Materiale: nu suntnecesare pentru echipa care sd reprezinte Fiecareechipd igi alege un colf al ?ncdperii forme azd un cerc. CASAVRAJITC. X Pe jocul in absenfaparticipanfilor.V A r s t a7 : . e ch i p aca re re co mp u n e cel mai r epede I n f i n a l . CAuTAM . se f in de mAnd gi se i jucdtorii respectivd casa vrdjitoarei.Echipele de motor. in la munca echipd proverb carese referd sau un citatcelebru.T o f i c e i l al fip a rti ci p a n {i de incePer e gr upulde ciutator i. a l j o c u l u is e rd sp d n d e sc J I .AREI . un paianjen).).M a t e r i a leo lipici.Tof gi spune-mice ai invArtesccAntAnd intr-un anumitritm : Vinoin casa vrdjitoarei vdzut ! gi va intrerupe spunAnd: cdntecul cercului in mijlocul Conducdtorul de joc se gdsegte Eu vdd un $arpe( sau:un elefant. . pentr u fiecar e echipd. vrdjitoarelor in casele Echipele aleargd capdtdun punct. . .ln momentulin care o bucaticd echipeia fost aparfinAnd de carte pogtald n u m a ie m i f A n d poate echipei respectivul descoperitd. culoarea trasd .8.

in picioare.pliafihArtiain aga fel incAt sd marcafi pdtratului. calitifileestetice. Dupdaceste prezentdri urmeazdvAnzarea prin licitafie. ambalaje.Vdrsta: 14-18 ani . prezentare. dupdcum esteagezat. stabilitate. Dacdmai mulfijucdtori suntde acord.VArsta: 14-18 ani i\ . bandd adezivS. explicAnd scopul. o sfoard.10.iN DOI . Conduc5torul de joc dd fiecdrei echipe o foaiede hdrtiegi se agazdin aga fel incAt sd fie vizut gi auzit de toatdlumea. pentrureugita Rolul conducdtorului acestuijoc este foarte important. un vapor.dar care participant sd fie gi stabild.Fiecare unui pupitru. Se premiazdin funcliede: indlfime. etc.Fiecare echipd. plastilind. In cazulin care conducdtorul de joc stdpdnegte bine tehnica japonezdorigami(figurirealizate prin pliere) gi la acestjoc participd din hAtie.pixuri. de mai multe ori aceleagipersoane. 1 1 .De exemplu: pentru a obfine un pdtrat.de chibrituri.rupefih6rtia.coordondndu-gi migcdrile.importanfa acesteia in cadrul comunitdfii. se poate incerca realizarea unor obiecternai complicate. pliafide doudori formaobfinutd.. un coif. Acestjoc poateduradestul jocului de multtimp. gi plastilind pentrua executa intr-un timpstabilit o construcfie cAt rnaiinaltd. Fiecare echipdprimegte un numdregalde materiale de construclie.banddadezivd. Participanlii sunt incurajafisd se sfdtuiascd ?n cadrul echipelorasupra alegerii gi a modului obiectului de execufie.creioane.conducdtorul trebuind sd prevadd minimum doudore pentru defdgurarea acestuia . O C O N S T R U C T TO ER T G | N A L A '€%tra.beneficiind de o sumd m a i m a r ed e b a n i .Materiale: se vor refolosi cutiigoalede coca cola. Jucdtorilor pentrua trebuie sd li se lase timp suficient executacomenzile. ln final cdte un reprezentant al fiecdreiechipe prezintdconstrucfia. care reprezintd baniicu carese vor cumpdra construcfiile. in clasd .Materiale: o foaiede hArtie &s. construcfiilor Aceastaeste condusdde conducdtorul jucdtorii de joc. ei pot licita in comun. Fiecare va primiun numdregalde boabede fasole.etc) urmdrindpas cu pas explicafiile indoifiun colf al foii de hArtie date. dopuri. La licitafie participe tofi folosindboabelede fasole. in fafa jocului. va construiun obiectdin foaiade hdrtie(o solnifd.o ruletd sau un centimetru de croitorie: boabe de fasole.Partenerii de joc stauunulldngdaltul. acum putelisd punefisolnifa pe masd. -Jocdeinterior . jucdtor urmeazd de mijlocpe toatddurata finAndu-se sd igi foloseascd nurnai mdnadreaptd sau stAngd. o pasdre. o desfacefi. Explicafiile trebuiesd fie foarteprecise. etc. diagonalele gi indoifi acumo desfacefi fiecare colf al hArtiei cdtrecentrul pdtratului. tuburide carton. gi unapentru ucdtori conducitor Se formeazd echipede doi.Joc de interior. numdrulde boabe de fasoleobfinut la licitafie.

