Sunteți pe pagina 1din 30

Tema nr. 9 in tematica aprobata de U.N.B.R privind examnul pentru primirea in profesia de avocat: Drepturile i ndatoririle avocailor.

Sediul materiei:

Legea 51/1995 [Lege]: art 2, art 11, art 23, art 29 48, art 92 alin. (2); Statutul profesiei de avocat [Statut]: art 2 alin. (2), art 4 alin. (3), art 6 alin. (4), art 7 alin. (2) si (4), art 8 alin. (2), art 9, art 11, art 12 alin. (2), art 108 alin. (1), art 110, art 111, art 117, art 119 alin. (1), art 120, art 127, art 129, art 133, art 220 250, art 288 alin. (2), art 289, art 292 294, art 299 304, art 311 317, art 318, art 324.

Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana [Cod]: art 2.1.1., art 2.2., art 2.3., art 2.6., art 2.7., art 3.1.1., art 3.1.3., art 3.3., art 3.4., art 3.5., art 3.7., art 3.8., art 3.9., art 4.1., art 4.2., art 4.3., art 4.4., art 4.5., art 5.8., art 5.9.3.

Lege:

Art. 2 (1) In exercitarea profesiei avocatul este independent si se supune numai legii, statutului profesiei si codului deontologic. (2) Avocatul promoveaza si apara drepturile, libertatile si interesele legitime ale omului. (3) Avocatul are dreptul sa asiste si sa reprezinte persoanele fizice si juridice in fata instantelor autoritatii judecatoresti si a altor organe de jurisdictie, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor si institutiilor publice, precum si in fata altor persoane fizice sau juridice, care au obligatia sa permita si sa asigure avocatului desfasurarea nestingherita a activitatii sale, in conditiile legii. (4) Orice persoana are dreptul sa isi aleaga in mod liber avocatul. (5) In exercitarea dreptului de aparare avocatul are dreptul si obligatia de a starui pentru realizarea liberului acces la justitie, pentru un proces echitabil si intr-un termen rezonabil. Art. 11 Avocatul este dator sa pastreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost incredintata, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege. Art. 23 (1) Avocatul stagiar poate pune concluzii numai la judecatorie si poate asista ori reprezenta partea la organele si institutiile prevazute la art. 3. (2) Avocatii stagiari, dupa inscrierea in barou, au obligatia sa urmeze cursurile Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, in perioada de stagiu. (3) Avocatul definitiv are dreptul sa puna concluzii la toate instantele, cu exceptia Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Curtii Constitutionale, unde va putea pune concluzii daca are o vechime neintrerupta in profesie de cel putin 5 ani de la definitivare. (4) Avocatul definitiv este obligat sa frecventeze formele de pregatire profesionala continua

organizate de barou, Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor sau de formele de exercitare a profesiei, in conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat. Art. 29 (1) Avocatul inscris in tabloul baroului are dreptul sa asiste si sa reprezinte orice persoana fizica sau juridica, in temeiul unui contract incheiat in forma scrisa, care dobandeste data certa prin inregistrarea in registrul oficial de evidenta. (2) Avocatul, precum si clientul au dreptul sa renunte la contractul de asistenta juridica sau sa il modifice de comun acord, in conditiile prevazute de statutul profesiei. Renuntarea unilaterala a clientului nu constituie cauza de exonerare pentru plata onorariului cuvenit, pentru serviciile avocatiale prestate, precum si pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de avocat in interesul procesual al clientului. Art. 30 Avocatul are dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale profesiei, in conditiile prevazute in prezenta lege si in statut. Art. 31 (1) Pentru activitatea sa profesionala avocatul are dreptul la onorariu si la acoperirea tuturor cheltuielilor facute in interesul procesual al clientului sau. (2) In acest scop, avocatul poate sa isi deschida un cont bancar pentru incasarea onorariilor si altul pentru depunerea sumelor primite de la client pentru cheltuieli procesuale in interesul acestuia. Modul de administrare a sumelor predate de client avocatului, pentru cheltuieli procesuale in interesul sau, va fi stabilit prin conventia dintre avocat si client, in conditiile prevazute de statutul profesiei. (3) Contractul de asistenta juridica, legal incheiat, este titlu executoriu. Investirea cu formula executorie este de competenta judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla sediul profesional al avocatului. Restantele din onorarii si alte cheltuieli efectuate de avocat in interesul procesual al clientului sau se recupereaza potrivit dispozitiilor statutului profesiei. Art. 32 Contestatiile si reclamatiile privind onorariile se solutioneaza de decanul baroului. Decizia decanului poate fi atacata la consiliul baroului, a carui hotarare este definitiva. Art. 33 (1) Avocatii au propriul sistem de asigurari sociale. (2) Sistemul de asigurari sociale al avocatilor este reglementat prin lege si se bazeaza pe contributia acestora, precum si pe alte surse prevazute de lege ori de Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor. (3) Timpul servit in avocatura este considerat vechime in munca. (4) Avocatul are dreptul la recuperarea capacitatii de munca, in conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat. Art. 34 Constituie vechime in profesia de avocat perioada in care avocatul a exercitat functia de judecator,

procuror, notar, a indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ, precum si perioada in care acesta a fost suspendat din profesie in vederea exercitarii unei functii de demnitate publica sau a unei functii asimilate cu functia de demnitate publica. Art. 35 (1) Pentru asigurarea secretului profesional, actele si lucrarile cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau in cabinetul sau sunt inviolabile. Perchezitionarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului sau sau ridicarea de inscrisuri si bunuri nu poate fi facuta decat de procuror, in baza unui mandat emis in conditiile legii. (2) Nu vor putea fi ascultate si inregistrate, cu niciun fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale avocatului si nici nu va putea fi interceptata si inregistrata corespondenta sa cu caracter profesional, decat in conditiile si cu procedura prevazute de lege. Art. 36 (1) Contactul dintre avocat si clientul sau nu poate fi stanjenit sau controlat, direct sau indirect, de niciun organ al statului. (2) In cazul in care clientul se afla in stare de arest sau detentie, administratia locului de arest ori detentie are obligatia de a lua masurile necesare pentru respectarea drepturilor prevazute la alin. (1). Art. 37 Avocatul care profeseaza individual, cabinetele asociate, societatea civila profesionala si societatea profesionala cu raspundere limitata au dreptul la sediu profesional in circumscriptia baroului in care sunt inscrisi si la sedii secundare in alt barou din tara sau din strainatate unde sunt luati in evidenta. Art. 38 Ministerul Justitiei este obligat sa asigure spatiile necesare in vederea desfasurarii activitatii avocatilor in sediul instantelor judecatoresti. Art. 39 (1) In exercitarea profesiei avocatii sunt ocrotiti de lege, fara a putea fi asimilati functionarului public sau altui salariat. (2) Amenintarea savarsita impotriva avocatului in timpul exercitarii profesiei si in legatura cu aceasta se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. (3) Lovirea sau alte acte de violenta savarsite impotriva avocatului in conditiile alin. (2) se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. (4) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a partii vatamate, iar pentru faptele prevazute la alin. (3), si din oficiu. Retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala. (5) In cazul infractiunilor prevazute la alin. (2) si (3), savarsite impotriva sotului sau a unei rude apropiate a avocatului in scop de intimidare ori de razbunare in legatura cu exercitarea de catre avocat a profesiei, limitele speciale de pedeapsa prevazute de lege se majoreaza cu jumatate.

(6) Avocatul este obligat sa respecte solemnitatea sedintei de judecata, sa nu foloseasca cuvinte sau expresii de natura a aduce atingere autoritatii, demnitatii si onoarei completului de judecata, procurorului, celorlalti avocati si partilor ori reprezentantilor acestora din proces. (7) Avocatul nu raspunde penal pentru sustinerile facute oral sau in scris, in forma adecvata si cu respectarea prevederilor alin. (6), in fata instantelor de judecata, a organelor de urmarire penala sau a altor organe administrative de jurisdictie si numai daca aceste sustineri sunt in legatura cu apararea in acea cauza si sunt necesare stabilirii adevarului. (8) abrogat OUG 10/2011 (9) Nerespectarea de catre avocat a prevederilor alin. (6) si (7) constituie abatere disciplinara grava. Raspunderea disciplinara nu exclude raspunderea juridica penala sau civila, dupa caz. Art. 40 Avocatul este dator sa studieze temeinic cauzele care i-au fost incredintate, angajate sau din oficiu, sa se prezinte la fiecare termen la instantele de judecata sau la organele de urmarire penala ori la alte institutii, conform mandatului incredintat, sa manifeste constiinciozitate si probitate profesionala, sa pledeze cu demnitate fata de judecatori si de partile din proces, sa depuna concluzii scrise sau note de sedinta ori de cate ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta ori instanta de judecata dispune in acest sens. Nerespectarea imputabila a acestor indatoriri profesionale constituie abatere disciplinara. Art. 41 Avocatul este obligat sa acorde asistenta juridica in cauzele in care a fost desemnat din oficiu sau gratuit de catre barou. Art. 42 Avocatul este obligat sa se asigure pentru raspunderea profesionala, in conditiile stabilite prin statutul profesiei. Art. 43 Avocatul este obligat sa participe la toate sedintele convocate de consiliul baroului, la activitatile profesionale si la sedintele organelor de conducere din care face parte. Absentarea repetata si in mod nejustificat constituie abatere disciplinara. Art. 44 (1) Avocatul este obligat sa tina evidentele cerute de lege si de statut cu privire la cauzele in care sa angajat si sa achite cu regularitate si la timp taxele si contributiile stabilite pentru formarea bugetului baroului si a fondurilor Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania si ale filialelor. Bugetul U.N.B.R. este format din contributiile barourilor, stabilite conform legii si statutului profesiei. (2) Actele intocmite de avocat pentru tinerea evidentelor profesionale cerute de lege, precum si pentru legitimarea fata de terti a calitatii de reprezentant au forta probanta deplina pana la inscrierea in fals. Art. 45 Avocatul este obligat sa restituie actele ce i s-au incredintat persoanei de la care le-a primit.

