Sunteți pe pagina 1din 8

6302 2238 06/2000 RO

Pentru utilizator

Instruc!iuni de utilizare
Aparat de reglare Logamatic 42"2

80

105

TEST STB

Citi!i cu aten!ie nainte de utilizare

Prefa!#
Indica!ii generale importante Aparatul se va utiliza numai conform destina"iei sale $i numai cu respectarea instruc"iunilor de deservire. ntre"inerea $i repara"iile se vor face numai cu personal calificat autorizat. Aparatul se va exploata numai n combina"ie cu accesoriile $i piesele de schimb indicate n instruc"iunile de exploatare. Utilizarea altor combina"ii, accesorii sau piese de uzur! este permis! numai dac! acestea sunt destinate explicit aplica"iilor prev!zute $i nu diminueaz! caracteristicile de putere sau cerin"ele de siguran"!. Sub rezerva modific#rilor tehnice! Datorit! perfec"ion!rilor permanente, ilustra"iile, func"ionarea $i caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore.

Modific!ri sub rezerva mbun!t!"irilor tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc"iuni de utilizare Aparat de reglare Logamatic 42#2 Edi"ia 06/2000

Instruc!iuni de utilizare aparat de reglare Logamatic 42"2 " Instruc!iuni de utilizare aparat de reglare Logamatic 42"2

"

80

105

TEST STB

11

10

Fig. "

Elemente pentru deservirea aparatului de reglare Logamatic 42"2 Legend! pentru Fig. " Poz. 1: Siguran#! Poz. 2: Regulator de temperatur! pentru apa din cazan Poz. 3: Termostat de siguran#! Poz. 4: Soclu pentru termostat de siguran#! suplimentar modul ZM 426 Poz. 5: Termometru pentru apa din cazan Poz. 6: Soclu pentru contor ore de func#ionare treapta " Poz. 7: Soclu pentru contor ore de func#ionare treapta 2 Poz. 8: Indicaror de deranjament al arz!torului Poz. 9: Soclu pentru modulul de cazan ZM 427 Poz. 10: Comutator pornit/oprit Poz. 11: Tast! test termostat de siguran#! (numai pentru verific!ri)

Modific!ri sub rezerva mbun!t!"irilor tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc"iuni de utilizare Aparat de reglare Logamatic 42#2 Edi"ia 06/2000

"
"."

Instruc!iuni de utilizare aparat de reglare Logamatic 42"2


Regim de nc#lzire

Cazanul serve$te n acest caz pentru nc!lzirea nc!perilor $i a apei calde de consum. INDICA$IE! Dac! cazanul este echipat cu un modul de cazan ZM 427 sau cu reglare extern!, regulatorul de temperatur! al apei din cazan (Fig. #, Poz. 2) trebuie potrivit la cel pu"in 80 C.

".2

Regim de func!ionare n dou# trepte

Regulatorul de temperaur! al apei din cazan (Fig. #, Poz. 2) este un regulator de temperatur! cu dou! c!i pentru regimul de func"ionare n dou! trepte al arz!torului. Punctul de comutare celei de a 2-a trepte al regulatorului de temperatur! a apei din cazan se afl! cu cca. 5C sub cel pentru treapta #.

".3

Indicator pentru deranjamentele arz#torului

Dac! indicatorul pentru deranjamentele arz!toruluise se aprinde (Fig. #, Poz. 8), anun"a"i firma de instala"ii de nc!lzire pentru remedierea deranjamentului.

Modific!ri sub rezerva mbun!t!"irilor tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc"iuni de utilizare Aparat de reglare Logamatic 42#2 Edi"ia 06/2000

Pentru firma de specialitate 2 Pentru firma de specialitate

Instruc!iuni de reglare pentru termostatul de siguran!# (STB)


