Sunteți pe pagina 1din 59

lducaJ

vr4

Mitici Dudiu Florentina Dudiu

ffJfis8*fill:l.:Stril3
,ri ' l

desPre ,gproaPutnhl rwlnda frgtt'"twa

EdituraCARNtrNIS
'. PITESTI

'

Dor(rlclor CIP r DlbllotocllN0llonrle a Romeniei metodallgurativtr:natematici pentru Aproipc totul despre prlmsr / Miticd Duddu, Teodor$teft]ice,MarinOanea, ... !|lvtrlllm0ntul PitcAlir Carminis Educalional, 2006 p.;20 cm. 112 Bibliosr ISBN(10)973-7826-86-8; ISBN (13)978-9?3-7826-86-2 L Dudiu, Mitic; IL $tefinici, Teodor IIL Oanea, Marin Jl (075.33)

PREFATA
. Ptuinli, brmici $i alte rudq..prietenid9.familie sau,colegide seNiciu ai pirinlilor se chinuie uneori se ajute un scolar si r;mlve o problemd.Telefoanelezbdmdie,firul explicaliilor se pierde gi atunci se apeleazd Ia altcineva, stareade nervozitatecre$te,uneod copilul merge la gcoalacu problemanerczolvatd(,,...se ti-o rezolve invlleioarea.dacda dar a$aproblema grea!") cand... torul poaledeveni foarte simplu: fie descoperimsinguri, fie vedemrezolvareafhcuti in clasi, oricum,nu ne vine sdcredemce doar catevasegmente desenate inspirat clarifi cd totul. . Da, metoda figurativi, fiindci dspreea este vmba, poate clarrfrca conlinululuneiproblemeo poarefacesepardutoari. Cu o condi.tie:si o fi inleles cat mai bine, crmoscand cat rnai multe nuante aleeiprinaplicarea in caL maimulle situalii. Iati de ce am consialeratnecesar si elaboldn lucrarea ,,Aproape totul despre metoda figurativi.. Aceastaii w ajuta in pnmd rand pe copii, dm $i pe cei carevor se-i Wrijine pe acegi4 se gdseasce infoniafii despre conlinuirl metodei, despremodul ei de aplicare in diverse situatii, oferind explicaFi reorctice,modalitili de clasificare a problemelor,modele de rezolvare ti propunands!)Ie rezohane unnumir maredeFoblemedeo largd!?detate. Irl cartea noashi ,,Matematici penlru clasle III-IV: Tipuri de probleme. Metode de rezolvare. Teste de selectie.. (FdituraC.arminis. Piretlj.2002)priml!acu inleres de ulililarori, am pus in evidenli cele patuu tipud clasice de prcbleme care se pot rezolva prin metoda figurativi: sume Si diferenli, sumd qi cat, diferenfdqi cat, imperFrecu rest. Experienlala catedri ne-a indemnatsAevidenliemin Drima parle a actualellucreri ti alte caEgorii de problemecare se pol rezolva prin metodafigurativi decat cele clasice.Am consideratcd, pe hngd legetula acestornoi categorii de problemecu cele clasice, exlsti lm specific al lor care meriti cunoscutsi utilizat in eforfirl de rczoh,are,

O Toate drepturile apar{in trditurii CARMINIS Redactor: Carmen Joldescu Tebrcredactor:Marina Zan ir CoredurA:{utorii Revizie:Cristina Neculai, f,nese Dunitru Tebnoredact re conputerizara:Editlra CARMINIS TiDaml executatla TIPARG S.A. Pitesti Comenzileseprimescla teLffax: n2441253O22, 252467 saupe adresa: Editura CARMINIS str. Exerciliu,bl. D 22, sc.B, ap. I cod 110242, Pitetti,jud. Arge$ ISBN 973-7826-86-8i ISBN (13) 978-973-7826-86-2

Partca a II-a cuprinde probleme care se pot rezolva prin uneledjntreele pudnfigurativd(dar nu in mod excJusiv). motodg pdrfii l. all,e'e necesildnd idei din mai in subcapitolele du.solncadra Ordinealor esterelativ in$mpldtoare.Nu mult. astfel dc subcapitole. in'6fia1;;aaoelorlpesen care:.: vorbesc", lndrplrtdre estd.?ldsabea, pafcurgerda p5x,ti'dat uriCi mai insermatedin lucrarcanoastrdpermiprin creadvilatea forturile sugera6 de Fnd elevilorse-$iincununeze desene. ,'' aoeste :Af,telitdh! reaciile dtunneavoaste. Nd-ambucua se afldfii,ce problemeleqeastre v-auireat ,,Fobleme!',9i,mai ales,ne-amblrcura saaflamce lucmrea de fatev-a fostde folos. ,Mult succes! ,",Autoti

DESPRE

,r'

' l'

*s *

INTNOOACESE
Conlinutul unor probleme pare foarte incurcat. Rezolvitorul citeste de rlai multe ori problerna, incercand si $i-o apropie, sI renunte temporar la unele informalii, punand accent pe altele Si revenind apoi la cele la care a renuntat, spre a face textul rnai accesibil,Inai u$or de infeles. E ca $i cum ai incerca sAexplici ceva cuiva care n'a piceput de prima datd $i_f tot adaptezi stilul de expunerepani cand, in sfirgit, se intevede cd ar inlelege $i el cate pu,m (numai ce, in cazuinostru,cel carear inlelegemai greuar putea fi rezolvitorul insusi!). inlelegerea relaliilor dintre mdrimile unor probleme, intre ale aceston este rm \,?lorile cunoscutesi/ sal! valodle necunoscute proces carc se desfr$oarl in rnai multe etape,de la o etapSla alta (problema!)devinedin ce in ce rezolvitorul sim,tindce zonacercetatd mai luminatddup6ce, ini1ial, i sepAreaci estein beztI. Uneledinte aceste etapepresupundiversetipuri de reformularea problemeipdni se giselte foma care se asigureintelegereaclari a corLmutului ei, asdel incat, el, rezolvitorul, sa $tie cu precizie ce opera$i efectueazi problemei(celeceruteexplicit de text san pentrua afla necunoscutele cele formulateca cerinteintermediarede rezolvitor). eficientd se reali_ in multe situaIii, o reformulare schematicd zeaz, prin metoda lig[rativi (grafici), o metodl foafie desutilizatii m5rimilor necunoscute in clasele I-IV, Ea cons$ in reprezentarea prin diferite simboluri, evidenliind in aceastd reprezentare $i posibF iele relalii dintre mirimile problmei.Utilizand pentru reprezentarea precum$l de dreaptesaualte figuri geometrice, mirimilor, segmente scbemeale obiectelor desprcare se vorb$tein probleme,metoda u$uleazetrecereade la abstractla concret Si inve6, netezindcalea problemeloralgebrice in re,,olvarea spreulili/afeameLodelor cea se ia o nlinme dreptreper(de regula metoder h aphcarea in flmcfe de acesta' mai micd) celelaltemarimi fiind reprezentate Metoda pel1nite,uneori chiar ncesitd,formulareade ipoteze inifal saula posibilele referitoarela evolu(iaunei situalii reprezentate consecinleale unor modificiri efectuatede rezolvtor precumrmele tansferu sau folosirea unor expresii ca ,,il tnai dau an cehi mai nic". ..ii mai iau eu celuimai nare". *6*

DacAproblemase refreh dinamica - evoluiiain timp a tmor rtArimi, trebuieidentificatecu grijn momertele$i ales cel caretrebuie tuturor,cel careconfme rcperul. reprezentat, sar! in cazulreprezentirii Cum ajungemla concluziacd trebuie sa folosim metodafiguputemformulao judecad saurm rativi? Rareoricalld citim o problemA imediatla cerinF acesteia. De aceea, ftre a incercasAalgoritrSspuns remlvirii rmeiprobleme, rccomanalim rezolvitorului, mizf,m abordarea parcurgd altddati, sd urmdtoarele etape: a$a cum amrnaifEcut-o $i a) Cutroatterea ti inlelegerea nunlului problemei Ele!'rt hebuie se aibe in vedere: lecturaatentda textului; clarifi careaelementelor de vocabular; (se includ in schemdnumai infor- scrjerea schematici de regule cantitative $i care permit matii esenlialereconstituircatextului dupeschend); informa$ilor esenliale,a detaliilor, a legdtueviden{ierea .ilor intre date. G. Polya rcomanddse se pomeasci totdeaunade la mlml, cand ac.esl enun!iI esre araldeclar si de afima'nd: .-\4ergr inainle abra poli problemd pentruo incat nu te Inai ui,ti la bine ilrpdmat in minte sI pierzi teami ci ai si din vedere ansamblul."' clipi, frrE b) Atraliza ti intocmirea unui plan Cercetind legiturile dinhe valodle cunoscutefi cele necunoscute ale merimilor problemei, se descoperdidei p.ivind aflarea oecrmoscutelor sau aflarea unor date intermediarece pot duce la allarea acestom.Acest proces poate duce la punereain eviden!5a ideilor ce contribuie la rezolvareaproblemei. In acestcaz, stabilirea poateusula ob,tinerea convenabile solulei. Seajrmge, unei succesiuni plan de rezolvare a problemei. astfef. la inlocmrrea unur Unod steimpodant si gisim o idee de ,,umire" a problemei, etapele planului de rezolvare revelandu-seo date cu rezolvarea propnu-z1si. c) Realizarea planului Coincide clr rczolvarcapropriu-zisaa problemei,prin alegerea operafiilor corespunz;loare. $i efectuarea
' G. Polya- ,,Cumrezolvdmo problemi ", Ed. $tiinlifici, Bucuesti, I 965

*7*

cand in etapeleanterioare, Stabilireaoper4iilor sprefigureaz.a intocmireaplanulectura textului, identificarearelitiilor dintre alate, lui de rezolvareconducimplicit sprecalculelece trebuie efectuate. d) Privira retrospectivi Este o etapdde multe ori ignorat5,dar Iere de carerezolvarea acestei incheiate.Neabordarea unei problemenu hebuie consideratd progre_ pandla anulareefectul in plan intelectual^$i etapediminueazd de rezolvarein viitor a altor probleme.In aceasta sul in capacitatea ehpe se poate reconstitui cu claritate planul optim de rczolvare a problemei (inclusiv prin renuntarcala wrele etape$i restructumrca altora), s evidentiazeleglturi cu alte problemeli se fixeazdidi ce pot fi folosite in rezolvareaacestora, se fac generaliziri sauparticularizeri, sepoi compunealte probleme. In ce priveqt lucmrea noastrdcrcdem ce mai sunt necesare cateva observalii. Uneo am apelat la foqnalinrea problemei folosind penhu diversemirimi litere: a, b, c,. .. In cadrul acestorformalizdri am optat pentru sc ereacu ajutorul inmulFrii a unor rlatii exprimatein text pdn cuvinte ce sugereaz5 impi4ireai ,,b estede trei ori Inai mic decat 2 ti reshrl3"se impd4idilui a lab este a"sescriea-3!b; ,,catul scrie a = 2 x b + 3. La fel, experienta ne indeanmAse folosim operalia de adunar atunci cand textul ne sugereazesi folosim scddetea: ..b eslecu 3 mai mic decAta" se sariea = b + 3. Tot din experientdrecomandim rezolvitorilor ca ingalit4ile sugemte de texteleunor problemesi fie scrisecu ajutonrl egaltefilor: .e mai mareca b cu 2A" sescriea: b + 20; ,,4 mai marede2 ori ctt b" se scrie a 2 b. Respectand acesterecomand5rivom ajunge, in cazul in care cu u$udnfefigura am decissi folosim metodagrafici, sAreprezentdm problemei. corespunzitoarc Paragtafelecare urmeazi reprezlntao incercare de grupara problemelor care pot fi rezolvateprin meloalafigurativi in categoni pe car noi le-am identificat in actiyitateapmctici. RezolYito i pot avea si alteDAreri.

t. samirt DtFEREnffr
in cazul acesteicategorii de probleme,reprezmtfunpdn segmentecele doui numere,punandin evidenlelaptul ci unul dinhe ele ele drnne celalall cu drfermla decel esle marmare DacA luam ca rcper num6rul mai mic, atunci oblinem dublul acestuinumir scizand din surnddifernta celor doue numere.Daci luim ca reper numerul rnai rnare,atunci obtinem dublul acestuinula sumediferenlacelor douenumere. mar adunand A Problcma roEolrtra{ EI Suna a doui numere,,a" $i ,,b" este 18 Si se afle cele doui numere$tiind cAunul estemai mare cu 4 dcatcelilalt Rezplvare a+b=18 a -b - 4
::-.)U

Egalarea celor douenunere se face: (e rnai utilizate) a) prin scddere bl.---------l I


I

1 8 4 = 1 4( 2 x b s a u 2 b ) 14: 2= 7 (b) 7 -4 - ll( a ) 18 V e rif ic a re : 1 1 + 7 = 4, atunci ,,a" va fi egal cu Daci din numirul marc ,,a" scedem (18), douenumereegale atunci oblinem pe sumd 4 din ,,b". Scizand

"

F__]j---]rJ

*8*

* 9*

b) prin adunare:

u+l
b +-:i 1 8 +4 =2 2 (2a) 2 2 : 2:11 (a) 1 1 - 4 = 7 (b) V e ri fica r e l l: 7=18
4l ! lR

* 8. Pe doui rafturialeuneibibliotecisunt75 de cd4i. Se se afle catece4i se afla pe fiecare raft, $tiindcd pe al doileasuntcu 17 mai pu,tine dcatpe pdmul. * 9. Suma a ffei numereeste 50. Si se afle fiecare numar, $tiind cd al doilea est mai mic cu 4 decat primul qi cu 7 decat al * | O, Sumaa nei numereste682. Al fteilea numfu estemai primuiestmai mic cu 170.SI maredecat al doileacu 115,iar decat sealle numerele, s-auscris in total 101pagini. Pepdmulcaiet * 1 1. Pe3 caiete pe al doilea,iar pe al teilea cu s-ascdscu 8 paginirnai pulin decat pe al doilea. 13mai mult decat Catepaginis-auscrispe fiecare caiet? * 12. Mirind cu 12 suma a doui numerc ob.tinem 216.Sd se aflenumerele al doilea. $tiindcd primulestecu 28 mai maredecat * 13. Daci dintr-unnumerscedem 15,iar din altul scddem 83, diferenla numerelor oblinute este 10. Si se afle diferenla dintre numereleinifiale. * 14, Sumaa doui numereeste226. Dacedin p.imul nurnir scidem 22 $i din al doilea scedem 52, atunci diferenla dinhe numerele oblinute va fi 12.SI seaflenumerele. * I 5. Sumaa doudnumereeste208. Dacepe pdmul il mfuim de 2 ori, iar pe al doilea de 3 ori, sumanumercloroblinute va fi egaii cu 512.Seseaflenumerele. * 16. Diferenfa dintre doua lumere este 9. Mirind de 3 ori cele doui numre, surrn numcrelor obfinute este 363. Sd se afle numereleinitiale. * | 7. Mdrind de 3 ori doui numere obfinem pentru noile numeresuma333, iar diferenta51. Caresuntnumerele?

Dacdnumdruluirnai mic ,,b" ii adrmem 4 (diferen{a),atunci va fi cgal cu numerulmai mare ,,a". Diferenla aceasta va fi adunate $i b sumi $i atunci obfnem 22 (2 x a s v 2a). !3- Probleme proDrrse * l. Sumaa doui numereeste25, iar diferenlalor este5. Allali cele doudnumere. * 2. Sumaa doui numereeste54, iar unul dintre ele estecu 18 mai maredecatceldlalt.Care suntcele doudnumere? * 3, Doudcompuneri au in total49 deranduri.Una mai scurtd cu 17randuridecatcealaltd. Carcrinduri arefiecarecompunere? * 4. in dounbidoanese afl6 58 l,lapte. CaShtri slmt in fiecare bidondacd in p.imul suntcu 14, mai mult decat in al doilea? * 5. Doi ftaS au impreuni 26 de ani. Unul dinhe ei are cu 4 ani mai mult dcatceldlalt.Cati ani are fiecare? * 6. Bogdanare 100 de timbre romanettiqi striine. Cate timbr are din fiecare fel, gtiind ci timbre romane$tiate ctt 24 mai multedecat striine? * 7. Doui cdr,tiauimprcuni 244 depagini. Una din ele are cu 38 de pagini mai puiin decatcealaltl. Catepagini ar fiecarcca.te?

*1 0 *

*1r*

pe este121-Dacdil micsordm * 18. Sumaa doudnumere primul de 3 frei ori Sip al doilea cu 3, sumanumereloroblinute este egala cu 54. Aflali numerele iniliai. a douanumere este49. Sa seafle numerele * 19. Semisuma primul ci este mai marc cu 18 dcat al doilea. $tiind a doudnumereeste70, iar semidiferenta * 2O, Semisuma este16.Sdseaflenumerele. * 21 . Dublul sumeia doudnumereeste2fl. Afla1i numerele $tiind cAprimul estecu 28 mai mic decatal doilea. * 22. Triplul sumei a trei numereste282. Si se afle numerel, $tiind ci primul estecu 26 mai mic decatal doilea $i mai mare decet al heileacu 28. oblinem438.Si * 23. Mdrind de 6 ori suna a douenumere seafle numerele$tiind ci diferenfadintre ele este2 1. * 24. Sumaa trei mrmereeste52. Primul nurnlr este 10, iar diferenta dintre al treilea $i al doilea este 12. Allati celelalte doui * 25. Un elev a citit in trei zile 43 de pagini dintr-o carte.In prima zi a citit cu 3 pagini mai pulin decata tlia zi., i$ a do'Jazi a citit 16pagini. Catepagini a citit in fiecarezi? * 26, Un elev a citit in ffei zile 46 de pagini. in pdma !i in a douazi a citit un nunir gal de pagini, iar a keia zi cu 18pagini mai putindecat in celedoueziie la un loc.Catepaginia citit in fiecare zi? * 27. Trei elevi aurezolvat intr-o sdplimani 95 deprobleme. Pdmul si al doilea au rezolvat rm numdr egal d probieme, iar al treila cu 7 probleme mai mult decat ceilalli doi imprermi. Cate problemea rezolt fiecarc?

2. SAMA tt CAT
Caracteristica esenlialea acestorproblmeconsti in faptul ci se precizeazi (sau se poate deduce)de cete ofi este mai rnarc un numdr ,,a" decatalt nunar,,b" $i careestesumalor, prin segmente Reprezntarea ne va sugemcd,,a" estemai n1are decet,,b" de,,n" ori SicAsuma pe lor este(n + 1)b.Vom obfineastfel pnn + pe prin impd4irea sumei]a ,,n 1" 9i ,,a" inmul{irea lui ,,b" ,,b" A Problenrii reeohuti EI Sumaa doul numereeste28. St se afle numerele,$tiind ce unulestedetlei ori mai marelmic decat cc161a1t. Rezolvqre a+b 28 a : 3 b s a ub = a : 3 Din scriereaprcscudati se obse d cA numarul mai mic este ,,b". il vom figura primul. Pe al doilea il vom desenade 3 ori mai mate.

bH
a#J

It ^^

Confom figurii, 28 (suma) rcp.ezinti de4 od numerulmic (b). 28:4- 7 (b) 7 \ 3 : 21(a)

* 13*

!s- Proble||le propur * I . Sumaa doui numereeste27. Aflali numerele,ttiind cd al doilea estede 2 o mai rnaredecatpdmd. * 2. Sumaa doui numereeste35. Primul este de 4 on mai mic decatal doilea.Aflali numerele. * 3. Doi frali au imprema 64 de nuci. AflaF cate nuci are hecare,ilaci unul din ei are de 7 ori mai multe nuci decatceldlalt. * 4, ia doud zile rur elev a citit 24 de pagini. Catepagini a citit in fiecare zi, dac5in prina zi a citit de 3 ori mai mult decat a douazi? * 5. Trei persoanecumpdrn 100 kg de vazd- Primele doud cumpfudcantit4i egal,iar a teia cat celelaltedou5 la un loc. Cate kilogramede varzda cumperatfiecarepersoand? * 5. Trei ci4i au impreunI525 de pagini. Cea de-atreia are rm numir dublu de pagini fald de a doua,iar pdma estejumitate din a paginiareflecare doua. carle? Care Catekilogramedecimert * 7. in trei saci$mt 120kg de cirnent. din $mt in iecare sac,$tiindci in al doileaestejwrEtatedin cantitatea primul,iar in al treilade3 ori mai mult decat ill al doilea? * 8. Sumaa doudnumereeste 136.DacSpe primul il inmlrllim cu 2, iar pe al doilea cu 6, oblinemnumereegale.Aflati cle doui * 9. Suna a doui numereeste48. Dacd pe primul il mlim de 3 ori, iar pe al doilea de 9 ori, obFnem numere egale-AllaF

* 1O. impdtritul unui numdr $i dublul celui de-al doilea sunt numereegale$i au surna448. Aflali numerele. * 1 1. Triplul unui numdr esteegal cu dublul altui numtu. Sd seafle numerele,$tiind cd sumacelor doudnumereest250. * 12. Sumaa doudnumereeste80. Diferenla lor estede 3 ori numirul mai mic- Caresuntnumercle? * 13. Suma a doud numer ste 200. Daci pe primul il inmul,rm cu 6, iar pe al doilea cu 2, obFnemnumereegale.Si se afle numerele.

