Sunteți pe pagina 1din 35

SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–1

CAPITOLUL 15

SISTEM DE ALIMENTARE LPG

DESCRIERE GENERALÃ ...........................................................................................................................15 – 2


LOCALIZARE COMPONENTE (MODEL SOHC) .................................................................................. 15 – 2
LOCALIZARE COMPONENTE (MODEL DOHC) .................................................................................. 15 – 3

PÃRÞI COMPONENTE ............................................................................................................................... 15 – 4


REZERVOR GAZ ................................................................................................................................... 15 – 4
BUªON ALIMENTARE ........................................................................................................................... 15 – 4
MULTISUPAPÃ .......................................................................................................................................15 – 5
CARCASÃ MULTISUPAPÃ .................................................................................................................... 15 – 5
ELECTROVALVÃ LPG ........................................................................................................................... 15 – 6
REDUCÃTOR/VAPORIZATOR ...............................................................................................................15 – 6
DISPOZITIV DE DOZAJ AL GAZULUI ................................................................................................. 15 – 7
MIXER .....................................................................................................................................................15 – 7
CONDUCTE ªI FURTUNE DE ALIMENTARE .................................................................................... 15 – 7
CONECTORI TIP „T” ............................................................................................................................ 15 – 9

DESCRIERE ªI FUNCÞIONARE ................................................................................................................15 – 10


REZERVOR ............................................................................................................................................ 15 – 10
MULTISUPAPÃ .......................................................................................................................................15 – 11
CARCASÃ MULTISUPAPÃ .................................................................................................................... 15 – 13
ELECTROVALVÃ LPG ........................................................................................................................... 15 – 14
REDUCÃTOR/VAPORIZATOR ...............................................................................................................15 – 15
MIXER .....................................................................................................................................................15 – 16
CONDUCTE DE ÎNALTÃ PRESIUNE ................................................................................................... 15 – 16
COMUTATOR 223 ................................................................................................................................. 15 – 16
REGLAJUL LA RELANTI AL VAPORIZATORULUI ............................................................................ 15 – 21

CUPLURI DE STRÂNGERE .......................................................................................................................15 – 22

DIAGRAME DE DEFECT ........................................................................................................................... 15 – 24

SCHEME ELECTRICE ................................................................................................................................ 15 – 28


CONECTORII ªI LOCALIZAREA PUNERILOR LA MASÃ .................................................................. 15 – 28
AER CONDIÞIONAT, VENTILATOR ELECTRIC, MOTOR VENTILAÞIE CLIMATIZARE.....................15 – 31
INJECTOR, VSS, CTS, MAP, TPS, MAT, COMUTATOR CIFRÃ OCTANICÃ,
SENZOR OXIGEN, VALVA IAC, MASA ECM, ALIMENTARE ECM ................................................... 15 – 32
CONTACT CHEIE, ELECTROMOTOR PORNIRE, ALTERNATOR, CIRCUIT DE APRINDERE ....... 15 – 33
MARTOR „REPARARE URGENTÃ MOTOR”, ELECTROVALVÃ TCC, POMPÃ BENZINÃ,
ALDL, COMUTATOR P/N....................................................................................................................... 15 – 34
CABLAJ TABLOU DE BORD..................................................................................................................15 – 35
15–2 SISTEM DE ALIMENTARE LPG

DESCRIERE GENERALÃ

LOCALIZARE COMPONENTE (MODEL SOHC)

3 2 1

21

20
4

5 19

6 18
7 17
8
16
15

14

9 10 11 12 13

1. Conductã legãturã rezervor-electrovalvã LPG 12. Furtun încãlzire tur (2)


2. Electrovalvã LPG 13. Furtun încãlzire retur (2)
3. Furtun legãturã mixer 14. Furtun încãlzire tur (3)
4. Colier 15. Furtun încãlzire retur(3)
5. Reducþie mixer 16. Colier
6. Mixer 17. Reducãtor/vaporizator
7. Conductã electrovalvã LPG-reducãtor/vaporizator 18. Suport fixare reducãtor/vaporizator
8. Piesã legãturã 19. Furtun reducãtor/vaporizator-actuator
9. Furtun încãlzire retur (1) 20. Actuator
10. Furtun încãlzire tur (1) 21. Conector
11. Conectori tip T
SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–3

DESCRIERE GENERALÃ

LOCALIZARE COMPONENTE (MODEL DOHC)

3 2 1

4
5

6
7
8
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

9 10

1. Conductã legãturã rezervor-electrovalvã LPG 12. Furtun încãlzire tur (2)


2. Electrovalvã LPG 13. Furtun încãlzire tur (3)
3. Furtun legãturã mixer 14. Furtun încãlzire retur (2)
4. Colier 15. Colier
5. Conector 16. Conectori tip T
6. Furtun actuator-conector 17. Furtun încãlzire tur (1)
7. Actuator 18. Furtun încãlzire retur (1)
8. Furtun legãturã reducãtor/vaporizator-actuator 19. Conductã electrovalvã LPG-reducãtor/
9. Reducãtor/vaporizator vaporizator
10. Suport fixare reducãtor/vaporizator 20. Mixer
11. Furtun încãlzire retur (3) 21. Reducþie mixer
15–4 SISTEM DE ALIMENTARE LPG

PÃRÞI COMPONENTE

Sistemul de alimentare cu LPG (Low Pressure Gas) de tip LOVATO are drept scop gestionarea corectã a
funcþionãrii motoarelor autovehiculelor echipate cu catalizator ºi este compus din urmãtoarele pãrþi componente.

REZERVOR GAZ.
Realizeazã stocarea gazului la presiune ridicatã.

bridã metalicã plastifiatã

traversã telescopicã

BUªON ALIMENTARE.
Prin intermediul acestuia se realizeazã alimentarea cu gaz de la staþiile LPG.

SECÞIUNE A - A

capac ºuruburi prindere

bilã

A A
reducþie

piesã legãturã
SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–5

MULTISUPAPÃ.
Este montatã pe rezervor ºi prin intermediul acesteia se realizeazã încãrcarea rezervorului ºi extragerea
gazului necesar alimentãrii motorului. Deasemenea aceasta permite afiºarea gradului de umplere a rezervorului.

la electrovalva LPG
corp multisupapã

indicator nivel umplere rezervor


alimentare de la staþia LPG
supapã manualã de închidere

plutitor
conductã

CARCASÃ MULTISUPAPÃ.
Realizeazã etanºarea multisupapei împotriva scãpãrilor accidentale de gaz

capac

SECÞIUNE A - A

corp

A A
15–6 SISTEM DE ALIMENTARE LPG

ELECTROVALVÃ LPG.
Realizeazã întreruperea debitului de gaz cãtre reducãtor/vaporizator atunci când motorul este oprit sau
funcþioneazã pe benzinã.

bobinã clemã prindere

la reducãtor/vaporizator
borne electrice

de la rezervorul de gaz

ºurub prindere

REDUCÃTOR/VAPORIZATOR.
Realizeazã schimbarea fazelor gazului ºi anume trecerea din faza lichidã în fazã gazoasã (stare de vapori).

ºtuþ admisie apã caldã bobinã

ºtuþ evacuare apã caldã


ºurub reglaj relanti
la mixer

de la electrovalva
LPG

ºurub drenaj
SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–7

DISPOZITIV DE DOZAJ AL GAZULUI.