2." Demontarea carcasei %i scoaterea termostatului de siguran!#

! Pentru reglarea temperaturilor cerute termostatul de siguran"! (STB) trebuie (Fig. 2, Poz. 2) scos din carcas!. ATEN$IE! nainte de deschiderea aparatului de reglare, instala"ia trebuie scoas! de sub tebsiune cu ajutorul ntrerup!torului de avarie sau a siguran"ei. ! Pentru scoaterea termostatului de siguran"! trebuie de$urubate cele dou! $uruburi (Fig. 2, Poz. "). ! Scoate"i capacul (Fig. 2, Poz. 3). ! De$uruba"i capacul de protec"ie (Fig. 2, Poz. 2). ! Sl!bi"i $uruburile. ! Se scoate termostatul de siguran"! STB $i se realizeaz! urm!toarele reglaje. INDICA$IE! Termostatul de siguran"! se regleaz! la temperatura maxim! admisibil! pentru instala"ia de nc!lzire, n conformitate cu prescrip"iile locale. INDICA$IE! Reglajul din fabric! este de ##0 C. 1 1

Fig. 2

Aparat de reglare Logamatic 4...

Modific!ri sub rezerva mbun!t!"irilor tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc"iuni de utilizare Aparat de reglare Logamatic 42#2 Edi"ia 06/2000

2
2.2

Pentru firma de specialitate


Reglarea termostatului de siguran!#

2.2." Fig. 3 Varianta A ! Sl!bi"i $urubul (Fig. 3, Poz. "). ! T!bli"a cu scala temperaturilor (Fig. 3, Poz. 2) se rote$te n dreptul marcajului (Fig. 3, Poz. 3). ! Se strnge din nou $urubul (Fig. 3, Poz. "). 3

Fig. 3

Varianta A

2.2.2 Fig. 4 Varianta B ! Acul indicator (Fig. 4, Poz. ") se trece pe temperatura corespunz!toare. INDICA$IE! Dup! reglaj $i montare, trebuie verificat! func"ia termostatului de siguran"!.

2.3

Verificarea %i deblocarea termostatului de siguran!#


1

2.3." Tasta STB Tasta STB (Fig. #, Poz. "") este destinat! verific!rii termostatului de siguran"! (Fig. #, Poz. 3) de c!tre firma specializat! n instala"ii de nc!lzire. ! Tasta STB (Fig. #, Poz. "") se apas! $i se "ine ap!sat! pn! cnd termostatul de siguran"! STB (Fig. #, Poz. 3) se declan$eaz!. ! Pentru deblocarea termostatului de siguran"! (Fig. #, Poz. 3) trebuie s! se de$urubeze piuli"a nfundat! (capacul) din dreptul termostatului de siguran"! STB $i trebuie ap!sat butonul de deblocare aflat dedesubt.
Fig. 4 Varianta B

Modific!ri sub rezerva mbun!t!"irilor tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc"iuni de utilizare Aparat de reglare Logamatic 42#2 Edi"ia 06/2000

Pentru firma de specialitate


2.4 Instruc!iuni de reglare pentru regulatorul de temperatur# a apei din cazan (TR)
INDICA$IE! Schimbarea reglajului regulatorului de temperatur! a apei din cazan de la 90 C la #05 C (numai n cazul reglajului termostatului de siguran"! STB la #20 C). La instala"ii care necesit! o temperatur! a apei din cazan mai mare de 90 C (a se respecta indica!ia!), reglajul regulatorului temperaturii apei din cazan poate fi modificat de la 90 C la #05 C. ! Se scoate prin tragere butonul de reglaj (Fig. 5) de pe regulatorul de temperatur! a apei din cazan (Fig. #, Poz. 2). ! Se ndep!rteaz! prin rupere picioru$ul de limitare (Fig. 5, Poz. "). ! Se monteaz! butonul de reglaj napoi pe regulatorul de temperatur! a apei din cazan (Fig. #, Poz. 2). INSTRUC$IUNE! Aparatele de reglare Logamatic cu circuite de reglaj electronice pot fi folosite pentru temperaturi pn! la max. 99 C. Vezi instruc"iunile de service "Temperatura maxim! de deconectare". 1

Fig. 5

Buton de reglaj

Modific!ri sub rezerva mbun!t!"irilor tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc"iuni de utilizare Aparat de reglare Logamatic 42#2 Edi"ia 06/2000

Firma specializat! n instala"ii de nc!lzire:

Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar http://www.heiztechnik.buderus.de E-Mail: info@heiztechnik.buderus.de