Sunteți pe pagina 1din 10

- MTNTSTERUL ROMANTA EDUCAT|ET, CERCETARil 5t tNOVARil UNTVERS|TATEA DEMDtCrNA "rULrUHATIEGANU'CLUJ-NApOCA $r FARMACTE

PRORECTORAT MANAGEMENT DEZVOLTARE ACADEMICA


40A012 Cluj-Napoca, RomAn ia Str.Victor Babegnr.8 +40264 406838 tel.:+40 264 597256, fax: +40 264 597257,+4A_164 407452 e-mai l: prorectofatm?f agment@u mfcluj.ro www.umfcluj.ro

UMF

U N IV E R S ITATEA DE urotcrttA $rFARM AcI E tuLtu H A TTEG ANU CLUJ-NAPOCA

ixvATAuANr LTNTAR
MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE MOA$E $I ASISTENTIMEDICALI LABORATOR CLINIC BALNE O BIZIO KINETO TERAPIE RADIOLOGIE - IMAGISTICA TEHNICA UENTARA NUTRITIE $I DIETETICA
SEMESTRUL I 03 octombrie 2011-23 decembrie20Il - activitatedidactic[ (12 sdptdm6ni) 24 decembne 201I - 08 ianuarie2012: vacanfi de Crdciun(2 saptdm0ni) 09 ianuarie2012- 20 ranuaie 2012: activitatedidacticd(2 siptdmdni) (4 sdptdmdni) 2l tanuarie2012- 17 februane2012: sesiune de examene 18 februarie2012- 26 februarie2012: vacantdde iarni (o sdptdmdnd) ANII I _ ilI ANIII_V ANII I _ IV ANIII-II ANULI_il ANULI_II ANULI_il ANIII_II ANUL I. il

SEMESTRUL II +1 sdptdmdnd 27 februane2012- 08 iunie 2012: activitatedidacticd(14 sdptdmdni vacanlade Pagti; 16 - 22 aprilie 2012) (4 slptlmdni) 09 iunie 2012- 06 iulie 2012 : sesiune de examene xx* 09 iulie zAn- 03 august 2012: practici de vard( 4 sdptdmAni) 04 august 2012- 30 septembrie 2012-- vacanta de vard 01 octombrie2012: inceputulanului universitar **?knumirul de slptimfini de practici estediferit pentru fiecare an de studiu gi specialitate

03 septembrie2012- 07 septembrie2012- sesiune de exameneToamni I 17 septembrie2012- 2l septemb rie 2012: sesiune de exameneToamn{ ,II

1F-.a
t Zt'-

MEDICINA ANII IV - V (modular 36 siptimflni, din care 30 siptimffni activitate didactici gi 6 siptimini perioadi de examinarecumulate) didacticd(8 sdptam6ni) Modul I - 03 octombrre2011-25 noiembrie 201I : activrtate (o sdptdm6nd) de examene e 201I : sesiune 28 noiembne 2011 - 04 decembri Modul II - 05 decembrie20ll - 03 februarie2012: activitatedidacticd(7 sdptdmAni) 2011 - 06 ianuarie2012: vacantdde Crdciun(2 saptdmAni) 24 decembrie (2 siptdmdni) de examene 06 februarie 2012- 19 februane 2012: sesiune 20 februarte2012 - 26 februarie 2012 : vacanldde iarna (o sdptdmdnd)

SEMESTRUL II Modul III - 27 februarie2012- 13 aprilie2012 : activitatedidactic1(7 sdptdmdni) 16 aprilie 2012 - 20 aprilie 2012: vacanlade Pagti(1 sdptdm6n[ ) (2 sdptdmini) de examene 23 aprilie 2012 - 04 mai 2012: sesiune Modul IV - 07 mai 2012- 29 iunie 2012: activitatedidacticd(8 sdptdmini) (o sdptdmdnd) de examene 02 iulie 2012- 06 iulie 2012: sesiune 09 iulie 2010- 27 iulie 2012: practic[ de vard ( 3 sdptam6ni) ToamnI I de examene 03 septembrie2012- 09 septembrie2Dl2: sesiune Toamni II de examene L7 septembrie2012- 23 septembrie2012: sesiune

