MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII CONCURSUL NATIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA

PENTRU LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA Aprobata prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004 -Bucuresti 2004

programa este construita pe competente. când flexibilitatea programelor si existenta manualelor alternative solicita din partea profesorului efortul de a concepe procese si parcursuri didactice fle xibile. programa este astfel structurata încât sa integreze domeniul specialitatii (limba si literatura româna) cu stiintele conexe: metodica si pedagogia. Ea este conceputa astfel încât sa raspunda schimbarilor intervenite în activitatea didactica din perspectiva noii abordari curriculare a disciplinei limba si literatura româna în gimnaziu si în învatamântul liceal. adaptate nivelului claselor de elevi cu care acesta lucreaza.Argument Programa se adreseaza profesorilor care predau limba si literatura româna. Aceasta orientare este cu atât mai necesara acum. . apte de a conduce la formarea capacitatilo r si a competentelor prevazute în programele scolare. De aceea. creativ si reflexiv. literatura. Aplicarea creativasi reflexiva a cunostintelor despre predarea-învatarea disciplinei . vizând practici specifice ale predarii-învatarii disciplinei limba si literatura român a. Operarea cu programele de gimnaziu si de liceu în vederea proiectarii unui demers didactic adaptat specificului grupului-tinta . precum si competente le specifice profesorului de limba si literatura româna. Urmarind obiectivele generale si specifice ale disciplinei. Selectarea diverselor modalitati de abordare a textului literar si nonliterar în f unctie de tipul de text discutat si grupul-tinta . Examenul este orientat spre a evalua calitatea conceptiei didactice si modalitat ile concrete prin care profesorul pune elevii în situatii de învatare eficiente. absolventi ai învatamântului supe rior de specialitate. comunicare) si problemele de învatare specifice domeniului . Este important ca profesorul sa poata demonstra felul în care aplica în actul didactic aceste cunostinte în mod adecvat. Realizarea de conexiuni între continuturile disciplinei (din cele trei domenii: li mba. Competente vizate .

formative si sumative în functie de obiectivele sau de competentele vizate . obiective de referinta. inter-si transdisciplinare. auxiliare curriculare. planuri-cadru. Analizarea unor proiecte pentru optionalul ca disciplina noua sau pentru optionalul integrat. formelor si metodelor specifice didacticii redactarii . trunchi comun. conform principii lor si metodelor interactiunii educationale . sintaxa. Curriculum si proiectarea didactica componentele curriculum-ului scolar: curriculum national. discipline. competente generale. morfologie. programe scolare. proiectarea de ac tivitati de învatare intra-. . arii cu rriculare. resurse. obiective cadru. 2. elemente obligatorii si facultative ale programei. utilizarea m etodelor centrate pe elev / a tehnicilor . metode folosite. prezentare. Aplicarea tehnicilor comunicarii eficiente cu grupul de elevi. proiecte de lectie (pentru diferite tipuri de lectii). caracterizare. Selectarea si aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau compet entelor vizate . vocabular. Aplicarea adecvata a principiilor. tipuri de interactiune a grupului de elevi). modelul conceptual al disciplinei: paragidma comunicativ-functionala. curriculum national de limba si literatura româna pentru gimnaziu si pentru liceu. stilistica) . Aplicarea adecvata a principiilor. competente specifice.Aplicarea adecvata a principiilor si a metodelor specifice de abordare a notiunilor de limba (fonetica. formelor si metodelor specifice didacticii oralului . Elaborarea de teste initiale. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învatare-evaluare la discipl ina limba si literatura româna metode didactice specifice: clasificare. Aplicarea unor forme de management al clasei în functie de activitatea de învatare p roiectata Domenii de competenta 1. coerenta demersului. proiectarea unit atii de învatare (integrarea celor trei domenii. manuale scolare. Selectarea si proiectarea unor continuturi pentru programe de optionale de tipul aprofundare / extindere . proiectarea activitatii didactice: planificarea calendaristica. corelarea continuturilor si a activitatilor de învat are si a formelor de evaluare cu obiectivele / competentele specifice anului de studiu.