Constã dintr-un actuator comandat electronic al cãrui obturator variazã secþiunea de trecere a gazului prin
canalul actuatorului. Corectarea raportului aer/gaz pentru toate regimurile de funcþionare ale motorului se realizeazã
pe baza semnalelor primite de cãtre modulul LOV ECO (de la sonda lambda, senzorul TPS, semnalul turaþiei de la
modulul ECM)

A
motor pas cu pas

piston
ecran vizualizare

MIXER.
Realizeazã amestecul carburant aer-gaz.

duze gaz de la actuator

CONDUCTE ªI FURTUNE DE ALIMENTARE.


Conductã alimentare cu gaz buºon-rezervor.
15–8 SISTEM DE ALIMENTARE LPG

Conductã alimentare cu rezervor-electrovalva LPG.

Conductã alimentare cu electrovalva LPG-vaporizator.

Furtune circuit încãlzire.

Furtun încãlzire (tur)


segment 2 segment 1 (model SOHC)

tãieturã

reprezentare izometricã

Furtun încãlzire (tur)


segment 1 segment 2
(model DOHC)
tãieturã

reprezentare izometricã
SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–9

Furtun încãlzire (retur) tãieturã


(model DOHC) reprezentare izometricã

segment 1

segment 2

Furtun încãlzire (retur)


(model SOHC) tãieturã

segment 1

segment 2

reprezentare izometricã

CONECTORI TIP „T”.


Realizeazã conexiunile dintre furtunele sistemului de alimentare LPG.
15–10 SISTEM DE ALIMENTARE LPG

DESCRIERE ªI FUNCÞIONARE

REZERVOR
Rezervorul este o componentã de bazã a sistemului LOVATO, deoarece acesta trebuie sã îndeplineascã anumite
condiþii de securitate. În acest scop, construcþia acestuia este realizatã astfel încât sã reziste la presiuni ridicate de
exploatare, datorate variaþiilor de temperaturã a mediului ambiant. Garanþia rezervorului de gaz este de 10 ani cu
respectarea condiþiilor de exploatare.
Este interzisã umplerea rezervorului la o valoare mai mare de 80% din capacitatea sa. Acest fapt este justificat de
urmãtoarele valori ale presiunii din interiorul rezervorului la diferite temperaturi ale mediului ambiant.

Grad de umplere – pânã la 80%


Temperaturã exterioarã 15° C 38° C 50° C
Procent fazã gazoasã 20 % 14-16 % 9-14 %
Procent fazã lichidã 80 % 86-84 % 91-86 %
Presiune 6,5 bar 12 bar 16,8 bar

Grad de umplere – mai mare de 80%


Temperaturã exterioarã 15° C 50° C
Procent fazã gazoasã 10 % -
Procent fazã lichidã 90 % 100 %
Presiune 6,5 bar valoare periculoasã

Se observã cã la un grad de umplere mai mare de 80%, obþinut la o temperaturã exterioarã de 15° C, la creºterea
temperaturii exterioare la valoarea de 38° C nu mai avem fazã gazoasã în rezervor, cea ce înseamnã cã s-a ajuns la
o situaþie foarte periculoasã, deoarece gazul fiind deja lichefiat, presiunea din rezervor poate depãºi valoarea de 45
bar, fapt ce ar duce la deformarea ºi chiar distrugerea prin explozie a rezervorului.
Dacã se observã deformaþii permanente ale rezervorului de gaz, scurgeri de gaz, înseamnã cã nu au fost respectate
condiþiile de pãstrare ºi utilizare a rezervorului.
Pentru buna pãstrare ºi utilizare a rezervorului, se vor evita ºocurile mecanice aplicate direct rezervorului (lovire cu
corpuri solide), nu se va lucra cu foc deschis în jurul vehiculelor echipate cu instalaþii de gaz decât dupã ce în prealabil
instalaþia a fost golitã în totalitate de gaz. Toate reparaþiile vor fi fãcute numai cu îndeplinirea condiþiilor tehnice specifice
lucrului la instalaþia de gaz ºi în conformitate cu reglementãrile ISCIR.
Rezervorul este montat în compartimentul de bagaje. Prinderea acestuia se face conform figurii urmãtoare.

carcasã multisupapã

rezervor 30°

bridã metalicã plastifiatã


ºurub prindere

ºurub prindere

suport fixare
SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–11

MULTISUPAPÃ
Multisupapa este astfel conceputã încât sã permitã umplerea rezervorului de la staþiile de alimentare LPG precum ºi
extragerea gazului din rezervor necesar funcþionãrii motorului.
O caracteristicã constructivã necesarã securizãrii operaþiei de umplere a rezervorului este aceea de a stopa umplerea
acestuia când nivelul de gaz din rezervor ajunge la valoarea de 80% din capacitatea sa totalã de stocare. Condiþia
necesarã pentru respectarea acestei caracterisitici este poziþionarea corectã a rezervorului astfel încât multisupapa
sã fie înclinatã la 30° faþã de orizontalã.
Multisupapa este prevãzutã cu
- o supapã manualã de închidere (1);
- o supapã limitatoare de debit;
- o supapã de blocare a umplerii la nivelul maxim admis (80% din capacitatea rezervorului);
- o supapã de siguranþã (2);
- un indicator al nivelului de umplere a rezervorului (3).

la electrovalva LPG

1
4

3
de la rezervor

Indicatorul nivelului de umplere a rezervorului este alcãtuit dintr-o scalã gradatã (4) ºi un ac indicator (5) montate
în corpul multisupapei ºi vizibile printr-un ecran transparent de sticlã. Un magnet permanent (6) este montat în corpul
multisupapei, separat de indicatorul nivelului de umplere a rezervorului printr-o diafragmã metalicã (7) ce se constituie
parte integrantã a corpului multisupapei.
Principiul indicãrii nivelului de umplere a rezervorului este cel descris în continuare. Odatã cu creºterea nivelului de gaz
din rezervor, flotorul (8) se ridicã ºi odatã cu el ºi braþul (9) care fiind solidar cu coroana dinþatã (10) duce la rotirea
coroanei dinþate (11). Aceasta fiind solidarã cu magnetul permanent (6) face ca, datoritã câmpului magnetic creat de
acesta, acul indicator (5) sã indice nivelul gazului din rezervor.
15–12 SISTEM DE ALIMENTARE LPG

1
1
5

6
17 14
15
13
16

Secþiunea C-C Secþiunea B-B

12

8
12

D 9

11

Vedere din D

10
SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–13

Supapa manualã de închidere este prezentatã în secþiunea urmãtoare.

