Sunteți pe pagina 1din 9

Parlamentul Romniei Lege nr.

340 (r1) din 12/07/2004 privind prefectul si institutia prefectului ___________ Text actualizat la data de 06.10.2009. Actul include modificrile din urmtoarele acte: - .!.". nr. 10#$2009 pu%licat &n 'onitorul ficial( )artea * nr. 66+ din 06$10$2009. CAPITOLUL ,ispozi-ii .enerale I

Art. 1. - (1) )refectul este reprezentantul "uvernului pe plan local. (2) "uvernul nume/te c0te un prefect &n fiecare 1ude- /i &n municipiul 2ucure/ti( la propunerea ministrului internelor /i reformei administrative. (3) )refectul este .arantul respectrii le.ii /i a ordinii pu%lice la nivel local. (4) 'ini/trii /i conductorii celorlalte or.ane ale administra-iei pu%lice centrale din su%ordinea "uvernului pot dele.a prefectului unele dintre atri%u-iile lor de conducere /i control cu privire la activitatea serviciilor pu%lice deconcentrate din su%ordine. (5) Atri%u-iile care pot fi dele.ate potrivit alin. 345 se sta%ilesc prin 6otr0re a "uvernului775. ___________ 775 A se vedea 8otr0rea "uvernului nr. 460$2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 9e.ii nr. :40$2004 privind prefectul /i institu-ia prefectului( pu%licat &n 'onitorul ficial al ;om0niei( )artea *( nr. :6: din 26 aprilie 2006. Art. 2. - (1) )entru exercitarea de ctre prefect a prero.ativelor care &i revin potrivit <onstitu-iei /i altor le.i se or.anizeaz /i func-ioneaz institu-ia prefectului( su% conducerea prefectului. (2) *nstitu-ia prefectului este o institu-ie pu%lic cu personalitate 1uridic( cu patrimoniu /i %u.et propriu. (3) )refectul este ordonator ter-iar de credite. (4) =tructura or.anizatoric /i modul de func-ionare ale institu-iei prefectului se sta%ilesc prin 6otr0re a "uvernului75. Art. 3. - (1) =ediul institu-iei prefectului( denumit prefectur( este &n municipiul re/edin- de 1ude-( &ntr-un imo%il proprietate pu%lic a statului( a 1ude-ului sau a municipiului( dup caz. (2) )entru municipiul 2ucure/ti( respectiv 1ude-ul *lfov( sediul institu-iei prefectului este &n municipiul 2ucure/ti. Art. 4. - (1) )refectul conduce serviciile pu%lice deconcentrate ale ministerelor /i ale celorlalte or.ane ale administra-iei pu%lice centrale din su%ordinea "uvernului( or.anizate la nivelul unit-ilor administrativ-teritoriale.