Art. 46 (1) Avocatul nu poate asista sau reprezenta parti cu interese contrare in aceeasi cauza sau in cauze conexe si nu poate pleda impotriva partii care l-a consultat mai inainte in legatura cu aspectele litigioase concrete ale pricinii. (2) Avocatul nu poate fi ascultat ca martor si nu poate furniza relatii niciunei autoritati sau persoane cu privire la cauza care i-a fost incredintata, decat daca are dezlegarea prealabila, expresa si scrisa din partea tuturor clientilor sai interesati in cauza. (3) Calitatea de martor are intaietate fata de calitatea de avocat cu privire la faptele si imprejurarile pe care acesta le-a cunoscut inainte de a fi devenit aparator sau reprezentant al vreunei parti in cauza. (4) Daca a fost ascultat ca martor, avocatul nu mai poate desfasura nicio activitate profesionala in acea cauza. (5) Avocatul nu poate indeplini functia de expert sau de traducator in cauza in care este angajat aparator. Art. 47 (1) Avocatul este obligat sa poarte roba in fata instantelor judecatoresti. (2) Caracteristicile robei sunt cele stabilite prin statutul profesiei. (3) Purtarea robei in afara incintei instantei judecatoresti este interzisa, cu exceptia cazurilor in care avocatul este delegat de catre organele profesiei sa reprezinte baroul sau U.N.B.R. intr-o ocazie care impune aceasta tinuta. Art. 48 (1) Este interzis avocatului ca, in mod nemijlocit sau prin persoane interpuse, sa foloseasca procedee incompatibile cu demnitatea profesiei in scopul dobandirii clientelei. (2) De asemenea, este interzis avocatului sa foloseasca mijloace de reclama sau de publicitate in acelasi scop. Statutul stabileste cazurile si masura in care avocatul poate informa publicul cu privire la exercitarea profesiei sale. Art. 92 (2) Avocatul inscris in barou, cu drept de exercitare a profesiei, este obligat sa contribuie la constituirea fondului Casei de Asigurari a Avocatilor. Contributia nu poate fi mai mica decat suma stabilita de Consiliul U.N.B.R., astfel incat sa acopere nevoile curente de plata ale Casei de Asigurari a Avocatilor. Avocatii pot face parte si din alte forme de asigurari sociale.

Statut:

ART. 2 (2) n exercitarea dreptului la aprare recunoscut i garantat de Constituia Romniei, republicat, de lege, de pactele i de tratatele la care Romnia este parte, avocatul are dreptul i obligaia de a

strui, prin toate mijloacele legale, pentru realizarea liberului acces la justiie, pentru un proces echitabil i soluionat ntr-un termen rezonabil, indiferent de natura cauzei sau de calitatea prilor. ART. 4 (3) Avocatul are dreptul de a alege i de a fi ales n organele de conducere ale profesiei, n condiiile prevzute de Lege i de prezentul statut. ART. 6 (4) Relaiile dintre avocat i clienii si se bazeaz pe onestitate, probitate, corectitudine, sinceritate, loialitate i confidenialitate. Drepturile i obligaiile avocatului sunt prevzute de Lege, prezentul statut, codul deontologic i de contractul de asisten juridic legal ncheiat. ART. 7 (2) Avocatul, exercitnd drepturile care i sunt conferite de Lege i de prezentul statut, i ndeplinete ndatoririle i obligaiile fa de client n raporturile cu autoritile i instituiile n relaie cu care i asist sau i reprezint clientul, fa de profesia sa n general i fa de fiecare confrate n particular, precum i fa de public. Avocatul are ndatorirea de a-i ndeplini cu contiinciozitate, onoare i probitate profesional obligaiile fa de client, n raporturile cu persoanele fizice, cu autoritile i instituiile publice sau private, cu alte persoane juridice, cu ceilali avocai, precum i n relaia sa cu publicul n general. (4) Independena avocatului nu poate prejudicia interesele clientului su. Avocatul este dator s dea clientului sfaturi juridice corespunztoare legii i s acioneze numai n limitele legii, ale prezentului statut i ale codului deontologic, potrivit crezului su profesional. ART. 8 (2) Avocatul este dator s pstreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost ncredinat. ART. 9 (1) Obligaia de a pstra secretul profesional este absolut i nelimitat n timp. Obligaia se ntinde asupra tuturor activitilor avocatului, ale asociailor si, ale avocailor colaboratori, ale avocailor salarizai din cadrul formei de exercitare a profesiei, inclusiv asupra raporturilor cu ali avocai. (2) Obligaia de a pstra secretul profesional revine i persoanelor cu care avocatul conlucreaz n exercitarea profesiei, precum i salariailor si. Avocatul este dator s le aduc la cunotin aceast obligaie. (3) Obligaia de a pstra secretul profesional revine tuturor organelor profesiei de avocat i salariailor acestora cu privire la informaiile cunoscute n exercitarea funciilor i atribuiilor ce le revin. ART. 11 n raporturile cu instanele judectoreti, cu Ministerul Public, cu celelalte autoriti i instituii publice, cu persoanele juridice i persoanele fizice cu care vine n contact, avocatul este dator s aib un comportament demn, civilizat i loial.

ART. 12 (2) Toi avocaii au dreptul i ndatorirea de a participa la formele de pregtire profesional stabilite de ctre organele profesiei. ART. 108 (1) Dreptul avocatului de a asista, a reprezenta ori a exercita orice alte activiti specifice profesiei se nate din contractul de asisten juridic, ncheiat n form scris ntre avocat i client ori mandatarul acestuia. ART. 110 Avocatul trebuie s depun toat diligena pentru aprarea libertilor, drepturilor i intereselor legitime ale clientului. ART. 111 Avocatul este dator s i sftuiasc clientul cu promptitudine, n mod contiincios, corect i cu diligen. Avocatul i informeaz clientul cu privire la evoluia cazului ce i-a fost ncredinat. ART. 117 Cu excepia unui acord ntre pri, avocatul trebuie s se abin a se ocupa de cauzele tuturor clienilor implicai, atunci cnd se ivete un conflict de interese, cnd avocatul apreciaz c nu poate asigura aprarea drepturilor i intereselor legitime ale fiecrui client n parte, cnd secretul profesional risc s fie violat sau cnd independena sa risc s fie lezat. ART. 119 (1) Avocatul este obligat s se asigure de rspundere profesional. ART. 120 (1) Avocatul este obligat s verifice identitatea exact a clientului su ori a persoanei care i ncredineaz cazul. (2) n exercitarea activitii fiduciare, precum i n orice situaie n care avocaii sunt autorizai s administreze ori s gestioneze fondurile clienilor, acestora le este interzis s primeasc sau s administreze ori s gestioneze fonduri care nu corespund n mod riguros mandatului sau gestiunii ncredinate. (3) Cnd particip la o operaie juridic, avocatul are obligaia de a se retrage din cauz de ndat ce suspecteaz n mod serios c respectiva operaie ar avea drept rezultat o splare de bani i cnd clientul nu nelege s renune la operaia n sine. ART. 127 (1) Pentru activitatea sa profesional avocatul are dreptul la onorariu i la acoperirea tuturor cheltuielilor fcute n interesul clientului su. (2) Onorariile vor fi stabilite n raport cu dificultatea, amploarea sau durata cazului. (3) Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre urmtoarele elemente: a) timpul i volumul de munc solicitat pentru executarea mandatului primit sau a activitii cerute de client; b) natura, noutatea i dificultatea cazului;

c) importana intereselor n cauz; d) mprejurarea c acceptarea mandatului acordat de client l mpiedic pe avocat s accepte un alt mandat din partea unei alte persoane, dac aceast mprejurare poate fi constatat de client fr investigaii suplimentare; e) notorietatea, titlurile, vechimea n munc, experiena, reputaia i specializarea avocatului; f) conlucrarea cu experi sau ali specialiti, impus de natura, obiectul, complexitatea i dificultatea cazului; g) avantajele i rezultatele obinute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat; h) situaia financiar a clientului; i) constrngerile de timp n care avocatul este obligat de mprejurrile cauzei s acioneze pentru a asigura servicii legale performante. ART. 129 (1) Onorariile pot fi stabilite astfel: a) onorarii orare; b) onorarii fixe (forfetare); c) onorarii de succes; d) onorarii formate din combinarea criteriilor prevzute la lit. a) c). (2) Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sum fix de uniti monetare cuvenit avocatului pentru fiecare or de servicii profesionale pe care le presteaz clientului. (3) Onorariul fix (forfetar) const ntr-o sum fix cuvenit avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care l presteaz ori, dup caz, le presteaz clientului. (4) Onorariul orar i fix (forfetar) se datoreaz avocatului indiferent de rezultatul obinut prin prestarea serviciilor profesionale. (5) Avocatul poate s primeasc de la un client onorarii periodice, inclusiv sub form forfetar. (6) Avocatul are dreptul ca n completarea onorariului fixat s solicite i s obin i un onorariu de succes, cu titlu complementar, n funcie de rezultat sau de serviciul furnizat. Onorariul de succes const ntr-o sum fix sau variabil stabilit pentru atingerea de ctre avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit mpreun cu onorariul orar sau fix. (7) n cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat dect n legtur cu latura civil a cauzei. ART. 133 (1) n cazul n care se angajeaz s asiste i/sau s reprezinte un client ntr-o procedur legal, avocatul i asum obligaii de diligen. (2) Avocatul trebuie s asiste i s reprezinte clientul cu competen profesional, prin folosirea cunotinelor juridice adecvate, a abilitilor practice specifice i prin pregtirea rezonabil necesar pentru asistarea sau reprezentarea concret a clientului. (3) Avocatul este obligat s se abin s se angajeze ori de cte ori nu poate acorda o asisten i o