Secþiunea A-A

Supapa limitatoare de debit este comandatã de depãºirea peste o limitã stabilitã a debitului de umplere a rezervorului.
Gazul în stare lichidã, care va încãrca rezervorul prin conducta (12), exercitã o forþã de apãsare asupra supapei (13)
ºi tinde sã o împingã spre în jos. Aceastei forþe se opune forþa elasticã exercitate de arcul calibrat la întindere (14). Când
presiunea de alimentare depãºeºte presiunea datoratã forþei elastice a arcului calibrat, supapa (13) se aºeazã pe
scaunul ei ºi blocheazã imediat accesul gazului spre rezervor. Aceastã opþiune constructivã a fost aleasã ca în cazul
spargerii conductei de cupru (12), care ar duce la mãrirea debitului de alimentare cu gaz, sã nu se depãºeascã valoarea
de 6l/minut.
Supapa de blocare a umplerii este comandatã de cãtre ridicarea plutitorului ºi este compusã din supapa (15).
Supapa de siguranþã este necesarã purjãrii gazului din rezervor dacã valoarea presiunii devine periculoasã.
Multisupapa este fixatã în orificiul circular practicat în rezervor cu ajutorul ºuruburilor de fixare. Etanºarea este asiguratã
de garnitura (16).
Pe timpul montãrii multisupapei este interzis a se acþiona asupra tijei flotorului deoarece acest lucru ar avea efecte
asupra funcþionãrii corecte a supapei de blocare a umplerii la limita de 80% din capacitatea rezervorului.

CARCASÃ MULTISUPAPÃ
Carcasa multisupapei are rolul de a etanºa multisupapa pe locul de montare în rezervor. Carcasa este montatã pe
flanºa rezervorului în interiorul cãreia este montatã multisupapa. Pentru etanºare este utilizatã o garniturã toricã.
Capacul carcasei se poate deschide prin rotirea acestuia cu 45° în sens antiorar. Pentru etanºarea îmbinãrii dintre
capacul ºi corpul carcasei se utilizeazã o altã garniturã toricã.
Carcasa multisupapei este prevãzutã cu douã ºtuþuri (1) peste care sunt trecute capetele a douã furtune de ventilare
(2) asigurate cu câte un colier (3). Prin interiorul acestor furtune sunt trecute conductele de cupru (4). Una din conducte
realizeazã legãtura dintre multisupã ºi electrovalva LPG din compartimentul motor, cealaltã realizeazã legãtura dintre
multisupã ºi buºonul de alimentare.

3 2

1 4
15–14 SISTEM DE ALIMENTARE LPG

ELECTROVALVA LPG.
Este o componentã comandatã electromagnetic care realizeazã oprirea alimentãrii cu gaz atunci când motorul este
oprit sau funcþioneazã cu benzinã.
Gazul în stare lichidã trece din rezervor în camera (A) din corpul (1) care este asamblat de corpul (2) cu ajutorul ºurubului
(3). De aici, gazul traverseazã filtrul (4), trece în camera (B) ºi apoi dupã ce traverseazã canalul (C) ajunge în partea
superioarã a electrovalvei LPG. Pentru a trece în canalul (D) este nevoie de acþionarea supapei (5) cu ajutorul
electromagnetului (6).
Când contactul nu este pus sau comutatorul este pe poziþia „benzinã’’, bobina electromagnetului (6) nu este parcursã
de curent electric ºi deci nu este acþionatã supapa (5), care, sub acþiunea arcului (7) închide orificiul spre canalul (D).
La punerea contactului sau când comutatorul este pe poziþia „gaz’’, bobina electromagnetului (6) este parcursã de
curent electric ºi, sub acþiunea forþei electromagnetice, supapa (5) este atrasã spre polul superior (8) al electromagnetului
eliberându-se astfel calea spre canalul (D).
Electrovalva LPG este montatã cu ajutorul unei cleme de fixare în compartimentul motor, în poziþie verticalã cu camera
de decantare în jos. Se va evita montarea electrovalvei în apropierea componentelor care se încãlzesc în timpul
funcþionãrii motorului deoarece acest lucru poate duce la scãderea intensitãþii câmpului magnetic ºi deci la nealimentarea
motorului cu gaz din cauza nedeplasãrii supapei (5).

6
5

C la vaporizator
D

A
de la rezervor

3
SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–15

REDUCÃTOR/VAPORIZATOR.
Reducãtorul/vaporizator este un dispozitiv care realizeazã conversia gazului din fazã lichidã în fazã gazoasã cu
posibilitatea reglãrii presiunii gazului în vederea alimentãrii motorului.
Gazul, din rezervorul instalaþiei, la presiunea de 700-800kPa (stare lichidã), intrã prin orificiul de aliminentare (A) în
prima camerã de reducere a presiunii (B). Aici presiunea gazului scade la aproximativ 0,5 bar. Reducerea presiunii este
obþinutã datoritã acþiunii presiunii gazului asupra membranei (1) prin intermediul pastilei (3) montatã pe pârghia (2),
pastilã care obtureazã orificiul de alimentare (C). Aceastã reducere a presiunii este datã de diferenþa dintre presiunea
din rezervorul de gaz ºi presiunea exercitatã asupra pastilei de plastic de cãtre tandemul arc calibrat (4)-membrana
(1). Dupã cum se ºtie, scãderea bruscã a presiunii unui gaz este însoþitã de scãderea bruscã a temperaturii sale. Pentru
a compensa scãderea temperaturii gazului, apa utilizatã în sistemul de rãcire a motorului este circulatã în camera (D),
care înconjoarã complet camera (B).
Circulaþia gazului din camera (B) spre canalul (F) este controlatã de supapa (10) acþionatã de electromagnetul (11).
Când motorul nu este pornit sau funcþioneazã pe benzinã, bobina electromagnetului nu este alimentatã cu tensiune,
deci neexercitându-se nici o forþã asupra supapei, aceasta etanºeazã canalul (E). La schimbarea alimentãrii pe gaz,
bobina primeºte tensiune ºi supapa (11), sub acþiunea forþei electromagnetice, deschide canalul (E) ºi permite trecerea
gazului prin canalul (F).
Trecând prin canalul (F) gazul trece în a doua camerã de reducere a presiunii (G) care este conectatã la mixerul
instalaþiei. Gazul din aceastã camerã reacþioneazã la vaccum-ul creat de funcþionarea motorului, membrana (5) se
deplaseazã spre interior, permiþând supapei (7) prin intermediul pârghiei (6) sã deschidã orificiul (F). Dacã se realizeazã
o creºtere a valorii absolute a vacuum-ului, acest fapt va duce la mãrirea deplasãrii membranei ºi deci la trecerea unei
cantitãþi mai mari de gaz în camera (G). În caz contrar, dacã valoarea absolutã a vacuum-ului scade, membrana se
va deplasa mai puþin ºi va trece o cantitate mai micã de gaz.
Reglajul debitului de gaz la relanti se regleazã cu ajutorul ºurubului de reglaj (8) prin intermediul arcului calibrat (9) care
va controla debitul de gaz care trece prin canalul (F) cãtre camera (G).

6 8

5
7
G

11
A

D
10

C 3 2 4 B 1 E F
15–16 SISTEM DE ALIMENTARE LPG

MIXER.
Mixerul realizeazã proporþionarea amestecului carburant format din aer ºi gaz în scopul funcþionãrii corespunzãtoare
a motorului. Gazul provenit din reducãtor/vaporizator este aspirat în motor prin efect Venturi (prin orificiile practicate
pe circumferinþa corpului mixerului) datoritã vacuum-ului creat de trecerea aerului spre motor, debitul de gaz fiind direct
proporþional cu viteza de curgere a aerului.
Mixerul este montat pe galeria de admisie în interiorul unei piese de aluminiu.

