P. 1
Romana (1)

Romana (1)

|Views: 18|Likes:
Published by Banica Daniela

More info:

Published by: Banica Daniela on Jan 04, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII CONCURSUL NATIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA

PENTRU LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA Aprobata prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004 -Bucuresti 2004

Este important ca profesorul sa poata demonstra felul în care aplica în actul didactic aceste cunostinte în mod adecvat.Argument Programa se adreseaza profesorilor care predau limba si literatura româna. vizând practici specifice ale predarii-învatarii disciplinei limba si literatura român a. Ea este conceputa astfel încât sa raspunda schimbarilor intervenite în activitatea didactica din perspectiva noii abordari curriculare a disciplinei limba si literatura româna în gimnaziu si în învatamântul liceal. adaptate nivelului claselor de elevi cu care acesta lucreaza. . Aceasta orientare este cu atât mai necesara acum. Realizarea de conexiuni între continuturile disciplinei (din cele trei domenii: li mba. Selectarea diverselor modalitati de abordare a textului literar si nonliterar în f unctie de tipul de text discutat si grupul-tinta . creativ si reflexiv. De aceea. comunicare) si problemele de învatare specifice domeniului . literatura. când flexibilitatea programelor si existenta manualelor alternative solicita din partea profesorului efortul de a concepe procese si parcursuri didactice fle xibile. apte de a conduce la formarea capacitatilo r si a competentelor prevazute în programele scolare. absolventi ai învatamântului supe rior de specialitate. Operarea cu programele de gimnaziu si de liceu în vederea proiectarii unui demers didactic adaptat specificului grupului-tinta . Urmarind obiectivele generale si specifice ale disciplinei. programa este construita pe competente. Aplicarea creativasi reflexiva a cunostintelor despre predarea-învatarea disciplinei . precum si competente le specifice profesorului de limba si literatura româna. Examenul este orientat spre a evalua calitatea conceptiei didactice si modalitat ile concrete prin care profesorul pune elevii în situatii de învatare eficiente. programa este astfel structurata încât sa integreze domeniul specialitatii (limba si literatura româna) cu stiintele conexe: metodica si pedagogia. Competente vizate .

discipline. corelarea continuturilor si a activitatilor de învat are si a formelor de evaluare cu obiectivele / competentele specifice anului de studiu. proiecte de lectie (pentru diferite tipuri de lectii). Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învatare-evaluare la discipl ina limba si literatura româna metode didactice specifice: clasificare. Selectarea si proiectarea unor continuturi pentru programe de optionale de tipul aprofundare / extindere . formative si sumative în functie de obiectivele sau de competentele vizate . trunchi comun. elemente obligatorii si facultative ale programei. Aplicarea adecvata a principiilor. prezentare. conform principii lor si metodelor interactiunii educationale . curriculum national de limba si literatura româna pentru gimnaziu si pentru liceu. 2. Analizarea unor proiecte pentru optionalul ca disciplina noua sau pentru optionalul integrat. utilizarea m etodelor centrate pe elev / a tehnicilor . inter-si transdisciplinare. programe scolare. Aplicarea unor forme de management al clasei în functie de activitatea de învatare p roiectata Domenii de competenta 1. arii cu rriculare. auxiliare curriculare. Selectarea si aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau compet entelor vizate . coerenta demersului. . vocabular.Aplicarea adecvata a principiilor si a metodelor specifice de abordare a notiunilor de limba (fonetica. obiective cadru. proiectarea de ac tivitati de învatare intra-. morfologie. manuale scolare. sintaxa. proiectarea unit atii de învatare (integrarea celor trei domenii. Elaborarea de teste initiale. competente generale. metode folosite. planuri-cadru. tipuri de interactiune a grupului de elevi). Aplicarea adecvata a principiilor. caracterizare. Curriculum si proiectarea didactica componentele curriculum-ului scolar: curriculum national. resurse. formelor si metodelor specifice didacticii oralului . proiectarea activitatii didactice: planificarea calendaristica. Aplicarea tehnicilor comunicarii eficiente cu grupul de elevi. obiective de referinta. competente specifice. stilistica) . modelul conceptual al disciplinei: paragidma comunicativ-functionala. formelor si metodelor specifice didacticii redactarii .

