Sunteți pe pagina 1din 21

COPILUL, NTRE DIAVOL I DUMNEZEU Se spune despre arti ti !" u#$%" !u !apu% &n n'ri, !

" artistu% (rea s")% (ad" #ereu pe Du#ne*euu+ ) Irina M's!u, ,- ani. A# a/%at a!est %u!ru (i*it&nd e0p'*i1ia pi!t'ru%ui i pr'/es'ru%ui de desen D're% Zai!a intitu%at" pr'('!at'r C'pi%u% &ntre dia('% i Du#ne*eu+, e0p'*i1ie des!2is" s"pt"#3na tre!ut" %a Institutu% Cu%tura% R'#3n. ntr)' /ra*", D're% Zai!a a pus &n s!en" ' s!rie de ta$%'uri rea%i*ate de e%e(ii s"i, ta$%'uri &n !are pri(irea in4enu" a !'pii%'r re!'#pune i#a4ini spe!i/i!e spa1iu%ui !re tin) 'rt'd'05 S/3nta Trei#e, S/3nta 6e!i'ar", C2ipuri a%e D'#nu%ui Iisus 7rist's, S/in1ii pustni!i, S/3ntu% Si#e'n St3%pni!u%, 7rist's 'sta , Punerea &n #'r#&nt, I*4'nirea din Paradis ... Din i#a4ina1ia !'pii%'r, !2ipuri%e s/in1i%'r au s"rit i#pri#3ndu)se pe #aterii (ariate. nt3%ni# desene &n !ret" !'%'rat" pe ta$%", desene &n tu !u /'i1" de aur, pi!tur" &n p%asti%in", te#pera sau !ati/ea, dis!ursu% p%asti! /iind &nt'tdeauna du$%at de unu% %iterar. Vi*itat'ru% e0p'*i1iei tr"ie te pe (iu /e%u% &n !are se '4%indes! ta$%'uri%e &n te0te i (i!e(ersa. De (re' trei*e!i de ani D're% Zai!a #i%itea*" pentru %iteratura in/anti%"+, iar te0te%e e0puse pe pere1ii ICR)u%ui p't /i 'rd'nate &n #ai #u%te 8!apit'%e+5 S/in1ii, C"%u4"rii, 9iseri!a, Ru4"!iunea, Dia('%u%, Ap'!a%ipsa, As!e*", Peisa:u%, I!'ane%e, Via1a, M'a te%e, Ceru%. Iat" !3te(a !r3#pee din 4andirea !e%'r !e, /iind a e*a1i &ntre Du#ne*eu i dia('%, 4"ses!, /"r" #u%t e/'rt, !e%e #ai p'tri(ite !u(inte pentru a) i e0pri#a ade("ruri%e %'r5 Eu 43ndes! !" 1"ranii !red &ntr)un Du#ne*eu 1"ran. ANCA RU;ESCU, !%asa a VIII)a, ,< ani i = %uni M' Cr"!iun nu d're te s" /ie pi!tat pe pere1ii 9iseri!i%'r, de'are!e e% & i (ede de %un4u% nasu%ui i *i!e !" $un"tatea adus" de e% este d'ar ' sin4ur" dat" pe an. C>T>LINA ;EOR;IANA OPAIN>, !%asa a VIII)a, ,< ani i ? %uni Z"!"#intete sunt $anii pe !are ni i)a pus de)' parte Du#ne*eu, &n!" de %a /a!erea %u#ii. IULIA ;7I@>, ,= ani i - %uni C2iar da!" &n (is &% &ntre$"# pe &n4eru% n'stru !u# este &n Rai, e% nu ne spune, pentru !" da!" ne spune, atun!i n'i (re# repede s" #uri#. SORIN TE6AN TRANDA6IRESCU, !%asa a III)a, A ani i B %uni Zadarni! e s" ai aripi, iar !eru% u i &n!2ise. CASSANDRA 7ALC7IAS, !%asa a VIII)a

Nu ar /i de%'! ' idee $un" s")i d"# &n dar unui !"%u4"r un te%e(i*'r, pentru !" e !a i !u# i)a# /a!e !ad'u ' (i'%en1". SMARANDA 9ELCIU;, !%asa a V)a, ,, ani i < %uni Peisa:u% este ' !a%i4ra/ie a %ui Du#ne*eu. ADRIAN IONI@>, !%asa a II)a, ? ani i = %uni n("1"tura este !ad'u% !are)% %as" Du#ne*eu pe p"#3nt, dar 'a#enii tre$uie s")% !aute i s")% 4"seas!" sin4uri. RUCANORA MOCEAN, !%asa a VII)a, ,< ani Cru!ea i ru4"!iunea sunt un /e% de ar#e, !u 4%'an1e de $un"tate, %a !are dia('%u% nu are !u# s" se apere !" nu are (est" anti4%'n1 pentru a a !e(a. DENIZ ALI, !%asa a V)a, ,, ani i D %uni Sunt pere!2i de 'a#eni &n (3rst" !are ('r s" /a!" neap"rat !ununia re%i4i'as" pentru !" &n tinere1e au /"!ut d'ar !ununia p'%iti!")!i(i%". ANA)MARIA CORDO, !%asa a VII)a, ,B ani i E %uni n a%te ti#puri, !'a%a se !'nstruia %3n4" $iseri!" de'are!e se #er4ea pe ideea !" !ine se asea#"n" se adun". MALVINA I6AN, !%asa a VII)a, ,B ani i ,F %uni 9i$%ia e #'du% de a !iti iu$irea. RO9ERT 6ELICIAN 7OR@EA, !%asa a VIII)a, ,< ani i ' %un" Da!" se spune !"5 Trupu% este un $un ser(it'r, dar un r"u st"p3nG, tre$uie s" &n1e%e4 !" de)a$ia atun!i tie trupu% s" te)a:ute !e% #ai $ine !3nd nu)i dai ('ie s")1i a:un4" e/. PAUL P>UN, !%asa a VI)a, ,- ani i - %uni Du#ne*eu nu as!u%t" de!3t #u*i!" de !'%inde, !" e%e sunt #ai de*('%tate %a ini#". TEODOR ZAICA, 4r"dini1", D ani si E %uni C"%u4"ria este ' (ite:ie a su/%etu%ui asupra trupu%ui. Cei%a%1i ('r s" tr"ias!" in(ers. IULIA ;7I@>, ,= ani i < %uni Da!" ar ap"rea ai!i, a!u#, D'#nu% n'stru Iisus 7rist's, L)a &ntre$a da!" #" p'ate du!e %a Ma#a Lui, !" eu (reau S)' &ntre$ pe Mai!a D'#nu%ui, !u# e s" ai un !'pi% Du#ne*eu. ALINA ANDREEA ZANE, !%asa a II)a, ? ani S/3ntuH Te'/an spune !a n)ar tre$ui s" purt"# d'%iu i s" p%3n4e# #u%t, !3nd #'are !ine(aI i eu !red %a /e%, !" '#u% !are a #urit ' s)' du!" a!'%' #u%t #ai $ine de!3t n'i. M'rtuH ar tre$ui s" p%3n4" dup" n'i, !" ne)a %"sat s" tr"i# ai!i, #ai r"u de!3t ei. ADRIAN IONI@>, !%asa a IV)a, ,F ani i < %uni

Du#ne*eu se &n1e%e4e #ai u 'r !u !'piii #i!i, !" !ei #i!i au un su/%et #ai &n!"p"t'r. La 'a#enii #ari, &n su/%et, e ' &n42esuia%" de re%e !" ni!i nu ai unde s" stai. PAVEL MAR@N, !%asa a III)a, A ani i ,, %uni Re%i4ia e i#p'rtant" pentru !" ea e #intea '#u%ui $un. TEODOR ZAICA, !%asa a II)a, ? ani i ' %un" M"sura ru4"!iunii este s" te r'4i /"r" #"sur", pentru !" ru4"!iunea este $ine%e i atun!i nu stri!" %a ni#enea s" /a!" $ine%e, !u neter#inatu. ADRIAN IONI@>, !%asa a IV)a, ,F ani Da!" /uri i !eri iertare e ti $ine!res!ut, dar /'arte pu1in, !a# ' sut" de 4ra#e. LEON ALECANDRU ;U@U, !%asa a II)a, ? ani i < %uni >%a !are d're te #ai #u%t de!3t are e unu% !are a adunat #u%t i are $'a%a asta, de d'rit #ai #u%t i e #ai de p%3ns de!3t !er et'ru% pentru !" !er et'ru% nu are ni!i'dat" at31ia $ani !a s") i !u#pere $'a%a asta. DOMNICA IOANA ZAM6IRESCU, !%asa a III)a, ,F ani i < %uni Nu e0ist" /apte $une, da!" atun!i !3nd %e /a!e# nu ne 43ndi# %a Du#ne*eu, !" "ia !are *i! !" ' s" /a!" /apte $une %a 'a#eni, a%ea sunt /apte de e%e!t'rea%". OCTAVIAN NICOLAE CARAIOLA, !%asa VI)a, ,- ani i ' %un" Vinu% %"udat de 9iseri!" e !e% s/in1it, iar (inu% %"udat de dia('% e !e% din !are se /a! a!!idente%e. ANDREI LOTREANU, !%asa a VII)a, ,B ani i - %uni C3nd &% %au*i e0!esi( pe Du#ne*eu nu #in1i, dar !3nd &% %au*i e0!esi( pe un '# pre!is #in1i. ALECANDRU MACIM, !%asa a VIII)a, ,< ani i ,F %uni Ne ru4"# !u pa%#e%e %ipite, pentru !" e%e da!" stau a a, sunt !a ' s"4eat" !u aripi de de4ete, !are se &ndreapt" spre Du#ne*eu. ADRIAN IONI@>, !%asa a III)a, A ani i D %uni C"%u4"rii nu se uit" %a te%e(i*'r, !" /i%#e%e de a!'%' sunt /"!ute de ni te dra!i, pentru a%1i dra!i. TEODOR ZAICA, !%asa I, E ani i A %uni Oa#enii !are !red &n Du#ne*eu se de*('%t" #ai repede de!3t !ei%a%1i 'a#eni, pentru !" ei a:un4 s") i de*('%te esen1ia%u%.