*14*

*15*

3. D//FESENIA fl Gef
in acesteproblemese precizeazd de cate ori estmai mare un numer,,a" decatun numlr,,b" (saude ceteori estelnai mic ,,b" decat ,,a") $i careestedifercnla dintre ele. prin segmentesugercazd Reprczentarca cA, dacd ,,a" este de ori mai mare ca atunci difernla b" este(n - 1)b.Vom ,,b", ,,a ,,n" prin la,,n l" $i apoip ,,a" oblinenumirul ,,b" imptulirca diferenlei prrninmullirea lur..b"cu ..n . A Problenri rcolu i BI Diferenla a doui numere este18,iar catullor este3. Sd se dtermine numerele. Rezolttare a b =1 8 a :b:3sa u a =3b
^._'lJ

os Proble|n0 DroDN$ lor estetot 2. este2, iar diferenla * l. Catula douenumer Aflati numerele. * 2. O compunercare de 4 ori mai multe rendu decatalta. Si se afle cateranduri are fiecare,gtiind ci una are cu 27 randuri mai mult decat cealalte. * 3. Diferenla a doul numreeste40, iar catul este5. Ailaf numercle. altul.Aflali * 4. Un caietareclr 150depaginimai mult decat cate pagini arc ficarc caiet, dac5 unul e de 3 ori rnai gros decat celelalt. * 5. Pe un raft sunt de trei ori mai multe pAini decatpe altul, pernr pe fiecarc adrca A llatrcale sunt rafi. cu 40 marmulle. * 5, intr-un sac sunt de 5 ori mai multe kilogramede ciment decat in alhr1.Difernla dintre cantilA,tiledin cei doi saci este de 60 kg. Catekilogramesunt in total? * 7. Fiul are de 6 ori lnai pulini ani decattalal, adica cu 25 mai pulin. CareestevArstafichrlia? * 8. Se dau 3 numere.Al doilea este de 2 ori mai mic decat primul, al treilea este suma celorlalte dou6, iar diferenta dintre al treilea qi al doilea este22. Si se afle llumerele. * 9. S; se alle numarul;64. )tirnd ca b - c. b + b c -2 a : 8 .
*

Pentru a-mi ulun interyrctarca datelor problemei $i a vedea mai bine in minte figura,am rcsois a douarclalie prin operaliainversi imp;rFrii: . deimper,titui = catd x impeqitorul, in cazulnostrua:3 x b. bl.---

a#
18 Din figuri se observa cd diferenta (18) rprezinte de doua 18 :2= 9 ( b) 9 \3:27 ( a ) Vrificare: 27 - 9: 18

2a,;i

paine? *1 6 *

lO. O pnine $i jumitate costi 6000 de lei. Cat costi o

*17*

numdrde bomboane. Dupece se * 1 1. Doui cutii au acela$i pdma qi din a doua 25, se constati ci in a iau din 85 de bomboane doua au ramas de 5 ori mai multe bomboane.Cate bomboaneare fiecare cutie? * 12. endrei are a trcia parte din varstabunicii $i jumeiate din varstamamei. Bunica estemai Inarc cu r|4 de ani dcetAr&ei. Aflali varstelecelor tli persoane. * 1 3, O carteare cu 384 de pagini mai mult decatalta, adicl de 4 ori mai multe. Catepagini ar liecarc carte? * | 4. La un concurs de atletism numfuul copiilor de peste 10 ani a fost de 7 ori mai mare decatcel al copiilor carc aveaumai puFn de l0 ani. Sd se afle nume.d copiilordin fiecare categorie de varstn,$tiind ci cei de peste l0 ani erau cu 144 mai mulf decat ceilalri. * | 5. Penruo kg decanofi.-auplilil cu 4 ,ermaimulldecdr pentru2 kg. Cat costi I kg de carlofi? cite aucu 192de f,lemarmulrdec;t.] caiele. * 16. 7 caiete file are Lmcaiet? este54 si estede 3 ori mai * 17, Diferenlaa doui numere rnare dcet al dorlea numir.Alla|l numerele. cost5cu 6 lei mai mul{ * I 8. Dacd4 sticlede apeminerale decatrmasingure,cat costi o sticle?

4.IM?itfnEAcu tEsr
In unle probleme se cunoa$tesuma sau diferenla a doui numere naturale, catul impd4irii celui rnai mare la cel mai mic qi restulacestei imparliri. Astlel, dacda : b x n + r, atunci vom rcprezenta,,b,,printr-un segment, iar pe ,,a"p n,,n" segmnte de merimea celuicarel reprzinte pe ,,b" qi incd un sgment (mai mic) caresereprezinterestul. Reprezentarea figurativb sugereazd se scddemdin sumd sau diferentipe,,r" pentru a rdrnane cu ,,n+ 1" (sau,,n - l") segmente de mirimea celui carel reprezindpe ,,b". 6 Pr.oblc||r(! r()soh! o BI 1. Sumaa doue numereeste26. Catul impe4tuii numirului mai marela cel mic este3, iar restul 2. Caresunt cele doui numere? Rezolyare a+b=26 t )sau a : b = 3 ( r e s2 a = 3 b+ 2 a - lb : ?

b F---------r
a#J

2 126

Din figxre observim ci daci din suma 26 ii indepirtam (scidem) pe2. ob!rnem de4 ori ,,b-. 26 2:24 (4b) De aici avemo problemiin carecunoa$tem suma $i catul. 24:4=6(b) 6\3+2:20(a) Verificare: 20 : 6: 3 (rest2) sau20 + 6 - 26

18*

*19*

EI 2. Diferenfa a'doui [umere est 20, iar catul lor este3 si restul 4. Si seafle nume.ele. Rezolrare a b =2 0 4) sau a = 3b + 4 a:b= J (rest a- 2 b =? bf-------a#
l-------------_

* 4. Caful a doui nltme. este2, restul 5, iar diferenraesle 12.Saseaflenumercle* 5. Deteminali nuderele ,,a" $i ,,b", $tiind c5 diferenta dinhe ele este 20, iar prin imperlirea primului numer la al doilea se oblinecetd 3 qi restul2. * 6. Nicoleta are d 6 ori mai multe bomboanegi incd 4 are fiecare,$tiind ce diferenla comparativcu Cistian. Catcbomboane dintri cele doudcantitdli estede 44 de bomboane? * 7. Doua caieteau 148 de file. Primul are de 2 ori mai multe file decatal doilea gi ince 4. Catefile are fiecarecaiet? estede a trei numere esteI 915.A1 doileanurnar * 8, Suma p la al p impi4im al treilea 3 ori mai mare decat mul, iar daceil obfinem catul2 si restul45. Seseaflenumerele. doilea, a trei numere, * 9. Sase afle suma $tiindce al doileaestede primul, iar dacd il impirtim pe cl de-al mare decat doud ori mai restul 7. Smai $tieci difercnqa hileala primul,oblinemcahrl5 $i dintreal heilea$i primuleste39. * lO. Mnrind cu 5 triplul unui num5r natural, obFnem un numfuul? num6rul ini{ial.Careeste nund. cu 33mai maredecat * 1 1 . Pe un raft sunt de douaori mai multe paini decatpe un alt raft ti inca4. Sd seafle catepainisrmtpe celedoudrafturi,$tiind pepdmul. cdpe al doileasuntcu 34 mai multedecat * | 2. in doun coquri sunt nuci. in primul co$ sunt de 3 ori rnai multe mrci decat in al doilea co$ $i inci 6. Diferenla dintre din celedoueco$uriestede 54 de nuci.Cetenuci suntin cantitefile ficarc co$?

4
---,

20 Diferenta esle 20. Daci indepdrtampe 4 din aceastidiferenld, de2 od ,,b". obtinem 20- 4: 16(2b) 16 :2: 8( b) 8 x 3+ 4=2E (a) 4) sau 28 8:20 28:8=3 (rest Verificare: rs P|'oblonrc paoprrae * l. Sumaa doui numereest69. Cetul dintre primul numdr $i al doileaeste7, iar restul5. Seseaflenumerele. * 2. intr-o clasi numerul fotbali$tilor este clr 2 mai mare decat dublul numirului tenismenilor, ?n total 29 de elevi Aflali numirul de sportivi din fiecarecategorie. * 3, Mama9i fiica au impreuni 37 de ani. Sd se afle versta fiecareia, stiind ce manu arc cu un an nai mult dcat varsta fiicei meriti de 5 on.

*2 0 *

21 *

5. ?808LEME CANAMEBE C0NSECAflVE


ConsiderAm $iru1numerelornaturale,scrise in ordine crescetoare: 0, l, 2, 3,... . Luandla inamplareo secventd a acestui $ir (care cuprindecel pulin 2 numereluate in ordineain care le gisim in tir), spunem cd numereiecarecompunaceasecventi suntnumerenaturale consecutive: 7,8,9,..., 15,16. Dacd dintr-o astfel de secventeeuminlm numerelenatuale impare, obtinem numere naturale consecutive pare:8, 10, 12, 14, 16. DacAvom limina dintr-o secventd de numerenaturalepe cel pare, obtinem numere naturale consecutive impare: 7, 9, 11, 13,15. In rezolvareaunor problemereferitoarela numercconsecutive se recomandd utilizarea unor figuriri prin segment careevidantiazd diferenlele dintre numerelela care face refrire textul fiecerei probleme.Seva observaastfelca suntproblemede sumi Sidiferenll. 6 Problen|,oragohat EI l. Suma a t-ernumere consecutit e e{e 39.CaresunL nuJnercle? RczolrarP a+b + c:39 a, b, c - numele consecutlve a :2 b:2 c:2 b= a+l c- a '2 Seobi$nuieste si se figurezein doudfelu.i:
a F-l
a F--------------1

Serezolvdca o problem; de sumdsi diferenfe: 39 3 = 36 (3a) 36 :3 - 12(a),13(b),14(c) pare este48. Sa se afle M 2. Sumatrei numereconsecutive numerele.
Rezobarc

a+ b+
2
)1

ar-l

48

b#+2
]-

c f-----------l+r
a8 6=a2 0a) ( b) ,l E( c ) 42 :3:14 ( a) .16
q |troblcmc paopr|$o

natumleeste33. Aflali numerele, * 1. Sumaa trei numere ca ele srmt consecutive. $tiind * 2, Suma a trei numere consecutivpare este 24. Afla1i numerle. * 3. Sumaa tlei numereconsecutiveimparc este 33. Afla1i

* 4. Numnrd 70 rcprezirtd sumaa trei numereco[secutive impare$i numirul 7. Aflali numrele. Daci din pimul se a trei numrc natural este117. * 5. Suma scade24, din al doilea 20, iar din al treilea25, se oblin numere consecutive in ordine crescitoare.Afla1i numerele.

b# c F__|_l__]

39

b ++1
],,

* 23tr

* 5. Un elev citeSteo carte in patru zile. in fiecare i cite$te in ziuaprecedenti. Catepaginia citit in cu o pagini mai mult decat fiecare zi, stiindca a alut de citit i 10pagini? Si se afle numarulde * 7. in 4 pungi sunt 140 de bomboane. qtiind p.ima punge, din liecare ce in sunt cu 15bomboane bomboane palr'a, iar in ultimele trei cantitateade bomboane mai mult decatin a prinnumere e)lerepre/enlara conceculr\e. pareest696. a pafu numere consecutive * 8. Dublul sumei Aflali numerele. a 4 numere este162.Saseaflenumerele, * 9. Suma $tiindci iar diferenla p.imele doui $i ultimele doui stmt numereconsecutive, dintre ultimul $i primul ste2 I . este57, iar * lO. Sumaa4 numereeste ll1. Al patrulea primele trei su,1tnumereconsecutivepare in ordine descrescitoarc. Aflati numerele.

DE 6, ?NOSLEME 'M'Y'FE8
Sunt probiemein care estenecesarsi evaludmdiferenfelece apar intre merimi de acela$ifel, prcum!i modalitilile prin care el pot fi create,schimbate sauanulate. de a crea,schimbasauanuladifercnladintr doue O modalitate de transferuride la o mirime la alta. Prin mdrimi consd in efectuarea metodafigurativi vom evidenla rnai clar relaliile dintre m&imi, iie lui, fi in ambele situaiiiinaintedelransfer, fie dupi efectuarea 6 Problcnre resol&tt Dacd numir de creioane. EI f. in doud cutii avem acela$i prima in cea de-a doua, atunci in cutie transfrim 10 creioanedin decat in a douacutie. prima cutievor fi de 2 o mai puine creioane suntin celedoui cutii la un loc? Catecreioane Rezolvdre

--"r I
--t 10

cI, dupa transfer, avem de 2 o mai multe Figura sugereaz.i creioanein a doua cutie decat in prima Si cd, in felul acesta(pdn transfer),in a douaculic vor fi 4 pe4i a cate I 0 creioane,ia. in prima cutie 2 pi4i a carc 10crcioane. (dupi hansfer in a douacutie) 4 x l0 = 40 creioane (in primacutie) 2 x 10= 20 creioane (in ambele cutii) 40 + 20 = 60 creioane intr-oa E|2. intr-oladi suntcu 10kg de cartofimaimult decat prirna ladi, atunci doua hda. DacAmutdm 5 kg din a doua lad5 in de 3 ori mai mardecata doualadi. aceasta va con,tine o cantitate Catekilogramede cartofi sunt in cele doui 16zi? *24*

*2s*

Rezohtare Dupi transferavemurmatoarca situafie:

rnalnreoe ranslel aveamsl|rl:It]al

copil) al doitea 20 : 2 = 10nuci (avea (avea primul coPii) nuci 10+8= i8 Alt mod(a douavaria fi): 28 : 2 = 14nuci (ar avea,dup5transfer,fiecarecopil) p.imul copil) 14+ 4 = 18nuci (avea copill (avea al doilea nuci 4 l0 L4 6 Problcnre proprrr * 1. Dace dintr-un numdr luim 5 $i il adiugtun la alt numdr, numereledevin egale.Carea fost diferenladintre ele?

ObservdmcA dublul canrit4ii rimase in a doua ladi dupe transfea estede: 5kg + l 0 kg + 5 kg:20 kg 20 kg : 2 - 10kg (dmen in a douahde) 10kg x 3 = 361t 1"". fi in primaladddupdh?nsfer) 30kg + 10kg=40kg(inceledou-ihzi qidupitransfer) tiinainte EI 3. Doi copii au impreuni28 denuci.Dacecel carearemai multe a. da 4 nuci celuilalt, atunci ei ar aveaacela$inumfu de nuci. Catenuci aveafiecare? Rezolrare

* 2. Sumaa doud numereeste 38. Daci lu-im 4 din primul numdr$i adlug5mla al doilea,oblinemnumereegale Caresunt ele? * 3. Diana 9i Andreeaau impreula 18 creioane DacdDiana ii dI Andreei doue creioane,atunci ele vor ava acela$inumlr de creioane.Catecreioanea ar,rrtfiecarela inceput? * 4. in doi sacisrmt 108kg d fiinn. SAseafle cetekilognm de fdine sunt in fiecare sac, ltiind cE daca luem din al doilea sac 6 kilograme $i le punem in primul, atunci in cei doi saci vor fi cantiteg egaled {dtnl * 5. Sumaa doud numereeste 60 DacA luim 7 din primul numar Si adunim la al doilea, atunci al doilea va fi de 3 ori mai mare decatprimul. Careau fost numerelela inceput? Daceiau din prima * 5. in douacutii slmt 186de bomboane. din umll vor in aceasta pun atunci in a doua, cutie 14bomboane fi le au fost pima bomboane Cate mai puline decatin fi cu 6 bomboane cuti? initial in fiecare

28 <

L--l

r,_++q

Figura ne sugereaze cd cel car:e are mai multe de jurnltate djn ce arein plusceluilalt. 4 x 2 : 8 nuci (avea in plusprimulcopil) :20 28 8 nuci (dublulnundruluide nuci ale celuide-aldoileacopil) *26'k

*27*

* 7. in doudclasesunt62 de elevi. Dacas-artransfera3 elevi din prima clase in cea de-a dolra, atunci ?n cele doul clase ar fi acela$i nlrmdrde elevi. Cali elevi suntin fiecareclase? * f. in doud classunt 47 de elei. Dacd2 elevi din a doua clasdse mutd in prima, atunci difercnfa dintr colctivelecelor doui chsa? clase este de un elev.Cafieleviau fost inilial in fiecare roama in al treitea Daca * 9, in trei \asesunr24 y'de apa. "e vas2 ,din primul si Ldin al doilea,atuncial doileavasva conline de doui ori mai multe api decatprimul, iar primul va aveade trei od mai putin, ape decat al treilea. Cate ap[ a fost la inceput in liecare \,?s? slmt egale. Daces ia 7 din primul $i se * 1O. Doui numere adrmi la al doilea, atrmci acestadevine de doui od mai mare decat primul. Careau fost numerele?

tn nnp a aMon MaNMt 7.EvoLAfn


In unele problemeavem informalia despreevolulia in timp a atai a valorilm pe care unor mdrimi, evolulie ce vizeazi schimbarea, valori. le iau aceste mdrimi, cat $i a reialiilor dintre aceste De asemenea, sulrt Fobleme in carc unei modificari sunt initiate de rezolvitor. In aceste condilii esteimpo ant seaiegemcu gije ce momente ale evoluliei reprezentim $i ce reper luem in fiecare caz. Oricum, .ezoh'itorul tebuie se aibi abilitateade a fractu problemain doue pot fi in careacestea saumai multe probleme,de a vedeasuccesiunea (pe poatd problema final, f1 rezolvate dat5 rezoll?te, astfelincat, la si pfulilor care trebuie s-o avem pemanent in minte ca ansamblual componnte). A Prohlcnre rFokate EI 1. Tafil, rnarrn, biiatul Si fata vor aveapeste 4 ani suna ve.sielorde 80 de ani. Aflati cati ani are fiecare,dacabeiatulestemai maredecatfata cu 2 ani, tatdl dcatmamatot cu 2 ani, iar tatdl decat fatacu 28 de ani. Rezolrare T + M + B + F : 80 ani (peste4 ani) Ca si aducemtimpul la preznt,scedemdin sund (80) 16 ani, deoarece ficarea inaintat in varstacu cate4 ani. 80- 16= 64 (aniin prezenl) Realizdmmai intai urmatoarea figurer:

F#l
B+l
2l 2b 164

I
*2 8 *

Mt--------:l r#l

,l
,6

* 29*

Am ajLms la o problemade surni !i diferentd: (2 + 64 2):60 2 l{+2 F=6 0 impi4ind la 2, oblinem: M+F = 30
M F 2f l

24:4- 6 ani(fltl) 6 x 5 -3 0 a n i ( t a r d ) Situa(iaaceasta a fost acum: 15 6: 9 ani sau39 30 - 9 ani EI 3. Ia un concurss-au?nscris bdieli qi fete.Numerulbiietilor este cu I mai mare decatjumdrarcdin numirul fetelor. Dupe prirna probdsmt eliminafi 6 baieli fi 5 fte dmanandin concursde 3 ori mai multe fet decatbeiei. Catefete $i caf bdieli s-auinscrisla concurs? Rezolrdre Realizim mai intai o figure corespunzitoare situa{ieiiniliale:

F+l

rr-----------f---!-)

lto

26 30 - 2 6 = 4 QF) 4'. 2:2a ni(arefat^) 4+ 2= 6 ani (arebdiatul) 2 + 26 = 28 ani (are iJlarna) 28+ 2 = 30 anl(arctutel) Verificare: l0-28 4 2-b4ani El 2. Peste7 ani fiul va ayea22 de ?f.ll,jar tat'l 46. Acum cai ani varstafiului a fost de 5 ori mai mici decatvarstatatdlui? Rezolvare Viitor Tat5l:46ani Fiul: 22 ani Trecut Fl-.] Pre,,ml Tat6'1: 46 ,7 = 39 (aai) Fiul: 22 . 7 : 15(ani)

Ff

Figura urmetoarene indici rezultatul modificdrilor survenite dupi prima probd:

F F______J__F______B F--l
Cum s-a ob,tinut acest rezultat? Figua umetoare ne poate sugeraun rispuns Siideead rezolvar:

Diferenla devaistdested,e:39 15= 24 (an1)

|-.--v#LA

51

La incepur aufost 20 defere(4 x 5) $i I I beieli(2 x 5 + l). os Proble|ne IrolnrS * 1. Tatelare31 de ani, iar fiuI4. Ce! ari au trecutde cand tatil aveade 10 ori verstafiului?

Am tblosit metodafigurativd pntrutimpul trecut. Acum avem de rezoh?t o problem5de diferenf5Sicat.

* 2. Pest8 ani mamava avea30 de ani, iar fiica 9. pesteca! atu mamava aveade 4 od varstafiicei?

