Sunteți pe pagina 1din 18

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA RELAII ECONOMICE INTERNAIONALE

Proiect STATISTIC Lucrare individual

Profesor coordonator: Erika Tusa

Student: Culea Sorin Constantin An: 2 Grupa: 969

Lucrare Individuala / Proiect Statistica

Culea Sorin Constantin

2009

Pro le!a A
"nre#istra$i pentru un nu!%r de n tari& valorile specifice ale unei perec'i de caracteristici (X )i Y* +ntre care e,ist% o le#%tur% lo#ic%- .atele pre/entate su for!% ta elar% fac parte din lucrarea personal%& potrivit !odelului de !ai 0os si se vor selecta din a/a de date: Nr. crt. 1 n Pe a/a datelor +nre#istrate& se cere: 1- Sa se calcule/e valorile !edii ( x * si ( y * ale celor 22 de variante2- Sa se sta ileasca a!plitudinea a soluta si relativa& dispersia& a aterea !edie patratica si coeficientul de variatie pentru fiecare caracteristica- Sa se preci/e/e in functie de care din cele doua caracteristici este !ai o!o#ena colectivitatea celor 22 de unitati2- Sa se #rupe/e cele 22 de unitati in functie de fiecare caracteristica pe 345 intervale e#ale si sa se pre/inte repartitiile unidi!ensionale o tinute su for!a de ta ele si #rafice statistice3- In vederea co!pararii celor doua repartitii unidi!ensionale or#ani/ate pe intervale de #rupare& sa se esti!e/e indicatorii tendintei centrale (!edia& !ediana& !odul*& a aterea !edie patratica& coeficientul de variatie& precu! si indicatorii asi!etriei- S% se e,plice diferen$ele +ntre re/ultatele o $inute la acest punct al lucr%rii )i cele +nre#istrate la punctele (1* )i (2*5- Acceptand ca cele 22 de unitati constituie un esantion repre/entativ de 26 o tinut prin e,tra#ere si!pla& aleatoare& nerepetata dintr4o colectivitate #enerala& sa se calcule/e pentru una din caracteristici& li!itele intervalului de esti!are a !ediei colectivitatii #enerale ( x7 * sau ( y 7 * cu o pro a ilitate de 7&9535 ( /82*6- S% se #rupe/e cele 22 unit%$i conco!itent +n func$ie de cele dou% caracteristici o servate& folosind intervalele sta ilite la punctul (2*- 9eparti$ia idi!ensional% de frecven$% se repre/int% su for!a unui ta el cu du la intrare (ta el de contin#enta*Valori pentru caracteristica !"i# Valori pentru caracteristica $ !%i#

Lucrare Individuala / Proiect Statistica

Culea Sorin Constantin

:r- Crt1 2 2 3 5 6 > = 9 17 11 12 12 13 15 16 1> 1= 19 27 21 22 22 23 25 26 2> 2= 29 27 21 22 22 TOT !

Countr; Austria ?el#iu! ?ul#aria C;prus C/ec' 9epu lic .en!ark Estonia <inland <rance Ger!an; Greece @un#ar; Ireland Ital; Latvia Lit'uania Lu,e! our# Aalta :et'erlands Poland Portu#al 9o!ania Slovakia Slovenia Spain SBeden Cnited Din#do! Canada Cnited States Al ania ?osnia and @er/e#ovina Croatia T'e fE9 of Aacedonia 33

G.P per capita 23229 22=75 9=66 23919 216=2 23192 1=217 22725 2722> 2229> 25933 1>656 29=99 2=553 13>16 15372 71409 2132= 26239 13655 27=>7 17169 2792> 23>>7 2=779 223=1 22363 25=39 32325 6211 5826 16122 >932 861751

<CE per capita 23=61 23293 =>=1 27>=3 15717 25352 1222> 22279 23212 23>25 22693 123=9 2359= 22339 122=7 12967 25=36 1>=62 26129 11=2= 1>959 =95> 15612 1>6=2 21266 2361> 2=522 26=22 37047 5662 6=22 12>29 >>67 636704

Xi*Xi 11>=3=7231 17>616=725 9>22>956 627956561 3>7179123 1169161239 221673177 1725677625 9132>6169 1739565679 6>2791126 211>23226 1591927271 =15227916 216567656 22>252379 57992352=1 3591591=3 1212997771 213>69725 325556977 17237=561 32=25>969 612552977 >=35737=1 11279>>261 1119=29296 12=5157=71 1==5>27625 29=2=>21 229322>6 25991===3 627>5263 2721216734 3

