Sunteți pe pagina 1din 5

PROGRAMA CURSULUI PROIECTAREA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE

ACCES CURS CURS POSTUNIVERSITAR DE PERFECTIONARE


MODULUL 1 POLITICA EUROPEANA SI PROGRAMELE EUROPENE Politica europeana i pro!ra"ele europene Pro!ra"e i Proiecte Europene Concepte de baz privind programele europene Tipuri de programe europene Programe Centralizate Proiectele Europene Comune (FP7, Long Life Learning .. Programe !e"centralizate Fondurile #tructurale, Fondul European pentru $gricultura "i !ezvoltare %urala (FE$!% &eneficiarii programelor europene #trategia de abordare a proiectelor europene Principalele caracteri"tici ale programelor "i proiectelor europene. MODULUL # ELA$ORAREA PROPUNERILOR DE PROIECT Si te"ul Mana!e"entului Ciclului %e Proiect &PCM' Ciclul rezolvrii problemelor Ciclul (etapele "i fazele derulrii unui proiect I%enti(icarea i anali)a proiectului $naliza grupurilor de intere"e Politica 'n"titu(ional $naliza problemelor $naliza obiectivelor #tabilirea obiectivelor )ruparea obiectivelor $legerea "trategiei Re%actarea proiectului !efinirea logicii proiectului * +atricea Cadru Logic #tructura matricei logice Completarea matricei logice Tran"punerea obiectivelor ,n "c-ema logic Precizarea prezum(iilor .i ri"curilor #tabilirea indicatorilor *ntoc"irea pro!ra"ului %e acti+itate #tabilirea pac-etelor de lucru #tabilirea principalelor activit(i !efalcarea principalelor activit(i ,n "arcini ge"tionabile #ucce"iunea .i dependen(a activit(ilor Precizarea duratei activit(ilor %epere/'ndicatori de proce" !efinirea competen(elor nece"are $locarea "arcinilor pe activit(i +etode "i in"trumente de prezentare a programului de activitate 0tilizarea Programului +icro"oft Pro1ect la elaborarea programului de activitate Ela,orarea ,u!etului proiectului Principiile de finan(are ale 0E Co"turi eligibile "i co"turi ineligibile #tabilirea bugetului pe categorii de co"turi

Co"turi directe Co"turi indirecte #tabilirea co"turilor recurente Calculul co"turilor "alariale Co"turi pentru un proiect de inve"ti(ii #ur"ele de finan(are .i cofinan(area Contribu(ia la cofinan(area proiectelor din "ur"e na(ionale .i regionale Parteneriatul public privat in finan(area proiectelor 0tilizarea ratelor de "c-imb E+aluarea -i elec.ia propunerilor %e proiecte Licita(iile de propuneri de proiecte Pac-etul de documente informative .i formulare al licita(iei de proiecte Eligibilitatea proiectelor Evaluarea Proiectelor Europene Comune "i a Proiectelor FE!% $"pectele orizontale ,n evaluarea propunerilor de proiecte Criteriile "i procedurile de evaluare a propunerilor de proiect Evaluarea admini"trativa Evaluarea te-nica Evaluarea financiara 'erar-izarea proiectelor Procedura de "elec(ie a proiectelor MODULUL / POLITICA EUROPEANA DE DE0VOLTARE REGIONALA Politica %e %e)+oltare re!ionala in UE i in tatele "e",re 2biective de dezvoltare #tructuri teritorial*"tati"tice in 0E "i %om3nia Politica de dezvoltare regional ,n %om3nia 4557*4567 Politica i In tru"entele %e oli%aritate ale Uniunii Europene #1123#11/ Principiile generale principiul programrii, principiul parteneriatului, principiul adi(ionalit(ii, principiul monitorizrii, controlului .i evalurii. principiul "ub"idiarit(ii 2biectivele de interven(ie Convergenta Competitivitate regionala "i ocuparea for(ei de munca Cooperare teritoriala europeana Fondul European de !ezvoltare %egionala (FE!% Proiecte "i &eneficiari eligibili in FE!% Fondul #ocial European (F#E Fondul de Coeziune (FC Fondul European pentru $gricultura "i !ezvoltare %urala (FE$!% Fondul European pentru Pe"cuit (FEP !omeniile de Finan(are (+"uri Eligibile pentru fiecare Fond func(ie de 2biectivele de 'nterven(ie Priorit(i orizontale !ezvoltarea durabil Politica de egalitate de .an"e #ocietatea informa(ional Proce"ul de implementare &eneficiarii (int %e"ur"e &ugetare #ur"e de informare privind Fondurile #tructurale Co"para.ie intre Pro!ra"e %e pri4in a a%er5rii & P6ARE7 SAPARD7 ISPA88' i Pro!ra"ele po t 3 a%erare MODULUL 9 IMPLEMENTAREA SI MANAGEMENTUL FONDURILOR STRUCTURALE IN ROMANIA #1123#11/ Sc:e"a %e i"ple"entare a Fon%urilor Structurale in Ro";nia Planul na(ional de dezvoltare 4557*4567

