Sunteți pe pagina 1din 10

1. Introducere 1.1.

Scurt istoric al apariiei i dezvoltrii sistemelor de fabricaie flexibil (SFF) n analiza evoluiei modelului dominant aplicat fabricaiei n diferite perioade de timp [http://www.uky.edu/~dsianita/ !!/fms.html"# ne raport$m la interaciunea dintre: evoluia pieei de desfacere a produselor %dezvoltarea cerinelor clienilor&' nivelul de dezvoltare al tehnicii (i tehnolo)iei fabricaiei' nivelul de evoluie (i perfecionare a tehnicii informatice.

*a mi+locul anilor , - competiia pe pia$ a produselor a devenit mai intens$. ntre anii !. - (i !./- costul produselor a fost prioritatea num$rul unu a mana)erilor. 0c$derea costului produselor s1a produs printr1o cre(tere a productivit$ii mi+loacelor de producie# )enerat$ de automatizare. 2odelul dominant n acea vreme era producia obinut$ n liniile de transfer automate# caracteristice unei producii de mas$. n fi)ura !.! se prezint$ ciclul evoluiei economiei pentru producia de serie.
0tandardizare ;ipizare 8utomatizare 4re(terea volumului produciei 0c$derea costurilor de producie <7tinderea pieei 0c$derea costurilor n pia$

3i)ura !.!. 4iclul evoluiei economiei de serie 2ai t5rziu# calitatea produselor a constituit o preocupare intens$. 6e m$sur$ ce schimburile comerciale s1au intensificat (i au devenit mai comple7e# viteza mare de livrare a comenzilor a devenit o caracteristic$ important$ a societ$ilor comerciale. 8stfel# s1a definit o nou$ strate)ie# aceea de personalizare a produselor# n funcie de dorinele clienilor. 4ompaniile (i1au adaptat mediul de operare pentru a deveni mai flexibile n fabricaie (i a satisface a(tept$rile diferitelor se)mente de pia$. 9ntroducerea 033 a devenit rentabil$ n competiia de pe pia$. 033 este# n primul r5nd o tehnolo)ie de fabricaie. n al doilea r5nd# 033 este un model sistemic transpus fizic. :0istem: este un cuv5nt cheie. :8)ilitate: este caracteristica 033 introdus$ n ultimii ani# ceea ce m$re(te viteza de livrare pe pia$# opereaz$ cu cele mai sc$zute costuri de producie (i are cea mai mare abilitate de a satisface clienii. 033 este o cale prin care fabricanii sunt capabili de a obine aceast$ a)ilitate.

!.=. ><39?9;9< .0;@A4;A@8 B<?<@8*8 033 >efiniii ale 033: ?ational 9nstitute of 0tandards and ;echnolo)y1?90;: An 033 este un aran+ament de ma(ini unelte %centre de prelucrare cu comand$ numeric$&# dotate cu dispozitive automate de schimbare a sculelor# interconectate printr1un sistem de transport. 0istemul de transport asi)ur$ piesele necesare pentru ma(inile unelte pe palete sau alte elemente de interfa$# pentru o servire automat$# rapid$ (i precis$. An calculator central comand$ ma(inile (i sistemul de transport. 033 poate prelucra simultan diferite tipuri de piese. <conomic 4ommision of <urope: An 033 este un comple7 inte)rat# condus de calculator# compus din ma(ini unelte cu comand$ numeric$# dispozitive automate de manipulare a pieselor (i sculelor (i echipamente automate de m$sur$ (i control care# cu un minim de intervenie uman$ (i timp de modificare scurt# poate s$ fabrice produse aparin5nd unei familii de piese# conform unei planific$ri anterioare a produciei. Producia cuprinde etape din viaa unui produs care nsumeaz$ activitile/sectoarele/serviciile de marketing, aprovizionare, concepie constructiv i tehnologic, fabricaie (prelucrare, asamblare), control al calitii, vnzare i service al produsului . 3iecare reper al produsului n)lobeazC caracteristici (i calitCi rezultate din funciile de bazC ale intreprinderii: cercetare (i dezvoltare# prelucrare (i monta+# lo)isticC# asi)urarea calitCii# marketin) (i or)anizare. Procesul de producie %conform >9? =-!& este ansamblul intrCrilor ntr1un sistem de producie# sub formC de materie# ener)ie sau informaii# intrCri succesive (i dependente reciproc# care sunt transformate# transferate (i nma)azinate n produsul finit. Produs este ansamblul ie(irilor dintr1un sistem de producie# care cuprind transformCri ale materiei# ener)iei (i informaiilor. 6rodusele se pot prezenta sub formC concretC# materialC sau imaterialC %servicii&. Procesul de fabricaie este acea parte a procesului de producie n care materia# sub form$ de semifabricat# este supus$ unor transformCri de formC# dimensiuni# poziii reciproce ale suprafeelor# caracteristici fizico1chimice ale materialului# calitate/aspect a suprafeelor sau sunt realizate situCri reciproce a mai multor repere (i fi7Cri prin asamblare demontabilC sau nedemontabilC. 6rocesul de fabricaie se desfC(oarC prin e7ecuia operaiilor de prelucrare/asamblare sau de manipulare. Intreprinderea industrial este un sistem care urm$re(te armonizarea sistemului de fabricaie cu cerinele mediului e7tern. 6erformana unei intreprinderi industriale se evalueaz$ prin num$rul diversificat de produse de calitate# prin costurile minime ale acestora# livr$ri de comenzi la momente prestabilite cu utilizarea c5t mai eficient$ a resurselor disponibile %mi+loace de producie (i resurse umane&. 8supra intreprinderilor industriale acioneaz$ permanent un sistem de fore din mediul acestora: 1 1 1 1 fora pieei comerciale de produse %concurena# clienii# mediul de afaceri (i cel politic& fora pieei muncii %dezvoltarea resursei umane# educaia# mediul politic& fora cerinelor ecolo)ice %protecia mediului# dezvoltarea de tehnolo)ii nepoluante& fora dezvolt$rii tehnicii (i tehnolo)iei %tehnolo)ii noi# produse performante& =