Yi*Yi 61=769221 59576>226 >>175961 3219>3656 225277177 63>=55279 1>>67=929 5322793=1 591121969 611=27225 51571>626 1=1952121 675761673 57295>671 152263377 16>961677 12=3925>16 2197=6>69 6=223>221 1299715=3 2225256=1 =722>=39 232>65>69 2126==3=9 352232>56 6759966=9 =137>5723 >27779==9 12>23=7279 2275=233 366=9==9 16272>331 6721>677 14298625968

* cifrele in albastru reprezinta valoarea maxima * cifrele in rosu valoarea minima FF Datorita datelor inconsistente pentru tarile Montenegro si Serbia, le vom elimina din calcule;

Lucrare Individuala / Proiect Statistica

Culea Sorin Constantin

1. "a se calcule#e $alorile %e&ii ' x ( si '

( ale celor 33 &e $ariante )

x=

x
i =1

=61>51 = 2556=-21CSG 22

*nterpretare+ G.P per capita !ediu in cele 22 de tari H

y=

y
i =1

626>73 = 19293-76CSG 22

*nterpretare+ <CE per capita !ediu in cele 22 de tari H 2. "a se sta,ileasca a%plitu&inea a,soluta si relati$a ' - . /. -0 . /0(. &ispersia '1-2. 1/2(. a,aterea %e&ie patratica '1-. 1/( si coe2icientul &e $ariatie'$-. $/( pentru 2iecare caracteristica) "3 se preci#e#e 4n 2unc5ie &e care &in cele &ou3 caracteristici este %ai o%o6en3 colecti$itatea celor 33 unit35i. 1. %plitu&inea a,soluta+ A, 8 ,!a, 4 ,!in 8IA, 8 >1379 J 5=26 8I A, 8 655=2 CSG H *nterpretare+ diferen$a dintre G.P per capita !a,i! )i !ini! o $inut in cele 22 de tariH A; 8 ;!a, 4 ;!in 8IA; 8 2>73> J 5662 8I A; 8 212=5 CSG H *nterpretare+ diferen$a dintre <CE per capita !a,i!a )i !ini!a o $inuta in cele 22 de tariH 2. %plitu&inea relati$a+ A6, 8
Ax x 177 = 655=2 177 => A6 x = 256-576 H 2556=-21

*nterpretare+ Ponderea a!plitudinii +n G.P per capita !ediu o $inut in aceste tariA%ri!ea cK!pului de +!pr%)tiere +n 0urul !ediei 256-576I1776 8I colectivitatea este etero#ena A6; 8
Ay y 177 = 212=5 177 => A6 y = 162-6>6 H 19293-76

*nterpretare+ Ponderea a!plitudinii +n <CE per capita !edie o $inuta in aceste tariA%ri!ea cK!pului de +!pr%)tiere +n 0urul !ediei

Lucrare Individuala / Proiect Statistica

Culea Sorin Constantin

162&6>6I1776 8I colectivitatea este etero#ena 3.7ispersia+

( x i X *
i= 1

I L,2 8 16596=535-2= H

*nterpretare: .ispersia arat% #radul de +!pr%)tiere a G.P per capita fa$% de !edie

( x i X *
i= 1

I L;2 8 61727921-22 H

*nterpretare: .ispersia arat% #radul de +!pr%)tiere a <CE per capita fa$% de !edie 4. ,aterea %e&ie patratica+

,8

2 x => x = 16596=535-2= => x = 12==2-== CSG H

*nterpretare + Cele 22 de tari au +n !edie un G.P per capita cu 12==2-== CSG !ai putin sau !ai !ult decKt !edia calculat% ( 2556=-21CSG *2 y = y => y = 61727921-22 => y = >=12-22 CSG H

*nterpretare + Cele 22 de tari au +n !edie un <CE per capita cu >=12-22 CSG !ai putin sau !ai !ult decKt !edia calculat% ( 2556=-21CSG *5. 8oe2icientul &e $ariatie+
x 12==2-== 177 => v x = 177 => v x = 57-296 > 256 2556=-21 x 8I seria este etero#ena iar 8 !edia nu este repre/entativaH
vx

y
vy = y

177 => v y =

>=12-22 177 => v y = 37-396 > 256 19293-76 8I seria este etero#ena iar

!edia nu este repre/entativaH *nterpretare+ .intre cele 2 caracteristici& +n func$ie de caracteristica E (<CE per capita* colectivitatea este !ai o!o#en%& deoarece coeficientul de varia$ie este !ai !ic(37-396M 57-296*-

