Sunteți pe pagina 1din 274

Marius Burtea Georgeta Burtea

REZOLVAREA PROBLEMELOR
DIN MANUALUL DE
MATEMATIC~ M2
CLASA A XI-A
Filiera teoretic`, profilul real, specializarea ]tiin\ele naturii (TC + CD)
Filiera tehnologic`, toate calific`rile profesionale (TC). 3 ore/s`pt`m@n`.
1
Instruc\iuni de utilizare
Lucrarea de fa\` a fost g@ndit` pentru a veni [n sprijinul elevilor [n rezolvarea
problemelor din manual, fiind modele de rezolvare pentru orice tip de exerci\ii ]i
probleme pe care ace]tia le pot [nt@lni [n culegeri sau alte manuale de clasa a XI-a,
ajut@ndu-i [n preg`tirea pentru Olimpiadele de matematic` sau examenul de
Bacalaureat.
Materialul este format [n esen\` din dou` p`r\i distincte:
Partea [nt@i, intitulat` Elemente de calcul matriceal ]i sisteme de ecua\ii liniare, ce
cuprinde capitolele: Matrice, Determinan\i ]i Sisteme de ecua\ii liniare.
Partea a doua, intitulat` Elemente de analiz` matematic`, este format` din
urm`toarele capitole: Limite de func\ii, Func\ii continu`, Func\ii derivabile ]i Studiul
func\iilor cu ajutorul derivatelor.
Fi]ierul este organizat astfel:
Partea I, intitulat` Elemente de calcul matriceal ]i sisteme de ecua\ii liniare
Enun\uri
Rezolv`ri
Partea a II-a, intitulat` Elemente de analiz` matematic`
Enun\uri
Rezolv`ri
Am conceput Cuprinsul acestei lucr`ri astfel [nc@t s` se poat` urm`ri u]or, [n
paralel, cele dou` problematici tratate: Enun\uri ]i Rezolv`ri. {n cazul [n care ave\i dubii
asupra unui enun\ din acest material, pentru a g`si u]or [n manual problema propus` am
notat [n cadrul Cuprinsului ]i pagina din manual unde se afl` aceste exerci\ii ]i
probleme (coloana scris` cu albastru).
Modul de utilizare a fi]ierului
Pentru a u]ura g`sirea unei anumite probleme din manual sau a rezolvarii unui
anumit exerci\iu am conceput acest material [ntr-o manier` simpl` de utilizare. Astfel,
dac` utilizatorul dore]te s` vizualizeze setul de exerci\ii de la o anumit` tematic`, este
suficient ca, [n pagina de Cuprins (pag.3), [n coloana Enun\uri exerci\ii ]i probleme
propuse [n manual, s` se pozi\ioneze deasupra capitolului sau temei care [l intereseaz`
]i s` ac\ioneze butonul din st@nga a mouseului. Automat fi]ierul sare la pagina
corespunz`toare.
Similar se ac\ioneaz` ]i pentru ajungerea rapid` la pagina de rezolv`ri dorit`,
ac\ion@nd mouseul de data aceasta [n coloana Rezolv`ri exerci\ii ]i probleme.
O dat` ajuns [n pagina dorit`, [ntoarcerea la Cuprins se face prin ap`sarea casetei cu
s`geat` aflat` [n partea dreapt` sus a fiec`rei pagini ini\iale a fiec`rei sec\iuni.
V` dorim mult succes la matematic`
AURORII
2
CUPRINS
PARTEA I. Elemente de calcul matriceal. Sisteme de ecua\ii liniare
Enun\uri exerci\ii ]i probleme pag.
propuse [n manual
pag.
manual
Rezolvari exerci\ii ]i probleme pag.
Capitolul 1. Matrice
1.1. Tabel de tip matriceal. Matrice,
mul\imi de matrice. . . . . . . . . . . . . . 5
1.2. Opera\ii cu matrice . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.3. {nmul\irea unei matrice cu un scalar . . 7
1.2.4. {nmul\irea matricelor . . . . . . . . . . 9
Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Capitolul 2. Determinan\i
2.1. Determinantul unei matrice p`tratice
de ordin cel mai mult trei . . . . . . . . . . 13
2.2. Aplica\ii ale determinan\ilor [n
geometrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Capitolul 3. Sisteme de ecua\ii liniare
3.1. Matrice inversabile din M
n
( ) C
|
. . . . . . 19
3.2. Ecua\ii matriceale . . . . . . . . . . . . . 21
3.4. Metode de rezolvare a sistemelor lineare . 22
Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Probleme recapitulative . . . . . . . . . . . . 27
7
14
24
24
32
34
37
52
62
64
66
70
74
90
96
97
Capitolul 1. Matrice
1.1. Tabel de tip matriceal. Matrice,
mul\imi de matrice . . . . . . . . . . . . . 30
1.2. Opera\ii cu matrice. . . . . . . . . . . . . 33
1.2.3. {nmul\irea unei matrice cu un scalar . 33
1.2.4. {nmul\irea matricelor . . . . . . . . . 38
Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Capitolul 2. Determinan\i
2.1. Determinantul unei matrice p`tratice
de ordin cel mai mult trei . . . . . . . . . . 54
2.2. Aplica\ii ale determinan\ilor [n
geometrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Capitolul 3. Sisteme de ecua\ii liniare
3.1. Matrice inversabile din M
n
( ) C
|
. . . . . . 73
3.2. Ecua\ii matriceale . . . . . . . . . . . . . 80
3.4. Metode de rezolvare a sistemelor lineare . 83
Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . 102
Probleme recapitulative . . . . . . . . . . . . 106
PARTEA a II-a. Elemente de analiz` matematic`
Enun\uri exerci\ii ]i probleme pag.
propuse [n manual manual
pag.
manual
Rezolvari exerci\ii ]i probleme pag.
Capitolul 1. Limite de func\ii
1.1. Mul\imi de puncte pe dreapta real` . . . 112
1.4. Calculul limitelor de func\ii . . . . . . . 114
1.4.3. Limitele func\iilor trigonometrice . . 116
1.5. Opera\ii cu limite de func\ii . . . . . . . 118
1.6. Cazuri exceptate la calculul limitelor
de func\ii . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
1.6.4. Limite fundamentale [n calculul
limitelor de func\ii . . . . . . . . . . 122
1.7 Asimptotele func\iilor reale . . . . . . . . 124
Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . 125
Capitolul 2. Func\ii continue
2.1. Func\ii continue [ntr-un punct . . . . . . 127
2.2. Opera\ii cu func\ii continue . . . . . . . 129
2.3. Semnul unei func\ii continue pe
un interval . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . 131
Capitolul 3. Func\ii derivabile
3.1. Derivata unei func\ii [ntr-un punct . . . . 133
3.2. Derivatele unor func\ii elementare . . . . 135
3.3. Opera\ii cu func\ii derivabile . . . . . . . 136
3.3.5 Derivarea func\iilor inverse . . . . . 138
3.4. Derivata de ordinul doi . . . . . . . . . . 139
3.5 Regulire lui l'Hspital . . . . . . . . . . . 141
Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . 141
Capitolul 4. Studiul func\iilor cu
ajutorul derivatelor
4.1 Rolul derivatei [nt@i [n studiul func\iilor . 143
4.2. Rolul derivatei a doua [n studiul
func\iilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
4.3. Reprezentarea grafic` a func\iilor . . . . 147
Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . 148
Probleme recapitulative . . . . . . . . . . . . 150
103
113
134
140
151
160
167
176
177
179
183
187
191
192
194
202
209
213
220
224
229
230
235
239
246
255
256
258
Capitolul 1. Limite de func\ii
1.1. Mul\imi de puncte pe dreapta real` . . . 156
1.4. Calculul limitelor de func\ii . . . . . . . 160
1.4.3. Limitele func\iilor trigonometrice . . 162
1.5. Opera\ii cu limite de func\ii . . . . . . . 165
1.6. Cazuri exceptate la calculul limitelor
de func\ii . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
1.6.4. Limite fundamentale [n calculul
limitelor de func\ii . . . . . . . . . . 172
1.7 Asimptotele func\iilor reale . . . . . . . . 176
Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . 185
Capitolul 2. Func\ii continue
2.1. Func\ii continue [ntr-un punct . . . . . . 188
2.2. Opera\ii cu func\ii continue . . . . . . . 192
2.3. Semnul unei func\ii continue pe
un interval . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . 200
Capitolul 3. Func\ii derivabile
3.1. Derivata unei func\ii [ntr-un punct . . . . 203
3.3. Opera\ii cu func\ii derivabile . . . . . . . 208
3.3.5 Derivarea func\iilor inverse . . . . . 214
3.4. Derivata de ordinul doi . . . . . . . . . . 219
3.5 Regulire lui l'Hspital . . . . . . . . . . . 222
Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . 226
Capitolul 4. Studiul func\iilor cu
ajutorul derivatelor
4.1 Rolul derivatei [nt@i [n studiul func\iilor . 228
4.2. Rolul derivatei a doua [n studiul
func\iilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
4.3. Reprezentarea grafic` a func\iilor . . . . 243
Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . 260
Probleme recapitulative . . . . . . . . . . . . 264
3
PARTEA I
ELEMENTE DE CALCUL MATRICEAL
SISTEME DE ECUA|II LINIARE
Capitolul 1. Matrice
1.1. Tabel de tip matriceal. Matrice, mul\imi de matrice
1.2. Opera\ii cu matrice
Exerci\ii ]i probleme
Teste de evaluare
Capitolul 2. Determinan\i13
2.1. Determinantul unei matrice p`tratice de ordin cel mai mult trei
2.2. Aplica\ii ale determinan\ilor [n geometrie
Teste de evaluare
Capitolul 3. Sisteme de ecua\ii liniare
3.1. Matrice inversabile din M
n
( ) C
|
3.2. Ecua\ii matriceale
3.3. Sisteme de ecua\ii liniare cu cel mult trei necunoscute. Forma matriceal`
Teste de evaluare
Probleme recapitulative
4
PARTEA I.
Elemente de calcul matriceal. Sisteme de ecua\ii liniare
Capitolul 1. Matrice
1.1. Tabel de tip matriceal. Matrice, mul\imi de matrice
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 14 manual
Exersare
E1. S` se scrie o matrice A B C X M M M M
3 2 2 2 3 4 2 3 , , , ,
( ), ( ), ( ), ( ) Z Q R C
|
.
E2. S` se scrie:
a) o matrice coloan` cu 4 linii; b) o matrice linie cu 4 coloane;
c) matricea unitate de ordinul 5; d) matricea nul` de tipul (3, 4).
E3. Se consider` matricele:
A B C =
-
- -
-

=
-
- -

1 3 4
7 8 2
0 4 1
2 3 3
2 5
4
3
; ; = -
+

8
1
1 i
; D i = - -

2
5
5 7 .
a) S` se precizeze tipul matricelor A, B, C, D.
b) S` se scrie elementele matricei B ]i D preciz@nd linia ]i coloana pe care sunt a]ezate.
Exemplu: b d
11 13
2 5 = = , , ... .
c) S` se completeze:
a a a c c i
23 32 22 31 21
1 3 = = = = = + = = ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., - = 4
b d
23 14
= = ..., ... ]i altele.
d) S` se precizeze valoarea de adev`r a afirma\iilor:
a a a
11 22 33
+ + reprezint` diagonala principal` a matricei A.
diagonala secundar` a matricei A are suma elementelor egal` cu 12.
a b c d
31 22 21 14
3 1 + + - = + .
a b c d
23 13
2
31
2
12
12 - U .
a b d
23 21 11
5 = = .
E4. Matricea X
a b a
b b c m
=
- - -
- - -

3 6 1 4
12 4 2
2
2
reprezint` matricea nul` de tipul (2, 3). S` se
determine a b c m , , , R.
E5. Matricea A
x
y u t
z v x
=
+
- -
+ -

1 0 0
4 3 1
1 1
2
2 2 2
reprezint` matricea unitate de ordinul 3. S` se
determine numerele complexe x, y, z, t, u, v.
5
E6. S` se determine elementele necunoscute astfel [nc@t s` aib` loc egalitatea:
a)
2 1 1
5
6 1
5 4 2
x
x y
y
x y
+ -
-

=
- + -
- - +

; b)
x y x y
x y
y
x y
+ -
+

=
+
+

2
4 2
3 2
2 5
.
E7. Se consider` matricele A
n

-
M
4 5 ,
( ) C
|
]i B
m
M
2
2 ,
( ) C
|
. S` se determine m n , Z astfel
[nc@t s` fie posibil` rela\ia A B = .
Sintez`
S1. S` se scrie matricea ( ) A a
ij
=
4 4
, ]tiind c` { } a i j i j
ij
= = max , , , , . 1 4
S2. S` se scrie matricea ( ) B b
ij
=
3 3
, ]tiind c` b j i j
ij
i
= =
+1
1 3 , , , .
S3. S` se scrie matricea ( ) C c
ij
=
3 4
, ]tiind c` c
i j
i j
A i j
ij
i j
j
i
=
=
>
- <

+
2
1
1
, `
, `
( ) , `
dac
dac
dac
.
S4. Se dau matricele A x
y
B
x
x
y
= -
+

=
-
- -
-

4 2 4
3 2 1
5 6 6
4 6 2
0 10
4 0 2
2
2
]i

.
a) S` se scrie tr (A) ]i tr (B).
b) Pentru ce valori ale lui y are loc egalitatea a b a b
33 33 21 12
+ = - ?
c) Pentru ce valori ale lui x are loc egalitatea a b a b
22 22 32 23
2 + = + ?
d) S` se determine x y , R astfel ca tr tr ( ) ( ) . A B a b - = +
13 31
S5. Se dau matricele p`tratice
A
a y x
B
y y
a
x
x x
=
- -

=
-
-
+
-
2 0
1 4 3
3 9
2
3
3
1
2
2
2
log ( )
]
lg
i
bi C
n
- -

1 3
2
!
.
a) S` se determine x y a , , R astfel [nc@t A I =
2
.
b) Pentru ce numere x y a b n , , , , R are loc egalitatea O B
2
= ?
S6. S` se determine elementele necunoscute din urm`toarele egalit`\i de matrice:
a)
a a b
x x z
a
x x
2
4
3 1 2
2 1
2 1 2
- +
-

=
- -
- -

( )
;b)
C x
b
C
a
n n +
+
-

1
2 2
2 3
2
2
7
3
2 4
4 log
.
S7. S` se determine numerele reale pozitive x, y, z, m, p pentru care urm`toarele matrice sunt
egale:
A
x x
B
y
m
C
x y
C
m
z
=
-

=
-

=
- -
+
2
2
1
2
3 2
2 3
3
3 4 5
, ,
2
p

.
6
1.2. Opera\ii cu matrice
1.2.1. Adunarea matricelor
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 24 manual
Exersare
E1. S` se calculeze: a)
2 1 3
5 4 2
7 8 5
3 0 4
-
-

+
-

;
b)
-
-

+
-

2
3 8
5
2 6
a b
x y
a b
x y
; c)
- -
-

+
-
-
-

6 2 5
1 0 1
2
3
4
5
2
3
2 7 3
4 1 2
5
3
1
5
8
3

.
E2. S` se calculeze: a)
-
-

-
-

1 4
2 5
6 1
0 2
1 0
0 1
; b)
i i i
2 4
2 3
1 1
1 2
2 0
3 4
0
3 2
4 6
-
-

+ -

- -

.
E3. Se dau matricele:
A B C =
-
-

=
-
-

=
-
- -

1 2 0
1 3 2
1 3 2
0 1 2
1 2
0 3
4 5
; ;

.
a) S` se calculeze A B A B A B A B A B
t t t t
+ - + + - , , , ( ), ( ).
b) S` se calculeze A C B C A B C
t t t t
+ - - + , , ( ) .
E4. Se dau matricele p`tratice:
A
x y z
u
v v t
B
z v
y v x
x y x z
= -
- - +

= - -
- -

2 4 3
1 4
2 3
1
2
,

=
-
-

, . C
3 2 3
2 3 3
2 4 2
S` se determine x, y, z, u, v, t astfel ca A B C + = .
E5. S` se determine matricea X M
2
( ) R dac`
2 1
4 5
1 1
3 1
1
1 2
1
2
4
1 5
-

- +
-
-

=
-
-

.
E6. Se d` matricea de ordinul trei, A
a b
a
c n
=
-
- -
+

5 6
1 10
3 3 2
2
. S` se determine numerele reale a, b,
c, n astfel ca
t
A A = .
7
E7. Se d` matricea A=
-

2 3
5 2
. S` se scrie matricea A sub forma:
A B C A A A = + = - , ,
1 2
A I E A D I = + = -
2 2
, .
E8. S` se calculeze:
a)
1
2
6 8
12 0 2
-

,
; b) -
-

2
3
18 6 12
15
2
15
3
2
C ,
; c) ( ) 2 1
1 2 0
1
1 2
3 8
-
- -
-
+

; d) i
i i
i
2 1
3 4
3
-
-

.
E9. S` se determine matricea X ]tiind c` are loc egalitatea:
X =
-

+ -
- -

-
-
2
1 4 3
1 0 1
1
0 1 3
2 5 4
3
1 1 5
2
3
5
5
( )
-

1
3
.
E10. S` se determine constantele x, y, z, a, b, c din egalitatea:
2
2 4
3 4 1
5
1 3 2
4 3
7 13 22
2

-
- -

+
- -

=
-
x y z
a b c 1 2 8 -

.
Sintez`
S1. Se dau matricele: A B C
z C
x
y
x
n
=

=
-

2 5
5 6
2 4
3 9
4 6
2
2
, ,
log

.
S` se determine elementele necunoscute ]tiind c`
t t
A B C + = .
S2. S` se determine x y z t , , , R pentru care are loc egalitatea:
x
x
x
I x
y
z t

+
-

+ +

=
+
+ +

1 2
1
3
0 1
2 0
9 4
2 4
2

.
S3. S` se determine matricea A [n fiecare caz:
a) 2
1 2
3 1
5 6
1 3
A+

=
-

; b) 3 5
4 1 2
3 1 0
2 1 1
0 4 9
A+
-

=
-

;
c) -
- -
-

+ =
-
-

- 4
1 3
0 4
12 1
7
3 0
1 2
5 6
4
3
0 1
A
,5
6 0
3 12

.
S4. S` se determine matricele A, B ]tiind c`:
a) A B + =

2
3 2
2 3
]i 2
1 1
1 1
A B - =
-
-

;
b) ( ) 1
2 1
1 2
+ + =
+
+

i A B
i
i
]i A i B
i i
i i
+ - =
- -
- -

( ) . 1
2 1
1 2
S5. S` se calculeze matricea:
a) A
k
k k k
k
n
=
+

1
1
3
1
( )
; b) A
k k
k k k
k
n
=

+
-
=

1 2 3
2 2 3
1
1
.
8
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 32 manual
Exersare
E1. S` se calculeze:
a)
4 5
6 1
2 1
3 2
;

b)
1 2
4 1
1 4
2 1

c)


;
1 2
1 0
2
0 2 3
1 1 4
2
i

d)
3 1 2
2 1 2
1 2 3
1 1 0
2 1
2
0 1
4

cos
sin
p
p
tg

;
e)
1 2 3
3 1 1
1 1 2 4
1 2 1 2
1 3 1 1
1 1
1 2
0 1

2 2

.
E2. Pentru fiecare pereche de matrice (A, B) s` se determine AB BA A B B A
t t t t
, , , .
a) A B =

1 3
3 1
1
2
1
1
1
2
,

; b)
( )
A B =

=
1
2
3
3 1 1 , ;
c) A B =

sin
cos
,

1 1
6
2
1 2
2 1
1 3
2 0
p
p
tg

; d) A B =

1 0 0
0 1 0
1 0 1
0 0 4
3 0 0
1 1 1
,

.
E3. Pentru matricele A B =

1 2
0 1
3 1
2 0
3 1 4 0
0 1 0 5
s` se verifice egalitatea
( )
t t t
A B B A = . ]i s` se calculeze AB B A
t t
+ .
E4. Se dau matricele p`tratice:
A B C =


;
1 0 3
2 1 2
1 1 0
5 1 2
1 1 3
1 1 2
=

0 2 0
1 3 1
4 0 2


.
S` se verifice egalit`\ile matriceale:
a) A B C A B C = ( ) ( ) ; b) A B C A B A C + = + ( ) ;
c) ( ) . A B C A C B C + = +
9
E5. S` se calculeze urm`toarele puteri de matrice:
2 1
1 3
1 1
3 2
2 1
1 1
2 1 1
3
2 3 5

. 1 0
0 1 2
2

E6. Fie matricea A=

.
1 2 2
4 3 4
4 4 5
S` se calculeze A A A
2 3 2006
, , ]i ( ) . A I
3 10
+
E7. Se d` matricea A=

1 1
0 1
. Folosind metoda induc\iei matematice s` se calculeze
A n
n
, .
*
N
E8. S` se determine X M
2
( ) R care verific` egalitatea matriceal`:
a) X X

;
1 2
3 4
5 10
4 2
1 3
2 1
5 7
b)
4 0

.
E9. Se d` matricea E =

1 0
2 1
]i f X X X I ( ) . = +
3
2
4 2 S` se determine matricele:
a) B f A f A I = + 2
2
( ) ( ); b) C f A f A A
t
= + ( ) ( ). 2
Sintez`
S1. S` se determine matricea X care verific` egalitatea:
a)
1 1 1
0 1 1
0 3
3 2
-
-

X ; b)
-
-

=
-

1 4 1
0 1 3
2 2 5
3
8
9
X ;
c)
1 1 1
2 0 3
1 1 2
8 2 1
9 5 4
3 1 5
-
-

=
-
- -

X .
S2. Se dau matricele p`tratice A B =

1 5
0 1
2 1
1 1
, . S` se rezolve [n M
2
( ) R ecua\iile
matriceale:
a) AX I =
2
; b) AX B = ; c) XA B = ; d) AX XB = ; e) BXB A = .
S3. S` se determine matricea A M
2
( ) R , de forma
a b
b a
-

, care verific` egalitatea


A A I
2
2
3 2
1 1
1 1
- + =
- -
-

.
S4. S` se rezolve ecua\ia matriceal`: 2
1 2
1 1
3 1
1 1
0 3
4 1
2
A A I -
-

=
-

+ .
10
S5. Exist` matrice A M
2
( ) R care verific` egalitatea
1 1
3 2
1 1
3 2
-

=
-

A A ?
S6. S` d` matricea A=
-
-

1 0 2
0 1 0
2 0 1
. S` se determine numerele x y , R astfel [nc@t s` fie
verificat` egalitatea A xA yA
3 2
= - .
Facultatea de Inginerie economic` Tg. Mure], 2002
S7. S` se determine puterea n a matricei A=
-

3
2
1
2
1
2
3
2
.
Facultatea de inginerie Sibiu, 2002
S8. S` se determine puterea n a matricei A=

2 1 0
0 1 0
0 0 2
.
Universitatea Politehnic` Timi]oara, 2002
S9. Fie matricea A x
x x
x x
( ) ( ) . =
-
- +

1 2
6 1 3
2
M R
a) S` se arate c` A x A y A x y xy x y ( ) ( ) ( ), , . = + + " R
b) S` se verifice egalit`\ile:
( ) ( ) A x A x A x A x
2 2 3 3
1 1 1 1 ( ) ( ) , ( ) ( ) . = + - = + -
c) S` se calculeze A
2006
1 ( ) .
S10. Fie matricele A B =

1 1 2
0 1 1
0 0 1
0 1 2
0 0 1
0 0 0
, .
a) S` se arate c` A I B = +
3
]i s` se calculeze A n
n
, * N .
b) S` se calculeze suma S A A A A = + + + +
2 3 20
... .
S11. Se dau matricele A B
k
k
=

1 1
0 1
1
1
2
, .
a) S` se determine matricea C k A B A
t
( ) . =
b) S` se calculeze suma de matrice S C C C = + + + ( ) ( ) ... ( ) . 1 2 20
11
pag. 32 manual
Teste de evaluare
Testul 1
1. Fie A A
x x
x =

M
3
2
1
0 1
0 0 1
( ), R ]i a= + 2 3
13 23
a a . Dac` a=5, atunci:
a) x =1; b) x =-2 5 , ; c) { } x 0 1 , ; d) x -

5
2
1 , .
2. S` se determine numerele reale x, y cu proprietatea c`
x
x
y
y
x
1 2
2
3
1
1
4 5
5 4

.
3. Fie A B A A =

= +
1 1 1
0 1 0
1 0 1
3
10 9
M ( ) ] . R i
a) S` se calculeze Tr i ( ) ] B b b b
31 22 13
+ + ;
b) S` se calculeze A n
n
,
*
N
Testul 2
1. Se consider` mul\imea de matrice M A x
x
x
x
= =
-

( )
( )
.
1
0 1
Z
a) S` se arate c` I M
2
.
b) S` se arate c` dac` A B M , , atunci A B M .
c) S` se calculeze A n A M
n
, ]
*
N i .
2. S` se determine numerele x y z t , , , N pentru care:
2 4 3 9
5
5
4 18
9 12
2
1
2
x x y y
z t
C A
+ +

+
.
3. S` se determine matricea A M
2
( ) Z ]tiind c`:
1 1
0 1
1 1
0 1
4 7
3 7

A A
t
.
4. Fie A B A
a
b
B
x
y
, ( ), , . =

M
2
0
0
0
0
C
|

S` se arate c` matricea ( ) AB BA -
2
are cel pu\in dou` elemente nule.
12
Capitolul 2. Determinan\i
2.1. Determinantul unei matrice p`tratice de ordin cel mult trei
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 52 manual
Exersare
E1. S` se calculeze urm`torii determinan\i de ordinul doi:
a)
- - 2 5
8 10
; b)
2 6
3 32
-
-
; c)
15 72
5 8
, ,
;
-
d)
2 1
2
2
+ -
-
i
i i
.
E2. S` se calculeze, scriind sub forma cea mai simpl`, determinan\ii:
a)
7
5
8
3
9 25
; b)
3 32
2 75
-
-
; c)
- - -
+ -
1 3 5 1
1 5 3 1
; d)
log ,
lg ,
;
100 0 5
8 01 -

e)
3 5
0 4
! !
! !
; f)
A A
C C
4
2
3
3
5
1
4
3
; g)
2 3
9 2
1 2
1
x y
y x
+
- + -
; h)
( )
( )
.
1
1
2
2
- -
+
i i
i i
E3. S` dau matricele p`tratice A B =
-

=
-

2 1
7 4
4 5
6 2
, . Compara\i numerele:
a) det ( ) det ( ) A B + ]i det ( ) . A B +
b) det ( ) ] det ( ) det ( ) ; AB A B i
c) [ ] det ( ) ] det ( ) . 3 2
2 2
A I A I - + i
E4. S` se rezolve ecua\iile:
a)
x x -
-
=
3
4 2
20; b)
- -
-
=
5 3 1
2
10
x
x
; c)
3 1
2
4
2
x x
x
+
= ;
d)
3 4 1
1
5
- -
+
= -
x x
x x
x ; e)
x i i
x x
x
i
-
=
2
3
3
; f)
3
1 2
2 1
18
x
x
x
x
x
x
=
-
-
.
E5. S` se calculeze determinan\ii de ordinul al treilea prin cele trei reguli de calcul:
a)
3 1 2
1 4 5
2 1 1
-
- - -
; b)
2 1 3
3 2 1
1 3 2
; c)
1 2 5
2 1 0
4 1 0
-
-
-
; d)
0 1 2
1 2 0
2 0 1
! ! !
! ! !
! ! !
;
e)
P P P
C C C
A A A
0 1 2
2
0
2
1
2
2
3
1
3
2
3
3
; f)
10 20 40
1 5 7
100 200 400
- - - ; g)
11 21 47
1 18 7
0 0 0
- ; h)
-
-
-
8 2 8
3 7 3
1 5 1
.
E6. Enun\a\i c@te o proprietate a determinan\ilor ]i da\i un exemplu de aplicare a acesteia.
E7. Folosind propriet`\ile determinan\ilor s` se calculeze determinan\ii:
a)
300 400 500
1 1 4
3 4 5
- ; b)
10 1 3
50 1 1
100 2 1
-
; c)
5 11 1
15 22 3
25 44 5
-
-
-
;
13
d)
1
1
1
a m
b n
c p
; e)
x y y
y x y
y y x
; f)
a b c
b c a
c a b
.
E8. Se consider` determinantul d =
-
-
8 9 10
4 6 3
12 5 1
.
a) S` se determine complemen\ii algebrici ai elementelor determinantului d.
b) S` se calculeze d folosind dezvoltarea dup` coloana a doua ]i apoi dup` linia a treia.
c) Folosind propriet`\ile determinan\ilor, s` se formeze dou` zerouri pe coloana [nt@i, apoi s` se
calculeze determinantul ob\inut folosind dezvoltarea deter- minantului dup` coloana [nt@i.
Sintez`
S1. S` se calculeze valoarea expresiei:
-
-
-
-
- + -
1 4
8 25
6
4 1 2
3 5 1
2 1 0
2 5 .
S2. S` se verifice dac` urm`toarea egalitate este adev`rat`:
20
3
2
4
5
6
3
7
10
5 2 4 17
4 17 5 2
5
3
3 4 1
0 2 1
5 1 3
7 1
7 1
-
- -
+ - -
+
- -
=
-
.
S3. S` se rezolve ecua\iile:
a)
x x x ( )
;
+ +
=-
2 3
5 4
14 b)
x x x
x
i i
i i
2
2
3 2
3
3
+ -
=
+
- -
;
c)
x x x x
x x
( )
;
- -
=
-
+
1 4
5 2
5 2
1
d)
3 9
4 1
2 3
1 3
2
1
x x
x
+
+
= .
S4. S` se rezolve ecua\iile:
a)
x
x
1 1
1 1
1 1 2
7 1 2
3 9 4
7 1 5
=
-
-
-
; b)
-
-
- -
- -
- -
=
+
-
x
x
x
x
x
x
i
i
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2
2
( )
;
c)
2 1 2 1
3 2 1 3
4 2 2
1
3
x
x
x
x
-
+ -
-
= ; d)
x x x
x x x
x x x
x x
+ +
+ + +
- -
=
+
1 2
3 4 5
2 2 1 3
1
4 5
.
S5. Se consider` ecua\ia
x
x x
x x
x
+
- -
-
=
-
1 1 2
1 3
0 1
1
1 5
. Dac` x x x
1 2 3
, , sunt solu\iile ecua\iei, s`
se calculeze S x x x = + +
1
3
2
3
3
3
.
14
S6. Folosind propriet`\ile determinan\ilor, s` se calculeze urm`torii determinan\i scriind rezultatul
sub form` de produs:
a)
a a
b b
c c
2
2
2
1
1
1
; b)
a a a
b b b
c c c
+ +
+ +
+ +
1 2
1 2
1 2
; c)
a a a
b b b
c c c
2
2
2
1 1
1 1
1 1
+ +
+ +
+ +
;
d)
a b m n x y
b c n p y z
c a p m z x
- - -
- - -
- - -
; e)
x y z
x y z
yz xz xy
2 2 2
; f)
a a a
b b b
c c c
+ - -
+ - -
+ - -
1 1 1
1 1 1
1 1 1
2
2
2
.
S7. S` se verifice egalit`\ile:
a)
2 2
2 2
2 2
3
a a a b c
b c a b b
c c a b c
a b c
- -
- -
- -
= + + ( ) ;
b)
x y y z z x
x y y z z x
x y y z z x
xyz x y
+ + +
+ + +
+ + +
= -
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3
2 ( ) (y z z x - - ) ( ) .
S8. Fie A M
2
( ) R . S` se arate c` are loc egalitatea A tr A A A I O
2
2 2
- + = ( ) det ( ) (rela\ia
lui Hamilton-Cayley).
S9. Se d` matricea A=
-
-

1 2 1
1 1 3
0 1 4
.
a) S` se calculeze d A t A = = det ( ) ] ( ). i tr
b) S` se calculeze s = + + d d d
11 22 33
, unde d
ii
reprezint` complementul algebric al elementului
a
ii
din matricea A, i =1 2 3 , , .
c) C@t este suma s a a a
1 13 12 23 22 33 32
= + + d d d ?
d) S` se verifice egalitatea matriceal` A tA sA d I O
3 2
3 3
- + - = .
S10. Se dau matricele A i B b
ij
=
- -
-

2 1 4
1 1 3
2 1 0
3 3
] ( ) , unde b i
ij
= , dac` i j b i j
ij
= = - ] , i
dac` i j .
a) S` se determine det ( ), det ( ) ] det ( ) . A B A B i
b) S` se verifice dac` are loc egalitatea det ( ) det ( ) det ( ) . A B A B =
c) C@t este suma s b b b = + +
11 31 12 32 13 33
d d d ?
C`rei propriet`\i a determinan\ilor corespunde rezultatul?
S11. Aplic@nd propriet`\ile determinan\ilor, s` se arate c` urm`torii determinan\i sunt nuli:
a)
a b c
b c a
c a b
+
+
+
3
3
3
; b)
a b a b
a b a b ab
ab a b a b
- -
+ - -
- - +
2
2
2
2 2
2 2
; c)
a b c b c a
b a c a c b
c a b a b c
2 2
2 2
2 2
( )
( )
( )
.
+ + -
+ + -
+ + -
15
2.2. Aplica\ii ale determinan\ilor [n geometrie
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 62 manual
Exersare
E1. Se dau punctele A B ( , ) ] ( , ). 2 4 1 3 - - i S` se scrie ecua\ia dreptei AB ]i s` se verifice dac`
punctul C( , ) 5 11 - este coliniar cu punctele A, B.
E2. Care din urm`toarele triplete de puncte sunt formate din puncte coliniare:
a) A B C ( , ); ( , ); ( , ) . - - - 1 9 2 3 4 1 b) M N P ( , ); ( , ) ; ( , ) . 2 3 1 1 1 5 - -
c) E F G ( , ) ; ( , ) ; ( , ). - - 4 2 2 1 6 3 d) T U V m m ( , ) ; ( , ) ; ( , ). 2 1 3 1 2 5 - -
E3. Se dau punctele A B m m C ( , ) , ( , ) , ( , ). 2 3 1 2 1 5 - +
a) S` se determine ecua\ia dreptei AC.
b) Pentru ce valori ale parametrului m, punctele A, B, C sunt coliniare.
c) S` se determine triunghiul ABC cu aria 22,5.
E4. Se dau punctele A B C ( , ), ( , ) , ( , ) . - - - - - 3 2 5 4 1 3
a) S` se scrie ecua\iile laturilor triunghiului ABC.
b) S` se determine lungimile [n`l\imilor triunghiului ABC.
c) S` se determine A
( )
.
ABC
E5. Patrulaterul ABCD are v@rfurile A B C D ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) . 1 2 8 2 6 4 3 4
a) S` se scrie ecua\iile laturilor patrulaterului.
b) S` se scrie ecua\iile diagonalelor patrulaterului.
c) S` se compare distan\ele punctelor A ]i C la diagonala
[ ]
BD .
d) S` se calculeze aria suprafe\ei (ABCD).
Sintez`
S1. Se dau punctele A B C D ( , ), ( , ) , ( , ) ] ( , ) 1 0 2 4 1 4 3 5 - - i .
a) S` se reprezinte punctele [n plan ]i s` se scrie ecua\iile dreptelor
AB, BC, CA, CD.
b) S` se determine distan\ele de la v@rfurile B ]i D la dreapta AC.
c) S` se compare ariile suprafe\elor (ABD), (BCD) ]i (COD).
d) Dac` punctul M m m ( , ) +2 este coliniar cu B ]i C, calcula\i aria
suprafe\ei (MAD).
S2. S` se determine x R astfel [nc@t punctele A B
x x
( , ), ( , ), 1 1 2 2 2
1 +
- C
x x
( , ) 2 2 2
1 +
- s` fie
coliniare.
S3. Se dau punctele A a a B b b C c c (sin , cos ), (sin , cos ), (sin , cos ).
2 2 2 2 2 2
a) S` se verifice dac`
( )
A
( )
sin ) sin( ) .
OAB
a b a b = - +
1
2
b) S` se arate c` pentru oricare a b c , , R, punctele A, B, C sunt pe o dreapt`.
16
S4. Se dau punctele distincte A m B m m C ( , ), ( , ), ( , ) . 2 1 1 2 +
a) S` se determine mR astfel [nc@t punctele s` fie coliniare.
b) S` se determine mR astfel ca aria suprafe\ei (ABC) s` fie 1.
S5. Se consider` punctele A m m B m m ( , ), ( , ) . 2 1 1 2 - + - + Pentru ce valori ale lui m are loc
egalitatea A
( )
.
OAB
=
23
2
S6. S` se determine m n , R astfel ca punctele A, B, C s` fie coliniare [n cazurile:
a) A m B m m C m m ( , ), ( , ), ( , ) . - - - + 1 3 2 2 3 1
b) A m n m B m n C m n ( , ) , ( , ) , ( , ) . - + - + 1 2 1 1
S7. S` se determine mR astfel ca punctul A( , ) 1 1 s` fie la distan\a 3 fa\` de dreapta BC, unde
B
m
m
C
m
m
0
2 6
1
1
7 1
1
, , , .
-
-

-
-

S8. Se consider` punctele A B ( , ), ( , ). 3 2 2 4 S` se determine punctele M situate pe dreapta


x y - - = 3 0 pentru care A A
( ) ( )
.
OAM OBM
=
S9. Exist` puncte A m B m C m m ( , ) , ( , ), ( , ) 1 1 astfel [nc@t A
( )
?
ABC
=2
pag. 64 manual
Teste de evaluare
Testul 1
1. Se d` expresia E =
-
- -
-
- - -
1
2
4 5
2 3
5
1 0 2
1 1 5
3 2 1
1 6
3
2
( ) .
Valoarea expresiei este: a) 2; b) 2; c) 20; d) 36.
2. Se d` matricea A=
-
- -
-

2 1 3
1 4 5
4 2 6
. S` se calculeze det ( ) A utiliz@nd:
a) regula lui Sarrus;
b) regula triunghiului;
c) dezvoltarea dup` linia a doua;
d) dezvoltarea dup` coloana a doua;
e) dezvoltarea dup` coloana [nt@i dup` ce s-au ob\inut dou` zerouri pe aceasta.
f) o proprietate a determinan\ilor nuli.
3. Se dau matricele A
x
x
B
x
x
C
x
=
-
-

=
+
-

2
1 1
3 2 1
5 1
1
2 3
, ,

. Suma solu\iilor ecua\iei


det ( ) det ( ) A B C + =
2
este ... .
4. Punctele A m B m C ( , ), ( , ) ] ( , ) 2 1 3 1 4 2 + - i sunt coliniare dac` m=... .
17
Testul 2
1. Fie S
1
, respectiv S
2
mul\imile solu\iilor ecua\iilor:
a)
x x - -
-
-
-
=
-
4 1 3
5 3
2
3
8 2
2 7
3
2
5 1 6
3 1
, ( )
;
b)
y y y
y
y y
y
y
+ - - +
-
+ -
=
+ -
4 5 1
1 1 3
2 1
2 1 1
1 2
.
S` se determine S S S S S S
1 2 1 2 1 2
, , , .
2. Se d` matricea A=
-
-
-

1
1
1
2
2
2
e e
e e
e e
, unde e este solu\ie a ecua\iei x x
2
1 0 + + = . Atunci
det( ) det ... A A +

=
1
2
2
.
3. Se dau matricele A
x y b
a z
c z
B
x b
a y z
c b
C
x
=
- -

=
-

= 0
0
0
0
, ,
0
0
y
a y
c b z - -

]i
n x A a B c C = + + det ( ) det ( ) det ( ) . Atunci n=... .
4. Se consider` triunghiul ABC, cu A
m
B m C -

- -

2
3
1 3
1
4
1 2 , , ] ( , ) i . Valoarea lui mZ
pentru care d C AB ( , ) =3 este ... .
18
Capitolul 3. Sisteme de ecua\ii liniare
3.1. Matrice inversabile din M
n
( ) C
|
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 70 manual
Exersare
E1. S` se determine care din urm`toarele matrice sunt inversabile:
a)
-

2 5
4 3
; b)
2 5
3 7
-
-

; c)
5
2
2
3
9 4
-

; d)
2 1
1
2
2
-

.
E2. S` se determine inversa matricei:
a)
2 1
8 5
-
-

; b)
-
-

8 6
2
3
1
4
; c)
-

1 0
0 1
; d)
3 2
2 2 3 3

;
e)
1 1 1
1 1 0
2 1 1

; f)
2 1 3
0 1 4
0 0 5
-
-

; g)
3 2 0
0 2 2
1 2 3
-
- -

; h)
1 3 2
2 0 1
1 2 1

.
E3. S` se determine mC
|
pentru care matricea este inversabil`:
a)
2
3 6
m
-

; b)
m
m
5
20 -

; c)
m
m
-
+

3 7
2 2
; d)
m m m
m
2
3
3 1
-
-

;
e)
m m
m
+
-

1 2
1 1 3
0 1
; f)
m
m
2
2
4 3
2 1 0
11 9
-

; g)
2 1 1
1 1
1 1
+
-

m
m m
m
; h)
3 1
2
1 7
4 9
7
2
2 1 7
m
m
+
-
-
-

.
E4. Se dau matricele A B =
-
-

1 2
4 10
7 5
3 2
]i .
a) S` se arate c` matricele A, B, AB ]i BA sunt inversabile ]i s` se calculeze inversele lor.
b) Este adev`rat` egalitatea ( ) ? AB B A
- - -
=
1 1 1
c) S` se verifice egalit`\ile ( ) ( ) A A
2 1 1 2 - -
= ]i ( ) ( ) . B B
2 1 1 2 - -
=
E5. S` se determine matricea A a c`rei invers` este:
a) A
-
=
-
-

1
5 8
3
2
1
2
; b) A
-
=
-

1
1 0
4 2
;
c) A
-
=
- -
-
-

1
2 1 1
0 4 1
1 2 0
; d) A
-
=
-
-
-

1
1
5
11
5
7
5
0 2 1
1
5
4
5
3
5
.
19
Sintez`
S1. Care din urm`toarele matrice sunt inversabile:
a)
2 5
4 10
x x
x x

; b)
lg
lg
;
1 2
2 5 -

c)
0 3
8 4
!
!
;

d)
C A
4
2
3
2
1 1 -

?
S2. S` se determine inversa matricei:
a)
i i
i
-
-

2
3 4
; b)
2 3 1
1 3 2
+ -
+ -

i
i
; c)
sin cos
cos sin
;
x x
x x -

d)
-
-
-

1
4 3 5
1
2
3 2
2 1
C C
m m
.
S3. S` se determine valorile parametrului real m pentru care matricea A este inversabil`, oricare
ar fi x R.
a) A
x
x
m x
= -

1 2
2 1
3
; b) A
x
x
m x
= -

1 3
1 1
2
; c) A
x
m = -

1 2
1 3
2 1 2
.
S4. S` se determine mR astfel [nc@t A A
*
=
-1
dac`:
a) A m
m
= +
- - -

2 0 1
3 3 1
3 4 3
; b) A
m m
m
=
-

3 1
3 5 2
0 1
;
c) A
m
m
m
=
- -
-
-

2 1 1 4
1 1
3 2 2 3
; d) A
m
m
=
-
-
-

4 1 0
3 1 3
2 1 1
.
S5. Fie { } A B n
n
, ( ), , , , M C
|
1 2 3 dou` matrice inversabile astfel [nc@t AB BA = . S` se
arate c`:
a) AB B A
- -
=
1 1
; b) A B BA
- -
=
1 1
; c) A B B A
- - - -
=
1 1 1 1
.
S6. Se d` matricea A=
-
-
-

1 1 1
2 2 2
3 3 3
.
a) S` se determine produsul ( ) ( ) . I A I A
3 3
- +
b) S` se arate c` I A
3
- este matrice inversabil` ]i s` se calculeze ( ) . I A
3
1
-
-
20
3.2. Ecua\ii matriceale
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 74 manual
Exersare
E1. S` se rezolve ecua\iile matriceale:
a) X
1 2
3 5
2 1
3 1

; b) X
1 2
3 5
2 1
3 1
0 1

;
c)
2 3
3 4
1 1
1 0

=
-

X ; d)
2 1
1 1
3 1
5 2 - -

=
-

i
i
X .
E2. S` se rezolve ecua\ia matriceal`:
a)
3 2
4 3
4 1
5 1
1 0
0 1

X ; b)
-

=
-

1 2
3 1
2 1
0 3
2
1 4
4 5
Y ;
c)
1 0
2 1
2 1
2 0
3 2
0 1
1 0
1 2

=
-

- 2
1 1
3 0
3
2
I .
E3. S` se determine matricea necunoscut` din egalit`\ile:
a)
- -
-
- -

=
-

2 3 1
3 4 2
1 1 2
1
0
2
X ; b) X
-
-
-

=
-
-

1 1 2
1 0 1
1 1 1
1 2 1
0 1 3
;
c)
2 2 3
1 1 0
1 2 1
1 2 3
0 1 2
0 0 1
0 1 1
-
-

=
- -
X 0 1 1
0 0 1

.
E4. Se dau matricele A B C =
-

1 1 1
1 1 1
0 0 1
2 3
3 4
2 1
1 0
0 1
, ,

.
S` se determine matricea X care verific` rela\ia:
a) AXB C = ; b) BXA C
t
= .
21
3.3. Sisteme de ecua\ii liniare cu cel mult trei
necunoscute. Forma matriceal`
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 90 manual
Exersare
E1. S` se scrie matricele asociate urm`toarelor sisteme de ecua\ii:
a)
3 5 7
8 2
x y
x y
+ =
- =

; b)
x y
x y
x y
- =
- =
- =-

2 3
2 4 1
5 6 8
; c)
x y z
x y z
x y z
- + =
+ + =
- - =

2 1
4 3 0
9 2 4
;
d)
a b c
a b c
+ - =
- + =

6
3 2 11
; e)
3 2 1
3 2
2 1
x y z x y
x y z ix
ix iy z x
+ - =- + +
- + = -
- + = -

( )
; f)
3 1 4 2 3 2
2 1 3 5
3 4
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) (
x y z
x z y x y
x y y
- + - = -
+ + - = -
- + - = + -

z x y z ) ( )
.
2
E2. Care din sistemele de numere ( , ) ; ( , ) ; ( , ) ; ( , ) - - - - - 3 2 2 4 6 2 1 i sunt solu\ii ale
sistemelor de ecua\ii:
a)
2 8
3 4 10
x y
x y
+ =-
- =

; b)
x y
x y
+ =-
+ =-

4
2 5 2
;
c)
( )
;
2 4 3 2
2 2
- - =- +
+ =- +

i x y i
ix iy i
d)
3 1 0
1 1 1 1 2
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
.
x i i y
i x i y
- + - =
+ + + - + =

E3. Se d` sistemul de ecua\ii


( )
( )
, , .
a x y
x b y
a b
+ - =
- + =

3 3 8
4 2 3 18
R S` se determine a ]i b astfel [nc@t
solu\ia sistemului s` fie:
a) ( , ); 1 2 - b) - -

7
4
5 , .
E4. S` se scrie sub form` matriceal` ]i s` se rezolve sistemele de ecua\ii:
a)
3 4 7
2 3 5
x y
x y
- =
- =

; b)
2 3 1
5 7 3
x y
x y
- =
- =

; c)
3 2 2 5
4 2 2
( ) ( )
( )
;
x y x y
x y y x
+ - + =
- - + =

d)
2 3 6
4 10
3 2 1
x y z
x y z
x y z
+ - =-
+ + =
- + + =-

; e)
2 3 5 3
4 2 3
2 3 10 2
( )
( ) ;
x y z y
x y z y z
x y z
- + = +
+ - + = +
- + =

f)
x y z a
x y z b
x y z c
+ + =
+ - =
+ - =

2 5 3
3 2
.
E5. S` se determine care din urm`toarele sisteme sunt de tip Cramer ]i s` se rezolve prin regula
lui Cramer:
a)
x y
x y
- =
+ =

8 5
3 9 11
; b)
2 3 1
8 5 3 4
( ) ( )
( )
;
x y x y
x x y
- - + =
- - =

c)
3 4 2 3
5 3 6
6 4
x y z
x y z
x y z
- + =
+ + =
- + =-

; d)
x y z
x y z
x y z
- + =
- - =
+ - =

2 2 10
2 2
4
.
E6. S` se rezolve sistemele de ecua\ii prin regula lui Cramer:
a)
x y
x y
+ =
+ =

2 4
2 5 9
; b)
- + =-
- =

2 5 1
3 7 2
x y
x y
; c)
4 3 17
6 5 3
x y
x y
+ =
+ =-

;
22
d)
x y z
x y z
x y z
+ + =
+ - =
+ + =

2
2 3 5
3 3 4
; e)
x y z
x y z
x y z
+ - =-
- + + =
- + =

2 4 2
3 4 13
2 3 9
; f)
- + + =-
+ + + =
+ - + =

2 3 1
2 4
2 3 10
x y z
x y y z
x z y x
( )
( ) ( )
.
E7. Se consider` sistemul de ecua\ii A X B = , unde
A X
x
y
z
B =
-
-
-

3 2 1
4 1 2
5 2 3
4
8
8
, ,

.
a) S` se rezolve sistemul de ecua\ii prin metoda matriceal`.
b) S` se scrie ecua\iile sistemului.
c) S` se rezolve sistemul de ecua\ii prin regula lui Cramer.
E8. S` se rezolve prin metoda lui Gauss sistemele de ecua\ii:
a)
x y
x y
+ =
+ =

4
2 3 9
; b)
2 3
2 0
x y
x y
+ =
+ =

;
c)
x y z
x y z
x y z
+ + =
+ + =-
- + =

1
2 2 1
2 2
; d)
2 5 3 17
4 6 3 0
6 10 10 8
6
x y z
x y z
x y z
x y z
+ + =
- - =
+ - =
+ + =

;
e)
x y z
x y z
x y z
x y z
+ - =-
+ - =
+ - =
+ - =

3 1
2 2 1
2 3 2 4
2 3 1
; f)
x y z
x y z
x y z
x y z
+ + =
+ - =
+ + =
+ + =

2 4
2 2
2 3 6
3 4 3 10
;
g)
2 3 1
2 3 0
2 10 8 1
4 15 9 0
x y z
x y z
x y z
x y z
- + =-
+ - =
- + =-
- + =

; h)
2 3 1
2 3
x y z
x y z
- - =
- - =-

;
i)
a b c
a b c
- + =
- - =

2 10
3 2 7
; j)
x y z
x y z
x y z
+ + =
- + =
+ - =

1
2 2
3 1
.
Sintez`
S1. S` se determine mR astfel [nc@t sistemul s` fie de tip Cramer ]i s` se rezolve [n acest caz:
a)
x my z m
x y z
mx m y z
- + =
- + =-
+ - =

2
2 1
2 2
2
; b)
x my z
x y z
mx y z
+ - =
- - =
+ + =

8
2 2 6
2 4
.
S2. Pentru ce valori ale parametrului m sistemul de ecua\ii nu este de tip Cramer?
a)
x m y z
mx y z
x y mz
+ + + =
+ - =
- - =

( )
;
1 2
0
2 3
b)
2 3 2 0
3 4
3 6
x y m z
x y mz
x y z
+ + + =
+ + =
- + =

( )
.
23
S3. S` se rezolve prin metoda matriceal`, metoda lui Cramer ]i metoda lui Gauss sistemul de ecua\ii:
a)
1
4
5 2 1
1
5
2
1
7
5 3
1
14
9 11
( ) ( )
( ) ( )
x y x y
x y y x y
- + = - +
+ + - = +

; b)
x y x z
y z x y
x y z
+ = +
+ = -
+ + =

3
7
9
5 12
9 20 6 48
2 3 4 128
( )
( ) .
S4. S` se rezolve prin regula lui Cramer sistemele de ecua\ii:
a)
x y i z i
x iy i z
ix iz i
+ - - =- +
+ - + =-
- =- -

( )
( ) ;
2 2 2
1 1
1
b)
C x C y C z
C x C y C z
A x A y A z
3
1
3
2
3
3
5
1
5
0
5
2
3
2
3
1
3
3
4 2
2 4 6
2
- + =
- + =
- + =

0
.
S5. S` se rezolve prin metoda lui Gauss sistemele de ecua\ii:
a)
2 2 3 11
5 3 6 5 2
3 15 5
6 11
( )
( )
( )
x y z
x y z x
x z y z
x y z
+ = +
- = - -
- = - +
- + =- -

4 y
; b)
2 2
3 5
7 5
2 3 14 3
x y z
x y z
x y z
x y z
+ = -
+ = -
+ =- -
+ = +

; c)
x y z
x y z
x y z
x y z
+ = -
+ = +
+ + - =
+ - - =

3 1
2 2 1
3 0
2 3 1 0
;
d)
3 4 2 2
5 7 4 2
11 31 47 68
x z y
y z x
x y z
+ =- +
+ = +
- - =-

( )
( ) ; e)
2 7 4 0
5 2 8 0
12 3 20 0
x y z
x y z
x y z
+ - =
- - =
+ - =

; f)
x y m z
x my z
x y m
- + + =
- - =
+ =

4 2 3 0
0
2 8
( )
,
.
R
S6. Se d` sistemul de ecua\ii
2 1
1 2
5 4 3 1 3
x y m z m
x m y mz m
x y m z
+ + + =
+ - + =
+ + + =

( )
( )
( )
.
a) Pentru ce valori ale parametrului mR sistemul este compatibil determinat?
b) S` se rezolve sistemul de ecua\ii ob\inut pentru m m m = =- = 0 1 2 , , .
S7. Se d` sistemul de ecua\ii
x y z
ax by cz
a x b y c z
+ + =
+ + =
+ + =

1
2
4
2 2 2
. }tiind c` a, b, c sunt numere reale diferite,
s` se rezolve sistemul.
S8. Se consider` sistemul de ecua\ii
( )
( ) ( )
( ) ( )
2 1 3 1
3 2 1 1 3
2 2 2
m x y mz
x m y m
m x m y z
- + - =
+ - + - =
- + - + =

.
a) S` se scrie matricea A a sistemului ]i s` se rezolve ecua\ia det ( ) . A =0
b) Pentru ce valori ale parametrului m sistemul nu este de tip Cramer?
c) Dac` sistemul este de tip Cramer s` se determine solu\ia sistemului notat` ( , , ) . x y z
m m m
d) S` se determine mR astfel [nc@t s` aib` loc rela\ia x y z
m m m
+ - > 2 1.
S9. Se consider` sistemul de ecua\ii
2 1
2
2 4
x y z
x y z
x y z
+ + =
+ + =
+ + =

a
a
a , . R
a) S` se determine solu\ia ( ( ), ( ), ( )) x a y a z a a sistemului de ecua\ii.
b) S` se determine mul\imea { } A a y a = > R ( ) . 1
ASE Bucure]ti, 1998
24
S10. Sistemul de ecua\ii
ax y z
x y z
y z
+ + =
+ + + + =
+ + =

4
1 1 2 7
2 4
( ) ( ) , , a b a b
b
R
x
este compatibil determinat
pentru:
a) a b = 1 0 , ; b) a b 1 0 , ; c) a b , ; R d) a b = = 1
1
2
, .
Universitatea Gala\i, 2004
S11. S` se discute dup` mR ]i s` se rezolve sistemul:
2 3 1
1
2
x y z
x y z
y mz m
+ + =
- + =-
+ + =

x
.
S12. Sistemul de ecua\ii
mx y z
x my z
y z
+ + =
+ + =
- - =

0
2 0
0 x
are numai solu\ia nul` (0, 0, 0) dac`:
a) m m - 1 2 , ; b) m=0; c) m=2; d) mR.
Politehnic` Bucure]ti, 2004
S13. Pentru golirea unui bazin cu ap` se utilizeaz` trei robinete. Timpul de func\ionare a
fiec`rui robinet ]i cantitatea de ap` evacuat` exprimat` [n hectolitri sunt date [n tabelul matriceal
al`turat.
Tabelul 3.3.
Robinetul I
(nr. de ore)
Robinetul II
(nr. de ore)
Robinetul III
(nr. de ore)
Cantitatea de ap`
evacuat` ([n hl)
2 ore 3 ore 6 ore 220 hl
3 ore 2 ore 6 ore 210 hl
2 ore 2 ore 3 ore 145 hl
S` se determine debitul fiec`rui robinet.
S14. Dac` tat`l ar avea cu 7 ani mai mult dec@t are, atunci v@rsta actual` a fiului mai mic ar fi
1
6
din v@rsta tat`lui. Peste 15 ani v@rsta fiului mai mare va fi
1
2
din v@rsta tat`lui. S` se determine
v@rsta fiec`ruia, dac` peste 18 ani cei doi copii vor avea [mpreun` c@t v@rsta tat`lui lor.
S15. Se consider` sistemul de ecua\ii:
x my z
x m y z n m n
y z
+ - =
+ - + =
+ + =

2 2
2 2 1
3 1
( ) , , . R
x 2

a) S` se rezolve sistemul pentru m n = = 1 5 ] . i
b) S` se discute dup` valorile lui m n , R ]i s` se rezolve sistemul.
Universitatea Bra]ov, 2002

25
pag. 96 manual
Teste de evaluare
Testul 1
1. Se d` matricea A x x
x
= -
+ -


2 0 1
5 3
6 2 8
3
M ( ) . R
a) S` se determine x R astfel ca matricea A s` nu fie inversabil`.
b) S` se calculeze A
-1
dac` x =2.
2. Fie sistemul de ecua\ii:
x y z
x y z
y z m
+ + =
- + =
+ + =

2 1
2 2
3 3 2mx m
2
.
a) S` se determine mR pentru care sistemul are solu\ie unic`.
b) S` se rezolve sistemul ob\inut dac` m=3.
Universitatea Construc\ii Bucure]ti, 2004
3. Pentru 3 creioane, o gum` ]i 7 caiete un elev pl`te]te 45 lei. Dac` ar cump`ra 5 creioane, 3
gume ]i dou` caiete ar pl`ti 28 lei. }tiind c` 4 creioane, 5 gume ]i 5 caiete cost` [mpreun` 42 lei,
s` se afle pre\ul fiec`rui obiect.
Testul 2
1. S` se calculeze inversele matricelor:
A B C =

= -

2 3
1 2
2 3 1
1 2 0
1 2 2
3 2
4 3
; ;

-
-

2 1
3 1
.
2. Se dau matricele A a
ij
=

( ) ,
3 3
unde a
C i j
i i j
i i j
B
ij
i
i
=
>
=
- <

=
-

2
4
2
45
,
,
,
]i
S` se rezolve ecua\ia matriceal` AX B = .
3. Se d` sistemul de ecua\ii:
( )
( )
( )
,
1 1
1
1
2
2
+ + + =
+ + + =
+ + + =

m x y z
x m y z m
y m z m
m
x
R
a) S` se calculeze determinantul sistemului.
b) Pentru ce valori ale lui m sistemul este compatibil determinat?
c) S` se rezolve sistemul pentru m=2.
d) S` se rezolve sistemul pentru m=0.
Universitatea Baia Mare, 2005
26
pag. 97 manual
Probleme recapitulative
1. Fie A=

1 3
2 4
2
M ( ) . R S` se determine a b , R pentru care A aA bA O
3 2
2
+ + = .
2. S` se determine matricea A
x y
y x
=

M
2
( ) R ]tiind c` A I A
2
2
4 4 + = , ]i apoi s` se afle
A n
n
, . U1
}tiin\e economice Cluj, 1996
3. Se consider` matricea A a
b c
=

1 0 0
1 0
1
3
M ( ) . R
a) S` se calculeze A
2
]i A
3
.
b) S` se determine a b , R cu proprietatea c` A A A I
3 2
3
= + + a b .
Universitatea Bac`u, 1997
4. Fie E X X X I ( ) . = - +
2
3
4 4 Dac` A
a
=

0 0
1 0 1
1 0 1
, s` se determine a R pentru care
E A ( ) . =
-
- -
- -

3 4 1
3 3 3
3 1 1
Universitatea Craiova, 2003
5. Fie A=
-

0 1 1
0 0 1
0 0 0
. S` se calculeze ( ) , . I A n
n
3
1 + U
Universitatea Politehnic`, 1994
6. Fie A=
-

1 0 1
0 1 1
0 0 1
. S` se calculeze S A A A A = + + + +
2 3 10
... .
7. Se consider` matricea A
a b
c
d e
=

0
0 0
0
3
M ( ) , R cu proprietatea c` ae bd = .
a) S` se demonstreze c` exist` x y , R astfel [nc@t A xA yE
2
= + , unde E =

0 0 0
0 1 0
0 0 0
.
b) S` se arate c` pentru oricare nU1, exist` a b
n n
, , R cu proprietatea c` A x A y E
n
n n
= + .
Facultatea de Sociologie, 1997
27
8. Fie
( )
A B =
-

= -
1
1
1
1 2 1
3 1 1 3
M M
, ,
( ), ( ) . R R Dac` C AB = , s` se calculeze C
101
.
9. S` se rezolve sistemele de ecua\ii:
a)
A B I
A B
+ =
+ =
-

2
3
1 1
1 1
2
; b)
A B
A B
+ =
-

+ =

3
1 2
2 1
3 4
0 1
1 0
.
10. S` se determine matricea A
a
=

1
1 1
2
M ( ) R ]tiind c`
A
a a
A

1 1
1
1 1
1
4 4
4 4
.
11. S` se determine A M
2
( ) , C
|
]tiind c`:
A
i i
A
i

1
0 1
1
0 1
2 4
0 2
.
12. S` se rezolve [n R ecua\iile:
a)
x x
x
1
1 1
4 5 4
0
-
= ; b)
x
x
x
1 2
1 1
1 2
5 -
-
= ; c)
x
x
x
1 1
1 1
1 1
0
2
= .
13. S` se rezolve ecua\iile:
a)
1
1
1
0
x ab
a bx
b ax
= , dac` a b . b)
2 1 1 2
2 7 4 5
2 13 7 8
0
x x x
x x x
x x x
+ + +
+ + +
+ + +
= ;
c)
1 1 1
0
2 2 2
a b x b x a
x a b
+ + + = , dac` a b .
14. S` se determine a R pentru ca matricea A s` fie inversabil`:
a) A a
a
= +
+

1 1 1
1 1 1
1 1 1
2
; b) A
a
a
a
=
+
+
+

1 1 1
1 1 1
1 1 1
2
3
.
15. S` se rezolve ecua\iile:
a) X

1 1
1 2
1 2
1 1
; b) X
-

=
-
-
-

1 2 3
0 1 2
1 2 1
1 5 3
2 1 1
3 4 5
.
Universitatea Bac`u, 1998
28
16. Fie A A
x m m
m x m
=
+
- +

M
2
1 2
( ), . R S` se determine mR pentru care matricea A este
inversabil` " x R.
17. Fie A=

1 1
1 2
2
M ( ) . R S` se calculeze inversa matricei A
4
.
18. Fie A=

1 2
1 1
]i B A =

-1
3 2
2 1
. S` se calculeze B
-1
.
19. S` se rezolve sistemele:
a)
x y z
x y z
y z
+ - =
+ - =-
+ - =

3 3
2 4 1
2 0 x
; b)
x y z
x y z
y z
+ + =
+ - =
+ - =

1
2 3 1
5 1 4x
; c)
x y z
x y z
y z
x y z
+ + =
+ + =
+ + =
- + =

2
2 2 3
4 1
3 1
3x
.
20. Se consider` sistemul
2 3 1
2 1
x y z
x y z
y z n
+ + =
+ - =
+ + =

m
m ( - )x 2 1 2
. Dac`
A m n = ( , ) R R sistemul este compatibil nedetermina { } t ]i
a= +

( ) ,
( , )
m n
m n A
2 2
atunci:
a) a=18; b) a=26; c) a=32; d) a=13; e) a=25.
21. Se consider` sistemul
x my z
x y z m
y z m
mx m z m
- + =
- + = -
+ - =
+ + =

0
2 2
2
2 1 2
2
2
mx m
2
( )

.
Dac` { A m = R sistemul este incompatibil }, atunci:
a) { } A= -1 0 2 , , ; b) { } A= 0 2 , ; c) A=;
d) { } A= -1 0 , ; e) { } A= -1 2 , .
ASE Bucure]ti, 2003
29
30
REZOLVRI
Partea I. Elemente de calcul matriceal. Sisteme de ecuaii liniare
Capitolul I. Matrice
1.1. Tabel de tip matriceal. Matrice, mulimi de matrice

Exersare

E1. Rezolvare:
2 0 0 1 0 1
1 7
2 1 5
= 1 3 ; ; 2 5 2 0 ;
3 5
4 3 2
2 4
4 -5 4 1
9 3
3 2
i
A B C X
i+


= = =

.

E2. Rezolvare:
a)
2
1
5
0
A


=; b)
( )
1 2
4 1
3 5
+ B i ; c)
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1
j \
, (
, (
, (
, (
, (
, (
( ,
C ; d)
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
j \
, (
, (

, (
, (
, (
( ,
D .

E3. Rezolvare:
a) A i M
3
(m); B i M
2,3
(Z); C i M
3,1
( ); D i M
1,4
( );
b) b
11
= 2; b
12
= 3,
13
3 b ; b
21
= 2; b
22
= 5;
23 11 12 13 14
4 2
; ; ; 5; 7
3 5
b d d i d d .
c) a
23
= 2; a
32
= 4; a
22
= 8; c
31
= 1 + i; c
21
= 1; 1 + i = c
31
;

13 32 23 14
4
3 ; 4 ; ; 7
3
b a b d .
d) Suma a
11
+ a
22
+ a
33
reprezint urma matricei A i nu diagonala principal.
Suma elementelor diagonalei secundare a matricei A este 12.
a
31
+ b
22
+ c
21
d
14
= 0 + (5) + (1) (7) = 1 3 1 + .

2 2 2 2
23 13 31 12
2 ( 3) (1 ) ( ) 2 3 2 ( ) 12 12 + a b c d i i i i U .
a
23
= b
21
= 2 i 5d
11
= 2. Aadar 2 @ 2 i a
23
= b
21
@ 5d
11
.

E4. Rezolvare:
Se egaleaz fiecare elemente cu zero i se obine:
3a 6 = 0 i a
2
4 = 0. Se obine a = 2.
1 b = 0 i b
2
b = 0. Se obine b = 1.
12 0 c , cu soluia 2 3 c .
4 2 0 m , cu soluia
4
2 2
2
m .

E5. Rezolvare:
Se pune condiia ca s aib loc egalitatea de matrice A = I
3
. Se obin succesiv egalitile:
x + 1 = 1; 4 y
2
= 0; 3u = 1; 1 t = 0; z
2
+ 1 = 0; v
2
= 0; 1 x
2
= 1. Rezolvnd ecuaiile se
obine: x = 0, y i {2, 2},
1
3
u ; t = 1; z i {i, i}, v = 0.
31

E6. Rezolvare:
Se aplic egalitatea a dou matrice. Se obin urmtoarele egaliti:
a) 2x + 1 = y + 6 i x y = 4 2x + y.
Avem sistemul de ecuaii:
2 5
3 2 4
+

x y
x y
cu soluia x = 2, y = 1.
b) x + y = 3; 2x y = y + 2; 4 = x + 2y; 2x + y = 5.
Se obine soluia x = 2, y = 1.

E7. Rezolvare:
Se pune condiia ca matricele s fie de acelai tip. Rezult c 4 = m
2
i 5 n = 2.
Se obine m i {2, 2}, n = 3.

Sintez

S1. Rezolvare:
Au loc egalitile:
a
11
= 1, a
12
= 2, a
13
= 3, a
14
= 4
a
21
= 2, a
22
= 2, a
23
= 3, a
24
= 4
a
31
= 3, a
32
= 3, a
33
= 3, a
34
= 4
a
41
= 4, a
42
= 4, a
43
= 4, a
44
= 4.

S2. Rezolvare:
Au loc egalitile:
b
11
= 1
1+1
= 1; b
12
= 2
1+1
= 4; b
13
= 3
1+1
= 9
b
21
= 1
2+1
= 1; b
22
= 2
2+1
= 8; b
23
= 3
2+1
= 27
b
31
= 1
3+1
= 1; b
32
= 2
3+1
= 16; b
33
= 3
3+1
= 81.

S3. Rezolvare:
Se obin urmtoarele elemente:
c
11
= c
22
= c
33
= 2; c
21
= c
31
= c
32
= 1;
1 2 1 1 3 1 1 4 1
12 2 13 3 14 4
( 1) 2; ( 1) 3; ( 1) 4;
+ + +
c A c A c A
2 3 2 2 4 2 3 4 3
23 3 24 4 34 4
( 1) 6; ( 1) 12; ( 1) 24
+ + +
c A c A c A .

S4. Rezolvare:
a) tr(A) = 4 + (2x) + y
2
+ 6 = 10 2x + y
2

tr(B) = 4x + (x
2
) + 2y = 4x x
2
+ 2y

b) Relaia din enun se scrie sub forma: (y
2
+ 6) + 2y = 3 (6).
Se obine ecuaia de gradul doi: y
2
+ 2y 3 = 0 cu soluiile y
1
= 3; y
2
= 1.

c) Se obine ecuaia de gradul doi: x
2
+ x 2 = 0 cu soluiile x
1
= 2, x
2
= 1.

d) Se obine relaia 10 2x + y
2
4x + x
2
2y = 4 4 care se scrie sub forma:
(y 1)
2
+ (x 3)
2
= 0, x, y i Z.
Rezult c y 1 = 0 i x 3 = 0. Aadar, x = 3, y = 1.

S5. Rezolvare:
a) Din egalitatea matriceal A = I
2
se obin egalitile:
2
x1
= 1, log
2
(a 1) = 0 i 4y
2
3x = 1.

Din egalitatea 2
x1
= 1, rezult x 1 = 0, deci x = 1.
nlocuind x = 1 n ecuaia 4y
2
3x = 1 se obine 4y
2
= 4, deci y i {1, 1}.
32
Ecuaia log
2
(a 1) = 0 conduce la ecuaia a 1 = 2
0
cu soluia a = 2.
b) Deoarece O
2
= B se obin ecuaiile:
3
x
9
x
= 0,
2
2
lg 0
3
y y
, a + 3bi 1 = 0 i
2
3! 0
n
C .
Ecuaia 3
x
9
x
= 0 este echivalent cu 3
x
(1 3
x
) = 0, adic 3
x
= 0 sau 1 3
x
= 0. Se
obine soluia x = 0.
Ecuaia
2
2
lg 0
3
y y
este echivalent cu
2
2
1
3
y y
cu soluia y i {1, 3}.
Din egalitatea a + 3bi 1 = 0, a, b i Z se obine a 1 = 0 i 3b = 0, adic a = 1 i b = 0.
Din egalitatea
2
3! 0
n
C se obine
( 1)
6 0
2
n n
, n i Z, n U 2, ecuaia cu soluia n = 4.

S6. Rezolvare:
a) Aplicnd egalitatea matricelor se obine urmtorul sistem de ecuaii:
2
4 2
1
3 (1 2 ) 2 1
2
a a
a b
x x x
z x


Din ecuaia a
2
4 = 2 a se obine a
2
+ a 6 = 0 cu soluia a i {3, 2}.
Din ecuaia a + b = 1 se obine b = a 1.
Pentru a = 3, se obine b = 2 i pentru a = 2, se obine b = 3.
Ecuaia 3x(1 2x) = 2x 1 se scrie sub forma echivalent 6x
2
x 1 = 0 i se obine

1 1
,
2 3
x .
Pentru
1
2
x se obine
3
2
z i pentru
1
3
x se obine
7
3
z .
b) Se obin succesiv ecuaiile:

2 2
1
2
n n
C C
+
, n i q, n U 2, echivalent cu
( 1) ( 1)
2
2 2
n n n n +
cu soluia n i {3}.

2 2
7 4 7 16 x x + + , cu soluia { 3, 3} x .

2 2 3
4 64 b b , cu soluia b i {8, 8}.

3
2 2 2
log 3 log log 2 , 0 a a a

= = > cu soluia
1
8
a= .

S7. Rezolvare:
Din egalitatea matriceal A = B = C se obin urmtoarele egaliti care dau valorile
necunoscutelor din problem:
x
2
x = 2 = 3x 4
3 2 5 y y = =

2
1
3
z
C
+
=
2
m
= m
2
= p

Se obine: x = 2, y = 7, z = 2; m = 2 i p = 4 sau m = 4 i p = 16.

33
1.2. Operaii cu matrice
1.2.3. nmulirea unei matrice cu un scalar

Exersare

E1. Rezolvare:
Se aplic regula de adunare a dou matrice i se obine succesiv:
a)
2 ( 7) ( 1) 8 3 5 5 7 8
5 3 4 0 ( 2) 4 8 4 2
+ + +
j \ j \

, ( , (
+ + +
( , ( ,
; b)
2 5 4
3 2 8 6 5 2
a a b b a b
x x y y x y
+
j \ j \

, ( , (
+ +
( , ( ,
;
c)
6 2 2 7 5 3 4 5 2
1 4 0 1 1 2 5 1 1
1 1 2
2 5 4 1 2 8
3 3 5 5 3 3
j \
+ +
j \ , (
, ( , (
+ +
, ( , (
, (
, (
( ,
, ( + +
( ,
.

E2. Rezolvare:
Se obine succesiv:
a)
1 ( 6) 1 4 1 0 4 3
2 0 0 5 2 1 2 8

j \ j \

, ( , (

( , ( ,


b)
2 4 2 4
1 0 2 1 2 1 1 1 2 0 1
2 2 ( 3) 3 0 2 3 1 3 1 3 1
1 3 4 1 4 6 0 3 0 3 0 3
i i i i i i i i j \ j \ + + + + + +
j \ j \
, ( , (
, ( , (
+
, ( , (
, ( , (
, ( , (
, ( , (
+ +
( , ( ,
( , ( ,
.

