Universitatea Lucian Blaga Sibiu Facultatea de Litere şi Arte

Student : Muntean Diana Carmen Anul II - Zi Engle ! - "#m$n!

"e%erat Ist#ria Limbii "#m$ne Literare C#ntribu&ia lui Dimitrie Cantemir la de v#ltarea Limbii "#m$ne Literare

'

'-''01 s-a al!turat lui 6etru cel Mare 3n r! b#iul rus#-turc1 dar n-a 2lasat M#ld#va sub suveranitate ruseasc!) Du2! ce creștinii au %#st 3n%r$nți de turci 3n 7Lu2ta de la St!nilești91 ne2ut$ndu-se 3nt#arce 3n M#ld#va1 a emigrat 3n "usia1 unde a r!mas cu %amilia sa) A devenit c#nsilier intim al lui 6etru I du2! ce a %#st aAutat de ambasad#rii Blandei și Franței la 4nalta 6#art! și a des%!șurat # activitate științi%ic! r#dnic!) L$ng! Car?#v i s-a ac#rdat un d#meniu %eudal și a %#st investit cu titlul de 76rinci2e Serenissim al "usiei9 la ' august '-'') A c#ntribuit la cart#gra%ierea "usiei și a lucrat 3n sistem 7Mercat#r9) C#lecția sa de 8!rți1 scrise 3n latin!1 se a%l! 3n 7Ar8iva Cabinetului lui 6etru cel Mare de la 6etersburg9) A scris 7Cr#nicul a * . 3ntr-# %amilie n#bil!1 3n l#calitatea Silișteni din c#muna F!lciu) 4n 2eri#ada martie .a2rilie '+5.c!rturar a 3nc8eiat la Luț? 3n "usia1 3n data de * a2rilie '-''1 un tratat secret de alianț! cu 6etru cel Mare1 3n s2eranța eliber!rii ț!rii de sub d#minația turc! și 2reci $nd integritatea granițel#r și %a2tul c! ele v#r %i a2!rate de armata M#ld#vei) >ratatul a %#st 2ublicat de Cantemir 3n s2ațiul german) 4n 2#litica e@tern! s-a #rientat s2re "usia ca entitate #rt#d#@!1 #2us! Islamului) A %#st un ade2t al d#mniei aut#ritare1 adversar al at#t2uternicei mari b#ierimi și a %#st 3m2#triva trans%#rm!rii ț!ranil#r liberi 3n șerbi) Du2! numai un an de d#mnie ('-'./)'-*. . .1 du2! m#artea tat!lui s!u1 a %#st D#mn al M#ld#vei1 dar 4nalta 6#arta nu l-a c#n%irmat1 ast%el 3nc$t s-a 3nt#rs la C#nstantin#2#l 2entru a-și c#ntinua studiile la 7Academia 6atriar8iei Ecumenice9) Din '+5: a %#st ca2uc8e8aie1 adic! ambasad#r la C#nstantin#2#l1 al %ratelui s!u Anti#81 acesta %iind ales D#mn al M#ld#vei) S-a c!s!t#rit cu %iica lui C#nstantin Cantacu in# St#lnicul1 Casandra1 care i-a d!ruit cinci c#2ii 2rintre care şi Anti#81 viit#rul 2#et1 scriit#r și di2l#mat rus Anti#8 Dimitrievici Cantemir) Din a d#ua c!s!t#rie1 cu %iica unui general rus1 a avut # %at!) C#stac8e .d) *').0 a %#st D#mn al M#ld#vei1 aut#r1 c!rturar1 encicl#2edist1 etn#gra%1 ge#gra%1 %il#s#%1 ist#ric1 lingvist1 mu ic#l#g1 c#m2# it#r1 #m 2#litic și scriit#r r#m$n) Viața și cariera politică : Dimitrie Cantemir s-a n!scut la *+ #ct#mbrie '+-.)'+-.egru i scrie c!: <El avu cu s#ția dint$i șease %eci#ri și d#u! %ete1 iar cu cea a d#ua1 numai # %at!) Una din %ete și d#i %eci#ri murir!1 3nc! tr!ind el= și așa-i r!maser! d#u! %ete Maria și Smaragda și 2atru %eci#ri Matei1 C#nstantin1 Șerban și Anti#8)< >urcii l-au 3nsc!unat 2e Dimitrie Cantemir la Iași 3n '-'.1 av$nd 3ncredere 3n el1 dar n#ul d#mn .C#ntribu&ia lui Dimitrie Cantemir la de v#ltarea Limbii "#m$ne Literare Dimitrie Cantemir (n) *+)'.