(2) 9ista serviciilor pu%lice deconcentrate prevzute la alin. 315 se apro% /i se actualizeaz la propunerea ministrului internelor /i reformei administrative( prin decizie a primuluiministru. Art. 5. - Activitatea prefectului se &ntemeiaz pe principiile: a) le.alit-ii( impar-ialit-ii /i o%iectivit-ii> b) transparen-ei /i li%erului acces la informa-iile de interes pu%lic> c) eficien-ei> d) responsa%ilit-ii> e) profesionalizrii> f) orientrii ctre cet-ean. Art. . - (1) <apacitatea 1uridic de drept pu%lic a institu-iei prefectului se exercit &n exclusivitate de ctre prefect. (2) ?xercitarea drepturilor /i asumarea o%li.a-iilor civile ale institu-iei prefectului se realizeaz de ctre prefect sau de ctre o persoan anume desemnat prin ordin al acestuia. Art. 7. - (1) Activitatea institu-iei prefectului este finan-at de la %u.etul de stat( prin %u.etul 'inisterului *nternelor /i ;eformei Administrative( /i din alte surse le.al constituite. (2) *nstitu-ia prefectului poate %eneficia de pro.rame cu finan-are interna-ional. Art. !. - (1) <onductorii serviciilor pu%lice deconcentrate ale ministerelor /i ale celorlalte or.ane ale administra-iei pu%lice centrale din su%ordinea "uvernului au o%li.a-ia s transmit prefectului proiectul de %u.et. Avizul prefectului privind proiectul de %u.et se &nainteaz conductorului institu-iei ierar6ic superioare serviciului pu%lic deconcentrat. (2) =itua-iile financiare privind execu-ia %u.etar( &ntocmite de serviciile pu%lice deconcentrate ale ministerelor /i ale celorlalte or.ane ale administra-iei pu%lice centrale din su%ordinea "uvernului( se transmit prefectului pentru avizare. Avizul prefectului privind situa-iile financiare se &nainteaz conductorului institu-iei ierar6ic superioare serviciului pu%lic deconcentrat. (3) Avizele prefectului prevzute la alin. 315 /i 325 sunt consultative. Art. ". - (1) )entru &ndeplinirea atri%u-iilor /i prero.ativelor care &i revin potrivit le.ii( prefectul este a1utat de 2 su%prefec-i. )refectul municipiului 2ucure/ti este a1utat de : su%prefec-i. (2) Atri%u-iile su%prefectului se sta%ilesc prin 6otr0re a "uvernului75. ___________ 75 A se vedea 8otr0rea "uvernului nr. 460$2006( pu%licat &n 'onitorul ficial al ;om0niei( )artea *( nr. :6: din 26 aprilie 2006. Art. 10. - )refectul /i su%prefectul fac parte din cate.oria &nal-ilor func-ionari pu%lici. Art. 11. - @ntre prefec-i( pe de o parte( consiliile locale /i primari( precum /i consiliile 1ude-ene /i pre/edin-ii acestora( pe de alt parte( nu exist raporturi de su%ordonare. CAPITOLUL ,repturile /i &ndatoririle prefec-ilor /i su%prefec-ilor II

Art. 12. - (1) )refec-ii /i su%prefec-ii care nu de-in o locuin- proprietate personal &n municipiul re/edin- de 1ude- &n care au fost numi-i %eneficiaz de o indemniza-ie de instalare e.al cu : salarii de %az %rute( precum /i de locuin- de serviciu corespunztoare( &n condi-iile le.ii( &n %aza unui contract de &nc6iriere( pe durata &ndeplinirii func-iei. (2) @n situa-ia prevzut la alin. 315 c6eltuielile privind c6iria locuin-ei de serviciu( cele pentru transportul prefec-ilor /i su%prefec-ilor /i al familiilor acestora( la mutarea &n localitatea &n care &/i are sediul institu-ia prefectului( /i cele de instalare sunt suportate din %u.etul institu-iei prefectului. (3) <ontractul de &nc6iriere a locuin-ei de serviciu se &nc6eie pe perioada exercitrii func-iei de prefect( respectiv de su%prefect. 9a data &ncetrii exercitrii func-iei de prefect( respectiv de su%prefect( contractul de &nc6iriere &nceteaz de drept. Art. 13. - )refec-ii /i su%prefec-ii nu au dreptul la .rev. Art. 14. - )refec-ii /i su%prefec-ii nu pot s &nfiin-eze or.aniza-ii sindicale proprii. Art. 15. - )refec-ii /i su%prefec-ii au o%li.a-ia s informeze conducerea 'inisterului *nternelor /i ;eformei Administrative ori de c0te ori cltoresc &n afara 1ude-ului. Art. 1 . - <a reprezentant al "uvernului( prefectului &n func-ie i se acord onoruri militare( &n condi-iile sta%ilite prin re.ulamentele specifice( cu ocazia ceremoniilor militare or.anizate la nivelul 1ude-ului. Art. 17. - )refectul /i su%prefectul nu pot fi mem%ri ai unui partid politic sau ai unei or.aniza-ii creia &i este aplica%il acela/i re.im 1uridic ca /i partidelor politice( potrivit le.ii( su% sanc-iunea destituirii lor din func-ia pu%lic. Art. 1!. - )refectul /i su%prefectul rspund( dup caz( disciplinar( administrativ( civil sau penal pentru faptele sv0r/ite &n exercitarea atri%u-iilor ce le revin( &n condi-iile le.ii. CAPITOLUL Atri%u-iile prefectului III