jocul. Echipele trebuiesd pdstreze secretul fotografiei alese.t | | h1 r\Y Echipelor li se acordd un anumit interval de timp. Spectatorii urmeazd sd-lghiceascd. pe care le va decupa intr-un anumit numdr de bucdfi participanfilor.Materiale: maimultefotografii sauimagini grupuri caresd reprezinte sau activitdti (crintdreli diverse de muzicd. pe care sd o prezinte sub formdde mimd. Numaiconducdtorul joc de trebuiesd cunoascatitlul scenetelor. un dans. o partedin fdrileeuropene.) .V A r s t a1 : 4-18 ani .) Conducdtorul de joc agazdfotografiile cu fafain jos. p o l i ti cdo .n tmorcov.Fdrdsd se cunoascd obiectele din sac se stabilegte de la inceput o anumitd tematicd: din lumeabasmelor. invitdnd cAteun reprezentant din fiecareechipdsd aleagduna din ele. creioane. premierea o nuntd.V A r s t a1 : 1-14 a n i . "r". batistd. carton cororat. 14. O EUROPA COMUNA .V A r s t a1 :1 . o echipd de pompieri. . in funcfie de numdrul Acegtiavor trage la so4i cdte o bucdficd de carton9i se vor grupa in iunclie de culori.1 4 ani .Joc de interior . fdriirespective un personaj celebru. cAntece. la o dimensiune gi pe cartoane convenabild de culoridiferite. 33 . ieptene .)^\ . unorsportivi.Va copia. celorlalfi care vor compara fidelitatea fotografiei vii cu originalul.. Joculpoatecontinua.Materiale: pentru fiecare echipd gdte se pre egteun sacin carese gdsesc "*.Materiale: o hartda Europei. Dupdce subiectul fotografiei va fi ghicit. etc.Joc de interior +. scene din filme.1a 8n i . Rind pe rdnd fiecareechipd va reprezenta fotografiaaleasd.( 13. un fel de mAncare. Prima echipdcare este gata fixeazdpe harta Europei cdgtigdnd lara respectivd. 1 4 . u np p u nz i a r .Joc de interior . SA JUCAMTEATRU 14l\ .folosindu-se in mod obligatoriu de toate primite gi la caretrebuie obiectele sd participe cu tolii.12:. FOTOGRAFIA VIE . se rbar e u n e x a m e n . etc.?U (deexernplu: obiecte un ghemde ldnd.o i n tru n i re gcolar d.) lA r&! \ /\ I -)l-JL-r ffi mt (f\ /4T$ r"i\ l /htl '[ft1[ .urmdndsd recompund gi sa pozifioneze capitala pe acesteia fara respectiva hartarezultatd. echipele mimAnd ceva specific (un m o n u m n et . etc. u n c r e i o nu . incercdnd sd imitecdt mai fidelpozifia gi activitatea personajelor. banddadezivd Conducdtorul de joc trebuie jocul sd pregdteascd dintimp.pentru a pregdti o scurtd scenetd. conducdtorul de joc aratdfotografia participanti.

