Sunteți pe pagina 1din 4

S U P L E E A I E L A S T I C I TAT E A Focus Institut EUSEBIU TIHAN, M.Sc. (sub red.), LAURA GHIZA, M.

Sc
!! " Editura Institutului de Ecologie Social i Protecie Uman - FOCUS

SNTATEA POPULAIEI (culegere de texte) #ocus$sebi%&'(oo.co)

P
rezent n efectuarea aciunilor motrice , su*+e,e' este o c'+it'te )'i *u,in studi't-. .e/i i)*ort'nt-, e' nu este )en,ion't- de c-tre s*eci'+i/ti *rintre ce+e *'tru c'+it-,i )otrice de b'0-. Nici din *unct de 1edere ter)ino+o2ic, *rob+e)' nu este c+'ri#ic't-, surse+e docu)ent're nu)ind neunit'r 3nsu/ire' or2'nis)u+ui *ri1ind 2r'du+ de ')*+itudine '+ )i/c-rii4 )obi+it'te, e+'sticit'te s'u su*+e,e. Su*+e,e' *re0intinteres +' #e+ c' /i ce+e+'+te c'+it-,i )otrice, constituind unu+ dintre *'r')etrii se)ni#ic'ti1i *entru ob,inere' *er#or)'n,ei, e' *ut5nd #i de#init- c' #iind c'*'cit'te' or2'nis)u+ui de ' e#ectu' cu ')*+itudine )'re 'c,iuni+e )otrice. 6n ce ne *ri1e/te, *re#er-) ter)enu+ de su*+e,e *entru ' de#ini 2r'du+ )'i )'re s'u )'i )ic '+ ')*+itudinii cu c're se e#ectue'0- )i/c're' " )obi+it'te' ('rticu+'r-) /i e+'sticit'te' (tendo'ne+or, +i2')ente+or /i )uscu+'r-), ter)eni #o+osi,i de unii 'utori *entru ' denu)i 'ce'st- c'*'cit'te ' or2'nis)u+ui, #iind subordon',i su*+e,ei, re+e15nd 's*ecte *'rticu+'re '+e 'cestei'. Su*+e,e' sc-0ut- cree'0- nu)ero'se deza anta!e, /i 'nu)e4 Lun2e/te *erio'd' 3nsu/irii /i *er#ec,ion-rii 'c,iuni+or )otrice7 Reduce indicii de de01o+t're ' ce+or+'+te c'+it-,i )otrice (1ite0-, 3nde)5n're, #or,- /i re0isten,-) /i +i)ite'0- #o+osire' +or cu )'8i)u) de r'nd')ent7 Sc'de r'nd')entu+ 3n e#ectu're' 'c,iuni+or )otrice, +i*s' su*+e,ei #iind su*+init- *rin e#orturi su*+i)ent're, *rin consu)uri )'ri de ener2ie7 Sc'de c'+it'te' e8ecu,iei, )i/c-ri+e ne)'i*ut5nd #i e8ecut'te e8*resi1, de0in1o+t, de2'9't /i cu u/urin,-. Princi"alii factori c're deter)in- ')*+itudine' cu c're se e8ecut- )i/c-ri+e sunt4 Structur' /i ti*u+ 'rticu+',iei7 :'*'cit'te' )u/c(i+or7 de 3ntindere (e+'sticit'te) ' +i2')ente+or, tendo'ne+or /i

Tonusu+ /i #or,' )uscu+'r-7 E+'sticit'te' discuri+or inter1ertebr'+e7 :'*'cit'te' siste)u+ui ner1os centr'+ de ' coordon' *rocese+e neuro; )uscu+'re7 Te)*er'tur' )u/c(i+or /i une+e condi,ii e8terne7 St're' e)o,ion'+- etc.