LARISA APOSTEANU, !%asa a VIII)a, ,< ani i E %uni n:ur"turi%e sunt %i#$a dra!u%ui i asta e %i#$a str"in" !ea #ai u 'r &n("1at", pentru !" dra!u% i)a #editat pe 'a#eni 4ratis, de !3nd au &n!eput s" ('r$eas!". SORIN TE6AN TRANDA6IRESCU, !%asa a IV)a, ,F ani si ? %uni C"%u4"rii /a! i ei (in, dar pentru s%u:$", i reu es! s" se a$1in" !3nd sunt sin4uri !u (inu% &n pi(ni1a de %a #"n"stire, !" au puterea #u !2i%'r #are. Ei a!'%' str3n4 #u !2ii de %a $u*e at3t de tare !" nu p't &n42i1i ni!i ' pi!"tur" din !ana !u (in, !are ' du! sus &n 9iseri!". ADRIAN IONIT>, !%asa a III)a, A ani i D %uni Pentru !a nu 'pres! /i%#e%e !u (i'%ent", de %a te%e(i*'r, eu #" 43ndes! !" " tia !are /a! %e4i%e din 1ar" su/er" de $'a%a de ne#aitre*ire. TUDOR MATAC7E, !%asa a V)a, ,- ani i ' %un" Dra!u /a!e #i!r'$ii i Du#ne*eu &i ad'ar#e #ereu, dar dra!u nu st" de4ea$a, !" e% %u!rea*" p3n" seara t3r*iu %a /"!ut #i!r'$i n'i i %a tre*it "ia (e!2i. TEODOR ZAICA, !%asa a II)a, ? ani i < %uni Ca s" a:un4 s" !red !")L iu$es!, !u ade("rat, pe Du#ne*eu #i)ar tre$ui t'at" (iata s")L iu$es! t't #ai #u%t i &n!" da!" #'r tre$uie s" !'ntinui. COSMINA)SIMONA MI7ALCEA, Casa a V)a, ,, ani i ' %un" E #ai r"u da!" &n %'! s" sapi &n sus, sapi &n :'s dup" !'#'are, !" a!'%' dai n'r'! !u dra!u. OTILIA)ADRIANA VRA9IE, !%asa I, E ani C2iar da!" S/. ;2e'r42e e s/3nt, e% se $ate !u $a%auru% i nu)% iart", !" $a%auru% s)ar sup"ra, !")% ener(ea*" !2estia asta, s" /ie iertat. IULIANA)ALECANDRA MARIN, !%asa I, E ani N'i, !3nd ne :u!"#, nu ne (ine ni!i'dat" s" ne :u!"# de)a !"%u4"rii, de'are!e !'piii n)au ener4ie de !"%u4"ri, !" n)au r"$dare. C'piii, %a :'a!", ('r s" %u!re*e ener4ie !u #i !"ri de %a sp'rt, iar !"%u4"rii ('r s" %u!re*e ener4ie !u r"$dare de %a $iseri!". MI7AI)ALECANDRU 9>NICA, !%asa a IV)a, ,F ani i B %uni S/in1ii P"rin1i, !are tr"ies! sin4uri &ntr)un pustiu, !u t'ate !" a!'%' n)au ap" s" se spe%e, !u# ne sp"%a# n'i &n /ie!are *i, nu se in/e!tea*" de $'%i, !" ei sunt re%i4i' i i nu transpir" !a n'i. N'i ne 4r"$i# peste t't i de)aia a(e# t'at" *iua transpira1ii, s/in1ii sunt ne4r"$it'ri.

VICTOR)IONU@)C>T>LIN 9>LAA, !%asa a IV)a, ,F ani i ,, %uni Pre'tu% (ine s" str'peas!" !u ap" s/in1it", &n !asa n'astr", &n prea:#a s"r$"t'ri%'r #ari, pentru !" e% str'pe te !redin1a n'astr" a a !a pe ' p%ant" i atun!i ne !re te p%anta !redin1ei #ai #u%t. TUDOR MATAC7E, !%asa a VII)a, ,B ani i ,F %uni La supra/a1", ini#a e d'ar !a un '# !are tra4e %a /iare, pentru !" nu se 'pre te din #un!ire, dar &n"untru (ede# !" ini#a este '#u%e1u% din n'i /"!ut pentru Du#ne*eu. PAVEL MARTIN, !%asa a V)a, ,, ani i E %uni Da!" dra!u% pedepse te '#u% !e p"!"tuie te nu &nsea#n" !" e #3na dreapt" a %ui Du#ne*eu, de'are!e nu p'ate /i #3na dreapt" a %ui Du#ne*eu !ine(a !are se $u!ur" !3nd '#u% p"!"tuie te. PAVEL MAR@N, !%asa a V)a, ,, ani si E %uni Nu nu#ai %a unii 'a#eni tre$uie s" %i se /a!" ru ine !" au a:uns !"%u4"rii s" !er eas!" $ani pe str"*i, !a s" repare $iseri!i%e str"(e!2i. ADRIAN IONI@>, !%asa a VI)a, ,- ani La s/in1i %e este 4reu s" re!un'as!" !u# !" sunt s/in1i, !" ei se uit" aten1i %a p"!"t' i i '$ser(" !3te p"!ate sunt &n t'ta% i #ai e p3n" !3nd ('r a:un4e !'re!1i de t't, a a !u# tre$uie s" /ie un s/3ntI iar p"!"t' ii *i! !" de !e s" re!un'as!" nu#ai despre ei !" sunt p"!"t' i, pentru !" t'at" %u#ea e p"!"t'as" da!" ni!i s/in1ii nu p't *i!e !" sunt s/in1i. PAVEL MAR@N, !%asa a V)a, ,, ani i d'u" %uni Oa#enii, &n a/ar" de 9iseri!i, au a(ut ne('ie s" /a!" i #"n"stiri, !" %a #"n"stire este !u# ai sta !2iar %3n4" Du#ne*eu, A!'%' !"%u4"rii sunt t't ti#pu% !u Du#ne*eu, pentru !" !2i%ii%e %'r sunt !a ni te !a#ere a%e 9iseri!ii, adi!" a!e%a i aparta#ent. ANDREI STAN, !%asa a IV)a, ,F ani Da!" dra!u% /a!e d'ar r"u% i Du#ne*eu d'ar $ine%e nu &nsea#n" !" '#u%, !are %e /a!e pe)a#3nd'u" a dat %'(itura, pentru !" $ine%e i r"u% nu sunt /ra1i, !a s" stea /ru#'s &#preun", !2iar da!" '#u% (rea s" &i &#pa!e. RADU ANDREI ;O;OA>, !%asa a IV)a, ,F ani i d'u" %uni Ar#a prin!ipa%a &#p'tri(a dia('%u%ui e ru4"!iunea i #ai e i !ru!ea, dar nu sa$ia, /iind!" ru4"!iunea i !ru!ea sunt e0a!t !e%e de !are s)a %ep"dat &n4eru% !are s)a /"!ut dra!. RADU ANDREI ;O;OA>, !%asa a IV)a, ,F ani i d'u" %uni S/in1ii nu sunt pi!ta1i *3#$ind, !" atun!i nu ne #ai arat" !" a!'%' sunt, a a !u# sunt ei puri. Da!)ar /i *3#$it'ri, ei ne)ar ar"ta !" par!" ur#"res! s" ne !ear" !e(a de &nde#nat spre ei, s") i /a!" ei un interes, s")% a%e4e# pe unu% !" *3#$e te #ai /ru#'s !a a%tu%. ADRIAN IONI@>, !%asa a VI)a, ,- ani