15. carton Scopulacesteiactivitdfi Declarafia estede a facecunoscute Universald a Drepturilor gi Convenfia Omului asupra Drepturilor Copilului.to *^-e.care se executd directpe manechin vechi. Conducdtorul acesteiactivitdfi urmeazd cele doud documente sd afigeze in aga fel incAtsd poatdfi ugorcititede tofi participanlii.care estescopullor? ./ chiarI dacd/ conform / legislafiei / nafionale / m a j o r a t u/l e s t e / r e c u n o s c u / t m a i l d e v r e m e . croitori un de modi.UN IDEALCOMUN .xt .Jocde interior .l e l s u n t / inzestrat e u l r a f i u n e / g/ic o n g t i i n f a / 9 i / t r e b lu lc sid e.f. Se acorddun anumitinterval pentru de timp confecfionarea modelului ales. 1 d i r r C o n v e n f i a asupra Drepturilor Copilului) 16. lipici. PREZENTARE DE MODA 4/'^ 4"G\ .Cagtiga echipacare a refdcutcel mai rapid gi a recunoscut respectiv. aplauzele vor rispdtimodelul celmaiapreciat.cAndau fost elaborate? .Vdrsta: toatevArstele Se fomeazdechipe.V A r s t a' 1 : 1-14 a n i :1 4 . 1 d i nD e c l a r a f U l dD r e p t u r i l o r Omului) .1 8 ani . intrebdri. dimensiunea in cuvinte.care reprezintd casede modd.l n / l u m i n a/ a c e s t e / i Conven/ [ iu i n / c o p i l/ i n s e a m n d / o r i c/e f i i n f a /u m a n d / c a r eI nu / ai implinit / incd / 18 lani. in legdturd cu celedouddocumente De exemplu: .foarfeci ace de gdmdlie. din ziare Bineinfeles.Orice/ fiinld/ umand/ are/dreptul lla /vial6/ lal libertate / gi /la /securitatea / persoanei / sale.3 din Declarafia Universald a Drepturilor Omului) .de exemplu colecfia de primdvar6. articolul acestuia la unuldindocumente.T o a t e / f i i n f e l/e umane /selnasc/libere/g i i e g a l e / i n / d r e p t ulrE i .Materiale:ziare vechi.care este responsabilitatea persoane fafdde aceste fiecdrei documente? jocului are pregdtite Conducdtorul in doud sau trei exemplare. Se acorddo jumdtate de ord pentru studierea acestora.etc.bal mascat. asupra urilor Copilului. l( a r t . segmentate articole dinaceste grupd primegte plic Fiecare un din careeste alcituit un confindnd toatecuvintele articolpe care urmeazds5-l refaca.Diferite se imparte potli puseparticipanfiloi'. . in funcfiede grupului.bandd adezivd.cineesteautorul acestor documente? . ir t .i (art. in echipe dupdcaregrupul de 3-4 persoane. sau se stabilegte in prealabil o tematicd: rochiide sear6. Fiecare echipd primegtematerialele necesarepentru a prezenta.Fiecare diferite echipdva avea gi prezentator un manechin. .sunt respectate acestedrepturi respectate? ? Au fostintotdeauna .Materiale: gi Convdnfia un exemplar din Declarafia a Drepturilor Universald Omului plicuri.Joc de interior . apartenenfa Exemplu: . l s e/ c o m p o r t e l u n e l el t a l dI de/celelalte/in/spiritu (ia i an i v e r s aa / flr a t e r n i t d f i . cAteva documente.

