Sunteți pe pagina 1din 4

Postolache Gr.UI Modals Translate into English: 1.Nu pot sa fi ajuns dj in centru trenul lor a ajuns a!

ia acu" 1# "in. (. Nu putea sa fi raspuns sotul ei la telefon e plecat din tara. *.To" nu putea sa fi spart fereastra a fost la scoala toata di"ineata. ,. )elen nu ar fi putut castiga co"petitia caci nu a participat. -.Nu pot inca "erge pe !icicleta dar &oi putea la anul pe &re"ea aceasta. /.Nu"ai cand s0a ridicat ceata a" putut &edea unde ne afla". 2.3a sfarsitul lunii &a pri"i o nota de plata i"ensa pe care n0o &a putea achita. 5.6and autocarul s0a rasturnat doar soferul a putut sa iasa. 8.4 reausit sa ajunga la "al si apoi s0a pra!usit. 1#. Puteai citi si scrie cand a&eai - ani9 11. M0a rugat sa ii dau un sfat dar intrucat nu &or!ea decat ger"ana nu a" putut s ail ajut. 1(. Pute" fu"a aici9 1*. Nu a" pututt niciodata intelege ce o facea sa se poarte asa: s0ar fi putut casatori cu oricine ar fi dorit. 1,.Ma gandea" ca s0ar fi putut sa iti spuna ce&a despre noua lui sluj!a. 1-. E posi!il ca aceasta !atrana sa fie )elen9 Nu putea sa se fi schi"!at atat de "ult. 1/.<oi putea pleca la "unte de indata ce &oi ter"ina e.a"enele. 12.=an nu putea sa scrie aceasta co"punere cred ca este a Elenei. 15.Niciodata nu ar fi putut sa ghiceasca de ce 4lice era suparata pe ea. 18.Nu0"i &ine sa cred. (#.Tre!uie sa &e>i piesa aaceasta este e.traordinar de !una. (1.Tre!uie sa fie deja tar>iu s0a facut intuneric. ((. Nu tre!uie sa tra&erse>i cand se"aforul este rosu. (*. Nu tre!uie sa "ai cu"peri paine a&e" destula. (*. Tre!uie sa dau e.a"enul luna aceasta9 (,. =e ce tre!uie sa "erg si eu cu tine9 (-. Nu ar fi tre!uit sa u>i florile caci &a ploua in curand. (/. Nu a tre!uit sa plece de&re"e caci l0a dus To" cu "asina. (2. Nu ar fi tre!uit sa in&eti acest capitol profesorul nu ni l0a cerut. (5. Nu a fost ne&oie sa "ai i"pru"ute !ani caci a&ea destui. (8. 4" platit !anii si &reau sa &ad spectacolul. *#. 6ine e la usa9 Tre!uie sa fie Mar$. A 4r putea fi

The$ can%t ha&e arri&ed do'nto'n alread$ their train ca"e in onl$ 1# "inutes ago )er hus!and couldn%t ha&e ans'ered the phone he is out of the countr$. To" couldn%t ha&e !ro+en the 'indo' he 'as in school all da$. )elen coundn%t ha&e 'on the co"petition as she did not ta+e part in it. I can%t ride the !i+e $et !ut I 'ill !e a!le to at this ti"e ne.t $ear. 1nl$ 'hen the fog lifted 'ere 'e a!le to see 'here 'e 'ere. 4t the end of the "onth he 'ill get a huge !ill 'hich he 'on%t !e a!le to pa$. 7hen the coach rolled o&er onl$ the dri&er 'as a!le to get out. )e 'as a!le to reach the shore and then he collapsed. 6ould $ou read and 'rite 'hen $ou 'ere -9 )e as+ed for "$ ad&ice !ut as he could onl$ spea+ Ger"an I 'asn%t a!le to help hi". 6an 'e s"o+e in here9 I could ne&er understand 'hat "ade her !eha&e li+e that. ;he could ha&e "arried an$one she 'anted. I thought he "ight ha&e told $ou so"ething a!out his ne' jo!. 6an this old lad$ !e )elen9 ;he couldn%rt ha&e changed so "uch. I 'ill !e a!le to go in the "ountains as soon as I finish "$ e.a"s. =an couldn%t ha&e 'ritten this co"position I thin+ it !elongs to )elen. ;he could ha&e ne&er guessed 'h$ 4lice 'as upset 'ith her. I can%t !elie&e it. ?ou "ust see this pla$ it is reall$ good. It "ust !e alread$ late it has got dar+. ?ou "ustn%t cross the street 'hen the traffic light is red. ?ou needn%t !u$ an$"ore !read there is plent$. Must I ta+e the e.a" this "onth9 7h$ "ust I join $ou9 ?ou needn%t ha&e 'atered the flo'ers as it 'ill rain soon. )e din%t need to lea&e earl$ as To" ga&e hi" a lift. ?ou needn%t ha&e learned this chapter the teacher did not re@uire it. ;he didn%t need to !orro' an$ "one$ as she had enough. I paid "$ "one$ and I 'ill see the sho'. 7ho is at the door9 It "ust !e Mar$. AIt "ightBcould !e