Da!" Du#ne*eu /a!e d'ar $ine%e i dia('%u% d'ar r"u%, nu &nsea#n" !" n'i 'a#enii, !are sunte# &n stare s" %e /a!e# pe a#3nd'u", a# dat %'(ituraJ Ce %'(itura e aia, !a s" /i# #u%1u#i1i da!" %e /a!e# pe)a#3nd'u"KJ P'ate ' %'(itura su$ !entur". ADRIAN IONI@>, !%asa a VI)a, ,- ani Du#ne*eu ne iu$e te %a nes/3r it, dar (rea s")L iu$i# si n'i pe E%, de!i nu ne iu$e te pe 4ratis, !" D'#nu% ne iu$e te dar ne si edu!", ast/e% de !e ne)ar /i /"!utK ANDRA MIRIANA RU;IN>, !%asa a VII)a, ,B ani si < %uni 9iseri!a e s/3nt" si r"#3ne s/3nt" !2iar da!" intr" &n ea #u%1i p"!"t' i, !" 9iseri!a de)aia e /"!ut", !a p"!"t' ii !are intr" s") i /a!" a!'%' antene pentru Du#ne*eu. PAUL P>UN, !%asa a VI)a, ,- ani si - %uni >%a !are &n:ur" *i!e !" are un a(anta:, s" !apete e0perien1", !a s" a:un4" un dur, de*a(anta:u% %ui e !" a &n!eput s" &% p%a!" dra!u. ADRIAN IONI@>, !%asa a IV)a, ,F ani Da!" !iti# #ereu din 9i$%ie nu &nsea#n" !" nu tre$uie s" #ai #er4e# %a $iseri!", pentru !" da!" tu !ite ti 9i$%ia, p3n" !3nd ' !un' ti $ine, &nsea#n" !" Du#ne*eu e !e% #ai $un prieten a% t"u i nu p'1i s")I iu$e ti !u(3ntu% !e%ui #ai $un prieten, dar s" nu intri &n !asa %ui. DOMNICA IOANA ZAM6IRESCU, !%asa a III)a, ,F ani i < %uni S/3ntu% #eu pre/erat e S/3ntu% Ar!adie, !are are nu#e%e #eu. C3nd e *iua #ea e i *iua %ui i e% nu) i ser$ea*" *iua !a #ine, !u t'rt i %u#3n"ri, pentru su/%at &n e%e. S/3ntu% A%r!adie !3nd & i ser$ea*" *iua su/%" &n #ine, !a eu s" #" $u!ur #ai #u%t i s" /ie $ine. ARCADIE MAR@N, !%asa a II)a, ? ani Da!" ar (eni a!u#, ai!i, 7rist's, dup" !e #)a e#'1i'na L)a &ntre$a de !e $un"tatea este in!'#p%et" sau L)a ru4a da!" p'ate trans/'r#a t'at" r"utatea &ntr)' /urni!" s)' p't stri(i eu. DAN ANDREI ILIESCU, !%asa I, E ani si B %uni Eu !red !" !ei !e /a! %r4i%e 1"rii i !are pri#es! #u%1i $ani, adi!" #u%1i '!2i de dra!, ne $a4" dra!ii &n te%e(i*'r i n)au de 43nd s" inter*i!" /ti#e%e !u !ri#e, t'at" *iua $un"*iua, pentru !" ar pierde t'1i '!2ii "ia #u%1i. IOAN MAR@N, !%asa a IV)a, ,- ani i B %uni O#u% s/3nt !are)% aude pe !ine(a !" spune5 De tine #i)e #i%", dar de #ine #i se rupe ini#aG (a *i!e5 Ia uite "sta n)are ni!i apte ani de)a!asa 9iseri!iiJG ADRIAN IONI@>, !%asa a IV)a, ,F ani i ? %uni Sunt unii 'a#eni !are)L !aut" pe Du#ne*eu i nu)L 4"ses!, pentru !" ei se 43ndes! s")L prind" pe Du#ne*eu s" /a!" ' /'t'4ra/ie !u E% s" a:un4" !ete$ri. RADU ANDREI ;O;OA>, !%asa a II)a, ? ani i < %uni

Ti#pu% nu e ' &naintare spre #'arte i 4ataJ E% este ' &naintare spre Du#ne*eu, adi!" spre (ia1", da!" asta !au1i. SIMONA PANDELE, !%asa a VIII)a, ,< ani i = %uni C2iar da!" 1ara n'astr" nu este %a r"*$'i, %u#ea *i!e !" (ia1a e ' %upt", !" 'a#enii se $at !u ta0e #ari, !are %e)a pus dra!ii, %a %u#in", ta0e%e La 4a*e, ap" si !2irie i !u a%1i du #ani i "ia !are pierd r"*$'iut stau &n /ri4 /"r" %u#in", !" sunt pri*'nieri. ER9AN ANDREI IONESCU, !%asa a II)a, A ani si B %uni 9iseri!a nu (ede parada #'dei !a pe un spe!ta!'% de /ru#use1e, !are #erit" s")i pre'!upe pe 'a#eni, !" %u#ea, %a parada #'dei a:un4e !u 43ndu% !"5 2aina &% /a!e pe '#G, pe !3nd 9iseri!a ne arat" !" su/tetu% &% /a!e pe '#. MARIA IRINA PETREANU, !%asa a VIII)a, ,< ani i A %uni Dra!ii nu) i au i ei ' s!riptur" a %'r, !e(a !are s" sune5 Carte de 43nduri re%eG, dar au /"!ut te%e(i*'ru%. ANCA MATEESCU, !%asa a VIII)a, ,= ani n4erii nu ne spun !u# e &n Rai, a!'%' de unde sunt ei, !" atun!i !3nd #'ri e !a un /e% de *iua ta i pri#e ti !ad'u Raiu i ei nu p't spune dinainte !u# arat" !ad'u% pe !are)% pri#e ti, pentru !" stri!" t'at" *iua. PAUL P>UN, !%asa a VI)a, ,- ani i B %uni Du#ne*eu n)a /"!ut Raiut pe p"#3nt i %)a /"!ut sus de t't &n !er, !" da!" Raiu% ar /i pe p"#3nt i 'a#enii r"i nu sunt pri#i1i, atun!i ei se /a! #i%itari i &n!ear!" s" intre &n Rai !u tan!u%. TEODOR ZAICA, !%asa a II)a, ? ani i A %uni Ne ru4"# seara, &nainte de !u%!are, !" da!" *iua s)a arun!at un (e!in de pe $%'! &% (e*i pe "%a, &n (is, !u# !ade, da!" nu te r'4i, iar da!" te r'4i %a Du#ne*eu &1i pune a%t (is &n tine, !u !ine(a !are t't sare, dar sare pe ' sa%tea, s" se :'a!e. ADRIAN IONI@>, !%asa a III)a, A ani Sp'rti(ii tr"ies! #ai pu1in de!3t !"%u4"rii, !" sp'rti(ii #"n3n!" #u%t &n /ie!are *i i !arnea aia %e de*'rientea*" (ia1a. ALINA ANDREEA ZANE, !%asa a II)a, ? ani i A %uni N'i !'piii nu r"#3ne# !u !"!iu%a pe !ap !3nd intr"# &n 9iseri!", pentru !" pre'tu% n)' s" ne pun" $usui'!u% pe !"!iu%". ADRIAN IONI@>, !%asa a II)a, ? ani i B %uni Du#ne*eu /a!e #a#e%'r un /e% de s!2i1" i n'i !'piii ter#in"# a!este i!'ane. ALECANDRA T>NASE, !%asa a VIII)a, ,< ani i E %uni

