Sunteți pe pagina 1din 131

:'

Prezentarea de 45 secunde

care iti va schimb a viata

Don Failla

Prezentarea de 45 secunde

Dedicatie

Aceastá carte este dedicatá sistemelor de

intreprinzátori independenli a cáror oportunitá1i sunt la

indemána tuturor qi fárá de care MLI\,{ nu ar putea exista,

Don Failla

:i:::ii

I r.l:ll

iiiiiiii:i:,i=,.

:::,,:::r::::::::::,r!irair irii ::::r:::.j.'1:

lrr.:.:r:j:i::iri§

PREZENTAREA DE

45 SECUI{DE

CARE [T VN SCHIMBA VIATA

r I Llll

i:::::::::::::=='i:: :'i I

§i!i:tl::j::,.,::,.,::

O nouá adaptare a materialului prezentat de

DON FATLLA

in seminariile sale

OOIO NAPKIN PRESENTATIONS"

** ***

"ddc"

**

*.**.

Editura Digital Data Cluj

Don Failla

Prezentarea de 45 secunde

Copyright O 1984,2003 by Don Failla

Pub,lished by Sound Concepts, Inc"

l 5 East 400 South

Oren, UT 84058

Copyright O 2003 by Dan Marius Dumitraq for romanian version

by arrangement with Don Failla "Taate drepturile sunt rezervate pentru edi¡ia ín limba románá. Nici a parte a acestei cárli nu poate fi reprodusá ín nici o formá ,Si prin nici

un mijloc járá aprobarea prealabilá a editorului""

Traducerea: Dsn Marius DumitraE

Desenele qi coperta dupá materialul original

* *É*

t'OOC o

,.,

É ISBN 973-8201-14-4

***

Editura Digital Data Cluj

str. Ady Endre nr. 29 400064 Cluj=Napoca tel/fax: 0264-442124 email: clqi@dig¡Jaldata

http : I I

hftp.,l/ wrvw.rylm.ro_

w ww " d i gital dat¿¿q

Consilier editorial: dr. Daria Elena Dumitra;

Tipárit la Digital Data SRL / Cluj-Napoca I Románia Reprint 2005, 2AA6, 2A07

Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a Romániei

FAILLA, DON

Prezentarea de 45 secunde eare i¡i ya schiml¡a via{a / Don Failla. Cluj-Napoca: Digital Data, 2004

124 p;21 cm (Multi-Level Marketing) Bibliogr.

ISBN 973-820r-14-4

339,138

DESPRE CARTE

Milioane de oameni sunt deja implicafi in industria Network

Marketing qi alte milioane se vor implica in anii ce urmeazá. Cei mai important lucru pentru o persoaná care intálne¡te un sistem MLM este

sá ínleleagd acest tip de afacere"

Pentru aceasta poli sá-i expiici timp de 4 ore despre ce este vorba intr-

o afacere MLM sau poli sá-i dai aceastá carte. Dar, sel mai bine ar fi sá-i faci .""

PREZENTAREA DE 45 SECUNDE

care iti va schimba radical via{a:r

Te-ai gdndit vreodatñ cam ilr Ji sñ-tí sñphneSti propria

viatd? Iald ce cred ea ar tnsemnfi ficest lucru:

Ducá scnzi din cele 24 de ore ale unei zile timpal cát

dormi, timpul cht fucrezi Si te deplasezi dintr-un loc intr-

altul, precum gi timpal necesar diverselor acfivitñli zilnice,

cea msi mure purte s oamenilor na mai su decdt 2-3 are pe zi penlru aface ceeo ce doresc.

$i chinr dacñ nu la dispozi¡ie ucest timp liber, su ei oure

destui bani? Noi um descoperit

poate sd inve¡e

sd-Si stüpdnesscñ via(ou, prin

o metodú eu ajutorul cdreia o persoonñ

o'cttÍt

construirea unei q.faceri de acasñ. Am reulizuÍ un sistem

pratic pentra sceilst¡i metodñ, {ttdt de simpla, íncát fiecare

poate sá-l facá" Sisfemwl na aere sü vinzi Si, cel mni

important, nu í¡i iu mult timp sñ-l aplici ín realitate. frneá te infereseuzá sistemal, contacteuzd persoünfi care (i-

q dat nceastü csrte.