. și a %#st 3nm#rm$ntat 3n "usia1 la Dimitr#v?a1 3n biserica 7S%$ntul .:) A %#st 2rimul r#m$n ales membru al Academiei din Berlin 3n '-'D) 4n #2era lui Cantemir1 in%luențat! de umanismul "enașterii și de g$ndirea 3naintat! din "usia1 s-au #glindit 3n cele mai im2#rtante 2r#bleme ridicate de de v#ltarea s#cial-ist#ric! a M#ld#vei de la s%$rșitul sec#lului al EFII-lea și 3nce2utul sec#lului al EFIII-lea) Este c#nsiderat 2$n! ast! i unul dintre marii umaniști ai Eur#2ei) Scrieri : ') 7Divanul9 sau 7G$lceava 3nțele2tului cu lumea9 sau 7Giudețul su%letului cu tru2ul91 scris! 3n r#m$n! și ti2!rit! la Iași 3n '+5/1 este 2rima lucrare %il#s#%ic! r#m$neasc!) 4n aceast! lucrare 3nt$lnim dis2utele medievale des2re tim21 su%let1 natur! sau c#nștiinț!) Dimitrie Cantemir sugerea ! su2eri#ritatea #mului asu2ra cel#rlalte viețuit#are1 %ace din #m un st!2$n al lumii1 susține su2eri#ritatea vieții s2irituale asu2ra c#ndiției bi#l#gice a #mului1 3ncearc! s! de%ineasc! c#nce2te %il#s#%ice și s! alc!tuiasc! # termin#l#gie %il#s#%ic!) *) 7Sacr#sanctae Scientiae Inde2ingibilis Imag# 7 scris! 3n '-..ic#lae I#rga1 3n '5. .ic#lae91 c#nstruit! du2! 2lanurile sale și cu 8ramul ca al Bisericii D#mnești din Iași) Actualmente1 #semintele sale se #di8nesc 3n Biserica >rei Ierar8i din Iași1 re2atriate grație lui .) 7Ist#ria ier#gli%ic!91 scris! la C#nstantin#2#l 3n r#m$n! ('-.'-**01 cu2rinde ist#ria r#m$nil#r de la #rigini .'-.vec8imei r#man#-m#ld#-vla8il#r91 susțin$nd latinitatea limbii și a 2#2#rului %#rmat 2e terit#riul vec8ii Dacii1 inclusiv %a2tul c! r#m$na are 2atru dialecte) Aceast! lucrare a devenit # re%erinț! %undamental! 2entru c#ri%eii 7Șc#lii Ardelene9) Ca membru al 7Academiei din Berlin9 a c#res2#ndat cu Leibni 1 3ncerc$nd s! stabileasc! 2rinci2iile %#nd!rii unei 7Academii "use9) A murit 3n re%ugiu1 du2! cam2ania lui 6etru cel Mare la Marea Cas2ic!1 3n #na Derbent '-*.1 este # lucrare %il#s#%ic! 3n care 3ncearc! s! integre e %i ica 3ntr-un sistem teist1 3n linia lui Bac#n1 un %el de 3m2!care 3ntre științ! și religie1 3ntre determinismul științi%ic și meta%i ica medieval!) Cantemir mani%est! un interes de#sebit 2entru astr#l#gie și științele #culte1 sacre1 s2eci%ice "enașterii) .:0) Este c#nsiderat! 2rima 3ncercare de r#man 2#litic#-s#cial) Cantemir satiri ea ! lu2ta 2entru d#mnie dintre 2artidele b#ierești din ț!rile r#m$ne) Aceast! lu2t! aleg#ric! se re%lect! 2rintr-# dis2ut! %il#s#%ic! 3ntre d#u! 2rinci2ii1 simb#li ate de In#r#g și C#rb) Lucrarea cu2rinde cuget!ri1 2r#verbe și versuri care re%lect! in%luența 2#e iei 2#2ulare) D) 7Ist#ria Creșterii și Descreșterii Curții Bt#mane9 1redactat! 