't3 0 *

*3r*

cantitatea de rotii scoasa h vanzarc ste * 3. La un magazin de 3 ori mai mare dcatceade ardei gras.Dacasevand 30 kg de ro$ii qi 20 kg de ardei,rnnAn de patru ori nai multe.osii decatardei.Care h venzare? suntcantiteilede rolii $i ardeiscoase * 4. intre brmic qi nepot esteo diferenfi de 48 de ani. Acum l0 ani bunicul era de 9 ori mai in verstddecatnepotul. Cai ani a.e acumfiecare? * 5. in doui vaseesteape. Cantitateade apd din primui vas estecu un lih1r mai maredecato treime din cantitateaconlinutede al doileavas.Dacdmai adiugim in primul vas7 ,d ap5,iar in al doila 4 4 atunci in al doilea vas va fi de doui ori mai multi api decatin primul vas.Ce cantit4i eruula inceputin lieca.e vas? * 6. Tatil arede 5 ori vnrstafiLtlui,altfel spus,cstecu 28 deani ara de hei ori lnai mult mai rnarc decatacesta. Pe$ecali ani talil decatfiul? intr-o zi de douaori mai mulli * 7. Elevii unei claseplanteaze meri decatperi. A douazi mai planteazi16 meri qi 2 peri $i astfel numarul merilor plantafi in cele doui zile este de 3 ori mai marc decatnunr,irulperilor. Cali pomi au plantat elevii in cele douSzil? * 8. Acum 5 ani sumavarstelorbunicului, tatilui $i nepotului era de 90 de ani. Si se afle peste cal ani tatdl qi bunicul vor avea dublul, rcspctiv triplul varstei copiiului, qtiind cA atunci cand s-a ndscut copilul,tatil avea 25 deani, iarbunicul50. 26 de probleme, iar Cristina 6 pro* 9, Andrei a rczo7\.at bleme.Dacefiecaredintre ei rezolvi de acumincolo cate2 probleme pe zi, pestecatezile Andrei va avearezolvatede 2 ori nai mult pro' blmedecatCristina? * 'l O. Suna dintrever$eletatiilui,fetiqei $i beiatuluiestede48 de ani. Difden{a dintresord$i &ateestede 2 ani. Sdseafle var$afieciruia, de5 ori suma vaistelorcelor2 copii. ltiind cAacum4 a1i tatdlavea

8. EXEtCtfu SAA PR0SLEME?


Existi tmdinta ca o sarcini matematicl formulati in scris care folosegtenumainumerc(eventual,in locul unon, litere) qi senmede adici {Xri text, si fie considerate exerciliu. Dar opemlii matematice, esteintotdeauna exerciliu? A$a cum am mai spus,cerinla de a atinge un scopclar definit (aflar:ea Lmei necunoscute de,exemplu) carenu esteimediat accesibil, pntu reprezintd, cel careincearcl sdo rczolve, o probleme. Penhr unii copii, chiar perfeclionali in aflarea unei necunoscut dintr-o egalitateprin metodamersuluiinvers, esteo problemt sI dept$easciun anumit stadiu de rezolvare.Dupd ce se obline o folme mai simple (nu mai u$oare, ci mai putin stufoase) pin metoda mersului invers, aplicAndmetodafigurativi se ?oate vedeamai clar penfu a afla.necrmoscuta. ce opera,tiiefectrlam 1 + 2 1 : { l + [a + ( a : 4 2 ) x 2 ] : 7 \ = 8 2 l: { l -[ a | ( a : 4 - 2 ) ' 2 1 7 ) 7 I + [ ^ + (a : 4 2 ) x 2 l t 7 = 3 (a . : 4 2 ) x 2 = 1 4 ^ a+ + a : 2 -4 = 1 4 a lr' -lR

P @ : a 2 ) ' 2 1 7- 2

Ajun$i aici, folmulem umetorul enunl: 18. Caree Daceunui num5r ii adiugimjumitatea sa, ob.tinem num5rul?
a

\.- - - - - - - - - - - - .J

18 nurnerului a) 18:3= 6 oumdtatea 6 x 2 : 1 2 (a )

f,(3 2 *

* 33*

A$a cum obsrvdn din exempltrldat, daci foma de la carc se face rezolvateaprin metodaflguativd esteprivifi ca o problemaa cdrei descifiare stconceputi sub fomi de exercifiu, daci se face efortul de a, bompune in minte o astfel de prpblemi, mlmca rezolyitorului devinernai con$tientA 9i mai eficie4ti. din a trece la aflareanecunosputelor Propunemca, inainte de problemelepropuse,si srezolveurntitoile cerin,te carereprzntA posibile enur4ui al unor ,,exercilii" aduse la forma d la care rezolvarea se face.prinmetodafigurativi. l. Numirul 17 reprezintddublul rmui numdrmarit cu 1. Aflali numdnrl. . 2. Dacd mic$orim dublul unui numdr'cu 3, obinem numarul Aflafi-l. jum6dublul unui numfu,se ob,me t. Dacedin 90 se scade Careestenumirul? talea aceluinumar. dacedin 35 se scade 4, A treia parte dintr-un numfu se ob,tine dublul numZrului.Afla! numdrul. . 5, Daca mic$ordmlm numer cg,2!,-pbFnem a treia parte din el. Aflalinumarul. pane dintr'rm numer,obiinem 5. Daci din 19 scddem a $aptea rlumirul micsomt cu 13.Careesteacelnumfu? . propuro lsi ProblQrDo * l . x ( x:7 +ll)=s5 ,,

* 5. 1oo- [( b:2+5) +2x b]=5

"

* 6 . 1 6 + [ a- ( 3 8 : 2 a : 7 ) - 1 0 ] = 1 9 * 7, 42tlc+(c x 2-3)-2s)=3 * 8 . a -S x 4 + a ) 1 2 = 1 3 6 .* 9 . a + a : 2- a : 4 = 7 Q

* f0 . c- [( c:++re)+ s]=o

* 2 . a + ( a + a :a )=1 7 * 3 . a - ( 1 3 + a :3 )=1 5 * 4. 62 -l' + (a | 3+ a) + z] = 23 *3 4 *

*3s*

OA7E SAA ogft'IUTE 9. EOALT|AT|


A fost dificil sd decidem exislcnla acestui subcapitol $i denumirealui. Ne-amgendilsd evidenliem existenta acestei catgorii d probleme(pe care le-am intalnit in practica la catdri) Si un anume moddrezolvare a lor. Trei modele deprobleme credm ce seincadreazi aici. L Se Stie cd nille mdrimi au talori egale, se tlie cu ait se modiJiad raloaree fiecdrei ndrimi Si care este suma valorilor nodifcdte sau unele dilbreille dintt'e acestea ;i se cere aflarca raloii inilia le cotnune. 2. Se cunoustetu a vulotilor iniliule ale unor mArimi salr difercnlele dintre ele, se cunosc tilodncdrile rdlorilor acestor mdrifl1i, se itie cd in urma acestormodi.ficAri se oblin valori egaleti se cerc afLlea ralorilor iniliale. 3. Se Slie suha wlotilor iniliale ale unor mdrimi,se $tie cd Jiecare mfuime iSi nodiJicd valoareaprin cre$teresau mic$orarecu aceea$i cantitate,se cunoscrezultalelemodiJicdrik)rti se cerc valoar ea aces tor modi/ic,rL grafice in astfelde situalii,reprezentarea punin e\.idnfe ega[tef, diferenje$i modificlrile opetate,sugerand astfl modul de rezolvar,

Rezolrare a + b -7 5 x+ 14= a x+17= b t *

' *,

14

t')

,1"

este75. Din aceaslisumescidem modilicate numerelor Suma egale. oblinand dublutficiruiadin celedouenumere ce s-aadeugat, 75- ( 14+ 17) = {{ (dsblulunui nundr) 44 | 2 = 22 (unul dtn celedouanumere) se scad din pdmul 17, este74 DacA a trei numre EI 2. Surna egale Caresunt din al doilea25 qi din al treilea20, seoblin numre initiale? numerel Rezobarc a + b + c = 14 b -2 5 = x c -2 0 = x ; = 1 b --. 1 c = 7

"#-+.'22',+'z
A Problomo roFo|lote pdmului 14,iar M 1. Fiind datedounnumere egal, adeugand celui de-al doilea 17, se obfine surna75. Care au fost numerele initiale?

'|

*3 6 *

modificirilor cfectuate) 17+ 25 + 20 = 62 (strrna = egale) celortrei numere 74- 62 12(suma egale) din celtrei numere 12 : 3 - 4 (fiecare 4 + l7 = 21 (primulnum&) numtu) 4 + 25 :29 (al doilea 4 + 20 = 24 (al treileanumdr)

* 37*

EI 3. Sumaa doue numerceste53. Dace din fiecare se scade rcelasj nLm;r. seoblrn numerele 24sj lq. Care sunr numerele inidale? Rezolvarc

numdrde saci cu a fost incercatacelagi * 5. in doui camioane grau.Dupace primul a dsclrcaila o moari 35 de saci,iar aldoila 48, alr mai rirnas in total 117saci.Ca,tisaciaufost in fiecarecamion? din fiecarc este145 Daci scedem * 6. Sumaa trei numere a fi ini$ali este valoarea 37. Care 32, 40 se obline numir, acela$i ti caruinumar? la primul un & 7. Sumaa trbi numereeste2 I - Dacese adaugd numfula al acela$ seadauge egalcu al doilea;dacd el devine numer, dildugim la al trilea iar daci cu al treilea, gal devin doilea,acesta Care primul numAr. decat mai mare acela$inumIr, el va devenicu 9 au fost numrele? ' * 8. Surnaa trei numreste28. Merind {iecarenomarcu pnfiecdrui mul numdr,se ob,tinnumerel16, 13, 23. Aiai valoarca numar galadiugemprimului 14' iar * 9. Dacdla douanumere Careau fost numerele? suma 75. celui de-aldoilea 17, oblinem * | O. in doudclasesunt56 deelevi Dacbdin primachseies 18 elevi, iar din a doua 14, atuncj in cele doui claseva ramane in fiecare c1as5? Cali eleviauremas numardeelevr. acelagi

utlo
b - x = 19

v.lit

1..

I"

Nouasumd: 24 + 19= 43. Scidemnouasumt din vechea sume $i ob,tinem10,carcreprczinti 2x. Deci nunidrulcares-a scAzut este5. Afl5m numerele: 24 5 - 2s (valoarea luj a) 19+ 5 - 24 (valoarca lui b) !g Protlomp Drop 6e * l. Sumaa douanr:mere este41. Adunand acela$i numir la fiecare, seobtine25,respectiv 40. SdseaIlnumerle. * 2. Pe doueraflud sunt 62 de cdr!. Dacdad5ugdm acela$i numerde ci4i pe fiecareraft, atunci pe primul raft vor fi 35 de cfuF, iarpe al doilea43. Catecir! aufost la inceput pe fiecare rafl? * 3. in doi saci sunr79 kg d lEint. Dacdluim alinfiecaresac aceea$i cantitated faind, mai remanin pdmul 24 kg, iar in al doilea 27 kg. Cateklogram de feind au fost in fiecaresac? * 4. intr-o sali de spectacole, pe doudranduri, era un numar egald copii-DacA mai vin 12copii pe pdmul rand$i 19copii pe al doilea,aluncivor fi pe ambele rinduri 61 de copii.Cali copii au fost la inccpur pe hecare rend:

I
*:s*

*.ls*

to, ALIE aEpnEzErfiat occir


PRlltsEaMEilrE
in unele probleme reprezentarea prin sgmenteeste relativ dificili $i nu suficient de sugestivi cu privirela relaliiledintremirimile problemei. In astfel deconditiiscrecomande udlizarca altormoduri de rcprezentare caresi evidenlieze mai bine atat semnificatia fiecdrei marimircprczentate, cat$i rclatiiledinheacesie mirimi. Putem astfelrprezenta schematic vase, fiinte,liucte,supmfel etc. nu sc descurc5 atatdc bine la dsn $tim ci unii rezolvitori $i d aceea le va veni greusd reprezinte, de exemplu, fiinte. Pe iangd laplul ci nu nebuiesi urmireascioblinrea de aprccieri in cea ce prive$te lalcntulla desen, (veziexenrplel fiind suficiente ni$tcschi{e I $i 3), crcdemcd in cazulnrerirnilor cc cxprimi ele]llento alc unor mullimi estesuficientd utilizarca unorliterecaresd sugoreze despre cc clemente eslevorba$i ce relalii se stabilesc intre mullimj (ca in exemplul 2). lfo lDrotlomo ropolooto E 1 intr-o cute s\rnrpdsiri $i oi, in tolal 15 oapete $i 40 de picioare. Catepesdri cate oi suni? $i Rezolvare
a)
D)

cap lengefiecare in a douafiguri ampuscate2 picioare = De ce?Pentruca la fiecare 40 30 10 (picioare). Ne-auramas oaieampusdoarcat2 picioarein loc de4. in a treia figure am mai pus cale 2 picioarela fiecareoaie, d c c i , 5o i $ i 1 5 5 : 1 0 G n i n i ) . 1 0 : 2 = 5 ( o i ) .E x i s t i , a d ic n la .t Obscrvrfie Problena se , ezalit coltloll$i Prin meloda falsei ipoteze preze tatiace l ai Da/, chiar si a$a,fobsirea odulti .leJigurare u;oard i lelegerearezobArii. El 2. intr-o urni suntde 3 od mai multc bile ro$ii dcatalbe 2 bile albe,atunciin utni stult DacI se scot6 bile roqii $i se adaugd la albe.Catebilero$iiauxistat de doueofi maimultebile rofii decat Dar albc? inceput? Rezolrare RRRR a ) RA R RA R R A R . . . . .. . . . ..R4R

RRRR R,A.R RAR R^R.............RAR A b) ... .RAR c) RAR RAR RAII RAR llAR... \--\--,-/ 8 bilc ro$ii+ 4 bile albe 8 bile albe+ 14bile rogii in prima figuri am sugcratfaptul cd existl de 3 ori rnai multe bile roqii decatalbe,firA a $i categrupedecete4 bile exisli In a doua figwI am sugeratdisparilia a 6 bile ro$ii $i aparitia a inca doud bil billor in grupede cate reorganizarea albe.in a heia figuri am sugerat 3 bile din care2 rosii $i una albd.Pentruca langi flecarcbili albddin precdente sdapad cate2 bile dupi operaFa cele4 rimase ,,shnghere" ro$ii (in total 8 bile roqii) am |-ratcdte una de acolo de unde existau in um6 12bile albeqi 24 debile roqii, cate3 bile ro$ii.in final,reman albe 10 bile au existat iar la inceput 9i 30 debile ro$ii.

lilt iill
-}-JL_'\.-/

oo oo il tl oo

(J r) capte O 15capete

ooo
tl

ll :opi"ion."

15capcte 40 picioare

iilil

510 rnprrrna flgura Jtnsutserat e\rslenla a tJ capele,

*4 0 *.

*l r "t

I Obsrvafie Ploblenapoatefr rezol|atd Siprin frgurare ,,clasicA",pe bazd


de segmente.

!9 ProblQ||reproltt$e * 1 . La rm concursde cros se inscriu de 3 ori mai mulfi b6ieli decat fete. in ziua concursului, datoriti unor probleme medicale, 2 baie! $i 4 fte se retrag $i astfel la concursseprezintade 4 ori mai mulfi beieli decatfete. Cati beieli li cate fete s-auinscris la concurs? * 2. La un concursseinscriu de doudod mai multe fete decat bdieli. Dupe prima Fobd sunt eliminati 4 bnieli si 4 fete. Grupand concurenliirima$i cate4 fete li un bAiat,dman 2 baieli necuprin$iin nici o grupd.Cd! biiegi si cate feie s-auinscris la concurs? * 3. intr-un las sunt de 3 ori lrlai multe prune decet mere. Dacd am mai adiuga in vas 3 mere $i am lua 3 pnme, atunciin vasar fi de doue ori mai multe prune decatmere.Cate mere $i cate pnme eraula inceputin vas? & 4. intr-rm r,as sunt de 3 ori mai multe piersici decatcaise. La rnasi sunt 5 pemoane.Fiecare ia din vas cate o caisi 9i doui piersici. Rin1anin vas de 4 oi rnai multe piersici decetcaise.Cate caise$i catepieEici emu la inceputin vas? decatporto* 5. Pe o masi eraude 5 ori mai multebanane agezate la masi minanci 2 portocal din prsoanele cale.Fiecare ti 3 banane,in final rimAnind pe maseo portocala $i 33 d banane. emu la masa? Catepersoane catedoudfete * 5. Un grup de tineri srmtla restauant aSezali 9i 3 bdie{i la fiecaremasa.La tm momentdat, cetevaperechimerg la dansqi rdman h mese4 fet $i 12 bnie!. CaS baieli ti cate fete sunt in grup? & 7. intr-o zi, fiecaredin elevii lmei claseaveala el 3 pixuri qi doui creioane.A douazi, 10 copii i$i mai cumpiri caterm pix, iar 4 copii 'i$i uitd creioaneleacasd9i astfel, numirul pixudlor tuturor copiilor este de doua ori mai mare decat numarul creioanelor'Cali copii sunt in clas5'l

A l---1
R

- situale iniliah

- situa{iedupdmodificeri Din figura se obseryecA o treime din bilele ro$ii existentela inceput in ume insearymd 10 bile albe. Avem deci la inceput 30 de bile ro$ii $i 10bile albe. EI 3. Dacd intr-o clase stau cete 2 elevi intr-o bancA,riman 4 eleyi in picioare, iar dacastaucate3 elevi intr-o banceramandoui bAncilibere. Ca! elevi Sicatebinci suntin clasi?

Rezolvare a ) O O O O . . .OO

b)oooo.
-.i_

oo

oo

a\n^f

/'\f\a\r\

0 a@o@...o@
8 binci In prima figuri am sugent asezarea copiilor cete 2 in bance$i faptul c; mai rdman4 in picioare. In a doua figllri am sugemtridicareain picioare a elevilor din ultimele doudbdnci (carerimdn libere).Observdm cd vor fi in picioare 8 ele\i. in a treia figuri am plasatpe cei 8 elevi carestateau in picioare, cateunul in fiecarebancdin carc mai existaudeja2. Vor fi 8 bencicu cate3 eleviSidoui bancilibere.Avemdeci24 de elevisi 10benci.

42*

I I t
l I

i :

* 43J t

rdrian 2 elevi * 8, DacAintr-o clasSstaucate3 elevi in bance, in picioare.Dacestaucate4 elevi ill bance,rimane o banci liberd,iar intr-o banci vor fi 3 elevi. Cali elevi qi catebinci suntin clas4? S 9. Mai mulfi copii vor- sA tmvercezeleul cu ni$te btuci. Daci se aSazicate 5 copii in barc5,rimer pe mal 2 copii. Daci stau cate 6 in barce,atunci, peni! ultima barcd,mai remandoar 3 copii. Catebdrcisi cali copii sunl? in 15vase, LnGle de 3 l'gi alele de4 1,. * | O. Setsamd50 Capd Cdtevasesuntde fiecarefel? '

n. nEToDA FrcUnArtvA tt FnAf|]t/,E


Familia zareaelevilor cu ideeade fiaclie sefaceinci din clasa a II-a cand li se vorbe$te de jumitate !i sfert. Tot atunci, unii inv4etori le spun copiilor despre,doime", ,,heime", ,,p5tlime" etc. ca rezultateale impi4idi unui intreg in 2, 3 sau4 pn4i egale. Folosind metoila figurative evidenliem mai clar irnpd4irea unui intreg in unitili fraclonare de un anumetip.

Numerul

jumitatea treimea

pdtrimea

A Probleme reBolsotc EI l. Jundtataunui numer esteegali cu treimeaaltui numfu. Caresuntnumrele,qtiind ce suna lor este25? Rezolvare

44*

*45*'

doud segmentgipgale ce ieFezlnLi dolmeaprimului DesenAm numdr,respectivheimea celui de-al doilea. Dublim pimul segment gi obfinem primul nurnlr, tripEm al doilea segment$i obtinem al dorleanumir. in toral5 segmenle.egale. pnmulut z) : ) = J (dotmea sautretmea celur de-al dorleal : 10 (prirnul numir) 5 _x_2 5 \ I - l5 (aldoilea numar) El 2. Dacaunui numdrii adaugam reimeasaoblinem16.Care a lost numerul? Rezobare

!g Pr'oblem Dropuse * larelestd numbrul? | . Cincimeaunui numir este9. C

Carcest * 2. Douecincimi dintr-unnumerau valoarea;18. , numerul? .* 3. Adunind la un numdrfeimea sa, oblinem 20. Desprece numft estvorba? * 4. Adundnd la rm numdr treimea sa $i apoi sfertul sdu, oblinem 76. Carca fost numirul?

#l
16 16:4- 4 ( n eimea) 4\3- 1 2 ( n u m.rul) EI3- Sfertulunuinunxr este6. Careste numirul?. Rczolvare

treimeasa $i inci 25, obinm * 5. D'acdla un numnradunem 61.Carea fostnumad? * 6. DacI dinh-un num;r scidem jumitatea sa $i inci 12, obtinem33. Carcestenumarul? erie 58. Sd seaflenumerele. a doui numere r{lind * 7. Suma tl. sfenulprimului.la careseadauga ca al doileareprezinle * 8. Jumitateaunui numer esteegaldcu sferful alh.rinumdr' Caresuni numerle,$tiind ci sumalor este30? * 9. Un numir esteegal cu jumdtateaaltui numfu Caresunt lor e'LeJ0? numerele. sdindc5 suina * 1O. Doui pntrimi dinh-un numir sunt egale cu treimea altui numer.Aflati numerele,qtiind cd sumalor este80.

#
6 6x4 - 2 4 ( n u m A rul) EI 4. Numerul 74 reTezintd doud heimi dintr-un alt num.{r. Allali mrmirul. Rezolvare
\--------.Y-

t4 1 4 : 2 = 7 ( ot re i me ) 7x3=21 (nurnarul)
*46* *47*

2. MtnsultilvEns tt MET0DAFtauR,fiua
in general,o problemd care ;e rezolvd prin metodamersLrlui invers areca cerinii aflarea valorjiiniEiale a uneimalimi, valoare ce a iost supusi unor modific,iri succesive (prezentat de text), rezultatul final al acestor modificiri fiind cunoscut. Pentru rezolvarea unorastfeldeprobleme, uneori, est indicati figuarea acestormodificdri, fapt ce duce la o mai buni inlelegerea lor $i a succesiunii pc caretrebuiesAle efectudn operaliilor penlrua aflavaloarca initial6. De obicei,daci textul sugereaze anumitcoperalii,inh-o anumita ordinc, pentru rczolvarea problemeivoln efectuaopemliile rnverse cclorindicate dc tcxt $t in ordinea inversA ordinii din text. A llrobhmo roeolulrto E 1. Alin rezolvi in prina zi a vacan]ei de primivari jumitate problcmcle din pe carelc ava derezolvat. in fiecare din urmdtoarele 3 zile rezolv[juftetatedin problemele rimasenerezolvate din ziua precedentd. Pentrua cinceazi ii mai reman4 problcme. Cateproblemeavea derezolvat Alin? Rezolvare Figurade rnai jos ne ajut5 si inlelegem succesiunea modific:lrilorasupra mirimii ,,probleme de rczolvat"qi succesiunea operapentru de efectuat a afla valoa.ea initiali a acestei mirimi. liilor I tffi+ Ir vjtl]4-, lIl V+tt---1

4 * 2 = 8 (problemerimase nerezolvate dupi primele 3 zile) 8 x 2 - 16(probleme nerezolvate dupl primele2 zile) 16x 2 = 32 (probleme nerezolvate dupl primazi) 32 2 - 64 fproblemc dc re/oltrl) & 2. Mama lasi intr-o farfirric prune penfu cei 3 fii ai sei. Primulcarevrneconsuma ga"ileSi incA2 pnrne. - din prunele al I doilcx consuma gi'rrc )l lncaI pntne. ror ] din prurclc tarcelde-xl jumdtatedin prunelegasite lesandneconsunatc heilea consume 5 prune.Cateprune le-a Esat mamacelor 3 fii ai sii? Rezoltare Figwa um;toare sugeraze ce situaliegdse$te fiecare din cei 3 fii $i catconsumd ei.
l

l11-/1C+q-/+,
5 x 2 = 10prune(a gisit altreileacopil) ,) 10+ 2 = 12prune(: din ce a gdsital doileacopil) 12 : 2 x 3 = 18prune(a gAsit al doileacopil) ,) 18+ 2 = 20 prune(: din totalulprunelor) 20 : 2 = 10prune tl dmtotalulorunclor) 'l 10 x 3 : 30prun(le-alisat mama celor3 fii) *49*

V FX

,t I

*4s*

EI 3. Un turisi parcurge,pe jos, un Faseumontanin 3 zile. in prima zi merge cu 2 lan mai puin decat o treime din lungimea faseului, a doua zi merge cu 1 km mai mult debatjumdtate din po4iunea de traseurimasl, iar a heia zi parcuge ultimii l0 km. Ce lungimeaveatraseul? Rezolr'drc

3. Un turist ti-a propus se stdbati lm traseu montan in


4

4 ,/ile. ^t In prima zi parcurge

a doua ./i din lungimeatraseului.