.

modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. strategii de învatare si de aplicare în contexte noi a notiunilor de vocabular. exercitiul gramatical. caracterizare. 3. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor functionale si a functiilor comunicarii.). mijloacele de învatamânt si integrarea lor în procesul de predare-învatare-evaluare: fun ctiile didactice ale mijloacelor de învatamânt. de morfo logie si de sintaxa (parcursuri inductive. publicistic. 5. ghidarea elevilor spre întelegerea. modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. Didactica oralului strategii de învatare si exersare a ascultarii active. abordarea textului nonliterar (stiintific. abordarea textelor apartinând altor arte din perspectiva codurilor specifice ale a cestora. cai de acces spre t extul literar. analogice. didactica textului narativ (concepte de teorie literara specifice. formarea unei grile de lect ura care sa conduca la receptarea adecvata a poeziei). Didactica limbii române abordarea notiunilor de limba conform principiului concentric al predarii-învatarii.de învatare prin cooperare. tipuri de mijloace de învatamânt si caracteristicile lor. deductive. modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. analiza si interpretarea adecvata a unui text). strategii de învatare si exersare a alcatuirii diverselor tipuri de discurs oral p revazute de programa (monologul . formarea unei grile de l ectura operationale pentru receptarea adecvata a textului narativ). forme de organizare a activitatii didactice: clasificare. strategii de învatare si aplicare în contexte noi a notiunilor de fonetica. juridic. com punerea gramaticala etc. didactica poeziei (concepte de teorie literara specifice. didactica textului dramatic (concepte de teorie literara specifice. Didactica lecturii abordarea textului literar (perspective în didactica lecturii. 4. administrativ. analiza gramaticala. formarea unei grile de l ectura operationale pentru receptarea adecvata a textului dramatic).

proces-verbal. caracteristici. descrierea orala. fidelitate. . argumentarea unui punct de vedere). rezumatu l oral. dialogul formal si informal. investigatia. interviul. functii.). domenii de utilizare . caracterizare. curriculum vitae). 7. componenta fundamentala a procesului de învatamânt: obiective. masa rotunda etc. clasificari. 6. tipologia itemilor: definitie.informativ. dezbaterea. observarea sistematica a comportamentului elevilor) care se pot aplica la disciplina limba si literatur a româna. telegrama. tipuri de evaluare (initiala. ancorarea în cunostintele prealabile ale elevilor asupra temei etc.). scrise. completare de formulare. portofoliul. reguli de proiectare. monologul demonstrativ. a utoevaluarea. calitatile instrumentelor de evaluare: validitate. modalitati de corectare si notare. eseu etc. texte imagina tive (alcatuirea unor descrieri. jurnalul de lectura. dialoguri sau naratiuni pe o tema data) sau texte despre opera literara (rezumat. analiza. sumativa) folosite la limba si literatu ra româna. t exte reflexive si argumentative (relatarea unor evenimente si întâmplari din experienta personala. caracterizare. Comunicarea -mijloc al interactiunii educationale comunicarea în predare-învatare (adecvarea discursului la capacitatile de întelegere a elevilor. practice) folosite în orele de limba si literatu ra româna. metode traditionale si metode alternative de evaluare (proiectul. Didactica redactarii strategii de învatare si exersare a redactarii unor tipuri de texte prevazute în pro gramele scolare: texte functionale (cerere.). probe de evaluare (orale. tipuri de evaluari. exprimarea unui p unct de vedere: jurnalul personal. Evaluarea rezultatelor scolare în concordanta cu obiectivele curriculare evaluarea. obiectivitate si aplicabilitate. formativa. 8. povestirea orala.