E3. Rezolvare:
1 1 2 3 0 2 0 1 2
1 0 3 1 2 2 1 4 4
A B
+ +
j \ j \
+
, ( , (
+ +
( , ( ,

1 1 2 ( 3) 0 2 2 5 2
1 0 3 ( 1) 2 2 1 2 0
A B

j \ j \

, ( , (

( , ( ,

1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
2 3 3 1 2 3 3 1 1 4
0 2 2 2 0 2 2 2 2 4
t t
A B

+ +

+ = + = =


+ +

0 1
0 1 2
( ) 1 4
1 4 4
2 4
t
t
A B


+ = =
;
2 1
2 5 2
( ) 5 2
1 2 0
2 0
t
t
A B


= =
;

b)
1 2 0 1 0 4 2 2 4
1 3 2 2 3 5 3 0 3
t
A C

+ = + =1 3 2 1 0 4 2 3 6
0 1 2 2 3 5 2 4 7
t
B C

= =


1 2 0 1 3 2 1 0 4 1 1 1 2 3 0 0 2 4
( )
1 3 2 0 1 2 2 3 5 1 0 2 3 1 3 2 2 5
t t
t t
A B C
+ +
+ = + = =
+ + +


3 3
3 5 6
5 1
3 1 5
6 5
t


= =
.
34
E4. Rezolvare:
Egalitatea A + B + C este echivalent cu urmtoarea egalitate de matrice:
2 1 4 3 3 2 3
1 4 2 3 3
2 2 3 2 4 2
x y z z v
y u v x
v x v y t x z
+ + +
j \ j \
, ( , (
+
, ( , (
, ( , (
+ + +
( , ( ,


Aplicnd egalitatea a dou matrice se obine c: x = 1, y = 1, z = 2, v = 3, u = 0, t = 0.

E5. Rezolvare:
Folosind operaiile cu matrice egalitatea din enun conduce la:
2 1 0 1 2 1
7 5 1 2 1 5
X
+ j \ j \

, ( , (

( , ( ,
,

egalitate din care se obine
2 1 0 1 2 1
7 5 1 2 1 5
X
+ j \ j \

, ( , (

( , ( ,
.
Rezult c
2 2 2 1
5 0
X
+ j \

, (
( ,
.

E6. Rezolvare:
Egalitatea
t
A = A se scrie sub forma echivalent:
2
2
5 3 5 6
6 1 3 2 1 10
10 3 3 2
a a b
a c a
b n c n
j \ j \
, ( , (
+
, ( , (
, ( , (
+
( , ( ,


Se obin ecuaiile: a
2
= 6 a; 3 b , 3c + 2 = 10; n = n cu soluiile:
a i {3, 2}, b = 9, c = 4, n i Z.

E7. Rezolvare:
Avem:
1 0 1 3
2 2 3 0
A

j \ j \
+
, ( , (
( , ( ,
sau

3 5 1 2
6 2 2 1 2
A

j \ j \

, ( , (
( , ( ,

S se dea i alte scrieri pentru A ca sum, respectiv diferen de dou matrice.
2 2
3 3 1 3
;
5 2 1 5 2 1
A I A I

= + =
+
.

E8. Rezolvare:
Se nmulete fiecare element al matricei cu numrul real
a)
6 8
3 4
2 2
0, 2 3 0,1 12
2 2
j \

j \ , (

, ( , (
( ,
, (
( ,
;
b)
36 12 24
12 4 8
3 3 3
30 2 3 5 2 1
3
6 3 3
j \


j \ , (

, (
, (

( ,
, (
( ,
.
c) Se va folosi c
2
3 8 3 2 2 ( 2 1) 2 1 + + + + .
35
Se obine:
( 2 1)( 2 1) 0
1 0
2 1
1 1 ( 2 1)( 2 1)
1 2
+ j \

j \
, (

, (

, (
+
( ,
( ,
.
d) Se folosete faptul c i
2
= 1 din care se deduce c i
3
= i, i
4
= 1. Se obine:
4 2
2
2 1 2
3 4 3 4
i i i i
i i i
+ j \ j \

, ( , (

( , ( ,
.


E9. Rezolvare. Se obine succesiv:
2 8 6 0 1 3 3 3 15
2 0 2 2 5 4 2 15 1
X

j \ j \ j \
+ +
, ( , ( , (

( , ( , ( ,

2 0 3 8 1 3 6 3 15 5 10 12
2 2 2 0 5 15 2 4 1 2 10 7
X
+ +
j \ j \

, ( , (
+ + +
( , ( ,
.
Aadar,
5 10 12
2 10 7
X

j \

, (

( ,
.

E10. Rezolvare:
Se efectueaz nmulirea cu un numr real a unei matrice i operaia de adunare a dou
matrice i se obine egalitatea matriceal:
2 5 4 ( 15) 8 ( 10) 7 13 22
6 5 8 20 2 15 21 2 8
x y z
a b c
+ + +
=

+ + +
.
Din egalitatea acestor dou matrice rezult urmtoarele ecuaii de gradul nti:
2x + 5 = 7, 4y 15 = 13, 8z 10 = 22, 6 + 5a = 21, 8 + 20b = 2, 2 + 15c = 8 cu soluiile
x = 1, y = 7; z = 4, a = 3;
1 2
;
2 3
b c .

Sintez

S1. Rezolvare:
Egalitatea matriceal din enun se scrie sub forma echivalent astfel:
2
2
2 5 4 6 2 3
5 6 log 4 9
x x y
n
z C
j \ j \ j \
+
, ( , ( , (

( , ( , ( ,
.
Efectund adunarea matricelor se obine egalitatea matriceal
2
2
4 6 2 2 5 3
log 1 15
x x y
n
z C
j \ j \ + +

, ( , (
( , ( ,

din care se obin ecuaiile:
2 + 2
x
= 4
x
, 5 + 3
y
= 6, log
2
z = 1,
2
15
n
C .
Ecuaia 2 + 2
x
= 4
x
se scrie sub forma 4
x
2
x
2 = 0. Cu notaia 2
x
= m se obine ecuaia de
gradul doi m
2
m 2 = 0, m > 0 cu soluia pozitiv m = 2.
Se obine x = 1.
Din 5 + 3
y
= 6, rezult 3
y
= 1 i y = 0.
Ecuaia log
2
z = 1 are soluia z = 2, iar ecuaia
2
15
n
C se scrie sub forma echivalent
( 1)
15
2
n n
, n i q, n U 2. Se obine n = 6.
Aadar, x = 1, y = 0, z = 2, n = 6.


36
S2. Rezolvare:
Egalitatea matriceal din enun se scrie succesiv
2 2
2 2
3 0 0 9 4 9 4 2 3 3
0 3 2 0 2 4 2 4 3
x y y x x x x x x
x z t z t x x x x
+ + j \ j \ + + + j \ j \ j \ j \
+ +
, ( , ( , ( , ( , ( , (
+ + + + +
( , ( , ( , ( , ( , ( ,
.

Aplicnd egalitatea a dou matrice se obin ecuaiile:
x
2
+ x + 3 = 9, 3x = 4 + y, x = z + 2, x
2
+ 3 = t + 4.

Ecuaia x
2
+ x + 3 = 9 are soluiile x
1
= 3, x
2
= 2.
Pentru x
1
= 3 se obine: y = 13, z
1
= 5, t
1
= 8
Pentru x
2
= 2 se obine: y = 2, z
2
= 0, t
2
= 3.

S3. Rezolvare:
a) Din egalitatea dat rezult c
5 6 1 2
2
1 3 3 1
A
j \ j \

, ( , (

( , ( ,
, adic
4 4
2
4 2
A
j \

, (

( ,
.
Se obine
2 2
2 1
A
j \

, (

( ,
.
b)
2 1 1 20 5 10
3
0 4 9 15 5 0
A

j \ j \

, ( , (

( , ( ,
, deci
18 6 9
3
15 9 9
A

j \

, (

( ,
.
Se obine
6 2 3
5 3 3
A

j \

, (

( ,
.
c)
3 0 0 2 4 12
7 1 2 8 0 0 16
5 6 4 16 48 4
A

j \ j \ j \
, ( , ( , (
+ +
, ( , ( , (
, ( , ( , (

( , ( , ( ,
, egalitate din care se obine:

7 14
7 7 14
49 14
A

j \
, (

, (
, (

( ,
. Rezult c
1 2
1 2
7 2
A

j \
, (

, (
, (

( ,
.

S4. Rezolvare:
a) nmulim prima ecuaie cu 2 i adunm ecuaia obinut cu cealalt ecuaie. Se obine:
6 4 1 1 5 5
5 5
4 6 1 1 5 5
B B

j \ j \ j \
+
, ( , ( , (

( , ( , ( ,
.
Rezult c
1 1
1 1
B
j \

, (
( ,
. nlocuind pe B n prima ecuaie din enun i efectund operaiile cu
matrice se obine:
3 2 2 2
2 3 2 2
A
j \ j \

, ( , (
( , ( ,
. Aadar, A = I
2
.
b) nmulim prima ecuaie cu (1 i) i adunm ecuaia obinut cu a doua ecuaie din enun.
Se obine egalitatea matriceal:
2 1 2 1
(1 )(1 ) (1 )
1 2 1 2
i i i
i i A A i
i i i
+
j \ j \
+ + +
, ( , (

( , ( ,

care se scrie sub forma:
3 1 2 1
2
1 3 1 2
i i i i
A A
i i i i
+ +
j \ j \
+ +
, ( , (
+ +
( , ( ,
, sau
1 0
0 1
A

j \

, (

( ,
.
Rezult c A = I
2
.
37
Pentru determinarea matricei B se nlocuie, de exemplu, matricea A n prima ecuaie a
enunului i efectund calculele se obine
1 1
1 1
B
j \

, (
( ,
.

S5. Soluie:
a) Se scrie sub forma:
3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 ... 1 1 2 3 ...
...
1 1 2 2 2 3 3 3 4 ( 1) 1 2 3 ... 1 2 2 3 ... ( 1)
n n
A
n n n n n n
+ + + + + + + +
j \ j \ j \ j \ j \
+ + + +
, ( , ( , ( , ( , (
+ + + + + + + + +
( , ( , ( , ( , ( ,


1
3
1 1
( 1)
n
k
n n
k k
n k
k k k


j \
, (
, (
, (
+
, (
( ,


.
Se tie c
2
1 1
( 1) ( 1)(2 1)
,
2 6
n n
k k
n n n n n
k k

+ + +


i
2
3
1
( 1)
2
n
k
n n
k

+
, ]

, ]
]

.
Vom calcula suma urmtoare:
2 2
1 1 1 1
( 1) ( )
n n n n
k k k k
k k k k k k

+ + +

.
Folosind formulele scrise mai nainte se obine c
1
( 1)(2 1) ( 1) ( 1)( 2)
( 1)
6 2 3
n
k
n n n n n n n n
k k

+ + + + +
+ +

.
Aadar,
2 2
( 1)
2
( 1) ( 1)( 2)
4 3
n n
n
A
n n n n n
+
j \
, (

, (
+ + +
, (
( ,
, n i q*.
b) Scriem mai nti c: 2
k
3
k+1
= 2
k
3
k
3 = 6
k
3 i
( )
2
2 3
3
k
k k
. Cu acestea matricea A se
scrie sub forma:
( )
1 1
1 1
1 3 6
2
2
3
n n
k
k k
k
n n
k
k k
A


j \
, (
, (
, (
, (
( ,


.
Reamintim c suma a n termeni aflai n progresie geometric cu raia q @ 1 i primul termen
notat a
1
este:
1
( 1)
1
n
a q
S
q

.
Rezult c:

2
1
6(6 1)
6
6 6 6 ... 6 (6 1)
6 1 5
n
n
k n n
k

+ + +2
1
2(2 1)
2 2 2 ... 2 2(2 1)
2 1
n
n
k n n
k

+ + +( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
2
1
2
1
3 2 2 2 2 2 2 2
... 2 1 2 1
3 3 3 3 3 2 3 3
1
3
n
n n n n
n
k

, ] , ]
+ + +
, ] , ]
] ]

.
Rezult c
( )
18
(6 1)
5
2
2(2 1) 2 1
3
n
n
n
n
A
j \

, (
, (
, ]
, (

, ( , ]
] ( ,
.
38
1.2.4. nmulirea matricelor

Exersare

E1. Rezolvare:
a)
4 5 2 1 4 2 5 ( 3) 4 1 5 ( 2) 7 6
6 1 3 2 6 2 ( 1) ( 3) 6 1 ( 1) ( 2) 15 8
+ +
j \ j \ j \ j \

, ( , ( , ( , (
+ +
( , ( , ( , ( ,

b)
1 2 1 4 1 1 ( 2) 2 1 4 ( 2) 1 3 2
4 1 2 1 4 1 1 2 4 4 1 1 6 17
+ +
j \ j \ j \ j \

, ( , ( , ( , (
+ +
( , ( , ( , ( ,

c)
2 2 2 2 2 2 2
1 2 1 0 2 1 1 ( 2) 2( 1) 1 3 2( 4) 2 0 11
0 2 3
1 0 1 0 0 1 1 ( 2) 0 ( 1) 1 3 0 ( 4) 0 2 3
1 1 4
2 2 0 1 2 ( 2) ( 1) 2 3 ( 4) ( 4 ) 6 4 i i i i i i i
+ + +
j \ j \ j \

j \
, ( , ( , (
+ + +
, (
, ( , ( , (

( ,
, ( , ( , (
+ + +
( , ( , ( ,


2 0 11
0 2 3
1 3 10

j \
, (

, (
, (

( ,
.
d) Se nlocuie cos0 = 1, sin 1, 1
2 4
tg

i avem de efectuat urmtoarea nmulire de matrice:
3 1 2 1 1 1 3 ( 1) 1 2 2 0 3 ( 1) 1 ( 1) 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 6
2 1 2 2 1 1 2 ( 1) 1 2 2 0 2 ( 1) 1 ( 1) 2 1 2 1 1 1 2 1 0 1 5
1 2 3 0 1 1 1 ( 1) 2 2 3 0 1 ( 1) 2 ( 1) 3 1 1 1 2 1 3 1 3 0 6
+ + + + + +
j \j \ j \ j \
, (, ( , ( , (
+ + + + + +
, (, ( , ( , (
, (, ( , ( ,
+ + + + + +
( ,( , ( , ( ,
(

e) Se aplic proprietatea de asociativitate a nmulirii matricelor:
1 1
1 1 2 4
1 2 3 1 2
1 2 1 2
3 1 1 0 1
1 3 1 1
2 2
j \

j \
, (

j \
, (
, (

, (
, (
, (
( ,
, (

, (
( ,
, (

( ,

1 1
1 1 2 1 3 1 1 ( 1) 2 2 3 3 1 2 2 1 3 ( 1) 1 4 2 2 3 ( 1) 1 2
3 1 ( 1) 1 1 1 3 ( 1) ( 1) 2 1 3 3 2 ( 1) 1 1 ( 1) 3 4 ( 1) 2 1 ( 1) 0 1
2 2
j \
, (
+ + + + + + + +
j \
, (

, (
, ( + + + + + + + +
( ,
, (
, (

( ,

1 1
6 12 1 5 1 2 6 1 12 ( 1) 1 0 5 ( 2) 6 1 12 2 1 1 5 2 16 41
3 2 4 9 0 1 3 1 ( 2)( 1) 4 0 9 ( 2) 3 1 ( 2) 2 4 1 9 2 13 21
2 2
j \
, (
+ + + + + +
j \ j \ j \
, (

, ( , ( , (
, ( + + + + + +
( , ( , ( ,
, (
, (

( ,
.

E2. Rezolvare:
a)
( ) ( )
( ) ( )
1 1
1 5 1
1 3 1 1 1 3
1
1 3
2 2
2 2 2
3 1 1 1 5 1 1
1 3 1 1 3 1 1
2 2 2 2 2
AB
j \
j \ j \
+ +

, ( j \ , ( , (

, ( , (
, ( , (
( ,
, ( , ( , ( + +
( , ( ,
( ,

( ) ( )
1 1 1 5 1
1 1 3 3 1 1 1
1 3
2 2 2 2 2
1 1 1 3 1 1 5
1 1 3 1 3 1 1
2 2 2 2 2
BA
j \ j \ j \
+ +
j \ , ( , ( , (

, ( , ( , ( , (
( ,
, ( + + , ( , (
( , ( , ( ,


39
1 5 1
1
1 3
2 2 2
3 1 1 1 5
1
2 2 2
t t
A B A B
j \ j \

j \
, ( , (

, (
, ( , (
( ,
, ( , (
( , ( ,

1
1
1 3
2
1 3 1
1
2
t t
B A B A AB
j \

j \
, (

, (
, (
( ,
, (
( ,

b) ( )
1 1 ( 3) 1 1 1 ( 1) 3 1 1
2 3 1 1 2 ( 3) 2 1 2 ( 1) 6 2 2
3 ( 3) 3 1 3 ( 1) 9 3 3 3
A B

j \ j \ j \
, ( , ( , (

, ( , ( , (
, ( , ( , (

( , ( , ( ,

( )
1
1
3 1 1 2 ( 3 1 1 2 ( 1) 3) ( 4) ( )
3
B A M
j \
, (
+ +
, (
, (
( ,
Z
( )
1
3
1 2 3 1 (1 ( 3) 2 1 3 ( 1)) ( 4) ( )
1
t t
A B M

j \
, (
+ +
, (
, (

( ,
Z
( )
3 3 1 3 2 3 3 3 6 9
1 1 2 3 1 1 1 2 1 3 1 2 3
1 1 1 2 1 3 1 2 3 1
t t
B A

j \ j \ j \
, ( , ( , (

, ( , ( , (
, ( , ( , (

( , ( , ( ,

c)
2 1
1 1 1
4 2 1 1 1 ( 2) 1 1 2 1 1 1 3 0
2 2 2
1 3
5 3
0 1 2 0 ( 2) 1 1 2 2 0 1 1 3 2 0
2 0
A B

j \
j \ j \
+ + + + j \
, (
, ( , (

, (
, (
, ( , (
( ,
, ( + + + +
( , ( ,
( ,
.
1
2 ( 1) 1 0 2 1 1 1 2 1 2
2
2 1 2 1 1
1
1 1
1
2
1 3 1 ( 1) 3 0 1 1 3 1 1 3 2 1 4 6, 5
2
0 1 2
2 0 2 2 1
1
2 ( 1) 0 0 2 1 0 1 2 0 2
2
BA
j \
+ + +
, (

j \ j \
j \
, (
, ( , (
, (
+ + +
, (
, ( , (
, (
, ( , ( , (
( ,

( , ( ,
, (
+ + + , (
( ,

1 0 1 ( 2) 0 1 1 1 0 3 1 2 0 0 2 1 2
2 1 2
1 1 1 ( 2) 1 1 1 1 1 3 1 2 1 0 1 4 2 ( )
1 3 0
1 1 1 1 1 6, 5 1
2 ( 2) 2 1 1 2 3 2 2 0
2 2 2 2
t t t
A B BA
j \ j \
+ + +
j \
, ( , (

j \
, (
, ( , (
+ + +
, (
, (
, ( , (
( ,
, (
, ( , (
( ,
, ( , ( + + +
( , ( ,

1 1 0
2 ( 1) 1 1 2 2 0 1 1 2 2
2 1 2 4 5
2
1 1 ( )
1 3 0 1 2 3
1 ( 1) 3 1 0 1 0 3 1 0 2
1
2
2
2
t t t
B A AB
j \
j \
, (
+ + + +

j \ j \
, (
, (

, ( , (
, (
, (
( , ( ,
, ( + + + +
, (
( ,
, (
( ,

d) A B = I
3
B = B
B A = B I
3
= B
t
A
t
B = I
3

t
B =
t
B
t
B
t
A =
t
B I
3
=
t
B

40
E3. Rezolvare:
Calculm
1 2 1 3 2 0 1 1 2 1 1 ( 4) 2 0 1 0 2 5
0 1 3 1 4 0 0 3 1 0 0 1 1 1 0 ( 4) 1 0 0 0 1 5
3 1 0 1 0 5 3 3 1 0 3 1 1 1 3 ( 4) 1 0 3 0 1 5
2 0 2 3 0 0 2 1 0 1 2 ( 4) 0 0 2 0 0 5
AB
+ + + +

+ + + +

= = =

+ + + +

+ + + +


3 1 4 10
0 1 0 5
9 2 12 5
6 2 8 0

j \
, (
, (

, (
, (
, (

( ,
.
Rezult c
3 0 9 6
1 1 2 2
( )
4 0 12 8
10 5 5 0
t
AB

j \
, (

, (

, (
, (
, (
( ,
.
3 0 3 ( 1) 0 2 3 0 0 1 3 ( 3) 0 1 3 2 0 0
1 1 1 0 3 2 1 ( 1) 1 2 1 0 1 1 1 ( 3) 1 1 1 2 1 0
4 0 2 1 1 0 4 ( 1) 0 2 4 0 0 1 4( 3) 0 1 4 2 0 0
0 5 0 ( 1) 5 2 0 0 5 1 0 ( 3) 5 1 0 2 5 0
t t
B A
+ + + +
j \ j \
, ( , (
+ + + +
j \
, ( , (

, (
, ( , ( + + + +
( ,
, ( , (
, ( , (
+ + + +
( , ( ,


3 0 9 6
1 1 2 2
4 0 12 8
10 5 5 0

j \
, (

, (

, (
, (
, (
( ,
.
Se observ c
t
(AB) =
t
B
t
A.
Avem de asemenea:
6 1 5 16
1 2 2 7
5 2 24 3
16 7 3 0
t t
AB B A

j \
, (

, (
+
, (
, (
, (

( ,
.

E4. Rezolvare:
5 0 1 ( 1) ( 2)( 4) 5 2 1 3 ( 2) 0 5 0 1 ( 1) ( 2)( 2)
( ) 1 0 1 ( 1) 3 ( 4) 1 2 1 3 3 0 1 0 1 ( 1) 3 ( 2)
1 0 1 ( 1) ( 2) ( 4) ( 1) 2 1 3 ( 2) 0 ( 1) 0 1 ( 1) ( 2)( 2)
A B C A
+ + + + + +
j \
, (
+ + + + + +
, (
, (
+ + + + + +
( ,

1 0 3 7 13 3 1 7 0 ( 13) 3 7 1 13 0 5 3 1 1 3 0 ( 7) 3 3
2 1 2 13 5 7 2 7 ( 1)( 13) 2 7 2 13 ( 1) 5 2 1 2 3 ( 1)( 7) 2 3
1 1 0 7 1 3 1 7 1 ( 13) 0 7 1 13 1 5 0 1 1 3 1 ( 7) 0 3
+ + + + + +
j \ j \ j \
, ( , ( , (
+ + + + + +
, ( , ( , (
, ( , ( , (
+ + + + + +
( , ( , ( ,

14 10 6
41 23 19
6 18 4

j \
, (

, (
, (

( ,
.
1 5 0 1 3 ( 1) 1 1 0 1 3 1 1 ( 2) 0 3 3 ( 2) 8 2 4
( ) 2 5 ( 1)1 2 ( 1) 2 1 ( 1)1 2 1 2 ( 2) ( 1)3 2 ( 2) 7 3 11
1 5 1 1 0 ( 1) 1 1 1 1 0 1 1 ( 2) 1 3 0 ( 2) 6 2 1
A B C C

+ + + + + +

= + + + + + + =


+ + + + + +

41
0 2 0 0 2 16 16 6 0 0 2 8 14 10 6
1 3 1 0 3 44 14 9 0 0 3 22 41 23 19
4 0 2 0 2 4 12 6 0 0 2 2 6 18 4
+ + + +
j \ j \ j \
, ( , ( , (
+ + + +
, ( , ( , (
, ( , ( , (
+ +
( , ( , ( ,
.
Aadar, A (B C) = (A B) C.
b)
1 0 3 5 3 2 5 0 15 3 0 3 2 0 12 20 0 10
( ) 2 1 2 0 4 2 10 0 10 6 4 2 4 2 8 0 4 14
1 1 0 5 1 4 5 0 0 3 4 0 2 2 0 5 7 0
A B C
+ + + +
j \ j \ j \ j \
, ( , ( , ( , (
+ + +
, ( , ( , ( , (
, ( , ( , ( , (
+ + + + + +
( , ( , ( , ( ,

1 0 3 5 1 2 1 0 3 0 2 0 5 0 3 1 0 3 2 0 6
2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 3 1 10 1 2 2 1 2 4 3 4
1 1 0 1 1 2 1 1 0 4 0 2 5 1 0 1 1 0 2 3 0
AB AC
+ + + +
j \ j \ j \ j \ j \
, ( , ( , ( , ( , (
+ + + +
, ( , ( , ( , ( , (
, ( , ( , ( , ( , (
+ + + + + +
( , ( , ( , ( , ( ,

0 0 12 2 0 0 0 0 6 8 2 4 12 2 6 20 0 10
0 1 8 4 3 0 0 1 4 7 3 11 7 1 3 0 4 14
0 1 0 2 3 0 0 1 0 6 2 1 1 5 1 5 7 0
+ + + +
j \ j \ j \ j \
, ( , ( , ( , (
+ + + + +
, ( , ( , ( , (
, ( , ( , ( , (
+ + +
( , ( , ( , ( ,
.
Aadar A (B + C) = AB + AC.
c)
4 1 1 0 2 0 0 1 4 8 3 0 0 1 2 5 11 3
( ) 3 0 5 1 3 1 0 0 20 6 0 0 0 0 10 20 6 10
0 2 2 4 0 2 0 2 8 0 6 0 0 2 4 6 6 2
A B C
+ +
j \ j \ j \ j \
, ( , ( , ( , (
+ + + + +
, ( , ( , ( , (
, ( , ( , ( , (
+ + + +
( , ( , ( , ( ,
.
Pentru calculul expresiei A C + B C vom folosi calculul lui A C fcut la punctul b) i al lui
B C fcut la a).
Avem:
12 2 6 7 13 3 5 11 3
7 1 3 13 5 7 20 6 10
1 5 1 7 1 3 6 6 2
A C B C

j \ j \ j \
, ( , ( , (
+ +
, ( , ( , (
, ( , ( , (

( , ( , ( ,
.
Aadar, (A + B) C = A C + B C.

E5. Rezolvare:
2
2 1 2 1 2 1 4 1 2 3 5 1
1 3 1 3 1 3 2 3 1 9 1 10
+
j \ j \ j \ j \ j \

, ( , ( , ( , ( , (
+
( , ( , ( , ( , ( ,
;
3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 3 1 1
3 2 3 2 3 2 3 2 3 6 3 4 3 2 9 1 3 2

j \ j \ j \ j \ j \ j \ j \j \

, ( , ( , ( , ( , ( , ( , (, (
+ +
( , ( , ( , ( , ( , ( , ( ,( ,


2 9 2 6 11 4
9 3 9 2 12 7

j \ j \

, ( , (
+ +
( , ( ,
.
Avem:
2
2 1 2 1 2 1 4 1 2 1 5 3
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2
+
j \ j \j \ j \ j \

, ( , (, ( , ( , (
+
( , ( ,( , ( , ( ,

4 2 2
2 1 2 1 2 1 5 3 5 3 25 9 15 6 34 21
1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 15 6 9 4 21 13
+
j \ j \ j \ j \ j \ j \ j \

, ( , ( , ( , ( , ( , ( , (
+
( , ( , ( , ( , ( , ( , ( ,
.
5 4
2 1 2 1 2 1 34 21 2 1 68 21 34 21 89 55
1 1 1 1 1 1 21 13 1 1 42 13 21 13 55 34
+
j \ j \ j \ j \ j \ j \ j \

, ( , ( , ( , ( , ( , ( , (
+
( , ( , ( , ( , ( , ( , ( ,
.

E6. Rezolvare:
2
3
1 2 2 1 2 2 1 8 8 2 6 8 2 8 10
4 3 4 4 3 4 4 12 16 8 9 16 8 12 20
4 4 5 4 4 5 4 16 20 8 12 20 8 16 25
A I

+ + +

= = + + + =


+ + +

42
Aadar A
2
= I
3
.
A
3
= A
2
A = I
3
A = A
2006 2 1003 2003
3 3
( ) A A I I
3 10 10
3
( ) ( ) A I A I + +
Dar
3
0 1 1
2 2 1 2 2
2 2 3
not
A I B

j \
, (
+
, (
, (

( ,
i B
2
= B.
Rezult c
10 10 10 10 10
3
( ) (2 ) 2 2 A I B B B + .

E7. Rezolvare:
Calculm cteva puteri consecutive ale lui A
2
1 0 1 0 1 0
1 1 1 1 2 1
A A A
j \ j \ j \

, ( , ( , (
( , ( , ( ,

3 2
1 0 1 0 1 0
2 1 1 1 3 1
A A A
j \ j \ j \

, ( , ( , (
( , ( , ( ,

4 3
1 0 1 0 1 0
3 1 1 1 4 1
A A A
j \ j \ j \

, ( , ( , (
( , ( , ( ,
.
Din forma de scriere a matricelor A, A
2
, A
3
, A
4
se deduce c
1 0
1
n
A
n
j \

, (
( ,
, formul care o
demonstrm prin inducie matematic dup n i q, n U 1.
Pentru n = 1, rezult c
1
1 0
1 1
A A
j \

, (
( ,
, ceea ce este evident adevrat.
Presupunem c
1 0
0
k
A
k
j \

, (
( ,
i demonstrm c
1
1 0
1 1
k
A
k
+
j \

, (
+
( ,
.
Avem c
1
1 0 1 0 1 0
1 1 1 1 1
k k
A A A
k k
+
j \ j \ j \

, ( , ( , (
+
( , ( , ( ,
, ceea ce trebuia demonstrat.
Aadar,
1 0
1
n
A
n
j \

, (
( ,
, n i q*.

E8. Rezolvare:
Lum matricea X de forma:
a b
X
x y
j \

, (
( ,
, a, b, x, y i Z.
nlocuind n relaia de la a) avem:
1 2 5 10
3 4 4 2
a b
x y

j \j \ j \

, (, ( , (
( ,( , ( ,
,
relaie echivalent cu
3 2 4 5 10
3 2 4 4 2
a b a b
x y x y
+ +
j \ j \

, ( , (
+ +
( , ( ,
.

Se obin sistemele de ecuaii:
3 5
2 4 10
a b
a b
+

i
3 4
2 4 2
x y
x y
+cu soluiile a = 1, b = 2, respectiv x = 1, y = 1.

Aadar,
1 2
1 1
X
j \

, (

( ,
.

43
nlocuind n relaia de la punctul b) se obine:
1 3 5 7
2 1 4 0
a b
x y

j \j \ j \

, (, ( , (
( ,( , ( ,
,
relaie echivalent cu:
3 3 5 7
2 2 4 0
a x b y
a x b y
+ +
=
+ +
.
Din aceast egalitate de matrice se obin sistemele de ecuaii:
3 5
2 4
a x
a x
+

i
3 7
2 0
b y
b y
+


care au soluiile a = 1, x = 2, respectiv b = 1, y = 2. Aadar,
1 1
2 2
X

j \

, (
( ,
.

E9. Rezolvare:
a) B = 2f(A) f(A + I
2
). Avem:
f(A) = A
3
4A + 2I
2

Dar
3 2
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
2 1 2 1 2 1 4 1 2 1 6 1
A A A

j \j \j \ j \j \ j \

, (, (, ( , (, ( , (

( ,( ,( , ( ,( , ( ,

Rezult c
1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 2 0 5 0
( ) 4 2
6 1 2 1 0 1 6 1 8 4 0 2 2 5
f A

j \ j \ j \ j \ j \ j \ j \
+ + +
, ( , ( , ( , ( , ( , ( , (

( , ( , ( , ( , ( , ( , ( ,
.
f(A + I
2
) = (A + I
2
)
3
4(A + I
2
) + 2I
2
.
Dar
2
2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0
, ( )
2 0 2 0 2 0 0 0
A I A I O
j \ j \j \ j \
+ +
, ( , (, ( , (
( , ( ,( , ( ,

i
3 2
2 2 2 2
( ) ( ) ( ) A I A I A I O + = + + = .

Rezult c
2 2
0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0
( ) 4 2
2 0 0 1 0 0 8 0 0 2 8 2
f A I O
j \ j \ j \ j \ j \ j \
+ + + +
, ( , ( , ( , ( , ( , (

( , ( , ( , ( , ( , ( ,
.
nlocuind n expresia matricei B se obine:

5 0 2 0 8 0
2
2 5 8 2 4 8
B
j \ j \ j \

, ( , ( , (

( , ( , ( ,
.

b) Calculm
1 0 1 2 0 2
2 1 0 1 2 0
t
A A

j \ j \ j \

, ( , ( , (

( , ( , ( ,


Din punctul a) avem c
5 0
( )
2 5
f A
j \

, (

( ,


f(A
t
A) = (A
t
A)
3
4(A
t
A) + 2I
2
.

Dar
3
3
0 2 0 2 0 2 0 2 4 0 0 2 0 8
( )
2 0 2 0 2 0 2 0 0 4 2 0 8 0
t
A A

j \ j \j \j \ j \j \ j \

, ( , (, (, ( , (, ( , (

( , ( ,( ,( , ( ,( , ( ,
.

Rezult c
0 8 0 8 2 0 2 16
( )
8 0 8 0 0 2 16 2
t
f A A
j \ j \ j \ j \
+ +
, ( , ( , ( , (

( , ( , ( , ( ,
.

nlocuind n expresia matricei C se obine:

5 0 2 16 5 0 4 32 9 32
2
2 5 16 2 2 5 32 4 34 9
C
j \ j \ j \ j \ j \
+ +
, ( , ( , ( , ( , (

( , ( , ( , ( , ( ,
.

44
Sintez

S1. Rezolvare:
a) Matricea X trebuie s fie de tipul (3, 2) pentru a avea loc egalitatea de matrice din enun.
nlocuind pe X avem:
1 1 1 0 3
0 1 1 3 2
a x
b y
c z
j \

j \ j \
, (

, ( , (
, (

( , ( ,
, (
( ,
.
Efectund nmulirea de matrice se obine urmtoarea egalitate de matrice:
0 3
3 2
a b c x y z
b c y z
+ +
j \ j \

, ( , (

( , ( ,
,
din care se obine sistemul de ecuaii:
0
3
3
2
a b c
b c
x y z
y z
+


Din primele dou ecuaii se obine a = b c = 3, b = 3 + c i c i Z.
Din urmtoarele dou ecuaii se obine x = 5, y = 2 + z i z i Z.
Aadar
3 5
3 2 X c z
c z
j \
, (
+ +
, (
, (
( ,
, c, z i Z.
b) n egalitatea aceasta se impune condiia ca X i M
3,1
(Z). Avem:
3 1 4 1
0 1 3 8
2 2 5 9
a
b
c

j \ j \ j \
, ( , ( , (

, ( , ( , (
, ( , ( , (

( , ( , ( ,
, egalitate care se scrie sub forma:
4 3
3 8
2 2 5 9
a b c
b c
a b c
+ +
j \ j \
, ( , (
+
, ( , (
, ( , (
+ +
( , ( ,

Identificnd elementele corespunztoare ale acestor matrice se obine sistemul de ecuaii:
4 3
3 8
2 2 5 9
a b c
b c
a b c
+ +

+ +


nmulind prima ecuaie cu 2 i adunnd-o la ecuaia a treia se obine un sistem de dou
ecuaii cu necunoscutele b i c:
6 3 15
3 8
b c
b c
+

cu soluia: b = 1, c = 3.
nlocuind b i c n una din ecuaiile care conin a se obine a = 2.
Aadar,
2
1
3
X
j \
, (

, (
, (
( ,

c) n aceast relaie matriceal matricea X este ptratic de ordinul 3:
Avem:
1 1 1 8 2 1
2 0 3 9 5 4
1 1 2 3 1 5
a x m
b y n
c z p

j \ j \ j \
, ( , ( , (

, ( , ( , (
, ( , ( , (

( , ( , ( ,

Efectund nmulirea de matrice se obine egalitatea matriceal:
8 2 1
2 3 2 3 2 3 9 5 4
2 2 2 3 1 5
a b c x y z m n p
a c x z m p
a b c x y z m n p
+ + +
j \ j \
, ( , (
+ + +
, ( , (
, ( , (
+ + +
( , ( ,

45
Punnd condiia egalitii celor dou matrice se structureaz trei sisteme de ecuaii cu cte trei
necunoscute de forma:
8 2 1
2 3 9 , 2 3 5 , 2 3 4
2 3 2 1 2 5
a b c x y z m n p
a c x z m p
a b c x y z m n p
+ + +


+ + +


+ + +


Se obin soluiile: a = 3, b = 4; c = 1
x = 1; y = 0; z = 1
m = 2; n = 3; p = 0
Aadar,
3 1 2
4 0 3
1 1 0
X
j \
, (

, (
, (
( ,
.

S2. Rezolvare:
a) Avem egalitatea:
1 5 1 0
0 1 0 1
a b
x y
j \ j \ j \

, ( , ( , (
( , ( , ( ,
,
care este echivalent cu:
5 5 1 0
0 1
a x b y
x y
+ +
j \ j \

, ( , (
( , ( ,

Se obin egalitile de elemente:
a + 5x = 1
b + 5y = 0
x = 0
Rezult c: a = 1, b = 5 i
1 5
0 1
X

j \

, (
( ,
,
b) nlocuind A, X i B se obine egalitatea:
1 5 2 1
0 1 1 1
a b
x y
j \ j \ j \

, ( , ( , (
( , ( , ( ,
. Procednd ca la a) se obine sistemul de ecuaii:
5 2
5 1
1
1
a x
b y
x
y
+


cu soluiile a = 3; b = 4, x = 1, y = 1. Aadar,
3 4
1 1
X

j \

, (
( ,
.
c) Dup nlocuirea matricelor X, A i B se obine egalitatea
1 5 2 1
0 1 1 1
a b
x y
j \ j \ j \

, ( , ( , (
( , ( , ( ,
, care este
echivalent cu:
5 2 1
5 1 1
a a b
x x y
+
j \ j \

, ( , (
+
( , ( ,
.
Rezult c: a = 2, x = 1, 5a + b = 1, 5x + y = 1.
Se obine c
2 9
1 4
X

j \

, (

( ,
.
d)
1 5 2 1 5 5 2
0 1 1 1 2
a b a b a x b y a b a b
AX XB
x y x y x y x y x y
+ + + +
j \j \ j \j \ j \ j \

, (, ( , (, ( , ( , (
+ +
( ,( , ( ,( , ( , ( ,
.
Se obine sistemul de ecuaii:
5 2 5 0
5 5 0
2 0
0
a x a b a b x
b y a b a y
x x y x y
y x y x
+ + +


+ +


+ +


+

, cu soluia x = y = a = b = 0. Rezult c X = O
2
.
46
e) Egalitatea BXB = A este echivalent cu:
2 1 2 1 1 5
1 1 1 1 0 1
a b
x y
j \ j \ j \ j \

, ( , ( , ( , (
( , ( , ( , ( ,
.
Efectund nmulirea de matrice se obine succesiv:
2 2 2 1 1 5 4 2 2 2 2 1 5
1 1 0 1 2 2 0 1
a x b y a x b y a x b y
a x b y a x b y a x b y
+ + + + + + + +
j \ j \ j \ j \ j \

, ( , ( , ( , ( , (
+ + + + + + + +
( , ( , ( , ( , ( ,

Identificnd elementele celor dou matrice egale se obine sistemul de ecuaii:
4 2 2 1
2 2 5
2 2 0
1
a x b y
a x b y
a x b y
a x b y
+ + +

+ + +

+ + +

+ + +


Scdem primele dou ecuaii ntre ele i ultimele dou ecuaii ntre ele. Se obine un nou
sistem de ecuaii:
2 4
1
a x
a x
+

, cu soluia: a = 3; x = 2
nlocuim pe a i x n prima i a treia ecuaie a sistemului iniial i se obine un sistem cu dou
ecuaii cu necunoscutele b i y:
2 9
2
b y
b y
+

, cu soluia b = 7, y = 5.
Aadar
3 7
2 5
X

j \

, (

( ,
.

S3. Rezolvare:
2 2
2
2 2
2
2
a b a b a b ab
A A A
b a b a ab a b
j \ j \ j \

, ( , ( , (

( , ( , ( ,

nlocuind n egalitatea din enun se obine egalitatea matriceal:
2 2
2 2
3 3 2 0 1 1 2
3 3 0 2 1 1 2
a b a b ab
b a ab a b
j \ j \ j \ j \
+ +
, ( , ( , ( , (

( , ( , ( , ( ,

echivalent cu:
2 2
2 2
1 1 3 2 2 3
1 1 2 3 3 2
a b a ab b
ab b a b a
j \ + + j \

, ( , (
+
( , ( ,
.
Din aceast egalitate matriceal se obine sistemul de ecuaii:
2 2 2 2
3 2 1 3 3
2 3 1 2 3 1
a b a a b a
ab b ab b
+

Sistemul de ecuaii se aduce la forma:
2 2
3 3
(2 3) 1
b a a
b a
+


Se ridic la ptrat a doua ecuaie i se substituie b
2
obinndu-se ecuaia:

(a
2
3a + 3)(2a 3)
2
= 1, sau (a
2
3a + 3)[4(a
2
3a) + 9] = 1.

Se noteaz a
2
3a = y i se obine ecuaia
(y + 3)(4y + 9) = 1 cu soluiile y
1
= 2,
2
13
4
y

.
Revenind la notaia fcut se obine:
a
2
3a = 2, cu soluia a i {1, 2}, respectiv
2 13
3
4
a a care nu are soluii reale.
Pentru a = 1 se obine b = 1, iar pentru a = 2 se obine b = 1.
Aadar,
1 1
1 1
A
j \

, (

( ,
sau
2 1
1 2
A

j \

, (
( ,
.
47
S4. Rezolvare:
Fie
2
( )
a b
A
x y

=

Z M . Ecuaia matriceal devine:
2 2 1 2 3 1 1 3
2 2 1 1 1 1 4 2
a b a b
x y x y

j \ j \j \j \ j \

, ( , (, (, ( , (

( , ( ,( ,( , ( ,

echivalent cu:
2 2 2 2 3 1 1 3
2 2 1 1 4 2
a b a x b y
x y a x b y
+ +
j \ j \j \ j \

, ( , (, ( , (
+ +
( , ( ,( , ( ,

sau nc:
2 2 3 6 2 2 2 1 3
2 2 3 3 4 2
a b a x b y a x b y
x y a x b y a x b y
+ + + +
j \ j \ j \

, ( , ( , (
+ + + +
( , ( , ( ,

Efectund scderea de matrice i respectnd egalitatea de matrice se obine sistemul de ecuaii
cu necunoscutele a, b, x, y.
6 2 1
2 2 3
3 4
2
a x b y
a x b y
a x b y
a x b y
+ +

+ +

(1)
Adunm ecuaia a treia la toate celelalte ecuaii ale sistemului (1) i se obine:
2 7 3 5 2 7 3 5
2 3 1 2 3 1
4 2 2 6 2 3
a x y a x y
a x y a x y
a x y a x y

+ = + =

= =

+ = + =
(2)
Scdem prima ecuaie din celelalte dou ecuaii i se obine:
4 4 4 1
6 2 2 3 1
x y x y
x y x y
+ +


+ +

.
Se obine x = 0 i y = 1.
nlocuind x i y n una din ecuaiile sistemului (2) se obine a = 1.
nlocuind a, x i y ntr-o ecuaie a sistemului (1) se obine b = 0.
Aadar,
1 0
0 1
A
j \

, (
( ,
.

S5. Rezolvare:
2
( )
a b
A M
x y
j \

, (
( ,
Z . Egalitatea din enun se scrie sub forma urmtoare:
1 1 1 1
3 2 3 2
a b a b
x y x y

j \ j \ j \ j \

, ( , ( , ( , (
( , ( , ( , ( ,
.

Efectund nmulirea de matrice se obine egalitatea matriceal:

3 2
3 2 3 2 3 2
a x b y a b a b
a x b y x y x y
+ +
j \ j \

, ( , (
+ + + +
( , ( ,


din care se obine sistemul de ecuaii:
3
3
2
3 2 3
,
3 2 2
a x a b
x b
b y a b
y a b
a x x y
a b
b y x y
+

++ +

+ +

Z
.
Aadar
3
a b
A
b a b
j \

, (

( ,
, a, b i Z.
48
S6. Rezolvare:
S calculm mai nti A
2
i A
3
. Avem:
2
1 0 2 1 0 2 5 0 4
0 1 0 0 1 0 0 1 0
2 0 1 2 0 1 4 0 5
A A A

j \ j \ j \
, ( , ( , (

, ( , ( , (
, ( , ( , (

( , ( , ( ,

3 2
5 0 4 1 0 2 13 0 14
0 1 0 0 1 0 0 1 0
4 0 5 2 0 1 14 0 13
A A A

j \ j \ j \
, ( , ( , (

, ( , ( , (
, ( , ( , (

( , ( , ( ,

nlocuind A
2
i A
3
n relaia din enun se obine:
13 0 14 5 0 4 1 0 2
0 1 0 0 1 0 0 1 0
14 0 13 4 0 5 2 0 1
x y

j \ j \ j \
, ( , ( , (

, ( , ( , (
, ( , ( , (

( , ( , ( ,

sau nc:
13 0 14 5 0 4 2
0 1 0 0 0
14 0 13 4 2 0 5
x y x y
x y
x y x y
+
j \ j \
, ( , (

, ( , (
, ( , (
+
( , ( ,
.
Identificnd elementele omoloage ale acestor matrice egale se obine sistemul de ecuaii:
5 13
4 2 14
1
x y
x y
x y
+

cu soluia: x = 2, y = 3.

S7. Rezolvare:
Matricea A se poate scrie sub forma:
cos sin
6 6
sin cos
6 6
A

j \
, (

, (

, (
( ,
.
Pentru uurina scrierii vom nota
6
x

. Calculm cteva puteri ale matricei A i obinem:
2 2
2
2 2
cos sin cos sin cos 2 sin 2 cos sin 2sin cos
sin cos sin cos sin 2 cos 2 2sin cos cos sin
x x x x x x x x x x
A A A
x x x x x x x x x x
j \ j \j \ j \

, ( , (, ( , (

( ,( , ( , ( ,

3 2
cos2 sin2 cos sin cos2 cos sin2 sin cos2 sin sin2 cos
sin2 cos2 sin cos sin2 cos cos2 sin sin sin2 cos2 cos
x x x x x x x x x x x x
A A A
x x x x x x x x x x x x
+
j \ j \ j \

, ( , ( , (
+
( , ( , ( ,


cos(2 ) sin( 2 ) cos3 sin3
sin( 2 ) cos(2 ) sin3 cos3
x x x x x x
x x x x x x
+ +
j \ j \

, ( , (
+ +
( , ( ,
.
Din forma de scriere a matricelor A, A
2
, A
3
se poate generaliza c
cos sin
sin cos
n
nx nx
A
nx nx

=

, n i q*.
Demonstrm aceast relaie prin inducie matematic dup n i q*.
Pentru n = 1 se obine
1
cos sin
sin cos
x x
A
x x

=

, ceea ce este evident adevrat.
Presupunem c
cos sin
sin cos
k
k x k x
A
k x k x

=

i demonstrm c
1
cos( 1) sin( 1)
sin( 1) cos( 1)
k
k x k x
A
k x k x
+
+ +
j \

, (
+ +
( ,
.
Avem c
1
cos sin cos sin cos cos sin sin cos sin sin cos
sin cos sin cos sin cos cos sin sin sin cos cos
k k
kx kx x x kx x kx x kx x kx x
A A A
kx kx x x kx x kx x kx x kx x
+
+
j \ j \ j \

, ( , ( , (
+
( , ( , ( ,

49
cos( ) sin( ) cos( 1) sin( 1)
sin( ) cos( ) sin( 1) cos( 1)
kx x kx x k x k x
kx x kx x k x k x
+ + + +
j \ j \

, ( , (
+ + + +
( , ( ,
, ceea ce trebuia artat.
Aadar,
cos sin
sin cos
n
nx nx
A
nx nx
j \

, (

( ,
, n i q*, unde
6
x

.

S8. Rezolvare:
Avem:
2
2 1 0 2 1 0 4 3 0
0 1 0 0 1 0 0 1 0
0 0 2 0 0 2 0 0 4
A
j \j \ j \
, (, ( , (

, (, ( , (
, (, ( , (
( ,( , ( ,

3 2
4 3 0 2 1 0 8 7 0
0 1 0 0 1 0 0 1 0
0 0 4 0 0 2 0 0 8
A A A
j \j \ j \
, (, ( , (

, (, ( , (
, (, ( , (
( ,( , ( ,

4 3
8 7 0 2 1 0 16 15 0
0 1 0 0 1 0 0 1 0
0 0 8 0 0 2 0 0 16
A A A
j \j \ j \
, (, ( , (

, (, ( , (
, (, ( , (
( ,( , ( ,

Analiznd forma de scriere a matricelor A, A
2
, A
3
, A
4
se observ c A
n
se poate scrie sub
forma:
2 2 1 0
0 1 0
0 0 2
n n
n
n
A
j \
, (

, (
, (
( ,
, n i q*.
Demonstrm aceast formul prin inducie matematic dup n i q*.
Pentru n = 1 se obine A
1
= A.
Presupunem c
2 2 1 0
0 1 0
0 0 2
k k
k
k
A
j \
, (

, (
, (
( ,
i demonstrm c
1 1
1
1
2 2 1 0
0 1 0
0 0 2
k k
k
k
A
+ +
+
+
j \
, (

, (
, (
( ,
.
Avem c
1 1 1
1
1 1
2 2 1 0 2 1 0 2 2 2 1 0 2 2 1 0
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2
k k k k k k k
k k
k k k
A A A
+ + +
+
+ +
j \ j \ j \ +
j \
, ( , ( , (
, (

, ( , ( , (
, (
, (
, ( , ( , (
( ,
( , ( , ( ,
,
ceea ce trebuia demonstrat.

Aadar
2 2 1 0
0 1 0
0 0 2
n n
n
n
A
j \
, (

, (
, (
( ,
, n i q*.

S9. Rezolvare:
a)
1 2 1 2 (1 2 )(1 2 ) ( 6 ) (1 2 ) (1 3 )
( ) ( )
6 1 3 6 1 3 6 (1 2 ) 6 (1 3 ) 6 (1 3 )(1 3 )
x x y y x y x y x y x y
A x A y
x x y y x y y x xy x y
+ + +
j \ j \ j \

, ( , ( , (
+ + + + + +
( , ( , ( ,

1 2 2 4 6 2 3 1 2( )
6 12 6 18 6 1 3 3 9 6( ) 1 3( )
x y xy xy y xy x xy x y xy x y xy
x xy y xy xy x y xy x y xy x y xy
+ + + + + + +
j \ j \

, ( , (
+ + + + + + + + + +
( , ( ,

( ) A x y xy + + , x, y i Z.

Aadar, A(x), A(y) = A(x + y + xy), x, y i Z.

50
b) Vom respecta regula de nmulire a dou matrice A(x), A(y) dat de punctul a).
Avem:
a)
2 2
( ) ( ) ( ) ( ) (2 ) A x A x A x A x x x x A x x + + +
A((x + 1)
2
1) = A(x
2
+ 2x + 1 1) = A(x
2
+ 2x)
Aadar
2 2
( ) (( 1) 1) A x A x + , x i Z.
a)
3 2 2 2 2 3 2 3
( ) ( ) ( ) ( 2 ) ( ) ( 2 ( 2 )) ( 3 3 ) (( 1) 1) A x A x A x A x x A x A x x x x x x A x x x A x + + + + + + + + .
Aadar A
3
(x) = A((x + 1)
3
1), x i Z.

c) Folosind punctul b) se poate generaliza c:
( )
(( 1) 1)
n n
x
A A x = + , n i q*, x i Z.
Vom demonstra aceast formul prin inducie matematic dup n i q*.
Pentru n = 1, formula devine:
1
( ) ( 1 1) ( ) ( ) A x A x A x A x +
Presupunem c ( ) (( 1) 1)
k k
A x A x + i demonstrm c A
k+1
(x) = A((x + 1)
k+1
1)
Dar
( )
)
1
( ) ( ) ( ) (( 1) 1) ( ) ( 1) 1 ( 1)
a
k k k k k
A x A x A x A x A x A x x x x x
+
+ + + + +
1
(( 1) (1 ) 1) (( 1) 1)
k k
A x x A x
+
+ + + , ceea ce trebuia demonstrat.
Aadar A
n
(x) = A((x + 1)
n
1), n i q*, x i Z.
Rezult c pentru n = 2006 i x = 1 se obine
2006 2006
2006 206 2006
2006 2006
1 2(2 1) 2 1
(1) ((1 1) 1) (2 1)
6(2 1) 1 3(2 1)
A A A
j \
+
, (
+
( ,
.

S10. Rezolvare:
a)
3
1 0 0 0 1 2 1 1 2
0 1 0 0 0 1 0 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0 1
I B A
j \ j \ j \
, ( , ( , (
+ +
, ( , ( , (
, ( , ( , (
( , ( , ( ,
.
Aadar I
3
+ B = A.
Pentru calculul lui A
n
folosim c A = I
3
+ B i aplicm formula binomului lui Newton:
0 1 2 2 3 3
3 3
( ) ...
n n n n
n n n n n
A I B C I C B C B C B C B + + + + + + .
Dar
2
0 0 1
0 0 0
0 0 0
B B B
j \
, (

, (
, (
( ,
i B
3
= O
3
, deci B
n
= O
3
, n U 3.
Rezult c
2
3
( 1)
2
n
n n
A I n B B

+ + . (1)
Pentru calculul sumei S se folosete formula 1 dnd lui n valori de la 1 la 20 i nsumnd.
Se obine: S = I
3
+ B +

2
3
2 1
2
2
I B B

+ + +

2
3
3 2
3
2
I B B

+ + +
...........................

2
3
20 19
20
2
I B B

+ +
20
2 2
3 3
1
1 20 21 1
20 (1 2 3 ... 20) (2 1 3 2 ... 19 20) 20 ( 1)
2 2 2
k
I B B I B k k B
=

= + + + + + + + + + = + + =
2 2
3 3
1 20 21 41 20 21
20 210 20 210 2660
2 6 2
I B B I B B

= + + = + +

.

51
S11. Rezolvare:
a)
2 2
2 2 2
1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1
( )
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
k k k k k k
C k
k k k
j \ j \ + + + + + j \ j \ j \ j \

, ( , ( , ( , ( , ( , (
+
( , ( , ( , ( , ( , ( ,

b)
20 20
2
20
1 1
20 20
1 2
1 1
( 2) ( 1)
( )
( 1) 1
k k
k
k k
k k k
S C k
k


j \
+ + +
, (
, (
, (
+
, (
( ,


.
Calculm separat fiecare termen al matricei S.
20 20 20 20
2 2
20 20
1 1 1 1
( 1)(2 1) ( 1)
( 2) 2 20 2
6 2
n n
k k k k
n n n n n
k k k k
= =
= = = =
+ + +
+ + = + + = + + =

20 21 41 20 21
40 2870 210 40 3120
6 2

= + + = + + = .
20 20 20
1 1 1
20 21
( 1) 1 20 210 20 230
2
k k k
k k

+ + + +

.
20 20 20
2 2
1 1 1
20 21 41
( 1) 1 20 2870 20 2890
6
k k k
k k


+ + + +

.
Aadar,
3120 230
2890 20
S
j \

, (
( ,
.


TESTE DE EVALUARE
TESTUL 1

1. Rezolvare:
Relaia = 5 este echivalent cu 2x
2
+ 3x 5 = 0.
Se obine x
1
= 1,
2
5
2
x . Aadar, rspunsul este d).

2. Rezolvare:
Avem:
2
2 2
2 2
2
3 4
2 4 5 4 5 3 3 3 2 3
2 3 5
2 5 4 5 4 3 3 2 3 3
3 4
x y
x x y y x y x y
x y
x x y xy x y x xy
x xy
+
j \ j \ + + j \ j \ j \
+ +
, ( , ( , ( , ( , (
+ +
( , ( , ( , ( , ( ,
+

(1)
Din prima ecuaie se obine x = 4 3y
2
.
Substituind n a doua ecuaie se obine ecuaia 2y
2
y 1 = 0 cu soluiile y
1
= 1,
2
1
2
y .
Pentru y = 1 se obine x = 1, valori care satisfac i ecuaia a treia a sistemului (1)
Pentru
1
2
y se obine
13
4
x , valori care nu satisfac ecuaia a treia a sistemului (1).
Aadar, x = y = 1.

3. Rezolvare:
a) S determinm A
9
, respectiv A
10
.
2
1 1 1 1 1 1 2 2 2
0 1 0 0 1 0 0 1 0
1 0 1 1 0 1 2 1 2
A
j \j \ j \
, (, ( , (

, (, ( , (
, (, ( , (
( ,( , ( ,
.
3 2 4 3
4 4 4 8 8 8
0 1 0 , 0 1 0
4 3 4 8 7 8
A A A A A A


= = = =.
52
Se demonstreaz prin inducie c
1 1 1
1 1 1
2 2 2
0 1 0
2 2 1 2
n n n
n
n n n
A


j \
, (

, (
, (

( ,
, n i q*.
Pentru n = 9, respectiv n = 10 se determin A
9
, A
10
i

8 8 8 9 9 9
9 10
8 8 8 9 9 9
2 2 2 2 2 2 640 640 640
0 1 0 0 1 0 0 2 0
2 2 1 2 2 2 1 2 640 638 640
B A A
j \ j \
j \
, ( , (
, (
+ +
, ( , (
, (
, (
, ( , (

( ,
( , ( ,
.

Rezult c tr(B) = 640 + 2 + 640 = 1282 i b
31
+ b
22
+ b
13
= 1282.

b) Demonstrm prin inducie matematic faptul c
1 1 1
1 1 1
2 2 2
0 1 0
2 2 1 2
n n n
n
n n n
A


j \
, (

, (
, (

( ,
, n i q*.
Pentru n = 1, egalitatea este evident.
Presupunem c
1 1 1
1 1 1
2 2 2
0 1 0
2 2 1 2
k k k
k
k k k
A


j \
, (

, (
, (

( ,
i demonstrm c
1
2 2 2
0 1 0
2 2 1 2
k k k
k
k k k
A
+
j \
, (

, (
, (

( ,
.
Dar
1 1 1 1 1 1
1
1 1 1 1 1 1
2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
2 2 1 2 1 0 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
k k k k k k k k k
k k
k k k k k k k k k
A A A

+

j \ j \ j \
j \
, ( , ( , (
, (

, ( , ( , (
, (
, (
, ( , ( , (

( ,
( , ( , ( ,
,
ceea ce trebuia demonstrat.

Aadar,
1 1 1
1 1 1
2 2 2
0 1 0
2 2 1 2
n n n
n
n n n
A


j \
, (

, (
, (

( ,
, n i q*.

Testul 2

1. Rezolvare:
a) Lund x = 0 se obine
2 2 0
1 0 1 0
(0)
0 ( 1) 0 1
A I I

= = =

M .

b) Fie A, B i M. Rezult c exist x, y i m astfel nct A = A(x) i B = A(y). n acest caz,
1 1 1 ( 1)
( ) ( )
0 ( 1) 0 ( 1) 0 ( 1)
y
x y x y
x y y x
A B A x A y
+
j \ + j \ j \

, ( , ( , (

( , ( , ( ,
.
Deoarece
( )
( 1) ( 1) ( 1)
( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
y y y
x
y x y x y y x x y + +
, rezult c A B i M.

c) Fie A = A(x), x i m.
Pentru x = 2k,
2
1 1 2
( ) , ( )
0 1 0 1
x x
A x A x
j \ j \

, ( , (
( , ( ,

3
1 3
( )
0 1
x
A x
j \

, (
( ,
.
Prin inducie se arat c
1
( )
0 1
n
nx
A x
j \

, (
( ,
, n i q*.
53
Pentru x = 2k + 1,
2
2
1
( ) , ( )
0 1
x
A x A x I
j \

, (

( ,
.
A
3
(x) = A(x). n general, se obine c
2
, par
( )
, impar
n
I n
A x
A n

.

2. Rezolvare:
Se obin ecuaiile:
2
x
+ 4
x
= 20, 3
y
+ 9
y
= 90,
2 2
1
45, 5 60
z t
C A
+
= = .

Ecuaia 2
x
+ 4
x
= 20 se scrie sub forma 4
x
+ 2
x
20 = 0. Notnd 2
x
= m > 0 se obine ecuaia
m
2
+ m 20 = 0 cu soluiile m
1
= 4 i m
2
= 5, de unde se obine x = 2.

Notnd 3
y
= a se obine ecuaia de gradul doi a
2
+ a 90 = 0 cu soluiile a
1
= 9, a
2
= 10 din
care se obine y = 2.
Ecuaia
2
45
z
C este echivalent cu
( 1)
45
2
z z
sau nc z
2
z 90 = 0 cu soluia natural
z = 10.

Din
2
1
5 60
t
A
+
se obine (t + 1)t = 12, adic t
2
+ t 12 = 0, cu soluia natural t = 3.
Aadar, x = 2, y = 2, z = 10, t = 3.

3. Rezolvare:
nlocuind A i M
2
(m) se obine ecuaia
1 1 1 1 4 7
0 1 0 1 3 7
a b a x
x y b y
j \j \ j \j \ j \
+
, (, ( , (, ( , (
( ,( , ( ,( , ( ,
, a, b, x, y i m,
care se scrie sub forme echivalente astfel:

4 7 2 4 7
3 7 2 3 7
a x b y a a x a x b a y x
x y b b y x b b y
+ + + + + + +
j \ j \ j \ j \ j \
+
, ( , ( , ( , ( , (
+ + +
( , ( , ( , ( , ( ,


Rezult c:
2 4
3
7
2 7
a x
x b
b a y x
b y
+

+ + +


Se obine: a = 4 y; b = 7 2y, x = 2y 4, y i m.
Aadar
4 7 2
2 4
y y
A
y y

j \

, (

( ,
, y i m.

4. Rezolvare:
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
a x x a ay xa ay ax
AB BA
b y y b bx by bx by

= = =2
0 0 ( )( ) 0
( )
0 0 0 ( )( )
ay ax ay ax ay ax bx by
AB BA
bx by bx by bx by ay ax

= =

.

Aadar (AB BA)
2
are cel puin dou elemente nule.

54

Capitolul II. Determinani
2.1. Determinantul unei matrice ptratice de ordin cel mult trei

Exersare

E1. Rezolvare
a)
2 5
( 2) 10 8( 5) 20
8 10

;
b)
2 6
2 32 ( 3)( 6) 64 18 46
3 32


c)
1, 5 7, 2
1, 5 8 5 ( 7, 2) 12 36 48
5 8

+ ;
d)
2 2 2 2
2
2 1
(2 )(2 ) ( 1) 4 ( 1) 4 4
2
i
i i i i i i
i i
+
+ +

.

E2. Rezolvare.
a)
7 8
7 8
5 3
25 9 35 24 11
5 3
9 25
;
b)
3 32
3 ( 75) 2 ( 32) 225 64 15 8 7
2 75

+ +

;
c)
1 3 5 1
(1 3)( 3 1) (1 5)( 5 1) 2 4 6
1 5 3 1

= + + = =
+
;
d)
lg100 0, 5
lg100 lg0,1 8 0, 5 2 ( 1) 4 2
8 lg0,1
+ +

;
e)
3! 5!
3!4! 0!5! 6 24 1 120 24
0! 4!
;
f)
2 3
2 3 1 3 4 3
4 4 5 3
1 3
5 4
12 4 5 6 18
A A
A C C A
C C
;
g)
1 2
1 1 2
1
2 3
2 2 9 3 2 9 7
9 2
x y
x x y y
y x
+
+ +
+
;
h)
2
2 2 2 2 2
2
(1 )
(1 ) (1 ) ( ) (1 ) 4 1 3
(1 )
i i
i i i i i i
i i

+ +
+
.

E3. Rezolvare
a)
2 1 4 5
det( ) det( ) (8 7) (8 30) 53
7 4 6 2
A B

+ + + + +

6 6
det( ) 48 78 126
13 8
A B

+ + .
Rezult c det(A) + det(B) < det(A + B), pentru matricele date.
55
b)
2 12
det( ) 54 624 570
52 27
AB

+det(A) det(B) = 15 38 = 570

Aadar, det(AB) = det(A) det(B);

c)
2
1 1 3 3
det[ 3( )] det 3 9 21 30
7 3 7 3 3 3
A I
, ] j \
+
, ] , (
( , ]
.

2
4 1 4 1
det( 2 ) det 24 7 31
7 6 7 6
A I

j \
+ +
, (
( ,
.

Rezult c
2 2
det[ 3( )] det( 2 ) A I A I < + .

E4. Rezolvare
a) Ecuaia se scrie sub forma: 2x + 12x = 20 10x = 20 x = 2.
b) Se obine: 5x 6x + 2 = 10 x = 8.
c) Se obine:
2 2 2
6 4 5 4 0 x x x x x cu soluiile:
x
1
= 1,
2
4
5
x ;
d) Ecuaia este: 3x x
2
4x
2
+ x 4x + 1 = x 5 5x
2
+ x 6 = 0 cu soluiile:
x
1
= 1,
2
6
5
x ;
e) Avem: x
2
xi 2xi = 9 xi x
2
2xi 9 = 0 cu soluiile:

1, 2
1 2 2 x ;
f) Se obine succesiv:
6
x
x = 36
x
x 30 36
x
6
x
30 = 0.

Notnd 6
x
= y se obine ecuaia y
2
y 30 = 0 cu soluiile:

y
1
= 6, y
2
= 5.
Se obine soluia x = 1.

E5. Rezolvare:
Regula lui Sarrus

3 1 2
1 4 5
2 1 1
3 1 2
1 4 5

3 4( 1) 1 ( 1) 2 ( 2)( 1) 5 2 4( 2) 5( 1) 3 ( 1)( 1) 1 26 = + + = .

Regula triunghiului

3 1 2
1 4 5 3 4 ( 1) 1 ( 1) 2 ( 2) ( 1) 5 ( 2) 2 4 ( 2) ( 1) 1 ( 1) ( 1) 5 3
2 1 1

= + + =


26 =
56
Regula minorilor
1 2
11 12 13
3 1 2
4 5 1 5
1 4 5 3 ( 1) 2 3 ( 1) ( 1)
1 1 2 1
2 1 1
+

= + + = + +1 3
1 4
2 ( 1) 3( 4 5) ( 1 10) 2( 1 8) 26
2 1
+
+ + + + + +

.
Se procedeaz analog pentru ceilali determinani i se obin rezultatele:
b) 18; c) 10; d) 4; e) 3; f) 0; g) 0; h) 0.

E7. Rezolvare:
a) Se observ c elementele liniilor unu i trei sunt proporionale.
Rezult c determinantul este nul.

b) Se d factor comun 10 de pe coloana I i se obine:
1 1 3
10 5 1 1 10(1 30 10 30 5 2) 60
10 2 1

= + + = ;
c) Se observ c determinantul are prima i a treia coloan proporionale, factorul de propori-
onalitate fiind k = 5.
Rezult c determinantul este nul.

d) Se formeaz dou zerouri scznd prima linie din celelalte. Avem:
1
0 ( )( ) ( )( )
0
a m
b a n m
b a n m b a p m n m c a
c a p m
c a p m
;

e) Se adun coloana a doua i a treia la prima coloan, se d factor comun de pe aceast
coloan i se obine:
2 1
2 ( 2 ) 1
2 1
x y y y y y
x y x y x y x y
x y y x y x
+
+ +
+
.
Se formeaz zerouri pe prima coloan scznd prima linie din celelalte linii.
Se obine:
2
1
0
( 2 ) 0 0 ( 2 ) ( 2 )( )
0
0 0
y y
x y
x y x y x y x y x y
x y
x y

+ = + = +

;

f) Se adun toate coloanele la prima coloan i se d factor comun pe coloana nti. Se obine:
1
( ) 1
1
a b c b c b c
a b c c a a b c c a
a b c a b a b
+ +
+ + + +
+ +
.
Se formeaz zerouri pe coloana nti scznd prima linie din celelalte linii. Se obine:
1
( ) 0 ( )
0
b c
c b a c
a b c c b a c a b c
a b b c
a b b c

+ + = + + =
2 2 2 2
( )[ ( ) ( )( )] ( )( ) a b c c b a b a c a b c ab bc ca a b c = + + = + + + + .
57
E8. Rezolvare:
a)
1 1
11 11
6 3
( 1) 21
5 1
d
+

= = =
1 2
12 12
4 3
( 1) 40
12 1
d
+

= = =
1 3
13 13
4 6
( 1) 52
12 5
d
+
= = =
2 1
21 21
9 10
( 1) 59
5 1
d
+

= = =
2 2
22 22
8 10
( 1) 8 120 112
12 1
d
+
= = = =
2 3
23 23
8 9
( 1) 148
12 5
d
+

= = =
3 1
31 31
9 10
( 1) 33
6 3
d
+

= = =


3 2
32 32
8 10
( 1) 64
4 3
d
+
= = =


3 3
33 33
8 9
( 1) 84
4 6
d
+

= = =

b)
12 22 32
9 6 5 9( 40) 6( 112) 5 64 8 d + + + +

31 32 33
12 5 1 12( 33) 5 64 84 8 d + + + + .

c) nmulim linia a doua cu 2 i o adunm la prima linie, apoi o nmulim cu 3 i o adunm
la a treia linie. Se obine:
2 1
11 21 31 21 21
0 21 16
21 16
4 6 3 0 4 0 4 4 ( 1) 4
13 10
0 13 10
d
+

= + + = = = =


4( 210 208) 4 ( 2) 8 + .Sintez

S1. Rezolvare:
Calculm cei trei determinani i obinem:

(25 32) 6(6 + 2 20 + 4) 10 = 31.

S2. Rezolvare:
Calculm determinanii i obinem:
( )
21 24 5
20 ( 3 1) ( 18 20 10 3) 14 16 14
20 15 3
+ + + + + ; fals.

58
S3. Rezolvare:
a) Ecuaia se scrie sub forma echivalent:
4x
2
+ 8x 5x 15 = 14 4x
2
+ 3x 1 = 0, cu soluiile x
1
= 1,
2
1
4
x ;
b) Ecuaia este echivalent cu:
2x
2
+ 2x 3x
2
+ 6x = i
2
(9 i
2
) x
2
8x 9 = 0 cu soluiile x
1
= 1, x
2
= 9.

c) Se obine ecuaia:
2x
2
2x 20 + 5x = 5x
2
2x 2 7x
2
+ 5x 18 = 0 cu soluiile
1 2
9
; 2
7
x x ;

d) Se obine succesiv:
3
x+2
36 = 2 3
x+1
3
x
3
x
(9 6 + 1) = 36 3
x
= 9 x = 2.

S4. Rezolvare:
a) Calculnd determinanii se obine:
2x
2
+ 1 + 1 x 2 x = 315 + 6 28 126 15 + 28 x
2
x 90 = 0
cu soluiile x
1
= 10, x
2
= 9;

b) Calculnd determinanii se obine:
x
3
+ 2 x (3x x
3
+ 2) = 0 4x = 0 x = 0;

c) Ecuaia este echivalent cu:

2(2x 1) 2(3x + 2) + 24 + 4 + 6(2x 1) 4(3x + 2) = 3 x
2
x
2
10x + 9 = 0,

cu soluiile x
1
= 1, x
2
= 9;

d) Pentru calcule mai restrnse aplicm de cteva ori proprieti ale determinanilor pentru
determinantul de ordin 3. De exemplu:
Scdem coloana nti din celelalte i se obine ecuaia:
1 2
3 1 2 5( 1) 4
2 1 3
x
x x x
x x
+ = +Scdem linia nti din a doua i o adunm la a treia i se obine:
1 2
3 0 0 5 3 3 5
3 0 1
x
x x x
x x
+ + +

,
cu soluia x = 1.

S5. Rezolvare:
Calculnd determinanii se obine ecuaia:
x
3
6x
2
+ 5x = 0 x(x
2
6x + 5) = 0,
cu soluiile x
1
= 0, x
2
= 1, x
3
= 5.

Rezult c S = 126.

S6. Rezolvare:
a) Se scade succesiv linia nti din a doua i a treia, obinndu-se:
2
2 2
2 2
1
0
0
a a
d b a b a
c a c a


.
59
Se d factor comun (b a) i (c a) de pe linia a doua, respectiv linia a treia i se obine:
2
1
1
( )( ) 1 0 ( )( ) ( )( )( )
1
1 0
a a
b a
d b a c a b a b a c a b a c a b c
c a
c a
+
+
+
+
;

b) Se scade coloana nti din celelalte i se obine:
1 2 1 1
1 2 2 1 1 0
1 2 1 1
a a
d b b
c c
(dou coloane sunt identice, deci d = 0);

c) Se scade linia nti din celelalte apoi se d factor comun pe linia a doua i a treia. Se obine
succesiv:
2 2
2 2
2 2
1 1 1 1
( )( ) 1 1
1 1
a a a a a a
d b a b a b a b a c a b a
c a c a c a c a
+ + + +
+
+
.
Se scade coloana nti din a treia i se obin dou zerouri pe coloana a treia:
2
1 1
1
( )( ) 1 0 ( )( ) ( )( )( )
1
1 0
a a
b a
d b a c a b a b a c a b a c a c b
c a
c a
+
+
+
+
+
;

d) Se adun la prima linie celelalte linii obinndu-se:
0 0 0
0 d b c n p y z
c a p m z x


(o linie are toate elementele nule);

e) Se scade coloana nti din celelalte coloane, apoi se d factor comun pe coloana a doua i a
treia i se obine:
2 2 2 2 2 2
1 1
( )( )
x y x z x x
d x y x z x y x z x x y x z x
yz xz yz xy yz yz z y

+ +

.
Se scade coloana a doua din a treia i se d factor comun pe coloana a treia obinndu-se:
2 2
1 0 1 0
( )( ) ( )( )( ) 1
1
x x
d y x z x x y x z y y x z x z y x y x
yz z z y yz z
+ +2
2
1 0
( )( )( ) 1
0
x
y x z x z y x y x
yz x x y z
= + =


2
1
( )( )( ) ( 1) ( )( )( )( )
x
y x z x z y x y z x z y xy xz yz
yz x x y z
= = =


( )( )( )( ) x y x z z y xy xz yz = + + ;


f) Se scade coloana nti din coloana a doua i se adun la a treia i apoi se formeaz dou
zerouri pe coloana a doua.
60
Avem:
2 2 2
2 2 2
2 2 2
1 2 1 2 1 2
1 2 0 ( )( ) 1 0 1
1 2 0 1 0 1
a a a a a a a a a
d b b b b a b a b a b a c a b a
c c c c a c a c a c a
+ + + + + +
+ + + + +
+ + + + +


1 1
( )( ) 2 2( )( )( )
1 1
b a
b a c a b a c a c b
c a
+ +

+ +
.

