Sunteți pe pagina 1din 3

Taxe judiciare de timbru 2014. Cat vom plati in acest pentru a deschide un proces?

Sistemul taxei judiciare de timbru a fost modificat substantial in vara anului 2013 printre schimbari numarandu!se introducerea taxei judiciare de timbru pentru cereri care in trecut au fost scutite de la plata dar si stabilirea unor tarife mult mai mari fata de cele practicate in ca"ul anumitor actiuni. #esi justificarea le$iuitorului este ca in acest fel se vor de$reva instantele de judecata avocatii considera ca se si in$radeste accesul la justitie pentru unele cate$orii sociale. %ai mult chiar specialistii sustin ca noua re$lementare nu are un suport corespun"ator in realitatea economica concreta a tarii astfel ca nivelul noilor taxe depaseste cu mult posibilitatile de plata ale justitiabililor.

%asurile sunt cuprinse in OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru publicata in %onitorul &ficial 'artea ( nr. 3)2 din 2) iunie 2013 si intrata in vi$oare la data publicarii. *ctul normativ schimba intre$ul sistem al taxei judiciare de timbru vechile acte normative in domeniu Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si Ordonanta Guvernului nr. 32/199 privind timbrul judiciar fiind abro$ate.

+oile re$lementari au introdus printre altele taxa judiciara de timbru pentru cereri pentru care pana acum nu s-a platit nimic. *stfel actiunile privind stabilirea si acordarea de despa$ubiri pentru daunele morale aduse onoarei demnitatii sau reputatiei unei persoane fi"ice se taxea"a incepand din vara lui 2013 cu 100 lei.

#e asemenea plan$erea impotriva procesului!verbal de constatare si sanctionare a contraventiei precum si calea de atac impotriva hotararii pronuntate este taxata cu 20 lei desi pana la intrarea in vi$oare a noilor re$uli au fost scutite de la plata.

(n ceea ce priveste actiunile si cererile evaluabile in bani introduse la instantele judecatoresti acestea se taxea"a astfel,

pana la valoarea de -00 lei . /0 dar nu mai putin de 20 lei1 intre -01 lei si -.000 lei ! 40 lei 2 3 0 pentru ce depaseste -00 lei1 intre -001 lei si 2-.000 lei . 3-- 2 -0 pentru ce depaseste -000 lei intre 2-.001 lei si -0.000 lei !13-- lei 2 30 pentru ce depaseste 2-.000 lei1 intre -0.001 lei si 2-0.000 lei !210- lei 220 pentru ce depaseste -0.000 lei1 peste 2-0.000 lei ! 410- lei 2 10 pentru ce depaseste 200.000 lei.

Unele taxe au crescut substantial


(n plus fata de modificarile de mai sus &56 nr. /072013 prevede taxe mult mai mari pentru anumite actiuni sau cereri. *stfel cererile pentru dobandirea personalitatii juridice de catre asociatiile fara scop lucrativ fundatii uniuni si federatii de persoane juridice fara scop lucrativ precum si pentru modificarea actelor constitutive este de 100 lei. *ceasta in conditiile in care pana in iulie 2013 costul unei astfel de cereri a fost de 1) lei.

(n acelasi timp cereri privind inre$istrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora sunt taxate cu 300 lei desi inainte tariful era de doar 3) lei. Si in ca"ul actiunilor si cererilor referitoare la raporturile de familie taxele au crescut. %ai exact o cerere de divort costa acum intre -0 si 200 lei in conditiile in care conform vechilor prevederi cel mai mare tarif a fost de 3) lei. !ite"te AICI cat co"ta introducerea unei a"t#el de cereri$ in #unctie de motivul divortului.

#e asemenea cererile pentru recunoasterea dreptului de autor si a celor conexe pentru constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere de arta se taxea"a cu 100 lei fata de 3) lei cat a fost tariful vechi.

Tot 100 lei costa cererile pentru recunoasterea calitatii de inventator de titular de brevet a drepturilor nascute din brevetul de inventie din contractele de cesiune si licenta inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului desi pretul era de 3) lei.