reprezentare competente. (4) Asistarea i reprezentarea clientului impun diligen profesional adecvat, pregtirea temeinic a cauzelor, dosarelor i proiectelor, cu promptitudine, potrivit naturii cazului, experienei i crezului su profesional. (5) n situaii i mprejurri care prezint caracter de urgen pentru salvgardarea i/sau protejarea drepturilor i intereselor clientului, avocatul poate asista i angaja clientul chiar i n msura n care n acel moment nu posed o competen profesional adecvat cu natura cauzei, dac prin ntrziere s-ar aduce atingere drepturilor i intereselor clientului. n astfel de situaii avocatul se va limita doar la ceea ce n mod rezonabil este necesar potrivit cu circumstanele i cu prevederile legale. (6) Competena profesional adecvat presupune analiza i cercetarea atent a mprejurrilor de fapt, a aspectelor legale ale problemelor juridice incidente n situaia de fapt, pregtirea adecvat i adaptarea permanent a strategiei, tacticilor, tehnicilor i metodelor specifice n raport cu evoluia cauzei, a dosarului sau a lucrrii n care avocatul este angajat. ART. 220 (1) Avocatul nscris n tabloul avocailor cu drept de exercitare a profesiei are dreptul s exercite activitile specifice profesiei potrivit Legii, prezentului statut, codului deontologic i regulamentului baroului din care face parte. (2) Persoana primit n profesia de avocat nu poate exercita profesia dect dup emiterea deciziei de primire n barou i nscrierea n tabloul avocailor cu drept de exercitare a profesiei. ART. 221 (1) Dreptul avocatului de a asista, de a reprezenta ori de a exercita orice alte activiti specifice profesiei se nate din contractul de asisten juridic, n conformitate cu dispoziiile prezentului statut. Contractul prevede n mod expres obiectul i limitele mandatului primit, precum i onorariul stabilit. (2) n lipsa unor prevederi contrare, avocatul poate s efectueze orice act specific profesiei pe care l consider necesar pentru promovarea drepturilor i intereselor legitime ale clientului. ART. 222 (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat au dreptul s i stabileasc sediul profesional numai n circumscripia baroului n care este nscris n tabloul avocailor cu drept de exercitare a profesiei oricare dintre avocaii titulari sau asociai. (2) Avocatul i exercit profesia la sediul principal, la sediile secundare, precum i la biroul/birourile de lucru avizat/avizate de consiliul baroului. (3) Consiliul baroului poate aproba deschiderea unuia sau mai multor birouri de lucru n orice localitate din circumscripia sa. ART. 223 (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat au dreptul s i stabileasc sedii secundare n circumscripiile barourilor din care nu fac parte.

(2) nfiinarea sediilor secundare se aprob, la cerere, de consiliul baroului n circumscripia cruia urmeaz s se deschid sediul secundar. Cererea va meniona: forma de exercitare a profesiei, adresa sediului secundar, motivul deschiderii acestuia, avocaii care i vor desfura activitatea la sediul secundar i vechimea acestora n profesie. (3) Decizia de aprobare a cererii de nfiinare a sediului secundar se comunic baroului de la sediul principal. (4) Decizia de respingere a cererii de nfiinare a sediului secundar poate fi atacat la Consiliul U.N.B.R., n termen de 15 zile de la comunicare. (5) n urma aprobrii cererii de nfiinare a sediului secundar, avocatul/avocaii va/vor achita taxa de nscriere i contribuia la bugetul baroului pe raza cruia funcioneaz sediul secundar, separat de taxele pltite la baroul la care i are/au sediul principal. Contribuia la fondul Casei de Asigurri a Avocailor, denumit n continuare C.A.A., se achit de fiecare membru al C.A.A. la filial a C.A.A. de pe lng baroul la care este nscris sediul principal. (6) n cazul acelor forme de exercitare a profesiei de avocat a cror activitate se desfoar preponderent n circumscripia unui barou situat pe raza unei alte curi de apel dect aceea n care se afl situat sediul lor principal, stabilirea unui sediu secundar n circumscripia celui dinti barou este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaii constituie abatere disciplinar grav. n sensul dispoziiilor prezentului alineat, o activitate va fi considerat a fi desfurat preponderent pe raza altui barou dac aceasta genereaz majoritatea angajamentelor profesionale ncheiate n decursul unui semestru calendaristic de ctre respectiva form de exercitare a profesiei. n acest caz, forma de exercitare a profesiei are obligaia de a solicita aprobarea deschiderii sediului secundar n termen de cel mult 15 zile de la nceperea urmtorului semestru. ART. 224 Avocatul are dreptul s refuze contactul cu clientul n prezena reprezentantului organului de urmrire penal sau de cercetare penal ori a oricrei autoriti publice, precum i n cazul n care exist sau are cunotin de existena unui sistem de control al contactului cu clientul. ART. 225 (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat au dreptul s utilizeze tampil, pe care o vor aplica pe actele emise. tampila va cuprinde obligatoriu urmtoarele meniuni: Uniunea Naional a Barourilor din Romnia, baroul din care avocatul face parte i denumirea formei de exercitare a profesiei, potrivit modelului prevzut n anexa nr. XXI. (2) Actele oricrei forme de exercitare a profesiei poart antet, care va conine: denumirea acesteia, sediul profesional principal, sediile secundare, birourile de lucru i, dup caz, telefonul, telefaxul, adresa de internet i de e-mail, compunerea nominal a membrilor acesteia, meniuni privind raporturile de conlucrare i asociere profesional. (3) Avocaii pot utiliza paraf profesional. Aceasta va cuprinde denumirea formei de exercitare a profesiei din care face parte avocatul, numele i prenumele avocatului, precum i meniunea avocat stagiar sau avocat definitiv, dup caz, potrivit anexei nr. XXIII.

(4) Pentru actele ntocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege se aplic parafa al crei model este prevzut n anexa nr. XXIV. ART. 226 (1) Avocatul are dreptul la recuperarea capacitii de munc prin una sau mai multe perioade de repaus n fiecare an. n perioada de repaus avocatul nu presteaz activitile sale profesionale obinuite. (2) Fiecare form de exercitare a profesiei este liber s stabileasc perioadele de repaus anual pentru fiecare avocat care activeaz n cadrul su. (3) Fiecare form de exercitare a profesiei are obligaia de a notifica n prealabil baroului n tabloul cruia este nscris, prin orice form de comunicare care permite confirmarea expedierii, nceperea i durata estimat a fiecrei perioade de repaus pentru fiecare avocat, n scopul evidenei. (4) Cheltuielile cu recuperarea capacitii de munc efectuate de avocat includ, nelimitativ, costurile transportului, cazrii, meselor, tratamentului de refacere etc. Toate aceste cheltuieli sunt necesare pentru exercitarea corespunztoare a profesiei i sunt deductibile n condiiile legii. (5) Dac prin prevederile contractului de asisten juridic s-a acordat avocatului dreptul de a fi substituit, n perioadele de repaus anual avocatul are obligaia s asigure substituirea sa pentru acele activiti profesionale care nu sufer amnare sau pentru cele n legtur cu care amnarea prejudiciaz interesele clientului. ART. 227 (1) Exerciiul liber al profesiei, demnitatea, contiina, independena, probitatea, umanismul, onoarea, loialitatea, delicateea, moderaia, tactul i sentimentul de confraternitate sunt principii eseniale ale profesiei de avocat i constituie ndatoriri ale acesteia. (2) Avocatul este obligat s respecte aceste principii n activitatea sa profesional, precum i n viaa privat. ART. 228 (1) Sediul profesional i celelalte spaii n care avocatul i desfoar activitatea profesional trebuie s asigure pstrarea secretului profesional. (2) Secretul profesional vizeaz toate informaiile i datele de orice tip, n orice form i pe orice suport, furnizate avocatului de ctre client n scopul acordrii asistenei juridice i n legtur cu care clientul a solicitat pstrarea confidenialitii, precum i orice documente redactate de avocat care conin sau se fundamenteaz pe informaiile ori datele furnizate de client n scopul acordrii asistenei juridice i a cror confidenialitate a fost solicitat de client. (3) n scopul asigurrii secretului profesional, avocatul pstreaz lucrrile numai la sediul profesional sau n spaiile avizate n acest sens de consiliul baroului. Sediul profesional poate fi situat i n locuina avocatului. (4) Actele i lucrrile cu caracter profesional sunt inviolabile. Pentru asigurarea secretului profesional, avocatul are obligaia s se opun percheziionrii domiciliului, a sediului profesional principal, secundar i a biroului de lucru, precum i percheziiei corporale, cu privire la actele sau