| '{extul reprodus este un model exersat cu succes de Don & Nancy Failla

Don Failla

Prezentarea de 45 secunde

DESPRE AUTOR

Don Failla ¡i-a ineeput cariera in MLM / Network Marketing ín

anul 1967. Construindu-gi propria afacere, el a acordat o aten{ie sporitá

activitálilor care funclioneazá cu succes ?n aeest domeniu gi a

dezvoltat un sislem ehcace pentru

Pornind de la prezentárile sale

construirea unei structuri mari.

originale, *10 Napkin Presenfstions"

Ei beneficiind de sprijinul soliei sale Nancy, Don a inifiat un model

simplu gi profitabil de instruire, reflectat in mai multe cár,ti publicate in milioane de exemplare qi traduse in zeci de limbi pe tot globul. Prima

sa carte, uBaxele MLM - Cum se construieSte o structurd Multi- Level Murketing plind de succes" a fost publicatá in 4 milioane de

exemplare gi tradusá in 23 de limbi" Lecliile din ,,Bilzele MLM" sunt

cuprinse qi ?n cartea "Prezenfarea de 45 secunde".

Cu ajutorul sistemului lor simplu de instruire, perfeclionat sub

denumirea de "Prezentarea de 45 secunde", au construit in ultimii 6

ani, pornind de la 4 membri, o structurá care acum numárá peste

107.000 membri qi creqte mereu cu o ratá de 3.500 noi membri in

fiecare luná.

Astázi, Don gi Nancy gálátoresc in lumea largá, in calitate de

instructori MLM internafionali, invá!ánd oamenii cum foloseascá sistemul inventat de ei" Dupá succesul oblinut prin compania lor de

pionierat, MLM [nternational, Inc., trecánd intr-o nouá etapá de

dezvoltare a afacerilor de marketing in re{ea, au fondat International Lifestyle Trainers Association, cu adresa pe lnternet la

www. nr)¡ gate rv aypage " com/trai_n er.

Don & Nancy Failla locuiesc ?n California, au doi báieli - Doug gi Greg - Ei trei nepoli - Christian, Jessica ¡i Joshua.

Aceastá carfe este dovada viabilitátii sistemului lor de instruire,

care a fost prezentat qi in Románia. pers«rnal de cátre Don & Nancy

Failla. cu ocazia vizitelor in Románia, din 2004. 2005 qi 2007, in Cluj. Bucuregti, Iaqi, Timi;oara qi Bragov, 1a invitalia RODSA -

Asocia{ia de Vánzári Direcfe din Románia. Detalii in rvww.mlm.ro !

?

Don Failla

CAPITOLUL XI"

".

PREZENTAREA SINTETICÁ

#10"

PENTAGONUL CRE§TERII

Prezentarea de 45 secunde

".,.".

"

."."."

."."

".""."

-"14

""""" 74

74

CAPTTOLUL

Xil

""

RENTOARCEREA LA §coALÁ

".

".,"".""""".78

78

86

86

"

"

""""

"."

". "

CAPTTOIUL XI[."

FACEM Nr§TE CALCULE EDIFICATOARL . ", ". " "

CAPITOLUL XIV"

cAprToLUL

XV

"

"""."",

,

"

"".

,.""."

91

9I

98

SESII.INI DE INSTRUIRE

OPORTLTN1TATE ALE AFACERII.,

§I

PREZENTÁru DE

",

iNrnr,eÁRl coNCLUDENTE sI TRATAREA oBIECTIILoR

98

DE CE TREBUIE SÁ FIE 90% DIN POPULATIE IMPLICATÁ N

NETWORK MARKETING

"

"

ANEXA 1

CUMNEASIGURÁMPENSIA

ANEXA 2

INSTRUMENTE DE LUCRU iN IT,III¿.".".

ANEXA 3

"

"

SEMINAR MLM CU DON & NANCY FAILLA

BIBLIOGRAFIE MLM

CÁn1r eUBLICATE LA EDITURA DIGITAL Dara CLUJ

"."

"."."."