Lucrare Individuala / Proiect Statistica

Culea Sorin Constantin

3. "a se 6rupe#e cele 33 &e unitati in 2unctie &e 2iecare caracteristica pe 495 inter$ale e6ale si sa se pre#inte repartitiile uni&i%ensionale o,tinute su, 2or%a &e ta,ele si 6ra2ice statistice) :tapele 6ruparii pe inter$ale e6ale+ 1.8alcula% a%plitu&inea $ariatiei+ A, 8 ,!a, 4 ,!in 8IA, 8 >1379 J 5=26 8I A, 8 655=2 CSG H 2."ta,ili% nu%arul &e 6rupe+ r 8 3 #rupe H 3- "e &eter%ina %ari%ea inter$alului &e 6rupare+ k8
Ax 655=2-77 = = 16295&>5 N 16296 r 3

;rupare &upa ;7< per capita =5826 9 22222( =22222 9 38618( =38618 9 55014( =55014 9 71410> Total

Nr. Tari 15 15 2 1 33

Ta,.1. ?epartitia tarilor &upa ;7< per capita


GDP per capita
16 14 12 Nr. tari 10 8 6 4 2 0 Intervale [5826 - 22222) [22222 - 38618) [38618 - 55014) [55014 - 71410]

@i6. 1 epartitia si distributia tarilor dupa !D" per capita

Lucrare Individuala / Proiect Statistica

Culea Sorin Constantin

*nterpretare+ @isto#ra!a reflecta ca apro,i!ativ 356 din nu!arul tarilor au un G.P per capita cuprins intre 5=26 CSG si 22222 CSG& iar ur!atarea cate#orie de tari apro,i!ativ 356 au un G.P per capita cuprins intre 22222 CSG si 2=61= CSG- 66 din nu!arul tarilor au un G.P per capita cuprins intre 2=61= CSG si 55713 CSG- .oar o tara are valoarea G.P per capita de >1379 CSG1.8alcula% a%plitu&inea $ariatiei+ A; 8 ;!a, 4 ;!in 8IA; 8 2>73> J 5662 8I A; 8 212=5 CSG H 2. "ta,ili% nu%trul &e 6rupe+ r 8 5 #rupe 3. "e &eter%int %3ri%ea inter$alului &e 6rupare+ k8
Ax 212=5-77 = = 62>> r 5

;rupare tari &upa @8: per capita =5662 A 10892( =10892 A 16123( =16123 A 21354( =21354 A 26585( =26585 A 31816( =31816 A 37046> Total

Nr. Tari 5 8 5 11 2 2 33

Tabel 2. Repartitia tarilor dupa FCE per capita


FCE per capita
12 10 8 Nr. Tari 6 4 2 0 Intervale [5662 11939) [11939 18216) [18216 24493) [24493 30770) [30770 37047]

@i6.2 epartitia si distributia tarilor dupa #$% per capita

>

Lucrare Individuala / Proiect Statistica

Culea Sorin Constantin

*nterpretare+ @isto#ra!a reflecta ca !ai putin de 0u!atete din nu!arul tarilor (apro,376* au un <CE per capita cuprinsa intre 5662 CSG si 16122 CSG& iar ur!atarea cate#orie de tari (apro,i!ativ 3=6* au un <CE per capita cuprins intre 16122 CSG si 265=5 CSG- .oar 3 tari au valoarea <CE per capita cuprinsa intre 265=5 CSG si 2>736 CSG4. *n $e&erea co%pararii celor &oua repartitii uni&i%ensionale or6ani#ate pe inter$ale &e 6rupare. sa se esti%e#e in&icatorii ten&intei centrale '%e&ia. %e&iana. %o&ul(. a,aterea %e&ie patratica. coe2icientul &e $ariatie.precu% si in&icatorii asi%etriei. "3 se e-plice &i2eren5ele 4ntre re#ultatele o,5inute la acest punct al lucr3rii Bi cele 4nre6istrate la punctele '1( Bi '2(. a# S &e calcule'e (ediile &i indicatorii re'ultate din )ru*area tarilor du*a +DP *er ca*ita, 8entrul inter$alului &e 6rupare
xi

