Sunteți pe pagina 1din 3

MODEL 12

Nr. Inregistrare CJ/CMB: ............data ......................., Judetul______________________________

CONTRACT DE COLABORARE Incheiat astazi .. I. Partile cotractante 1. Cabinet/laborator de tehnica dentara ., infiintat in baza , cu sediul in .., cod fiscal , cont IBAN..............................................., deschis la .................................................................reprezentat legal prin dl/dna ., avand calitatea de tehnician dentar membru OTDR (conform Certificatului de membu seria .nr. ., avizat la zi), denumit in continuare BENEFICIAR,

sau
1. Societatea .. S.R.L., cu sediul in ., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. , CUI , cont IBAN ......................................................................., deschis la .........................................................................., reprezentata legal prin dl/dna ..., avand calitatea de tehnician dentar membru OTDR (conform Certificatului de membru seria . nr. ., avizat la zi), denumitA in continuare BENEFICIAR, si 2. Dl/dna .., tehnician dentar PFA, cu sediul in ,.cod fiscal .., cont IBAN.................................................................................................... deschis la .....................................................,avand calitatea de tehnician dentar membru OTDR (conform Certificatului de membru seria .nr. ., avizat la zi), denumit in continuare COLABORATOR. II. Obiectul contractului Colaboratorul desfoar, contra unei remuneratii lunare, activitate de tehnica dentara pentru Beneficiar si anume: faze intermediare de executie a lucrarilor dentare DMUC. Definitie: DMUC: Dispozitiv tehnico-medical unicat la comanda orice dispozitiv dentar (inclusiv proteze dentare, fixe sau mobile) executat in mod special in conformitate cu planul protetic scris, semnat si parafat de medicul dentist. Dispozitivul cuprinde caracteristici specifice si este destinat exclusiv unei singure utilizari, pentru un singur pacient, individual determinat. 1

III. Durata contractului Prezentul contract se ncheie pe o perioad de ....... luni, cu ncepere de la data semnrii acestuia, timpul de lucru fiind de minim _____ore/luna Durata sa poate fi prelungit prin acordul ambelor pri, ncheiat sub forma unui act adiional la prezentul contract. IV . Obligatiile partilor A. Obligatiile colaboratorului Pentru realizarea obiectului prezentului contract, colaboratorul se oblig: - s realizeze sub supravegherea si indrumarea Beneficiarului faze intermediare pentru executarea lucrarilor dentare (dispozitive medicale unicat la comanda, numite DMUC) la termenele cerute de Beneficiar; - s manifeste o conduit onorabil, s respecte regulamentul de ordine interioar al cabinetului/laboratorului/societii; - n caz de mbolnvire sau n alte situaii, independente de voina sa, care l fac indisponibil, s anune Beneficiarul n timp util pentru a fi nlocuit, urmnd s prezinte acestuia certificat medical sau alte acte de natur s dovedeasc incapacitatea sau indisponibilitatea sa de a se prezenta la program. - sa nu incheie contracte de colaborare cu medicii dentisti (beneficiarii DMUC) si sa nu puna pe piata, in nume propriu, dispozitive medicale unicat la comanda (DMUC). B. Obligatiile beneficiarului Beneficiarul se oblig: - sa asigure condiii corespunztoare desfurrii activitii colaboratorului pe durata contractului; - sa pun la dispoziia colaboratorului spaiile, materialele i dotrile necesare pentru ca acesta s-i poat ndeplini integral obligaiile asumate; - sa supervizeze/verifice activitatea de executie a lucrarilor executate de colaborator. - sa efectueze plata drepturilor de colaborare lunar, din care colaboratorul va vrsa la bugetul statului impozitul pe venit datorat i stabilit potrivit reglementrilor n vigoare, precum si orice alte obligatii fiscale si profesionale. - in cazul in care Colaboratorul are status de membru OTDR debutant (are o experienta in tehnica dentara dobandita efectiv si legal mai mica de 2 ani 8 ore/zi), odata cu finalizarea perioadei in care detine respectiva calitate, sa elibereze un document din care sa rezulte perioada efectiv lucrata (nr.ore/luna) in vederea modificarii acestui status in conformitate cu prevederile OTDR. aceasta clauza se mentine in contract numai in cazul Colaboratorilor membri OTDR debutanti. V. Alte clauze Tarifele pentru fazele intermediare de executie a DMUC functie de gradul lor de complexitate, se stabilesc de comun acord intre Beneficiar si Colaborator si se vor regasi intr-o anexa a prezentului contract. 2

Contravaloarea lucrarilor (fazelor intermediare ) efectuate de Colaborator la solicitarea Beneficiarului va face obiectul unei facturi emisa de Colaborator la finele fiecarei perioade. Decontarea sumei cuvenite Prestatorului se va efectua prin conturile mentionate in partea introductiva a contractului sau in numerar, pe baza documentelor prevazute de lege. (facturi, chitante, OP,) Factura va avea specificat denumirea fazelor intermediare, perioada aferenta (luna) si valoarea acestora. Pe durata prezentului contract, Colaboratorul nu are drept de punere pe piata, in nume propriu, a dispozitivelor medicale unicat la comanda (DMUC), acestea urmand a fi puse pe piata doar de catre titularul/administratorul cabinetului/laboratorului/societatii in baza contractului de prestarii servicii pe care acesta il are incheiat cu cabinetele de medicina dentara. *** Altfel spus: pe durata prezentului contract, colaboratorul nu are dreptul de a incheia in nume propriu contracte de colaborare cu medicii dentisti beneficiarii de drept ai lucrarilor dentare in forma finala (DMUC). Orice litigiu aparut ntre parti se va rezolva pe cale amiabila, n caz contrar prin intermediul instantele judecatoresti competente. VI. Clauze finale Modificarea condiiilor prezentului contract (inclusiv rezilierea lui nainte de termen) poate avea loc numai cu acordul scris al prilor. Partile raspund material pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale. Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti. Prezentul contrac a fost incheiat n 4 (patru) exemplare, cte unul pentru fiecare dintre pri, al treilea pentru circumscripia financiar teritorial la care se face nregistrarea contractului si al patrulea pentru inregistrarea acestuia la OTDR.

BENEFICIAR,

COLABORATOR,

NOTA: acest model de contract este intocmit intro forma orientativa, fara caracter de impunere, deoarece Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante.

S-ar putea să vă placă și