Sunteți pe pagina 1din 13

SERVICIILE PUBLICE LOCALE

Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

Parcurgnd acest curs veti nva despre:


1. Trsturi definitorii ale administratiei publice n unittile administrativ-teritoriale 2. Componentele autorittilor administratiei publice locale 3. Consiliul local: componen, incompatibiliti, atribuii. Funcionalitatea Consiliului local 4. Primarul si viceprimarul 5. Secretarul si aparatul propriu de specialitate 6. Serviciile publice ale comunei, orasului si aparatul propriu de specialitate al autorittilor administratiei publice locale 7. Prefectul i Instituia Prefectului
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

1. Administratia public se organizeaz si functioneaz n unittile administrativteritoriale n temeiul principiilor: autonomiei locale, descentralizrii serviciilor publice, eligibilittii, legalittii si al consultrii cettenilor n solutionarea problemelor locale de interes deosebit

Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

Principiul autonomiei locale se refer la dreptul si capacitatea efectiv a autorittilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, n numele si n interesul colectivittilor locale pe care le reprezint, treburile publice, n conditiile legii. Acest drept se exercit de consiliile locale (CL) si primari, precum si de consiliile judetene (CJ), autoritti ale administratiei publice locale alese (vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat).
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

Autoritile au posibilitatea de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice alt form de participare direct a cettenilor la treburile publice, n conditiile legii.

Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

Autonomia local este numai administrativ si financiar, fiind exercitat pe baza si n limitele prevzute de lege. Autonomia local priveste: organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care, care potrivit legii, apartin dup caz,comunei, orasului sau judetului,
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

Autorittile administratiei publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel de responsabilitti autorittilor administratiei publice locale n procesul de descentralizare a unor servicii publice ori al crerii de noi servicii publice, fr asigurarea mijloacelor financiare corespunztoare pentru realizarea lor

Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

Comunele, orasele si judetele: au dreptul la resurse proprii, pe care autorittile administratiei publice locale le gestioneaz potrivit atributiilor ce le revin, n conditiile legii, pentru a ndeplini cerinele politicii economice nationale. Resursele financiare ale autorittilor publice locale trebuie s fie proportionale cu competentele si cu responsabilittile prevzute de lege.
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

A P L:
dispun de resursele financiare, precum si de bunurile proprietate public sau privat ale comunelor, oraselor si judetelor, n conformitate cu principiul autonomiei locale.

Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

Autorittile administratiei publice locale: au dreptul ca, n limitele competentelor lor, s coopereze si s se asocieze cu alte autoritti ale administratiei publice locale din tar sau din strintate, n conditiile legii; au dreptul sa adere la asociatii nationale si internationale, n conditiile legii; pot ncheia ntre ele acorduri
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la initierea si la realizarea unor programe de dezvoltare regional, n conditiile legii. - pot ncheia acorduri de cooperare transfrontalier cu autorittile similare din trile vecine, n domeniile ce sunt de competenta consiliilor locale sau judetene n conditiile legii, dac se situeaz n zone limitrofe de frontier.

Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

C.L. si C.J. pot hotr asupra participrii cu capital sau cu bunuri, n numele si n interesul colectivittilor locale pe care le reprezint, la constituirea de societti comerciale sau la nfiintarea unor servicii de interes public local ori judetean, dup caz, n conditiile legii. Asupra activittii autorittilor administratiei publice locale se exercit controlul administrativ si controlul financiar n limitele si n conditiile prevzute de lege.
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

Autorittile administratiei publice prin care se realizeaz autonomia local n comune si orase sunt; consiliile locale, comunale si orsenesti, ca autoritti deliberative, si primarii, ca autoritti executive. Consiliile locale si primarii se aleg n conditiile prevzute de Legea privind alegerile locale.
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

Alesii locali sunt primarul, consilierii locali si consilierii judeteni n asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor acestia ndeplinesc o functie de autoritate public Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al consilierului judetean, este de 4 ani. Mandatul se exercit n conditiile legii.
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

n scopul asigurrii autonomiei locale autorittile administratiei publice locale au dreptul:

s instituie si s perceap impozite si taxe locale, locale , s elaboreze si s aprobe bugetele de venituri si cheltuieli ale comunelor, oraselor si judetelor, n conditiile legii.

Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

n fiecare judet si n municipiul Bucuresti, Guvernul numeste cte un prefect. Prefectul - reprezentantul Guvernului pe plan local si conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unittile administrativ-teritoriale.
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

Hotrrile sunt adoptate de consiliul local sau de consiliul judetean. Dispozitiile sunt emise de primar sau de presedintele consiliului judetean.

Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

Numrul membrilor fiecrui consiliu local se stabileste prin ordin al prefectului, n functie de populatia comunei sau a orasului, raportat de Institutul National de Statistic si Studii Economice ---------------------------------------------------Numrul locuitorilor Numrul comunei sau ai orasului consilierilor ---------------------------------------------------- pn la 1.500 9 - ntre 1.501 si 3.000 11 - ntre 3.001 si 5.000 13 - ntre 5.001 si 10.000 15 - ntre 10.001 si 20.000 17 - ntre 20.001 si 50.000 19 - ntre 50.001 si 100.000 21 - ntre 100.001 si 200.000 23 - ntre 200.001 si 400.000 27 - peste 400.000 31 ---------------------------------------------------Consiliul General al Municipiului Bucuresti este compus din 55 de consilieri.
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

Calitatea de

consilier este incompatibil cu:

a) functia de prefect si de subprefect; b) calitatea de functionar public n aparatul propriu de specialitate al autorittilor administratiei publice centrale si locale; c) calitatea de functionar public n aparatul propriu de specialitate al CJ CJ, , al prefectului, al Serv Pub de interes local sau judetean, al Serv Pub descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte autoritti ale administratiei publice centrale; d) calitatea de angajat n cadrul autorittilor administratiei publice locale respective sau n cadrul aparatului propriu al prefectului e) functia de manager sau membru n Cons Adm al regiilor autonome ori de conductor al societtilor comerciale nfiintate de consiliile locale sau de consiliile judetene; f) calitatea de primar primar; ; g) calitatea de senator, deputat, secretar de stat, subsecretar Prof.dr. Mariaministru, Viorica BEDRULEGRIGORUTA acestora . de stat si cele asimilate acestora.

Atributiile Consiliului local Consiliul local are initiativ si hotrste, n conditiile legii, n toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege n competenta altor autoritti publice, locale sau centrale. Atributii principale: a) alege din rndul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, dup caz; stabileste, n limitele normelor legale, numrul de personal din aparatul propriu; b) aprob statutul comunei sau al orasului, precum si ROFul consiliului; - c) avizeaz sau aprob, dup caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-social, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judetean, regional, zonal si de cooperare transfrontalier; - d) aprob bugetul local, mprumuturile, virrile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aprob contul de ncheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale;
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

- e) aprob, la propunerea primarului, n conditiile legii, organigrama, statul de functii, numrul de personal si ROFul al aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local; - f) administreaz domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului;
-

g) hotrste darea n administrare, administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate public a comunei sau orasului, dup caz, precum si a serviciilor publice de interes local; - h) hotrste vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate privat a comunei sau orasului, dup caz; etc.
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEArt. a w din Lg.215/2001 a administratiei publice locale GRIGORUTA

Functionalitatea C.L.
Consiliul local se ntruneste n sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului. Sedintele consiliului local sunt publice, cu exceptia cazurilor n care consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca acestea s se desfsoare cu usile nchise. Subiectele de dezbateri n cadrul edinelor cu caracter public vizeaz ntotdeauna: problemele privind bugetul local, administrarea domeniului public si privat al comunei sau al orasului, participarea la programe de dezvoltare judetean, regional, zonal sau de cooperare transfrontalier, organizarea si dezvoltarea urbanistic a localittilor si amenajarea teritoriului, asocierea sau cooperarea cu alte autoritti publice, organizatii neguvernamentale, persoane juridice romne sau strine n legtur cu aceste probleme primarul poate propune consultarea Prof.dr. Maria BEDRULEcettenilor prin referendum , GRIGORUTA nViorica conditiile legii.