CONDUCTE DE ÎNALTÃ PRESIUNE.


Sunt proiectate sã reziste la presiuni de pânã la 45 bar. Realizeazã conexiunile dintre
- buºonul de alimentare ºi rezervorul de gaz;
- rezervorul de gaz ºi electrovalva LPG din compartimentul motor;
- electrovalva LPG ºi reducãtor/vaporizator.
Înaintea realizãrii conexiunilor se va realiza traseul conductelor folosind dispozitive speciale de îndoire pentru a evita
apariþia tensiunilor la locurile de îmbinare.
Conducta care face legãtura dintre rezervor ºi electrovalva LPG va fi poziþionatã cât mai departe de conductele gazelor
de evacuare ºi de pãrþile zimþate ale caroseriei. Fixarea acesteia se va face cu ajutorul clemelor de fixare la o distanþã
de maxim 80 cm una de alta. Toate conexiunile supuse vibraþiilor trebuie fixate cu ajutorul unor legãturi elastice.

COMUTATORUL 223.

Acest comutator poate fi utilizat pentru vehiculele dotate cu sistem de alimentare cu injecþie ºi/sau carburator. Blocul
electronic este montat într-u cutie de dimensiuni mici. Aceasta poate fi plasatã într-un loc în care se poate avea uºor
acces.Comutatorul 223 reprezintã un pas superior în evoluþia sistemelor de alimentare cu gaz, în mod special în cea
ce priveºte achiziþionarea semnalului de turaþie necesar alegerii momentului schimbãrii combustibilului necesar
alimentãrii (benzinã-gaz) precum ºi a funcþionãrii întregului sistem la parametrii corespunzãtori. Butonul de comandã
a trecerii pe gaz este încã o realizare foarte importantã.
Caracteristicile sale sunt simple ºi versatile. Acest produs a fost fabricat pentru a echipa sistemele LOVATO din seria
LOV U ºi LOV ECO.
Acest comutator este programat sã lucreze cu indicatorul de nivel LOVATO, dar este programabil ºi adaptabil pentru
indicatoarele de nivel cu rezistenþa 0-95W (standardul olandez). Pentru a lucra cu alte tipuri de indicatoare de nivel este
necesar un adaptor specific.

Comutarea automatã benzinã-gaz.


Reprezintã condiþia de funcþionare pe sistemul de alimentare cu gaz. Pentru a se trece pe gaz se apasã butonul
comutatorului.
Dacã senzorul NTC (coeficientul negativ de temperaturã) este prezent ºi valoarea temperaturii se situeazã sub
valoarea la care este permisã comutarea, atunci led-ul de stare are culoarea roºie.
Dacã senzorul NTC este prezent ºi temperatura a atins valoarea necesarã comutãrii dar valoarea turaþiei este mai micã
decât cea la care este permisã comutarea, atunci led-ul de stare are culoarea portocalie.
Dacã toate condiþiile necesare comutãrii sunt îndeplinite (temperaturã ºi turaþie) atunci led-ul de stare are culoarea
portocalie ºi se aprinde intermitent, în orice altã situaþie acesta nu se aprinde intermitent.
Când condiþiile de comutare sunt îndeplinite ºi turaþia scade, comutatorul realizeazã trecerea alimentãrii pe LPG ºi led-
ul de stare are culoare verde.
În cazul în care motorul se opreºte, cheia aflându-se în contact, comutatorul va închide electrovalvele pentru a evita
eventualele scãpãri de gaz (condiþii de securitate ale vehiculului).
SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–17

Comutarea manualã pe benzinã.


Pentru a comanda funcþionarea pe benzinã:
1. dacã led-ul are culoarea portocalie, se apasã o datã pe buton;
2. dacã led-ul are culoarea verde, se apasã de douã ori pe buton.
În acest caz vehiculul funcþioneazã pe benzinã.
În aceste condiþii supapele de gaz sunt închise. Vehiculul funcþioneazã alimentat cu benzinã ca ºi cum sistemul de
alimentare cu gaz nu ar fi prezent pe vehicul.

Comutarea manualã pe gaz.


Acest mod de funcþionare este obþinut atunci când se dã la cheie ºi se þine apãsat butonul.
Led-ul de stare se aprinde intermitent schimbându-ºi succesiv culoarea (verde ºi roºu).
Acest mod de funcþionare reprezintã doar o soluþie de urgenþã atunci când motorul nu porneºte sau sistemul de
alimentare cu benzinã prezintã un defect.

Indicaþia nivelului de umplere a rezervorului de gaz.


Comutatorul 223 este proiectat ºi ca indicator al nivelului de umplere al rezervorului; pe partea frontalã a comutatorului
sunt alte douã led-uri. Dacã senzorul rezervei de gaz este conectat, indicaþiile celor douã led-uri este urmãtoarea:

Led 1 Led 2 Grad umplere


verde verde 4/4
- verde 3/4
verde - 1/2
roºu verde 1/4
roºu - -

Reglarea semnalului nivelului de umplere trebuie sã se realizeze cu motorul oprit; secvenþa fiind urmãtoarea:
1. se pune contactul (fãrã a porni însã motorul) ºi se aºteaptã pâlpâirea led-ului se stare;
2. se trece contactul pe „OFF”;
3. se apasã pe butonul comutatorului ºi se pune contactul (fãrã a porni însã motorul);
4. se apasã pe buton pânã ce led-ul de stare nu mai pâlpâie;
5. se apasã pe buton pentru a selecta tipul indicatorului;

Indicator Led 1 Led 2


LOVATO - -
0-90 ohmi - verde
0-90 ohmi verde verde
rezervã - roºu
altul verde -

6. se trece contactul pe „OFF”.


Observaþie: dacã nu se observã lipsa oricãrei indicaþii a led-urilor, se poate verifica dacã comutatorul este
alimentat (conductorul verde nu este cuplat la borna +12V de la contact).

Programare.
Comutatorul 223 este presetat pentru comutarea automatã benzinã-gaz.
a) Setarea turaþiei-prag a comutãrii benzinã-gaz la prima pornire a motorului
Când cablajul electric ºi comutatorul sunt conectate ca în figura de la pagina 19, se porneºte motorul ºi se mãreºte
turaþia la valoarea optimã comutãrii (turaþia recomandatã este 2.500 rpm):
1. led-ul de stare trebuie sã aibã culoarea portocalie (dacã este montat senzorul NTC se aºteaptã pânã ce
culoarea led-ului de stare devine portocalie);
15–18 SISTEM DE ALIMENTARE LPG

2. se þine motorul turat la turaþia respectivã cel puþin 5 secunde;


