Sunteți pe pagina 1din 37

ORDINUL

nr.... din ..... pentru aprobarea reglementarii tehnice Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1- 1-3/2012 n conformitate cu prevederile art.10 si art.38 alin.2 din Legea nr.10/1995 privind calitatea n constructii, cu modificarile ulterioare, ale art.2 ali . (3) si alin. (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare n constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotarrea Guvernului nr.203/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotarrii Guvernului nr.1016/2004 privind masur e pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii n domeniul standa elor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informa ionale ntre Romnia si Statele Membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare, avnd n vedere Procesulverbal de avizare nr. 42/2011 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 4 Actiuni asupra constructiilor, n temeiul art. 5 pct. II lit. e) si al art.13 alin.(6) din Hotarrea Guvernului nr.1631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul dezvoltarii regionale si turismului emite prezentul

O R D I N:
Art. 1. - Se aproba reglementarea tehnica Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3/2012, elaborata de Universitatea Tehnica Bucuresti, prevazuta n anexa *) care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin se publica n Monitorul Oficial al Rom niei, Partea I si intra n vigoare la 30 zile de la data publicarii. Art.3. - La data intrarii n vigoare a prezentului ordin, reglementarea tehnica Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1- 1-3-2005, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.2.228/27.12.2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
Prezenta reglementare tehnica a fost adoptata cu respectarea procedurii de notificare nr.RO/ .............din ............., prevazuta de Directiva 98/34/CE a P rlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii n domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata n Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L 204 din 21 iulie 1998, modificata prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European si Consiliului din 20 iulie 1998, publicata n Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europen L 217 din 5 august 1998.

MINISTRU Eduard HELLVIG


* ) Ord inul si anexa se p ublica si n Buletinul Constru iilor ed itat d e catre Institutul Natio nal de Cercetare- Dezvoltare n Constructii, Urbanism si Dezvo ltare Teritoriala Durabila "URBAN -INCERC", care functio neaza n coord onarea M inisterului Dezvo lta ii Regionale si Turismului.

Anexa la Ordinul MDRT nr................../ 2012

PROIECT
COD DE PROIECTARE EVALUAREA ACTIUNII ZAPEZII ASUPRA CONSTRUCTIILOR

Indicativ CR 1-1-3/2012

Cuprins
1. Elemente generale ..................................................................................................................... 4 1.1 Scop si domeniu de aplicare................................................................................................... 4 1.2 Proiectarea asistata de ncercari ............................................................................................. 4 1.3 Referinte normative................................................................................................................ 5 1.4 Definitii .................................................................................................................................. 5 1.5 Simboluri utilizate.................................................................................................................. 6 2. Situatii de proiectare................................................................................................................. 8 3. ncarcarea din zapada pe sol................................................................................................... 9 3.1 Valoarea caracteristica a ncarcarii din zapada pe sol............................................................ 9 4. ncarcarea din zapada pe acoperis ....................................................................................... 11 4.1 Valoarea caracteristica a ncarcarii din zapada pe acoperis ................................................. 11 4.2 Alte valori reprezentative ale ncarcarii din zapa a pe acoperis .......................................... 14 5. Coeficienti de forma pentru ncarcarea din zapada pe acoperis ..................................... 16 5.1 Acoperisuri cu o singura panta............................................................................................. 17 5.2 Acoperisuri cu doua pante.................................................................................................... 17 5.3 Acoperisuri cu mai multe deschideri.................................................................................... 18 5.4 Acoperisuri cilindrice........................................................................................................... 19 5.5 Acoperisuri adiacente sau apropiate de constructii mai nalte ............................................ 20 6. Efecte locale .............................................................................................................................. 23 6.1 Aglomerarea de zapada pe acoperisuri cu obstacole............................................................ 23 6.2 Zapada atrnata de marginea acoperisului........................................................................... 24 6.3 ncarcarea din zapada pe panouri de protectie si alte obstacole de pe acoperisuri............... 24 7. Coeficienti de forma pentru aglomerari exceptionale de zapada pe acoperis ............... 26 7.1. Acoperisuri cu mai multe deschideri................................................................................... 26 7.2 Acoperisuri adiacente sau apropiate de constructii mai nalte ............................................. 27 7.3 ncarcarea din zapada pe acoperisuri cu obstacole parapete ............................................ 28 7.3.1 Acoperisuri cu obstacole (altele dect parapetele).................................................... 28 7.3.2 Acoperisuri cu parapete .............................................................................................. 30 Anexa A (normativa) - Zonarea ncarcarii din zapada pe sol ................................................ 31 Anexa B (normativa) - Intervalul mediu de recurenta al ncarcarii din zapada pe sol ..... 35 Anexa C (informativa) - Greutatea specific a a zapezii ........................................................... 36

1. Elemente generale
1.1 Scop si domeniu de aplicare
(1) Codul cuprinde principiile, regulile de aplicare s datele de baza necesare pentru stabilirea ncarcarilor din zapada n Romnia, armonizate cu standardul SR EN 1991-1-3, cu luarea n considerare a informatiei meteorologice privind maxime e anuale ale ncarcarilor din zapada. (2) Codul stabileste situatiile de proiectare si distributiile de ncarcare din zapada pentru proiectarea si verificarea cladirilor si a altor constructii. (3) Codul se utilizeaza pentru proiectarea constructii mica sau egala cu 1500 m fata de nivelul marii. situate n amplasamente cu altitudinea mai

(4) Codul nu se refera la urmatoarele cazuri speciale: - ncarcari date de impactul zapezii care aluneca de pe un acoperis pe altul; - modificarea ncarcarilor din vnt care ar putea rezulta din modificarea formei sau dimensiunii constructiei datorita depunerii de zapada sau de gheata; - ncarcari din zapada n zonele n care exista caderi permanente de zapada; - ncarcari datorate ghetii; - ncarcari laterale datorate zapezii aglomerate; - ncarcari din zapada pe poduri. (5) n cod sunt indicati coeficientii de expunere si coeficientii de forma pentru ncarcarea din zapada pe acoperisuri cu forme uzuale. (6) ncarcarea din zapada este o ncarcare statica pe etru patrat de proiectie orizontala a acoperisului si este fixa (are o pozitie fixa si o dis ributie fixa pe constructie). (7) n conformitate cu prevederile CR 0, actiunea zapezii asupra constructiilor (cladirilor si structurilor) este considerata ca actiune variabila si, n cazurile de aglomerare exceptionala a zapezii pe acoperis (Capitolul 7), ca actiune accidentala. (8) Prevederile codului se adreseaza investitorilor, proiectantilor, executantilor, um si organismelor de verificare si control (verificarea si/sau expertizarea proiectelor, verificarea, controlul si/sau expertizarea lucrarilor de constructi dupa caz). 1.2 Proiectarea asistata de ncercari (1) Pentru proiectarea constructiilor la actiunea zapezii pot fi utilizate teste/ncercari experimentale si metode numerice recunoscute si/sau validate pentru determinarea ncarcarii din zapada. (2) Pentru fiecare proiect n parte, proiectarea asistata de ncercari se realizeaza cu acordul clientu ui si al autoritatilor competente. (3) n cazul constructiilor cu acoperisuri cu forme neincluse n cod se pot utiliza prevederi din alte prescriptii de specialitate si/sau se pot determina experimental coeficientii de forma pentru ncarcarea din zapada pe acoperis, cu acordul autoritatilor competente. (4) n cazul constructiilor amplasate la altitudini mai mari de 1500 m, pentru determinarea valorii caracteristice a ncarcarii din zapada la sol si a coeficientilor de forma ai ncarcarii din zapada pe

acoperis trebuie realizate studii specifice de catre institutii de specialitate competente, cu aprobarea autoritatilor competente. Astfel, valoarea caracteristica a ncarcarii din zapada pe sol pentru amplasamentul viitoarei constructii se obtine pe baza analizei statistice si modelarii probabiliste, utiliznd date masurate sau certificate de autoritatile de specialitate competente. Se recomanda utilizarea unui numar ct mai mare de valori maxime an asurate (preferabil cel putin 20). 1.3 Referinte normative (1) Codul se utilizeaza mpreuna cu urmatoarele documente de referinta: Nr. crt. Acte legislative 1. Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor, indicativ CR 0-2012 Nr. crt. Standarde 1. SR EN 1991-1-3:2005 Publicatia Proiect de reglementare tehnica notificat

2.