)a parcurge din rest, a treia zi parcurg: din noul rcst, iar a paha zi ! ultimii 8 lan. Ce lungime are traseul? * 4. O hime din caitelecareexistela un mommt dat intr-o ? papetdriesunt de rnatematicd,; din celelalte sunt de dictando,iar ) restul de 32 de caiete sunt cu foaie velind. Cate caiete sunt in acel momentin papetade? * 5. ? din romlulde oerechi de incdllamrnle exrstmle inn-un 5 ) magazinsunt pentru berbafi, : din rest sunt pentru femei, iar restul
J

ffi
I

ttiitttirrtttt

lifr,

'o

de haseu rimasi dupi din po4iunea 10+ 1 : 11km (lumdtate prima zi) de traseurimasa dupaprima zi) 11 x 2 = 22 lcll] (porfrunea 22 - 2 : 20 kn (- din lungimeatraseului)
I

20 : 2 x 3 : 30 kn (lungimeatraseului) , |trohleme prop$6e la prima stalie co* 1. Din cnlntorii aflaqi intr-rm autoblLz, boareun sfert $i urci 4. La stala umetoare coboad un sfert din cei I dincAlaLorir rdma$i stalle coborrA exlslmlr )l ufcdb. I a penullrma 4 $i ince 2. La ultina stalieajung 25 de cililori. Ce,ticilStori au fost la inceputin autobuz? * 2. Un biciclist parcurgeun ilrum de o anumiti lungime in 3 ore. in prima ori parcurgeo treime din lungimeatraseului $i ince 4 km. In a doua ori parcurgecu 7 lar mai mult decat un sfrt din po4iunea ramasa, iar in a treia ora parcurge ultimii 20 hn. Ce lurgime are drumul?

de 36 de perechisunt pentru copii. Cateperechi de incdljdminteslmt in magazin? * 6. Un sfertdin totalulelevilorcicluluiprimaral unei scoli qi inci 5 elevisuntin clasa l. Un sfefidin ceilalli$i incd 15elevistmt in clasaa II-a. Doua cincimi din elvii claselora III-a si a IV-a 9i inca a IV-a.Cai 15elevi suntin clasaa III-a, iar 75 de elevi suntin clasa elevi suntin total? * 7. O ferrnn agricoli cultiva cu cereale .jumitate din suprafa,ta ambile gi ince 10 ha. Jumetatedin rcst $i inci 10 ha suni cultivate cu cafiofi, cu 10 ha mai pulin decetjumelate din noul rest le cultiva cu floarea-soarelui!i ultimele 40 ha le cultivd cu sfecli de zahAr.Careestesuprafalatotala cultivate?

*so*

*5r*

8. Din totalul problemelor pe care le avea de rezolwt ; ti inci 5. A doua zi

Frctmfflvi It aEoMEfStA t3. METOOA


geometric,relatiile In rezolvareaunor probleme "u ce"onlinut se evidenqiazimai clar daci unor figuri geomet dintr elementele in desen a acelor figuri sau numai a unor fdlosim reprezntarea elementeale figurilor respectiverelalii intre elemente Putemrepreznta, sub forrni de segmente, h una din cel4 v?Iiante ce sereducin esenfe ale figurilor geometrice ale metodeifigumtive clasice,dupi cum,realizareaflcientda figurii d a respecta in text, cu incercarca geometrice caresevorbe$te despre penh1r gdsirea poate fi sugstivi nlele textului, infomaFile, dar si ce ciii de rezolvarea problemei. 6 Problernc rcsoltl|te lungimea eslecu 5 m mai maredec;l Et l. lnr-un dreprunghr lilimea. $tiind ci perimetrui &eptunghiului este egal cu 50 ft, sd s afle dimensiuniledreptungliului. Rezolrdre

pentru vacanldrrm copil rezolva in prima zi

A treia zi rezolve I din noul rezolve f din rest si ince 3 Drobleme. 43 rest si incd doud probleme. A paria zi rczo7ve1 din problemele rdmase9i pe ultimele 5. Cateproblemeare derezolvat in total? b 9. un copil a citit o carte in 4 zile. in piima zi a iitit cu pagrnrlor. A douazi a 20 de paginirnai punn decil : din numarul citit cu 20 de pagini mai mult decat rm sfert din nurndrulpaginilor rimase- A treia zi a citit jumetate din noul rest, iar a paha zi a citit ultimele 50 depagini. Catepagini are cartea? * 1O. Tabdra Bddigor isi ocupd locurile unei serii dstfel:
I

1 din locud sunt ocupatede elevi din jude{ul calali, I dir rest $i 1'5 inc5 10 locuri revin elevilor din judelul Buz[u, cu 5 locud mai putin decatjumatatalocurilor remasesunt rcpartizatejudefului lalomifa, Cate iar ultimele 40 de locuri revin eleyilo. din judelul Constanqa. locuri aretabdn Bddiqor intr-o serie?

r #s r #J
-\

I
125

P -5 0 m+ 2 L+ 2 / = 5 0 m L + l= 2 5 m 2 5 rr: 5 m=2 0 m Q I ) 2 0 rt , 2 = l0 m ( D l0 m+ 5 m= l5 m ( L ) tr Observ|tie Este o problemd in care se poate afla u$ot numerestiindu-sediferenla lor.

*s2*

*s3 *

ale rmui patrat El 2. Dac4 rfiiim do!6 din laturile naleturat cu cate 5 m, figul? oblinut, va aveaperimetul de 42 m. Aflali perimetirl qi aria figurii iniliale. Rezolrorc l5

* 4. Un dreptunghiare perimetrul egal cu 64 cm. $tiind cd lungimeaestede 3 ori mai mare decatli1imea, sd se afle cate pltrate cu laturade 4 cm acopd completdreptungltiul. * 5. Un teren de handbalare lungimeade 40 m $i b(imea de 30 m. La ce distanfe de margineaterenului se construiegeun gard imprejmuitor lung de 220 m? * 6. Daci mdrim latura unui patat cu 2 m, aria lui se rnfueste cu 36 m'?. Careesteperimetrulpdtratului ini,tial? * 7. Dacd mic$ordmlatura unui pehat cu 1 m, aria lui se Carea fost pedmetrulpitratului inifial? mic;oreazl cu 9 m'?. * 8, Lungimearmui dreptunghiestecu 8 m mai mare decat lalmea. Dace mtuim litime! clr 5 miii mictorelir ludqlmeacu 3 m, obtinemo figula cu perimetnil de 28 m. Carea fost perimetrulfigurii iniliate? * t. Un teren dreptunghiularcu lungimeade 4 ori mai marc arie. Precizafi decet l6limea, este despi4it in 4 suprafefecu aceea$i cardin varianteleunndtoarede construcliea gardurilordespirlitoare este mai ieftina? sau

l5 Efectuand operajia indicat5, oblinm un dreptunghi a cirui lungime este cu 5 m mai mare decat hlmea. De aici, problema e cu ceadinainte. asemdndloare 42m 5'ir.-5'J-32m(41) J 2:4- 8 m ( 0 (aria figurii iniliale) . 8 m x 8 m: 64 m'? 6 Problenrr proD|rse * | . Se se afle perimetrul unui dieptunghi,tiiind ce ltmg1mea estealedou.i ori mai maredecatletimea,iar aria lui estede 50 m'?. ') erle -eria unul drepunghj. sxindca laFmea S 2, Sd se aile
J

din lungime,iar perimehul sduesteegalcu 40 m. * 3. Un dreptunghicarenu estepltat are perimehll 8 m ti fiecare laturi a sa este exprinatd p.intr-un numer intreg dq metri. uluj? dreptungfu Caie sunldrmensiunile

* | O, Lungimeaunui &epnmghi estede 5 ori llrai maredecat litimea. Daca mtuim lungimea cu ruloarea le{mii $i ligimea cu valoarea lungimii, figura oblinuti are perimetrul 24 m. Care este perimetrul figldi ini,tiale?

*54*

*55*

SENEaOLVr CABE L ?NOS'f;jME ?Nll MEtooAFto,tlfitve


din fiecare ffi f. in patrLrldzi se afle caise.Numerul de caise pentru ca in cele lade crcstedin t in 2. Ce transferuritrebuie sefacem numdr de caise? pafu lezi sAavemacela$i este235 C'rc ffi 2, Sumaa cinci numerenaturaleconsecutive se pertru ca acstea sa facem sunt n;erele 9i ce transferuri trebuie fie egale? altui nurEi ffi !. impitritr-rl uaui numir este egal cu dublul $tiind cAsurnalor este36, aflali cele douanunere' altui numir' Si ffi 4. Triplul unui numar esteegal cu dublul 40 este se afle numerele, $hind ca surnalor pagini Dace prima ar ffi 5. Dou6 cdrf au impreund365 de avea cu 5 pagini mai pu1in, atunci cea de-a doua ar rcprezenta jumitaie din prima. Catepagini are liecarecarte? palticipat 28 de beieli $i X 6. La olimpiada de matematici au mic, atuncijumetate 3 mai feft. D;n numnrul bnielilor ar fi fost cu a treia pall din numarulfetelor' Ca,ti ilin numerullor ar fi reprezentat beiel $i catefete auparticipat la olimpiadAT in p ma zi X 7. Un elev a citit o povestin douAzile Dacd ar fi numir din acest sfert un mlrlt, atunci ar fi cfr cu 4 pagini mai zi Cate a doua citite paginilor rcprczentat o ieime din mrmirul a al'ut 45 de pagini? pagini a citit in frecarezi, $hind ce povestea

?ANTEAAII-A

*s6*

*s7 *

este819.Primul estede 4 ori rnai ffi 8. Sumaa nei numere maredecatal doilea,iar al treileaesteegalcu diferenJa dintreprimul numir $i dubll celuide-alaloilea. Sdseaflecletlelnumere. a trei numere este860.A1doilcaestcdc 5 ori rnai X 9. Suma primul,iar al treileaesteegalcu dilerenta maredecat dintreal doilea primul. AIlali cele trei numere. $i este400.Al doileanumarested ffi 1O. Sumaa trei numere 4 ori mai maredecatprimul mic$orat cu 15,iar al fteileareprezinte sunacelorlalle doui. AIlali numerele. ffi I l. Sumaa trei nunere este 138.A1 doilcncstede 3 ori mai nare decatprimul micsoratcu 12, iar al trcilca estc egal cu diferenla dintrccelelalte Allali numcrele. doun. ffi 12. Avem o mullime de numercnaturaleconsecutive nenulescriscin ordinecrcscitoarc, Douenumere alituratedin mul23. au suma l)up! cl sunt tot atatea numre cite suntinaintea limc lor. CAte numere aremu\imea$i careestesuma lor? Al treileaestede 3 od mai mare ffi 13. Se dau trei numere. decetal doilea 9i cu 84 mai mare decatprimul. Allali cele trei qtiindci pri ul este nulncre, mai mic cu 12decat al doilea. 5 ani Cristian$i Bogdan vor aveaimpretmd 28 de ffi 14. Peste ani.DifercnFdevalstedintreei este de4 ani.Ce! aniaualllt acum5 ani? X 15. Afla1ice varsti areacumfiecarecopil, qtiindcAdiferen,ta dintrebiiat $i fati estede 3 ani, iar peste15 ani tatdl lor, careacumare 44 deani, va avea varsta egald cu suma versblorcelordoi copii. a trei numere este80.Primulestejundtate din al ffi16. Suma doilea,iar al treileaestecu 3 mai n1arc decatjumitatap muluiAflati numerele. *58*

ffi | 7. Sumaa nei numeresteE7.Primul estede trei ori mai al doilea,iar al treileaestecu 12mai mic decatjumitatea maredecat primului. Afl ali numereleest79. A1 trcileaestecu 7 mai X 18, Sumaa trei numere jumitatea mic decit al doilea,iar ai doileaestecu 5 mai maredcat primuluj-Si sc afleceletrci numere$tiindci sumadintredublulpriX | 9. Aflali douenumerc, mului qi triplul celuide-aldoileaestc252,iar al doileaeste Jundtatea primuluinumir. ffi 2O. Acum 7 ani mamaava26 dc ani Peste3 ani va avea varstaegald cu sunu varstelorcelor trei copii ai sii la timpul copiilor,$tiindci ele suntrcprezntate respectiv. Sd se afle varctel consecutive impar, p{in numore pe varstelor suma 5 ani va avea ffi 2l, Luoiaare 18ani.Peste carolc aveauStclice$i Alin acurn3 ani Si se afle varstafiecfuui Alin cstccu 3 animai marcdocat bAiat. $tiindci Stelicit suntoi, capre $i gdini,in tolal 208de ffi 22, intr-o gospodiric de capctc, picioare. Si se afle numarul $tiindci oi suntde 3 ori mai iar giini dc 6 ori maimultedecil oi. multcdecat capre, sunt120 de picioarede oi, gdini 9i ffi 23. intr-o gospodnrie ra1e. Giini suntde 6 oli mai multe decatoi, iar ratemai puline cu 5 decatjumltate din numirul gdinjlor. Sase afle cile Yiefuitoaresunt de fiecareiel. ffi 24, intr-un pa.c slmt copii care se plimbd cu maiinu,te, in total 48 de roti. Cafi copii suntin parc,stiind biciclete $i trotinete, ci cej care au ffotinete sunt de doud ori mai mulli decat cei cu cei cu biciclele? decat ma$inufe $i dedoueori mai pu.tini *59*

iar peste avea varsta actuald a mami, X 25, Acum3 ani ta151 4 ani felila va aveavarsta actualia biiatului.Mamaestede 4 ori mai in varsti decat baiatul, iar peste 5 ani, cei patru membri ai familiei imDreuni 99 de ani.CAtiani areacumfiecar? vor avea ffi 26. Suma a doui numereste cu 18 mai mare decet 1or.Si se aflc cele doudnumere,$tiind ci diferenla1or diferenfa reprezinteun sfert din numirul mai mare. este3 $i a doul mrmere X 27. Catuldintrsuma,sidiferenla ci difcrcnla cstc mai mici decat suma restul4. Aflati numerel, $tiind cu 28. sunt30 dc Ilori. in primcledoua, numerul ffi 28. in 3 ghivcce conseculive, iar in al hcilea sunt cat in florilor reprezintd numere ghivcci? celelalle douirla un loc.Cateflori suntin ficoarc r cilit o cancdc 72 dc pagrni in 4 ziie.in a ffi 29. Arrdrcr patrazi a citit catin primele iar ln primele trei zile, lrei zile la utxLoc, numcrcconsecutive numirul paginilorcitite in fiecarezi reprezintd parein ordincrescitoare. Catepaginia citit in fiecarczi? a patrunu ereeste125. ?rimeletrei s nt conseffi 3O. Suma cutiveimparc, iar al patrulea estecu 9 mai mic decat al treilea.Sese afle numerele, unuinu er este24,catreprezinti ] din e1? ffi 31 . Daci dub1ul 3 cu perimctrul dc 3 920 mm are lungiX t2. Un dreptunghi mea cu 28 cm mai mare decat lilimea. Sa s,3afle dimensiunea fiecdrei laturi. ffi 33. Perimetrul unui dreptunghi este mai mare cu 24 cm decat lftimea$i cu 21 cm decat llurgimea. Sdsc afle lalurile.

ffi 3,1. un dreptunghi are aria de 63 cm'z,iar perimetrul de dreptunghiului. 32 crn.Afla1idimensiunile ffi 35. Un gmp dc copii trebuiecazat1aun cemin Dacase raman 14copii necazali Daci repafiizeazi cate3 copii intr-o camera, Celi rimine un copil necaT-at. cate4 copii intr-o camerd, se cazeazd suntdisponibile? copii sunt$i catecamere a trimis la o fabricl de de construclii X 36. O inireprindere Daci s-arpune penfluaprovizionare. cimentun numir dc camioane cei 100 de saci in fiecarc camion,ar mai r.imane100 de saci ar camron, iar daci s-arpunecete150dc saciin fiecare neincAlcati, s afle: goalo 100 de saci. Si rimenetrei camioane $i unulcu a) numarul camioanelor $i al sacilor; sacii carevi spar potrivitepcntrua inc6(ca b) doui variante in camioan. este15.Dacdpe primulil mdrim a douirnumere ffi 37, Suma va fi de 4 ori, sumaacestom de 3 ori, iat pe al doileail mic$orem Aflali numerele. egali cu 23. eslc6- Dupircc pe pimul il ffi 38, Difercnlaa doui numere dilcrcntalor dcvinenuli pc de 2 ori, al doilea dc 5 ori, ial micoorem (egale cu 0). A0ali celedouiinumere. a trei fia1icrade 16ani Se varstelor ffi 39. Acum 5 ani suma {iecfuuia, se aflc varsta ;tiind ci peste2 ani ftatelmai mic va avea varsiaactuali a ftateluimijlociu, iar acum 5 ani, fratelernai marc arear iusra celuimic. porci 5i icpuri,in total 258de aregiini, ra1e, ffi 4O. Un gospodar picioare. Sd se afle numArulde capet,gtiind cAraf sunt de doui o mai putine dcat gnini, iepuri dc 5 ori mai mulli decat porci, iar al iepurilor$i al porciloresle48 depicioare numdrul *61 *

*6 0 *

ffi 4l . Un grup de excursioni$timergela masd.DacAse a$aza cate4 la o mase,riman 6 excursioni$tifE i loc. Daci se aSazicate6, rdman3 meselibere-Cafi excursionitti ti catemeseau fost? in X 42, La o moare'-a adusintr-o zi greupmtru macinaL. 3 .^ .^^ ^ 2.. acea zl 5-amactnat - $l Inca6uu I(g-ceeace repfezrnla - drn cantitateaaduse.Catkilograme de gau au fost adusein aceazj la moard? ffi 43. Ce numaradmat cu sfertul sAuesteeg l cu 220'l ffi 44, Dacd din 400 se scadeinp5tritul unui numdr se ob12. ,tine Careesteacelnumir? ffi 45. Un grddinarare risaduri de ardei.DacApunecate 8 p un rand, ii mai riman 1l rasaduri,iar daci punecate 10,ii rinane un rand cu 5 dsaduri. Cateranduri a pregitit $i cateresaduria a\,'rrt? ffi 45. Un cnhtor mergein prima zi un sfert din drumul pe careil aveade parcurs;a douazi mergeo jumitate din rest, a treia zi ,) : drnce a ramas. merge rara patrazi restulde 20 km. Careeclelungimeadrumului? ffi 47. Sumadintre diferenla $i catul a doudnumereeste21, iar pdn impi4tuea diferentei la cat obtinem 3 $i restul 1. Aflali numetele. dacdse a$aza cete3 scaune la fiecare ffi 48. intr-o cofeterie, rnase,dman 4 scaune,iar dace se a$azacete 4 scaunela liecare masi, dmane o mase fire scaune$i o rnasAcu doui scaune.Cate mese$i catescarme sunt in cofetarie?

ffi 49. Suma a doue numere este 24. Dac6' pe primul il micgoremde 3 ori, iar pe al doilea il rnirim de 3 ori, sumalor nu se Afl afi numerele. schimba. X 50. Catva muncito au plantat un numer de pomi in

4 zile. in prima zi au plantat cu 8 mai pulin decat ] din total, a doua 3 ] din rest, a treia cu ? mai pulin decatjumatate din zi au Dlantat '1 "i noul rst, iar a paffa zi au plantat 35 de pomi. Cafi pomi s-auplantat in primele trei zile? X 51. impe4ind sumaa doui mrmereh catul lor, oblinem catul l0 $i restul 2. Daci se adunl sumacelor doui numerccu catul 1or,ob,them35. Sd seafle numerele. ffi 52. Diferenla a doudnumereeste i 28. S[ seafle numerele, $tiind cA daci mdrim al doilea numlr d doue oi, iar p primul il mic$olemde douaori, atunci sumava fi egalacu 344 restului numir luim 15,iar la cincimea ffi 53, Dacndintr-un numer? Care este acest num6rul. adunim87,obtinem X 54. Sfertul jumdtilii sfrtului unui numi. est 12. Afla.ti numdrul. ffi 55. Daci mirim de 3 ori un numir, atltnci el va fi mai marecu 108decdt i din valoarealui. Careestenumirul? 4 X 55. Dacd la sfertul unui numdr adiuglm 28, oblinem dublul nunardui. Careestacel numar?