3. dupã 5 secunde se mãreºte turaþia motorului ºi se verificã pâlpâirea led-ului (culoarea fiind tot portocalie),
apoi se lasã turaþia sã scadã pentru a verifica comutarea, dacã led-ul de stare nu pâlpâie se repetã procedura
începând cu punctul 2.
b) Setarea manualã a turaþie-prag pentru comutarea benzinã-gaz
De fiecare datã când este necesarã setarea manualã a turaþiei de comutare se vor respecta urmãtorii paºi:
1. se pune contactul (fãrã a porni însã motorul);
2. se trece contactul pe „OFF”;
3. þinând apãsat butonul comutatorului se porneºte motorul (led-ul de stare pâlpâie ºi are culoarea roºie);
4. þinând apãsat butonul comutatorului se tureazã motorul la turaþia doritã (se recomandã 2.500rpm);
5. cu motorul ajuns la turaþia doritã se elibereazã butonul;
6. pentru a verifica pragul comutãrii, urmãtoarele indicaþii ale led-ului de stare au semnificaþiile date.
portocaliu, fãrã pâlpâire - comutarea nu este permisã
portocaliu, cu pâlpâire - comutarea este permisã
c) Timpul de suprapunere pentru combustibili (benzinã ºi gaz)
Secvenþa de setare este urmãtoarea:
1. se pune contactul (fãrã a se porni însã motorul);
2. se trece contactul pe „OFF”;
3. þinând apãsat butonul comutatorului, se pune contactul;
4. se elibereazã butonul când led-ul pâlpâie ºi se seteazã valoarea timpului de suprapunere
Led1 al indicatorului de nivel - verde roºu - verde
Led1 al indicatorului de nivel - - - verde verde
Timpul corespondent 0 sec. 0,4 sec. 0,6 sec. 0,9 sec. 1,2 sec.
5. se trece contactul pe „OFF”.

Observaþii:
- dacã senzorul NTC (cod 421517) nu este utilizat, conductorul gri se leagã la masã;
- conductorul negru (semnalul de turaþie) poate fi conectat la
1. la conductorul de masã al bobinei de aprindere;
2. la terminalul de semnal dreptunghiular al modulului electronic de comandã, la conectorii de
diagnosticare ºi controlul turaþiei.
- se recomandã conectarea conductorului roºu la poziþia 15 a blocului de pornire ºi conductorul maro la borna
negativã a bateriei;
- este interzisã deplasarea cu vehiculul având rezervorul de benzinã gol, nivelul de umplere recomandat fiind
de cel puþin 1/4 din capacitatea rezervorului pentru ca pompa de benzinã sã funcþioneze corect.
SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–19

SCHEMÃ ELECTRICÃ SISTEM DE ALIMENTARE LPG.


15–20 SISTEM DE ALIMENTARE LPG

Moduri de funcþionare
Existã trei moduri de funcþionare.
a) Modul cu automemorare
Modulul de comandã verificã existenþa semnalului senzorului TPS. Dacã semnalul este prezent atunci modulul de
comandã va þine cont de el, în caz contrar va fi utilizat numai semnalul oferit se senzorul lambda.
b) Modul programãrii cu calculatorul
Toate datele sunt reglate de calculator, modul cu automemorare fiind ignorat.
c) Modul preprogramat
Pentru comanda vehiculului ai cãror parametrii sunt deja cunoscuþi, modulul de comandã poate fi achiziþionat deja
programat de la firma producãtoare OFFICINE LOVATO S.p.a..

Observaþii: Când se cupleazã siguranþa la baterie, modulul de comandã reseteazã motorul pas cu pas, prin
poziþionarea acestuia la jumãtatea cursei. În aceastã fazã, led-ul galben se aprinde, ºi se va interpreta
aprinderea led-urilor (led-ul de stare, led-ul 1, led-ul 2) astfel:
1. led-uri aprinse - modulul de comandã nu are date memorate, fiind gata sã intre în modul cu
automemorare.
2. led-uri stinse - modulul de comandã reþine datele obþinute în modul cu automemorare.
3. led-urile pâlpâie pentru 10 secunde, apoi se sting – modulul de comandã reþine datele obþinute în urma
programãrii cu calculatorul.

Se pot reseta datele din modulul de comandã ºi se poate reveni în modul cu automemorare utilizând o comandã a
calculatorului sau o procedurã manualã.

Procedura manualã de resetare.


Dacã modulul de comandã conþine date, indiferent cã acestea au fost achiziþionate în modul cu automemorare sau în
modul programãrii cu calculatorul, dupã un minut de la conectarea (cuplarea siguranþei pe circuitul de alimentare al
bateriei) modulului de comandã la baterie, led-ul roºu se aprinde timp de un minut dupã care se stinge. Dacã siguranþa
este decuplatã de trei ori atunci când led-ul roºu este aprins, modulul de comandã este resetat. Trebuie respectatã însã
o perioadã de timp de 15 secunde între momentul scoaterii decuplãrii ºi cuplãrii acesteia pentru a avea loc descãrcarea
condensatorilor.
Dacã se decupleazã siguranþa în momentul în care led-ul roºu nu este aprins, procedura de resetare este reluatã de
la început, fiind necesare trei decuplãri ale siguranþei în momentele de timp corespunzãtoare.
Dacã modulul de comandã a fost resetat, toate cele trei led-uri se vor aprinde la urmãtoarea cuplare a siguranþei dupã
resetarea motorului.
Acest fapt reprezintã faptul cã modulul de comandã nu are date memorate ºi este gata pentru trecerea în modul cu
automemorare. Când modulul de comandã nu are date memorate , trebuie verificat dacã senzorul TPS este conectat
ºi cã modulul de comandã face distincþia dintre senzorul TPS ºi senzorul lambda.

Procedura de setare.
a) Dupã realizarea tuturor conexiunilor electrice, inclusiv poziþionarea motorului pas cu pas, umplerea rezervorului cu
gaz, ajustarea finã a turaþiei de relanti cu motorul alimentat pe gaz, se opreºte motorul.
b) Se pune contactul, fãrã a se porni însã motorul, ºi se cupleazã siguranþa modulului LOV-ECO. Cele trei led-uri trebuie
sã fie aprinse. Se aºteaptã pânã când led-urile roºu ºi galben se vor stinge. Când doar led-ul verde ste aprins, se
accelereazã motorul apãsând pedala de acceleraþie la maxim, ºi se aºteaptã pânã când toate led-urile vor începe
sã pâlpâie. La acest moment de timp modulul de comandã primeºte semnal de la senzorul TPS.
c) Se porneºte motorul pe benzinã ( cele trei led-uri vor începe sã pâlpâie simultan) ºi se aºteaptã pânã acestea se
vor stinge.
SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–21

Observaþie: acest tip de modul de comandã este deasemenea capabil sã memoreze un semnal al unui senzor de
oxigen, inversat, cînd cablajul este ataºat în modul DOC 12 (circuit deschis).

Setarea funcþionãrii pe gaz.


a) Se lasã motorul sã funcþioneze cu benzinã pentru cîteva minute pentru a lãsa timp ca senzorul lambda sã funcþioneze
la temperatura de lucru.
b) Se schimbã alimentarea pe gaz ºi se tureazã motorul în intervalul 3000-3500 rpm. Dacã senzorul lambda este foarte
încins avem situaþia în care led-ul galben este aprins iar led-urile verde ºi roºu pâlpâie alternativ. Se accelereazã
ºi se decelereazã de câteva ori ºi se aduce motorul la o turaþie din intervalul 2500-3000 rpm pentru a permite
modulului de comandã sã obþinã poziþia optimã a carburaþiei. În aceste caz, modulul de comandã corecteazã
carburaþia ºi, în acelaºi timp cautã poziþia optimã a motorului pas-cu-pas.
c) Dacã frecvenþa pâlpâirii nu este suficient de ridicatã, sistemul memoreazã carburaþia ºi afiºeazã aceastã condiþie
prin pâlpâirea unuia din cele trei led-uri pentru 5 secunde.