"

,"

""

"

"

"

"

,

"

112

116

116

118

I 18

722

124

I32

134

Prezenfareq de 45 secunde

PREHATA

Tot ceea ce trebuie sá qtii pentru a porni la construirea uner

organizatit mari in Network Marketing este "Prezentarea de 45

secumde". De fapt" dacá cineva nu poate invála aceastá

prezentare, atunsi o poate citi unui prieten sau o poate scrie pe o coalá de hártie (ori un cartonas de 7 x 15 cm) pe care i-a dea

prietenului o citeascá singur.

in afara acestei prezerrtári. nu trebuie mai qtii nimic. Din

rnoment ce ai realizat qi ai inteles acest lucru, i[i pofi prezenta

afacerea oricui" pentru absolut oricine poate sá-qi construiascá

o afacere dacá vrea. Aici este cheia problemei: oamenii trebúie

aibá dorinla de a fbce ceva" Fárá dorintá, nu poli avea nimic"

Secretul sistemului pe care il prezentám aici nu constá in a

vorbi. "Vorba [ungá" este cel rnai mare duqman al táu. Cu cát

vorbeqti mai mult unui prospectant, cu atát se gándegte cá el n-ar

putea facá la fel. Cu cát lungeqti prezer$area. cu atát se

gándegte cá el nu are timp pentru asa ceva. Nu uita timpul este

scuza numárul unu a oarnenilor ca nu porneascá o afacere.

Dupá ce prietenul táu aseultá sau citeqte prezentarea ta timp

de 45 de secunde. s-ar putea sá-{i puná o intrebare. Indiferent

eare ar ñ aceastá intrebare, dacá ii ráspunzi, il pierzi. EI va avea alte cinci intrebári de pus. fárá sá-!i dai seama. Vei oscila de la o

?ntrebare la alta,lárá nici un rezultat! Trebuie pur qi simplu sá-i

spui cá" dacá are ?ntrebári, sistemul ii va ráspunde la toate, [a

momentul potrivit. Oferá-i sartea aceasta qi spr.rre-i sá citeascá

primele 4 prezentári sintetice

{"tr0

Napkin Presentations'n) qi

pe urmá sá reviná. Nu spune niciodatá unui prospectant

citeascá taalá sarteal 0 va pune intr-un raft qi c va citi cándva. Spune-i sá citeascá doar primele 4 prezentári din carte. Lll le va

citi imediat (cel puiin din curiozítate¡ gi probabil va fi unul din

Don Failla

Frezenturea de 45 secuncle

cei peste 90% dintre prospectanli care vor citi sartea páná la

capát in aceeaEi zi.

Dupá citirea cá{ii, prospectantul va tnlelege sistemul

Network Marketing. Acest lucru este important deoarece motivul numáruI unu pentru care oamenii nu fac o afacere MLM este

Din moment ce au citit cartea, vor

pentru cá ei nu o infeleg.

inlelege ce inseamná

Network Marketing qi vor fi pregátili

pentru a le prezenta vehiculul, compania, produsele qi planul de marketing.

Dupá cum am spus la inceput, pentru a porni atacerea nu trebuie sá qtii nimic mai mult decát prezentarca de 45 secunde'

Deci, ce trebuie faci concret?

in primul ránd, ar trebui ¡tii cum foloseqti instrumentele afacerii sau cel pulin partenerii tái ar trebui qtie. Instrumentele

afacerii sunt broqurile, cár,tile, casetele audio-video qi

prospectele companiei. Dintre parteneri, cel mai important este

sponsorul táu, persoana care te-a introdus in afacere qi care te ajutá sá lucrezi cu prospectantii tái.

Sá spunem cá, ai contactat deja primul prospectant. I-ai ñcut

prezentarea de 45 secunde qi el a citit cartea" Acum, e bine sá-1i

invi{i prospectantul ia pránzul sau cina cu tine. Spune-i l-ai invitat pi pe sponsorul táu, care qtie explice mai binc afacerea

(in folosul táu" bineinleles). intrebare de baraj: Cine pláteqte

consumalia sponsorului? Desigur,

lucreazá pentru iine. f)ar, de

tu o pláteqti" pentru el

cáte ori pláteqti consumatia

sponsorului táu páná cánd poli explica singur afacerea?

La unul din seminariile noastre din Germania, un bárbat ne-a márturisit urmátoarele: "Pe iángá faptul nu trebuie cunoqti ir¡tui penru a pomi afbcerea, mai ai qi avantajul de a lua masa

pe gatis in ñecare zi. cánd iucreei pentru linia ta descendentá".

Poftá buná qi ai grijá cum ili dezvol¡i afacerea!

Don Failla

CAPITOLUL I

INTRODUCERE IN MLM

MULTI LEVEL MARKETING este una dintre cele mai .'