lucrrile cu caracter profesional aflate n locurile sus-menionate ori asupra sa. (5) Avocatul este obligat s se opun i ridicrii nscrisurilor i bunurilor constnd n acte i lucrri cu caracter profesional, dac nu sunt ndeplinite condiiile art. 35 din Lege. Avocatul are obligaia ca, de ndat, s l ncunotineze despre cele ntmplate pe decanul baroului. ART. 229 (1) Avocatul este obligat s studieze temeinic cauzele ce i-au fost ncredinate, s se prezinte la fiecare termen stabilit de instanele de judecat, de organele de urmrire penal sau de alte instituii i s manifeste contiinciozitate i probitate pentru ndeplinirea mandatului ncredinat. (2) Avocatul nu este obligat s motiveze refuzul prelurii unui caz ce se propune a-i fi ncredinat, dac acesta nu corespunde crezului su profesional, cu excepia dosarelor repartizate obligatoriu sau a gratuitilor. Pentru acelai motiv, avocatul poate denuna unilateral o prestaie n curs de executare deja angajat. (3) Avocatul este obligat s respecte solemnitatea edinelor de judecat i s pledeze cu demnitate. Avocatului i este interzis s foloseasc expresii care ar putea leza instana i participanii la proces, att n edina de judecat, ct i n afara acesteia. (4) Ori de cte ori este necesar, n raport cu natura i cu dificultatea cauzei, avocatul are obligaia s depun note de edin sau concluzii scrise, din proprie iniiativ ori la cererea instanei de judecat. ART. 230 (1) Avocatul are obligaia s acorde, atunci cnd este desemnat, asisten juridic gratuit. Avocatul nscris n registrul de asisten judiciar are obligaia, atunci cnd este desemnat, s acorde asisten judiciar n formele prevzute de art. 71 alin. (1) din Lege. (2) Cauzele vor fi repartizate cu precdere avocailor stagiari i tinerilor avocai, cu respectarea competenei profesionale prevzute de Lege. Refuzul nejustificat de a acorda asisten juridic gratuit constituie abatere disciplinar, comisia de disciplin urmnd a fi sesizat n condiiile dispoziiilor art. 277 287. (3) Avocaii pensionari care continu activitatea nu se pot nscrie n registrul de asisten judiciar. ART. 231 (1) Avocatul are obligaia s se asigure pentru rspunderea profesional, n temeiul art. 42 din Lege. (2) Prin rspundere profesional se nelege acoperirea daunelor efective suferite de client i rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului statut i a regulilor deontologice. (3) Asigurarea de rspundere profesional cu caracter minim obligatoriu se ncheie cu respectarea urmtoarelor reguli: a) avocatul stagiar se asigur pentru un risc asigurat n valoare de minimum 3.000 euro anual; b) avocatul definitiv se asigur pentru un risc asigurat n valoare de minimum 6.000 euro anual. (4) Asigurarea pentru rspundere profesional va fi ncheiat cel mai trziu pn la data de 15 decembrie a anului anterior celui pentru care se ncheie i va fi n mod obligatoriu rennoit anual. Polia de asigurare, a crei copie este certificat de avocat, va fi depus la secretariatul baroului cel

mai trziu la data de 28 decembrie a fiecrui an. (5) Societatea civil profesional i societatea profesional cu rspundere limitat pot ncheia asigurare profesional n care s fie cuprini toi avocaii care i exercit profesia n calitate de asociai, colaboratori sau salarizai n interiorul profesiei. (6) Primele de asigurare profesional achitate de avocat sau de formele de exercitare a profesiei reprezint cheltuieli profesionale obligatorii, legal datorate, integral deductibile pentru anul fiscal n curs, n condiiile legii. (7) Nendeplinirea obligaiilor prevzute n prezentul articol atrage nenscrierea n tabloul anual al avocailor cu drept de exercitare a profesiei. ART. 232 (1) Avocatul care face parte din organele de conducere ale profesiei are obligaia s participe la edinele acestora. (2) Avocatul are obligaia s participe la activitile hotrte de consiliul baroului i aduse la cunotin prin convocare sau prin anunuri afiate la sediile instanelor din circumscripia baroului respectiv. (3) Absena nejustificat de la activitile prevzute la alin. (1) i (2) constituie abatere disciplinar grav. ART. 233 (1) n activitatea sa profesional, avocatul poate folosi ca mijloc de prob copii ale actelor ncredinate de client, pstrnd actele originale n vederea prezentrii la cererea instanei. (2) La cerere, avocatul este obligat s restituie actele originale care i-au fost ncredinate persoanei de la care le-a primit. n acest sens, avocatul va ntocmi un proces-verbal semnat de client sau le va expedia prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire i cu coninut declarat. ART. 234 (1) Avocatul are obligaia s depun toate diligenele necesare pentru ndeplinirea serviciului profesional ce i-a fost ncredinat. (2) n cazul n care avocatul este mpiedicat s ndeplineasc serviciul profesional, i va asigura substituirea, inclusiv printr-un avocat care i desfoar activitatea ntr-o alt form de exercitare a profesiei, dac n prealabil obine acordul clientului n acest scop. Modelul delegaiei de substituire este prevzut la anexa nr. V. Prevederile art. 122 alin. (4) se aplic n mod corespunztor i formularului delegaiei de substituire. (3) Pentru activitatea de substituire, avocatul care preia cauza are dreptul la onorariul corespunztor activitii depuse, n condiiile nelegerii dintre avocai. ART. 235 (1) Potrivit Legii, avocatul are obligaia s achite, la termenul stabilit, taxele i contribuiile la formarea bugetului baroului, al bugetului U.N.B.R. i al bugetului sistemului de asigurri al avocailor. (2) Cuantumul i termenul de plat a taxelor i contribuiilor prevzute la alin. (1) se stabilesc prin

decizie a baroului, respectiv a Consiliului U.N.B.R. i se aduc la cunotina avocailor nscrii n tabloul avocailor cu drept de exercitare a profesiei n maximum 15 zile de la data adoptrii acestora. Contribuiile ctre bugetul asigurrilor sociale nu pot fi mai mici dect suma stabilit de Consiliul U.N.B.R., care va ine seama de cerina acoperirii nevoilor curente de plat ale C.A.A. (3) La stabilirea contribuiei avocailor la bugetului baroului, consiliul baroului va lua n considerare contribuia la formarea bugetului U.N.B.R. Contribuia baroului la formarea bugetului U.N.B.R. se vireaz lunar, la termenul stabilit de Consiliul U.N.B.R., n contul special constituit n acest scop. (4) Depirea termenului de plat a contribuiilor prevzute n prezentul articol atrage suspendarea calitii de avocat, n condiiile legii. (5) Distinct de msura suspendrii calitii de avocat, depirea termenului de plat a contribuiilor prevzute de prezentul articol atrage obligaia de plat a majorrilor de ntrziere n cuantum de 0,15% pentru fiecare zi de ntrziere, aplicat la suma datorat. ART. 236 (1) Avocatul are obligaia s poarte rob, n condiiile Legii, n faa tuturor instanelor judectoreti, precum i n faa Curii Constituionale din Romnia. (2) Roba poate fi purtat i n faa instanelor judectoreti din alte state, cu respectarea condiiilor impuse de legislaia naional a statului n cauz, precum i n faa jurisdiciilor internaionale a cror activitate poate fi asimilat cu cea a instanelor judectoreti, cu respectarea condiiilor impuse de normele specifice ale acestor jurisdicii. (3) Modelul i caracteristicile robei i ale accesoriilor acesteia sunt cele descrise n anexa nr. XXV. ART. 237 (1) Avocatul are obligaia s poarte insign i s dein legitimaie de avocat, cu care se identific n faa instanelor judectoreti, a organelor de urmrire penal, a autoritilor cu atribuii jurisdicionale, a notarilor publici i a executorilor judectoreti, a organelor administraiei publice i a instituiilor publice, precum i a altor persoane juridice i fizice, inclusiv n faa avocailor, cu care intr n contact n exercitarea activitilor sale. (2) Modelul legitimaiei i al insignei de avocat sunt prevzute n anexele nr. XXVI i XXVII. ART. 238 (1) Avocatul are obligaia s foloseasc att n mod direct, ct i indirect numai procedee oneste n scopul dobndirii clientelei. (2) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei sunt reglementate n subseciunea a 4-a a prezentei seciuni. ART. 239 (1) nscrisurile ntocmite de avocat pentru organizarea activitii i legitimarea sa fa de teri au for probant deplin pn la nscrierea n fals; dac nu s-a prevzut altfel prin prezentul statut, acestea vor purta semntura avocatului i tampila formei de exercitare a profesiei n care i desfoar activitatea. (2) Avocatul este obligat s in urmtoarele evidene:

a) contractele de asisten juridic; b) registrul de eviden a contractelor de asisten juridic, al crui model este prezentat n anexa nr. XVII; c) registrul de nregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea prilor, coninutul i data actelor, n condiiile art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege, al crui model este prezentat n anexa nr. XVIII; d) registrul de nregistrare a activitilor fiduciare, n condiiile art. 3 alin. (1) lit. g) din Lege, al crui model este prezentat n anexa nr. XIX; e) registrul de nregistrare a prilor de interes, a prilor sociale i/sau a aciunilor societilor, n condiiile art. 3 alin. (1) lit. h) din Lege, al crui model este prezentat n anexa nr. XX. (3) Au caracterul actelor prevzute la alin. (1) i urmtoarele nscrisuri ntocmite de avocat: a) mputernicirea avocaial; b) delegaia de substituire; c) contractul de colaborare; d) contractul de salarizare n interiorul profesiei; e) contractul de grupare a cabinetelor individuale. (4) Consiliul baroului, printr-un consilier delegat, poate verifica evidenele prevzute la alin. (2) lit. b) e), n vederea stabilirii modului n care avocatul i ndeplinete obligaiile stabilite de Lege, de prezentul statut i de statutul C.A.A. Nerespectarea de ctre avocat a prezentrii evidenelor solicitate reprezint abatere disciplinar. (5) n cazul unei anchete disciplinare, verificarea evidenelor prevzute la alin. (2) lit. a) se face numai de decan sau de consilierul desemnat n acest scop. ART. 240 (1) Orice avocat care intr n conflict cu un alt avocat este obligat s l informeze pe decanul baroului, care va soluiona conflictul potrivit regulilor prevzute la seciunea a 2-a. (2) Conflictele avocatului cu magistraii sau cu alte autoriti publice se aduc de ndat de ctre acesta la cunotina decanului baroului, care va decide asupra msurilor ce trebuie luate. (3) n cazul n care un conflict intervenit ntre avocai aparinnd unor barouri diferite nu a putut fi soluionat de decanii respectivelor barouri, acetia desemneaz un al treilea decan. Conflictul va fi soluionat prin acordul comun al celor 3 decani sau al delegailor acestora, reunii ntr-o adunare deliberativ cu caracter colegial. Decanii interesai vor supraveghea aplicarea soluiei date. ART. 241 Avocatul este obligat s prezinte clientului, la cerere, situaia privind cheltuielile efectuate pentru ndeplinirea serviciului profesional ce i-a fost ncredinat i a cror rambursare o solicit. ART. 242 (1) Avocatul are obligaia s se abin de la exercitarea oricrei activiti profesionale n cazul n care exist sau survine un conflict de interese. (2) Nerespectarea acestei obligaii constituie abatere disciplinar grav.