Planuri "ectoriale, planuri regionale de dezvoltare Priorit(ile de dezvoltare .i rolul lor in alegerea temelor pentru propunerile de proiecte $utorit(ile de management "i de autorit(ile de plat Pro!ra"ele Opera.ionale Sectoriale #1123#11/ Programul 2pera(ional #ectorial Cre.terea Competivit(ii Economice ( P2# CCE Prioritatea '8 Cre.terea competitivit(ii prin ,mbunt(irea acce"ului pe pia( al ,ntreprinderilor, ,n "pecial al '++*urilor Prioritatea ''8 !ezvoltarea economiei bazate pe cunoa.tere, prin promovarea cercetrii .i inovrii .i accelerarea dezvoltrii "ociet(ii informa(ionale Prioritatea '''8 9mbunt(irea eficientei energetice .i valorificarea re"ur"elor regenerabile de energie 2biective "pecifice &eneficiarii poten(iali Programul 2pera(ional #ectorial !ezvoltarea %e"ur"elor 0mane (P2# !%: Prioritatea 68 !ezvoltarea capitalului uman Prioritatea 48 Promovarea ocuprii depline Prioritatea 78 Promovarea incluziunii "ociale 2biective "pecifice &eneficiarii poten(iali Programul 2pera(ional #ectorial +ediu (P2# * + Prioritatea 68 9mbunt(irea "tandardelor de via( prin modernizarea utilit(ilor publice Prioritatea 48 9mbunt(irea "i"temelor de management "ectorial de mediu Prioritatea 78 $"i"ten( te-nic #trategii "ectoriale8 $p, $er, !e.euri, Protec(ia naturii Programul 2pera(ional #ectorial Tran"port (P2# T Prioritatea 68 +odernizarea .i dezvoltarea infra"tructurii de tran"port tran"*europene .i a re(elelor de legtur Prioritatea 48 +odernizarea .i dezvoltarea infra"tructurii de tran"port de intere" na(ional .i ,mbunt(irea "erviciilor aferente Prioritatea 78 !ezvoltarea durabil a "ectorului tran"porturi Prioritatea ;8 $"i"ten( Te-nic 2biective "pecifice ,n "ectoarele rutier, feroviar, naval, aerian. Programul 2pera(ional #ectorial * !ezvoltarea Capacit(ii $dmini"trative (P2# !C$ $<ele prioritare $<a 6 8 9ntrirea interven(iilor de politici publice ,n admini"tra(ia central $<a 4 8 !ezvoltarea capacit(ii de ,mbunt(ire a performan(ei "erviciilor ,n admini"tra(ia local $<a 7 8 $"i"ten( te-nic !omenii ma1ore de interven(ie 2biective "pecifice Programul 2pera(ional %egional (P2% Prioritatea 68 9mbunt(irea infra"tructurii publice regionale .i locale Prioritatea 48 Con"olidarea mediului de afaceri regional .i local Prioritatea 78 !ezvoltarea turi"mului regional .i local Prioritatea ;8 !ezvoltare urban durabil &eneficiarii poten(iali Programul 2pera(ional de $"i"ten( Te-nic (P2$T $<a prioritar 68 #pri1in pentru implementarea in"trumentelor "tructurale .i coordonarea programelor $<a prioritar 48 !ezvoltri viitoare .i "pri1in pentru func(ionarea #i"temului 'nformatic 0nic de +anagement $<a prioritar 78 !i"eminarea informa(iei .i promovarea in"trumentelor "tructurale. Coerenta cu politicile na(ionale "i comunitare Complementaritatea P2#*urilor cu Programele 2pera(ionale P2% "i P2$T Programele Complement 'mplementarea Programelor 'dentificarea proiectelor ce pot fi propu"e "pre finan(are din Fondurile #tructurale E<emple de proiecte din "tate membre ale 0niunii Europene #ur"e de informare privind 'mplementarea .i +anagementul Fondurilor #tructurale in %omania