. rapide. dar in acelasi timp ¡i prost infelese, metode de

, miqcare a produselor utilizate in zilele noastre"

: Cu toate rnulli oameni au denumit-o "valul anilor '80 qi

'90", crede-má va fi mai mult decát a$n.La sfrrqitul anilor

, '; 2AlA, datoritá companiilor de tip Multi-Level Marketing

' anual se vor miqca produse qi servicii reprezentánd mai ,

i mult de 200 MILIARDE DE DOLARL Secolul 2L ne va'

. aduce cu siguran!á surprize qi mai mari in acest domeniu!

Scopul acestei cá(i este de a te inf,orma, cititorule, douá

lucruri esenliale, cu ajutorul unor ilustralii qi a unor exemple:

@ ce ESTE Multi-Level Marketing qi

@ ce NU ESTE Multi-Level Marketing.

Deasemenea, ili voi aráta c;ttnt explici efectiv, repet -

EFECTIV, celor interesali de aceastá oportunitate, ce inseamná

Multi-Level Marketing.

Aceastd carte ar trebui tratatá ca un MANUAL DE

INSTRUIRE. Inten¡ia mea este sáfiefolositá ca un instrument

didactic, pentru a te ajuta sá-!i instruiesti oamenii din

structura sau releauü pe care o construiesti" I{i recomand, cu

toatá responsqbilitatea, o incluzi ín setul de ini{iere ín

propriul program de afaceri"

Incepánd cu 1973, mi-am dezvoltat prezentárile la seminarii pornind de la ideea cá ele trebuie fie simple, uqor de inleles qi

ieproductibile. Le-am denumit "Napkin Presentation"2, pentru

2 prezentári pe un Servelel

ll

Don Failla

Prezenlarea de 45 secunde

cel mai simplu rnod de a explica unei persoane o afacere este de

a o invita la o cafea intr-un restaurant ;i de a-i desena pe un

qerve{el cáteva schite ajutátoare" Cartea de fatá se bazeazá pe

aceste prezentán, denumite qi prezentát i sintetice, perfec¡ionate

de-a lungul multor ani de activitate ?n Muiti-Level lrlarketing.

Personal,

am fost implicat in industria de vánzári directe,

respectiv in sistemele MLM, incepánd cu anul 1969.

Nucleul acestei cáfri va conline dezvoltarea celor i0

prezenfári menlionate (capitolele II - XI).

inainte de a intra in detaliile celor 10 prezentári sintetice ("10

Napkin Presentation"), permite-mi ráspund [a oea mai

frecventá intrebare, probabil cea mai irnportantá dintre toate:

,.CE ESTE MLM?''

Aceastá intrebare apare deseori ca unnare a faptului cá noi

avem o siglá (vezi ilustratia de pe coperta finalá), pe care ú

purtám la intálnirile noastre

;i

in care se observá trei litere:

"MLM". Acestea provin de la inilialeie denumirii ?n limba

englezá a sistemului Multi-Level Marketing. Vom folosi pe parcursui cár1ii gi prescutarea "MLM" pentru a nu ingreuna

textul ryi semnifieatia iui.

§i acum sá tncepem explicaiiiie:

Marketing inseamná, pur qi simplu" transferi un produs

sau un sericiu de la producátor sau furnizor [a consumator.

sistemul de reeompensare a

miqcarea produsuiui sau a

persoanelor care determiná

serviciului, deci de acordare a

efectuatá"

Multi ?nseamná mai mult decát unul. Level 3 se referá [a r:eea §e s-ar putea nuni "generalie" intr-o structurá de operatori. S-ar

mai traduce ca" "Marketing pe mai multe generalii I nivele""

Multi-Level se referá la

unor comisioane pentru munca

t n.red

t2

"niveí" - in limba englezñ

Capitolul I -Intraducere ín AILM

Vom rámáne aláturi de denumirea consacratá, Multi-Level"

din moment ce este cea mai ráspánditá.