ART. 243 (1) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este destinat s asigure publicului informaii cu privire la activitatea desfurat de acestea. Publicitatea trebuie s fie veridic, s respecte secretul profesional i s fie realizat cu demnitate i pruden. (2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, toate meniunile laudative sau comparative i toate indicaiile referitoare la identitatea clienilor sunt interzise. (3) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclam n scopul dobndirii de clientel. ART. 244 (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat pot utiliza una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv: a) plasarea unei firme; b) anunuri de publicitate potrivit prezentului statut; c) anunuri i meniuni n anuare i cri de telefon; d) invitaii, brouri i anunuri de participare la conferine, colocvii etc., profesionale i de specialitate; e) corespondena profesional i cri de vizit profesionale; f) adresa de internet. (2) Nu este permis utilizarea urmtoarelor mijloace de publicitate: a) oferirea serviciilor prin prezentare proprie sau prin intermediar la domiciliul ori reedina unei persoane sau ntr-un loc public; b) propunerea personalizat de prestri de servicii efectuat de o form de exercitare a profesiei, fr ca aceasta s fi fost n prealabil solicitat n acest sens; c) acordarea de consultaii i/sau redactarea de acte juridice, realizate pe orice suport material, precum i prin orice alt mijloc de comunicare n mas, inclusiv prin emisiuni radiofonice sau televizate. ART. 245 (1) Firma trebuie s aib dimensiunile maxime de 40 x 60 cm i va fi amplasat la intrarea imobilului i/sau a spaiului ocupat n care forma de exercitare a profesiei i are sediul profesional principal sau secundar ori biroul de lucru. (2) Firma cuprinde meniunile prevzute n anexa nr. XXII, gravate pe suport metalic. ART. 246 (1) Formele de exercitare a profesiei pot publica anunuri n mica sau n marea publicitate numai n presa scris, cu ocazia stabilirii ori a schimbrii sediului profesional, a sediului secundar i/sau a biroului de lucru, precum i a modificrii formelor acestora. (2) n cazul n care anunul se face prin presa scris, dimensiunile sunt de maximum 6 x 9 cm. (3) Anunurile publicate n anuarele profesionale privesc activitatea formelor de exercitare a profesiei, numele i principalele domenii n care avocaii i desfoar activitatea.

ART. 247 (1) Invitaiile i anunurile de participare la ntruniri i colocviile de specialitate pot meniona denumirea formei de exercitare a profesiei i baroul din care aceasta face parte. (2) n vederea participrii la manifestrile menionate la alin. (1), formele de exercitare a profesiei pot edita brouri de prezentare general, ale cror form i coninut trebuie transmise, n prealabil, consiliului baroului, n vederea autorizrii comunicrii acestora ctre public. (3) Broura de prezentare general nu poate face referire la: a) numele clienilor formei de exercitare a profesiei. Prin excepie, broura poate indica doar numele clienilor care i-au dat acordul n acest sens; b) activiti care nu au legtur cu exercitarea profesiei. (4) Formele de exercitare a profesiei pot difuza brouri de prezentare general ctre toate categoriile de public. Difuzarea poate fi realizat numai de ctre forma de exercitare a profesiei, fr posibilitatea de a le depune n locurile publice sau de a le transmite terilor n vederea difuzrii, cu excepia serviciilor potale. ART. 248 (1) Corespondena formei de exercitare a profesiei poate cuprinde: a) numrul de telefon, telefax, adresa de internet i adresa electronic (e-mail); b) indicarea sediului principal i, dup caz, a sediului secundar i/sau a biroului de lucru; c) sigla formei respective de exercitare a profesiei, avizat n prealabil de consiliul baroului. (2) Crile de vizit profesionale ale avocatului care i desfoar activitatea n cadrul formei respective de exercitare a profesiei pot cuprinde meniunile permise corespondenei, precum i titlul de asociat, colaborator sau salarizat i, dac este cazul, titlurile tiinifice i/sau profesionale dobndite n ar sau n strintate. ART. 249 (1) Formele de exercitare a profesiei pot avea adres proprie de internet, care poate cuprinde meniuni referitoare la activitatea desfurat, precum i cele permise corespondenei. (2) Coninutul i modul de prezentare a adresei de internet se avizeaz, n prealabil, de consiliul baroului i trebuie s respecte demnitatea i onoarea profesiei, precum i secretul profesional. (3) Adresa de internet nu poate cuprinde nicio intercalare cu caracter de reclam sau meniune publicitar pentru un produs ori serviciu diferit de activitile prevzute la art. 3 alin. (1) din Lege. (4) Adresa de internet nu poate conine legturi ctre alte adrese de internet (linkuri) al cror coninut ar fi contrar principiilor eseniale ale profesiei de avocat. (5) Pentru ndeplinirea condiiilor menionate la alin. (4), forma de exercitare a profesiei deintoare a adresei de internet trebuie s asigure n mod regulat vizitarea i evaluarea paginilor proprii i a paginilor la care este permis accesul pe baza legturilor realizate prin intermediul adresei proprii i trebuie s dispun fr ntrziere eliminarea lor, dac coninutul i forma acestora sunt contrare principiilor eseniale privind exercitarea profesiei de avocat.

ART. 250 Nerespectarea obligaiilor prevzute de Lege i de prezentul statut privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat constituie abatere disciplinar grav. ART. 288 (2) Stagiul este obligatoriu i efectiv, cu excepia situaiilor prevzute de lege. ART. 289 (1) n vederea pregtirii i formrii profesionale iniiale, avocaii stagiari sunt obligai s urmeze cursurile I.N.P.P.A., n condiiile stabilite de U.N.B.R. (2) n decursul perioadei de stagiu, pregtirea i formarea profesional iniial a avocailor stagiari se realizeaz i prin: a) ndrumare i formare profesional n cadrul formei de exercitare a profesiei cu care avocatul stagiar se afl n raporturi contractuale de colaborare sau n calitate de salarizat n interiorul profesiei; b) conferine de stagiu organizate de consiliul baroului, conform unei programe stabilite de I.N.P.P.A.; c) alte forme de pregtire profesional realizate n cadrul unor instituii agreate de U.N.B.R. (3) n exercitarea atribuiilor prevzute de art. 66 lit. f), g) i h) din Lege, Consiliul U.N.B.R., la propunerea I.N.P.P.A. i a barourilor, ntocmete i aprob: a) cadrul unitar al programelor de nvmnt pentru pregtirea profesional a avocailor stagiari, n cadrul conferinelor de stagiu organizate de barouri; b) programele i planul de nvmnt propuse de I.N.P.P.A.; c) cota care se vireaz de ctre barouri ctre I.N.P.P.A. din taxa ncasat pentru nscrierea n barou, ca urmare a dobndirii dreptului de primire n profesie. ART. 292 (1) Avocatul stagiar este supus tuturor dispoziiilor legale, statutare i deontologice. (2) Avocatul stagiar are urmtoarele ndatoriri suplimentare: a) s i perfecioneze pregtirea profesional teoretic i s i nsueasc tehnica de practic avocaial; b) s participe la toate conferinele de stagiu organizate de consiliul baroului, s pregteasc n scris subiectele conferinelor i lucrrile avocaiale repartizate de coordonatorul conferinelor de stagiu; c) s efectueze lucrrile avocaiale repartizate de avocatul ndrumtor i de serviciul de asisten judiciar al baroului; d) s participe la toate manifestrile profesionale la care este convocat de ctre organele de conducere ale profesiei; e) s desfoare o activitate efectiv n profesie i s anune n scris orice motiv de suspendare a stagiului. (3) Avocatul stagiar care urmeaz cursurile de pregtire i perfecionare profesional organizate de I.N.P.P.A. este obligat s ndeplineasc i ndatoririle ce decurg din aceast calitate i s respecte