*6 2 *

* 63/.

gtiind ffi 57. Sumaa trei numeroeste45. Sdse afle numerele, ' 7 I . .. .. .. capnmur repreTrnra - drnai oo ea.taratreltea- dtnpnmul, lor este166,primul X 58. Seseafl trinumere,$tiindci suma ste cu 29 nrairnare decat al doilea, iar al tieilearcprezind 1 * tt-t. '5 unui dreptunghi esrede 108m. Sa se ane X 59. Perimehul aria, $tiind cd dimensiunilelui sunt reprezentate pdn numereconsepare, cuh\e X 60. Un dreptunghi $i un pitrat au aceeagiarie: 81 cm2. l Carediite cele douefigui areperimehul mai mare? K 6l . in tli butoaie sunt 450 / de vin. Dupi ce se transferd un sfert din primul butoi irl al doilea, iar un alt sfert in al treilea, atunci in celetrei butoaievor fi cantitAli egale.Celi litri d vil au fost in fiecarebutoi? X,62. 100 de copii din 4 clasea$lbaptisd intle in $coali. Dace ar trece 2 copii din prira clasein a doua 9i a\i 2 copii'in a teia. iar un copil trecedin a rreiain a patraclasii.atunctclasele ar a\eaefecrive egale. Celicopti.unl in fiecare claoe? X 63. in doue cudi srmt 280 de bomboare.Dace ludm jumdtate din bomboaneledin prima cutie gi le punerir in cea de-a doua,atunci in a doua vor fi cu 70 de bomboane mai multe decatin prima, CAte bomboane sunlacumin fiecafe culie? X 64. Patru muncitori,au sdpatun $anIin felul urndtor: al doilea a sepatd 8 ori mai mult decatprimul, al heilea-asepata heia pafte din cat au sdpatprimii doi, iar al patruleaa s;pat a treia parte *64*

din cat au sepatprimii tei. Sd se afle cat a sdpatfiecare, $tiind cd al doilea a sdpatcu 20 m mai mult decatal parulea. oblinem263.Sa a trei numere, cu 23 suma X 55. Mic$orand se afle numerele, $tiind cA pdmul este mai mare cu 106 decat al al lreilea. micdecat doilea rj cu 50 rnai ffi 66. Suma a doui numereeste 65. Dace pe primul il mirim de 4 ori, iar pe al doileade 3 ori, obfinemsuma231.Determinali numerele. X 57. Meilnd de 4 ori primul numar $i cu 4 pe al doilea, oblinem surna88. SA se afle numerele,gtiind ca diferenla dintre al doilea Siprimul este9. qi ffi 58. Mama avea26 de ani cind s-aniscut biiatul 28 de de ani. 69 tutwor insumeazi varstele ani cand s-anescutfata. Acum CAli ani are fiecare? ffi 69. Suma a doue numere este 312 Dacd pe primul il merim de 9 ori, iar pe al doilea de 3 ori, oblinem numercegale.Si se afle nurrcrele, ffi 7O. Dacn adwem fiplul unui mrmer cu dublul altui numir, obrinem270. Sd se afle numerele,$tiind cA triplul primului estede doui oi firai maredecatdublul celui de_aldoilea ffi 71. Un pix costdcat dou6 caiete.Un pix $i tm caiet costd are 18lei. 3 lei. Cristian a) Catepixuri saucatecaietepoatecumpdra? b) Carcestenurnerulqgaldepixuri 9i caietece sepot curnpera?

*6s*

ffi 72. Sumaa 4 numereeste 106.Se se afle numrele,;tiind c5 al doilea estemai mare clt 5 decato treime din primul, al treilea estesumadintre p mul $i al doilea, iar al patruleaestemai mic cu 5 decatal treilea. 69 de nucl.DupA ce primulpriffi 73. lrer copriau rn roral meqteun numdr de nuci, al doilea de doudori mai multe decatacesta, iar al treilea de 3 ori mai multe decatplimul, acumfieca-re are acela$i nunft de nuci, in total I I I . Catenuci a a\.ut inilial fiecarecopit? numir de bomboane. Dupd ce p.iX 74, Trei copii au acela$i mesc14 bomboane, au impreund 47 de bomboane. Se se afle cate bomboaneare acum fiecare, $tiind ci al doilea a pdmit jumdtate din cat a p mit p mul, iar al heilea jumdtatedin cat a primit al doilea. Dlrpi ce primul consume ffi 75. Trei copii au 72 de cire$. catevacire$, al doilea de doue oi mai multe decat acesta,iar al treileade 3 ofi mar multe decarprimul. fiecareramene cu aLirea cfue$e catau consumat impreunl. Cateciresea a\ut fiecarecopill poatecumpim 2 kg ffi 76. Cu banii pe careii arc, o gospodine de portocale sau8 kg deiartofi. Cali bani aregospodin4daci difercnla dintreI kg depoftocale$i I kg decartofiestede3 delei? ffi 77. Suma a doud numere este 72. SA se afle numercle, $tiind cA un sfefi din al doilea numd. estemai mare cu 2 decatrm sfefldin primulnumar. ffi 78. Un elev spme cd a citit o cincimedintr-o carte,ilar daca ar mai citi 4 pagini,ar ajungela sfertulei. Catepagini arecartea? ffi 79. Perimetrulunui triunghi estede 24 cm. SEse afle lungimile laturilor sale,$tiind ci ele slurt exp.iinateprin numerenatuale

70. Sd se afle numercle, e'ste ltiind ffi 8O. Sumaa dou[ numere prinnrlui. ce sfen[ celui de-aldoileaestemai Inmecu 4 decatjumdtatea X 81. Se se impanenumdrul84 in patrupd4i, astfelincat prima parte impndti la 4; a douaimp6rfln h 3, a treia impa4ite la 5, iar a paha pafie impir,titi la 2, se deaacla$icat. ffi 82. Numirul 125 a fost impd4it in patru ptuti astfel: prinla parte estejumitate din a doua, a treia parte reprczintf, suma dintre prima Si a doua parte, iar partea a patm este cu 5 mai mare decat jumitarc din a treia pafie. Sd seafle fiecareparte. . X 83. Dace dintr-un numer se ia o pdtrime $i la rest se adauga12,se oblre 24. Carea fost numArul? ffi 84. Un firan are gdini li oi, in total 77 de capete$i 184 de picioare. Celeor !i cetegainjareldranul? gdini$i rale,in total 118caareoi, capre, ffi 85. Un gospodar pete $i 272 de picioare. Si se afle cate animale sunt din fiecare fel, $tiind cAoi sunt de 5 ori mai multe decatcapre,iar mie sunt de 3 on gdinj. decdl maipuline Daceiau jumdtate ffi 86. in doudcutii sunt 54 de bomboane. in a doua,ahmci prirna le mut din cutie si din numerul bomboanelor din a doua cutie se dubleazi. Catebomboane numinrl bomboanelor au fost la inceputin fiecarccutie? ffi 87. Sumaa doudnumercestecuprinsdintl 78 $i 90, catul este4, iar restul 4. S5se afl cele douenumere.Catevaiante sunt? Dupdce din primul ffi 88. in tei sacierau 116kg d zahAr. s-auluat 25 kg, din al doilea 16kg, iar din al treilea 27 kg, in cei trei

*66*

* 67*

p n numereconsecutive saciau rdmascantitdqi reprezentate in ordine crescdtoare. Catekilogramede zahSrau fost la inceputin fiecarcsac? ffi 89. in dounvazesunt 20 de flo . Dacemut doui flori din prima vazdin a doua,ahrnciin a doua lazi vor fi de 3 ori mai multe flori decatin prima. Cateflo.i au fost in fiecarevazd? ffi 9O, intr-un gnrp se afl6 cu 12 copii mai mult decatin alt grup, iar prtu impe4irea numdi:uluide copii din primul glup la cel de-al doilea se obline catul 2 $i restul 4. Din numarul total de copii weau sAfomez 4 echipe.Cati copii vor fi in fiecaregchipd? se afld 12kg de ndlai. X 91. Pe doui talerealermeibalanle Daci se iau 2 kg de mehi de pe al doilea taler gi se pun pe primul, atunci balanta se echilibre^zd.CAte kilograme de milai au fost pe Iiecaretaler? sunr 45 desncle. Daca muts shcle din prima ffi 92. h 3 navere in a doua$i 6,din a douain a treia,atunciin celetrei navete fi acelaqi numerde sticle.Catesticleaufost la inceputin fiecare naveti? ffi 93. in doui cutii se afli 42 de crete.Dacemut doui crete din prima cutie in a doua, atunci in prima vor fi de doui ori mai multe cretedecatin a doua.Cetecreteau fost in fiecarecutie? cutiisunr 27debomboane. Daca !e iau7 bomffi 94. h doua boanedin prina cutie $i sepun ?na doua,atunci in a douacutie vor fi cu 3 bomboanerlai multe decatin prima. Catebomboane au fost in fiecare cutie? ffi 95. Pe douabervi ale uner;oselecirculi intredoualocaLtefi 75 d ma$ini. Daci un sfert din nurndrulma$inilor d pe pfina banili ar hece pe banda a dou4 atunci pe banila a doua.ar circula din numarulmasinilorcare cLculau la inceputpe banda iumatare intei. Catemasini au circulat Defiecarebandi? *68*

se iau din X 95. in trei cutii sunt 114blede chibrit Da'a de bete' ria 32 din a iar 13 be!e' din a doua orima cutie 24 de bete, bele de Cate de beie numfu aclafi atunci in fiecarecutie va ramane chibrit au fost in fiecarccutie? pentru X 97, Adminisffafia unei tabere s-a aprovizionat, I seriede copli.cu camede pamrori aslfel:prirnadataa cumpdral5 ! din cantitateatotale ti inci 50 de kg; a douaoard a crmrperat dn rest $i inci 50 de kg; a teia oari a cumparatcu 20 kg mai pulin decat iumitate din noul iest, iar ulrima oar6 a cumptuat215 kg Cu cate .-u aprovizionattabdrapentru aceaserie? i.ilogru-e d" "um" numarcu este25 Marim fiecare M 98. Sumaa fiel nuinere st-i mai primulujtrebuie primuftmar, iar penmlca ele 5afie egale. adundm1, iar celui de-al treilea4. Afla! nurnerele' iau 5 paini de pe ffi 99. Pe doui rafturi sunt 76 de paini- Dace al doilea raft 9i le pun pe primul, atunci pe acestavor fi de 3 ori ma1 multe paini aecatpe at aoitea. Carc paini au fost pe fiecare raft la inceput? din primul X lOO' in doud grupuri sunt 24 de copii' DacA gup vin 2 copii in al doilea gl1lp,atuncjin primd remande 3 ori mai grup l foslin fiecare mulli.CeFcopiiau ma chsa ffi | Ol. in trei clasesunt7l de elevi Dupdcedinp 7 elevi in a trerr iar drn ele\'r. doua l0 ies in G'uza 18elevi,din a doua iar in in a decel pulini elevi orinra;lasar,mAnde doueori mai in la ora au fosl elevr i treia de 3 ori mai muli decatir prima. Cali fiecarcclasi? *69*

ffi 102. Un numtu este triplul altui mrml{. Daci adrmim triplul primului nundr cu dublul celui de-al doilea, ob.tinem 440. Si se detrminecele doui numere. carte.Primul a citit 82 de ffi | O3. Trei copii citescacea$i pagini; celui de-al doilea i-au r4ai rfunasde citit cu douepagini mai mult decatprimului; al heilea mai are de citit de doudo mai multe pagrni decat al doilea, adic676 depagini.Sdseafle: a) carcpagini are caltea; b) catepagini a citit al doilea copil; c) cele pagini a ciriral relleacopil. a douanumere e{e 8. Suma dinre dublul X l04. Dilerenta numaruluima.e $i triplul numeruluimic este86. SAse afle numerele. 7l de copii.in pauza iesdinprima ffi lO5. In treichse5unt clasl 16 copii,din care4 seduc la colegiilor din a douachse; din a douaclasi ies 12 copii $i ldman cu 9 mai mul(i decatin prima clase, iar din a heia clas5ies 6 copii 9i rimAn de doui ori mai multi decatin pnmaclasa. SasedeErmrninumdrul de copii drn fiecare clasA. a douanumere esle25.Drferenla dintresfenul ffi | O5. Surna primului numlr $i treimeacelui de-al doilea estel. Allali numercle. numia de nuci. Dupe ffi 107. Trei'copii aveaufiecarc acelagi ce fiecare menancd10 nuci, le mai reman h un loc tot atateanuci cateaveafiecarela inceput,Catenuci aveafiecare? dineleconlinand acela$i numar ffi lO8, Arem6cutii.fiecare de creioane, Dacadrn fiecare culie luamcale 5 creloane, anrnciin cele 6 cutii rdmanin total atateacreioanecateerauin fiecare cutie la incepul. Catecreioane au folt la incepulin fiecare culie?

conude la I la 8' fiecare M lO9. Avem8 cuoi numerolate atatea culre llecare Dacaluamdin ndnda?lasi numarde creroane. lam:in 8 cutii deioane c;te indica numirul ile ordine, atunci in cele au fost' JAtea creioanecat au fost la inceputin 5 cutii Catefieioane la inceput,in fiecarecutie? scizetorul 9i diferenla unei ffi 1 | O. Sumadintre descdzutul, scdderea, Stiind ci scizdtorul estede 200. Reconshtuifi scederi*este 3 ori mai maredecatdilerenta. unel lc'zalorulsr diferenla X I I l. Sumrd,nre descblutul. cu e5(e scaderea rlrind ca scaza{orul scaderfi.tc 160.Reconslituin dil-erenla decal 20 mai rnare este70' jar diferenta ffi | 12. Sumaa douAnumelenaluftle drn numirul mic. Sasealle celedoudnumere lor esleo n-erme este 100,iar diferenta ffi I | 3. Sumaa douf,numerenaorale douanumere' cele se afle Se lor estJi treime ilin numerulmare. este63 DacAscddem ffi | 14. Suna a doudnumerenaturale mai mic 3, oblinem un nurnir de 5 oli mai mic decat din num^mard numirul mai marc' Carc sunt celedou[ numere? este cu 80 mai mare ffi 1 15' Sumaa doui nume.enaturale decatdiferenlalor. Sese afle cel mai mic difltre Ilumere' este cu 90 mai mare ffi I | 6. Sumaa doui numerenaturale decet Aifrenla lor sau ale4 ori n1aimare decat aceasti diferenli' Aflati cele doui numere. cer are l0 mere Dacd ffi 1|7. lonelare25 de meteiar Nicu ori rnai doi orilmes" acelasinumdr de mere, Ionel v avea de doue multe meredecatNicu Catemerea primit fiecare? *71 *

*7 0 *

iar Adrian are 10 bomffi 1 18. Rdzvanare 25 de bomboane, boane. Daci fiecare din cei doi copii minanci acela$inumdr de bomboane, lui R5zvanii vor rimane de 4 od mai multe bomboane decatlui Adrian. Catbomboane mirancd fiecare? au impreuna 38 de nuci.SrindcAunuldin ffi | 19. Doi copir ei are.cu8 nuci mai mult decetjun5tate din numdrr-rl nucilor celuilalt, sd safle cateiiuci are fiecar, impreund 52 de probleme. ffi l2O. Doi copii rezolv6 $nind ce unul din ei rezolvd cu 12 nai mult decato treime din nullrirul de probleme rezolvatedeceldlalt,sdseafle cateproblerne rezolvi fiecare. ffi 121. Ca se cumpde un obiect, Mihai mai are nevoie de 5 lei. Ca si cumpere acelagi obiect, Nelu mai are nevoie de 3 lei. Dacdigi prm banii la un loc 1emai rdmaneI leu. Ce sumeavea fiecare$i cat a costatobiectul? un obiect,Danamai are nevoiede ffi 122. Ca si cumpere 7 lei- Ca sd cumperc acela$i obiect, Ioana mai are nevoie de 5 lei. Daceiqi pun banii la un loc, mai au nevoiede 2 lei. Ce sum6 aveafiecare obiecrul? Sicata costal ffi 123, Doi copii au de rezolvatimpreunl60 de probleme. Daci primul at rehlya de 4 ori mai multe probleme decat qi-a propus,iar al doilea de doud ori mai multe, atunci ar rezolva imprelme 170de probleme.Cateproblemeare de rezolvatfiecare? ffi 124. intr-un depozit sunt de 3 o.i mai multe cerealedecat in altul. DupA ce se scot din p mul depozit 95 de tone, iar din al doilea 15 tone, in cele doud depozite riman cantitifi egale. Ce cantitatede cerealeem la inceputin fiecaredepozit?

skt 125. irtr-un vas se afla d I ori nmi multt apirdecalin l0 l iar in cel de-aldoilea atrul.b?ca in pr;mutvass-arnui adduga egalede apa Ce cantitate cantitdfi ar fl aouz vase ao7. o*tt"i i" ""t" in llecarevas? deapda fostla inceput mai multd apd decat in ffi | 25. irrtr-un vas s afli de 4 ori l0 20 altul. D^aciin vasulmai plin mai addugnm C,iar in celalalt 'de in decet rlare mai de 3 on atunciin primul rai va fi o cantitate aD6. vas? in fiecare d. api a lost la inceput C" "ital"lt. "untitut M 127. intr-o chsa suntde douaon mai multe fele decat fete atuFci baieli.Gca in clasaar md veni ? baiei $i ar plecadoua ca$ baieti fete Cate bliefilor' si numtuul i"t"tot u, n .gal cu i '-nJ-t suntin clasd? ori mai multe lele decal DK 128. inn-o clasasunl de dour4 4 baieli'atunci bdieli.Gca in clasdar md \eni douiifete$l ar pleca

bnieflor'cate numerd decet i"i"Gt n a" 4 od maimare '"-li-f ". fele$i cdli beiei suntin cla'a?

la !?m,zare scoa)e de cirese canlilztea DK 129. La un magaTin. de clreie vend 20 kg e"le d;ori mat maredecalceade \4fFe Dacase decal ,iiOt s d" uirrn., t"i tamat de \"andulde 8 ori mai mulrecirese la \ anz re? .-rit* a. fuctedin lietarefel a fostscoase l.io.i. baieti ll lete Numarulblieauparriclpat DK | 30. t a un concurs au primaproba Dupa lelelor' plu: 5 drn numarul dlor es?cAtjurnatare de egal nunlir un conclm ilri.Urnr*fi Z U;"ri 9r 5 fere-raminandin concurs? tai"ti ti a" i.t". Catiteief li catefeteaupafiicipatla beieli $i fete Numdnrl ffi 131. La un concurs s-au inscris plus unu din numirul fetelor-inscrise in concurs este o treime o fatE' rdrnatJi"6iot. Oupap.i-" ptobi au fost eliminali 6 beiefi ti

*7 2 *

* 73*

nand in concus de doudo mai mulli baiefi decatfete. Cali bdiei $i catfete s-auinscds la concurs? o minge cu i4 lei. ftimul d ffi | 32, Doi copiiau cumparal dat tofi banii sii, iar al doilea a dat jumetatedin banii sii. Dacf, primul dddea doarjumdtatedin banii sei, iar al doilea d-idea toF banii sii, le'ar mai fi febuit I leu. Ce sund a avut fiecare? cd4i in valoarede 43 lei. ffi 133, Doi levi au cumperat pldti Pentu a aceste cdrli primul a dat toF banii sii, iar al doilea doud himi din sumasa.DacAprimul dddeadou5treimi din sumasa,iar al doilea l$i didea toli banii, ar mai Ii trebuit I leu pcnffu a putea cumpdra carllle.Ce suma a awt fiecare.) o saniede 50 de lei, penhu ffi | 34. Doi copii au cump5rat carc p mul copil a pus trer sfenuri din sumape car o avea.iar celdlalttoti banii pe carc-i avea.Daci primul copil ar fi dat toal4 sumasa, iar al doilea ar fi pus doar 1lei sferturi din swna pe care o avea, cei doi copii ar fi pututcumpera o saniecu 5 lei mai scumpe. Cc sumi aver fiecare? impreunlun dicfionar de 59 de ffi | f5. Doi frali au cumpArat I lei. penmrcareprimul copil a pus : din sumape careo avea,iar 4 cetatatr a pus - otn suma sx. uacapnmulcopll ar Tlpus - GtnsurL:t pe careo avea,iar al doiiea copil ar fi pldtit cu hei sferhfi din suma pe care o avea, atunci le-ar mai fi dmas 1 leu. Ce sume a alllt fiecare? este6. Dacdmictordmdeimffi 136. Cdtula dounnumere p5r,titut cu 96, iar impertitorul de 3 ori, catul remaneneschimbat. Atlali celedouenumere.

de acela:i nurruiLr M lf7. Doi elevl si-aupropussa rezolve 28 lo ploblemelar al dorlea de a reTol\'?I Dupace primL,l oroble^nre. ci primul mararede rc/ol!?r de douaori rnai constaia ;;;il;.;, de rezolvat i"ufi" ptoUf".n" decat ai doilea. Cate probleme ava fiecarcelev? de 3 ori mai mare decat alt ffi | 38. Un numnr natuml este dinfte numi!^natural.SAse afle cele dou[ numere,$tiind cd diferenta dublulprimuluinumdrqi triplul celuide-aldoileaeste30' un naturaloblinem unuinumar cu I0 irnpitntul M | 39. Marind nurn'4r? a foslacel lnillal Care numerul decat J I maimare numar^cu un DK | 40. Marindcu I0 sfertulunuinumdrnaturaloblinem injlial Carea fosl acelnumft? numarul numar? I 1 mai mic decat unui numernatural'oblicu 2? impetritul X | 41 . MicsorAnd initial care a fost acel nutn5rul 3 mai matedecet n"- ul n*a, "u num6r? pe careo a\ca de onomt un muncilor M | 42. Din comanda un .fer. opoiiutatale di resl$i in 6nal uhimele inLAi "*".ur?rnui muncitorul? deexecutat avea Catepiese 12piese. cu canofi lasao lecimedin M 143. Un camionIncarcal piatir'jumilate incdrcfird la primapjald.o Edme din rest la a doua Cu cele iir-""ri t." fl, u tt.in pi"lu 5i ultimele3 lone la o cattine tone a fost incErcatla inceputcamionul? de la pe carea primit-o DK 144' Din cutiacu bomboane di unui priefuni"frt\1"i, aa ,u.o.it saleun slerl o rerme din resto eraula incepul Cetebomboane ien.rarlur ii mairamdnl0 bomboane in cuti?

