Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

t/'

 

Unitateadeinvdtimdnt Disciplina Domeniul

Eco-$coalacu claseleI-VIil nr.9 ,,Ion Creangd"Suceava Limba qi literaturaromdnd GramaticI

'

Tipul lecliei

Dobdndireade noi cunoqtinle

Subiectul Clasa Propundtor Duratalecliei

Diatezeleverbului a-VII-aC UngureanAlexandra-Maria 50 minute

I. Obiectiveonerationale

Cognitive:

Peparcursulleclieieleviivor fi capabili:

01 - sddescoperefaptul cddiatezaseexprimdnu prin sufixegi desinenfeca celelalte

categoriialeverbului, ci prin alte cuvinte

02 - sddefineascdnoliuneade diatezd"ingeneralgi apoi afrecdreiadintre celetrei

existentein limba romAnd

03 - sdcongtientizezecdprin diatezdvorbitorul exprimi

subiectulgramaticalgi cel careo suportd

04 -

05 - sddistingdpredicateleverbaleexprimateprin verbela diatezapasividepredicatele

nominalede la diatezaactivd

06 -

07 - sdintroducdanumiteverbe aflatela diatezareflexivdintr-un text

,,

relalia dintre acfiuneaverbului,

sdidentificemdrcilederecunoaqtereale diatezelor

sdconstruiascdenunluricu diferite verbela celetrei diateze

Afective:

08 -

09 - sd manifesteinteresfald de lecfiainvdfatd

sdrdspundacorect,congtientqi participativla intrebdrilepuse

II. Resurseeducationale

l. Confinuturi:

a. Conformprogrameiqcolarein vigoarepentruclasaa VII-a

b. Manualul qcolarde Limbu Romdnd pentru clasaa VII-a, Ed. HumanitasEducafional

Bucureqti2001

c. Diclactica limbii Si literaturii

Ed.Dacia,Cluj-Napoca 2002

d. Gramaticapracticd u limbii romdne, autor $tefania Popescu,Editura Lider, Bucureqti

t997

romAne pentru gimnaziu gi liceu, autor Vistian Goia,

2. Capacitifi de invifare

Capacitdlilereceptivenormaleale elevilor declasaa VII-a

III. Stratesiu didacticd

1.Resurseprocedurale

Activitdfi deinvdfareindividualecu raportarefrontaldce implicd :

o

o

Metode

problematizarea,exercifiul,verificarea,analizaprin sondaj.

Forme de orsanizare a activitdtii elevilor: activitatea frontald combinatd cu activitateaindependentdindividuald

si

procedee: conversalia euristici,

invdfarea prin

descoperire,

2. Resursemateriale

o

Manual de Limba Si literatura romdnd pentru clasa a VII-a Ed. Humanitas

Bucuregti2001

o

Mrjloacedidactice: fige de lucru, schemape tabl6

METODELE SI OBIECTIVELE OPERATIONALE Moment organizatoric

Captarea atenliei Anunlarea subiectului gi obiectivelor:

O1;O2;O3;

Dirijarea

invdgdrii Si

obyinerea

performanlelor:

O1;O2;O3;O4

Desflgur ^r eaactiviti(ii

ACTTVITATEA

ACTIVITATEA

RESURSE

FORME DE

EVALUARE

PROFESORULUI

ELEVILOR

PROCEDURALE

ORGANIZARE

-salutd

-salutd

Verificarea

Frontalgi

Evaluare

.noteazd absenlii

-elevuldeserviciu

Analizaprin

individual

cantitativdsi

-verificd tema

anunfdabsenlii -rezolvdexerciliile dela temd

sondaj

calitativd

-Scrieceletrei

-NoteazSceletrei

Conversalia

Frontalgi

Observarea

enunfuridin

enunturiin caiete.

individual

sistematicda

manual:

elevilor

dProzatorul

scrie 4p.19ry2qp. b)Romanuleste gcrl;-de q.q.tr.e. orozator.

 

dltpzstrarul

se

sdndestela

predicatul,

 

Evaluare

romanulsdu. -Perdnd,la fiecareenun!, invitd elevii sd

-Subliniaza predicatul,subiectul qi complementulin fiecareenun!.

calitativd

sublinieze:

subiectulgi complementul.

 

Conversa!ia

-Noteazdtitlul leclieigi obiectivelepe tabld,.

-Noteazdtitlul noii lecfii 9i obiectivele in caiete.

catiheticd

-Solicitdelevilor

-Observd

Problematizarea

Frontal

Observa!ia

s[ observe

transform[rile ce

sistematicda

transformdrile careau loc in cele trei enunfuri.

au loc in propozifii.

elevilor

-Dupdce ascultd raspunsurile elevilorexplica transformdrilegi realizeazdo schemdla tabld. a)subiectul sramaticalface

-Noteazd explicaliile primite qi schemadela

tabl5.