3n latin! ( 7Cist#ria increment#rum atHue decrement#rum Aulae Bt8#manicae9 0 3ntre '-'D și '-'+) 4n aceast! lucrare1 Dimitrie Cantemir a relatat ist#ria im2eriului #t#man și a anali at cau ele care ar %i 2utut duce la destr!marea sa) A insistat și asu2ra 2#sibilit!țil#r 2#2#arel#r asu2rite de a-și recuceri libertatea) Lucrarea a %#st tradus! și 2ublicat! 3n limbile engle !1 %rance ! și german!) :) 7Cr#nicul vec8imei a r#man#-m#ld#-vla8il#r91 scris mai 3nt$i 3n latin!1 dar tradus a2#i de aut#r 3n r#m$n! ('-'5 . .

2$n! la desc!lecare) Susține ideea lui Mir#n C#stin: 7 #riginea latin! c#mun! a tutur#r dialectel#r r#m$nești 9) 6entru scrierea acestei lucr!ri1 Dimitrie Cantemir a c#nsultat 2este ':. de creații 2r#2rii) Dat#rit! acestei lucr!ri1 Dimitrie Cantemir a intrat 3n ist#ria mu ical! a >urciei ca %#ndat#r al mu icii laice și studi#s al celei religi#ase sub numele de D . de i v#are r#m$ne și str!ine 3n limbile latin!1 greac!1 2#l#n! și rus!) +) 7 Descri2ti# M#ldaviae 9 ( 7 Descrierea M#ld#ve i9 01 scris! 3n latin! ( '-'D I '-'+ 01 c$nd tr!ia 3n "usia1 la cererea Academiei din Berlin) 7Descri2ti# M#ldaviae9 cu2rinde trei 2!rți: 6rima 2arte este c#nsacrat! descrierii ge#gra%ice a M#ld#vei1 a munțil#r1 a a2el#r și a c$m2iil#r) Dimitrie Cantemir a elab#rat 2rima 8art! a M#ld#vei) A 2re entat %l#ra și %auna1 t$rgurile și ca2italele ț!rii de-a lungul tim2ului) >#2#nimele sunt scrise cu al%abet latin) 4n 2artea a d#ua a lucr!rii este 3n%!țișat! #rgani area 2#litic! și administrativ! a ț!rii) S-au %!cut re%eriri detaliate la %#rma de stat1 alegerea sau 3nde2!rtarea din scaun a d#mnil#r1 la #biceiurile 2rileAuite de 3nsc!unarea d#mnil#r sau de ma ilirea l#r1 de l#g#dn!1 nunți1 3nm#rm$nt!ri) 4n ultima 2arte a lucr!rii e@ist! in%#rmații des2re graiul m#ld#venil#r1 des2re sl#vele %#l#site1 care la 3nce2ut au %#st latinești1 du2! 2ilda tutur#r cel#rlalte 2#2#are a c!r#r limb! 3nc! e alc!tuit! din limba cea r#m$n!1 iar a2#i 3nl#cuite cu cele slav#nești) Lucrarea 2re int! interes nu numai 2entru descrierea ge#gra%ic! sau 2#litic! bine d#cumentat!1 ci și 2entru #bservațiile etn#gra%ice și %#lcl#rice) Dimitrie Cantemir a %#st 2rimul c!rturar r#m$n care a cu2rins 3n s%era cercet!ril#r sale etn#gra%ia și %#lcl#rul) Alte opere : J 9 C#m2endi#lum universae l#gices instituti#nis 9 ( 2rescurtare a sistemului l#gicii generale 0= J 7 M#narc8iarum 28Ksica e@aminati#n 9 ( cercetarea natural! a m#nar8iil#r 0= J 7 Sistema religiei ma8#medane 3n rus! Lniga sistima mu8amedans?