contractul de formare profesional ncheiat cu I.N.P.P.A. (4) Nerespectarea ndatoririlor prevzute mai sus reprezint abatere disciplinar. ART. 293 (1) Durata stagiului este de 2 ani, calculat de la data nscrierii n tabloul avocailor. (2) Perioada n care avocatul stagiar urmeaz cursurile I.N.P.P.A. se include n durata stagiului. (3) n perioada stagiului, cu acordul avocatului ndrumtor, avocatul stagiar poate urma cursuri de masterat, care sunt luate n considerare la aprecierea formrii profesionale iniiale n condiiile stabilite de U.N.B.R. ART. 294 (1) Persoana care a promovat examenul de primire n profesia de avocat, organizat pentru persoanele care nu solicit calitatea de avocat stagiar, i care anterior primirii n profesie a fost definitivat, prin examen, n funcia juridic de judector, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult, pe care a exercitat-o timp de 5 ani nainte de data susinerii examenului de primire n profesia de avocat, dobndete calitatea de avocat definitiv fr susinerea examenului de definitivare prevzut la art. 20 alin. (1) din Lege. (2) n baza dispoziiilor art. 20 alin. (6) din Lege, are dreptul prevzut la alin. (1) i persoana care a promovat examenul de primire n profesia de avocat i care timp de 5 ani nentrerupi a ndeplinit funcii de specialitate juridic, prevzute ca atare n organigrama Parlamentului, Administraiei Prezideniale, Guvernului, Curii Constituionale, Avocatului Poporului, Curii de Conturi i a Consiliului Legislativ. (3) Avocatul stagiar care a exercitat cel puin un mandat de parlamentar, primar, viceprimar, preedinte de consiliu judeean sau vicepreedinte de consiliu judeean dobndete, la cerere, calitatea de avocat definitiv. (4) Cererea adresat consiliului baroului de ctre persoana aflat n una dintre situaiile prevzute la alin. (1), (2) sau (3) va trebui s precizeze temeiul pe baza cruia aceasta solicit acordarea calitii de avocat definitiv. n afar de actele prevzute la art. 15 alin. (2) lit. a) d) i f), solicitantul va anexa cererii, dup caz: a) copie certificat a carnetului de munc sau, dup caz, o adeverin echivalent, n original, eliberat de camera notarilor publici, atestnd funcia de notar public ndeplinit de solicitant i durata acesteia, precum i o adeverin, n original, certificnd faptul c acesta a promovat examenul de definitivat n acea funcie, eliberat de organul competent al profesiei menionate la alin. (1); b) adeverin, n original, privind promovarea examenului de primire n profesia de avocat, eliberat de baroul care a emis hotrrea de nscriere a solicitantului n tabloul avocailor, precum i copie certificat a carnetului de munc atestnd funcia de specialitate juridic i perioada exercitrii acesteia, eliberat de una dintre instituiile prevzute la alin. (2); c) copie a crii de identitate a avocatului, precum i adeverin, n original, eliberat de Parlamentul Romniei, consiliul judeean sau consiliul local, dup caz, atestnd mandatul menionat la alin. (3)

ndeplinit de solicitant, precum i durata acestuia. (5) n termen de 15 zile de la data cererii, solicitantul prevzut la alin. (3) i va susine cererea n cadrul unui interviu organizat n acest sens de barou. Din comisia de interviu vor face parte decanul sau prodecanul baroului, care va prezida comisia, precum i 2 consilieri desemnai de consiliul baroului, dintre care unul va ndeplini calitatea de secretar. La interviu vor fi verificate n prealabil nscrisurile depuse de solicitant mpreun cu cererea i, dac va fi cazul, vor fi solicitate lmuriri suplimentare privitoare la acestea. Dac dosarul va fi considerat a fi complet, se vor evalua aptitudinile solicitantului prin prisma exigenelor profesionale crora trebuie s le rspund avocaii definitivi. n cazul n care se va constata necesitatea completrii dosarului solicitantului cu alte nscrisuri relevante, interviul va fi reprogramat pentru o dat care nu va putea depi 15 zile de la data primului interviu, caz n care verificarea aptitudinilor solicitantului va fi amnat pentru aceast din urm dat. Interviul va putea fi reprogramat o singur dat. Desfurarea interviului va fi consemnat ntr-un proces-verbal ntocmit de secretarul comisiei. (6) n termen de 30 de zile de la data interviului, consiliul baroului va pronuna o hotrre motivat, pe care o va comunica U.N.B.R., mpreun cu copia procesului-verbal ncheiat cu prilejul interviului. Hotrrea poate fi atacat n termen de 15 zile de la comunicare la Consiliul U.N.B.R. ART. 299 (1) Urmarea cursurilor I.N.P.P.A. este obligatorie i reprezint principalul mijloc de formare profesional iniial a avocailor stagiari. nscrierea n evidenele I.N.P.P.A. se realizeaz de drept, prin efectul nscrierii n barou a avocatului stagiar. (2) Absena repetat de la cursurile I.N.P.P.A., precum i orice alte acte de nclcare a statutului i regulamentului acestuia conduc la exmatricularea avocatului stagiar. Exmatricularea din cadrul I.N.P.P.A. reprezint o abatere disciplinar grav, care conduce la pierderea calitii de avocat stagiar. (3) Cursurile I.N.P.P.A. se desfoar n localitatea sediului central, n centrele teritoriale ale acestuia sau, n mod excepional, n alt localitate hotrt de ctre conducerea I.N.P.P.A. (4) Centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. pot fi organizate i meninute potrivit statutului I.N.P.P.A., pentru mai buna implementare a activitii I.N.P.P.A. n teritoriu i apropierii avocailor stagiari de instituia responsabil de formarea profesional iniial. Centrele teritoriale nu au personalitate juridic i reprezint puncte de activitate ale I.N.P.P.A. (5) Cursurile I.N.P.P.A. se desfoar conform unei programe unitare, structura cursurilor i sistemul de evaluare final stabilite de I.N.P.P.A. fiind unice, aplicabile deopotriv i n centrele teritoriale. (6) n mod complementar, formarea iniial a avocailor stagiari se poate realiza i prin organizarea conferinelor de stagiu. (7) Barourile sunt obligate s comunice I.N.P.P.A. avocaii stagiari nscrii n barou n termen de 20 de zile de la nscrierea acestora. ART. 300 (1) n exercitarea atribuiilor prevzute de art. 56 alin. (2) lit. j) din Lege, consiliul baroului

organizeaz pregtirea profesional a avocailor stagiari prin organizarea conferinelor lunare de stagiu, conform programului unitar elaborat de I.N.P.P.A. (2) Conferina de stagiu cuprinde: expuneri asupra problemelor juridice, studiul doctrinei juridice i al practicii judiciare, lucrri avocaiale scrise, dezbateri de spee. (3) Conferinele de stagiu se desfoar pe baza unui program aprobat anual de I.N.P.P.A. (4) Consilierul coordonator al stagiului va desemna, din rndul avocailor stagiari care s-au remarcat n primul an de stagiu, pe secretarii conferinelor de stagiu, care vor ine evidena prezenei i a lucrrilor avocailor stagiari. (5) Prezena la conferina de stagiu va fi constatat prin apel nominal. Consilierul coordonator va informa trimestrial consiliul baroului cu privire la ndeplinirea de ctre avocaii stagiari a obligaiilor ce le revin. ART. 301 (1) La sfritul fiecrui an de stagiu activitatea avocatului stagiar va fi notat cu note ntre 1 i 10 de ctre consilierul coordonator al stagiului, avndu-se n vedere lucrrile efectuate, participarea la dezbaterea temelor, precum i prezena la conferinele de stagiu i la manifestrile baroului la care a fost convocat. (2) Se va avea n vedere raportul ntocmit de avocatul ndrumtor i de coordonatorul serviciului de asisten judiciar al baroului cu privire la activitatea depus pentru ndeplinirea sarcinilor profesionale. (3) Notrile vor fi transmise I.N.P.P.A. i, atunci cnd este cazul, centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. n vederea nscrierii avocatului stagiar la examenul de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A. (4) Dosarul de nscriere la examenul de definitivare n profesie va conine, n mod obligatoriu: raportul ntocmit de avocatul ndrumtor cu privire la activitatea desfurat de avocatul stagiar, raportul avocatului coordonator al stagiului profesional cu privire la participarea la dezbaterea temelor i lucrrile proprii realizate. (5) Consiliul baroului, evalund notarea acordat de consilierul coordonator al stagiului, precum i raportul avocatului ndrumtor i raportul coordonatorului serviciului de asisten judiciar, poate dispune motivat prelungirea stagiului cu un an. ART. 302 (1) ndrumarea profesional a avocatului stagiar este asigurat de avocatul ndrumtor care a consimit n acest sens prin contractul ncheiat. (2) Pot asigura ndrumarea profesional a avocatului stagiar doar avocaii care ndeplinesc cerinele impuse de art. 19 din Lege, care au achitat la zi taxele i contribuiile ctre barou i C.A.A., care sunt titulari ai unui contract de asigurare profesional, precum i cei care ndeplinesc condiiile stabilite prin hotrrea consiliului baroului i sunt titulari ai unei forme de exercitare a profesiei. (3) ncetarea ndrumrii din orice motive se aduce la cunotina consiliului baroului, care hotrte schimbarea ndrumtorului.