Da!" n'i ne &n!2in"#, dra!u se sperie !a ' 4"in" !3nd tra4i !u s"4eata &n ea, !" *i!e !" &n!2inarea este s"4eat" pentru e%. TEODOR ZAICA, 4r"dini1", D ani i E %uni Du#ne*eu d" ase sute de #u !2i %ene u%ui !a s" #un!eas!" t't !3t #un!e te (redni!u%, dar din p"!ate %ene u% pr'/it" !" are t't at31ia #u !2i !a sa adune #un!a '#u%ui #un!it'r. ANA MARIA LUN;U, !%asa a VIII)a, ,B ani i ,, %uni S/3ntu% ;2e'r42e %)a '#'r3t pe $a%aur, !" $a%auru% a &n!eput i %)a $"4at pe s/3nt &n %e4iti#" ap"rare. 6ELIC RONCEA, !%asa a V)a, ,- ani i ' %un" ti# !" pe Du#ne*eu nu)% interesea*" $'4"1ia i #3ndria, dar 'a#enii au /"!ut une%e 9iseri!i ui#it'r de /ru#'ase i #"re1e, pentru !" ei s)au 43ndit s") i /a!" ei un ser(i!iu. IOANA STOICA, !%asa a V)a, ,, ani i ? %uni Raiu% nu)% pute# (edea din a(i'n sau ra!2et", !u ' %unet", !" e% nu e !a %a n'i pe p"#3nt. Nu p'1i s" pui #3na pe e%I Raiu% sea#"n" !u un (is i %uneta nu tie s" 1i)% arate. PAVEL MAR@N, !%asa a III)a, A ani i ,F %uni Sunt !un's!ute #ai #u%te nu#e de s/in1i de!3t de s/inte pentru !" ni#eni nu nu#"r" /e#ei%e ne!":ite !u !'pii, !are tr"ies! !a s/inte%e. VICTORIA ECATERINA LUPUOR, !%asa a VIII)a, ,B ani i ,, %uni C%'p'te%e $at !a s" ne *i!" s" (eni# #ai repede, !" uite a!u# intr" pre'tu% &n $iseri!" i ne pune a$sen1i. ER9AN ANDREI IONESCU, !%asa I, E ani i A %uni Eu nu #" &ns'r %a !asa de !"s"t'rii, #")ns'r %a $iseri!", pentru !" atun!i &nsea#n" !" n)' s")#i !2inui ne(asta. ER9AN ANDREI IONESCU, !%asa a II)a, ? ani i ,F %uni Dr"!'(enie &nsea#n" ' pr'stie !u !'arne. TEODOR ZAICA, !%asa a II)a, ? ani i < %uni M' Cr"!iun adu!e #ai #u%te daruri de!3t S/3ntu Ni!'%ae, pentru !" M' Cr"!iun s"r$"t're te Na terea D'#nu%ui, pe !3nd S/3ntuH Ni!'%ae s"r$"t're te, atun!i !3nd (ine, d'ar *iua %ui. MARIA IORD>NESCU, !%asa a II)a, A ani

C"%u4"rii sunt ('r$"re1i d'ar !u Du#ne*eu, !u 'a#enii nu prea, pentru !" nu au !u n'i !e s" ('r$eas!", n)au a#"nunte de)a%e n'astre de ('r$it. ANDREI STAN, !%asa a II)a, ? ani i B %uni C3nd te r'4i tre$uie s" stai !u 43ndu% %a Du#ne*eu i da!" stai t'%"nit pe !anapea, atun!i stai !u 43ndu% s")1i /ie 1ie $ine, nu stai !u 43ndu% %a Du#ne*eu s")i /ie $ine i Lui !u tine. ANDREI IORD>NESCU, !%asa a VI)a, ,- ani i = %uni C"%u4"rii nu se %ea4" %a prietenie !u 'a#enii, !" da!" !ine(a, !are /a!e (i*ite, (ine %a un !"%u4"r de #ai #u%te 'ri i 'dat" &i *i!e s" :'a!e !u e% un a2, !"%u4"ru% spune5 a'%eu, s" nu uit, !" #ai a# !e(a s")i spun %ui Du#ne*eu i p%ea!". ADRIAN IONI@>, !%asa a IV)a, ,F ani i D %uni Anti!2rist &nsea#n" !3nd s!riu %ipite !u(inte%e di('% !u '# i apare dia('%'#. ADRIAN IONI@>, !%asa a III)', A ani i E %uni Da!" dra!u% ar des!'peri !", din 4re ea%", a /"!ut un $ine, s)ar !'n!edia de !iud", dar dra!u% nu /a!e $ine ni!i din 4re ea%", a a !" nu pute# (edea '#a: de dra! ni!i'dat". TUDOR MATAC7E, !%asa a V)a, ,, ani La#iMa*e sunt patri'1i ai dia('%u%ui. PAUL P>UN, !%asa a VI)a, ,F ani i B %uni Ca s" tr"i# ' sut" de ani nu se p'ate de!&t da!" ne ru4"# %a Du#ne*eu #ai #utt i da!" #3n!"# i $e# ap" #inera%", ap" !2i'ar", su!uri, dar i s" /i# $uni %a ini#", !" din !au*a asta tr"ies! 'a#enii #ai pu1in de ' sut" de ani, !" nu#ai (re' *e!e 'a#eni sunt $uni %a ini#", &n 1ar". MI7AI VAC>REANU, !%asa a II)a, ? ani i < %uni Li$ertatea /"r" Du#ne*eu este %i$ertatea p'r!u%ui. ADRIAN IONI@>, !%asa a III)a, A ani i E %uni Un s/3nt a *is5 S" !re*i #ai pu1in din !e (e*iG pentru !a s" nu ne p"!"%i# i atun!i tre$uie s" #er4e# unde ti# !" nu e0ist" p"!"%ea%", adi!" s" #er4i %a $uni!i i %a $iseri!". ANA )MARIA T>N>SUIC>, !%asa a II)a, A ani i B %uni Du#ne*eu ne)a &#pru#utat (ia1a, iar n'i, da!" a(e# '$ra*, adi!" !redin1", i)' d"# &nap'i. IULIA ;7I@>, ,= ani si < %uni Dia('%u% !3nd (ede !" %a n'i au a:uns s" /ie /'arte #u%1i 'a#eni !are /ur" $ine de t't se sup"r" /'! pe "ia !are /ur" ' 4"in" ) d'u" i)i d" a/ar" din iad !a s" se &nt'ar!" iar pe p"#3nt i s" /ure !a pri#arii i a%1i !'ndu!"t'ri, #i%i'ane de d'%ari. ADRIAN IONI@>, !%asa a IV)a, ,F ani i ' %un"

n4erii se 2r"nes! !u 2rana n'astr" su/%eteas!" $un", dar da!" sunte# prea #u%ti 'a#eni !are nu !rede# &n Du#ne*eu, &nsea#n" !" ne /%"#3n*es! &n4erii. ANCA MATEESCU, !%asa a VIII)a, ,< ani i ,F %uni C3nd (e*i !3te 4usturi sunt &n %u#ea asta, de %a p%ante !are s'r$ !u r"d"!ini%e &n p"#3nt, &1i dai sea#a !e #are e diri:'ru% n'stru Du#ne*eu. IRINA NICOLAU, !%asa a VII)a, ,B ani i A %uni S/3ntu% Te'/an Z"('r3tu% a spus !"5 Du#ne*eu (ede $'a%a #ai /'%'sit'are de!3t s"n"tatea pentru iertarea n'astr"G i a a e, !" da!" de %a ' $'a%a de(ii para%i*at, &n !"ru!i'r, !3nd stai a a #u%t pe %'!, sin4ur, tise !"%u4"re te su/%etu%. PAUL P>UN, !%asa a. VI)a, ,- ani i B %uni C"%u4"rii i)au /"!ut #eserie din ru4at, pentru !" ei au ("*ut !" nu p'ate s" e0iste #eserie #ai /ru#'as" de!3t s" ('r$e ti t't ti#pu% !u Du#ne*eu. ANA)MARIA T>N>SUIC>, !%asa a II)a, A ani i < %uni C%'p'1e%u% de %a !'a%" nu se s/in1e te !a !%'p'tu% de %a $iseri!", pentru !" !%'p'1e%u% de %a !'a%" &i s!'ate pe !'pii de %a 're &n pau*", pe !3nd %a $iseri!" nu)i s!'ate de ta s%u:$", &n pau*" pe 'a#eni. Mie #i)ar p%"!ea !a i !%'p'1e%u% s" se s/in1eas!" pentru !" atun!i Du#ne*eu ar sta %3n4" n'i #ai #u%t, !2iar i !3nd ne as!u%t" d'a#na %a %e!1ii, i p'ate ne)ar su/%a !a s" ne pun" &n des!ur!"tur". ANDREI STAN, !%asa a II)a, ? ani i B %uni Sin4ura dat" s)a ("*ut pe P"#3nt !u# e &n Rai, atun!i !3nd %a P't'p ani#a%e%e s)au 1inut de #3n", d'u" !3te d'u", s" se suie pe !'ra$ia %ui N'e i nu #ai tia ni#eni de #u !at. PAUL P>UN, !%asa a V)a, ,F ani i ,F %uni 9iseri!a ne da i de #3n!are, pentru !" da!" n)ar da 2rana spiritua%", a# /i nu nu#ai unii (ii, !i t'1i a# /i #'r1i (ii. NICOLETA NEDELCU, !%asa a VIII)a, ,< ani si = %uni Su/%ete%e !3nd a:un4 &n Rai nu stau de4ea$a i &nt3i a teapt" s" %e dea aripi%e, !u# %e)a dat din1ii !3nd erau #i!i !'pii pe p"#3nt, i s" se /a!" &n4eri. M>D>LINA STOICA, !%asa a VI)a, ,- ani i E %uni Du#ne*eu nu i)a /"!ut pe t'1i 'a#enii s/in1i, !" nu se #ai p'ate 1ine s%u:$", !" n)ar #ai ti %u#ea !ine e pre't, !ine e s/3nt i !ine e %u#e. ILINCA 6IRU@I, 4r"dini1", = ani N'i a(e# pr'/es'ar" de re%i4ie i nu pre't, !" %a pr3n*, !3nd a(e# n'i 'ra de re%i4ie, pre'1ii au 'r" de &n("1at !u#in1enii de %a Du#ne*eu, !a s" tie !e s" %e spun" %a 'a#eni %a s%u:$a de du#ini!". TEODOR ZAICA, !%asa I, E ani i ,F %uni