#i relig8ii 7= J 7 Cartea științei mu icii 7 ( 7Litab-i-musi?i 70) 7 Litab-i-musi?i 71 7 Cartea mu icii 91 scris! 3n limba turc!1 este una dintre 2rimele lucr!ri ale savantului d#mnit#r1 c#nce2ut! 3n 2eri#ada vieții acestuia din Istanbul) Lucrarea cu2rinde un studiu a2r#%undat al mu icii #t#mane laice și religi#ase1 2rimul sistem de n#tație mu ical! al mu icii #t#mane ( a %#st c#ntem2#ran cu M#8ann Sebastian Bac8 0 savantul 2un$nd 3n discuție și im2#rtanța mu icii religi#ase #rt#d#@e și in%luențarea acesteia de c!tre mu ica bisericeasc! bi antin!) Studiul se re%er! la c#m2# it#ri #t#mani1 cu2rin $nd ilustrarea curentel#r și tematicil#r1 e@em2li%icate 2rintr# redare a n#tel#r și gamel#r 3ntr-un sistem de n#te) Este 2rima lucrare dedicat! mu icii1 c#nce2ut! 3ntr-un stil savant) Finalul studiului este 3ns#țit de # culegere de mel#dii a diversel#r c#m2# iții #t#mane1 dar și %#lcl#r din M#ld#va1 2recum și un num!r de *.

Cantemir#glu (%iul lui Cantemir01 2rimind titlul de 2aș! cu trei tuiuri ( ceilalți d#mni aveau d#u! tuiuri 0 de la A8med al III-lea1 cun#scut dre2t mare susțin2!t#r al artel#r) 6ers#nalitate encicl#2edic!1 7In#r#gul alb9 al g$ndirii r#m$nești1 cum 3l c#nsider! Lucian Blaga1 Dimitrie Cantemir s-a a%irmat ca scriit#r1 ge#gra%1 %il#s#%1 te#l#g1 lingvist1 %#lcl#rist1 etn#l#g și #m 2#litic) S#lidim %#rmat 3n variate d#menii1 2#lit#l#g1 di2l#mat 3nn!scut1 bei adeaua creștin! a c$știgat 3ncrederea sultanului A8med al III-lea1 de la care a #bținut %av#area de a c#nsulta d#cumentele ist#riei im2erial!1 2e care le-a 3ntrebuințat 3n reali area celebrei #2ere 7 Creșterea și descreșterea Curții #t#mane 91 r!mas! și ast! i # lucrare de re%erinț! 3n bibli#gra%ia de s2ecialitate) Creația sa este divers!1 de la studiile de l#gic! la literatura de %icțiune) Un l#c im2#rtant1 #cu2! 3n #2era lui Cantemir 7 Cr#nicul vec8imei a r#man# I m#ld# I vla8il#r 91 lucrare redactat! 3ntre anii '-'5 I '-**) Deși Cantemir era c#ncentrat mai ales asu2ra #2erel#r sale de anvergur!1 dedicate Im2eriului Bt#man și nației sale1 cea mai cun#scut! lucrare a sa ram$ne 7 Descrierea M#ld#vei ( Descri2ti# M#ldaviae 091 redactat! 3n limba latin! și 2ublicat! 