(n materie comerciala noile re$lementari stabilesc ca actiunile cererile obiectiunile contestatiile introduse la instantele judecatoresti in temeiul 8e$ii nr. /-72004 privind procedura insolventei al &rdonantei 6uvernului nr. 1072004 privind falimentul institutiilor de credit si al 8e$ii nr. -0372004 privind redresarea financiara falimentul di"olvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asi$urari cu modificarile si completarile ulterioare se taxea"a cu 200 lei. *ceasta in conditiile in care pretul vechi era de 120 lei.

&56 nr. /072013 stabileste in plus o taxa de 100 lei pentru cererile de competenta instantelor judecatoresti avand ca obiect inre$istrari in re$istrul comertului.

(n ceea ce priveste cererile formulate in cursul procesului sau in le atura cu un proces acestea se taxea"a acum dupa cum urmea"a,

cereri de recu"are in materie civila ! pentru fiecare participant la proces pentru care se solicita recu"area ! 100 lei %pretul vec&i era de 4 lei$ n.red.' cereri de stramutare in materie civila ! 100 lei %pretul vec&i era de 4 lei$ n.red.' cereri de repunere in termen ! 20 lei %pretul vec&i era de 4 lei$ n.red.' cereri de perimare ! 20 lei1 cereri de reexaminare impotriva incheierii prin care au fost stabilite amen"ile judiciare si despa$ubirile potrivit art. 1)0 din Codul de procedura civila ! 20 lei1 cereri de reexaminare impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata formulate potrivit art. 200 alin. 94: din Codul de procedura civila ! 20 lei1 cereri pentru repunerea pe rol cand suspendarea judecarii se datorea"a partilor ! -00 din taxa judiciara de timbru pentru cererea sau actiunea a carei judecare a fost suspendata %prevederea a rama" ne"c&imbata$ n.red.' cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute ! -0 lei %pretul vec&i era de 4 lei$ n.red.' cereri pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la dosar atunci cand sunt efectuate de catre instanta !0 20 lei7pa$ina1 cereri pentru le$ali"area de copii de pe inscrisurile aflate la dosar pentru fiecare exemplar de copie !1 leu7pa$ina %prevederea a rama" ne"c&imbata$ n.red.' cereri pentru eliberarea oricaror alte certificate prin care se atesta fapte sau situatii re"ultate din evidentele instantelor de judecata ori cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora !1 leu7pa$ina %prevederea a rama" ne"c&imbata$ n.red.' cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti cu mentiunea ca sunt definitive se taxea"a cu - lei pentru fiecare exemplar de copie %pretul vec&i era de 2 lei$ n.red.'

!um poti fi scutit de la plata taxei judiciare de timbru"

#esi noile re$lementari introduc noi taxe judiciare de timbru si prevad tarife si de 10 ori mai mari decat cele vechi se pastrea"a totusi prevederea potrivit careia persoanele fi"ice pot beneficia de scutiri reduceri esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru daca indeplinesc unele conditii.

*stfel facilitatile la plata se vor acorda in conditiile &56 nr. -17200/ privind ajutorul public judiciar in materie civila. *cest act normativ stabileste ca toate persoanele fi"ice care nu pot face fata fata cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implica obtinerea unor consultatii juridice in vederea apararii unui drept sau interes le$itim in justitie pot beneficia de scutiri reduceri esalonari sau amanari de la plata taxelor judiciare de timbru preva"ute de le$e.

%ai precis potrivit prevederilor le$ale vor beneficia de ajutor de la stat persoanele al caror venit mediu net lunar pe membru de familie in ultimele doua luni anterioare formularii cererii de acordare se situea"a sub nivelul de 300 lei. ;(n acest ca" sumele care constituie ajutor public judiciar se avansea"a in intre$ime de catre stat; se preci"ea"a in &56 nr. -17200/.

*celasi document stabileste ca daca venitul mediu net lunar pe membru de familie in ultimele doua luni anterioare formularii cererii se situea"a sub nivelul de 400 lei sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansea"a de catre stat in proportie de -00.

*sadar cei care indeplinesc conditiile enuntate vor putea solicita scutirea reducerea esalonarea sau amanarea de la plata taxelor de timbru in ba"a unei cereri de acordare a ajutorului public judiciar adresate instantei competente pentru solutionarea cau"ei in care se solicita ajutorul. 'otrivit dispo"itiilor le$ale in ca"ul ajutorului public judiciar solicitat pentru punerea in executare a unei hotarari cererea este de competenta instantei de executare.