Art. 1". - (1) @n calitate de reprezentant al "uvernului( prefectul &ndepline/te urmtoarele atri%u-ii principale: a) asi.ur( la nivelul 1ude-ului sau( dup caz( al municipiului 2ucure/ti( aplicarea /i respectarea <onstitu-iei( a le.ilor( a ordonan-elor /i a 6otr0rilor "uvernului( a celorlalte acte normative( precum /i a ordinii pu%lice> b) ac-ioneaz pentru realizarea &n 1ude-( respectiv &n municipiul 2ucure/ti( a o%iectivelor cuprinse &n )ro.ramul de .uvernare /i dispune msurile necesare pentru &ndeplinirea lor( &n conformitate cu competen-ele /i atri%u-iile ce &i revin( potrivit le.ii> c) ac-ioneaz pentru men-inerea climatului de pace social /i a unei comunicri permanente cu toate nivelurile institu-ionale /i sociale( acord0nd o aten-ie constant prevenirii tensiunilor sociale> d) cola%oreaz cu autorit-ile administra-iei pu%lice locale pentru determinarea priorit-ilor de dezvoltare teritorial>

e) verific le.alitatea actelor administrative ale consiliului 1ude-ean( ale consiliului local sau ale primarului> f) asi.ur( &mpreun cu autorit-ile /i or.anele a%ilitate( ducerea la &ndeplinire( &n condi-iile sta%ilite prin le.e( a msurilor de pre.tire /i interven-ie pentru situa-ii de ur.en-> g) dispune( &n calitate de pre/edinte al <omitetului 1ude-ean pentru situa-ii de ur.en-( msurile care se impun pentru prevenirea /i .estionarea acestora /i folose/te &n acest sens sumele special prevzute &n %u.etul propriu cu aceast destina-ie> #) utilizeaz( &n calitate de /ef al protec-iei civile( fondurile special alocate de la %u.etul de stat /i %aza lo.istic de interven-ie &n situa-ii de criz( &n scopul desf/urrii &n %une condi-ii a acestei activit-i> i) dispune msurile corespunztoare pentru prevenirea infrac-iunilor /i aprarea drepturilor /i a si.uran-ei cet-enilor( prin or.anele le.al a%ilitate> $) asi.ur realizarea planului de msuri pentru inte.rare european> %) dispune msuri de aplicare a politicilor na-ionale 6otr0te de "uvern /i a politicilor de inte.rare european> &) 6otr/te( &n condi-iile le.ii( cooperarea sau asocierea cu institu-ii similare din -ar /i din strintate( &n vederea promovrii intereselor comune> ') asi.ur folosirea( &n condi-iile le.ii( a lim%ii materne &n raporturile dintre cet-enii apar-in0nd minorit-ilor na-ionale /i serviciile pu%lice deconcentrate &n unit-ile administrativteritoriale &n care ace/tia au o pondere de peste 20A. (2) )refectul &ndepline/te /i alte atri%u-ii prevzute de le.e /i de celelalte acte normative( precum /i &nsrcinrile sta%ilite de "uvern. Art. 20. - )refectul poate verifica msurile &ntreprinse de primar sau de pre/edintele consiliului 1ude-ean &n calitatea lor de reprezentan-i ai statului &n unitatea administrativteritorial /i poate sesiza or.anele competente &n vederea sta%ilirii msurilor necesare( &n condi-iile le.ii. Art. 21. - (1) ,in comisia de concurs pentru ocuparea postului de conductor al unui serviciu pu%lic deconcentrat face parte o%li.atoriu /i un reprezentant al institu-iei prefectului din 1ude-ul &n care &/i are sediul serviciul pu%lic( desemnat prin ordin al prefectului( &n condi-iile le.ii. (2) )refectul poate propune mini/trilor /i conductorilor celorlalte or.ane ale administra-iei pu%lice centrale or.anizate la nivelul unit-ilor administrativ-teritoriale sanc-ionarea conductorilor serviciilor pu%lice deconcentrate din su%ordinea acestora. Art. 22. - (1) @n fiecare 1ude- func-ioneaz un cole.iu prefectural compus din prefect( su%prefec-i /i conductorii serviciilor pu%lice deconcentrate ale ministerelor /i ale celorlalte or.ane ale administra-iei pu%lice centrale din su%ordinea "uvernului( care &/i au sediul &n 1ude-ul respectiv. (2) 9a lucrrile cole.iului prefectural pot fi invitate /i alte persoane a cror prezen- este considerat necesar. (3) <ole.iul prefectural se convoac de ctre prefect cel pu-in o dat pe lun /i oric0nd se consider c este necesar. (4) Atri%u-iile cole.iului prefectural privesc armonizarea activit-ii serviciilor pu%lice deconcentrate care au sediul &n 1ude-ul respectiv( precum /i implementarea pro.ramelor( politicilor( strate.iilor /i planurilor de ac-iune ale "uvernului la nivelul 1ude-ului sau al localit-ilor acestuia /i vor fi re.lementate prin 6otr0re a "uvernului75.