3n '-'+1 la cerea Academiei de Științe din Berlin1 c#ndus! atunci de 2restigi#sul G)N) Leibni 1 %#ndat#rul și 2rimul ei 2reședinte) De-abia 3n '/5: a %#st 2ublicat!1 3nt$ia #ar! 3n limba nați#nal!1 s2iritualitatea r#m$neasc! red#b$ndind1 abia du2! un sec#l de la m#artea aut#rului1 scrierea sa cea mai m#dern!) 7 Cr#nicul vec8imeiO9 este ultima sa scriere și cea mai erudit!1 3n care1 tratea ! critic și stematic1 ist#ria r#m$nil#r de la #riginile sale1 2rivind cr#n#l#gic evenimentele și dis2un$nd in%#rmația 3n Aurul temei centrale1 aceea a c#ntinuit!ții e@istenței 2#2#rului n#stru) Cantemir este un s2irit c#ntinuat#r1 2relu$nd a%irmațiile cr#nicaril#r m#ld#veni1 dar e@ager$nd 3n susținerea #rigiini 2ur latine a neamului r#m$nesc1 idee reg!sit! și 3n #2erele ist#riciil#r Șc#lii Ardelene) Dimitrie Cantemir a susținut #riginea r#mantic! a națiuni și a limbii n#astre 3n s2iritul ideil#r umaniste1 2led$nd 3n %av#area a%irmației sintetice c! 7suntem urmașii unui 2#2#r care a creat # civili ație și # cultur! clasic!) A2!rut! 3n e2#ca elenist!1 c#ntinuat! 3n Antic8itatea t$r ie și de v#ltat!1 3nde#sebi 3n Bi anț1 cr#nica este b#gat re2re entat! de-a lungul Evului Mediu) 4n cu2rinsul mani%est!ril#r ce caracteri ea ! 3nce2uturile culturii r#m$ne1 2e l$ng! literatura 2#2ular! și scrierile religi#ase1 2rimele semne de literatur! a2ar # dat! cu ist#ri#gra%ia cr#nicaril#r) 4n intr#ducerea la PIst#ria ier#gli%ic!‟ Dimitrie Cantemir1 adres$ndu-se citit#ril#r s!i1 caracteri ea ! limba r#m$n! din acea 2eri#ad! dre2t Pbrudie9 ( adic! Pt$n!r!91 Pnec#a2t!9 0 : P de vreme ce brudiii n#astre limbi cun#sc!t#riu eşti 91 de aici eruditului 2rinci2e venindu-i c#nvingerea c! P la simcea gr#as! ca aceasta1 Q2reR 2rea as2r! 2iatr!1 mult! şi 3ndelungat! 3nv!&!tur! s! %ie trebuit am s#c#tit 9) Este # a%irma&ie care caracteri ea ! interesele %il#l#gice cantemirene 3n c#m2le@itatea l#r şi e@2lic! e%#rturile de 3mb#g!&ire a le@icului şi de 2er%ec&i#nare a miAl#acel#r e@2resive 2e care le 3ntre2rinde marele c!rturar) 6rintre str!daniile sale sus&inute de nuan&are a e@2resiei se num!r!1 3nt$i de t#ate1 %#rmarea unei termin#l#gii ştiin&i%ice r#m$neşti) "esim&ind necesitatea utili !rii unui limbaA ştiin&i%ic abstract I la acel m#ment nu e@istau nici 3n limba 2#2#rului1 nici 3n cea a scrieril#r bisericeşti cuvinte a2te s! redea 2e de2lin un c#n&inut %il#s#%ic1 literar sau 2#litic I Cantemir recurge la 3mb#g!&irea v#cabularului r#m$nesc din resurse e@terne şi a2elea ! 3n acest sens la cuvinte de s#rginte latin!1 greac! sau latin#-r#manic! : .