Afiºarea stãrii modulului de comandã.


a) Led-ul galben pâlpâie rapid 5 secunde. Aceastã condiþie indicã faptul cã modulul de comandã a memorat carburaþia
ºi întregul sistem funcþioneazã corect. Din acest moment cele trei led-uri afiºeazã carburaþia vehiculului.
b) Led-ul roºu pâlpâie rapid 5 secunde. Aceastã condiþie indicã faptul cã modulul de comandã a memorat carburaþia,
dar aceasta are tendinþa de îmbogãþire cu gaz ºi motorul funcþioneazã înecat. Este necesarã mãrirea debitului de
aer al amestecului carburant prin mãrirea deschiderii clapetei de acceleraþie sau a diametrului mixerului. Din acest
moment cele trei led-uri afiºeazã carburaþia vehiculului.
c) Led-ul verde pâlpâie rapid 5 secunde. Aceastã condiþie indicã faptul cã modulul de comandã a memorat carburaþia
dar aceasta are tendinþa de sãrãcire în gaz. Este necesarã micºorarea debitului de aer din amestecul carburant prin
reducerea diametrului mixerului Din acest moment cele trei led-uri afiºeazã carburaþia vehiculului.

Observaþie: Dupã modifcarea diametrului mixerului sau a sistemului de alimentare cu combustibil, este necesarã
resetarea modului de comandã urmãrind paºii descriºi la punctul 2. Dacã pe parcursul fazei memorãrii
carburaþiei, led-ul galben rãmâne aprins tot timpul ºi sistemul nu memoreazã carburaþia, este necesarã
mãrirea turaþiei motorului în scopul mãririi frecvenþei pâlpâirii led-urilor roºu ºi galben. Dacã senzorul nu
funcþioneazã corect, este imposibilã obþinerea setãrii.

REGLAJUL LA RELANTI AL VAPORIZATORULUI

Reglajul amestecului carburant la relanti se face urmãrind paºii urmãtori.


1. Se porneºte motorul ºi se aduce la temperatura normalã de lucru (80°C-90°C), dupã care se lasã sã funcþioneze la
relanti;
2. Se conecteazã scanner-ul la conectorul ALDL ºi se urmãreºte variaþia senzorului de oxigen, care trebuie sã oscileze
de la amestec sãrac la amestec bogat ºi invers (100mV-900mV);
3. Se regleazã amestecul aer/gaz pânã ce amestecul devine bogat, dupã care se strânge ºurubul de reglaj pânã ce
senzorul de oxigen începe sã oscileze „bogat-sãrac-bogat”.

Observaþii:
- acest reglaj se va realiza la cel puþin un minut de la trecerea pe alimentarea cu gaz a motorului;
- reglajul este valabil pentru modelele de motoare 1,5L SOHC ºi 1,5L DOHC.
15–22 SISTEM DE ALIMENTARE LPG

CUPLURI DE STRÂNGERE

BUªON ALIMENTARE
ªuruburi prindere - 4N·m ± 2N·m

REZERVOR
Piuliþe prindere bride plastifiate pe suport rezervor M10 15N·m ± 5N·m

MULTISUPAPÃ
ªuruburi fixare multisupapã pe rezervor - - -
Reducþie conductã alimentare LPG de la staþia LPG M14 17,5N·m ± 2N·m

CARCASÃ MULTISUPAPÃ
ªuruburi fixare carcasã multisupapã pe rezervor TBD TBD TBD

ELECTROVALVÃ LPG
ªuruburi fixare electrovalvã pe caroserie - 4N·m ± 2N·m
Reducþie conductã LPG spre vaporizator M10 15N·m ± 2N·m

VAPORIZATOR
ªurub fixare multisupapã pe clema de prindere (SOHC) M8 12N·m ± 4N·m
ªurub fixare clemã de prindere pe caroserie (SOHC) M10 15N·m ± 5N·m
ªuruburi fixare multisupapã pe clema de prindere (DOHC) M8 12N·m ± 4N·m
ªuruburi fixare clemã de prindere pe caroserie (DOHC) M5 4N·m ± 2N·m

MIXER
Piuliþe ºuruburi fixare mixer pe corpul clapetei de acceleraþie M5 4N·m ± 2N·m
Reducþie furtun alimentare de la vaporizator M12 15N·m ± 5N·m

NOTÃ
ªuruburi strângere coliere furtune circuit apã caldã M4 1,2N·m ± 0,5N·m
ªuruburi strângere coliere furtune pe conectori tip „T” M4 1,2N·m ± 0,5N·m
SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–23

PAGINÃ GOALÃ
15–24 SISTEM DE ALIMENTARE LPG

DIAGRAME DE DEFECT

MULTISUPAPÃ
Grad de încãrcare mai mic de 80%
Cauze Mod de rezolvare
Înclinaþie necorespunzãtoare a rezervorului. Se corecteazã înclinarea

Grad de încãrcare mai mare de 80%


Cauze Mod de rezolvare
Înclinaþie necorespunzãtoare a rezervorului. Se corecteazã înclinarea.
Conducta de alimentare obturatã parþial. Se verificã conducta de alimentare.
Presiune de încãrcare mai micã de 10 bar. Se verificã presiunea de alimentare.
Supapa manualã sau multisupapa sunt parþial obturate. Se verificã funcþionarea supapei manuale.
Multisupapã defectã. Se înlocuieºte multisupapa.

Alimentare insuficientã cu gaz


Cauze Mod de rezolvare
Rezervorul de gaz este gol. Se realizeazã umplerea rezervorului.
Presiune scãzutã în rezervorul de gaz. Se verificã presiunea din rezervorul de gaz.
Conducta de aducþiune (din interiorul rezervorului) este Se demonteazã multisupapa ºi de curãþã conducta de
obturatã. aducþiune.
Supapa manualã de închidere a multisupapei este parþial Se verificã deschiderea ºi funcþionarea supapei manuale
obturatã. de închidere.
Multisupapã defectã. Se înlocuieºte multisupapa.

ELECTROVALVA LPG

Debit insuficient de gaz cãtre multisupapã


Cauze Mod de rezolvare
Filtrul electrovalvei este murdar. Se înlocuieºte filtrul.
Conducta de cupru dintre multisupapã ºi electrovalva Se înlocuieºte conducta de cupru.
LPG este obturatã.
Rezervorul de gaz este gol. Se verificã presiunea de alimentare.
Probleme cu multisupapa. Vezi diagrama de defect a multisupapei.
Lipsa tensiunii de alimentare la bornele bobinei Se remediazã circuitul de alimentare al bobinei.
electromagnetului electrovalvei LPG.
Bobina electrovalvei LPG este întreruptã. Se înlocuieºte bobina.

REDUCÃTOR/VAPORIZATOR

Nu furnizeazã gaz
Cauze Mod de rezolvare
Lipsa tensiunii de alimentare la bornele bobinei Se remediazã circuitul de alimentare al bobinei.
vaporizatorului.
Rezervorul de gaz este gol. Se umple rezervorul cu gaz.
SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–25

Furnizeazã prea mult gaz


Cauze Mod de rezolvare
Garnitura de plastic a celei de-a doua camere de reducere Se demonteazã vaporizatorul ºi se verificã garnitura. Se
a presiunii lipseºte, nu etanºeazã corect sau este verificã vaporizatorul.
deterioratã.