Continuturi (a) Candidatii trebuie sa cunoasca integral continuturile si conceptele operationale din cele trei domenii ale disc iplinei (limba. paraverbala. polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc. evaluator. în perechi. în grupe.D. învatare prin cooperare. organizarea activitatilor de învatare prin: crearea unui climat adecvat desfasurar ii orei. participant. context local. Curriculum la decizia scolii .D. deschise. cunostinte. facilitator etc. blocaje în comunicare. participant. forme ale comunicarii didactice (prelegerea.S. dezbaterea) si roluri asu mate de catre profesor (în dialog sau în dezbatere: moderator.. mixta (congruenta acestora). prevazute în programele de gimnaziu si de liceu. jocuri de încalzire . studiu individual) si alternarea acestora în cadrul unei secvente didactice. forme de instruire (frontal. întrebari concrete.). rolurile profesorului în facilitarea experientelor care conduc la formarea elevilo r ca buni ascultatori si buni comunicatori: organizator. folosirea resurselor psihice ale profesorului si elevilor (c apacitati. cât si pe . . 9. folosirea unor resurse materiale adecvate. cu alegere multipla. . evaluator.). sufleur). . interesele elevilor). literatura). antrenarea p arintilor în fixarea unor modele de exprimare. solutii de prevenire si depasire a acestora (tehnici de asc ultare activa.-ului (resurse umane. dialogul. repere / conditionari în elaborarea C.S. 11. folosirea adecvatasi eficienta a timpului. gestionarea situatiilor conflictuale la ora de limba si literatura româna (refuzul elevilor de a citi. tipuri de întrebari (închise. a unei atitudini deschise fata de comunicare. rolul profesorului în structurarea la elevi a unor modele de exprimare si a unor atitudini care faciliteaza comunicarea. resursa. comunicare. materiale. la grupuri-tinta diferite. 10. Managementul clasei . tehnici de exprimare a sentimentelor etc. . proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locala sau la decizia scolii de tipul: aprofundare / extindere / optional ca disciplina noua. atât pe cele obligatorii. modalitati de adecvare a unui C.comunicare verbala. experiente individuale). întreba ri abstracte) si adecvarea acestora la tema abordata. tehnici nonverbale. nonverbala.

.C. vol. Bucuresti. Editura Aramis Print.. curentele. C.N. Bucuresti. Cerghit.N. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba si literatura româna. Editura Aramis Print. Bucuresti.. 2001 a XII-a. Stoica. Programe scolare pentru clasele a V-a .C . M... 1. 1. I. candidatii trebuie sa cunoasca epocile fundamentale ale literaturii române. M.cele facultative. 2001 Metodicasi pedagogie .E..E.) -Evaluarea curentasi examenele. Programe scolare pentru clasele a X-a C. Ghid pentru profesori.E. Tipogrup Press. vol. 1999 .E .. Ghid metodologic. 1999 a VIII-a. De asemenea. M. vol. Bucur esti.N. Bibliografie obligatorie Programe scolare si ghiduri .C.N. 2002 . C.. C. M.C. Buzau. Învatamân t primar si gimnazial. Stan..N. Editura Arami s. Programe scolare pentru clasa a IX-a. (b) Pentru domeniul literatura. C. Bucuresti. Mihail (coord. Aria curriculara Limbasi comunicare.) -Ghid de evaluare. . Curriculum National. C. 2002 . precum si operele literare reprezentat ive pentru fiecare dintre acestea. A. Editura didacticasi Pedagogica. -Metode de învatamânt.N. Bucuresti. Limba si literatura româna.. ProGnosis. 1998 . candidatii trebuie sa cunoasca monografic opera autorilor canonici prevazuti în programa de liceu.E.N.C. Editura Cicero.C. (coord. Editura Cicero. Liceu. M. 1.C. genurile si speciile literare. Curriculum National. 2001 . Curriculum National.

M. Neacsu. Dictionarul explicativ al limbii române. editia a II-a. Andra -Cum se scrie un text?. Ionescu. Bidu-Vranceanu. Cerghit. I. D. 2003 Didactica disciplinei . C.. Editura Dacia. 1999 . editia a V-a.a.. Ed. Bucuresti. I. 2000 . în curs de apartie) . Structuri didactice deschise. 1988 . Ghid teor etico-aplicativ. Liliana. Bucuresti. -Curs de pedagogie. Iasi. Serbanescu. Pamfil.. I. Pânisoara. Cluj. Cucos. Univers Enciclopedic. Pedagogie generala. Univers Enciclopedic. Iasi. 1996 . Editura Polirom..B. Ed. 2001 . Gabriela -Dictionar de stiinte ale limbii. Dictionar ortografic. Academiei.. Pana Dindelegan. Angela. -Didactica moderna. ortoepic si morfologic al limbii române. Bucuresti. 1995 . Constantin -Metodica studierii limbii si literaturii în scoala. Potolea. A. Radu.. (e. *** Îndreptar ortografic. Ionescu-Ruxandoiu.. Bucuresti. Cristina. ortoepic si de punctuatie. 1975 .. Editura Polirom.U. 2003 . -Evaluarea progresului scolar. Landsheere. Bucuresti. I. Alina -Limba si literatura româna în gimnaziu. Ed. I. (coord). Ed. De la teorie la practica. Editura Didacticasi Pedagogica. Mancas. Iasi. 1982 (editia noua. 2001 . I. Calarasu. Negret.O. Editura Paralela 45. Nemira. Cerghit. Editura Polirom.) -Preleger i pedagogice. E ditura Humanitas Educational. Iasi. T. G. -Evaluarea continua a elevilor si examenele. Editura Polirom. Mihaela. Stoica. 2001 Dictionare . Bucuresti. Parfene. 1995 .