SR EN 1991-13:2005/NA:2006 SR EN 1991-13:2005/AC:2009

3.

Denumire Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Actiuni Generale ncarcari date de zapada Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Actiuni Generale ncarcari date de zapada, Anexa Nationala Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Actiuni Generale ncarcari date de zapada, Erata

(2) Acest cod cuprinde texte reproduse din standardele nationale SR EN 1991- 1-3:2005 si SR EN 1991- 1-3:2005/NB:2006, identificate prin bara laterala.

1.4 Definitii (1) Valoarea caracteristica a ncarcarii din zapada pe sol este definita cu 2% probabilitate de depasire ntr -un an sau, echivalent, definita cu un interval mediu de recurenta IMR=50 ani. (2) Altitudinea amplasamentului este altitudinea la care va fi sau la care este amplas a structura, altitudinea fiind masurata de la nivelul marii. (3) Valoarea caracteristica a ncarcarii din zapada pe acoperis se determina prin multiplicarea valorii caracteristice a ncarcarii din zapada pe sol factorul de importanta -expunere pentru actiunea zapezii, cu coeficientul de expunere al constructiei n amplasament, cu coeficientul de forma pentru ncarcarea din zapada pe acoperis si cu coeficientul termic. (4) ncarcarea din zapada neaglomerata pe acoperis este ncarcarea datorata depunerii naturale a zapezii pe acoperis, distributa cvasiuniform si influentata doar de forma acoperisului. Acest tip de ncarcare nu include redistribuirea zapezii datorita altor actiuni climatice. (5) ncarcarea din zapada aglomerata pe acoperis este ncarcarea datorata redistribuirii zapezii pe acoperis, de exemplu datorita vntului.

(6) Coeficientul de forma pentru ncarcarea din zapada pe acoperis stabileste distributia ncarcarii din zapada pe acoperisuri de diferite forme. Conceptua , acest coeficient reprezinta raportul dintre ncarcarea din zapada pe acoperis si ncarcarea din za ada pe sol, fara influenta conditiilor de expunere a constructiei n amplasament si a efectelor ermice. (7) Coeficientul termic stabileste reducerea ncarcarii din zapada pe acoperis n functie de fluxul termic prin acoperis ce poate cauza topirea zapezii. (8) Coeficientul de expunere al constructiei n amplasament stabileste reducerea sau cresterea ncarcarii din zapada pe acoperis n functie de topogr locala a amplasamentului si de obstacolele de langa constructie. (9) ncarcarea din zapada datorata aglomerarii exceptionale de zapada este o ncarcare datorata unui mod exceptional de depunere a zapezii care are o babilitate foarte redusa de aparitie. 1.5 Simboluri utilizate

Majuscule latine A altitudinea amplasamentului [m] Ce coeficientul de expunere al constructiei n amplasament Ct coeficientul termic IMR intervalul mediu de recurenta al ncarcarii Se ncarcarea/forta pe metru liniar datorita zapezii atrnate de acoperis [kN/m] Fs ncarcarea/forta din zapada pe metru liniar exercitata de catre masa de zapada care aluneca [kN/m] Litere mici latine

b d h k ls sk s

latimea constructiei sau partii/elementului de constru ] naltimea stratului de zapada [m] naltimea constructiei sau partii/elementului de const ctie [m] coeficient care tine cont de forma neregulata a depunerii de zapa la marginea acoperisului lungimea zonei cu zapada aglomerata [m] valoarea caracteristica a ncarcarii din zapada pe sol, n amplasament [kN/m2] valoarea caracteristica a ncarcarii din zapada pe acoperis [kN/m2]

Litere mici grecesti

a b g gIs

unghiul acoperisului, masurat fata de orizontala [0 ] unghiul dintre orizontala si tangenta la acoperisul ci greutatea specifica a zapezii [kN/m3] factor de importanta -expunere pentru actiunea zapezii ic [0]

?0 ?1 ?2

coeficientul de forma pentru ncarcarea din zapada pe peris. factor de grupare pentru valoarea de grupare a actiunii variabile factorul de grupare pentru valoarea frecventa a actiunii variabile factorul pentru valoarea cvasi-permanenta a

actiunii

variabile

2. Situatii de proiectare
(1) Situatiile de proiectare la actiunea zapezii sunt n concordanta cu cele prevazute n CR 0. (2) Se considera urmatoarele doua conditii de amplasament pentru proiectarea la ac tiunea zapezii: (i) Conditii normale, fara considerarea aglomerarilor exce ale de zapada pe acoperis. Se considera situatia de proiectare persistenta/tranzitorie si se utilizeaza doua tipuri de distribuire a ncarcarii din zapada: ncarcarea din zapada neaglomerata si ncarcarea din zapada aglomerata. Se folosesc prevederile de la aline 4(8), relatia 4.1 si Capitolul 5. (ii) Conditii exceptionale, cu considerarea aglomerari acoperis. Se considera doua situatii de proiectare: exceptionale de zapada pe

persistenta/tranzitorie cu utilizarea ncarcarii din zapada neaglomer ta si aglomerata (cu exceptia cazurilor din Capitolul 7), cu prevederil de la alineatul 4(8), relatia 4.1 si Capitolul 5 si accidentala (n care zapada este actiunea accidentala) cu utilizarea ncarcarii din aglomerarea exceptionala de zapada pe acoperis (pentru cazurile din Capitolul 7), cu prevederile de la alineatul 4(9) si relatia 4.2.
(3) Conditiile exceptionale referitoare la zone cu caderi exceptionale de zapada pe sol (caracterizate de o probabilitate foarte redusa de aparitie), asa cum sunt definite n SR EN 1991- 1-3, nu se iau n considerare pentru proiectarea constructi pe teritoriul Romniei (clima temperata). (4) Pentru verificari locale se foloseste situatia de prevederile din Capitolul 6. roiectare persistenta/tranzitorie cu

3. ncarcarea din zapada pe sol


3.1 Valoarea caracteristica a ncarcarii din zapada pe sol (1) Valoarea caracteristica a ncarcarii din zapada pe sol este definita cu 2% probabilitate de depasire ntr -un an (interval mediu de recurenta IMR=50 ani) si se calculeaza n repartitia Gumbel pentru maxime. (2) Cu acordul beneficiarului, pentru proiectarea la a tiunea zapezii a cladirilor si structurilor la care se doreste un nivel de siguranta sporit sau a onstructiilor si/sau acoperisurilor sensibile la actiunea zapezii, se poate folosi o valoa a ncarcarii din zapada la sol avnd o probabilitate de depasire mai mica de 2% ( IMR>50 ani), Anexa B. (3) Valorile caracteristice ale ncarcarii din zapada e sol pe teritoriul Romniei, sk , sunt indicate n harta de zonare din Figura 3.1. Valorile indicate sunt valabile pentru proiectarea la actiunea zapezii a constructiilor amplasate la altitudini A = 1000 m. (4) Valoarile caracteristice ale ncarcarii din zapada pe sol din harta din Figura 3.1 sunt valori minime, obligatorii, pentru proiectarea constructiilor la actiunea zapezii. (5) n Tabelul A.1 din Anexa A sunt prezentate valorile caracteristice ale ncarcarii din zapada pe sol pentru 337 localitati urbane din Romnia. (6) Determinarea valorii caracteristice a ncarcarii d zapada pe sol n amplasamente cu altitudinea 1000m < A = 1500m se face cu urmatoarele relatii:

sk(1000m < A = 1500m) = 2,0 + 0,00691 (A-1000) sk(1000m < A = 1500m) = 1,5 + 0,00752 (A-1000)

pt. sk (A=1000m)=2,0 kN/m2 pt. sk (A=1000m)=1,5 kN/m2

(3.1) (3.2)

unde valorile s k( A=1000m) sunt indicate n Figura 3.1. (7) Valorile ncarcarii din zapada pe sol n amplasame ele cu altitudinea 1000m< A = 1500m ce rezulta din utilizarea relatiilor (3.1) si (3.2) sunt valori minime, obligatorii, pentru proiectarea constructiilor la actiunea zapezii. (8) Pentru amplasamente situate la altitudini A > 1500m se utilizeaza prevederile alineatului 1.2(4). n aceste amplasamente, pentru proiectarea constructiilor la actiunea zapezii, valoarea minima, obligatorie, a ncarcarii din zapada pe sol este cea corespunzatoare altitudin ii de 1500m, calculata cu relatiile (3.1) sau (3.2).