;rupare &upa ;7< per capita =5826 9 22222( =22222 9 38618( =38618 9 55014( =55014 9 71410> Total

Nr. Tari ni 15 15 2 1 33

x i ni

ni xi 0.0010696 0.0004931 0.0000427 0.0000158 0.0016212

xi2 ni

@rec$ente cu%ulate 15 30 32 33

14024 30420 46816 63212

210360 456300 93632 63212 823504

2950088640 13880646000 4383475712 3995756944 25209967296

Ta,el 3 ;ruparea Tarilor &upa ;7< per capita + Ce&ii calculate+ a( Ce&ia arit%etica+
n

x=

x
i =1 n

ni
i

n
i =1

= 23953-6>CSG

*nterpretare+ G.P per capita !ediu o $inut in cele 22 de tari,( Ce&ia ar%onica+
n

x& =

n
i =1 n

1 ni i =1 x i

= 27253-=9CSG

Lucrare Individuala / Proiect Statistica

Culea Sorin Constantin

c( Ce&ia patratica+

xp =

x
i =1 n

2 i

ni
i

n
i =1

= 2>629-33 CSG

&( Ce&ia 6eo%etrica +

xg =

ni
i =1

x
i =1

ni i

= 22236-22 CSG

OD"+ Aedia ar!onica tre uie sa fie !ai !ica decat !edia #eo!etrica iar !edia #eo!etrica tre uie sa fie !ai !ica decat !edia arit!etica& deci&
x&

20354.89 E"F G 22346.23 E"F G 24954.67 E"F D+ Ce&ii po#itionale+ a( Ce&iana+


Me xo 8 li!ita inferioara a intervalului !edianaH

k 8 !ari!ea intervalului !edianaH n pMe 8 su!a frecvetelor pana la intevalul !edianeiH n Me 8 frecventa intervalului !edianeiH Calcul%! locul !edianei: LocAe 8

n
i =1

+1 =

22 + 1 23 = => 'oc Me = 1> 2 2

*nterpretare+ .eter!in%! intervalul !edianei (pri!ul interval pentru care frecventa cu!ulat% cresc%tor este !ai !are decKt locul !edianei*- Pri!a valoare !ai !are decKt 1> este 27 deci intervalul este intre O22222 4 2=61=*Calcul%! !ediana:
Me Me = x7 +(

loc Me n pMe n Me

= 22222 + 16296

1> 15 => 2=61=

= > Me = 22222&=5

CSG

Lucrare Individuala / Proiect Statistica

Culea Sorin Constantin

*nterpretare: G.P per capita !edian este de 22222&=5 CSG ceea ce insea!na ca 0u!atate dintre tari au G.P per capita !ai !ic de 22222-=5 CSG& iar 0u!atate dintre tari au G.P per capita !ai !are de 22222-=5 CSG,( Co&ul+ .eter!ina! intervalul !odalH intervalul care contine cea !ai !are frecventa: In ca/ul nostru& e,ista 2 intervale in care frecventa este cea !ai !are si anu!e intervalele !odale sunt O5=26 4 22222* si O22222 4 2=61=*& adica nu!arul de tari este 15Mo xo 8 li!ita inferioara a intervalului !odalH k 8 !ari!ea intervalului !odalH 1 8 diferenaa dintre frecventa intervalului !odal si frecventa intervalului anteriorH 2 8 diferenta dintre frecventa intervalului !odal si frecventa intervalului ur!atorH 8alcula% %o&ul1+ 1 (15 7* Mo Mo = x7 +( = 5=26 + 16296 8I Ao1 8 22222 CSG J nu 1 + 2 (15 7* + (15 15* se incadrea/a +ntre O5=26 4 22222* 8alcula% %o&ul2+ 1 (15 15* Mo Mo = x7 +( = 22222 + 16296 8I Ao1 8 22222 CSG J se 1 + 2 (15 15* + (15 2* incadrea/a +ntre O22222 4 2=61=* *nterpretare: Cele !ai !ulte tari au un G.P per capita !edie de 22222 CSG.Indicatorii variatiei/ ***n&icatorii si%pli ai $ariatiei+ + 1. %plitu&inea a,soluta+ A, 8 ,!a, 4 ,!in 8IA, 8 >1379 J 5=26 8I A, 8 655=2 CSG *nterpretare+ diferen$a dintre G.P per capita !a,i! )i !ini! o $inut in cele 22 de tariH 2. %plitu&inea relati$a+
Ax 6 = Ax xi 177 = 655=2 177 = 262-=1 6 23953-6>

