Sunteți pe pagina 1din 5

SUGESTII PRIVIND INTERPRETAREA PRAGMA-RETORIC A DISCURSULUI ELECTORAL

LILIANA IONESCU-RUXNDOIU
1. Cteva prelimi arii te!reti"e Prezentarea de fa se ntemeiaz pe !te"a ref#e ii as$pra adr$#$i te%reti &i met%d%#%'i n are se ns rie ana#iza dis $rs$#$i( Am n er at ap%i s i#$strez p%si)i#iti#e pe are #e %fer $na dintre %rientri#e a t$a#e* pra'ma-ret%ri a+ prin %mentarea $n%r e,emp#e reprezentati"e pentr$ dis $rs$# e#e t%ra# te#e"izat+ f%rm tipi a dis $rs$#$i p%#iti m%dern( S$'estia $nei astfe# de prezentri este % %nse in a dis $ii#%r pre#iminare pri"ind rea#izarea $n$i pr%ie t e$r%pean+ n are s$nt imp#i ate -. ri /printre are &i R%m!nia0+ a"!nd a %)ie t er etarea dis $rs$#$i par#amentar( A#t$ri de met%de#e antitati"e de ana#iz+ d%$ s$nt a)%rdri#e a#itati"e de )az re %mandate* a)%rdarea pra'ma-ret%ri &i ana#iza dis $rs$#$i /aspe te a#e en$nrii+ a#e dia#%'$#$i+ ar'$mentarea+ aspe te te,t$a#e &i ret%ri e0( Ls!nd #a % parte s$prap$neri#e paria#e dintre e#e d%$ tip$ri de a)%rdare meni%nate+ "%i n er a s f%rm$#ez !te"a %mentarii n #e't$r $ prima dintre a estea( 1ermen$# pra'ma-ret%ri %nfirm a t$a#itatea paradi'mei interdis ip#inaritii imp$s n er etare n a d%$a parte a se %#$#$i tre $t+ s$'er!nd$-ne ns n$ n$mai p%si)i#itatea de %%perare ntre d%menii di"erse a %)ie t+ are aparin fie a e#eia&i arii mai #ar'i /&tiine $maniste+ de e,emp#$2 f( s% i%#in'"isti a sa$ psi3%#in'"isti a0+ fie $n%r arii diferite /&tiine $maniste 4 &tiine e,a te2 f( #in'"isti a matemati 0+ i &i des 3iderea 4 de dat mai re ent 4 spre $n an$mit tip de e #e tism te%reti &i met%d%#%'i + rez$#tat a# %%perrii ntre s$)d%menii $ %)ie t+ n esen+ simi#ar /de e,(+ #im)a5$#2 "ezi &i pra'ma-sti#isti a0( 6n az$# pra'ma-ret%ri ii+ $n asemenea e #e tism &i 'se&te 5$stifi area n fapt$# am)e#e dis ip#ine a$ a %)ie t $ti#izarea %n ret a #im)ii+ %n ep$t ntr-% manier simi#ar+ din perspe ti"a inteniei emit%r$#$i de a pr%d$ e $n an$mit efe t as$pra re ept%r$#$i( 7( Lee 3 este+ de a#tfe#+ prim$# are s$)#iniaz ideea a)%rdarea pra'mati a #im)a5$#$i este de tip ret%ri &i distin'e+ n interi%r$# m%de#$#$i de pra'mati 'enera# pe are # pr%p$ne+ ntre % ret%ri interpers%na# /)azat pe prin ipii#e $n%s $te* prin ipi$# %%perati"+ a# p%#iteii+ a# ir%niei et (0 &i % ret%ri te,t$a# /)azat+ de asemenea+ pe % serie de prin ipii* a# pr% esi)i#itii+ #aritii+ e %n%miei+ e,presi"itii+ dar dest$# de impre is definit0 /Lee 3+ -89:* --+ -.4-;0( O apr%piere ntre e#e d%$ dis ip#ine este fa i#itat &i de n er ri#e m%derne de redefinire a ret%ri ii( <a de te%rii#e #asi e+ are #imiteaz sfera ret%ri ii #a an$mite tip$ri de dis $rs /%rat%rie de di"erse tip$ri+ dis $rs #iterar0+ p$n!nd a ent pe met%da ret%r$#$i &i pe dis $rs n sine+ te%rii#e m%derne defines ret%ri a drept dis $rs sit$at /de i pr%d$s ntr-$n an$mit tip de sit$aie0+ admi!nd %ri e f%rm de dis $rs $man este+ n $#tim instan+ ret%ri ( 6n a este %ndiii+ a ti"itatea ret%ri n$ este $nidire i%na# / %n entrat #a p%#$# emiterii0 &i a$t%n%m+ i are ara ter$# $nei tranza ii+ imp#i !nd pr% ese %mp#e,e de intera i$ne ntre emit%r &i re ept%r/i0=a$dit%r/i0+ n are se %nstr$ies &i se %re#eaz+ n m%d spe ifi + identiti#e parti ipani#%r+ n f$n ie de ir $mstane de %rdin 'enera# /L$ aites+ C%ndit+ Ca$di##+ -888* >-?4>-.0( Da n er m s p$nem n re#aie pra'mati a &i ret%ri a+ %)ser"m !te"a %resp%ndene* /-0 6n pra'mati se "%r)e&te despre sit$aia de %m$ni are+ n az$# ret%ri ii 4 despre sit$aia ret%ri /@itzer+ -8880+ ea are 'enereaz dis $rs$# /dis $rs$# este de i ne#es a rea ie=rsp$ns #a % sit$aie de $n an$mit fe#0( C%nsider!nd dis $rs$# e#e t%ra# mediatizat+ sit$aia de %m$ni are este %mp#e,( E,ist e# p$in d%$ p#an$ri are % defines * /a0 e# a# spai$#$i n are e pr%d$s /st$di%$# 1A0+ imp#i !nd $n sistem de re#aii ntre parti ipanii #a emisi$ne /m%derat%r 4 r%# iniiati"= andidat 4 r%# resp%nsi"2 andidat 4 andidat /n se "ene#e de drept #a rep#i 02 m%derat%r 4 e"ent$a#ii in"itai din st$di%2 /)0 e# a# re#aiei parti ipani#%r $ te#espe tat%rii( Sit$aia ret%ri se define&te prin ir $mstane#e 'enera#e are %nstit$ie s$rsa &i temei$# a ti"itii dis $rsi"e /a#e'eri#e0( />0 E,ist 'en$ri dis $rsi"e /@aB3tin+ -89?0+ f%rme de %r'anizare a "%r)irii /dez)atere+ inter"i$+ e,p$nere+ predi + )!rf et (0+ ref#e t!nd adre#e+ s 3eme#e &i s enarii#e f$n i%na#e ntr-% an$mit

%m$nitate /7%ffman+ -8C?0+ &i 'en$ri ret%ri e* de#i)erati"+ f%rensi + epidi ti ( 6n az$# a#es pentr$ dis $ie+ pra'mati este "%r)a despre $n dis $rs de 'rani* dez)atere /n are se "ene#e e,p%ziti"e mai amp#e p%t a#terna $ e#e de dis $ie pr%pri$-zis0+ dar $ % #at$r de spe ta %# / $ e#emente de %n"ersaie $rent02 ret%ri + este "%r)a despre $n dis $rs+ n esen+ de#i)erati"+ dar $ e#emente de dis $rs f%rensi / andidaii &i ad$ re ipr% a $zaii &i n ear s %ntra areze a $zaii#e f%rm$#ate de ad"ersari0 &i epidi ti /dem%nstrati"+ nde%se)i n rap%rt $ p$)#i $#+ &i+ pe a#% $ri+ erem%nia#0( /:0 Se p%ate sta)i#i % %resp%nden ntre res$rse#e pra'mati e &i e#e ret%ri e de %nstr$ire a dis $rs$#$i( Da n pra'mati se distin'e ntre en$narea de#% $ti" /ne$tr0+ e#% $ti" /%rientat as$pra emit%r$#$i0 &i a#% $ti" /%rientat as$pra re ept%r$#$i0+ ret%ri a distin'e ntre #%'%s / %mp%nenta ideati 0+ et3%s / %mp%nenta redi)i#itii+ #e'at de ima'inea de sine0 &i pat3%s / %mp%nenta #e'at de rea ia em%ti"0( E"ident+ e#e d%$ serii de ate'%rii str$ t$ra#e &i distri)$ie n m%d para#e# a e#ea&i res$rse #in'"isti e( N$mai prima serie este definit n rap%rt $ me anisme#e %n rete de f$n i%nare a pr% ese#%r %m$ni ati"e+ n timp e a d%$a se define&te n rap%rt $ ni"e#$ri#e #a are se %r'anizeaz %nin$t$ri#e transmise( De e,emp#$+ da ne rap%rtm #a $n an$mit aspe t #in'"isti + $m ar fi f%#%sirea pers%ane#%r 'ramati a#e+ pra'mati a define&te an$mite $z$ri drept strate'i e+ $rmrind %nse ine#e a est%ra as$pra str$ t$rrii $#teri%are a dis $rs$#$i+ n timp e ret%ri a #e interpreteaz din perspe ti"a efe te#%r as$pra destinatar$#$i/i#%r0( Pra'mati a este pred%minant des ripti"+ s$) aspe t f%rma# &i f$n i%na#+ pe !nd ret%ri a este pred%minant e"a#$ati"( Ana#iza pra'ma-ret%ri se %n entreaz as$pra definirii $n%r aspe te pri"ind ni"e#$# ma r%-+ respe ti"+ mi r%str$ t$ra# a# dis $rs$#$i( Pentr$ ni"e#$# ma r%str$ t$ra#+ s$nt re#e"ante* respe tarea sa$ n # area n%rme#%r &i %nstr!n'eri#%r instit$i%na#e+ %rientarea dis $rs$#$i / %nsens$a#= %nfr$ntati"+ %n ep$te s a#ar2 e"ent$a#a mediere a p%si)i#e#%r %nf#i te0+ m%d$# de '!ndire ref#e tat /rai%na#=em%i%na#0+ tip$ri de ar'$mentare &i de ar'$mente2 str$ t$rarea ansam)#$#$i dis $rsi" /f%rme m%n%#%'i e=dia#%'i e2 n a# d%i#ea az+ distri)$ia r%#$#$i de emit%r* re'$#i 'enera#e &i n # ri a#e a est%ra+ tip$ri#e prep%nderente de pere 3i de adia en et (0( Pentr$ ni"e#$# mi r%str$ t$ra# s$nt re#e"ante* te3ni i#e de m%nit%rizare a dis $rs$#$i+ $"inte 3eie &i #i&ee+ str$ t$ri metadis $rsi"e+ tip$ri de m%da#izare+ %ne t%ri #%'i i &i pra'mati i+ strate'ii a#e p%#iteii+ $z$# strate'i a# str$ t$ri#%r paranteti e et ( #. S$%e&tii pe tr$ $ &t$'i$ 'e "a( Pentr$ a i#$stra !te"a dintre %nse ine#e %nstatri#%r prezentate as$pra m%da#iti#%r %n rete de a)%rdare pra'ma-ret%ri a dis $rs$#$i+ am a#es $n fra'ment din dez)aterea e#e t%ra# are a a"$t #% #a -8 n%iem)rie >DD?+ #a p%st$# de te#e"izi$ne Antena -+ n adr$# i #$#$i Seara preedinilor+ m%derat%r fiind 7a)rie#a Ar!n ean$ <irea /7A<0( Am $rmrit n$mai inter"enii#e a trei andidai* C%rne#i$ Aadim 1$d%r /CA10+ Adrian Nstase /AN0 &i 1raian @ses $ /1@0+ #e'ate de d%$ teme pr%p$se de m%derat%are* EDa "ei a5$n'e s %nd$ ei R%m!nia+ $m se "a p%zii%na ara n%astr+ n timp$# mandat$#$i d$mnea"%astr+ fa de SUA &i fa de UEFG &i ECe an$me $n%&tine a"ei despre 1ratat$# de #a R%ma &i despre C%nstit$ia E$r%pean+ ad%ptat re ent t%t #a R%ma &i are "a de"eni+ fire&te+ &i C%nstit$ia n%astrFG <iind "%r)a despre $n dis $rs e#e t%ra# mediatizat+ sit$aia de %m$ni are imp#i m$#tip#e tip$ri de rap%rt$ri* n afara andidai#%r #a pre&edinie &i a m%derat%arei+ n st$di% se af# &i s$sint%ri ai andidai#%r+ mem)ri ai partide#%r din are fa parte a e&tia+ iar #a $n m%ment dat inter"in $ de #araii &i sfat$ri /fr a fi prezeni n st$di%0 ei d%i pre&edini anteri%ri /I%n I#ies $ &i Emi# C%nstantines $0( C!te"a %)ser"aii as$pra %r'anizrii dis $rs$#$i( /A0 La ni"e# ma r%str$ t$ra#* /a0 E,ist % serie de n%rme a#e desf&$rrii emisi$nii+ %m$ni ate de #a n ep$t parti ipani#%r+ prin are se $rmre&te s #i se a %rde &anse e'a#e de manifestare( 6n rap%rt $ p%ziia fa de a este n%rme+ apar de%se)iri nete ntre parti ipani( AN se %nf%rmeaz n%rme#%r+ s%#i it!nd m%derat%arei $n drept #a rep#i /d$p inter"enia #$i 1@0 &i admi!nd pr%p$nerea a esteia de a da mai nt!i $n rsp$ns #a ntre)area adresat t$t$r%r parti ipani#%r* AN: A vrea s v rog s-mi acordai i un drept la replic pe aceast chestiune, care nu este... nu era legat de ntrebare /semna#area infra i$nii ad"ersar$#$i 4 n(n( LIR0( G !: S ncheiem... s nchidem cercul privind "onstituia #niunii i pe urm, dac dorii, dreptul la replic.