Anghelescu. 2003 Limba româna ( fonetica. I. 2000 . vol. Zaciu. Bucuresti. Adrian -Dictionar de idei literare. 1973 . Avram. Liliana -Naratiune si dialog în proza româneasca. Universul poeziei. Limbajul poeziei culte. Papahagi. Mircea (coord. Eminescu. Bucuresti. Marino. Editura Academi ei. editia a II-a. 1991 Teoria literaturii . 2000 . Limba româna de azi. Mioara -Gramatica pentru toti. I. istoria limbii ) . Bucuresti. Bucuresti. Aurel (coordonatori) -Dictionarul esent ial al scriitorilor români. Mircea. Elemente de pra gmatica a textului literar. G. Dictionar de opere. Editura Humanitas. 1974 . Calinescu. Editura Academiei. Mancas. vol. Ed. Papahagi. Gabriela Pana Dindelegan -Teorie si analiza gramaticala. 2001 .). Sasu. Bucuresti. Editura Coresi. Ed. Ed. Bucuresti. Bucuresti.. limbaj. 1973. Bucuresti. Bucuresti. Editura Academiei. stilistica. Bucuresti. Editura Humanit as. Stilistica functionala a limbii române. Litera International. -Stilistica functionala a limbii române -stil. editia a II-a.) -Literatura româna. Gutu Romalo. versiune noua. Bucuresti. 2001 . Mihaela -Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea.. I. Albatros. Editura Univers Enci clopedic. 1966 . Bucuresti. Editura Stiintifi casi Enciclopedica. Marius (coord. gramatica. stilistica. Sala. vocabular. Bucuresti. Ionescu-Ruxandoiu. *** Gramatica limbii române. editia a III-a. Coteanu. Editura Minerva. Enciclopedia limbii române. 1994 . 1985 Comunicare . II. . Valeria -Corectitudine si greseala. Editura Academiei Române. 1983 .

1994 . Editura Univers. Încercare de tipologie narativa. 1998 . Lintvelt. Bucuresti. Hugo -Structura liricii moderne. Bucuresti. Tzvetan -Introducere în literatura fantastica Critica. Edi tura Univers. Todorov.Friedrich. istorie literara . Jaap -Punctul de vedere.

Dumitru Horia. Balota. Tudor Vianu. Mircea. Vianu Tudor. 1980. Istoria poeziei românesti. 1982 . vol. -Recitind literatura româna veche. 1983 . Bucuresti. E. Bucuresti. Bucuresti. Negrici. E. II. Vl. Serban. vol. vol. -Istoria literaturii române de la origini pâna în prezent. -Istoria literaturii române moderne. 1981. Scarlat. Editura Fundatiei PRO. 1982 . Ed. Ion Bogdan Lefter -Recapitularea modernitatii. Nicolae -Arca lui Noe. 1974-1989 . I. Cioculescu. 1973 . vol.. Bucuresti. Editura Paralela 45. Lovinescu. S. Bucuresti. Ed. Minerva. Manolescu. Editura Cartea Românea sca. Istoria literaturii române contemporane. Eugen -Scriitori români de azi. Editura Minerva. colectia fundamentala . Crohmalniceanu. Nicolae -De la Ion la Ioanide. Editura pentru Literatu ra. Bucur esti. Pompiliu -Scrieri.. Universitatii. Bucuresti. 1971 . Mazilu. 2000 . Sorohan. recomandam parcurgerea u rmatoarelor lucrari: . Editura Albatros. 1972 . 1967-1972 . Editura Stiintifica. III. vol. 2002 Cartea . Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. I-II. 1994 . I-IV. Bucuresti. G. I-II-III. Ed. I-IV. Streinu. -Literatura româna între cele doua razboaie mondiale. Eugen -Literatura româna sub comunism. 1977 În vederea aprofundarii unor continuturi ale disciplinei. Simion. I-VI. vol. Bucuresti. Arta prozatorilor români. Editura Minerva. Minerva. Pentru o noua istorie a literaturii române. Constantinescu. Editura Minerva. Editura Minerva . 198 2-1984 . Bucuresti. Calinescu. Ov.