MEDICINA ANUL VI (modular 36 siptimflni, din care 28 siptimffni activitate didactici gi 8 siptimflni perioadi de examinarecumulate) didacticd(7 sdpt6m0ni) Modul I - 03 octombrie20ll- 18 noiembrie20ll - activrtate de examene(2 sdptdm0ni) e 201I : sesiune 2l noiembrie201| - 02 decembri didacticd(7sdptim0ni) Modul II - 05 decembrie2All - 03 februarie2012: activitate de Crdciun(2 siptdm6ni) 2011 - 06 ianuarie2012: vacan(d 24 decembrie (2 sdptdmdni) de examene 06 februarie 2012- 17 februarie2012 : sesiune 20 februarre2012- 26 februarie 2012 : vacantdde iarnd (o sdptdmdnd) Modul III-27 februarie2012- 13 aprilie 2012 : activitatedidacticd(7 sdptdmdni) 16 aprilie 2012 - 20 aprilie 2012: vacantade Pagti( 1 sdptdmdnd ) (2 sdptdm6ni) de examene 23 apfiIie2012- 04 mai 2012: sesiune (7 siptdmdni) didactica Modul IV - 07 mar2012-22 iunie 2012: activitate (2 siptdm6ni) de examene 25 iunie 2012- 06 iulie 2012: sesiune
, .

.,r':{f,;,1,:..=" ;t''.: .',.


':i't' \

it' '

de vard e 2012: vacanta 07 iulie 2012- 02 septembri de exameneToamni I 09 iulie 2012- 13 iulie 2012: sesiune de exameneToamni II iulie 2012: sesiune L6 iulie 2012-_20 examenuluide licenlf ne 2072- susfinerea Septemb Octombrie 2012:inmdnarea diplomelorpentru absolven{iicetdfenistrdini

BALNEO-FIZIOKINETOTERAPIE SEMESTRUL I

ANUL III (liniar)

: didacticd(12 s[ptdmAni) 03 octombne20ll-23 decembrie20ll activitate 201I - 0g ianuarie z0r2: vacanfdde crdciun (2 siptdmdni) 24decembrie e 20lZ - ZOianuarie2012: activitatedidacticd(2 sdptdmini) 09 ianuari (4 sdpt[mdni) de examene 2012- 17 februarie2012: sesiune 2l ranuane l g febru ane 20!2 - 26 februarie 2012- vacantdde iarn[ (o siptdmdni) SEMESTRUL II +1 septdm6nd didacticd(14sdptdmAni 27 februarte2012-)giunie Z0l2: activitate vacan\adePagti; 16 - 22 aprilie 2012) (4 s[pt5mdni) de examene 0g iunie 2012-06 iulie 2012 : sesiune de exameneToamni I 09 iulie 2012- 13 iulie 2012: sesiune de exameneToamni II 16 iulie 2012-20 iulie 2012: sesiune examenuluide licen!6 Septembie 2012- suslinerea diplomelorpentru absolvenliicetileni strdini ie 2012: inmanarea Octombr

MOA$E $I ASISTENTI MEDICALI ANUL IV (liniar) SEMESTRUL I e 201I : activitatedidacticd(12 sdptdtmdni) ne 20Il- 23 decembri 03 octomb de Crdciun(2 sdptlmAni) 2011- 08 ianuarie2012- vacan(5 24 decembrie 09 ianuarie 2012- Z0 ianuarie 2012- activitate didacticd'(2 sdptdm6ni) (4 sdpt[mdni) de examene e 2012: sesiune 2l ianuane2012- 17 februari 1g febru ariez0lz - 26 februarie20tz - vacan![ de iarnd (o sdptdmAnd)

SEMESTRUL II - 08 iunie 2012: activitatedidacticd(14 sdptdmAni +1 sdptdm6nd 27 februarie2012 vacanfade Paqti; 16 - 22 aprilie 2012) (4 sdptdmdni) de examene 09 iunie 2012- 06 iulie 2012 : sesiune de exameneToamni I 09 iulie 2012- 13 iulie 2012: sesiune de exameneToamni II 16 iulie 2012- 20 iulie 2012: sesiune de licenfi examenului rie 2012- suslinerea Septemb diplomelorpentru absolvenfiicetileni strdini e 2012: inmdnarea Octombri