1 a 4n i Materiale: doud baloanegi o mdturdpentrufiecare echipd.V d r s t a :1 1 -1 4a n i .Joc de interior V d r s t a7 : .1 8 ani . 1 1 .Materiale: hArtie.V A r s t a1 : 1-14 a n i .Se comparirezultatele. sau se poateface gtafeta cu oud duse ?ntr-o principiul lingurd.. in echipe.sd-l ocoleascd cu grijd balonul gi sd-l "mdture" apoi pAnd la linia de start.ture" pandin acel punct. punct stabilegte pe rAnd.participanfii de comunacord9i sd notezepe o urmeazd sA stabileascd pe caretrebuie foaiede hArtie10 calitdfi Se acordd sd le aibdun prieten adevdrat. ia la construcf 18. "md. UN PRIETEN ADEVARAT .Dacd balonulse joculcu cel de rezervd. grupului Fiecare echipdprezintd stabilite in urmadiscufiilor.Materiale:un sac cu diferiteobiecte jocului incepesd povesteascd in cerc. un anumitinterval de timppentru discufii. 19. Copiiisunt agezafi lui sd aleagdun obiectdin sac ai din'stdnga apoi la un momentdat.orul de joc ii roagd Se compard ld'selectezeo singurdcaiitate.Conducdtorul o istorioard.undeva predamdturaurmdtorului jucdtor. sd circule. 1 4 -1 8a n i . sd-giaducdaportul au avutposibilitatea continud povestirii.atuncise va continua iar dacd gi cel de-al doilea balonse sparge. . rezultatele Participanfii definifia au gdsitprobabil 9i se noteazd prietenului adevdrat. Fiecare la liniade startgi se echipd se aliniazd jucdtor.MATURA F .Joc de interior . atunci echipa va fi descalificatd. \4 primeEte Se formeazd (unulcu care se echipe9i fiecare echipd cdtedoudbaloane joacdgi unulde rezerva) gi o mdturd. a9a incAtobiectulales sd joace un rol in poveste.va trebui sd un la o anumitd Fiecare distanfd.+- I sAcuLcu PovE$Tl 17.1 4 .1 1a n i .Joc de interior . sparge. pe o foaiede hdrtie. creioane. sd aleagd in final conducdt.cerejucdtorului povestea. cele10 calitdfi joc jumdtate Conducdtorul de le solicitd din ele. rimdndnd acela$i.Sacul sd continue pAndcdndtoli jucdtorii. VARIANTA Se pot folosioud in loc de baloane. 35 .

$tafeta combinatd 3. 1 4 -1 8a ni ide . Aruncarea cu greutatea 2. Trasulla fintd. Aruncarea cu greutatea se va executa dupdregulile acestuisport. Probaspecialdesteo surprizd pentrutofijucdtorii.acestatrebuie paiului sd mutecu ajutorul (prinabsorblie) cat mai multeboabedintr-un castronag in celdlalt Se pot inventa9i alte probe hazlii. Acestjoc urmdregte construcfia uneivictoriicomune. Trasul Ia lintd 5. 3. pot Participanfii depunechiar un jurdmAnt promifdnd olimpic. Aruncarea cu sulila 4. dupd care urmeazd. conducdtorul de joc (pregedintele comitetului olimpic)va prezentaprobeleolimpibe.intr-unpanoupunctat. cd vor respecta regulile de fair play sportiv. JOCURILE OLIMPICE . un pai gi un alt castronag gol.Vd r sta :1 1 -1 4a n i .insd greutatea este o mingefdcutddin vatd ! 2. medalierea echipelor cu aur. Acestjoc se poatejucaintr-otabdrdde vard. &d i. 5.Medaliile respective se confecfioneazd din hdrtiecoloratd.Jocde exterior paie. Dupd ceremoniade deschidere. $tafeta in doi 6.baloane. o gtafetdin dreptullinieide start. 6.Pregedintele comitetului olimpicnu va uita sd felicite tofi participanf ii acestei neobignuite ?ntreceri sportive. Acesteavor fi trecutepe un panou in felul urmdtor: Probaolimpicd l. care este de fapt un pai. Proba spxiald Tara Reprezentantul Loculoblinut Fiecare fard urmeazd sd igi aleagd participanfii la probeteolimpicegi numele acestora se trecepe panou. Fiecareechipdreprezintdo fard care participila jocurileolimpice. O anumitdseriozitate va oferimai multhaz probelor inedite care urmeazdsd aibd loc.Punctajele fiecdreiechipese totalizeazd. Aruncareacu sulifa. 4.e l[\\\ . $tafetacombinatd soliciti participarea intregiiechipe:traseulla dus se executd iar la intorsintr-unpicior. Reprezentantul fiecdreiechipe capdtdun castronag cu boabede mazdre. se aleargd in perechifinAndun batonumflat intre f runf ilejucdtorilor. cu o mingede ping-pong muiatdin vopsea. bronzgi argint.in dreptul Echipele se aliniazd ca pentru fdriirespective. carton.de-alunguluneidiminefi.20. 1.pregedintele fiecdrei comitetului olimpicexplicdin ce constdaceasta.Inaintea probe. $tafetain doise executdpe echipe. marieitor. intr-o limitd de timp de 3 minute. tArAg.