___________ 75 A se vedea 8otr0rea "uvernului nr. 460$2006( pu%licat &n 'onitorul ;om0niei( )artea *( nr. :6: din 26 aprilie 2006.

ficial al

Art. 23. - (1) )refectul poate solicita primarului sau pre/edintelui consiliului 1ude-ean( dup caz( convocarea unei /edin-e extraordinare a consiliului local( a consiliului 1ude-ean sau a <onsiliului "eneral al 'unicipiului 2ucure/ti &n cazuri care necesit adoptarea de msuri imediate pentru prevenirea( limitarea sau &nlturarea urmrilor calamit-ilor( catastrofelor( incendiilor( epidemiilor sau epizootiilor( precum /i pentru aprarea ordinii /i lini/tii pu%lice. (2) @n caz de for- ma1or /i de maxim ur.en- pentru rezolvarea intereselor locuitorilor unit-ilor administrativteritoriale( prefectul poate solicita convocarea de &ndat a consiliului local( a consiliului 1ude-ean sau a <onsiliului "eneral al 'unicipiului 2ucure/ti. Art. 24. - @n situa-ii de ur.en- sau de criz autorit-ile militare /i or.anele locale ale 'inisterului *nternelor /i ;eformei Administrative au o%li.a-ia s informeze /i s spri1ine prefectul pentru rezolvarea oricrei pro%leme care pune &n pericol ori afecteaz si.uran-a popula-iei( a %unurilor( a valorilor /i a mediului &ncon1urtor. Art. 25. - )entru &ndeplinirea atri%u-iilor ce &i revin( prefectul solicit institu-iilor pu%lice /i autorit-ilor administra-iei pu%lice locale documenta-ii( date /i informa-ii( iar acestea sunt o%li.ate s i le furnizeze cu celeritate /i &n mod .ratuit. CAPITOLUL Actele prefectului I(

Art. 2 . - (1) )entru &ndeplinirea atri%u-iilor ce &i revin( prefectul emite ordine cu caracter individual sau normativ( &n condi-iile le.ii. (2) rdinele prin care se sta%ilesc msuri cu caracter te6nic sau de specialitate sunt emise dup consultarea conductorului serviciilor pu%lice deconcentrate ale ministerelor /i ale celorlalte or.ane ale administra-iei pu%lice centrale din su%ordinea "uvernului( or.anizate la nivelul unit-ilor administrativteritoriale. (3) rdinele cu caracter normativ emise de prefect se pu%lic( potrivit le.ii. Art. 27. - (1) rdinul prefectului( care con-ine dispozi-ii normative( devine executoriu numai dup ce a fost adus la cuno/tin- pu%lic. rdinul prefectului( cu caracter individual( devine executoriu de la data comunicrii ctre persoanele interesate. (2) rdinele emise de prefect &n calitate de pre/edinte al <omitetului 1ude-ean pentru situa-ii de ur.en- produc efecte 1uridice de la data aducerii lor la cuno/tin- /i sunt executorii. (3) rdinele cu caracter normativ se comunic de &ndat 'inisterului *nternelor /i ;eformei Administrative. (4) 'inisterul *nternelor /i ;eformei Administrative poate propune "uvernului anularea ordinelor emise de prefect( dac le consider nele.ale sau netemeinice.