Explicafia

Evaluarea

performan{elor

gi

asigurarea

feed-

hack-ului:

O5;O6

ac{lunea $l o suferd complementul direct

s -+P -->cD

b)subiectul gramaticalsuferd acfiuneafrcutd de complementulde asent

sE*-. p<-

cA

c)subiectulfacegi tot el suferd acliunea

S<+> P

-Dupd ce le explicdelevilor diferenfeledintre celetrei diateze,solicitd claseisd formulezeo definilie generalS pentrudiatezd 9i cdteunaspecificd pentrufiecare diatezdin parte. (ii ajutdcu sugestiidacdeste canil). -Solicitd elevilor sddescopere mdrcilede recunoagtereale fiecdrei diateze.

-Imparte elevilor fiqe de lucru:

Fiqa nr.1 "Consffuieqte trei propozilii cu predicatele exprimate prin verbe la diateza activd,cu subiect qi complementdirect transformandu-le aooiin propozitii

-Noteazd definifiile in caiete gi pun intrebdridacaau

neclarit[1i.

-Primesc fiqelecu exercilii. -Rezolvdsarcinile de lucru.

-R[spund intrebdrilor primite

Conversafia

euristic[

Dialogul

ExerciJiul

individual

Conversa!ia

euristicd

Frontalsi

Evaluare

individual

diagnostic[

denivel qi

cotarea

rezultatelor

4

cupredicatulla

diateza

pasivd.Subliniaz6

in propoziliile

oblinutepredicatul,

subiectulgi

complementulde

agent."

Fiqanr.2

,oSe dauverbele:

a setemeqi a-gi

tnchipui.Scne

gerunziulacestor

 

verbe urmat de

pronumele

reflexive la toate

persoanele,la

singularqi la

plural."

Fipanr.3

ooSubliniazd cu o linie verbelela diatezapasivl qi cu doudlinii

verbelela

timpurile

compuseale

diatezeiactive

formate cu

auxiliarul,,dfi"."

Incheierea

-Imparteelevilor

-Primescfigacu

activitdlii

Figanr.4

temapentruacasd.

Asigurarea

,rRealizafi o

-Noteaz[ schema

retenliei Si a

compunerein

lecliei facutdla

transferului:

caresdfolosifi

tabld.

o7

diferite verbela

diatezapasivdqi

urmdtoareleverbe

reflexive

impersonale; q se tntdmpla, a se spune,a sezdri, a sepdrea."

-Realizeazdlatabld

o schemialectiei.

Fipadelucru nr.l

Construieqtetrei propozilii cu predicateleexprimate prin verbe la diatezaactivd, cu subiect gi complementdirect transformandu-leapoi in propozilii cu predicatulla diatezapasivd.Subliniazdin propoziliile oblinute predicatul,subiectulqi complementulde agent.

Fiqadelucru nr.2

Se dau verbele : a se teme Si a-Si inchipui.Scriegerunziul acestor verbe urmat de pronumelereflexive la toate persoanele,la singular qi la plural.

Figadelucru nr.3

Subliniazdcu o linie verbelela diatezapasivdgi cu doudlinii verbele la timpurile compuseale diatezeiactiveformatecu auxiliarul ,,a.fi".

1.,,T6narulpusecomulla gurdqidddugiel semnlui Pehlivan.Dupdun

sfef de ceasil gdsird

lui.Inqtiinfare cd"ar ft aflat ceva desprebourul cel batr6n nu putu da." -

M.Sadoveanu,Fra{ii Jderi

Se bucurdnumaidecdtcd a fost gdsitde stdpdnul

2.,,intr-obunddiminealdPorojana fost dat pe mdnaunui brutar ca sd invelea plim[di pdini,colaci,cozonaci.$ieuamfosttrimis la pensionuld-lui Cuenimca s5inv6! tot ce seinvalape atunci"- V. Alecsandri,Porojan

3.,,Ce-ipasdbieteiturmein vecinenorocit6, Sdqtiede cemdndva fi mdcelilritd, $i daci areunul saumulfi apdsitori?"- Gr.Alexandrescu,AnullB40

4.,,Denu m-ar fi oprit vdcarul satului,aqfi nimeit desigurqi cdteun grauredin cei carezboardprintre vitele din cireadd."

- Al.Odobescu,Pseudo-kineghetikos

5.,,Dacdcinevaar fi priceputglasulizvorului, ar fi inlelescd jdlea intr- o lungddoindpeIleana,impardteasaceabdlaiea lui Fdt-Frumos."

- M.Eminescu,Fat-Frumosdin lacrimd

Figadelucru nr.4

Realizali o compunerein care s[ folosili diferite verbe la diateza pasivd qi urmdtoareleverbe reflexive impersonale: a se intdmpla, a se spune,a sezdri, a sepdrea.

DIATEZA

Activd

Pasivd

ReJIexivd

Schemalec{iei

RAPORTURILE STABILITE

S,:---+ P-*)CD

Sf

Pg-,*94

S{:-*>

P

CAM SE FORMEAZA

- doarcu verbul de conjugat

- cu verbul auxiliar ,,a.fi" * participiul verbul de coniusat - cu pronumelereflexiv