de le@eme n#i şi e@2lica&ia acest#ra ( P Scara numerel#r şi cuvintel#r streine t$lcuit#are 9 din P Ist#ria ier#gli%ic! ‟ 01 2entru c! 3n&elege c! in#va&iile 2e care le %ace ar 2utea 2r#duce anumite di%icult!&i 3n tim2ul lecturii: P 3n une 8#tare l#g8iceşti sau %il#s#%eşti a limbi streine1 elineşti d ic1 şi l!tineşti cuvinte şi numere1 cii şi c#lea1 du2! asu2reala v#r#avii1 aruncate vii a%la1 carile 3n&elegerii discursului n#stru nu 2u&in! 3ntunecare 2#t s! aduc! 9) 4n unele situa&ii1 2rin anal#gie1 creea ! singur n#i cuvinte ( lucr!re&1 c$tin&!1 a su22leca etc) 01 dar # %ace mai ales 2entru a-şi 3nvi#ra stilul1 a c#n%eri mu icalitate e@2unerii sau a da un ec8ilibru te@tului ( 2#rc 2eştit şi 2eşte 2#rcit= Leul vultureşte şi vulturul leuieşte1 2re2eli&a ce va ie2uri şi ie2urele ce va 2re2eli&i etc) 0) 6re#cu2!rile sale c#nstante 2entru 2er%ec&i#narea e@2rim!rii literare sunt şi mai 3ndr! ne&e 3n sinta@!1 unde1 din d#rin&a de a da n#i %#rme limbii r#m$ne1 el 3ncearc! s! cree e # variant! literar! care s-ar #2une 2rin structurile sale sintactice c#nstruc&iil#r caracteristice limbii 2#2ulare) 6#st2unerea verbului-2redicat ( PMai dinainte dec$t temeliile Favil#nului a s! idi şi Semiramis 3ntr-3nsul raiul s2$nd urat Oa s!di‟ 01 variate ti2uri de disl#c!ri sintactice şi m#r%#sintactice ( c!ci 3n S%intele g!seşti Scri2turi= 2$n! nu de tare str!Auirea Cr#c#dilului s-au 3nştiin&at= iat! trei s2re a su%letului dulce gustare &i se 3ntind meşci#are 01 inversiuni ( #tr!vite ca acestea de la S#im cuvinte aud ind 0 sunt d#ar c$teva %en#mene gramaticale s2eci%ice stilului cantemirean) "a&iunile ad#2t!rii unei sinta@e latini ante trebuie 2use 3n str$ns! leg!tur! cu inten&iile stilistice al 2rinci2elui m#ld#vean1 care 3ns! nu 2#t %i ru2te din c#nte@tul mai general al umanismului eur#2ean) Cultura umanist!1 str!duin&a de a da c#n&inutului scrieril#r sale # %#rm! c$t mai 2#trivit!1 inten&ia artistic! 3l %ac 2e Dimitrie Cantemir s! nu ign#re nici #rgani area discursului artistic: c#m2ara&ia ret#ric!1 2r# a rimat! şi ritmat!1 limbaAul %igurativ1 2eri#adele care c#n%er! te@tului un ec8ilibru intern etc)1 c#nstituie d#minanta stilistic! a #2erel#r cantemirene scrise 3n r#m$n!) C#nclu ia care se im2une de aici este c! 2re#cu2!rile c!rturarului m#ld#vean 2entru 2er%ec&i#narea e@2rim!rii literare aveau menirea de a duce la integrarea literaturii r#m$ne 3n cultura umanist! a Eur#2ei1 crea&ia lui re2re ent$nd 3n general P un act de vi#lent! sincr#ni are cu marile curente eur#2ene al tim2ului 9) De aceleaşi vi iuni umaniste &in şi #bserva&iile te#retice ale lui Cantemir re%erit#are