Cluj. Editura Excelsior. -Dictionarul figurilor de stil. Între corect si incorect. în curs de aparitie) . Dictionar-antologie. D. Drasoveanu. Studiu. istoria limbii) . Sugestii pentru o pragmatica . I-III. Bucuresti. creativitate. 1999 . Dragomirescu. metricasi prozodie. 1997 . Editura Stiintif ica. Edit ura Clusium Logos. Avram. Bucuresti. glosar si bibliografie de Maria Cvasnâi Catanescu. Bucuresti. figuri de stil. vol. 1996 Pentru probleme de comunicare . Florica -Dinamica lexicului românesc ieri si azi. 1997 . G.D. Edi tura Logos. IV. explicatii. Ion Pop (coord. Stoichitoiu Ichim. Mircea. Editura Clusium. Editura All. Avram. N. 2001 *** Limba româna. genuri si sp ecii literare. Editura Litera. influente . 1996 . Liliana -Conversatia: structuri si strategii.Pentru dictionare . Cristina. Cluj Bucuresti. Editura Cartier. Cluj. editia a II-a. -Teoria si practica analizei gramaticale. Curente literare. Gheorghe -Dictionar de termeni literari. Florica -Dictionar de cuvinte recente. -Teze si antiteze în sintaxa limbii române. 1995 . 1998-2001 (vol. Cl uj-Napoca. Ionescu. Gh. Editura Didacticasi Pedagogica. Dimitrescu. Adriana -Vocabularul limbii române actuale. Origini si dezvoltare. colectia Tez aur . 1995 . Dimitrescu. Mioara -Ortografia pentru toti. Editura Humanitas. G. Lazarescu. Chisinau. Ionescu-Ruxandoiu. Bucuresti. Chisinau. editia a II-a. 1997 . Irina Petras. Teoria literaturii. Mioara -Cuvintele limbii române. Editura Casa C artii de Stiinta. Editura Garamond. antologie de texte vechi românesti. gramatica. Dinamica.) -Dictionarul analitic de opere literare românesti. Bucuresti. 2001 . 1995 Pentru probleme de limba ( vocabular. Anghelescu. Bucuresti. Neamtu.

Editura Stiintifica. 1997 . Mihai -Comunicarea. Bucuresti. Editura Magister. 1995 . Paul Introducere în teoria lecturii. Craciun. 1997 Pentru probleme de teorie a literaturii si de receptare a textului . Editura Minerva. 1988 .a românei vorbite. Gheorghe Introducere în teoria literaturii. Bucuresti. Editura All. Dinu. Bucuresti. Cornea.

Pavel -Povestirile în rama. David -Limbajul romanului. Editura Polirom. Rodica -Naratiune si poezie. Anne -Termenii cheie ai analizei teatrului. Editura Polirom. Excurs critic s i texte comentate. Editura Univers. Ion Neculce. Basmul popular românesc. Editura Univers. Bucuresti. Viorica -A fost de unde n-a fost. Miron Costin. Bucuresti . Editura Univers. Editura Pontica. Bucuresti. Sase plimbari prin padurea narativa. Silviu -Mitul si literatura. Lodge. colectia MEMO. Vlad. 2000 . avangarda. Col. 2000 . 1972 . Niscov. Editura Humanitas. Bucuresti. 1 997 . Papadima. . Destinul unei structuri epice. Editura Minerva. Eco. kitsch. Orientari moderne. Editura Paralela 45. Matei -Cinci fete ale modernitatii (modernism. colectia Exc ellens. Dan. intr . Bucuresti. Calinescu. 1998 Pentru criticasi istorie literara . 2003 . a reciti. Zafiu. Bucuresti. 1999.. 2001 . 1999 . Antologie. Calinescu. Relatia autor-cititor în proza pasoptist asi postpasoptista. postmodernism). Editura All. Institutul European. antologie de Mihai Nasta si Sorin Al exandrescu. ***Poeticasi stilistica. Matei -A citi. decadenta. Catre o poetica a (re)lecturii. 1972 . Cronicarii moldoveni. Liviu -Literaturasi comunicare. Constanta. Editura Univers. 1995 . 1996 . Ipostaze universale si românesti ale unei structuri . Ubersfeld. Umberto. Bucuresti. Angelescu. Grigore Ureche. Collegium. Ion -Povestirea. Seri a Litere. Iasi.