1 1

fora dezvolt$rii tehnolo)iei informatice %produse hard (i soft noi# sisteme de comunicare&. Sistemul de fabricaie este mulimea instalaiilor tehnice %mi+loace de producie& (i a relaiilor dintre acestea constituite pentru rezolvarea unui sarcini de fabricaie. 0arcina de fabricaie este diferena de eliminat ntre starea iniialC a materiei (i cea finalC# propusC ca (i scop a desfC(urCrii procesului de producie. 9nstalaiile tehnice prelucreazC n timp intrCrile materiei# ener)iei (i informaiilor n ie(iri de aceea(i naturC. 0istemul de fabricaie este un ansamblu de ma(ini unelte# utila+e# instalaii# dispozitive )rupate n spaiu pentru efectuarea unor operaii ale procesului tehnolo)ic. 0istemul de fabricaie# n funcie de )radul de implicare al operatorului uman n cadrul procesului de fabricaie# poate fi: sistem de fabricaie clasic %n care operatorul uman e7ecutC manual toate mi(cCrile necesare desfC(urCrii procesului de fabricaie&' sistem de fabricaie mecanizat %n care operatorul uman comandC realizarea mi(cCrilor relative sculC1piesC (i a mi(cCrilor necesare aducerii/evacuCrii pieselor la/de la ma(inC# mi(cCrile sunt e7ecutate de sisteme de acionare&' sistem de fabricaie automat %n care operatorul suprave)heazC/monitorizeaz$# pro)rameazC (i iniializeazC sistemul de fabricaie# sistem care e7ecutC mi(cCrile necesare procesului de fabricaie fCrC intervenia nemi+locitC sau ritmicC a operatorului uman&. 1 sistem de fabricaie automat ri!id %n care schimbarea sarcinii de fabricaie necesitC transformCri radicale ale sistemului de fabricaie&' 1 sistem de fabricaie automat flexibil %033& %n care sarcinile de fabricaie care se pot e7ecuta n sistem sunt diverse# variabilitatea din sistemul fle7ibil viz5nd dimensiuni (i materiale ale pieselor# re)imuri (i precizii de prelucrare# tipuri de operaii de prelucrare/asamblare# costuri de producie# termene de livrare (i cantitCi de piese&. n fi)ura !.= se prezint$ un )rafic al variaiei fle7ibilit$ii (i productivit$ii n sisteme de fabricaie. 3abricatie clasicF 8utomatizare fle7ibilF 8utomatizare ri)idF

1 1

3le7ibi1 litate

6roductivitate

?umFr de piese 3i)ura !.=. Dariaia fle7ibilit$ii (i a productivit$ii sistemelor de fabricaie