2 ..

2..

*i4*

*7 s*

din apaftame.ntele de pe scaraunui bloc au ffi 145. Jumdtate douecamere, o zecimedin rcst au 4 camere, doui treimi din noul rest au 3 camere,iar ultimele 3 au cate o cameri. Cate apartamente srmt pe scare? X !46. cradina din fala caseieste organi,,ard asrfel: o cincime din suprafala ei tl incAl0 m'esre culLivata cu flori, o neimedin resl5r inci 20 m se culti\Acu legume. peJumatale din noul rest ;i incd 10 m'?se planteazl pomi, iar ultimii 30 m, sunt pmtru alei.Ce supmfata aregedlna: ffi 147. lrina aveade cillr o care. in primazi a cilil cu 5 pagini mai mult decatjumatate din numdrultotal de pagini, a doua zi a citit cu 10pagini mai mult deceto treime din rest, iar a treia zi a cilil ulrmele 20depaginr. paginr Cale a\acanea: ptsenlorexislenle inr-o cune.w slert$i DKI148. Din toLalul inci l0 suntgdini, a cinceaparte din rest $i incd 16suntra1e, o treime din noul rest Siinci 7 slmt ga$te, iar reshrl pasfui de 9 sunt clllci. Cate _u pdseri sun( cufie? ffi 149. Panu muncitori au de xecutato comandd.primul muncltor executi cu 10 piese mai purin decatjumetate din numdrul total de piese ce trebuie executate.,Al doilea muncitor txecute cu 6 piesemai mult decatun sfert din restul pieselor.Al treilea muncitor executdcu 5 piesemai mult deceto heime din noul resl,iar al patrulea muncitor executa ultimele 11 piese. Cate piese aveau de executat cei 4 mlmcitori? de J zile Lmcopil chelruie$E X l5O. Anal inrr-oexcursie in p.ima zi un sfertdin sumape careo aveala el gi inci 15 lei. A douazi chelhrie$te un sfertdin rcst $i ince 18lei, iar a treiazi cheltuieqte ultimii 27 delei. Ce sund a arut copilul in excursie? *76*

uner la amma;area au panioipal DR l5l. Llevii uneiclase planlat J au inca ei gradinaScolii Un 'lefl drntre $l ponr-iuniain io-i. o t .iti" ilin rest $i ince 4 au sepat staturi penti! flon' iar alei Cali elevi suntin clast? ;ltimii 8 au amena.jat cu care!nisr Ia lirg un t'ran de legurne DK 152. Din cantitalea l0 Lg: o zrcimedln ce a mai din cantitate: vindeficcesrr: o zecime rest rinlaq 13kg o pitrime din ce a mai iarnas;25 kg un sfertdin noul se ?ntoarc si irc; 10 G; jumntatedin ce a rnai rernas;15 kg Teranul h terg? venit a Cu ce cantitate liranul acasicu 10f,g deleglrme. pe a prrmit ln dar o cutie cu bomboane 5K 153. Alexandru din loate un sfefl m2rncat l"? mat.rl ir 4 zile ir prima zi a mar puFn "".. bomboanele;i ince 5, a doua zi a mancatcu o bomboand cu dou{iboma treta/i a rn'incal dir ce i-a rnairamas. dec6tiumaraie putindeceldouefelmi dln noul resl iarapavazia Uo-J aveacutia? Catbomboane -ui ultimeft 7 bomboane. mancat la-.5 cump6raton X 154' Un lziranvinde in piale mrre pe din cantilalea un pulin decal cu ) kg mal ftrmuGr.rrnpari 'fefl o lecimedin resl5l inci 9 kg o ut"n !6r"nul Al d;ilea cumpara "u." o treimedin noul rest si inca4 kg Al patrulea e.t t.,t"u "urnpa.a laranului$i incd I kg cumparaiumaiaredin ce-i mai ramasese lAranLrl? de merea vandut 7 kg Ce canlitale cumpdrz Lllrrmul agazdcate 2 in banc'" ffi 155. Dace elvii tmei clase se douebnncir&nin-liberc' iar 3 copii? au loc Daci staucate3 in bance, elevi $i catebencisrmtin clasd? l"ii t"""a ta-a." a.*rrn copil Caf \rrea sa bepllmbecu barca Dkl 156. Un lrup de excursionitli ca dacaar metge socoleste gnrpulur Lac? Rosu Conducator,,l - oe g 4 in merg crate dace ii in t"t"a. 6 dintre ei nu ar avea loc, iar doui doar vor fi " it*"a tatta"" nefolositd, iar intr-o barcd i";"4. " Cati excursioni$ti$i cetebErci erau? pe.soane. *77*

elevii participanf la o lucrare scrisi sepun la ffi | 5 7. Pentrr-r dispozi{i d 3 ori mai multe pixuri decat ueioane. Fiecarerelev folose$tedorLipixuri.qi un creion $i laman nefolosite 30 de pixuri si 5 cferoane. Citr eleviau partlcipar la acea lucrarc? ffi I 58. Pentruparticipanfii la un concursde tenisde masi se pregatesc de 5 od mai multe mingi decatpalete.Fiecarepafiicipant folose$teo pale6 $i 3 mingi, remanand nefolosite 5 paiete Si 65 de mingi. Cafi jucetori participi la acestcolrcurs? X 159, Un bunic i$i cheami nepolii sa culeagd fructeilin gredinn-Nepolii culegde 5 ori mai multe nuci decetmere.La sfrr$it bunicul di fiecirui nepot cate 8 mere qi 20 de nuci, iar lui ii mai riman 36 de mere$i 340 de nuci. Cai nepoli are bunjcul? 5dfie puse ffi | 6O. De nlele gcoliisesrabile$le cdleo vaza cu flori in fiecarechse.Dacdflorile curnpemte in acest scopsuntpusecete 5 in vaza. ram;n neurlizare 25 de llori, rardacasepun catet non in \aai-nuajung{loripenEu fiecare I clare. CaEsdi deilasA aretcoala? de rezolvatin vacanta de pdmevarl rm ffi 161. Nelu ar_e anumrtnumfu de probleme.DacSar rezolvacate4 problemepe zi, ar ternina intr-un anumitnurnerde zile. Daci ar rezolvacete 5 Drobleme pe rr. ar lermlnacu o zi mai deweme, Cateprobleme aveaNelu de reTolval? clase propus saplanrele X 162. EleviiLrnet un anumit $Fau numarde pomi. Dact ficarc ar plantacetetm pom, ar rdmane7 pomi neplantali.Daci fiecareelev ar planta cate2 pomi, 9 elevi nu ar mai aveace planta.Cali elevi are clasa9i cd;i pomi sunt de plantat? l; mai mutl decarin alta ffi 153. irtr-o vazaesrecu o gafoa vaza.Dacehl.im din plima vazd4 garoafe$i l punemin a douavazi, atunci in aceasta vor fi de doudori mai mulfe garoafedecatin pdrna. Categaroafeau fost la inceputin fiecarevazd?

X 164. in doue cudi sunt 56 de creioane Dacd ludm din Drirna cutie un sfert din continutul i si inca doul deioane $i le numir de punemio a douacutie, atunciin cele douecutli va fi acela$i cutie? in fiecare fost la inceput ' . Catecreioanau oreioane. K 165. Doi copii au 60 de nuci. Daceprimul copil ar da celui de-al doilea fir doudnuci mai pulin dcatun sfefi din num6ru1 nucilor sale.atunci al doilea copil ar avade doueori mai multe nuci copll? primul.Catenucrare hecare decat X | 66, in 3 clas sunt 77 de elevi Dace s-ar ffansfera din ar fi cu unul mai prima clas63 elevi in a douaclas[, atunci in aceasta mult decet in prirna clasd.Dacd s-ar fansfera din a doua cbse id a ar fi cu un elev mai mult decatin treia chse 2 elevi, atunci in aceasta chse? in fiecate elevi sunt a douachse. Cati X 157. in 3 cutii sunt 45 de creioan.Dacd am muta din ar fi de prima cutie 4 ffeioane in cea de-a doua; atunci in aceasta din crioane prima. am muta 3 Dacd decat in creioane 4 ori mai multe in un ffeion ar avea din llrrn5 aceasia a doua cutie in a treia, atlmci cutie? sunt in ficare plus fa16de ceade-adouacutie. Cetecreioane Dacaam transfera X 168. in 3 cutii sunt 43 de creioane. din urme in aceasta atunci a doua cutie, prima cuti in 4 creioanedin pnrna. am ranslera Daca ln dec,l ar Il de 4 on mai mullecreioane din in aceasta doud creioanedin a treia cutie in a doua cutie, atunci urmi ar fi de doui ori mai multe creioanedecatin a treia cutie. Cate cutie? sunlin fiecare creroane pare,$tiindca suma consecutive X 159. Sd seafle 3 numer lor estecu 10mai maredecatnumfuulrrrare careau sur a cu X l7O. Careslmt cele 3 numercconsecutive nurnerul? cel mai mare mare decat 9 mai

*2 8 *

*19*

4 numere impareconsecutive, $tiindca X 171. Dererminali celui rnai rnare dintre ele. suma1orestecu 7 mai maredecattriplul stiind ci suma ffi 1 72, Afla1i 4 numerenaturalconsecutive, lore.recu I I mximare dec6t triplul celuimaimare. 22 demingi detenis.Pimul ffi | 73. Patlucopii auimpreund al doilea, acestia impreune au de 2 ori are de 3 ori mai multedecat puline decat mai multedccetal heilea,iar al pahrleaare cu 2 mai ceilal{i3 la tul loc.Catemingi arefiecare? ffi | 74. Patruloturi de pidure au o suprafalide'12 ha. A1 doilca lot are o suprafaie d doui ori mai marc decatprimul lot, al treilea acstea impreunA auo supralalide doudori mai maredcat lot, iar toatetrei la un loc au o suprafalidc 3 o mai nare decatal patrulca aresuprafala liecirui lot? lot. Catchcclare natwaleest50. Al treileanumar a 3 nunrere ffi | 75. Suma gi cu 5 mai estede 4 o mai mic decalsumaprimelordoui numere al doilca.Aflaji coletrei numere. mic decat o 3 numere natuale este100.Al doileanumir ffi | 75. Suma primul, 20 mai marc decat iat diferenra dintreal treileaqi al estecu primul cu numrr.Caresuntceletrei numere? doilea num6rsteegale natuale este26. Al doileanumer ffi | 77. Sumaa 3 numere jumltate mai mare decatprimul, iar diferenla ste de doui ori ti din primul dintreal treilcr $i al doilanumeresteegalecu jumdtate numar,Si se afle cel trei numere. ffi | 78. Sumaa 3 numerenaturaleeste52. Daci mlrim sfertul primului numir cu 35, heimeacelui de-aldoileanumtucu 36 qi nalumle doimeacelui d-altreileanumarcu 37, oblinm3 numere pare.Caresuntceletrei numere? consecutiv

este79 Daci icsordm naturaie ffi 179. Sumaa 3 numere qi cu 5 dlimea primului numir, cu 4 feimea celui de-al doilea numer trei numercegaie Sa cu 3 sfenulcelui de-altreileanumir, ob,tinem seaflecele1Ieinumere raturaleesteI 818 Dacernicsoffi 18O' Sumaa 3 nunlere ce[r de-al ru 70ujumalaler prinuluiIrLrnur. rarncu-l00 iumllatea ob!rnem numtu jumirirlea Jc-31 lrcrlea rclul .toit.unr.;i ,i c l00 numqele'? Calcau losl consecutive naturale trei numere decirl e\lr cu g0 llui mare rxlumlu a 3 numere ffi l8l. SL-rma pe d(scilut ca mrc Inal cel )i cc au ca 5ci/aLof Pe suma;;ferenlelor numerc' celc trei dintrc doui. Afla1icelmaimic dinhcelelalte lieoare 8iini, rafe,gigte Dacd ffi | 82. intr-o curtesunt60 de pAsari: din or mulfi doua rals, atunci nun1lrl ralclor ar fi doui feimi de ilei gdinilor, iar daci ar mai fi 6 ghini,atunciglinile ar fi numdrul fel? pesari sulltde fiecare declt giqtele CAte ori mai fr-ulte gdini,rale,ga$leDacI sunt60 de pdseri: ffi | 83' inlr-o crrrte ,luui ratc, atunci numiiruldc rate ar fi doui treimi.din o. atunciralcloar fi de dou:I -oi-ii nunarui de g:rini,iar dacdar lnai ii 6 r'ale, (late dc ilecarcicl? sunt gallclc. Patsiri ori fiai nrul; docat EK 184' tn I l;i/i sLnt85 Lg 'ic con"fi T)upic( drn pnma serdnd 4 kg. din c dolr.ihdd 'e vend7 ku '"t 6 n x tlg13 ladj se^vdnd in a doursi de 8 ka.rimdn in p;tmaladi dedou!ori m i nlullLlcorl eraula cartofi dc t n".l .uti a".rr in a ncir. Cdlekllogrsmc -ui in ficarelad5? inceput este86' Saseafle cele3 nunaturale ffi | 85' Sumaa 3 numere cu 5 mai marcdcattriplul primuiui numir' .cr.. ,t^tiind ul doil.u "l "ste iar al teilea estecu 11rnai maredecit dublul cetuide-aidoilea'

*8 0 *

,t 81 *

X I 85: Tiei muncitori au de executal105piese Dacdprimul ar eiecuta de doud ori mai multe piese decat ii'revin; al{oilea cu 21 mdi multe, iar al treila juni'atat, atunci'fiecarc din cei trei ar fiecare? numdrde piese.CatepieseexecutA executaacela$i lui avral0 ani Acumau 7 ani.sora Neluavea X | 87. Cand fiecare? irnpreud 23 de ani. Ci! ani arc X f88. Pest6 ani mama ra avea 36 de ani, iat fric 12. Acum caf ani va$ta mameieru de 7 ori mai maredecatva$ta fiicei? - X 189. T:it51are 28 de ani, iar fiul 6'aii. Pesteca! ani tatdl fiul? !? fi de I ori rnaiin verrledecat decat . X 19O. Acum 3 ani, mamaera de 3 od rnai in varsJe fiica, Peste9 ani mamava fi de doudori rnai in varsti decat'fiica.Ce varsti are fiecareacum'l ffi 1 9 | . Soramea estemai mare decatfiatele meu cu 4 ani. Ce vdrlti are sorameailaci e ile 3 ori mai maredecatfrat6lemeu? 'X 192. Determinali vaista actuali a tatilui udiri bdiat de ? ani, gtiind ce atunci cand bliatul va aveavarstaa'i;tualea tatdlui, tatil va avea55 d ani. caf ani ' X | 93; Eu am 9 ani, iar tatelmeu 31 de ani. Peste voi fi de3 ori mai mic decattatdl meu? ffi | 94. Tatdl are doi copii: Alina $i Mihai. Cand s-a nzscut Alina, Mihai avea2 ani- Peste4 atri tat6l va fi de 4 ori mai mardecat fiecare? Mihai $i de 5 ori rnai mare decatAlina. Ce varsti are acUm X | 95. Peste5 afli valsta lui Rizwr va fi de 5 on mai n]are repreznta decatdiferenFdintrevarstalui 9i vaBtalui Adrian,iar aceasta auR;zn $i Adrian? ver$alui Addandeacrun4 ani. Ce varstd f,<82*

pecareo atea lalal I 5 anrvor avea'/ersla X | 96. Peste -merr decdl 4 ani tatalmeu va Il d J ori mai in \ drstS *r- flot. Pesle "mine.Ce varstdam? 100de M 197. lar,l. marna )r cei doi fii ai lor au impreuna fiilor qdi viurslelor cu 5uma klalui \a fl egala ani.Pe? to ani .4iq'ra * 4 ani mai tantrd decattat'l' ar unlrl dintre''fii 3ti'i"ala:rn"." ""t" cu 2 ani, si se calculezevarstafiecdruia' Jrt" trui-"t" a""at ""rdblt estede J on mai mare unul drcptungh! M 198. Luneimea O"-"a-- tt"5o'" lun!'t"" cu l0 m si'am rruirj a*r, fi.*-fri. tm paoal Aflali penmeruldreptunghtului ia,r-." * o "ufne -, "t mai rnare eslecu l0 unul dreptunghi DK 199. Luneimea penmetrul 'm elle egalcu dreptunghiului d."ut G,..u lui. Pe-rimetrul dimensiunile Aflati cm de de 20 cu latura *"i'J,lngfti ""ftif"t"*l dreptmghiului. estede 60 m Se se afle unui dreptunghi M 2OO. Perimetrul cu 6 m firairnare este dreprunghiului. rliind c6 lungimea dimenfrrnrle decatlelima. estede 60 m Sd se afle M 2Ol. Perrmewlunui drepturghr estede douaori mai $liindca lungimea dimenfirniledreprunghrului. lellmea. decat mare e5lede 60 m Sa se afle unul dreptunghi M 202. Perimetrul eslecu 2 m mai mare $lirndca lungimea dirnen uniledrepr,-rnghiului. decartriplul Hlimii, estede 60 m Sa se a{le unui dreptunghj Dkl2O3. Perjmetrul ca ladmeaestecu I maj mic; dreprunghiului.stiind ai^*finit" lungimii. dublul decet

*$*

ffi 2O4. Lungimeagardului din jurul unui teren triunghiular estede 100m. Si seafle lungimeafiecirei laturi a tiunghiului, $tiind ci rmadin ele estede doueori mai maredecato a doualaturdqi cu 20 mai nare decata treia latud. ffi 2O5. Perimetmlunui t irmghiesiede 120 m. Si se afl lungimile laturilor triunghiului, $tiind cAuna esto tueimedin surna celorlalte doue laturi, iar a doua laturd este cu 3 m mai micd dcat dublulceleide-atueia. ffi 2O6. Lungimea lmui dreptunghi este de 3 ori mai mare decat ldlimea iui. DacAmic$odm lungimea$i lilimea cu cate 2 cn! atunci aria lui se micqoreazi cn 16 cnf. Care este perimetrul dreptunghiuluiinilial? ffi 2O7. Un sfert din lungimeaunui dreptmghi impreunl cu o heime din hlimea lui fac 18 m. Si se afle dimensirmiledreptunghiului,$tiindcdperimetrul lui este de 128m. X 2O8. O tieirne din lungimeaunui dreptunghiimpreundcu Jumitate din ldlimea lui fjrc 18 m. SAse afl dimensiuniledreptunghiului, qtiind c; perintml lui esteegalcu 94 de metri. X 209. Andrei, Daniel $i Mircea se intec la co$uldebaschet. Mircea a realizat dublul punctelor rnarcatede Andrei gi Daniel la un loc, iar Daniel are de doui ori inai multe punctedecatAtdrei. $tiind cd cei trei copii au realizat impreund45 de puncte, se se afle cate

peri Nunturl perilor reprcX 2 t f . intr-o li\,?de suntnuci 9i din numirul total de pomi $tiind ca jumarat din numft-ul nucilormirit cu 100,si se aflenumirul pedlor esteegalcu numarul denuci fi ped. drn cu o dolme numale-leegal6 dintr-un W 212. O treime qe alle sir este75 ul, nulnat. i,i'"a cr sunr celordotri numere numercle, a nci lllrca pcnlruorganrzateaW 213. La ora de educalre acettianumirulcelor iocuri.?fo.r ne\oiede47 dejucaloriDinrrc mic decatnurnirul mai doue ori i-J"t fu""i "B."hg"lele" esie decatcei careau 'le marc * ju*t ,,Ut.ul doarme"$i cu 5 mai ""io, $i creve!i" iucat""t" ,,Crabir joc' h frcccre \e al Sa afiecafieleviaupanlcipal si seafle ca!1 la toatejocurile' u"participat ti $,i;na S "e "opii elevi emuPeterenulde spofi de nuci la 3 copii' astfelincat X 214. Si se imparti 100 72 denuci,iar ltimii doi 59 denuci' primii?oi seaibi impreuna purceior' rule>ige:rein lotalI 444de sLrnL EEr 2 | 5. l-ao iermd de5 on lnar oiloresle stirrdci numArul caDele;I I 520depicroare ; al p'u.ceilor' iar numnrul ga$telorde 3 ori mai mic #;lci, ut *l"lot,-ti .e afle cateanimalesunt din fiecarefel a..at ""t elev pomi Dacafiecale au plxnlal clase M 2|6. Flerii L,nei iar dac; 25 de pomi neplantali a, olafi .ite un pom.ar remane nomoe nrcr avea nu ar 4 elevi cale2 pomi. elevar planta 'ln fle;are plantat? de in cla;e si cali pomi au a\alt pr"*"i. cafi aiu "*t

penfir copii 2 stilouri,8 caiete$i ffi 21O, Mamaa cumptu?t 4 cer,ti.Cunoscand ca lm sdlou, un caiet $i o carteau costatinprermi 22 de lei qi ce o carte_arc valoatea a 7 caiete, iar un stiloucost5 cat 2 cArli, si seafle valoarealucru lor cumpirate.

*84*

*8 s*

dou[ numere a cerordiferengi si fie ffi 217. Snse gdseascd 290, iar daci impa4im primul numar ia al doilea, sAoblnem catul 4 )i re.rul 8. a dounnumere este 44, iar diferenqa ffi 2l 8. Suma , 5lor este] din numfuri mic. Caresuntaceste numerc? ffi 219. Dacd o pizza ar costacu I leu mai pulin, atunci jumitate din noul prei ar fi cu 2 lei mai mare decat sfe.tul acestuia. Catcosti o pizza? 3 CD-uri ffi 22O. Din banii pe carc-i are,Iuiia poatecumpnra: sau 2 D\D-uri. Ca{i lei a a}'ut, dacdun DVD estenai scumpcu 19 lei decat un CD? de 235 cm s-autdiat X 221. Djntr-o panglici cu lungimea doui bucili mai mari,de aceeaqi lungime 9i 3 bucat mai mici, egale. Au mai rirnas 1I cm. O bucatemareestede douao.i mai lungd decat una din celenici. Ce lungimeare fiecarbucata? rm anumit ffi 222. Trei copii au 156denuci.Pdmulmenance numir de nuci, al doilea cu 3 mai multe decat biplul numiruiui de nuci mancate de pdmul, iar al treilea, dublul numnmlui de nuci consumate de al doilea.Fiecare copil a rdmas cu tot atetea nuci cate au menc.it la un loc toli tei. Si se afle cate nuci a av'ut la inceput fiecarecopil. penlrucamecu 3 lei mai pulin cheltuiegte ffi 223. O gospodinn 2 I ' pe careo avea. pmml pe decir - drn surna sle .l din resrsi inca2 lei. jrmntate din noul rest. $tiind iar pentu brenzA, cu 2 lei rnai pu(in decat cd i-au mai fimas 10lei, sdseafle surna initiali.

a douenumere cu diferenla lor obliffi 224. Adunnndsuma lor este 30 Si se afle n"- sfi."i", aifer"nlu aintre suma$i diferen{a cele dolr6numere. de 7 ori-maimulte oi negredecat X 225. intr-o tumn sunt albe numerul se r irnd l0 ol neg'e)r secumpira26 de ol :rlbe.D-ac; in la incepul aLr losl ol Cite accla>i *f", "lbedevinc t."" I "f ",i", furmd? cosu2s deler' DacaI 5'kgdebJnine ffi 226. 3 kg depiasrcisr 7 lei saseafle ce(cosl,a cosuimpreun; ke dep_'ersrci tr I ki debanane cate I kg din fiecare 4 pizacumpere are lrlra poxrc pecare-i -i-lr ffi 227. Cu banri niman (une rnai ii $r Ea cunparao prrzr >ro *u z lani. .au I u-icou. $i unricou l iia. cahi.i u. n rcuuit mai aibacasecumperc "l dac' sunlinlr'oculr.e carbburi )i-ca!i X 228' Calrpil,anieni E c:rr:bu$i tl 54 rr ddci in Iolal\unL e5le al picioarelor numanrTroral 8)' peianjnul pai*j*i. (Catat"q"t 6 picioare, -e dccallalalfi de^4-orl arecu 5 anl ma pLrlin M 229. M:rma I / oe avea firccl 'ale marna firca.ftiind ce la na:lc'rea maiffi decdt ani, sI seafle varstaficlruia' eslede uneicuqi rn form;de dreptunghi M 23O. PerrmenLrl ar Ii de fi marmarecu 2 m lrunci aceasu il"gi;.; 284 *'t;; are cali "r si ?""a, li.timeaCali metriarelungrmea

i""i

"'*" -Ii cu4ii? ldlimea

esle I E20 sa se afle naluralc a 4 numere K 231. Suma cu 364' al treilea decar maimare estc r'**"?iit tii*J"" "l doilea cu primurur suma 164iar pnmur.cu decer ;i;:l;"i;;;.,; ;i;; cu 364 cel''lalle 'nut.aecar urr'-ui.*" 'uma -"' *87*

rl 86 rt

ffi 232. Sa se afle vnrstamameiunei fetile, $riindcd fetila ar 9 ani,iar atmci candfetilava avea virsta mamei. mama va avea 63deani. trebuiesi sape un San! ffi 233. Un muncitor in I0 zile.Dupi 4 zile a mai fost angajatun muncitor care lucrcazAde doui ori mai lent decetprimul. Dupa catezile de la angajarea celui de-aldoilea muncitorse temini lucffe a? un $an1 in 8 zile. Dupa5 zile ffi 234. Un muncitorpoatesi sape estelnlocuit cu un alt muncitorcarelucreazide doudori mai Jent. Dupi catezile de la inlocuirea primului muncitoresteteminati lucrarea? X 235. Trei zugravi bcbuie si viruiaschporfiuni egalc chntr-un perete. Primulviruie$tcpartea lui $j incd 3 m pentrua veni in sprijinulcelorlalli.Al doilcavinrie$to par.tca lui, iar al rreilcarnaj aredev:lruit5 m. Ce lunginicavea pcretcl( slmt I 000 / dc benzin6. X 236. in douiirczervoarc Dac?i se mutl din pdmul in ccliilalt 90 { se obline relalia II = I x 4. Ce canlitate dc bcnzinia lost irifial r^n rezervoare? ffi 217. Trci ciclitti iau startulr'n acela$imomnt.Cand primulfaccun tur de pisti, al doileail dcplsette cu un sfertde tur $i al treileacu jumitate de tur. inprcunl ej auparcurs 30 de ture.Cdie lurea parcurs fiecare ciclist? punct,in direcqii X 238, Doi copiipleaci din accla$i opuse, in linie dreapti,unul cu trotincla,iar celilalt pe jos. Ctand distanla dintreci estede 180m, se opresc. Cali metria parcurs fiecare Stiind ci, in timp ce pnmulparcurg 2 metri,al doilea parcurge un mehu? ffi 239. Trei copii au parcursrm drum de 8 hn. pdn]ut a mers dedoui ori maircpede decdt ceila1qi. CAEi kilornetria parcu$ fiecare?

cu ouade eirnil oui de rata in coSulele EK 24O. Mci -nulle inccrr. Pccos ..Daci\or vlndeacesl canrnafi;Jicarade numarul mai multe rr"t, ga"a"ii" ta.r*oarea, imi vor;im;nc de doui ori ""i La carecoss-agandit? nria"'giina a""at o"a aera.ld". /'\ ,,-\

a-) <-) ee ft IJJ LrJ L't

r-i r s I F-t L?rr

dc ('0 cm 5140 cm Se M 241. Un llblou afe dintns Lrrilc Irn'eil (tlt' lrcfimelrul rte5 cm t ir"L lr,'rrter "orn",,Go|-r.i., 4 i m3imullibaieli M 242. La unexemcn ''au prc/cnlar 'ic "r birelilor \Lrrnirul a."n, 6.. Jin care4 biicli l 4 fcrenu ru rcrr)rl ceparal i irli crndiJrli lclcln dccil ll ,.ul,t; t to.l a" I o.i'na)mxre la examen'1 s-auprezentat bAied Sifexe, rlc orc/ c'lc in llccrrcdin cci M 243. Siiserflc cc ccntrtute numcre rct'nzcnt:rtc 5 srci.irind Li: ln primir2 'rci sunlcar'titr'rir 'lc sacflre lrcllca 2 ir'rirr l"rrl ltio kU irl urm:lroni .on.".,i'it" impcrc, (rn(.ilca src c'tc rl J( rl P'rlrul(r' cclur a".o' triPlul tg nt"i nu.t, .u_A 1 utth un prrrrrul ;r ultrnrtrl cu t kE mci grcudeeir I drrrprrnrulrur loc 75 kg. Jr manca M 244' lrei copirxu 42 de ntrci Ddcarl doilea ar arer nuci J pnrnuli-Jr'la arcacit al r;ilcr' dardace 3 nuci.r^r copil? Catenuci arefiecare cetacesta. de lei Daci M 245. Iulic. hin.rti l/abelrau irnprerrn;95 c a l l r i n a r a r r m p r c u n i c u c a- a \ c a h , liaa in a i a le a5 le i .r r a v c a Si seaflecali lei arefiecare catIzabela.

Jt8 8 *

*89*

ffi 245. intr-un cogsuntcu 35 de merernai multe decarin alt 3 co$.Stiind cd 1 din primul coqreprezinti o1n al oolLea co$. sa se aflecetemeresuntin flecare co$, pe ffi 247. intr-o biblioteci sunt 180 de cd4i a$ezate 5 rafturi. Pe primul raft sunt cu 5 ci4i mai multe decatpe raftul al treileasau al patrulea, iar pe raftul ai cincileao treimedin totalul cirlilor din bibliotece.Catecdrti suntpe fiecareraft, dacepe al doilea slmt cat pe primul $i al heilea la un loc? au cete17 nuci.A{lali cateminanci X 248. Iulia ti Izabela fiecare,daceceeace le remane reprezinti numeae consecutive careau sumacet numirul de nuci mancate de Izabela. ffi 249. Un kilogram de piersici, unul de prune qi unul de zmeuri costela un loc 10 lej. Cat costi fiecare, dacei kg de prune costi de 9 ori mai pulin dcat I kg de piersici Si I kg de zrcuri la un loc, iar 2 kg de piersici costl cat 1 de kg de uneuri? ffi 25O, Sumaa 6 numereeste 939. Primele 3 sunt numere consecutivepare, umitoaaele 3 sunt consecutiveimparc cu suma 201.Si seaflenumerele. dacesuma lor este813,primeletei ffi 251 . Sdseafle 5 numere s.rn1 consecutive impare, iar umdtoarle ilei srurt pare. consecutive X 252. O cnzantemi costi cu 3 lei mai muit decat o gladiole. Penhu3 crizanteme s-aupletit 25 de lei. SAs $i 5 gladioie afle catcoste fiecare floarc. ffi 253. Curtea unei gndinite are perimetrul de 240 m, l5limea fiind d 3 ori mai mici dcatllmgimea.O porfiune in formn

fost imprejmuiti de petratcu laturaegal6cu lilimea dreptunghiuluia cu Lrngard. Sese afle lungimeagardului' elevii concur5ulCangurul" X 254. Pregarindu 'e j penmr exercitri si multe md uu ,.iol*t ur sdprdmdni o^"i?no o decat mult mai doud au rezolvat cu p.i*" pitrime din "aptdmana o pu.tin decat "t"lf"-"j. cu4 mai sdptimana ili, ;il; il;;i; I din noul rest $i inci l0 Fobleme Cate rest, iar a treia septemena problemeau rezolvatin total in celetrei sdpfimani? c'n'i sj pl\uri in de 40 de lers-aucumparat M 255. Cu suma din pretul dccatJumahte mult bl-al8^bu;;. I n prxcoslacu I leumai numi^rt decat mare mar fa".a,irf pixunlora fo'r de J on *" 'Se cerlil' "rn'. ." uff" tei aurlmas dupi ce s-aucumpirat "a! "e.tifo.. in Lotal aucosDal care banane curnparat $l ponocale DK256. S-au cea de dec6t rnare on nlli eslede 3 de porlocale rs f"i?*nr"r." I kg de decdt mult cos* de 2 ori mar ;; i kg de Lanane ;;;; fel' pono.ul..S, un. u co)lalcateI kg drnfiecare '. "ar Loto doi prieteni X 257. Dupdce au callrgclla rrxgerca in mo.l egal casllgulri au inceputsa sr chelruiasca si'au im^pirnrr dacdprimul a cheltuitcate50 de lei pe n"c"are, i*ii. il'it banii cu s de "'"aiiit" ;" lei pe zi' iar primul a terminat ;;id"ti";;;?0 zile mai repededecatcelilalt? nlrci in al doitea sunt mai multe X 258. in 4 cosuri sunt ' co) sunlde doui cu : din pnmul.rar tll i rl Patrulea in al treilea decat primul-gi ifl.al treilea ori mai multe decatin primul Dacdaddugimin i* din al patruleaco$ scidem dublul lui 20' in a" ".r-"ai"-iO egaie-Catenuci suntin cele4 coquri'? ft t* """i, + ""*iti,ti ""*.i ""[ *91 *
,1

*9 0 *

ffi 259. De la Gala! pleacdspreTulceao barcecu viteza mdie de 18 km pe ord. Dupi doui ore pleacdun vapor cu viteza mediede 30 km pe ore. Dupi cat timp vaporul va ajungebarca? cu sciziffi 25O. Snse afle descazutul, $tiindci adunandu-l torul $i cu difernfa obtinem 568. p( 26 | , htr.o cune.untaLatea gdini$i Balletaun loc. oi cele Num .l,llgiinilor ested doul ori mai rnaredecatnumfuul ga$telor$i cu 20 mai mic decetnumirul oilor. Cateanimalesunt de fiecarefel? ffi 252. intr-Lursac sunt de 3 ori mai multe klograme de cartoli decatin altul. Daci se iau 4 kg din saculal doilea $i se pun in primul, atunci in acestavor fi de 4 ori mai multe kilogramedcatin al doilea-Catekilogramede carlofi suntin fiecaresac? ffi 253. Sumaa trei numerenaturaleeste228. Sumaprirnelor doui numereesteegalacu al treilea numfu, iar diferenla lor este 14. Sdseafle celetrei numere. este94. $tiind ci lmul din numere ffi 264. Sumaa doui numere estecu 5 mai mic decAtI din celilalt sdseafle celedouenumere. 6 o crne un eleva platir] d'n ,uru p..ur. o ffi 265. Pentru 8 avea,pentru un stilou f din rest, penku un pix I din noul rest, iar pentru4 caiete a pleiit ultimii 4 lei. Si se afle suna a\,ute de elev $i cata costat fiecare obiect. costa7 lei. Dacemic$oram ffi 266, O gladioH;i o trandafir prelul gladiolei cu I leu Si mtuim cu 2 lei pleful rrandafirului, atunci trandafimlar fi de 7 ori mai scumpdecatgladiola.Ca! lei costa fiecare? 'k92*

. ffi 267, Sumaa 3 numereeste2 367.Primul numfureprezmtd jumatate din al doilea. Daca impirlim pe al treilea la a1 doilea, catul1 Sirestul17.Si seaflecele3 numrc' obfinem este3, iar resiul65 ffi 268. Cntulimpn4irii a doudnumere impe4itord,catulsi restuloblinem461' Dacdadunimdeimparlitul, Caresuntnumerele? catulesteun naturale' ffi 269. La impS,ueaa douenumere sfefi din imp54itor, iar restuljumitate din cat $tiind ce impnrFtorul, 308, sa se afle cclc doui numerenaturale' catul $i restul insumeazd da ffi 270. Un numdradunatcu el insu$i $i clrjumitate din el Care numdrul? 4?5. esle colegiicu bomsa-ti scrveasci ffi 271. De ziuaei, Iulia \'aea ar mai aveanevoiede l0 bom_ Dacele ali cate5 bomboane, boane. boane,iar ilacd le di cate 4, i-ar mai rimane 20 de bomboane Cai are lulia? elevi suntin clasd9i catebomboane I leu, iar Iuliei i-ar ramene ffi 272. Daci ar cunpira 3 ciocolate' lulia? lei are lei Cali 17 mai tebui lar daci ar cumpira 9 ciocolate, problemede ffi 273. intr-o culegeresunt 777 de exercilii 9i geometrie este de doudori de Nunarul celor aritmei[5 9i geometrie. se pentru un exercillu mai mic decatal celor de aritmetica.$tiind cd puncte cdl]n 5 $i acorde3 puncte,iar pentru o problemede geometrie geometri ob{ine qi d problemle exerciiiile toate rezolvd elev care geometrie rezolvd qi probleme de cate cAte exercilii 1 113,si se afle . pentru a acumulaacestPunctaj gcolar,Iulia a X 274. Pentrufestivitatade la sfer$itulanului cumptrat flori in valoare de 63 de lei: garoafecu I leu firul, gerbera i l"i fi-l $i trandafiri cu 7 lei firuI. Cate flori din fiecare fel a "u *93*

estede 3 ori rnai rnaredecatal cumpimt Iulia, daci numirul grberelor sunlde 5 ori rnai pufini decatgaroafele? trandafinlor,iar ace$iia ffi 275. Un vaporpleacedin GalalispreTulcea$i parcurge timp 90 km in 3 ore. Ce distanlSva stribate o barci ce se deplaseaz6 vaporului? cea a mai mice decal de 3 ori de 4 or cu o vitezd unui triunghi este 373 cm Se se afle ffi 275, Perimetrul lungimilelaturilor,$tiirldce una din laturi estemai mici cu 12 cm aliaqi mai marecu 8 cm dccatceade-atreia. decat f1ul.Peste dcat ffi 277. Tat5lestecu 24 de ani mai in varste doi ani varslatatelui va fi de doueori mai maredecatvarstafiului. Ce varstdar acumfiecar? X 278. VA(staIrinei csle cu 19 ani mai mic6 decatvtusta mamciva fi de doudori mai maredecat mamei. Peste10 ani varsta are fiecare in prezcnt? versti fiicei. Ce varsra de bani,primul cateo sumd ffi 279. Doi copii au economisit al doileai-ar da doilea. Dacb lei docat al mai mulfi avAnd de 6 ori Cili lei are fiecare mai mulfi. ar aveade 7 ori primului4lei, acesta copil? ffi 28O. Mo9 Andrci are de 4 ori mai mult rate decatga$t Dacd ar vinde doue ga$te$i ar cumpera4 mle, at aveade 6 o mai multe rate decatgaste.Cetera.te 9i catgesteare acummo$Andrei? X 28 | . Mnna a ldsatplicintd pe un platoupentru cei 3 copii a luat ] din numarul ai sdi. Cand a venit de la 9coala,pnmul copil '3 Al doileaa mancatI din ce a remasgi a plecat. bucallor $i a plecat.

pe farfurie Al ftilea a mencat$i el I din ce a r:unassi a mai ]asat 8 bucSlipentru ftafii lui Catebucili de pldcifltd au fost la inceputl primular maia\ea copiidu 12 'lc nrcreDaca X 282. Patru de 3 ori maimulle' putrnc :rl nerlca cu3 mai hci l?ere, al dorlca ar aveaacela$i ficcare iar al patulea ale4 ori n1aipuline.alunci numardemerc.Si seaflecatcmercarc llccare' 42 d( ler'ljupi ce fiecarc inlprcurriL M 283. freicopiravealr 4 lei' 2 l(r' l5 lel re'pcctlv mairiimsr suma. le-au a.ceas, a cheltui^t la inceput? Ca[ lei a awt flecare demarcmarica. rl.r* i r III-aA au lual M 284. La tcsrul 'lcvir l2 nu au fost..l'lj l{' nurtl l'rqt ts" 72nu calificctive: umato^arcle au fostdefiecarc{cl'? au fost,,S".Catecalificative llianca' 4 felilc:Luminila' '\diru' Iulia$i ffi 285. Peo bancistau ]lianca' Dac6liia, careesteprima din $enga,s-armutaintrc Adim $i feiilc? 4 celc sl1u ordinc ot rnli niun"u . ft p.i-u din stdngatn ce Jornrcudoui donncam lo orcdin 24 NorpLrir M 286. Pisicile noaptcel /iua 1recte t irtcoredormpisrLrlc zrua. oremr]iult decirt ni$lepasarijn pi'rcrparr'lc'c caleva M 287. inn-osradrne, pr'F ts ochi. Numarulpisinlor esrcdublu lxld dc cel al ,n,ut f,^ind sunt? cilor.Catepisici li catpeseri nislepasariin M 288. jntr-osadrnl. carc\rpisrcipande'c pasarr' C6lepi'ici prsrci ii re\in doua L.,,ul fi*a:a de ochr'irecdrei $i caiepiseri sunt?

*9 1

*9s*

X 289. h ia, Ratuca,Luminila, Cristina $i Dan au alerezol_ vat imFeurie 40 de probleme.Ei ti le-au impdrtit adtfel incat incepand. cu Raluca,au cateo problemi in plus faqi de Fecedentul. Cate problmeare de rezolvat fiecare? a J nlrmere conseculive pareeste72. Despre ffi 29O. Surna
Ce nldnere esle \ Olbal

piese catalta X 296. O.,qqfiniprodlcein doua6retot atatea plese piese Cat 500 de produc I in 3 ore, LucrAndimpreuni 6 ore, pe orafiecare malind? produce inpreuld 45 de ffi 297. Primii rei frafi dintr-o familie. art pdmii trej sunl cd ani 20 de $tiind ani, iar urmdtorii au impreuni de 4 anl, la difererld doi ultimii ndscuti la diferenti de lm an, iar patrulea ftate' al aflali ce diferen$ de vfusti esteintre a1treilea $i pentru X 298. La un test, num?irulpunctelol acordate pentru umetoarele o.imele S int.bari este cu 3 mai mare decat este egal cu al intrebfui punctajul 3 aceslor seu, Li randul ! intrebariultimelor doui intreblri. in cadrui fiecirei tran$e, intrebarile au 11 puncte din oficiu' se pot ob{ine punctaj egal. Acordandu-se maximum 50 alepuncte. Gre$indun raspuns' un elev obline 48 de o este p"nnu * rdspunsgre$it depunctarea purcte. $tiind "i 'le al cerei teime din valoareaintreberii, din ce categorieesteintrebarea respunsa fost gre$it? l0 ani va avea fiului Peste ffi 299' Tat are de 3 ori varsta din cei doj? aref1care faldde fiul seu C varstd vemia(luble 9i Iulia igi cumpiri rechiziteO hnsi ffi 30O. incepeqcoala cu costi de trei ori cet cele3 cutii cu CD-uri,ghiozdanul de desen ghiozdane cat doue I leu mai mult decatCD-urile,iar aiterechizite de lei 9 bonurivalorice 50 de de bancnot platd 3 si a folosit Pentru rechi/ile' dlnlre Crt co.tdfiecare 7 ler.

pentru 12 intrebdri se ffi 29 | . La un concursde maternaticd, acorde 100 de puncte. Pentrup mele tlei intrebiri se acorddnumdr egalde puncletpennuurmatoarele rei se acordain Dlusfiecaruia care 2 punctel lrmdloareleEei au cale un puncr in plus lala de precedenrele. iar ultrmele o-eiinnebari aucu cere5 puncte in pluj lale de primele hei. Scrieti baremele de corectare pentru fiecareintrebarl. Din oficiu seacorde l0 puncte. cantaresle ffi 292. lJn camionmcarcal l0 t. Canritalea dezahartransponati este de4 ori nraimaredecat ceade bomboane. ceade ciocolatde cu 100 kg mai mare decatcea de zah6r,iar cantitateade caramelecu 100 kg mai rnaredecatcea de bomboan. Camionulgol cendresre 8 l. Calekiloglame transportA din fiecare produs? ffi 293. Ana a obfnur la primele 4 teste58 de puncte,cateun punct in plus de fiecaredat5.Cat a obtinut la fiecarc tst? ffi 294. Un disc metalic are I 000 g. Se decupeaze din el o po4rune, ramanandun disc mai mic gi tot ata de.inci dbui ori, cantitateainl6tulat5 fiind aceeaqi de fiecaredati. Ultimul disc lelnas caintare$te 400 g. C cantitatede metal s-ainldhimt de fiecaredati? are 2 000 g. Se decupeara X 295. Un disc merahc din el o portiune, rdrnenandun disc rnai mic $i tot a$a de ince doui od. jnlaturala canlikrea firndde fiecare dala cu cele 50 e mai mare. Discul remas in final cantdre$te800 g. Ce cantirate Je metal s-a inuturat de fiecaredate?