AN: Sigur. 1@ n$ se %nf%rmeaz de !t paria# n%rme#%r2 n # area a est%ra se fa e $ a$t%ritate+ fr e,p#i aii s$p#imentare( 6n rsp$ns$# pri"ind C%nstit$ia UE+ e,trem de s$mar &i nere#e"ant+ intr%d$ e % amp# se "en de ata #a adresa ad"ersar$#$i+ s$) prete,t$# n$ &i-a f%#%sit inte'ra# timp$# de rsp$ns a %rdat( D$p rep#i a #$i AN+ inter"ine intempesti"+ ntrer$p!nd-% pe m%derat%are &i nein!nd seama de a"ertismente#e a esteia* G !: orbeam despre... $%: &ste vorba despre 'urt, doamna r(nceanu, pentru c banii acetia de care sunt scutii acum... G !: m(ncai din timp, s tii) $%: ...*acubov i alii, sunt bani care... CA1 n$ n$mai n$ respe t n%rme#e+ dar fa e &i %mentarii as$pra a est%ra* ...n ntrebrile care ni s-au dat nu erau prev+ute aceste ntrebri. Astea-s ntrebri capcan). 6n p#$s+ i ad$ e repr%&$ri m%derat%arei pentr$ m%d$# n are %nd$ e dez)aterea+ a $z!nd-%+ ntre a#te#e+ de prtinire* re'u+ s particip la mascarada pe care o instrumentai, din timpul emisiunii ai schimbat regulile -ocului, eu v spun c nu procedai corect) Hai m$#t+ &i ar%' r%#$# a esteia+ adres!nd$-i ntre)ri* "ine a scris mu+ica i versurile *mnului #niunii, doamna G !. 1%ate a este %mp%rtamente e"ideniaz diferene de et3%s ntre parti ipani( Se p$ne pr%)#ema n e pr%p%rie este monstratio &i n e pr%p%rie captatio /C3ara$dea$+ >DD.* ?90+ a#tfe# sp$s+ are este re#aia dintre d%rina sin er de redi)i#itate &i spe ta %# /"ezi &i remar a adresat de 7A< #$i CA1* v-am lsat s v 'acei sho/-ul0( /)0 Este e"ident d$)#a rap%rtare* #a sit$aia ret%ri &i #a sit$aia %n ret de %m$ni are+ %nd$ e spre predi ia $nei intera i$ni de tip %mpetiti"+ a rei e"%#$ie se ns rie pe % $r) "aria)i#+ $ m%mente de a $tizare a %nf#i t$#$i &i de re#ati" a#m+ m%derat%arei re"enind$-i adesea r%#$# de mediat%r+ n$ n sens$# n er rii de a rea#iza $n a %rd+ fie &i paria#+ fiind a easta n$ %resp$nde ara terizrii 'en$#$i dis $rsi"+ i n sens$# n er rii de a-i determina pe parti ipani s respe te re'$#i#e 5% $#$i( Dat fiind adr$# mediati spe ia#+ ne a&teptm a+ n ansam)#$+ dis $rs$ri#e #a are ne referim s %m)ine+ n pr%p%rii diferite+ %mp%nenta a'%nisti /de %mpetiie0+ rea#izat adesea n f%rme de %p%ziie /anta'%nisti e0+ $ ea 3istri%ni ( Pr%p%ria %m)inrii a est%r %mp%nente se #ea' dire t de a eea dintre aspe te#e dis $rsi"e ret%ri e+ are in de #%'%s+ et3%s &i pat3%s( /@0 La ni"e# mi r%str$ t$ra#* Distri)$ia f%rme#%r de pers%an /a pr%n$me#%r &i "er)e#%r0 n rsp$ns$ri#e e#%r trei andidai #a ntre)area pri"ind re#aii#e de perspe ti" a#e R%m!niei $ SUA &i UE ne permite !te"a %nstatri( 6n inter"enia #$i CA1+ pers( I s'( / eu e prezent n des 3idere0 apare n a#ternan $ I p#(+ f%rma