ART. 303 (1) Avocatul ndrumtor i coordonatorul serviciului de asisten judiciar se vor preocupa de realizarea de ctre avocatul stagiar a unui venit echitabil, corespunztor muncii depuse i prevederilor art. 296 alin. (1). (2) Fapta avocatului care asigur ndrumarea profesional de a nu i ndeplini obligaiile de ndrumare i de a nu asigura venitul minim lunar garantat al avocatului stagiar constituie abatere disciplinar grav. (3) Distinct de rspunderea disciplinar, consiliul baroului poate decide i interzicerea de a mai ncheia contracte de formare profesional pentru o perioad de la unu la 5 ani. ART. 304 (1) Avocatul stagiar are dreptul de a pune concluzii numai la judectorii. (2) Avocatul stagiar poate efectua activitile prevzute la art. 3 alin. (1) lit. a) i b) din Lege. ART. 311 (1) I.N.P.P.A. este persoan juridic de drept privat, nonprofit, aflat sub autoritatea Consiliului U.N.B.R., care nu face parte din sistemul naional de nvmnt i nu este supus procedurilor de autorizare i acreditare. (2) I.N.P.P.A. are personalitate juridic i buget propriu, care se aprob anual de ctre Consiliul U.N.B.R. (3) Consiliul U.N.B.R. adopt i modific statutul I.N.P.P.A., prin care se stabilete organizarea i funcionarea acestuia. (4) Conducerea I.N.P.P.A. este asigurat de Consiliul de conducere al I.N.P.P.A., denumit n continuare Consiliul Institutului. (5) Consiliul Institutului este format din 5 membri, desemnai pentru o perioad de 4 ani, conform statutului I.N.P.P.A. (6) Preedintele Consiliului Institutului este directorul I.N.P.P.A. (7) Conducerea executiv a I.N.P.P.A. este asigurat de un director executiv numit de Consiliul Institutului. (8) Veniturile I.N.P.P.A. provin din: a) resurse provenite de la bugetul U.N.B.R. i bugetele barourilor; b) donaii, sponsorizri sau legate; c) venituri realizate din activiti economice directe; d) alte venituri prevzute de statutul propriu. Publicata in M.Of. 594/2012 Hotararea UNBR 7/2012 modifica si completeaza Hotararea 64/2011 privind adoptarea statutului de avocat. Articole modificate si completate in Statut: Art. 41, Art. 741, Art. 132, Art. 311. Art. 311 (1) I.N.P.P.A. este persoan juridic de drept privat, nonprofit, aflat sub autoritatea Consiliului U.N.B.R., care nu face parte din sistemul naional de nvmnt i nu este supus procedurilor de

autorizare i acreditare. (2) I.N.P.P.A. are personalitate juridic i buget propriu, care se aprob anual de ctre Consiliul U.N.B.R. (3) Consiliul U.N.B.R. adopt i modific statutul I.N.P.P.A., prin care se stabilete organizarea i funcionarea acestuia. (4) Conducerea I.N.P.P.A. este asigurat de Consiliul de conducere al I.N.P.P.A., denumit n continuare Consiliul Institutului. (5) Consiliul Institutului este format din 5 membri, desemnai pentru o perioad de 4 ani, conform statutului I.N.P.P.A. (5) Consiliul Institutului este format din 9 membri, desemnai pentru o perioad de 4 ani, conform Statutului INPPA. (6) Preedintele Consiliului Institutului este directorul I.N.P.P.A. (7) Conducerea executiv a I.N.P.P.A. este asigurat de un director executiv numit de Consiliul Institutului. (8) Veniturile I.N.P.P.A. provin din: a) resurse provenite de la bugetul U.N.B.R. i bugetele barourilor; b) donaii, sponsorizri sau legate; c) venituri realizate din activiti economice directe; d) alte venituri prevzute de statutul propriu. ________________ modificat de Hotrre nr. 7/2012 privind modificarea i completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotrrea Consiliului Uniunii Naionale a Barourilor din Romnia nr. 64/2011 din 16 iunie 2012, M. Of. 594/2012 ART. 312 (1) n temeiul Legii, al prezentului statut i al statutului su de organizare i funcionare, I.N.P.P.A. are urmtoarele atribuii: a) organizeaz pregtirea i formarea profesional iniial a avocailor stagiari la standarde de competen profesional stabilite de organele profesiei; b) elaboreaz programele de studiu ale avocailor stagiari i propune Consiliului U.N.B.R. adoptarea programei anuale de studiu; c) elaboreaz n conlucrare cu barourile proiectul programului anual de realizare a pregtirii continue i propune Consiliului U.N.B.R. adoptarea acestuia; d) asigur cursanilor stagiile de practic la cabinete individuale de avocat, cabinete asociate, societi civile profesionale sau societi civile profesionale cu rspundere limitat; e) organizeaz examenul de absolvire, n conformitate cu regulamentul de organizare i desfurare aprobat de Consiliul U.N.B.R. (2) Cursurile organizate de I.N.P.P.A. se desfoar sub form de prelegeri i ateliere ncadrate n

module de pregtire, n urma crora cursanii obin calificative. (3) Dispoziiile referitoare la formarea profesional iniial sunt aplicabile i formelor de exercitare a profesiei care asigur stagiile de practic ale cursanilor. ART. 313 (1) La finalizarea cursurilor i a stagiului de practic organizate de I.N.P.P.A., avocatul stagiar este obligat s susin examenul de absolvire. (2) Certificatul eliberat absolvenilor care au promovat examenul de absolvire atest formarea profesional iniial n profesia de avocat i are regimul prevzut de lege n materia formrii profesionale iniiale i n materia recunoaterii calificrilor profesionale reciproce a profesiilor legal reglementate. ART. 314 (1) Avocaii sunt obligai s i actualizeze permanent pregtirea profesional, prin meninerea i diversificarea cunotinelor n domeniile n care i exercit profesia, i, n acest scop, s frecventeze formele de pregtire profesional continu organizate de barou, I.N.P.P.A. sau de formele de exercitare a profesiei, conform dispoziiilor prezentei seciuni. (2) Pregtirea profesional continu presupune lrgirea cunotinelor i competenelor n noi domenii ale dreptului, lrgirea cunotinelor n domeniul procedurilor i al legilor aplicate n Uniunea European, precum i dobndirea certificrii pregtirii profesionale continue la standarde compatibile cu pregtirea profesional a avocailor din celelalte state membre ale Uniunii Europene. (3) Pregtirea profesional continu se realizeaz i prin specializarea impus de diversificarea i extinderea aplicrii dreptului n raport cu evoluia relaiilor social-economice contemporane. ART. 315 (1) Toate organele profesiei i instituiile care i desfoar activitatea sub autoritatea acestora sunt obligate s asigure condiiile necesare pregtirii profesionale continue a avocailor, n raport cu domeniile profesionale de specialitate pentru care avocaii opteaz. Obligaia privete n mod special i domeniul dreptului Uniunii Europene, nsuirea i aplicarea deontologiei i standardelor profesionale n materie. (2) Obligaia avocailor de realizare a pregtirii profesionale continue se realizeaz n cadrul barourilor, al I.N.P.P.A. i al formelor de exercitare a profesiei i are drept scop ndeplinirea de ctre avocai a obligaiei de perfecionare a pregtirii profesionale, bazat pe o cultur juridic de calitate i o pregtire temeinic, pentru ndeplinirea corespunztoare a activitilor de interes public pe care le implic folosirea titlului profesional de avocat. ART. 316 Reprezint modaliti de pregtire profesional continu, n cadru organizat: a) activitile coordonate i ndrumate de Departamentul de pregtire profesional continu al I.N.P.P.A.; b) asistena la cursuri, seminare, reuniuni, conferine, congrese i orice alt form organizat pentru realizarea actualizrii cunotinelor i tehnicilor de exercitare a profesiei;

c) pregtirea on-line; d) redactarea i publicarea de note, articole, eseuri, studii pe probleme juridice; e) activiti specifice n cercurile de studii organizate de barouri; f) activiti organizate n cooperare cu instituii de nvmnt sau instituii de realizare a pregtirii profesionale n domenii conexe activitii specifice profesiei de avocat. g) orice alt activitate recunoscut de organele profesiei. ART. 317 (1) Pregtirea continu realizat de ctre avocai va fi evaluat n mod regulat. (2) Controlul respectrii obligaiilor de pregtire continu (inclusiv consecinele nerespectrii acestor obligaii) se va reflecta ntr-un sistem declarativ realizat de ctre avocai, apt a fi verificat. Controlul pregtirii profesionale continue este de competena baroului i se va realiza n cadrul normativ corespunztor exercitrii profesiei la nivel naional, conform hotrrilor adoptate de Congresul avocailor i de Consiliul U.N.B.R. (3) Pe baza hotrrilor Congresului avocailor, Consiliul U.N.B.R. va elabora un program anual privitor la evaluarea i controlul pregtirii profesionale continue a avocailor, care va ine cont de conlucrarea dintre barouri pentru realizarea pregtirii profesionale continue n mod coerent i unitar la nivel naional. Organele profesiei de avocat vor certifica periodic pregtirea profesional continu a fiecrui avocat. ART. 318 (1) Avocaii nscrii n barouri, care figureaz n tabloul avocailor cu drept de exercitare a profesiei, avocaii pensionari i urmaii acestora cu drepturi proprii la pensie i ajutoare sociale fac parte de drept din sistemul propriu de asigurri sociale al avocailor i sunt membri de drept ai C.A.A. (2) Avocaii nscrii n barou care nu figureaz n tabloul avocailor cu drept de exercitare a profesiei au dreptul la prestaiile de asigurri sociale corespunztor perioadei n care i-au exercitat profesia, n condiiile prevzute de legea i statutul C.A.A. (3) Perioada n care un avocat a fost suspendat din profesie, n vederea exercitrii unei funcii de demnitate public sau a unei funcii asimilate cu funcia de demnitate public, este luat n calcul la stabilirea vechimii n avocatur, n condiiile achitrii cotelor de contribuie la C.A.A. Indemnizaia de demnitar i celelalte drepturi bneti ncasate, cumulate cu eventualele venituri din activitatea de avocat desfurat n perioada mandatului de demnitar, se consider venituri din profesie i se iau n calcul att la stabilirea cotelor de contribuie, ct i la stabilirea pensiei de ctre C.A.A. ART. 324 (1) La cererea filialei, avocatul este obligat s informeze n scris cu privire la ndeplinirea obligaiei de a contribui la constituirea fondurilor sistemului asigurrilor sociale privind avocaii, s indice criteriile n raport cu care a achitat contribuia i s prezinte dovezile de plat a acesteia, n cazurile n care din evidenele filialei nu rezult datele prevzute n prezentul articol. (2) Consiliul de administraie al C.A.A. este obligat s sesizeze n scris consiliul baroului n situaia n care, n mod nejustificat, avocatul refuz s se prezinte la controlul efectuat de C.A.A. la filiala

C.A.A. din care face parte ori dac acesta refuz s prezinte actele i informaiile necesare realizrii controlului. n acest caz, consiliul baroului va sesiza comisia de disciplin a baroului cu privire la abaterea disciplinar, pentru a se lua msurile prevzute de Lege i de prezentul statut.