.

forme de organizare a activitatii didactice: clasificare. administrativ. strategii de învatare si exersare a alcatuirii diverselor tipuri de discurs oral p revazute de programa (monologul . analiza si interpretarea adecvata a unui text). exercitiul gramatical. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor functionale si a functiilor comunicarii. formarea unei grile de l ectura operationale pentru receptarea adecvata a textului narativ). de morfo logie si de sintaxa (parcursuri inductive. analogice.). cai de acces spre t extul literar. abordarea textului nonliterar (stiintific. formarea unei grile de l ectura operationale pentru receptarea adecvata a textului dramatic). didactica poeziei (concepte de teorie literara specifice. Didactica limbii române abordarea notiunilor de limba conform principiului concentric al predarii-învatarii. publicistic. modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. deductive. caracterizare. Didactica lecturii abordarea textului literar (perspective în didactica lecturii. didactica textului dramatic (concepte de teorie literara specifice. mijloacele de învatamânt si integrarea lor în procesul de predare-învatare-evaluare: fun ctiile didactice ale mijloacelor de învatamânt. 4. 3. modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. analiza gramaticala. strategii de învatare si aplicare în contexte noi a notiunilor de fonetica. 5. strategii de învatare si de aplicare în contexte noi a notiunilor de vocabular. abordarea textelor apartinând altor arte din perspectiva codurilor specifice ale a cestora. com punerea gramaticala etc. ghidarea elevilor spre întelegerea. tipuri de mijloace de învatamânt si caracteristicile lor. modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. formarea unei grile de lect ura care sa conduca la receptarea adecvata a poeziei). didactica textului narativ (concepte de teorie literara specifice.de învatare prin cooperare. juridic. Didactica oralului strategii de învatare si exersare a ascultarii active.

eseu etc. portofoliul.). fidelitate. jurnalul de lectura. caracterizare. Didactica redactarii strategii de învatare si exersare a redactarii unor tipuri de texte prevazute în pro gramele scolare: texte functionale (cerere. interviul. curriculum vitae). functii. dezbaterea. Comunicarea -mijloc al interactiunii educationale comunicarea în predare-învatare (adecvarea discursului la capacitatile de întelegere a elevilor. investigatia. povestirea orala. monologul demonstrativ. metode traditionale si metode alternative de evaluare (proiectul. caracterizare. 8. clasificari. argumentarea unui punct de vedere). Evaluarea rezultatelor scolare în concordanta cu obiectivele curriculare evaluarea. sumativa) folosite la limba si literatu ra româna. caracteristici. tipologia itemilor: definitie.informativ. domenii de utilizare . observarea sistematica a comportamentului elevilor) care se pot aplica la disciplina limba si literatur a româna.). formativa. obiectivitate si aplicabilitate. tipuri de evaluare (initiala. scrise.). texte imagina tive (alcatuirea unor descrieri. dialogul formal si informal. descrierea orala. dialoguri sau naratiuni pe o tema data) sau texte despre opera literara (rezumat. . analiza. probe de evaluare (orale. exprimarea unui p unct de vedere: jurnalul personal. calitatile instrumentelor de evaluare: validitate. practice) folosite în orele de limba si literatu ra româna. 6. a utoevaluarea. masa rotunda etc. completare de formulare. componenta fundamentala a procesului de învatamânt: obiective. 7. modalitati de corectare si notare. reguli de proiectare. telegrama. proces-verbal. tipuri de evaluari. rezumatu l oral. t exte reflexive si argumentative (relatarea unor evenimente si întâmplari din experienta personala. ancorarea în cunostintele prealabile ale elevilor asupra temei etc.