prep%nderent( Prima este prezent n se "ene#e are trimit #a adr$# %n ret a# en$nrii / eu m-a re'eri, v spun0+ n as% iere $ "er)e dicendi+ de i $ f$n ie meta#in'"isti 2 prin ea#a#t f%rm+ "%r)it%r$# se a$t%sit$eaz mai a#es a p$rtt%r de $"!nt a# partid$#$i pe are # reprezint / noi nu ne numim, am 'cut dovada, l-am 'cut membru, politica noastr, vrem n &uropa 0( A#te en$n$ri #a pers( I p#( par a transmite % semnifi aie 'n%mi /Avem nevoie de #&, Avem nevoie de aceti uriai 0+ n ms$ra n are p%si)i#$# m%da#izat%r epistemi /cred sa$ consider0 este %mis( Semnifi aia este s$)#iniat prin ata&area !te $n$i ar'$ment+ e"a#$ati"+ a n afirmaia* 0n ntunericul care se pro'ilea+ la nceputul sec. 11* i al mileniului ***, este cel mai luminos proiect.

sa$ de a$t%ritate+ a n* v spun ce +icea Napoleon %onaparte pe S'. &lena: 2&u mor, dar las n urma mea doi uriai n leagn: 3usia i America4. Pers%ana I apare ns &i n #i&ee de tip$# !raii notri din %asarabia i %ucovina sa$ 'ratele nostru *lie *lacu+ menite s s$'ereze imp#i area em%i%na# a "%r)it%r$#$i &i s pr%d$ $n efe t simi#ar as$pra a$dit%ri#%r( La 1@+ dis $rs$# in #$z!nd pers( I p#( /prin rap%rtare #a partid$# pe are # %nd$ e* avem ca obiectiv, prioritile noastre0 a#terneaz $ e# impers%na#( 6n $#tim$# az+ se remar fre "ena m%da#izrii de%nti e /trebuie /s00( H%ti"ri#e pentr$ s 3ia de p%#iti e,tern pr%p$s+ s$mare &i %n"eni%na#e+ s$nt n 3eiate ezitant* Cam aici s-ar situa prioritile noastre de politic e5tern. A ent$# ade ns pe pre izri#e $rmt%are+ are %nstrasteaz $ afirmaii#e pre edente+ #ipsite de re#ief( <%rm$#area este t%t impers%na#+ p$terni m%da#izat prin repetarea #$i trebuie+ dar inter"ine &i pers( a II-a $ "a#%are 'enera#* 6easupra tuturor ns trebuie s stea modul n care faci politica e5tern. &a trebuie 'cut cu demnitate, 'r a da contracte pentru a 'ace po+e cu lideri politici din toat lumea, ci av(nd per'orman la tine acas. Ce# "izat este+ n m%d neam)i'$$+ AN+ #a a i$ni %n rete a#e r$ia se fa e referire( Este e"ident e,p#%atarea pres$p%ziii#%r / f( Ip%#iti aJ tre)$ie f $t $ demnitate KK nu s-a 'cut aa2 fr a da %ntra te KK s-au dat contracte2 i a"!nd perf%rman KK nu a e5istat per'orman0( AN "%r)e&te #a pers( I s'( /voi conduce ara, am susinut, am reuit, voi susine, voi continua 0( A)ia spre fina#+ d$p referirea #a e 3ipa are # "a a5$ta+ apare pers( I p#( / echipa noastr0+ $ % semnifi aie in #$si" am)i'$ /n%i L e$ &i ei#a#i din e 3ip sa$ e$ &i ei#a#i din PSD0( Cea#a#t % $ren a pers( I p#( fa e e"ident trimitere #a r%m!ni /R%m!nia0+ n 'enera#+ dar ea apare ntr-$n en$n n are a ent$# ade pe f%rm$#area impers%na# a $n$i deziderat 'enera# /de remar at a eea&i %#%rat$r 'n%mi + %)ser"at &i #a CA10* este important ca liderul rii s 'ie un om care s nu -igneasc liderii occidentali, s aib relaii bune cu liderii rilor din aceast #&, cu care este absolut natural ca noi s avem o relaie consolidat, puternic, e'icient. Ca &i n az$# inter"eniei #$i 1@+ de&i impers%na#+ en$n$# are % int %n ret+ nemeni%nat+ dar transparent( S 3im)area pers%anei /I s'(=III impers(0 s$)#iniaz &i ai i %p%ziia dintre et3%s$# "%r)it%r$#$i /a r$i redi)i#itate este ar'$mentat prin fapte 4 en$n$ri#e #a pers( I s'( fa referire fie #a tre $t+ fie #a "iit%r+ s$)#iniind$-se ns ideea de %ntin$itate* voi continua+ continuitate, n continuare0 &i et3%s$# %ntra andidat$#$i+ a r$i redi)i#itate este ata at d$r( 6ntr-% f%rm$#are sar asti + ad$'at d$p inter"enia m%derat%arei+ s$) pr%te ia indefinirii referent$#$i+ are asi'$r pstrarea aparene#%r+ "%r)it%r$# fa e trimitere #a trsst$ri stri t pers%na#e atri)$ite ad"ersar$#$i* 'r%s%#nia+ #ipsa maniere#%r* 7iderii strini s nu ne bat obra+ul nou datorit obra+ului gros al unora dintre cei care nu tiu s vorbeasc.

). O*&erva+ii ,i ale S 3ia de ana#iz prezentat ref#e t $ti#izarea $n$i ansam)#$ re#ati" #imitat &i simi#ar de mi5#%a e #in'"isti e+ $ efe te diferite+ determinate de pr%p%ria n dis $rs &i de distri)$ia %te,t$a#( Inter"enii#e #$i CA1 &i 1@ ref#e t d%$ strate'ii de manip$#are p%p$#ist a a$dienei* prima 4 )azat pe %n entrarea e#emente#%r ret%ri e+ menit s stim$#eze rea ia afe ti" a p$)#i $#$i /pat3%s0+ ea#a#t 4 )azat pe

aparena de %)ie ti"are a afirmaii#%r /pse$d%-#%'%s0( Inter"enia #$i AN e"ideniaz $n e'% 3ipertr%fiat+ indi"id$a#ist2 manip$#area a$dienei mizeaz pe s$)#inierea pr%priei redi)i#iti &i pe pse$d%-%)ie ti"area 5$de i#%r despre ad"ersar /et3%s ret%ri 0( Inter"enii#e dis $tate i#$streaz %nfr$ntarea dintre trei tip$ri de et3%s-$ri indi"id$a#e %nstr$ite* $manist &i 5$stiiar+ a# ara ter$#$i &i fermitii &i+ respe ti"+ a# seri%zitii &i %mpetenei /pentr$ tip%#%'ie+ "ezi C3ara$dea$+ >DD.* --:4--?0(

Re,eri +e
@aB3tine+ H(+ -89?+ ELes 'enres d$ dis %$rsG+ n &sth8ti9ue de la cr8ation verbale+ Paris+ 7a##imard+ p( >;.4:D9( @itzer+ L( <(+ -888+ E13e R3et%ri a# Sit$ati%nG+ n L$ aites+ C%ndit+ Ca$di##+ p( >-C4>>.( C3ara$dea$+ P(+ >DD.+ 7e discours politi9ue. 7es mas9ues du pouvoir+ Paris+ A$i)ert( 7%ffman+ E(+ -8C?+ !rame Anal:sis. An &ssa: on the ;rgani+ation o' &5perience+ NeM N%rB 4 Oa'erst%Mn 4 San <ran is % 4 L%ndra+ Oarper and R%M( Lee 3+ 7(+ -89:+ <rinciples o' <ragmatics+ L%ndra 4 NeM N%rB+ L%n'man( L$ aites+ P( L(+ C( H( C%ndit+ S( Ca$di## /eds(0+ -888+ "ontemporar: 3hetorical $heor:. A 3eader+ NeM N%rB 4 L%ndra+ 13e 7$i#f%rd Press(