*nterpretare+ A,6I1776 deci este specifica unei colectivitati etero#ene

17

Lucrare Individuala / Proiect Statistica

Culea Sorin Constantin

D+ ,aterile in&i$i&uale 2ata &e %e&ie+ 1. ,aterile ter%enilor 2ata &e %e&ie+
d i = xi xi

di 8 13723 J 23953-6> 8 4 17927-6>H di 8 27327 J 23953-6> 8 5365-22H di 8 36=16 J 23953-6> 8 21=61-22H di 8 62212 J 23953-6> 8 2=25>-22H 2. ,aterile in&i$i&uale relati$e+
d i6 = di xi 177
4 17927-6> 177 = 432-=7 6H 23953-6> 5365-22 = 177 = 21-97 6H 23953-6> 21=61-22 = 177 = =>-67 6H 23953-6> 2=25>-22 = 177 = 152-21 6H 23953-6>

di6 8 di6 di6 di6

***n&icatorii sintetici+ 1. 7ispersia+


n

=
2 x

x
i =1 n

2 i

ni
i

n
i =1

( x* 2 => x2 =

2527996>296 2 (22363->2 * 2 = I x 8 131272713-36 22

*nterpretare: .ispersia arat% #radul de +!pr%)tiere a G.P per capita fa$% de !edie 2. ,aterea %e&ie patratica+
2 x = x = 131272713-36 = 11==2-=9

3.8oe2icientul &e $ariatie '$(+


x = x 11==2-=9 177 => v x = 177 => v x = 32-23 6 23953-6> x *nterpretare:x I 256& colectivitatea este etero#ena& iar !edia nu este repre/entativa si intensitatea variatiei este ridicata

11

Lucrare Individuala / Proiect Statistica

Culea Sorin Constantin

***n&icatorii asi%etrici+ 1. si%etria a,soluta+


as = x M o

ni

a s 8 23953-6> J 22222 8 I a s 8 2>22-6> CSGH

Interpretare:

I M o deci 8I asi!etrie po/itiv% sau de stKn#a Ao

2.8oe2icientul &e asi%etrie +

xi

$
$

as
P as

=
=

x Mo 23953-6> 22222 => c as = => $ as = 7-22 11==2-=9


2( x Me*

2( 23953-6> 22222-=5* P => $ as = 7-69 11==2-=9

Interpretare: 7-69 nu apartine intervalului (47&2H 7&2* 8I asi!etria este !ai puternic%& iar indicatorii tendin$ei centrale tind s% fie nese!nificativi0# S &e calcule'e (ediile 1i indicatorii re'ultate din )ru*area tarilor du* FCE *er ca*ita: 8entrul inter$alului &e 6rupare
xi

;rupare &upa @8: per capita =5662 A 11939( =11939 A 18216( =18216 A 24493( =24493 A 30770( =30770 A 37047> Total

Nr. Tari ni 6 10 7 8 2 33

x i ni

ni xi 0.0006818 0.0006632 0.0003278 0.0002895 0.0000590 0.0020213

xi2 ni

@rec$ente cu%ulate 6 16 23 31 33

8800.5 15077.5 21354.5 27631.5 33908.5

52803 150775 149481.5 221052 67817 641928.5

464692802 2273310063 3192102692 6107998338 2299572745 14337676638

Tabel 4 Gruparea tarilor dupa FCE per capita

+ Ce&ii calculate+ a( Ce&ia arit%etica+

12

Lucrare Individuala / Proiect Statistica

Culea Sorin Constantin

x=

x
i =1 n

ni
i

n
i =1

= 19352-2= CSG

*nterpretare+ <CE per capita !ediu o $inut in cele 22 de tari,( Ce&ia ar%onica+
n

x& =

n
i =1 n

1 ni i =1 x i

= 16225-92 CSG

c( Ce&ia patratica+

xp =

x
i =1 n

2 i

ni
i

n
i =1

= 27=33-7> CSG

&( Ce&ia 6eo%etrica +

xg =

ni
i =1

x
i =1

ni i

= 19266->2 CSG

OD"+ Aedia ar!onica tre uie sa fie !ai !ica decat !edia #eo!etrica iar !edia #eo!etrica tre uie sa fie !ai !ica decat !edia arit!etica& deci&
x&