Consiliul local si organizeaz comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate. Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii, cu exceptia viceprimarului. Comisiile de specialitate si aleg cte un presedinte si un secretar. Atribuii: analizeaz si avizeaz proiectele de hotrre din domeniul lor de activitate; lucreaz n plen si iau hotrri cu votul majorittii membrilor lor au propria organizare i functionare precum i atributiile proprii prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local. Consiliile locale pot organiza, din proprie initiativ sau la initiativa primarului, Prof.dr. dupMaria caz, comisii speciale de analiz Viorica BEDRULEdeterminat . si verificare, pe perioad GRIGORUTA

Primarul si viceprimarul
Comunele si orasele au cte un primar si un viceprimar, iar orasele resedint de judet, cte 2 viceprimari, alesi n conditiile legii. Viceprimarii nu pot fi n acelasi timp si consilieri. Primarul particip la sedintele consiliului local si are dreptul s si exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii. Pe toat durata exercitrii mandatului de primar, respectiv de viceprimar, contractul de munc al acestora se suspend de drept. Primarul si viceprimarul primesc, pe toat durata exercitrii mandatului, o indemnizatie stabilit n conditiile legii.
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

Calitatea de primar, respectiv de viceprimar, este incompatibil cu: a) functiile si calittile prevzute la calitatea de consilier; b) orice functie de conducere din cadrul societtilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorial este actionar majoritar ori din cadrul societtilor nationale, companiilor nationale sau regiilor autonome; c) orice alte activitti sau functii publice, cu exceptia functiilor didactice si a functiilor din cadrul unor fundatii ori ONG
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

Primarul ndeplineste o functie de autoritate public.


El este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autorittilor administratiei publice locale, pe care l conduce si l controleaz. Primarul rspunde de buna functionare a administratiei publice locale. Primarul reprezint comuna sau orasul n relatiile cu alte autoritti publice, cu persoanele fizice sau juridice romne sau strine, precum si n justitie. Primarul ndeplineste urmtoarele atributii principale: art. 68 (a - y) /Lg. 215 /2001 privind administraia public local
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

5. Secretarul si aparatul propriu de specialitate Fiecare comun, oras sau subdiviziune administrativ-teritorial a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. n mod exceptional n functia de secretar al comunei poate fi numit si o persoan cu alte studii superioare sau cu studii liceale atestate prin bacalaureat.
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

6. Serviciile publice ale comunei, orasului si aparatul propriu de specialitate al autorittilor administratiei publice locale se nfiinteaz si se organizeaz de consiliul local n principalele domenii de activitate, potrivit specificului si nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale si n limita mijloacelor financiare de care dispune. Numirea si eliberarea din functie a personalului din serviciile publice ale comunei sau orasului se fac de conductorii acestora. Numirea si eliberarea din functie a personalului din aparatul propriu de specialitate al consiliului local se fac de ctre primar.
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

Servicii publice locale (care funcioneaz ca regii autonome , societi comerciale sau organizate ca departamente n cadrul autoritilor publice locale): servicii publice cu caracter statal:
servicii publice de protecie civil servicii publice de stare civil servicii publice de autorizare a construciilor

servicii publice edilitare


servicii publice de distribuie a energiei electrice servicii publice de distribuie a energiei termice servicii publice de distribuie a apei i canalizare servicii publice transport de cltori servicii publice de ntreinere a spaiilor verzi

servicii publice comerciale


Organizarea i funcionarea pieelor agroalimentare, trgurilor, oboarelor Licenierea transportului privat de cltori Serviciul de exploatare a parcajelor publice

- servicii publice pentru activiti culturale (muzee, oper, teatru, filarmonic)


Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

CL poate recomanda motivat primarului eliberarea din functie a conductorilor compartimentelor din aparatul propriu de specialitate al consiliului local. Functionarii din cadrul serviciilor publice ale comunei sau orasului si din aparatul propriu de specialitate al autorittilor administratiei publice locale se bucur de stabilitate n functie, n conditiile legii.

Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

10

Primarul, viceprimarul, respectiv viceprimarii, secretarul comunei, al orasului sau al


subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului, aparatul propriu de specialitate al consiliului local, constituie o structur functional cu activitate permanent, denumit primria comunei sau orasului, care aduce la ndeplinire hotrrile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionnd problemele curente ale colectivittii locale.
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

7. Prefectul i Instituia Prefectului


Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local asigur legatura operativa dintre fiecare ministru, respectiv conducator al organului administratiei publice centrale din subordinea Guvernului si conducatorul serviciului public deconcentrat din subordinea acestuia. reprezinta Guvernul sau pe primul-ministru n fata instantelor judecatoresti, prin consilierii juridici ai Institutiei Prefectului, la solicitarea Secretarului General al Guvernului. i se pot delega prefectului unele atributii de conducere si control, precum si alte atributii prevazute de lege.
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, avizndu-le proiectul de buget organizarea si conducerea structurii de specialitate a Institutiei Prefectului, n care sens aproba regulamentul de organizare si functionare a acesteia.
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

11

EXEMPLU Judetul Vrancea A) Denumirea serviciului public descentralizat Serviciul Public de Protectia Plantelor Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului SC Drumuri si Poduri SA Vrancea Biblioteca Judeteana Duiliu Zamfirescu Institutia Culturala Muzeul Vrancei Scoala Populara de Arta si Meserii Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vrancea Scoala Speciala "Elena Doamna" Scoala Speciala Mihalceni Scoala Speciala Maicanesti, Serviciul Public Judetean de Evidenta a Persoanelor Serviciul Public de Interes Judetean "Exploatarea sitemelor rurale de alimentari cu apa"
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

B) Directii deconcentrate din subordinea ministerelor Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea Directia de Sanatate Publica Vrancea Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Inspectoratul Judetean de Politie Oficiul de mobilizare a economiei si pregatire a teritoriului pentru aparare Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Vrancea Centrul de Metrologie Autoritatea Rutiera Romana, Agentia Vrancea Inspectoratul Teritorial de Munca Focsani Oficiul de Cadastru , Geodezie si Cartografie Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

Judetul Vrancea

Oficiul Judetean de Posta Vrancea Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor Administratia Drumuri Nationale - Sectia Drumuri Nationale S.N.I.F. Sucursala Buzau - Sistemul Zonal Vrancea Directia Silvica Vrancea Sectorul de Distributie Gaze Naturale Serviciul de Gospodarire a Apelor Electrica S.A Sucursala de Distributie Focsani Directia de Telecomunicatii Vrancea Agentia Domeniilor Statului Sucursala Judeteana R.A. Loteria Nationala Inspectoratul pentru Constructii Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat Directia Regionala a Vamilor Galati Vama Focsani Directia Generala pentru Agricultura si Alimentatie Inspectoratul pentru Concurenta

Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

12

Judetul Vrancea

Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Agentia pentru Protectia Mediului Directia Judeteana pentru Statistica Directia Judeteana pentru Tineret si Sport Comandamentul de Jandarmi Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Centrul Militar Zonal Vrancea Casa Judeteana de Pensii Garda Financiara Serviciul Romn de Informatii

Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

Prefectul exercita atributiile conferite de lege prin structura de specialitate a Institutiei Prefectului care este o structura functionala, cu activitate permanenta. Personalul din structura de specialitate a Prefectului este format din nalti functionari publici, functionari publici de conducere, functionari publici de executie, functionari publici cu statut special si personal contractual. Numirea, respectiv ncadrarea, precum si eliberarea din functie a personalului din structura de specialitate a Institutiei Prefectului se efectueaza prin ordin al prefectului, n conditiile legii. Structura organizatorica a structurii de specialitate a Institutiei Prefectului fiecarui judet, cuprinde directii, servicii si compartimente de specialitate n cadrul carora se desfasoara activitati specifice. Fiecare directie este condusa de un director iar activitatea serviciului si a compartimentelor este condusa de un sef serviciu, respectiv sefi de compartiment.
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

Subprefectii ndeplinesc, n numele Prefectului, urmatoarele atributii stabilite prin ORD. nr. 339 si 340 din 5 iulie 2006. 1. cu privire la exercitarea, n numele prefectului, a conducerii serviciilor publice: a) analizarea activitatii desfasurate de serviciile publice deconcentrate, etc. 2. cu privire la conducerea operativa a institutiei prefectului
Prof.dr. Maria Viorica BEDRULEGRIGORUTA

13