GHTCE9TE ANTMALUL ! a.1. DESCOPERA. iru TIMPULUNEIPLIMBARI 9. CAMPANTE 6. SPATEiN SPATE 16. UN TABLOU 7. SUS-JOS 15. lN PARC 2. LANTULVtU . BINGO 14.. CAREPLANTA? 17. MIC DE TOT 13. GOPACUL NOSTRU 12. CUTIAVIE 3. 11. CONCURSUL GUNOAIELOR 4.. PLOUA ? 10. SUS PE CER ECOLOGICA 5.

l?:y" il .t il. il J.Joc de interior --' ani 14 ..-^r^.:"S'*il':i'::"Ji:ig. recunoscut ...pl.-. cdin cutie lopiilor corect cu un descoperit.i"ril. fi ri *. i'i 3 : r.9:. ^ ^n r r a i r r r n .. materialele prim'egte echipd Fi.tJ un fir de landde trunchiul se vormarca.:*:gi:i:iilTi"l"A:.tiuaEinu*'Lace nt.:: g " #. derand rire deconcurs.. t.?. cdteva speciile addugand-9i trunzetJJoi'aJ'o.lni.oai ". v v ! .t.:l *-i{".iiJ.V d r s t a7 : ..3''""ii:.1f cea dehdrtie . n:?i : ff l' l : :'il. "if"t notanic parculgi notand din timpvizitdnd activitate aceastd pregdtr$1.t"1i3i"ipa : XrT. riecare penrru se necesare' f# ffi'rk.: n i[ e ! rJ ?l: at ra 3 S':1: lt ra "". 38 .. i ffi l'..eazd apoi ii f#ri:JiliJ''.'.e_ participantii se impart. este 9i".r .1tfl:1!tffi::T?'1"til::ffif 'Hti:l3i1. CUTIAVIE ." echipS' jI'.ii. participantitor ir*ri'e pentru timp d.:"'ffi 1". copac ai 3 puncte fiecare pentru punct 1 astfel: punctajul se sta'ilegte corectd' denumire va vizitadin nou copaciidin Parc' orupul tot cdgtigdtoare.^ti:l::.'"11. n o t A n d ii$??:i.:'iffi"J.'ffidentificati i..i.. : *.'i r u o ilil.Joc de exterior creion.o"nt''ricali.tJ. echip.r6"re direritd.."i."i"1" esalde fire de (conturur) urrriumdr inexistentffi:i*:: unorspecii careaparlin :k**. de rirnitd o stabileste parcului.:' va3X'..j.[. Pentrua stabiliechiPa de tdnd' 9i firele cu carese"stidng ocazie Punctajele' stabilindu-se 2.'#f peo roaie .r i r . i{[ 3:'i """.puncte' gisepunc|eazdfiecaree|ementrecunoscL viu cu cinci pm gi'elemeniul T5. r tf o i l o r d e c o n c u r s c o p a c i i d i n p a r c . un cororatd.Materialgo autl' O' pregdte?t? jocului conducdtorul 9::f.I'5J'ni'l? not.'iFi. jocului' pentrupregdtirea . joc de formele conducdtorur pr"gei"ii' foilede cont"i" desen'nd numai forme OecopaJi-.... p" .'::::i:e'??ff f i:::*iiil'f "?1.l.3:.-z riararo element S e c o m p a r d r 6 s p u n s u r i | e . u se ff t5 c r i:l ii : :*i:'.1 1 -'n^tt't' creion ' O't"'t' oo'tt't o'n nut"-' .?'3:'! .f . gJ?"j: i.-nt"..f ii ffll *' ::F:* "::' : n9":" j .i.3L3.:'l#"1.".'J#i[:iiri'. jo i ?:' ru l.8:l.in 9i suprafafa o'effrt. echipd de fiecare copacii fiecare pentru resPectiv. i. iN PARC-concurs .1 1a n i ..