S7. Rezolvare:
Se adun linia a doua i a treia la prima obinndu-se 2 2
2 2
a b c a b c a b c
d b c a b b
c c a b c
+ + + + + +


.
Se d factor pe linia nti apoi se fac zerouri pe aceasta. Avem succesiv:
1 1 1 1 0 0
( ) 2 2 ( )
2 2 2 0
d a b c b c a b b a b c b c a a b c a b c
c c a b c c a b c
+ + + + + + + +

.
Se d factor pe coloana a doua i a treia i se obine:
3 3
1 0 0
( ) 1 1 ( )
2 1 0
d a b c b c a a b c
c
+ + + +

.
Aadar egalitatea este verificat.

b) Se scade coloana nti din celelalte i se d factor comun pe aceste coloane obinndu-se
succesiv:
2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
1 1
( )( )
x y z x z y x y
d x y z x z y z x z y x y z x z y
x y z x z y x y z xz x z zy y
+ +
+ + + +
+ + + + + +
.
Se formeaz un zerou pe linia nti, scznd coloana a doua din a treia.
Avem:
2 2
3 3 2 2 2 2
1 0
( )( )
( ) ( )
x y
d z x z y x y z x y x
x y z xz x z y x y x
+
= + + =
+ + + + +


2 2
3 3 2 2
1 0
( )( )( ) 1 2 ( )( )( )
2 ( )( )( )
x y
z x z y y x x y z x xyz z x z y y x
x y z xz x x y z
xyz x y y z z x
+
= + + = =
+ + + + +
=
.

S8. Rezolvare:
Fie
2
( )
a b
A
x y

=


Z M . Avem:
2
2
2
a b a b a bx ab by
A
x y x y ax yx bx y
j \ + + j \j \

, ( , (, (
+ +
( ,( , ( ,

61
2
2
( ) ( )
a b a ay ab by
tr A A a y
x y ax yx ay y
j \ + + j \
+
, ( , (
+ +
( , ( ,
.
det(A) = ay bx.

nlocuind n expresia A
2
tr(A) A + det(A) I
2
se obine matricea O
2
, ceea ce trebuie artat.

S9. Rezolvare:
a)
1 2 1
1 1 3 4 1 0 0 8 3 2
0 1 4
d

+ + +
t = tr(A) = 1 + (1) + 4 = 4

b)
1 1
11 11
1 3
( 1) 4 3 7
1 4
d
+2 2
22 22
1 1
( 1) 4
0 4
d
+


3 3
33 33
1 2
( 1) 1 2 1
1 1
d
+

= = = + =


Rezult c s = 2;


c) Avem:
1 2 2 2 3 2
1 13 12 23 22 33 32 12 22 32
1 ( 1) 3( 1) 4( 1)
1 3 1 1
1 3 4 4( 1) 0
0 4 1 3
s a a a d d d
+ + +
= + + = + + =
= + + =
d) Calculm mai nti A
2
i A
3
obinnd:
2
1 2 1 1 2 1 1 1 1
1 1 3 1 1 3 0 2 10
0 1 4 0 1 4 1 3 19
A A A

j \j \ j \
, (, ( , (

, (, ( , (
, (, ( , (
( ,( , ( ,

3 2
0 0 2
2 8 46
4 14 86
A A A

j \
, (

, (
, (
( ,


Rezult c:
3 2
3
0 0 2 4 4 4 2 4 2
2 8 46 0 8 40 2 2 6
4 14 86 4 12 76 0 2 8
A t A s A d I

j \ j \ j \
, ( , ( , (
+ + + +
, ( , ( , (
, ( , ( , (

( , ( , ( ,

2 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0

j \ j \
, ( , (
+
, ( , (
, ( , (

( , ( ,
, ceea ce trebuia gsit.

62
S10. Rezolvare:
a)
2 1 4
det( ) 1 1 3 0 4 6 8 6 0
2 1 0
A

+ + .
1 1 2
1 2 1
2 1 3
B

j \
, (

, (
, (
( ,
i det(B) = 6 2 + 2 + 8 + 3 + 1 = 18.
2 1 4 1 1 2 9 0 9
1 1 3 1 2 1 6 0 8
2 1 0 2 1 3 3 0 5
A B

j \j \ j \
, (, ( , (

, (, ( , (
, (, ( , (

( ,( , ( ,
i det(AB) = 0, avnd o coloan cu
elementele nule;

b) Evident, 0 = 0 18;
c)
3 1 3 2 3 3
11 31 12 32 13 33 31 32 33
1 ( 1) ( 1)( 1) ( 2) ( 1) s b b b d d d
+ + +
+ + + +

1 2 1 2 1 1
2 0
2 1 1 1 1 2

+

.
Rezultatul corespunde proprietii P
10
.

S11. Rezolvare:

a) Se adun coloana a treia la prima, se d factor comun pe coloana nti i pe coloana a doua
i se obin dou coloane identice. Avem:
3 1 1
3 ( ) 3 1 1 0
3 1 1
a b c c c
d a b c a a b c a
a b c b b
+ +
+ + + +
+ +
.

b) Se adun coloana a treia la prima i se obin dou coloane proporionale, factorul de
proporionalitate fiind (a b);

c) Se scade coloana nti din a doua i se vor obine coloane proporionale. Avem:
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
( ) ( )( ) ( )
( ) ( )( ) 0
( ) ( )( )
a b c a b c a a a b c b c a b c a
d b a c b a c b b a b c a c b a c b
c a b c a b c c a b c a b c a b c
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
.

63
2.2. Aplicaii ale determinanilor n geometrie

Exersare

E1. Rezolvare:
Ecuaia dreptei AB are forma:
1
2 4 1 0
1 3 1
x y

, echivalent cu 7x + 3y 2 = 0.
Punctele A(2, 4), B(1, 3), C(5, 11) sunt coliniare dac
2 4 1
1 3 1 0
5 11 1

.
Calculnd determinantul se obine c este nul, deci punctele sunt coliniare.

E2. Rezolvare:
a) Avem:
1 9 1
2 3 1 3 2 36 12 18 1 0
4 1 1

+ + + + .
Rezult c A, B, C sunt coliniare.

b)
2 3 1
1 1 1 2 5 3 1 3 10 6 0
1 5 1

+ + + .
Rezult c punctele M, N, P sunt necoliniare;

c)
4 2 1
2 1 1 4 6 12 6 4 12 0
6 3 1

+ + + .
Aadar E, F, G sunt puncte coliniare;

d)
2 1 1
3 1 1 2 6 15 3 4 10 0
2 5 1
m m m m
m m

+ + +

.
Rezult c punctele T, U, V sunt coliniare, oricare ar fi m i Z.

E3. Rezolvare:
a) Ecuaia dreptei AC are forma:
1
2 3 1 0 8 13 0
1 5 1
x y
x y + ;
b) Punem condiia de coliniaritate a trei puncte:
2 3 1
1
1 2 1 0 10 5 0
2
1 5 1
m m m m

+ ;
64
c) Folosind formula ariei unei suprafee triunghiulare cu ajutorul determinantului se obine
egalitatea:
1
22, 5
2
, unde
2 3 1
1 2 1
1 5 1
m m

+ .
Aadar,
1
10 5 22, 5
2
m sau nc, 10 5 45 m .
Rezult c 10m 5 = 45 i m = 5 sau 10m 5 = 45 i m = 4.
n concluzie, exist dou triunghiuri ABC n condiiile problemei.

E4. Rezolvare:
a)
1
: 3 2 1 0 4 11 0
5 4 1
x y
AB x y + +1
: 3 2 1 0 2 7 0
1 3 1
x y
AC x y + +1
: 5 4 1 0 6 19 0
1 3 1
x y
BC x y + +

;

0 0
2 2
( , ) ; ( 3, 2); : 6 19 0
ax by c
d A BC A BC x y
a b
+ +
+ +
+
;

2 2
3 6 ( 2) 19
4
( , )
37
1 6
d A BC
+ +

+
;

2 2
5 2( 4) 7
4
( , )
5
1 2
d B AC
+ +

+
;

2 2
1 4( 3) 11
2
( , )
17
1 4
d C BA
+ +
= =
+
.

c)
( )
1
2
ABC
= A ,unde
3 2 1
5 4 1 4
1 3 1

= =

.
Rezult c A
(ABC)
= 2.

E5. Rezolvare:
a)
1
: 1 2 1 0 2
8 2 1
x y
AB y

1
: 8 2 1 0 10 0
6 4 1
x y
BC x y +
65

1
: 6 4 1 0 4
3 4 1
x y
CD y

1
: 1 2 1 0 1 0
3 4 1
x y
AD x y + ;

b)
1
: 1 2 1 0 2 5 8 0
6 4 1
x y
AC x y +

1
: 8 2 1 0 2 5 26 0
3 4 1
x y
BD x y + ;

c)
2 2
2 1 5 2 26
14
( , )
29
2 5
d A BD
+

+


2 2
2 6 5 4 26
6
( , )
29
2 5
d C BD
+

+
.
Rezult c
14 6
29 29
> , adic ( , ) ( , ) d A BD d C BD > ;

d)
( ) ( ) ( ) ABCD ABC ACD
A A A +

( ) 1
1
2
ABC
A , unde
1
1 2 1
8 2 1 14
6 4 1
.

( ) 2
1
2
ACD
A , unde
2
1 2 1
6 4 1 6
3 4 1
.
Se obine A
(ABCD)
= 10.

Sintez

S1. Rezolvare:
a) Reprezentm punctele ntr-un reper cartezianx
y
4
3
2
1
5
B
A
C
D(3, 5)
66

1
: 1 0 1 0 4 3 4 0
2 4 1
x y
AB x y +1
: 2 4 1 0 4
1 4 1
x y
BC y1
: 1 4 1 0 4 17 0
3 5 1
x y
CD x y +

1
: 1 4 1 0 2 2 0
1 0 1
x y
CA x y + ;

b)
2 2
2 ( 2) 4 2
2
( , )
5
2 1
d B AC
+

+


2 2
2 3 5 2
9
( , )
5
2 1
d D AC
+

+
;

c)
( ) 1
1
2
ABD
A , unde
1
1 0 1
2 4 1 23
3 5 1
. Rezult c
( )
23
2
ABD
A .


( ) 2
1
2
BCD
A , unde
2
2 4 1
1 4 1 1
3 5 1

. Rezult c
( )
1
2
BCD
A .


( ) 3
1
2
COD
A , unde
3
1 4 1
0 0 1 17
3 5 1

+ . Rezult c
( )
17
2
COD
A .
n concluzie, A
(BCD)
< A
(COD)
< A
(ABD)
.

d) Din condiia M, B, C sunt coliniare rezult:
2 1
2 4 1 0
1 4 1
m m+

, rezult m = 2 i M(2, 4).( )
1
2
MAD
A , unde
2 4 1
1 0 1 3
3 5 1
.
Rezult c
( )
3
2
MAD
A .

67
S2. Rezolvare:
Din condiia de coliniaritate a trei puncte se obine:
1
1
1 1 1
2 2 2 1 0
2 2 2 1
x x
x x
+
+

,
relaie echivalent cu 3 (2x)
2
10 2
x
+ 8 = 0
cu soluiile: 2
x
= 2 i
4
2
3
x
.
Rezult c
2
4
1, log
3
x .

S3. Rezolvare:
( )
1
2
AOB
A , unde
2 2 2 2 2 2
2 2
0 0 1
sin cos 1 sin cos sin cos
sin cos 1
a a a b b a
b b
= = =
(sin cos sin cos ) (sin cos sin cos ) sin( ) sin( ) a b b a a b b a a b a b = + = + .
Rezult c
( )
1
sin( ) sin( )
2
AOB
A a b a b + .

b) Revinde la a studia c punctele sunt coliniare, oricare ar fi a, b, c i Z. Avem:
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
sin cos 1 sin 1 cos 1 cos cos 1
sin cos 1 sin 1 cos 1 cos cos 1 0
sin cos 1 sin 1 cos 1 cos cos 1
a a a a a a
b b b b b b
c c c c c c.
(dou coloane sunt proporionale).
Aadar, punctele A, B, C sunt coliniare, a, b, c i Z.

S4. Rezolvare:
a) Punem condiia ca punctele A, B, C s fie coliniare:
2
2 1
1 1 0 3 2 0
1 2 1
m
m m m m + +
cu soluiile m
1
= 1, m
2
= 2;
b)
( )
1
1 1
2
ABC
A , unde
2
2 1
1 1 3 2
1 2 1
m
m m m m + + .
Rezult c
2 2 1
3 2 1 3 2 2
2
m m m m + + .
Semnul expresiei m
2
3m + 2 este dat n urmtorul tabel de semn:

m 1 2
m
2
3m + 2 + + + 0 0 + + + +

Pentru m i (, 1] N [2, +) ecuaia 1 devine: m
2
3m = 0, cu soluiile m
1
= 0, m
2
= 3.
68

Pentru m i (1, 2) ecuaia 1 devine: m
2
+ 3m 2 = 2 m
2
3m + 4 = 0 care nu are soluii reale.

Aadar, m i {0, 3}.

S5. Rezolvare:
Calculm
( )
1
2
AOB
A
2
2 1 1
1 2 1 3 1
0 0 1
m m
m m m m

+ + + + .
Condiia din enun se scrie sub forma:
2 2 1 23
3 1 3 1 23
2 2
m m m m + + .
Tabelul de semn al expresiei 3m
2
m 1 este

m
1 13
2


1 13
2
+
+
3m
2
m 1 + + + + 0 0 + + + +

Pentru
( )
1 13 1 13
, ,
2 2
m
+ ] ,
+
] ,
]
ecuaia 2 devine: 3m
2
m 24 = 0 cu soluiile
1 2
8
; 3
3
m m .
Pentru
( )
1 13 1 13
,
2 2
m
+
ecuaia (2) devine:
3m
2
+ m + 1 = 23 3m
2
m + 22 = 0,
care nu are soluii reale.
Aadar,

8
, 3
3
m .

S6. Rezolvare:
a) Avem relaia
2
1 3 1
2 1 0 4 0 { 2, 2}
2 3 1 1
m
m m m m
m m


+
;
b) Avem condiia:
2
1 1
2 1 1 0 2 0 (2 ) 0 0
1 1
m m m
m n mn m m n m m
m n
+

+
sau
m = 2n, n i Z.


S7. Rezolvare:
1
2 6
: 0 1 0, 1 ( 1) (1 ) 6 2 0, 1
1
7 1
1 1
1
x y
m
BC m m x m y m m
m
m
m

+ + +

.
2
2 2
1 1 6 2
( , ) 3 3 6 3 2 2
( 1) (1 ) 3
m m m
d A BC m m
m m
+ + +
= = = +
+ + =
.
Ridicnd la ptrat se obine ecuaia m
2
= 1, m @ 1 cu soluia m = 1.
69
S8. Rezolvare:
Fie M(, ) situat pe dreapta de ecuaie x y 3 = 0. Rezult c 3 = 0.
Egalitatea A
(OAM)
= A
(OBM)
se scrie sub forma:
1 2
1 1
2 2
unde:
1
0 0 1
3 2 1 3 2
1


i
2
0 0 1
2 4 1 2 4
1


.
Rezult c 3 2 2 4 = i 3 0 = .
nlocuind = + 3, ecuaia cu moduli devine: 6 2 12 = + (*)
Tabelul de semn al expresiile din moduli este:


6 6 +
6 0 + + + + + + +
2 + 12 0 + + + + + + + + + +

Pentru i (, 6] ecuaia (*) devine:
+ 6 = 2 12, cu soluia = 18 i (, 6]
Pentru i (6, 6) ecuaia (*) devine:
+ 6 = 2 + 12, cu soluia = 2 i (6, 6)
Pentru i [6, + ) se obine ecuaia:
6 = 2 + 12, cu soluia = 18 h [6, + ).
Aadar exist dou puncte cu proprietatea din enun: M
1
(15, 18), M
2
(+1, 2).

S9. Rezolvare:
( )
1
2
ABC
= A , unde
2
1 1
1 1 2 1
1
m
m m m
m m
+ .
Condiia din problem se scrie sub forma:
2 2 2 1
2 1 2 2 1 4 ( 1) 4
2
m m m m m + + ,
ecuaie care are soluiile m
1
= 1, m
2
= 3.

70
TESTE DE EVALUARE
TESTUL 1

1. Rezolvare:
Calculm determinanii i obinem:
1
(12 10) 5(1 4 6 10) 36 2
2
E + + + + . Rezult c rspunsul corect este b).

2. Rezolvare:
a) det( ) A =
2 1 3
1 4 5
4 1 3
2 1 3
1 4 5


48 6 20 48 20 6 0 = + + = .

c)
2 1 2 2 2 3
21 22 23 21 22 23
det( ) 1 4 5 ( 1) ( 1) 4 ( 1) 5 ( 1) A d d d
+ + +
+ +

1 3 2 3 2 1
4 5 ( 6 6) 4(12 12) 5( 4 4) 0
2 6 4 6 4 2

+ + + + + +

.

d)
1 2 3 2
12 22 32
1 5 2 3 2 3
det( ) ( 1) 4 2 ( 1)( 1) 4 2 ( 1)
4 6 4 6 1 5
A
+ +

+ +


6 20 4(12 12) 2( 10 3) 14 14 0 + + + + ;

e) nmulim succesiv linia a doua cu 2 i 4 i o adunm la prima, respectiv a treia linie.
2 1
0 7 7
7 7
det( ) 1 4 5 ( 1) ( 1) 0
14 14
0 14 14
A
+

;

f) Coloana a treia este o combinaie liniar a celorlalte dou coloane:

3 = 2 + (1) (1); 5 = 1 + 4(1); 6 = 4 + (2)(1).

Rezult c det (A) = 0.

3. Rezolvare:
2
3 2 1
det( ) 4 4
4
x x
A B x x
x x
+
+ +
+


2
2
1 1 2 3
2 3 2 3 2 6 2 9
x x x x
C
x
j \ + + j \j \

, ( , (, (
+ +
( ,( , ( ,


2
2 2
2 3
det( ) 9 12 4
2 6 11
x x
C x x
x
+ +
+
+
.
Ecuaia det(A + B) = det(C
2
) este echivalent cu:
x
2
4x + 4 = 9x
2
12x + 4 10x
2
8x = 0 cu soluiile x
1
= 0,
2
4
5
x .
Rezult c suma soluiilor ecuaiei este
4
5
.

71
4. Rezolvare:
2
2 1 3 1
1 1 0 2 15 0
4 2 1
m
m m m
+
+

,
cu soluiile m
1
= 3,
2
5
2
m .


TESTUL 2


1. Rezolvare:
Rezolvm ecuaia a). Avem succesiv:
2 3 3
3( 4) 5(1 3 ) (56 4) ( 5 5) 12 18
3 2 2
x x x x + .
Aadar
1
3
2
S .
Ecuaia b) se scrie sub forme echivalente astfel:

y(y 1)(y + 4) y 1 3(y + 2)(y + 5) (y
2
1)(y + 2) + y(y + 5) + 3(y + 4) = 4y
2
+ 2y + 1
5y
2
+ 19y + 18 = 0 cu mulimea soluiile
2
9
2,
5
S .
Aadar,
( ) ( ) 1 2 1 2 1 2
3 9 3 9 3 3 9
, 2, , , 2, , , 2 , ,
2 2 2 5 2 2 5
S S S S S S .

2. Rezolvare:
Soluia a ecuaiei x
2
+ x + 1 = 0 are proprietatea c
2
+ + 1 = 0 i
3
+
2
+ = 0, de unde
se obine
3
=
2
= 1.
det(A) =
3

3

3

6
+
3
1 = 4
2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2
0 2 2 0
2 0 2 2 0
2 2 0 0
A
j \ j \
, ( , (

, ( , (
, ( , (

( , ( ,
i
( )
2 2
2 2 2 6 6
2 2
0
1
det 0 2
2
0
A

+

.
Rezult c
( )
2 1
det( ) det 4 2 2
2
A A + + .

3. Rezolvare:

Avem: det(A) = abz cyz + z
2
x = z(xz ab cy)

det(B) = ab
2
+ bcy bxy = b(ab + cy xz)

det(C) = xyz + aby + cy
2
= y(xz + ab + cy).

Rezult c

n = xz(ab cy + xz) + ab(ab + cy xz) + yc(xz + ab + cy) = (ab + cy xz)(xy + ab + yc) =
= (ab + cy xz)
2
.

72
4. Ecuaia dreptei AB este:
1
2 2
1 1 0 (3 ) 3 0
3 6 3 4
1
3 1
4
15 (36 4 ) (14 36) 0
x y
m m m x
x y m m y
m
x m y m
= + + + + + =

+ + =


2
15 2(36 4 ) 14 36
( , ) 3 3, 6 51 3
225 (36 4 )
m m
d C AB m m
m
+ +
+
+
m
2 2
225 (36 4 ) , 2 17 225 (36 4 ) , m m m m m + + + m m .

Dup ridicare la ptrat se obine ecuaia de gradul doi: 6m
2
178m + 616 = 0 cu soluia
ntreag m = 4.
73

Capitolul III. Sisteme de ecuaii liniare
3.1. Matrice inversabile din ( )
n
M

Exersare

E1. Rezolvare:
O matrice ptratic este inversabil dac i numai dac determinantul ei este nenul.
a)
2 5
6 20 26 0
4 3

; matricea
2 5
4 3

j \
, (
( ,
este inversabil;
b)
2 5
14 15 1 0
3 7

= + =

; matricea
2 5
3 7

j \
, (

( ,
este inversabil;
c)
5 2
2 3
10 6 16 0
9 4

+ ; matricea
5 2
2 3
9 4
j \

, (
, (
( ,
este inversabil;
d)
2 1
1 1 2 0
2
1
2

+ ; matricea
2 1
2
1
2
j \
, (
, (
( ,
este inversabil.

E2. Rezolvare:
Vom folosi formula:
1 * 1
det( )
A A
A

.
a)
2 1
det( ) 10 8 2 0
8 5
A

+


11 12
*
21 22
2 8
;
1 5
t
A A

= =

, unde
ij
sunt complemenii algebrici ai elementelor a
ij
ale
matricei transpuse
t
A.
Aadar,
*
5 1
8 2
A

j \

, (

( ,
i
1
5 1
1
2
8 2
A


j \

, (

( ,
.
b)
8 6
det( ) 2 4 2 0
2 1
3 4
A

.

2
8
3
1
6
4
t
A


i
*
1
6
4
2
8
3
A
j \

, (

, (
, (
( ,
.
Rezult c
1
1 1
3 6
8 4 1
2
2 1
8 4
3 3
A

j \ j \

, ( , (

, ( , (
, ( , (
( , ( ,


c)
1 0 1 0
det( ) 1 0;
0 1 0 1
t
A A

= = =


i
*
1 0
0 1
A
j \

, (

( ,
.
Rezult c
1 *
1 0
0 1
A A


j \

, (
( ,
.
74
d)
3 2 3 2 2
det 9 4 5 0;
2 2 3 3 2 3 3
t
A A

= = = =


*
3 3 2
2 2 3
A
j \

, (

( ,
i
1
3 3 2
1
5
2 2 3
A

=e)
*
1 1 1 1 1 2 1 0 1
det 1 1 0 1 0, 1 1 1 , 1 1 1
2 1 1 1 0 1 1 1 0
t
A A A


= = = =i

1 *
1 0 1
1 1 1
1 1 0
A A

j \
, (

, (
, (

( ,
;

f)
*
2 1 3 2 0 0 5 5 7
det 0 1 4 10; 1 1 0 , 0 10 8
0 0 5 3 4 5 0 0 2
t
A A A


= = = =i
1 * 1
10
A A

.

g)
3 2 0
det( ) 0 2 2 18 4 12 10
1 2 3
A

+*
3 0 1 2 6 4
2 2 2 , 2 9 6
0 2 3 2 4 6
t
A A= =i
1 * 1
10
A A


h)
1 3 2 1 2 1
det( ) 2 0 1 8 3 6 2 3, 3 0 2
1 2 1 2 1 1
t
A A


= = + = =;
* 1 *
2 1 3
1
1 1 3 ;
3
4 1 6
A A A

j \
, (

, (
, (

( ,
.

E3. Rezolvare:
Pentru fiecare matrice se pune condiia ca determinantul s fie nenul.
a)
2
12 3 0 4 \ { 4}
3 6
m
m m m =

;
b)
2
5
100 0 10 \ { 10 , 10 }
20
m
m m i m i i
m
= +

;
c)
2
3 7
20 0
2 2
m
m m
m


+
.
Dac m
2
m 20 = 0 = 81 i m
1,2
i {4, 5}.
Rezult c matricea este inversabil dac m i \ {4, 5}.

d) ( )
2
3
3 0,
1 1 3 1
m m m m m
m m
m

= =

. Rezult c m.
75
e)
2
1 2
1 1 3 3 2 1 0
0 1
m m
m m
m
+
+ .
Dac

2 1
3 2 1 0 1,
3
m m m + .
Rezult c matricea este inversabil dac
{ }
1
\ 1,
3
m .

f)
2
2
2
4 3
2 1 0 6 6 0
11 9
m
m
m
.
Dac 6m
2
6 = 0 m i {i, i}.
Rezult c matricea este inversabil pentru m i \ {i, i}

g)
2
2 1 1
1 1 3 ( 3) 0
1 1
m
m m m m m m
m
+
.
Rezult c m i \ {0, 3}.

h)
2
3 1
1 7
2
7 1
4 9 (3 354 357) 0
2 4
2 1 7
m
m
m m
+

.
Dac 3m
2
+ 354m 357 = 0, mprind cu 3 rezult ecuaia m
2
+ 118m 119 = 0 pentru care

= 118
2
476 = 14400.
Se obine m
1
= 1, m
2
= 19.
Aadar, matricea este inversabil pentru m i \ {1, 19}.

E4. Rezolvare:
a) det(A) = 2 @ 0; det(B) = 1 @ 0.
det(AB) = det(BA) = det(A) det(B) = 2 @ 0.
Rezult c matricele A, B, AB, BA sunt inversabile.


*
1 4 10 2
,
2 10 4 1
t
A A

j \ j \

, ( , (

( , ( ,
i
1 *
5 1
1
1
2
2
2
A A

j \
, (

, (
( ,
.

* 1 *
7 3 2 5 2 5
, ,
5 2 3 7 3 7
t
B B B B


= = = =1 2 7 5 1 1
4 10 3 2 2 0
AB

j \ j \ j \

, ( , ( , (

( , ( , ( ,
, det(AB) = 2

*
1 2 0 1
( ) , ( )
1 0 2 1
t
AB AB
+
= =

i
1
1
0
0 1
2 1
( )
2
2 1 1
1
2
AB

j \
j \
, (

, (
, (

( ,
, (
( ,

76

7 5 1 2 27 64
3 2 4 10 11 26
BA

j \j \ j \

, (, ( , (

( ,( , ( ,
, det(BA) = 2

*
27 11 26 64
( ) , ( )
64 26 11 27
t
BA BA

= =


Rezult c
1 *
13 32
1
( ) ( )
11 27
2
2 2
BA BA

j \
, (

, (
( ,


b) Se verific prin calcul, folosind rezultatele de la punctul a)

c)
2
1 2 1 2 7 18
4 10 4 10 36 92
A

j \j \ j \

, (, ( , (

( ,( , ( ,


2 2 2
7 36
det (det ) 4; ( )
18 92
t
A A A

= = =2 *
2 18
( )
36 7
A

j \

, (

( ,
.
Rezult c
2 1
9
23
92 18
2 1
( )
4
36 7 7
9
4
A


= =

1 2
9
5 1 5 1 23
2
( )
1 1
7 2 2
9
2 2
4
A

j \
j \j \
, (
, (, (

, (
, (, (
, (
( ,( ,
( ,
.
Aadar,
2 1 1 2
( ) ( ) A A

.


2 2 2
7 5 7 5 64 45
; det( ) (det( )) 1
3 2 3 2 27 19
B B B
j \j \ j \

, (, ( , (
( ,( , ( ,
.

2 2 *
64 27 19 45
( ) , ( )
45 19 27 64
t
B B

= =

.
Rezult c
2 1 2 *
( ) ( ) B B

.

1 2
2 5 2 5 19 45
( )
3 7 3 7 27 64
B


j \j \ j \

, (, ( , (

( ,( , ( ,

Aadar,
2 1 1 2
( ) ( ) B B

.

E5. Rezolvare:
Se folosete formula (A
1
)
1
= A.
a) Determinm inversa matricei
1
5 8
3 1
2 2
A

j \
, (

, (
( ,
.

1 5 19
det( ) 12
2 2
A

+ .

1 1 *
3 1
5 8
2 2
( ) , ( )
1 3
8 5
2 2
t
A A
= =


.
77
Rezult c
1 1
1
8
2 2
( )
19
3
5
2
A A

j \

, (

, (
, (
( ,
.

b) det(A
1
) = 2;
1
1 4
( )
0 2
t
A


j \

, (
( ,


1 *
2 0
( )
4 1
A

j \

, (

( ,
i
1 1
1 0
2 0
1
( )
1
2
4 1 2
2
A A

j \
j \
, (

, (
, (
( ,
( ,
.

c) det(A
1
) = 1;
1
2 0 1
( ) 1 4 2
1 1 0
t
A

;

1 *
2 2 3
( ) 1 1 2
4 5 8
A


j \
, (

, (
, (

( ,
i
1 1
2 2 3
( ) 1 1 2
4 5 8
A A


j \
, (

, (
, (

( ,

d)
1
1 11 7
1 11 7
5 5 5
1 1 1
det 0 2 1 0 2 1 ( 5)
25 25 5
1 4 3 1 4 3
5 5 5
A

.

1 1 *
1 1 2 1 3
0
5 5 5 5 5
11 4 1 2 1
( ) 2 ; ( )
5 5 5 5 5
7 3 2 3 2
1
5 5 5 5 5
t
A A

j \

, (
, (

, (
, (
, (
, (
( ,
.
Rezult c
1 1 1 *
2 1 3
( ) 5( ) 1 2 1
2 3 2
A A A

+ + +
j \
, (

, (
, (

( ,
.


Sintez

S1. Rezolvare:
a)
2 5
20 20 0
4 10
x x
x x
x x
Rezult c matricea
2 5
4 10
x x
x x
j \
, (
( ,
nu este inversabil.
b)
lg1 2 0 2
4 0
2 lg5 2 lg5


. Rezult c matricea
lg1 2
2 lg5
j \
, (

( ,
este inversabil.
c)
0! 3
4! 24 0
8 4!
. Matricea
0! 3
8 4!
j \
, (
( ,
nu este inversabil.
d)
2 2
4 3
6 6
6 6 12 0
1 1 1 1
C A
+

;
Rezult c matricea
2 2
4 3
1 1
C A j \
, (

( ,
este inversabil.

78
S2. Rezolvare:
a)
2
1
3 4 3 4
i i i
A
i i
j \ j \

, ( , (

( , ( ,

det(A) = 4i
2
3 = 4 3 = 1.

*
3 4 1
;
1 4 3
t
i i
A A
i i

= =

.
Rezult c A
1
= A
*
.

b)
2 3 1
1 3 2
i
A
i
+ j \

, (
+
( ,
; detA = (3 2) (1 i
2
) = 1.

*
2 3 1 3 2 1
,
1 3 2 1 2 3
t
i i
A A
i i

+ + +
= =
+
.
Rezult c A
1
= A
*
.

c)
sin cos
cos sin
x x
A
x x
j \

, (

( ,
, detA = sin
2
x + cos
2
x = 1

*
sin cos sin cos
iar
cos sin cos sin
t
x x x x
A A
x x x x

= =


Rezult c A
1
= A
*
.

d)
2 1
1
4 3 5
1
3 2
2
m m
C C
A
j \

, (
, (

, (
, (
, (
( ,
;

2 21
det( ) ( 3 4)
4
A m m + + , m i q, m U 2.
Din det(A) = 0, rezult c m = 4.
Aadar, A este inversabil dac i numai dac m i q* \ {1, 4} i
1 * 1
det( )
A A
A

.

S3. Rezolvare:
Pentru fiecare matrice A punem condiia ca det(A) @ 0, x i Z.
a) detA = (m 1)x
2
2x + 2m 3.
Punem condiia ca (m 1)x
2
2x + 2m 3 @ 0, x i Z.
Rezult c discriminantul al ecuaiei (m 1)x
2
2x + 2m 3 = 0 este numr negativ.
Aadar 4 4(m 1)(2m 3) < 0 2m
2
5m + 2 > 0
( )
1
, (2, )
2
m + .

b) detA @ 0, x i Z (1 m)x
2
x 3m + 2 @ 0, x i Z
< 0 1 4(1 m)(2 3m) < 0.
Se obine inecuaia de gradul doi 12m
2
20m + 7 > 0 cu mulimea soluiilor
( ) ( )
1 7
, ;
2 6
+ .

c) detA @ 0, x i Z (m + 2)x + 7 4m @ 0, x i Z m + 2 = 0 i 7 4m @ 0.
Rezult c m = 2.

S4. Rezolvare:
Condiia A
*
= A
1
este echivalent cu faptul c det(A) = 1.
79
a) det(A) = 1 2m 13 = 1 m = 7;
b)
{ }
2 1
det( ) 1 2 17 9 1 ; 8
2
A m m m = + = ;
c)
1
det( ) 1 10 1 1
5
A m m = = = ;
d) det(A) = 1 2 4
m
+ 3 2
m
+ 3 = 1 2 4
m
+ 3 2
m
+ 2 = 0.
Notm 2
m
= y i se obine ecuaia de gradul al doilea: 2y
2
+ 3y + 2 = 0 cu soluiile:
y
1
= 2,
2
1
2
y .
Revenind la notaie se obine m = 1.

S5. Rezolvare:
a) Pornim de la ipoteza AB = BA. nmulim egalitatea matriceal cu B
1
, pe partea dreapt i
obinem:
ABB
1
= BAB
1
A = BAB
1
. nmulim aceast egalitate n partea stng cu B
1
i obinem:
B
1
A = B
1
BAB
1
B
1
A = AB
1
, ceea ce trebuia demonstrat.

b) nmulim egalitatea AB = BA, n partea stng, cu A
1
i obinem:
A
1
AB = A
1
BA B = A
1
BA.
nmulim aceast ultim egalitate n partea dreapt cu A
1
i se obine BA
1
= A
1
B, ceea ce
trebuia artat.

c) n egalitatea de la a) nmulim n stnga cu A
1
i se obine B
1
= A
1
B
1
A.

nmulim acum cu A
1
n dreapta i obinem B
1
A
1
= A
1
B
1
.

S6. Rezolvare:
a)
2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 0 0 0
( )( ) 2 2 2 2 2 2 0 0 0
3 3 3 3 3 3 0 0 0
I A I A I I A AI A I A I I I

j \j \ j \
, (, ( , (
+ +
, (, ( , (
, (, ( , (

( ,( , ( ,
.
b) Deoarece
3 3 3 3 3
( )( ) ( )( ) I A I A I A I A I + + , rezult c I
3
A este inversabil i
(I
3
A)1 = (I
3
+ A).

Observaie.
Se poate deduce prin calcul c I
3
A este inversabil i apoi i se determin inversa dup
regula cunoscut
( )
1 * 1
det
B B
B

.

80
3.2. Ecuaii matriceale

Exersare

E1. Rezolvare:
a) Ecuaia este de forma XA = B unde
1 2 2 1
,
3 5 3 1
A B
j \ j \

, ( , (
( , ( ,
.
Deoarece det(A) = 1, rezult c A este inversabil i ecuaia matriceal dat este echivalent
cu X = B A
1
.
Dar
1 *
5 2 5 2
1
det( )
3 1 3 1
A A
A


j \ j \

, ( , (

( , ( ,
.
Rezult c
2 1 5 2 7 3
3 1 3 1 12 5
X

j \j \ j \

, (, ( , (

( ,( , ( ,
.

b) Ecuaia este de forma XA = B, unde
2 1
1 2
, 3 1
3 5
0 1
A B
j \
j \
, (

, (
, (
( ,
, (
( ,
.
Deoarece det(A) = 1, rezult c exist A
1
i ecuaia matriceal este echivalent cu
X = BA
1
.
Dar
1 *
5 2 5 2
1
det
3 1 3 1
A A
A


j \ j \

, ( , (

( , ( ,
.
Rezult c
2 1 7 3
5 2
3 1 12 5
3 1
0 1 3 1
X

j \ j \

j \
, ( , (

, (
, ( , (

( ,
, ( , (

( , ( ,
.

c) Ecuaia este de forma AX = B, unde
2 3 1 1
,
3 4 1 0
A B

j \ j \

, ( , (
( , ( ,
.
Deoarece det(A) = 1, rezult c exist A
1
i se obine soluia X = A
1
B.
Dar
1 * *
4 3 4 3
1
det( )
3 2 3 2
A A A
A


j \ j \

, ( , (

( , ( ,
.
Rezult c
4 3 1 1 7 4
3 2 1 0 5 3
X

j \ j \ j \

, ( , ( , (
+
( , ( , ( ,
.

d) Ecuaia este de forma A = BX unde
2 1
1 1
A
j \

, (

( ,
i
3 1
5 2
i
B
i
j \

, (

( ,
.
Deoarece det(B) = 1, rezult c matricea B este inversabil i
1 * *
2 1 2 1
1
det( )
5 3 5 3
i i
B B B
B
i i


j \ j \

, ( , (

( , ( ,
.
Rezult c soluia ecuaiei este
1
2 1 2 1 4 1 2 1
5 3 1 1 10 3 5 3
i i i
X B A
i i i


j \j \ j \

, (, ( , (
+ +
( ,( , ( ,
.

E2. Rezolvare:
a) Ecuaia este de tipul AXB = C, unde
3 2 4 1
,
4 3 5 1
A B
j \ j \

, ( , (
( , ( ,
i C = I
2
. Deoarece det(A) = 1,
det(B) = 1, rezult c exist A
1
i B
1
, iar soluia ecuaiei matriceale este X = A
1
CB
1
.
81
Dar
1 * *
3 2
1
det( )
4 3
A A A
A


j \

, (

( ,
i
1 * *
1 1 1 1
1
det( )
5 4 5 4
B B B
B


j \ j \

, ( , (

( , ( ,
.
Rezult c
3 2 1 0 1 1 3 2 1 1 13 11
4 3 0 1 5 4 4 3 5 4 19 16
X

j \j \j \ j \j \ j \

, (, (, ( , (, ( , (

( ,( ,( , ( ,( , ( ,
.

b) Ecuaia este de forma A Y B = C, unde
1 2 2 1 2 8
, ,
3 1 0 3 8 10
A B C

j \ j \ j \

, ( , ( , (

( , ( , ( ,
.
Deoarece det(A) = 7 i det(B) = 6 rezult c exist A
1
i B
1
, iar soluia ecuaiei matriceale
este de forma: Y = A
1
CB
1
.
Dar
1 *
1 2 1 2
1 1 1
det( ) 7 7
3 1 3 1
A A
A


j \ j \

, ( , (

( , ( ,


1 * *
3 1
1 1 1
det( ) 6 6
0 2
B B B
B

j \

, (
( ,
.
Se obine
1 2 2 8 3 1 14 28 3 1 42 42 1 1
1 1 1 1
7 6 42 42
3 1 8 10 0 2 14 14 0 2 42 42 1 1
Y

j \ j \ j \ j \j \ j \ j \

, ( , ( , ( , (, ( , ( , (

( , ( , ( , ( ,( , ( , ( ,
.

c) Ecuaia se scrie succesiv sub forme echivalente astfel:
1 0 2 1 5 4 2 2 3 0 1 0 2 1 0 6
2 1 2 0 1 2 6 0 0 3 2 1 2 0 7 1
X X

j \ j \ j \ j \ j \ j \ j \ j \

, ( , ( , ( , ( , ( , ( , ( , (

( , ( , ( , ( , ( , ( , ( , ( ,
.
Ecuaia s-a adus la forma AXB = C unde
1 0 2 1 0 6
, ,
2 1 2 0 7 1
A B C

j \ j \ j \

, ( , ( , (

( , ( , ( ,
.
Deoarece det(A) = 1, det(B) = 2, rezult c A i B sunt inversabile i soluia ecuaiei
matriceale este de forma X = A
1
CB
1
.
Dar
1 * *
1 0
1
det( )
2 1
A A A
A

j \

, (

( ,


1 *
1
0 1 0
1 1
2
det( ) 2
2 2
1 1
B B
B

j \

j \
, (

, (
, (
( ,
( ,
.
Se obine soluia
1 1 6 6
1 0 0 6 0 6 0 0
2 2
19
2 1 7 1 7 13 13
1 1 1 1
2
X
j \ j \ j \
j \j \ j \
, ( , ( , (

, (, ( , (
, ( , ( , (
( ,( , ( ,
( , ( , ( ,
.

E3. Rezolvare:
a) Ecuaia este de tipul AX = B.
Deoarece det(A) = 3, rezult c exist A
1
i ecuaia matriceal are soluia X = A
1
B.

Dar
*
2 3 1 10 7 2
3 4 1 , 8 5 1
1 2 2 1 1 1
t
A A


= =i
1
10 7 2
1
8 5 1
3
1 1 1
A

j \
, (

, (
, (

( ,
.

Rezult c
1 6 2 10 7 2
1 1
8 5 1 0 6 2
3 3
1 1 1 2 3 1
X
j \ j \ j \ j \
, ( , ( , ( , (

, ( , ( , ( , (
, (, ( , ( , (

( ,( , ( , ( ,
.

b) Ecuaia este de forma X A = B.
Deoarece det(A) = 1, rezult c exist A
1
i ecuaia matriceal are soluia X = BA
1
.
82
Dar
*
1 1 1 1 1 1
1 0 1 , 2 1 3
2 1 1 1 0 1
t
A A

j \ j \
, ( , (

, ( , (
, ( , (

( , ( ,
i
1
1 1 1
2 1 3
1 0 1
A

j \
, (

, (
, (

( ,
.
Rezult c
1 1 1
1 2 1 2 1 4
2 1 3
0 1 3 1 1 0
1 0 1
X

j \

j \ j \
, (

, ( , (
, (

( , ( ,
, (

( ,
.

c) Ecuaia matriceal este de tipul AXB = C.
Avem: det(A) = 1 i det(B) = 1. Rezult c matricele A i B sunt inversabile, deci soluia
ecuaiei matriceale se poate scrie sub forma X = A
1
CB
1
. S calculm A
1
i B
1
.
Avem
*
2 1 1 1 4 3
2 1 2 , 1 5 3
3 0 1 1 6 4
t
A A

j \ j \
, ( , (

, ( , (
, ( , (

( , ( ,
i
1
1 4 3
1 5 3
1 6 4
A


j \
, (

, (
, (

( ,
.

*
1 0 0 1 2 7
2 1 0 , 0 1 2
3 2 1 0 0 1
t
B B

j \ j \
, ( , (

, ( , (
, ( , (

( , ( ,
i B
1
= B
*
.
Rezult c
1 1
1 4 3 0 1 1 1 2 7 0 5 8 1 2 7
1 5 3 0 1 1 0 1 2 0 6 9 0 1 2
1 6 4 0 0 1 0 0 1 0 7 11 0 0 1
X A CB


j \j \j \ j \j \
, (, (, ( , (, (

, (, (, ( , (, (
, (, (, ( , (, (

( ,( ,( , ( ,( ,


0 5 2
0 6 3
0 7 3

j \
, (

, (
, (

( ,
.

E4. Rezolvare:
a) S calculm det(A) i det(B). Avem:
det(A) = 2 i det(B) = 1. Rezult c matricele A i B sunt inversabile, caz n care soluia
ecuaiei matriceale se scrie sub forma X = A
1
CB
1
. S determinm A
1
i B
1
.
Avem:
*
1 1 0 1 1 2
1 1 0 , 1 1 0
1 1 1 0 0 2
t
A A

j \ j \
, ( , (

, ( , (
, ( , (
( , ( ,
i
1 * 1
2
A A

.

*
2 3 4 3
,
3 4 3 2
t
B B

j \ j \

, ( , (

( , ( ,
i
1 *
4 3
3 2
B B


j \

, (

( ,
.
Rezult c
1 1 2 2 1 3 1 15 11
4 3 4 3
1 1 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1
2 2 2
3 2 3 2
0 0 2 0 1 0 2 6 4
X

j \ j \ j \ j \

j \ j \
, ( , ( , ( , (

, ( , (
, ( , ( , ( , (

( , ( ,
, ( , ( , ( , (

( , ( , ( , ( ,
.

b) Deoarece A i B sunt matrice inversabile, soluia ecuaiei matriceale BXA =
t
C este
X = B
1

t
C A
1
, adic
1 1 2 1 1 2
4 3 2 1 0 5 4 3 1 9 16
1 1 1
1 1 0 1 1 0
2 2 2
3 2 1 0 1 4 3 2 1 7 12
0 0 2 0 0 2
X

j \ j \

j \ j \ j \ j \
, ( , (

, ( , ( , ( , (
, ( , (

( , ( , ( , ( ,
, ( , (
( , ( ,
.

83
3.4. Metode de rezolvare a sistemelor liniare

Exersare

E1. Rezolvare:
Matricele asociate sistemului de ecuaii sunt:

a)
3 5 7
; ;
8 1 2
x
A B X
y
j \ j \ j \

, ( , ( , (

( , ( , ( ,


b)
3 1 2
2 4 ; 1 ;
5 6 8
x
A B X
y

j \ j \
j \
, ( , (

, (
, ( , (
( ,
, ( , (

( , ( ,
.

c)
1 1 2 1
4 1 3 ; 0 ;
9 2 1 4
x
A B X y
z

j \ j \ j \
, ( , ( , (

, ( , ( , (
, ( , ( , (

( , ( , ( ,
.

d)
1 1 1 6
; ;
3 2 1 11
a
A B X b
c
j \

j \ j \
, (

, ( , (
, (

( , ( ,
, (
( ,


e) Sistemul se aduce la forma cea mai simpl:
4 1
(1 ) 3 2
( 2) 2
x y z
i x y z
i x iy z
+


Matricele asociate sunt:
1 4 1 1
1 1 3 ; 2 ;
2 1 2
x
A i B X y
i i z

j \ j \ j \
, ( , ( , (

, ( , ( , (
, ( , ( , (

( , ( , ( ,
.

f) Forma simpl a sistemului este:
3 4 3 11
3 2 3 2
2 0
x y z
x y z
x y z

+ +


Matricele asociate sistemului sunt:
11 3 4 3
3 2 3 ; 2 ;
1 1 2 0
x
A B X y
z

j \ j \ j \
, ( , ( , (

, ( , ( , (
, ( , ( , (

( , ( , ( ,
.

E2. Rezolvare:
a) Verificm dac perechea (3, 2) este soluie a sistemului nlocuind x = 3, y = 2.
Obinem:
6 2 8 (adevrat)
9 8 10 (fals)


Rezult c (3, 2) nu e soluie a sistemului de ecuaii.

Verificm dac perechea (2, 4) este soluie, nlocuind x = 2, y = 4.
Obinem:
4 4 8 (adevrat)
6 16 10 (adevrat)


Rezult c perechea (2, 4) este soluie a sistemului de ecuaii.


84
Verificm dac perechea (6, 2) este soluie.
Obinem:
12 2 8 (fals)
18 8 10 (fals)
+ =

=
.
Rezult c (6, 2) nu este soluie.

Verificm dac perechea (i, 1) este soluie.
Obinem: 2i + 1 = 8 (fals).
Rezult c (i, 1) nu este soluie.

b) Se verific pe rnd fiecare pereche dac este soluie nlocuind pe x cu primul numr i pe y
cu al doilea numr al perechii.
Pentru acest sistem verific perechea (6, 2).

c) Soluia este perechea (i, 1).

d) Soluia este perechea (i, 1).

E3. Rezolvare:
a) Se nlocuie x = 1 i y = 2 i se obine succesiv
3 6 8 1 1
4 (2 3) ( 2) 18 4 10 18 2
a a a
b b b
+ ++ +b) Se nlocuie
7
, 5
4
x y i obinem succesiv:
( )
7 7
( 3) 15 8 3 4 1 ( 3) 7
4 4
2 3 5 1
5(2 3) 25
7 5(2 3) 18
a a a a
b b
b
b


+ + + +


+

+
+ +E4. Rezolvare:
a) Forma matriceal a sistemului de ecuaii este:
AX = B, unde
3 4 7
; ,
2 3 5
x
A B X
y

j \ j \ j \

, ( , ( , (

( , ( , ( ,

Deoarece det(A) = 1 @ 0, matricea A este inversabil i soluia ecuaiei matriceale este:
X = A
1
B.
Dar
1 * *
3 4 3 4
1
det( )
2 3 2 3
A A A
A


j \ j \

, ( , (

( , ( ,
.
Se obine soluia
3 4 7 1
2 3 5 1
X

j \j \ j \

, (, ( , (

( ,( , ( ,
.
Aadar, soluia sistemului este perechea de numere reale (1, 1).

b) Forma matriceal a sistemului de ecuaii este: AX = B, unde
2 3 1
, ,
5 7 3
x
A B X
y

j \ j \ j \

, ( , ( , (

( , ( , ( ,
.
Deoarece det(A) = 1, matricea A este inversabil i soluia ecuaiei matriceale este X = A
1
B.
Dar
1 * *
7 3
1
det( )
5 2
A A A
A


j \

, (

( ,
.
85
Rezult c
7 3 1 2
5 2 3 1
X

j \j \ j \

, (, ( , (

( ,( , ( ,
.
Aadar, soluia sistemului de ecuaii este perechea de numere reale (2, 1).

c) Forma general a sistemului de ecuaii este:
5
6 5 2
x y
x y

,
iar forma matriceal este:
AX = B, unde
1 1 5
, ,
6 5 2
x
A B X
y

j \ j \ j \

, ( , ( , (

( , ( , ( ,
.
Deoarece det(A) = 1, rezult c A este matrice inversaibl, iar soluia ecuaiei matriceale este:
X = A
1
B, unde
1 *
5 1
6 1
A A


j \

, (

( ,
.
Se obine
5 1 5 23
6 1 2 28
X

j \j \ j \

, (, ( , (

( ,( , ( ,
.

Aadar, soluia sistemului de ecuaii este perechea de numere reale (23, 28).

d) Forma matriceal a sistemului este ecuaia matriceal AX = B unde:
2 1 3 6
4 1 1 , 10 ,
3 1 2 1
x
A B X y
z

j \ j \ j \
, ( , ( , (

, ( , ( , (
, ( , ( , (

( , ( , ( ,
.
Avem c det(A) = 30, deci exist
1 *
1 5 4
1 1
11 5 14
det( ) 30
7 5 2
A A
A

j \
, (

, (
, (

( ,
.
Soluia ecuaiei matriceale este:
1
1 5 4 6 60 2
1 1
11 5 14 10 30 1
30 30
7 5 2 1 90 3
X A B


j \j \ j \ j \
, (, ( , ( , (

, (, ( , ( , (
, (, ( , ( , (

( ,( , ( , ( ,
.

Aadar, soluia sistemului de ecuaii este tripletul de numere reale (2, 1, 3).

e) Forma general a sistemului de ecuaii este:

6 3 5 3
4 6 5 3
2 3 10 2
x y z
x y z
x y z
+

,

iar forma matriceal este AX = B, unde

6 3 5 3
4 6 5 , 3 ,
2 3 10 2
x
A B X y
z

j \ j \ j \
, ( , ( , (

, ( , ( , (
, ( , ( , (

( , ( , ( ,
.
Avem c det(A) = 300 @ 0, deci exist
1 *
45 15 15
1 1
50 50 50
det 300
24 12 48
A A
A

j \
, (

, (
, (

( ,
,
86
iar soluia ecuaiei matriceale este:
1
1
2
45 15 15 3 150
1 1 1
50 50 50 3 100
300 300 3
24 12 48 2 60
1
5
X A B

j \
, (

j \ j \ j \
, (
, ( , ( , (

, (
, ( , ( , (
, ( , ( , ( , (

( , ( , ( ,
, (
, (
( ,
.
Rezult c soluia sistemului de ecuaii este tripletul
( )
1 1 1
, ,
2 3 5
.

f) Forma matriceal a sistemului de ecuaii este:
AX = B unde
1 1 1
2 5 3 , ,
1 3 2
a x
A B b X y
c z
j \ j \ j \
, ( , ( , (

, ( , ( , (
, ( , ( , (

( , ( , ( ,
.
Avem c det(A) = 1, deci exist
1 * *
1 5 8
1
1 3 5
det( )
1 2 3
A A A
A


j \
, (

, (
, (

( ,
, iar soluia ecuaiei
matriceale este
1
1 5 8 5 8
1 3 5 3 5
1 2 3 2 3
a a b c
X A B b a b c
c a b c


+

= = = +


+
.
Rezult c soluia sistemului de ecuaii este tripletul de numere

( a + 5b 8c, a 3b + 5c, a 2b + 3c).

E5. Rezolvare:
Un sistem de n ecuaii cu n necunoscute este de tip Cramer dac determinantul matricei
sistemului este nenul.
a) Matricea sistemului este
1 8
3 9
j \

, (
( ,
A cu det(A) = 33 @ 0.
Rezult c sistemul este de tip Cramer i are soluia unic:
,
det( ) det( )

dx dy
x y
A A
, unde
5 8
133
11 9

dx i
1 5
4
3 11
dy .
Rezult c:
133 4
,
33 33
x y .

b) Matricele asociate sistemului sunt:
1 5 1
,
3 15 4
j \ j \

, ( , (
( , ( ,
A B ,
j \

, (
( ,
x
X
y
.
Avem c det(A) = 0.

Rezult c sistemul nu este de tip Cramer.

87
c) Avem c
3 4 2
5 1 3
1 6 1
j \
, (

, (
, (

( ,
A , cu det(A) = 3 @ 0 i
3
6
4
j \
, (

, (
, (

( ,
B .
Rezult c sistemul este de tip Cramer i are soluia:
, ,
det( ) det( ) det( )

y
z
d
d dx
x y z
A A A
, unde:
3 4 2 3 3 2 3 4 3
6 1 3 65; 5 6 3 4, 5 1 6 101
4 6 1 1 4 1 1 6 4
x y z
d d d

= = = = = =

.
Rezult c
65 4 101
, ,
3 3 3
x y z .

d) Matricea sistemului de ecuaii este
1 2 2
2 1 1
1 1 1
j \
, (

, (
, (

( ,
A cu det(A) = 6 @ 0, deci sistemul este
de tip Cramer.
10 2 2 1 10 2 1 2 10
2 1 1 36, 2 2 1 24, 2 1 2 36
4 1 1 1 4 1 1 1 4x y z
d d d .
Rezult c soluia sistemului este:
6; 4, 6
det( ) det( ) det( )

y
x z
d
d d
x y z
A A A
.

E6. Rezolvare:
a)
2 4
2 5 9
+

x y
x y

Matricele asociate sistemului sunt:
1 2 4
, ,
2 5 9
j \ j \ j \

, ( , ( , (
( , ( , ( ,
x
A B X
y
.
Avem c det(A) = 1,
4 2 1 4
2; 1
9 5 2 9

x y
d d .
Rezult c soluia sistemului de ecuaii este dat de formulele lui Cramer:
2, 1
det( ) det( )

dx dy
x y
A A
.
b)
2 5 1
3 7 2
+

x y
x y

Matricea sistemului de ecuaii este
2 5
3 7
j \

, (

( ,
A cu det(A) = 1.
Rezult c sistemul este de tip Cramer i soluia se afl cu formulele lui Cramer:
,
det( ) det( )

y
x
d
d
x y
A A
, unde
1 5
3
2 7

x
d ,
2 1
1
3 2


y
d .
Aadar, soluia sistemului de ecuaii este x = 3, y = 1.
88
c)
4 3 17
6 5 3
x y
x y
+ =

+ =
.
Matricea sistemului de ecuaii este
4 3
6 5
j \

, (
( ,
A cu det(A) = 2. Rezult c sistemul este de tip
Cramer i soluia se afl cu formulele lui Cramer:
,
det( ) det( )

y
x
d
d
x y
A A
,
unde:
17 3 4 17
94, 114
3 5 6 3


x y
d d .
Se obine soluia sistemului de ecuaii: x = 47, y = 57.

d)
2
2 3 5
3 3 4
+ +

+ +

x y z
x y z
x y z

Matricea sistemului este
1 1 1
2 3 1
3 1 3
j \
, (

, (
, (
( ,
A cu det(A) = 6.
Rezult c sistemul de ecuaii este de tip Cramer i soluia se afl folosind formulele lui
Cramer:
, ,
det( ) det( ) det( )

y
x z
d
d d
x y z
A A A
,
unde
2 1 1 1 2 1 1 1 2
5 3 1 6; 2 5 1 6; 2 3 5 0
4 1 3 3 4 3 3 1 4

x y y
d d d .
Rezult c soluia sistemului este: x = y = 1, z = 0.

e)
2 4 2
3 4 13
2 3 9
+

+ +

x y z
x y z
x y z

Matricea sistemului este:
1 2 4
3 4 1
2 1 3
j \
, (

, (
, (

( ,
A cu det(A) = 55.
Rezult c sistemul de ecuaii este de tip Cramer i soluia se afl cu formulele lui Cramer:
, ,
det( ) det( ) det( )

y
x z
d
d d
x y z
A A A
, unde
2 2 4 1 2 4
13 4 1 110; 3 13 1 220
9 1 3 2 9 3

x y
d d ,
1 2 2
3 4 13 167
2 1 9

z
d .
Rezult c soluia sistemului de ecuaii este: x = 2, y = 4, z = 3.
89
f) Sistemul de ecuaii are urmtoarea form general:
2 3 1
3 2 4
3 2 10
+ +

+ +

x y z
x y z
x y z
.
Matricea sistemului de ecuaii este
2 1 3
1 3 2
1 3 2
j \
, (

, (
, (

( ,
A cu det(A) = 42.
Rezult c sistemul este de tip Cramer i soluia se calculeaz cu formulele lui Cramer:
, ,
det( ) det( ) det( )

y
x z
d
d d
x y z
A A A
, unde:
1 1 3 2 1 3 2 1 1
4 3 2 126; 1 4 2 42, 1 3 4 84
10 3 2 1 10 2 1 3 10x y z
d d d .
Rezult c soluia sistemului de ecuaii este: x = 3, y = 1, z = 2.

E7. Rezolvare:
a) Calculm
3 2 1
det( ) 4 1 2 9 8 20 5 24 12 20
5 2 3

+ +

A .
Rezult c A este matrice inversabil i
1 *
7 4 5
1 1
22 4 10
det( ) 20
3 4 5

j \
, (

, (
, (

( ,
A A
A
.
Aadar, soluia sistemului de ecuaii este X = A
1
B, adic:
7 5 5 4 20 1
1 1
22 4 10 8 40 2
20 20
3 4 5 8 60 3
j \ j \ j \ j \
, ( , ( , ( , (

, ( , ( , ( , (
, ( , ( , ( , (

( , ( , ( , ( ,
X .

b) Sistemul de ecuaii este:
3 2 4
4 2 8
5 2 3 8
x y z
x y z
x y z

+ + =

+ =

+ + =
.

c) Matricea sistemului este
1 2 1
4 1 2
5 2 3
A


.
Avem c det(A) = 20.

Formulele Cramer sunt: , ,
det( ) det( ) det( )

y
x z
d
d d
x y z
A A A
,
unde
4 2 1 3 4 1 3 2 4
8 1 2 20, 4 8 2 40, 4 1 8 60
8 2 3 5 8 3 5 2 8x y z
d d d .
Se obinem soluia: x = 1; y = 2, z = 3.
90
E8. Rezolvare:
a)
4 ( 2)
2 3 9
x y
x y

+ =

+ =
.
Eliminm necunoscuta x din a doua ecuaie nmulind prima ecuaie cu (2) i adunnd-o la a
doua.
Se obine sistemul echivalent:
4 4 3
~ ~
1 1 1
+x y x y x
y y y
.
Rezult c soluia sistemului de ecuaii este perechea (3, 1).

b)
2 3
2 0
+

x y
x y

Permutm cele dou ecuaii i observm sistemul:
2 0 ( 2)
2 3
x y
x y

+ =

+ =

Eliminm necunoscuta x din a doua ecuaie nmulind prima ecuaie cu (2) i adund-o la
cealalt.
Se obine:
2 0
3 3
x y
y
+ =

=
.
Rezult c y = 1 i x = 2. Aadar soluia sistemului de ecuaii este perechea (2, 1).

c)
1 ( 1)
2 2 1
2 2
x y z
x y z
x y z

+ + =

+ + =

+ =

.
Eliminm x din ecuaia a doua i a treia pstrnd prima ecuaie neschimbat.
Rezult sistemul de ecuaii:
1
2 2 2
2 1
x y z
y z
y z
+ + =

+ =

+ =

Eliminm y din ecuaia a treia nmulind ecuaia a doua cu 2 i adunnd-o la ultima ecuaie.
Se obine:
1
2
3 3
x y z
y z
z

+ + =

+ =

=

Pornind de la ultima ecuaie a sistemului spre prima ecuaie se obine: z = 1, y = 1, x = 3.
Aadar, soluia sistemului de ecuaii este tripletul (3, 1, 1).

d) Permutm ecuaia nti cu a patra i se obine sistemul echivalent:
6 ( 4); ( 6); ( 2)
4 6 3 0
6 10 10 8
2 5 3 17
x y z
x y z
x y z
x y z

+ + =

+ =

+ + =
(1)
Eliminm necunoscuta x din a doua, a treia i a patra ecuaie, pstrnd prima ecuaie neschimbat.
Pentru aceasta nmulim succesiv prima ecuaie cu 4, 6, 2 i o adunm la a doua, a treia,
respectiv a patra ecuaie a sistemului (1).
91
Se obine sistemul echivalent:
6
10 7 24
4 16 28 : 4
3 5
x y z
y z
y z
y z
+ + =

+ =
.
mprim ecuaia a treia cu 4 i o permutm cu a doua ecuaie dup care procedm la
eliminarea necunoscutei y din ultimele dou ecuaii raportndu-se la a doua ecuaie a
sistemului. Se obin sistemele echivalente:
6
4 7 10; ( 3)
10 7 24
3 5
x y z
y z
y z
y z
+ + =

+ =


6
4 7
47 94
13 26
x y z
y z
z
z
+ + =

=
.

Din ultimele dou ecuaii se obine z = 2, apoi se obine y = 1 i x = 3.
Aadar soluia sistemului este tripletul (3, 1, 2).

e) Eliminm necunoscuta x din ecuaiile a doua, a treia i a patra nmulind prima ecuaie cu
(2), (2) i (1) i adunnd-o respectiv la a doua, a treia i a patra ecuaie.
Se obine sistemul echivalent:
3 1
4 3
4 6
0
x y z
y z
y z
y
+ =

+ =

+ =

=
.
nlocuind y = 0 n ecuaia a doua i a treia se obin dou ecuaii contradictorii: 4z = 3 i 4z = 6.
Rezult c sistemul este incompatibil.

f) Eliminm x din ecuaia a doua, a treia i a patra. Se obine sistemul echivalent.
2 4
3 2
3 2
3 2
x y z
y z
y z
y z

+ + =

=

Eliminm y din ecuaia a treia i a patra, raportndu-ne la ecuaia a doua. Se obine:
2 4
3 2
0 0
0 0
x y z
y z
z
z

+ + =

=

Rezult c z poate fi orice numr real sau complex. Notm , z = i se obine:
3 2 y = i 5 6 x= +
Aadar sistemul este simplu nedeterminat i mulimea soluiilor este:
{ } ( 5 6, 3 2, ) S = +
92
g) Permutm prima i a doua ecuaie ntre ele. Se obine sistemul echivalent:
2 3 0 ( 2); ( 2); ( 4)
2 3 1
2 10 8 1
4 15 9 0
x y z
x y z
x y z
x y z

+ =

+ =

+ =

+ =

Eliminm x din a doua, a treia i a patra ecuaie. Se obine sistemul echivalent:
2 2 0
2 3 0
1
7 7 1
7
~
14 14 1 1
14
23 21 0
23 21 0
x y z
x y z
y z
y z
y z
y z
y z
y z
+ =

+ =

+ =
+ =

+ =

+ =

+ =

=
.
Se observ c a doua i a treia ecuaie sunt contradictorii.

Rezult c sistemul este incompatibil.

h) Sistemul se scrie sub forme echivalente astfel:
2 3 2 3 ( 2)
~
3 7
2 3 1
x y z x y z
y z
x y z

= =

+ = =

Se consider z necunoscut secundar, notat parametric , z a = i se obine
3 7, 10 y x = = .
Soluia sistemului este mulimea { } (5 10, 3 7, ) S =

i) Sistemul se scrie sub forma echivalent succesiv:
2 10 2 10
~
3 2 7 4 4 23
a b c a b c
a b c b c
+ = + =

= =
.
Se ia , c = i se obine
4 23 2 3
,
4 2
x
b a

= = .
Aadar, mulimea soluiilor sistemului de ecuaii este
2 3 4 23
, ,
2 4
S


=


.

j) Sistemul este echivalent cu:
1 1
3 0 ~ 3 0
2 2 0 8 0
x y z x y z
y z z y
y z y

+ + = + + =

= + =

= =
.

Rezult c y = 0, z = 0 i x = 1.

Aadar, sistemul este compatibil determinat cu soluia tripletul (1, 0, 0).

93
Sintez

S1. Rezolvare:
a) Sistemul este de tip Cramer dac determinantul matricei sistemului este nenul.
Aadar, avem condiia:
2
2
1 1
det( ) 1 2 1 4
2

m
A m
m m
.
Din condiia 4 m
2
@ 0 rezult c m i Z \ {2, 2}.
Soluia sistemului se calculeaz cu formulele lui Cramer: , ,
det( ) det( ) det( )

y
x z
d
d d
x y z
A A A

unde
3 2 2 2
2
2 1
1 2 1 2 8 4 (2 1) 4(2 1) (2 1)(4 )
2 2

+ + + + + +

x
m m
d m m m m m m m m
m
.

2
1 2 1
1 1 1 2 5 2 (2 1)( 2)
2 2
y
m
d m m m m
m
= = + + = + +

,

3 2 2
2
1 2
1 2 1 2 6 2 4 ( 2)(2 2 2)
2

+ + + +
z
m m
d m m m m m m
m m
.
Se obine soluia sistemului:
2
2 1 2 2 2
2 1, ,
2 2
+ +
+

m m m
x m y z
m m
.

b) Punem condiia: det(A) @ 0, adic:
2
1 1
2 1 2 2 3 1 (2 1)( 1)
2 1

+ +
m
m m m m
m
.
Sistemul este de tip Cramer dac
1
\ , 1
2
m Z i soluia se calculeaz cu formulele:
, ,
det( ) det( ) det( )

y
x z
d
d d
x y z
A A A
, unde
2
8 1 1 8 1 1 8
6 1 2 14 8, 2 6 2 10( 1) , 2 1 6 6 16
4 2 1 4 1 2 4

+ + +
x y z
m m
d m d m d m
m m
.
Se obine soluia:
2
14 8 10 6 16
, ,
( 1)(2 1) 2 1 ( 1)(2 1)
m m
x y z
m m m m m

= = =
+ + + +
.

94
S2. Rezolvare:
Sistemul de n ecuaii cu n necunoscute nu este de tip Cramer dac determinantul matricei
sistemului este nul: det(A) = 0.
a) Avem:
3 2 2 2
1 1 1
det( ) 1 1 4 4 ( 1) 4( 1) ( 1)( 4)
1 2
+
+ + + +

m
A m m m m m m m m m
m

( 1)( 2)( 2) + + m m m .
Condiia det(A) = 0 conduce la m i {2, 1, 2}.
b)
2 3 2
19
det 0 3 1 0 5 19 0
5
3 1 1
+

m
A m m m .

S3. Rezolvare:
a) Forma simpl a sistemului de ecuaii este:
5 6 28
4 11

x y
x y
.
Matricele asociate sistemului sunt:
5 6 28
, ,
4 1 11
j \ j \ j \

, ( , ( , (

( , ( , ( ,
x
A B X
y
.
Rezolvarea sistemului prin metoda matriceal:
Forma matriceal a sistemului este AX = B. det(A) = 19 @ 0.
Rezult c exist
1 *
1
det

A A
A
, adic
1
1 6
1
4 5 19

j \

, (

( ,
A i soluia ecuaiei matriceale este
matricea
1 6 28
1
4 5 11 19
j \ j \

, ( , (

( , ( ,
X .

Se obine
38 2
1
57 3 19
j \ j \

, ( , (
( , ( ,
X .
Aadar soluia sistemului de ecuaii este perechea (2, 3).

Rezolvarea sistemului prin metoda lui Cramer.
Avem c det(A) = 19, deci sistemul este de tip Cramer i soluia lui se calculeaz cu
formulele lui Cramer:
,
det( ) det( )

y
x
d
d
x y
A A
unde
28 6 5 28
38, 57.
11 1 4 11
x y
d d

= = = =


Rezult c soluia sistemului este:
x = 2; y = 3.

Rezolvarea sistemului prin metoda lui Gauss.
Forma simpl a sistemului este:
4
5 6 28
5
4 11
x y
x y

=
.
95
Eliminm necunoscuta x din a doua ecuaie, nmulind prima ecuaie cu
4
5
i adunnd-o la a
doua. Se obine sistemul echivalent:
5 6 28
19 57
5 5

x y
y
.
Din a doua ecuaie rezult y = 3 iar din prima ecuaie se obine x = 2.

S4. Rezolvare:
a) Matricele asociate sistemului sunt:
1 1 2 2 2
1 1 ; 1 ;
0 1
i i x
A i i B X y
i i i z

+ +

= = =.
Determinantul matricei A este det(A) = i @ 0.
Sistemul este de tip Cramer i soluia se afl cu formulele:
, ,
det( ) det( ) det( )

y
x z
d
d d
x y z
A A A
, unde
2 2 1 2
1 1 1
1 0
x
i i
d i i
i i
+ +
= =

;
1 2 2 2
1 1 1 0
1
+ +


y
i i
d i
i i i
;
1 1 2 2
1 1
0 1
+


z
i
d i i
i i
.
Se obine soluia x = i, y = 0, z = 1.

b) Forma simpl a sistemului este:
3 3 4 2 3 3 4 2
10 4 10 6 ~ 5 2 5 3
6 6 6 0 0
x y z x y z
x y z x y z
x y z x y z

+ = + =

+ = + =

+ = + =

Matricele asociate sunt:
3 3 4 2
5 2 5 , 3 ,
1 1 1 0
j \ j \ j \
, ( , ( , (

, ( , ( , (
, ( , ( , (

( , ( , ( ,
x
A B X y
z
.
Avem c det(A) = 3 @ 0. Rezult c sistemul este de tip Cramer i soluia se calculeaz cu
formulele:
, ,
det( ) det( ) det( )

y
x z
d
d d
x y z
A A A
unde d
x
= 3, d
y
= 3, d
z
= 6.
Se obine soluia: x = 1, y = 1, z = 2.

S5. Rezolvare:
a) Formula simpl a sistemului este:
2 4 3 11
7 3 5 6
3 8 15
6 5 11 4
+

x y z
x y z
x y z
x y z

Pentru uurina calculelor vom permuta n cadrul fiecrei ecuaii termenii cu necunoscutele x
i y i totodat vom schimba ntre ele prima i a treia ecuaie. Se obine sistemul echivalent:
96
3 8 15 4; 3; 5
4 2 3 11
3 7 5 6
5 6 11 4
y x z
y x z
y x z
y z z

+ =

+ =

+ + =

+ + =
.
Eliminm necunoscuta y din ecuaiile a II-a, a III-a, a IV-a, obinnd
3 8 15
10 29 49
16 19 51
21 29 71
y x z
x z
x z
x z
+ =

+ =

=
.
Din ecuaia a doua i a patra se obine, dup adunarea lor, 11x = 22, deci x = 2.
Pentru x = 2 din ecuaia a doua se obine z = 1.
Perechea x = 2, z = 1 verific i ecuaia a treia i a patra.
Din prima ecuaie se obine y = 17.
Aadar, soluia sistemului de ecuaii este tripletul (2, 1, 1).

b) Sistemul se scrie sub urmtoarea form echivalent:
2 2
3 5
5 7
2 3 3 14
x y z
x y z
x y z
x y z
+ + =

+ + =

+ + =

+ =
.
Schimbm prima ecuaie cu a doua i apoi eliminm din celelalte ecuaii necunoscuta x:
3 5 3 5 ( 2); ( 1); ( 2)
5 8
2 2
~ ~
2 4 12
5 7
3 5 4
2 3 3 14
x y z x y z
y z
x y z
y z
x y z
y z
x y z

+ + = + + =


=
+ + =

+ =
+ + =


= + =

3 5
3 5
5 8 5 8 ( 2); ( 5)
~ ~
11 22
2 6
22 44
5 3 4
x z y
x z y
z y z y
y
z y
y
z y
+ + =
+ + =


+ = + =

=
=

=
+ =
.
Din ultimele dou ecuaii se obine y = 2, apoi z = 2, x = 1.
Aadar soluia sistemului iniial este tripletul (1, 2, 2).

c) Sistemul se scrie n urmtoarea form echivalent:
3 1 ( 2); ( 1); ( 1)
2 2 1
3
2 3 1
x y z
x y z
x y z
x y z

+ =

+ =

+ + =

+ =

Se elimin necunoscuta x din ecuaiile a doua, a treia i a patra i se obine sistemul echivalent:
3 1
4 3
4 4
0 2
+

x y z
y z
z
y z

Din ultimele dou ecuaii se obine c: y = 2, z = 1 soluii care nu verific ecuaia a doua.
Rezult c sistemul este incompatibil.
97
d) Sistemul se scrie sub urmtoarea form echivalent:
4 11
3 2 4 4 ;
3 3
4 5 7 8
11 31 47 68
x y z
x y z
x y z


+ + =

+ + =

=

Eliminm x din a doua i a treia ecuaie obinnd sistemul echivalent:
3 2 4 4
3 2 4 4
23 37 8
~ 23 37 8
3 3 3
23 37 32
115 185 160 3
3 3 3 5
x y z
x y z
y z y z
y z
y z
+ + =


+ + =


+ = + =

+ =


Se observ c ultimele dou ecuaii sunt contradictorii.
Rezult c sistemul de ecuaii este incompatibil.

e) Sistemul se scrie sub urmtoarele forme echivalente:
5
2 7 4 0 ; ( 6)
2 7 4 0
2
39
5 2 8 0 ~ 2 0 ~
2
12 3 20 0
39 4 0
2 7 2 0 2 7 4 0
~ 39 2 0 ~ 39 2 0
39 2 0 0 0
x y z
x y z
x y z y z
x y z
y z
x y z x y z
y z y z
y z z


+ = + == + =

+ =

+ =


+ = + =

+ = + =

+ = =

Rezult c z poate fi orice numr real sau complex.
Notm , z i apoi se obine c
2 71
;
39 39
y x

= = .
f) Eliminm necunoscutele x i obinem:
4 (2 3) 0
(4 ) (2 4) 0
9 2(2 3) 8
x y m z
m y m z
y m z

+ + =

+ =

+ =


Rescriem sistemul sub forma:
4 (2 3) 0
4
9 2(2 3) 8 /
9
(4 ) (2 4) 0
+ +

+

x y m z
m
y m z
m y m z

Eliminm y din ecuaia a treia:
2
4 (2 3) 0
9 2(2 3) 8
4 8 12 8( 4)
9 9

+ +

x y m z
y m z
m m m
z

Se obine:
2
2(4 )
2 3

+ +
m
z
m m
;
2
4( 2)
2 3
+

+ +
m
y
m m
;
2
2
2(2 3 4)
,
2 3
+ +

+ +
m m
x m
m m
Z.
98
S6. Rezolvare:
a) Sistemul este compatibil determinat dac i numai dac determinantul matricei sistemului
este nenul.
Avem:
2 1 1
1 1 0
5 4 3( 1)
+

+
m
m m
m
.
Se obine m
2
2m @ 0 m i Z \ {0, 2}.

b) Pentru m = 0 se obine sistemul de ecuaii:
2 0
0
5 4 3 3
+ +

+ +

x y z
x y
x y z
i
2 1 1
1 1 0
5 4 3
j \
, (

, (
, (
( ,
A .
Se gsete c det(A) = 0, deci sistemul nu este de tip Cramer.
Rezolvm sistemul cu metoda lui Gauss.
Rescriem sistemul sub urmtoarea form:
0 ( 2); ( 5)
2 0
5 4 3 3
x y
x y z
x y z

+ + =

+ + =


Eliminm necunoscuta x din a doua i a treia ecuaie pstrnd prima ecuaie neschimbat.
Se obine sistemul echivalent:
0
3 0 ( 3)
9 3 3
x y
y z
y z
=

+ =

+ =

Eliminm necunoscuta y din a treia ecuaie nmulind pe a doua cu (3) i adunnd-o la a
treia:
Avem sistemul:
0
3 0
0 3
x y
y z
z

+ =

=

Se observ c ultima ecuaie este contradictorie (0 = 3) i ca urmare sistemul este incompatibil.
Pentru m = 1 sistemul de ecuaii devine:
2 1
2 2
5 4 3
+

x y
x y z
x y

Rescriem sistemul sub urmtoarea form:
2 2
2 1 ( 4)
4 5 3
z y x
y x
y x
+ =

+ =

+ =

Eliminm pe y din ultima ecuaie raportndu-ne la ecuaia a doua i obinem:
2 2
2 1
3 7
+

z y x
y x
x

Se obin soluiile:
7 11 23
, ,
3 3 3
x y z .

