Sunteți pe pagina 1din 5

Studiul proceselor de ciocnire

Scopul lucr!rii - studiul ciocnirilor centrale de tip elastic !i plastic; - verificarea teoremei de conservare a impulsului ntr-o ciocnire plastic"; - verificarea teoremei de conservare a impulsului ntr-o ciocnire elastic". Considera"ii teoretice Ciocnirile sunt fenomene, n general de scurt" durat", n decursul c"rora dou" sau mai multe corpuri schimb" ntre ele impuls !i energie. Acest schimb poate avea loc fie prin contact fizic, fie prin intermediul cmpului. Clasificarea ciocnirilor se poate face dup" mai multe criterii. Astfel putem avea: 1. n func#ie de energia de reac#ie, Q = Ecf - Eci, ciocniri de spe!a I dac" (Q < 0, adic" dac" Ecf < Eci), sau ciocniri de spe#a a II-a dac" Q > 0, dac" Ecf < Eci. Un exemplu limit" de ciocnire de spe#a I este ciocnirea perfect inelastic" sau plastic". Ciocnirile de spe#a I sunt endoenergetice, iar cele de specia a II - exoenergetice). Dac" Q = 0, atunci ciocnirea este perfect elastic" (energia intern" se conserv"); 2. ciocniri binare (se ciocnesc doar dou" corpuri) sau multiple; 3. ciocniri centrale (dreptele suport ale impulsurilor corpurilor ce se ciocnesc coincid) sau oblice n caz contar; 4. ciocniri directe sau inverse (explozia este inversul unei ciocniri perfect plastice). n cele ce urmeaz" vom folosi modelul sferelor elastice: corpurile sunt asimilate cu ni!te sfere ntre care nu exist" interac#iune ct acestea nu sunt n contact. Procesele de ciocnire sunt guvernate de cele dou" legi de conservare: r r r r' (1) (legea de conservare a impulsului) p1 + p2 = p1' + p2
p12 p2 p '2 p '2 + 2 + U = 1 + 2 + U ' (2) (legea de conservare a energiei totale), 2m1 2m2 2m1 2m2 r r unde p1 !i p2 sunt impulsul primului, respectiv, celui de-al doilea corp nainte de ciocnire,
r' r' p12 m1v12 iar p1 !i p2 sunt impulsurile dup" ciocnire, este energia cinetica a primului corp = 2m1 2

nainte de ciocnire,

2 p2 m v2 = 2 2 este energia cinetica a celui de-al doilea corp nainte de 2m2 2

ciocnire, U este energia intern" a sistemului format din cele dou" corpuri nainte de ciocnire,

'2 p1'2 p2 , !i U' sunt, respectiv, energia cinetic" a primului corp, energia cinetic" a celui de2m1 2m2

al doilea corp !i energia intern" a sistemului dup" ciocnire. Impulsul total al sistemului r r r r r r' nainte de ciocnire este p = p1 + p2 , impulsul dup" ciocnire este p ' = p1' + p2 , energia cinetic" a sistemului inainte de ciocnire - Eci = dup" ciocnire este Ecf = = - (U' - U) = - #U Ciocnirea central! perfect elastic! Legea conserv"rii impulsului se aplic", de exemplu, n cazul a dou" corpuri care se deplaseaz" pe o ax" orizontal", dac" nu exist" frecare. Ciocnirea este perfect elastic" dac" energia cinetic" a sistemului de corpuri se conserv" la ciocnire.
r m1v1 r m2v2

p12 p2 + 2 , iar energia cinetic" a sistemului 2m1 2m2

'2 p1'2 p2 . Astfel, energia de reac#ie Q se poate scrie: Q = Ecf - Eci + 2m1 2m2

r m1v1'

r m2 v2'

Fig. 1. Consider"m cazul ciocnirii unidimensionale !i scriem cele dou" legi de conservare (ale impulsului !i energiei cinetice):
' m1v1 + m2 v2 = m1v1' + m2 v2
2 m1v12 m2 v2 m v '2 m v '2 + = 11 + 2 2 . 2 2 2 2
' Rezolvnd acest sistem de ecua#ii cu dou" necunoscute (vitezele dup" ciocnire, v1' !i v2 ),

ob#inem:

v1' = 2
Discu!ie:

m1v1 + m2 v2 ! v1 !i m1 + m2

' v2 =2

m1v1 + m2 v2 ! v2 . m1 + m2

Dac" corpul 2 este n repaus, v2 = 0, vitezele dup" ciocnire sunt

v1' =

m1 ! m2 2m1 ' v1 !i v2 = v1 . (3,4) m1 + m2 m1 + m2

Pentru ca ciocnirea s" se produc", trebuie ca primul corp, de mas" m1, s" aib" viteza mai mare dect cea a corpului de mas" m2.