Materiale: etc.Pentrua transformaaceastd activitate Tntr-un jocului.Joc de interior sau de exterior . saupietre. adresatd ecologicS. respective. participant. conducdtorul pe pungi categorii diferite ?n sortAndu-le cAtmai marede gunoaie o cantitate strAngd care vor fi (harti. pentrufiecare un aparat echip6. . un bdf cu un cui in o pereche mod obligatoriu o foaie de hdrtie creion.. cd urmeazdsd la inceputul de joc le va spuneparticipanfilor.Materiale:in de cauc. CONCURSUL . sau gdsegte marede gunoaie joc se vorfacefotografii .rr{f* sd trebuie Toate echipele de cartonage.Acesta conducdtorului foartemultde atitudinea depinde inifiativa. punctajul reprezintd secrete Regulile intervalului de timpstabilit.etc.dopuri. SUS PE CER.VArsta: toatevdrstele . pus la dispozifie constelafiile cu materialul alcdtuiascd VARIANTA . luAnd interviuri 9i ldudAndu-le intrgunoaiele aruncate timp de interval intr-un anumit sd strAngs urmeazd Echipele pasionant. campanie la o adevdratd cd au participat participanfilor.. jocului Succesul Acest concurspoatesd pari la primavedereo simpldborvoadS. un vArf gi o pungd de plasticpentrufiecare de fotografiat. in timpul unei tabere in care Acest activitateeste indicatdsd se desfdgoare pe cer principalele constelafii. partcipanfilor juca rolulunuireporter. echipd. dincarton 10-15steledecuPate o hartda cerului.) . gi acestuia Scopulacestuiconcurscdt rezultatele printr-o gcoald. concurs un parc. va cAgtiga echipacare sorteazd gunoiul cel maioriginal. dar cd joculmai are gi nigteregulisecrete.. tragela sorfi un numdr Unuldin participanfi de exactitate in funcfie constelafii. carevor infelege 4. Se puncteazd aceleagi alcdtuiascd 9i timpulde execufie. va in timpulactivitdtii de joc. la sfArgitul anunfate cdt mai Tn pungio varietate jocului:de exemplu. sticle. intregului Pe parcursul cantitdfile.iuc de mdnugi .GUNOAIELOR 3.Vdrsta: 14-18 ani fiecare . 39 . participanfii sd recunoascd au avutocazia denumiride pe care sunt scrisediferite cartonage de joc pregdtegte Conducdtorul Fiecareechipdtragela sorfi un numdregal de cartonage 9i trebuiesd constelalii. ( tipurile de gunoaie.pentru castane. scrisoare printr-un afigin de gunoi)pot fi mediatizate lipsacogurilor cu sprijinul va face se concursului primirieilau Mediatizarea ziarului local.Joc de exterior .

Joc de interior . flori. participanfii conducdtorului Rolul de joc estede a introduce in acestsubiect facilitdnd prezentate. copiii adund timpde 5 minute diverse obiecte din naturd le gdsescpe jos. Cagtigd cel carea ghicit 40 . congtienti zare prinmass-media. De exemplu:intrebare:Trdiegte (in cazul in apd? Rdspuns: delfinului) participant Fiecare are dreptul sd pundalteipersoane numai3 intrebdri. revistecu imagini din naturdgi cu imaginile unor dezastre ecologice.VArsta: toatevArstele . Li se amintegte cd nu vor rupecrengi. fdrdca acesta ce se prinde sd cunoascd este notat pe el. de colectare fonduri.). gi modulin care tineriise pot implica (participare directd in campanie. se r6spunde -danumaiprin da sau nu. sd cauteun alt