* ge*

*9?*

probleme.Gesili enunquri Deseneleurmdtoarevi sugereaza pofiivite (in unlecazui 9i valori numerice)pentru fiecaredintre ele. Folositi-vi sitde rairimi concrete din ralitatea ce vd inconjoare: pai , ma$ini, mingi, copii,pomi, flori, ce4i,proftucte,bomboane, pisiri, etc. bile, creibane blme, kilog?tne,litli, zile,ore,

.l

a.F--------l--"i-*-l

2.tL----r----1
l---_---'-"'---T

,l2r /

nT,

I,'
\.--..--.--

1 ..

f' -_l-

"E1;'|"
)

5. # ' tll

++'
6. #

I,"
fts

*+l

tl

. , z ,z ,l T-'...---1-------r-1J

..t 98*

*19

t 2.#
#
1

t9.#'

F---r-l---f---r tr t-'t-'l--{
\---,J

,-r--^..-/-

14.#
\_J

4 15.40 -.-----------^._ l------]--..]._-|---]-F----l--l

16. + l

i__-1.
ll
23.

{,l" ,.------------..,-'5 '

24.#, r--------+-----I8.F------r----.'- -rI

l)
-----il

F---lt--+}1-----

l"n )
* too*

rs - +--------

t--------------

i
*m1 *

tt r t ?,inansant cAT t tlot,


PARTEA I

"=-l
28.#

r. suM 4,$l DIFERENTA 6' 62ti m 16;18.3 .16;33.4.22t';36,5'l 1ani ;15ani 1.15;10.2. 10'37-9; l7 B;m 29 9 paginiS'46; ' ' t,r";le ti-br". i. rO: pugi"l 141
16'.56; 65.17 4'7; 64. 18.96;25 19' 58; 40 20' 86; 54 21'

r12;e6 r2215' rl ' r04; tr. sg. tte;-e8 iilioi.li.zq,zz,is.-tz. 52: 80'

27'22' 16;t4 q1;ze.24. 25.12;t6;ts.26'16 t5;27 ii'.iz st;q.zs. 2. srM;. $r cAT


150;300 1 . 9 ; 1 8 .2 . 7 ; 2 8 . 3 . 8 ; 5 6 .4 . 18;6. 5. 25; 25; 50 6. 75; 12. &: 150. 100; r12. 1r. s6; 12.10. 7. 40;20;60.8. 102:.34.9.36, 16.13.50;150.

-:-f-ll
30.+---l

=:--'l

3. DIFERINTA $I CAT 225pa3' 50; 10 4' 75,respctiv 9 r6nduri. 1.4; 2. 2. 36,respectiv I l: ll 22: ani E 5 pdiri 6.90kg.? 30anrr ,.'p""r,' oO Jn,.i. Zo. ani' ani' 66 44 12'22 i. +ts. ro. + 0oolei. I i. 100bomboane ^nii copii 15' 1 leu 16'48 file' 14.24 168 f:. iis, r""p""tiusrz p agtni. 11 . 72;t8. 18.2 lel.

4. iMPiRTInEAcu Rxsr
7' 5' 29;,9' 9 tenismeni3 3 1, 6 anr'4' 19:' 1. 61; 8. 2. 20 fofbaligti; 1 167 561; 187; 8' file O.!i, t""p""tiu A to.nUoaneT. 100file;48 t2.7 8 nuci;24 nuci' 10. 14. 11.94 peirllt. 5. PROBLEME Ct NUMERT CONSEC(TVE 8; 1 0 . 3 . 9 ; 1 1 :1 3 4 1 9 ;2 I i 2 3 5 ' 3 9 t - 3 6 ; 4 2 ' 1 . 1 0 ;1 1 ; 1 2 . . 2 . 6 ;

s' 84;86;88;90 9' 30; i. tt ; 30;31;32bomboane ii. iii i ; zt; zg.


3 1 ;5 0 ;5 1 .1 0 . 2 0 ;1 8 ;1 6 ;5 7

* 102lt

* 103*

6. PROBTII"ME DD TR-{N-SFE\ l. 10.2.23; 15.3. 1L;7.4. 48: 60.5.22; 38.6. 110; 76 bomboane. 7- 34;28 ele\i. 8. 2l: 26 elei. 9. 6 (.,: 9 [,;9 t. 10,21. . ?. trVOLUTIA iN TIMP A UNOR MARIMI 1. I an. 2" Pste 6 ani.3. 150kg ro$ii,50 kg ardei.4. 64 ani; 16ani. \arsta r'; l. 7 8. Seaflamaiinrai actuali a 5. ll lo 6. anr.7.48 pomi. fiec5iura folorindfigura:

Calculrm apoi velstaviiioar a fiului: F f--------Peste 15ani.9. 7 zile. 10.6 ani; 8 ani;34 an1. 8. EXERCITII SAU PROBLEME? 1 . ' , 1 7.2 .8.3.42 .4. 15.5.36.6.28.7. 14.8. 14,1. 9 . 5 6 .1 0 .2 8 . 9. EGALITATI DATE SAU OBTINUTE 1. 13; 28. 2.27, respectiv 35 ci4i. 3. 38 kg; 41 kg. 4. 15 copii pe 49.1. 4; 7; 10.8. 8; 5; 15.9. 22, fiecare rand.5. 100saci.6. 44; 52]. 22. 10,l0: 26eleq. IO. AL'I E REPREZENTAH DECAT PRTA SEGMENTE I . FC BB FBBB FB B B FB B B FB B B ,,, F B B B Figurarea de mai sussugereazl situaEia inscrierilo.9i a retragerilorPenhua aveagrupedc cale 4 bnieli $i o fatd (prezenla electivi la *104*

(3 bai! $r cei l0 baielirdmaiidupaPrimulmoddegrupare concurs), se ;;ata)irrnl distribuiticit; unul in gnlpelecompleleoblinand s-au la concursDeci' inilial astfeli0 fete si '10bnief careparticipd i0 bii.ti' fete: 2.20 42 biieti $i 14fete. inscris 3.PP PP PP PPPP.""'PP MP MP MP MP M P - . . . " M P M M M Inillali un m;r cu de noi sugel!r/r grupirrea reilrlTali F'qrualea J mercDlngrupele ortb 'c adaLrgi i J."" r' frp'"f.;.. iauJ prune a ram'ne penlru luim crleo prunii loi.r'. ,n,1r1 ri .;.r." corrplelc din cele i-at_siZ p-t" qi le punemcite doui prunclangafiecare grupe l2 vum rvea r' prunc u.rrc. ri \. 1r'bu,s 'le i aL lo'l 2 p'rrne )r a mere4' T a -it.'"arJ*"t.. r" .rrii 2 prule La incep_l """ lu ca'<c: t' pr'rncr'5 4 pesoane anlcrioar;: fel ca lr prool(rnd q' 2?coprr' 8. t oorc '1 (oprr' 5 barcr: birei. r. 2hcolrrr. o. i fere;':+ 1 0 .1 0x 3 l; 5 x 4 , 11.METODA FIGURATIVA $I FR.{CTIILE gO 1' 36;22 B i0; 20 9' 10;20' 1. 45.2. 45.3. 15 4' 4E 5.27 6' 48. 10.32; 1 2 .ML RS I L l N v E R S5 l M I T O D A f l c t R A T t v { l00 pe'echi 1. 48 caldtori.2. 60 lcn. 3. 40 kn 4 120 caieie 5 g' 210paginil0' 150locurr' ha g.44probleme f. :OO elevi. O.:oO 13. METODA FIGfIRATIVA $I GEOIItrTRIA 2 pdtrate, fiecare avandaria de 1. Se facc un dreptunghifomlat decr 'lin drepLu'tshiului s rn oi t0 t dimen'rurrle i! r. Or,r,n."n m 5' l0 gb paFale 4' 12 o..,..,rrt ..'" l0 m 2. m' l l m l m d latura patrat cu i.ii-i. zo .. s.ltoi modificiri se oblineun m de 10 me'rlui J'-. ri"-.",lr.pt,,ngiiul- en( de 2 n rr- lLrrg dre . 2 4 n g P r i na v c r i rr l : r 'l 0 l 2 m De c p r e rrme rru ' e "

* ro5tY

PARTEAAII_A 1. Din a patra lAdi{, luam 3 caisegi le mutemin prirna, iar din a tieia luam o caisd$i o mutdmin a doua.2. 45, 46,4'7,48,49. Din a1 cincilea transferim 2 in pdmul, iar din al patruleatransferem1 ln al 120pagini.6. 13bdie!; doilea. 3. 12:24. 4. 16;24. 5, 245,respectiv 15 fte. 7, Primazi ) U paglJ,i, a douai ) 21 pagini.8. 468; 117: 234.9. 86 430;3rA.10. 52], 148]' 200.11. 35|. 69;34. 12.22 n'.vnsre.. 253 (suma). 13. 24; 36; 108.14. 6 afi].2 ari. 15. Bnia$l -+ 16 ani, fata -+ 13 ani. Indicalii. S deseneaz5 intai segmentulce ieprezinti varslaactuali a tatilui. carese 29(b+ f- acum) mdreste cu 15. Din acestsesmenl sescad caleI5 anipentru fiecare copilpentrua se ajunge # 15 1avArstaior actuald.Va."tu f-ot t---@ actuali fi 44 - ls = 29 (ani). 44 (varsfaactualda talalui) Se rezolveapoi ca o problemi d suma $i diferen,ta. 16.22;14; 14.11.54;18;15.18.38;24; 17.19.'72; 36.20.7 a ; 9 arl|. 1I ani.21. 16ani; 13ani22.12 o\;4 cary; 72 gdini. 23. 15oi; 90eaini; 14. 40 fttq.24.21 copii.25.35 ani;32an! 8 ani;4 ani.26.12;9.21.26; 28.7 flo ; 8 flori; 15flo.i.29. l0 pagini;12pagini;14pagini;36pagini.30. 31; 33:'35: 26.31.8.32. Il2 clr| 84 cm.33. 9 cm; 6 cm. 34.9 cm; 7 cm.35.53copiij 13camere.36. a) 12camioane; I 300saci; + 1 x 112sau4x 109 + 8 x 108. b) i I x 108 3?.7; 8.38.10;4. 39.i3 ani; l0 ani; 8 ani.40. 70 giini; 35ra!e;2 porci; 10iepud.41. 54 excursioni$ti; l2 mese. 42.4800fu grdu.43. 176.44.97.45.8 findnn]'75rd'saduri46. 160 krn. 47,20]'4. 48. 10 mese;34 scaune. 49. 18; 6. 50. 114pomi.51. 24; 8. 52.240;112.53. 105.54.384.55-48. 56. 16. 51.9; 15;21. 58.'15;46; 45. 59.728d. 60.Indicalie:f)reptlri,ghlttl ar puteaavealaturile 81 x 1 sau27 x 3. In ambelcazuri perimetuul drptunghiului este mai mare.61.300,;75l,;75 1,.62.29;2324: 24 copii. 63. 105, 175bomboane. respectiv 64. 5 m; 40 m; 15m; 20 m. 65.114; ani;15ani;13ani. 8; 164,66.I:36:,n:29.67.15;U.6a.41 69-78a 234.70.60:45.71.a) 18caiete sau9pixuri;b) 6. 72.24: 13:37; *106*

j"fr .-'T,1."1 ;ll;l;:ii:#i:,'ir,^;'1' ii,"",;:;f


75gdinj86'16:l8 bomboane' ls oi:25ralei i. i!. r ""p'", ksi44ks se'7: 40ks:32 72) "ai b8,: { l7 si 88' ti.ill ,, iii ii6 Er ii

?5'2l;24; bomboane n)cil 16nuci ?4' 19; 15;'13 32.73.30 1c1;23

l.'n:'im;:*';;.'.H"',H;3i"'L1 r0l' 24"22;25' 4 6i. s,';, i. ;s. l+ pai^;sz pai";r0o'20.


i6i. ioi. izir"+0. "l 1i6. 16,9. tos. 24i 25i22 copri. 'opii p sini l04'22i14' paerni; c)a2 b)80 i rap;gini;

75
ani fic i i la r.rimaroarele lndicaie: Se rccurge l) a + b = 2 5 b : 3 : 1 lx 1 2 ^:4 2) ^+ =b 2= 51 lx2 3 3 ab4 3 ) 3 a + 3 b -7 5 3a- 4b= 12 4\ 3a:'15 3b:12+4b

110'100 75= 25' 109'12creioan fos.O*eioane. iirijs 40' "*i. 60;40 114'50;13 115' iii' s-o - iii = :0. tiz. to; t0.113. 30' 120' llg' 18;20nuci s bomboane iii.zi +s.in.i-*e. 116. 123' lei l0 5 lei; 3 lei; 122' tet 9 **""tii' il pt"tf".-" f 21.4lei:61eii
45 l'; 15 l'' 126' 40 l/' probleme 25,respectirr35 ' 124.Ima 40 tone' 125' 20 kg' 18 fete;9 bdieli.128'18 fete;9 b[ieti 129'100kg; rc !.,.127. 27 133' fete 132'10lei;8lei iio. ro r*, r: tui"ft.r31. 18bdiefi;7

40 137' 144:,24 36lei;48lei 136' i,:i.'iit"i]-iii Ai"i;zolei 13s' 10to143' 32pies 142' 141'10 io'139.'1.140.28 ptiti"-". l3-s.30,
k 1o1*

146. 200 d.147. l0O ne. 1,f4, 20 bomboane.145,20 apartarJ,er\E. pagint. 148. 80 pnstui. 149. 60 piese. 150. 100lei. 151.28 elevi-152. 156. 12 154.60 kg. 155.11berci;zs cop1l.. 200kg. 153.44 bcrnboane. berci: 42 ex-iursionisti. 157. 15 elevi. 158. 20 tenismeni- 159. 8 163.1l, 1A.25 elevi, 32Fdrni. 23 snli.161.20 ptoblerne. nepoli.160. 165.24;36 )ci.166.30:' respectiv l0 garcafe. 164.40; 16creioane. 169. 25;22 eld'i. 161. loi 20:, 15 cieioane. 168. 10; 20; 13 creioane. 173.6;2; 15:.'17 19.172.14:'15,16;17 4: 6: 8.170.4: 5; 6.171.13; 18h4 18ha 175,25;15; 10. 176.15; 4; 10 mingi. 174.12 h^; 241E:' : 35; 50- 1'f7.4; 10;12.17& a F l I 1 7 9 .25 :21:27. ,. 20:l8:14. .| .^ z D r--------------1 180.404: o0b: 808. l8l. fcrtu 14.l c H 10. 182.30 geini; 18rale; 'u , ro, 'o 183.30 gdini; l2 ga$te. 25; 18rate;12g4te.184.40; 20 kg. 185.6; 23; 57. 136. 187.l0 ani; 18;15;72piese. 8 13 ari. 188. acum 2 ani. 2 am192. 31 ani. 193.peste 189. 5 ani.190.15ani;39ani 191.6 ani. '197. I I ani; 13 ani; 40 194.4 aln:. 6 a':'i.195. 10 arf: 7 ani. 196.8 ad. cnr;10crn" 200. L: 1814 /= l2n 201. ani; 36 ani. 198.64 m. 199.20 20 nx l0 m 202.23nt 7 n 203.11 m; 19 n.204.24 n\ 48 n\ 28m.205.30111 59m, 3l m. 206.80 cm. 207,40m; 24 rn 208.14m; 2ll. 2N lci; ffiO 33 m. 209,5, 10, respctiv30 plmcte.210. (A 1e1. elevilor nu esE acelasicu pei. 212. 45; 30. 213,Indicalie: Nuntuul jucatorilor. a) l3; 26; 8 elevi;b) 37 elevi.214-41,31, respectiv nwntui 846ftle. 216'33 eleri; 28 ndci. 215.386 porci; 1930oi; 282 ga$te; 219.9\ei.220,114lei..221.32 217.384;94.218.24l'20. 58 pomi. 223. 40 lei. 224. 15i'25. cm:,64 brri.222. 42 ftucij 51 nuci; 63 rJId.C;'. piersicl. 3 lei,&g 227.24 ter.228.3 225.48 oi. 226,4letlkg banane; peianjeni;5cdrdhrsi.229.9 ani fiica;36 ani ama.,4l anir^i51.230. I : 36 n:, L : 106 m. 231. 364]'546i'182;728.232.36 ?di.233-4 ztle. 24m. 236. 290ta710'L237,1= 8 ture;II : l0 tme;m 2346 z;le.235. rgi]' 2 ba 2 km- 240. 29. 241. - 12 hne. 238. 120 m; 60 m. 239. 4

240 cm. 242.8 fere;32 bdief. 2. 5I kg; 53 kei'l'| kg:,23 ke. 24 kg' 2.44.19, 13, respectiv10 nuci. 245. 20 lei. 25 lei:' 50 lei 246' 63 l2-nucr; Iulia mere;28 mere.247.27; 49,22; 22: 60 ctuI1.248' - 6 leilkg piersici; Izabeia * lf nuci- 249. 1 leu&g pmne; 3 lei/kg 2i0.244 246,248.65:67; 69. 251.131;133;135;136; z:mevd. ll,a; 140.252.5 lei:2 lei. 253. 120m. 254. 45 probleme 255'30de o leli(g deban?jt.257.I 000lei 6ecae 258'320 Iei 256.3 lei4q poiocate; 60 oi 262.60kgi 20 ea$le: o;. 260.284.201.40garnir nuci.259.I 20 kg. 263. 50; 64: 114.264. 54,40.265.24 lei - sumainilial4 9 li catea; 9 lei stiloul; 2lei pixul; I leu caietul.266.2 lei gladiola,5 leirn:lijntoot- ZA. tlO; ga1t 957. 268. 82; 311. 269. 12 5'12;224 210' 190-271. 30 elevi: 140 bomboane.272. I0 lei' 213' 9I exexciii:'168 215.40 ktn 216' 115 15garoafe. 274.3 trandafiri;9 gerbera; Drobleme. 9 anr' 279' 192 278. 28 cm; 123 cm; 135 cm.277. 22 a ; 46 ^ni; ^Iri. .282.I:3 rnerci =9 281.27 bucefi lei;32lei.2s0. 32 r4e; 8 gaqte' 283.9lei; 22lei; 11lei- 284'4 ,'sufiIV= 18mere. III:2 rflere; mere; 285.Iulia; Bianca;Adina; Lumm4a' bine" 12 cienf'; l0 ,,bind'; ,,foarte g.;lre. 4; 8. 289.6: 7; 8: 9; l0 probleme290' 6. 28f'. 281.3; 286-7 orc; + 7 prmcte; 7 9 + 8 puncte;10purcte; ft 5 22;24;26.29'. 11 '120 kg bomboane;820 kg kg zahdr; 180 12 + 10 puncte. 292. . 293-13:,14; 15, 16-294.200 9 295' 350 g; ciocola6 240 kg caramele 2s{)30anir 150;100.297.2arJ.298'calegoriaatreia 400e 450a.2q6. g0 62 ghiozdanull 3l lei lei o-usal cu CD-uri; cutia Io a;i. 100.l0 lei/ lei alte rcchizite-

*l o 8 *

* ro9*

StSU0etAFtE
pentru A. - Eren ilii 1i problenede natematicA L C6lugtuita. elevii claselorI-IV, EdlturaUniversalPan,Bucure$ti,1998 deprobleme, 2. Cfuje,Gheorghi,teyi(rIe7 Matemalicd,culegere Iagi, 1999 invdfima tul primar, Editura Sonoco, Metodede reztlwre a pro V. $i coleco\ - Culegere. 3. Chemta. blemelolile aritmeticd, claseleI-IV, Editun Sibilo, Craiova, 1993 '4. Dudeu,Mitici qi colectlv - Matematlcdpentru claseleIII-II/, Piteiti,2002 Edirura Carminis, 5. Dumitrrr, Viorel George $i colectiv - MatematicApentru 1994 ciclulprimar, tditua All. Bucure$li. 6. Enache, M. gi colectiv 999 de exercilii ti Probleme de matematicd, claseleI-14 EdituraPofio Franco,Galali, 1993 pentruclasele I IV, E.D.P.,Bnc'utre$li.199'l matematicd 8. Neac$u,J. $i colectiv - Metodica Preddrii matetnalicii la Bucuretn.1986 clasele I Il/. E.D.P., 9. Paraiald;D., Paraiald,,y. Testede aritmeticdpe ra pregdtirea de performanld la clasa a IV a, Edifura PolirorE Ia$i, 1998

pentru V - MatematicAPrcbleme 1., Stlinescu 10. PetricA, Ia$i,1996 I IV, EdittxaPolirom, clasete Editua $tiinlifice' coperlea in - Des 11. Polya,George 'natemaicA' 1971 Bucuresti, - Cum tezoltdn o ptoblemd'Edihna$tiinqificn' 12. Polya,George Bucueqti, 1965 B' 1985-2002 Seria matemdttcd, 13.**+ - Gazeta t4. *++,Mate atitd pentruelevi,Gal^!|,1989'2002

7. Gherman, Angelrtca Culegerede exelcilii $i probleme de

110*

1 1 1*

' "'tuPRtils' '


' .i.,i t) 1itr ::.1t1

5 ,9 I3 16 I 19 22 '25 29 33 36 40 45 48 53 5',l 98 103 110

* r12 ,it

anzai

S-ar putea să vă placă și