<acilitatile sub forma de reduceri esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru actiuni si cereri introduse la instantele judecatoresti pot fi acordate inclusiv persoanelor juridice. *stfel potrivit &56 nr. /072013 persoanele juridice vor beneficia de ajutor in urmatoarele situatii,

cuantumul taxei repre"inta mai mult de 100 din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate1 plata inte$rala a taxei nu este posibila deoarece persoana juridica se afla in curs de lichidare sau di"olvare ori bunurile acesteia sunt in conditiile le$ii indisponibili"ate.

;(n mod exceptional instanta poate acorda persoanelor juridice reduceri esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru in alte ca"uri in care aprecia"a fata de datele referitoare la situatia economico! financiara a persoanei juridice ca plata taxei de timbru la valoarea datorata ar fi de natura sa afecte"e in mod semnificativ activitatea curenta a persoanei juridice; se mai preci"ea"a in documentul citat.

!ite"te AICI mai multe de"pre cum poti #i "cutit de ace"te taxe.

!e fel de actiuni vor fi scutite de la plata taxei judiciare de timbru"


&56 nr. /072013 stabileste ca va fi scutita de la plata taxei judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei cai de atac# ordinare si extraordinare impotriva hotararii judecatoresti prin care a fost solutionata o actiune sau cerere scutita potrivit le$ii detaxa judiciara de timbru.

#e asemenea documentul citat prevede ca vor fi scutite de la plata toate actiunile si cererile referitoare la,

stabilirea si plata pensiilor precum si alte drepturi preva"ute prin sistemele de asi$urari sociale1 stabilirea si plata ajutorului de somaj a ajutorului de inte$rare profesionala si a alocatiei de sprijin a ajutorului social a alocatiei de stat pentru copii a drepturilor persoanelor cu di"abilitati si a altor forme de protectie sociala preva"ute de le$e1 obli$atiile le$ale si contractuale de intretinere inclusiv actiunile in constatarea nulitatii in anularea re"olutiunea sau re"ilierea contractului de intretinere1 stabilirea si acordarea despa$ubirilor decur$and din condamnarea sau luarea unei masuri preventive pe nedrept1 adoptie ocrotirea minorilor tutela curatela interdictie judecatoreasca asistenta persoanelor cu tulburari psihice precum si la exercitarea de catre autoritatea tutelara a atributiilor ce ii revin1 protectia drepturilor consumatorilor atunci cand persoanele fi"ice si asociatiile pentru protectia consumatorilor au calitatea de reclamant impotriva a$entilor economici care au prejudiciat drepturile si interesele le$itime ale consumatorilor1 valorificarea drepturilor Societatii +ationale de Cruce =osie1 exercitarea drepturilor electorale1 cau"ele penale inclusiv despa$ubirile civile pentru prejudiciile materiale si morale decur$and din acestea1 stabilirea si acordarea despa$ubirilor civile pentru pretinse incalcari ale drepturilor preva"ute la art. 2 si 3 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale ratificata prin 8e$ea nr. 3071))4 publicata in %onitorul &ficial al =omaniei 'artea ( nr. 13- din 31 mai 1))4 cu modificarile ulterioare1 orice alte actiuni cereri sau acte de procedura pentru care se prevad prin le$i speciale scutiri de taxa judiciara de timbru.

Ca si pana acum vor fi scutite de la plata cererile pentru di"olvarea societatilor comerciale si a $rupurilor de interes economic formulate de &ficiul +ational al =e$istrului Comertului precum si cererile actiunile si caile de atac formulate de catre prefect sau primar pentru anularea actelor juridice emise cu incalcarea prevederilor 8e$ii fondului funciar nr. 1/71))1.

#e asemenea nu se va percepe taxa judiciara de timbru pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la dosar daca reali"area serviciilor de copiere nu se reali"ea"a de catre instanta ci de catre prestatori privati care functionea"a in sediul instantei.