Fluxul de intrare ntr1un sistem de fabricaie este variaia n timp a cantitCii de material# consumului de ener)ie# cuantumului de informaii. 3lu7ul de ie(ire dintr1un sistem de fabricaie este de naturC materialC %cu informaii de formC& (i informaionalC. 6rodusul final nma)azineazC materialul# ener)ia (i informaiile necesare transformCrii semifabricatului n cadrul procesului desfC(urat n sistemul de fabricaie. "n sistem este definit ca mulimea componentelor sistemului (i a relaiilor dintre acestea# or)anizate astfel nc5t sC se realizeze un :tot: unitar. 6rin structura unui sistem se nele)e mulimea elementelor componente (i mulimea relaiilor stabilite ntre acestea. An 033 poate fi caracterizat din punctul de vedere al teoriei sistemelor ca un sistem: 1 1 1 1 1 1 deschis %are relaii orientate cu mediul sistemului (i cu sistemul ierarhic superior& comple7 %numCrul de componente este mare& concret %spre deosebire de sistemul abstract# de idei& artificial %creat de om& determinat %are un comportament predictibil& realizat cu un scop predefinit.

033

0ubsistem de manipulare 9nstalaii de aducere/evacuare %98/<& 9nstalaii pentru operaii humanoide de manipulare %@9m& 9< de(euri >ispozi1 tive de mCsurC (i control

0ubsistem de prelucrare 2a(ini de lucru 9nstalaii pentru operaii humanoide de prelucrare

98/< material

98/< scule

>ispozi1 tive de lucru

Fi!ura 1.#. Structura unui SFF 0e pot identifica ntr1un 033 subsisteme de ran) inferior %de e7emplu subsistemul de prelucrare care este ansamblul mi+loacelor de producie din sistem# subsistemul de manipulare care este ansamblul echipamentelor (i dispozitivelor automate cu funcii de manipulare ale obiectelor de lucru&. An 033 este un subsistem component al unui sistem de ran) superior %de e7emplu# metasistemul de producie 492&. An 033 este ierarhizat# ceea ce nseamnC cC se identificC n structura acestuia subsistemele componente prezentate n fi)ura !.E. G

H alt$ schem$ de structur$ a unui 033# n conformitate cu definiiile de mai sus# este prezentat$ n fi)ura !.G.

9nformaii

0istem de comandF

2aterial

>epozit

0istem de transport

0istem de manipulare

0istem de prelucrare

<ner)ie de alimentare cu ener)ie

<ner)ie

3lu7 de informatii 3lu7 de ener)ie 3lu7 material

3i)ura !.G. 0tructura unui 033 cu evidenierea flu7urilor din sistem 1.#. F$%&I'I$I()(%) SI )"(*+)(I,)-%) n fi)ura !.I sunt prezentate cerinele de fle7ibilitatea ale pieei de desfacere a produselor. 4erine de fle7ibilitate ale pieei

Flexibilitatea produsului variante de produse modularizarea reperelor oferte de produse personalizate

Flexibilitatea cantit.ii de produse/termene de livrare loturi mici onorarea rapidC a comenzilor de producie

Flexibilitatea a preului produselor produse de calitate (i preuri diferite oferte de lansare pe piaC

3i)ura !.I. 4erine de fle7ibilitatea ale piee n fi)ura !. . se prezint$ ciclul evoluiei economiei orientate spre client. n fi)ura !./. sunt prezentate sintetic posibilitCile de realizare a cerinelor de fle7ibilitate ale pieei.

4re(terea inte)r$rii componentelor 033 4re(terea inteli)enei sistemului de comand$ 0c$derea loturilor de producie# mbun$t$irea produselor 0c$derea costurilor de producie# cre(terea calit$ii produselor (i a fle7ibilit$ii 033 4ucerirea de noi se)mente de pia$# cre(terea cerinelor clienilor

3i)ura !. . 4iclul evoluiei economiei orientate spre client 6osibilitCi de realizare ale cerinelor de fle7ibilitate ale pieei

0oncepie aplicarea principiilor tehnolo)iei de )rup' arhivarea sistematicC a documentelor' mbunCtCirea continuC a concepiei produselor.

Fabricaie 033' simularea fabricaiei' timpi minimi de fabricare a produselor' aplicarea principiilor Kust1in1;ime.

+ar1etin! oferte de produse la se)mente de piaC' oferte de produse n funcie de evoluia pieei' analizC criticC a situaiei curente a pieei.

3i)ura !./. 6osibilitCi de realizare a cerinelor de fle7ibilitate a pieei


6roducie anualC Luc/an

*inii de transfer
=---

*inii de fabricaie fle7ibilC

033
4elule de fabricaie fle7ibilC

I-=I !# = I

2a(ini unelte convenionale I--

?umCr de tipuri de piese

!--

3i)ura !.J. >ependena dintre tipul de or)anizare al produciei# volumul produciei anuale (i m$rimea spectrului de tipuri de piese n fi)ura !.J este prezentat )raficul dependenei dintre tipul de or)anizare al produciei %n linii de transfer# 033# celule de fabricaie fle7ibilC (i sisteme de fabricaie mecanizate&# producia anualC (i numCrul de tipuri de piese diferite prelucrate n aceste sisteme.