99
Pentru m = 2 sistemul de ecuaii devine:
2 3 2
2 4
5 4 9 3
x y z
x y z
x y z

+ + =

+ + =

+ + =

Determinantul matricei sistemului este zero, deci sistemul nu este de tip Cramer.
Rezolvm sistemul cu metoda lui Gauss.
Sistemul de ecuaii se scrie sub urmtoarea form echivalent:
2 4 ( 2); ( 5)
2 3 2
5 4 9 3
x y z
x y z
x y z

+ + =

+ + =

+ + =


Eliminm x din ecuaiile a doua i a treia pstrnd prima ecuaie neschimbat. Se obine:
2 4
6
17
+ +

x y z
y z
y z

Se observ deja c din ultimele dou ecuaii rezult c 6 = 17, ceea ce este fals.
Aadar, pentru m = 2 sistemul de ecuaii este incompatibil.

S7. Rezolvare:
Determinantul matricei sistemului este
2 2 2
1 1 1
( )( )( ) d a b c b a c a c b
a b c
(vezi exerciiul
rezolvat de la pagina 51 din manual).
Deoarece a @ b @ c rezult c d @ 0 i sistemul este de tip Cramer.
Aplicm formulele lui Cramer i obinem:

x
d
x
d
, unde
2 2
1 1 1
2 ( 2)( 2)( )
4

x
d b c b c c b
b c
(determinant Vandermonde de ordinul 3)
Rezult c
( 2)( 2)
( )( )


b c
x
b a c a
.

y
d
y
d
unde
2 2
1 1 1
2 (2 )( )( 2)
4

y
d a c a c a c
a c
.
Se obine
(2 )( 2)
( )( )


a c
y
b a c b
.

z
d
z
d
, unde
2 2
1 1 1
2 ( )(2 )(2 )
4

z
d a b b a a b
a b
.
Se obine
(2 )(2 )
( )( )


a b
z
c a c b
.

100
S8. Rezolvare:
a)
2 1 3
3 2 1 1
2 2 1
j \
, (

, (
, (

( ,
m m
A m m
m m
; det( ) 0 6 ( 2) 0 {0, 2} A m m m .

b) Sistemul nu este de tip Cramer dac det(A) = 0, deci pentru m i {0, 2}.

c) Pentru m i Z \ {0, 2} soluia sistemului este dat de formulele lui Cramer:
, ,
det( ) det( ) det( )

y
x z
m m
d
d d
x y z
A A A
unde
1 3
3 2 1 1 3(5 6)
2 2 1

x
m
d m m m
m

2 1 1
3 3 1 3( 2)
2 2 1

+

y
m m
d m m
m
,
2 1 3 1
3 2 1 3 24( 2)
2 2 2z
m
d m m
m m
.
Se obine soluia:
5 6 2 4
; ,
2 ( 2) 2 ( 2)m m m
m m
x y z
m m m m m
.

d)
2 4)
5 6 2 4 5 6 2 8 16
2 1 1 1
2 ( 2) ( 2) 2 ( 2)
m
m m m
m m m m m
x y z
m m m m m m m

+ +
+ > > >2
5 6 2 6
1 0
2 ( 2) 2 ( 2)
m m m
m m m m
+ +
> >

.
Tabelul de semn pentru expresia fracionar este:
m 2 0
3
2
2 +
2m
2
m + 6 0 + + + + + + 0
2m(m 2) + + + + + + + 0 0 + + + +
2
2 6
2 ( 2)
m m
m m
+

0 + + + | 0 + + |
Soluia inecuaiei este mulimea: ( )
3
2, 0 , 2
2
S
j \

, (
( ,
.

S9. Rezolvare:
a) Determinantul matricei sistemului este:
2 1 1
1 1 1 1
1 1 2
d .
Rezult c sistemul este de tip Cramer i soluia este dat de formulele:
( ) , ( ) , ( )
y
x z
d
d d
x a y a z a
d d d
, unde
4
1 1 1
2 1 1 1 2
4 1 2
a a
x
d ,
2 1 1
1 2 1 4 3 2 1
1 4 2
a a a
y
a
d + ,
2 1 1
1 1 2 4 2
1 1 4
a a a
z
a
d .
Se obine soluia: x(a) = 1 2
a
, y(a) = 4
a
+ 3 2
a
1, z(a) = 4
a
2
a
, a i Z.
101
b) y(a) > 1 a
4
+ 3 2
a
1 > 1 4
a
+ 3 2
a
2 > 0.
Notm 2
a
= m i se obine inecuaia m
2
+ 3m 2 > 0.
Dar m
2
+ 3m 2 = 0 pentru m i {1, 2}.
Tabelul de semn pentru expresia m
2
+ 3m 2 este:

m 1 2 +
2m
2
+ 3m 2 0 + + + + 0

Soluia inecuaiei cu necunoscuta m este: m i (1, 2).
Revenind la notaia fcut se obine c 2a i (1, 2) adic a i (0, 1).

S10. Rezolvare:
Sistemul este compatibil determinat dac determinantul matricei sistemului este nenul.
Aadar, avem condiia:
1 1
1 1 2 0 0 (1 ) 0 0
1 2 1

+ + + i 1 .
Rezult c rspunsul corect este b)

S11. Rezolvare:
Matricele asociate sistemului sunt:
2 1 3 1
1 1 1 ; 1 ;
1 2
x
A B X y
m m z
j \ j \ j \
, ( , ( , (

, ( , ( , (
, ( , ( , (
( , ( , ( ,
; det(A) = 3m + 6 = 3(m 2).
Dac m @ 2, atunci det(A) @ 0, atunci det(A) @ 0 isistemul este compatibil determinat cu
soluia dat de formulele:
, ,
det( ) det( ) det( )
y
x z
d
d d
x y z
A A A
= = = , unde d
x
= 4(m 2), d
y
= 2(m 2), d
z
= 3(m 2).
Se obine soluia
4 2
, , 1, 2
3 3
x y z m .
Dac m = 2 sistemul devine:
2 3 1
1
2 2 2
x y z
x y z
x y z
+ +

+ +


Deoarece det(A) = 0, sistemul nu este de tip Cramer.
Pentru rezolvare aplicm metoda lui Gauss.
Sistemul este echivalent cu urmtoarele sisteme:
1 1 ( 2) 1
2 3 1 3 3 ( 1) ~ 3 3
2 2 2 0 0 3 3
x y z x y z x y z
x y z y z y z
x y z z y z
+ = + = + =

+ + = + = + =

+ + = = + =
.
Rezult c , z = ,
3 4
,
3 3
y x

.
Aadar, pentru m = 2 sistemul este compatibil nedeterminat cu mulimea soluiilor:
4 3
, ,
3 3
S


=


.
102
S12. Rezolvare:
Dac sistemul de ecuaii are numai soluia nul rezult c este de tip Cramer i se pune
condiia ca det(A) @ 0, unde A este matricea sistemului.
Avem
2
1 1
det( ) 1 2 2
1 1 1
m
A m m m + +

.
Dac m
2
+ m + 2 = 0, rezult c m i {1, 2}, iar det(A) @ 0 pentru m i Z \ {1, 2}.
Rspunsul corect este a).

S13. Rezolvare:
Notm cu x, y, z debitul robinetului I, debitul robinetului II, respectiv debitul robinetului III.
Se obine sistemului de 3 ecuaii liniare cu 3 necunoscute:
2 3 6 220
3 2 6 210
2 2 3 145
x y z
x y z
x y z
+ +

+ +

+ +


Matricea sistemului are determinantul d = 9. Rezult c sistemul este de tip Cramer i soluia
este dat de formulele , ,
y
x z
d
d d
x y z
d d d
= = = .
Se obine x = 20 hl, y = 30 hl, z = 15 hl.

S14. Rezolvare:
Notm cu t, f, F vrstele tatlui, fiului mic i fiului mare.
Din datele problemei se obin urmtoarele relaii ntre t, f, F.
1 1
( 7); 15 ( 15)
6 2
f t F t + + + ,
adic
15
2
t
F

i f + 18 + F + 18 = t + 18.
Aceste relaii se constituie n sistemul de 3 ecuaii liniare cu 3 necunoscute f, F, t.
6 7
2 15
18
f t
F t
f F t

.
Matricea A a sistemului are det(A) = 4 @ 0, deci sistemul este de tip Cramer.
Se obin soluiile f = 7, F = 10, t = 35.

S15. Rezolvare:
a) Pentru m = 1 i n = 5 se obine sistemul de ecuaii:
2 2
2 5
2 3 1
x y z
x y z
x y z
+

+ +

+ +

.
Matricea A a sistemului are
1 1 2
det( ) 2 1 1 10
1 2 3
A

.
Rezult c sistemul este de tip Cramer i soluia este dat de formulele lui Cramer.
103
30 10 0
3; 1; 0
det( ) 10 det( ) 10 det( ) 10
y
x z
d
d d
x y z
A A A.
b) Fie A matricea sistemului de ecuaii:
1 2
2 2 1 1
1 2 3
m
A m
j \
, (

, (
, (
( ,
cu det(A) = 5(m 3).
Se observ c det(A) = 0 dac m = 3.
Dac m i Z \ {3}, det(A) @ 0 i sistemul este compatibil determinat cu soluia dat de
formulele lui Cramer:
17 4 3 12
det( ) 5( 3)
x
d m n mn
x
A m


5( 3) 4 2 9
, ,
det( ) 5( 3) det 5( 3)
y
z
d
d n mn m n
y z n
A m A m
+
= = = =

Z.
Dac m = 3, det(A) = 0, caz n care vom rezolva sistemul cu metoda lui Gauss.
Avem urmtorul sistem:
3 2 2 ( 2) , ( 1)
2 5
2 3 1
x y z
x y z n
x y z

+ =

+ + =

+ + =

.
Eliminm necunoscuta x din a doua i a treia ecuaie pstrnd pe prima neschimbat.
Se obine sistemul echivalent:
3 2 2
5 4
5 1
x y z
y z n
y z
+

.
Din acest moment se poate ncepe discuia compatibilitii sistemului referindu-ne la ultimele
dou ecuaii (n 4 = 1 etc.) sau, nc, eliminm y din ultima ecuaie raportndu-ne la a doua.
Se obine sistemul echivalent.
3 2 2
5 4
0 3
x y z
y z n
z n
+

.
Dac n 3 @ 0, adic n = 3, sistemul este compatibil simplu nedeterminat. Se ia , z = Z
i se obine 5 1, 13 1 y x = + = .
Aadar, pentru m = 3, n = 3, mulimea soluiilor este { } ( 13 1, 5 1, ) S = + R .

104
TESTE DE EVALUARE
Testul 1.

1. Rezolvare:
a) A nu este inversabil dac det( ) 0 A = . Se obine ecuaia
2
9 20 0 x x + = cu sluiile:
1 2
5, 4 x x = =
b) Pentru x = 2, se obine matricea
2 0 1
5 1 2
8 2 8
A
j \
, (

, (
, (

( ,
, cu det(A) = 6 i
1 *
12 2 1
1 1
24 8 1
6 6
18 4 2
A A

j \
, (

, (
, (

( ,
.

2. Rezolvare:
a) Sistemul are soluie unic dac determinantul matricei A a sistemului este nenul.

Avem: det(A) @ 0 m
2
+ 10m 9 @ 0.

Se obine m i Z \ {1, 9}.

b) Pentru m = 3 se obine sistemul de ecuaii:
2 1 ( 1); ( 6)
2 2
6 9 3 9
x y z
x y z
x y z

+ + =

+ =

+ + =


Rezolvm sistemul prin metoda lui Gauss.
Obinem succesiv urmtoarele sisteme echivalente:
2 1 2 1
3 1~ 3 1
3 3 3 4 2
x y z x y z
y z y z
y z z
+ + + +

+ +
.
Se obine soluia:
1 1 5
, ;
2 2 2
z y x .
3. Rezolvare:
Modelul matematic al problemei este urmtorul sistem liniar de ecuaii:
3 7 45
5 3 2 28
4 5 5 42
x y z
x y z
x y z
+ +

+ +

+ +


Rezolvm sistemul cu metoda lui Gauss reordonnd mai nti necunoscutele n cadrul fiecrei
ecuaii.
Se obin succesiv urmtoarele sisteme echivalente:
3 7 45 ( 3); ( 5) 3 7 45 3 7 45
3 5 2 28 ~ 4 19 107 4 19 107
5 4 5 42 11 30 183 89 445
y x z y x z y x z
y x z x z x z
y x z x z z

+ + = + + = + + =

+ + = = + =

+ + = = =


ncepnd cu ultima ecuaie a sistemului se obine: z = 5, x = 3, y = 5.
105
Testul 2.

1. Rezolvare:
1 * *
2 3 2 3
1
det( )
1 2 1 2
A A A
A

j \ j \

, ( , (
, ( , (

( , ( ,

1 *
4 4 2
1 1
2 3 1
det( ) 10
4 1 7
B B
B

j \
, (

, (
, (

( ,
.
0 1
1 1
C
j \

, (
( ,
i
1 *
1 1 1 1
1 0 1 0
C C

j \ j \

, ( , (

( , ( ,
.

2. Rezolvare:
1 1 1
4 2 2
6 15 3
A
j \
, (

, (
, (
( ,
cu det(A) = 12 @ 0.
Rezult c soluia ecuaiei matriceale este matricea
1 *
36 12 4 4 12 1
1 1 1
24 9 2 2 168 14
12 12 12
48 21 6 45 36 3
X A B A B

j \j \ j \ j \
, (, ( , ( , (

, (, ( , ( , (
, (, ( , ( , (

( ,( , ( , ( ,
.

3. Rezolvare:
a) Dac A este matricea sistemului, atunci
3 2
1 1 1
det( ) 1 1 1 3
1 1 1
m
A m m m
m
+
+ +
+
.
b) Sistemul de ecuaii este compatibil determinat dac det(A) @ 0.
Dar det(A) = 0, dac m
2
(m + 3) = 0, adic m = 0, m = 3.

c) Pentru m = 2 sistemul de ecuaii devine:
3 1
3 2
3 4
x y z
x y z
x y z
+ +

+ +

+ +

cu
3 1 1
1 3 1
1 1 3
A
j \
, (

, (
, (
( ,
i detA = 20.
Prin regula lui Cramer se obine:
4 1
det( ) 20 5
x
d
x
A
;
6 3 26 13
;
det( ) 20 10 det( ) 20 10
y
z
d
d
y z
A A
.
d) Pentru m = 0 sistemul devine:
1
0
0
x y z
x y z
x y z
+ +

+ +

+ +


Se observ c prima i a doua ecuaie sunt contradictorii (ar rezulta c 1 = 0). Rezult c
pentru m = 0 sistemul obinut este incompatibil.
106
Probleme recapitulative

Soluii

1. Avem

= =


2 3
7 15 37 81
,
10 22 54 118
A A . Se obine sistemul de ecuaie
7 37
3 15 81
b a
b a
+

cu
soluia a = 5, b = 2.

2.
2 2
2
2 2
2
2
x y xy
A
xy x y
j \ +

, (
, (
+
( ,
i se obine egalitatea:
2 2
2 2
2 4 0 4 4
0 4 4 4
2
x y xy x y
y x
xy x y
j \ +
j \ j \
+
, (
, ( , (
, (
+ ( , ( ,
( ,

de unde rezult sistemul de ecuaii
2 2
4 4
2 4
x y x
xy y
+ +

.
Se deosebesc cazurile:

2
0
4 4
y
x x

deci x = 2, y = 0,
2 0 2 0
,
0 2 0 2
n
n
n
A A

= =

.

0 y i astfel 2 x= .

Din prima ecuaie se afl y = 0 fals.

3.
2 3
1 0 0 1 0 0
2 1 0 , 3 1 0
2 2 1 3 3 3 1
A a A a
b ac c ac b c
j \ j \
, ( , (

, ( , (
, ( , (
+ +
( , ( ,
. Din relaia dat, pentru , , a b c Z* se
obine c
+=

+=
0
2 3
i = = 3, 3.
Pentru a = c = b = 0, A = I
3
i vom avea c + =
3 3
( ) I O , deci +=0. Soluia =m,
= , m m Z .

4.
2
0 4 4
1 1 , ( ) 3 4 3
1 1 3 4 3
a a a a a
A a E A a
a a
+
j \ j \
, ( , (
+
, ( , (
, ( , (
+
( , ( ,
. Se obine a = 1.

5. Fie
3
B I A + . Avem
2 3
3
0 0 1
0 0 0 ,
0 0 0
A A O
j \
, (

, (
, (
( ,
i astfel
3
, 3
n
A O n U .
Cu formula binomului lui Newton se obine:


= + + = + + =
0 3 1 2 2 2
3
( 1)
1
2
( 1)
0 1 ,
2
0 0 1
n
n n n n
n n
n
n n
B C I C A C A I nA A n n q* .
107
6.
2 3
1 0 2 1 0 3
0 1 0 , 0 1 0
0 0 1 0 0 1
A A

j \ j \
, ( , (

, ( , (
, ( , (
( , ( ,
.
Prin inducie se obine c
1 0
0 1 0
0 0 1
n
n
A

j \
, (

, (
, (
( ,
etc.

7. a)

+ + + +

= =

+ + + +

2 2
2 2 2
2 2
0 ( ) 0 ( )
0 0 0 0
( ) 0 ( ) 0
a bd b a e a ae b a e
A c c
d a e e bd d a e e ae
.
Se obine
2
, x a e y c ac ce + .

b) Folosim metoda induciei matematice.

Pentru n = 1, a
1
= x, b
1
= y.

Presupunem c = +
3
k
k k
A x A y I . Atunci:

+
= + = + = + + = + +
1 2
3 3 3
( ) ( ) ( )
k
k k k k k k k k k
A x A y I A x A y A x xA yI y A x x y A yx I

Aadar exist
1 1
,
k k k k k
x x x y y y x
+ +
+ cu proprietatea c
1
1 1 3
k
k k
A x A y I
+
+ +
+ deci
egalitatea are loc i pentru k + 1. Aadar are loc pentru oricare nq* .

8.
2
1 0 1 4 8 4
1 2 1 , 4 8 4 4
1 2 1 4 8 4
C C C

j \ j \
, ( , (

, ( , (
, ( , (

( , ( ,
.
= =
3 2 2
4 4 C C C i prin inducie
1
4
n n
C C

.

9. Folosim metoda reducerii sau substituiei.

a)
2
B I A i din a doua ecuaie se obine c:
2
1 1
2 3 3
1 1
A I A
j \
+
, (

( ,
sau
2
1 1 2 1
3
1 1 1 2
A I

j \ j \

, ( , (

( , ( ,
.
Rezult
1 1
1 1
B

j \

, (

( ,
.

10. Egalitatea se scrie:
1 1 1 1 1 1 4 4
1 1 1 1 1 1 4 4
a a
a a
j \j \ j \j \ j \
+
, (, ( , (, ( , (
( ,( , ( ,( , ( ,
sau
2
2
2 1 4 4 1 1
4 4 1 2 1 1
a
a a
a a a
+
j \ j \ + + j \
+
, ( , ( , (
+ + +
( , ( , ( ,
sau

+ +
=+ +
2
2
3 2 2 4 4
4 4
2 2 3
a a
a a
.
Rezult c a = 1.
108
11. Fie
x y
A
z t
j \

, (
( ,
.
Avem succesiv

+ =


1 1 2 4
0 1 0 1 0 2
x y i i x y i
z t z t

+ +
+ =

+
2 4
0 2
x y ix x y it i
z t iz z t

+ +
=

+
2 2 ( ) 2 4
2 2 0 2
x y i x t i
z t iz
.

Se obine x = 1, z = 0, t = 1 i 2 2 4 y i i + deci y = i.

12. a) Se obine
2
4 5 x x + i soluiile

5
1,
4
x .
b) = + + = + + =
3 2
2 3 ( 1)( 3), 1 x x x x x x .

c)
2
2 2
1 1 1 1
1 1 1 1 0 ( 1)
1 1 1 0 1
x x x x
x x x
x x


= + +
+
2 2
1 1
1 1 0 ( 1) ( 2 2), {1}
1 0 1
x
x x x x
x


13. a)
1 1
0 ( ) ( )( ) 0 1 ( )( )( )
0 ( ) 0 1
x ab x ab
a x b x a a x b x b a x b x b a
b x a x b a


.
Se obine { , } x a b .

b)
2 1 1 2
6 3 3 0,
12 6 6
x x x
x
+ + +
Z.
c)
2 2 2 2
2 2 2 2 2
0 0 1
1 1
( )( )
b x b a
b x b a x a b x b a
x b a b x b a b
x b a b b

+( )( )( ) b x b a x a .
Soluie { , } x a b .

14. Se pune condiia ca determinantul s fie nenul:
a)
3
det( ) A a , deci \{0} a Z .
b)
3 2
det( ) (1 )(1 ) A a a a + + , deci \{0, 1} a Z .

16.
2 2
det( ) ( )( 2 ) (1 ) 3 3 A x m x m m m x mx m m + + + + .
Se pune condiia ca det( ) 0, A x Z deci = <
2 2
9 4(3 ) 0 m m m .
Se obine
( )
4
( , 0) ,
3
m + .
109
17. Avem
1
2 1
1 1
A


j \

, (

( ,
, iar
4 1 1 4
( ) ( ) A A

.

18.= = = = =


1 1 1
1 1 1 1
3 2 3 2 3 2 1 2
( )
2 1 2 1 2 1 2 3
B A A A A


= =


1 2 1 2 1 0
2 3 1 1 1 1
.

19. a)
1 3 1
2 1 4 , det( ) 1
1 1 2
A A

j \
, (

, (
, (

( ,
deci sistemul este un sistem Cramer.

Se obine x = 1, y = 1, z = 1.

b)
1 1 1
2 1 3 , det( ) 6
4 1 5
A A
j \
, (

, (
, (

( ,
. deci sistemul este un sistem de tip Cramer.
Se obine x = 0, y = 1, z = 0.

c)
1 1 1
2 1 2
3 1 4
1 1 3
A
j \
, (
, (

, (
, (

( ,
. Deoarece
1 1 1
2 1 2 1
3 1 4
rezult c rang(A) = 3.
Primele 3 ecuaii sunt ecuaii principale, iar x, y, z necunoscute principale.
Sistemul principal are soluia x = 4, y = 1, z = 3 care nu verific ecuaia a patra. Aadar
sistemul este incompatibil.
Altfel, se arat c ( ) 4 ( ) rang A rang A .

20.
2 1 3
1 2
2 1 2 1
A m
m
j \
, (

, (
, (

( ,
. Sistemul este nedeterminat dac det(A) = 0. Se obine m = 3.
Pentru m = 3 se pune condiie ca ( ) ( ) 2 rang A rang A .
Se obine c
2 1 3 1
3 1 2 1
5 2 1
A
n
j \
, (

, (
, (
( ,
.
Punem condiia ca
2 1 1
3 1 1 0
5 2 n
. Se obine n = 2 i 9 4 13 + .
110
21.
2
1 1
1 2 1
1
2 0 1
m
A
m m
m m

j \
, (

, (

, (

, (
, (
+
( ,
. Calculnd determinanii de ordinul 3 se obin rezultatele:
1
( 1)( 2) m m + ,
2
( 1)( 2) m m ,
2
3
4m .

Se observ c nu pot fi nuli toi cei 3 determinani deci rang(A) = 3.

2 2
2
1 1 0
1 2 1 2
1 2
2 0 1 2
m
m
A
m m m
m m m

j \
, (

, (

, (

, (
, (
+
( ,
.
2 2
2
1 1 0
1 2 1 2
det( )
1 2
2 0 1 2
m
m
A
m m m
m m m

+
.
nmulim cu m prima coloan i adunm rezultatul la a doua coloan. Rezult:

2 2
2 2
1 0 1 0
1 2 1 2
det( ) 0
2 1 2
2 2 1 2
m m
A
m m m
m m m m

+

deoarece exist dou coloane egale.
Aadar ( ) 3 ( ) rang A rang A deci sistemul este compatibil pentru oricare mZ.
Rspuns corect c) A .

PARTEA a II-a
ELEMENTE DE
ANALIZ~ MATEMATIC~
Capitolul 1. Limite de func\ii
1.1. Mul\imi de puncte pe dreapta real`
1.4. Calculul limitelor de func\ii
1.4.3. Limitele func\iilor trigonometrice
1.5. Opera\ii cu limite de func\ii
1.6. Cazuri exceptate la calculul limitelor de func\ii
1.6.4. Limite fundamentale [n calculullimitelor de func\ii
1.7 Asimptotele func\iilor reale
Teste de evaluare
Capitolul 2. Func\ii continue
2.1. Func\ii continue [ntr-un punct
2.2. Opera\ii cu func\ii continue
2.3. Semnul unei func\ii continue pe un interval
Teste de evaluare
Capitolul 3. Func\ii derivabile
3.1. Derivata unei func\ii [ntr-un punct
3.2. Derivatele unor func\ii elementare
3.3. Opera\ii cu func\ii derivabile
3.3.5 Derivarea func\iilor inverse
3.4. Derivata de ordinul doi
3.5 Regulire lui l'Hspital
Teste de evaluare
Capitolul 4. Studiul func\iilor cu ajutorul derivatelor
4.1 Rolul derivatei [nt@i [n studiul func\iilor
4.2. Rolul derivatei a doua [n studiul func\iilor
4.3. Reprezentarea grafic` a func\iilor
Teste de evaluare
Probleme recapitulative
111
PARTEA a II-a. Elemente de analiz` matematic`
Capitolul 1. Limite de func\ii
1.1. Mul\imi de puncte pe dreapta real`
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 113 manual
Exersare
E1. S` se determine mul\imile de minoran\i ]i majoran\i pentru mul\imile:
a)
( ]
A= -3 5 , ; b) A= - ( , ) ; 2 3 c)
[ ]
A= -5 4 , ;
d) A= - ( , ) ( , ) ; 2 1 3 5 U e)
( ] [ ]
A= 1 5 6 11 , , ; U f)
[ ) { } A= -1 1 3 , . U
E2. S` se determine mul\imea minoran\ilor ]i mul\imea majoran\ilor pentru mul\imile:
a) { } A x x x = - = R
2
3 0 ; b) { } A x x x = - R
2
3 0 T ;
c)
{ }
A x x = - R 3 2 T ; d) { } A x x = - R 3 1 T ;
e) { } A x
x
=
-
(0 , ) 2 0 25
3
T , ; f) { } A x
x
= R 0 125 4 0 25 , , ; T T
g) { } A x x = - R log ( ) ;
2
1 2 T h) { } A x x x = - - R log ( ) log ( ) .
2 4
1 3 T
E3. S` se arate c` urm`toarele mul\imi sunt mul\imi m`rginite:
a) { } A x x = sin ; R b) A
n
n
n =
+

2
1
N ;
c) { } A n n n = + - 1 N ; d) A n
n
=
+

N N
48
1
;
e) A
x
x =
+

2
1
2
R ; f) A
x
x x
x =
+
+ +

1
1
2
R .
E4. S` se scrie cu ajutorul intervalelor mul\imile:
a) { } A x x = R T3 ; b) { } A x x = - R 1 2 T ;
c) { } A x x = - R 2 1 U ; d) A x
x
=

R
1
1 T ;
e) A x
x
x
=
-
-

R
1
4
0
2
U ; f) A x
x
x
=
-
-

2
R
2
4
9
1 T ;
g) { } A x
x x x
=
+ +
R 2 1 0 25
1 1
T 6 ( , ) ; h)
{ }
A x x x = - - R 3T 3 .
E5. S` se precizeze care dintre mul\imile urm`toare sunt vecin`t`\i ale num`rului x
0
0 = ,
respectiv x
1
1 =- ;
a) V
1
5 7 = - ( , ) ; b) V
2
1 0 = - ( , ) ; c) V
3
0 = ( , ) ;
d) V
4
1 = - ( , ) ; e) V
5
=N; f) V
6
=Z;
g) V
7
=Q; h) V
8
=R; i) { } V
9
0 =R \ .
112
E6. S` se precizeze care dintre mul\imile urm`toare sunt vecin`t`\i pentru +:
a) V
1
6 = - ( , ) ; b) V
2
100 = ( , ) ; c) V
3
2 = ( , ) ;
d) V
4
10 = - ( , ) ; e) V
5
=Z; f) V
6
=Q;
g) V
7
=R \ Q; h) V
8
=R \ Q; i) V
9
=R;
E7. S` se determine punctele de acumulare [n R pentru mul\imile:
a)
[ )
A= 0 3 , ; b) { } A= 0 3 , ; c) A= - ( , ) ; 3
d) A= - ( , ) ( , ) ; 2 2 3 5 U e) { } A=N \ 0 1 , ; f) { } A=( , ) . 1 2 5 U
E8. S` se demonstreze c` urm`toarele mul\imi sunt nem`rginite (inferior sau superior):
a)
( ]
A= -, ; 3 b) A= - ( , ) ; 1
c) { } A n n
n
= - ( ) ; 1 N d) A
x
x =

1
0 1 ( , ) ;
e) { } A x x = - R 1 2 U ; f) A
x
x
x =
-
-

1
2
2 ( , ) ;
g) { } A x x = N 7 divide .
113
1.4. Calculul limitelor de func\ii
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 134 manual
Exersare
E1. S` se calculeze limitele:
a) lim ;
x3
3 b) lim ;
x0
3
5 c) lim ;
x 2
3
3 d) lim( ) ;
x
x

+
2
2 1
e) lim ;
x
x

- +

p p
1 f) lim( ) ;
x
x x

- +
1
2
3 2 g) lim ( ) ;
x+
+ 5 1
3
h) lim ln .
x-1
3
E2. S` se calculeze:
a) [ ] lim ( ) ;
x
x

+ +
1
2
1 1 b) [ ] lim ( ) ;
x
x x

+ - 2 1
2
c) lim ( ) ;
x
x
-
-
2
3 d) lim ( ) ;
x
x x
-
- + + 3 2
2
e) lim ( ) ;
x
x x
+
- - 5 7
2
f) lim( ) ;
x
x
9
g) limlog ;
x
x
x

>
0
0
3
h) limlog .
,
x
x
x

>
0
0
0 3
E3. S` se calculeze:
a) lim( ) ;
log
x
x
1
2
2
b) lim ;
log ( )
x
x

+
0
1
3
3
2
c) limlog ;
x
x
5
5
2 d) lim log .
x
x
-

3
1
3
E4. S` se studieze existen\a limitei func\iei f [n punctele specificate:
a) { } f f x
x x
x : , ( )
,
, , ; R R =
+
- >

2 3, 1 x x
2
T
5 1 0
1 2
0
b) { } f D f x
x
x
x
: , ( )
, ( , )
, , , . =
+
+

+ R
x x 3, (0, 1)
4 1
1 0
0
Sintez`
S1. S` se determine parametrii reali pentru care:
a)
[ ]
lim ( ) ;
x
a x

- + =
1
1 3 6 b) lim( ) ;
x
ax

+ =
3
5 6 23
c) lim( ) ;
x a
ax x

+ - = 3 3 5 d) lim ;
x a
x

=3
e) lim( ) ;
x
a x ax a

+ + = +
1
2 2
2 11 14 f) lim ;
x a
x
+
=
1
3
3
g) lim ;
x a
x a
-
= -
1
1 h) lim .
x a
ax

= 2 16
S2. S` se studieze existen\a limitei func\iei f D : R pe domeniul de defini\ie:
a) f f x
x x
:( , ) , ( )
, ,
0 1
2
2 2
1
2
1
=

R
log , 0,
1
2
x x

;
b) { } [ ]
f f x x x
x
x
:( , ) , ( ) log , ,
,
. 0 2 3
2
1 2
0 3
2
=

R
, (0, 1) x
114
S3. S` se determine constantele reale pentru care func\ia f are limit` [n punctele specificate:
a) f f x
a x
x x
x : , ( )
( )
,
, ; R R =
+ +
>

=
ax x
2
2 , 1 T
3
0
1
1
b) f f x
x
x a x a x
: , ( )
)
( ) ( ) ,
, R R =
+ -
- + + - >

( ) ( , 1 x +a x
2
1
1 4 1
2
T
x
0
1 = ;
c) f f x
a
x x
ax bx
: , ( ) log , ( , )
,
, R R =
+ +

x +b x
x
, 2
4
T
U
2
2
2 4
6
{ } x
0
2 4 , ;
d) f f x x x
a
bx
a x
: , ( ) , ( , )
,
,
( )
R R =

+
2
4 1 3
8
2
0
x
x
x
, 1
3
T
U
{ } 1 3 , .
S4. S` se studieze existen\a limitei func\iei f D : R [n punctele specificate:
a) { } f f x x x : , ( ) , , , ; R R = -
0
1 0 1
b) { } f f x x x : , ( ) , , , ; R R = - 3 0 3 4
0
c) { } f f x x x x : , ( ) , , , ; R R = - + - 3 5 3 5
0
d) { } f f x
x
x x
x : , ( )
,
, , ; R R =
>

, 1 xT
1
0 1
0
e) { } f f x
x
x x
x : , ( )
,
, , , . R R =
-
+ >

-
2
2
0
1
1 2
1 1 2
, xT2
115
1.4.3. Limitele func\iilor trigonometrice
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 140 manual
Exersare
E1. S` se calculeze:
a) lim ;
x
x

p
6
sin b) lim ;
x
x

p
6
cos c) lim ;
x
x
-
p
4
sin d) lim ;
x
x
-
p
6
cos
e) lim ;
x
x
x

<
p
p
sin f) lim ;
x
x
x

>
p
p
cos g) lim ;
x
x
x

>
2
2
p
p
sin h) lim .
x
x
x
-
<-
p
p
cos
E2. S` se calculeze:
a) lim ;
x
x

p
3
tg b) lim ;
x
x
-
p
3
tg c) lim ;
x
x
-
p
4
tg d) lim ;
x
x
x

>
p
p
2
2
tg
d) lim ;
x
x
x

>
p
p
tg f) lim ;
x
x

p
2
ctg g) lim ;
x
x
-
p
4
ctg h) lim ;
x
x

3
2
p
ctg
i) lim ;
x
x
x

<
p
p
ctg j) lim .
x
x
x

>
2
2
p
p
ctg
E3. S` se calculeze:
a) lim ;
x
x
-
1
2
arcsin b) lim ;
x
x
-
1
2
arccos c) lim ;
x
x
-
3
2
arccos
d) lim ;
x
x
-
3
2
arcsin e) lim ;
x
x
-
2
2
arccos f) lim .
x
x

2
2
arcsin
E4. S` se calculeze:
a) lim ;
x
x

3
3
arctg b) lim ;
x
x

3
3
arcctg c) lim ;
x
x
-
3
3
arctg
d) lim ;
x
x
-
3
3
arcctg e) lim ;
x
x
- 3
arctg f) lim .
x
x
x

>
3
3
arctg
Sintez`
S1. S` se determine valorile parametrului a R pentru care au loc egalit`\ile:
a) lim ;
x a
x

= arcsin
p
2
b) lim ;
x a
x

= arccos 0 c) lim ;
x a
x

= arctg
p
4
d) lim ;
x a
x

= arcsin
p
4
e) lim ;
x a
x

= arccos p f) lim .
x a
x

=- arctg
p
4
S2. S` se studieze existen\a limitei func\iei f D : R [n punctele specificate:
a) { } f f x
x x
x x
x : , ( )
sin ,
,
, , , ; R R =
>

- +
T0
0
0
2
0
b) { } f f x
x x
x x
x : , ( )
sin ,
( ) ,
, , , ; R R =
- >

Tp
p p
p p
3
0 2
2
0
116
c)
[ ]
[ )
[ ]
f f x
x x
x x x
x : , , ( )
arccos , ,
, ,
, - =
-
+ +

1 1
1 0
2
2
0 1
2
0
R
p
{ } -1 0 1 , , ;
d)
[ )
f f x
x x
x x
x x
: , ( )
,
arcsin , ( , )
, ,
R R =
+
arctg
arcctg
T0
0 1
1
{ }

- + , , , , . x
0
0 1
S3. S` se determine valorile parametrilor reali, pentru care func\ia f D : R are limit` pe
domeniul de defini\ie.
a) f f x
x x
ax b x
x x
: , ( )
,
, ( , )
,
R R = +

sin
arctg
T
U
0
0 1
1
b)
[ ]
[ )
[ ]
( ]
f f x
a x
x x
b x
: , , ( )
, ,
arcsin , ,
, ,
; - =
- -
-

2 2
2 1
1 1
1 2
R
S4. S` se studieze existen\a limitei func\iei f D : R [n punctele specificate:
a) { } f f x x x : , ( ) sin , , , ; R R = -
0
1 0 1
b) f f x x x : , , ( ) sin , , , ; -

= -

p
p
p p
2 2
0
2
0
R
c) f f x x x : , ( ) cos , , , ; R R = - -

0
2
0
2
p p
d) { } f f x x x : , ( ) , , , . R R = - arctg
0
1 0 1
117
1.5. Opera\ii cu limite de func\ii
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 151 manual
Exersare
E1. S` se calculeze:
a) ( ) lim ;
x
x x x

- +
4
2
3 b) lim ln ;
x
x
x

- +

3
2 1
3
c) lim(sin cos ) ;
x
x x

+
p
3 d) ( ) lim ;
x
x x x

+ -
1
2 3 4
e) lim( log ) ;
x
x x x

- +
9
2
3
3 27 f) ( ) lim .
x
x x
x
-
+ -
1
3
2 3
E2. S` se calculeze:
a) ( )( ) lim ;
x
x x

- -
1
2 2
2 3 b) ( ) lim log ;
x
x x
1
2
3
c) ( ) lim ;
x
x
x x

+
0
2 3
2
d) lim ;
x
x x

3
2
8
3
27
e) ( )( ) lim ;
x
x
x x

+ +
0
3
2 1 f) lim ( cos ) ( sin ) .
x
x x

- +
2
1 1
p
E3. S` se calculeze:
a) lim ;
x
x
x x

-
+ +
1
2
1
1
b) lim ;
x
x x
x
+ -
- 2
2
4 10
2 3
c) lim
sin cos
sin
;
x
x
x x
x x

>
+
+ +
0
0
1
d) lim ;
x
x x
x

+
+
1
3
2
e) lim
sin
sin
;
x
x x
x
+
+ p
tg
2
f) lim
arcsin arccos
.
x
x x
x
+
+ 1 p arctg
E4. S` se calculeze:
a) lim( ) ;
x
x
x

+
1
1 b) lim(sin ) ;
x
x
x
x

>
+
0
0
1
c) ( ) lim ;
x
x
x x

+
+ -
2
2
1
1
d) lim( sin ) ;
cos
x
x
x

+
p
1 e) lim(sin ) ;
x
x
x
x x

>
+
+
p
p
p
tg f) lim( ) .
x
x
x
1
arctg
Sintez`
S1. S` se calculeze:
a) ( ) lim ;
x
x x

+
1
3
2
b) ( ) lim ;
x
x x

-
0
3
4
2 3 c) lim (sin cos ) ;
x
x x

+
2
2
p
d) lim(sin ) ;
x
x
x x

+
0
1
tg e) lim ;
x
x x
x
x x

+
+
- +

1
2
2 1
1
f) ( ) lim ;
x
x x
x

- +
1
2 3 1
g) lim( arcsin arccos ) ;
x
x
x x

+
1
2
2 h) lim ;
x
x
x 3
arctg
arcctg
i) lim
arccos
arcsin
.
x
x
x + 0 1
118
S2. S` se determine constantele reale pentru care au loc egalit`\ile:
a) lim
arcsin
arccos
;
x
a x
x
+
+
=
1
2
p
p
b) lim
( ) ( )
;
x
x x
a x
-
+ + -
+
=
1
2 2
3
1 2
1
c) lim ;
x a
x x
x

+
+
=
2
2
1 d) lim .
x a
x x
x x

+
+
=
2 4
2 2 3 4
3
8
S3. S` se studieze existen\a limitelor func\iei f D : R [n punctele specificate:
a) f x
x x x
x x
x ( )
, ,
sin , ,
, =

tg 0
2
2
0
p
p

0
2
, ;
p
b)
( ) ( ] [ )
{ } f x
x x x
x x
x ( )
( ) , ( , )
, , ,
, , ; =
-
- - +

1 0 1
1 0 1
0 1
3
0
c)
( ]
f x
x
x x
x
x x
( )
, ,
( sin ) , ( , )
=
-
+ +

-
- + +

1
1
0
1 0
2
3
3

= , . x
0
0
S4. S` se calculeze:
a)
( )
lim sin ;
x
x x

-
1
3
1 b) ( ) lim ln( ) ;
x
x x x

+ +
0
2
2
1
c) lim( ) lg( ) ;
x
x
x

- +
2
2 1 8 d) ( ) lim ;
x
x x

+
1
3
5
7
e) lim ;
x
x
x
e
-
+
+
+
1
1
1
1 2
f) lim ;
x
x x
x x

+ + +
+ - -
2
3
2 3
2 6
12 10
g) lim
arcsin ( sin )
sin (arccos )
;
x
x x
x + 0 1
h) ( ) limlog log ( ) .
x
x

+ +
0
2 3
2 9
S5. S` se calculeze:
a) lim ;
x
x
x

0
2
2
1
b)
[ ]
lim ;
x
x
x
c) lim
sin
;
x
x
x

2
d) lim
cos
;
x
x x
x

+
2
e) lim
cos
;
x
x x
x

+
2
1
f)
[ ] [ ]
lim .
x
x x
x
+ 3
119
1.6. Cazuri exceptate la calculul limitelor de func\ii
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 160 manual
Exersare
E1. S` se calculeze:
a) lim ;
x
x
x + 2 1
b) lim ;
x
x x
x
+ +
+ 0
2
1
3 1
c) lim ;
x
x
x x

+ +
2
2
2
2
3 1
d) lim .
x
x
x
-
+
-
1
2
3 2
4 3
E2. S` se calculeze:
a) lim ;
x
x
x
>
0
0
2
b) lim ;
x
x
x
x -
>-
+ 1
1
2 2
c) lim ;
x
x
x
x

<
+
-
1
1
2
3 1
1
d) lim ;
x
x
x
x

>
-
4
4
2
2
16
e) lim ;
x
x
x x
x x

<
+ -
- +
1
1
2
2
2 3 4
3 2
f) lim .
x
x
x
x x
-
>-
-
+ +
2
2
2
2
5 19
3 2
E3. S` se calculeze:
a) lim
( )
;
x
x

-
1
2
1
1
b) lim
( )
;
x
x
-
+
1
2
2
1
c) lim ;
x
x
x x

-
- +
2
2
3 4
4 4
d) lim ;
x
x
x x

- + -
3
2
6
6 9
e) lim
( )
;
x
x
x x

+
+
0
2
3 11
1
f) lim .
x
x
x x
-
+
+ +
1
2
4 3
1 2
E4. S` se calculeze:
a) lim
x
x
x

-
-
1
2
4 4
9 9
; b) lim
x
x
x x
-
-
+ +
1
2
2
1
3 2
; c) lim
x
x
x x

-
- +
2
2
2
4
3 2
;
d) lim
x
x x
x x

-
- +
3
2
2
3
7 12
; e) lim
( )
x
x
x x

-
-
2
2
2
2
2
; f) lim
x
x x
x x
-
+ +
+
2
2
2
4 4
2 4
.
E5. S` se calculeze:
a) lim ;
x
x
x
+
- +
2 3
4
b) lim ;
x
x
x x
+
-
+ +
4
2 1
2
2
c) lim ;
x
x
x -
- +
-
2 11
6 11
d) lim ;
x
x
x x
-
-
+ +
2
3 4 11
2
2
e) lim ;
x
x x
x +
+ +
+
3 6 3
2 1
2
f) lim ;
x
x x
x -
- +
+
6 3 11
2 6
2
g) lim ;
x
x
x x
+
-
+ +
3 2
4 6 1
2
h) lim
( ) ( )
.
x
x
x x

+ -
2
1 1
2 2
E6. S` se calculeze:
a) lim ;
x
x
x

+
+
2 1
3
b) lim ;
x
x x
x
-
+
+
2
2
4 3
c) lim ;
x
x x
x x

+
+ + 3 2 1
d) lim ;
x
x x
x
+
+
3
2 3
e) lim ;
x
x x
x x

+ +
- +
2
2
1 2
2 1
f) lim ;
x
x x
x x

+ +
- + +
2 1
3 1 4 1
g) lim ;
x
x
x x
-
-
- +
3 1
9 7
2
h) lim .
x
x x
x -
- +
-
2 3 5
3 4
2
120
Sintez`
S1. S` se calculeze:
a) lim
( ) ( )
;
x
x x
x

+ + - -
-
1
2 2
2
1 1 4
1
b) lim
( )
;
x
x x
x x

+ - - -
- +
1
3
3
2
1 1 8
3 2
c) lim
( ) ( )
( ) ( )
;
x
x x
x x

- + - -
- + - -
2
2 2
2 2
2 1 1 10
2 1 1
d) lim
( )
;
x
x
x x

-
- + -
3
2
2 2
9
3 9
e) lim
( ) ( )
;
x
x x x
x x

- - - + -
- +
1
2 2 2
2
2 1 2
2 3 1
f) lim
( ) ( )
( )
.
x
x x
x x
-
- + + -
- +
1
2 2
2 2
1 1 4
4 3
S2. S` se determine limitele func\iei f D : R [n punctele specificate:
a) f x
x
x
x
x
x
x
x ( )
, ( , )
, ( , )
, ; =
-
-
-
-
-
+

=
1
2
2
4
2
2
2
2
0
b) f x
x
x x
x
x x
x
x
( )
, ( , )
( )
, ( , )
=
-
- -
-
- +
-
+

1
2 2
1
4 3
9 1
1
2
2

= , . x
0
1
S3. S` se studieze constantele reale pentru func\ia f D : R are limit` finit` [n punctele
specificate:
a) f x
x a
x
x ( ) , ; =
+
-
=
2
1
1
0
b) f x
x ax
x
x ( ) , ; =
+
-
=
3
3
3
2
0
c) f x
x a
x
x ( )
( )
, ; =
- -
-
=
2
2
0
4
1
1 d) f x
x a
x
x a
x
x ( ) , . =
-
-
+
+
-
=
2 2
2
0
1
2
1
1
S4. S` se calculeze limitele de func\ii:
a) lim ;
x
x
x x
x x
x x

-
- +
+
- -
- -

1
2
2
2
2
1
2 5 3
6 5
4 3 1
b) lim ;
x
x
x x
x x
x

-
- -
-
- +
-

2
2
2
2
2
5 4 12
6 8
16
c) lim
( ) ( )
x
x x
x x
x x
x x
-
+ + -
+ +
+
- + -
+ +

1
2 2
2
2
2
1 1
3 2
1 3 1
2 3 1

.
S5. S` se calculeze:
a) lim ;
x
x
x x
x
x

+
+ +

2 1
3 4 1
1
2
2
b) lim ;
x
x
x x
x x
x

+
+ +

+
+

4 3
2 6 1
4
2
2
2
c) lim
( )
;
x
x x
x x

+
+ +

3 4
1 1
2
2
d) lim
( )
.
x
x x
x x
-
+
+ +
3 4
1 1
2
2
121
1.6.4. Limite fundamentale [n calculul limitelor de func\ii
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 167 manual
Exersare
E1. S` se calculeze:
a) lim
sin ( )
;
x
x
x 0
5
6
b) lim
sin( )
( )
;
x
x
x + 0
6
1
c) lim
sin ( )
;
x
x
x
0
2
2
2
3
d) lim
sin ( )
sin ( )
;
x
x
x 0
2
4
e) lim
sin ( )
;
x
x
x
-
- 1
2
1
1
f) lim
sin ( )
;
x
x
x

-
-
2
2
2
4
g) lim
sin ( )
;
x
x
x -
-
+ 1
2
1
2 2
h) lim
sin ( )
sin ( )
.
x
x
x

-
-
1
2
3 3
1
E2. S` se calculeze:
a) lim ;
x
x
x 0
2
3
tg
b) lim
( )
( )
;
x
x
x

-
-
1
2
1
1
tg p
c) lim
( )
;
x
x
x

-
-
3
2
3 9
9
tg
d) lim
sin ( )
( )
;
x
x
x
-
- p
p
p tg
e) lim
( )
sin ( )
;
x
x
x x

-
-
1
2
2
1 tg
f) lim
( )
( ) sin ( )
;
x
x
x x

-
- -
1
2
2
1
1 1
tg
E3. S` se calculeze:
a) lim
arcsin ( )
;
x
x
x 0
3
5
b) lim
arcsin ( )
;
x
x
x x

+
0
2
2 3
c) lim
arcsin( )
arcsin ( )
;
x
x
x 0
10
5
d) lim
arcsin ( )
sin ( )
;
x
x
x 0
5
10
e) lim ;
x
x

-
p
p
p
4
2
4
arctg
16
2
x
f) lim
( )
arcsin( )
.
x
x
x
-
-
+
1
3
2
9 1
3 1
arctg
E4. S` se calculeze:
a) lim
ln ( )
;
x
x
x

+
0
2
2
1
5
b) lim
ln ( )
;
x
x
x
+
0
1 6
8
c) lim
ln ( )
;
x
x
x x

+
+
0
2
2 3
1 5
d) lim
ln ( )
;
x
x
x + 0
6
1 8
e) lim
ln ( )
;
x
x
x

+
0
3
3
1
5
f) lim
ln ( )
ln ( )
.
x
x
x

+
+
0
2
2
1
1 3
E5. S` se calculeze:
a) lim ;
x
x
x
-
0
3 1
6
b) lim ;
x
x
x x

-
+
0
2 3
3 1
2
c) lim ;
x
x
x
-
- 1
8 8
1
d) lim ;
x
x
x
+
-
- 2
1
2 8
2
e) lim ;
x
x x
x
-
0
2 3
f) lim .
x
x x
x

-
-
0
3 2
2 1
Sintez`
S1. S` se calculeze:
a) lim
sin sin
;
x
x x
x
+
0
9
3
b) lim
sin sin
;
x
x x x
x x

+ +
+
0
2
2 3 5
c) lim
sin( )
;
x
x
x 0
tg
d) lim
(sin )
;
x
x
x 0 2
tg
e) lim
sin ( )
sin ( )
;
x
x x
x x
- +
- + 1
2
4 3
3 4 1
f) lim
( )
( )
;
x
x x
x x
-
+ -
+ +
2
2
2
2
5 6
tg
tg
122
g)
( )
( )
lim
arcsin
arcsin
;
x
x
x x
-
-
+
1
2
2
1
h)
( )
( )
lim
arcsin
.
x
x x
x x

- +
+ -
1
2
2
6 5
4 5
arctg
S2. S` se calculeze:
a) lim
cos
;
x
x
x

-
0
2
1 2
b) lim
cos cos
sin sin
;
x
x x
x x
-
0
4 2
5 3
c) lim
sin sin
sin sin
;
x
x x
x x
-
- 0
3 5
4 2 3
d) lim
(arcsin )
sin ( )
.
x
x
x 0
tg
arctg
S3. S` se calculeze:
a) lim
ln ( sin )
sin
;
x
x
x
+
0
1 3
5
b) lim
ln ( )
sin
;
x
x
x
-
0
2 3
c) lim
ln ( sin )
ln ( sin )
;
x
x x
x x
+
+ 0
1
1 5
d) lim
ln ( ln ( ))
ln ( ln ( ))
.
x
x x
x

+ +
+ +
0
2
1 1
1 1
S4. S` se calculeze valoarea expresiei E
a b
a b
=
-
+
2 2
2 2
, dac` lim
sin
sin
.
x
ax ax
bx bx
-
-
=
0
1
8
tg
tg
S5. Pentru care valori ale lui n N
*
, lim
sin sin ... sin
?
x
x x n nx
x x

+ + +
+
=
0
2
2 2
14
S6. S` se determine constantele reale pentru care au loc egalit`\ile:
a) lim ;
x
x x
x
ax b
+
+ +
+
-

= +
2
1
2
3 b) lim ;
x
x x a
x
bx a

+ +
-
-

=
2 3
1
2
c) ( ) lim ;
x
x x ax b

+ - - =
2
3
2
d) lim
sin
( ) sin
;
x
xa
x x +
=
0 2 3
2
e) lim
ln ( )
lim ;
x x
x
a x
x
x

-
-
=
-
-
3 3
2
4
3
2 8
9
f) lim lim .
x
x
x
x
x a

-
-
= -
2
2
4
1
2
2 16
4 2
123
1.7 Asimptotele func\iilor reale
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 176 manual
Exersare
E1. S` se determine asimptotele orizontale ale func\iei f D : Z, [n cazurile:
a) f x
x
( ) =
1
; b) f x
x
( ) =
-
1
3
; c) f x
x
x
( ) =
- 4
;
d) f x
x
x
( ) =
-
3
2 1
; e) f x
x
x
( ) =
+
2
1
; f) f x
x
x
( ) =
+
2
3 5
;
g) f x
x
x
( ) =
+ 2 1
; h) f x
x
x x
( ) =
-
+ +
3 1
2 1
2
2
; i) f x
x x
x x
( ) =
+ +
2
1
.
E2. S` se determine asimptotele verticale ale func\iei f D : Z, [n cazurile:
a) f x
x
( ) =
-
1
1
; b) f x
x
( )
( )
=
-
1
1
2
; c) f x
x
x
( ) =
-
2
1
;
d) f x
x
x
( ) =
+
-
2
2
1
4
; e) f x
x x
x x
( ) =
+ +
- +
2
2
1
3 2
; f) f x x ( ) ln ( ) = +1 ;
g) f x
x
( ) =
+
1
1
; h) f x
x
( ) =
-
2
2 1
.
E3. S` se determine asimptotele oblice ale func\iei f D : Z, [n cazurile:
a) f x
x
x
( ) =
-
2
2
; b) f x
x x
x
( ) =
+
-
2
1
2
; c) f x
x
x
( ) =
-
+
1
2
2
;
d) f x
x x
x
( ) =
+
-
2
2
1
; e) f x
x x
x
( ) =
+ 1
; f) f x
x x
x
( ) =
-
-
2
2
2 1
.
Sintez`
S1. S` se determine asimptotele func\iiilor f D : Z, [n cazurile:
a) f x
x
x x
( )
( )( )
=
- - 1 3
; b) f x
x x
x
( ) =
-
2
1
; c) f x
x
x x
( )
( )( )
=
- -
2
1 5
;
d) f x
x
x
( ) =
+
-
1
1
; e) f x
x
x
( ) =
-
2
2
1
; f) f x
x
x
( ) =
-
2
1
;
g) f x
x
x x
( ) =
-
2
2
; h) f x
x
x
( ) =
-
3
2
1
.
S2. S` se determine asimptotele func\iilor f D : Z, [n cazurile:
a) f x x
x
( ) = 2
1
; b) f x x e
x
( ) ln = +

1
;
c) f x x
x
( ) ( ) ln = - +

1 1
1
; d) f x
x
x
( ) =
+
-
3
1
1
.
124
S3. S` se determine parametrii reali pentru func\ia f D : Z, f x
x
x ax a
( ) =
-
- + +
2
2
1
1
are o
singur` asimptot` vertical`.
S4. S` se determine parametrii reali pentru care func\ia f D : Z, admite asimptota indicat`:
a) f x
ax a bx
x
y a x ( ) , =
+ +
-
= +
2
2
2
1
2; b) f x
x a x a
x a
y x a ( )
( )( )
, =
+ + +
+ +
= - +
1
2
3.
pag. 177 manual
Teste de evaluare
Testul 1
1. Dac` l
1
3
2
2
6 9
9
=
- +
-

lim
x
x x
x
, l
2
2
2
3
3
=
+
-

lim
x
x
x
, atunci l l
1 2
+ este egal cu:
a) 1; b) 3; c) +; d) -
2. S` se calculeze:
a) lim
sin( )
sin( ) x
x x
x
- +
- 1
2
5 4
1
; b) lim
x
x x
x
+
+
2
3
2 1
.
3. Fie f f x
x ax
x
: , ( )
*
Z Z =
+ +
2
3
. Dac` dreapta y bx = +2 este asimptot` a func\iei f,
atunci
a) a b + =3; b) a b =3; c) 2 3 a b + = ; d) a b
2 2
3 + = .
Testul 2
1. S` se calculeze limitele de func\ii:
a) lim
arcsin
sin x
x x
x arctg x 0
; b) lim
x
x x
x -
+ +
-
2
1
3 1
.
2. Dac` l
a
x x
x x
1
0
3
1 =
-
=

lim , atunci:
a) a = 2; b) a = 4; c) a e =
-
3
1
; d) a = 1.
3. Func\ia f D f x
ax
x bx
: , ( ) =
+
+ +
Z
2
2
1
2 1
are o singur` asimptot` dac`:
a) a b = =0; b) a b = =1; c) a b - Z, ( , ) 1 1 ; d) b a = Z, 7.
125
Testul 3
1. S` se calculeze: a) lim
x
x x
x

- -
-
2
2
2
3 4 4
4
; b) lim
( )
sin x
x x
x x
-
0
2
2 3
.
2. S` se determine a Z pentru care lim
x a
x a
x a

-
-
=
2 2
4.
3. S` se determine valorile parametrului real a ]tiind c` dreapta y ax a = + +1 este asimptot` a
func\iei f f x x a : , ( ) Z Z = +
2 2

4. S` se studieze dac` func\ia f : , Z Z cu proprietatea c` 2 3 1
2
f x f x x ( ) ( ) , + - = - " x Z, are limit`
[n oricare punct x
0
Z.
Testul 4
1. Se consider` func\ia f f x
x a x a
x x a
: , ( )
,
,
Z Z =
+
+ >

3 3
1
. S` se determine a Z pentru care
func\ia f are limit` [n oricare x
0
Z.
2. Se consider` func\ia f f x
x ax x
x b
x
x
: , ( )
,
,
Z Z =
+ +
+
+
>

2
2
3 1
3
2
1
.
S` se determine a b , Z astfel [nc@t f s` aib` limit` [n x =1 ]i s` existe lim
( ) ( )
x
f x f
x
-
- 1
1
1
.
3. Fie f D f x ax bx cx a b c : , ( ) , , ( , ), = + + - + Z Z
2
1 0 . S` se deter- mine parametrii
a, b, c astfel [nc@t dreapta y x = + 2 1 s` fie asimptot` oblic` spre +, iar y =-1 s` fie asimptot`
spre -.
126
Capitolul 2. Limite de func\ii
2.1. Func\ii continue [ntr-un punct
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 183 manual
Exersare
E1. S` se studieze continuitatea func\iei f D : Z [n punctele specificate:
a) { } f x x x x ( ) , , , ; = - -
2
0
7 1 0 1 b) { } f x x x x ( ) , , , ; = + - 2 1 0 2
0
c) { } f x
x
x
x ( ) , , ; =
+
-
2
0
1
2 1 c) { } f x x x x ( ) , , . = -
0
0 4
E2. S` se studieze continuitatea func\iilor [n punctele specificate:
a) f f x
x x
x x
x : , ( )
,
,
, Z Z =

- >

=
2
0
1
2 1 1
1; b) f f x
x
x
x
x x
x : , ( )
sin
,
,
, Z Z =
<
+

=
0
1 0
0
0
c) { } f f x
x x
x
x
x x
x x
: , ( )
,
arcsin
, ( , ), ,
ln ,
Z Z =
+

3 1 0
0 1 0 1
1
0

,
d) { }
{ }
f f x
x
x x x
x
x
: ( , ) , ( )
,
, ( , ), ,
- + =
=-
+ -
+
-
1 0
3 1
3 0 1 1 1
3
2
0
U Z
1
1 , x

.
E3. S` se studieze natura punctelor de discontinuitate pentru func\ia f D : : Z
a) f x
x x x
x x
( )
,
,
; =
- +
- >

2
2 1
2 1 1
b) f x
x
x
x
x x
( )
,
,
; =
-
- >

2 2 0
3 2 0
c) f x
x
x
x
x x
( )
,
,
; =
-
<
-

2
1
1
3 1 1
d) f x
x x
x
x
x
( )
ln ,
,
,
. =
>
=
<

0
2 0
1
0
E4. S` se studieze continuitatea func\iei f D : Z, [n func\ie de parametrii reali:
a) f x
x a x
x x x
( )
,
,
; =
+
+ + >

1
1 1
2
b) f x
x
ax x
x a
( )
,
,
; =
+
+ >

2 2 0
3 0
c) f x
ax
x
x
a x
x a x
( )
sin( )
,
,
,
=
<
=
+ >

2
0
2 0
5 2 0
2
; d) f x
ax x
x a x
x b x
( )
,
, ( , )
,
. =
+
+
+

2 1 0
0 1
3 1
127
Sintez`
S1. S` se studieze continuitatea func\iei f D : : Z
a) f x
ax x
x
x
x e x
( )
sin( )
,
ln( ),
=
+
<
+

2
3
0
0
; b) f x
x a ax x
x a x
( )
,
,
=
+ +
+ >

6 4 4 1
4 1
2 2
2
;
c)
[ )
f x
a
x
x
x
ax
x
x
a x
( )
arcsin
, ,
ln( )
,
sin ,
=
+ -
+
>
- + =

2 1 0
1
0
1 0 p

; d) f x
a x a
a x a
x
x
( )
,
,
=
+
+ >

2
3
.
S2. S` se determine constantele reale pentru care func\ia f D : Z este continu`, [n cazurile:
a) f x
x
a ax x x
ax ax
( )
,
,
=
- +
- - >

+
9 4 3 12 1
15 1
1
2
; b) f x
x x a
x x a
bx
bx
( )
,
,
=
+ -
-

3 2 2 1
9 4
2
;
c) f x
x
x
x
ax bx
ax bx
( )
,
,
,
=
<
=
>

- +
2 3 1
12 1
3 2 1
1 1
; d)
[ ]
f x
x
x x x
x
ax bx
ax bx
( )
,
, ,
,
=
+ <
- +
+ - >

2 3 1
3 7 1 2
2 3 8 2
2
.
S3. S` se determine a b , Z pentru care func\ia f D : Z este continu` ]i are loc condi\ia data:
a) f x
x x x
ax bx x
( )
,
,
=
- <
+ +

3 1
3 1
2
2
]i lim
( ) ( )
x
f x f
x
-
- 1
1
1
exist`;
b) f x
x
x
x
ax b x
( )
ln( sin )
,
,
=
+

1
0
0
2
]i exist` lim
( ) ( )
x
f x f
x
-
0
0
.
128
2.2. Opera\ii cu func\ii continue
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 187 manual
Exersare
E1. S` se studieze continuitatea func\iilor f g D , : Z ]i a func\iilor f g + , f g f g
f
g
- , , , [n
cazurile:
a) f x x g x x ( ) , ( ) = - = + 1 1; b) f x x g x x x ( ) , ( ) = - = -
2 2
1 3 ;
c) f x g x x
x
( ) , ( ) = = 2 ; d) f x x g x
x
( ) ln ; ( ) ln = =
1
;
e) f x
x x
x x
g x x ( )
,
,
, ( ) =
+
+ >

= -
2
1 0
1 0
1 ;
f) f x
x x
x x
g x
x x
x x
( )
,
,
, ( )
,
,
=
-
- >

=
-
+ >

2 1 0
1 0
1 0
1 0
.
E2. S` se studieze continuitatea func\iilor compuse f g o ]i g f o [n cazul func\iilor f g , :Z Z .
a) f x x g x x ( ) , ( ) = - = - 1 2 3 ; b) f x x g x x ( ) , ( ) = + = -
2
1 1 ;
c) f x x g x x ( ) , ( ) = + = -
2
1 1 ; d) f x x g x x ( ) ln( ), ( ) = + = -
2
1 2 1.
Sintez`
S1. Se dau func\iile f g , :Z Z , f x
x a x
x x
g x
ax x
x x x
( )
,
,
, ( )
,
,
=
+
+ >

- >

0
1 0
2 0
0
2 2
.
S` se determine a Z pentru care func\ia f g + este continu` pe Z.
S2. S` se studieze continuitatea func\iilor f :Z Z ]i f
2
[n cazurile:
a) f x
x
x
( )
,
,
=
-
>

1 1
1 1
; b) f x
x x
x
( )
,
,
=

- >

1
1 1
;
c) f x
x a x
x x
( )
,
,
=
+
+ >

1
2 1 1
; d) f x
x a x
x a x
( )
,
,
=
+
+ >

2 2
2
.
S3. S` se studieze continuitatea func\iei f g o [n cazurile:
a) f x x g x x x ( ) , ( ) sgn( ), = - = 2 4 Z; b) f x x g x x x ( ) , ( ) , = - = - 3 6 1 Z ;
c) f x
x
x
g x x ( )
,
,
, ( ) , =

>

= -
1 1
2 1
2 1 Z ; d) f x
x x
x
g x
a x
x x
( )
,
,
, ( )
,
,
=
-
>

>

1 1
0 1
1
1
2
.
S4. S` se studieze continuitatea func\iilor f g g f o o , :
a) f x
e x
x x
g x
x x
x x
x
( )
,
,
, ( )
ln ,
,
=

+ >

=
>

0
1 0
1
1
;
b) f x
x x
x x
g x
x x
x x
( )
,
,
, ( )
,
,
=

<

+ <

0
0
0
1 0
3
2
3
.
129
2.3. Semnul unei func\ii continue pe un interval
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 191 manual
Exersare
E1. Fie f f x : , ( ) Z Z = + 3 1. S` se arate c` f are proprietatea lui Darboux pe intervalele
I
1
2 2 = - ( , ) ]i
[ ]
I
2
0 3 = , . Exist` intervale pe care f nu are proprietatea lui Darboux?
E2. S` se stabileasc` dac` func\ia f D : Z are proprietatea lui Darboux pe intervalul dat:
a)
[ ]
f x
x x
x x
I ( )
,
sin ,
, , =

>

= -
0
0
11 ;
b)
[ )
( ]
f x
x
x
x
x x x
I ( )
ln( )
, ( , )
cos , ,
, , =
+
-
+ +

= -
1
1 0
0
1 2 ;
c)
[ ]
f x
x x
x x
I
x
( )
arcsin , ,
, ( , )
, , =
-
+ +

= -

1 0
3 0
1
2
2

.
E3. S` se stabileasc` semnul func\iei f D : Z:
a) f x x x ( ) ; = -
3
b) f x
x
( ) = - 2 1 ;
c) f x
x
( ) = -
+
3 9
1
; d)
[ ]
f x x x ( ) sin , , = 0 2p .
Sintez`
S1. S` se arate c` func\iile f D : Z, au proprietatea lui Darboux pe oricare interval din
domeniul de defini\ie:
a) f x
x
x
x
x
x
x
x
( )
,
, ,
sin( )
, ( ,
=
-
-
>
=
-
-

1
1
1
0 25 1
4 4
8 8
0 1
2
2

; b) f x
x x x
x x
x
x
( )
,
sin( )
( )
,
=
+ -
- -
-
>

2
2
5 6 1
1 1
3 1
1
;
c) f x
x
x
x
( )
,
,
=
=
+

>

-
-
0 2
1 3 2
1
2
1
; d) f x
x
x x
( )
,
sin( ),
=

0 m
ZS m p
.
S2. Folosind consecin\a 1 a propriet`\ii lui Darboux, s` se arate c` urm`toarele ecua\iile au cel
pu\in o solu\ie pe intervalul dat:
a)
[ ]
x x I
3 2
4 5 0 0 2 + - = = , , ; b)
[ ]
x x I
3
5 27 0 0 3 + - = = , , ;
c)
[ ]
x I
x
+ - = = 2 2 0 0 1 , , ; d) x x I + + = = -

1 0
2
0 sin , ,
p
;
e) x x I + = = ln , ( , ) 0 0 1 .
130
S3. S` se stabileasc` semnul func\iei f D : Z:
a) f x x
x
( ) ( ) ; = - 2 1 b) f x x
x x
( ) ( )( ) ; = - - 1 3 2
c) f x x
x
( ) ( ) log ( ) ; = - + 3 1 2
2
d) f x
x
x
( ) ; =
-
-
2 1
2
e) f x
x
x
( ) ; =
- -
-
1 1
3
f) f x x x x ( ) ( )( ) = - -
3 4
16 .
S4. S` se rezolve inecua\iile:
a) ( )( ) ; 2 1 1 0
2 x
x - - b) ( )( ) ; x x x - - +
3
1 1 0
c) ( )
( ) x x x - + + - 1 1 1 0
2
; d) ( ) ( ) log ( ) . 2 3 2 1 0
2
x x
x - - +
S5. Se consider` func\ia f , f x x e
x
: ( ) Z Z = + .
a) S` se arate c` func\ia f este strict monoton` pe R.
b) Folosind proprietatea lui Darboux, s` se arate c` func\ia f este surjectiv`.
pag. 192 manual
Teste de evaluare
Testul 1
1. S` se studieze continuittea func\iei f , :Z Z
{ }
{ }
f x
x x
x x
x
, x
( )
, , ,
, ,
=
+
-
-
-

2
2
1 0 1
1 1 0 1
ZS
.
2. S` se determine parametrul real pentru care func\ia f , :Z Z
f x
x x
, x
ax
ax
( )
,
=
+
- >

2 1
4 1 1
este continu` pe Z.
3. S` se stabileasc` semnul func\iei f , :( , ) 0 Z
( ) f x
x x
( ) ( ) . = - -
- -
2 1 3 9
1 1
131
Testul 2
1. S` se studieze continuitatea func\iei f , :Z Z
[ ]
f x
x
x
x
ax b, x
x
x
x
( )
sin
, ( , )
,
sin( )
, ( ,
=
-
+
-
-

2
2
2
2
0
0 1
1
1
1+

)
[n func\ie de
parametrii reali a ]i b.
2. Fie f , :Z Z f x
x x
x x
( )
,
,
=

{
Z S{
2
a) Fie
[ ]
I = 2 3 , . Exist` valori ale lui x I pentru care f x ( ) , =35 ?
b) Func\ia f are proprietatea lui Darboux pe I?
3. S` se rezolve inecua\ia ( )( ) 2 16 0
3 x
x x - - .
Testul 3
1. Se consider` func\ia f , :Z Z
[ ]
f x x x ( ) = .. S` se studieze continuitatea func\iei f [n x
0
m.
2. S` se studieze continuitatea func\iei f , :Z Z f x
x a x x a
x ax , x a
( )
,
=
+ +
+ >

2
2
2
pentru a Z.
3. S` se stabileasc` semnul func\iei f , :Z Z f x x a
x a
( ) ( )( ) = - - 2 2 [n func\ie de valorile
parametrului real a.
Testul 4
1. Se consider` func\ia f , :q Z
*
dat` de rela\ia f n
n
n
x
x x
x x
( ) lim =
+
+

-
-
2
2 3
2 2
.
S` se calculeze suma f f f n ( ) ( ) ... ( ) . 1 2 + + +
2. S` se arate dac`
[ ]
f a b : , Z este func\ie continu` ]i f x a f b b ( ) , ( ) , atunci exist`
[ ]
x a b
0
, cu proprietatea c` f x x ( )
0 0
= .
3. S` se studieze semnul func\iei f , :Z Z f x
x x
x x , x
x
( )
( )(log ) ,
=
- - >
-

2 2 1 0
0
2
3
.
132
Capitolul 3. Func\ii derivabile
3.1. Derivata unei func\ii [ntr-un punct
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 202 manual
Exersare
E1. S` se stabileasc` dac` graficul func\iei f D : Z admite tangent` [n punctul specificat,
dac`:
a) f x x x x ( ) , = - = 3 4 2
2
0
; b) f x
x x x
x x x
x ( )
,
,
, =
-
- >