Totodata s!a pastrat prevederea potrivit careia sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile si actiunile inclusiv caile de atac formulate de Senat Camera #eputatilor 'resedintia =omaniei 6uvernul =omaniei Curtea Constitutionala Curtea de Conturi Consiliul 8e$islativ *vocatul 'oporului de %inisterul 'ublic si de %inisterul <inantelor 'ublice indiferent de obiectul acestora precum si cele formulate de alte institutii publice indiferent de calitatea procesuala a acestora cand au ca obiect venituri publice.

(n ceea ce priveste actiunile si cererile privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici si ale functionarilor publici cu statut special acestea vor fi asimilate sub aspectul taxei judiciare de timbru conflictelor de munca.

(n schimb nu vor mai fi scutite de taxa judiciara de timbru cererile pentru inre istrarea asociatiilor de proprietari# de locatari sau mixte. %ai precis acest tip de cerere este taxat conform noilor dispo"itii cu 20 de lei.

$oile taxe sunt prea mari si depasesc posibilitatile de plata ale justitiabililor
8a cateva "ile de la intrarea in vi$oare a noilor prevederi 5niunea +ationala a >arourilor din =omania a formulat si aprobat un apel privind necesitatea asi urarii arantiilor efective ale dreptului de acces la instanta pe care l!a adresat 6uvernului 'arlamentului si altor institutii abilitate sa ia masuri in domeniu.

*stfel in documentul elaborat de 5+>= se preci"ea"a ca noua reglementare in materia taxelor judiciare de timbru majorea(a cuantumul taxelor de acce" la ju"titie la un nivel ce depa"e"te cu mult po"ibilitatile de plata ale ju"titiabililor. *ceasta in conditiile in care punctea"a institutia statul este obli$at de le$ea fundamentala sa acorde oricarei persoane toate facilitatile re"onabile pentru acces la justitie.

%ai mult avand in vedere ca majoritatea populatiei =omaniei a saracit pe fondul cri"ei economice noua re$lementare nu are un suport corespun"ator in realitatea economica concreta a tarii. ;(n unele situatii majorarea taxelor s!a facut cu peste 200 fata de re$lementarea anterioara. (n conditiile in care cresterea salariului mediu net la nivel national este de 4 22 0 9de la 1.3/- lei la 1.433 lei: fata de nivelul anului in care s!a adoptat ultima modificare le$islativa in materie majorarea este vadit inec%itabila? sublinia"a 5+>=.

(n plus institutia sustine ca nivelul actual al taxelor judiciare de timbru in materie reflecta protejarea incorecta a procedurilor notariale in defavoarea procedurilor judiciare statale, ;#iscriminarea facuta le$al prin stabilirea unor taxe ce favori"ea"a o cate$orie socio!profesionala care isi desfasoara activitatea pe principii specifice profesiilor liberale este incorecta;.

Si &orin &usnea# partener in cadrul societatii 'vers%eds (ina ) Guia considera ca majorarea taxelor in radeste# intr-o oarecare masura# accesul la justitie# dupa cum a declarat pentru *vocat+et.ro in luna iunie.

;& astfel de majorare a taxelor judiciare de timbru va de$reva intr!o oarecare masura instantele insa cu pretul in$radirii cel putin partiale a accesului la justitie pentru unele cate$orii sociale acesta fiind si motivul pentru care consideram ca in ca"ul adoptarii unui astfel de proiect le$islativ este esentiala modificarea corespun"atoare a le$islatiei privitoare la ajutorul public judiciar; mentiona avocatul @versheds 8ina A 6uia la acea data.

'ractic prin de$revarea instantelor de judecata de acele cereri in special incidentale formulate in mod repetat cu rea!credinta ce nu vor mai fi formulate ori nu vor mai fi anali"ate fata de cuantumul restrictiv al taxelor datorate justitia va avea in mod incontestabil de casti$at iar beneficiarul final va fi in mod cert justitiabilul care va avea parte de o experienta procesuala civili"ata si rapida sustinea Susnea la data respectiva.

Cu toate acestea continua explicatia specialistul trebuie armoni"ata si le$islatia privind ajutorul public judiciar pentru a exista si$uranta ca nu exista persoane de buna credinta care nu isi permit sa formule"e cereri tocmai din cau"a cuantumului ridicat al taxei datorate deoarece astfel s!ar in$radi practic accesul la justitie pentru aceste persoane.