Lauda e un ti! !'nta4i's, !are a /'st %uat de t'1i 'a#enii si nu se p'ate (inde!a de!3t !u 9iseri!" #u%t". MATEI ZAICA, !%asa aVIII)a, ,< ani i < %uni Pre'1ii ne atra4 aten1ia s" ne p"*i# i#a4ina1ia, !" da!" ea ne)' ia ra*na i ne 43ndi# %a !e(a /'arte ur3t, dra!u% ne sp'ns'ri*ea*" i#ediat !a s" pute# /a!e dr"!ia !are ne)a tre!ut prin !ap. ANDREI LOTREANU, !%asa a VII)a, ,B ani n4eru% e !u aripi i are /a1a n'astr" !a s")% !un'a te# !are e a% n'stru, !3nd ne &n4ere te. CIPRIAN UN;UREANU, !%asa a V)a, ,, ani i ? %uni 9i$%ia e ' !arte de Du#ne*eu, i, !3nd ' des!2id, ne!uratu% (rea s" #" &ntrerup", dar eu !ites! &n !'ntinuare, !a s" #" ani(erse* #ai #atur. ADRIAN IONI@>, !%asa a III)a, A ani M"t"nii%e sunt ' 4i#nasti!" !redin!i'as". TEODOR ZAICA, !%asa I, E ani i A %uni Oa#enii nu /a! un pr'!es &#p'tri(a !'#unis#u%ui !" s)au '$i nuit s" tr"ias!" a a !a p'r!ii &n #i*eria %'r. IOAN MAR@N, !%asa a VI)a, ,- ani i B %uni n !"r1i, 'a#enii !aut" !'#'ar" de de tept"!iune, &n p"#3nt !aut" !'#'ar" de dia#ante i &n !er 'a#enii !aut" !'#'ara s" &n(e1e s" dea $ani %a s"ra!i. MARIA IORD>NESCU, !%asa a II)a, A ani 9"tr3nii #er4 #ai des %a $iseri!" de!3t tinerii pentru !" $"tr3nii ("d $iseri!a a a !a pe un spita%. PAUL P>UN, !%asa a VI)a, ,, ani i ,, %uni 9iseri!a nu iu$e te p%"!erea !" p%"!erea &1i adu!e #ereu s" spui !" #ai (rei pe !3nd #u%1u#irea &1i adu!e s" spui !" &1i a:un4e. CLAUDIA DRA;7IA, !%asa a II)a, A ani Du#ne*eu ne)a !reat din ni#i!, iar dup" !e a# ter#inat de tr"it, nu #ai (rea s" ne adu!" &nap'i %a ni#i!, pentru !" ne)a pi!tat a a de /ru#'s !" nu)L #ai %as" ini#a s" ne #ai tear4". PAUL P>UN, !%asa a VI)a, ,- ani i B %uni

Ap'!a%ipsa (a /i !3nd (a !ur4e u%ti#a pi!"tur" &n p"2aru% !u ner(i a% %u#ii i (a da pe a/ar". RUCANDRA ;U@U, !%asa a VIII)a, ,= ani i ' %un" D'ar p"!"t' ii #ai *i!5 S" #'ar" !apra (e!inu%uiG pentru !" ade("ra1ii !re tini *i!5 S" #'ar" dra!u% (e!inu%uiG. MALVINA I6AN, !%asa a VII)a, ,B ani i ,, %uni C2iar da!" e r"u !a ' /iar", nu)% $a4" ni#eni pe dra! %a 4r"dina *''%'4i!" pentru !a s" nu %e $a4e ani#a%e%'r t't /e%u% de pr'stii &n !ap. ANDREI COCA, E ani i D %uni Tre$uie i 're de re%i4ie a!as" nu nu#ai %a !'a%", dar s" %e /a!e# !u $uni!a, nu !u #a#a i !u tata, !" $uni!a tie #ai #u%t Du#ne*eu. ER9AN)ANDREI IONESCU, !%asa a II)a, A ani i B %uni Nu #i)a tre!ut prin !ap s" #" r'4 pentru 'a#enii !erta1i, dar a!u# !" #i)a1i dat ideea, a# s" #" r'4, dar s" ti1i !" nu ' /a! pentru 'ri!ine, !i d'ar pentru !ei /'arte r"u !erta1i, nu pentru 'ri!e !ertu%ea1". C>T>LINA)ELENA RADU, !%asa a V)a, ,- ani i < %uni #i /a! !ru!e !3nd intru &n $iseri!" pentru !" a a *i! pre*ent &n %i#$a D'#nu%ui. DIANA PAM6IL, ,= ani n #'d n'r#a% 'a#enii ar tre$ui s" #"n3n!e d'ar (e4eta%e, pentru !" d'ar a!east" 2ran" a %e4at)' Du#ne*eu de p"#3nt, !a s" nu /u4", atun!i !3nd '#u% (rea s" ' !u%ea4", dar 'a#enii se /a! !" nu &n1e%e4. ADINA IOANA MARIN, !%asa a VIII)a, ,= ani si - %uni Ca dup" !e #uri# s" ne ridi!"# %a !er, tre$uie t'at" (ia1a s")i /a!e# aripi su/%etu%ui. IULIA ;7I@>, !%asa a VIII)a, ,< ani si A %uni n re%i4ia n'astr", 'a#enii !are au #urit se &n4r'ap" &n p"#3nt, !" a a este $ine5 s" pune# %a %'! !e(a de unde %)a# %uat. 6ELIC RONCEA, !%asa a V)a, ,- ani i = %uni C'arne%e dra!u%ui nu sunt ni!i pentru ata! ni!i pentru ap"rare, e%e sunt d'ar /ir#a !are ne arat" !" su$ e%e e ate%ieru% r"u%ui. ANDREI LOTREANU, !%asa a VII)a, ,B ani i - %uni S/in1ii au un !er! de %u#in" %a !ap, !" aia e #intea %'r. TEODOR ZAICA, !%asa I, E ani i A %uni Aura s/in1i%'r arat" a/ar" auru% din"untru% %'r. 9O;DAN TOPNRCEANU, !%asa a VI)a, ,, ani i B %uni

Cei !are !red &n Du#ne*eu se de*('%t" #ai #u%t, !" %e !re te !apu% &na%t. ROMAN MUSAT, !%asa a III)a, A ani i = %uni 9i$%ia repre*int" !ir!u#('%u1iuni%e %ui Du#ne*eu. ANDREI LOTREANU, !%asa a VII)a, ,B ani i B %uni P'sti# !a s" nu ne #ai 43ndi# nu#ai %a 4usturi de #3n!are i s" ne #ai 43ndi# i %a 4ustu% de Du#ne*eu. 9O;DAN TOPNRCEANU, !%asa a V)a, ,, ani i - %uni Dra!u% i)a pus nu#e%e $uri!u% p"#3ntu%uiG, !" e% (ine din /undu% p"#3ntu%ui, din iad, i e 4e%'s pe Du#ne*eu pe !are &% tie !" e $uri!u% !eru%uiG. ARCADIE MARTIN, !%asa a II)a, E ani i D %uni Da!" un '# $'4at are #u%te p"!ate i p%"te te $anii %ui !a s" se /a!" ' $iseri!", Du#ne*eu &i ter4e p"!ate%e, dar nu de t't. % iart" pu1in, a a !a# !3t de #are arat" ' 4u#". CLAUDIA DRA;7IA, !%asa, E ani si ,, %uni Da!" n'i !rede# &n Du#ne*eu, Du#ne*eu !rede &n prietenia s/in1i%'r !are &% a:ut" s" /ie &n !'ntinuare Du#ne*eu !"utat de 'a#eni. PAUL P>UN, !%asa a VI)a, ,- ani i - %uni Da!" ('r$es! #ai #u%t !u 'a#enii de!3t !u #ine i !u Du#ne*eu, &n!ep s" #" pierd printre 'a#eni. SIMONA PANDELE, !%asa a VII)a, ,< ani i E %uni R"utatea e un /e% de $'a%a de ini#", adi!" atun!i !3nd te stri!i %a #i%". ADRIAN IONI@>, !%asa a IV)a, ,F ani i - %uni Da!" din 4re ea%", dra!u ar /a!e un $ine e% s)ar du!e i#ediat s" !aute un psi2iatru. ALECANDRU)MIC7AEL CON@IU, !%asa a VI)a, ,- ani i < %uni Da!" !ru!ea este stea4u% %ui 7rist's, stea4u% dia('%u%ui arat" !" este 4'% i ne4ru i #er4e sin4ur. ER9AN ANDREI IONESCU, !%asa a 7)a, ? ani i ,F %uni Se spune despre arti ti !" u#$%" !u !apu% &n n'ri, !" artistu% (rea s")L (ad" #ereu pe Du#ne*eu. IRINA MOSCU, !%asa a VI)a, ,- ani i < %uni 9iseri!a este #edi!a#entu% su/%etes! pentru !are tre$uie d'ar s" intri s")% ei. IOANA ALECANDRA NAZARIE, !%asa a VI)a, ,, ani i ,, %uni