=
2 3 0
5 3 0
0
2
2
0
;
c) f x x x x ( ) , = + - = 1 1
0
; d) f x x x x ( ) , = =
2
0
0.
E2. S` se arate c` func\ia f D : Z are derivat` [n punctul specificat ]i s` se calculeze aceasta:
a) f x x x ( ) , = + =- 3 11 1
0
; b) f x x x x ( ) , = - - =
2
0
3 11 2 ;
c) f x
x
x ( ) , =
+
=
1
5
0
0
; d) f x x x ( ) , = + = 1 0
0
;
e) f x x
x
( ) , = + =- 2 3 1
0
; f) f x x x x ( ) sin sin , = + = 2 0
0
.
E3. S` se studieze derivabilitatea func\iei f D : Z [n punctul specificat ]i s` se scrie ecua\ia
tangentei [n acest punct:
a) { } f x x x x ( ) , , , = - 2 0 1 2
2
0
; b) { } f x x x ( ) , , , = -
3
0
0 1 1 ;
c) { } f x x x x ( ) sin , , = +
0
0 p ; d) { } f x
x
x
x ( ) , , , =
+
-
2
0
1
1 0 1 .
E4. S` se determine derivatele laterale ale func\iei f D : Z [n punctele date:
a) f x x x ( ) , = - = 1 1
0
; b) f x x x x ( ) , = + =
0
0 ;
c) f x
x x
x x
x ( )
,
,
, =
+ -
- >-

=-
1 1
1 1
1
2
0
d) f x
x x
x x
x ( )
sin( ),
ln ,
, =

>

=
p 1
1
1
0
.
Sintez`
S1. S` se studieze dac` urm`toarele func\ii f D : Z admit tangent` la grafic [n punctele
specificate:
a) { } f x
x x x
x x
x ( )
,
cos ,
, , , =
+ + <

-
1 0
0
1 0 1
0
;
b) { } f x
e x
e
x
x
x
x
( )
,
,
, , =
-
+
<-

-
+
+
1
1
0
1
1
2
1
1 0 ;
c) { } f x
e x
x x
x
x
( )
,
ln( ),
, , , =
-
+ >

-
-1
0
1 0
1 2 0
1 0 2 .
133
S2. S` se studieze continuitatea ]i derivabilitatea func\iei f D : Z [n punctele specificate:
a) f x
x ax x
x x
x ( )
,
,
, =
+ <
-

=
2
0
0
2 1 0
0;
b) f x
x a x
x ax b x
x ( )
,
,
, =
- >
+ +

=
4 2
2
2
2
0
;
c) f x x x x ( ) min( , ) , = - = 2 1 1
0
;
d)
[ )
f x
x a x
x b x
x ( )
,
arccos , ,
, =
- +
+

=
2
0
1 1
0 1
1.
S3. Fie f D : Z ]i x D
0
, punct de continuitate al func\iei f. Punctul M x f x ( , ( ))
0 0
se nume]te
punct unghiular al graficului func\iei f dac` func\ia f are derivate laterale diferite [n x
0
]i cel
pu\in una dintre ele este finit`.
S` se studieze dac` punctul de abscis` x
0
este punct unghiular [n cazurile:
a) f x
x x
x x x
x ( )
,
,
, =
-
+ - >

=
2 1 1
1 1
1
2
0
; b) f x
x x
e x
x
x
( )
,
,
, =
+
>

=
2
0
1 0
0
0;
c) f x
x x
x x
x ( )
,
sin ,
, =
<

=
2
0
0
0
0.
S4. Fie f D : Z ]i x
0
punct de continuitate al func\iei f. Punctul M x f x ( , ( ))
0 0
se nume]te
punct de [ntoarcere al graficului func\iei f dac` func\ia f are derivate laterale [n x
0
infinite ]i de
semne contrare.
S` se determine dac` punctul de abscis` x
0
este punct de [ntoarcere [n cazurile:
a) f x
x x
x x
x ( )
,
,
, =
-
- >

=
1 1
1 1
1
0
; b) f x
x x
x x
x ( )
,
,
, =
-
- <

=
3 3
2 3 3
3
0
.
S5. S` se determine parametrii reali pentru care graficele func\iilor f g , :Z Z admit tangent`
comun` [n punctul de abscis` x
0
Z.
a) f x x a g x x bx b x ( ) , ( ) , = + = + + = 2 1
2
0
;
b) f x x ax b g x x x x ( ) , ( ) , = + + = - + =
2 2
0
2 1 1.
S6. Se dau func\iile f g D , : Z, f x x ax b g x x cx ( ) , ( ) = + + = + +
3 2 2
3 1.
S` se determine:
a) c Z pentru care tangenta la graficul func\iei g [n punctul de abscis` x
0
1 = este paralel`
cu dreapta de ecua\ie y x = - 7 6.
b) a b , Z, ]tiind c` tangenta [n punctul x
0
1 = , la graficul func\iei f este paralel` cu dreapta
y x = + 5 1, iar [n punctul de abscis` x
0
1 =- , tangenta are ecua\ia y x = +5.
S7. Se dau func\iile f g f x x ax b g x x bx a , : , ( ) , ( ) . Z Z = + + = + + 2
2 2
S` se determine
a b , Z pentru care graficele celor dou` func\ii admit tangent` comun`.
134
3.2. Derivatele unor func\ii elementare
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 209 manual
TEM~
1. Aplic@nd formulele ob\inute, s` se calculeze derivatele func\iilor f D : Z:
a) f x x ( ) , = 2007 Z; b) f x x ( ) , = 5 2 Z;
c) f x x ( ) sin , = 5 Z; d) f x x x ( ) , =
3
Z;
e) f x x x ( ) , =
2007
Z; f) f x x x ( ) log , ( , ) = +
3
0 ;
g) f x x x ( ) log , ( , )
,
= +
0 3
0 ; h) f x x
x
( ) , ( , ) = + 2 0 ;
i) f x
x x
x ( ) cos sin , = -
2 2
2 2
Z; j) f x x x x ( ) log ( ) log ( ), = - >
3
2
3
5 5 0;
k) f x x x ( ) , = >
7
3
0; l) f x e x
x
( ) , =
2
Z.
2. Pentru func\ia f f x
x
: , ( ) Z Z =4 , s` se calculeze
( )
f f f ' ( ), ( ) ', ' ( ) 0 1 1 - .
3. Pentru func\ia f f x x : , ( ) Z Z =
3
, s` se calculeze

( ) ( )
- -

f f f f f f ( ), ( ) , ( ), ( ) , , 1 1 27 27
1
8
1
8

.
135
3.3. Opera\ii cu func\ii derivabile
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 213 manual
Exersare
E1. S` se calculeze derivatele func\iilor f D : Z:
a) f x x x ( ) ; = + +
3
3 1 b) f x x x ( ) ; = - 2
4

c) f x x x ( ) ; = +2 d) f x x x x ( ) sin cos ; = + +
3

e) f x x x ( ) ln ; = + 2
3
f) f x x
x x
( ) ; = + - 2 3
g) f x x x ( ) log log ; = +
2 3
h) f x x x ( ) sin cos ; = - + 4 5 3
i) f x x x x ( ) log sin ; = + +
2
3
j) f x x x ( ) ; = - + 2 tg
k) f x x x ( ) ( ) ( ) ; = - + + 1 1
2 2
l) f x x x ( ) log ;
,
= + + 2 2
3 3
0 5
m) f x x x ( ) log log ; = +
3
3
2
4
n) f x x x ( ) ; = - 2tg ctg
p) f x x x ( ) ; = + 2 2
3
q) f x
x x
( ) . = +
+ -
2 3
1 1
E2. S` se calculeze derivatele func\iilor f D : Z:
a) f x x x ( ) log ; =
2
b) f x x x ( ) ; =
2

c) f x x x ( ) sin ; = d) f x x x ( ) cos ; =
2

e) f x
x x
( ) ( )( ) ; = - - 2 1 3 1 f) f x x x ( ) ( ln ) log ; = + 2 1
2
g) f x x x x x ( ) ( )( ) ; = - +
3
h) f x x ( ) ( ) ; = - 3
2 3

i) f x x x ( ) ( ) ; = -
3
j) f x x x x ( ) ln ln ; = +
2

k) f x x x ( ) sin ; =
2
l)
( )
f x x e
x
( ) . = -1
2
E3. S` se calculeze derivatele func\iilor f D : Z:
a) f x
x
( ) ; =
1
b) f x
x
( ) ; =
1
2
c) f x
x
x
( ) ; =
-1
d) f x
x
x
( ) ; =
-
+
1
1
e) f x
x x
x x
( ) ; =
- +
+ +
2
2
1
1
f) f x
x
x x
( ) ; =
- +
2
1
g) f x
x
x
( )
sin
cos
; =
+ 1
h) f x
x
x
( )
cos
sin
; =
+ 1
i) f x
tgx
x
( )
sin
; =
+ 1
j) f x
x x
x x
( )
ln
ln
; =
+ +
+ -
1
1
k) f x
x x
x
( ) ; =
+ 1
l) f x
e
e
x
x
( ) ; =
+
+
1
2
m) f x
x
x
( ) ; =
+
tg
tg 1
n) f x
x
x
( ) . =
-
+
1
1
tg
ctg
E4. Pentru func\ia f D : Z s` se rezolve ecua\ia f x ' ( ) =0 preciz@nd mul\imile D ]i D
f
[n
fiecare caz:
a) f x x x ( ) ; = -
3
12 b) f x x x x ( ) ; = - + + 2 15 24 5
3 2
c) ( ) f x x x e
x
( ) ; = + -
2
6 15 d) f x x x ( ) ln ; =
2

e) f x
x x
( ) ; =
- +
1
6 8
2
f) f x
x x
x x
( ) ; =
- +
- +
2
2
3 3
5 7
g) f x
x
x
( )
sin
cos
; =
+2
h) f x
x
x
( ) . =
+
2
3
136
Sintez`
S1. S` se calculeze derivatele func\iilor f D : Z:
a) f x
x x x
x x x
( )
sin cos
cos sin
; =
+
-
b) f x e
x x x
n
n
x
n
( )
! !
...
!
,
*
= + + + +

-
1
1 2
2
q .
S2. Fie {} f f x
x
x
: , ( ) ZS Z 1
3 2
1
2
=
-
-
.
a) S` se calculeze derivata func\iei f.
b) S` se determine punctele M x f x ( , ( ))
0 0
de pe graficul func\iei f [n care tangenta ese
paralel` cu dreapta y x = - 2 1.
c) S` se determine punctele M x f x ( , ( ))
0 0
de pe graficul func\iei f [n care tangenta este
perpendicular` pe dreatpa y x = .
S3. Se consider` func\iile f g f x
x a
x
g x
e
x
x
, : , ( ) , ( ) Z Z =
+
+
=
+
2 2
1 1
. S` se deter- mine a Z
pentru care are loc egalitatea e f x g x
g x
x
x
x
' ( ) ' ( )
( )
, + =
+

2
1
2
Z.
S4. Fie f f x
x m
x x
: , ( ) . Z Z =
+
+ +
2
1
S` se determine mZ pentru care f x ' ( ) , < " 0 Z.
S5. Se consider` f f x e x mx m
x
: , ( ) ( ) Z Z = + +
2
:
a) S` se determine mZ cu proprietatea c` f x ( ) 0 dac` ]i numai dac`
[ ]
x -2 2 , .
b) Pentru m=1 se noteaz` g x
e
f x
x
( )
' ( )
= . S` se calculeze:
S g g g n n
n
= + + + ( ) ( ) ... ( ), 0 1 q.
137
3.3.5 Derivarea func\iilor inverse
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 220 manual
Exersare
E1. S` se calculeze derivatele func\iilor f D : R:
a) f x x x ( ) ( ) , = +
2 3
1 R; b) f x x x ( ) ln( ), = +
2
1 R;
c) f x
x
x
x ( ) ln , ( , ) =
-
+
-
1
1
1 1 ; d) f x
x
x
x ( ) , ( , ) =
+
+
1
0 ;
e) f x x e x
x
( ) , =
2
R; f) f x x x ( ) sin ( ), = +
2
1 R;
g) f x x x x ( ) cos( ), = + +
2
1 R; h) f x x x ( ) sin , ( , ) = 0 p ;
i) f x x x x ( ) , = +
2
1 R; j) f x x e x
x
( ) , ( , ) = + 0 .
E2. S` se calculeze derivatele func\iilor f D : R:
a) f x x x ( ) ln( sin ), = + 1
2
R; b) f x e x
x
( ) ln( ), = + 1 R;
c) f x x x ( ) sin , = + 1
2
R; d) f x x x x ( ) sin( ), ( , ) = + 0 ;
e) f x
x
x ( ) arcsin , ( , ) =

2
0 2 ; f) f x
x
x ( ) arccos , ( , ) =
-

+
1
1
3 .
E3. S` se determine domeniul de derivabilitate pentru func\iile f D : R:
a)
[ )
f x x x ( ) , , = - + 1 1 ; b)
[ )
f x e x
x
( ) , , = + 0 ;
c) f x x x ( ) , = -
2
3
1 R; d) f x e x
x
( ) ln( ), = + 1 R;
e)
[ )
f x x x ( ) arcsin , , = -1 1 ; f)
[ ]
f x x x ( ) arccos , , = -1 1 .
E4. Fie func\iile
[ ) [ )
f f x x : , , , ( ) 0 3 3
2
+ + = + ]i g g x x : , ( ) R R =
3
.
a) S` se arate c` f ]i g sunt bijective. b) S` se calculeze ( ) ( ) f
-

1
4 ]i ( ) ( ) g
-

1
8 .
Sintez`
S1. S` se calculeze derivatele func\iei f D : R, specific@nd domeniul de derivabilitate:
a) f x x x ( ) , = -
2
1 R; b)
( ]
f x x x e ( ) ln , , = - 1 0 ;
c) f x
x
x
x ( ) arcsin , =
+

2
1
2
R; d) f x
x
x
x ( ) arcsin , =
-
+

1
1
2
2
R;
e) f x x x
x
( ) , = >0; f) f x x x
x
( ) ,
ln( )
= >
+1
0.
S2. S` se rezolve ecua\ia = f x ( ) 0 pentru fiecare func\ie f D : R, preciz@nd D ]i D
f
:
a) f x x x ( ) ( ) = - 2 6
2 3
; b)
[ ]
f x x x x ( ) cos cos , , = -
2
2 0 p ;
c) f x x x ( ) = + +
2
6 5; d) f x x x ( ) ln( ) = + 3 2
2
; e) f x
x x
( ) =
-
3
3 2
3
;
f) f x x x ( ) ( ) = - + arctg 4 3 1
3 2
; g) f x
x
e
x
( ) =
+ 2 1
2
; h) f x
x
x
( ) =
+
+
2
4
3 8
.
S3. Se consider` f f x x
x
: , ( ) R R = +2 .
a) S` se arate c` func\ia f este inversabil`. b) S` se calculeze ( ) ( ) f
-

1
3 .
S4. Se consider` func\ia f f x x x :( , ) , ( ) ln( ) 1 1 + = + - R .
a) S` se arate c` func\ia f este inversabil`. b) S` se calculeze ( ) ( ) f
-

1
2 ]i ( ) ( ) f e
-
+
1
2 .
138
3.4. Derivata de ordinul doi
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 224 manual
Exersare
E1. S` se stuieze dac` func\ia f D : R este de dou` ori derivabil` [n punctele specificate:
a) { } f x x x x ( ) , , = + -
3
0
1 0 ; b) { } f x x e x
x
( ) , , =
0
0 1
c) { } f x x x x ( ) sin cos , , = +
0
0 p ; d) { } f x x x x ( ) , , = +
0
1 4 ;
e) { } f x
x
x
x ( ) , , =
+

2
0
1
0 1 ; f) { } f x
x
x
x ( )
sin
sin
, , =
+

1
0
0
p ;
g) { } f x
e
e
x
x
x
( ) , , =
+

1
0 1
0
; h) { } f x x x x e ( ) ln , , =
2
0
1 .
E2. S` se arate c` func\ia f :R R este derivabil` de dou` ori [n punctul specificat:
a) f x
x x
x x
x ( )
,
,
, =
>

=
3
4
0
0
5 0
0
T
; b) f x
x x
x x x
x ( )
sin ,
,
, =
+ >

=
T0
0
0
3
0
c) f x x x x ( ) , = =
3
0
0; d) f x
x x x
x x
x ( )
ln ,
,
, =
>

=
3
3
0
0
0
0
T
E3. Folosind regulile de calcul cu derivate, s` se calculeze derivata de ordinul doi pentru
f D : R:
a) f x x x ( ) = + 2 5
2
; b) f x x x ( ) = -
3
4 ; c) f x e x
x
( ) = + ;
d) f x x x ( ) ln = + ; e) f x x x ( ) ln = ; f) f x x e
x
( ) =
2
;
g) f x x x ( ) ln =
2
; h) f x x ( ) sin =
2
; i) f x x ( ) cos =
3
;
j) f x x x x ( ) sin cos = + ; k) f x x x x ( ) , = >
2
0; l) f x x x ( ) = tg ;
m) f x
x
x
( ) =
-
+
1
2
; n) f x
x
x
( ) =
+
2
1
.
Sintez`
S1. S` se arate c`:
a) dac` f f x x : sin R R, ( ) = , atunci:
= +

= + f x x f x x ( ) sin , ( ) sin( )
p
p
2
.
b) dac` f f x x : cos R R, ( ) = , atunci:
= +

= + f x x f x x ( ) cos , ( ) cos ( )
p
p
2
.
S2. S` se verifice dac` func\ia f :R R , f x e x
x
( ) ( ) = +
2
3 4 verific` egalitatea:
- + = + f x f x f x e x x
x
( ) ( ) ( ) ( ), 2 4 11
2
R
S3. Fie f :R R , f x e x
x
( ) sin = . S` se determine a R cu proprietatea c`:
- + = f x af x af x x ( ) ( ) ( ) , 0 R
139
S4. S` se determine a b , R ]tiind c` func\ia f :R R , f x e x x
x
( ) (sin cos ) = +
-2
verific`
egalitatea:
+ + + + = f x a b f x ab f x x ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , 2 0 R.
S5. S` se determine func\ia polinomial` de gradul doi f :R R , f x ax bx c ( ) = + +
2
care verific`
rela\iile: f f ( ) , ( ) 2 9 1 2 = = ]i = f ( ) 0 8.
S6. Exist` o func\ie polinomial` de gradul trei f :R R , f x ax bx cx ( ) = + + +
3 2
1, care s` verifice
condi\iile f f ( ) , ( ) - =- =- 1 6 1 3 ]i = f ( ) 2 4?
S7. S` se determine a b c , , R dac` f D : R este de dou` ori derivabil` pe D.
a) f x
x ax x
x bx c x
( )
,
,
=
+
+ + >

3
3 2
0
0
T
; b) f x
x x a x
ax bx c x
( )
,
,
=
+ + -
+ + >

3
2
3 1 2
2
T
;
c) f x
a x b x x
c x x x
( )
sin cos ,
sin ,
=
+
+ >

Tp
p
2 2
; d) f x
x cx x b x <
x
x ax b x
( )
,
,
,
=
+ + +
=
+ + >

2 8 0
3 0
0
3 2
2
.
140
3.5 Regulile lui l'Hspital
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 229 manual
Exersare
E1. S` se calculeze
a) lim
x
x x
x

- +
-
1
3
2
3 2
1
; b) lim
x
x
x

-
-
2
2
3
4
8
; c) lim
x
x
x x
-
+
+ +
1
3
2
1
4 3
; d) lim
x
x
x

-
-
1
2006
2007
1
1
;
e) lim
x
x
x x

-
- +
3
3
2
27
4 3
; f) lim
sin
sin
x
x x
x x

+
+
0
2
; g) lim
ln( )
sin x
x x
x x
+ +
0
1
; h) lim
sin sin
sin sin x
x x
x x
+
- 0
3 8
7 2
.
E2. S` se calculeze:
a) lim
sin
sin
x
x
x x

+
0
2
2 2
; b) lim
cos
cos x
x
x
-
- 0
1 3
1
; c) lim
sin
x
x x
x

-
0
3
;
d) lim
cos
x
x
e x
x x

-
+
0
2
2
; e) lim
sin
x
x
x x
e x x

-
- - -
0
2
2 2 2
; f) lim
( )
( )
x
x
n n
nx n x x
x

>
+ +
- + +
-
1
1
2 1
2
1
1
.
E3. S` se calculeze:
a) lim
x
x x
x x

+ +
+ +
2 4 9
3 16
3
3
; b) lim
ln
ln
x
x x x
x x x

- +
+ -
3
2
2
2
; c) lim
ln(sin )
ln(sin ) x
x
x
x
>
0
0
2
;
d) lim
ln( )
( ) x
x
x
x
>
0
0
2
3 ctg
; e) lim
ln( sin )
ln( sin ) x
x
x
+
+ 0
1 2
1
; f) lim
ln( )
x
x x
x
+ +
2
1
.
E4. S` se calculeze:
a) lim ln
x
x
x
x +1
; b) lim( )
x
x x

-
p
p ctg ; c) lim ln
x
x
x
x
x

>
+
0
0
2
1
;
d) limarcsin ln
x
x
x x

>
0
0
; e) lim ln
x
x
x
e x

>
-
0
0
1
; f) lim ( )
x
x
x
x e
-
>-
+
+
2
2
1
2
2 .
pag. 230 manual
Teste de evaluare
Testul 1
1. Fie f :R R , f x x ax ( ) = + +
3
1. S` se determine a R pentru care tangenta la graficul
func\iei f [n punctul x
0
1 = trece prin punctul M( , ) 2 1 .
2. S` se determine derivatele laterale ale func\iei f :R R , f x
x
x
x
x x
( )
,
sin ,
= +
<

1
0
0
U
[n punctul
x
0
0 = .
3. S` se calculeze derivatele de ordinul doi pentru func\ia f, [n cazurile:
a) f f x x x :( , ) , ( ) ln( ) 0 1 + = + R ; b) f f x x x : , ( ) ln( ) R R = - + arctg
2
1 .
141
Testul 2
1. S` se determine derivabilitatea func\iei f :R R , f x
x x x
ax a x
( )
sin ,
,
=
>
+ -

0
1 0
2 2
T
pe mul\imea R.
2. S` se calculeze derivatele func\iilor f D : R:
a) f x
x x
x x
( ) =
- +
+ +
2
2
2
2
; b) f x x x x ( ) = + +
2
2.
3. S` se calculeze:
a) lim
x
x x
x

+ + -
+ -
0
2
1 1
1 1
; b) lim
ln( )
ln( ) x
x x
x x
+ +
+ +
2 1
3 2 1
.
Testul 3
1. S` se calculeze: a) lim
cos cos cos
x
x x x
x

-
0
2
1 2 3
; b) lim
cos
sin
x
x
e x
x

-
0
2
2
.
2. S` se calculeze derivatele func\iilor f D : R:
a) f x
x
x
( ) arcsin =
+
2
1
2
; b) f x
x
x
( ) ln =
-
+
1
1
2
2
.
3. S` se determine valorile parametrilor a b c , , R pentru c are func\ia f D : R este de dou` ori
derivabil` pe D.
a) f x
a x x
b x c x
x
( )
,
sin ,
=
- -
+ >

1 0
0
T
; b) f x
x x a x
b x x
( )
ln ,
cos ,
=
+ >
+

3
0
1 0 T
.
142
Capitolul 4. Studiul func\iilor cu ajutorul derivatelor
4.1 Rolul derivatei [nt@i [n studiul func\iilor
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 239 manual
Exersare
E1. S` se studieze dac` se poate aplica teorema lui Lagrange func\iilor:
a)
[ ]
f f x x x : , , ( ) - = - 3 2 2 3
2
R ; b)
[ ]
f e f x x : , , ( ) ln 1 = R ;
c)
[ ]
f f x
x
x
: , , ( ) 1 2
1
1
=
-
+
R ; c)
[ ]
f f x x x : , , ( ) 0 1 2 1 = - R .
E2. S` se stabileasc` intervalele de monotonie ale func\iei f D : R:
a) f x x x ( ) = -
2
4 ; b) f x x x ( ) = - 3
3
; c) f x x x ( ) = -
4 2
8 ;
d) f x x e
x
( ) = ; e) f x x x ( ) ln = ; f) f x x x ( ) ln = - ;
g) f x
x
x
( ) =
-
+
1
1
; h) f x
x
x
( ) =
-
+
2
2
1
1
.
E3. S` se determine punctele de extrem pentru func\ia f D : R:
a) f x x x ( ) = -
3
6 ; b) f x x e
x
( ) ( ) = -1 ; c) f x
x x
x
( ) =
+ -
-
2
4 1
1
;
d) f x
x
x x
( ) =
+
+ +
1
1
2
; e) f x x x ( ) = -2arctg ; f) f x
x
x
( )
ln
= ;
g) f x x x e
x
( ) ( ) = - +
- 2
1 ; h) f x x ( ) = -1.
Sintez`
S1. S` se determine constantele reale pentru care se poate aplica teorema lui Lagrange func\iei f:
a)
[ ]
f f x
x ax x
x bx x
: , , ( )
,
,
- =
+
+ >

1 2
1
5 1
2
2
R
T
;
b)
[ ]
f f x
a x x
a x bx x
: , , ( )
sin ,
cos ,
0 2p
p
p
=
+
+ >

R
T
.
S2. S` se studieze monotonia func\iei f D : R ]i s` se determine punctele de extrem, [n
cazurile:
a) f x
x x
x
( ) =
- -
+
2
4 1
1
; b) f x
x
x
( ) =
+
2
4
4
; c) f x x x ( ) ln =
2
;
d) f x x x ( ) = -1; e) f x x x ( ) = - + 2 1
2
; f) f x x x ( ) ln = -
5
2
arctg ;
g) f x x x ( ) = -
3 3
3 ; h) ( ) f x x ( ) ln = + + 1 1
2
;
i) ( ) f x x x ( ) = + - arctg 1
2
; j) f x
x
x
( ) arcsin =
+
2
1
2
.
143
S3. S` se determine valoarea parametrului mR pentru care func\ia f D : R este monoton`
pe D.
a) f x x mx ( ) = +
3
; b) f x x m e
x
( ) ( ) = +
2 2
;
c) f x x mx x ( ) = + + - 2 5 6 1
3 2
; d) f x x x m x ( ) ln = + -
2
.
S4. S` se determine mR pentru care func\ia f :R R ,
f x x mx e
x
( ) ( ) = + +
2 2
1
are dou` puncte de extrem.
S5. Fie { } f :R \ , R 1 2 , f x
m x
x x
( ) =
-
- +
2
3 2
. S` se determine mR pentru care func\ia f nu
admite puncte de extrem.
S6. Fie { } f a :R \ R , f x
x bx
x a
( ) =
+ +
-
2
2 5
. S` se determine a b , R pentru care func\ia f
admite puncte de extrem punctele x =-1 ]i x =3
S7. Se d` func\ia f :R R , f x mx nx p x ( ) ( ) = + + +
3 2
1 . S` se determine m n p , , R pentru
care punctul A( , ) 11 este punct de extrem al func\iei, iar tangenta la graficul func\iei f [n punctul
B p ( , ) 0 formeaz` cu axa Ox un unghi cu m`sura de 45
o
.
S8. Se consider` func\ia { } f b :R \ R , f x
x ax b
x b
( ) =
+ +
-
2
. S` se studieze monotonia func\iei
f ]i s` se determine punctele de extrem, ]tiind c` dreptele x =1 ]i y x = +4 sunt asimptote ale
func\iei f.
S9. S` se determine dreptunghiul de perimetru maxim [nscris [ntr-un cerc dat.
S10. Dintre toate dreptunghiurile care au aceea]i arie, s` se determine cel de perimetru minim.
S11. Un triunghi isoscel cu perimetrul 3P se rote]te [n jurul bazei. S` se determine triunghiul
care genereaz` un corp de volum maxim.
S12. Se consider` func\ia f :( , ) 0 R, f x x ( ) ln = ]i intervalele:

[ ]
I n n n
n
= + , ,
*
1 N
a) S` se arate c` func\iei f i se poate aplica teorema lui Lagrange pe intervalul I
n
.
b) S` se aplice teorema lui Lagrange func\iei f pe intervalul I
n
. Dac` c I
n n
are
proprietatea c` = + - f c f n f n
n
( ) ( ) ( ) 1 , s` se determine c
n
.
c) S` se arate c` pentru orice n N
*
are loc inegalitatea
1
1
1
1
n
n n
n +
< + - < ln( ) ln .
d) S` se demonstreze c` pentru oricare n N
*
are loc:
1
1
1
2
1
3
1
+ + + + > ... ln
n
n.
144
4.2. Rolul derivatei a doua [n studiul func\iilor
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 246 manual
Exersare
E1. S` se determine intervalele de convexitate ]i de concavitate pentru func\iile f D : : R
a) f x x x ( ) ; = -
2
3 b) f x x x ( ) ; =- + - 3 6 11
2
c) f x x x ( ) ; = -
3
12 d) f x x x ( ) ; = - 3 2
2 3
e) f x
x
x
( ) ; =
+3
f) f x
x
x
( ) ; =
+
2
4
g) f x
x
x
( ) ; =
+
3
1
h) f x x e
x
( ) ; =
- 2
i) f x x x ( ) ln ; = j) f x x
x
( ) . = + arctg
3
3
E2. S` se determine punctele de inflexiune pentru func\iile f D : : R
a) f x x ( ) ; = -
3
1 b) f x x x ( ) ; = -
4 3
4
c) f x x e
x
( ) ( ) ; = +
- 2
1 d) f x
x
( ) ; =
-
1
1
2
e) f x x ( ) ln ( ) ; = +
2
1 f) f x xe
x
( ) ; =
-
2
g) f x
x
( ) ; =arctg
1
h) f x x ( ) sin . =
2
E3. S` se determine intervalele de convexitate, de concavitate ]i punctele de inflexiune pentru
f D : : R
a) f x
x x x
x x x
( )
,
,
; =
- +
- + >

2
2
3 2 1
2 5 3 1
T
b) f x
x x x
x x x
( )
,
ln ( ) ,
; =
+ +
+ + >

3
2
1 0
1 0
T
c) f x
xe x
x x x
x
( )
,
,
. =
+ >

T0
0
2
Sintez`
S1. S` se determine intervalele de monotonie, convexitate ]i concavitate pentru func\iile
f D : : R
a) f x x x ( ) ; = - +
4 2
4 1 b) f x
x x
x
( ) ; =
-
+
4
2
2
c) f x x x ( ) arcsin ; = -
d) f x x x ( ) ; = + +
2
1 e) f x x x e
x
( ) ( ) ; = - +
2
2 f) f x x x ( ) ln . =
3
S2. Se consider` func\ia f : , R R f x x ax b e
x
( ) ( ) . = + +
2
a) S` se determine a b , R ]tiind c` x =1 este punct de extrem, iar x =-2, este punct de
inflexiune pentru func\ia f.
b) Pentru valorile lui a, b g`site, s` se determine intervalele de monotonie, convexitate,
concavitate ]i punctele de extrem ]i de inflexiune ale func\iei f.
145
S3. S` se determine punctele de extrem ]i de inflexiune ale func\iei f : , R R
f x x ax x ( ) , = + + -
5 3
85 2 ]tiind c` - = f ( ) . 3 0
S4. Se consider` func\ia f : , R R f x ax b x ( ) . = + arctg
a) S` se determine a b , R ]tiind c` = f ( ) 1 2 ]i - = f ( ) . 1 1
b) Pentru valorile lui a ]i b g`site, determina\i intervalele de monotonie, convexitate ]i
concavitate ]i punctele de inflexiune ale func\iei f.
S5. Fie f : , R R f x
x
x a
a ( ) , ( , ). =
+
+
2 2
0
a) S` se determine a ]tiind c` ecua\ia tangentei la graficul func\iei f [n punctul de inflexiune
cu abscisa pozitiv` este x y + - = 24 9 0.
b) Pentru a= 3, s` se studieze monotonia func\iei, intervalele de convexitate-concavitate ]i s`
se afle punctele de extrem ]i de inflexiune ale func\iei.
146
4.3. Reprezentarea grafic` a func\iilor
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 255 manual
Exersare
E1. S` se reprezinte grafic func\iile f D : : R
a) f x x x ( ) ; = -
3 2
3 b) f x x ( ) ; = - 8
3
c) f x x x ( ) ; =- + 2 3
3 2
d) f x x x ( ) ; = -
5 4
5 e) f x x x ( ) ; = - +
4 2
5 4 f) f x x x ( ) ; = - + 2 3 5
3 2
g) f x x ( ) ; = - 16
4
h) f x x x ( ) ; = - +
4 2
2 1 i) f x x x ( ) ( ) ( ); = - + 1 1
2
j) f x x x ( ) ( ); = -
3
1 k) f x x x ( ) ( ) ; = - 1
3
l) f x x x ( ) ( ) ( ) . = - + 1 2
2 2
E2. S` se reprezinte grafic func\iile f D : : R
a) f x
x
x
( ) ; =
-
+
1
1
b) f x
x
x
( ) ; =
-
-
1
2
c) f x
x
x
( ) ; =
+
2
1
d) f x
x
x
( ) ; =
+
2
2
1
e) f x
x
x
( ) ; =
-
2
1
f) f x
x
x
( ) ; =
-
3
2
1
g) f x
x
x
( ) ; =
-
-
2
2
1
9
h) f x
x
x x
( )
( ) ( )
. =
- -
3
1 2
E3. S` se reprezinte graficul func\iei f D : : R
a) f x x x ( ) ; = b) f x x ( ) ; = +
2
1 c) f x x ( ) ; = -
2
1
d) f x xe
x
( ) ; = e) f x x e
x
( ) ; =
2
f) f x x x ( ) ln ; =
g) f x x ( ) ln( ) ; = +
2
1 h) f x x ( ) ln( ); = -
2
1 i) f x x x ( ) ln ; =
2
j) f x x ( ) ; =2arctg k) f x x x ( ) ln ; = - l) f x
x
x
( )
ln
. =
Sintez`
S1. S` se reprezinte grafic func\ia f D : : R
a) f x x x ( ) ; = b) f x x x ( ) ; = -1
c) f x
x x
x x
( )
,
,
; =
- >

2
3
1
2 1 1
T
d) f x
xe x
x x x
x
( )
,
ln ,
; =
- >

T0
1 0

e) f x
x x
x x
( )
,
,
; =
- + >

3
0
1 1 0
T
f) f x x x ( ) ln ( ) . =
2
S2. Se consider` {} f : , R \ R 1 f x
x ax
x
a ( ) , . =
+
-

2
1
R
S` se reprezinte graficul func\iei f ]tiind c` are asimptota y x = -1.
S3. S` se reprezint` graficul func\iei { } f : , R \ R - 1 f x
x ax
x
( ) , =
+
+
2
1
]tiind c` are un extrem
[n x =-3.
147
S4. Se consider` func\ia f D : , R f x
x x
ax
( ) . =
- +
+
2
4 3
3
a) S` se determine a R pentru care func\ia are o asimptot` paralel` cu a doua bisectoare.
b) S` se determine a R pentru care func\ia are un punct de extrem situat pe axa Oy.
c) Pentru a=-4, s` se reprezinte grafic func\ia f.
S5. Fie f : , R R f x
x
x x ( ) sin . = + -
3
3
S` se reprezinte grafic func\ia f .
S6. Fie f : , R R f x
x a
x b
( ) . =
+
+
2 2
S` se reprezinte grafic func\ia f ]tiind c` tangenta [n origine
este prima bisectoare.
S7. Se consider` f D : , R f x
ax
x
( ) . =
+
-
2
2
1
a) Pentru care a R, graficul func\iei este tangent dreptei y x + = 2 10?
b) S` se traseze graficul func\iei f pentru a=1.
pag. 256 manual
Teste de evaluare
Testul 1
1. S` se studieze monotonia func\iei f : , R R f x
x a
x x
( ) , =
+
+ +
2
1
]tiind c` = f ( ) . 1 0
2. S` consider` func\ia f : , R R f x x x m ( ) ln ( ) . = + +
2
4
a) S` se determine mR pentru care func\ia este definit` pe R.
b) Pentru ce valori ale lui mR, punctul A( , ) -2 0 este punct de extrem al graficului
func\iei f.
c) Pentru m=9, s` se studieze monotonia func\iei f ]i s` se afle punctele de extrem ale
acesteia.
3. Studia\i convexitatea ]i concavitatea func\iei
f : , R R f x x x ( ) ln ( ) . = - + arctg
2
1
Testul 2
1. Fie f : , R R f x x ( ) . =
5
a) S` se arate c` f este derivabil` pe R.
b) S` se arate c` = f ( ) . 0 0 Este x =0 un punct de extrem al func\iei f ?
2. Fie f : , R R f x
x
x
( ) arcsin . =
+
2
1
2
a) S` se studieze derivabilitatea func\iei f.
b) S` se precizeze extremele func\iei f.
c) S` se arate c` semitangentele laterale [n punctul x =1 sunt perpendiculare.
3. Fie { } f ; , R \ R - 1 f x
x
x
( ) . =
+
2
1
S` se determine punctele [n care tangenta la graficul
func\iei este paralel` cu prima bisectoare.
148
Testul 3
1. Se consider` func\ia f : , R R f x
x a x
ax b x
( )
,
,
. =
+
+ >

2
2
2
T
a) S` se determine a b , R pentru care f este continu` pe R.
b) Exist` valori ale lui a pentru care f este derivabil` pe R?
c) Dac` f ( ) 1 5 = ]i = + f b ( ) , 3 4 s` se traseze graficul func\iei g: , R R g x f x ( ) ( ) . = +
2
1
2. Fie
[ )
f : , , 0 + R f x x
x
x
( ) ln ( ) . = + -
+
1
2
2
a) S` se calculeze
[ )
+ f x x ( ), , 0 .
b) S` se studieze monotonia func\iei f.
c) S` se arate c`
[ )
ln ( ) , , . 1
2
2
0 +
+
" + x
x
x
x U
3. Se dau func\iile f D : ,
1
R g D : ,
2
R f x x g x e x x
x
( ) , ( ) ( ) . = - = + - 2 6
2
a) S` se afle D
1
]i D
2
.
b) S` se studieze derivabilitatea func\iilor f ]i g ]i s` se calculeze f ]i g .
c) S` se calculeze lim
( )
( )
.
x
x
g x
f x
>
2
2
Testul 4
1. Se consider` func\ia
[ )
f : , , 0 + R f x x x
x
( ) . = - + arctg
3
3
a) S` se calculeze f ]i f .
b) S` se studieze monotonia func\iei f.
c) S` se arate c`
[ )
arctgx x
x
x U - +
3
3
0 , , .
2. S` se reprezinte grafic func\ia f : , R R f x x
x
( ) . = + -
2
1
2
3. Fie { } f : , R \ 0 R f x
x
x
( ) =
- 1
2
]i M a f a
f
( , ( )) , G { } a R \ 0 2 3 , , . Not`m cu N punctul
[n care tangenta la grafic [n punctul M intersecteaz` din nou graficul func\iei. S` se determine
valorile parametrului a pentru care coeficientul unghiular al tangentei la grafic [n punctul N este
egal cu 3.
149
pag. 258 manual
Probleme recapitulative
1. S` se determine limitele de func\ii:
a) lim
( )
;
x
x x
x

- +
-
1
20 10
2
2 1
1
b) lim ;
x
x
x

+ -
+ -
1
1 2
2 3
c) lim
sin sin ... sin
...
;
x
x x nx
x x nx
+ + +
+ + + 0
2
2 tg tg tg
d) lim
arcsin( )
sin ( )
;
x
x
x 0
8
2
e) lim
cos cos
;
x
x x
x

-
0
2
1 2
f) lim .
x
x x x
x x

+ + -
+ -
0
2 3 4 3
5 6 2
2. Fie
[ ]
L
x x x
x x
=
+ +
+
lim
ln
.
2
3 1
Atunci:
a) L =3; b) L =0; c) L =ln ; 2 d) L =
1
3
; e) L =1.
3. S` se determine a b , R pentru care ( ) lim .
x
x x ax b

- + - - =
2
1 0
Facultatea de Chimie Constan\a, 1997
4. S` se determine a b c , , R pentru care lim
cos cos
.
x
a x b x c
x

+ +
=
0
4
2
1
5. S` se studieze continuitatea func\iilor f D : : R
a) f x
x x
a x x
( )
,
,
; =
-
- >

5 3 1
1
2
T
b) f x
x
x
x
a x x
( )
sin ,
ln ( ),
; =
+ +

1
0
1 0
<
U
c) f x
x ax b x
x a x
x ax x
( )
,
, ( , )
,
. =
+ +
+
- +

2
3
1
2 1 2
2 2
T
U
6. S` se studieze continuitatea func\iei f : , R R
f x
a e x
x b
x
x
x
( )
,
,
. =
+
+ -
>

T0
4
0
Universitatea Pite]ti, 1995
7. S` se determine parametrii reali a, b, c pentru care func\ia f : , R R
f x
e x
ax bx c x
x
( )
,
,
=
+ + >

T0
0
2
este continu` ]i lim
( ) ( )
.
x
f x f o
x
-

0
R
Universitatea Politehnic` Bucure]ti, 2004
8. S` se determine a b c , , , R pentru care func\ia f : , R R
f x
ae x
x b x x
x
( )
,
sin cos ,
=
- + >

2
0
2 4 0
T
este derivabil` pe R.
150
9. Se consider` func\ia { } f f x
x
x
x
x
; , , ( ) max , . R \ R - =
- +

1 1
1 1
a) S` se expliciteze f x ( ).
b) S` se studieze continuitatea ]i derivabilitatea func\iei f.
10. Fie
[ ]
[ )
[ ]
f f x
x x
x bx c x
: , , ( )
, ,
, ,
. - =
- + -
+ -

1 1
3 1 1 0
01
2
R
ax
2
a) S` se determine a b c , , , R pentru care func\ia este derivabil` pe ( , ) -1 1 ]i
f f ( ) ( ) . - = 1 1
b) Perntru valorile g`site, s` se studieze derivabilitatea func\iei

[ ]
g g x f
x
x
: , , ( ) . - =
+

1 1
2
1
2
R
11. Se consider` f f x
x
x
x :( , ) , ( ) ln ( ) - =
+
- + 1
1
1 R ]i
F:( , ) ( , ) , - + 1 0 0 R
F x
c bx a x
x
( )
ln ( )
. =
+ + +1
Dac` lim ( )
x
F x

=
0
1 ]i x F x f x x
2
1 0 0 = " - + ( ) ( ), ( , ) ( , ), iar a=F( ) , 2 atunci:
a) a=ln ; 3 b) a=2; c) a=ln ; 6 d) a=1; e) a=2 2 ln .
ASE Bucure]ti, 2001
12. Fie f : , R R f x
x x m mx x
x m x x
( )
,
,
. =
- + +
- + >

2 1 1
1 1
2 2
T
Dac` { A m f = R este continu` pe } R ]i a=

m
m A
2
, atunci:
a) a=1; b) a=
34
25
; c) a=
25
4
; d) a=
58
9
; e) a=
81
64
.
13. Se consider` func\ia f : , R R
[ ]
f x x a
x
b
x
( ) ( ) , = - +

+ 1
2
3 unde a b , . R
Dac`
{ A a b f = ( , ) R R este periodic` de perioad` 2 ]i este continu` [n } x =1 , iar
S a b
a b A
= +

( ) ,
( , )
atunci:
a) S =2; b) S =-1; c) S =0; d) S =-3; e) S =4.
ASE Bucure]ti, 2002
14. Se consider` func\ia
[ ]
f : , , 0 2 R
[ )
( ]
f x
px x
m x
x q x
( )
, ,
,
, ,
=

=
+

0 1
1
1 2
3
]i mul\imea { A p m q f = ( , , ) R R R este derivabil` pe } ( , ) . 0 2
151
Dac` S p m q
p mq A
= + +

( ) ,
( , , )
atunci:
a) S =7; b) S =-1; c) S =0; d) S =10; e) S =8.
ASE Bucure]ti, 1998
15. S` se determine asimptotele func\iei f D : : R
a) f x
x x
x
( ) ; =
- -
-
2
3 2
1
b) f x x x ( ) ; = + -
2
1
c) f x
x x
x x
( )
( )
. =
- -
-
3
3 2
1
16. Se consider` func\ia f f x
x x x
x
:( , ) , ( )
ln
. 0
6 4 2
2
2
+ =
- + -
R
a) S` se calculeze limitele func\iei f [n punctele x
0
0 = ]i x
0
=+.
b) S` se determine asimptota oblic` a func\iei f la +.
c) S` se afle punctele [n care tangenta la grafic este paralel` cu asimptota oblic` a func\iei.
Bacalaureat, 1997
17. Fie f f x x
x
x
:( , ) , ( )
ln
. 0 2
4
+ = - - R S` se determine coordonatele punctului [n care
tangenta la graficul func\iei este paralel` cu asimptota oblic` a func\iei.
18. Fie f D f x
x ax b
x
: , ( ) . =
+ +
+
R
2
1
2
a) S` se afle parametrii a b , R pentru care dreapta y x = + 2 3 este asimptot` a func\iei.
b) Pentru a=5, s` se determine b astfel [nc@t func\ia f s` admit` asimptot` vertical`.
Facultatea de }tiin\e Economice Timi]oara, 1995
19. Pentru ce valori ale lui mR, func\ia f : , R R
f x x m x m ( ) ( ) = + - + -
2 3
2 2
are domeniul de derivabilitate R?
Universitatea Politehnic` Bucure]ti, 1990
20. Se consider` func\ia { } f ; , , R \ R - 1 1
f x
ax
x
e a
x
( ) , . =
+
-

1
1
2
2
R
a) S` se calculeze lim ( ).
x
x f x
-
2
b) Pentru care valori ale lui a exist` egalitatea 3 0 0 11 - = f f ( ) ( ) ?
21. Fie f : , R R f x
x x
x x
( )
( ) ( )
( ) ( )
=
+ + -
+ - -
2 2
2 2
33 33
33 33
]i T f f f = - + + ( ) ( ) ( ) . 2 0 2 Atunci:
a) T =
1
2
; b) T =
33
2
; c) T =1; d) T =
3
2
; e) T =
22
3
.
ASE Bucure]ti, 2000
152
22. Fie f : , R R f x
x x
ax bx c x
( )
ln ( ) ,
,
. =
-
+ + >

1 0
0
2
T
S` se determine valorile lui a b c , , R pentru
care func\ia f este de dou` ori derivabil` pe R.
ASE Bucure]ti, 1990
23. Pentru ce valori ale parametrilor a b c , , R, func\ia f : , R R
f x
x ax bx c x
x x
( )
,
( ),
=
+ + +
- >

3 2
1
1 1
T
arctg
este de dou` ori derivabil` pe R.
ASE Bucure]ti, 1994
24. Se consider` func\ia f : , R R f x x x ( ) sin . = -p
a) S` se arate c` func\ia f este derivabil` [n x =p.
b) Func\ia f este de dou` ori derivabil` [n x =p ?
25. Fie f f x
x x
: ( , ) , ( ) . R + = + + 1 4 2 1
a) S` se arate c` f este func\ie inversabil`.
b) S` se determine f
-1
]i ( ) f
-

1
3 ( ) .
Universitatea Politehnic` Bucure]ti, 1987
26. Fie { } f ; , , , R \ R - - 2 1 0 f x
x x x
( )
( ) ( )
. =
+ +
1
1 2
a) S` se arate c` exist` numerele a b c , , R pentru care:
f x
a
x
b
x
c
x
( ) . = +
+
+
+ 1 2
b) S` se calculeze S f f f = + + + ( ) ( ) ... ( ) . 1 2 10
27. S` se calculeze lim
sin
.
x
x x
x x

-
0
2
tg
tg
ASE Bucure]ti, 1990
28. S` se calculeze lim
sin
.
sin
x
x x
e e
x x
-
- 0
Universitatea Politehnic` Bucure]ti, 1990
29. Fie M n
x x x
x
x
n
=
-

N R lim
cos sin
.
0
Dac` m n
n M
=

, atunci:
a) m=3; b) m=6; c) m=4; d) m=15; e) m=10.
ASE Bucure]ti, 2000
30. Se consider` func\ia
[ )
f : , , - + 1 R
f x x x x x ( ) . = + - + + + - + 5 4 1 10 6 1
153
Dac` { B x f = - +
0
1 ( , ) nu este derivabil` [n } x
0
]i ( ) S f b f b
d s
b B
= -

( ) ( ) ,
2
atunci:
a) S =
1
4
; b) S =
13
36
; c) S =
1
9
; d) S =
11
36
; e) S =
3
2
.
ASE Bucure]ti, 1998
31. Se consider` func\ia f
a
: , R R
f x e x x a x a
a
x
( ) ( ) ( ) , . = - - - + - 4 1 3
3 2 3
R
Dac` { A a f
a
= R este derivabil` [n } x =0 , atunci:
a) A - -

3
1
2
, ; b) A -

1
2
3
2
, ; c) A

5
2
5 , ;
d) A

9
2
13
2
, ; e) A ( , ) . 7 15
ASE Bucure]ti, 2000
32. Se consider` func\ia f : , R R f x x x a x b a b ( ) , , . = - - -
2
R
Fie { A a b f = ( , ) R R este derivabil` pe } R ]i S a b
a b A
= +

( ) ,
( , )
2 2
atunci:
a) S =13; b) S =26; c) S =17; d) S =5; e) S =4.
ASE Bucure]ti, 2001
33. Fie func\ia f : , R R f x
xe x
ax b x
x
( )
,
,
. =
+ >

T1
1

Dac` f este derivabil` pe R ]i A f k
k
=
=
( ) ,
1
10
atunci:
a) A e =20 ; b) A=0; c) A e =100 ; d) A e =11 ; e) A e = .
34. S` se determine num`rul de elemente ale mul\imii:
A a
x x a
x
b
x
n n
=
- -
-
=


R R lim
( )
.
1
2
2
2
1
35. Fie a
x x
x
x
=
+ - +

lim
ln ( ) ln ( )
.
0
5 5
6
1 1
Atunci:
a) a=
5
2
; b) a=
5
6
; c) a
e
=
2
; d) a=
6
5
; e) a=
3
2
.
ASE Bucure]ti, 2001
36. S` se calculeze lim
ln ( )
ln ( )
.
x
x
x
x e
x e

+
+
2
4 2
154
37. Fie {} f : , R \ R 1 f x
ax bx
x
( ) . =
+ +
-
2
2
1
a) S` se determine a b c , , R pentru care func\ia admite asimptota y x = +2.
b) S` se reprezinte graficul func\iei f pentru a=1 ]i b=1.
c) Pentru a b = =1, s` se determine aria triunghiului determinat de axa Ox ]i asimptotele
func\iei f.
38. Se consider` func\ia { } f : , , R \ R 1 2 f x
x
x x
( )
( ) ( )
. =
- -
2
1 2
a) S` se traseze graficul func\iei f.
b) S` se determine [n ce raport [mparte dreapta y
x
=
2
aria patrulaterului determinat de axa
Ox ]i asimptotele func\iei f.
39. S` se demonstreze c` pentru oricare mR, func\ia f : , R R f x x mx e
x
( ) ( ) , = +
- 2
admite un maxim ]i un minim local.
40. Se consider` func\ia f D : , R
f x ax bx cx a b c ( ) , , , ( , ) . = + + + +
2
1 0
a) S` se determine a, b, c ]tiind c` func\ia admite o asimptot` oblic` la + paralel` cu
dreapta y x = + 4 5, iar c`tre - o asimptot` orizontal` y =-1.
b) S` se construiasc` graficul func\iei pentru valorile lui a, b, c determinate.
41. Se d` func\ia f D : , R f x
x ax
bx
( ) . =
+
+
2
2
a) S` se determine a b , R pentru care extremele func\iei se ob\in pentru x =-8 ]i x =4.
b) Pentru valorile lui a, b determinate, s` se reprezinte graficul func\iei f.
42. Fie f D : , R f x
m x
x x m
m ( )
( )
, .
*
=
+
+ +

1
3
2
R
a) Pentru ce valori ale lui m func\ia admite dou` asimptote paralele cu axa Oy?
b) Pentru ce valori ale lui m func\ia este monoton` pe R?
c) Pentru m=1, s` se reprezinte graficul func\iei f.
d) Fie A, B punctele [n care graficul func\iei f, pentru m=1, intersecteaz` axele de
coordonate. {n ce puncte graficul func\iei admite tangente paralele cu dreapta AB?
155
156
REZOLVRI
Partea a II-a. Elemente de analiz matematic
Capitolul I. Limite de funcii
1.1. Mulimi de puncte pe dreapta real
Exersare

E1. Soluie:
Mulimile de minorani i majorani sunt respectiv:
a) m = (, 3], M = [5, +), b) m = (, 2], M = [3, +),
c) m = (, 5], M = [4, +), d) m = (, 2], M = [5, +),
e) m = (, 1], M = [11, +), f) m = (, 1], M = [3, +).

E2. Soluie:
Mai nti se rezolv ecuaiile i inecuaiile de gradul 2, cu radicali, cu modul, exponeniale i
logaritmice.
a) x
2
3x = 0 x(x 3) = 0 x i {0, 3}.
Aadar A = {0, 3} i avem: m = (, 0], M = [3, +).

b) Alctuim tabelul de semn pentru f(x) = x
2
3x.

x 0 3 +
x
2
3x + + + + + 0 0 + + + + +

Se obine x i [0, 3], deci A = [0, 3].
Rezult m = (, 0] i M = [3, + ).

c) Condiii impuse: x 3 U 0, deci domeniul de lucru este D = [3, +).
Prin ridicare la ptrat obinem succesiv

3 2 3 4 7 x x x T T T x i (, 7].

Aadar A = (, 7) O D = [3, 7] i se obine: m = (, 3], M = [7, +).


d) Folosim proprietatea modulului: ( ) ( ) E x M M E x M T T T .
Se obine succesiv:
3 1 1 3 1 2 4 x x x T T T T T .

Rezult c x [2, 4], A = [2, 4], iar m = (, 2], M = [4, +).

e) Avem succesiv
3 3 3 3 2 25 1
2 0, 25 2 2 2 2 3 2 1
100 4
x x x x
x x

T T T T T T .

Aadar x i (, 1] iar A = (0, +) O (, 1] = (0, 1].
Rezult c: m = (, 0], M = [1, +).

f) Deoarece
3
3
125 1 1
0,125 2
1000 8
2

, iar
2 1
0, 25 2
4

se obine:
2
3
T 4
x
T 2
2
2
3
T 2
2x
T 2
2
3 T 2x T 2
3
1
2
x T T .
Aadar
(
3 3
, 1 , ,
2 2
A m
, ] ]

, ] ]
] ]
, M = [1, +).
157
g) Condiii: x 1 > 0 x > 1 D = (1, + ).
Folosim proprietatea log
a
E(x) T b, a > 1 E(x) T a
b
.
Se obine succesiv:
log
2
(x 1) T 2 x 1 T 2
2
x T 5.

Aadar A = (, 5) O D = (1, 5), iar m = (, 1], M = [5, + ).

h) Condiii de existen pentru logaritmi:
1 0
3 0
x
x
>

>


Se obine domeniul de existen: D = (1, +) O (, 3) = (1, 3).
Folosim formula de schimbare a bazei pentru logaritmi
log
log
log
b
a
b
N
N
a
.
Se obine succesiv:
2
2 4 2
2
2 2 2 2
log (3 )
log ( 1) log (3 ) log ( 1)
log 4
1
log ( 1) log (3 ) log ( 1) log 3
2x
x x x
x x x x
T T
T T

Din monotonia logaritmilor rezult c 1 3 x x T .
Cum x 1 > 0, prin ridicare la ptrat avem
2 2 2
( 1) 3 2 1 3 2 0 x x x x x x x + T T T .
Tabelul de semn pentru f(x) = x
2
x 2 este:

x 1 2 +
x
2
x 2 + + + + + 0 0 + + + + +

Soluia inecuaiei este x i [1, 2].
Rezult A = [1, 2] O (1, 3) = (1, 2], iar m = (, 1], M = [2, +).

E3. Soluie:
a) Avem c 1 T sinx T 1, x i Z, deci A = [1, 1], care este interval mrginit.

b) Avem:
2( 1)
2 2 2 2 2 2
2 2
1 1 1 1 1
n
n n
n n n n n
+
+
<
+ + + + +
, deci M = 2 este un majorant pentru
mulimea A. Deoarece
2
0
1
n
n
n

+
q U , n i q deci m = 0 este un minorant pentru A.
Aadar A este mulime mrginit.

c)
( 1 )( 1 )
1 1
1
1 1 1
n n n n
n n
n n
n n n n n n
+ + +
+
+
+ + + + + +
.
Aadar
1
0 1
1 n n
< <
+ +
, deci A _ (0, 1).

d) Deoarece
48
1 n

+
q, rezult c n + 1 este divizor pozitiv pentru 48.
Dar D
48
= {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48}.
Rezult c n + 1 i {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48} i astfel
n i {0, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 23, 47}.
Aadar A = {0, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 23, 47} _ [0, 47].

e) Deoarece
2 2
2 2
1 2
0 1 1 0 1 0 2
1 1
x x
x x
+ < <
+ +
U U T T , deci A _ [0, 2].
158
f) Fie
2
1
1
+
=
+ +
x
y A
x x
. Rezult, dup aducerea la acelai numitor: yx
2
+ (y 1)x + y 1 = 0.
Ecuaia are soluie dac U 0. Se obine = (y 1)
2
4y(y 1) = (y 1)(3y 1).
Soluiile inecuaiei U 0 sunt
1
, 1
3
y
, ]

, ]
]
. Aadar
1
, 1
3
A
, ]

, ]
]
.

E4. Soluie:
a) Avem: 3 3 3 x x T T T . Aadar x i [3, 3] = A.

b) Avem: 1 2 2 1 2 1 3 x x x T T T T T . Aadar x i [1, 3] = A.

c) Avem:
2, dac 2 0
2
2, dac 2 0
x x
x
x x+ <

U
. Rezult c
2, dac 2
2
2, dac 2
x x
x
x x+ <

U
.
Pentru x U 2, inecuaia 2 1 x U se scrie x 2 U 1 cu soluia x U 3, deci x i [3, +).
Pentru x < 2, inecuaia 2 1 x U se scrie x + 2 U 1 i are soluia x T 1, deci x i (, 1].
Rezult c 2 1 ( , 1] [3, ) x x A + U .

d) Avem succesiv:
1 1 1
1 1 0 0
x
x x x

T T T .
Alctuim tabelul de semn pentru
1
( )
x
f x
x

.

x 0 1 +
1 x + + + + + 0 + + + + + 0
x 0 + + + + + + + + + + +
f(x) | + + + + + 0

Se obine c x i (, 0) N [1, +) = A.

e) Tabelul de semn pentru
2
1
( )
4
x
f x
x

este

x 2 1 2 +
x 1 0 + + + + + + + + + +
x
2
4 + + + + + 0 0 + + + + + +
f(x) | + + + + + 0 | + + + + + +

Se obine: x i (2, 1] N (2, +) = A.

f) Avem c:
2 2
2
2 2 2
4 4 5
1 1 0 0 9 0
9 9 9
x x
x
x x x

<

T T T .
Se obine c x i (3, 3) = A.

g) Deoarece 0,25 = 2
2
obinem c:

2
x+1
T 2
4x
2
2(x+1)
2
x+1
T
24x2x2
2
x+1
T 2
2x2
x + 1 T 2x 2 3 T x.

Aadar, x i [3, +) = A.

h) Condiiile de existen pentru radical: x 3 U 0.
Deoarece 3 0 x U c 3 3 0 x x U U deci domeniul de existen este x i [3, +).
Prin ridicare la ptrat se obine:
(x 3) T (x 3)
2
sau x
2
7x + 12 U 0, cu soluia x i (, 3] N [4, +).
Aadar, A = {(, 3] N [4, +)) [3, +) = [4, +) N {3}.
159
E5. Soluie:
Vecinti pentru x
0
= 0 sunt: V
1
, V
4
, V
8
, iar vecinti pentru x = 1 sunt: V
1
, V
8
, V
9
.
b) V
2
nu este vecintate pentru x
0
i x
1
deoarece nu conine aceste puncte.
c) 0 h V
2
, 1 h V
2
.
d) 1 h V
4
,
e) 1 h q, iar 0 nu aparine unui interval inclus n q.
e), f) m i { nu conine intervale deschise care s conin pe 0 i 1.
i) 0 h V
9
.

E6. Soluie:
O mulime V _ Z este vecintate pentru +, dac exist a i Z, astfel nct V = (a, + ).
Vecinti ale lui + sunt. V
1
, V
2
, V
3
, V
9
.

E7. Soluie:
a) A = [0, 3], d) A = [2, 2] N [3, 5],
b) A = l, deoarece A este mulime finit; e) A = {+},
c) A = (, 3] N { } = [, 3], f) A = [1, 2].
Numrul x = 5 este punct izolat al mulimii A.

E8. Soluie:
a), b) Mulimea A este interval nemrginit.

c) Mulimea A este nemrginit i superior i inferior deoarece conine toate numerele pare
pozitive i numerele impare negative.

d) A = (1, +). ntr-adevr dac y i A, atunci rezult c exist x i (0, 1) cu
1
y
x
.
Dar, atunci
1
(0, 1) x
y
<
1
0 1
y
< < .
Rezult c y > 0 i
1
1
y
< . Cum y este pozitiv, rezult c din
1
1
y
< se obine y > 1.
Aadar y i (1, +) = A.

e) Inecuaia 1 2 x U conduce la x 1 U 2 sau x + 1 U 2, deci x[3, + ) au x(, 1].
Aadar x i (, 1] N [3, +) = A.

f) Fie y i A. Atunci exist x i (2, + ) cu
1
2
x
y
x

. Se obine c
2 1
1
y
x
y

iar din condiia


x > 2 rezult c
2 1
2
1
y
y

>

, inecuaie cu soluia y i (1, +). Aadar A = (1, + ).Observaie.
Deoarece
1 2 1 1
1
2 2 2
x x
x x x
+
+

i x 2 > 0 rezult c
1
1, (2, )
2
x
x
x

> +

etc.

g) A = {0, 7, 14, ...} = {7n | n i q}. Dac M i Z ar fi un majorant pentru A, atunci 7n T M,
n i q, sau ,
7
M
n n T q, ceea ce ar nsemna c mulimea q ar fi mrginit superior de
7
M
, absurd. Aadar A este nemrginit superior.
160
1.4. Calculul limitelor de funcii
Exersare

E1. Soluie:
a) 3; b) 125; c)
3
3 ; d) = 2 2 + 1 = 5;
e) 1 0

= + =

, f) = 3 1
2
1 + 2 = 4; g) = 5
3
+ 1 = 126, h) = ln3.

E2. Soluie:
a) = (1 + 1)
2
+ 1 = 5, b) = +
2
= + , c) = ()
2
3 = +,
d) = 3 + 1 +
2
= +, e) = 7
2
= , f) 9 3 = = ,
g) = log
3
(0
+
) = , h) = log
0,3
(0
+
) = +.

E3. Soluie:
Aplicm proprieti ale logaritmilor.
a)
1
lim 1

= =
x
x ; b)
2
0
lim( 1) 1

= + =
x
x ; c)
5 5
5
lim( log 2) 5log 2

= =
x
x .
d)
( )
3
1
lim log ( 1)
3
= = =+
x
x .

E4. Soluie:
Funcia f are limit n x
0
i D dac limitele laterale f(x
0
0) i f(x
0
+ 0) exist i sunt egale.
a) f(1 0) = 2 1
2
+ 3 = 5, f(1 + 0) = 5 1 1 = 4, f(2 0) = f(2 + 0) = 5 2 1 = 9.
Funcia f nu are limit n x
0
= 1, iar n x
0
= 2 limita este l = 9.

b) Avem:
0 0
0
lim ( ) lim( 3) 3, lim ( ) lim(4 )
x
x x x x
x
f x x f x
+ +
>
+ + .
De asemenea,
1 1
1 1
(1 0) lim( 3) 4, (1 0) lim4 4
x
x x
x x
f x f

< >
+ + .
Aadar f are limit n x
0
i {0, 1, +}.


Sintez

S1. Soluie:
a) Avem: 6 = a 1 + 3 a = 4;
b) 5 + 6a 3 = 23 a = 1;
c) a
2
+ 2a 3 = 5 a
2
+ 2a 8 = 0 a i {2, 4};
d) 3 9 = = a a ;
e) a
2
+ 3a + 11 = a + 14 a
2
+ 2a 3 = 0 a i {3, 1];
f)
3
1 3 1 27 26 a a a + = + = = ;
g) 1 1 a a = . Condiia de existen a 1 U 0 deci a U 1.
Se obine a 1 = (a 1)
2
cu soluia a i {1, 2};

h)
2 2
4 2
2 16 2 2 4 { 2, 2}
a a
a a .

161
S2. Soluie:
a) Pe mulimea
( ) ( )
1 1
0, , 1
2 2
funcia f are limite.
Studiem existena limitei funciei f n
0
1
2
x .
Rezult c:
( ) ( )
2 2
1
2
1 1
0 limlog log 1
2 2
x
f x

= = = , iar
( )
1
2
1 1
0 lim(2 2) 2 2 1
2 2
x
f x

+ .
Aadar f are limit i n
0
1
2
x .

b) Pentru x
0
i (0, 1) N (1, 2) f are limit.
Avem:
2 2
1 1
(1 0) lim2 2, (1 0) limlog log 1 0
x
x x
f f x

= = + = = = .
Aadar f nu are limit n x
0
= 1.
Punctul x
0
= 3 este punct izolat pentru domeniul de definiie i n el nu se pune problema
existenei limitei.

S3. Soluie:
a) Avem:
2
1
(1 0) lim[ ( 2) ] 2 2 2
x
f ax a x a a a

+ + + + + i
3
1
(1 0) lim 1
x
f x

+ = = .
Din egalitatea f(1 0) = f(1 + 0) se obine c 2a + 2 = 1 deci
1
2
a .

b) Avem:
2 2 2
1
(1 0) lim[( ) ( 1) ] ( 1)
x
f x a x a

+ + + i
1
(1 0) lim( 1 )( 4 ) (5 )
x
f x a x a a a

+ + + .
Din egalitatea f(1 0) = f(1 + 0) se obine ecuaia (a + 1)
2
= a(5 a) sau 2a
2
3a + 1 = 0 cu
soluia

1
, 1
2
a .

c) Avem:
2
(2 0) lim( ) 2 ,

= + = +
x
f ax b a b

2
2
2 2
4
(2 0) limlog 1,
(4 0) limlog log 4 2,

+ = =
= = =
x
x
f x
f x
,

2
4
(4 0) lim( 6) 16 4 6
x
f ax bx a b

+ + + + + .
Din egalitile f(2 0) = f(2 + 0) i f(4 0) = f(4 + 0) rezult sistemul de ecuaii

2 1
16 4 6 2
a b
a b
+

+ +

cu soluia a = 1, b = 3;

d) Avem: f(1 0) = 2
a
, f(1 + 0) = 4
b
, f(3 0) = 4
3b
, f(3 + 0) = 8
3(a+2)
.
Rezult sistemul de ecuaii:
3 3( 2)
2 4
4 8
a b
b a+

=
sau
2
6 9( 2)
a b
b a

cu soluia a = 3,
3
2
b .

S4. Soluie:
a) ( 1 0) 1 1, ( 1 0) 1 , (0 0) 0 (0 0) f f f f + + , (1 0) 1 1 (1 0) = = = + f f .
Aadar f are limite n x
0
i {1, 0, 1};
b) f(0 0) = 3 = f(0 + 0), f(3 0) = 0 = f(3 + 0), f(4 0) = 1 = f(4 + 0);
d) f(5 0) = 8 5 = 3 = f(5 + 0), f(3 0) = 3 = f(3 + 0), f(5 0) = 7 = f(5 + 0);
e) Avem:
2 2
1 1 1 1
lim ( ) lim 1 0, lim ( ) lim 1 0

= = = =
x x x x
f x x f x x ,

2 2
2 2
(2 0) lim 1 3, (2 0) lim 1 3

= = + = + =
x x
f x f x .

162
1.4.3. Limitele funciilor trigonometrice
Exersare

E1. Soluie:
Se obine:
a)
1
sin
6 2

= = , b)
3
cos
6 2

= = , c)
2
sin
4 2

= = , d)
( )
3
cos cos
6 6 2

= = = ,
e) sin 0 = = , f) cos 1 = = , g) sin 2 0 = = , h) cos( ) cos 1 = = = .

E2. Soluie:
a) tg 3
3

= = , b)
( )
tg tg 3
3 3

= = = , c)
( )
tg tg 1
4 4

= = = ;
d) = ; e) tg 0 = = , f) ctg 0
2

= = ;
g)
( )
ctg ctg 1
4 4

= = = ; h)
( )
3
ctg 0
2

= = ; i) = ; j) =+ .

E3. Soluie:
a)
( ) ( )
1 1
arcsin arcsin
2 2 6

= = = ; d)
( )
3
arcsin
2 3

= = ;
b)
( ) ( )
1 1 2
arccos arccos
2 2 3 3

= = = = ; e)
( )
2 3
arccos
2 4

= = ;
c)
( ) ( )
3 3 5
arccos arccos
2 2 6 6

= = = = f)
( )
2
arcsin
2 4

= = .

E4. Soluie:
a)
( )
3
arctg
3 6

= = ; d)
( ) ( )
3 3 5
arcctg arcctg
3 3 6 6

= = = = ;
b)
( )
3
arcctg
3 3

= = ; e) arctg( 3)
3

= = ;
c)
( ) ( )
3 3
arctg arctg
3 3 6

= = = ; f) arctg( 3)
3

= = .


Sintez

S1. Solui:.
a) Se obine egalitatea arcsin
2

= a i rezult c sin 1
2

= = a ;
b) arccosa = 0 a = cos0 = 1; c) arctg tg 1
4 4

= = = a a ;
d)
2
arcsin sin
4 4 2

= = = a a ; e) arccos cos 1 = = = a a ;
f)
( )
arctg tg 1
4 4

= = = a a .

163
S2. Soluie:
a) f(0 0) = sin 0 = 0, f(0 + 0) = 0
2
= 0, deci
0
lim ( ) 0
x
f x


lim ( ) lim sin
x x
f x x

]i nu exist

2
lim ( ) lim
+ +
= =+
x x
f x x .

b)
0 0
lim ( ) limsin 0

= =
x x
f x x ,
( 0) limsin sin 0

= = =
x
f x

2
( 0) lim3( ) 0

+ = =
x
f x , deci lim ( ) 0

=
x
f x .

2 2
2 2
lim ( ) lim3( ) 3

= =
x x
f x x

c)
1
lim ( ) ( 1 0) arccos( 1)

= + = =
x
f x f ;
(0 0) limarccos arccos 0 ,
2

= = =
x
f x

( )
2
0
(0 0) lim 2
2 2

+ = + + =
x
f x x , deci
0
lim ( )
2

=
x
f x ;

( )
2
1 1 1
1
lim ( ) lim ( ) lim 2 3
2 2
<

= = + + = +
x x x
x
f x f x x x .

d) lim ( ) lim arctg
2

= =
x x
f x x ;
f(0 0) = arctg0 = 0,
f(0 + 0) = arcsin0 = 0, deci
0
lim ( ) 0

=
x
f x ;
(1 0) arcsin1 ,
2

= = f
(1 0) arctg1
4

+ = = f ;
lim ( ) lim arcctg 0
x x
f x x
+
= = .

S3. Soluie:
a) Funcia are limite pentru x
0
i (, 0) N (0, 1) N (1, +).
Punem condiia s existe limite n x
0
i {0, 1}.
Avem: f(0 0) = sin0 = 0, f(0 + 0) = b, deci b = 0;
f(1 0) = a + b, (1 0) arctg1
4

+ = = f , deci
4

+ = a b i se obine
4

= a .

b) Funcia are limit pentru x
0
i [2, 1) N (1, 1) N (1, 2].
Punem condiia s existe limite i n x
0
i {1, 1}.
Avem:
f(1 0) = a,
( 1 0) arcsin( 1)
2

+ = = f , deci
2

= a ;
(1 0) arcsin1 ,
2

= = f
(1 0) + = f b , deci
2

= b .

164
S4. Soluie:
a) Avem, dup explicitarea modulului:
sin , 0
( )
sin , 0
x x
f x
x x


>

T
.
Se obine:

1 1
lim ( ) lim( sin ) sin( 1) sin1
x x
f x x

;

1 1
lim ( ) limsin sin1
x x
f x x

;

0 0
(0 0) lim( sin ) 0, (0 0) limsin 0
x x
f x f x

= = + = = , deci
0
lim ( ) 0
x
f x

.

b)
sin , , 0
2
( )
sin , (0, ]


x x
f x
x x
.
Rezult c:

( )
2
lim ( ) sin 1
2

= =
x
f x ;

2 2
lim ( ) limsin sin 1
2

= = =
x x
f x x ;
f(0 0) = sin0 = 0, f(0 + 0) = sin0 = 0, deci
0
lim ( ) 0

=
x
f x .

c)
( )
2
lim ( ) cos 0,
2

= =
x
f x

2
lim ( ) cos 0
2

= =
x
f x ,

0
lim ( ) cos 0 1

= =
x
f x .

d) Avem:
arctg , 0
( )
arctg , 0

=
>
x x
f x
x x
T
.
Se obine:

1
lim ( ) arctg( 1) ,
4

= =
x
f x

0
lim ( ) arctg0 0

= =
x
f x ,

1
lim ( ) arctg1
4 x
f x

= = .

165
1.5. Operaii cu limite de funcii
Exersare

E1. Soluie:
a)
2 2
4 4 4
lim lim3 lim 4 3 4 4 6

= + = + =
x x x
x x x ;
b)
3
2 3 1 ln 5
3
= + = ;
c) = 3;
d) = 2 + 3 4 = 1;
e) = 2;
f)
1 1 11
1
2 3 6
= + + = .

E2. Soluie:
a)
2 2
1 1
lim( 2) lim( 3) ( 1) ( 2) 2

= = =
x x
x x ;
b)
( ) ( )
2
3 3
1 1
lim limlog 1 log 1 0

= = =
x x
x x ;
c) = 0;
d)
3 3
2 3 8 27
lim lim 1
8 27 8 27

= = =

x x
x x
;
e) = 0;
f) = 0.

E3. Soluie:
a)
1
2
1
lim( 1)
0
0
3
lim( 1)

= = =
+ +

x
x
x
x x
; b)
2
2
2
lim( 4 10)
2
2
lim(2 3) 1

+
= = =

x
x
x x
x
;
c) = 1; d)
2
3
= ; e) = 0; f)
2
5
= .