16325.92 E"F G 19266.72 E"F G 19452.38 E"F D+ Ce&ii po#itionale+ a( Ce&iana+


Me xo 8 li!ita inferioara a intervalului !edianaH

k 8 !ari!ea intervalului !edianaH n pMe 8 su!a frecvetelor pana la intevalul !edianeiH n Me 8 frecventa intervalului !edianeiH Calcul%! locul !edianei:

12

Lucrare Individuala / Proiect Statistica

Culea Sorin Constantin

LocAe 8

n
i =1

+1 =

22 + 1 23 = => 'oc Me = 1> 2 2

*nterpretare+ .eter!in%! intervalul !edianei (pri!ul interval pentru care frecventa cu!ulat% cresc%tor este !ai !are decKt locul !edianei*- Pri!a valoare !ai !are decKt 1> este 22 deci intervalul este intre O1=216 J 23392*Calcul%! !ediana:
Me Me = x7 +(

loc Me n pMe n Me

= 1=216 + 62>>

1> 16 => 23392

=> Me = 1=216-26 CSG

*nterpretare: <CE per capita !edian este de 1=216-26 CSG ceea ce insea!na ca 0u!atate dintre tari au <CE per capita !ai !ic de 1=216-26 CSG& iar 0u!atate dintre tari au <CE per capita !ai !are de 1=216-26 CSG,( Co&ul+ .eter!ina! intervalul !odalH intervalul care contine cea !ai !are frecventa: In ca/ul nostru intervalul !odal este O11929 J 1=216*& adica nu!arul de tari este 17Mo xo 8 li!ita inferioara a intervalului !odalH

k 8 !ari!ea intervalului !odalH 1 8 diferenta dintre frecventa intervalului !odal si frecventa intervalului anteriorH 2 8 diferenta dintre frecventa intervalului !odal si frecventa intervalului ur!atorH 8alcula% %o&ul+ 1 (16 6* Mo Mo = x7 +( = 11929 + 62>> 8I Ao1 8 22=62-22 CSG J 1 + 2 (16 6* + (16 22* nu se incadrea/a +ntre O11929 J 1=216* *nterpretare: Cele !ai !ulte tari au un <CE per capita !edie de 22=62-22 CSG.Indicatorii variatiei/ ***n&icatorii si%pli ai $ariatiei+ + 1. %plitu&inea a,soluta+ A; 8 ;!a, 4 ;!in 8IA; 8 2>73> J 5662 8I A; 8 212=5 CSG H

13

Lucrare Individuala / Proiect Statistica

Culea Sorin Constantin

*nterpretare+ diferen$a dintre <CE per capita !a,i! )i !ini! o $inut in cele 22 de tariH 2. %plitu&inea relati$a+
Ayx 6 = Ay yi 177 = 212=5 177 = 161-23 6 19352-2=

*nterpretare+ A,6I1776 deci este specifica unei colectivitati etero#ene D+ ,aterile in&i$i&uale 2ata &e %e&ie+ 1. ,aterile ter%enilor 2ata &e %e&ie+
d i = yi yi

di 8 ==77-5 J 19352-2=8 417651-==H di 8 157>>-5 J 19352-2=8 4 32>3-==H di 8 21253-5 J 19352-2=8 1972-12H di 8 2>621-5 J 19352-2=8 =1>9-12H di 8 2297=-5 J 19352-2=8 13356-12H 2. ,aterile in&i$i&uale relati$e+
d i6 = di xi 177
4 17651-== 177 = 453->6 6H 19352-2= 4 32>3-== = 177 = 422-39 6H 19352-2= 1972-12 = 177 = 9->= 6H 19352-2= =1>9-12 = 177 = 32-75 6H 19352-2= 13356-12 = 177 = >3-22 6H 19352-2=

di6 8 di6 di6 di6 di6

***n&icatorii sintetici+ 1. 7ispersia+


n

=
2 x

x
i =1 n

2 i

ni
i

n
i =1

( x* 2 => x2 =

1322>6>662= 2 (19352-2= * 2 = I x 8 567=7779-13 22

*nterpretare: .ispersia arat% #radul de +!pr%)tiere a <CE per capita fa$% de !edie