De fapt, este atát de "cunoscutá", tncát foarte multe piramide

ilegale ¡i scheme parazite de distribu{ie, cum sunt serisorile in

lan!, ?ncearcá sá pará programe Multi-Level" Aceasta sreeazá un

stigmat, care rÍeqi nejustificat- determiná multe companii

N4LM utilizeze alie denumiri pentru activitatea

marketing.

noi

lor de

Linele din acestr

din

acestea sunt variante de genul:

@ uni-L.evel

Marketing" (Marketing pe un nivel)-

* "N"t*ork Marketing" (Marketing in refea) sau

@ "Co-op Mass Marketing" ( Marketing prin cooperare).

tn realitate existá doar trei metode de bazá utilizate in marketing pentru miqcarea produselor de la 'producátor la

consumator (ridicá 3 degete, atunci cánd demonstrezi aeesi punct de vedere ínfa{a unui auditariu):

vÁxzangA cu AMANIINI-UL - Sunt convins toatá

iumea este famili arizatá cu acest termen, Bácánia, flarmacia.

magazinele universale. sunt cáteva exemple de locuri in care un client poate cumpáraun produs de la un vánzátor sau de pe raft.

VANzÁnnr DIRECTE -

Acestea includ asigurárile,

eneiclopediile. vasele speciale de gátit. etc. oferite de un agent de vánzári ia domiciliu sau de un comis voiajor. in Ameriea sunt

foarte cunoscute firmeie: Fuller Brush (ustensile pentru

bucátárie) sau Avon Lady {cosmetice) sau Tupperware Parties {crganizári de petreceri).

VIULTI LEVEL h'IARKETING Reptezintá tematica

aeestei cárti. Nu trebuie *onfundatá eu nieí una din celelalte

douá de mai sus" tn mod speciai ctt "vánzárile direete". care este

mai cunoscutá.

rl

Don Failla

Prezentarea de 45 secunde

Al patrulea lp (ridicñ íncd un deget),

uneori adáugat la cele

trei de mai sus. este COMANDA

"Caltea prin pogtá", in general este inclusá

PRIN PO§TÁ, denumit qi

in categoria

vánzárilor directe, cu toate se poate organiza qi prin lvlulti-

Level Marketing.

Al cincilea tip, pe care deja l-am menlionat,

deseori confundat

cu MLM, este STSTE,MUL PIRAMIDAL DE VÁNZÁN/,

Adevárul este cá piramidele sunt ILEGALE. Una dintre cele mai

importante raliuni pentru care sunt ilegale este tocmai lipsa

transferului unui produs sau lipsa unui servicia promis. Dacá un

produs nu se miqcá, cum se poate oare folosi termenul de

"marketing"

ar

sau "Multi-Level Marketing"! Desigur, Multi-Level

putea fi, dar MARKETING NICIODATÁ l!!

Majoritatea obiecliilor pe care le au oamenii in legáturá cu intrarea lor in Multi-Level Marketing se datoreazá faptului nu

realizeazá deosebirile dintre MLM qi metodele de marketing prin vánzare directá. Aceastá confuzie este explicabilá.deoarece cele

mai renumite companii MLM aparfin Asocialiei de Yánzári

Directe.s

Ai fost probabil influenlat Ie trafezi ca pe niqte programe

de vánzári directe, "din ugá-n uqá", datoritá faptului cá prima

datá cánd ai intálnit asa ceva, a fost cánd a bátut la uqa ta un

agent de vdnzári care dorea sá-!i vándá nigte produse"

Existá cáteva trásáturi care diferenfiazá MLM de ñrmele care yánd cu amánuntul sau care practicá vdnzarea directá. Una dintre

cele mai semnificative este aoeea cá, ín MLM t¡i conduci o

afacere personald, cu ajutorul muncii partenerilor tái" fn

vánzarea directá afacerea se desñqoará NUMAI cu ajutorul

muncii tale, ñrá sá beneficiezi de sprijinul unor parteneri de

afaceri"

a De exemplu "Carites" ín Romániq" Vezi detalii ín y,ww.tp.clsa.ta

s Ín

Romdnia existá RODSA - Asocialia de Vánzári Directe din Romániq,

care cuprinde companii MLM Si companii care fac numai vdnzare directá

t4

Capitolul I -lntroducere ín MLM

Cánd ili

conduci propria afacere, in special printr-o activitate

la domiciliu, poti

IMPOZITE. Nu voi írrtra in explicarea AVANTAJELOR

financiare legate DE IMPOZITE, deoarece detaliile se pot obline

beneficia de anumite REDUCERI DE

de la serviciul financiar local"

Fiind intr-o afacere personalá, poti cumpára en-gros

produsele de la firma pe care o reprezinli, la pre{ cu ridicata. Aceasta inseamná cá poli (sau ar trebui) sá foloseqti aceste

lucruri pentru consumul propriu. Majoritatea oamenilor se

implicá ?n afacere la inceput tocmai din acest motiv (ca

cumpere en-gros), mul{i dintre ei devenind apoi clien}i serioqi.