Figura 3.1 Zonarea valorilor caracteristice ale ncarcarii din zapada pe sol sk , kN/m2 , pentru altitudini A = 1000 m
NOTA: Pentru altitudini A > 1000 m valorile sk se determina cu relatiile (3.1) si (3.2)

4. ncarcarea din zapada pe acoperis


4.1 Valoarea caracteristica a ncarcarii din zapada pe acoperis (1) ncarcarea din zapada pe acoperis ia n considerare depunerea de zapada n functie de forma acoperisului si de redistribuirea zapezii cauzat e vnt si de topirea zapezii. (2) Factorii care influenteaza modul de depunere al za ezii pe acoperis pot fi: a) b) c) d) e) f) g) forma acoperisului; caracteristicile termice ale acoperisului; rugozitatea suprafetei acoperisului; cantitatea de caldura generata sub acoperis; vecinatatea cu alte constructii; terenul din jurul constructiei; conditii meteorologice locale, n particular caracteristicile vntului, variatiile de temperatura, nivelul asteptat de precipitatii (ploi sau ninsori). utilizeaza doua distributii ale ncarcarii

(3) n situatia de proiectare persistenta/tranzitorie din zapada:

(i) ncarcarea din zapada neaglomerata (vezi definitia 1.4(4)) si (ii) ncarcarea din zapada aglomerata (vezi definitia 1.4(5)). (4) Distributiile ncarcarii din zapada se determina conform Capitolelor 5 si 7. (5) ncarcarea din zapada este considerata ca actionn vertical pe proiectia orizontala a suprafetei acoperisului ( ncarcare pe metru patrat de proiectie orizontala a acoperisului). (6) Distributiile zapezii pe acoperis sunt valabile pe acoperis. u cazul depunerii naturale a zapezii pe

(7) Se recomanda adoptarea unor masuri constructive/preventive pentru evitarea situatiilor de sporire a ncarcarii din zapada pe acoperis datorita blocarii prin nghetare a sistemului de scurgere a apelor de pe acoperis.

(8) Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe acoperis, s, pentru situatia de proiectare persistenta/tranzitorie se determina astfel: s = gIs mi Ce Ct sk unde: gIs i sk Ce Ct
este factorul de importanta -expunere pentru actiunea zapezii; coeficientul de forma al ncarcarii din zapada pe acoperis (Capitolul 5); valoarea caracteristica a ncarcarii din zapada pe sol [kN/m2], n amplasament; coeficientul de expunere al constructiei n amplasament; coeficientul termic. (4.1)

(9) Valoarea caracteristica a ncarcarii din zapada pe acoperis, s, pentru situatia de proiectare n care zapada este considerata ca ncarcare accidenta a (datorata aglomerarii exceptionale de zapada pe acoperis) se determina astfel:

s = gIs mi sk
11

(4.2)

unde: gIs este factorul de importanta -expunere pentru actiunea zapezii; i coeficientul de forma pentru ncarcari datorita aglomerarii exceptionale de zapada pe acoperis (Capitolul 7); sk valoarea caracteristica a ncarcarii din zapada pe sol [kN/m2], n amplasament.
(10) n conformitate cu prevederile CR 0, constructiile sunt mpartite n clase de importantaexpunere (Tabelul 4.1), n functie de consecintele umane si consecintele economice ce pot fi provocate de un hazard natural sau/si antropic major, precum si de rolul acestora n activitatile de raspuns post-hazard ale societatii.

Tabelul 4.1 Clase de importanta-expunere pentru constructii Clasa de importantaexpunere

Cladiri

Constructii ingineresti

Constructii esentiale pentru societate (a) Spitale si alte cladiri din sistemul de sanatate cu servicii de urgenta si sali de operatie (b) Statii de pompieri, sedii de politie si garaje de vehicule ale serviciilor de urgenta de diferite tipuri (c) Statii de producere si distributie a energiei si/sau care asigura servicii esentiale pentru celelalte categorii de constructii (d) Cladiri care contin gaze toxice, explozivi si alte substante periculoase (e) Centre de comunicatii si coordonare a situatiilor de urgenta (f) Adaposturi pentru situatii de urgenta (g) Cladiri cu functiuni esentiale pentru administratia publica (h) Cladiri cu functiuni esentiale pentru ordinea publica, apararea si securitatea nationala (i) Cladiri foarte nalte, indiferent de functiune (cladiri cu naltimea totala supraterana de 45 m sau mai mult) si alte cladiri de aceeasi natura (a) Rezervoare de apa, statii de tratare, epurare si pompare a apei (b) Statii de transformare a energiei (c) Constructii speciale care contin materiale radioactive (d) Constructii cu functiuni esentiale pentru ordinea publica, apararea si securitatea nationala (e) Turnuri de telecomunicatii (f) Turnuri de control pentru activitatea aeroportuara si navala (g) Stlpi ai liniilor de distributie si transport a energiei electrice si alte constructii de aceeasi natura

Clasa I

Clasa II

Constructii care pot provoca, n caz de avariere, un pericol major pentru v oamenilor

12

(a) Spitale si alte cladiri din sistemul de sanatate, altele dect cele din clasa I, cu o capacitate de peste 100 persoane n aria totala expusa (b) Scoli, licee, universitati sau alte cladiri din sistemul de educatie, cu o capacitate de peste 250 persoane n aria totala expusa (c) Aziluri de batrni, crese, gradinite si alte spatii de ngrijire a persoanelor, cu o capacitate de peste 150 de persoane n aria totala expusa (d) Cladiri rezidentiale, de birouri sau cu functiuni comerciale, cu o capacitate de peste 300 persoane n aria totala expusa (e) Sali de conferinte, spectacole sau expozitii, cu o capacitate de peste 200 de persoane n aria totala expusa (f) Cladiri din patrimoniul cultural national, muzee s.a. (g) Cladiri de tip mall, cu o capacitate de peste 3000 de persoane n aria totala expusa (h) Penitenciare (i) Cladiri care deservesc direct: centrale electrice, statii de tratare, epurare, pompare a apei, statii de producere si distributie a energiei, centre de telecomunicatii (j) Cladiri nalte, indiferent de functiune (cladiri cu naltimea totala supraterana cuprinsa ntre 28 m si 45 m) si alte cladiri de aceeasi natura Clasa III Clasa IV

(a) Tribune de stadioane sau sali de sport (b) Constructii n care se depoziteaza explozivi, gaze toxice si alte substante periculoase (c) Rezervoare supraterane si subterane pentru stocare materiale inflamabile (gaze, lichide) (d) Castele de apa (e) Turnuri de racire pentru centrale termoelectrice, parcuri industriale si alte constructii de aceeasi natura

Toate celelalte constructii cu exceptia celor din clasele I, II si IV Constructii temporare, agricole, cladiri pentru depozi pericol redus de pierderi de vieti omenesti etc. caracterizate de un

(11) Valorile factorului de importanta -expunere pentru actiunea zapezii sunt indicate n Tabelul 4.2.