E4. Soluie:
a)
( )
1
lim
1
1
lim( 1) 2 2

= + = =
x
x
x
x ; b)
( )
0
lim(1 )
1
0
limsin 0 0

= = =
x
x
x
x ;
c) = 5
3
= 125; d) = 1; e) = 0; f)
4

= .


Sintez

S1. Soluie:
a)
( ) ( )
2 2
2 3 3
1 1 1
lim( ) lim lim (1 1) 4

= + = + = + =
x x x
x x x x ; b) = 0; c) = 1;
d) = 0; e) = 4; f) = 0; g)
( )
1
2
2
2
6 3 3

= + = ; h) = 2; i)
2

= .
S2. Soluie:
166
Folosim operaiile cu limite de funcii. Se obine:
a)
1 3
2
2 2
0 2 2

+
= + = =
+
a
a a ;
b)
9
1 1 9 10
1
= = =

a a
a
;
c)
2
1 2 2 1
2
+
= + = + =
+
a a
a a a a
a
;
d)
2 1 2 2 4 3
8 2 8 4 6 2 9 4 2 2 4 2 2
8
2 2 3 4
a a
a a a a a a a
a a
+ +
+ +
+

1 2 1 a a a + .

S3. Soluie:
a)
0 0 0
0
lim ( ) lim ( ) lim( tg ) 0

>
= = =
x x x
x
f x f x x x ;

( )
2
2
0 lim ( )
2 2

<

= = + =+
x
x
f x tgx , iar
( )
0 1
2

+ = f .
Aadar f nu are limit n
0
2

= x
b)
3
0
(0 0) lim(1 ) 1,
x
f x

= =

0
(0 0) lim( 1) 0

+ = =
x
f x x , deci f nu are limit n x
0
= 0.

1
(1 0) lim( 1) 0,

= =
x
f x x

3
1
(1 0) lim(1 ) 0
x
f x

+ = = , deci = 0.
c)
( )
3
2
0
1
(0 0) lim 1,
1

= =
+ +
x
x
f
x x


3
0
(0 0) lim( 1 sin ) 1

+ = + =
x
f x , deci = 1.

S4. Soluie:
a)
( )( )
3
3
1 1 1
limsin lim 1 (sin1) lim( 1) (sin1) 0 0

= = = =
x x x
x x x ;
b)
( )
2
2 2
0 0 0
lim lim limln( 1) (0 0) 0

= + + = + =
x x x
x x x ;
c) = 3 log10 = 3;
d) ( )
3
3
7 1 8 = + = ;
e)
0
0
1
2
1 2
= =
+

e
;
f)
3
3
4 8
2
16 8
+
= =

;
g)
arcsin 0
0
1 sin
2
= =

+
;
h)
2 3 2
log (2 log 9) log 4 2 = + = = .


167
S5. Soluie:
a) Din definiia prii ntregi se obine c:
2 2 2
1 1 1
1 x x x
, ]
<
, ]
]
T .
Rezult c:
( )
2 2
2 2
1 1
1 1 x x
x x
, ]
<
, ]
]
T sau 1 x
2
< f(x) T 1.
Aadar, cu criteriul cletelui se obine
2 2
2
0 0
1
lim(1 ) lim 1
x x
x x
x

, ]

, ]
]
T T , deci = 1.

b) Avem: x 1 < [x] T x i astfel
[ ]
1
1, 0
x
x
x
x x

< > T .
Rezult c:
( )
[ ]
1
lim 1 lim 1
x x
x
x x
T T , deci l = 1.

c) Deoarece 1 T sinx T 1, x i Z se va obine inegalitatea:
2 2 2
1 sin 1 x
x x x
T T i
2
sin
lim 0
x
x
x

.

d) Deoarece 1 T cosx T 1, x i Z, rezult c 1 + x T cosx + x T 1 + x.
Se obine inegalitatea
2 2 2
1 cos 1 x x x x
x x x
+ +
T T sau
2 2 2
1 1 cos 1 1 x x
x x
x x x
+
+ T T .
Rezult c = 0.

e) Se obine c
2 2 2
cos
cos
1 1 1
x
x x x
x
x x x

+ + +
T i cum
2
lim 0
1
x
x
x

+
rezult c limita cerut
este = 0.

f) Deoarece:
x 1 < [x] T x i 3x 1 < [3x] T 3x se obine c 4x 2 < [x] + [3x] T 4x, x i Z.
Aadar, pentru x > 0 avem inegalitatea
[ ] [3 ]
2
4 4
x x
x x
+
< T , din = 4.
168
1.6. Cazuri exceptate la calculul limitelor de funcii

Exersare

E1. Soluie:
a)
2 2
2 1 3
= =
+
; b)
0 0 1
1
3 0 1
+ +
= =
+
; c)
2 4 8
6 4 1 11

= =
+ +
; d)
3 2
1
4 3
+
= =

.

E2. Soluie:
a)
2
0
+
= =+ ; b)
1
2 0
+

= =

; c)
4
0

= = ; d)
8
0
+
= =+ ;
e)
2
1
1
2 3 4 1 1
lim
( 1)( 2) (0 ) ( 1) 0 x
x
x x
x x
+
<
+
= = = =+

; f)
2
2
2
5 19 1
lim
( 2)( 3) 0 1 x
x
x
x x
+
>

= = =+
+ +
.

E3. Soluie:
a)
1
0
+
= =+ ; b)
2
0
+
= =+ ; c)
2
0
+
= =+ ;
d)
2
3
6 18
lim
0
( 3)
x
x
x


= = =

; e)
11
0
+
= =+ ; f)
1
0
+

= = .

E4. Soluie:
Cazuri de nedeterminare
0
0
. Se aduc expresiile date la forme mai simple.
a)
2 2
4( 1) 4( 1)
4 4 4 2
,
9( 1)( 1) 9( 1) 9
9 9 9( 1)
x x
x
x x x
x x

= = = =
+ +

;
b)
2
2
( 1)( 1)
1 1
, 2
( 1)( 2) 2
3 2
x x
x x
x x x
x x
+

= = =
+ + +
+ +
;
c)
2
2
( 2)( 2)
4 2
, 4
( 1)( 2) 1
3 2
x x
x x
x x x
x x
+
+
= = =

+
;
d)
2
2
( 3)
3
, 3
( 3)( 4) 4
7 12
x x
x x x
x x x
x x

= = =

+
;
e)
2 2
2
( 2) ( 2)
2
, 0
( 2)
2
x x
x
x x x
x x


= = =

;
f)
2
2
2
( 2)
4 4 2
, 0
2 ( 2) 2
2 4
x
x x x
x x x
x x
+
+ + +
= = =
+
+
.

E5. Soluie:
Caz de nedeterminare

. Fiind limite de funcii raionale se compar gradele numitorului i


numrtorului.

a)
2
2
1
= =

; b)
1
2

= ; c)
2 1
6 3

= = ; d)
1
3

= ;
e)
3
( )
2
= + =+ ; f)
6
( )
2
= = ; g) 0 = ; h) 0 = .


169
E6. Soluie:
Cazuri de nedeterminare

. Se folosete metoda factorului comun forat.


a)
( )
( )
1
1
2 1
2 1
2 1 0
lim lim 2
3 0 1 3
1 1
x x
x
x
x
x
x x

+
+
+
= = = =
+
+ +
;
b)
( )
( )
2
2
2 2
2
1
1 1
1
1 1
1 0 1
lim lim lim
2
3 3 4 0
3
4 4
4
x x x
x
x
x
x x
x
x
x x
x

+
+ +
+
= = = = =
+
+ +
+
;
c) Avem:
( )
( )
1 1
1 1
1
,
2 1 3
3 2 1 2 1
3
3
x
x x x x
x x
x
x
x x
x
+ +
+
= = =
+ +
+ +
+ +
;
d)
( )
2 3 2 3 3
1 1
1 1
1
,
2 3 3 2 3
2 2
x
x x x x
x
x
x x

+ +

+
= = =
+
+ +
;
e)
( )
( )
( )
( )
2
2 2 2 2
2
2
2 2 2
1 1 1
1 2 1 2 1 2
1 2 3
,
2
1 1 1 2 1
1 1 1 1 2 1
x x x
x x x x x
x x
x x x
x x x
+ + + + + +
+ +
= = = =
+
+ + +
;
f)
1
1 2 1
2 1 1 2 3
,
5
3 1 4 1 1 1 3 4
3 1 4
x x x
x x
x x
+ +
+ + +
= = =
+ + +
+ +
;
g)
( )
( )
( )
2
2
2 2
2
1 1
1
3 3
3
3 1
1 7 1 7
1 7 9 7
9 9
9
x x
x x x x
x x
x
x
x x
x x x
x


+
+ +
+
, pentru x < 0, 1 = ;
h)
( )
2 2 2
3 5 3 5
2 2
2 3 5
3 4 4 4
3 3
x
x x
x x x x
x
x
x x
+ +
+


, pentru x < 0,
2
3
= .

Sintez

S1. Soluie:
Se aduc funciile raionale la forma cea mai simpl.
2 2 2
2 2
2 1 2 14 2 2
( ) 2
1 1
x x x x x
f x
x x
+ + + +
= = =

. Limita este 2 = .
b)
3 2 2 2
( 1) 8 ( 1) | 1| ( 1)( 2 1 2 2 4) ( 1) | 1|
( )
( 1)( 2) ( 1)( 2)
x x x x x x x x x
f x
x x x x
+ + + +
= = =2
( 1) | 1|
3 4
; 4
2 2 1
x x
x
x x

+
= = =

;
c)
2
2
( 2)(5 4)
5 6 8 5 4
( ) ; 7
2( 1)( 2) 2( 1)
2 6 4
x x
x x x
f x
x x x
x x
+
+
= = = =

+
;
170
d)
( 3)( 3) ( 3)( 3)
3
( ) , 1
( 3)( 3 3) ( 3) 2 2
x x x x
x
f x
x x x x x x
+ +
+
= = = =
+ +
;
e)
2
2
( 1)
2 1 1
( ) , 0
(2 1)( 1) ( 1)(2 1) 2 1
x
x x x
f x
x x x x x

+
= = = =

;
f)
2
2
2( 1)( 1) 2( 1)
2 2 1
( ) ,
3( 1)( 3) 3( 3) 3
3 6 9
x x x
x
f x
x x x
x x
+

= = = =
+

.

S2. Soluie:
a)
2
2
1 1
(2 0) lim ;
2 x
x
x
f
x a
<

= = =2 2
2
2 2
2 2
4
(2 0) lim lim
( 2)( 2) 0 4
4
x x
x x
x x
f
x x
x

+
> >

+ = = = =
+

.
Aadar
2
lim ( )
x
f x

.
b)
1 1
1
1 1 1
(1 0) lim lim
( 1)(2 1) 2 1 3 x x
x
x
f
x x x
<


+ +
,

2
1 1 1
1 1
( 1)( 3)
4 3 3 2
(1 0) lim lim lim
9( 1) 9( 1) 9 9 x x x
x x
x x
x x x
f
x x
> >

+
+

.
Aadar f nu are limit n x
0
= 1.

S3. Soluie:
a)
1
1
, dac 2 0
2 2
lim
0
1 0
, dac 2 0
0
x
x
a
x a a
x
a

<
+

+ +

.
Aadar limita poate fi finit numai n cazul a = 2.
Pentru a = 2 obinem:
1 1
2( 1)
2 2
lim lim 2
1 1 x x
x
x
x x

= = =

.
b)
2
3
3
3 9 9
lim
3 0 x
x
x ax a
x

<
+ +

. Limita poate fi finit dac 9 + 9a = 0, deci a = 1. Obinem:


2
3 3 3
(3 )
3
lim lim lim( ) 3
3 3 x x x
x x
x x
x
x x

= = = =

.
c) Se obine:
2
(1 ) 4
0
a


= , deci este necesar ca (1 a)
2
= 4, deci a i {1, 3}.
Pentru a = 1 se obine:
2
1 1 1
( 1) 4 ( 3)( 1)
3
lim lim lim 2
( 1)( 1) ( 1)( 1) 1 x x x
x x x
x
x x x x x
+ +
+
= = = =
+ + +
.
Pentru a = 3 se obine:
2
1 1 1
( 3) 4 ( 5)( 1)
5
lim lim lim 2
( 1)( 1) ( 1)( 1) 1 x x x
x x x
x
x x x x x


= = = =
+ + +
.
d) Se aduce f la forma:
2 2
2
3
( )
1
x x a x
f x
x
+

.
Se pune condiia ca 1
2
+ 3 1 a
2
= 0, deci a
2
= 4 i a i {2, 2}.
Avem:
2
( 1)
3 4
( )
( 1)( 1) ( 1)( 1) 1
x x
x x x x
f x
x x x x x

+

+ + +
i
1
2
= .


171
S4. Soluie:
Cazuri de nedeterminare
0
0
. Este necesar s se aduc funciile raionale la forme mai simple.
a)
( 1)( 1) ( 1)(6 5)
1 6 5
( )
( 1)(2 3) ( 1)(4 1) 2 3 4 1
x x x x
x x
f x
x x x x x x
+ +
+ +
+ +
+ +
;
1
5
= ;
b)
( 2)( 4)
2 1 2 1
( ) ;
( 2)(5 6) ( 4)( 4) 5 6 4 16
x x
x x
f x
x x x x x x


= = =
+ + + +
;
c)
2 2
2 2 2
( ) , 1
( 1)( 2) ( 1)(2 1) 2 2 1
x x x x x x
f x
x x x x x x
+ +
= + = + =
+ + + + + +
.

S5. Soluie:
a)
2
2
2 1
lim lim 0 1 0
3 4 1
1
x x
x x
x x
x

+
= = =
+ +
+
;
b)
( )
( )
2
2
2
1
1
4 3 4 1
lim lim 2
2 1
2 6 1 4
1
x x
x
x x
x x
x
x

+
+
= = =
+ +
+
;
c)
2
2
3 4 3
lim lim 1 3
( 1) 1
1
x x
x x x
x x
x

+
= = =
+
+
;
d)
2
2
2 2
3 4 1
lim lim 3 lim 3 lim 3
( 1)
1 1
1
1 1
x x x x
x x x x
l
x x
x
x
x x

+
= = = =
+
+
+ +
.

172
1.6.4. Limite fundamentale n calculul limitelor de funcii
Exersare

E1. Soluie:
a)
( )
0
sin5 5 5
lim
5 6 6 x
x
x
= = ; b)
0
sin(6 )
6
lim 1 6 6
6 1 x
x
x x

= = =
+
;
c)
2
2
0
sin(2 )
2 2
lim
3 3
2
x
x
x


= =


; d)
( )
0
sin 2 4 2 1
lim
2 sin 4 4 2 x
x x
x x
= = ;
e)
2
2
1
sin( 1)
1
lim 1 2 2
1
1
x
x
x
x

+
= = =


; f)
2
sin( 2)
1 1
lim
2 2 4 x
x
x x

= =
+
;
g)
2
2
1
sin(1 )
1 2
lim 1
2 2
1
x
x
x
x


= = =


;
h)
2
2
1
sin(3 3)
1 3 3 3
lim 1 1
3( 1) 1 2 2
sin( 1)
x
x
x
x x
x


= = =

+

.

E2. Soluie:
a)
0
2
2 2
lim
2 3 3 x
tg x
l
x
j \

, (
( ,
; b)
1
( 1)
lim
( 1) 1 2 x
tg x
l
x x

j \

, (
+
( ,
;
c)
3
(3 9)
3 3 1
lim
3( 3) 3 6 2 x
tg x
l
x x

j \

, (
+
( ,
; d)
sin( )
lim 1
( ) x
x
x
l
x tg x

j \

, (

( ,
;
e)
2
2 2 2
2 2 2 2
1 1 1
( 1) ( 1)( 1)
1 1
lim 1 1 lim lim
( 1)
1 sin( )
x x x
tg x x x
x x x x
x x
x x x x x x x


+

= = = =

1
1
lim 2
x
x
x
+
;
f)
2
2
2 2
1
( 1)
1 1 1
lim
1 2
( 1) sin( 1)
x
tg x
x
x
x x


= =

+

.

E3. Soluie:
a)
0
arcsin(3 )
3 3
lim
3 5 5 x
x
x

= =

; b)
2
2
0
arcsin( )
1 1
lim 1
1 1 x
x
x
x


= = =

+

;
c)
0
arcsin(10 )
5 10
lim 2
10 arcsin(5 ) 5 x
x
x
x x

= =

; d)
0
arcsin(5 )
10 5 1
lim
5 sin(10 ) 10 2 x
x
x
x x

= =

;
e)
( )
2 2
4 4 4
4
arctg
4 1 1
4 4
lim 1 lim lim
(4 )(4 ) 4(4 ) 8
16
4
x x x
x
x
x
x x x
x
x

= = = =

+ +


;

E4. Soluie:
a)
2
2
0
ln(1 ) 1 1
lim
5 5
x
x
x


+
= =

; b)
0
ln(1 6 ) 6 6 3
lim
6 8 8 4
x
x
x


+
= = =

;
c)
2
2
0 0
ln(1 5 ) 5 5
lim lim 5
5 1 1
x x
x
x x x


+
= = =
+ +

; d)
0
8 6 6 3
lim
ln(1 8 ) 8 8 4
x
x
x


= = =
+
;
e)
3
3 3 3
0
ln(1 ) 1 1
lim
5 5
x
x
x


+
= =


; f)
2 2
2 2
0
ln(1 ) 3 1 1
lim
ln(1 3 ) 3 3
x
x x
x x


+
= =
+

.
173
E5. Soluie:
a)
0
3 1 1 1 ln3
lim (ln3)
6 6 6
x
x x

= = =

;
b)
2
2
0
3 1 1 1
lim (ln3) ln3
1 1
x
x x
x

= = =

+

;
c)
1
1
8(8 1)
lim 8 ln8
1
x
x x

= =

;
d)
1 3 2
3 3
2 2
2 2 2 1
lim lim 2 2 ln 2
2 2
x x
x x x x
+= = =

;
e)
0 0
2 1 1 3 2 1 3 1 2
lim lim ln 2 ln3 ln
3
x x x x
x x x x x

+
= = = =

;
f)
0 0
3 1 2 1
3 1 1 2 ln3 ln 2
lim lim
ln 2
2 1 2 1
x x
x x
x x
x x
x x
x+
= = =
.

Sintez
S1. Soluie:
a)
( ) ( )
0 0
1 sin sin9 1 sin9 1 10
lim lim 3 3
3 3 3 9 3 3 x x
x x x
x x x
= + = + = + = ;
b)
( ) ( )
0 0 0
sin 2 3sin5 sin 2 2 sin5 15
lim lim lim
( 1) ( 1) ( 1) 2 1 5 1 x x x
x x x x x
x x x x x x x x x x

= + + = + +
+ + + + +


0
1
lim 2 15 1 18
1 x x
+ + +
+
;
c)
0
sin(tg ) tg
lim 1 1 1
tg x
x x
x x

= = =

;
d)
0
tg(sin )
sin 1 1 1
lim 1 1
sin 2 2 2 x
x
x
x x

= = =

;
e)
2
2 2 2
2 2 2 2
1 1
sin( 4 3)
3 4 1 4 3 4 3
lim 1 1 lim
4 3 sin(3 4 1) 3 4 1 3 4 1
x x
x x
x x x x x x
x x x x x x x x


+
+ + +
= = =

+ + + +


1 1
( 1)( 3)
3
lim lim 1
( 1(3 1) 3 1 x x
x x
x
x x x
;
f)
2
2 2 2
2 2 2 2
2 2
tg( 2)
5 6 2 2
lim 1 1 lim
2 tg( 5 6) 5 6 5 6
x x
x x
x x x x x x
x x x x x x x x


+
+ + + +
= = =

+ + + + + + +


2 2
( 2)( 1)
1
lim lim 3
( 2)( 3) 3 x x
x x
x
x x x
+

= = =
+ + +
;
g)
2
2 2 2
2 2 2 2
1 1 1
arcsin( 1) ( 1)( 1)
1 1
lim lim lim
( 1)
1 arcsin( )
x x x
x x x
x x x x
x x
x x x x x x x


+
+
= = = =

+
+ + +


1
1
lim 2
x
x
x

= = ;
h)
2 2
2 2
2 2 2 2
1 1
arctg( 6 5) arctg( 6 5)
4 5 6 5
lim lim
arcsin( 4 5) 6 5 arcsin( 4 5) 4 5
x x
x x x x
x x x x
x x x x x x x x


+ +
+ +
= = =

+ + + +


2
2
1 1 1
( 1)( 5)
6 5 5 4 2
lim lim lim
( 1)( 5) 5 6 3
4 5
x x x
x x
x x x
x x x
x x


+

+ +
+
.
174
S2. Soluie:
a) Folosim formula trigonometric: cos2x = 1 2sin
2
x.
Rezult c
( )
2 2 2
2 2
0 0 0
1 1 2sin sin sin
lim lim2 2lim 2
x x x
x x x
x
x x

+
= = = = ;
b) Folosim formula trigonometric:
cos cos 2sin sin
2 2
a b a b
a b
+
.
Se obine:
( )
0 0 0
2sin3 sin sin sin 5 1 2
lim 2lim 2 lim
sin5 sin3 sin5 sin5 5 5 x x x
x x x x x
x x x x x

= = = =

;
c)
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
0 0
sin3 sin sin3 sin
3 5 3 5
3 3 3 5
lim lim 1
4 6 sin 4 sin3 sin 4 sin3
4 2 3 4 6
4 3 4 3
x x
x x x x
x x
x x x x
x x x x
x x
x x x x= = = =


;
d)
0 0
tg(arcsin ) arctg
arcsin arcsin
lim 1 1 lim
arcsin sin(arctg ) arctg arctg x x
x x
x x
x x x x

= = =0
arcsin
lim 1 1 1
arctg x
x x
x x

= = =

.

S3. Soluie:
a)
( ) ( )
0 0 0
ln(1 sin3 )
sin3 sin3 sin3 5 3 3 3
lim 1 lim lim 1 1
sin3 sin9 sin5 3 sin5 5 5 5 x x x
x
x x x x
x x x x x
+
= = = = =

;
b)
0
ln(1 1 3 )
1 3
lim 1 1 ( ln3) ln3
sin
1 3
x
x
x
x
x
x x

+

= = =


;
c)
0 0
ln(1 sin )
sin5 sin sin
lim 1 1 lim
sin ln(1 sin5 ) sin5 sin5 x x
x x
x x x x
x x x x x x
+

= = =
+


( )
0
sin 5 1 1 1
lim 1 1
sin5 5 5 5 x
x x
x x
;
d)
2
2 2 2
0 0
ln(1 ln( 1)) ln( 1) ln( 1) ln( 1)
lim 1 1 lim
ln( 1)
ln(1 ln( 1)) ln( 1) ln( 1)
x x
x x x x x x
x
x x x


+ + + + +
= = =

+
+ + + +


2
2
0
ln( 1)
lim 1 1 1
ln(1 )
x
x
x
x
x

j \ +

, (
+
( ,
.

S4. Soluie:
( )
( )
( )
0 0 0
1 cos
sin
(sin )
sin
cos sin cos 1 cos cos
lim lim lim
sin sin cos 1 cos 1 cos
sin (sin )
cos cos
x x x
ax
ax
ax
ax
ax ax bx bx ax a ax
bx ax bx ax bx b bx
bx bx
bx bx


= = = =( )
2
2
3
2
2
2 0 0 0
2sin sin
1 cos
2 2 2
1 1 1 lim lim lim
1 cos
2sin sin
2 2 2
x x x
ax ax bx
a ax a a a a a a
b bx b bx b b ax bx b b
b

j \

, (

, (
, (
( ,
.
Dar
1
8
= i se obine c
1
2
a
b
, deci b = 2a.
Avem:
2 2 2 2
2 2 2 2
4 3
5
4
a b a a
E
a b a a


+ +
.


175
S5. Soluie:
( ) ( )
0 0
1 sin 2sin 2 ... sin sin 2sin 2 sin
lim 1 lim ...
1
n
x x
x x n nx x x nx
n
x x x x x
+ + +
= = + + + =
+


( )
2 2 2
0
( 1)(2 1)
sin sin 2 sin
lim 4 ... 1 2 ... 14
2 6 x
n n n
x x nx
n n
x x nx
+ +
= + + + = + + + = = .
Se obine
1
= 1,
2
= 1 + 2
2
= 5,
3
= 1 + 4 + 9 = 14, deci n = 3.

S6. Soluie:
a)
2 2
2 3 ( 1) (2 ) ( 3)
lim lim
1 1 x x
x x a bx x b x b x a
x x
+ + + + +
= =

.
Pentru ca limita s fie finit trebuie ca numrtorul s aib gradul cel mult egal cu gradul
numitorului. Se impune condiia 2 b = 0, deci b = 2. Atunci:
5
lim 5
1 x
x a
x
+
= =

.
Aadar = a i = 5.
a) Avem:
2 2
1 ( 2) (1 ) (1 2 ) 1
lim lim
2 2 x x
x x ax x a x a x
x x
+ + + + +
= =
+ +
.
Limita este finit dac numrtorul are cel mult gradul 1.
Se impune condiia 1 a = 0, deci a = 1. Rezult c:
1
lim 1
2 x
x
x
+
= =
+
, dar l = 3 + b i se obine c 1 = 3 + b deci b = 4;
c)
2 2
2 2 2
2
2 2
(1 )
lim( ) lim lim
x x x
a x x
x x a x
b x x ax b b
x x ax x x ax

+
+
= + + = + = +
+ + + +
.
Limita poate fi finit dac 1 a
2
= 0, deci a = 1 sau a = 1.
Pentru
2
1 lim( )
x
a b x x x

= = + + + =+ .
Pentru
2
1
1 lim
2 x
x
a b b
x x x

= = + =
+ +
. Se obine c
1 3
2 2
b deci b = 1.
Aadar a = 1, b = 1.
d)
( )
0
sin 3 1
lim 1 1
sin3 3 2 6 6 x
ax x a a a
ax x x
= = =
+
. Rezult c 2
6
a
i a = 12.
e)
1
3
ln(1 3 )
lim
3 x
x
a a
x
+
= =

, iar

3
3
2
3 3
8(2 1)
2 1 8 8 4
lim lim (ln 2) ln 2
( 3)( 3) 3 3 6 3
x
x
x x x x x x

= = = =
+ +
.
Rezult
4ln 2
3
a ;
f)
2
2
2 2 1
2 2
16(2 1)
2 1 2 ln 2 ln 2 1
lim lim
2 ln 4 2ln 2 2
16(4 1) 4 1
x
x
x x
x x
x
x


= = = = =


, iar

2 2
2
1
lim 1
x
x a a

= = .
Din egalitatea
2 1
1
2
a se obine
2 3
4
a , deci
3
2
a .

176
1.7. Asimptotele funciilor reale
Exersare

E1. Soluie:
a) ( , 0) (0, ) D= + . Aadar sunt puncte de acumulare pentru D. Rezult c:

1
lim ( ) lim 0
x x
f x
x + +
i
1
lim ( ) lim 0
x x
f x
x
.
Aadar dreapta y = 0 este asimptot orizontal la , i la +.

b) ( , 3) (3, ) D= + . Se obine:
1
lim ( ) lim 0
3 x x
f x
x

i
1
lim ( ) lim 0
3 x x
f x
x + +

,
deci dreapta y = 0 este asimptot orizontal la i la +.

c) ( , 4) (4, ) D= + . Se obine: lim ( ) lim 1
4 x x
x
f x
x

i lim ( ) lim 1
4 x x
x
f x
x

.
Dreapta y = 1 este asimptot orizontal la i la +.

d)
( ) ( )
1 1
, ,
2 2
D= + .
Se obine:
3
lim ( ) lim ( )
2 x x
f x f x
+
. Dreapta
3
2
y este asimptot orizontal la i la +.

e) D = Z, iar lim ( ) lim ( ) 0
x x
f x f x

. Asimptota orizontal la i la + este dreapta y = 0;

f)
( ) ( )
5 5
, ,
3 3
D + . Asimptota orizontal la i la + este
2
3
y .
g) D = [0, +). n acest caz numai + este punct de acumulare pentru D.
Se obine lim ( ) 0
x
f x

i asimptota orizontal la +, dreapta y = 0.


h) D = Z,
3
2
y la .
i) D = Z. Se obine:
2
2 2
lim ( ) lim lim 1
1 1
x x x
x x
x
f x
x x x x

= = =
+ + + +
,

2
2
lim ( ) lim 1
1
x x
x
f x
x x


+ +
.
Dreapta y = 1 este asimptot orizontal la +, iar y = 1 este asimptot orizontal la

E2. Soluie:
a) ( ,1) (1, ) D= + . Avem:
1 1
1 1
1 1 1 1
(1 0) lim , (1 0) lim
1 0 1 0 x x
x x
f f
x x
+
< >
+ +

.
Dreapta x = 1 este asimptot vertical bilateral.
Dac x
0
i Z \ {1}, atunci
0
0
1 1
lim
1 1 x x x x


Z , deci nu mai exist alte asimptote verticale.

b) ( ,1) (1, ) D= + . Rezult
2
1 1
1 1
lim ( ) lim
0
( 1)
x x
f x
x

+
+

.
Dreapta x = 1 este asimptot vertical bilateral;


c) ( , 1) ( 1, 1) (1, ) D + . Se obine:
177

2
1 1
1 1
1
( 1 0) lim lim
( 1)( 1) 2 0
1
x x
x x
x x
f
x x
x

< <

i
1
( 1 0)
2 0
f
+

+ +

.
Dreapta x = 1 este asimptot vertical bilateral.

1
1
1
(1 0) lim , (1 0)
( 1)( 1) 0 2 x
x
x
f f
x x

<
= = = + =+
+
, deci dreapta x = 1 este asimptot
vertical bilateral.

d) ( , 2) ( 2, 2) (2, ) D= + .
( 2 0) , ( 2 0) f f =+ + =;
(2 0) , (2 0) f f = + =+.
Dreptele x = 2, x = 2 sunt asimptote verticale bilaterale.

e) ( , 1) (1, 2) (2, ) D= + . Asimptote verticale x = 1 i x = 2;
f) ( 1, ) D= + . Avem:
1 1
1
lim ( ) lim ln( 1)
x x
x
f x x

>
+ .
Dreapta x = 1 este asimptot vertical la dreapta;
g) ( 1, ) D= + , x = 1;
h) ( , 0) (0, ) D= + , x = 0.

E3. Soluie:
a) ( , 2) (2, ) D= + . Punctele sunt puncte de acumulare pentru D.
Asimptot oblic spre .
Avem:
2
( )
lim lim 1
( 2) x x
f x
x
m
x x x

;

2
2
lim( ( ) ) lim lim 2
2 2 x x x
x x
n f x mx x
x x
j \

, (

( ,
.
Dreapa y = x + 2 este asimptot oblic spre .

Asimptot oblic spre +
Avem:
2
( )
lim lim 1
( 2) x x
f x
x
m
x x x + +
= = =

i

2
2
lim( ( ) ) lim lim 2
2 2 x x x
x x
n f x mx x
x x + +

= = = =

.
Dreapta y = x + 2 este asimptot oblic spre +.

b) ( ,1) (1, ) D= + .
Se obine:
2
( )
2
lim lim 2
( 1) x x
f x
x x
m
x x x
+

,

2
2 3
lim( ( ) ) lim 2 lim 3
1 1 x x x
x x x
n f x mx x
x x
j \ +

, (

( ,
.
Analog se obine c
( )
lim 2, lim( ( ) 2 ) 3
x x
f x
f x x
x +
i astfel dreapta y = 2x + 3 este
asimptot oblic spre i spre +;

c) ( , 2) ( 2, ) D= + .
Se obine c y = x + 2, este asimptot oblic spre i spre +;

178
d) ( ,1) (1, ) D= + .
Asimptota oblic la +.
Avem:
2
2
2 ( )
2
lim lim lim 1,
( 1) ( 1) x x x
x x f x
x x
m
x x x x x + + +
+
+
= = = =2
2 3
lim( ( ) ) lim lim 3
1 1 x x x
x x x
n f x x x
x x +

+
= = = =

.
Dreapta y = x + 3 este asimptot oblic spre +.

Asimptot oblic spre .
Avem:
2
( )
2
lim lim 1
( 1) x x
f x
x x
m
x x x

= = =

i

2
2
lim( ( ) ) lim lim 1
1 1 x x x
x x x
n f x x x
x x
j \

, (

( ,
.
Dreapta y = x 1 este asimptot oblic spre .

e) D = [0, +). Problema determinrii asimptotei oblice se pune numai la +.
Se obine:

( )
lim lim 1
1
x x
f x
x
m
x
x
+ +

+
,

( )
lim( ( ) ) lim lim
1 1 x x x
x x x
n f x x x
x x +

= = = =
+ +
.
Rezult c nu exist asimptot oblic.

f)
( ) ( )
1 1
, ,
2 2
D + .
Avem:
2
( )
2 1
lim lim ,
(2 1) 2 x x
f x
x x
m
x x x

+
= = =( )
2
1 2 5 5
lim ( ) lim lim
2 2 1 2 2(2 1) 4 x x x
x x x x
n f x x
x x

+
= = = =

.
Dreapta
5
2 4
x
y + este asimptot oblic spre .
Analog:
2
( )
2 1
lim lim ,
(2 1) 2 x x
f x
x x
m
x x x + +

= = =( )
2
2 3 3
lim ( ) lim lim
2 2 1 2 2(2 1) 4 x x x
x x x x
n f x
x x +


= = = =

.
Dreapta
3
2 4
x
y este asimptot oblic spre +.

Sintez
S1. Soluie:
a) D = (, 1) N (1, 3) N (3, +)
Avem: lim ( ) lim ( ) 0
x x
f x f x
+
, deci y = 0 este asimptot orizontal la i la +.

1
1
1
(1 0) lim
( 1)( 3) 0 ( 2) x
x
x
f
x x

<
= = =+1
(1 0) ,
0
f

+ = =
179

3
3
3
(3 0) lim
( 1)( 3) 2 0 x
x
x
f
x x

<
= = =

,
f (3 + 0) = +.
Rezult c dreptele x = 1, x = 3 sunt asimptote verticale bilaterale.

b) D = (, 1) N (1, 1) N (1, +).
Asimptote orizontale.
Se obine:
2
2
lim ( ) lim 1
1
x x
x
f x
x

i
2
2
lim ( ) lim 1
1
x x
x
f x
x
+

, deci y = 1 este asimptot orizontal


la , iar y = 1 este asimptot orizontal la +.

Asimptote verticale
Se obine:
1 1
1 1
1
( 1 0) lim ( ) lim
( 1)( 1) 2 0 x x
x x
x x
f f x
x x
+
> >

+ = = = =+
+
,

1
1
( 1 0) ,
1
(1 0) lim ,
( 1)( 1) 0 2 x
x
f
x x
f
x x

<
=

= = =
+

f(1 + 0) = +.
Aadar dreptele x = 1, x = 1 sunt asimptote verticale bilaterale.
Nu exist asimptote oblice, deoarece la ambele ramuri exist asimptote orizontale;

c) ( ,1) (1, 5) (5, ) D= + . Dreapta 1 y = este asimptot orizontal la i la +,
iar dreptele 1, 5 x x = = sunt asimptote verticale bilaterale.

d) Se pune condiia
1
0, 1 0
1
x
x
x
+

U . Se obine ( ] ( ) , 1 1, D= + .
Asimptote orizontale.
Avem
1
lim ( ) lim 1 1
1
x x
x
f x
x

+
= = =

i lim ( ) 1
x
f x
+
= .
Rezult c 1 y = este asimptot orizontal la i la +.

Asimptote verticale
Avem
1 1
1
1 2
lim ( ) lim
1 0
x x
x
x
f x
x

+
>
+
= = =+

, deci 1 x este asimptot vertical.e) ( , 1) ( 1,1) (1, ) D= + . Avem, dup explicitarea modulului:
2
2
2
2
, ( , 1) (1, )
1
( )
, ( 1, 1)
1
x
x
x
f x
x
x
x
Asimptote orizontale.
Se obine:
2
2
lim ( ) lim 1
1
x x
x
f x
x

= =

i
2
2
lim ( ) lim 1
1
x x
x
f x
x

= =


deci 1 y = este asimptot orizontal la i la +.

180
Asimptote verticale
Avem:
2
2
1
1
( 1 0) lim
0
1
x
x
f
x

+
= = =+

, f(1 + 0) = +, f(1 + 0) = + , f(1 0) = + .


Dreptele x = 1 i x = 1 sunt asimptote verticale bilaterale.

f) ( , 1) (1, ) D= + .
Deoarece lim ( ) , lim ( )
x x
f x f x

+ + nu exist asimptote orizontale la i la +.
Asimptote verticale
Avem:
2
1 1
1
lim ( ) lim
0 1 x x
x
f x
x
+
+

.
Dreapta x = 1 este asimptot vertical bilateral.

Asimptote oblice

2
( )
lim lim lim 1
1 1 x x x
f x
x x
m
x x x x
= = = =

,

2 2
lim lim lim 1
1 1 1 x x x
x x x
n x x
x x x
j \
j \

, (
, (

( ,
( ,
.
Aadar y = x + 1 este asimptot oblic spre +.


2
( )
lim lim lim 1
1 1 x x x
f x
x x
m
x x x x


,

( )
2 2
lim lim lim 1
1 1 1 x x x
x x x
n x x
x x x
j \
j \
+ +
, (
, (

( ,
( ,
.
Dreapta y = x 1 este asimptot oblic spre .

g) D = (, 1) N (1, 0) N (0, 1) N (1, + ).
Asimptote orizontale
Avem:
2 2
2 2
lim ( ) lim 1, lim ( ) lim 1
x x x x
x x
f x f x
x x x x
+
j \

, (
+ ( ,
, deci y = 1 este asimptot
orizontal la i la + .

Asimptote verticale
Avem:
2
2
1 1 1
1 1 1
1
(1 0) lim ( ) lim lim
1 0 x x x
x x x
x x
f f x
x
x x

+
> > >
+ +

,
2
2
1 1
1 1
1
(1 0) , ( 1 0) lim lim
1 0 x x
x x
x x
f f
x
x x

+
> >

+
+
+
, f(1 0) = +.
Aadar x = 1, x = 1 sunt asimptote verticale bilaterale.
Deoarece
2
2
0 0 0
0 0 0
lim ( ) lim lim 0
1 x x x
x x x
x x
f x
x
x x

< < <

+
+
, f(0 + 0) = 0, dreapta x = 0 nu este asimptot
vertical;

h) ( , 1) ( 1, 1) (1, ) D= + .
Nu exist asimptote orizontale.
Asimptote verticale sunt dreptele x = 1 i x = 1.
Asimptote oblice.

181
Se obine:
3
2
( )
lim lim 1
( 1)
x x
f x
x
m
x
x x

,

3
2 2
lim( ( ) ) lim lim 0
1 1
x x x
x x
n f x x x
x x
+ +

= = = =


.
Analog se obine c
( )
lim 1, lim( ( ) ) 0
x x
f x
f x x
x
, deci y = x este asimptot oblic spre
i spre + .

S2. Soluie:
a) ( , 0) (0, ) D= + .
Asimptote orizontale
1
0
lim ( ) lim 2 2
x
x x
f x x

= = =,
1
0
lim ( ) lim 2 2
x
x x
f x x

.
Aadar nu exist asimptote orizontale.

Asimptote verticale
1
1
0
0
0
(0 0) lim 2 0 2 0 2 0
x
x
x
f x

<
, iar
1
1
0
0
0
(0 0) lim 2 0 2 0 2 0
+
+

>
+ = = = =
x
x
x
f x
caz de excepie.
Avem:
1
1
0 0
0 0
2 2
lim 2 lim lim
1
y
x
x
x x y
x x
x
y
x

> >
+ .
Rezult c x = 0 este asimptot vertical lateral dreapta.

Asiptote oblice

1
1
0
( )
2
lim lim lim2 2 1
x
x
x x x
f x
x
m
x x

,

1
1 1
2 1
lim( ( ) ) lim 2 lim 2 1 lim ln 2
1
x
x x
x x x x
n f x x x x x
x

j \ j \

, ( , (
( , ( ,
.
Analog,
1
( )
lim lim 2 1
x
x x
f x
m
x
i
1
1
2 1
lim 2 lim ln2
1
x
x
x x
n x x
x= = =

.
Rezult c dreapta y = x + ln2 este asimptot oblic spre i spre +.

b) Se pune condiia
1
0 e
x
+ > . Se obine
1
0
xe
x
+
> cu soluia:
( )
1
, (0, ) x D
e
+ .
Asimptote orizontale.
( )
1
lim ( ) lim ln ln
x x
f x x e e
x
+ ,
( )
1
lim ( ) lim ln ln
x x
f x x e e
x
= + = =.
Nu exist asimptote orizontale.

182
Asimptote verticale
( )
0
0
ln( )
1
(0 0) lim ln lim 0
x y
x
e y
f x e
x y
>
+
+ = + = = ,

( ) ( )
1
1
ln( )
1 1
0 lim ln lim
y e
x
e
x
e
e y
f x e
e x y e

<
+

+ +

.
Dreapta
1
x
e
este asimptot vertical.

Asimptote oblice

( )
( )
1
lim limln ln 1,
x x
f x
m e e
x x
= = + = =

( ) ( )
0 0
ln
( ) 1
1
lim( ( ) ) lim ln lim lim
x x y y
e y
e ln e y
n f x x x x x
x y y
+

+
= = + = = =

0
ln 1
1
lim
y
y
e
y e
e
e


+

= =


Dreapta
1
y x
e
+ este asimptot oblic spre +.

( )
( )
1
lim lim ln ln 1
x x
f x
m e e
x x
+ ,

( ) ( )
0
ln( ) 1
1 1
lim ln lim
x y
e y
n x e x
x y e
+
+ .
Dreapta
1
y x
e
+ este asimptot oblic spre .

c) Se impune condiia:
1
1 0
x
+ > . Rezult c x i (, 1) (0, +) = D.
Asimptote orizontale

( )
0 0
0
ln(1 )
1 1
lim ( ) lim( 1) ln 1 lim 1 ln(1 ) lim (1 ) 1 1 1
x x y y
y
y
f x x y y
x y y
>
+
j \ j \
+ +
, ( , (
( , ( ,


( )
0 0
0
ln(1 )
1 1
lim( 1) ln 1 lim 1 ln(1 ) lim (1 ) 1
x y y
y
y
x y y
x y y
<
+
j \ j \
+ +
, ( , (
( , ( ,
.
Rezult c y = 1 este asimptot orizontal la i la + .

Asimptote verticale

( )
1
1
1
( 1 0) lim( 1) ln 1 2ln 0 2( )
x
x
f x
x
+

<
+ +,

( )
0
0
1
(0 0) lim( 1) ln 1 1ln
x
x
f x
x
>
+ + .
Dreptele x = 1, x = 0 sunt asimptote verticale.

d) Condiii de existen:
3
1
0, 1 0
1
x
x
x
+

U .
Se obine ( , 1] (1, ) x + .
Deoarece lim ( )
x
f x

+ nu exist asimptote orizontale.


183
Asimptote verticale
3
1
1
1 2
(1 0) lim
1 0 x
x
x
f
x
+
>
+
+ +

, deci dreapta x = 1 este asimptot vertical.


Asimptote oblice

3 3
2
( )
1 1 1
lim lim lim 1
1
( 1)
x x x
f x
x x
m
x x x
x x

+ +


,

3 2
2
3
3
2
2
1 1
1 1 1
lim( ( ) ) lim lim lim
1
1
1
1
1
x x x x
x x
x
x x x
n f x x x
x
x
x
x
x x
x x
x

+ +

j \
+

, (

+ j \ ( ,
+
+
, (
+
, (

, (
( ,


2
2
1 1 1 1
lim 1
( 1) 2 2
1
1
1
x
x
x x
x
x
x

+
+

.

Dreapta
1
2
y x + este asimptot oblic spre +.

3 3
2
( )
1 1 1
lim lim lim 1
1
( 1)
x x x
f x
x x
m
x x x
x x

+ +


,

3 3
3
1 1
1
lim( ( ) ) lim lim lim
1 1 1 x x y y
y y
x
n f x x x y y
x y y ++
= + = + = = =
+
3 2
2
2
3 3
2
1 1
1 1 1
1 1
lim lim lim
( 1) 2
1
1 1
1 1
1
1
y y y
y y
y
y y y
y y
y y
y
y y
y
y y
y

+ +

= = = =
+


+
+ +

+ +
+
+

.
Dreapta
1
2
y x este asimptot oblic spre .

S3. Soluie:
Pentru numitor avem
2
4 4 a a = .
Deosebim urmtoarele cazuri:
0 < . Atunci domeniul de definiie pentru funcia f este D = Z i nu exist asimptote
verticale.
0 = . Atunci x
2
ax + a + 1 = (x x
0
)
2
i dreapta x = x
0
este asimptot vertical.
Se obine: {2 2 2, 2 2 2} a + .
0 > . Atunci x
2
ax + a + 1 = (x x
1
)(x x
2
) i
1 2
( 1)( 1)
( )
( )( )
x x
f x
x x x x
+


.
Dreptele x = x
1
i x = x
2
sunt posibile asimptote.
Pentru a rmne doar o asimptot, fracia f(x) trebuie s se simplifice fie cu x 1, fie cu x + 1.
Dac x x
1
= x 1 atunci x
1
= 1 i 1
2
a + a + 1 = 2 @ 0.
184
Dac x x
1
= x + 1 atunci x
1
= 1 i (1)
2
+ a + a + 1 = 0 a = 1, iar
2
2
1 1
( )
x x
f x
x
x x


+
,
cu singura asimptot vertical x = 0.
n concluzie exist o singur asimptot vertical dac {2 2 2, 1, 2 2 2} a + .

S4. Soluie:
a) Avem:
2
( )
2
lim lim
( 1) x x
f x
ax a bx
m a
x x x
+ +

.
Din egalitatea a = a
2
se obine a i {0, 1}.
Pentru a = 0, ( ) , 2
1
bx
f x y
x

. Atunci este necesar ca 2 lim ( )


x
f x b

.
Pentru a = 1,
2
2
( ) , 2
1
x bx
f x y x
x
+ +
+

.
Se pune condiia
2
( 1) 2
2
2 lim( ( ) ) lim lim 1
1 1 x x x
b x
x bx
n f x x x b
x x
+ +
+ +
= = = = = +

.
Aadar b + 1 = 2 b = 1.

b) Avem m = 1. Rezult c
2
( )( 1) ( 1)
3 lim( ( ) ) lim lim 1
( 2) 2 x x x
x a x a a x a a
a n f x x a a
x a x a
+ + + + +
+ = = = = =
+ + + +
.
Aadar a + 3 = a 1 a = 2.

185
Teste de evaluare

Testul 1

Soluii

1.
2
1 2 1 2
3 3
( 3)
3
lim lim 0, 1, 1
( 3)( 3) 3 x x
x
x
x x x


= = = = + =
+ +
. Rspuns: a).
2. a)
( )
0
2 2
0 2
2
1 1
sin( 5 4) sin( 5 4)
1 5 4
lim lim
sin( 1) sin( 1) 1
5 4
x x
x x x x
x x x
x x x
x x

j \ + +
+

, (

+
( ,


2
1 1 1
( 1)( 4)
5 4
1 1 lim lim lim( 4) 3
1 1 x x x
x x
x x
x
x x

+


;
b)
2 2
2
3 3 1 1
lim lim
2 1 4 2
(2 1)
x x
x x x x
x
x

+ +

+
+
.
3.
2
2
( )
3
lim lim 1
x x
f x
x ax
b m
x
x

+ +
,

2
3 3
2 lim( ( ) ) lim lim
x x x
x ax ax
n f x x x a
x x
j \ + + +

, (
( ,
.
Aadar a = 2, b = 1, a + b = 3. Rspuns corect a).


Testul 2

Soluii

1. a)
0 0
arcsin arcsin
lim lim 1 1 1 1
sin arctg sin arctg x x
x x x x x
x x x x x

= = =

;
b)
( )
2 2 2
1 1 1 1
1 1
1 1
lim lim lim
3 1 1 3 1
3 3
x x x
x
x x
x x x x
x
x
x x

+ + + +
+
= = =


.

2.
1
0 1
3 1 1 3 1 1 3
lim lim ln3 ln ln
3
x x x x
x x
a a
a
x x a

+
= = = =

.
Aadar
3 3
ln 1 e
a a
deci
3
a
e
. Rspuns corect c).

3. Deoarece
2
2
1
lim ( ) lim
2 1
x x
ax
f x a
x bx

+
= =
+ +
, rezult c dreapta y = a este asimptot orizontal.
Este necesar ca f s nu mai admit alte asimptote.
Pentru a nu exista asimptote verticale se pune condiia ca ecuaia x
2
+ 2bx + 1 = 0 s nu aib
soluii reale.
Se obine = 4b
2
4 < 0, deci b i (1, 1).
Rspuns corect c).


186
Testul 3

Soluii

1. a)
2
2
2 2 2
( 2)(3 2)
3 4 4 3 2 8
lim lim lim 2
( 2)( 2) 2 4
4
x x x
x x
x x x
x x x
x

+
+

+ +

;
b)
( )
2 2
2
2
0 0 0
(2 3 )
2 3 2 1 3 1
lim lim lim (ln 2 ln3)
sin sin
x x
x x x x
x x x
x
x x x x x x


= = =

.

2.
( )( ) ( )( )( ) ( )( )
4 lim lim lim
( ) 1 x a x a x a
x a x a x a x a x a x a x a
x a
x a

+ + + + +


2 2 4 a a a a . Rezult c 1 a a i a = 1.

3. Avem:
2 2
lim 1
x
x a
a m
x
+
, iar
2 2
2
2 2
1 1
1 lim( ( ) ) lim( 1 ) lim lim 0
1 1
x x x x
x x
n f x x x x
x x x x

+
+
+ + + +
,
ceea ce nu se poate.
2 2
lim 1
x
x a
a m
x
+
, deci a = 1, iar
2 2
2
2
1
1 lim( 1 ) lim 0
1
x x
x x
a n x x
x x

+
+ + +
+
.
Aadar a = 1 are proprietatea cerut.

4. Pentru x x se obine egalitate 2f(x) + 3f(x) = x
2
1, x i Z.
Formm sistemul
2
2
2 ( ) 3 ( ) 1
3 ( ) 2 ( ) 1
f x f x x
f x f x x
+

.
Prin scdere se obine c f(x) = f(x) deci f este funcie par.
Aadar, din prima ecuaie se obine:
2
1
( )
5
x
f x

.
Avem c
0
2
0
1
lim ( )
5 x x
x
f x

, x
0
i Z.


Testul 4

Soluii

1. Funcia f are limit pentru x i (, a) N (a, + ).
Avem:
3 3 3
( 0) lim( ) 2 ,
( 0) lim( 1) 1
x a
x a
f a x a a
f a x a

= + =
+ = + = +
.
Funcia are limit n a dac f(a 0) = f(a + 0), deci 2a
3
= a + 1.

Avem succesiv:
2a
3
a 1 = 0 a
3
a + a
3
1 = 0 a(a 1)(a + 1) + (a 1)(a
2
+ a + 1) = 0
(a 1)(a
2
+ a + a
2
+ a + 1) = 0 de unde a = 1 i 2a
2
+ 2a + 1 = 0, fr soluii reale.
187

2. Calculm limitele laterale n x
0
= 1.
Rezult c
2
1
(1 0) lim( 3) 4
x
f x ax a

+ + + ,
2
1
3 3
(1 0) lim
3
2
x
x b b
f
x

+ +
+
+
.
Aadar 4 1
3
b
a + + deci b = 3a + 9.
Avem c:
2
1 1 1 1
1 1
( ) (1) ( 1)( 1)
3 4
lim lim lim lim( 1)
1 1 ( 1) x x x x
x x
f x f x x a
x ax a
x a
x x x
< <
+ +
+ +
+ +


2 a + , iar
2
2
2
1 1 1
1 1
3 3
( ) (1) ( 3) 9 6 3
2
lim lim lim
1 1
3( 1)( 2)
x x x
x x
x b b
f x f b x x b
x
x x
x x

> >
+ +

+ + +
+


+


2 2
1 1
( 1)[ ( 3)( 1) 9] ( 3)( 1) 9 9 2( 3)
3 2
lim lim
9 9
3( 1)( 2) 3( 2)
x x
x b x b x b
b
x x x

+ + + + + + +


+ +
.

Din egalitile
3 2
2
9
3 9
b
a
b a

se obine c
11 12
,
5 5
a b .

3. Se obine:
2 2
2
( )
1 1
2 lim lim lim
x x x
f x
ax bx cx bx cx
m a a b
x x
x
+
+ + +
= = = = + = + .
2 2
2 2 2
2
2 2
( ) 1
1
1 lim ( ) lim( 1) lim lim
1 1
x x x x
b a x cx
bx cx a x
f x ax bx cx
bx cx ax bx cx ax

+
+
+ +
+ +
.

Se impune condiia b a
2
= 0, pentru ca limita s fie finit. Rezult c:

( )
2
2 2
1
1
1
1 lim lim lim
1 1
1
x x x
x c
c
x cx c x
c c a b
bx cx ax
x b ax b a
x x
x x


= = = =

+
+ +
.
Aadar se obine sistemul de condiii
2
2
1
a b
a b
c
a b

+
, cu soluia c = 2, b = 1, a = 1.

188
Capitolul II. Funcii continue
1.1. Mulimi de puncte pe dreapta real
Exersare

E1. Soluie:
a) Folosind operaiile cu limite de funcii se obine:
0 0 0 0
2 2 2
0 0
lim ( ) lim( 7 ) lim lim7 7
x x x x x x x x
f x x x x x x x

= = = , x
0
i Z.
Deoarece
2
0 0 0
( ) 7 f x x x = rezult c funcia f este continu pentru x
0
i {1, 0, 1}.

b) Fie x
0
i {1, 0, 2}. Rezult c:
0 0 0 0
0 0 0
lim ( ) lim( 2 ) lim 2 lim 2 ( )
x x x x x x x x
f x x x x x x x f x

+ + + ,
deci f este funcie continu n x
0
i {1, 0, 2}.

c) Pentru x
0
i {2, 1} se obine c
0 0
2
2
0
0
0
lim ( ) lim ( )
1 1 x x x x
x
x
f x f x
x x

+ +
, deci f este continu n x
0
;

E2. Soluii:
a) Avem:
2
1 1
(1 0) lim 1, (1 0) lim(2 1) 1, (1) 1
x x
f x f x f

+ , deci funcia este continu n
x
0
= 1;

b) Se obine:
0 0
sin
(0 0) lim 1, (0 0) lim( 1) 1, (0) 1
x x
x
f f x f
x
+ + , deci f este continu n
x
0
= 0.

c) Se obine:
0 0
arcsin
(0 0) lim(3 1) 1, (0 0) lim 1, (0) 1
x x
x
f x f f
x
+ + , deci f este
continu n x
0
= 0.


1 1
arcsin
(1 0) lim arcsin1 , (1 0) limln 0
2 x x
x
f f x
x

+ , f(1) = 0, deci f este discontinu


n x
0
= 1.

d) Punctul x
0
= 1 este punct izolat al domeniului de definiie, deci funcia f este continu n
x
0
= 1.
Avem:
1 1
3
(1 0) lim(3 ) 4, (1 0) lim 4, (1) 4
2 1 x x
x
f x f f
x
+
+ +

,
deci funcia f este continu n x
0
= 1.

E3. Soluie:
a) Funcia este continu pe
0
( , 1) (1, ) x + .
Studiem continuitatea n x
0
= 1. Se obine:
2
1 1
(1 0) lim( 2) 2, (1 0) lim(2 1) 1, (1) 2
x x
f x x f x f

+ + .
Limitele laterale exist, sunt finite, deci punctul de discontinuitate x
0
= 1 este de prima spe.
b) Studiem continuitatea n x
0
= 0. Se obine:
0 0
(0 0) lim(2 2) 1, (0 0) lim(2 3 ) 0
x x x
x x
f f

= = + = = .
Rezult c x
0
= 0 este punct de discontinuitate de prima spe.
189
c) Se obine:
2
1
1
1
(1 0) lim
1 0 x
x
x
f
x

<
= = =

,
1
(1 0) lim(3 1) 2
x
f x

+ , deci x
0
= 1 este punct
de discontinuitate de spea a doua (limitele laterale exist i una este infinit).
d) Avem:
0 0
0 0
1
(0 0) limln , (0 0) lim
x x
x x
f x f
x
> <
+ , f(0) = 2. Punctul x
0
= 0 este punct
de discontinuitate de spea a doua (deoarece limitele laterale sunt infinite).

E4. Soluie:
n acest cazuri vom studia continuitatea funciilor numai n punctele de legtur, n rest fiind
sigur funcii continue.
a) Avem:
( )
2
1 1
(1 0) lim( ) 1 , (1 0) lim 1 3
x x
f x a a f x x

+ + + + + , f(1) = 1 + a.
Dac a + 1 = 3, deci a = 2, funcia f este continu pe Z, iar pentru a @ 2, domeniul de
continuitate este Z \ {1}.
b) f (0 0) = 1 + 2
a
, f (0 + 0) = 3, f (0) = 1 + 2
a
. Dac 1 + 2
a
= 3, deci a = 1 funcia f este
continu pe Z \ {0}.
c) Avem:
0 0
sin( ) sin( )
(0 0) lim lim
2 2 2 x x
ax ax
a a
f
x ax
j \

, (
( ,
;
2
0
sin(5 2 )
(0 0) lim 2 , (0) 2
2 x
x a
f a f a
x
+
+ = = = .
Funcia f este continu n x
0
= 0, dac i numai dac
2
2 2
2
a
a a , deci dac a = 0.
Pentru a = 0, funcia f este continu pe Z.
Pentru a i Z \ {0} funcia f este continu pe Z \ {0}.
d) Studiem continuitatea n x
0
= 0 i x
0
= 1.
Avem:

0 0
(0 0) lim(2 1) 1, (0 0) lim( ) , (0) 1
x x
f ax f x a a f

+ + +

1 1
(1 0) lim( ) 1 , (1 0) lim(3 ) 3 , (1) 3
x x
f x a a f x b b f b

+ + + + + + .
Pentru a = 1 i 1 + a = 3 + b, deci a = 1, b = 1, funcia f este continu pe Z.
Pentru a = 1 i b i Z \ {1} funcia este continu pe Z \ {1}.
Pentru a @ 1 i a @ b + 2, funcia este continu pe Z \ {0, 1}.


Sintez

S1. Soluie:
Studiem continuitatea funciilor n punctele de legtur n celelalte puncte din domeniu de
definiie, acestea fiind continue.
a)
2 2
2
0 0
sin( ) sin( )
(0 0) lim lim
1 x x
ax x ax x
a x
f a
x
ax x

j \ + +
+

, (
+
( ,
,

3 3
0
(0 0) limln( ) ln 3, (0) 3
x
f x e e f

+ + .
Pentru a = 3, domeniul de continuitate este Z.
Pentru a i Z \ {3} domeniul de continuitate este Z \ {0}.

190
b)
2
(1 0) 6 4 4 , (1 0) 1 4 f a a f a = + + + = + .
Funcia este continu n x
0
= 1 dac
2
6 4 4 1 4 a a a + + + .
Se obine
1
2
a .
Pentru
1
2
a domeniul de continuitate este C = Z, iar pentru
{ }
1
\
2
a Z avem C = Z \ {1}.

c) Se obine:
f(0 0) = 2a + 1, f(0 + 0) = a, f(0) = 1 + sina.
Funcia este continu n x
0
= 0 dac 2a + 1 = a = 1 + sina, adic a = 1.
Pentru a = 1, avem C = [1, ), iar pentru a i Z \ {1} se obine C = [1, 0) N (0, +)

d) f(a 0) = 2
a
+ a, f(a + 0) = 3
a
+ a. Egalitatea 2
a
+ a = 3
a
+ a conduce la a = 0.
Pentru a = 0 avem C = Z, iar pentru a i Z \ {0} avem C = Z \ {a}.

S2. Soluie:
Se studiaz continuitatea funciei f n punctele de legtur, n celelalte puncte ale domeniului
de definiie, aceasta fiind continu.

a) f(1 0) = 9
a
4 3
a+1
+ 12, f(1 + 0) = a a 15 = 15.
Condiia de continuitate n x
0
= 1 conduce la ecuaia exponenial 9
a
4 3
a+1
+ 12 = 15.
Notm 3
a
= y > 0 i rezult ecuaia y
2
12y + 27 = 0 cu soluiile y
1
= 3, y
2
= 9.
Aadar 3
a
= 3 cu soluia a = 1 i 3
a
= 9 cu soluia a = 2.

b) Deosebim cazurile.
2a 1 = a
2
deci a = 1 cnd D = Z, iar
3 2 , 1
( )
9 4 , 1
bx
bx
x x
f x
x x
+


>

T
.
Funcia f este continu n x = 1, dac f(1 0) = f(1 + 0) = f(1), deci dac 3
b
+ 2 = 9 4
b
.
Rezult ecuaia exponenial 3
b
+ 4
b
= 7 cu soluia unic b = 1.

2a 1 @ a
2
.
n acest caz avem 2a 1 < a
2
i
2
( , 2 1] [ , ) D a a + , iar funcia este continu
a i Z \ {1}, b i Z.


c) Se obine: f(1 0) = 2
a
3
b
,
f(1 + 0) = 3
a1
2
1+b
, f(1) = 12.
Funcia este continu n x
0
= 1 dac
1 1
2 3 12
3 2 12
a b
a b +

.
Sistemul se scrie sub forma
2 3 12
3 2 18
a b
a b

.
nmulind i mprind cele dou ecuaii ale sistemului se obine:
( ) ( )
6 6 12 18
2 3 12
3 2 18
a b
a b

sau mai simplu scris:


( ) ( )
3
1
6 6
2 2
3 3
a b
a b
+

.
Aadar
3
1
a b
a b
+

i rezult soluia a = 2, b = 1.

191
d) Obinem: f(1 0) = 2
a
+ 3
b
, f(1 + 0) = 5, f(2 0) = 5, f(2 + 0) = 2
2a
+ 3
2b
8.
Funcia f este continu n x = 1 i x = 2 dac 2
a
+ 3
b
= 5 i 2
2a
+ 3
2b
8 = 5.
Se obine sistemul de ecuaii exponeniale
2 2
2 3 5
2 3 13
a b
a b
+

.
Se noteaz 2
a
= u, 3
b
= v i avem
2 2
5
13
u v
u v
+

.
Se substituie v = 5 u n a doua ecuaie i rezult ecuaia de gradul 2 n u: u
2
+ (5 u)
2
= 13
cu soluiile u
1
= 2, u
2
= 3. Pentru u = 2 se obine v = 3 iar pentru u = 3 se obine v = 2.
Aadar rezult sistemele de ecuaii:
2 2
3 3
x
y

i
2 3
3 2
x
y


cu soluiile x = y = 1, respectiv x = log
2
3, y = log
3
2.

S3. Soluie:
a) Avem: f(1 0) = 2, f(1 + 0) = a + b + 3, f(1) = 2.
Funcia f este continu i n punctul x
0
= 1 dac 2 = a + b + 3, deci a + b = 1.
Avem:

2
1 1 1 1
1
( ) (1) ( 1)(3 2)
3 2
lim lim lim lim(3 2) 5
1 1 1 x x x x
x
f x f x x
x x
x
x x x
<
+

= = = + =

.

2
1 1 1 1
1
( ) (1) ( 1)( ( 1) )
3 3
lim lim lim lim ( 1)
1 1 1 x x x x
x
f x f x a x b
ax bx a b
a x b
x x x
>
+ +
+ +
+ +


2a b + .

Limita dat exist dac 2a + b = 5.
Rezult sistemul de ecuaii
1
2 5
a b
a b
+

cu soluia a = 6, b = 7.

b) Obinem:
2 2
2
2
0 0
ln(1 sin ) ln(1 sin )
sin
(0 0) lim lim 1 0 0, (0 0)
sin
x x
x x
x
f f b
x x
x

j \ + +
+
, (
( ,
.
Funcia este continu i n punctul x
0
= 0 dac b = 0.

Avem:
2 2
2
2 2 2
0 0 0
0
( ) (0) ln(1 sin ) ln(1 sin )
sin
lim lim lim 1 1 1
sin
x x x
x
f x f x x
x
x
x x x

<
j \ + +

, (
( ,
, iar

0 0
0
( ) (0)
0
lim lim
x x
x
f x f
ax
a
x x
>


.
Limita exist dac a = 1. Aadar a = 1, b = 0.

192
2.2. Operaii cu funcii continue
Exersare

E1. Soluie.
Toate funciile f i g sunt funcii continue deci f + g, f g, f g i
f
g
sunt funcii continue pe
domeniul de definiie.

E2. Soluie:
a) Avem: ( )( ) ( ( )) ( ) 1 (2 3) 1 2 4 f g x f g x g x x x ,
( )( ) ( ( )) 2 ( ) 3 2( 1) 3 2 5 g f x g f x f x x x .
Funciile compuse sunt continue pe Z deoarece sunt funcii elementare (funcii de gradul 1);

b) Avem:
2 2 2
( )( ) ( ( )) ( ) 1 ( 1) 1 2 2 f g x f g x g x x x x + + + ,

2 2
( )( ) ( ( )) ( ) 1 ( 1) 1 g f x g f x f x x x + .
Funciile obinute prin compunere sunt funcii de gradul 2 i sunt continue pe Z.

c) Avem:
2 2 2
( )( ) ( ( )) ( ) 1 ( 1) 1 2 2, f g x f g x g x x x x = = + = + = +

2
( )( ) ( ( )) ( ) 1 1 1 g f x g f x f x x = = = + .
Funciile compuse sunt continue deoarece f i g sunt continue.

d) Funciile f, g sunt continue deci i , f g g f sunt continue.
Avem
2 2 2
( )( ) ln[(2 1) 1] ln(4 4 2) , ( )( ) 2ln(1 ) 1 f g x x x x g f x x + + + .

Sintez

S1. Soluie:
Fie h = f + g.
2 2
, 0 2 , 0 2 , 0
( ) ( )( ) ( ) ( )
1, 0 1, 0 , 0
x a x ax x x a ax x
h x f g x f x g x
x x x x x x x
+ + +
= + = + = + =
+ > + > >
T T T
.
Avem c h(0 0) = a i h(0 + 0) = 1.
Aadar f + g este continu i n x
0
= 0 dac a = 1.

S2. Soluie:
a) Deoarece f(1 0) = 1 i f(1 + 0) = 1, funcia f nu este continu n x
0
= 1.
Domeniul su de continuitate este C = Z \ {1}.
Funcia
2
f : Z Z este
2
2
2
( 1) , 1,
( )
1 , 1
x x
f x
x

>
T Z
i este continu pe Z.

b) Avem: f(1 0) = 1, f(1 + 0) = 1 deci f este discontinu n x
0
= 1.
Pentru
2
f avem:
2
2
, 1
( )
1, 1
x x
f x
x


>

T
.
Se observ c funcia
2
f este continu pe Z.

193
c) Avem: f(1 0) = a + 1, f(1 + 0) = 3. Dac a + 1 = 3, deci a = 2, atunci funcia f este
continu pe Z i se obine c
2
f este continu pe Z.
Avem
2
2
2
( ) , 1
( ) ( )
(2 1) , 1
x a x
g x f x
x x

+
= =

+ >
T

Studiem continuitatea funciei
2
f n x
0
= 1.
Se obine: g(1 0) = (1 + a)
2
, g(1 + 0) = 9.
Funcia
2
f este continu n x
0
= 1 dac (1 + a)
2
= 9 deci dac a i {2, 4}.
Aadar:
pentru a = 2, f i
2
f sunt continue pe Z;
pentru a = 4, f este continu pe Z \ {1} iar
2
f este continu pe Z;
pentru a i Z \ {4, 2} funciile f i
2
f sunt continue pe Z \ {1}.

d) Avem
2
2
2
(2 ) , 2
( )
( ) , 2
x a x
f x
x a x
+


+ >

T
.
Se obine f(2 0) = a + 4, f(2 + 0) = a + 2, deci f este discontinu n x
0
= 2 pentru oricare a i Z.
De asemenea,
2
f (2 0) = (a + 4)
2
,
2
f (2 + 0) = (a + 2)
2
.
Din egalitatea (a + 4)
2
= (a + 2)
2
se obine c a = 3.
Pentru a = 3, f este continu pe Z \ {2}, iar
2
f este continu pe Z.
Pentru a i Z \ {3}, funciile f i
2
f sunt continue pe Z \ {2}.

S3. Soluie:
a)
1, 0 6, 0
( )( ) ( ( )) 2sgn( ) 4 2 0, 0 4 4, 0
1, 0 2, 0
x x
f g x f g x x x x
x x

< <

= = = = = =

> >
.
Rezult c f g este discontinu n x
0
= 0 i continu pe Z \ {0}.

b) f g este continu pe Z deoarece funciile f i g sunt continue pe Z.

c)
1, ( ) 1 1, 2 1 1 1, 1
( )( ) ( ( ))
2, ( ) 1 2, 2 1 1 2, 1
g x x x
f g x f g x
g x x x
> > >

T T T
.
Rezult c f g este continu pe Z \ {1}.

d)
1 ( ) , ( ) 1
( )( ) ( ( ))
0, ( ) 1
g x g x
f g x f g x
g x>

T
.
S rezolvm inecuaia g(x) < 1.
Dac x T 1, se obine c g(x) = a
2
i inecuaia este a
2
T 1.
Se deosebesc situaiile:
a
2
T 1 deci a i [1, 1], i soluia inecuaiei este x T 1.
a
2
> 1, deci a i (, 1) N (1, +), i inecuaia nu are soluii.
Dac x > 1, atunci g(x) = x i inecuaia este x > 1, cu soluia x i (1, +).
Aadar
pentru a i [1, 1], soluia inecuaiei g(x) T 1 este x i Z, i obinem c:
2
1 , 1
( )( ) 1 ( )
1 , 1
a x
f g x g x
x x>

T
.
194
Rezult c
2
( )(1 0) 1 , ( )(1 0) 0 f g a f g + .
Funcia f g este continu dac 1 a
2
= 0, deci dac a i {1, 1}.

Pentru a i (, 1) N (1, + ) soluia inecuaiei g(x) T 1 este x > 1, deci x i (1, +).
Rezult c
1 ( ) , 1 1 , 1
( )( )
0 , 1 0, 1
g x x x x
f g x
x x
> >T T
funcie continu pe Z.

S4. Soluie:
a)
( )
, ( ) 0
( )( ) ( ( ))
( ) 1, ( ) 0
g x
e g x
f g x f g x
g x g x+ >

T
.
Rezolvm inecuaia g(x) T 0.
Pentru x > 1 avem g(x) = lnx i inecuaia este ln x T 0, deci x i (0, 1]. Nu sunt soluii.
Pentru x T 1, g(x) = x i inecuaia este x T 1 cu soluia x i (, 1].
Aadar soluia inecuaiei g(x) T 1 este x i (, 1].
Rezult c:
( )
, 1 , 1
( )( )
( ) 1, 1, 1 1 ln , 1
g x x
e x e x
f g x
g x x x x x+ > > + >

T T
iar f g este discontinu n x = 1 i
continu pe Z \ {1}.

Avem
ln ( ) , ( ) 1
( )( ) ( ( ))
( ) , ( ) 1
f x f x
g f x g f x
f x f x
>

T
.
Rezolvm inecuaia f(x) > 1.

Pentru x T 0, f(x) = e
x
i inecuaia este e
x
> 1 care are soluia x > 0.
Nu exist soluii pentru f(x) > 1.
Pentru x > 0, f(x) = x + 1 i inecuaia este x + 1 > 1, deci x > 0.
Aadar f(x) > 1 dac x i (0, +). Se obine c
ln( 1) , 0 ln ( ) , 0
( )( )
( ) , 1 , 0
x
x x f x x
g f x
f x x e x
+ > >


T T

i g f continu pe Z \ {0}.

b)
3
( ) , ( ) 0
( )( )
( ) , ( ) 0
g x g x
f g x
g x g x

=
<

U
.

Rezolvm inecuaia g(x) U 0.
Pentru x U 0 g(x) = x
2
U 0.
Pentru x < 0 g(x) = 1 + x
3
> 0, dac 1 + x > 0, deci x > 1.
Soluia este n acest caz x i (1, 0).
Rezult c g(x) U 0 dac x i (1, 0) N [0, +) = (1, +).

Aadar:
3
2
3
3 3 3
1 , ( 1, 0)
( ) , ( 1, 0)
( ) , ( 1, )
( )( ) ( ) , [0, ) , [0, )
( ) , ( , 1]
( ) , ( , 1]
1 , ( , 1]
x x
g x x
g x x
f g x g x x x x
g x x
g x x
x x

+


+195
3 3
3
1 , 1
( )( ) 1 , ( 1, 0)
, [0, )
x x
f g x x x
x x

T
. Rezult c f g este continu pe Z \ {0}.

2
3
( ) , ( ) 0
( )( ) ( ( ))
1 ( ) , ( ) 0
f x f x
g f x g f x
f x f x+ <

U
.
Rezolvm inecuaia f(x) U 0.
Pentru x U 0 avem ( ) f x x i inecuaia este 0 x U cu soluia x U [0, +).
Pentru x < 0 avem
3
( ) f x x i inecuaia este
3
0 x U fr soluii pe (, 0).
Aadar f(x) U 0 dac x i [0, +).
Rezult c
2 2
3 3 3
( ) , 0 ( ) , 0 , 0
( )( )
1 , 0
1 ( ) , 0 1 ( ) , 0
f x x x x x x
g f x
x x
f x x x x
+ <
+ < + <

U U U
.
Funcia g f este continu pe Z \ 0}.

196
2.3. Semnul unei funcii continue pe un interval
Exersare

E1. Soluie:
Funcia f este funcie de gradul 1, deci este funcie continu pe Z.
Aadar f are proprietatea lui Darboux pe oricare interval I _ Z.

E2. Soluie:
a), b) Se arat c funciile sunt continue deci au proprietatea lui Darboux pe I.
c) Funcia f este discontinu n x
0
= 0, punctul x
0
= 0 fiind punct de discontinuitate de prima
spe. Cum 0 i I rezult c funcia f nu are proprietatea lui Darboux pe I.