Vaporizatorul este îngheþat


Cauze Mod de rezolvare
Nu se realizeazã circulaþia apei calde. Se verificã circulaþia apei calde sau existenþa bulelor de
aer în lichidul de rãcire al motorului.

COMUTATOR 223

Led-urile rãmân aprinse dupã punerea contactului


Cauze Mod de rezolvare
Conductorul roºu (plusul) cau conductorul de masã nu Se verificã circuitul de alimentare (conductoarele roºu ºi
sunt conectate. maro).
Siguranþa nu este cuplatã.
Butonul comutatorului este defect.

Nu preia valoarea turaþiei prag în timpul procedurii de setare


Cauze Mod de rezolvare
Conductorul negru nu este conectat. Se conecteazã conductorul negru.
Conductorul negru este conectat necorespunzãtor. Se conecteazã conductorul negru conform schemei.
Întreruperea conductorului negru fãrã ruperea izolaþiei. Se verificã continuitatea conductorului negru.

Lipsa indicaþiei nivelului de gaz din rezervor


Cauze Mod de rezolvare
Conductorul verde nu este conectat. Se conecteazã conductorul verde.
Întreruperea conductorului verde fãrã ruperea izolaþiei. Se verificã continuitatea conductorului negru.
Butonul comutatorului este defect. Se înlocuieºte butonul comutatorului.
Indicatorul nivelului de gaz (al multisupapei) este defect. Se înlocuieºte indicatorul nivelului de gaz (al multisupapei).

Nu se realizeazã comutarea pe gaz când motorul este rece


Cauze Mod de rezolvare
Senzorul NTC montat pe vaporizator nu atinge Se aºteaptã ca motorul sã se încãlzeascã.
temperatura necesarã transmiterii semnalului necesar
realizãrii comutãrii.

MODUL LOV-ECO

Cele trei led-uri sunt stinse când se cupleazã siguranþa


pentru realizarea procedurii de setare
Cauze Mod de rezolvare

Lipsa tensiunii de alimentare. Se verificã prezenþa tensiunii (+12V) pe conductorul roºu


ºi modul de realizare a conectãrii la masã a conductorului
maro (la borna negativã a bateriei).
15–26 SISTEM DE ALIMENTARE LPG

Nu preia setarea automatã a funcþionãrii pe gaz


Cauze Mod de rezolvare
Modulul LOV-ECO este deja programat. Se urmeazã procedura de resetare a modulului de
comandã.
Modulul LOV-ECO este defect. Se înlocuieºte modulul LOV_ECO.
Lipsa tensiunii de alimentare la comutator (conductorul Se verificã tensiunea pe conductorul albastru dupã ce a
albastru). fost realizatã trecerea pe gaz, se verificã toate conexiunile
(cablajul) comutatorului.
Conductoarele alb ºi galben ale senzorului de oxigen Se verificã conexiunile conform schemelor LOVATO.
sunt incorect conectate.

EMULATOR INJECTOARE

Motorul funcþioneazã în dublã alimentare


Cauze Mod de rezolvare
Lipsa tensiunii de alimentare la emulatorul injectoarelor. Se verificã tensiunea de alimentare la emulator (conductorul
albastru) precum ºi legãtura la masã (conductorul negru).
Emulatorul injectoarelor este defect. Se înlocuieºte emulatorul injectoarelor.

DIFERITE DEFECTE
La decelerare, la apãsarea pedalei de ambreiaj sau de frânã, motorul se opreºte
Cauze Mod de rezolvare
Variaþia densitãþii aerului în galeria de admisie datoritã Se modificã poziþia galeriei de admisie pentru a evita
amestecului sãrac în gaz. intrarea curentului direct în galerie de aer datorat deplasãrii
vehiculului.
Poziþionarea necorespunzãtoare a vaporizatorului. Se monteazã vaporizatorul conform schemei corecte de
amplasare.

Lipsa puterii ºi/sau ezitare la accelerare


Cauze Mod de rezolvare
Setarea incorectã a modulului de comandã LOV-ECO. Se seteazãcorect modulul LOV-ECO.
Prezenþa uleiului în vaporizator. Se curãþã vaporizatorul.
Defect al vaporizatorului. Vezi diagrama de defect a vaporizatorului.
Amestec carburant necorespunzãtor. Se seteazã corect modulul LOV-ECO.

Comutarea nu se realizeazã cu motorul rece


Cauze Mod de rezolvare
Vezi defectul omolog de la Comutatorul 223. Vezi defectul omolog de la Comutatorul 223.

Multisupapa permite umplerea rezervorului sub limita de 80%


Cauze Mod de rezolvare
Vezi defectul omolog de la multisupapã. Vezi defectul omolog de la multisupapã.

Multisupapa permite umplerea rezervorului peste limita de 80%


Cauze Mod de rezolvare
Vezi defectul omolog de la multisupapã. Vezi defectul omolog de la multisupapã.
SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–27

Consum ridicat de combustibil


Cauze Mod de rezolvare
Setarea incorectã a modulului LOV-ECO. Se verificã setarea modulului LOV-ECO.
Vaporizatorul este murdar de ulei sau alte lichide. Se verificã vaporizatorul.

Flãcãri în galeria de admisie


Cauze Mod de rezolvare
Bujiile ºi fiºele de înaltã tensiune sunt uzate. Se înlocuiesc piesele uzate.
Amestec sãrac în gaz. Se verificã ºi se seteazã corect modulul LOV-ECO.
Vaporizatorul furnizeazã un debit scãzut de gaz. Vezi defectele în cazurile de debit scãzut de gaz pentru
multisupapã, electrovalva LPG ºi vaporizator.
15–28 SISTEM DE ALIMENTARE LPG

SCHEME ELECTRICE

CONECTORII ªI LOCALIZAREA PUNERILOR LA MASÃ.

CABLAJ FAÞÃ

X42

CABLAJ FI

CABLAJ
MOTOR

CABLAJ I.P. CONECTOR ECM


ALDL
RELEU GENERAL
ÎNCHIDERE UªI

CABLAJ PODEA

6
CABLAJ REZERVOR BENZINÃ

SP SP

DESCHIDERE AUTOMATÃ
PORTBAGAJ

ANT DEZABURIRE

CABLAJ SPATE

CABLAJ DE CAPÃT SPATE


SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–29

DESCRIERE CONECTORI

X2 Conector pentru IP ºi cablajul de faþã (14 pini)