1.2. 0)-)0(%-IS(I0I )$% SFF An 033 poate avea urm.toarele componente tipice: ma(ini unelte %de lucru& universale cu comand$ numeric$ cu calculatorul %4?4& sau comand$ numeric$ distribuit$ %>?4&# echipamente de schimbare automatC a sculelor (i ma)azii de scule# posturi de ncCrcare/descCrcare# echipamente de manipulare automatC %roboi sau dispozitive automate de transfer&# depozit central sau depozite intermediare# palete cu/fCrC dispozitive de fi7are ale pieselor# sistem de comandC/conducere pro)ramabil# adaptiv sau inteli)ent# reele de calculatoare# ma)istrale de c5mp# interfee (i echipamente de monitorizare. 6entru a evidenia caracteristicile unui 033# n cele ce urmeaz$ se vor compara un sistem automat ri)id %*;& cu un sistem automat fle7ibil de fabricaie. 6ost de lucru ! 6ost de lucru = 6ost de lucru E

4onveior 3i)ura !... 0chema de principiu a unei linii de transfer 2a)azie de scule 4entru de

6aletC cu piesC

prelucrare 2asa ma(inii 6osturi de a(teptare 4onveior

>epozit central 4Crucior 6aletC cu piesC 3i)ura !.!-. 0chemC de principiu a unei linii de fabricaie fle7ibilC $inia de transfer este denumirea uzual$ a unui sistem automat ri)id cu o dispunere liniarC n spaiu a mi+loacelor de producie %ma(ini unelte a)re)at# capete de )Curit multia7# capete de forC de frezat# etc& )rupate n posturi de lucru. ;ransportul obiectelor de lucru este realizat dintr1un post de lucru n altul /

de un conveior cu funcionare intermitentC. 0emifabricatul intrC la un capCt al liniei de transfer (i este prelucrat p5n$ la evacuare la celClalt capCt al conveiorului. 4apacitatea productiv$ a liniei este foarte mare# dar schimbarea sarcinii de fabricaie este dificilC din cauza necesitCii realizCrii unui numCr mare de re)la+e la schimbarea curselor de lucru sau la schimbarea sculelor. n fi)ura !... este prezentatC o schema de principiul a unei linii de transfer. $inia de fabricaie flexibil. are# de asemenea# o dispunere n linie a mi+loacelor de producie# dar ma(inile de lucru sunt cu 4?4 sau >?4 %sistem de comandC numericC distribuit$ mai multor ma(ini de lucru&. 0chema de principiu a unei linii de fabricaie fle7ibilC este prezentatC n fi)ura !.!-. n tabelul !.! este prezentatC comparaia performanelor liniilor de transfer (i liniilor de fabricaie fle7ibilC. ;abelul !.!. 4omparaie ntre linii de transfer (i linii de fabricaie fle7ibilC 0aracteristici ;ipul produciei $inii de transfer 0erie mare (i masC $inii de fabricaie flexibil. 0erie mi+locie (i micC 2are

4apacitatea productivC 3oarte mare %cantitatea de obiecte de lucru realizat$ de c$tre un post de lucru/sistem n unitatea de timp& 0pectrul de tipuri de piese ! tip de piesC

M!- tipuri de piese

4omple7itatea operaiei 2icC# ma(inile unelte a)re)at 2are# ma(inile de lucru au un tehnolo)ice %la un post de sunt specializate pentru un tip de numCr mare de a7e comandate (i lucru# centru de prelucrare& operaie tehnolo)icC pot e7ecuta mai multe tipuri de operaii tehnolo)ice ;impul operativ 4ostul sistemului 3uncionarea sistemului 0chimbarea tipului de piesC 0cule de prelucrat 2ic# e)al la toate posturile de 2are# poate fi ine)al la posturile lucru de lucru @elativ mic# comple7itate 4ontinuC >ificilC# necesitC re)la+e instalCri de noi componente n funcie de 2are Hr)anizatC pe schimburi %= sau E& (i A(oarC# necesitC repro)ramCri care se pot realiza Noff1lineO

9nstalate la posturile de lucru 9n ma)azii de scule# schimbabile manual# neschimbabile n timpul automat funcionCrii sistemului

0elula de fabricaie flexibil. are n componenC !# =# E ma(ini de lucru cu comandC numericC (i sistem propriu automat de manipulare# cu rol de servire al ma(inilor. 9n cazul n care sistemul conine numai o ma(inC de lucru# atunci acesta se nume(te modul de fabricaie fle7ibilC. Sistemul de fabricaie flexibil. are n componenC mai multe celule de fabricaie fle7ibilC le)ate ntre ele prin flu7 de material. An sistem de transport %transfer lun)& automat are rolul de transport ale obiectelor de lucru de la o celulC la alta# n funcie de itinerarul tehnolo)ic al tipurilor de piese. 033 are sistem de comandC (i de conducere automat (i repro)ramabil.

n tabelul !.= sunt prezentate caracteristicile principale ale unui 033.

;abelul !.=. 4aracteristicile principale ale unui 033 ?r. crt. ! 4aracteristicile unui 033 Bradul de automatizare al funciilor principale necesare desfC(urCrii procesului tehnolo)ic este mare. <7istC sisteme complet automate sau sisteme cu posturi sau staii de lucru manuale. Hperatorul uman are rolul de: ncCrcare/descCrcare a obiectelor de lucru n/din depozitul central# suprave)here/monitorizare a funcionCrii sistemului# reinstalare de componente noi (i pro)ramare Non1lineO sau Noff1lineO a sistemului# pro)ramare# reparare (i ntreinere a sistemului. ?umCrul de ma(ini de lucru este mai mic dec5t la sistemele de fabricaie clasice. 2a(inile de lucru sunt n )eneral ma(ini unelte universale %de e7emplu centre de prelucrare&# mai rar sunt utilizate ma(ini de lucru specializate. 8mplasamentul mi+loacelor de producie depinde de construcia dispozitivelor instalaiei de aducere/evacuare# de forma spaiului de lucru al roboilor. 8mplasamentul poate sC fie n linie# n cerc# n plan %de e7emplu cu robot montat suspendat pe o construcie portalC&. G ?umCrul de situCri (i fi7Cri ale pieselor n 033 este minim. 0uprafaa de a(ezare a semifabricatului este prelucratC n afara sistemului. 0emifabricatul# la intrarea n sistem# este instalat (i fi7at pe paletC. 6iesa fi7atC pe paletC este prelucratC pe cele I suprafee accesibile ale obiectului de lucru# cu reinstalarea piesei pe palet$. ;impul operativ al unei operaii tehnolo)ice este foarte mare# forma suprafeelor de prelucrat poate fi foarte comple7C. 2a(inile de lucru pot schimba automat sculele de prelucrat (i au mai mult de E a7e comandate cu comandC numericC. 9nformaiile sub formC de date despre producie sau pro)rame pot fi transferate ntre diferitele echipamente de comandC ale sistemului sau n afara 033# prin reele de calculatoare. / 033 realizeazC o producie de serie micC# mi+locie# cu un spectru lar) de tipuri de piese. 0e pot prelucra simultan n sistem mai multe tipuri de piese %part mi7&.

1.3. )vanta4ele i dezavanta4ele exploatrii SFF )vanta4ele exploatrii SFF sunt:

schimb$ri rapide# cu cost sc$zut# a tipului de pies$ de fabricat# ceea ce mbun$t$e(te utilizarea capitalului investit n acest sistem costuri de fabricaie sc$zute# prin capacitate de producie crescut$ (i reducerea manoperei inventar curent redus %num$r de piese aflate simultan n fabricaie&# datorit$ planific$rii tactice a produciei (i a ordonan$rii precise o calitate crescut$ a produciei# prin pro)ramare (i controlul automat/semiautomat al calit$ii produselor costuri de manoper$/unitate de produs finit sc$zute# datorit$ productivit$ii muncii crescute la acela(i num$r de operatori umani economii la costuri indirecte din reducerea erorilor# remedierilor# reparaiilor# rebuturilor nerecuperabile.

5ezavanta4ele exploatrii SFF sunt:

abilitate limitat$ de adaptare la schimb$rile produsului sau la amestecul de tipuri de piese aflate n fabricaie %ma(inile unelte au o fle7ibilitate limitat$ de a ndeplini operaiile tehnolo)ice (i capacitate limitat$ a ma)aziei de scule& activitate laborioas$ de pre)$tire a fabricaiei investiie necesar$ mare (i foarte mare comple7itate ridicat$ a 033.

4omple7itatea (i costul ridicat al 033 este motivul pentru care s1a manifestat reticen$ n acceptarea acestora n industrie. 9n cele mai multe cazuri s1a acceptat implementarea mai nt5i a unor sisteme sau celule simple# acestea urm5nd a fi inte)rate ntr1un sistem mai comple7# dup$ o perioad$ de e7ploatare de succes.

!-