comunicare verbala. evaluator. sufleur). experiente individuale).S. participant.S. Curriculum la decizia scolii . interesele elevilor). literatura). forme ale comunicarii didactice (prelegerea. tehnici nonverbale. nonverbala. 9. la grupuri-tinta diferite. tehnici de exprimare a sentimentelor etc. Continuturi (a) Candidatii trebuie sa cunoasca integral continuturile si conceptele operationale din cele trei domenii ale disc iplinei (limba. întreba ri abstracte) si adecvarea acestora la tema abordata. 10. cu alegere multipla. 11. cunostinte. folosirea unor resurse materiale adecvate. atât pe cele obligatorii. dialogul. studiu individual) si alternarea acestora în cadrul unei secvente didactice. deschise. învatare prin cooperare. întrebari concrete. context local. .-ului (resurse umane. materiale. cât si pe . antrenarea p arintilor în fixarea unor modele de exprimare. dezbaterea) si roluri asu mate de catre profesor (în dialog sau în dezbatere: moderator. folosirea adecvatasi eficienta a timpului. organizarea activitatilor de învatare prin: crearea unui climat adecvat desfasurar ii orei. în perechi. mixta (congruenta acestora). forme de instruire (frontal. a unei atitudini deschise fata de comunicare. Managementul clasei . folosirea resurselor psihice ale profesorului si elevilor (c apacitati. evaluator. în grupe. solutii de prevenire si depasire a acestora (tehnici de asc ultare activa. modalitati de adecvare a unui C. blocaje în comunicare. rolurile profesorului în facilitarea experientelor care conduc la formarea elevilo r ca buni ascultatori si buni comunicatori: organizator. resursa. participant. gestionarea situatiilor conflictuale la ora de limba si literatura româna (refuzul elevilor de a citi. . jocuri de încalzire . . repere / conditionari în elaborarea C. . proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locala sau la decizia scolii de tipul: aprofundare / extindere / optional ca disciplina noua. polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc. prevazute în programele de gimnaziu si de liceu.D.). rolul profesorului în structurarea la elevi a unor modele de exprimare si a unor atitudini care faciliteaza comunicarea. comunicare. paraverbala.D.). facilitator etc.. tipuri de întrebari (închise.

Bucuresti. 2001 . . (coord. Cerghit. 1999 . Programe scolare pentru clasele a X-a C. Programe scolare pentru clasele a V-a . M.. A.E. vol.C. vol.E. ProGnosis.cele facultative. Editura Cicero. Limba si literatura româna.N. vol. Curriculum National. Editura Cicero. curentele. Bucuresti... 2001 Metodicasi pedagogie . 2002 .) -Evaluarea curentasi examenele. Programe scolare pentru clasa a IX-a.N. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba si literatura româna.E.E . 2002 .. Editura didacticasi Pedagogica. Editura Aramis Print. Stoica.E. Editura Arami s. Buzau.C . Învatamân t primar si gimnazial. Curriculum National. Mihail (coord. Bucuresti. C. 2001 a XII-a. C. C.. 1999 a VIII-a.. Ghid metodologic. Bucur esti. -Metode de învatamânt. C.C.. Curriculum National.) -Ghid de evaluare.N. Bucuresti. genurile si speciile literare. Ghid pentru profesori.C.C.. Bibliografie obligatorie Programe scolare si ghiduri . Tipogrup Press. M. Aria curriculara Limbasi comunicare. Stan. M. 1. Liceu. (b) Pentru domeniul literatura..N. candidatii trebuie sa cunoasca monografic opera autorilor canonici prevazuti în programa de liceu. Bucuresti.C.N.C. 1. 1998 .N. M. M. candidatii trebuie sa cunoasca epocile fundamentale ale literaturii române. I..N. C. De asemenea. 1. Editura Aramis Print. precum si operele literare reprezentat ive pentru fiecare dintre acestea.

Academiei.. Cluj. Ed. Pedagogie generala. Cerghit. Nemira. Iasi. Bucuresti.. -Evaluarea continua a elevilor si examenele. ortoepic si de punctuatie. Editura Polirom. Ed.. T. Parfene. Editura Polirom. -Curs de pedagogie. Cristina. Cerghit. Bucuresti. C.. I. Editura Dacia. 2003 Didactica disciplinei . -Didactica moderna. Editura Polirom. Ed. Calarasu. 1988 . E ditura Humanitas Educational. Liliana. Pana Dindelegan.O. Iasi. Ed. Iasi. Ionescu-Ruxandoiu. editia a II-a. (coord). Bidu-Vranceanu. Structuri didactice deschise. 1995 . Serbanescu. Angela. Negret. Andra -Cum se scrie un text?. 1975 .) -Preleger i pedagogice. I. Gabriela -Dictionar de stiinte ale limbii. I.. Editura Polirom. 2001 Dictionare . Radu. Pamfil.. Neacsu.. Dictionar ortografic. Editura Paralela 45. Bucuresti. 1995 . M. ortoepic si morfologic al limbii române. Univers Enciclopedic. Univers Enciclopedic..U. -Evaluarea progresului scolar. D. Editura Didacticasi Pedagogica. 1996 . 2000 . Ghid teor etico-aplicativ. 2001 . Alina -Limba si literatura româna în gimnaziu. 2001 .a. I. De la teorie la practica. Bucuresti. editia a V-a. Dictionarul explicativ al limbii române. Iasi. *** Îndreptar ortografic. Pânisoara. Mihaela. Cucos. (e. Constantin -Metodica studierii limbii si literaturii în scoala. 2003 . Bucuresti. Mancas. Ionescu. Landsheere. I. I. A. 1999 . Stoica. Potolea. Bucuresti. în curs de apartie) .B. G. 1982 (editia noua.