15

Lucrare Individuala / Proiect Statistica

Culea Sorin Constantin

2. ,aterea %e&ie patratica+


2 x = x = 567=7779-13 = >3==-66

3.8oe2icientul &e $ariatie '$(+


x = x >3==-66 177 => v x = 177 => v x = 2=-57 6 19352-2= x *nterpretare:x I 256& colectivitatea este etero#ena& iar !edia nu este repre/entativa si intensitatea variatiei este ridicata

***n&icatorii asi%etrici+ 1. si%etria a,soluta+


as = x M o

ni

a s 8 19352-2= J 22=62-22 8 I a s 8 2>22-6> CSGH

Interpretare:

M M o deci 8I asi!etrie ne#ativ% sau de dreapta

2.8oe2icientul &e asi%etrie +

x Ao

xi

$
$

as
P as

=
=

x Mo 23953-6> 22222 => c as = => $ as = 41->9 11==2-=9


2( x Me*

2( 23953-6> 22222-=5* P => $ as = 7-57 11==2-=9

*nterpretare+ 41->9 nu apartine intervalului (47&2H 7&2* 8I asi!etria este !ai puternic%& iar indicatorii tendin$ei centrale tind s% fie nese!nificativi9e/ultatele de la acest punct sunt diferite co!parativ cu cele de la punctele 1* )i 2*& deoarece s4a luat un interval k !ai !are& ceea ce a dus la sc'i! area centri ai intervalelor-

)i

ca

5. cceptan& ca cele 33 &e unitati constituie un esantion repre#entati$ &e 30 o,tinut prin e-tra6ere si%pla. aleatoare. nerepetata &intr9o colecti$itate 6enerala. sa se calcule#e pt cele &oua caracteristici. li%itele inter$alului &e

16

Lucrare Individuala / Proiect Statistica

Culea Sorin Constantin

esti%are a %e&iei colecti$itatii 6enerale ' x7 ( si ' y 7 ( cu o pro,a,,ilitate &e 0.9545 ' #H2(. n 8 22 E)antion repre/entativ de 26 8I:8 7&72 = 7&72 =1177 <entru ;7< per capita+
n 22

X x

8 2556=-21 CSG

X + x

= z F = 2 F H 33=5-93 x x
n 1

2 i

F (1

n H * )

16596=535-2= 22 F (1 * = 2232-9> 22 1 1177

2556=-21 4 33=5-93 217=2-2>

2556=-21 Q 33=5-93

27753-16

*nterpretare+ 9e/ult% c% pute! #aranta cu o pro a ilitate de 95&356 c% valoarea !edie a G.P per capita se +ncadrea/a +n intervalul O217=2-2> H 27753-16R<entru @8: per capita+

Y y Y 7 Y + y
Y

8 19293-76 CSG

= z F = 2 F H 2>27-29 x x
n 1

2 i

F (1

n H * )

61727921-22 22 F (1 * = 1267-15 22 1 1177

19293-76 42>27-29 165>2->>

19293-76 Q2>27-29

22713-25

*nterpretare+ 9e/ult% c% pute! #aranta cu o pro a ilitate de 95&356 c% valoarea !edie a <CE per capita per capita se +ncadrea/a +n intervalul O165>2->> H 22713-25R-

1>

Lucrare Individuala / Proiect Statistica

Culea Sorin Constantin

6. "3 se 6rupe#e cele 33 unit35i conco%itent 4n 2unc5ie &e cele &ou3 caracteristici o,ser$ate. 2olosin& inter$alele sta,ilite la punctul '3(. ?eparti5ia ,i&i%ensional3 &e 2rec$en53 se repre#int3 su, 2or%a unui ta,el cu &u,la intrare 'ta,el &e contin6enta(. *nter$ale &e 6rupare &up3 $aria,ila @8: per capita ;rupe constituite &up3 $aria,ila ;7< per capita Total '2/(

O5=26 4 22222* O5662 J 11929* O11929 J 1=216* O1=216 J 23392* O23392 J 27>>7* O27>>7 J 2>73>R Total '2-( 6 9 7 7 7 15

O22222 4 2=61=* 7 1 > > 7 15

O2=61= 4 55713* 7 7 7 1 1 2

O55713 4 >1317R 7 7 7 7 1 1 6 17 > = 2 22

1=