X2A Conector pentru IP ºi cablajul de faþã (7 pini)
X3 Conector pentru IP ºi cablajul de motor (14 pini)
X4 Conector pentru IP ºi cablajul FI (14 pini)
X4A Conector pentru IP ºì cablajul FI (6 pini)
X4B Conector pentru IP ºi cablajul FI (2 pini)
X42 Conector pentru FI ºi cablaj faþã (4 pini)
X5 Conector pentru IP ºi cablajul de podea (20 pini)
X5A Conector pentru IP ºi cablajul de podea (10 pini)
X61 Conector pentru cablajul de podea pentru uºã faþã-stînga (14 pini)
X62 Conector pentru cablajul de podea pentru uºã faþã-dreapta (14 pini)
X63 Connector pentru cablajul de podea pentru uºã spate-stînga (7 pini)
X64 Connctor pentru cablajul de podea pentru uºã spate-dreapta (7 pini)
X7 Conector pentru cablajul IP ºi ABS (6 pini)
X8 Conector pentru cablajul de faþã ºi de spate (14 pini)
X81 Conector pentru cablajul de spate ºi de capãt spate (2 pini)
X11A Conector pentru cablajul IP ºì tabloul de bord (16 pini)
X11B Conector pentru cablajul IP ºi tabloul de bord (12 pini)
X12 Conector pentru IP ºi cablajul consolei centrale (5 pini)
X14 Conector pentru IP ºi sistemul audio (13 pini)

* Abrevieri
IP: Tablou de bord
FI: Injecþie de combustibil

LOCALIZARE PUNERI LA MASÃ

1: În centrul coloanei de direcþie


2: La borna bateriei
4: La ºurub de fixare starter
5: În portbagaj
6: Sub scaunul ºoferului
B: Masa caroseriei (pãrþile caroseriei sînt legate direct la masa vehiculului)
15–30 SISTEM DE ALIMENTARE LPG

ASPECTUL CONECTORILOR

CONECTOR X2A CONECTOR X2, X3 CONECTOR X42


CONECTOR X4
(REFERINÞÃ CABLAJ I.P) (REFERINÞÃ CABLAJ I.P.)

CONECTOR COMUTATOR P/N CHEIE CONTACT CONECTOR X12


CONECTORUL X4A

BOBINA DE DISTRIBUITORUL
APRINDERE
CONECTOR ECM

INJECTOR CONECTOR
CONECTOR CONECTOR SENZOR CONECTOR CONECTOR
SENZOR TEMP.
SENZOR MAP POZIÞIE PEDALÃ CONTROL AER SENZOR DE
LICHID RÃCIRE
ACCELERAÞIE RELANTI OXIGEN

CONECTOR X9 CONECTOR ALDL POMPA DE RELEU


CONECTOR ELECTROVALVÃ
BENZINÃ POMPÃ DE
CONTACT FRÎNÃ T.C.C.
BENZINÃ

CONECTOR ECM BOBINA DE


APRINDERE CONECTOR X5A

CONECTOR CABLAJ PERNÃ


PROTECÞIE CU AER
SISTEM ALARMÃ
SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–31

AER CONDIÞIONAT, VENTILATOR ELECTRIC, MOTOR VENTILAÞIE CLIMATIZARE.

K11 RELEU VENTILATOR ELECTRIC - VITEZÃ MARE R8 REZISTENÞÃ VENTILATOR ELECTRIC


K12 RELEU VENTILATOR ELECTRIC - VITEZÃ MICÃ R9 REZISTENÞÃ MOTOR VENTILAÞIE
k13 RELEU COMPRESOR AER CONDIÞIONAT S32 CONTACTOR TEMPERATURÃ RADIATOR
K14 RELEU MOTOR VENTILAÞIE - VITEZÃ MARE S35 COMUTATOR CONTROL AER CONDIÞIONAT
M17 VENTILATOR ELECTRIC - AUXILIAR V1 DIODÃ
M18 VENTILATOR ELECTRIC Y6 COMPRESOR A/C
M19 MOTOR VENTILAÞIE CLIMATIZARE
15–32 SISTEM DE ALIMENTARE LPG

INJECTOR, VSS, CTS, MAP, TPS, MAT, COMUTATOR CIFRÃ OCTANICÃ, SENZOR OXIGEN, VALVA
IAC, MASA ECM, ALIMENTARE ECM.

K1 MODUL ECM P5 SENZOR OXIGEN (TIP FÃRÃ PLUMB)


M2 VALVÃ CONTROL AER RELANTI P6 SENZOR TEMPERATURÃ AER GALERIE DE
P1 SENZOR VITEZÃ ADMISIE
P2 SENZOR TEMPERATURÃ AER RÃCIRE P7 SENZOR AER CONDIÞIONAT
P3 SENZOR PRESIUNE AER GALERIE DE ADMISIE P8 SENZOR POZIÞIE ARBORE COTIT
P4 SENZOR POZIÞIE CLAPETÃ ACCELERAÞIE Y3 INJECTORUL
SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–33

CONTACT CHEIE, ELECTROMOTOR PORNIRE, ALTERNATOR, CIRCUIT DE APRINDERE.

G1 BATERIE S1 CONTACT CHEIE


G2 ALTERNATOR S2 COMUTATOR P/N (TRANSMISIE AUTOMATÃ)
L1 BOBINÃ DE APRINDERE Y1 MODUL DE APRINDERE
M1 MOTOR DE PORNIRE Y2 DISTRIBUITOR
15–34 SISTEM DE ALIMENTARE LPG

MARTOR „REPARARE URGENTÃ MOTOR”, ELECTROVALVÃ TCC, POMPÃ BENZINÃ, ALDL,


COMUTATOR P/N.

E1 MARTOR „REPARARE URGENTÃ MOTOR” S4 CONTACTOR PRESIUNE ULEI (CU FUNCÞIE DE


K1 MODUL ECM ÎNTRERUPERE)
K2 RELEU POMPÃ BENZINÃ X1 CONECTOR ALDL
M3 MOTOR POMPÃ BENZINÃ X2 CONECTOR TESTER POMPÃ DE BENZINÃ
S2 COMUTATOR P/N Y4 ELECTROVALVÃ TCC (TRANSMISIE AUTOMATÃ)
S3 CONTACTOR FRÂNÃ
SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–35

CABLAJ TABLOU DE BORD.


E35 MARTOR AVERTIZARE ABS E46 MARTOR SEMNALIZARE– DREAPTA
E36 MARTOR AVERTIZARE COMBUSTIBIL E47 LAMPÃ ILUMINARE TABLOU DE BORD
E37 MARTOR AVERTIZARE PRESIUNE ULEI H6 TABLOU DE BORD
E38 MARTOR INDICATOR ”SES” H7 VITEZOMETRU
E39 MARTOR AVERTIZARE LICHID FRÎNÃ DE MÎNÃ H8 TUROMETRU
E40 FAZÃ LUMINI H9 INDICATOR NIVEL COMBUSTIBIL
E41 MARTOR AVERTIZARE ÎNCÃRCARE BATERIE H10 TERMOMETRU MOTOR
E42 MARTOR AVERTIZARE LICHID DE SPÃLARE R4 SENZOR NIVEL LICHID SPÃLARE
E43 MARTOR SEMNALIZARE – STÎNGA R5 SENZOR TEMPERATURÃ MOTOR
E44 MARTOR AVERTIZARE UªE DESCHISÃ R6 SONDÃ REZERVOR BENZINÃ
E45 MARTOR AVERTIZARE CENTURI DE S29 SENZOR NIVEL LICHID FRÎNÃ
SIGURANÞÃ S30 CONTACTOR FRÎNÃ DE MÎNÃ
R7 CONTACTOR AVERTIZARE DEPêIRE VITEZÃ

94