P. 1
Romana (1)

Romana (1)

|Views: 20|Likes:
Published by Banica Daniela

More info:

Published by: Banica Daniela on Jan 04, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII CONCURSUL NATIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA

PENTRU LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA Aprobata prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004 -Bucuresti 2004

Competente vizate . Operarea cu programele de gimnaziu si de liceu în vederea proiectarii unui demers didactic adaptat specificului grupului-tinta . Aplicarea creativasi reflexiva a cunostintelor despre predarea-învatarea disciplinei . . Este important ca profesorul sa poata demonstra felul în care aplica în actul didactic aceste cunostinte în mod adecvat. Realizarea de conexiuni între continuturile disciplinei (din cele trei domenii: li mba. Examenul este orientat spre a evalua calitatea conceptiei didactice si modalitat ile concrete prin care profesorul pune elevii în situatii de învatare eficiente. Ea este conceputa astfel încât sa raspunda schimbarilor intervenite în activitatea didactica din perspectiva noii abordari curriculare a disciplinei limba si literatura româna în gimnaziu si în învatamântul liceal. când flexibilitatea programelor si existenta manualelor alternative solicita din partea profesorului efortul de a concepe procese si parcursuri didactice fle xibile. creativ si reflexiv. adaptate nivelului claselor de elevi cu care acesta lucreaza. comunicare) si problemele de învatare specifice domeniului . De aceea. Urmarind obiectivele generale si specifice ale disciplinei. programa este astfel structurata încât sa integreze domeniul specialitatii (limba si literatura româna) cu stiintele conexe: metodica si pedagogia. Selectarea diverselor modalitati de abordare a textului literar si nonliterar în f unctie de tipul de text discutat si grupul-tinta . precum si competente le specifice profesorului de limba si literatura româna. absolventi ai învatamântului supe rior de specialitate. apte de a conduce la formarea capacitatilo r si a competentelor prevazute în programele scolare. vizând practici specifice ale predarii-învatarii disciplinei limba si literatura român a. programa este construita pe competente.Argument Programa se adreseaza profesorilor care predau limba si literatura româna. Aceasta orientare este cu atât mai necesara acum. literatura.

Aplicarea tehnicilor comunicarii eficiente cu grupul de elevi. coerenta demersului. Aplicarea adecvata a principiilor. 2. Elaborarea de teste initiale. formelor si metodelor specifice didacticii redactarii . proiectarea de ac tivitati de învatare intra-. discipline. proiectarea activitatii didactice: planificarea calendaristica. Analizarea unor proiecte pentru optionalul ca disciplina noua sau pentru optionalul integrat. manuale scolare. elemente obligatorii si facultative ale programei.Aplicarea adecvata a principiilor si a metodelor specifice de abordare a notiunilor de limba (fonetica. sintaxa. Curriculum si proiectarea didactica componentele curriculum-ului scolar: curriculum national. tipuri de interactiune a grupului de elevi). formative si sumative în functie de obiectivele sau de competentele vizate . auxiliare curriculare. Selectarea si aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau compet entelor vizate . utilizarea m etodelor centrate pe elev / a tehnicilor . proiectarea unit atii de învatare (integrarea celor trei domenii. resurse. conform principii lor si metodelor interactiunii educationale . obiective cadru. morfologie. corelarea continuturilor si a activitatilor de învat are si a formelor de evaluare cu obiectivele / competentele specifice anului de studiu. Selectarea si proiectarea unor continuturi pentru programe de optionale de tipul aprofundare / extindere . Aplicarea unor forme de management al clasei în functie de activitatea de învatare p roiectata Domenii de competenta 1. modelul conceptual al disciplinei: paragidma comunicativ-functionala. inter-si transdisciplinare. competente specifice. prezentare. metode folosite. curriculum national de limba si literatura româna pentru gimnaziu si pentru liceu. Aplicarea adecvata a principiilor. stilistica) . caracterizare. planuri-cadru. programe scolare. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învatare-evaluare la discipl ina limba si literatura româna metode didactice specifice: clasificare. obiective de referinta. . vocabular. proiecte de lectie (pentru diferite tipuri de lectii). trunchi comun. formelor si metodelor specifice didacticii oralului . competente generale. arii cu rriculare.