E3. Soluie:
a) D = Z. Rezolvm ecuaia f(x) = 0.
Se obine succesiv: x
3
x = 0 x(x
2
1) = 0 x i {0, 1, 1}.
Alctuim tabelul de semn:

x 1 0 1 +
x
3
x 0 + + + 0 0 + + + + + +

Avem:
( ) ( )
1 1 1 1
0, ( 3) 24 0, 0
2 8 2 2
f f f + > < > , f(3) = 24 > 0.

b) D = 0. Ecuaia f(x) = 0 este 2
x
1 = 0 cu soluia x = 0.
Tabelul de semn, avnd n vedere c f(1) < 0, f(1) > 0 este:

x 0 +
f(x) 0 + + + + + + + +

c) D = Z. Ecuaia f(x) = 0 se scrie 3
x+1
9 = 0 sau 3
x+1
= 3
2
i are soluia x = 1.
3
x+1
= 3
2
i are soluia x = 1.
Tabelul de semn:

x 1 +
f(x) 0 + + + + + + + +

d) D = [0, 2]. Ecuaia f(x) = 0 este sinx = 0 i are soluiile x i {0, , 2}. Tabelul de semn:

x 0 2
sinx 0 + + + + + + 0 0

Sintez
S1. Soluie:
Se arat c funciile sunt continue pe Z, deci au proprietatea lui Darboux pe oricare
interval I _ Z.
Vom studia continuitatea funciilor doar n punctele de legtur, n rest funciile fiind
continue.
a)
2
1 1 1
1 1 1 1
(1 0) lim lim lim
4
(1 )(1 )(1 ) (1 )(1 ) 1
x x x
x x
f
x x x x x x


= = = =
+ + + +
, iar

2 2
1 1 1 1
sin(4 4) sin(4 4) 4( 1) 4( 1)
1 1
(1 0) lim lim lim lim
4( 1) 8( 1)( 1) 2( 1) 4
8 8 8( 1)
x x x x
x x x x
f
x x x x
x x

j \
+
, (
+ +

( ,
.
197
Avnd
1
(1) 0, 25
4
f rezult c funcia f este continu n x
0
= 1.
b)
2
1 1
1 1
1sin( 1) sin( 1)
1
(1 0) 0, (1 0) lim lim 1 0 0
1 3( 1)
3( 1)
x x
x x
x x x
x
f f
x x
x

> >

= + = = = =
+

.
Rezult c f este continu n x
0
= 1.

c) f(2) = 0,
1
1
1
1
0 1 1
2
2
2
1
(2 0) lim 1 3 1 3 (1 3 ) 0
x
x
x
f
+

>


+ = + = + = + = = =.
Aadar f este continu n x
0
= 2.

d) Dac x
0
i m avem c f(x
0
) = 0 i
0 0
0
lim ( ) limsin sin 0
x x x x
f x x x

.
Aadar f este continu n x
0
i m.
.
S2. Soluie:
a) Fie f : [0, 2] Z, f(x) = x
3
+ 4x
2
5. Funcia f este funcie continu, deci are proprietatea
lui Darboux pe I.
Avem c f(0) = 5 < 0, f(2) = 19 > 0, deci exist x
0
i (0, 2) cu f(x
0
) = 0.

b) Funcia f : [0, 3] Z, f(x) = x
3
+ 5x 27 este continu i are proprietatea lui Darboux pe
[0, 3]. Deoarece f(0) = 27 < 0, f(3) = 15 > 0 exist x
0
i (0, 3) cu f(x
0
) = 0;

c) Funcia f : [0, 1] Z, f(x) = x + 2
x
2 este continu i f(0) f(1) = (1) 1 = 1 < 0.
Din proprietatea lui Darboux rezult c exist x
0
i (0, 1) cu f(x
0
) = 0;

d) Funcia : , 0
2
f

, ]

, ]
]
Z, f(x) = x + 1 + sinx. Avem
( )
0, (0) 1 0
2 2
f f

< > .
Din continuitatea funciei f rezult c
( ) 0
, 0
2
x

cu f(x
0
) = 0.
e) Considerm f : (0, 1) Z, f(x) = x + lnx. Funcia f este continu.
Avem f(1) = 1 > 0 i
0 0
0 0
(0 0) lim ( ) lim( ln ) 0
x x
x x
f f x x x

> >
+ = = + =< .
Aadar exist x
0
i (0, 1) cu proprietatea c f(x
0
) = 0.

S3. Soluie:
a) D = Z.
Ecuaia f(x) = 0 este x(2
x
1) = 0 i are soluia x = 0.
Tabelul de semn al funciei:

x 0 +
f(x) + + + + + + + 0 + + + + + + + +

b) D = Z. Ecuaia (x 1)(3
x
2
x
) = 0 au soluiile x = 1, x = 0.
Tabelul de semn:

x 0 1 +
f(x) + + + + + 0 0 + + + + + +

c) D = (2, +). Avem:
2
( ) 0 (3 1) log ( 2) 0 3 1
x x
f x x + sau

2 1
log ( 2) 0 0 x x + sau x + 2 = 1 deci x i {1, 0}.
198
Tabelul de semn:

x 2 1 0 +
f(x) + + + + + 0 0 + + + + + + +

d) D = Z \ {2}. Ecuaia f(x) = 0 are soluia x = 0.
Tabelul de semn:

x 0 2 +
f(x) + + + + + 0 | + + + + + + +

e) D = [1, 3) N (3, +).
Ecuaia f(x) = 0 conduce la 1 1 0 x sau 1 1 x cu soluia x = 2.
Tabelul de semn:

x 1 2 3 +
f(x) + + + + + 0 | + + + + + + + + +

f) D = Z. Ecuaia f(x) = 0 se scrie (x
3
x) (x
4
16) = 0 de unde x
3
x = 0 sau x
4
16 = 0.
Se obin soluiile x i {1, 0, 1, 2, 2}.
Tabelul de semn:

x 2 1 0 1 2 +
f(x) 0 + + + + 0 0 + + + + 0 0 + + + +

S4. Soluie:
a) Considerm f : Z Z, f(x) = (2
x
1)(x
2
1), funcie continu pe Z.
Avem de rezolvat inecuaia f(x) U 0.
Soluiile ecuaiei f(x) = 0 sunt x i {1, 0, 1}. Stabilim semnul funciei f.
Se obine tabelul de semn:

x 1 0 1 +
f(x) 0 + + + + 0 0 + + + +

Rezult c f(x) U 0 dac x i [1, 0] N [1, +), care reprezint soluia inecuaiei date.

b) Fie f : [1, +) Z,
3
( ) ( )(1 1) f x x x x + . Avem de rezolvat inecuaia f(x) T 0.
Soluiile ecuaiei f(x) = 0 sunt date de ecuaiile x x
3
= 0 i 1 1 0 x + .
Se obine x i {0, 1, 1}. Stabilim semnul funciei continue f. Se obine tabelul de semn:

x 1 0 1 +
f(x) 0 0 0 + + ++ + + + + +

Rezult c f(x) T 0 pentru x i [1, 1], iar soluia inecuaiei date este x i [1, 1].

c) Considerm funcia continu f : [0, +) Z,
2
( ) ( 1 1)( 1) f x x x x + + .
Soluiile ecuaiei f(x) = 0 sunt date de ecuaiile 1 0 x i
2
1 1 0 x x + + .
Obinem x = 1, respectiv
2
1 1 x x + .
Punem condiia 1 x U 0 i prin ridicare la ptrat se obine ecuaia x
2
+ 1 = (1 x)
2
cu soluia
x = 0.
Aadar f(x) = 0 dac x i {0, 1}. Tabelul de semn al funciei f este:
199
x 0 1 +
f(x) 0 0 + + + + + + +

Rezult c soluia inecuaiei f(x) T 0 este x i [0, 1].

d) Fie f : (1, +) Z, f(x) = (2
x
3
x
)(2 log
2
(x + 1)).
Funcia f este continu.
Din egalitatea f(x) = 0 se obin ecuaiile 2
x
3
x
= 0 i 2 log
2
(x + 1) = 0.
Rezult x = 0 i respectiv log
2
(x + 1) = 2, de unde x + 1 = 2
2
= 4 sau x = 3.
Semnul funciei f este dat de tabelul:

x 1 0 3 +
f(x) + + + + + 0 0 + + + + + +

Soluia inecuaiei f(x) T 0 este x i [0, 3].

S5. Soluie:
a) Funciile g, h : Z Z, g(x) = x, h(x) = e
x
sunt funcii strict cresctoare pe Z. Atunci i
suma lor f = g + h este funcie strict cresctoare pe Z.

b) Avem: lim ( ) lim( ) 0
x
x x
f x x e e


+ + + i lim ( )
x
f x e

+ +.
Funcia f fiind continu rezult, folosind proprietatea lui Darboux, c ia toate valorile
intermediare dintre i +, adic Imf = (, +) = Z.
Aadar funcia f este surjectiv.
Observaie.
Funcia f fiind strict cresctoare pe Z este funcie injectiv. Aadar funcia f este funcie
bijectiv.

200

Teste de evaluare

Testul 1

Soluii

1. Funcia f este continu pe mulimea Z \ {1, 0, 1} avnd n vedere operaiile cu funcii
continue.
Studiem continuitatea funciei f n punctele 1, 0, 1.
Obinem:

2
2
2 2
1 1 1 1
1 1 1 1
1 2
( 1 0) lim ( ) lim lim lim
1 0 x x x x
x x x x
x x
x x x
f f x
x
x x x x

< < < <


+

+
+
+


2
2
2 2
1 1 1
1 1 1
1 2
(1 0) lim lim lim
1 0 x x x
x x x
x x
x x x
f
x
x x x x

< < <


+
+ +
2
2
2 2
0 1 0
0 1 0
1
(0 0) lim lim lim 1
1 x x x
x x x
x x
x x x
f
x
x x x x

< < <
+


+
+
.
Aadar funcia f nu este continu pentru x
0
i {1, 0, 1}, deoarece limitele laterale n acestea
nu sunt egale cu valoarea funciei n x
0
.

2. Pe Z \ {1} funcia f este continu. Studiem continuitatea n x
0
= 1. Avem:
f(1 0) = 1 + 2
a
, f(1 + 0) = 4
a
1. Din egalitatea f(1 0) = f(1 + 0) se obine 1 + 2
a
= 4
a
1,
iar cu notaia y = 2
a
rezult ecuaia y
2
y 2 = 0. Se obine y i {1, 2} i apoi a = 1.

3. Ecuaia f(x) = 0 conduce la ecuaiile
1
2 1 0
x
= i
1
3 9 0
x
= . Rezult c
1 0
2 1 2
x
= = ,
respectiv
1 2
3 3
x
= , deci { } 1, 3 x .
Tabelul de semn al funciei continue f este:

x 0 1 3 +
f(x) + + + + + 0 0 + + + + + +Testul 2

Soluii

1. Funcia f este continu pe Z \ {0, 1} avnd n vedere operaiile cu funcii continue.
Studiem continuitatea n x
0
= 0 i x
0
= 1.

( )
2
2
2
0 0
sin 2 sin 2
(0 0) lim lim 4 4
2 x x
x x
f
x
x

, iar
0
(0 0) lim( )
x
f ax b b

+ +
f(1 0) = a + b,
2
1 1
sin( 1) sin( 1)
1
(1 0) lim lim 1
1 1
1
x x
x x
f
x x
x


j \
+
, (
+
( ,
.
Rezult c:
f este continu pe Z dac
4
1
b
a b

deci a = 3, b = 4.
201
f este continu pe Z \ {1} dac b = 4 i a @ 3.
f este continu pe Z \ {0, 1} dac b @ 4 i a + b @ 1.

2. a) Dac x i {, din f(x) = 3,5 rezult c x = 3,5 h [2, 3].
Dac x i Z \ {, din f(x) = 3,5 se obine x
2
= 3,5 sau { 3, 5, 3, 5} x . Dar 3, 5 2 < i nu
exist x cu proprietatea cerut.
b) Avem f(2) = 2 i ( 5) 5 f .
Pentru = 3,5 i [2, 5], nu exist [2, 5] astfel nct f() = 3,5. Aceasta deoarece
[2, 5] [2, 3] i se are n vedere punctul a).
Aadar f nu are proprietatea lui Darboux.

3. Fie f : Z Z,
3
( ) (2 16)( )
x
f x x x = . Inecuaia dat se scrie ( ) 0 f x T . Vom stabili
semnul funciei continue f. Ecuaia ( ) 0 f x = conduce la ecuaiile 2 16 0
x
= i
3
0 x x = ,
cu soluiile { } 4, 0,1, 1 x .
Alctuim tabelul de semn pentru f:

x 1 0 1 4 +
f(x) 0 + + + + 0 0 + + + + 0

Soluia iencuaiei f(x) T 0 este x i (, 1] N [0, 1] N [4, +).Testul 3

Soluii

1. Fie x
0
i m. Se obine:
0
0
0 0 0
( 0) lim( [ ]) ( 1)
x x
x x
f x x x x x

<
i
[ ]
0
0
2
0 0 0 0
( 0) lim
x x
x x
f x x x x x x

<
+ = = = .
Funcia f are limit n x
0
dac i numai dac
2
0 0 0
( 1) x x x deci numai dac x
0
= 0.
Aadar f este continu n x
0
= 0 i discontinu n oricare x
0
i m \ {0}.

2. Avem: f(a 0) = a
2
+ 2a, f(a + 0) = 2a + a
3
.
Din egalitatea f(a 0) = f(a + 0) se obine ecuaia a
2
+ 2a = 2a + a
3
cu soluia a i {0, 1}.
Aadar:
pentru a i {0, 1}, funcia este continu pe Z,
pentru a i Z \ {0, 1} funcia este continu pe Z \ {a}.

3. Ecuaia f(x) = 0 are soluia x = a.
Funcia f este continu pe Z i are tabelul de semne:

x a +
f(x) + + + + + + + 0 + + + + + + + +202

Testul 4

Soluii

1. Avem:
2 2 2
6 1 2 12 2
( ) lim lim
3 4 1 12 3
x x x x
x x x x
x x
n n n
f n n
n
n n

j \ + +

, (
+ + ( ,
.
Aadar:
( 1)
(1) (2) ... ( ) 1 2 ...
2
n n
f f f n n
+
+ + + + + + .

2. Considerm funcia g : [a, b] Z, g(x) = f(x) x.
Funcia g este continu i avem:
g(a) = f(a) a U 0, g(b) = f(b) b T 0. Folosind proprietatea lui Darboux pe [a, b] pentru
funcia g rezult c exist x
0
i [a, b] cu g(x
0
) = 0, adic f(x
0
) x
0
= 0.

3. Tabelul de semn:

x 1 0 1 2 +
f(x) 0 + + + 0 + + + + 0 0 + + + +

203
Capitolul III. Funcii derivabile
3.1. Derivata unei funcii ntr-un punct
Exersare

E1. Soluie:
a) Studiem existea derivatei funciei f n punctul x
0
= 2.
Rezult c:
2
2 2 2
3 4 4 ( 2)(3 2)
(2) lim lim lim(3 2) 8
2 2
x x x
x x x x
f x
x x

+
+

, deci funcia f este derivabil n
x
0
= 2, graficul su admite tangent n x
0
= 2, iar tangenta are panta m = 8.

b) Avem:
2
0 0
0
2 3
(0) lim lim(2 3) 3
s
x x
x
x x
f x
x

<

i
2
0 0
0
5 3
(0) lim lim(5 3) 3
d
x x
x
x x
f x
x

>

= = = .
Aadar (0) 3 f i graficul funciei admite tangent n x
0
= 0, panta fiind m = 3.

c) Avem:
2 1, 1
( )
1 , 1
x x
f x
x


<

U
.
Se obine c (1) 0
s
f i
1 1
1 1
2 1 1 2( 1)
(1) lim lim 2
1 1
d
x x
x x
x x
f
x x

> >, deci f nu are derivat n
x
0
= 1 i graficul su nu admite tangent n x
0
= 1.

d) Avem
2
0 0
0
(0) lim lim 0
0
x x
x x
f x x
x

.
Aadar graficul funciei admite tangent n x
0
= 0.

E2. Soluie:
a) Se obine:
1 1
3 11 8 3( 1)
( 1) lim lim 3
1 1
x x
x x
f
x x

+ +
= = =
+ +
;
b)
2 2
2 2 2 2
3 11 13 3 2 ( 2)( 1)
(2) lim lim lim lim( 1) 1
2 2 2
x x x x
x x x x x x
f x
x x

+ +


.
c)
0 0 0
1 1
5 5 1 1
5 5
(0) lim lim lim
5( 5) 5( 5) 25
x x x
x
x
f
x x x x


+

+ +
.
d)
(0)
0 0 0
1 1 ( 1) 1 1 1
lim lim lim
2 ( 1 1) 1 1
x x x
x x
f
x x x x

+ +

+ + + +
.
e)
1 1 1
1 1 1
2 3 2 3 2 2 2 1 ln 2
( 1) lim lim lim
1 1 2( 1) 2
x x x
x x x
f
x x x
+

+
= = = =
+ + +
.
f)
0 0
sin sin 2 sin sin 2
(0) lim lim 2 1 2 3
2
x x
x x x x
f
x x x

+
= = + = + +

.

E3. Soluie:
a) Avem:
0 0 0
2 2 2 2
0 0 0 0
0 0 0
0 0
2 2 2( ) ( )
( ) lim lim lim[2 ( )] 2 2
x x x x x x
x x x x x x x x
f x x x x
x x x x

+
+

.
n particular se obine c f (0) = 2, f (1) = 0, f (2) = 2.
204
b) Avem
0 0 0
3 3 2 2
2 2 2 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
( )( )
( ) lim lim lim( ) 3
x x x x x x
x x x x x xx x
f x x xx x x
x x x x

+ +
= = = + + =

.
n particular se obine c (0) 0, (1) 3, ( 1) 3 f f f .

c) Avem:
0 0
sin sin
(0) lim lim 1 2
x x
x x mx
f
x x

+
= = + =

i

sin sin
( ) lim lim 1
x x
x x x
f
x x

+
= = +

.
Deoarece sin( ) sin cos sin cos sin x x x x avem c
sin( )
( ) lim 1 1 1 0
x
x
f
x

j \

, (

( ,

d) Avem:
( )
0 0 0
0
2 2
2 2
0 0
0 0 0
0 2 2 2 2
0 0 0 0 0
1 ( 1)
1 1 ( )(1 )
( ) lim lim lim
( )( 1)( 1) ( )( 1)( 1)
x x x x x x
x x
x x x x
x x x x xx
f x
x x x x x x x x x x

+ +
+ +
= = = =
+ + + +


0
2
0 0
2 2 2 2
0 0
1 1
lim
( 1)( 1) ( 1)
x x
xx x
x x x+ + +
.
n particular se obine: ( 1) 0, (1) 0, (0) 1 f f f = = = .

E4. Soluie:
a) Avem
1 1
1 1
1 0
1
(1) lim lim 1
1 1
s
x x
x x
x
x
f
x x

< <
, iar
1 1
1
1
1
(1) lim lim 1
1 1
d
x x
x
x
x
f
x x

>
.
b)
0 0
0 0
(0) lim lim 0
s
x x
x x
x x x x
f
x x

< <
+
= = = , iar
0 0
0
(1) lim lim 2
d
x x
x
x x
x x
f
x x

>
+
+
.
c)
1
1
1 0
( 1) lim 1
1
s
x
x
x
f
x

<
+

+
i
2
1 1
1
1
( 1) lim lim( 1) 2
1
d
x x
x
x
f x
x

>


+
.
d)
1 1 1
1 1
( 1)
2 sin cos 2sin
sin( ) sin
2 2 2
(1) lim lim lim cos
( 1)
1 1 2 2
2
s
x x x
x x
x x x
x x
f
x
x x

< <
+ j \

, (
+

, (


, (
( ,

2 1 cos
2

, iar
1 1
1
ln 0 ln(1 1)
(1) lim lim 1
1 1
d
x x
x
x x
f
x x

>
+
= = =

.

Sintez

S1. Soluie:
Se studiaz derivaiblitatea funciei n punctele date:
a)
0 0
0 0
( )(0) lim( 1) 1, (0) limcos cos 0 0
s d
x x
x x
f x x x f x

< >
= + + = = = = , deci f (0) = 1.

1 1
1 1
( 1) lim lim 0
1 1
x x
x x
x x
f
x x

+ +


+ +
,
205

2 2
2 2
sin sin
cos cos 2
2 2
(2) lim lim 2 1 sin 2 sin 2
2 2
x x
x x
x
f
x x

+.
Aadar graficul funciei f admite tangente n punctele date.

b)
1
1 0 1
1 1 1
1
1
1 1
2
( 1) lim ln 1, ( 1) lim lim
1 1 2( 1) 2
x
x x
s d
x x x
e
e e e
f e f
x x x
+
+ +

++ + +
.

1
1
0 0 0
1 1
1
2 2
(0) lim lim lim
2 2 2
x
x x
x x x
e e
e e e e e
f
x x x
+
+

+ +


= = = = .
Graficul admite tangent n x = 0 i nu admite tangent n x = 1.

c) Se obine: f (1) = e
2
,
2
(2)
5
f , deci graficul admite tangent n x
0
i {1, 2}.

1 1 1 1
1
0 0 0
1 1 1 1
(0) lim lim lim
x x x
s
x x x
e e e e e
f e
x x x e


+
, iar

0 0
ln(1 2 ) ln(1 2 )
(0) lim lim 2 2
2
d
x x
x x
f
x x

+ +
= = =

.
Aadar graficul funciei nu admite tangent n x
0
= 0.

S2. Soluie:
a) Funcia este continu i derivabil pe Z \ {0}.
Studiem continuitatea n x
0
= 0.
Rezult c f(0 0) = 0, f(0 + 0) = 1 deci f este discontinu n x
0
= 0 pentru oricare a i Z.
Funcia f nu este derivabil n x
0
= 0 deoarece nu este continu n x
0
= 0.

b) Avem: f(2 0) = 4 + 2a + b, f(2 + 0) = 8 a.
Funcia este continu n x
0
= 2 dac 8 a = 4 + 2a + b deci 3a + b = 4.
Studiul derivabilitii n x
0
= 2.

2 2
2 2 2
4 2 4 ( 2) ( 2)( 2 )
(2) lim lim lim 4
2 2 2
s
x x x
x ax b a b x a x x x x
f a
x x x

+ + + + +
+

.

2 2
4 8 4( 2)
(2) lim lim 4
2 2
d
x x
x a a x
f
x x

+


.
Funcia este derivabil n x
0
= 2 dac 4 + a = 4 deci dac a = 0.
Din egalitatea 3a + b = 4 se obine b = 4.
Aadar:
dac a = 0, b = 4 funcia este continu i derivabil n x
0
= 2;
dac 3a + b = 4, a @ 0, funcia este continu dar nu este derivabil n x
0
= 2;
dac 3a + b @ 4 funcia nu este continu, deci nici derivabil n x
0
= 2.

c) Avem:
, 1
( )
2 1, 1
x x
f x
x x


<

U
.
Se obine f(1 0) = 1, f(1 + 0) = 1, f(1) = 1, deci f este continu pe Z.
De asemenea
1
1
2 1 1
(1) lim 2
1
s
x
x
x
f
x

<

= =

i
1
1
(1) lim 1
1
d
x
x
f
x

, deci f nu este derivabil n x


0
= 1.


206
d) D = [0, + ). Avem f(1 0) = arccos1 + b = b, f(1 + 0) = a.
Rezult c f este continu n x
0
= 0 dac a = b.
Pentru a = b rezult c
2
1 1 1
1 1 1
( 1)( 1) 1 1 2
(1) lim lim lim
1 1 0 ( 1)( 1)
d
x x x
x x x
x x x x
f
x x x x

+
> > >
+ +
+

.
Aadar pentru oricare a, b i Z, f nu este derivabil n x
0
= 1.

S3. Soluii:
a) Deoarece f(1 0) = 1 = f(1 + 0) funcia f este continu n x
0
= 1. Se obine:
1
2 1 1
(1) lim 2
1
s
x
x
f
x

i
2
1 1
2 ( 1)( 2)
(1) lim lim 3
1 1
d
x x
x x x x
f
x x

+ +


.
Rezult c x
0
= 1 este punct unghiular pentru f.

b) Funcia este continu n x
0
= 0.
Rezult c
2
0 0
1 1
(0) lim lim 0
s
x x
x
f x
x

+
= = = i
0
1
( ) lim 1
x
d
x
e
f x
x

.
Punctul x
0
= 0 este punct unghiular pentru f.

c) Funcia este continu n x
0
= 0.
Se obine c
2
0
0
(0) lim 0
s
x
x
f
x

= = i
0
sin
(0) lim 1
d
x
x
f
x

.
Aadar x
0
= 0 este punct unghiular.

S4. Soluie:
a) Funcia f este continu n x
0
= 1.
Se obine c
2 1 1 1
1 1 1
1 1 1
(1) lim lim lim
1 1
(1 )
s
x x x
x x x
x x
f
x x
x

< < <


, iar

0
2 1 1 1
1 1 1
1 1 1
(1) lim lim lim
1 1
( 1)
x x x
x x x
x x
f
x x
x

> > >

+

.
Aadar punctul x
0
= 1 este punct de ntoarcere.

b) Funcia f este continu n x
0
= 3.
Se obine c (3) , (3)
x d
f f + deci x
0
= 3 este punct de ntoarcere.

S5. Soluie:
Funciile f i g admit tangent comun n punctul x
0
dac f(x
0
) = g(x
0
) i f (x
0
) = g (x
0
), adic
punctul de abscis x
0
este comun graficelor i tangentele n x
0
la cele dou grafice au aceeai
pant.
a) Se obin condiiile: f(1) = g(1) i f (1) = g (1).
Rezult c 2 + a = 1 + b + b i 2 = 2 + b, adic b = 0, a = 1.

b) Se pun condiiile f(1) = g (1), f (1) = g (1) i rezult egalitile:
1 + a + b = 2 1 + 1 i 2 + a = 3, deci a = 1, b = 0.
Observaie:
Funciile f i g fiind de gradul 1 sau 2 graficele lor sunt tangente n x
0
i D, dac ecuaia
f(x) = g(x) are o soluie real dubl x
0
.

a) Ecuaia f(x) = g(x) se scrie x
2
+ bx + b = 2x + a sau x
2
+ (b 2)x + b a = 0.
207
Se pune condiia ca x
0
= 1 s fie soluie dubl.
Avem: 1 + (b 2) + b a = 0 i 0 = = (b 2)
2
4(b a).
Rezult sistemul de ecuaii
2
2 1
8 4 4
b a
b b a

cu soluia a = 1, b = 0.

S6. Soluie:
a) Tangenta la graficul funciei g n punctul x
0
= 1 are panta
2 2
1 1 1
3 1 4 3( 1) ( 1) [3( 1) ]( 1)
(1) lim lim lim
1 ( 1) 1
x x x
x cx c x c x x x x
g
x x x

+ + + + +
= = = =1
lim[3( 1) ] 6
x
x c c

+ + + .
Panta dreptei y = 7x 6 este m
1
= 7.
Cele dou drepte sunt paralele dac m = m
1
deci 6 + c = 7, adic pentru c = 1.

b) Panta tangentei n x
0
= 1 la graficul lui f este egal cu
3 2 3 2
1 1
2
1
1 ( 1) ( 1)
(1) lim lim
1 1
lim ( 1) ( 1) 3 2
x x
x
x ax b a b x a x
m f
x x
x x a x a

+ + +
= = = =


= + + + + = +

Condiia de paralelism a tangentei cu deapta y = 5x + 1 impune egalitatea 3 + 2a = 5, deci
a = 1.
Tangenta n x
0
= 1 la graficul funciei f are ecuaia
y f(x
0
) = f (x
0
)(x x
0
) adic y f(1) = f (1)(x + 1) sau y + 1 a b = (3 2a)(x + 1)
care adus la o form mai simpl se scrie pentru a = 1 : y = x + 1 + b.
Deoarece tangenta trebuie s aib ecuaia y = x + 5 se obine c 1 + b = 5 deci b = 4.

S7. Soluie:
Punctele comune ale graficelor sunt date de ecuaia f(x) = g(x).
Se obine ecuaia
2
0 0
( ) 0 x a b x b a + + (1), unde x
0
i Z reprezint abscisa punctelor comune.
Tangentele n punctele x
0
trebuie s aib aceeai pant.
Aadar se pune condiia f (x
0
) = g (x
0
). Se obine 4x
0
+ a = 2x
0
+ b de unde a b = 2x
0
.
nlocuind a b = 2x
0
n relaia (1) se obine
2
0 0 0 0
( 2 ) 2 0 x x x x + + cu soluia x
0
i {0, 2}.
Aadar rezult a = b, pentru x
0
= 0, respectiv a = b 4, pentru x
0
= 2.
Se obin funciile f(x) = 2x
2
+ ax + a, g(x) = x
2
+ ax + a, cu tangenta comun n x
0
= 0,
respectiv f(x) = 2x
2
+ ax + a + 4, g(x) = x
2
+ (a + 4)x + a cu tangent comun n x
0
= 2.


208
3.3 Operaii cu funcii derivabile
Exersare

E1. Soluii:
a) D = Z, f (x) = 3x
2
+ 3, x i Z;
b) D = Z, f (x) = 2 4x
3
, x i Z;
c) D = [0, + ),
1
( ) 1 , (0, ) f x x
x
+ + ;
d) D = Z, f (x) = 3x
2
+ cosx sinx, x i Z;
e) D = (0, + ),
2
1
( ) 6 , (0, ) f x x x
x
+ + ;
f) D = Z, f (x) = 2
x
ln2 + 3
x
ln3 1, x i Z;
g) D = (0, + ),
1 1
( )
ln 2 ln3
f x
x x
+ , x i (0, + );
h) D = Z, f (x) = 4cos x + 5sin x, x i Z;
i) D = (0, + )
1
( ) 2 cos , (0, )
ln3
f x x x x
x
+ + + ;
j)
2
1 1
[0, ) \ / ; ( ) , \ {0}
2 cos 2
D k k f x x D
x x

= + + = +

m
k) D = Z, f(x) = 2x
2
+ 2, f (x) = 4x, x i Z;
l)
3 2
2 1 1
[0, ), ( ) , (0, )
ln 0, 5
3
D f x x
x
x

= + = + + ;
m)
3 2
3 4
(0, ) , ( ) 3log 4log , ( ) , (0, );
ln3 ln 2
D f x x x f x x
x x
= + = + = + +
n) \ { / ,
2
D k k k

= +


Z m

2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 1 2sin cos sin 1
( ) ; ;
cos sin cos sin cos sin
x x x
f x x D
x x x x x x
+ +
= + = =


p) D = Z,
3
( ) 2 2 , f x x + Z;
q) D = Z,
1 1
( ) 2 2 3 , ( ) 2 2 ln 2 3 ln3,
3 3
x x x x
f x f x x + + Z.

E2. Soluii:
a)
2 2
1 1
(0, ) , ( ) log log , (0, )
ln 2 ln 2
D f x x x x x
x
+ + + + ;
209
b) D = [0, + ),
2
1 1 5
( ) 2 2 , \ {0}
2 2 2
f x x x x x x x x x x x D
x
+ + .
Pentru x = 0 se obine:
2
0 0
(0) lim lim 0
x x
x x
f x x
x

.
Aadar
5
( ) , [0, )
2
f x x x x + ;
c) D = Z, f (x) = sinx + xcosx, x i Z;
d) D = Z, f (x) = 2
x
cosx x
2
sinx, x i Z;
e) D = Z, ( ) 2 ln 2(3 1) (2 1) 3 ln3
x x x x
f x = + , x i Z;
f) D = (0, + ),
2
2 1
( ) log (2ln 1) , (0, )
ln 2
f x x x x
x x
+ + + ;
g) D = [0, + ),
( )
3
3 2
1 1
( ) 1 ( ) 1 , (0, )
2
3
f x x x x x x
x
x
j \
j \
+ + + +
, (
, (
( ,
( ,
;
Pentru x = 0 avem:
2 3 3 3
0 0
0 0
( )( )
(0) lim lim
x x
x x
x x x x x x x x x x x x
f
x x

> >
+


1 5 1
3 6 2
3
1
0 0 0 0
6 0 0 0 0
1 1
lim( ) lim lim lim
0
x x x x
x x x x
x x x
x x x
x x
x

+
> > > >

;
h) D = Z,
2 2 2 2
( ) 3 (3 ) (3 ) 3 (3 ) ( 2 ) 6 (3 ) , f x x x x x x x x Z;
i) D = [0, + ),
2 2
1
( ) 3 ( ) ( ) 3( ) 1 , (0, )
2
f x x x x x x x x
x
j \
+
, (
( ,
.
Pentru x = 0 se obine:
3 3 2 2
2
0 0 0
0 0 0
( ) 3 3
(0) lim lim lim( 3 3 ) 0
x x x
x x x
x x x x x x x x
f x x x x x
x x

> > >
+
= = = + = ;
j)
1 ln
(0, ) , ( ) ln 2 ln (ln ) ln 1 2 , (0, )
x
D f x x x x x x x
x x
= + = + + = + + + ;
k) D = Z,
2 2 2
( ) sin (sin ) sin 2sin cos , f x x x x x x x x x + + Z;
l) D = Z,
2 2
( ) 2( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ,
x x x x
f x x e x e x e x x e x + + Z.

E3. Soluie:
a) D = Z \ {0},
2 2
1 1 1
( ) ,
x x
f x x D
x x

= = ;
b) D = Z \ {0},
2 2
4 4 3
1 1 ( ) 2 2
( ) ,
x x x
f x x D
x x x

= = = ;
c) D = Z \ {0},
2 2 2
( 1) ( 1) 1 1
( ) ,
x x x x x x
f x x D
x x x
+
= = = ;
d) D = Z \ {1},
2 2 2
( 1) ( 1) ( 1)( 1) 1 1 2
( ) ,
( 1) ( 1) ( 1)
x x x x x x
f x x D
x x x
+ + + +
= = =
+ + +
;
e) D = Z,
2 2 2 2
2 2
( 1) ( 1) ( 1)( 1)
( )
( 1)
x x x x x x x x
f x
x x
+ + + + + +
= =
+ +

210

2 2 2
2 2 2 2
(2 1)( 1) (2 1)( 1) 2( 1 )
,
( 1) ( 1)
x x x x x x x
x
x x x x
+ + + + +
= =
+ + + +
Z;
f) D = Z,
2
2 2
1
( ) ,
( 1)
x
f x x
x x


+
Z;
g)
2
1 cos 1
\ { 2 | }, ( ) ,
(1 cos ) 1 cos
x
D k k f x x D
x x
+
= + = =
+ +
Z m ;
h)
2
(1 sin ) 1
\ 2 , ( ) ,
2 (1 sin ) 1 sin
x
D k k f x x D
x x

+
= + = =
+ +
Z m ;
i)
3 2
2 2
sin cos sin cos
\ , 2 / , ( ) ,
2 sin cos
x x x x
D k k k f x x D
x x

= + =

Z m ;
j)
2 2
1 1
1 ( 1 ln ) ( 1 ln ) 1
2( 1 ln )
(0, ) , ( ) ,
( 1 ln ) ( 1 ln )
x x x x
x x x x x
D f x
x x x x x

+ + + +
+
= + = =
+ +

(0, ) x + ;
k)
2
3 2
[0, ) , ( ) , [0, )
2(1 )
x x
D f x x
x

+ +
+
;
l) D = Z,
2
( ) ,
(2 )
x
x
e
f x x
e
=
+
Z;
m)
2
2
1 tg
\ , ( ) ,
2 (1 tg )
x
D k k f x x D
x

+
= + =
+
Z m ;
n)
3 4
2
1 2tg 4tg tg
\ , , ( ) ,
2 (1 tg )
x x x
D k k k f x x D
x


= + =
+
Z m .

E4. Soluie:
a)
2
, ( ) 3 12, D f x x x = = Z Z. Se obin soluiile 1,1 x .

b)
2 2
, ( ) 6 30 23 6( 5 4), D f x x x x x x = = + = + Z Z.
Mulimea de soluii 1; 4 .

c)
2 2
'
, ( ) (2 6) ( 6 15) ( 8 9)
x x x
f
D D f x x e x x e e x x = = = + + + = + Z .
Soluiile: { } 1, 9 x .

d)
2
'
1
(0, ), ( ) 2 ln (2ln 1)
f
D D f x x x x x x
x
= = + = + = + .
Se obine ecuaia
1
2ln 1 0 sau ln
2
x x + cu soluia
1
2
x e

.

e) { }
' 2 2
(2 6)
2, 4 , ( )
( 6 8)
f
x
D D f x
x x

= = =
+
Z . Soluia x = 3.

f)
2
' 2 2
2( 4 3)
, ( )
( 5 7)
f
x
D D f x
x x
+
= = =
+
Z . Soluiile 1, 3 x .

211
g)
2 2
' 2
cos sin 2sin )
2 , ( )
2 cos
f
x x x
D D k k f x
x

+ +
= = + =

Z Z .
Se obine ecuaia
1
1 2sin 0sausin
2
x x + , cu soluiile
7 11
2 , 2 ,
6 6
x k x k k

= + = + Z.

h)
2
'
3( 1)
(0, ), ( )
2
f
x
D D f x
x x

= = + = . Soluia x = 1.

212
Sintez

S1. Soluie:
a) Calculm mai nti:
( sin cos ) sin cos sin cos x x x x x x x x x + = + =
( cos sin ) cos sin cos sin x x x x x x x x x = =
Rezult c:
2
( sin cos ) ( cos sin ) ( sin cos )( cos sin )
( )
( cos sin )
x x x x x x x x x x x x
f x
x x x
+ +
= =2
2 2
cos ( cos sin ) sin ( sin cos )
( cos sin ) ( cos sin )
x x x x x x x x x x x
x x x x x x
+ +
= =

;

b) Avem:
2 1 2 1
( ) 1 ... 1 ...
1! 2! ( 1)! ! 1! 2! ( 1)! !
x
n n n n
x x
f x e
x x x x x x x x
e e
n n n n=

+ + + + + + + + + + =S2. Soluie:
a) { }
2 2
2 2
6 ( 1) 3 2 3 6 2
( ) , 1
( 1) ( 1)
x x x x x
f x x
x x
+ +
= =

R .

b) Tangenta n x
0
are panta m = f (x
0
) i este paralel cu y = 2x 1 dac m = 2.
Rezult ecuaia f (x
0
) = 2, adic
2 2
0 0 0
3 6 2 2( 1) x x x + = cu soluiile
0
0, 2 x .

c) Dou drepte sunt perpendiculare dac produsul pantelor lor este egal cu 1.
Tangenta n x
0
are panta m =
0
( ) f x iar dreapta y = x are panta m
1
=1.
Se obine relaia
0
( ) f x = 1 sau
2 2
0 0 0
3 6 2 ( 1) x x x + , cu soluiile
0
1 3
,
2 2
x.

S3. Soluie:
Avem:
2 2
2 2 2 2
1 ( )2 ( 1 2 )
( ) , ( )
( 1) ( 1)
x
x x a x e x x
f x g x
x x
+ + +
= =
+ +
.
Se obine egalitatea, dup reducere: ( 2 2 ) 0,
x
e ax x x = R i rezult c a = 1.

S4. Soluie:
Obinem
2
2 2
1 ( )(2 1)
( ) ,
( 1)
x x x m x
f x x
x x
+ + + +
=
+ +
R .
Condiia ( ) 0, f x x < Rconduce la
2
2 1 0, x mx m x + < R .
Se impune condiia 0 < , adic
2
4( 1) 0 m m + < i nu exist m cu aceast proprietate.

S5. Soluie
a) Avem
2
( ) ( 2) 2 ,
x
f x e x m x m x

= + + + R .
Inegalitatea
0
( ) f x < 0 are loc pentru
[ ]
2, 2 x , dac x = 2 i x = 2 sunt soluii pentru
0
( ) f x = 0. Se obine m = 2.
213
b)
1
( )
( 1)( 2) ( 1)( 2)
x
x
e
g x
e x x x x
= =
+ + + +
. Rezult c
1 1 1 1
...
1 2 2 3 3 4 ( 1)( 2)
n
S
n n
= + + + + =
+ +


1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ...
2 2 3 3 4 1 1 2 n n n n

= + + + + + =
+ + +


1 1
1
2 2
n
n n
+

+ +
.

214
3.3.5. Derivarea funciilor inverse (pag...)
Exersare

E1. Soluii:
a)
2 2 2 2 2 2 2
( ) 3( 1) ( 1) 3 ( 1) 2 6 ( 1) , f x x x x x x x x = + + = + = + R;
b)
2
2 2
( 1) 2
( ) ,
1 1
x x
f x x
x x
+
= =
+ +
R;
c)
2
1 1 2
( ) , ( 1,1)
1 1 1
1
x
f x x
x x x
x

j \

, (
+ j \
( ,
, (
+
( ,
;
d)
2 2
2 2 2
2
1 1 (1 )
( ) , (0, )
1 2 ( 1)
2
1
x x x
f x x
x x x x
x

+ j \

, (
+ + ( ,
+
;
e)
2 2
2 2
( ) ( ) (1 2 ),
x x x
f x e x e x e x x = + = + R;
f)
2 2 2
( ) cos( 1) ( 1) 2 cos( 1), f x x x x x x = + + = + R ;
g)
2 2 2
( ) sin( 1) ( 1) (2 1) sin( 1), f x x x x x x x x x = + + + + = + + + R ;
h)
1
( ) cos ; (0, )
2 sin
f x x x
x
;
i)
2
2
2 2
2 1
( ) 1 ,
1 1
x x
f x x x x
x x
+
= + + =
+ +
R ;
j)
1 ( 1)
( ) ( ) , (0, )
2 2
x
x
x x
e x
f x xe x
xe xe
+
+ .

E2. Soluii:
a)
2
2 2 2
(1 sin ) 2sin cos sin 2
( ) ,
1 sin 1 sin 1 sin
x x x x
f x x
x x x
+
= = =
+ + +
R;
b)
(1 )
( ) ,
1 1
x x
x x
e e
f x x
e e
+
= =
+ +
R;
c)
2
2 2
(1 sin ) sin 2
( ) ,
2 1 sin 2 1 sin
x x
f x x
x x
+
= =
+ +
R;
d)
3
( ) cos( ) ( ) cos( ), (0, )
2
f x x x x x x x x x + ;
e)
2 2 2
1 1 1
( ) , (0, 2)
2
4 4
2
1
4
2
x
f x x
x x
x

j \

, (
( ,

j \

, (
( ,
;
f)
2
2 2 2
1 1 1 1 1
( ) , (3, )
1 ( 1)
( 1) 2
1 1
1 1
1 1
f x x
x x
x x x
x x


= = = +215
E3. Soluii:
a) Pentru
0
(1, ) x + se obine c
0
0
1
( )
2 1
f x
x
=

, iar pentru x
0
= 1, avem:
1 1
1 1
1 1
lim lim
1
1
x x
x x
x
x
x

> >


.
Rezult c domeniul de derivabilitate este (1, ) + .
b)
'
1
( ) , (0, )
2
x
f
f x e x D
x
+ .

c)
] [
2 3
2 3
( 1) , ( , 1 1, )
( )
(1 ) , ( 1,1)
x x
f x
x x

+
=


Funcia este derivabil pe { } 1,1 R .
Studiem derivabilitatea n
0
1,1 x .
2 3
2 3
1 1
1
( 1)
( 1) lim lim( 1) ( 1) 0
1
d
x x
x
x
f x x
x

>

+
+
i ( 1) 0
s
f .
Analog se obine c (1) 0 f .
Aadar f este derivabil pe R.

d) Pentru { } 0 x R se obine c ( ) , 0 i ( ) , 0
1 1
x x
x x
e e
f x x f x x
e e

= > = <
+ +
.
Pentru x = 0 avem
0 0 0
0 0 0
1 1
ln ln 1
2 2 ln(1 ) ln 2 1
(0) lim lim lim
1 2
2
x x
x x
s x
x x x
x x x
e e
e e
f
e x x x


< < <

+
+
+

= = = =

0
1 1 1 1 1 1
lim ln ln
2 2 2 2
x
x
e
e
x e

= = = =

.
0 0 0
0 0 0
1 1
ln 1 ln 1
2 2 ln(1 ) ln 2 1 1 1
(0) lim lim lim
1 2 2
2
x x
x x
x
x x x
x x x
e e
e e
f
e x x x


> > >


+ +
+

= = = =.
Aadar f nu este derivabil n x
0
= 0.

e)
[ ]
arcsin , 1, 0
( )
arcsin , (0,1)
x x
f x
x x

. Avem
2
2
1
, ( 1, 0)
1
( )
1
, (0,1)
1
x
x
f x
x
x

.
Pentru x = 0,
0
0
arcsin
(0) lim 1
s
x
x
x
f
x

<

= = i
0
0
arcsin
(0) lim 1
d
x
x
x
f
x

>
= = .
Aadar f nu este derivabil n x = 0.
De asemenea f nu este derivabil n x
0
= 1.
216
f)
[ ] [ ]
]
arccos , 1, 0 arccos( ), 1, 0
( )
arccos , (0,1] arccos , (0,1
x x x x
f x
x x x x


= =

.
Funcia f nu este derivabil n
0
1,1 x deoarece funcia arccos nu este derivabil n

0
1,1 x . Pentru x = 0 avem:

0 0
arcsin
arccos arccos 0
2 2
(0) lim lim 1
d
x x
x
x
f
x x


i

0 0
0
arccos
arcsin
2
(0) lim lim 1
s
x x
x
x
x
f
x x

<


.
Aadar f nu este derivabil n x
0
= 0.

E4. Soluie:
a) Funcia f este strict cresctoare pe
[ ) 0, + , deci este funcie injectiv.
Deoarece f este funcie continu, f(0) = 3 i lim ( )
x
f x

+, din proprietatea lui Darboux


rezult c f ia toate valorile intermediare de la 3 la +.
Aadar Im f
[3, ) + i f este surjectiv. Deci f este bijectiv.
Analog, g este strict cresctoare pe R, deci este injectiv.
Fiind continu i avnd lim ( )
x
g x

=, lim ( )
x
g x

+, rezult c Imf=(, +)= R , deci g


este surjectiv.
n concluzie g este bijectiv.

b) Rezult:
( )
1
0
0
1
(4) , unde ( ) 4
'( )
f f x
f x

.
Din relaia
0
( ) 4 f x se obine c x
2
+ 3 = 4, deci x
0
= 1.
Aadar
( )
1
1 1
(4)
'(1) 2
f
f

.
Analog: ( )
1
1 1 1
(8)
(2) 3 4 12
g
g

= = =

.


Sintez

S1. Soluie:
a)
] [
2
2
1, ( , 1 1, )
, ( )
1 , ( 1,1)
x x
D f x
x x

+
= =

R .
{ }
2
2
, ( , 1) (1, )
1
( ) , 1,1
, ( 1,1)
1
f
x
x
x
f x D
x
x
x


= =

R
217
b)
(1 ln ) 1
( ) , (0, )
2 1 ln 2 1 ln
x
f x x e
x x x.

c)
2
2
2
1 2
( )
1
2
1
1
x
f x
x
x
x

j \

, (
+
( ,
j \

, (
+
( ,
.
Dar
2 2 2
2 2 2 2 2
2 2(1 ) 4 2(1 )
1 (1 ) (1 )
x x x x
x x x

+ j \

, (
+ + +
( ,
.
De asemenea:
2
2
2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 ( 1) ( 1) 1
1 1 1
1 1 1 ( 1) 1
x x x x x x
x x x x x
j \ + j \ j \j \
+
, ( , ( , (, (
+ + + + +
( , ( ,( ,
( ,
.
Aadar
2 2
2
2 2 2 2 2
2
2
2
, ( 1,1)
1 2(1 ) 2(1 )
1
( )
2 ( 1) 1 1 ( 1)
, ( , 1) (1, )
1
1
x
x x
x
f x
x x x x
x
x
x

+


+ +

+

+
+
.
Aadar { } 1,1
f
D

= R .

d)
2
2
2
2
2
1 1
( )
1
1
1
1
x
f x
x
x
x

j \

, (
+
( ,
j \

, (
+
( ,
.
Avem:
2
2 2 2 2
2 2 2 2 2
1 1 1 4
1 1 1
1 1 1 (1 )
x x x x
x x x x
j \ j \ j \
+
, ( , ( , (
+ + + +
( , ( , ( ,
i
2
2 2 2
1 4
1 (1 )
x x
x x

=
+ +
.
Rezult c:
2
2
2 2
2
1
, 0
(1 ) 4
1
( )
1 4 (1 )
, 0
1
x
x x
x
f x
x x
x
x

>

+ +


+

<

+
.
Aadar
f
D

=R .

e)
ln( ) ln
( )
x
x x x x
f x x e e = = = , iar
ln
1 ln 2
'( ) ( ln ) ' ln , 0
2 2
x x x
x x
f x e x x x x x x x
x
x x
j \
+
+ >
, (
, (
( ,
.
f)
ln( 1) ln
( )
x x
f x e
+
i ( )
ln( 1) ln( 1)
ln ln( 1)
'( ) ln( 1)(ln ) ' , 0
1
x x
x x
f x x x x x x
x x
+ +
+ j \
+ + >
, (
+
( ,
.

S2. Soluii:
a)
2 2
, ( ) 3 (2 6 ) (4 6), D f x x x x x = = R R.
Ecuaia ( ) 0 f x = are soluiile
3
0, 3,
2
x.

b) [ ] 0, , '( ) 2sin cos 2sin 2 sin 2 , D f x x x x x x D + .
218
Soluiile ecuaiei sin 2x = 0 sunt 0, ,
2
x.
c)
] [
2
3
( , 5 1, ), '( ) , ( , 5) ( 1, )
6 5
x
D f x x
x x
+
+ +
+ +
. Soluiile x .
d)
2
2 6 2
, (0, ), ( ) ,
3 3 2
x
D f x x D
x x
+
= + =

+
. Ecuaia ( ) 0 f x = nu are soluii.
e)
3 2
2 3
, ( ) (3 6 ) 3 ln3,
x x
D f x x x x

= = R R . Soluiile sunt 0, 2 x .
f)
2
3 2 2
12 6
, ( ) ,
1 (4 3 1)
x x
D f x x
x x

= =
+ +
R R . Soluiile ecuaiei sunt
1
0,
2
x.
g)
2 2 2
2
, ( ) 2 (2 1) ( 2 ) ( 4 2 2)
x x x
D f x e x e x e x x

= = + + = + R . Soluiile
1
1,
2
x
.
h)
'
2 2
2 2
2
8 1 4 3 16 12 3 8
, , '( ) ,
3 3 8 2(3 8) 4
4
2
3 8
x x x x
D f x x D
x x x
x
x

+ + +
= + = =
+ + +
+
+
.
Soluiile ecuaiei f(x)=0 sunt date de ecuaia
2
3 16 12 0 x x + . Rezult c
2
3
x D .

S3. Soluii:
a) Funcia f este strict cresctoare pe R ca sum de funcii strict cresctoare pe R, deci este
funcie injectiv.
Funcia f este continu, lim ( ) , lim ( )
x x
f x f x
+
+. Din proprietatea lui Darboux rezult
c Im f = R , deci f este surjectiv. Aadar f este bijectiv, deci inversabil.
b)
( )
'
1
0
1
(3)
'( )
f
f x

, unde f (x
0
) = 3. Ecuaia 2 3
x
x + are soluia unic x = 1 (din
monotonia lui f ).
Se obine c ( )
1
1 1
(3)
'(1) 1 2ln 2
f
f

= =
+
.

S4. Soluii:
a) Funcia f este bijectiv. ntr-adevr, fiind strict cresctoare pe (1,+) ea este injectiv.
Fiind continu i avnd:
1
1
lim ( ) , lim ( )
x x
x
f x f x

>
= =+, rezult c mulimea de valori a
funciei este Im f = R , deci f este surjectiv.

b) ( )
1
1
(2) 2
'(2)
f
f

= =
( )
1
1 1
( 2) 1
'( 1)
f e
f e e

+ = = +
+
.

219
3.4 Derivate de ordinul doi
Exersare

E1. Soluii:
a)
f
D D

= = R . Se obine
2
'( ) 3 1 f x x + i
2
( ) (3 1) 6 f x x x = + = .
n particular ( 1) 6, ( ) 0 f f x = = .

b) , '( ) ( 1), , ( ) ( 2),
x x
D f x e x x f x e x x = = + = + R R R .
Se obine (0) 2, (1) 3 f f e = = .

c) , ( ) cos sin , ( ) sin cos , D f x x x f x x x x = = = R R i (0) 1, ( ) 1 f f = = .

d)
[
1 1
0, ), ( ) 1, (0, ), ( ) , 0
2 4
D f x x f x x
x x x
= + = + + = > .

e)
2
2 2
1
, ( ) ,
(1 )
x
D f x x
x

= =
+
R R . Funcia f ' este funcie derivabil pe R, fiind obinut
prin operaii cu funcii derivabile pe R . Aadar f este de dou ori derivabil n x
0
.

f)
2
cos
2 / , ( ) ,
2 (1 sin )
x
D k k f x x D
x

= + =
+
Z R .
Funcia f este derivabil pe D, (operaii cu funcii derivabile).

g)
2
, ( ) ,
(1 )
x
x
e
D f x x
e
= =
+
R R . Funcia este de dou ori derivabil.

E2. Soluii:
a) Avem: (0 0) 0 (0 0) f f + deci f este continu n x=0. De asemenea,
3
' '
2
0
0
(0) lim 0i (0) 0
s d
x
x
x
f f
x

<
deci f este derivabil n x
0
=0.
Obinem
2
3
3 , 0
'( )
20 , 0
x x
f x
x x


>

i rezult c:
2 3
'' ''
0 0
0 0
3 20
(0) lim 0, (0) lim 0
s d
x x
x x
x x
f f
x x

< >
, deci f
este de dou ori derivabil n x
0
=0.

b) Avem c f este continu i derivabil n x
0
=0 i
2
cos , 0
'( )
3 1, 0
x x
f x
x x


+ >

.
Funcia f este i ea derivabil n x
0
=0, avnd (0) 0 f = .

c)
4 3
4 3
, 0 4 , 0
( ) , '( ) , ''(0) 0
, 0 4 , 0
x x x x
f x f x f
x x x x
> >


.

d) Funcia f este continu i derivabil pe (0,+) i
2
2
(3ln 1), 0
'( )
3 , 0
x x x
f x
x x
+ >

. Se obine
apoi c (0) 0 f = .220
E3. Soluii:
a) , ( ) 4 5, , ( ) 4, D f x x x f x x = = + = R R R.
b)
2
, ( ) 3 4, , ( ) 6 , D f x x x f x x x = = = R R R.
c) , ( ) 1, , ( ) ,
x x
D f x e x f x e x = = + = R R R .
d)
2
1 1
(0, ), ( ) 1 , 0, ( ) , 0 D f x x f x x
x x
= + = + > = > .
e)
1
(0, ), ( ) ln 1, (0, ), ( ) , (0, ) D f x x x f x x
x
= + = + + = + .
f)
2 2
, ( ) ( 2 ), , ( ) ( 4 2),
x x
D f x e x x x f x e x x x = = + = + + R R R.
g) (0, ), ( ) 2 ln , (0, ), ( ) 2ln 3, (0, ) D f x x x x x f x x x = + = + + = + + .
h) , ( ) 2sin cos sin 2 , , ( ) 2cos 2 , D f x x x x x f x x x = = = = R R R.
i)
2 2 3
, ( ) 3cos sin , , ( ) 6sin cos 3cos , D f x x x x f x x x x x = = = R R R.
j) , ( ) cos , , ( ) cos sin , D f x x x x f x x x x x = = = R R R.
k)
5 15
(0, ), '( ) , (0, ), ''( ) , (0, )
2 4
D f x x x x f x x x + + + .
l)
2
2 ( ) tg ,
2 cos
x
D k k f x x
x

= + = +

R Z

2
2 4
1 cos sin 2
( ) ,
cos cos
x x x
f x x D
x x
+
= + .
m) { }
2 3
3 6
2 , ( ) , ( ) ,
( 2) ( 2)
D f x f x x D
x x

= = =
+ +
R .
n)
2 2
2 2 2 3
1 2 ( 3)
, ( ) , ( ) ,
( 1) ( 1)
x x x
D f x f x x
x x

= = =
+ +
R R .

Sintez

S1. Soluie:
Folosim formulele trigonometrice:
sin( ) sin cos sin cos x y x y y x + + ,
cos( ) cos cos sin sin x y x y x y + =

a) Avem sin sin cos sin cos cos
2 2 2
x x x x

+ = + =

i
sin( ) sin cos sin cos sin x x x x + = + = .
Aadar '( ) cos sin , ''( ) sin sin( )
2
f x x x f x x x

j \
+ +
, (
( ,
.
221
b) Se arat c au loc relaiile: cos sin
2
x x
j \
+
, (
( ,
i cos( ) cos x x + .

S2. Soluie:
Avem
2 2
( ) (8 10), ( ) (16 28),
x x
f x e x f x e x x = + = + R i relaia este verificat.


S3. Soluie:
Avem ( ) (sin cos ), ( ) 2cos ,
x x
f x e x x f x e x x = + = R.
nlocuind n relaia dat se obine c cos (2 ) 0,
x
e x a x = R , deci a=2.

S4. Soluie:
Avem
2 2
( ) ( 3sin cos ) i ( ) (7sin cos ),
x x
f x e x x f x e x x x

= = R . nlocuind n relaia
dat rezult c [ ]
2
(9 3( )) sin ( 1) cos 0,
x
e ab a b x ab a b x x

+ + + = R .
Pentru x = 0 se obine ab ( a + b) = 1, iar pentru
2
x

= se obine ab 3(a + b) = 9.
Sistemul
( ) 1
3( ) 9
ab a b
ab a b
+

conduce la
5
6
a b
ab
+

cu soluiile a=2, b=3, i a=3, b=2.S5. Soluie:
Obinem ( ) 2 , ( ) 2 , f x ax b f x a x = + = R i 4a + 2b + c = 9, 2a + b = 2, 2a = 8.
Aadar a = 4, b = 6 , c = 5 i
2
( ) 4 6 5 f x x x + .

S6. Soluie:
Avem
2
( ) 3 2 , ( ) 6 2 , f x ax bx c f x ax b x = + + = + R i se obine sistemul
1 6
3 2 3
12 2 4
a b c
a b c
a b
+ +

+ +


cu soluia a = 1, b = 4, c = 2, iar
3 2
( ) 4 2 1 f x x x x = + + .

S7. Soluie:
Se pune condiia ca funciile s fie continue, derivabile n x
0
i ca
0 0
( ) ( )
s d
f x f x = .
a) (0 0) 0, (0 0) f f c + , deci f este continu dac c = 0.

3
2
0 0
0
(0) lim lim( )
s
x x
x
x ax
f x a a
x

<
+
= = + = ,

3 2
2
0 0
0
(0) lim lim( ) 0
d
x x
x
x bx
f x bx
x

>
+
= = + = ,
deci f este derivabil n x
0
= 0 pentru a = 0.
Se obine
3 2
3 2 2
, 0 3 , 0
( ) , '( )
, 0 3 2 , 0
x x x x
f x f x
x bx x x bx x
+ > + >


.
222

2
0 0
0
3
(0) lim lim3 0
s
x x
x
x
f x
x

<

= = = i

2
0 0
3 2
(0) lim lim(3 2 ) 2
d
x x
x bx
f x b b
x

+

= = + = .
Rezult c 2b = 0 deci b = 0.
Aadar f este de dou ori derivabil n x
0
= 0 dac a = 0, b = 0, c = 0 i deci
3
( ) f x x .

c)
2
( 0) , ( 0) f b f = + = , deci f este continu pentru
2
b .
( ) , ( ) 2
s d
f a f

= = , deci f este derivabil n
0
x dac 2 a .
Avem:
2
2 2
2 sin cos , ,
( )
sin ,
x x x
f x
c x x x


=
+ >
i
2
2 cos sin , ,
( )
2 sin cos 2 ,
x x x
f x
c x x x x

+
=
+ >
.
Se obine:

2 2
2 cos sin 2 sin( ) 1 cos
( ) lim lim 2
s
x x
x x
x x x x
f
x x x

< <

+ +

= = =2
2
2
sin
2cos
2
2
2 lim 4 lim
2
2
x x
x
x
x x
= = =.

2 sin cos 2 2 2( ) sin 2
( ) lim lim
d
x x
x
c x x x x x
f c
x x x

>
+

= = + =sin(2 2 )
2 lim 2 2
x
x
c c
x


= + = +

.
Rezult c trebuie ca
2
2 2c + deci
2
2
2
2 2 ,
2
c c

= + = .
Aadar
2
2
2 , , 1
2
a b c

+ .

b) (2 0) 13, (2 0) 4 f a f a b c = + + = + + , deci f continu dac 3a + b + c = 13.
(2) 15, (2) 4
s d
f f a b

= = + , deci f este derivabil dac 4a + b = 15.
Rezult c
2
3 3, 2
( )
2 , 2
x x
f x
ax b x

+
=
+ >
.
Se obine c

2 2
2 2 2
2
3 3 15 3( 4)
(2) lim lim lim3( 2) 12
2 2
s
x x x
x
x x
f x
x x

<
+

= = = + =

i

2 2 2
2 15 2 4 2 ( 2)
(2) lim lim lim 2
2 2 2
d
x x x
ax b ax b a b a x
f a
x x x

+ +

= = = =

.
Rezult c 2a = 12 i a = 6, apoi b = 9.

d) (0 0) , (0 0) , (0) 3 f b f b f + , deci f este continu pentru b = 3.
2 2
0 0
0 0
2 8 3 3 (2 8)
(0) lim lim 8
s
x x
x x
x cx x x x cx
f
x x

< <
+ + + + +

= = = ,
223
2
0 0
0
3 3
(0) lim lim
d
x x
x
x ax
f x a a
x

>
+ +

= = + = , deci f este derivabil pentru a = 8.


Se obine:
2
6 2 8, 0
( )
2 8, 0
x cx x
f x
x x

+ +
=
+ >
.
Avem:
2
0 0
0
6 2 8 8
(0) lim lim(6 2 ) 2
s
x x
x
x c
f x c c
x

<
+ +

= = + = i
0
0
2 8 8
(0) lim 2
d
x
x
x
f
x

>
+

= = .
Rezult c 2c = 2 deci c = 1.


224
3.5 Regulile lui LHspital
Exersare

E1. Soluii:
Cazuri
0
0

a)
3 2
2
1 1
( 3 2) ' 3 3 0
lim lim 0
( 1) ' 2 2
x x
x x x
x x

+
= = = =

;
b)
2
3 2
2 2
( 4) 2 1
lim lim
( 8) 3 3
x x
x x
x x


= = =

;
c)
2
1
3 3
lim
2 4 2
x
x
x

= =
+
;
d)
2005
2006
1
2006 2006
lim
2007 2007
x
x
x

= =

;
e)
2
3
3 27
lim
2 4 2
x
x
x

= =

;
f)
0
1 cos 2
lim 2
2 cos 1
x
x
x x

+
= = =
+
;
g)
2
0 0
1
1
1
0 1 ( 1)
1
lim lim
sin cos 0 cos cos sin 2
x x
x
x
x x x x x x


+
+
= = = =
+ +
;
h)
0
cos 24cos8 25
lim 5
7cos 7 2cos 2 5
x
x x
x x

+
= = =

.


E2. Soluii:
Cazuri de nedeterminare
0
0

a)
0 0 0
2sin cos sin 2 0 2cos 2 2 1
lim lim lim
2 2sin cos 2 sin 2 0 2 2cos 2 4 2
x x x
x x x x
x x x x x x


= = = = = =
+ + +
.
b)
0 0
3sin3 9cos3
lim lim 9
sin cos
x x
x x
x

= = = .
c)
2
0 0
1 cos sin 1
lim lim
3 6 6
x x
x x
x x

= = = .
d)
2
0
2 sin
lim 0
2 1
x
x
e x x
x

+
= =
+
.
e)
0 0 0
1 cos sin cos 1
lim lim lim
2 2 2 2 2 2 2
x x x
x x x
x x x
e x x e

= = = =

.
f)
1 2 2 1
1 1
1
( 2) ( 1) 1 ( 2)( 1) ( 1)
lim lim
2( 1) 2
n n n n
x x
x
n n x n x n n n x n n x
x
+

>
+ + + + + +
= = =


2
( 1)( 2) ( 1) ( 1)
2 2
n n n n n n n + + + +
= = .

225
E3. Soluii:
Cazuri de nedeterminare


a)
2
2
6 4 12
lim lim 2
3 3 6
x x
x x
x x

+
= = =
+
.
b)
2
2
1
6 1
6 1 12 1 12 3
lim lim lim lim
1
4 1 8 1 8 2
4 1
x x x x
x
x x x
x
x x x
x
x

+
+
= = = = =
+ +
+
.
c)
0 0
0
cos 2
2
2sin cos 2
sin 2
lim lim
cos
sin 2 cos
sin
x x
x
x
x x
x
x
x x
x

>


= = =

0 0
sin cos 2
2lim 2lim 1
sin 2 2cos 2 2
x x
x x
x x

= = = .
d)
2
0 0
0
2
1
1 sin 3
lim lim 0
3
3
sin 3
x x
x
x
x
x
x

>
= = =

.
e)
0
2cos 2
1 sin 2
lim 2
cos
1 sin
x
x
x
x
x

+
= =
+
.
f)
2
2
2 1
2 1
1
lim lim 0
1 1
x x
x
x
x x
x x

+
+
+ +
= = =
+ +


E4. Soluii:
Cazuri de nedeterminare 0 .
a)
2
1 1
ln ln( 1)
1
lim lim
1 1
x x
x x
x x
l
x x

+
+

j \

, (
( ,
2
lim lim 1
( 1) 1
x x
x x
x x x

= =
+ +
.
b)
2
1
lim lim 1
1 tg
cos
x x
x
l
x
x


j \
, (
( ,
.
c)
2
2
0 0
2
1 2
ln ln( 1)
1
lim lim
1 1
x x
x
x x
x x
l
x x

+
+

j \

, (
( ,
2 2 2
2 2
0 0
(1 ) ( 1)
lim lim 0
( 1) 1
x x
x x x x
x x x


= =
+ +

d)
0 0
0 0
arcsin
lim ( ln ) lim ln
x x
x x
x
l x x x x
x

> >

= = =

0 0 0
0 0
2
1
ln
lim lim lim( ) 0
1 1
x x x
x x
x
x
x
x x

> >
= = =.
226
e)
1
1 1
0 0 0
0 0 0
2
1
ln
lim lim lim
1
1
x
x x x
x x x x x
x e x
l
e e
x
x


> > >
j \
, (
( ,

j \

, (
( ,

' 1
1
'
0 0
0 0
1
lim lim 0
1
x
x
x x
x x
e
x
e e
x


> >
j \

, (
( ,

j \

, (
( ,
.
f)
' 1
1
2
1
2
2
'
2 2 2
2 2 2
1
2
lim lim lim
1
1
2
2
x
x
x
x x x
x x x
e
e x
l e e
x
x
+
+

+

> > >
j \
, (
+
( ,
+
j \
, (
+
+
( ,Teste de evaluare

Testul 1

Soluii

1. Tangenta la graficul funciei f n punctul ( )
0 0
, ( ) x f x are ecuaia
0 0 0
( ) '( ) ( ) y f x f x x x . Aceasta trece prin (2,1) M dac
0 0 0
1 ( ) '( )(2 ) f x f x x .
Deoarece
0
( ) (1) 2 f x f a + i
0
( ) (1) 3 f x f a = = + se obine c: 1 ( 2) ( 3) 1 a a + + de
unde 2 a= .

2.
' '
0 0 0
0 0
sin 1
1
(0) lim 1, (0) lim lim 1
1
s d
x x x
x x
x
x
x
f f
x x x

< >
+

+
, deci f este derivabil n x
0
=0.

3.
a)
2 2
1 1 2
( ) ln( 1) , ( ) , (0, )
1 1 ( 1) ( 1)
x x
f x x f x x
x x x x
+
= + + = + = +
+ + + +
.
b)
2 2
2 2 2 2 2 2 2
1 2 1 2 2( 1) (1 2 )2 2 2
( ) , ( ) ,
1 1 1 ( 1) ( 1)
x x x x x x x
f x f x x
x x x x x
+
= = = =
+ + + + +
R.227

Testul 2

Soluii

1. Funcia este continu i derivabil pe { } 0 R . Studiem continuitatea i derivabilitatea n
x
0
=0.
Avem:
2
(0 0) 0, (0 0) 1 f f a + . Funcia este continu n x
0
=0 dac a
2
1=0, deci dac
{ } 1,1 a .
Pentru
2
0 0
0 0
sin
1, (0) lim 0, (0) lim 0
s d
x x
x x
x x x
a f f
x x

< >


= = = = = , deci f este derivabil n x
0
=0.
Aadar
Pentru { } 1,1 a R , f nu este continu n x
0
=0, iar f este derivabil pe { } 0 R .
Pentru { } 1,1 a , f este derivabil pe R .

2. a)
2 2 2
2 2 2 2
(2 1)( 2) ( 2)(2 1) 2 4
'( ) ,
( 2) ( 2)
x x x x x x x
f x x
x x x x
+ + + +
= =
+ + + +
R.
b)
2 2
2
2 2
2 1 2( 2) 2
, ( ) 2
2 2 2 2
x x x x x
D f x x x x
x x x x
+ + + + +
= = + + + = =
+ + + +
R

2
2
4 3 4
,
2 2
x x
x
x x
+ +
=
+ +
R .

3. a) Caz de nedeterminare
0
0
. Aplicm regula lui LHspital.
2
0
2 1
1
2 1
2
lim 1
1 1
2 2 1
x
x
x x
x

+
+ +
= = =
+
;
b) Caz de nedeterminare

. Se obine:
1
2
2 0 2
1
lim
2
3 0 3
3
2 1
x
x
x

+
+
+
= = =
+
+
+
.

228
Capitolul IV. Studiul funciilor cu ajutorul derivatelor
4.1. Rolul derivatei nti n studiul funciilor
Exersare

E1. Soluie:
Se verific continuitatea i derivabilitatea funciei f pe intervalul [a, b], respectiv (a, b).
a) Funcia este restricia unei funcii de gradul 2 pe [3,2], deci este continu i derivabil.
Aadar se poate aplica teorema lui Lagrange.
Avem c ( 3, 2) c astfel nct
(2) ( 3)
'( )
5
f f
f c

, adic :
2 27 1
4 3 de unde
5 2
c c

.

b) Funcia este continu i derivabil pe [1, e] i se poate aplica teorema lui Lagrange.
Rezult c exist
ln ln1
(1, ) cu ( )
1
e
c e f c
e

sau
1 1
deci 1 (1, )
1
c e e
c e
= =

.

c) Se poate aplica teorema lui Lagrange funciei f.
Se obine c
(2) (1) 1
( )
2 1 3
f f
f c

= =

.
Dar
2 2
2 2 1
'( ) deci de unde 6 1
3 ( 1) ( 1)
f x c
x c

+ +
.

d) Funcia f nu este derivabil n
0
1
2
x , deci nu se poate aplica teorema lui Lagrange.

E2. Soluie:
Funciile sunt derivabile pe domeniul de definiie. Se studiaz semnul primei derivate.
a) , ( ) 2 1, D f x x x = = R R . Alctuim tabelul de semn i de monotonie pentru f.
x
2
1
+
) (x f 0 + + + + + +
f (x)
1

0

b)
2
, ( ) 3 3 , D f x x x = = R R . Tabelul de monotonie:
x 1 1 +
) (x f 0 + + + + 0
f (x)
1 0 1
c)
3
, ( ) 4 16 , D f x x x x = = R R . Soluiile ecuaiei 0 ) ( x f sunt {0, 2, 2} x .
Rezult tabelul:
x 2 0 2 +
) (x f 0 + + + 0 0 + + + +
f (x)
1 0 1 0

d) , ( ) ( 1) ,
x
D f x x e x = = + R R. Avem tabelul de monotonie:
x 1 +
) (x f 0 + + + + + +
f (x)
1

0
229
e) (0, ), ( ) ln 1, (0, ) D f x x x = + = + + . Ecuaia 0 ) ( x f este ln x = 1, cu soluia
1
e x . Tabelul de monotonie:
x e
1
+
) (x f 0 + + + + + +
f (x)
1

0


f) ) , 0 ( ,
1 1
1 ) ( ), , 0 ( +

+ x
x
x
x
x f D . Rezult tabelul:

x 0 1 +
) (x f 0 + + + + + +
f (x)
1

0

g)
2
2
\{ 1}, ( ) ,
( 1)
D f x x D
x
= =
+
R .
Tabelul de monotonie:
x 1 +
) (x f + + + + + + | + + + + + +
f (x)
0
|
0

Funcia f este cresctoare pe fiecare din intervalele ( , 1) i ( 1, ) + .

h)
2 2
4
, ( ) ,
( 1)
x
D f x x
x
= =
+
R R .
Rezult tabelul:
x 0 +
) (x f 0 + + + + + +
f (x)
1

0

E3. Soluie
Se alctuiete tabelul de semn al primei derivate i de monotonie pentru funcia f.
a)
2
, ( ) 3 6 , D f x x x x = = R R .
Avem tabelul:
x
2 2
+
) (x f + + + + 0 0 + + + +
f (x)
0 M 1 m 0

Punctul 2 x este punct de maxim local, iar 2 x este punct de minim local.


b) , ( ) ,
x
D f x xe x = = R R .
Rezult tabelul:
x 0 +
) (x f 0 + + + + +
f (x)
1
m
0
Punctul 0 x este punct de minim.

230
c)
2
2 3
\{1}, ( ) ,
1
x x
D f x x D
x

= =

R .
Rezult tabelul:
x 1 1 3 +
) (x f + + + + 0 | 0 + + + +
f (x)
0 M 1 | 1 m 0

Rezult c 1 x = este punct de maxim local, iar 3 x = este punct de minim local.
d)
2
2 2
2
, ( ) ,
( 1)
x x
D f x x
x x

= =
+ +
R R.
Se obine tabelul:
x 2 0 +
) (x f 0 + + + + 0
f (x)
1 m 0 M 1

Rezult c 2 x este punct de minim local, iar x = 0 este punct de maxim local.

e)
2
2 2
2 1
, ( ) 1 ,
1 1
x
D f x x
x x

= = =
+ +
R R.
Se obine tabelul:
x 1 1 +
) (x f + + + + 0 0 + + + +
f (x)
0 M 1 m 0

Aadar, 1 x = este punct de maxim local, iar x = 1 este punct de minim local.

f)
2
ln 1
(0,1) (1, ), ( ) ,
(ln )
x
D f x x D
x

= + = .
Avem tabelul:
x 0 1 e +
) (x f | 0 + + + +
f (x)
1 | 1 m 0

Punctul x = e este punct de minim local.

g)
2
, ( ) ( 3 2) ,
x
D f x x x e x = = + R R .
Avem tabelul:
x +1 2 +
) (x f 0 + + + + 0
f (x)
1 m 0 M 1

h) ) , 1 ( ,
1 2
1
) ( ), , 1 [ +

+ x
x
x f D .
Se obine tabelul:
x 1 +
) (x f | + + + + + + + + +
f (x)
0 0

0

Punctul 1 x este de minim relativ.