Ciocnirea central! plastic!


r m1v1 r m2v2

m1 + m2

r u

Fig. 2 Aici putem scrie:

r r r m1v1 + m2 v2 = (m1 + m2 )u , unde u este viteza sistemului format din cele dou" corpuri dup"
r r r m1v1 + m2 v2 ciocnire. Rezult" c" u = , ns" - mi!carea fiind unidimensional" - se poate scrie : m1 + m2 u= m1v1 + m2 v2 (5). m1 + m2

Descrierea instala"iei experimentale #i a modului de lucru Instala#ia experimental" con#ine o !in" orizontal" din aluminiu, pe care pot culisa u!or dou" c"rucioare prev"zute, fiecare, cu cte un obturator (colorat cu galben n Fig. 2 !i notate O1, respectiv O2). Acesta va ntrerupe fascicolul de lumin", pentru scurt timp, pe durata mi!c"rii, la trecerea sa celor dou" por#i optice P1 !i P2 montate pe parte lateral" a !inei. Por#ile

O2 P1 O1 P2

Interfata Leybold (CassyLab)

Interfa#a USB a calculatorului

Fig. 2 optice sunt cuplate la interfa#a CassyLab, care asigur" interfa#area cu calculatorul electronic, cu ajutorul c"ruia sunt m"surate automat m"rimile de interes din acest experiment. De exemplu, vitezele c"rucioarelor (nainte !i dup" ciocnire) sunt m"surate cunoscnd l"#imea lamelelor obturator (l = 5 mm) !i timpul ct acestea obtureaz" fascicolul de lumin" al por#ii optice: v1,2 = l/t1,2, respectiv v1,2 = l/t1,2. Experimentul ncepe prin a plasa cele dou" por#i optice, n a!a fel nct obturatorul fiec"rui c"rucior s" poat" trece liber prin fanta por#ii optice, f"r" a o atinge. Pozi#ia acestora

se va stabili n a! afel, nct ciocnirea s" aib" loc n spa#iul dintre ele. Se conecteaz" cele dou" por#i optice la cele dou" intr"ri ale interfe#ei CassyLab, a!a cum este prezentat n Fig. 2. n continuare, se ncarc" din directorul /Desktop programul CassyLab_ciocniri. Odat" lansat acest program, se stabilesc m"rimile de interes care urmeaz" a fi afi!ate: vitezele c"rucioarelor (nainte, respectiv dup" ciocnire), impulsurile acestora, energia cinetic" ini#ial" !i final", respective pierderea de energie cinetic", !Ec, pe durata ciocnirii. Experimentul propriu-zis const" n urm"toarele: 1. M"surarea maselor celor dou" c"rucioare, precum !i a masei adi#ionale ce se poate ata!a unuia dintre ele. 2. Verificarea pozi#iei corecte a lamelei (lamelelor-arc) montate pentru a asigura ciocnirea elastic" a c"rucioarelor. 3. A!ezarea unui c"rucior (m2) intr-o pozi#ie convenabil" n intervalul dintre cele dou" por#i optice (v2 = 0). 4. Lansarea programului care asigur" m"surarea vitezelor, impulsurilor !i energiei cinetice ale c"rucioarelor, nainte !i dup" ciocnire (ap"sa#i tasta F9, sau faceti click pe iconi#a pe care este desenat un semn de cronometru din meniul programului). 5. Imprimarea unui impuls ini#ial primului corp (m1). Se urm"re!te atent desf"!urarea procesului de ciocnire elastic" !i trecerea c"ruciorului (c"rucioarelor) prin dreptul por#ilor optice, moment n care se m"soar" automat vitezele lor instantanee. 6. Se ntocme!te un table n care se trec valorile m"rimilor m"surate. 7. Se verific" dac" se respect" legea conserv"rii impulsului si legea conserv"rii energiei, n limitele erorilor experimentale. 8. Se discut" sursele de erori !i se discut" cauzele apari#iei unor pierderi de energie n procesul de ciocnire. Se repet" experimentul, n condi#iile n care corpului 2 i se imprim", de asemenea, o vitez" ini#ial" (n acela!i sens !i n sens contrar lui v1). Se verific" respectarea legilor de conservare a impulsului !i energiei sistemului de c"rucioare. ntr-un al 3-lea experiment se va modifica masa unuia dintre c"rucioare, prin nc"rcarea sa cu o mas" adi#ional" (o plac" rectangular" din alam") !i se vor parcurge pa!ii 4-8 men#iona#i anterior. n cel de-al 4-lea experiment se verific" legea conserv"rii impulsului ntr-o ciocnire plastic". n acest caz se demonteaz" cele dou" resorturi-lam", cele dou" c"rucioare urmnd s" r"mn" mpreun" dup" ciocnire, prin folosirea unui sistem care asigur" cuplarea lor mpreun". Se va m"sura, de asemenea, piederea de energie prin ciocnire.
4

La terminarea celor 4 experimente, se va verifica concordan#a dintre datele m"surate experimental (impulsuri, energii, pierderi de energie mecanic") !i cele ce rezult" prin calcul, pornind de la valorile ini#iale ale impulsurilor !i #innd cont de rela#iile (3-5).