.

modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. formarea unei grile de l ectura operationale pentru receptarea adecvata a textului narativ). exercitiul gramatical. didactica textului dramatic (concepte de teorie literara specifice. com punerea gramaticala etc. juridic. Didactica lecturii abordarea textului literar (perspective în didactica lecturii. ghidarea elevilor spre întelegerea. deductive. administrativ. modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. analogice. 5. strategii de învatare si de aplicare în contexte noi a notiunilor de vocabular. analiza gramaticala. formarea unei grile de lect ura care sa conduca la receptarea adecvata a poeziei). 4. de morfo logie si de sintaxa (parcursuri inductive. 3. didactica textului narativ (concepte de teorie literara specifice. modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. Didactica limbii române abordarea notiunilor de limba conform principiului concentric al predarii-învatarii. publicistic.de învatare prin cooperare. didactica poeziei (concepte de teorie literara specifice.). abordarea textelor apartinând altor arte din perspectiva codurilor specifice ale a cestora. abordarea textului nonliterar (stiintific. strategii de învatare si exersare a alcatuirii diverselor tipuri de discurs oral p revazute de programa (monologul . strategii de învatare si aplicare în contexte noi a notiunilor de fonetica. tipuri de mijloace de învatamânt si caracteristicile lor. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor functionale si a functiilor comunicarii. caracterizare. cai de acces spre t extul literar. formarea unei grile de l ectura operationale pentru receptarea adecvata a textului dramatic). Didactica oralului strategii de învatare si exersare a ascultarii active. mijloacele de învatamânt si integrarea lor în procesul de predare-învatare-evaluare: fun ctiile didactice ale mijloacelor de învatamânt. forme de organizare a activitatii didactice: clasificare. analiza si interpretarea adecvata a unui text).

caracteristici. completare de formulare. curriculum vitae). rezumatu l oral. caracterizare. tipuri de evaluare (initiala. investigatia. 8. ancorarea în cunostintele prealabile ale elevilor asupra temei etc. portofoliul. domenii de utilizare . dezbaterea. sumativa) folosite la limba si literatu ra româna. reguli de proiectare. dialoguri sau naratiuni pe o tema data) sau texte despre opera literara (rezumat. povestirea orala. analiza. tipologia itemilor: definitie. Didactica redactarii strategii de învatare si exersare a redactarii unor tipuri de texte prevazute în pro gramele scolare: texte functionale (cerere. caracterizare. dialogul formal si informal. probe de evaluare (orale. modalitati de corectare si notare.informativ. functii. monologul demonstrativ. metode traditionale si metode alternative de evaluare (proiectul. 6. 7. . eseu etc. fidelitate. interviul. t exte reflexive si argumentative (relatarea unor evenimente si întâmplari din experienta personala. texte imagina tive (alcatuirea unor descrieri. telegrama. Comunicarea -mijloc al interactiunii educationale comunicarea în predare-învatare (adecvarea discursului la capacitatile de întelegere a elevilor. argumentarea unui punct de vedere). practice) folosite în orele de limba si literatu ra româna. proces-verbal. clasificari. Evaluarea rezultatelor scolare în concordanta cu obiectivele curriculare evaluarea. jurnalul de lectura. observarea sistematica a comportamentului elevilor) care se pot aplica la disciplina limba si literatur a româna. formativa. masa rotunda etc.). descrierea orala. calitatile instrumentelor de evaluare: validitate.). a utoevaluarea.). scrise. tipuri de evaluari. exprimarea unui p unct de vedere: jurnalul personal. componenta fundamentala a procesului de învatamânt: obiective. obiectivitate si aplicabilitate.