Art. 2!. - (1) )refec-ii sunt o%li.a-i s comunice ordinele emise potrivit art. 26 alin. 325 conductorului institu-iei ierar6ic superioare serviciului pu%lic deconcentrat. 'inisterele /i celelalte or.ane ale administra-iei pu%lice centrale pot propune "uvernului msuri de anulare a ordinelor emise de prefect( dac le consider nele.ale. (2) )refectul poate propune ministerelor /i celorlalte or.ane ale administra-iei pu%lice centrale msuri pentru &m%unt-irea activit-ii serviciilor pu%lice deconcentrate( or.anizate la nivelul unit-ilor administrativ-teritoriale. Art. 2". - 'inisterele /i celelalte or.ane ale administra-iei pu%lice centrale sunt o%li.ate s comunice de &ndat prefec-ilor actele cu caracter normativ emise &n domeniul de activitate al serviciilor pu%lice deconcentrate. CAPITOLUL <ancelaria prefectului /i oficiile prefecturale (

Art. 30. - (1) @n cadrul institu-iei prefectului se or.anizeaz /i func-ioneaz cancelaria prefectului. (2) <ancelaria prefectului este un compartiment or.anizatoric distinct( care cuprinde urmtoarele func-ii de execu-ie de specialitate specifice: directorul cancelariei( consilier( consultant /i secretarul cancelariei. ___________ Alineatul 325 a fost modificat prin punctul 1. din rdonan-a de ur.en- nr. 10#$2009 &ncep0nd cu 06.10.2009. (21) Bumrul maxim de posturi din cancelaria prefectului este de 4. ___________ Alineatul 3215 a fost introdus prin punctul 2. din rdonan-a de ur.en- nr. 10#$2009 &ncep0nd cu 06.10.2009. (3) Cunc-ia de secretar al cancelariei se asimileaz din punct de vedere al salarizrii cu func-ia de /ef de ca%inet. )ot fi numite &n func-ia de secretar al cancelariei persoane cu studii superioare sau medii( &n condi-iile le.ii. (4) )ersonalul din cadrul cancelariei prefectului este numit sau eli%erat din func-ie de ctre prefect. (5) )ersonalul din cadrul cancelariei prefectului &/i desf/oar activitatea &n %aza unui contract individual de munc &nc6eiat( &n condi-iile le.ii( pe durata exercitrii func-iei pu%lice de ctre &naltul func-ionar pu%lic. ( ) Activitatea cancelariei prefectului este coordonat de director( care rspunde &n fa-a prefectului &n acest sens. (7) =alarizarea personalului din cadrul cancelariei prefectului se face potrivit anexei nr. * - cap. ** lit. 2 - la rdonan-a "uvernului nr. 9$200# privind cre/terile salariale ce se vor acorda &n anul 200# personalului %u.etar salarizat potrivit rdonan-ei de ur.en- a "uvernului nr. 24$2000 privind sistemul de sta%ilire a salariilor de %az pentru personalul