Bucuresti. Calinescu. 1991 Teoria literaturii . I. Bucuresti. Elemente de pra gmatica a textului literar. Eminescu. gramatica. istoria limbii ) . Editura Coresi. versiune noua. . Albatros. Bucuresti. 1973.. vol. 1973 . stilistica. 2000 . Mircea (coord. Stilistica functionala a limbii române. Bucuresti. *** Gramatica limbii române. editia a II-a. Liliana -Naratiune si dialog în proza româneasca. Bucuresti. Editura Univers Enci clopedic. Limbajul poeziei culte. Editura Academiei Române. Enciclopedia limbii române. Gutu Romalo. Sasu. Editura Humanitas. Bucuresti.). Editura Academiei. 2000 . Limba româna de azi. Bucuresti. I. Editura Minerva. Editura Academi ei. Coteanu. G. Bucuresti. Bucuresti. Aurel (coordonatori) -Dictionarul esent ial al scriitorilor români. Anghelescu. 1985 Comunicare . -Stilistica functionala a limbii române -stil. Mihaela -Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea. Editura Stiintifi casi Enciclopedica. Bucuresti. I. 2001 . 1974 . Papahagi. Editura Academiei. Adrian -Dictionar de idei literare. limbaj. Valeria -Corectitudine si greseala. Ed. Sala. Ionescu-Ruxandoiu. Bucuresti. Gabriela Pana Dindelegan -Teorie si analiza gramaticala. Mioara -Gramatica pentru toti. 1983 . Dictionar de opere. editia a III-a. vocabular. Bucuresti. 2001 . Bucuresti. editia a II-a. 1994 . Avram. Mircea.) -Literatura româna. Ed. stilistica. vol.. Marius (coord. Marino. Papahagi. Mancas. Zaciu. Editura Humanit as. Universul poeziei. Litera International. Ed. 2003 Limba româna ( fonetica. 1966 . II.

Hugo -Structura liricii moderne. istorie literara . 1994 . Bucuresti. Lintvelt. Încercare de tipologie narativa. Editura Univers. Jaap -Punctul de vedere. Edi tura Univers. 1998 . Bucuresti.Friedrich. Todorov. Tzvetan -Introducere în literatura fantastica Critica.

Ed. Minerva. Scarlat. Streinu. I-IV. Pompiliu -Scrieri. vol. Pentru o noua istorie a literaturii române. 1982 . Editura Minerva . Bucuresti. Cioculescu. -Istoria literaturii române moderne. Calinescu. 1981. Bucuresti. G. I-VI. 1967-1972 . III. 1973 . Editura Paralela 45. -Literatura româna între cele doua razboaie mondiale. -Istoria literaturii române de la origini pâna în prezent. E. vol. Bucuresti. Serban. Ov. Bucuresti. 2000 . colectia fundamentala . I-IV. Ed. Nicolae -De la Ion la Ioanide. Editura Minerva. 1977 În vederea aprofundarii unor continuturi ale disciplinei. Lovinescu. 1982 . Manolescu. Arta prozatorilor români. Mircea. Ion Bogdan Lefter -Recapitularea modernitatii.. recomandam parcurgerea u rmatoarelor lucrari: . 2002 Cartea . -Recitind literatura româna veche. Bucuresti. 1974-1989 . Ed. Editura Cartea Românea sca. vol. Istoria literaturii române contemporane. Sorohan. Dumitru Horia. Editura Albatros. E. Editura Minerva. I-II. Bucuresti. Eugen -Scriitori români de azi. Nicolae -Arca lui Noe. Editura Minerva. Vl. 198 2-1984 . Mazilu. Bucuresti. Simion. Eugen -Literatura româna sub comunism. Constantinescu. Vianu Tudor. Editura Fundatiei PRO. Bucuresti. Minerva. II. 1994 . Universitatii. Editura Stiintifica. 1971 . Bucuresti. Negrici. I-II-III. Istoria poeziei românesti. vol. I. Balota. vol. Bucuresti. Bucur esti. Crohmalniceanu. Bucuresti. S. 1983 .. 1980. Editura pentru Literatu ra. 1972 . vol. Bucuresti. Tudor Vianu.