RADIOLOGIE - IMAGISTICA ANUL III (liniar) e 201I : activitatedidacticd(I2 sdptdm0ni) 03 octombne20Il- 23 decembri 24decembie2011- 08 ianuarie2012: vacantdde Crdciun(2 saptdmdni) e 2012- 20 ianuarie2012: activitatedidacticd(2 siptdm6ni) 09 ianuari (4 sdptdm6ni) de examene 2l ianuane2012- 17 februane2012: sesiune 1Bfebruarie2012- 26 februarie2012: vacantdde iarnl (o sdptdmitnd)

SEMESTRUL II - 08 iunie 2012: activitatedidactic|(14 sdptdmdni +l sdptdmdnd 27 februarte2012 de Pagti; 16 - 22 aprilie 2012) vacan[a (4 siptdm6ni) de examene 09 iunie 2012- 06 iulie 2012 : sesiune de exameneToamni I 09 iulie 2012- 13 iulie 2012: sesiune de exameneToamni II 16 iulie 2012- 20 iulie 2012: sesiune de licenfd 2012- sus{inerea examenului Septembrie diplomelorpentru absolven{iicetdlenistrdini Octombri e 2012: inmdnarea

LABORATOR CLINIC ANUL III (liniar) 03 octombne20II- 23 decembrie2011: activitatedidacticd(12 sdptdm0ni) de Crdciun(2 sdptimdni) 24decembrie 201I - 08 ianuane2012: vacantd 09 ianuane2012- 20 ianuarie2012- activitatedidacticd(2 sdptdmdni) (4 sdptdmdni) de examene e 2012: sesiune 2l ianuane2012- 17 februari 18 februarie2012- 26 februarie2012: vacan{i de iarnd (o siptdmdnd)

SEMESTRUL II 20t2 - 08 iunie 2012: activitatedidacticd(14 sdptlmdni+1 siptdm6nd 27 februarre vacan\a de Pagti; 16 - 22 aprilie 2012) (4 siptdmdni) de examene 09 iunie 2012- 06 iulie 2012 : sesiune de exameneToamnI I 09 iulie 2012- 13 iulie 2012: sesiune de exameneToamni II 16 iulie 2012 -20 iulie 2012: sesiune de licenfd examenului ie 2012- susfinerea Septemb Octombrie2012: inndnareadiplomelorpentru absolven{iicetdlenistrdini

MEDICINA DENTARA ANUL VI (liniar) SEMESTRUL I e 201I : activitatedidactici (12 sdptdmdni) 03 octombie 20ll- 23 decembri 201I - 08 ianuarie2012: vacan{i de Criciun (2 sdptimdni) 24 decembne 09 ianuaie 2012- 20 ianuarie2012: activitatedidacticd(2 sdptdmdni) (4 sdpt[mdni) 2012: sesiune de examene 2l ianuarie2012- 17 februarre 18 februarie2012- 26 februane2012: vacanldde iarn[ (o sdptdmdna)

SEMESTRUL II - 08 iunie 2012: activitatedidacticd(14 sdptdmdni +1 sdptdmdnd 27 februarte2012 vacanta de Paqti; 16 - 22 aprilie 2012) (3 sdptdmdni) de examene 09 iunie 2012- 29 iunie 2012 : sesiune de licenfd 02 iulie 2012-3 1 iunie 2012- pregdtireaexamenului de restanfeToamni I 02 iulie 2012- 08 iulie 2012: sesiune de restan{eToamni II 09 iulie 2012- 15 iulie 2012= sesiune de vard 01 august2012- 31 august2012: vacarrtd examenuluide licen!6 e 2012: pregdtireagi sus{inerea 2012- 28 septembri 03 septembrie diplomelorpentru absolvenliicetlfeni striini octombri e 2012- inmdnarea