Mar$C *1. ;ta ore in sir su! !atranul stejar si pri&este "area. *(. 30a" rugat sa pleca" "ai de&re"e dar el nici nu a &rut sa auda. **. =aca ati a&ea a"a!ilitatea sa "a ascultati &0as putea sugera o solutie. *,. Niciodata nu face ce i se spune. *-.6opiii sunt copiii. */.Mereu se inta"pla accidente. *2.=esigur ca te dor ochii daca plangi tot ti"pul. *5. ;a deschid putin fereastra sau sa dau dru"ul la aerul conditionat9 *8. Pro"it ca nu se &a "ai inta"pla niciodata. ,#.6e sa fac dupa aceea9

Mar$C )e 'ill sit for hours under the old oa+ tree and 'atch the sea. I as+ed hi" to lea&e earlier !ut he 'ouldn%t hear a!out it. If $ou 'ould listen to "e I could suggest a solution. )e 'ill ne&er do 'hat he is told. The children 'ill !e children. 4ccidents 'ill happen. 1f course $ou e$es 'ill hurt if $ou cr$ all the ti"e. ;hall I open the 'indo' or shall I turn on the air conditioning9 It shall ne&er happen again. 7hat shall I do after'ards9

Postolache Modals UI Translate into English using a "odal in each sentence: 1.E posi!il ca dor"ea" cand ai &enit tu caci nu a" I "a$ ha&e !een asleep 'hen $ou ca"e as I ha&en%t au>it soneria. heard the !ell. (.Nu a&eti &oie sa aduceti dictionare in sala de ?ou "a$ notB"ust not !ring dictionaries into the e.a"en. e.a"ination roo". *.=aca ii faci se"n cu "ana s0ar putea sa ne duca If $ou 'a&e to hi" he "a$ gi&e $ou a lift. cu "asina. ,.Pot sa i"pru"ut u"!rela ta9 6an I !orro' $our u"!rella9 -. Nu gasesc friptura e posi!il sa o fi furat pisica. I can%t find the stea+ the cat "a$ ha&e stolen it. /.=upa ce a fost decorat po"ul de 6raciun copiilor 4fter the 6hrist"as tree 'as decorated the children li s0a per"is sa intre in ca"era. 'ere allo'ed to enter the roo". 2.I se &a per"ite sa plece in &acanta de indata ce )e 'ill !e allo'ed to go on holida$ as soon as he ter"ina ulti"ul e.a"en. finishes the last e.a". 5.Nu "ai pot duce &ali>a asta e prea grea. I can%t carr$ this suitcase an$"ore it%s too hea&$. 8.Pute" sa ne opri" o clipa9 6an 'e stop for a "inute9 1#.To" putea sa scrie sis a citeasca cand a&ea To" could read and 'rite 'hen he 'as -. ani. 11.E i"posi!il ca el sa fie pe strada acu" ploua cu )e can%t !e in the street no' it%s pouring. galeata. 1(. Nu te cred nu se poate sa fi facut asa ce&a. I don%t !elie&e $ou he can%t ha&e done such a thing. 1*.Mi0ati putea arata dru"ul spre posta &a rog9 6an $ou sho' "e the 'a$ to the postoffice please. 1,.4r fi putut sa "a ajute dar a spus ca nu are ti"p. )e could ha&e helped "e !ut he said he didn%t ha&e ti"e. 1-. Ma"a spune ca laptele nu poate sa "ai fie !un Mother sa$s the "il+ can%t !e good after so "an$ dupa atatea >ile. da$s. 1/.Ma"a a spus ca "ancare nu putea sa fi fost Mother said the food couldn%t ha&e !een good since !una din "o"ent ce toti s0au i"!olna&it. e&er$!od$ got sic+. 12. Nu se poate sa0ti "ai fie sete a!ia ai !aut o ?ou can%t !e still thirst$ $ou ha&e just had a cana de apa. glassBcup of 'ater. 15.Nu au cu" sa fi ajuns dj trenul a!ia a sosit de The$ can%t ha&e arri&ed alread$ the train onl$ got - "inute. here - "inutes ago. 18.Nu se poate sa fi raspuns Dane la telefon este la Dane couldn%t ha&e ans'ered the phone she has Paris de o luna. !een in Paris for a "onth. (#. Nu a&ea cu" sa fi spart el ferestra nu a fost aici )e couldn%t ha&e !ro+en the 'indo' he 'asn%t