contractual din sectorul %u.etar /i personalului salarizat potrivit anexelor nr. ** /i *** la 9e.ea nr. 1#4$199+ privind sistemul de sta%ilire a salariilor de %az &n sectorul %u.etar /i a indemniza-iilor pentru persoane care ocup func-ii de demnitate pu%lic( apro%at cu modificri /i completri prin 9e.ea nr. 112$200#( cu modificrile ulterioare. Art. 31. - (1) )refectul poate or.aniza( prin ordin( &n cadrul numrului de posturi /i al fondurilor apro%ate anual( oficii prefecturale. @n municipiul 2ucure/ti se pot or.aniza oficii prefecturale &n fiecare sector. (2) rdinul prefectului de &nfiin-are /i or.anizare a oficiilor prefecturale se emite numai cu avizul conform al 'inisterului *nternelor /i ;eformei Administrative. (3) ficiile prefecturale fac parte inte.rant din institu-ia prefectului. (4) )rin dero.are de la prevederile art. DE* alin. 325 din 9e.ea nr. 161$200: privind unele msuri pentru asi.urarea transparen-ei &n exercitarea demnit-ilor pu%lice( a func-iilor pu%lice /i &n mediul de afaceri( prevenirea /i sanc-ionarea corup-iei( cu modificrile /i completrile ulterioare( oficiile prefecturale sunt conduse de ctre un /ef al oficiului prefectural. (5) Cunc-ia de /ef al oficiului prefectural este ec6ivalent cu func-ia de director executiv. ( ) Bumirea( modificarea( suspendarea /i &ncetarea raportului de serviciu al /efului oficiului prefectural se fac de ctre prefect( &n condi-iile le.ii. CAPITOLUL ,ispozi-ii tranzitorii /i finale (I

Art. 32. - )revederile art. F( + /i 1F se aplic &ncep0nd cu data de 1 ianuarie 2006. Art. 33. - )revederile prezentei le.i se completeaz cu dispozi-iile 9e.ii nr. 1++$199975 privind =tatutul func-ionarilor pu%lici( repu%licat( /i ale 9e.ii administra-iei pu%lice locale nr. 21#$2001775( repu%licat. ___________ 75 9e.ea nr. 1++$1999 privind =tatutul func-ionarilor pu%lici a fost repu%licat &n 'onitorul ficial al ;om0niei( )artea *( nr. :6# din 29 mai 200F. 775 9e.ea administra-iei pu%lice locale nr. 21#$2001 a fost repu%licat &n 'onitorul ficial al ;om0niei( )artea *( nr. 12: din 20 fe%ruarie 200F /i a fost modificat /i completat prin rdonan-a de ur.en- a "uvernului nr. 20$200+ privind unele msuri pentru or.anizarea /i desf/urarea ale.erilor pentru autorit-ile administra-iei pu%lice locale( pu%licat &n 'onitorul ficial al ;om0niei( )artea *( nr. 1FF din F martie 200+( /i prin 9e.ea nr. :#$200+ pentru ale.erea <amerei ,eputa-ilor /i a =enatului /i pentru modificarea /i completarea 9e.ii nr. 6F$2004 pentru ale.erea autorit-ilor administra-iei pu%lice locale( a 9e.ii administra-iei pu%lice locale nr. 21#$2001 /i a 9e.ii nr. :9:$2004 privind =tatutul ale/ilor locali( pu%licat &n 'onitorul ficial al ;om0niei( )artea *( nr. 196 din 1: martie 200+. Art. 34. - )e data intrrii &n vi.oare a prezentei le.i( prevederile art. 26 /i 2F( cele ale sec-iunii 1 G)refectul 1ude-ului /i al municipiului 2ucure/tiG a cap. E*** G)refectulG /i ale