cât si pe . în perechi. 11. întreba ri abstracte) si adecvarea acestora la tema abordata. resursa. întrebari concrete.). sufleur).). paraverbala.D. polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc.. 10. context local. învatare prin cooperare. . prevazute în programele de gimnaziu si de liceu. blocaje în comunicare. cunostinte. interesele elevilor). jocuri de încalzire . deschise. 9. evaluator. a unei atitudini deschise fata de comunicare. folosirea adecvatasi eficienta a timpului. literatura). evaluator. . experiente individuale). Managementul clasei . organizarea activitatilor de învatare prin: crearea unui climat adecvat desfasurar ii orei.D. forme de instruire (frontal. studiu individual) si alternarea acestora în cadrul unei secvente didactice. mixta (congruenta acestora). nonverbala. dialogul. .-ului (resurse umane. repere / conditionari în elaborarea C. Curriculum la decizia scolii . tipuri de întrebari (închise. materiale. rolul profesorului în structurarea la elevi a unor modele de exprimare si a unor atitudini care faciliteaza comunicarea. folosirea resurselor psihice ale profesorului si elevilor (c apacitati.S. rolurile profesorului în facilitarea experientelor care conduc la formarea elevilo r ca buni ascultatori si buni comunicatori: organizator. comunicare. solutii de prevenire si depasire a acestora (tehnici de asc ultare activa. atât pe cele obligatorii. dezbaterea) si roluri asu mate de catre profesor (în dialog sau în dezbatere: moderator. folosirea unor resurse materiale adecvate. . facilitator etc. gestionarea situatiilor conflictuale la ora de limba si literatura româna (refuzul elevilor de a citi. în grupe. tehnici nonverbale. participant. tehnici de exprimare a sentimentelor etc. modalitati de adecvare a unui C. cu alegere multipla. la grupuri-tinta diferite. proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locala sau la decizia scolii de tipul: aprofundare / extindere / optional ca disciplina noua. Continuturi (a) Candidatii trebuie sa cunoasca integral continuturile si conceptele operationale din cele trei domenii ale disc iplinei (limba. forme ale comunicarii didactice (prelegerea.comunicare verbala. participant. antrenarea p arintilor în fixarea unor modele de exprimare.S.

M. 2002 . C. ..N. 2001 a XII-a. Stan.. M.. C. ProGnosis.C.) -Ghid de evaluare.N. Tipogrup Press. Limba si literatura româna. (b) Pentru domeniul literatura. 2001 Metodicasi pedagogie . Bucuresti. Învatamân t primar si gimnazial.. I. M.N. Buzau. candidatii trebuie sa cunoasca monografic opera autorilor canonici prevazuti în programa de liceu. M. C.. Editura Cicero. precum si operele literare reprezentat ive pentru fiecare dintre acestea. vol.E.C. C. Bucuresti. Cerghit.E . Stoica. De asemenea. genurile si speciile literare.E.) -Evaluarea curentasi examenele.C. Editura didacticasi Pedagogica. Curriculum National. 1998 . 2001 . 1999 . Editura Aramis Print. Curriculum National.C .E. M. Bucuresti. Bucur esti.C. Ghid pentru profesori.. 1. (coord..N. Programe scolare pentru clasele a V-a .cele facultative. A. Editura Aramis Print. 1.N.N. candidatii trebuie sa cunoasca epocile fundamentale ale literaturii române. Curriculum National. 1. Editura Arami s. Ghid metodologic. curentele.C. 2002 .C. vol.. Editura Cicero. C. Programe scolare pentru clasele a X-a C.N.. Mihail (coord. Aria curriculara Limbasi comunicare. -Metode de învatamânt. Bibliografie obligatorie Programe scolare si ghiduri . Programe scolare pentru clasa a IX-a.. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba si literatura româna. Bucuresti. Bucuresti.E. Liceu. vol. 1999 a VIII-a.

(e. (coord). Editura Polirom... în curs de apartie) . I.B. Neacsu. -Evaluarea continua a elevilor si examenele.. Cluj. Mancas. Ionescu. Iasi. Editura Dacia. Parfene. -Curs de pedagogie. De la teorie la practica. 2001 . ortoepic si de punctuatie. Dictionar ortografic. Editura Didacticasi Pedagogica. A. Liliana. Potolea. Dictionarul explicativ al limbii române. Bucuresti. Bucuresti. Nemira. T. Cerghit. D.. Bidu-Vranceanu. Cristina.O. Landsheere. Editura Paralela 45. Academiei.U. -Didactica moderna. Gabriela -Dictionar de stiinte ale limbii. I. Pamfil. E ditura Humanitas Educational.. 1995 . Angela. 1995 . I. Bucuresti. 1999 . 1988 . Univers Enciclopedic.a. Serbanescu. Mihaela. Cerghit. Ed. Ed. Radu. G. I. Alina -Limba si literatura româna în gimnaziu. *** Îndreptar ortografic. Bucuresti. Bucuresti.. Negret. 1982 (editia noua. Iasi. ortoepic si morfologic al limbii române. Iasi. 2001 . Ed. Stoica. 1975 . Pana Dindelegan.. Ghid teor etico-aplicativ. Univers Enciclopedic. Editura Polirom. Editura Polirom. Editura Polirom. 2003 . Calarasu. 2003 Didactica disciplinei . 2000 . Pânisoara. Constantin -Metodica studierii limbii si literaturii în scoala.) -Preleger i pedagogice. C. Bucuresti. Ionescu-Ruxandoiu. 2001 Dictionare . Ed. editia a II-a. I. Iasi. Andra -Cum se scrie un text?. Structuri didactice deschise. editia a V-a. Pedagogie generala. Cucos. M. -Evaluarea progresului scolar. I. 1996 ..

stilistica.) -Literatura româna. editia a II-a. 1985 Comunicare . Editura Academiei. vocabular. 2001 . Zaciu. Mircea. Editura Minerva. 2003 Limba româna ( fonetica. Gutu Romalo. Valeria -Corectitudine si greseala. Stilistica functionala a limbii române. Gabriela Pana Dindelegan -Teorie si analiza gramaticala. I. Aurel (coordonatori) -Dictionarul esent ial al scriitorilor români. 1974 . Bucuresti. Liliana -Naratiune si dialog în proza româneasca. Albatros. Ionescu-Ruxandoiu. Bucuresti. Editura Humanit as. Limba româna de azi. Bucuresti. 1973. Marino. 2000 . Ed. Papahagi. 2001 . -Stilistica functionala a limbii române -stil. 1994 . Bucuresti. Bucuresti. Mircea (coord. Elemente de pra gmatica a textului literar. Bucuresti. editia a III-a. Sasu. I. Universul poeziei. Bucuresti. Bucuresti. Litera International. vol. 1983 . 1966 . G. editia a II-a. Eminescu. Bucuresti.). Ed.. Editura Humanitas. vol. Editura Academiei. Calinescu. versiune noua. Bucuresti. Anghelescu. Bucuresti. Limbajul poeziei culte. gramatica. Avram. Enciclopedia limbii române. Bucuresti. II. Dictionar de opere. *** Gramatica limbii române. Editura Univers Enci clopedic. Adrian -Dictionar de idei literare. Coteanu. stilistica. 1991 Teoria literaturii . Editura Stiintifi casi Enciclopedica. istoria limbii ) . Editura Coresi. Papahagi. Marius (coord. Editura Academi ei. . 2000 . limbaj. Ed.. I. Mihaela -Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea. Sala. Bucuresti. Editura Academiei Române. 1973 . Mancas. Mioara -Gramatica pentru toti.

Lintvelt. Edi tura Univers.Friedrich. Jaap -Punctul de vedere. Todorov. Încercare de tipologie narativa. Tzvetan -Introducere în literatura fantastica Critica. istorie literara . Bucuresti. Hugo -Structura liricii moderne. 1994 . Bucuresti. Editura Univers. 1998 .

Bucuresti. vol. Constantinescu. Dumitru Horia. Mazilu. Editura Albatros. Minerva. Ed. I-II. Bucuresti. Ed. Manolescu. III. 1967-1972 . -Istoria literaturii române de la origini pâna în prezent. Bucur esti. Bucuresti. Editura Minerva. I-II-III. Editura pentru Literatu ra. Nicolae -De la Ion la Ioanide. Ov. vol. Pentru o noua istorie a literaturii române. 198 2-1984 . Editura Stiintifica. Vl. Pompiliu -Scrieri. Istoria poeziei românesti. Mircea. colectia fundamentala . Editura Cartea Românea sca. Minerva. Eugen -Scriitori români de azi. 1980. Bucuresti. I-VI. Balota. Bucuresti. E. Ed. Editura Minerva. -Recitind literatura româna veche. I-IV. Streinu. II. Universitatii. Calinescu. Lovinescu. I-IV. vol. Istoria literaturii române contemporane. Ion Bogdan Lefter -Recapitularea modernitatii. 2000 . Editura Minerva. 1974-1989 . Editura Minerva . Serban. S. 1981. G. Bucuresti. Sorohan. Editura Paralela 45. Arta prozatorilor români.. Bucuresti. 1971 . 1982 . Bucuresti. -Istoria literaturii române moderne. Scarlat. Crohmalniceanu. Nicolae -Arca lui Noe. 1982 . 1977 În vederea aprofundarii unor continuturi ale disciplinei. E. 2002 Cartea . Editura Fundatiei PRO. Bucuresti. -Literatura româna între cele doua razboaie mondiale. 1972 . 1973 . Eugen -Literatura româna sub comunism. I. Simion. Bucuresti.. vol. 1994 . Bucuresti. Bucuresti. Cioculescu. Vianu Tudor. vol. recomandam parcurgerea u rmatoarelor lucrari: . 1983 . Tudor Vianu. Negrici. vol.