TEHNICA DENTARA ANUL III (liniar) SEMESTRUL I 03 octombne20ll- 23 decembrie2011 : activitatedidacticd(12 sdptdm6ni) 2011 - 08 ianuarie2012: vacan\d de Crdciun(2 sdptdm0ni) 24 decembne 09 ianuane2012- 20 ianuarie2012- activitatedidacticd(2 sdptdmdni) (4 s[ptdmdni) de examene 2l ianuane2012- 17 februarie2012: sesiune de iarnd(o sdptdmAnd) 18 februarie2012- 26 februarie2012: vacan\d

SEMESTRUL II - 08 iunie 2012: activitatedidactici (14 sdptimdni+1 sdptdm6nd 27 februarre2012 vacanta de Paqti; 16 - 22 aprilie 2012) (3 sdptdm6ni) de examene 09 iunie 2012- 29 iunie 2012 : sesiune 02 iulie 2012- 13 iulie 2012 :pregatirea examenuluide licenta de restanfeI 02 iulie 2012-06 iulie 2012: sesiune de restanfeII 09 iulie 2012- 13 iulie 2012: sesiune l6 iulie 2012- 20 iulie 2012 : examen de licenfd Octombrie 2012: inrndnarea diplomelorpentru absolvenfiicet[feni strdini

FARMACIE ANUL V (liniar) SEMESTRUL I 03 octombne20ll- 23 decembri e 2011 : activitatedidacticd(12 sdptdm6ni) 24 decembie 201I - 08 ianuarie2012: vacan!6 de Crlciun (2 sdptdmdni) 09 ianuarie2012- 20 ianuarie2012: activitatedidacticd(2 sdptdm6ni) (4 siptdmdni) 21 iamtarie2012- 17 februane2012: sesiune de examene 20 februarie2012- 26 februarie2012: vacanldde iarnd (o sdptdmdnd) SEMESTRUL II 27 februarie2012 - 24 august2012--stagiu in farmacie 26 sdptdmAni (1 sdptdmdndvacan{a de Pagti;16 - 22 aprilie 2012) (1 sdptdmina) 09 iunie 2012- 15 iunie 2012: sesiune de examene 25 iunie 2012- 0liulie 2012 : sesiune de restan{eI ( I siptimffnl) 02 iulie 2012- 06 iulie 2012 : sesiunede restanfe II (1 siptimfini) 10 septembri 2012: sus{inerea examenuluide licentl e 2012- 14 septembne octombrie2012- inm0narea diplomelorpentru absolven{iicetdfenistrdini

NUTRITIE $I DIETETICA ANUL III (liniar) SEMESTRUL I (12 s[ptdmdni) 03 octombne20ll-23 decembrie20ll - activitatedidacticd 24decembie 20ll - 08 ianuarie 2012: vacanldde Crdciun (2 sdptdmini) 09 ianuari e2012 - 20 ianuarie 2012* activitate didacticd (2 s[pt[mdni) (4 siptdmdni) de examene 2l ianuane2Al2 - 17 februarie2012: sesiune 18 februarie 2012- 26 februarie 2012 - vacanfdde iarnd (o sdptdmdnd)

SEMESTRUL II - 08 iunie 2012- activitatedidacticd,(14 +l sdptdmdnd sdptdmdni 27 februarie2012 vacanlade Pagti; L6 - 22 aprilie 2012) 09 iunie 2012-zziunie (2 sdptlm0ni) de examene 2012 : sesiune

25 iunie 2012- 01 iulie 2012: sesiunede restanfe I 02 iulie 2012- 06 iulie 2012: sesiunede restanfe II l0 septembrie 2012- 14 septembrie 2012 : susfinereaexamenului de licenti octombrie 2012* inmdnareadiplomelor pentru absolvenlii cetlfeni strdini

$coALA DOCTORALA 2011-2012

DEiNvAtAvrANr srRUCruRAANULUI
Principii: . Activitate didacti cd 28 sdptdmAni

o Metodologiacercetdriise desfrgoard liniar . Celelaltedisciplinese studrazdmodular