Mioara -Ortografia pentru toti. 1995 . Cl uj-Napoca. Cluj. în curs de aparitie) . Bucuresti. Stoichitoiu Ichim. 1995 Pentru probleme de limba ( vocabular. glosar si bibliografie de Maria Cvasnâi Catanescu. Adriana -Vocabularul limbii române actuale. 1998-2001 (vol. 1997 . Dictionar-antologie.D. Ionescu-Ruxandoiu. explicatii. -Teze si antiteze în sintaxa limbii române. Edit ura Clusium Logos. Mircea. IV. Cristina. G. 1997 . -Teoria si practica analizei gramaticale. gramatica. editia a II-a. Bucuresti. Lazarescu. Dragomirescu. Mioara -Cuvintele limbii române. Editura Didacticasi Pedagogica.) -Dictionarul analitic de opere literare românesti. D. Avram. Dinamica. Ionescu. Editura Litera. Neamtu. Origini si dezvoltare. Editura Stiintif ica. -Dictionarul figurilor de stil.Pentru dictionare . Edi tura Logos. Curente literare. Sugestii pentru o pragmatica . Ion Pop (coord. metricasi prozodie. 2001 *** Limba româna. Dimitrescu. 1996 Pentru probleme de comunicare . istoria limbii) . 2001 . Irina Petras. Studiu. figuri de stil. 1999 . Cluj Bucuresti. Anghelescu. G. colectia Tez aur . vol. Florica -Dinamica lexicului românesc ieri si azi. 1997 . influente . Editura Cartier. creativitate. 1995 . Editura Casa C artii de Stiinta. Drasoveanu. genuri si sp ecii literare. Între corect si incorect. Chisinau. 1996 . Editura All. Bucuresti. Editura Humanitas. Liliana -Conversatia: structuri si strategii. Avram. Bucuresti. Gh. Bucuresti. Teoria literaturii. Gheorghe -Dictionar de termeni literari. Chisinau. antologie de texte vechi românesti. Bucuresti. N. Florica -Dictionar de cuvinte recente. Cluj. Editura Garamond. editia a II-a. Dimitrescu. I-III. Editura Clusium. Editura Excelsior.

Cornea. Craciun. 1995 . Bucuresti. Bucuresti.a românei vorbite. Bucuresti. Gheorghe Introducere în teoria literaturii. Dinu. 1988 . Editura Stiintifica. Mihai -Comunicarea. Editura Minerva. Editura Magister. Paul Introducere în teoria lecturii. 1997 . Editura All. 1997 Pentru probleme de teorie a literaturii si de receptare a textului .

Lodge. . Orientari moderne. Relatia autor-cititor în proza pasoptist asi postpasoptista. Bucuresti. Bucuresti. kitsch. Editura Polirom. Editura Univers. Ubersfeld. antologie de Mihai Nasta si Sorin Al exandrescu. 1 997 . Miron Costin. Matei -A citi. Editura Minerva. Viorica -A fost de unde n-a fost. 1972 . Ion -Povestirea. Liviu -Literaturasi comunicare. Bucuresti. Grigore Ureche. postmodernism). Institutul European. ***Poeticasi stilistica. Bucuresti. Editura Humanitas. a reciti. Pavel -Povestirile în rama. colectia Exc ellens. 1998 Pentru criticasi istorie literara . Vlad. Antologie. Basmul popular românesc. Anne -Termenii cheie ai analizei teatrului. 2001 . 1996 . Eco. Editura All. 1999 . Calinescu. Editura Univers. Collegium. Catre o poetica a (re)lecturii. Niscov. avangarda. Col. Rodica -Naratiune si poezie. colectia MEMO. 1972 . Ipostaze universale si românesti ale unei structuri . Cronicarii moldoveni. Editura Polirom. decadenta. Excurs critic s i texte comentate. Constanta. Editura Univers. Bucuresti . 1995 . Seri a Litere. Ion Neculce. Destinul unei structuri epice. Editura Pontica. Editura Paralela 45. intr . Bucuresti. Matei -Cinci fete ale modernitatii (modernism. 1999. 2003 . Silviu -Mitul si literatura.. Editura Univers. Dan. Angelescu. Zafiu. Calinescu. Umberto. 2000 . Papadima. Iasi. Bucuresti. 2000 . Sase plimbari prin padurea narativa. David -Limbajul romanului.

colectia Tezaur. 1977 . Bucuresti. comentarii. Bucuresti. 1996 . Bacovia. Bucuresti. 1996 . Lovinescu. introducere. Caragiale. L. 1979 . Bucuresti. Bucuresti. Editura Paralela 45. dosare critice. -Titu Maiorescu. Simion. Popescu. Cartea Româneasca. Editura Eminescu. Eminescu. Editura Minerva. dosare critice. editia a II-a. Nicolae -Poeti romantici. Editura Cartea Româneasca. Calinescu si atros. Eugen. Poezia simbolista româneasca. Modele cosmologice si viziune poetica. Bucuresti. dosar critic. -Ion Creanga. Mircea Martin. Anghelescu. Petrescu. 1999 . Editura Humanita s. Pitesti. 1996 . Bucuresti. Editura Humanitas. Editura Humanitas. Bucuresti. Cioculescu. G. Bucuresti. Caragiale. Editura Minerva. 1981 complexele literaturii române. Bucuresti. Flamând. Eugen -Dimineata poetilor. note si bibliograf ie de Rodica Zafiu. colectia Tezaur. Literatura româneasca . Manolescu. 1980 . Editura Fundatiilor. Ioana Em. Dinu -Introducere în opera lui G. Caragialiana. comentarii. 1940 . Calinescu. Scepticul mântuit. Editura Eminescu. Bucuresti. Antologie. 1997 . E. Magdalena -Ioan Slavici. 1978 . glosar si bibliografie de Dan Horia Mazilu. Eseu despre începuturile poeziei române. Mircea -Clasicii nostri. comentarii. 1977 . Bucuresti. Editura Grai si suflet -Cultura nationala. note si bi bliografie adnotata de Liviu Papadima. 2002 .oducere. Editura Alb . Serban -Viata lui I. G. Bucurest i. Bucuresti. Editura Fundatiei Culturale Române . colectia Tezaur . Comediile lui I. Brasov. L. Simion. Introducere. 1996 .

1979 . Ion -Lucian Blaga -universul liric. Editura Imago. Bucuresti. Editura Clusium. Sibiu. Pitesti. Balota. Eugen. Editura Dacia. Bucuresti. Poanta. Corin -Nichita Stanescu: orizontul imaginar. 1999 . Editura Atlas. Pop. Editura Humanitas. Ion -Avangarda în literatura româna. note. Editura Aula. 1997 . 1972 . Ioana Em. Editura Eminescu. Zane. 2003 . Fictiunea jurnalului intim. Monografie. Literatura memorialistica. colectia Tezaur. Simion. Bucuresti. Petru -Cercul Literar de la Sibiu. postfata. II. Popa. Paralela 45. Rodica -Marin Preda. Steinhardt. Antologie. N. prefata. Editura Eminescu. Cluj. Pop. tabel cronologic. Cluj. Bucuresti. Petrescu. 1993 . dosare critice. Mircea -Rebreanu sau paradoxul organicului. Muthu. Nicolae -Opera lui Tudor Arghezi. 1993 . 19 97 . Sîrbu. Editura C artea Româneasca. Nicolae -Sadoveanu sau utopia cartii. 19 76 . comentarii si bibliografie de Gabriela Duda. Ion D. Bucuresti. III. Editura Univers Enci clopedic. Ion Barbu si poetica postmodernismului. Bucuresti. 1993 . Braga. I. Radu Petrescu. Editura Albatros. vol. Marian -Camil Petrescu. Manolescu. . 2001 . 2000 . Antologie prefatata.de avangarda.

1998 . Cartarescu. Bucuresti. Ioana -Alfabetul doamnelor. Editia a II-a. 1999 . Editura Paralela 45. Editura Humanitas. Petrescu. Teposu. 1996 . Istoria tragica & grotesca a întunecatului deceniu literar noua. Bucuresti. Editura Crater. Editura Eminescu. 1999 . Mircea Postmodernismul românesc. 1993 . Radu G. Bucuresti. Pârvulescu. Liviu -Poetica postmodernismului.comentarii. note si bibliografie adnotata de Ion Manolescu. Editura Humanitas. Bucuresti. colectia Tezaur.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->