Sunteți pe pagina 1din 2

PLUGUSORUL Aho, aho copii si frati Aho, aho copii si frati, Stati putin si nu manati, Langa boi v'alaturati.

Si cuvantul mi-ascultati. Ia mai manati, mai, hai, hai... S'a sculat mai an, a!ica "raian Si-a'ncal#cat p#-un cal invatat, $u saua !# aur, $u num# !# Graur, $u frau !# matas#, Impl#tit in sas#, $at vita !# groasa, %l in scari s'a ri!icat, P#st# campuri s'a uitat, Sa al#aga-un loc curat, &# arat si s#manat. Si-a pornit intr'o 'oi, $u un plug cu !oispr#c#(# boi. oi bour#ni, In coa!a co!alb#ni, In frunt# tintat#i, Ia mai manati, mai, flacai, hai, hai... La luna, la saptamana, Isi umplu cu aur mana. Si #l vru sa va!a, &#'i !#t# &umn#(#u roa!a. %ra'n spic cat vrabia, %ra'n bob cat tr#stia. Ia mai manati, mai, hai, hai... "raian iut# s'a intors Si !in gra'! alt cal a scos, Un alt cal mai na(!ravan, $um ii plac# lui "raian, )#gru ca corbul, Iut# ca focul, &# nu'l prin!# locul. $u potcoav# !# argint, $# !a sporul la fugit. "raian iut#-a'ncal#cat, La "inchin a apucat Si ot#l a cumparat,

$a sa faca s#c#ri mari, P#ntru s#c#ratori tari. Si-alt#l# mai mitit#l#, P#ntru f#t# och#s#l# Si n#v#st# tin#r#l#. &# urat, am mai ura, &ar ma t#m ca va'ns#ra, P# aici, p# la !umn#avoastra, &#part# !# casa noastra. Si n#-ast#apta si-alt# cas#, $u bucat# mai gustoas#, $u pain# cal!a pufoasa, $u vinul !# vita-al#asa, $u $otnar !# &ragasani, La anul si la multi ani*