Editura All. G. 1995 Pentru probleme de limba ( vocabular. genuri si sp ecii literare. Editura Cartier. Editura Stiintif ica. 1998-2001 (vol. I-III. Dragomirescu. Cl uj-Napoca. G.) -Dictionarul analitic de opere literare românesti. -Teoria si practica analizei gramaticale. vol. Florica -Dinamica lexicului românesc ieri si azi. 1997 . Mircea. explicatii. gramatica. Adriana -Vocabularul limbii române actuale. Bucuresti. 1997 . Florica -Dictionar de cuvinte recente. Anghelescu. 1996 Pentru probleme de comunicare . D. N. Mioara -Ortografia pentru toti. Mioara -Cuvintele limbii române. Editura Casa C artii de Stiinta. Avram. Bucuresti. Între corect si incorect. Sugestii pentru o pragmatica . Bucuresti. glosar si bibliografie de Maria Cvasnâi Catanescu. Irina Petras. Studiu. Gheorghe -Dictionar de termeni literari. antologie de texte vechi românesti. Curente literare. Cluj. influente . Editura Clusium. Drasoveanu. Editura Garamond. Editura Humanitas.D. Bucuresti. editia a II-a. Chisinau. Bucuresti. Dinamica. Cristina. 1997 . Ionescu. Dictionar-antologie. 1995 . Avram. Origini si dezvoltare. -Teze si antiteze în sintaxa limbii române. Lazarescu. Edi tura Logos. în curs de aparitie) . -Dictionarul figurilor de stil. 2001 *** Limba româna. editia a II-a. Bucuresti. 1996 . 1995 . Cluj. Editura Didacticasi Pedagogica. Stoichitoiu Ichim. 1999 . IV. creativitate. Ion Pop (coord. Dimitrescu. Neamtu. Editura Excelsior. Teoria literaturii. colectia Tez aur . 2001 . Cluj Bucuresti.Pentru dictionare . Chisinau. metricasi prozodie. Liliana -Conversatia: structuri si strategii. Dimitrescu. Ionescu-Ruxandoiu. Gh. Editura Litera. Edit ura Clusium Logos. figuri de stil. istoria limbii) .

Editura All. 1997 . Editura Stiintifica. 1988 . Craciun. Editura Minerva. Gheorghe Introducere în teoria literaturii. Bucuresti. 1997 Pentru probleme de teorie a literaturii si de receptare a textului . Bucuresti. Bucuresti. Paul Introducere în teoria lecturii. Dinu. Mihai -Comunicarea. Editura Magister. Cornea. 1995 .a românei vorbite.

a reciti. Catre o poetica a (re)lecturii. Editura Paralela 45. Vlad. Ipostaze universale si românesti ale unei structuri . Bucuresti. avangarda. Grigore Ureche. 2000 . Destinul unei structuri epice. 2000 . Papadima. Editura Polirom. 1999 . antologie de Mihai Nasta si Sorin Al exandrescu. ***Poeticasi stilistica. Basmul popular românesc. 2001 . Anne -Termenii cheie ai analizei teatrului. Orientari moderne. Institutul European. Seri a Litere. Collegium. Editura Univers. Relatia autor-cititor în proza pasoptist asi postpasoptista. colectia Exc ellens. colectia MEMO. Constanta. 1 997 . Sase plimbari prin padurea narativa. Lodge.. Matei -Cinci fete ale modernitatii (modernism. Eco. 1996 . Editura Univers. Angelescu. decadenta. 1999. Editura All. David -Limbajul romanului. 1972 . Rodica -Naratiune si poezie. Bucuresti. 1972 . 2003 . Ion Neculce. Dan. Matei -A citi. 1998 Pentru criticasi istorie literara . Viorica -A fost de unde n-a fost. Editura Humanitas. Pavel -Povestirile în rama. Ion -Povestirea. 1995 . Editura Pontica. Liviu -Literaturasi comunicare. Iasi. postmodernism). Zafiu. Antologie. Cronicarii moldoveni. Niscov. Editura Univers. Calinescu. Miron Costin. Calinescu. Bucuresti. Editura Minerva. Col. . Editura Polirom. Bucuresti . kitsch. Bucuresti. Bucuresti. Ubersfeld. Bucuresti. Silviu -Mitul si literatura. Excurs critic s i texte comentate. intr . Editura Univers. Umberto.

1977 . Eseu despre începuturile poeziei române. colectia Tezaur. comentarii. colectia Tezaur. Calinescu si atros. Bucuresti. -Ion Creanga. Anghelescu. 1996 . Caragiale. Literatura româneasca . Petrescu. Lovinescu. note si bi bliografie adnotata de Liviu Papadima. note si bibliograf ie de Rodica Zafiu. Dinu -Introducere în opera lui G. Bucuresti. Bucuresti. dosar critic. colectia Tezaur . dosare critice.oducere. Editura Humanitas. Calinescu. Simion. 1981 complexele literaturii române. Bucuresti. editia a II-a. Bacovia. Ioana Em. -Titu Maiorescu. 1979 . Bucuresti. Editura Fundatiei Culturale Române . Bucuresti. glosar si bibliografie de Dan Horia Mazilu. Editura Minerva. Bucuresti. 1996 . Editura Grai si suflet -Cultura nationala. Editura Fundatiilor. Bucuresti. Introducere. Bucuresti. 1997 . E. Editura Humanitas. Editura Humanita s. 1978 . Pitesti. Scepticul mântuit. Cioculescu. Manolescu. introducere. Serban -Viata lui I. Eugen. 1977 . Simion. Flamând. Editura Cartea Româneasca. Editura Paralela 45. Antologie. Bucurest i. Eugen -Dimineata poetilor. G. Bucuresti. comentarii. Magdalena -Ioan Slavici. Poezia simbolista româneasca. comentarii. Bucuresti. Editura Eminescu. Eminescu. Caragialiana. 1996 . 1940 . Editura Eminescu. Editura Minerva. Editura Alb . Nicolae -Poeti romantici. Cartea Româneasca. L. 1996 . Brasov. Modele cosmologice si viziune poetica. 1980 . Comediile lui I. Caragiale. Bucuresti. Popescu. L. 2002 . Mircea Martin. dosare critice. Bucuresti. G. 1999 . Mircea -Clasicii nostri.

Marian -Camil Petrescu. Ion Barbu si poetica postmodernismului. tabel cronologic. Simion. dosare critice. Bucuresti. Corin -Nichita Stanescu: orizontul imaginar. Paralela 45. III. Ion -Lucian Blaga -universul liric. Editura Dacia. 1993 . II. Literatura memorialistica. colectia Tezaur. Pop. vol. Nicolae -Sadoveanu sau utopia cartii. note. Petrescu. Popa. Balota. Mircea -Rebreanu sau paradoxul organicului. Editura Humanitas. Monografie. Petru -Cercul Literar de la Sibiu. I. Bucuresti. Editura Clusium. Editura Imago. Editura Univers Enci clopedic. Radu Petrescu. 1993 . Editura Aula. Cluj. Editura Albatros. Ion D. Ioana Em. Editura Eminescu. Nicolae -Opera lui Tudor Arghezi. Editura Eminescu. 2000 .de avangarda. 1997 . 1999 . Pop. Editura Atlas. Fictiunea jurnalului intim. Rodica -Marin Preda. 1979 . Eugen. Steinhardt. 19 97 . Antologie. Pitesti. N. 19 76 . Muthu. 2001 . Sîrbu. Bucuresti. 1972 . Ion -Avangarda în literatura româna. Braga. Editura C artea Româneasca. Cluj. prefata. Sibiu. Bucuresti. Poanta. 1993 . comentarii si bibliografie de Gabriela Duda. Bucuresti. Manolescu. postfata. Antologie prefatata. 2003 . Zane. Bucuresti. .

Editura Crater. 1996 . Bucuresti. Editura Humanitas. Ioana -Alfabetul doamnelor. note si bibliografie adnotata de Ion Manolescu. 1999 . Cartarescu. Editura Eminescu. Bucuresti. Editia a II-a. Radu G. Petrescu. Istoria tragica & grotesca a întunecatului deceniu literar noua. Liviu -Poetica postmodernismului. Bucuresti. 1999 . Pârvulescu. Mircea Postmodernismul românesc. Editura Humanitas. Editura Paralela 45. Bucuresti. 1998 . Teposu. 1993 . colectia Tezaur.comentarii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->