Sunteți pe pagina 1din 3

Catre, Adunarea Generala a Actionarilor ale SC COZAMIN SRL Galati Bulevard Galati , tr.

RAPORTUL AU DITORULUI INDEPENDENT LA SC COZAMIN SRL


Raport cu privire la situatiilefinanciare
bilantul la datade 31 .12.2011 , contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie si situatia modificarilor capitalurilor proprii pentru anul incheiat Ia acea data, precum si o sinteza a politicilor contabile semnificative si a notelor explicative la situatiile financiare. Prin situatiile fi nanciare s-au raportat urmatorii indicatori :

l.Am auditat situatiile financiare anexate ale SC COZAMIN SRL , care cuprind

An 2010
Cifra de afaceri Capitaluri proprii Rezultatul net al exercitiului
pons ab Res

An

2011

( lei)

5 719 423 2 965 996 806 830

7 915 407 1 918 851 t46 072

ilitat e a c onduc erii cu privire I a s ituatiil e financiare

2.Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Directiva a IV a a Comunitatilor Economice Europene parte componenta a Reglementarilor Contabile conform cu directivele europene , aprobate prin o.M.F.305512009 cu modificarile si completarile ulterioare . Aceasta responsabilitate include : conceperea , implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela de situatii financiare ce nu contin denaturari semnificative datorate fie fraudei , fte erorii : selectarea si aplicarca politicilor contabile adecvate elaborarea estimarilor contabile rezonabile pentru

circumstantele date.
Re spons ab

ilit at ea auditorului

3.Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare inbazaauditului nostru. Noi am elaborat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde cer ca noi sa ne conformam cerintelor etice si sa planificam si sa desfasuram auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative. 4.Auditul implica realizueaprocedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit referitoare la valorile si prezentarile publicate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului , inclusiv evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sa prezinte denaturari semnificative datorate fie fraudei , fie erorii. In respectiva

evaluare a riscurilor auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale entitatii cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate in circumstantele date , dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entitatii . In cadrul unui audit se evalueaza, de asemenea , gradul de adecvare a politicilor contabile folosite si masura in care estimarile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile , precum si prezentarea generala a situatiilor financiare.
5.Consider&m ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a forma obazapentru opinia noastra de audit.

Opinia de audit
6.Auditorii nu au participat la inventarierea patrimoniului societatii Ia3I,l2,20ll . Situatiile financiare anuale s-au intocmit in conformitate cu planul de conturi stabilit prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice Nr. 305512009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene cu modificarile si completarile ulterioare. S-a respectat cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 3 1. 12.2011.

7.In opinia noastra , avand in vedere aspectele prezentate mai sus ne exprimam o opinie cu rezerve asupra situatiilor financiare ale exercitiului 2011 ale societatii , a contului de profit si pierdere si a fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat , in conformitate cu
Standardele internationale de audit in vigoare

la3l,I2,20Il.

Alte aspecte
S.Acest raport de audit este intocmit exclusiv pentru informarea si uzul intern al S.C. COZAMIN S.R.L. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea ruporta asociatilor societatii acele aspecte pe care trebuia sa le raportam intr-un raport de audit si nu pentru alte scopuri. Responsabilitateanoastra pentru auditul efectuat , pentru raportul de audit sau pentru opinia exprimata este numai fata de societate. 9. In conformitate cu pct. 263(2) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice Nr. 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare , noi am examinat Raportul

Administratorului atasat situatiilor financiare si precizam ca nu am identificat informatii financiare care sa fie neconforme cu cele prezentate in situatiile financiare intocmite pentru
anul 2011.
Data 28.05.2012 Galati

Auditor financiar
Ec. Valentina Voinea

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania la nr. 209912007

evaluare a riscurilor auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale entitatii cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate in circumstantele date , dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intem al entitatii . In cadrul unui audit se evalueaza, de asemenea , gradul de adecvare a politicilor contabile folosite si masura in care estimarile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile , precum si prezentarea generala a situatiilor financiare.
S.Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a forma obazapentru opinia noastra de audit.

Opinia de audit
6.Auditorii nu au participat la inventarierea patrimoniului societatii Ia3l,l2,20ll Situatiile financiare anuale s-au intocmit in conformitate cu planul de conturi stabilit prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice Nr. 305512009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene cu modificarile si completarile ulterioare. S-a respectat cadrul general de intocmire si prezentarc a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 3 1. 12,201I.

7.In opinia noastra , avand in vedere aspectele prezentate mai sus ne exprimam o opinie cu rezerve asupra situatiilor financiare ale exercitiului 2011 ale societatii , a contului de prof,rt si pierdere si a fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat , in conformitate cu
Standardele internationale de audit in vigoare

la3I,l2,20ll.

Alte aspecte
S.Acest raport de audit este intocmit exclusiv pentru informarea si uzul intern al S.C. COZAMIN S.R.L. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatilor societatii acele aspecte pe care trebuia sa le raportam intr'un raport de audit si nu pentru alte scopuri. Responsabilitatea noastra pentru auditul efectuat , pentru raportul de audit sau pentru opinia exprimata este numai fata de societate. 9. In conformitate cu pct. 263(2) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice Nr. 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare , noi am examinat Raportul

Administratorului atasat situatiilor financiare si precizam ca nu am identificat informatii financiare care sa fie neconforme cu cele prezentate in situatiile financiare intocmite pentru
anul 2011.
Data 28.05 .2012 Galati

Auditor financiar
Ec. Valentina Voinea

Vafenuna i. Nn?099 .E

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania la nr. 209912007