nainte $iseri!a a(ea !'nstruit" a%"turi !'a%a, de'are!e !'piii tre$uiau s" &n(e1e %ipi1i de $iseri!"I a!u# !'piii &n(a1" %pi1i de te%e(i*'r. TUDOR MATAC7E, !%asa a V)a, ,, ani i ,F %uni Isus spa%" pi!i'are%e u!eni!i%'r Lui, !a s" %e dea !e n)au u!eni!ii. PAVEL MARTIN, !%asa a III)a, A ani i D %uni Nu ne ru4"# %a Du#ne*eu st3nd %"/"i1i &n /'t'%iu, !" pe (re#ea !3nd a /'st Iisus 7rist's pe p"#3nt ni#eni nu se ru4a t'%"nit i '$i!eiu% a r"#as s" te r'4i !u !2in &n 4enun!2i, nu s" te r'4i !u %u0. TUDOR MATAC7E, !%asa a V)a, ,, ani i ,F %uni Dra!u% a in(entat #i!r'$ii, !" #i!r'$ii sunt i!re%e dia('%u%ui. LEON ALECANDRU ;U@U, !%asa a II)a, ? ani Pre'1ia nu e ' #eserie, ea este ' '!upa1ie s/3nt", !" #eseria se uit" !a# #u%t %a $ani. IONU@ POPA, !%asa a VII)a, ,B ani i A %uni Nu e ' trea$" u 'ar" s" de(eni# /'arte !redin!i' i, !" tre$uie s" tr"i# !u 4ri:" s" nu /a!e# ni!i un p"!at i e /'arte 4reu s" nu 4re e ti, !" nu sunte# pr'/es'ri de tr"it. ANA 6IRU@I, !%asa a III)', A ani i ,F %uni Su/%etu% '#u%ui e ini#a i !3nd se ridi!" %a !er se ridi!" d'ar desenu% ini#ii, nu !2iar ini#a. ROMAN MUSAT, !%asa a III)', A ani i = %uni Oa#enii !are /a! #"t"nii atin4 !u /runtea !'('ru% i ap'i & i ridi!" sus /runtea pentru !" ei ('r s" %e4e !u !apu% %'r tr"itu% pe p"#3nt !u tr"itu% !eru%ui, !a i !3nd %)ar !'ase. SORIN TE6AN TRANDA6IRESCU, !%asa a IV)a, ,F ani i E %uni S/in1ii, !3nd #'r, nu putre*es! &n p"#3nt, pentru !" ei au /'st at3t de !ura1i, at3t de s/in1i, !" p3n" !3nd i $a!terii%e din ei au /'st s/inte. PAUL P>UN, !/asa a V)a, ,, ani i < %uni Pre'tu% e un /e% de !' ar a% su/%ete%'r. ALECANDRA LAVINIA RISTEA, !%asa a VI)a, ,, ani i ? %uni I!'ane%e 1"r"ne ti pe sti!%" sunt puse &n %'!uri de !inste &n 9iseri!i i #u*ee, de'are!e au /'st /"!ute de r'#3nii din (e!2i#e, !are %e)au %u!rat din t'at" ini#a, !2iar da!" &1i (ine s")1i pui #3ini%e)n !ap !3nd %e (e*i anat'#ia. IOANA ALECANDRA NAZARIE, !%asa a VI)a, ,B ani i < %uni Dra!u% este at3t de ur3t, #ai a%es &n interi'r, !" nu #erit" s")i s!riu nu#e%e !u %iter" #are, ni!i #"!ar %a &n!eputu% de r3nd. Ar tre$ui !a pentru e% s" se #'di/i!e pu1in 'rt'4ra/ia. MONICA CRISTINA NEDELCU, !%asa a VIII)a, ,< ani i B %uni

&n4era ii apar 4'i &n pi!turi, nu &#$r"!a1i !a s/in1ii, pentru !" &n4era ii nu tiu !e este aia ru ine, dar !3nd !res! #ari, a/%" i ei i tre! %a &#$r"!at. IOANA MITREA, !%asa a IV)a, ,F ani i ? %uni Cei !are (3nea*" din p%"!ere sunt 'a#enii !are re4ret" !" nu p't (3na 'a#eni i atun!i d'$'ar" p"s"ri i ani#a%e, !" rude%e a!est'ra nu)i dau &n :ude!at". IOANA ADINA MARIN, !%asa a VIII)a, ,= ani i - %uni Oa#enii si#p%i !aut" din s%u:$a de %a $iseri!" &n1e%e4eri si#p%e i 'a#enii !u #u%t" !arte !aut" &n1e%e4eri !'#p%i!ate. IOANA SISEA, !%asa a VI)a, ,- ani i E %uni Cei !are iau &n der3dere 9iseri!a sunt 'a#eniG !are s)au $"4at &n 42i%i#e%e. SIMONA NAE, !%asa a VIII)a, ,= ani Du#ne*eu este un &#p"rat s/3nt pe t't !eru% i %a n'i a!as". TEODOR ZAICA, 4r"dini1", D ani i E %uni Sunt 'a#eni !are *i! des5 Du#ne*eu #)a p"r"sitG, dar D'#nu% nu &nt3r*ie i ni!i nu %ipse te une'ri din e0isten1a n'astr"I E% (rea d'ar s" (ad" !u# ne des!ur!"# !3nd d"# de 4reu, pentru !" n)' s" (ede# ni!i'dat" ' (ra$ie !" se ("i!"re te %a !er !" nu ' $a4" &n sea#" Du#ne*eu, atun!i !3nd nu 4"se te r3#e. IOANA SISEA, !%asa a VI)a, ,- ani i E %uni Sin4ure%e %'!uri unde d'#in" dia('%u% sunt iadu% i p'%iti!a. CRISTIAN 7URMUZI, !%asa a VI)a, ,- ani i ,, %uni M3n!area &n4eri%'r este ru4"!iunea, a a !" de)aia &n!epe# #asa !u ru4"!iunea, pentru !" pri#u% /e% Oru4"!iuneaP tre$uie s" /ie 2rana &n4eri%'r. IULIA T>NASE, !%asa a VIII)a, ,< ani i E %uni Vinu% este re!'#andat i de s%u:it'rii D'#nu%ui pentru !" este $ine s" a(e# ' pi!"tur" de Du#ne*eu &n n'i, iar (inu% este %"udat i de dia('% !are *i!e !" este #u%t #ai $ine s" !ur4" (inu% &n n'i, !a s3n4e%e %a r"*$'i. MATEI NICULESCU, !%asa a VIII)a, ,< ani i = %uni Oa#enii & i s!'t p"%"ria de pe !ap !3nd intr" &n $iseri!" pentru !" atun!i au a:uns %a &#p"rat. SMARANDA 9ELCIU;, !%asa a IV)a, ,F ani i E %uni