A)*+itudine' )'8i)- ' )i/c-rii +' ni1e+u+ #iec-rei 'rticu+',ii, *er)is- de con#or)',i' 'cestei', este +i)it't- s'u #'1ori0't- de e+'sticit'te' +i2')ente+or /i ' )u/c(i+or. A*'r'tu+ +i2')ent'r 're ro+u+ de ' *rote9' 'rticu+',ii+e #',- de une+e so+icit-ri e8'2er'te, +i)it5nd de*+'s're' se2)ente+or. S;' de)onstr't e8*eri)ent'+ /i *rin *r'ctic' s*orti1- c-, *rintr;o e8ers're siste)'tic-, e+'sticit'te' '*'r'tu+ui +i2')ent'r *o'te #i 3)bun-t-,it- si),itor. Se *'re c- /i 3n *ri1in,' e+'sticit-,ii +i2')ente+or 3nre2istr-) di#eren,ieri indi1idu'+e. F'ctoru+ c're +i)ite'0- ce+ )'i )u+t )obi+it'te' 'rticu+'r- este e+'sticit'te' )uscu+'r-. .in '+te *uncte de 1edere, su*+e,e' *o'te #i 2ru*'t- 3n su"lee acti /i su"lee "asi # Su"leea acti re*re0int- )obi+it'te' /i e+'sticit'te' )'8i)- +' ni1e+u+ unei 'rticu+',ii, ob,inut- #-r- '9utor, c' re0u+t't '+ contr'c,iei )uscu+'re (e8e)*+u4 se)i;s#o'r', cu)*-n' etc.). Su"leea "asi re*re0int- ')*+itudine' )'8i)- +' ni1e+u+ unei 'rticu+',ii, ob,inut- *rin inter1en,i' unor #or,e e8terne (*'rtener, '*'r't, *ro*ri' 2reut'te etc.). <'+ori+e su*+e,ei *'si1e sunt )'i )'ri dec5t '+e ce+ei 'cti1e. Su*+e,e' se de01o+tcu )'8i)u) de e#icien,- 3n condi,ii+e 3n c're e8erci,ii+e sunt 'd)inistr'te 0i+nic (c(i'r de dou- ori *e 0i). Antren')entu+ *entru de01o+t're' su*+e,ei trebuie continu't /i du*- ob,inere' 2r'du+ui de ')*+itudine dorit, deo'rece o 3ntreru*ere, c(i'r de scurt- dur't- (o s-*t-)5n-), conduce +' *ierdere' 'c(i0i,ii+or c5/ti2'te. :'u0e+e c're #'c c' su*+e,e' s- sc'd- sunt ne'd'*t're' or2'nis)u+ui, 3n'int're' 3n 15rst-, cre/tere' 3n 3n-+,i)e (co*ii), re0isten,' tonic' )u/c(i+or +' 3ntindere etc. E8erci,ii+e st'bi+ite *entru de01o+t're' su*+e,ei se e8ecut- 3n serii, #iec're serie inc+u05nd =!;=> re*et-ri. Este de dorit c' ')*+itudine' )i/c-rii s- cre'sc- de +' oserie +' '+t'. Indic',i' 're 3n 1edere #'*tu+ c-, 3n 2ener'+, )u/c(ii se o*un +' 'c,iune' de 3ntindere, ced5nd tre*t't, nu)'i du*- un nu)-r )'i )'re de re*et-ri. 6n'inte de ' e#ectu' e8erci,ii+e cu ')*+itudine )'8i)-, trebuie re'+i0't?3nc-+0ire' '*'r'tu+ui +oco)otor@, *entru ' intensi#ic' circu+',i', *re1enind 'st#e+ e1entu'+e+e ?3ntinderi@ s'u ?ru*eri@ '+e #ibre+or )uscu+'re, *rin e8erci,ii din /co'+-, '+er2-ri /i s-rituri. 6n c'dru+ #iec-rei +ec,ii, nu)-ru+ de re*et-ri '+ #iec-rui e8erci,iu se c'+cu+e'0de*endent de ob,inere' ')*+itudinii )'8i)e (*5n- +' +i)it' *unctu+ui 3n c're '*'r sen0',ii de u/o'r- durere). Tre*t't, de +' un siste) de +ec,ii +' '+tu+, se 1' tinde s*re de*-/ire' 'cestei +i)ite. .'c- 3n 0i+e+e ur)-to're '*'r sen0',ii de durere )uscu+'r-, 'ntren')entu+ *entru de01o+t're' su*+e,ei 1' #i sist't. Acest' 1' constitui /i indiciu+ c- do0're' ')*+itudinii nu ' #ost corect st'bi+it-, de*-/indu;se +i)it' )'8i)- o*ti)-. .o0're' nu)-ru+ui de re*et-ri 3n c'dru+ #iec-rei serii trebuie s- ,in- se')' de 'nu)ite *'rticu+'rit-,i indi1idu'+e /i de 2r'du+ de )obi+it'te '+ 'rticu+',iei. 6n *ri)e+e +ec,ii sunt su#iciente, 3n c'0u+ curs'ntu+ui 3nce*-tor, A;= re*et-ri. Nu)-ru+ 'cestor' trebuie s- cre'sc- tre*t't, de +' un siste) de +ec,ie +' '+tu+, *ut5ndu;se 'tin2e ci#r' )u+t )'i ridic't-, !;B! re*et-ri. .e*endent de con#or)',i' 'n'to)ic- s*eci#ic- #iec-rei 'rticu+',ii /i de )'s' 2ru*e+or )uscu+'re c're se 3ntind, se *o'te #'ce ur)-to're' ier'r(i0're 3n

*ri1in,' nu)-ru+ui de re*et-ri4 nu)-ru+ ce+ )'i )'re de re*et-ri 1' #i st'bi+it *entru co+o'n' 1ertebr'+-, ur)5nd, 3n ordine, 'rticu+',ii+e co8o#e)ur'+-, 2enunc(iu+ui, u)-ru+ui etc. 6n #unc,ie de ni1e+u+ de *re2-tire #i0ic- se 1' st'bi+i /i rit)u+ e8ecu,iei, cunoscut #iind #'*tu+ c- o *erso'n- )'i bine *re2-tit- *o'te ob,ine o ')*+itudine ' )i/c-rii )'8i)-, c(i'r d'c- e8erci,iu+ se e#ectue'0- cu 1ite0- )'re, *e c5nd 3nce*-toru+ trebuie s- 'borde0e un rit) )'i +ent *entru ' ob,ine ')*+itudine' dorit-. Cd't- ob,inut 2r'du+ de su*+e,e dorit, se *o'te sc-de' nu)-ru+ de re*et-ri, nu /i ')*+itudine' )i/c-ri+or. Se 1' '1e' 3n 1edere c' e8erci,ii+e de su*+e,e s- nu #ie 'd)inistr'te *e un #ond de obose'+- (du*- e#orturi de #or,- /i re0isten,-) /i nici #-r- o *re'+'bi+- 3nc-+0ire )uscu+'r- +oc'+-. Reco)'nd're' se re#er-, 3n e2'+- )-sur-, /i +' siste)e+e de 'c,ion're co)bin't-, destin'te de01o+t-rii conco)itente ' )'i )u+tor c'+it-,i. .e e8e)*+u, 3n c'dru+ circuite+or 3n c're sunt inc+use /i e8erci,ii de su*+e,e, 'ceste' 1or #i 9udicios *+'s'te c' succesiune, i'r e#ortu+ 1' #i sc-0ut. Re0u+t-, deci, ce8erci,ii+e de su*+e,e *ot #i inc+use, )'i '+es, 3n c'dru+ unor circuite #ront'+e /i, de re2u+-, 'tunci c5nd se ur)-re/te )en,inere' 2r'du+ui de su*+e,e ob,inut /i )'i r'r 3n c'dru+ unor circuite intensi1e destin'te de01o+t-rii cu *rec-dere ' #or,ei 3n re2i) de re0isten,-. Mu+titudine' e8erci,ii+or destin'te de01o+t-rii su*+e,ei *ot #i 2ru*'te 3n4 a$ e%erciii acti e " e8erci,ii +ibere *entru br',e, *icio're, trunc(i (#+e8ii, e8tensii, circu)duc,ii, *ron',ii, su*in',ii, 'bduc,ii, 'dduc,ii)7 e8erci,ii +ibere *entru br',e, *icio're, trunc(i, e#ectu'te cu )i/c-ri de b'+'ns're (*'rdu+'re)7 e8erci,ii +ibere e#ectu'te cu 3n2reun-ri (s'rcin- su*+i)ent'r-)7 e8erci,ii +ibere e#ectu'te cu *'rtener7 e8erci,ii +ibere e#ectu'te +', cu /i *e '*'r't7 e8erci,ii /i e+e)ente din con,inutu+ 2i)n'sticii 'crob'tice /i )oderne4 ru+-ri, rosto2o+iri, r-sturn-ri, se)i;s#o'r-, s#o'r-, *od, cu)*-n-, b'+'ns, 1'+ etc.)7 &$ e%erciii "asi e " e8erci,ii cu '9utoru+ *'rteneru+ui7 e8erci,ii st'tice uti+i05nd 2reut'te' *ro*riu+ui cor* s'u '+te 2reut-,i. F+e8ii+e /i e8tensii+e, b'+'ns-ri+e e#ectu'te +iber s'u cu '9utoru+ *'rteneru+ui (?c5nt'ru+@, e8tensii 3n *erec(i etc.) se e8ecut- 3n serii de A;= re*et-ri, )-rind tre*t't ')*+itudine'. A)*+itudine' se 'cce+ere'0- 3n c'0u+ 3n c're *e #in'+u+ )i/c-rii de #+e8ie s'u e8tensie se inter1ine cu =;B 'rcuiri (3ndoire "=, 'rcuire " ; B). .e 'se)ene', uti+i0're' unor obiecte /i '*'r'te (b'sto'ne, )in2i, sc're #i8e) contribuie +' o )'i bun- +oc'+i0're ' in#+uen,e+or, *recu) /i +' )-ri)e' ')*+itudinii )i/c-rii. 6n2reun're' 'ccentue'0- 3ntindere' )u/c(iu+ui /i s*ore/te ')*+itudine', 3n )od deosebit, ' )i/c-ri+or e#ectu'te din iner,ie (b'+'ns-ri). E8erci,ii+e de 3ncord're st'tic- (s#o'r', cu)*-n' etc.) so+icit- c'*'cit'te' de 3ntindere ' )u/c(iu+ui (B;D s.), deter)in5nd totod't- c' )uscu+'tur' 'nt'2onists- se re+'8e0e. E8erci,ii+e cu *'rtener ('cti1e /i *'si1e) sunt e8tre) de e#iciente, *'rteneru+ '15nd ro+u+ de ' +oc'+i0' corect e#ectu+ )i/c-rii /i de ' 'ccentu' *rin inter1en,ii+e s'+e, ri2uros diri9'te, ')*+itudine' )i/c-rii. 6n *+us, e+e 'u '1'nt'9u+ c- *er)it o

r',ion'+- uti+i0're ' ti)*u+ui de +ucru, dr-)uindu;se 9udicios ti)*u+ de e8ers're cu ti)*u+ de *'u0-. C '+t- 2ru*- i)*ort'nt- *entru de01o+t're' su*+e,ei o re*re0int- e8erci,ii+e de re+'8're. U/urin,', de0in1o+tur' 3n )i/c-ri sunt rodu+ unor *re2-tiri siste)'tice orient'te s*re de01o+t're' c'*'cit-,ii de ' coordon' )i/c-ri+e cor*u+ui 3n s*',iu /i 3n ti)* *rin contr'c,ii #ine /i *recise, d'r /i *rin re+'8're' 2ru*e+or )uscu+'re. 6n 'cest sco*, e+e1ii trebuie obi/nui,i s- re'+i0e0e4 trecere' de +' st're' de 3ncord're +' st're' de re+'8're co)*+et-, 3n )od tre*t't s'u brusc7 coordon're' ins*ir',iei /i res*ir',iei, e8*ir',i' #iind 3nso,it- de e8erci,ii de re+'8're7 e#ectu're' unor )i/c-ri #o+osind #or,' iner,iei7 ced're' de2'9't- (#-r- ?3ncord're@) /i co)*+et- +' )i/c-ri+e de 3ntindere. :'+it'te' )otric- )'i sus ')intit-, ne#iind *ri1it- 3n de01o+t're' #i0ic- 2ener'+- /i #iind consider't- uti+- do'r 3n in#+uen,'re' se+ecti1- ' '*'r'tu+ui +oco)otor, este reco)'nd't- 3n #iec're 'noti)*, 3n orice +oc /i de c-tre oricine, #-r- ' so+icit' )'ri+e #unc,iuni '+e or2'nis)u+ui, di)*otri1-, 'duc5nd un *+us de 1i2o're, #or)bun- /i re+'8're.

Referat luat de pe www.e-referate.ro Webmaster : Dan Dodita