Din moment ce cumperi produsele EN-GROS, poli le

REVINZI dacá doregti, ca obfii un PROFIT. Dar, cel mai

neinleles aspect din MLM este tbptul cá, TREBUIE revinzi ca sá ai SUCCES" Bineinfeles se pot spune o mullime de lucruri

despre vánzarea cu amánuntul. lucru care nu poate fi neglijat"

Unele progrcme de marketing impun o cotá de vánzare cu

amánuntul. in scopul calificárii pentru o anumitá bonificafie. Poli

revinde dacá doreqti, sau dacá trebuie conform propriului

dar succesul financiar real il reprezinfá

program de marketing,

numai construirea uneí strucfuri de distribuitari independen¡i.

@ uN LUCRU IMPORTANT: Lasá vánzárile curgá, ca

rczultat natural al construirii unei structuri. Cei care incearcá

sá-qi construiascá structura

eryueazá

prin

intermediul vánzárilor

cele l0 prezentári care

Ín MLM. Dacá vei citi

trmeazá" vei descoperi multe referiri la acest concept.

Cuvántul "VÁNZARE" declanqeazá gánduri negre in mintea

a 95ola dintre oameni. in MLM nu trebuie sá vinzi in sensul

tradi{ional al cuvántului" Totuqi, PRODUSHL,E TREBUIE

SE MI§TE, altfel nimeni, absolut nimeni" nu va fi plátit. Eu am definit v ánzar ea astfel ;

"CI ofértá sdresatá unor straini, cárora urmeazd sa li se

vdnda ceva, ce nici nu doresc gi nici nu an4 nevoie"

l5

Don Failla

PrezenÍarea de 45 secunde

PRODUSELE TREBUIE SZ S¿ MI§TE,

ALTFEL NIMENI NU VA FI PLÁTTT!

Un alt nume pentru MLM este Network Marketing

(marketing ?n relea). Cánd iti cansruieqti o structurá. ili

construieqti de fapt o refea prin

care se distribuie produsele.

fundalia afacerii in Network

Yánzarea cu amánuntul este

Marketing. A vinde in MLM sau Network Marketing inseamná

de lapt de e iN4pÁRJl produseie su prietenii, vecinii qi rudele

tale. Distribuitorii MLM nu trebuie se adreseze niciodatá unor stráini.

Ca sá-!i construieqti

o AFACERE PROFiTABILA pi PLINÁ

DE SUCCES, ai

nevoie de o BALANTÁ. Pe de c pafie trebuie

sá sponsorizezí qi sá instruieqti oamenii in MLIVI, iar pe de altá parte i[i formezi o clientelá de bazá, prin revánzarea procluseltlr

la prieteni, vecini qi rude.

Nu incerca vinzi singur La toatá lumea prin programul táu.

Aminteqte-fi

cá principiul de bazá in Netw-ork Marketing sau

MLM este construirea unei structuri, in care o mullime de

distribuitori revánd cáte putin. Aceasta este o metodá cu mult

mai buná decát incercarea de a face totul de unul singur.

Un alt avanlaj al sistemului MLM este taptul nu trebuie investite sume mari de bani pentru reclamá. Reclama este fñcatñ

ín mod sxclusiv de ln om ln om, prin "reclamñ verbulñ". Din

acest motiv producátorii pot investi mai mul1i b'ani in

úezvoltarca produsului. Carczultaf, ei au de obicei produse de o

calitate superioará celor existente ?n magazine. in consecin!á,

bucuria de a avea un produs de o

poli IMPARTI cu un prieten

calitate superioará oelui

pe sarc il

foloseqte. In realitate.

inlocuieqti un produs

pe

vechi, foiosit de prietenul táu, *u unul nou,

care l-ai descoperit a fi cu mult mai bun. din experien{á

proprie.

r6

Capitolul I -Introducere ín MLM

Dupá cum vezi, nu trebuie sá suni din uqá in uqá, apelánd

zilnic la persoane stráine. Toate programele MLM pe care le cunosc, te invalá pur qi simplu trebuie sa iVfpaRJI calitatea

produselor sau serviciilor cu prietenii qi cunoqtin{ele tale. De

fapt. aceasta este toatá activitafea de vánzare pe care o faci.