9anii %e spune# !" sunt '!2iu% dra!u%uiG !" ne /a!e s")i (ede# &n#u%1indu)se #ereu, !u# a# spune !" %"!'#ia este '!2iu% p'r!u%uiG, !are #"n3n!" t't !e (rea. ADELA MARA, !%asa a VIII)a, ,= ani i < %uni M' Cr"!iun !a s")1i arate iu$irea &1i d" daruri, Du#ne*eu !a s")1i arate iu$irea 1i)' d" pe t'at". ANDRADA DU@U, !%asa a V)a, ,- ani i %uni C"%u4"rii i pre'1ii nu /u#ea*", !" ei au &n /ie!are *i 're de $iseri!" i nu au ti#p s" #ear4" %a spita%. TEODOR ZAICA, !%asa I, E ani si A %uni Nu st"# !u #3ini%e &n $u*unare %a $iseri!" pentru !" &n /a1a %ui Du#ne*eu tre$uie s" /i# spe!ia%i. 9O;DAN TOPNRCEANU, !%asa a V)a, ,, ani si ' %un" Unii 'a#eni aprind %u#3n"ri %a $iseri!" pentru a!eia !are tre$uie s" /ie p'(esti1i. TEODOR ZAICA, !%asa I, E ani si A %uni S)a /'%'sit at3ta !ernea%" pentru a s!rie despre Du#ne*eu !3t a%$astru a /'st #ereu pe !er i s)a !'nsu#at at3ta !ernea%" pentru dia('%, !3t" /iere a /'st &n 'a#enii !are au s!ris despre e%. ANDREI LOTREANU, !%asa a VII)a, ,B ani i - %uni Da!" a /i in(i*i$i%", pe 'a#enii r"i d'ar i)a speria, restu% /a!e Du#ne*eu. LORENA POPA, !%asa a VI)a, ,, ani i D %uni Nu #'are #'artea ai!i pe p"#3nt, #'artea #'are, pentru /ie!are din n'i, !3nd des!'peri# Raiu%. C>T>LINA PANICU, !%asa a VIII)a, ,< ani i ,, %uni Nu#ere%e sunt %a nes/3r it, !" Du#ne*eu %e)a !reat !a s" a(e# n'i pr'(i*ii pentru #inte. IOANA SIMIONESCU, !%asa a VII)a, ,B ani i A %uni 6ant'#e%e sunt ni te !ear!ea/uri !u '!2i, /"!ute de dia('%, pentru !a i /ri!a s" ai$" un !'rp. MATEI ZAICA, !%asa a VII)a, ,- ani i ,, %uni Eu ' iu$es!pe #a#a !a p't s)' ("d i s)' atin4, iar pe Du#ne*eu &% iu$es! i &% atin4 !u ru4"!iunea, !" e prea &na%t. ALECANDRA INI@ARU, !%asa a V)a, ,, ani i D %uni

I!'ane%e sunt p'rtrete%e de /a#i%ie a%e %ui Du#ne*eu. ANA MARIA 9ADEA, !%asa a VII)a, ,B ani i < %uni 9iseri!a este ' !asa #are &n !are intr" #u%ti 'a#eni &n ea, !" este p%in" de &n4eri. De %a $iseri!" %u"# &n4eri i &i du!e# %a n'i a!as". TEODOR ZAICA, 4r"dini1a, D ani i E %uni Cred !" 9iseri!a este %'!u% unde ui1i !" #3ine nu ai !3rna1i pentru /as'%e. 6LAVIA IOANA ILIESCU, !%asa a VII)a, ,B ani i D %uni Oa#enii nu)i taie ne!uratu%ui !'ada pentru !" atun!i &nsea#n" !" dra!u ar /i tratat !a un !3ine de ras" si ar de(eni !2iar #ai ar"t's. ADINA)IOANA MARIN, !%asa a VIII)a, ,< ani i ,F %uni @ara n'astr" ar putea /i !'ndus" de !e% #ai !apa$i% pre't, dar d'ar ' parte din 'a#eni au r"#as !re tini, iar atun!i s)ar is!a un r"*$'i !u p"43nii r'#3ni. A%t"dat" p"43nii (eneau din a/ar". C>T>LINA VASILESCU, !%asa a VII)a, ,B ani si ,, %uni Du#ne*eu ne)a dat pe #3n" %i$ertatea un'r ani#a%e !a '#u% s" (ad" !3t de 4reu este s" /ii Du#ne*eu. ANCA MATEESCU, !%asa a VIII)a, ,= ani i ' %un" Da!" (rei s" te ia dra!u &n spinare !a s" te trea!" puntea, atun!i !3nd (ei a:un4e, &% (ei %ua tu pe dra! &n spinare pentru a !'ntinua s" #er4i. C>T>LINA VASILESCU, !%asa a VIII)a, ,< ani i d'u" %uni Raiu% are d'u" eta:e, :'s stau su/%ete/e /ru#'ase i !urate, iar deasupra st" Du#ne*eu a a !u# st" i s'are%e deasupra /%'ri%'r. RUCANDRA MOCEAN, !%asa a VIII)a, ,= ani Du#ne*eu nu ne s!ap" de !ei #ai 'di' i 'a#eni, !are pe p"#3nt ne !2inuie (ia1a, !" Du#ne*eu ne)a dat n'u" 'a#en%'r s" su/eri# !a s" nu ne &#$'%n"(i# de nedurere, de nep"sare. TUDOR MATAC7E, !%asa a V)a, ,, ani i ,F %uni 7andi!apa1ii i ne$unii !'#uni!" $ine !u Du#ne*eu, !u ini#a, !" da!" #intea %'r %e este departe tr"ies! !u ini#a %'r %a d'i pa i de ini#a %ui Du#ne*eu. 6LORIAN TRI6AN, !%asa a V)a, ,, ani i B %uni Da!" /uri i !eri iertare e ti $ine!res!ut, dar nu#ai printre 2'1i. PAUL P>UN, !%asa a VI)a, ,- ani i B %uni

Ca sa #" a$1in de %a ispite, eu a# 4"sit s'%u1ia, !" de e0e#p%u5 &#i t't d'res! un %ea4"n pentru !urte i atun!i !a s" nu #" #ai 43ndes!, !u '$sesie, %a !e d'res! pentru #ine, ('i /a!e eu un %ea4"n #ai #i!, !a s" se $u!ure p"pu i%e #e%e de %ea4"n. IOANA ANASTASIA URSU, !%asa a VII)a, ,B ani i A %uni Oa#enii & i s!'t p"%"ria !3nd intr" &n $iseri!" pentru !" atun!i !3nd intri su$ a!'peri u% D'#nu%ui nu #ai ai ne('ie de a%t a!'peri . ANA RU;ESCU, !%asa a VIII)a, ,< ani i < %uni n a%te (re#uri !'a%a era !'nstruita %3n4" $iseri!" pentru !" atun!i erau a%t/e% de 'a#eni, !are tiau #u%t #ai $ine !u# s")i edu!e pe !'pii. ANA MARIA CORDO, !%asa a VII)a, ,B ani i D %uni 9iseri!a este ' !%"dire #are !u #u%te ta$%'uri !u s/in1i. n (3r/ are ' !ru!e #are prin !are se p'4'ar" Du#ne*eu, a a !u# unde%e radi' a:un4 &n !as" prin anten". RUCANDRA RAR>U, !%asa a V)a, ,, ani i ,F %uni Iu$irea de Du#ne*eu /a!e !"rare !a s" a:un4e# %a E%. ALECANDRA TERZI, !%asa n V)a, ,, ani i A %uni Pe /ie!are '# tri#is de Ceau es!u s" d"r3#e 9iseri!i &% pute# nu#i C'#uni es!u. MARA VIINESCU, !%asa a IV)a, ,, ani i < %uni Sunt #ai #u%te $a$e de!3t #' i %a $iseri!", pentru !" #' ii !3nd ("d !e pensie #i!" au %uat, *i!5 d")')n $r3n*" de pensie, !" nu)#i a:un4e s" tr"ies!G i se du! s" #un!eas!" pe %a /ir#e, s" ('r$eas!" pe a!'%' !u !%ien1ii t't /e%u% de re!%a#e, !a s") i /a!" r'st de $ani pentru #edi!a#ente. SORIN TE6AN TRANDA6IRESCU, !%asa a IV)a, ,F ani i E %uni Nu e $ine s" stai !u p"!atu% &n tine, tre$uie s" /u4i %a sp'(edit, !a p"!atu% din tine s" &)1i /a!" pui de p"!a1i. ADRIAN IONI@>, !%asa a IV)a, ,F ani i = %uni Su/%etu% !are p%ea!" &n iad nu sea#"n" !u su/%etu% !are p%ea!" &n Rai, !" su/%etu% pentru iad arat" de par!" e #3*4"%it de sperietur". C>T>LINA ELENA RADU, !%asa a V)a, ,- ani C3nd te r'4i stai &n 4enun!2i, nu pe /'t'%iu, !" da!" stai pe /'t'%iu ar"1i !" e ti p"!"t's, dar da!" stai &n 4enun!2ii ar"1i !" &1i pare r3u !" e ti p"!"t's. PAVEL MAR@N, !%asa a III)a, A ani i E %uni S/in1ii &n(a1" %a ' !'a%" din !er, !" ei %'!uies! pe p"#3nt, dar &n4erii %e adu! din !er %e!1ii%e, &n /ie!are *i, s" %e /a!" a!as". LEON ALECANDRU ;U@U, !%asa a II)a, ? ani i B %uni