interlocutor. Se puncteazd gi de calitdfile estetice. ii. echipa capdtd un punct.V d r s t a1 : 1-14 ani .'pddure . Dacdnu a ghicit.Materiale: nu suntnecesare pe care lmpS(ifi in echipe.ECOLOGICA 5. sau cartonage ilustrate reprezentdndu-le participant Pe spatele fiecdrui un cartonag. protejarea pe calede disparifie) uneizone.Materiale: hdrtie. in funcfie din naturd caresuntidentificate corect.Conducdtorul joculuiacorddalte 5 minute pentruca fiecare echipd sd facd un tabloudin obiectele adunate.protecfia curSfirea uneiplante animalelor. de exemplu. GHTCE$TE ANTMALUL ! . CAMPANIE . expozif etc. conferinfe. trebuie primul. Tofi participanfii trebuiesd descopereidentitatea viefuitoarei respective.VArsta: toatevArstele . Toate echipele urmeazdsd mimezeactivitatea respectivd.lrunze. de obiectele 7. banddadezivd sauacede si ranle Conducdtorul de joc pregdtegte numeleunorviefuitoare biletepe carenoteazd din lumeaanimald.Joc de exterior : parc. 6.Joc de interior . asupraimaginilor comentariile Echipelorli se acorddun anumit a stabili timp (15 minute)pentru de comunacord prioritard pe careo considerd ( reciclarea care este campania ecologicd degeurilor. creion. care sd reprezinte in funcfie un anumeanimal. UI{ TABLOU . adresdnd intrebdri La aceste intrebdri celorlalfi.Materiale: fotografii. Dacd se ghicegte gi metoda mimat(scopul subiectul campaniei folositd). pe acestea.

se freacl palmele intre ele.Materiale: foaiede exerc \.se transformd in furtunS.VArsta: 7-11 ani .Cevametesos? .se tropdiedin picioare ' P\o_aia se linigtegfe.Tund.Cevacu 6 picioare? . cuvintele gi gesturile carele insofesc sunturmitoarele: .Rdsaresoarele.Cevarotund? .pddure .se batecu un degetin podulpalmei ' Ploudmaitare. Fiecare gestva fi repetat de cdtrecopiitimpde go de secunde. pentrua descoperi gi nota rdspunsurile.ITIMPULUNEIPLIMBARI . fulgerd.doud. insofind cuvintele cir lnumite gesturi. Acestea se citesc cu glastare. 9.Joc de exterior:parc.Vdrsta:toatevArstele .Cevace nu-gigdsegte loculin naturd? .Ploudgi mai tare. tofi copiiistrigd: Aaaaa! 41 .Cevafdcutde mdnaomului? .se batecu doud-degete podur in parmei .furtuna se linigtegte.Ceva moale? .un degetin podulpalmei . incepe ploaia. tund.Fulgerd.Cevastrdlucitor ? . Acesta creeazd atmosfera potrivitd.Vdntulfncepesd batd. se batecu trei.se batecu trei degete in podurparmei .Cevaalbastru cu alb? .g. intr-o zonddelimitatd.lncepeploaia.Materiale: nu suntnecesare in timpul uneiplimbiri.se ridicdmAinile in sus .fdrd sd vorbeascd toategesturile conducdtorului de joc.Cevaascutit? . PLOUA . conducdtoruljocului distribuie individual sauin echipe o foaie pe caresuntnotate de hartie urmdtoarele intrebdri: Copiiivor imita.Uite un curcubeu. 9i cum apare din nou soarele. Poli sd-miardfi: . iI.Cevairnportant pentru echilibrul naturii? Grupul se opregte pentru 5 minute. povestind cumintr-ozi frumoasd de vard vAntul adund norii pe cer.Joc de interior .r\i . . se ridicd brafele deasupra gi se batescurtdin palme capului .Ceva rogu? .Cevaverdecu galben? .Cevaincovoiat? .Cevainalt gi drept? .