§oi

preferám o numim "?mpár1ire", deoarece despre asta este

vorba!)

Un alt lucru care diferenliazá MLM de vánzárile directe este

SPONSORIZAREA altor distribuitori. in vánzárile directe qi

chiar in unele companii MLM se mai numeste RECRUTARE.

Totuqi, sponsorizarea qi recrutarea sunt in definitiv douá noliuni

diferite. SPONSORIZEZI pe cineva, atunci cánd tL fNVplt sa facá ceea ce faci tu, adicá sá-pi construiascá o AFACERE

PROPRIE.

scoatem in eviden!á urmátorul fapt real: existá o mare diferenlá intre a sponsoriza pe cineva intr-o structurá MLM qi

intre a recruta pe cineva ca semneze cererea de aderare la o

structurá MLM.

LEGÁMÁNT cu

Cánd SPONSORIZEZI pe cineva, faci url

persoana respectivá. Cánd nu doreqti sá faci

acest legámánt, atunci ii faci un deserviciu acceptánd doar

semneze.

Din acest punct de vedere, tot ceea ce este necesar este DORINTA de a-i ajuta pe allii sá-qi construiascá o afacere

proprie. Aceastá carte va fi un instrument nepre{uit in a-!i aráta CE qi CUM trebuie fácut in aceastá direc[ie.

RESPONSABILITATEA sponsorului este de a invála

oamenii cum comande produsele, cum finá evidenla lor qi a clienlilor, cum inceapá afacerea" cum sá sonstruiascá qi instruiascá structura rurui distribuitor. etc. Din carte vei inváfa gi

despre formarea CAPACITÁTII de a face fqá, acestei

responsabilitá1i.

SPONSORIZAREA este factorul principal care dezvoltá o

afacere Multi-Level Marketing. Pe másurá ce ili creqte propria

l7

Don Failla

Prezentarea de 45 secunde

structurá, te transformi intr-o

INDEPENDENTÁ

§i

persoaná de

PLINÁ DE SUCCES" Astfel,

PROPRIUL táU STÁPÁNI

afaceri

devii

Un alt aspect al diferenlei dintre MLM qi vánzarea directá

este LOCATIA AFACERII. tn cadrul vánzárilor directe, lucrezi

pentru o anumitá firmá qi dacá decizi sá páráseqti f,irma,

mutándu-te intr-o altá localitate, trebuie iei totul de la inceput,

deoarece nu ai parteneri de afaceri"

tn aproape toate programele MLM pe care le cunosc, te pofi

rnuta oriunde, in altá parte a tárii, poli sponsoriza al[i oameni,

ftrá sá pierzi beneficiul realizx din volumui de muncá creat de

grupul lásat in urmá.

Programele Multi-Levei Marketing iti creeazá posibilitatea de a face o grámadá de bani. Timpul necesar pentru a ajunge la

succesui scontat diferá de la o firmá la alta, dar in mod sigur, acea grámadá de bani se face prin construirea unei structuri qi nu

prin simpla vdnzarc de produse. Este de la sine infeles cá, unele

programe oferá posibilitáfi fuarte bune de cáqtig prin vánzarca

produselor, dar adevárata AVERE se face numai prin construirea

unei structuri, ca obiectiv principal al activitátii tale.

Oamenii pomesc afacerile Multi-Level cu ideea oblinerii a 50, 100 sau 200 dolari pe luná qi, dintr-odatá, realízeazá pat

ob¡ine I.000 - 2.000 dolari pe luná sau chiar mai mult, dacá se

ocupá serios de afacere. Repet! Cástigul cel mare nu se

realizeazá din vánzarea produselor, ci prín construirea unei re¡ele de distribuitori.

ACE§TA ESTE SCOPUL CÁNTU NOASTRE:

Sd te ínarmeze cu cunostinle necesor€ pentru a.fi capabil

í{i construiesti cát mai REPEDE a structltrá Ei sá-¡i dezv¡tlti

o atitudine claráfa¡a de MLM.

Dacá cineva crede cá sistemul Multi-Level Marketing este

ilegal, avánd o informalie eronatá, conotativá, privind

l8

Capitolul! -lntrod-ucere ín MLM

asemánarea cu sistemul piramidal6, vei avea mari probleme cu

sponsorizarea acelei persoane.

in acest caz, trebuie o informezi corect qi o ajufi

renunte la atitudinea gregitá pe care o are, clez?nd cá MLM ar fi

un sistem piramidal.

Unul dintre exemplele pe care le poti men{iona este schema aláturatá:

Sistemul piramidal se construieqte de

la várf spre bazá qi numai cei.care intrá in sistem de la inceput pot fi aproape de

várf qi de cáqtigurile mari.

9íramida

it\

/v\

ln tuiunghiul MLM, toatá lumea

incepe de la bazá arborelui qi are sansa

de a-qi construi o mare structurá (ca

ramurile unui copac sau a ramificatiile

uorsus

rT--7

\t/ V

lVl.f-24

"sus mai este

unui arbore genealogic). Unii chiar igi pot construi o structurá de multe ori mai

mare decát a propriului sponsor, dacá

doresc.

Obiectivul principal al activitá1ii de sponsorizare este po(i

o disculie generalá despre MLM cu prospectantul táu gi sá-i explici, cu ajutorul celor 3 degete, diferenlele dintre vánzarea cu amánuntul" vánzarea directá qi Multi-Level Marketing. Numai

dupá aceastá discu{ie poli avea un start bun in sponsorizarea lui

qi "imbarcarea" ?n propriul táu vehicul MLM.

Dupá cum am menlionat la inceput, prin anii 2010, Multi- I-evel Marketing va realiza un nrlaj de peste 200 miliarde dolari

anual.

Aceasta este lntr-adevár o MARE AFACERE I

6 Detalii despre scheme piramidale financiare ilegate se gásesc ín site-ul

wwil.tpd§L.ra la pagina "Scheme piramidale"

l9

Don Failla

Prezentarea de 45 secunde

Maioritatea oamenilor nu realizeazá oilt de mari pot fi afacerile MLM" Multi-Level Marketing se aflá in mijlocul nostru

de aproximativ 50 de ani. Existá companii MLM, cu aproape 45

de ani vechirne, care oblin deja un venit de un miliard de doiari pe an. Cunosc o companie care a obpinut 6,5 milioane dolari in primul an de afaceri. fn cel de-al doilea an, a depágit 62 milioane

dolari. Pentru cel de-al treilea an qi-a propus obpinerea a 122

milioane dolari. Scopul ei final este de a atinge LIN MILIARD

pe an spre sfárqitul celui de-al zecelea an de funcfionare.

Principiile expuse in aceastá carte ii vor usura atingerea scopului

propus. Iatá, deci, un ?nceput tumultuos pentru o companie, la fel

ca in NBA sau in liga de fotbal american!

MULTI-LEVEL MARKETING otbrá producátorilor o

variantá comercialá, legalá qi fezabilá, pentru lansarea unui

produs pe pia{á, ftrá a fi nevoili sá investeascá un milion de

dolari in publicitate sau sá cedeze altora dreptul de distribuiie

asupra produsului"

DE RETTNUT

@ Vflnf provine de la Multi-Level Marketing

& nauvr = tuansferarea unor produse de la furnizor cátre

consumatori, prin intermediul unor distribuitori care sunt

recompensali dupá volumul activitátii personale qi a structurii

sale pe mai multe nivele,

Schemele piramidale ilegale: fálse programe Ml,M

Produsele trebuie sá se miqte, altf,el nimeni nu va fi plátit! Y dnzarea : recomandarea produselor

§ponsorizarea inregistrarea, initierea qi instruirea

pafienerilor de afaceri MLIv{ (distribuitori MLM)

Recrutarea = inregis frareapartenerilor intr-o afacere MLM

S R"rpoosabilitatea : legámántul sponsorizárii

@

&

w

w

@

@ in MLM toatá lumea avanseazá de Iabazácu sanse egale!

CAPITOLUL II

Prezentarea sinteticá #1

DOI ORI DOI FAC PATRU

Aceastá prezentare, prima din "10

Napkin Presentation",

poate fi ñcutá iNAn{fn ca persoana interesatá sá vadá

planul de marketing sau produsele pe care doreqti sá le imparti cu ea.

Prezentarea devine OBLIGATORIE dacá ai introdus-o deja in program, deoarece intengia ta este de a-gi orienta

gándirea intr-o direclie corectá, incá din prima zi de

activitate. Rezultatul prezentárii va fi inláturarea unei idei

preconcepute din gándirea sa, qi anume, "va trebui sponsorizeze pe toatá lumea" ca sá cáqtige sume mari de

bani in Multi-Level Marketing.