13

Tabelul 4.2 Valorile factorului de importanta -expunere pentru actiunea zapezii gIs Clasa de importanta-expunere a cladirilor si structurilor Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV

gIs 1,15 1,10 1,0 1,0

(12) Factorul de importanta -expunere pentru actiunea zapezii nu se aplica n cazul ncarcarii din zapada utilizata la evaluarea masei constructiei pentru calculul fortei seismice de proiectare. (13) Coeficientul de expunere al constructiei n amplasament, Ce, este functie de topografia terenului nconjurator si de mediul natural si/sau construit din vecinatatea constructiei (att la momentul proiectarii ct si ulterior), si are valorile din Tabelul 4.3.

Tabelul 4.3 Valorile coeficientului de expunere Ce

Tipul expunerii Completa Normala Redusa


NOTA:

Ce 0,8 1,0 1,2

n cazul expunerii Complete, zapada poate fi spulber n toate directiile din jurul constructiei, pe zone de teren plat lipsit de adapostire sau cu adapostire redusa datorata terenului, copacilor sau constructiilor mai nalte. n cazul expunerii Normale, topografia terenului si spulberare semnificativa a zapezii de catre vnt. n cazul expunerii Reduse, constructia este situata copaci nalti si/sau constructii mai nalte. ezenta altor constructii sau a copacilor nu permit o i jos dect terenul nconjurator sau este nconjurata de

(14) Coeficientul termic Ct poate reduce ncarcarea data de zapada pe acoperis n cazuri speciale cnd transferul termic ridicat la nivelul aco lui (coeficient global > 1 W/m2K) conduce la topirea zapezii. n aceste cazuri, valoarea coeficientului termic se determina prin studii speciale si este aprobata de autoritatea compet a. n toate celelalte cazuri coeficientul termic:

Ct = 1,0.
4.2 Alte valori reprezentative ale ncarcarii din zapada pe acoperis (1) Conform prevederilor CR 0, alte valori reprezentative ale ncarcarii din zapada pe acoperis sunt:
14

- valoarea de grupare ? 0 s, - valoarea frecventa ? 1 s, - valoarea cvasi-permanenta ? 2 s . unde ? 0 este factorul de grupare pentru valoarea de grupare a iunii variabile;

? 1 este factorul de grupare pentru valoarea frecventa a a tiunii variabile; ? 2 este factorul pentru valoarea cvasi-permanenta a actiunii variabile; s este valoarea caracteristica a ncarcarii din zapada pe acoperis. (2) Valorile factorilor ? 0 , ? 1 si ? 2 din CR 0 pentru evaluarea ncarcarii din zapada sunt indicate n Tabelul 4.4.

Tabelul 4.4 Valorile factorilor ? 0, ? 1 si ? 2 pentru ncarcarea din zapada ?0 ?1 ?2

0.7 0.5 0.4

15

5. Coeficienti de forma pentru ncarcarea din zapada pe acoperis


(1) n prezentul capitol sunt indicati coeficientii de forma pentru ncarcarea din zapada pe acoperis pentru situatia de proiectare persistenta/tranzitorie (cazurile care zapada este neaglomerata si aglomerata). (2) n situatia de proiectare n care zapada este considerata a fi actiune accidentala (cazul aglomerarilor exceptionale de zapada) se folosesc prev erile din Capitolul 7. (3) Coeficientii de forma pentru ncarcarea din zapada pe acoperisuri cu o singura panta (Capitolul 5.1), cu doua pante (Capitolul 5.2) si pe a operisuri cu mai multe deschideri (Capitolul 5.3) sunt prezentati n Tabelul 5.1 si Figura 5.1. Aceste valori sunt valabile pentru situatiile n care zapada nu este mpiedicata sa alunece de pe acoperis. Tabelul 5.1 Valorile coeficientilor de forma pentru n arcarea din zapada pe acoperisuri cu o singura panta, cu doua pante si pe acoperisuri cu mai multe deschideri Unghiul acoperisului, 00 a 300

300 < a < 600

a 600

a0 m1 m2 0,8
0,8 + 0,8 a /30 0,8 (60 - a )/30

0,0 -

1,6

Figura 5.1 Coeficientii de forma pentru ncarcarea din zapada pe acoperisuri cu o singura panta, cu doua pante si pe acoperisuri cu mai multe deschideri

(4) Daca pe acoperisurile cu o singura panta (Capitolul 5.1), cu doua pante (Capitolul 5.2) si pe acoperisurile cu mai mu lte deschideri (Capitolul 5. ) exista parazapezi sau alte obstacole sau daca la marginea inferioara a acoperisului exista parapete ce impiedica alunec rea zapezii, atunci coeficientii de forma ai ncarcarii din zapada trebuie sa fie mai mici de 0,8.

16

5.1 Acoperisuri cu o singura panta

(1) Distributia coeficientului de forma m1 al ncarcarii din zapada pe acoperisurile cu o singura panta, pentru situatiile n care zapada nu este impiedicata sa alunece de pe acoperis, este cea din Figura 5.2. Distributia din Figura 5.2 se folosest att pentru cazul zapezii neaglomerate ct si pentru cel al zapezii aglomerate. Valoarea coeficientului m1 este data n Tabelul 5.1 si Figura 5.1, functie de unghiul acoperisului, a [].

Figura 5.2 Distributia coeficientului de forma pentru acoperisuri cu o singura panta

arcarea din zapada pe

(2) Daca pe acoperisurile cu o singura panta exista parazapezi sau alte obstacole sau daca la marginea inferioara a acoperisului exista un parapet ce mpiedica alunecarea zapezii, atunci coeficientii de forma ai ncarcarii din zapada nu treb a fie mai mici de 0,8.

5.2 Acoperisuri cu doua pante

(1) Pentru proiectare se considera 3 cazuri de distrib tie a ncarcarii din zapada pe acoperisurile cu doua pante, pentru situatiile n care zapada nu este impiedicata sa alunece de pe acoperis: - pentru ncarcarea din zapada neaglomerata, se utilizeaza distributia din Figura 5.3, cazul (i). - pentru ncarcarea din zapada aglomerata, se utilizeaza distributiile din Figura 5.3, cazul (ii) si cazul (iii). (2) Distributiile coeficientilor de forma m1 pentru ncarcarea din zapada pe ac operisurile cu doua pante, pentru situatiile n care zapada nu este mpiedicata sa alunece de pe acoperis, sunt cele din Figura 5.3. Valorile coeficientilor m1 sunt date n Tabelul 5.1 si Figura 5.1, n functie de unghiul acoperisului, a []. (3) Daca pe acoperisurile cu doua pante exista parapete sau alte ob acole sau daca la marginea inferioara a acoperisului exista un parapet ce impiedica alunecarea zapezii, atunci coeficientii de forma ai ncarcarii din zapada nu treb a fie mai mici de 0,8.

17

Cazul (i) Cazul (ii) Cazul (iii)

m 1 (a 1 )

m 1(a 2) m 1( a 2 )

0.5m1 ( a 1 )
m 1(a 1)

0.5m1 (a 2 )

a1

a2

Figura 5.3 Distributia coeficientilor de forma pentru ncarcarea din zapada pe acoperisuri cu doua pante

5.3 Acoperisuri cu mai multe deschideri

(1) Pentru proiectare se considera 2 cazuri de distrib tie a ncarcarii din zapada pe acoperisurile cu mai multe deschideri, pentru situatiile n care zapada nu este mpiedicata sa alunece de pe acoperis: - pentru ncarcarea din zapada neaglomerata, se utilizea a distributia din Figura 5.4, cazul (i). - pentru ncarcarea din zapada aglomerata, se utilizeaza distributia din Figura 5.4, cazul (ii). (2) Pentru ncarcarea din zapada neaglomerata si aglomerata, pentru acoperisurile cu mai multe deschideri/pante, pentru situatiile n care zapa a nu este mpiedicata sa alunece de pe acoperis, distributiile coeficientilor de forma m1 si m2 sunt cele din Figura 5.4. Valorile coeficientilor m1 si m2 sunt date n Tabelul 5.1 si Figura 5.1, n functie de nghiul a [] al acoperisului. (3) Daca pe acoperisurile cu mai multe deschideri exista parapete sau alte obstacole sau daca la marginea inferioara a acoperisului exista un parapet ce mpiedica alunecarea zapezii, atunci coeficientii de forma ai ncarcarii din zapada nu treb a fie mai mici de 0,8. (4) Pentru situatiile n care n zona doliei unul sau ambele unghiuri ale acoperisului sunt mai mari de 60, pentru determinarea coeficientului m2 sunt recomandate studii speciale efectuate de institutii specializate.

18

Cazul (i)

Cazul (ii)

Figura 5.4 Distributia coeficientilor de forma pentru ncarcarea din zapada neaglomerata si aglomerata pe acoperisuri cu mai multe deschideri 5.4 Acoperisuri cilindrice

(1) Pentru proiectare se considera 2 cazuri de distributie a ncarcarii din zapada pe acoperisurile cilindrice, pentru situatiile n care zapada nu este mpiedicata sa alunece de pe acoperis:
- pentru ncarcarea din zapada neaglomerata, se utilizea a distributia din Figura 5.5, cazul (i). - pentru ncarcarea din zapada aglomerata, se utilizeaza distributia din Figura 5.5, cazul (ii).

0,8 0,5 m 3
ls/4 ls/4 ls /4 ls/4

Cazul (i) Cazul (ii)

m 3

b=600 h b>60 0 ls

b
Figura 5.5 Distributia coeficientului de forma pentru ncarcarea n zapada pe acoperisuri cilindrice
19

(2) Distributia coeficientului de forma m3 pentru ncarcarea din zapada pe acoperisuri cilindrice, pentru situatiile n care zapada nu este i icata sa alunece de pe acoperis, este prezentata n Figura 5.5, unde coeficientul m3 este determinat din Figura 5.6 si relatia 5.1. (3) Coeficientul de forma pentru ncarcarea din zapada pe acoperisurile cilindrice este indicat n Figura 5.6 pentru valori ale unghiului b dintre orizontala si tangenta la curba directoare a acoperisului b = 600 si pentru diferite rapoarte naltime/latime ( h/b).

Figura 5.6 Coeficientul de forma pentru ncarcarea din zapada pe acoperisuri cilindrice (b 600)

(4) Valorile coeficientului de forma m3 pentru ncarcarea din zapada pe acoperisuri cilindrice sunt:

m3 = 0 m3 = 0,2 + 10 h/b 0,2 m3 2

pentru b > 600. pentru b 600.

(5.1a) (5.1b)

(5) Daca la marginea mai joasa a acoperisului cilindric este plasat un parapet sau alt obstacol ce mpiedica alunecarea zapezii, atunci coeficientul d forma al ncarcarii din zapada nu trebuie sa fie mai mic de 0,8.

5.5 Acoperisuri adiacente sau apropiate de constructi mai nalte (1) Aglomerarile de zapada de pe acoperisurile adiacente sau apropiate de constructii mai nalte se datoreaza spulberarii zapezii de catre vnt i alunecarii zapezii de pe acoperisul superior. (2) Pentru situatia de proiectare persistenta/tranzito ie a acoperisului pe care se aglomereaza zapada de pe acoperisul mai nalt adiacent, se considera 2 cazuri de distributie a ncarcarii din zapada: - pentru ncarcarea din zapada neaglomerata, se utilizeaza distributia din Figurile 5.7a si 5.7b, cazul (i). - pentru ncarcarea din zapada aglomerata, se utilizeaza distributia din Figurile 5.7a si 5.7b, cazul (ii).

20

(3) Distributiile coeficientilor de forma pentru ncarcararea din zapada pe acoperisuri adiacente sau apropiate de constructii mai nalte sunt cele din Figurile 5.7a si 5.7b .

Figura 5.7a

m1

Figura 5.7b

Figura 5.7 Distributia coeficientilor de forma pentru ncarcarea zapada pe acoperisuri adiacente sau apropiate de constructii mai nalte

21

(4) Valorile coeficientilor de forma m1 si m2 (Figurile 5.7a si 5.7b) se determina astfel:

m1 = 0,8 m2 = ms + mw.
unde

(5.2) (5.3)

ms este coeficientul de forma pentru ncarcarea datorata lunecarii zapezii de pe acoperisul mai nalt adiacent, iar mw este coeficientul de forma pentru ncarcarea datorata spulberarii zapezii de catre vnt.
(5) Coeficientul de forma pentru ncarcarea datorata alunecarii zapezii, ms este: pentru a 150

ms = 0 ms = 50% din valoarea maxima a coeficientului de forma corespunzator acoperisului mai nalt adiacent, care se determina conform Capitolulu i 5.2.
lberarii zapezii de catre vnt, mw este:

pentru a > 150

(6) Coeficientul de forma pentru ncarcarea datorata s

mw = (b1 + b2 )/2h g h /sk


unde

0,8 mw 4,0

(5.4)

g este greutatea specifica a zapezii care se considera egala cu 2 kN/m3


b 1, b2 si h - dimensiuni (in metri) n Figurile 5.7a si 5.7b. (7) Lungimea zonei de aglomerare a zapezii pe acoperis orizontal situat mai jos (Figura 5.7a) se considera ls = 2 h si este limitata la 5 m ls 15 m. (8) Daca b2 ls, coeficientul de forma pentru ncarcarea din zapada la marginea acoperisului orizontal situat mai jos se calculeaza prin interpolarea ntre valorile lui m1 si m2, n conformitate cu Figura 5.7b.

22

6. Efecte locale
Acest capitol se refera la ncarcari si for te care sunt luate n considerare pentru verific ari locale: - n zona proeminentelor sau obstacolelor; - la marginea acoperisului; - n dreptul panourilor parazapada. Pentru verific ari locale se foloseste situa tia de proiectare persisten ta/tranzitorie.

6.1 Aglomerarea de zapada pe acoperisuri cu obstacole (1) Pe acoperisurile cu obstacole este posibila aglome rea zapezii n zonele de adapostire aerodinamica la vnt. (2) Distributia coeficientilor de forma n cazul aglomerarilor de zapada datorate obstacolelor este cea din Figura 6.1 pentru acoperisuri cvasiorizo ale.

Figura 6.1 Distributia coeficientilor de forma pentru ncarcarea din zapada pe acoperisuri cvasiorizontale cu obstacole (3) Valorile coeficientilor de forma pentru ncarcarea din zapada pe acoperisurile cvasi orizontale cu obstacole sunt:

m1 = 0,8 m2 = g h / sk
respectnd conditia 0,8 m2 2,0.

(6.1) (6.2)

Greutatea specifica a zapezii g se considera ca fiind 2 kN/m3. h este inaltimea obstacolului (m) (4) Lungimea zonei de aglomerare a zapezii pe acoperis se considera ls = 2 h si este limitata la 5 m ls 15 m.

23

6.2 Zapada atrnata de marginea acoperisului (1) La altitudini mai mari de 800m, la proiectarea zon lor de acoperis iesite n consola, Fig.6.2, trebuie sa se considere pe langa ncarcarea d n zapada corespunzatoare acestor zone si ncarcarea data de zapada atrnata de marginea acoperi ului.

se

Figura 6.2 Zapada atrnata de marginea acoperisului (2) ncarcarea din zapada atrnata de marginea acoperisului se considera ca fiind distribuita de-a lungul acestuia si se determina astfel: se = k s2 / g

(6.3)

unde:
se s este ncarcarea (pe metru liniar) din zapada atrnata rginea acoperisului (kN/m);

valoarea ncarcarii din zapada pe acoperis n cazul cel mai defavorabil de depunere de zapada; greutatea specifica a zapezii care se considera 3 kN/m3;

k coeficient care tine cont de forma neregulata a depune ii de zapada la marginea acoperisului. (3) Coeficientul k se determina cu relatia k =3/d si este limitat superior la valoarea k = d g, unde d este naltimea stratului de zapada pe acoperis (n met i). (4) naltimea d a stratului de zapada se calculeaza mpartind ncarcar a din zapada pe acoperis s la greutatea specifica a zapezii g (3kN/m3).

6.3 ncarcarea din zapada pe panouri de protectie si alte obstacole de pe acoperisuri (1) n cazurile n care zapada aluneca pe un acoperis n panta sau curb, coeficientul de frecare dintre zapada si acoperis se considera a fi nul. n acest caz, ncarcare din zapada pe metru liniar, F s (kN/m), exercitata pe panourile de protectie (parazapezi) si pe alte obstacole de catre masa de zapada care aluneca, se calculeaza pe directia alunecarii cu relatia: F s = s b sina

(6.4)

24

unde: s este valoarea ncarcarii d in zapada pe acoperis n cazul cel mai defavorabil de depunere de zapada; b distanta n plan orizontal ntre panourile de protecti succesive sau de la coama acoperisului la primul panou (m); a unghiul acoperisului, masurat fata de orizontala [ 0 ].

25

7. Coeficienti de forma pentru aglomerari exceptionale de zapada pe acoperis


(1) Coeficientii de forma pentru aglomerari exceptiona e de zapada pe acoperis se utilizeaza pentru evaluarea ncarcarii din zapada n combinatiile de ncarcari n care actiune zapezii este accidentala. (2) n cazul situatiei de proiectare accidentala (cu considerarea aglomerarilor exceptionale de zapada pe acoperis) se considera ca nu mai exista zapada pe acoperis n afara zonelor cu aglomerare exceptionala a acesteia. (3) n anumite cazuri de proiectare pot fi considerate variante alternative de aglomerare exceptionala a zapezii pentru aceeasi zona de acoperis 7.1. Acoperisuri cu mai multe deschideri (1) n cazul acoperisurilor cu mai multe deschideri, pentru ncarcarea din aglomerarea exceptionala de zapada, distributia este cea din Figura 7.1. n acest caz de ncarcare nu exista zapada pe acoperis cu exceptia zonei de aglomerare indicata n Figura 7.1.

h1

h2

Figura 7.1 Distributia coeficientului de forma pentru ncarcarea din aglomerare exceptionala de zapada pe acoperisuri cu mai multe deschideri (zona doliilor) (2) Valoarea coeficientului de forma m1 pentru ncarcarea din aglomerare exceptionala de zapada din Fig. 7.1 este valoarea minima dintre:

m1 = g h / sk m1 = 2b3 / (ls1+ ls2); m1 = 5.


ls1 = b1 , ls2 = b2

(7.1a) (7.1b) (7.1c)

unde sk este valoarea caracteristica a ncarcarii din zapada p sol [kN/m2] n amplasamentul constructiei, iar g este greutatea specifica a zapezii care se considera egala u 2 kN/m3.

26

Valoarea naltimii h (m) se calculeaza cu relatia:

h=

b1 h2 + b2 h1 b1 + b2

(7.2)

(3) Pentru acoperisuri cu mai mult de doua deschideri o geometrie aproximativ simetrica si uniforma, b3 se considera egal cu de 1,5 ori deschiderea acoperisului. Aceasta distributie de ncarcare este aplicabila fiecarei dolii, dar nu neaparat simultan. (4) Cnd n proiectarea constructiei se considera simultan aglomerarea exceptionala de zapada n mai multe dolii, ncarcarea caracteristica totala c a datorata acestor aglomerari se limiteaza superior. ncarcarea caracteristica totala cumulata pe metru liniar nu trebuie sa depaseasca produsul dintre ncarcarea caracteristica din zapada pe sol n amplasament si lungimea cladirii pe directia perpendiculara doliilor. 7.2 Acoperisuri adiacente sau apropiate de constructii mai nalte (1) n cazul acoperisurilor adiacente sau apropiate de constructii mai nalte pe care se aglomereaza zapada de pe acoperisul mai nalt adiacent sau nve inat se are n vedere distributia ncarcarii din aglomerarea exceptionala de zapada. (2) Se ia n considerare aceasta situatie de proiectare (acoperisuri nvecinate) doar cnd cladirea cu acoperisul mai jos se afla la maximum 1,5 m distanta de cladirea mai nalta care poate provoca aglomerarea exceptionala de zapada. (3) Distributia coeficientilor de forma ai ncarcarii din aglomerarea exceptionala de zapada pe acoperisul tip sarpanta situat mai jos este cea din Figura 7.2 si Tabelul 7.1.

Figura 7.2 Distributia coeficientilor de forma pentru ncarcarea aglomerare exceptionala de zapada pe acoperisuri adiacente sau nvecinate mai joase

27

Tabelul 7.1 Coeficientii de forma pentru ncarcarea din aglomerare exceptionala de zapada pe acoperisuri adiacente sau nvecinate mai joase Coeficient de forma

Unghiul acoperisului, a
0 0 a 150 150 < a =300 300 < a < 600 0 m3 30 a m3 15 m3 m3 60 a m3 30

m1 m2 unde

600 = a 0
0

m3 este cea mai mica valoare dintre 2h / sk , 2b / ls sau 8.


b este cea mai mare valoare dintre b1 sau b2 ls este lungimea zonei de aglomerare exceptionala a zapez i pe acoperisul adicent sau nvecinat situat mai jos, este cea mai mica valoare dintre 5h, b1 sau 15m. (5) n acest caz de ncarcare (aglomerare exceptionala de zapada) se considera ca nu exista zapada pe acoperisul cladirii mai joase cu exceptia zonei de aglomerare indicata n Figura 7.2.

7.3 ncarcarea din zapada pe acoperisuri cu obstacole si parapete (1) Distributia coeficientilor de forma pentru ncarcarea din aglomerarea exceptionala de zapada pe acoperisurile cu obstacole (altele dect parapetele) este indicata n Capitolul 7.3.1. n cazul acoperisurilor cu parapete, distributia este indicata n Capitolul 7.3.2. 7.3.1 Acoperisuri cu obstacole (altele dect parapetel ) (1) Distributia coeficientilor de forma pentru ncarcarea din aglomerarea exceptionala de zapada pe acoperisurile cu obstacole (altele dect parapetele) este indicata n Figura 7.3. (2) Daca suprafata verticala a obstacolului lnga care se poate forma aglomerarea exceptionala de zapada mai mica de 1m2 , atunci efectul aglomerarii poate fi neglijat.

(3) Distributiile din Figura 7.3 se utilizea za n urmatoarele cazuri:


- obstacolul de pe acoperis are o naltime mai mica de 1 m; - obstacole locale (obstacole cu peste 1m naltime, dar latimea mai mica de 2m); n acest caz, naltimea h pentru calcul se considera a fi cea mai mica valoare dintre naltimea obstacolului si latimea acestuia perpendicular pe directia vntului; - copertine care protejeaza usile de intrare n cladiri au docurile de ncarcare, cu lungime b1 mai mica de 5 m, indiferent de naltimea h de la copertina la acoperis.

28

Figura 7.3 Coeficienti de forma pentru ncarcarea din aglomerarea exceptionala de zapada pe acoperisuri n zona obstacolelor (4) Coeficientii de forma pentru ncarcarea din aglome area exceptionala de zapada pe acoperis n zona obstacolelor se determina astfel:

m1 = minimul dintre urmatoarele doua valori: g h1 /sk si 5; m2 = minimul dintre urmatoarele doua valori: g h2 /sk si 5.

(7.3a)

(7.3b)

sk este valoarea caracteristica a ncarcarii din zapada pe sol [kN/m2], n amplasamentul constructiei. g este greutatea specifica a zapezii care se considera egala cu 2 kN/m3. naltimile h 1 si h2 se considera n metri.
(5) Lungimea zonei de aglomerare exceptionala a zapezii pe acoperis n zona obstacolelor (Figura 7.3) se determina a stfel: ls1 = minimul dintre 5h1 si b1 ls2 = minimul dintre 5h2 si b2 . (7.4a) (7.4b)

(6) Pentru copertine (cu lungime b1 mai mica de 5m), coeficientul de forma al ncarcarii m1 este minimul dintre g h /sk, 5 si 2b/ls, unde b este valoarea maxima dintre b1 si b2 . Lungimea zonei de aglomerare exceptionala a zapezii pe copertina ls este minimul dintre 5h si b1 .

29

7.3.2 Acoperisuri cu parapete (1) Distributia coeficientilor de forma pentru ncarcarea din aglomerarea exceptionala de zapada pe acoperisurile cu parapete este prezentata n Figura 7.4.

Figura 7.4 Coeficienti de forma pentru ncarcarea din aglomerarea exceptionala de zapada pe acoperisuri cu parapete

(2) n Figura 7.4, coeficientul de forma al ncarcarii din zapada aglomerata pe acoperis n dreptul parapetelor se determina ca minimul dintre:

m1 = g h/sk m1 = g b/ls m1 = 8,0.


unde sk este valoarea caracteristica a ncarcarii din zapada p ol [kN/m2], n amplasamentul constructiei. g este greutatea specifica a zapezii care se considera egala cu 2 kN/m3. h este naltimea parapetului (n m). Lungimea zonei de acumulare de zapada, ls se determina ca minimul dintre 5h, b1 si 15m.

unde

b = max (b1 ; b2)

(7.5)

30

Anexa A (normativa ) - Zonarea ncarcarii din zapada pe sol


(1) Harta de zonare a ncarcarii din zapada pe sol a f st elaborata pe baza analizei statistice a valorilor extreme maxime anuale ale ncarcarii din zap pe sol inregistrate pna n anul 2005 la 122 statii meteorologice ale Administratiei Nationale de Meteorologie .

(2) n Tabelul A.1 sunt indicate valorile caracteristice ale ncarcarii din zapada pe sol pentru 337 localitati urbane din Romnia, n conformitate cu harta de zonare din Fi ura 3.1.
Tabel A1. Valori caracteristice ale ncarcarii din zapada pe sol pentru 337 localitati urbane
Nr. Localitate urbana Abrud Judet Alba Constanta Vrancea sk Nr. Localitate urbana Baneasa Judet Constanta Vaslui Dolj Bistrita Nasaud Bihor Vlcea Galati Neamt Bistrita Nasaud Alba Caras-Severin Prahova Giurgiu Bihor Harghita Maramures sk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17

Adamclisi
Adjud Agnita Aiud ALBA IULIA

Sibiu
Alba Alba Bihor

Alesd
ALEXANDRIA Amara Anina Aninoasa ARAD Ardud Avrameni Avrig Azuga

Teleorman
Ialomita Caras-Severin Hunedoara Arad

Satu Mare Botosani Sibiu


Prahova Tulcea Bacau Mehedinti Alba Maramures Maramures Dolj Timis Covasna Constanta Prahova Vlcea Vlcea Caras-Severin Vlcea Harghita Dolj Harghita Vlcea

Babadag
BACAU Baia de Arama Baia de Aries BAIA MARE Baia Sprie Bals

18 19 20 21 22 23 24 25 26
27

Banloc Baraolt
Basarabi Baicoi

28 29 30 31 32 33 34 35

Babeni
Baile Govora Baile Herculane Baile Olanesti

Baile Tusnad
Bailesti Balan Balcesti

[kN/m2 ] 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0

36
37

Brlad
Bechet

38 39 40 41 42 43 44 45 46
47

Beclean Beius
Berbesti Beresti

Bicaz
BISTRITA Blaj Bocsa Boldesti-Scaeni Bolintin-Vale

48 49 50 51 52 53 54 55 56
57

Borod
Borsec Borsa BOTOSANI Brad

Botosani
Hunedoara Ilfov

Bragadiru
BRASOV BRAILA Breaza

Brasov Braila
Prahova Vlcea Suceava Botos ani Bucuresti Calarasi Ilfov Bacau Gorj Prahova Buzau Timis Suceava Dolj

58 59 60 61 62 63 64 65 66
67

Brezoi Brosteni
Bucecea BUCURESTI Budesti Buftea Buhusi Bumbesti -Jiu Busteni BUZAU Buzias Cajvana

68 69 70

Calafat

[kN/m2] 2,0 2,5 2,0 1,5 1,5 2,0 2,5 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 2,5 2,5

31

Nr.

71 72 73 74 75 76
77

Localitate urbana Caracal Caransebes Carei

Judet Olt

sk

Caras-Severin Satu Mare


Maramures Hunedoara Calarasi Vlcea Ialomita

Cavnic
Calan CALARASI

Calimanesti
Cazanesti Cmpia Turzii Cmpeni Cmpina Cmpulung Cmpulung Mold. Ceahlau Cehu Silvaniei Cernavoda Chisineu-Cris

78 79 80 81 82 83 84 85 86
87

Cluj
Alba Prahova

Arges
Suceava Neamt Salaj Constanta Arad Ilfov Timis

[kN/m2 ] 2 ,0 1,5 1,5 2,0 1,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 2,5 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 2,0 1,5 2,5 2,5 2,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,0 2,0 32

Nr.

118

88 89 90 91 92 93 94 95 96
97

Chitila Ciacova
Cisnadie CLUJ NAPOCA

Sibiu Cluj Brasov Arges


Prahova Bacau Constanta

Codlea
Colibasi Comarnic Comanesti CONSTANTA Copsa mica

Sibiu
Olt Tulcea

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
113

Corabia
Corugea

Costesti
Cotnari Covasna CRAIOVA Cristuru Secuiesc Cugir Curtea de Arges

Arges Iasi
Covasna Dolj Harghita Alba

Arges
Arad

Curtici
Darabani

Botosani
Dolj Bacau

Dabuleni
Darmanesti

Dej
Deta DEVA Dolhasca

Cluj
Timis Hunedoara Suceava

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

Localitate urbana Draganesti -Olt DROBETA TURNU SEVERIN Dumbraveni Eforie Nord Eforie Sud

Judet Olt Mehedinti

sk

[kN/m2] 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 1,5 1,5 2,0 1,5 2,0 2,5 2,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 1,5 2,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,0 1,5 1,5 2,0 2,0

Sibiu
Constanta Constanta

Fagaras
Faget Falticeni

Brasov
Timis Suceava

Faurei Fetesti Fieni


Fierbinti-Trg Filiasi Flamnzi FOCSANI Fundulea

Braila
Ialomita Dmbovita Ialomita Dolj

Botosani
Vrancea Calarasi Suceava Galati Dmbovita Timis Hunedoara Harghita

Frasin
GALATI

Gaesti
Gataia Geoagiu Gheorgheni

Gherla
Ghimbav GIURGIU Grivita Gurahont Gura Humorului

Cluj Brasov
Giurgiu

Ialomita Arad Suceava


Hunedoara Iasi Constanta

Hateg Hrlau
Hrsova Holod Horezu Huedin Hunedoara Husi

Bihor
Gorj

Cluj
Hunedoara Vaslui Braila Iasi

Ianca
IASI Iernut Ineu Isaccea nsuratei

Mures Arad Tulcea


Braila

ntorsura
Buzaului Jimbolia Jibou Jurilovca Lehliu gara

Covasna Timis
Salaj

114 115 116 117

Dorohoi Dragomiresti Dragasani

Botosani
Maramures Vlcea

Tulcea
Calarasi

Nr.

Localitate urbana

Judet

sk

165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

Lipova
Liteni Livada Ludus Lugoj Lupeni

Arad
Suceava

Satu Mare Mures Timis


Hunedoara Constanta

Mangalia
Marghita

Macin
Magurele Marasesti Medgidia Medias MIERCUREA CIUC Miercurea

Bihor Tulcea
Ilfov Vrancea Constanta

Sibiu
Harghita

[kN/m2 ] 1,5 2,5 1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 2,5 2,0 2,5 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,0 1,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0

Nr.