Editura Humanitas. Bucuresti. dosare critice. Bacovia. Mircea Martin. 1940 . Poezia simbolista româneasca. note si bibliograf ie de Rodica Zafiu. dosar critic. colectia Tezaur. Editura Fundatiei Culturale Române . Bucurest i. Bucuresti. Comediile lui I. Dinu -Introducere în opera lui G. Simion. Bucuresti. 1977 . glosar si bibliografie de Dan Horia Mazilu. Editura Humanita s. Flamând. colectia Tezaur. Eseu despre începuturile poeziei române. Bucuresti. Nicolae -Poeti romantici. Magdalena -Ioan Slavici. Editura Paralela 45. Ioana Em. 1981 complexele literaturii române. Bucuresti. Petrescu. 1980 . L. Bucuresti. Bucuresti. dosare critice. G. introducere. Manolescu. Bucuresti. Editura Minerva. Editura Grai si suflet -Cultura nationala. Editura Eminescu. Lovinescu. G. Brasov. note si bi bliografie adnotata de Liviu Papadima.oducere. 2002 . 1996 . Cioculescu. -Titu Maiorescu. Popescu. comentarii. Antologie. Eminescu. Eugen -Dimineata poetilor. editia a II-a. Introducere. Simion. Modele cosmologice si viziune poetica. Mircea -Clasicii nostri. comentarii. Scepticul mântuit. Anghelescu. Editura Alb . Calinescu. 1977 . Editura Minerva. Cartea Româneasca. Bucuresti. -Ion Creanga. Editura Cartea Româneasca. colectia Tezaur . 1999 . 1997 . Bucuresti. Editura Humanitas. L. Calinescu si atros. Bucuresti. Editura Fundatiilor. Pitesti. Eugen. E. Bucuresti. 1996 . comentarii. Editura Eminescu. Caragialiana. 1996 . Serban -Viata lui I. Bucuresti. 1978 . 1996 . Caragiale. Caragiale. Literatura româneasca . 1979 .

Poanta. Popa. prefata. Simion. postfata. Mircea -Rebreanu sau paradoxul organicului. Bucuresti. Ion -Lucian Blaga -universul liric. Cluj. Paralela 45. 19 76 . Bucuresti. Antologie prefatata. Steinhardt. 1993 . 1972 . Monografie. Marian -Camil Petrescu. Editura Atlas. Fictiunea jurnalului intim. Editura Dacia. 2003 . 1997 . Literatura memorialistica. II. 1979 . Petru -Cercul Literar de la Sibiu. I. 2000 . Bucuresti. note. Radu Petrescu. Bucuresti. Ion D. Editura Albatros. 1993 . Sibiu. Muthu. Ion Barbu si poetica postmodernismului. dosare critice. colectia Tezaur. Eugen. 1999 .de avangarda. Cluj. III. Braga. Editura Clusium. Zane. . comentarii si bibliografie de Gabriela Duda. Pop. Pop. Editura Humanitas. Petrescu. Editura Imago. Manolescu. Editura C artea Româneasca. Corin -Nichita Stanescu: orizontul imaginar. N. tabel cronologic. Editura Aula. 1993 . Ioana Em. Editura Eminescu. Nicolae -Opera lui Tudor Arghezi. 2001 . Antologie. Bucuresti. 19 97 . Balota. Nicolae -Sadoveanu sau utopia cartii. vol. Rodica -Marin Preda. Bucuresti. Editura Eminescu. Editura Univers Enci clopedic. Pitesti. Sîrbu. Ion -Avangarda în literatura româna.

Mircea Postmodernismul românesc. Ioana -Alfabetul doamnelor. 1999 . Pârvulescu. 1993 . Radu G. colectia Tezaur. Bucuresti. Bucuresti. Editura Humanitas. Teposu. Bucuresti. Editura Humanitas.comentarii. Editura Eminescu. 1999 . 1998 . Bucuresti. 1996 . Liviu -Poetica postmodernismului. Editura Paralela 45. Istoria tragica & grotesca a întunecatului deceniu literar noua. Cartarescu. Editura Crater. note si bibliografie adnotata de Ion Manolescu. Petrescu. Editia a II-a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful