Sunteți pe pagina 1din 3

ORDONAN Nr.

63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri Text n vigoare ncepnd cu data de 26 octombrie 2007 Text n baza actelor normative modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, artea !, pn" la 2# octombrie 2007$ %egea nr& '()200#, prin care a fo*t aprobat" cu modific"ri Ordonan+a ,uvernului nr& 6#)2002%egea nr& 76)2007%egea nr& 27.)2007& /n temeiul prevederilor art& 007 din 1on*titu+ia Romniei, precum 2i ale art& 0 pct& !3&4 din %egea nr& '00)2002 privind abilitarea ,uvernului de a emite ordonan+e, ,uvernul Romniei adopt" prezenta ordonan+"& 5RT& 0 607 5tribuirea *au *c8imbarea de denumiri pentru unit"+i admini*trativ9teritoriale, precum 2i pentru *ate, localit"+i componente ale municipiilor 2i ora2elor, *ta+iuni balneoclimaterice 2i *ta+iuni turi*tice *e face prin lege& 627 roiectele de legi *au propunerile legi*lative privind atribuirea *au *c8imbarea de denumiri, potrivit prevederilor alin& 607, *e nainteaz" arlamentului n vederea adopt"rii, dup" con*ultarea prealabil" prin referendum, n condi+iile legii, a cet"+enilor din unit"+ile admini*trativ9teritoriale re*pective& 6#7 Referendumul *e organizeaz" numai n unitatea admini*trativ9teritorial" *au n localitatea component" a c"rei denumire urmeaz" a fi *c8imbat"& 5RT& 2 5tribuirea *au *c8imbarea de denumiri, altele dect cele prev"zute la art& 0, *e face de c"tre$ a7 ,uvern, prin 8ot"rre, pentru in*titu+ii publice 2i obiective de intere* na+ionalb7 autorit"+ile admini*tra+iei publice centrale, pentru obiective 2i in*titu+ii publice pe care le nfiin+eaz", precum 2i pentru cele care *e afl" n *ubordinea ace*torac7 con*iliile :ude+ene, prin 8ot"rre, pentru in*titu+iile publice 2i obiectivele de intere* :ude+ean, cu avizul con*iliului local pe al c"rui teritoriu admini*trativ *unt ampla*ate in*titu+iile 2i obiectivele n cauz"d7 con*iliile locale, prin 8ot"rre, pentru parcuri, pie+e, oboare, cartiere, *tr"zi, *ta+ii ale mi:loacelor de tran*port n comun, precum 2i pentru obiective 2i in*titu+ii de intere* local aflate n *ubordinea lor& 5RT& # 607 roiectele de 8ot"rri ale con*iliilor :ude+ene *au locale, avnd ca obiect atribuirea ca

denumire a unor nume de per*onalit"+i ori evenimente i*torice, politice, culturale *au de orice alt" natur" ori *c8imbarea unor a*tfel de denumiri vor putea fi adoptate numai dup" ce au fo*t analizate 2i avizate de comi*ia de atribuire de denumiri :ude+ean", re*pectiv a municipiului ;ucure2ti& 627 1omi*ia de atribuire de denumiri e*te format" din 4 membri, *peciali2ti din domeniile i*toriei, etnografiei, geografiei, lingvi*ticii *au artei, din care un pre2edinte 2i un vicepre2edinte& 6#7 1omponen+a nominal" a comi*iei de atribuire de denumiri *e *tabile2te prin ordin al prefectului& 6'7 <ecretariatul comi*iei de atribuire de denumiri e*te a*igurat prin gri:a compartimentului :uridic al in*titu+iei prefectului& 647 /n :ude+ele n care cet"+enii apar+innd unei minorit"+i na+ionale au o pondere de pe*te 20= din num"rul locuitorilor, *peciali2tii prev"zu+i la alin& 627 vor fi numi+i 2i din rndul minorit"+ii re*pective& 667 >>> 5brogat 677 1omi*ia de atribuire de denumiri func+ioneaz" n baza regulamentului aprobat prin ordin al mini*trului admini*tra+iei 2i internelor& 5RT& '>7 607 entru activitatea de*f"2urat" n cadrul comi*iei prev"zute la art& # alin& 627, membrii ace*teia prime*c o indemniza+ie de 2edin+"& 627 1uantumul indemniza+iei de 2edin+", *ur*ele de con*tituire a *umelor nece*are 2i condi+iile de acordare *e *tabile*c prin 8ot"rre a ,uvernului, la propunerea Mini*terului 5dmini*tra+iei ublice, n termen de #0 de zile de la publicarea prezentei ordonan+e n Monitorul Oficial al Romniei, artea !& 999999999999 >7 5 *e vedea ?ot"rrea ,uvernului nr& 00(7)200# privind *tabilirea cuantumului indemniza+iei de 2edin+" pentru membrii comi*iei :ude+ene, re*pectiv a municipiului ;ucure2ti, de atribuire de denumiri& 5RT& 4 607 <olicitarea avizului comi*iei de atribuire de denumiri, n cazurile prev"zute la art& # alin& 607, e*te obligatorie& 5vizul are caracter con*ultativ 2i *e emite cu votul ma:orit"+ii membrilor comi*iei, n termen de cel mult 60 de zile de la data *olicit"rii&

60@07 5vizul comi*iei de atribuire de denumiri *e *emneaz" de c"tre pre2edinte, iar n ab*en+a ace*tuia de c"tre vicepre2edinte 2i *e comunic" prin gri:a compartimentului :uridic al in*titu+iei prefectului& 627 /n cazul n care avizul comi*iei nu e*te emi* n termenul prev"zut la alin& 607, con*iliul local ori :ude+ean, dup" caz, poate adopta 8ot"rrea de atribuire *au *c8imbare de denumiri 2i n lip*a ace*tuia& 6#7 ?ot"rrile con*iliilor locale 2i ale con*iliilor :ude+ene adoptate f"r" *olicitarea avizului comi*iei de atribuire de denumiri *unt nule de drept& Aulitatea *e con*tat" de c"tre in*tan+a de contencio* admini*trativ, la *e*izarea prefectului *au a oric"rei per*oane intere*ate& 5RT& 6 607 Mini*terul 5dmini*tra+iei ublice a*igur" +inerea eviden+ei denumirii unit"+ilor admini*trativ9teritoriale, *atelor, localit"+ilor componente ale municipiilor 2i ora2elor, a *ta+iunilor balneoclimaterice 2i *ta+iunilor turi*tice& 627 5utorit"+ile admini*tra+iei publice centrale a*igur" +inerea eviden+ei denumirii in*titu+iilor 2i obiectivelor aflate n *ubordinea lor& 6#7 1on*iliile :ude+ene, re*pectiv con*iliile locale, a*igur" +inerea eviden+ei denumirii in*titu+iilor 2i obiectivelor prev"zute la art& 2 lit& c7 2i d7, exi*tente pe raza unit"+ilor admini*trativ9teritoriale n care func+ioneaz"& 5RT& 7 e data intr"rii n vigoare a prezentei ordonan+e *e abrog" Becretul9lege nr& 000)0..0 privind atribuirea *au *c8imbarea de denumiri, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, artea !, nr& 00( din #0 octombrie 0..0, precum 2i orice alte di*pozi+ii contrare&