Cod:

2.1. Independena 2.1.1. Multitudinea ndatoririlor care i revin avocatului impune o independen absolut a acestuia, scutit de orice presiune, ndeosebi de presiunea derivat din propriile sale interese sau datorat influenelor din afar. Aceast independen este, de asemenea, necesar att pentru ncrederea n justiie, ct i pentru ncrederea n imparialitatea judectorului. Prin urmare, avocatul trebuie s evite orice prejudiciere a independenei sale i s vegheze la a nu neglija etica sa profesional pentru a-i mulumi pe clienii si, pe judector sau pe teri. 2.2. ncrederea i integritatea moral Relaiile bazate pe ncredere nu pot exista dect atunci cnd nu exist nici o urm de ndoial cu privire la onoarea personal, la probitatea i integritatea avocatului. Pentru avocat, aceste virtui tradiionale constituie obligaii profesionale. 2.3. Secretul profesional 2.3.1. Prin nsi natura misiunii sale, avocatul este depozitarul secretelor clientului su i destinatarul comunicrilor de natur confidenial. Fr garania confidenialitii, ncrederea nu poate exista. Prin urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind deopotriv un drept i o ndatorire fundamental i primordial a avocatului. Obligaia avocatului cu privire la secretul profesional servete att intereselor administrrii justiiei, ct i intereselor clientului. n consecin, aceasta trebuie s beneficieze de o protecie special din partea statului. 2.3.2. Avocatul trebuie s respecte secretul oricrei informaii confideniale de care ia cunotin n cadrul activitii sale profesionale. 2.3.3. Aceast obligaie privind secretul profesional nu este limitat n timp. 2.3.4. Avocatul impune angajailor si i oricrei persoane care colaboreaz cu el n activitatea sa profesional s respecte secretul profesional. 2.6. Publicitatea personal

2.6.1. Avocatul este autorizat s informeze publicul asupra serviciilor pe care le ofer, sub condiia ca informaia s fie fidel, veridic i s respecte secretul profesional i alte principii eseniale ale profesiei. 2.6.2. Publicitatea personal a unui avocat, indiferent de media utilizat, dup cum este cazul, n pres, radio, televiziune, prin comunicare comercial electronic ori prin alt mijloc, este autorizat n msura n care este conform cu prevederile din art. 2.6.1. 2.7. Interesul clientului Sub rezerva respectrii stricte a normelor legale i deontologice, avocatul are obligaia de a apra ntotdeauna ct mai bine interesele clientului su, chiar n raport cu propriile sale interese sau cu interesele confrailor si. 3.1. Debutul i ncetarea relaiilor cu clientul 3.1.1. Avocatul nu acioneaz dect atunci cnd este mputernicit de clientul su. Avocatul poate totui s acioneze ntr-un caz n care a fost nsrcinat de un alt avocat care l reprezint pe client sau n care a fost numit de o instan competente. 3.1.3. Avocatul nu accept s-i fie ncredinat o cauz atunci cnd tie sau cnd ar trebui s tie c el nu are competena necesar pentru a se ocupa de aceast cauz, fr a coopera cu un avocat care are competena necesar. 3.3. Pactul de quota litis 3.3.1. Avocatul nu poate s-i fixeze onorariile pe baza unui pact de quota litis. 3.3.2. Pactul de quota litis este o convenie ncheiat ntre avocat i clientul su, nainte de ncheierea definitiv a unei cauze de interes pentru respectivul client, convenie prin care clientul se angajeaz s i verse avocatului o parte din ceea ce rezult de pe urma cauzei, fie c aceasta const ntr-o sum de bani, fie n orice alt bun sau valoare. 3.3.3. Nu constituie un astfel de pact convenia care prevede stabilirea onorariului n funcie de valoarea litigiului de care se ocup avocatul, atunci cnd aceast valoare este corespunztoare unui tarif oficial sau dac ea este autorizat de autoritatea competent de care depinde avocatul. 3.4. Stabilirea onorariilor 3.4. Avocatul trebuie s l informeze pe client cu privire la tot ceea ce cere cu titlu de onorariu, iar valoarea nsumat a onorariilor sale trebuie s fie echitabil i justificat, n conformitate cu legea i cu normele deontologice la care avocatul este supus.

3.5. Aconturi asupra onorariilor i cheltuielilor Cnd avocatul solicit vrsarea unui aconto cu titlu de avans asupra cheltuielilor i/sau a onorariilor, acesta nu trebuie s depeasc o estimare rezonabil a onorariilor i a cheltuielilor probabile pe care cauza le implic. n caz de neplat a avansului solicitat, avocatul poate s renune s se mai ocupe de cauz sau se poate retrage, cu condiia respectrii dispoziiilor articolului 3.1.4. 3.7. Costul litigiului i asistena gratuit 3.7.1. Avocatul trebuie s ncerce, n orice moment, s gseasc o soluionare a litigiului clientului su care s fie corespunztoare costului cauzei, i va trebui ca, la momentul oportun, s i consilieze clientul cu privire la oportunitatea de a cuta s ajung la o nelegere sau de a face apel la soluii alternative pentru a ncheia litigiul. 3.7.2. n cazul n care clientul este susceptibil s beneficieze de asisten gratuit, avocatul are obligaia s-l informeze despre aceasta. 3.8. Fondurile clienilor 3.8.1. Avocatul care deine fonduri n numele clienilor si sau n numele unor teri (denumite n continuare fondurile clienilor), este s le depun ntr-un cont deschis la o banc sau un organism financiar agreat i controlat de ctre autoritatea competent (denumit n continuare contul terului). Contul terului trebuie s fie distinct de orice alt cont al avocatului. Toate fondurile clienilor primite de un avocat trebuie s fie depuse ntr-un astfel de cont, n afara situaiei n care proprietarul acestor fonduri este de acord s le acorde o destinaie diferit. 3.8.2. Avocatul ine registre complete i corecte a tuturor operaiunile efectuate cu fondurile clienilor, fcnd distincie ntre aceste fonduri i alte sume pe care le deine. Aceste registre trebuie pstrate timp de o perioad fixat n conformitate cu regulile naionale. 3.8.3. Un cont al clientului nu poate s fie debitor, dect n circumstane excepionale permise expres de regulile naionale sau n legtur cu cheltuieli bancare, asupra crora avocatul nu are nici o influen. Un astfel de cont nu poate fi oferit drept garanie sau s serveasc drept gaj pentru nici un motiv. Nu poate exista nici un fel de compensaie sau convenie de fuziune ntre un cont al terului i orice alt cont din banc, dup cum nici fondurile care aparin clientului dintr-un cont al terului nu pot fi utilizate pentru a rambursa sume datorate de avocat bncii sale. 3.8.4. Fondurile clienilor trebuie s fie transferate proprietarilor unor astfel de fonduri n cea mai scurt perioad de timp ori n condiiile autorizate de acetia.

3.8.5. Avocatul nu poate transfera n contul su fonduri depuse ntr-un cont al terului pentru a plti onorariul sau cheltuieli, dac nu a informat n scris clientul despre acest lucru. 3.8.6. Autoritile competente ale Statelor Membre sunt autorizate s verifice i s examineze, pstrnd secretul profesional, documentele legate de fondurile clienilor. 3.9. Asigurarea pentru rspunderea profesional 3.9.1. Avocatul trebuie s i asigure responsabilitatea civil profesional ntr-o msur rezonabil innd cont de natura i importana riscurilor asumate. 3.9.2. Dac acest lucru este imposibil, avocatul trebuie s informeze clientul asupra acestei situaii i asupra consecinelor acesteia. 4.1. Deontologia aplicabil n activitatea judiciar Avocatul care se prezint n faa Curilor i Tribunalelor sau care particip la o procedur trebuie s respecte normele deontologice aplicabile n respectiva jurisdicie. 4.2. Caracterul contradictoriu al dezbaterilor Avocatul trebuie s respecte, n orice circumstan, caracterul contradictoriu al dezbaterilor. 4.3. Respectul fa de judector Avocatul va da dovad de respect i de loialitate fa de oficiile judectorului, dar, n acelai timp, i va apra clientul n mod contiincios i fr team, fr a ine cont de propriile sale interese i nici de vreo consecin de orice fel ce l-ar putea privi pe el sau pe oricare alt persoan. 4.4. Informaii false sau susceptibile de a induce n eroare Avocatul nu trebuie, n nici un moment, s furnizeze judectorului, cu bun tiin, o informaie fals ori vreo informaie de natur s l induc pe acesta n eroare. 4.5. Aplicarea n cazul arbitrilor i al persoanelor exercitnd funcii similare Normele aplicabile n cazul relaiilor dintre un avocat i un judector se aplic, n egal msur, i n cadrul relaiilor avocatului cu arbitrii i cu orice alt persoan care exercit o funcie judiciar sau semi-judiciar, chiar ocazional. 5.8. Pregtirea continu Avocaii trebuie s menin i s dezvolte cunotinele i competenele lor profesionale, dat fiind dimensiunea european a profesiei lor.

5.9. Litigiile dintre avocaii din mai multe State Membre 5.9.3. nainte de a angaja o procedur mpotriva unui coleg dintr-un alt Stat Membru, pe tema unui diferend de tipul celui menionat la paragrafele 5.9.1. i 5.9.2., avocatul trebuie s informeze barourile de care depind cei doi avocai, pentru a permite respectivelor barouri s-i dea concursul n vederea soluionrii diferendului pe cale amiabil.