la #riginea şi de v#ltarea limbii r#m$ne) 6#rnind de la # idee a lui Mir#n C#stin des2re latinitatea limbii r#m$ne1 Cantemir revine 3n Cr#nicul vec8imii a r#man#m#ld#-vla8il#r1 şi 3nde#sebi 3n Descrierea M#ld#vei la c#n%runtarea cuvintel#r latineşti cu cele r#m$neşti (inci2i#-3nce2= albus-alb= civitas-cetate= d#minus-d#mn etc)0 şi la 2r#blema #riginii limbii r#m$ne1 des2re care1 la acel m#ment1 se credea c! vine %ie direct din latin!1 %ie din italian!: P Mul&i dintre aceştia s#c#tesc c! el ar %i graiul latinesc st$lcit1 %!r! amestecul alt#r graiuri) Al&ii s#c#tesc c! el s-ar trage din graiul italienesc 9) E@2un$nd di%erite argumente şi c#ntraargumente ( 3n graiul r#m$nesc 2$n! ast! i se g!sesc cuvinte care 3n cel italienesc Pnu se a%l! del#c 91 3n limba italian! artic#lul st! 3naintea numelui1 iar 3n cea r#m$n! 3naintea luiO 01 Dimitrie Cantemir 2ledea ! 2entru 2uritatea latin! a limbii n#astre) + .( argument1 av#cat1 e@2erien&ie1 lavirint1 s%er!1 a@i#m!1 materie1 austru1 sistim!1 #ri #n etc) 01 2e care 3ncearc! s! le ada2te e sistemului %#netic al limbii r#m$ne1 adic! P a le m#ld#veni şi a le r#m$ni sileşte 9 ( c#ntinua&ie1 #ra&ie1 energ8ie1 a e@2licui1 a in%#rmui etc) 0) El mani%est! 3n d#meniu seri#ase abilit!&i le@ic#gra%ice 2rin alc!tuirea unui 2rim gl#sar de ne#l#gisme alc!tuit din *+.

Eruditul 2rinci2e 2une 3ntr-un cadru te#retic şi 2r#blema limbii literare unice şi a dialectel#r limbii r#m$ne) Ba $ndu-se 2e #bserva&ii directe asu2ra v#cabularului şi a 2r#nun&iei r#m$nil#r din di%erite regiuni1 Dimitrie Cantemir remarc!: P Cea mai bun! r#stire este la Iaşi1 3n miAl#cul M#ld#vei1 %iindc! #amenii din 2!r&ile acestea sunt mult mai 3nv!&a&i1 din 2ricina c! ac#l# se a%l! curtea d#mneasc! 9) 4n de%initiv1 aut#rul Descrierii M#ld#vei c#nstat! c! unele 2articularit!&i %#netice1 cum ar %i 2alatali area labialel#r ( g8ine1 c8i ma1 c8iatra 01 nu sunt acce2tabile 3n limba literar! unic!) Farianta din M#ld#va este cea care1 crede Cantemir1 se im2une şi 3n Aurul c!reia se 2#ate uni%ica r#m$na literar!1 c!ci l#cuit#rii Fala8iei şi >ransilvaniei P Se &in 2as cu 2as de graiul şi scrierea m#ld#veneasc! şi recun#sc1 3n c8i2ul acesta1 de %a2t c! graiul m#ld#venesc este mai curat dec$t al l#r 9) Limba scrierilor în limba română ale lui Dimitrie Cantemir : 4n 2lan %#netic1trebuie semnalate tr!s!turile m#d#venești ale limbii %#l#site de Cantemir : m!car= s! videm= s! marg! = mierare = ar 8i %#st = 8ul2e) Unele 2articularit!