Admitere doctorat: la concurs 201I - inscriere 12-16septembrie si 19 -24 septembrie 201I - concursulde admiterela doctorat 26 -28 septembne 29 septembrie 20Il - depunerea contestaliilor 20lI - rezolvarea contestaliilor 30 septembrie studenlilordoctoranzi 03 octombie 2011- inmatricularea a universit{ii, str. Avram Iancunr. 31, de Limbi moderne Testul de limbi se sus{inelaCatedra dupd urmdtorul program: 2011, de la orele 10,00 Limba englezd: in zilele de 14 qi l6 septembne in zilele de 14 gi l6 septembie20ll, de la orele 10,00 Limba francezd: 201l, de la orele 10,00 in ziuade 14 septembne Limba german6:

universit ard avansat[cu: ' ' I - 8.01.2012 vacanld de Crdciunin perioada:I 9.12.201 9.04.2012-22.04.2012 vacanlddePagte: doudsdptdm0ni

anul de pregltire universitardavansatd: ' . r . . r - depunerea gi stabilirea comisiei titlurilor proiectelor 10.09- 14.09.2012 - sustinerea proiectelorde cercetare 20.09- 28.09.2012 - validarea proiectelor de citre Consiliul $colii Doctorale sauinvalidarea Q1.10.2012 - perioadade depunere a contestaliilor 02 - 03.L0.2012 2- rezolvarea contestaliilor 04.10.201 pentru cele proiectului de cercetare $.10- 19.10.2012-reluareaprezentdrii neaprobate . r qi rezolvarea lor 22.10.2012- eventualele contestatii
l

QI.Il.20l2 - inceperea celor 3 anide cercetare

f
'/

t--'

/-

-//'

(-'

'

EXAMENE $I CONCURSURI lg -30 septembrie 20ll: inscriere la concursulde admitere la studii de masterat 03 - 07 octombrie 20ll - concursul de admitere la studii de masterat 10 octombrie 20ll - incepereacursurilor la programele de masterat 06 februarie 2012- 10 februarie 2012: inscrieri pentru Licenti II 13 februarie 2012- 17 februarie 2012osusfinereaexamenuluide Licenfi II 18 iunie 2012-22 iunie 2012- susfinereadisertafieipentru absolvireastudiilor de I masterat- sesiunea iulie 2012- inscriere gi concurs de Admitere in UMF ,rfufiu Hafieganu" septembrie2012- inscriere gi concurs de admiterein UMF ,rluliu Hafiegaru", ll-a, pe locurile rimase neocupate sesiunea disertafiei pentru absolvirea 10 septembrie2012- 14 septembrie2012: sus{inerea II - a studiilor de masterat- sesiunea

CALENDARUL ALEGERILOR IN U.M.F. ,orULIU HATIEGAI{U" CLUJ-NAPOCA gefilor de disciplini; gedinfa 15 septembrie20ll - 01 octombrie 2011 - Desemnarea de investire sau alegeri la fiecare disciplinl 15 septembrie20ll - 15 octombrie20ll, - depunereacandidaturii pentru Director de departamentpi depunereaCV pentru candidafii in Consiliul Departamentului 15 octombrie 2011-07 noiembrie2011- Alegeri la nivel de departamente: Consiliul Departamentului Directorul Departamentului Desemnarea candidafilor pentru Consiliul Facuttifii Desemnarea candidafilor pentru SenatulUniversit[tii

C.E.F. qi C.E.U. 08 - 13 noiembrie2011- Desemnarea

07 - 2l noiembrie 2011 - Depunereagi afigareape site-ul Universitnfii a CVurilor candidafilor pentru Consiliul Facultnfli li pentru Senatulllniversititii

u \ _<=1
'/^ C"-/

01 octombrie 2011 funcfia de Rector,

2l noiembrie 20ll - Depunerea candidaturii pentru

in ziua de 08 decembrie2011 se organizeazi o qedinfi de prezentarepublici a platformelor electorale ale tuturor candidatilor la funcfia de rectoro cu . invitarea intregii comunitlfi academice 01 noiembrie 20ll funcfia de Decan 10 decembrie 2011 - Depunerea candidaturii pentru

15 decembrie 20ll - Alegeri: Consiliile Facult[filor Senatul Universititii Rector

ALTE EVENIMENTE
23 - 27 noiembrie 20ll : ,rZilele Universitifii"

24 noiembrie 20ll - Raportul Rectorului 07 iulie 2012- Festivitatea de Absolvire a Promotiei 2012

RECTOR Prof. dr. Constantin

10

z&