Localitate urbana

Judet

sk

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 33

Otelu Rosu Ovidiu


Panciu Pantelimon Pascani Patrlagele Pnc ota

Caras-Severin
Constanta Vrancea Ilfov Iasi Buzau

Arad
Arad Hunedoara Hunedoara Neamt Dolj

Pecica
Petrila Petrosani PIATRA NEAMT Piatra olt PITESTI PLOIESTI Plopeni Podu Iloaiei

[kN/m2] 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0

Arges
Prahova Prahova Iasi Buzau Ilfov Olt Brasov Dmbovita Dmbovita

Nirajului
Miercurea Sibiului Mihailesti Milisauti Mizil

Mures Sibiu
Giurgiu Suceava Prahova

Pogoanele
Popesti

Leordeni Potcoava
Predeal Pucioasa Racari Radauti

Moinesti Moldova Noua Moneasa Moreni


Motru Murgeni

Bacau Caras-Severin Arad


Dmbovita Gorj Vaslui

Rauseni
Rmnicu Sarat RMNICU VLCEA

Suceava Botosani
Buzau

Nadlac
Nasaud Navodari Negresti

Arad
Bistrita Nasaud Constanta Vaslui

Vlcea
Brasov Timis

Rsnov
Recas Reghin Resita Roman Rosiori de Vede Rovinari Roznov

Negresti Oas
Negru Voda Nehoiu

Satu Mare
Constanta Buzau Gorj Bihor

Mures Caras-Severin
Neamt

Teleorman
Gorj Neamt Brasov Suceava

Novaci
Nucet Oc na Mures Ocna Sibiului Ocnele Mari Odobesti

Alba Sibiu Vlcea


Vrancea Harghita Calarasi Bacau

Rupea Salcea Salonta


Sntana

Bihor
Arad

Odorheiul
Secuiesc Oltenita Onesti ORADEA Oravita Orastie Orsova Otopeni

Satu Mare
Sacele

Satu Mare
Brasov Bihor

Sacuieni
Saliste Salistea de Sus Sarmasu Savrsin

Sibiu
Maramures

Bihor Caras-Severin
Hunedoara

Mures
Arad

Mehedinti
Ilfov

Saveni Sngeorz Bai

Botosani
Bistrita Nasaud

Nr.

Localitate urbana Sngeorgiu de

Judet

sk

[kN/m2 ] 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 1,5 1,5 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 1,5 1,5 2,0 2,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 1,5

Nr.

258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

Padure
Snnicolau

Mures
Timis Olt

Mare
Scornicesti Sebes Sebis

Alba
Arad Maramures Dolj

Seini
Segarcea

SF
GHEORGHE Sf. Gheorghe SIBIU Sighetul Marmatiei Sighisoara Simeria Sinaia

Covasna Tulcea Sibiu Maramures Mures


Hunedoara Prahova

Siret
SLATINA Slanic Moldova Slanic Prahova SLOBOZIA Solca

Suceava
Olt

Bacau
Prahova

Sovata Stei
Strehaia SUCEAVA

Ialomita Suceava Mures Bihor


Mehedinti

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337

Localitate urbana Techirghiol

Judet Constanta Galati Alba Gorj

sk

Tecuci Teius
Tismana Titu TIMISOARA Toplita Topoloveni Turceni Turnu Magurele TULCEA

Dmbovita Timis
Harghita

Arges
Gorj

Turda
Tusnad Tandarei Ticleni Ulmeni Ungheni

Teleorman Tulcea Cluj


Harghita

Ialomita
Gorj Maramures

Mures
Gorj Prahova

Uricani
Urlati Urziceni Valea lui Mihai VASLUI Vascau Vatra Dornei Valenii de Munte Vnju Mare Vicovu de Sus Victoria

Ialomita
Bihor Vaslui

Bihor Suceava
Prahova

[kN/m2] 1,5 2,5 1,5 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 1,5 2,0 2,5 2,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 2,5 1,5

Sulina Simle ul
Silvaniei

Suceava Tulcea
Salaj Maramures

Mehedinti
Suceava Brasov

Videle
Viseu de Sus Vlahita Voluntari Vulcani ZALAU

Teleorman
Maramures Harghita Ilfov Hunedoara Salaj Brasov

Somcuta Mare
Stefanesti Stefanesti Talmaciu

Tasnad
Tautii Magheraus TRGOVISTE Trgu Bujor Trgu

Arges Botosani Sibiu Satu Mare


Maramures

Zarnesti
Zimnicea Zlatna

Dmbovita
Galati Gorj Iasi Gorj

Teleorman Alba

Carbunesti
Trgu Frumos TRGU JIU Trgu Lapus TRGU MURES Trgu Ocna Trgu Neamt Trgu Secuiesc

Maramures Mures Bacau


Neamt

Trnaveni

Covasna Mures

34

Anexa B (normativ a) - Intervalul mediu de recurenta al ncarcarii din zapada pe sol


(1) Valoarea caracteristica a ncarcarii din zapada pe sol, sk , este definita cu 2% probabilitate de depasire ntr-un an (probabilitatea de nedepasire ntr-un an este 98%) sau, echivalent, este definita cu un interval mediu de recurenta IMR=50 ani. (2) Relatia dintre intervalul mediu de recurenta IMR=N ani si probabilitatea de nedepasire ntr- un an, p este: N = 1/(1-p). n Tabelul B.1 este data corespondenta dintre IMR si p pentru valori uzuale. Tabelul B.1

IMR Intervalul mediu de recurenta, ani 50 75 100

p Probabilitatea de nedepasire ntr-un an 0,98 0,9867 0,99

(3) Pentru un anumit amplasament, valoarea caracterist a ncarcarii din zapada pe sol (avand probabilitatea de nedepasire ntr-un an p = 0,98) n repartitia Gumbel pentru maxime este:

sk = m1 ( 1 + 2,593 V1 )

(B.1)

unde m1 si V1 sunt respectiv media si coeficientul de variatie al ma melor anuale ale ncarcarii din zapada pe sol n amplasamentul considerat. (4) Coeficientul de variatie al maximelor anuale ale ncarcarii din zapada pe sol pe teritoriul Romniei este, n general, n intervalul 0,351,0. (5) Valoarea ncarcarii din zapada pe sol avnd probabilitatea de nedepasire p diferita de 0,98 se calculeaza n repartitia Gumbel pentru maxime cu relatia: ln( ln p ) 1 0,45 + V1 1,282 sp = sk 1 + 2,593 V1 unde

(B.2)

sk este valoarea caracteristica a ncarcarii din zapada p sol (kN/m2), avnd o probabilitate de nedepasire intr -un an p = 0,98 (interval mediu de recurenta IMR=50 ani);
sp V1 valoarea ncarcarii din zapada pe sol avnd o probabilitate de nedepasire ntr-un an p; coeficientul de variatie al maximelor anuale ale ncar arii din zapada pe sol.

35

Anexa C (informativa) - Greutatea specifica a zapezii

(1) Greutatea specifica a zapezii variaza n timp. n general aceasta creste cu durata de existenta (vrsta) a stratului de zapada si depinde de pozitia geografica, clima si altitudinea amplasamentului.

(2) Cu exceptia cazurilor unde valori ale greutatii specifice sunt indicate n Capitolele 1 7, pentru greutatile specifice ale zapezii pe sol se pot utiliza valorile orientative preze tate n Tabelul C.1.
Tabelul C.1 - Greutatea specific a medie a zapezii Natura zapezii Proaspa ta Asezata (dupa cteva ore sau zile de la ninsoare) Veche (dupa cteva saptamni sau luni de la ninsoare) Umeda Greutatea specifica a zapezii [kN/m3 ] 1,0 2,0

2,5 pna la 3,5 4,0

36

37