VArsta: toatevdrstele .agezdndu-se se grupeazd. atenfie cu fafain sus9i privesc. pe tabelul Primul jucdtorii le vor b1ade inconluritoare.Noteazd uiltalit" caremigun5.9i examinezd'tot tot ce au observat' tdlpii pe marginea etc.a ri"sculte glasulnaturii: totald.Jocde exterior.Joc de exterior .13. + pe jos.z^^ 14. Apoise schimbd cu obiectele. un lipet de pasdre.Joc de interior . copiiistauintingi ce vdd prin talpa de carton:plantele' Apoi se intorc pe burtd.spatein spate'astfelincAtsd doi. pdstreaz6 .pene. strigS'BINGO" tabelul 9i cAgtiga . din obiecte pe caresuntdesenate tip bingo. in celetreisituafii' tot ce au observat le ceresd spund in tn"r. desenele se compard .cu in iarbd. din naturd(conuri. un cosag.aceiacareau obiectele conducdtorului La semnalul in final sd le deseneze' respectivi nr partenerii dar fdrd sd le denumeasca. jocul.flori. o formd din carton care sd mijlocul cerul.etc' bdtute frunzelor sunetul o albind.Materiale: Pentru{iecarecopil.Materiale: creion hdrtie. luidin girul fie vdzutde perechea in sd le descrie urmeazd de joc. creioane. un minutde linigte de vdnt. in naturd . rolurile.cAte Participanfii A 9i Bdoudgiruri: formeze membru gi un creion'Fiecare o foaiede hartie girului A primegte al membru Fiecare sd nu respectiv avind grijdca obiectul dinnaturd. detaliu. cAteun obiect B primegte al girului A. BINGO .).SUS-Jos WPl 4W o talpd avdnd . conducdtoruljocului iN SPATE 15. interesante .V A r s t a1 ani :1-14 pietre. SPATE . care gi-a completat lor. Pe mdsurd in fiecare natura. scoici.VArsta: 7-11ani . crengi.Materiale: o colecliede obiecte hatle. jucitor primegte un formular Fiecare natura in obiecte respectivele ce delcoperd pdtralet. etc.

Careplantda dat prenume Viorica.V A r s t a1 : 1 ' 1 4a n i . Margareta.Careplantdpoarti numede culoare albdstrele. .sundtoare. de pe propriul trdi organismul gdseascdloculintr-unuldin lanfurile carese lormeazd.inainte de Acest joc poate fi o demonstrafie acestuiatrebuie sd verificedacd tofi copiii au incepereajocului. . ciubofica rdndunicii. ciobanului. vor cdutasd formeze un lanf. organismedin toate categoriile: jucdtor de timp pe spatecAteun cartonag. ? De exemplu: ldcrdmioare. ? De exemplu: de imbrdcdminte pdldria garpelui.Care plantdifi aduce amintede stdri gi sentimente nu md uita. de timpgi punctajul -5: 17. .4 jucdtori. trompef . .se oferd o explicafie cunogtinle despreacestsubiect.16. limba piciorul boului.mamifere.deinterior . CARE PLANTA? . coadaracului. Intr-un anumitinterval i se prinde Fiecdrui Acesta jucdtorii mdnape umdrulaltuijucdtor.peqti.Care plantd poartdnumeleunui instrument clopofel. ? De exemplu: fetelor gofran. se impartin echipe Participanfii jocului.pdsdri. . creioane pentru fiecare echipd: set de intrebdri urmdtorul de joc pregdte$te Conducitorul . LANTULVIU .pundnd pentru a nevoie de care are cu numeleunuiorganism trebuiesd aibd un cartonag jucdtor trebuiesd incerces5-9i Fiecare sdu cartonag.V A r s t a1 ani : 1-14 . reptile. cucului.Careplantdili aduceaminte rochifa rochia miresii.Joc.Joc de interior . : bufn Exemplu veseld a unei lecfii de biologie.Care plantd denumegte traista o unealtd? De exemplu:toporag. ochiul cocogului.. limita acord de cornun Se stabilegte de 3. BrAnduga.Care plantd poartd numeleunei pdrfi din corpul viefuitoarelor ? De exemplu: mielului. coada ? De exemplu: poartd numele uneicozide animal goricelului. conducdtorul Dacd este cazul. gdlbenele. muzical? De exemplu: icd. ? De exemplu: .Careplantd coada calului. suficiente inainte de joc. ifd>goarece>grAu.Materiale : hdrtie.degetdruf. . acede an[d pe care scrie cdte o denumirede cartonage de joc pregdtegte Conducdtorul plante.Materiale : cartonage.insecte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful