CURATATI-VA RINICHII CU MAI PUTIN DE $1.

00
Anii trec si rinichii nostri filtrea a san!ele inlat"ran# sarea$ otra%"rile si alte l"cr"ri ne#orite care intra in cor&"l nostr". C" ti'&"l sar"rile se ac"'"lea a si e ne%oie sa-i c"rata'. C"' se face asta( Este foarte si'&l". )"ati "n 'an"nchi #e &atr"n*el si s&alati-l +ine. A&oi taiati in +"cati 'ici$ &"neti-l intr-"n %as$ t"rnati a&a c"rata &este el si fier+eti ti'& #e 10 'in"te. A&oi lasati sa se raceasca$ strec"rati si &"neti intr-o sticla c"rata &e care o %eti &astra in fri!i#er . ,eti "n &ahar &e i si %eti o+ser%a ca toata sarea si otra%a ac"'"lata in rinichi se eli'ina &rin "rina. De ase'enea %eti o+ser%a #iferenta &e care n" ati 'ai si'tit-o &ana ac"'. Patr"n*el"l este c"nosc"t ca cel 'ai +"n trata'ent &entr" rinichi si este nat"ralTri'iteti t"t"ror &rietenilor #e care %a &asa.........

C)EAN ./UR 0IDNE.1 2ITH )E11 THAN $1.00
.ears &ass +3 an# o"r 4i#ne3s are filterin! the +loo# +3 re'o%in! salt$ &oison an# an3 "n5ante# enterin! o"r +o#3. 2ith ti'e$ the salt acc"'"lates an# this nee#s to "n#er!o cleanin! treat'ents. Ho5 are 5e !oin! to #o this( It is %er3 eas3$ first ta4e a +"nch of &arsle3 an# 5ash it clean Then c"t it in s'all &ieces an# &"t it in a &ot an# &o"r clean 5ater an# +oil it for ten 'in"tes an# let it cool #o5n an# then filter it an# &o"r in a clean +ottle an# 4ee& it insi#e refri!erator to cool. Drin4 one !lass #ail3 an# 3o" 5ill notice all salt an# other acc"'"late# &oison co'in! o"t of 3o"r 4i#ne3 +3 "rination.

Also 3o" 5ill +e a+le to notice the #ifference 5hich 3o" ne%er felt +efore. Parsle3 is 4no5n as +est cleanin! treat'ent for 4i#ne3s an# it is nat"ralPlease forward to all your friends that you care.. ..