ți gra%ice se e@2lic! 2rin in%luența savant! .de e@em2lu1redu2licarea c#ns#nantic! imit! m#dele latine : a%%lare = su22une = su%%erire etc) Gra%ia cu e 2entru i este ar8aica : den = 2ren) Și 3n m#r%#l#gie1 3nt$lnim unele tr!s!turi ar8aice : v#cativul masculin nearticulat ( #1 s#aime= # 1c#arbe 01 artic#lul 2#sesiv Igenitival a invariabil 1%#rme vec8i de 2er%ect sim2lu ( eu ras2unsi = eu d is 0 și de mai mult ca 2er%ect ( au %#st aTuns = au %#st invit$nd0) Sinta@a lui Dimitrie Cantemir dem#nstrea ! c! acesta v#rbea și scria curent latinește) Cr#nicul Fec8imei a r#m$n#-m#ld#-vla8il#r1 du2! m!rturisirea aut#rului1 a %#st scris 3n limba latin! și a2#i tradus 3n r#m$nește) De multe #ri1 #bserv!m t#2ica ner#m$neasc! a %ra ei lui Cantemir și așe area verbului la s%$rșitul 2r#2# iției și une#ri1 c8iar al %ra ei 12articularitate 3nt$lnit! și 3n scrisul lui Mir#n C#stin) B tr!s!tur! a sinta@ei lui Cantemir este 8i2erbatul1 adic! se2ararea a d#u! cuvinte strict c#ne@e din 2unct de vedere sintactic1 2rin intercalarea unei 2!rți de 2r#2# iție al c!rei l#c ar trebui sa %ie 3n alt! 2arte: de s-ar cumva altuia iar! nu șie t$m2la= a ucenicil#r cu 3nvrednicii și 3nv!ț!turi 3m2#d#bește viața) Indi%erent de c#nte@tual gramatical 3n care se 2r#duce1 disl#carea este1 la Cantemir1 un 2r#cedeu de stil unic1 a2licat %recvent gru2!ril#r #rganice de cuvinte) La nivelul v#cabularului1 semnal!m un mare num!r de cuvinte din limba v#rbit! : barda8an1 branc!1 c8iteal! = ciudesa =%$rtat= g8i dav= gartan etc) Acestea se 3mbin! arm#ni#s cu ne#l#gismele1 culese de aut#r din latin!1 italian!1 greac!1 ne#greac!1 turc!1 slava vec8e1 rus!1 2#l#n!1 ucrainean!1 arab!1 2ersan!1 ebraic! : c#nsens= de2l#m!= %undament= #c8eian= tircumstanție= g8eneal#g8ie= 2lasm!= 8erb= #blastie) La acest material1se adaug! cuvintele %#rmate de Cantemir 2e t!r$m r#m$nesc1 2rin derivare sau 2rin c#m2unere1 de 2re#cu2area c!rturarului de a e@2rima1 3n limba matern!1 #rice n#țiune a2r#2iindu-l de scriit#rii din 2rima Aum!tate a sec#lului al EIE-lea1 care au intr#dus1 3n limba literar!1 un num!r mare de ne#l#gisme) - .

6rin c#ntribu&ia sa te#retic! 3n 2r#blema #riginii limbii r#m$ne şi 3n 2r#blema %#rm!rii unei limbi literare unice1 2rin e%#rturile sale sus&inute de cultivare a limbii r#m$ne şi de %#rmare a unei variante literare du2! m#delul limbil#r a2usene Dimitrie Cantemir antici2! 2re#cu2!rile c!rturaril#r de mai t$r iu şi re2re int! 2unctul culminant al tradi&iei umaniste r#m$neşti) / .

P M#mente de re%erinț! ale ev#luției limbii r#m$ne literare1 Editur!a Fundației "#m$nia de M$ine ‟ ..:) 5 .Bucuresti1 *.Bibliografie : J Al) "#setti I PIst#ria limbii r#mane‟= J G) Calinescu I PIst#ria literaturii r#mane de la #rigini 2ana in 2re ent‟= J Faleriu Marinescu .