MODULUL < PROGRAME CENTRALI0ATE PROIECTELE EUROPENE COMUNE #1123#11/ Pro!ra"ul Ca%ru 2 #tructura PC7 'n"trumente "i Priorit(i PC7 Cooperare 'dei +obilit(i +arie Curie Platforme Te-nologice #c-emele de Finan(are PC7 Proiecte de cooperare %e(ele de E<celenta $ctivit(i de Coordonare "i #uport Cercetare pentru '++*uri 0tilizarea &azei de !ate C2%!'# )"irea de parteneri )"irea de propuneri de proiecte %edactarea propunerilor de proiect PC7 #tabilirea bugetului propunerilor de proiect PC7 Pro!ra"ul %e *n+5.are pe Tot Parcur ul Vie.ii & Li(eLon! Lear!in! Pro!ra"3LLP'8 Proiecte Leonardo da =inci Proiecte Comeniu" Proiecte Era"mu" Proiecte )rundtvig MODULUL = IMPLEMENTAREA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR Fa)a %e i"ple"entare a proiectului #tructura managerial a proiectului Contractorul Coordonatorul Comitetul director Ec-ipa managerial Formarea ec-ipei Per"onalul au<iliar $lte "tructuri ale proiectului %egulile opera(ionale ale proiectului +anagementul activit(ilor proiectului !efinirea obiectivelor Planificarea E<ecu(ia +onitorizarea !ocumentarea %aportarea Comunicarea Comunicarea intern ,n cadrul proiectului Comunicarea e<tern +anagementul re"ur"elor financiare ale proiectului #i"temul de monitorizare financiar Planificarea bugetului !ocumentele financiare +anagementul datelor financiare %aportarea financiar %eguli generale referitoare la finan(area proiectelor C-eltuielile cu per"onalul C-eltuieli pentru mobilit(i

$c-izi(ionarea de ec-ipament Procedura de cumprare de ec-ipament C-eltuieli de "ubcontractare $lte c-eltuieli C-eltuielile generale. !ocumentatia proiectelor Contracte Planuri de activitate Planuri financiare +obilitatea )e"tionarea ne,n(elegerilor "i conflictelor in proiect Faza de evaluare a proiectelor $"igurarea efectelor de lunga durata a proiectului !i"eminarea rezultatelor #u"tenabilitatea proiectului Acti+it5.ile "ana!eriale >n ca%rul proiectelor Competen(e manageriale Fi<area obiectivelor 'nformarea Culegerea informa(iilor 2biectivul informa(iei +etodele de culegere a informa(iilor Comunicarea Comunicarea oral $ vorbi $ a"culta Comunicarea "cri" !iferite tipuri de documente Luarea ,n con"iderare a diferen(elor %euniunile !ecizia privind propria participare Pregtirea reuniuni $genda reuniunii #tabilirea participan(ilor !urata reuniunii Conducerea unei reuniuni >egocierea !ecizia +unca ,n ec-ip $naliza tranzac(ionala %ela(iile in cadrul ec-ipei de proiect. %ela(iile informale cotidiene. )e"tionarea timpului Cauzele proa"tei ge"tionri a timpului &una ge"tionare a timpului MODULUL = IMPLEMENTAREA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR Se"inar %e lucru la te"ele %e proiect ale e %e cur an.i Coloc+iu Anali)a e iunii %e (or"are