231
Sintez

S1. Soluie:
a) Se pune condiia ca funcia f s fie continu i derivabil n x = 0. Avem:
(1 0) 1 , (1 ) 5 , f a f a b = + + = + deci este necesar ca 4 a b = + .
(1) 2 , (1) 5 2
s d
f a f b = + = + . Se pune condiia ca 2 5 2 a b + = + .
Rezult sistemul:
4
3 2
a b
a b

= +

= +
, cu soluia a = 5, b = 1.
b) Se pune condiia ca funcia f s fie continu i derivabil n
0
x =.
( 0) , ( 0) f a f a b = + = + , deci rezult c 2a b = .
( ) 1, ( ) .
s d
f f b = = Aadar, 1 b= i
2

a .

S2. Soluii
a)
2
2
2 3
\ { 1}, ( ) ,
( 1)
x x
D f x x D
x
+
= =
+
R .
Se obine tabelul de monotonie:
x 3 1 1 +
) (x f + + + + 0 | 0 + + + +
f (x)
0 M 1 | 1 m 0


Funcia este monoton cresctoare pe intervalele ( , 3) i (1, ) + , descresctoare pe
intervalele ( 3, 1) i ( 1, 1), 3 x = este punct de maxim local, iar 1 x= este punct de
minim local.
b)
5 4
4 2 4 2
2 8 2 ( 2)
, ( ) ,
( 4) ( 4)
x x x x
D f x x
x x
+
= = =
+ +
R R.
Rezult tabelul:
x
2

0

2
+
) (x f + + + + 0 0 + + + 0
f (x)
0 M 1 m 0 M 1


c) (0, ), ( ) 2 ln (2ln 1), (0, ) D f x x x x x x x = + = + = + + .
Se obine tabelul:
x 0
1
2
e

+
) (x f 0 + + + + +
f (x)
1
m
0

d)
1 3 2
[1, ), ( ) 1 , (1, )
2 1 2 1
x
D f x x x x
x x

= + = + = +

.
Se obine tabelul:
x 1 +
) (x f | + + + + + + + + +
f (x)
0 0

0
Punctul 1 x este punct de minim local.
232
e)
2
2
, ( ) 1 ,
1
x
D f x x
x
= =
+
R R . Ecuaia 0 ) ( x f conduce la , 2 1
2
x x + cu soluia
3
3
x . Se obine tabelul:
x
3
3
+
) (x f + + + + 0
f (x)
0
M
1

f)
2
2 2
1 5 2 5 2
(0, ), ( ) 2, (0, )
2( 1) 2 ( 1)
x x
D f x x
x x x x
+
= + = = + +
+ +
.
Se obine tabelul:
x 0
2
1
2 +
) (x f + + + + 0 0 + + + +
f (x)
0 M

1 m 0

g)
2 2
3 2 3 2
3 3
3( 1) 1
, ( ) , \{0, 3, 3}
3 ( 3 ) ( 3 )
x x
D f x x
x x x x

= = =

R .
Se obine tabelul de monotonie:
x 3
1
0

1 3
+
) (x f + + + + | + + + + 0 | 0 + + + | + + + +
f (x)
0 0 M 1 1 m 0

0

h)
( )
( )
2
2 2 2
1
, ( ) 1 1 ,
1 1 1 1 1
x
D f x x x
x x x

= = + + =
+ + + + +
R R .
Rezult tabelul de monotonie:
x 0 +
) (x f 0 + + + + +
f (x)
1
m
0

i) [ ]
( ) ( )
[ ]
2
2 2
2
2
2 2
1 1
1,1 , ( ) 1 , 1,1 .
1
1 1 1 1 1
x x x
D f x x
x
x x x x x


= = =

+ + + +


Se obine tabelul de monotonie:
x 1
2
2
1
) (x f + + + + 0
f (x)
4

0 M 1
4

Punctele x = 1, x = 1 sunt puncte de minim local, iar


2
2
x , de maxim local.


233
j)
2
2
2
, ( , 1) (1, )
1
, ( )
2
, ( 1, 1)
1
x
x
D f x
x
x

+
= =

R .
Se obine tabelul de monotonie:
x 1 1 +
) (x f | + + + + |
f (x)
1 m 0 M 1

S3. Soluie
a)
2
, ( ) 3 , D f x x m x = = + R R. Funcia este monoton pe R dac ) (x f are semn constant
pe R . Cum f este funcie de gradul 2, punem condiia 0 i se obine [0, ) m + .

b)
2 2 2 2 2
, ( ) (2 ) 2( ) 2 ( ),
x x x
D f x x e x m e e x x m x = = + + = + + R R.
Punem condiia ca
2
0, x x m x + + R U i se obine c 0 4 1 m , deci (
,
\
,

,
+ ,
4
1
m .

c)
2
, ( ) 6 10 6, D f x x mx x = = + + R R .
Condiiile ( ) 0 f x i x R conduc la
2
100 144 0 m = , de unde
]
]
]
,

,

5
6
,
5
6
m .

d)
2
2
(0, ), ( ) 2 1 , (0, )
m x x m
D f x x x
x x
+
= + = + = + .
Este necesar condiia
2
2 0, (0, ) x x m x + + .
Avem c ) , 0 ( , 2
2 2
+ + x x x m , deci m este cel mult valoarea, minim a expresiei
2
2 pe (0, ) x x + + .
Se obine 0, deci ( , 0) m m .

S4. Soluie
Se obine c
2 2 2 2 2
( ) (2 ) 2 ( 1) (2 2 2 2) ,
x x x
f x x m e e x mx x mx x m e x = + + + + = + + + + R . Se
pune condiia ca ecuaia 0 ) ( x f , deci
2
2 2 2 2 0 x mx x m + + + + = s aib dou soluii reale
diferite. Rezult c
2
4( 1) 8( 2) 0 m m = + + > , cu soluia ( , 3) ( 3, ) m + .

S5. Soluie
Se obine
2 2
2 2 2 2
( 3 2) ( )(2 3) 2 3 2
( ) , \{1, 2}
( 3 2) ( 3 2)
x x m x x x mx m
f x x
x x x x
+ +
= =
+ +
R .
Se impune condiia
f
D x m mx x + , 0 2 3 2
2
.
Rezult c 0 ) 2 3 ( 4 4
2
< m m , cu soluia ). 2 , 1 ( m
Pentru x = 1 obinem , 1 0 2 3 2 1
2
+ m m m iar pentru x = 2 se obine m = 2.
n concluzie, mulimea valorilor lui m este ] 2 , 1 [ .

S6. Soluie
Avem:
2
2
2
2
) (
5 2 2
) (
5 2 ) )( 2 2 (
) (
a x
ab ax x
a x
bx x a x b x
x f

+
.
234
Punem condiiile: 0 ) 1 ( f i . 0 ) 3 ( f
Se obine sistemul de ecuaii:
2
3 2
a ab
a ab

+ =
, deci a = 1, b = 1.
Se verific apoi c funcia obinut
1
5 2
) (
2

x
x x
x f verific proprietile cerute.

S7. Soluie
Punem condiiile 0 ) 1 ( , 1 ) 1 ( f f pentru ca A(1, 1) s poat fi punct de extrem.
Avem: ( ) 3 2 f x mx nx p = + + i se obin egalitile m + n +2p = 1, 3m + 2n + p = 0 (1).
Panta tangentei la grafic n B(0, p) este 1 45 tg ) 0 ( f m .
Se obine c p = 1. Din relaiile (1) va rezulta c m = 1, n = 2.

S8. Soluie
Dreapta x = 1 este asimptot vertical. Rezult c b = 1.
Dreapta y = x + 4 este asimptot oblic.
Se obine
( )
1 1
lim
x
f x
m
x
= = = i
2
1 ( 1) 1
4 1
lim lim
1 1 x x
x ax a x
n x a
x x

+ + + +
= = = = +


, deci
a = 3.
Funcia este
2
3 1
( ) , \{1}
1
x x
f x x
x
+ +
=

R

S9. Soluie
Fie ABCD dreptunghiul nscris n cercul de centru O i raz R.
Notm x lungimea laturii AD, cu ] 2 , 0 [ R x . (fig. 1)
Rezult c
2 2
4 x R AB , deci perimetrul dreptunghiului
ABCD este dat de relaia (
,
\
,
(
j
+
2 2
4 2 ) ( x R x x f .
Se obine c:
2 2
2 2 2 2
4
( ) 2 1 2 , [0, 2 )
4 4
x R x x
f x x R
R x R x


= =

.
Determinm punctele de extrem ale funciei f.
Avem tabelul:
x 0 2 R 2R
) (x f + + + + 0
f (x)
4R 0
M
1 4R

Rezult c 2 R x este punct de maxim i se obine c 2 R AB , deci ABCD este un ptrat.

S10. Soluie
Fie ABCD un dreptunghi de arie S.
Notm cu x lungimea laturii AD (fig. 2).
Obinem c S AB x , deci
x
S
AB ,
iar perimetrul dreptunghiului este ( ) 2 , 0
S
f x x x
x

= + >

.
A
B
C
D
O
R
x
Figura 1
A
B
C
D
S
x
Figura 2
235
A
B C
O
x x
Avem (
,
\
,
(
j

2
1 2 ) (
x
S
x f i rezult tabelul de monotonie:
x 0 S +
) (x f 0 + + + + +
f (x)
1
m
0

Rezult c S x este punci de minim i S
S
S
AB .
Aadar, patrulaterul ABCD este ptrat.

S11. Soluie
Fie O mijlocul bazei [BC] a triunghiului ABC.
Notm x = OB. Rezult c
2
2 3 x P
AB

.
Prin rotaie n jurul bazei [BC] se obine un corp format din
dou conuri cu aceeai baz (fig. 3).
nlimea conului este x, iar raza sa este

2
2
2 2
2
3
x x
P
x AB OA (
,
\
,
(
j
.
Volumul corpului este
2
2
2 2 3
( ) 2
3 3 3 2
Rh P
f x OA x x x x


= = =

.
Aadar
2
2 2
2 9 3 9 ( 2 )
( ) 3
3 4 6
9 9
2 3 3
4 4
p Px P P x
f x Px
P P
Px Px
= =
.
Tabelul de monotonie este:
x 0
2
P

2
3P
) (x f + + + + 0
f (x)
0
M
1

Punctul de maxim pentru f(x) este
2
P
x cnd BC = P, AB = AC = P, deci triunghiul ABC este
echilateral.

S12. Soluie
a) Funcia f este derivabil pe I
n
, deci i se poate aplica teorema lui Lagrange.

b) Avem c exist ) 1 , ( + n n c
n
, cu proprietatea c ) ( ) 1 ( ) ( n f n f c f
n
+ i se obine c:
n n
c
n
ln ) 1 ( ln
1
+ , deci
n n
c
n
ln ) 1 ( ln
1
+
.
c) Deoarece ) 1 , ( + n n c
n
rezult c (
,
\
,
(
j
+

n n c
n
1
,
1
1 1
i astfel
n c n
n
1 1
1
1
< <
+
deci
*
1 1
ln ( 1) ln ,
1
n n n
n n
< + <
+
N (1)
Figura 3
236
d) n relaia (1) dm lui n valori i rezult c avem:

1
1
1 ln 2 ln
2
1
< <

2
1
2 ln 3 ln
3
1
< <
...................................
n
n n
n
1
ln ) 1 ( ln
1
1
< + <
+


Prin adunarea acestor inegaliti obinem, dup reduceri:

n
n
n n
1
...
2
1
1
1
) 1 ( ln
1
1 1
...
3
1
2
1
+ + + < + <
+
+ + +

Aadar n n
n
ln ) 1 ( ln
1
...
3
1
2
1
1
1
> + > + + +

237
4.2. Rolul derivatei a doua n studiul funciilor
Exersare

E1. Soluie
Se stabilete semnul derivatei a doua a funciei f.
a) , ( ) 2 3, ( ) 2, D f x x f x x = = = R R .
Rezult c funcia f este convex pe R .

b) , ( ) 6 6, ( ) 6 0, D f x x f x x = = + = < R R.
Rezult c funcia f este concav pe R .

c)
2
, ( ) 3 12, ( ) 6 , D f x x f x x x = = = R R .

Tabelul de convexitate:


d)
2
, ( ) 6 6 , ( ) 6 12 , D f x x x f x x x = = = R R.
Se obine tabelul:
x
2
1
+
) (x f + + + + + 0
f (x)
e)
2 3
3 6
\ { 3}, ( ) , ( ) ,
( 3) ( 3)
D f x f x x D
x x

= = =
+ +
R . Rezult tabelul:
f)
2 2
2 2 2 3
4 2 ( 12)
, ( ) , ( ) ,
( 4) ( 4)
x x x
D f x f x x
x x

= = =
+ +
R R.
Rezult tabelul:


g)
3 2 3
3 2 3 3
1 2 6 ( 2)
\ { 1}, ( ) , ( ) ,
( 1) ( 1)
x x x
D f x f x x D
x x

= = =
+ +
R .
Se obine tabelul:
x 1

0

3
2
+
) (x f + + + + | 0 0 + + + +
f (x)x 0 +
) (x f 0 + + + + +
f (x)x 3 +
) (x f + + + + + |
f (x)

|

x
12

0

12
+
) (x f 0 + + + 0 0 + + + +
f (x)


238
h)
2 2
, ( ) (2 ) , ( ) (2 4 ) ,
x x
D f x x x e f x x x e x

= = = + R R
Se obine tabelul:
x
2 2

2 2 +
+
) (x f + + + + 0 0 + + + +
f (x)
i) ) , 0 ( ,
1
) ( , 1 ln ) ( ), , 0 ( + + + x
x
x f x x f D .
Funcia este convex pe D.
j)
2 2 3 2
2
2 2 2 2 2 2
1 2 ( 1) 1 2 ( 2)
, ( ) , ( ) 2 2 ,
1 ( 1) ( 1) ( 1)
x x x x
D f x x f x x x x
x x x x
+ +
= = + = = =
+ + + +
R R
Se obine tabelul:
x 0 +
) (x f 0 + + + + +
f (x)
E2. Soluii
a)
2
, ( ) 3 , ( ) 6 , D f x x f x x x = = = R R . Avem tabelul:
x 0 +
) (x f 0 + + + + +
f (x)

i


Punctul x = 0 este punct de inflexiune.

b)
3 2 2
, ( ) 4 12 , ( ) 12 24 , D f x x x f x x x x = = = R R .
x 0 2 +
) (x f + + + + 0 0 + + + +
f (x) i

i

Punctele de inflexiune sunt 0 x = i 2 x = .

c)
2 2
, ( ) ( 2 1) , ( ) ( 4 3),
x x
D f x x x e f x e x x x

= = + = + R R. Se obine tabelul:
x 1 3 +
) (x f + + + + 0 0 + + + +
f (x) i

i


d)
2
2 2 2 3
2 6 2)
\ { 1,1}, ( ) , ( ) ,
( 1) ( 1)
x x
D f x f x x D
x x
+
= = =

R .
Rezult tabelul:
x 1 1 +
) (x f + + + + | | + + + +
f (x) |

|


Funcia nu are puncte de inflexiune.


239
e)
2
2 2 2
2 2(1 )
, ( ) , ( ) ,
1 ( 1)
x x
D f x f x x
x x

= = =
+ +
R R .
Se obine tabelul:
x 1 1 +
) (x f 0 + + + + 0
f (x) i

i


f)
2 2
2 3
, ( ) (1 2 ) , ( ) (4 6 ),
x x
D f x x e f x e x x x

= = = R R.
Se obine tabelul:
x 3

0

3 +
) (x f 0 + + + + 0 0 + + + +
f (x) i

i i


g)
2 2 2
1 2 )
\ {0}, ( ) , ( ) ,
1 ( 1)
x
D f x f x x D
x x

= = =
+ +
R .
Se obine tabelul:
x 0 +
) (x f 0 + + + + +
f (x)

i


h) , ( ) sin 2 , ( ) 2cos 2 , D f x x f x x x = = = R R .
Ecuaia 0 ) ( x f , adic cos 2x = 0, are soluiile
4
x k k

+

Z . Alctuim tabelul de
semn pentru a doua derivat:
x . . . . .
4
5

4
3

4


4
3

4
5

4
7
. . . +
) (x f 0 + + 0 0 + + 0 0 + + 0 0 + + +
f (x) i i i i i i i
Punctele de inflexiune sunt ,
4
xk k k

= + Z.

E3. Soluii
a) Se obine

>


1 , 5 4
1 , 3 2
) (
x x
x x
x f ,

>
<

1 , 4
1 , 2
) (
x
x
x f . Rezult c funcia este convex pe fiecare
din intervalele (, 1) i (1, ). Nu exist puncte de inflexiune.
b) Se obine

>
+
+
< +

0 ,
1
2
1
0 , 1 3
) (
2
2
x
x
x
x x
x f ,

>
+

<

0 ,
) 1 (
) 1 ( 2
0 , 6
) (
2 2
2
x
x
x
x x
x f .
Tabelul de semn pentru a doua derivat este:
x 0 1 +
) (x f | + + + + 0
f (x)

i

Punct de inflexiune este 1 x= ; punctul 0 x= nu este de inflexiune deoarece f nu este
continu n
0
0 x = .
240
c) Se obine

> +
+

0 , 1 2
0 , ) 1 (
) (
x x
x e x
x f
x
,

>
+

0 , 2
0 , ) 1 (
) (
x
x e x
x f
x
.
Tabelul de semn pentru ) (x f este:
x 2 0 +
) (x f 0 + + + + + + + + +
f (x) iSintez

S1. Soluii:
a)
3 2
, ( ) 4 8 , ( ) 12 8, D f x x x f x x x = = = R R . Se obine tabelul de variaie:
x
2
3
6

0
3
6

2
+
) (x f 0 + + + + + + + + + 0 0 + + + + +
f (x) 1 m 0 M 1 m 0
) (x f
+ + + + + + + + +

0
i
0
i
+ + + + + + + + +b)
2
2 3
4 8 24
\{ 2}, ( ) , ( ) ,
( 2) ( 2)
x x
D f x f x x D
x x
+
= = =
+ +
R .
Se obine tabelul de variaie:
x

2 12
2
2 12 +
+
) (x f
0 + + + + + | + + 0
f (x)
1
m 0 | 0 M
1
) (x f
+ + + + + + + + + + + + + +

|


c).
2 2 2
1
[ 1, 1], ( ) 1 , ( ) , ( 1, 1)
1 (1 ) 1
x
D f x f x x
x x x
= = =


Tabelul de variaie:
x 1 0 1
) (x f ( ) 0 ( )
f (x) 1 1 1 0 1 1 1
) (x f
+ + + + + + + + + + + +

0
id)
2 2 2
1
, ( ) 1 , ( ) ,
1 ( 1) 1
x
D f x f x x
x x x
= = + =
+ + +
R R .
Tabelul de variaie:
x +
) (x f + + + + + + + + + + + + + + + + + +
f (x) 0 0 0 0 0
) (x f
+ + + + + + + + + + + + + + + + + +


241
e)
2 3
, ( ) ( 1) , ( ) ( 3 2),
x x
D f x x x e f x e x x x = = + + = + + R R .
Rezult tabelul de variaie:
x 2 1 +
) (x f
+ + + + + + + + + + + + + + + + + +
f (x) 0 0 0 0 0 0
) (x f
+ + + + + + + + +

0
i


0
i
+ + + + + + + + +


f) ) , 0 ( ), 5 ln 6 ( ) ( ), 1 ln 3 ( ) ( ), , 0 (
2
+ + + + x x x x f x x x f D .
Rezult tabelul de variaie:
x 0
6
5

e

3
1

e
+
) (x f
0 + + + + +
f (x)


1 1 1 1 m 0 0
) (x f
0 + + + + + +
i
+ + + + + + + + + + + + + + + + + +


S2. Soluie
a) Funcia este de dou ori derivabil pe R .
Se obine:
2 2
( ) [ ( 2) ], ( ) [ ( 4) 2 2],
x x
f x e x a x a b f x e x a x a b x = + + + + = + + + + + R .
Condiiile 0 ) 2 ( , 0 ) 1 ( f f conduc la sistemul de ecuaii:

+
2
3 2
b
b a
, cu soluia 2 ,
2
5
b a .
Rezult c
2
1
( ) (2 5 4) ,
2
x
f x x x e = +
2 2
1 1
( ) (2 1)
2 2 2
x x
x
f x e x x x e

= =

,
2
1
( ) (2 3 2) ,
2
x
f x x x e x = + R.
b) Avem tabelul de variaie:
x 2
2
12
1
1 +
) (x f
+ + + + + +
+ 0
0 + + + +
+ + +
f (x) 0 0
M
1 1 m 0

) (x f + + +

+ 0
i


0
i
+ + + + + + + + +


S3. Soluie
Funcia este de dou ori derivabil pe R .
Avem:
4 2 3
( ) 5 3 85, ( ) 20 6 , f x x ax f x x ax x = + + = + R .
Condiia 0 ) 3 ( f conduce la 30 a .
Rezult c
4 2 3
( ) 5 90 85, ( ) 20 180 , f x x x f x x x x = + = R .
Rezolvm ecuaia 0 ) ( x f .
Notnd x
2
= y obinem 0 85 90 5
2
+ y y , de unde y = 1, y = 17 i se obine { } 1, 17 x .
Rezolvm ecuaia 0 ) ( x f .
Se obine c 0 180 20
3
x x sau 0 ) 9 ( 20
2
x x , cu soluiile { } 0, 3, 3 x .
Se obine tabelul de variaie:
242
x 17 3 1 0
1
3 17
+
) (x f
+ + + + 0 0 + + + 0 0 + + +
f (x) 0 M 1
m
0
M
1 m 0
) (x f

0
i
+ + 0
i
0
i
+ + + + +

S4. Soluie
a) Funcia este de dou ori derivabil pe R .
Se obine:
( )
2
2
2
1
2
) ( ,
1
) (
+


+
+
x
bx
x f
x
b
a x f , x R .
Din condiiile date se obin relaiile: , 1
4
2
, 2
2
+
b b
a deci b = 2, a = 1.

b) Rezult c f(x) = x + 2 arctg x,
( )
,
1
4
) ( ,
1
2
1 ) (
2
2
2
+


+
+
x
x
x f
x
x f x R .
Rezult tabelul de variaie:
x 0 +
) (x f
+ + + + + + + + + + + + + +
f (x) 0 0

0

0 0 0
) (x f + + + + + +

0
i


S5. Soluie
a) Funcia este de dou ori derivabil pe R .
Se obine:
( ) ( )
,
6 2
) ( , ) (
3
2 2
2 3
2
2 2
2 2
a x
x a x
x f
a x
x a
x f
+

x R .
Ecuaia 0 ) ( x f conduce la 0 6 2
2 3
x a x , cu soluiile { } 0, 3 x a .
Ecuaia tangentei la grafic n 3
0
a x este: ( ) ( ) ( ) 3 3 3 a x a f a f y .
Deoarece ( ) ( )
2
8
1
3 ,
4
3
3
a
a f
a
a f , se obine ecuaia tangentei:
2
3 3
8 8
x
y
a a
= + .
Identificnd cu ecuaia dat
8
3
+ x y se obine c
8
3
8
3 3

a
i
24
1
8
1
2

a
, deci 3 a .
b)
( ) ( )
3
2
3
2
2
2
2
2
3
18 2
) ( ,
3
3
) ( ,
3
) (
+

x
x x
x f
x
x
x f
x
x
x f , x R .
Rezult tabelul de variaie:
x 3 3 0 3 3
+
) (x f
0 + + + 0
f (x) m M
) (x f

0
i
+ + 0
i
0
i
+ + + + +


243
4.3 Reprezentarea grafic a funciilor
Exersare

E1. Soluie
Funciile sunt de dou ori derivabile pe D.
a) Domeniul de definiie: DR.
Se obine c +

) ( lim , ) 3 ( lim ) ( lim
2 3
x f x x x f
x x x


Asimptote. Funcia este polinomial i nu are asimptote.

Intersecia cu axele de coordonate
Ecuaia f(x) = 0 este
3
3 0 x x = i are soluiile } 3 , 0 { x .
Graficul intersecteaz Ox n O(0, 0) i A(3, 0).

Studiul folosind derivatele
Se obine: 6 6 ) ( , 6 3 ) (
2
x x f x x x f , x R .
Rezult c ( ) 0 {0, 2}, iar ( ) 0 1 f x x f x x = = = .

Tabelul de variaie:
x 0 1 2 +
) (x f
+ + + + + 0 0 + + + + +
f (x) 0
M
(0)
1 1 1
( 4)
m
0 +
) (x f

0
i( 2)
+ + + + + + + +


Graficul funciei:
x
y
1 2
1 2
1
i
1
3
2
4
2


b) DR. lim ( ) , lim ( )
x x
f x f x

=+ =
Intersecia cu axele: A(0, 8) i B(2, 0).
Studiul folosind derivatele
Avem: x x f x x f 6 ) ( , 3 ) (
2
, x R .
244
Tabelul de variaie:
x 0 +
) (x f
0
f (x) 1 1 1 8 1 1 1
) (x f + + + + + + + + +

0
i(8)


Graficul funciei:
x
y
1 2
8
0
i

c) DR. lim ( ) , lim ( )
x x
f x f x

=+ =
Punctele de intersecie cu axele: O(0, 0) i A
3
, 0
2.
Studiul folosind derivatele
Avem: 6 12 ) ( , 6 6 ) (
2
+ + x x f x x x f , x R .
Tabelul de variaie:
x 0
2
1


1
+
) (x f
0 + + + + + + 0
f (x) + 1
(0)
m
0 0
M
(1)
1

) (x f + + + + + + + + +

0
i (
,
\
,
(
j
2
1


Graficul funciei:
x
y
1 2
1
2
1
i
1
A
M

245
d) DR. lim ( ) , lim ( )
x x
f x f x

= =+
Punctele de intersecie cu axele: O(0, 0) i A(5, 0).
Studiul folosind derivatele
Avem:
2 3 3 4
60 20 ) ( , 20 5 ) ( x x x f x x x f , x R .
Tabelul de variaie:
x 0 3 4 +
) (x f
+ + + + + + + + 0 0 + + + +
f (x) 0
M
(0)
1 1
-4
4

m
0

) (x f

0 0
i
+ + + + + + + + + +

e) DR, lim ( )
x
f x

=+
Intersecia cu axa Ox:
Ecuaia f(x) = 0 se scrie 0 ) 4 )( 1 ( sau 0 4 5
2 2 2 4
+ x x x x i are soluiile { 1,1, 2, 2} x .
Graficul intersecteaz axa Oy n punctul A(0, 4).
Studiul folosind derivatele
Se obine: 10 12 ) ( , 10 4 ) (
2 3
x x f x x x f , x R .
Ecuaia 0 ) ( x f are soluiile


2
10
, 0 x , iar
ecuaia 0 ) ( x f are soluiile
6
30
12
10
x .
Tabelul de variaie:
x
2
10

6
30
0
6
30

2
10
+
) (x f
0 + + + + + + + 0 0 + + + +
f (x) + 1 m 0
M
(4)
1 1 m 0 +
) (x f + + + + + +

+ + 0
i
0 +
i
+ + + + + + +

Punctele de extrem sunt: ) 4 , 0 ( ,
4
9
,
2
10
(
(
,
\
,
,
(
j
i
(
(
,
\
,
,
(
j

4
9
,
2
10
, iar cele de inflexiune sunt
(
(
,
\
,
,
(
j
(
(
,
\
,
,
(
j

36
19
,
6
30
,
36
19
,
6
30
.
Graficul funciei este simetric fa de Oy.


246
f) DR, lim ( ) , lim ( )
x x
f x f x

= =+
Intersecia cu axele de coordonate
Punctul A(0, 5) este intersecia cu Oy.
Ecuaia 0 ) ( x f se scrie
3 2
2 3 5 0 x x + = sau
+ + + ) 1 ( 5 ) 1 ( 2 0 5 5 2 2
2 2 2 2 3
x x x x x x 0 ) 5 5 2 )( 1 (
2
+ + x x x , cu soluia x = 1.
Studiul folosind derivatele
6 12 ) ( , 6 6 ) (
2
x x f x x x f , x R .
Ecuaia 0 ) ( x f are soluiile } 1 , 0 { x , iar ecuaia 0 ) ( x f are soluia
2
1
x .
Tabelul de variaie:
x 0
2
1
1


+
) (x f
+ + + + + 0 0 + + + + + + + + + + + +
f (x) 0 M 1 1 m 0 0
+
) (x f

0
i
+ + + + + + + + + + + + +

Punctele de extrem sunt: (0, 5) i (1, 4), iar cel de inflexiune (
,
\
,
(
j
2
9
,
2
1
.
Graficul funciei
x
y
1
2
4
3
2
1
5
m
1 1
O
M
i
s
g) DR, lim ( )
x
f x

=
Intersecia cu axele
Se obin punctele A(0, 16), B(2, 0), C(2, 0).
Funcia este par, deci graficul este simetric fa de Oy.
Studiul folosind derivatele:
2 3
12 ) ( , 4 ) ( x x f x x f , x R .
Tabelul de variaie:
x 0 1 +
) (x f
+ + + + + + + + + + + 0
f (x) 0 0
M
(16)
1 1
) (x f

0247
Graficul funciei
x
y
2 2
M
16
O


h) DR, lim ( )
x
f x

=+, funcia este par.


Intersecia cu axele de coordonate A(0, 1), B(1, 0), C(1, 0).
Studiul folosind derivatele
4 12 ) ( , 4 4 ) (
2 3
x x f x x x f , x R . Soluiile ecuaiei 0 ) ( x f sunt { 1, 0,1} x , iar
ale ecuaiei 0 ) ( x f sunt


3
3
x .
Tabelul de variaie:
x 1
3
3
0
3
3
1
+
) (x f
0 + + + + + + 0 0 + + + +
f (x) + 1 m
0
M
1

m 0
+
) (x f + + + + + +

+ + 0
i
0 +
i
+ + + + + + +


Graficul funciei

x
y
1 2 1 2
i
i
m m
M
1
O

Punctele de extrem sunt: (1, 0), (0, 1), (1,0), iar cele de inflexiune:
(
(
,
\
,
,
(
j
(
(
,
\
,
,
(
j

9
4
,
3
3
,
9
4
,
3
3
.
248
i) DR, lim ( ) , lim ( )
x x
f x f x

= =+
Intersecia cu axele de coordonate A(0, 1), B(1, 0), C(1, 0).
Studiul folosind derivatele
2 6 ) ( , 1 2 3 ) ( , 1 ) (
2 2 3
+ x x f x x x f x x x x f , x R .
Ecuaia 0 ) ( x f are soluiile } 1 , 0 { x , iar ecuaia 0 ) ( x f are soluia
2
1
x .
Tabelul de variaie:
x
3
1

3
1
1


+
) (x f
+ + + + + + + + 0 0 + + + + + + + +
f (x) 0 0 M 1 m 0 0
+
) (x f

0
i
+ + + + + + + + +


Punctele de extrem sunt: ) 0 , 1 ( ,
27
32
,
3
1
(
,
\
,
(
j
, iar cel de inflexiune (
,
\
,
(
j
27
16
,
3
1
.
Graficul funciei

x
y

3
1
1
i
1
1
3
1
m
M


j) DR, lim ( )
x
f x

=.
Intersecia cu axele de coordonate O(0, 0), A(1, 0).
Studiul folosind derivatele
2 3 2 4 3
12 6 ) ( , 4 3 ) ( , ) ( x x x f x x x f x x x f , x R .
Tabelul de variaie:
x 0
2
1

4
3

+
) (x f
+ + + + + + + + 0 + + + + + 0
f (x) 0 0 0 M 1 1 1

) (x f

0 + +
i
0
i249
Punctele de extrem:
3 27
,
4 256iar de inflexiune (0, 0) i
1 1
,
2 16.
Graficul funciei
x
y
1
2
3
4
i
i
M
O
1


k) DR, lim ( ) , lim ( )
x x
f x f x

= =
Intersecia cu axele de coordonate O(0, 0), A(1, 0).
Studiul folosind derivatele
( ) ( ) ( )( ) ( )( )
2
( ) 1 1 4 , ( ) 2 1 3 6 6 1 1 2 f x x x f x x x x x = = = , x R .
Soluiile ecuaiei 0 ) ( x f sunt
1
1,
4
x, iar ale ecuaiei ( ) 0 f x = sunt
1
,1
2
x.
Tabele de variaie

x

1
4

1
2
1 +
( ) f x + + + + + + + + 0 0
f(x)
M
( ) f x 0 + + 0
i i

Punctele de extrem:
( )
27 1
,
4 256
iar cele de inflexiune:
( )
1 1
, , (1, 0)
2 16
.
Graficul funciei:
1
4
1
2
1
M
i
i
x
y

250
E2. Soluie
a)

= = = \{ 1}, lim ( ) 1, lim ( ) 1
x x
D f x f x R .
Dreapta y = 1 este asimptot orizontal la + i la .
Asimptotele funciei
Avem
1
1
1 2
( 1 0) lim
1 0 x
x
x
f
x

<

= = =+
+
i
1
1
lim ( )
x
x
f x

>
=.
Dreapta x = 1 este asimptot vertical bilateral.
Intersecie cu axele: A(0, 1), B(1, 0)
Studiul folosind derivatele
2 3
2 4
( ) , ( ) ,
( 1) ( 1)
f x f x x D
x x


+ +
.
Tabelul de variaie

x 1 +
( ) f x
+ + + + | + + + + +
f(x)
1 + | 1
( ) f x + + + + |

Graficul
1
1
1
1
x
y

c) , lim ( ) 0
x
D f x

= = R . Dreapta y = 0 este asimptot la i la +.


Studiul folosind derivatele
2 3
2 2 2 3
1 2 6
( ) , ( ) ,
( 1) ( 1)
x x x
f x f x x
x x

= =
+ +
R .
Ecuaia ( ) 0 f x are soluiile { 1, 1} x iar ( ) 0 f x are soluiile {0, 3, 3} x + .
Tabelul de variaie

x
3 1 0 1 3 +
( ) f x 0 + + + 0
f(x)
m M
( ) f x 0 + + + + 0 0 + + +
i i i

251
Punctele de extrem sunt
( ) ( )
1 1
1, , 1,
2 2


iar cele de inflexiune:
3 3
3, , (0, 0), 3,
4 4.
Graficul funciei
x
y
1
1
2
3
1 3
1
2
M
m
i
i
C

Graficul funciei este simetric n raport cu punctul 0.

d) , lim ( ) 1
x
D f x

= = R , deci y = 1 este asimptot orizontal la i +.


Studiul folosind derivatele:
2
2 2 2 3
2 1 3
( ) , ( ) 2 ,
( 1) ( 1)
x x
f x f x x
x x

= =
+ +
R.
Tabelul de variaie

x

3
3
0
3
3
+
( ) f x 0 + + + + + + + +
f(x) 1
1
4

0
m

1
4
1
( ) f x
0 + + + + 0
i i

Graficul funciei
x
y
3
3
3
3
1
0
i
i

Graficul este simetric fa de Oy, deoarece funcia f este par.
252
e) \{ 1, 1}, lim ( ) 0, lim ( ) 0
x x
D f x f x

= = = R .
Rezult c y = 0 este asimptot orizontal la i la +.
Dreptele x = 1, x = 1 sunt asimptote verticale bilaterale.
Studiul folosind derivatele
2
2
2 2 2 3
2 ( 5)
1 3
( ) , ( ) ,
( 1) ( 1)
x x
x
f x f x x D
x x
+.
Tabelul de variaie

x 1 0 1
( ) f x | |
f(x)
0 | + | + 0
( ) f x | 0 + + + + | + + + + + +
i
Graficul funciei
x
y
0
1


f) \{1, 1}, lim ( ) , lim ( )
x x
D f x f x

= = =+ R
Interseciile cu axele de coordonate: O(0, 0)
Asimptote
Dreptele x = 1, x = 1 sunt asimptote verticale
2 3
2 2 2
( )
lim lim 1, lim lim 0
1 1 1
x x x x
f x
x x x
m n x
x
x x x


= = = = = =


.
Rezult c dreapta y = x este asimptot oblic spre i spre +.
Studiul folosind derivatele
Avem
4 2
2 2
3
( ) ,
( 1)
x x
f x x D
x

.
Tabelul de variaie

x
3 1 0 1 3 +
( ) f x + + + 0 | 0 | 0 + + +
f(x)

3 3
2
| + | +
3 3
2
+
M m

253
Graficul
x
y
0
1
M
m
i


E3. Soluie:
a) [0, ), lim ( )
x
D f x

= + =+.
Intersecia cu axele O(0, 0)
Studiul folosind derivatele
3 3
( ) , ( ) , (0, )
2
4
f x x f x x
x
= = + .
Funcia nu este de dou ori derivabil n x = 0 i (0) (0)
d
f f = =+.
Tabelul de variaie

x 0 +
( ) f x + + + + + + + + +
f(x)
0 +
( ) f x
| + + + + + + + + +


Punctul x = 0 este punct de minim local.

Graficul
x
y
1
1

254
b) , lim ( ) , lim ( )
x x
D f x f x
+
= =+ =+ R .
Punctul de intersecie cu axele A(0, 1).
Asimptotele oblice:
2
( ) 1
lim lim 1
x x
f x x
m
x x

+
= = = , ( )
2
2
1
lim 1 lim 0
1
x x
n x x
x x

= + = =
+ +
.
Dreapta y = x este asimptot oblic spre +.
Analog y = x este asimptot la .
Studiul folosind derivatele
2 2 2
1
( ) , ( ) ,
1 ( 1) 1
x
f x f x x
x x x

+ + +
Z
Tabelul de variaie

x 0 +
( ) f x 0 + + + + +
f(x)
+
(1)
m
+
( ) f x + + + + + + + + +


Graficul
x
y
1
0
y = x
y = x


c) ( , 1] [1, ), lim ( )
x
D f x

+ + .
Interseciile cu axele. A(1, 0), B(1, 0)

Asimptote oblice
2 2
2
( )
1 1
lim lim lim 1
x x x
f x
x x
m
x x
x2
2
1
lim ( 1 ) lim 0
1
x x
n x x
x x

+

.
Rezult c dreapta y = x este asimptot oblic spre .
Analog rezult c y = x este asimptot oblic spre +.

Studiul folosind derivatele
2 2 2
1
( ) , ( ) , ( , 1) (1, )
1 ( 1) 1
x
f x f x x
x x x

+

.
Se obine c ( 1) , (1)
s d
f f + .
255
Tabelul de variaie

x 1 1 +
( ) f x | | + + +
f(x)
+ 0 0 +
( ) f x
| | + + +


Punctele x = 1 i x = 1 sunt puncte de minim.
n x = 1 i x = 1 graficul este tangent dreptelor x = 1, respectiv x = 1.
Graficul
x
y
1
0
y = x
y = x
1
1

d)
1
, lim ( ) lim lim 0
x x
x x x
x
D f x
e e


= = = =

R . lim ( )
x
f x
+
=+.
Dreapta y = 0 este asimptot orizontal spre .
Studiul folosind derivatele
( ) ( 1) , ( ) ( 2) ,
x x
f x x e f x x e x = + = + R.
Tabelul de variaie

x 2 1 0 +
( ) f x 0 + + + + + +
f(x)
0 m +
( ) f x 0 + + + + + + + + +
i

Punctele de extrem:
( )
1
1,
e
i de inflexiune
2
2
2,
e
j \

, (
( ,
.
Graficul
x
y
0
1 2
i
m256
f)
0
0
(0, ), lim ( ) , lim ln 0
x x
x
D f x x x

>
= + =+ = .
Intersecia cu axele A(1, 0)
Studiul folosind derivatele
1
( ) ln 1, ( ) , (0, ) f x x f x x
x
= + = + .
Tabelul de variaie

x
0
1
e

+
( ) f x 0 + + + + +
f(x)
0
1
m
e

+
( ) f x + + + + + + + + +

Graficul
x
y
0
e
1
1
e
1

m

Graficul este tangent axei Oy deoarece (0)
d
f .

h) ( , 1) (1, ), lim ( )
x
D f x

= + =+.
Asimptote verticale
2 2
1 1
1 1
limln( 1) , lim ln( 1)
x x
x x
x x

> <
= =, deci dreptele x = 1, x = 1 sunt asimptote
verticale
Studiul folosind derivatele
2
2 2 2
2 2 2
( ) , ( ) ,
1 ( 1)
x x
f x f x x D
x x

= =

.
Tabelul de variaie

x 1 1 +
( ) f x | | + + + + +
f(x)
+ | | +
( ) f x | |


Intersecia cu axele: din
2 2
ln( 1) 0 1 1 x x cu soluiile { 2, 2} x .

257
Graficul
2 2

x
y
1
1


S2. Soluie
Obinem
2
1 lim
( 1) x
x ax
m
x x
+
= =

i

2
1 lim lim 1
1 1 x x
x ax ax x
n x a
x x

+ +
= = = = +

.
Aadar a = 2 i
2
2
( )
1
x x
f x
x

.
Interseciile cu axele de coordonate O(0, 0), A(2, 0)
Dreapta x = 1 este asimptot vertical bilateral.
Studiul folosind derivatele
2
2 3
2 2 2
( ) , , ( ) ,
( 1) ( 1)
x x
f x x D f x x D
x x
+
= =


Tabelul de variaie

x 1 +
( ) f x + + + + | + + + + +
f(x)
+ | +
( ) f x + + + + |


Graficul
x
y
1 2
258
S3. Soluie
Funcia este derivabil pe \{ 1} Z i se obine
2
2
2
( )
( 1)
x x a
f x
x
+ +

+
.
Condiia ( 3) 0 f conduce la a = 3, deci
2
2 3
( )
1
x x
f x
x
+

+
, etc.

S4. Soluie
a) A doua bisectoare a sistemului de coordonate are ecuaia y = x, deci are panta m = 1.
Rezult c panta asimptotei oblice este m = 1. Se obine:
2
4 3 1
1 lim
( )
x
x x
m
x ax a a

+

+
, deci a = 1.

b) Funcia f este derivabil pe D.
Se obine c
2
2
3 12
( ) ,
( 3)
ax bx a
f x x D
ax
+

+
.
Din condiie (0) 0 f , rezult c a = 4, deci
2
4 3
( )
3 4
x x
f x
x
+

.

S5. Soluie
Funcia f este de dou ori derivabil pe Z.
Se obine
2
( ) 1 cos , f x x x + ( ) 2 sin , f x x x x + Z.
Avem: lim ( ) , lim ( )
x x
f x f x

+.
Notm ( ) 2 sin , g x x x x = + R .
Se obine: ( ) 2 cos 0, g x x x + > Z deci g este strcit cresctoare pe Z.
Deoarece g(0) = 0, rezult c x = 0 este singura soluie a ecuaiei g(x) = 0.

Asimptotele oblice.
Avem
( )
( )
2 sin
lim lim 2
x x
f x
x x
m
x x

+
, lim(2 sin 2 ) limsin
x x
n x x x x

= + = = nu exist.
Se obine c g nu are asimptote.

Studiul folosind derivatele
Funcia g este de dou ori derivabil pe R i avem ( ) 2 cos , ( ) sin , g x x g x x x + Z
Ecuaia ( ) 0 g x nu are soluii, iar ecuaia ( ) 0 g x are soluiile , x k k = Z.

Tabelul de variaie
x 3 2 0 2 3 +
( ) f x + + + + + + + + + + + +
f(x)
+
( ) f x 0 + 0 0 + + 0 0 + + 0 0 + +
i i i i i i i

259
Graficul
x
y
2 3

2

Graficul are o infinitate de puncte de inflexiune de coordonate ( , 2 ), k k k Z i este
simetric n raport cu originea O.

S6. Soluie
Derivata funciei este
2 2
2 2 2
2
( ) ,
( )
x ax b
f x x
x b
+

+
Z .
Panta tangentei n origine este
2
1
(0) m f
b
i trebuie s fie egal cu 1.
Se obine
2
1 b . Tangenta are ecuaia (0) 1( 0) y f x sau (0) y x f + .
Rezult c f(0) = 0. Se obine
2
0
a
b
deci a = 0.
Aadar
2
( )
1
x
f x
x

+
.

S7. Soluie
a) Fie
0
x D punctul de tangent.
Tangenta n x
0
are ecuaia
0 0 0
( ) ( )( ) y f x f x x x sau, altfel scris :
0 0 0 0
( ) ( ) ( ) y f x x f x x f x + .
Identificnd cu ecuaia dat 2 10 y x + se obine sistemul
0
0 0 0
( ) 2
( ) ( ) 10
f x
f x x f x

.
Dar
2
2
2 2
( )
( 1)
ax ax
f x
x

.
Sistemul se scrie:
2 2
0 0 0
2
0
0
0
2 2 2( 1)
2
2 10
1
ax ax x
ax
x
x

+
+

.
Din prima ecuaia se obine c
0 0
( 1)( 2) 0 x x a + . Avem cazurile:
Pentru x
0
= 0 din a doua ecuaie se obine c 2 = 10, fals.
Pentru x
0
= 2 din a doua ecuaie rezult c a = 1.
Pentru a = 2, din a doua ecuaie rezult c x
0
= 1, fals.

Aadar a = 1 i tangenta este dus n punctul de abscis x
0
= 2.

b) Funcia este
2
2
( )
1
x
f x
x
+

, etc.
260
Teste de evaluare

Testul 1

Soluii

1. Soluie
Funcia f este derivabil pe Z.
Se obine c
2
2 2
2 1
( )
( 1)
x ax a
f x
x x
+

+ +
. Din condiia (1) 1 f rezult c a = 0, deci
2
( )
1
x
f x
x x

+ +
, iar
2
2 2
1
( ) ,
( 1)
x
f x x
x x

=
+ +
Z .
Tabelul de monotonie

x 1 1 +
( ) f x 0 + + 0
f(x)
m M

2. Soluie
a) Condiia pus:
2
4 0, x x m x + + > R .
Rezult c 16 - 4 0 m < , deci (4, ) m + .
b) Avem:
2
2 4
( )
4
x
f x
x x m
+

+ +
.
Deoarece ( 2) 0 f rezult c (4, ) m + .
c) Avem:
2
2
2( 2)
( ) ln( 4 9), ( ) ,
4 9
x
f x x xc f x x
x x
+
+ +
+ +
.
Tabelul de variaie.

x 2 +
( ) f x 0 + + + + +
f(x)
m

Punctul de minim x = 2.

3. Soluie
Funcia este de dou ori derivabil pe Z.
Avem:
2
2 2 2 2 2
2( 1)
2 1 2 1
( ) , ( )
1 1 1 ( 1)
x x
x x
f x f x
x x x x


+ + + +
.
Tabelul de convexitate

x

1 5
2


1 5
2
+
+
( ) f x + + + + + 0 0 + + +
f(x) i i


261

Testul 2

1. Soluie
Avem
4
( ) 5 , f x x x Z.
Semnul derivatei

x 0 +
( ) f x + + + + + 0 + + + + +
f(x)


Punctul x = 0 nu este de extrem.

2. Soluie
a)
2
2
2
, ( , 1) (1, )
1
( )
2
, ( 1, 1)
1
x
x
f x
x
x

++

.
Funcia nu este derivabil n { 1, 1} x .

b) Semnul derivatei

x 1 1 +
( ) f x | + + |
f(x)
m M

c) Semitangentele n x = 1, au pantele
1 2
(1) 1, (1) 1
s d
m f m f , deci
1 2
1 m m .

3. Soluie
Avem
2
2
2
( )
( 1)
x x
f x
x
+

+
. Se pune condiia
0
( ) 1 f x = .
Se obine ecuaia
2 2
0 0 0
2 ( 1) 0 x x x + + + sau
2
0 0
2 4 1 0 x x + + cu soluiile

0
2 2
2
x

.
262

Testul 3.


1. Soluie
a) Punem condiia (2 0) (2 0) (2) f f f + .
Rezult egalitatea 4 2 a a b + + , deci a + b = 4. Putem lua a Z i 4 b .

b) Funcia f este derivabil pe \{2} Z .
Studiem derivabilitatea n
0
2 x .
Avem (2) 4,
s
f (2)
d
f a , deci a = 4.
Din continuitate se obine b = 0.

c) Avem 5 (1) 1 f a + deci a = 4.
De asemenea 4 (3) 4 b f a + deci b = 0.
Rezult c funcia f este
2
4, 2
( )
2 , 2
x x
f x
x x
+


>

T
.

2. Soluie
a) Funcia f este derivabil pe [0, ) + .
Avem
2
2 2
1 4
( )
1
( 2) ( 1)( 2)
x
f x
x
x x x

+
+ + +
.

b) Tabelul de monotonie

x +
( ) f x + + + + + + + + + +
f(x)
0 +

c) Din monotonia funciei f se obine c x = 0 este punct de minim. Atunci vom avea c
( ) (0) 0, [0, ) f x f x + U deci
2
ln(1 ) , [0, )
2
x
x x
x
+ +
+
U .

3. Soluie
a)
1 2
[2, ), D D + Z
b) Funcia f este derivabil pe (2, ) + i
1
( )
2 2
f x
x

, iar
g este derivabil pe Z i
2
( ) ( 3 5)
x
g x x x e + .
c)
( )
2 2
2
2 2 2
2 2 2
( 6) ( 3 5)
0
lim lim lim(2 2 ( 3 5) ) 0
0 1
2
2 2
x x
x
x x x
x x x
x x e x x e
x x x e
x
x

> > >
+ +
= = = + =

.


263

Testul 4

a) Funcia f este de dou ori derivabil pe [0, ) + i
4
2
2 2
1
( ) 1
1 1
x
f x x
x x
+
+ +

5 3
2 2
2 4
( ) , 0
( 1)
x x
f x x
x
+

+
U .

b) Tabelul de monotonie

x 0 +
( ) f x + + + + + + + + + +
f(x)
0 +

c) Din tabelul de monotonie se obine c x = 0 este punct de minim pentru f.
Aadar ( ) (0) 0, [0, ) f x f x + U sau
3
3
x
arctgx x U .

3. Tangenta n M are ecuaia - ( ) ( )( ) y f a f a x a = sau
2
2 4 3 2
1 2 2 3 2
( )
a a a a a
y x a x
a a a a

+ + .
Punctele de intersecie ale graficului cu tangenta sunt date de sistemul
2
2 3
1
1 2
( )
x
y
x
a a
y x a
a a


A doua ecuaie, dup substituia lui y, se scrie:
2 2 3
1 1 2
( )
x a a
x a
x a a

sau
2 2 3
( )( )
2
( )
x a ax x a
a
x a
x a a


.
Se obine x a = 0 cu soluia x = a i ecuaia de gradul 2,
2
( ) ( 2) a ax x a a x cu
soluiile

,
2
a
x a
a

.
Rezult c
( ) ( )
,
2 2
a a
N f
a a
.
Se pune condiia ca
( )
3
2
a
f
a

.
Notm
2
a
u
a

i se obine ecuaia
3
2
3
u
u

sau
3
3 2 0 u u + care se scrie
2
( 1)(3 3 2) 0 u u u + + cu soluia u = 1.
Aadar 1
2
a
a

i a = 1.


264
Probleme recapitulative

Soluii

1. Vom aplica regula lui lHospital.
a)
19 9 18 8
1 1
20 20 20 19 20 9
lim lim 10 19 10 9 100
2( 1) 2 x x
x x x x
x

= = = =

;
b)
1
1
2 1 3
lim
1 2
2 2
x
x
x

+
= =
+
;
c)
0
2 2 2
cos 2cos ... cos 1 2 ...
lim 1
1 2 ... 1 2
...
cos cos cos
n
x x n nx n
n n
x x nx

+ + + + + +
= = =
+ + +
+ + +
;
d)
2
0
1
8
1 (8 )
lim 4
2cos 2 x
x
x

= = ;
e)
0 0
sin cos2 2sin2 cos cos cos2 2sin sin2 4cos2 cos 2sin2 sin
lim lim
2 2 x x
x x x x x x x x x x x x
x
+ +
= = =

5
2
= .
f)
0
2 ln 2 3 ln3 4 ln 4 ln 2 ln3 ln 4
lim
ln5 ln6
5 ln5 6 ln6
x x x
x x
x
+ + + +
= =
+
+
.

2. Din proprietatea prii ntregi se obine c
2 2 2
ln 1 ln ln x x x x x x x x x , ] + + < + + + +
]
T i astfel
2
2 2
[ ln ]
ln 1 ln
3 1 3 1 3 1
x x x
x x x x x x
x x x
+ +
+ + + +
<
+ + +
T .
Din criteriul clete se obine c
1
3
= .

3.
2 2
2 2 2
2 2
(1 ) 1
1
lim lim
1 1
x x
a x x
x x a x
b b
x x ax x x ax


+
+
= = +

+ + + +
.
Se pune condiia ca
2
1 0 a . Se obine a = 1, a = 1.
Valoarea a = 1 nu este convenabil deoarece se obine c =+ .
Pentru a = 1 se obine
2
1 1
lim
2
1
x
x
b b
x x x

+
= =
+ +
.
Din
1
1
2
b se obine
3
2
b .

4. Avem
0
a b c
+
+ +
= . Se pune condiia ca a + b + c = 0, astfel limita ar fi infinit.
Rezult
3 2
0 0
sin 2 sin 2 cos 4 cos 2 4
lim lim
0
4 12
x x
a x b x a x b x a b
x x

+

= = = .
Se pune condiia ca a 4b = 0.
265
Rezult c
0 0
sin 8 sin 2 cos 2 cos 2 16
lim lim 1
24 24 24 l l
a x b x a x b x a b
x
+ + +
= = = = .
Se obine sistemul
0
4 0
16 24
a b c
a b
a b
+ +

cu soluia a = 8, b = 2, c = 6.

5. Se studiaz continuitatea n punctele de legtur n rest funciile fiind continue.
a) (1 0) 2, (1 0) 1 f f a + .
Funcia este continu n
0
1 x dac a = 3.
b) Funcia este continu pentru a = 0.
c) Se obine c f este continu dac
1 2
4 10 2
a b a
a a
+ + +

deci a = 2, b = 1.

6. Funcia este continu pe \{0} Z . n x = 0 este continu dac
1
1 , 4
4
a b + .

7. Condiiile de continuitate i derivabilitate n
0
0 x conduc la b = c = 1, aZ.

8. Se obine c a = b i 2a = 2, deci a = b = 1.

10. a) Din continuitate se obine c c = 1. Avem:
2 3, [ 1, 0)
( )
2 , [0, 1]
ax x
f x
x b x

.
Funcia este derivabil dac b = 3.
Egalitatea f(1) = f(1) implic a + 4 = 1 + b c.
Se obine c a = 5, b = 3, c = 1.

b) Funcia g este continu fiind obinut prin compunerea a dou funcii continue f i g,
2
2
( )
1
x
g x
x

+
.

11. Obinem
2 2
[ ln( 1)]
ln( 1) ( )
1
( )
ax
c a x
c a x f x
x
F x b
x
x x
+

+ +
j \
+
+
, (
( ,
.
Aadar trebuie cu a = 1 i c = 0.
Se obine c
ln( 1)
( )
bx x
F x
x
+ +
.
Deoatece
0
lim ( ) 1
x
F x b

+ , se obine c b = 0.
Astfel
ln(3)
(2) ln 3
2
F .

12. Condiia ca f s fie continu pe Z este ca
2
2 1 | | m m m + + .
Obinem c
2
1 2 | | 0 m m m + + U .
266
Prin ridicare la ptrat avem ecuaia
2 2
1 4 4 | | m m m m + + + sau m + 4|m| = 3 cu soluia
3
5
m i m = 1.
Se obine c
9 34
1
25 25
+ .

13. Funcia f are perioada T = 2 dac ( 2) ( ), f x f x x + Z.
Avem:
( ) ( )
( ) ( )
[ 2 ] [ ] 2
[ ] [ ] [ ]
2
( 2) ( 1) 3 ( 1) 1 3
2 2
( 1) 3 ( 1) 3 ( 1)
2 2
x x
x x x
x x
f x x a b x a b
x x
x a b a x a b a
+ + +
+ = + + + = + + + + =


= + + + + = + + + + =[ ]
( ) ( 1)
x
f x a = +
deci a = 0.
Rezult c
[ ]
( ) ( 1) ( ) 3
x
f x x b = + + .
Avem:
0
(1 0) ( 1) (1 ) 3 4 f b b + + + , iar (1 ) ( 1)[1 ] 3 f b b + + + i se obine c:
4 1 3 b b + + deci b = 1.
Aadar S = 0 1 = 1.
Rspuns corect b).

14. Continuitatea funciei n x
0
= 1
(1 0) , (1) , (1 0) 1 f p f m f q = = + = + deci 1 p m q = = + .
Derivabilitatea funciei n x
0
= 1

1
(1) lim , (1) 3
1
x
s d
x
p p
f f
x


= =

, deci p = 3 = m i q = 2.
Se obine S = m + p + q = 8.
Rspuns corect e).

15. a) x = 1 este asimptot vertical.
Asimptote oblice

2
2
( ) 3( 2)
lim lim 1
x x
f x x x
m
x
x x


, iar

2
3 6 2 6
lim lim 2
1 1 x x
x x x
n x
x x

+ +
= = =

.
Aadar dreapta y = x 2 este asimptot oblic spre +.

2
2
3( 2)
lim 1
x
x x
m
x x

, iar

2
3 6 4 6
lim lim 4
1 1
x x
x x x
n x
x x

j \ +

, (

( ,
.
Aadar dreapta y = x 4 este asimptot oblic spre .

b) Asimptote orizontale

2 2
2
2
1
lim ( ) lim ( 1 ) lim 0
1
x x x
x x
f x x x
x x


+

.
lim ( )
x
f x

+
267
Dreapta y = 0 este asimptot orizontal spre .

Asimptot oblic spre +

2 2
1 1
lim lim 1 2
x x
x x x
m
x x

j \
+
+
, (
( ,
iar
( )
2 2
2
1
lim 1 2 lim( 1 ) lim 0
1
x x x
n x x x x x
x x

+
+
.
Dreapta y = 2x este asimptot oblic spre +.

c) \{0, 1} D Z .
Asimptote verticale
Dreptele x = 0, x = 1 sunt asimptote verticale.

Asimptote oblice

3
2
( ) 3( 2)
lim lim 1
( 1)
x x
f x x x
m
x
x x


iar

3 2
2 2
3 6 3 6
lim( ( ) ) lim lim 1
x x x
x x x x
n f x mx x
x x x x

j \ + +

, (
( ,
.
Dreapta y = x + 1 este asimptot oblic spre +.

3
2
( ) 3( 2)
lim lim 1
( 1)
x x
f x x x
m
x
x x

+

, iar

3 2
2 2
3 6 3 6
lim lim 1
x x
x x x x
n x
x x x x

j \ + +

, (
( ,

Dreapta y = x + 1 este asimptot oblic spre .

16. a)
2
0 0
0 0
6 4ln 2 0 2 1
lim ( ) lim
2 0 0
x x
x x
x x x
f x
x

+ +
> >
+


( )
2 '
4
2 6
4ln 2
lim ( ) lim lim
2 2
L H
x x x
x
x bx x x
f x
x

+ +

+ +
= = = =;
b)
2 2 '
2 2
4
2 6
6 4ln 2 2 6 4 2 1
lim lim lim
4 4 2
2 4
L H
x x x
x
x x x x x x
m
x
x x

+ +
+ + + +
= = = = = iar

2
6 4ln 2 6 4ln 2
lim lim 3
2 2 2 x x
x x x x x x
n
x x

+ + +
= + = =


Asimptota oblic este 3
2
x
y + .

c) Panta tangentei trebuie s fie
1
2
m .
Se obine egalitatea
0
1
( )
2
f x = .
Avem c
( )
2
2
2 2
4
6 2 2 2(6 4ln 2)
2 8ln 12
( )
4 4
x x x x x
x x x
f x
x x
+ +
+
= = .
Din egalitatea
0
1
( )
2
f x = rexult ecuaia logaritmic 8ln 12 0 x cu soluia
3
2
x e .
268
17. Avem:
2
4ln 2
lim 1 1
x
x
m
x
x

j \

, (
( ,
, iar

( ) ( )
4ln 4ln
lim 2 lim 2 2
x x
x x
n x x
x x

+ .

Asimptota oblic spre + este y = x + 2.

Tangenta are panta
0
( ) f x i se obine egalitatea
0
( ) 1 f x .
Dar
2
1 ln
( ) 1 4
x
f x
x

.
Ecuaia
0
( ) 1 f x se scrie
0
2
0
1 ln
4 0
x
x

deci
0
x e .
Punctul de tangen este
( )
4
, 2 M e e
e
.

18. a) Avem
2
( 2)
2
3 lim 2 lim 2
1 1 x x
a x b
x ax b
n x a
x x
+
+ +
= = = =
+ +
, deci a = 5.
Aadar 5, a b Z.

b)
2
2 5
( ) , \{ 1}
1
x x b
f x D
x
+ +

+
Z .
Funcia poate avea dreapta x = 1 asimptot vertical dac 2 5 0 b + , deci dac 3 b .

19. Avem:
2 2
3
2 2
( )
3 ( ( 2) 2 )
x m
f x
x m x m
+

+ +
.
( ) f x are sens pe Z dac
2
( 2) 2 0, x m x m x + + Z.
Rezult c
2
( 2) 4(2 ) 0 m m = < i se obine c ( 2, 2) m .

20. a) Se obine
2
2 2
2 2
(1 )
1
lim lim (1 ) lim 0
1
x x
x
x x x
x ax
ax
e ax e
x e


j \ +
+
+
, (

( ,
.
b)
2
2
2 2 2
2 1
( ) 2 ,
(1 ) 1
x ax x a ax
f x e x D
x x
+ + +
= +

.
Se obine c (0) 2, (0) 1 f a f + i egalitatea 3( 2) 1 11 a + cu soluia a = 2.

21. Se obine
32 32 33 33 33 33 33 32
33 33 2
[33( 2) 33( 2) ][( 2) ( 2) ] [( 2) ( 2) ][33( 2) 33( 2) ]
( )
[( 2) ( 2) ]
x x x x x x x x
f x
x x
+ + + + + +
=
+

Rezult c
33
(0)
2
f , (2) 0, ( 2) 0 f f .
Aadar
33
2
T .

269
22. Din continuitatea n
0
0 x se obine c ln1 0 c .
Din derivabilitatea funciei n
0
0 x se obine c 1 = b, iar derivata este:
1
, 0
1 ( )
2 1, 0
x
x f x
ax x

>

T
.
Rezult c
0
2 1 1
(0) lim 2
d
x
ax
f a
x
+
= = i
0 0
1
1
1
(0) lim lim 1
( 1)
s
x x
x x
f
x x x

+


Aadar 2a = 1 i
1
2
a .

23. Continuitatea n x = 1 implic 1 0 a b c + + + .
Din derivabilitatea funciei f n
0
1 x avem (1) (1)
s d
f f .
Dar (1) 3 2
s
f a b + + , iar
1
( 1)
(1) lim 1
1
d
x
arctg x
f
x

.
Aadar 2 2 a b + .
Derivata funciei f se scrie:
2
2
3 2 2 2 , 1
( )
1
, 1
2 2
x ax a x
f x
x
x x

+ <

=
>

+
.
Se obine c
2
2
1 1 1
3( 1) 2 ( 1)
3 2 2 2 1
(1) lim lim lim 3( 1) 2 6 2
1 1
s
x x x
x a x
x ax a
f x a a
x x

+
+
+ + +

.
De asemenea
2
2
2 2
1 1 1
1
1
( 1) ( 1)
2 2
(1) lim lim lim 0
1
( 1)( 2 2) 2 2
d
x x x
x x
x x
f
x
x x x x x


+
= = = =

+ +
.
Aadar 6 2 0 a + i a = 3, apoi b = 4 i c = 2.

24. a) Avem
| | sin ( ) sin
( ) lim lim sin 0
s
x x
x x
x x x x
f
x x
< <

= = = =

.

( ) sin
( ) lim sin 0
d
x
x
x x
f
x
>

= = =

.
Aadar ( ) 0 f .

b)
( ) sin , sin ( ) cos ,
( ) , ( )
( ) sin , sin ( ) cos ,
x x x x x x x
f x f x
x x x x x x
+< + <

U U
.
Se obine:
sin ( ) cos
sin cos
( ) lim lim cos lim 1 lim 1 1 2
1
d
x x x x
x
x x x
x x
f x
x x

>
+
+ +

.
sin ( ) cos
( ) lim 2
s
x
x
x x x
f
x

<

+

.
Aadata f nu este de dou ori derivabil n x .

270
25. a) Funcia f este sum de funcie strict cresctoare pe , ( ( ) 4 , ( ) 2 1)
x x
h x g x + Z , deci
este funcie strict cresctoare i injectiv.
Funcia f este continu, iar lim ( ) , lim ( ) 0 0 1 1
x x
f x f x

=+ = + + = .
Din proprietatea lui Darboux se obine c mulimea valorilor funciei f este Im (1, ) f + ,
deci f este surjectiv.
n concluzie f este bijectiv i inversabil.

b) Fie f(x) = y deci 4 2 1
x x
y + + .
Cu notaia 2 0
x
t = > se obine ecuaia de gradul 2 n t:
2
1 0 t t y + + cu soluie acceptabil
1 4 3
2
y
t
+
.
Rezult c 2
x
t .
Aadar
1 1
2
1 4 3
: (1, ) , ( ) log
2
x
f f x
+
+ Z .
Avem
1
0
1
( ) (3)
( )
f
f x

unde
0
( ) 3 f x .
Din egalitatea
0 0
0
4 2 1 3 0
x x
x + + .
Astfel,
1 1 1 1
( ) (3)
(0) ln 4 ln 2 ln8
f
f

= = =
+
.

26. a)
( )
1 1 2 1
( )
2 1 2
f x
x x x
+
+ +
, deci
1
, 1
2
a c b .

b)
2 2 2
1 1 2 1
( )
2
( 1) ( 2)
f x
x x x
, ]
+
, ]
+ +
]
;
3 3 3 3 3 3
1 2 4 2 1 2 1
( )
2
( 1) ( 2) ( 1) ( 2)
f x
x x x x x x
, ]
+ +
, ]
+ + + +
]
.
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
... 2 ... ... 1
8
1 2 10 2 3 11 3 4 12 11 12
S
j \ j \ j \
+ + + + + + + + + + +
, ( , ( , (
( , ( , ( ,
.

27.
( )
3 2
0 0 0 0
3
1
sin 1
sin (cos 1)
cos sin cos 1
lim lim lim lim
tg
cos
x x x x
x
x x
x x x
x x
x x x
x
x= = = =

2
0 0
cos 1 sin 1
lim lim
2 2
x x
x x
x
x


.

28.
sin sin
0
0
( 1)
lim ln 1
sin
x x x
x
e e
e e
x x

= = =

.

271
29. Pentru n = 0, l = 0.
Pentru 1 nU este caz de nedeterminare
0
e
.
Aplicm regula lui LHospital.
1
0
sin
lim
n
x
x x
nx

= .
Pentru n = 1, 0 = ,
pentru n = 2,
0
sin 1
lim
2 2 x
x
x
= = .
Pentru 3 nU avem:
2 3
0 0
sin cos
lim lim
( 2)
n n
x x
x x
nx n n x= =

.
Pentru n = 3,
1
3

= , iar
pentru 4 nU ,
1
0

= deci nu se mai obine limit finit.


Aadar , 3 {0, 1, 2 } n i m = 6.

30. Notm
2 2
1 1 1 x t x t x t + + .

Rezult
2 2
( ) 4 4 9 6 | 2| | 3| ( ) | 1 2| | 1 3| E t t t t t t t f x x x + + + + + + +

5 2 1, ( 1, 3]
1, (3, 8)
2 1 9, [8, )
x x
x
x x
+

+ +

.
Avem
3 3 3
3 3
2(2 1) 2(3 )
5 2 1 1 1
(3) lim lim lim
3 3 2
( 3)(2 1)
s
x x x
x x
x x
x
f
x x
x x

< <
+
+
= = = =

+ +
, iar

3
1 1
(3) lim 0
3
d
x
f
x

, deci f nu este derivabil n


0
3 x .
Analog rezult c f nu este derivabil n
0
8 x .
Avem:
1 1
(3) , (3) 0, (8) 0, (8)
2 3
s d s d
f f f f .
Se obine
13 1 1
4 9 36
S + .

31.
3 2 3 2
3
3
3
0 0
4( 1) ( 3) 4( 1) ( 3)
(0) lim lim
x x
x x
e x x a x e x x a x
f
x
x

+ +
.
Limita de sus radical o calculm folosind regula lui LHospital. Avem:
2
2
0 0
4( 1) 3 2( 3) 4 6 2( 3) 4 2( 3)
lim lim
6 0
3
x x
x x
e x a x e x a a
l
x
x


+ +
= = = .
Se pune condiia 4 2( 3) a deci a = 5.
Rezult c
0
4 6 1
lim
6 3
x
x
e
l

.

32. Funcia este derivabil dac { 1, 1} a b . Se obine S = 4.

272
33. Funcia este derivabil pe Z dac a = 2e, b = e.
Rezult
, 1
( )
2 , 1
x
xe x
f x
ex e x

=
>
T
.
( 1) , 1
( )
2 , 1
x
x e x
f x
e x

+
=
>
T
i astfel, 2 10 20 A e e = = .

34.
2
2
1
2 1
lim
0
( 1)
n n
x
x x n a
l
x

deci este necesar ca a = 1.


Avem
2 2 2
2 1 1
1 1
2 (2 1) 2 ( 1)
2 2
lim lim
2( 1) 2
n n
n n
x x
n n x n n x
nx nx
l
x

2
2 (2 1) 2 ( 1)
2
n n n n
n

.

35.
4
4
5 5 5 5
5
6 6 5
0 0 0
5
5
ln(1 ) ln (1 )
1
lim lim lim
6
x x x
x
x
x x x x
x
a
x x x

+ +
+
+ +

4 3 4
5
2 4 5
0 0
ln( 1) ln( 1) ... ln ( 1)
1 1
lim lim 5
(1 )6
x x
x x x x x x
x
x x x x


+ + + + + +

+ = +
+


2 3 4
2
0 0
ln( 1) ln( 1) ln( 1) ln( 1) ln( 1)
lim lim 1
x x
x x x x x x
x x x x
x

, ]
+ + + + +
j \ j \ j \
+ + + + +
, ]
, ( , ( , (
( , ( , ( ,
, ]
]


0 0
1
1
1 5
0 5lim 5lim
2 2 ( 1) 2
x x
x x
x x x

+
+
+
.

36. Caz de nedeterminare

. Se obine cu regula lui lHospital


2 2 4
2 2 2 2 2
4 2
2
2 3 1
lim lim lim
2
3 2 2 3
x
x x x
x x x
x x x
x
x e
x e e x e x
x e e x e x
x e

+

+ + +
= = =

+ + +
+
.

37. a) Avem
( )
1 lim
x
f x
m a
x
= = = , deci a = 1.
Apoi
2
2 2
2 lim( ( ) ) lim lim 1
1 1
x x x
x bx bx x
n f x mx x b
x x

j \ + + + +
+
, (

( ,
, deci b = 1.

b)
2
2
( ) , \{1}
1
x x
f x x
x
+ +

Z .

c) Asimptotele sunt y = x + 2, i x = 1.
Triunghiul are vrfurile A(2, 0), B(1, 0), C (1, 3), iar
9
2
S .

273
39. Avem:
2
( ) [ (2 ) ],
x
f x e x x m m x

+ + Z.
Se obine
2 2
(2 ) 4 4 0, m m m m + + > Z.
Aadar ecuaia ( ) 0 f x are dou soluii distincte, iar din semnul funciei f se deduce c
are dou puncte de extrem.

40. a)
2
1
lim 4
x
ax bx cx
m a b
x

+ + +
= = + =

.
Pentru asimptota orizontal la se obine c:
2 2
2
2
( ) 1
1 lim ( 1) lim
1
x x
x b a cx
ax bx cx
bx cx ax

+ +
= + + + =
+ +

Se pune condiia
2
0 b a = i rezult c:
2
1
1 lim
4
1
x
cx c c
a b
bx cx ax

+


+ +
deci c = 4.
Din sistemul
2
4 a b
a b
+

se obine a = 2, b = 4.

b) Funcia f este
1
4 1,
2
( ) 2 | 2 1|
1
1,
2
x x
f x x x
x

+ +

<

U
.

41. Funcia este derivabil pe D i se obine c
2
2
4 2
( )
( 2)
bx x a
f x
bx
+ +

+
.
Condiia ( 8) 0 f , (4) 0 f conduce la sistemul
2 64 32
,
2 16 16
a b
a b
+

cu soluia
b = 1, a = 16, deci
2
16
( ) , : \{ 1}
2( 1)
x
f x f
x


+
Z Z .

42. a) Cele dou asimptote trebuie s fie asimptote verticale. Se pune condiia ca ecuaia
2
0 x x m + + s admit dou soluii reale diferite. Rezult c 1 4 0 m > deci
1
4
m< .

b)
3
2
( 1)
( ) , :
1
x
f x f
x x
+

+ +
Z Z. Graficul intersecteaz axele n A(0, 1) i B(1, 0).
Asimptote oblice.

3 3
2
2 2 2
( 1) ( 1)
2 2 1
lim 1, lim lim 2
( 1) 1 1
x x x
x x
x x
m n x
x x x x x x x

j \ + +
+ +

, (
+ + + + + +
( ,
deci dreapta
2 y x + este asimptot oblic la .

Studiul folosind derivatele

2 2
2 2
( 2)( 1)
( ) ,
( 1)
x x
f x x
x x
+ +
=
+ +
Z;
2 3
6 ( 1)
( ) ,
( 1)
x x
f x x
x x
+
=
+ +
Z.
274
Tabelul de variaie

x 1 0 +
( ) f x + + + 0 + + + + +
f(x)
+
( ) f x
0 + + + 0

i i


1
1
2
2
x
y

Graficul este tangent axei Ox n x = 1