toata >iua. (1.;e poate schia pe aceste partii incepand cu luna octo"!rie. ((.6and auto!u>ul s0a rasturnat in rau nu"ai soferul a putu iesi. (*.4 putut ajunge la "al inainte de a lesina. (,.4i fost in stare sa "ergi pe picioarele tale dupa accident sau au tre!uit sa duca cu targa9 (-.;0ar fi putut casatori cu oricine ar fi &rut nu inteleg de ce l0a ales pe Dohn. (/.Pute" fu"a aici9 (2.;tia" ca "a pot increde in tine. (5.Ma gandesc ca s0ar fi putut sa iti spuna ce&a despre noua lui sluj!a. (8.Nu face ni"ic se poate inta"pla oricui. *#. 4" sa pot pleca la "unte dupa ce se opresc ploile. *1.Nu l0a" "ai &a>ut pe !aiat in ulti"a &re"e s0ar putea sa fie plecat din oras. *(.Nu te culca inca 4na s0ar putea sa &ina cu trenul de nopate. **.Trenul pleaca la ora / deci tre!uie sa fi" la gara la 12.,-. *,.El este in spital tre!uie sa "erge" sa il &i>ita". *-. Ele&ii nu sunt in clasa pro!a!il ca sunt in sala de sport. */.Nu e ne&oie sa ajungi la 2 fi. toata lu"ea &a ajunge tar>iu. *2. =aca isi cu"para "asina tre!uie sa in&ete sa sofe>e. *5.6alatorii nu au &oie sa urce intr0un &ehicol care este in "iscare. *8..Nu tre!uie sa ne gra!i" e a!ia ora -. ,#. Ele&ii tre!uie sa poarte unifor"e la scoala. ,1.Tre!uie sa "erg acolo chiar a>i9 Nu nu e ne&oie. ,(. Nu a&eti &oie sa fu"ati in a&ion. ,*.Tre!uie sa stea in pat pana ii scade te"perature. ,,..4r tre!ui sa citesti "ai "ult. ,-.<rei niste fructe9 ,/.. ;a0ti aduc un pahar cu apa9 ,2. =aca &rei sa astepti putin a" sa caut hartia care iti tre!uie. ,5. Usa asta nu &rea sa se deschida. ,8.Usa nu &oia sa se deschida asa ca a" intrat pe fereastra.

here all da$ long. ?ouBone can s+i on these slopes starting in 1cto!er. 7hen the !usBcoach rolled o&er into the ri&er onl$ the dri&er 'as a!le to get out. )e 'as a!le to get to the shore !efore he fainted. 7ere $ou a!le to 'al+ after the accident or did the$ ha&e to carr$ $ou Aon a litterC9 ;he could ha&e "arried an$one she 'anted I can%t understand 'h$ she chose Dohn. 6an 'e s"o+e in here9 I +ne' I could trust $ou. I thin+ he "a$B"ight ha&e told $ou so"ething a!out his ne' jo!. It%s o+ it canB"a$ happen to an$one. I%ll !e a!le to go inBto the "ountains as soon as the rains stop. I ha&en%t seen the !o$ latel$ he "a$Bcould !e out of to'n. =on%t go to !ed $et 4na "ightB"a$ co"e !$ the night train. The train lea&es at / so 'e "ustBha&e to !e at the station at -.,-. )e is in hospital 'e "ust go and seeB&isit hi". The students are not in their classroo" the$ "ust !e in the g$". ?ou needn%t co"e at 2 sharp e&er$!od$ 'ill !e late. If he !u$s a car he 'ill ha&e to learn ho' to dri&e. Passengers are not allo'ed toB"ust not cli"! into a "o&ing &ehicle. 7e needn%t hurr$ it%s onl$ -. ;tudents "ustBshall 'ear unifor"s atBin school. MustBNeed I go there toda$9 No $ou needn%t. ?ou are not allo'ed to s"o+e in the plane. )e "ust sta$ in !ed till his te"perature lo'ersBgoes do'n. ?ou shouldBought to read "ore. 7ill $ou ha&e so"e fruit9 ;hall I get $ou a glass of 'ater9 If $ou 'ill 'ait for a "o"ent I 'ill loo+ for the paper $ou need. The door 'on%t open. The door 'ouln%t open so 'e got in through the 'indo'.