art. 1#4 alin. 325 din 9e.ea administra-iei pu%lice locale nr. 21#$2001( pu%licat &n 'onitorul ficial al ;om0niei( )artea *( nr. 204 din 2: aprilie 2001( cu modificrile /i completrile ulterioare7775( precum /i orice alte dispozi-ii contrare se a%ro.. ___________ 7775 )revederile art. 26 /i 2F( cele ale sec-iunii 1 G)refectul 1ude-ului /i al municipiului 2ucure/tiG din cap. E*** G)refectulG /i ale art. 1#4 alin. 325 au fost a%ro.ate la data intrrii &n vi.oare a prezentei le.i /i anterior repu%licrii 9e.ii administra-iei pu%lice locale nr. 21#$2001 &n 'onitorul ficial al ;om0niei( )artea *( nr. 12: din 20 fe%ruarie 200F. B TH: ;eproducem mai 1os prevederile art. **-*E din rdonan-a de ur.en- a "uvernului nr. 1F9$200# care nu sunt &ncorporate &n textul repu%licat al 9e.ii nr. :40$2004 /i care se aplic( &n continuare( ca dispozi-ii proprii ale rdonan-ei de ur.en- a "uvernului nr. 1F9$200#: Art. II. G- Cunc-iilor pu%lice de prefect /i de su%prefect nu le sunt aplica%ile prevederile art. DE* alin. 34577775 din 9e.ea nr. 161$200: privind unele msuri pentru asi.urarea transparen-ei &n exercitarea demnit-ilor pu%lice( a func-iilor pu%lice /i &n mediul de afaceri( prevenirea /i sanc-ionarea corup-iei( cu modificrile /i completrile ulterioare. ___________ 77775 Alin. 345 al art. DE* din 9e.ea nr. 161$200:( cu modificrile /i completrile ulterioare( a fost a%ro.at prin 9e.ea nr. 2#1$2006 pentru modificarea /i completarea 9e.ii nr. 1++$1999 privind =tatutul func-ionarilor pu%lici( pu%licat &n 'onitorul ficial al ;om0niei( )artea *( nr. #F4 din 4 iulie 2006. Art. III. - (1) )refec-ii &n func-ie la data intrrii &n vi.oare a prezentei ordonan-e de ur.en-( precum /i cei care vor ocupa posturile rmase vacante dup data intrrii &n vi.oare a prezentei ordonan-e de ur.en- /i p0n la :1 decem%rie 200# pot fi numi-i &n func-ii pu%lice de prefect &n urma promovrii unui examen de atestare pe post. (2) =u%prefec-ii &n func-ie la data intrrii &n vi.oare a prezentei ordonan-e de ur.en-( precum /i cei care vor ocupa posturile rmase vacante dup data intrrii &n vi.oare a prezentei ordonan-e de ur.en- /i p0n la :1 decem%rie 200# pot fi numi-i &n func-ii pu%lice de su%prefect &n urma promovrii unui examen de atestare pe post. (3) )ot participa la examenul de atestare pe post /i pot ocupa func-iile pu%lice &n condi-iile prevzute la alin. 315 /i 325 persoanele care &ndeplinesc condi-iile prevzute la art. 1#75 din 9e.ea nr. 1++$1999 privind =tatutul func-ionarilor pu%lici( repu%licat( cu modificrile ulterioare( cu excep-ia celor prevzute la lit. c5-e5. (4) )ersoanele care nu promoveaz examenul de atestare pe post( &n condi-iile le.ii( vor fi eli%erate din func-iile de-inute. (5) Bumirea &n func-ii pu%lice a persoanelor prevzute la alin. 315 /i 325 se face &ncep0nd cu data de 1 ianuarie 2006. ( ) <ondi-iile de or.anizare /i desf/urare a examenului de atestare pe post se sta%ilesc prin 6otr0re a "uvernului( la propunerea A.en-iei Ba-ionale a Cunc-ionarilor )u%lici. (7) ?xamenul de atestare pe post este .estionat de comisia pentru recrutarea &nal-ilor func-ionari pu%lici numit prin decizie a primului-ministru.

___________ 75 9e.ea nr. 1++$1999 a fost ulterior repu%licat &n 'onitorul ficial al ;om0niei( )artea *( nr. :6# din 29 mai 200F( iar vec6iul art. 1# a devenit art. 16. Art. I(. - (1) @ncep0nd cu data de 1 ianuarie 2006( func-ia pu%lic de secretar .eneral al prefecturii se transform &n func-ia pu%lic de su%prefect. (2) =ecretarii .enerali ai prefecturii &n func-ie la data de :1 decem%rie 200# ca urmare a promovrii concursului or.anizat pentru ocuparea func-iei pu%lice respective sunt numi-i &n func-ia pu%lic de su%prefect &ncep0nd cu data de 1 ianuarie 2006. (3) @ncep0nd cu data intrrii &n vi.oare a prezentei ordonan-e de ur.en-( atri%u-iile sta%ilite prin actele normative &n vi.oare &n competen-a secretarului .eneral al prefecturii se exercit de ctre unul dintre su%prefec-i( desemnat prin ordin al prefectului.G