S/in1ii au aure'%" r'tund" i nu p"trat", !a s" nu /a!" (reun r"u, ni!i #"!ar din 4re ea%", !" p'ate, !ine tie, !3nd se ridi!" %a !er, s" nu se &n1epe !u (reun !'%1 ' pas"re &n *$'r. ANDRA MIRIANA RU;IN>, !%asa a VII)a, ,B ani i < %uni Cine nu !rede &n Du#ne*eu, !rede &n $urta %ui p%in". LEON ALECANDRU ;U@U, !%asa a II)a, ? ani Iisus a de(enit &n(in4"t'r, '#'r3t /iind, de'are!e !u #'artea %ui pu1in" a &n(iat ' dra4'ste !are s)a &n#u%1it t't ti#pu% dup" &n"%1are. SIMONA PANDELE, !%asa a VIII)a, ,< ani i - %uni Ini#a e !a un #'t'r de !arne !are ne d" s3n4e %a !'rp i ini#a e $un"tatea, !" ea e !a ' $iseri!" %a n'i &n !'rp. Eu !red !" ini#a e a#3nd'u" astea. LEON ALECANDRU ;U@U, !%asa a II)a, ? ani i < %uni Pre'1ii !at'%i!i nu au ('ie s" se !"s"t'reas!" pentru !" ei a a au pri#it ' %e4e, dar pre'1ii 'rt'd'! i & i /a! ' /a#uie pentru !" ei au !itit atent &n 9i$%ie !" a!'%' s!rie iu$e te)1i apr'ape%e i nu este p"!at s")1i iu$e ti apr'apea. IOANA MARIA SISEA, !%asa a VI)a, ,- ani i B %uni Dra!ii nu se &n#u%1es! &ntre ei, dra!ii se &n#u%1es! din 'a#enii !are &nt3i s)au n"s!ut 'a#eni i ap'i unii dintre ei dau &n dra!i, !u# d" apa &n /iert de !%'!'te. IOAN MAR@N, !%asa a V)a, ,F ani i ,, %uni n iad se /'%'se te %i#$a p%in" de pr'stii, !" a!'%' %e s!ap" %a t'1i din 4ur", iar &n Rai se /'%'se te %i#$a de 9iseri!", de'are!e ea e !ea #ai /ru#'as" %i#$" din %u#e. ARCADIE MAR@N, !%asa a II)a, ? ani Cre tinii 'rt'd'! i &i pi!tea*" pe s/in1i, &n $iseri!" sau pe i!'ni1e, /'arte a%un4i1i, !" a a sunt ei &n rea%itate, !3nd a:un4 s" /ie aspira1i spre !er. ANDREI LOTREANU, !%asa a VIII)a, ,< ani i - %uni C3nd ne ru4"# tre$uie s" !'$'r3# din !ap &n ini#", dar tre$uie s" a(e# 4ri:" !a ru4"#intea s" nu !'$'are #ai :'s de ini#". ALECANDRU MARIUS ILIE, !%asa a VII)a, ,< ani i E %uni R"u/"!"t'rii au a:uns s" du!" ' (ia1" de Rai pe p"#3nt i t't ai!i !redin!i' ii du! ' (ia1" de iad, dar dup" #'arte !u t'1ii ('r /a!e un s!2i#$ de %'!uin1". DIANA NICOLICI, !%asa a VII)a, ,B ani si E %uni N'u" ni se adu! /%'ri %a na tere !a s" /i# pri#i1i de Du#ne*eu i se adu! i %a #'arte !a s" /ie !a %a &n!eput. ALECANDRU C>Z>NARU, !%asa a V)a, ,, ani Cur!u$eu% este t'$'4anu% &n4eri%'r i atun!i e% tre$uie s" /ie !a un ar!. VICTORIA ECATERINA LUPUOR, !%asa a V)a, ,, ani i - %uni

P"rinte%e Du#itru St"n%i'ae se 43ndea %a Du#ne*eu i !3nd #er4ea pe strad", !" e% !2iar da!" ('ia nu se #ai putea 43ndi %a a%t!e(a, !" e% i)a /"!ut &nt3i '$i!eiu% "sta /ru#'s i dup" aia '$i!eiu% %)a /"!ut pe e% s" /ie nu#ai a a. C>T>LINA ELENA RADU, !%asa a V)a, ,- ani i B %uni Pre'tu% e s'%datu% D'#nu%ui, iar s/3ntu% este !'%e4 de !a#er" a% %ui Du#ne*eu. PAUL P>UN, !%asa a VI)a, ,, ani i ,, %uni Cea #ai 4rea #isiune e !"%u4"ria, pentru !" t'1i !"%u4"rii #un!es!, #un!es!, de par!" ar /a!e 'pera1ii pe !reier, sau pe ini#", s")i sa%(e*e pe 'a#eni, nu#ai !" ei nu taie !u !u1itu% !a d'!t'rii, ei taie !u &#$%3n*itu. ADRIAN IONI@>, !%asa a IV)a, A ani i ,, %uni Da!" te a$1ii %a ' p%"!ere &1i iese ' pi%d". TUDOR MATAC7E, !%asa a V)a, ,, ani i ? %uni C3nd #er4 %a $iseri!" tre$uie s" /iu atent d'ar %a s%u:$", dar #ie #i se du!e 43ndu% &n a%t" parte i !a s" nu #i se du!" 43ndu%, u &i *i!5 M" 43ndu%e, iar ai %uat)' &n (a!an1"K Nu uita !" e ti ta ser(i!i !u #ine i tre$uie s" stai !u #ineJ TEODOR DAN NI@U, !%asa I, E ani i B %uni Du#ne*eu de)aia ne !ere %u#3n"ri aprinse, %a $iseri!", pentru !a s" st"# %a un /'!u%e1 de ('r$" !uE%. EMILIA ANDREEA MANEA, !%asa a II)a, ? ani i - %uni n $iseri!i%e 'rt'd'0e s/in1ii sunt s%a$i, a%un4i1i %a /a1" i %a !'rp, pentru !" a a arat" !ei !are sunt #ai $uni %a su/%et, !" %'r %e)a #ai r"#as &n !'rp d'ar su/%etu%, au a:uns nu#ai pie%e si su/%et. TUDOR MATAC7E, !%asa a V)a, ,- ani i ' %un" Du#ne*eu a in(entat un te%e/'n /"r" nu#"r, !are este ru4"!iunea, !" asta este te2ni!" de Du#ne*eu. PAUL P>UN, !%asa a V)a, ,F ani i ,F %uni C'#uni tii nu au d"r3#at !2iar t'ate $iseri!i%e !" au #ai %"sat i pentru turi ti. R>ZVAN L>Z>RESCU, !%asa a IV)a Pre'1ii sunt $u*e%e %ui Iisus. MARA SANDULESCU, !%asa a V)a, ,- ani i B %uni Oa#enii !are #'di/i!" p%ante%e i ani#a%e%e su/er" de !'#p%e0u% Du#ne*eu. ANCA MATEESCU, !%asa a VIII)a, ,< ani i ,F %uni 9i$%ia este ' !arte unde 'a#enii !3nd intr" &n pa4ini, s" se a$unde de /ru#use1ea %'r. ALECANDRA IACO9, !%asa a V)a, ,- ani i A %uni

Oa#enii a%t" dat", au /"!ut i $iseri!i uria e, !a ni te !aste%e &n!"r!ate !u $'4"1ii, iar n'i, !ei de a*i, (ede# !u# ei nu %)au !itit $ine pe Du#ne*eu. MATEI ZAICA, !%asa a VIII)a, ,< ani i E %uni Dra!ii au a a #are ener4ie !" #"n3n!" nu#ai #3n!"ruri de)astea a%er4i!e i /a! re%e%e !u (ite*". ALECANDRU IACO9, !%asa a V)a, ,- ani i A %uni Se p'ate spune !" este 4re it" ru4"!iunea atun!i !3nd ' spui !u 4ura i #3ini%e, dar nu i !u su/%etu% ap%e!at. PAUL P>UN, !tasa a VI)a, ,, ani i ,, %uni Di/eren1a dintre s/in1i i &n4eri este !" s/3ntu% &1i d" un nu#e, iar &n4eru% te a:ut" s")% p"stre*i s"n"t's. IULIANA MATEI, !%asa a VIII)a, ,< ani i E %uni Eu !red !" da!" re%i4ia #'are &n /ie!are din n'i, nu ('# a:un4e &n iad separat, !i ('# p%e!a &n iad !u 1ar" !u t't i nu #ai e #u%t. ADINA IOANA MARIN, !%asa a VIII)a, ,= ani S/in1ii nu pri#es! #i%i'ane de d't"ri !a /'t$a%i ii, !" ei 1in p'st %a $ani t'at" (ia1". ADRIAN IONI@>, !%asa a IV)a, ,F ani i = %uni Nu este ni!i ' di/eren1" dintre %u#ina s'are%ui i %u#ina %ui Du#ne*eu, /iind!" s'are%e este '4%ind" &n !er !are re/%e!t" %u#ina !are)i (ine de %a Du#ne*eu i ne)' tri#ite n'u" pe p"#3nt.
ALEXANDRU CZNARU, 15 ani