MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII CONCURSUL NATIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA

PENTRU LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA Aprobata prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004 -Bucuresti 2004

Operarea cu programele de gimnaziu si de liceu în vederea proiectarii unui demers didactic adaptat specificului grupului-tinta . apte de a conduce la formarea capacitatilo r si a competentelor prevazute în programele scolare. precum si competente le specifice profesorului de limba si literatura româna. absolventi ai învatamântului supe rior de specialitate. . De aceea. programa este astfel structurata încât sa integreze domeniul specialitatii (limba si literatura româna) cu stiintele conexe: metodica si pedagogia. Selectarea diverselor modalitati de abordare a textului literar si nonliterar în f unctie de tipul de text discutat si grupul-tinta . Urmarind obiectivele generale si specifice ale disciplinei. Ea este conceputa astfel încât sa raspunda schimbarilor intervenite în activitatea didactica din perspectiva noii abordari curriculare a disciplinei limba si literatura româna în gimnaziu si în învatamântul liceal. Este important ca profesorul sa poata demonstra felul în care aplica în actul didactic aceste cunostinte în mod adecvat.Argument Programa se adreseaza profesorilor care predau limba si literatura româna. programa este construita pe competente. Aplicarea creativasi reflexiva a cunostintelor despre predarea-învatarea disciplinei . vizând practici specifice ale predarii-învatarii disciplinei limba si literatura român a. comunicare) si problemele de învatare specifice domeniului . când flexibilitatea programelor si existenta manualelor alternative solicita din partea profesorului efortul de a concepe procese si parcursuri didactice fle xibile. Aceasta orientare este cu atât mai necesara acum. adaptate nivelului claselor de elevi cu care acesta lucreaza. Competente vizate . Realizarea de conexiuni între continuturile disciplinei (din cele trei domenii: li mba. literatura. Examenul este orientat spre a evalua calitatea conceptiei didactice si modalitat ile concrete prin care profesorul pune elevii în situatii de învatare eficiente. creativ si reflexiv.

corelarea continuturilor si a activitatilor de învat are si a formelor de evaluare cu obiectivele / competentele specifice anului de studiu. proiectarea activitatii didactice: planificarea calendaristica. formelor si metodelor specifice didacticii redactarii . caracterizare. Aplicarea tehnicilor comunicarii eficiente cu grupul de elevi. Analizarea unor proiecte pentru optionalul ca disciplina noua sau pentru optionalul integrat. competente generale. Selectarea si proiectarea unor continuturi pentru programe de optionale de tipul aprofundare / extindere . Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învatare-evaluare la discipl ina limba si literatura româna metode didactice specifice: clasificare. Elaborarea de teste initiale. obiective de referinta. Aplicarea adecvata a principiilor. conform principii lor si metodelor interactiunii educationale . tipuri de interactiune a grupului de elevi). resurse. curriculum national de limba si literatura româna pentru gimnaziu si pentru liceu. vocabular. arii cu rriculare. trunchi comun. coerenta demersului. proiectarea unit atii de învatare (integrarea celor trei domenii. proiecte de lectie (pentru diferite tipuri de lectii). Curriculum si proiectarea didactica componentele curriculum-ului scolar: curriculum national.Aplicarea adecvata a principiilor si a metodelor specifice de abordare a notiunilor de limba (fonetica. Aplicarea unor forme de management al clasei în functie de activitatea de învatare p roiectata Domenii de competenta 1. competente specifice. obiective cadru. formative si sumative în functie de obiectivele sau de competentele vizate . manuale scolare. Selectarea si aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau compet entelor vizate . utilizarea m etodelor centrate pe elev / a tehnicilor . elemente obligatorii si facultative ale programei. . metode folosite. programe scolare. sintaxa. auxiliare curriculare. stilistica) . formelor si metodelor specifice didacticii oralului . proiectarea de ac tivitati de învatare intra-. planuri-cadru. modelul conceptual al disciplinei: paragidma comunicativ-functionala. prezentare. morfologie. inter-si transdisciplinare. Aplicarea adecvata a principiilor. 2. discipline.

.

formarea unei grile de l ectura operationale pentru receptarea adecvata a textului narativ). strategii de învatare si de aplicare în contexte noi a notiunilor de vocabular. modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor functionale si a functiilor comunicarii. didactica textului dramatic (concepte de teorie literara specifice. Didactica oralului strategii de învatare si exersare a ascultarii active. 3. 5. administrativ. forme de organizare a activitatii didactice: clasificare. Didactica limbii române abordarea notiunilor de limba conform principiului concentric al predarii-învatarii. caracterizare. exercitiul gramatical. tipuri de mijloace de învatamânt si caracteristicile lor.). publicistic. modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. didactica textului narativ (concepte de teorie literara specifice. ghidarea elevilor spre întelegerea. analogice. cai de acces spre t extul literar. modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. Didactica lecturii abordarea textului literar (perspective în didactica lecturii. deductive. abordarea textelor apartinând altor arte din perspectiva codurilor specifice ale a cestora. analiza si interpretarea adecvata a unui text). com punerea gramaticala etc. 4. formarea unei grile de l ectura operationale pentru receptarea adecvata a textului dramatic). de morfo logie si de sintaxa (parcursuri inductive. didactica poeziei (concepte de teorie literara specifice. mijloacele de învatamânt si integrarea lor în procesul de predare-învatare-evaluare: fun ctiile didactice ale mijloacelor de învatamânt. analiza gramaticala. strategii de învatare si exersare a alcatuirii diverselor tipuri de discurs oral p revazute de programa (monologul . formarea unei grile de lect ura care sa conduca la receptarea adecvata a poeziei). strategii de învatare si aplicare în contexte noi a notiunilor de fonetica. abordarea textului nonliterar (stiintific. juridic.de învatare prin cooperare.

). argumentarea unui punct de vedere). clasificari. tipuri de evaluari. descrierea orala. curriculum vitae). caracterizare. practice) folosite în orele de limba si literatu ra româna. texte imagina tive (alcatuirea unor descrieri. Evaluarea rezultatelor scolare în concordanta cu obiectivele curriculare evaluarea. 6. eseu etc. componenta fundamentala a procesului de învatamânt: obiective. metode traditionale si metode alternative de evaluare (proiectul. . povestirea orala. obiectivitate si aplicabilitate. dialoguri sau naratiuni pe o tema data) sau texte despre opera literara (rezumat. portofoliul. investigatia. observarea sistematica a comportamentului elevilor) care se pot aplica la disciplina limba si literatur a româna. functii. dialogul formal si informal. ancorarea în cunostintele prealabile ale elevilor asupra temei etc. caracterizare. caracteristici. rezumatu l oral. telegrama. tipologia itemilor: definitie.).). modalitati de corectare si notare. proces-verbal. 7. a utoevaluarea. exprimarea unui p unct de vedere: jurnalul personal. formativa. interviul. dezbaterea. domenii de utilizare . scrise. monologul demonstrativ. calitatile instrumentelor de evaluare: validitate. completare de formulare.informativ. tipuri de evaluare (initiala. masa rotunda etc. sumativa) folosite la limba si literatu ra româna. Didactica redactarii strategii de învatare si exersare a redactarii unor tipuri de texte prevazute în pro gramele scolare: texte functionale (cerere. jurnalul de lectura. 8. t exte reflexive si argumentative (relatarea unor evenimente si întâmplari din experienta personala. fidelitate. Comunicarea -mijloc al interactiunii educationale comunicarea în predare-învatare (adecvarea discursului la capacitatile de întelegere a elevilor. analiza. reguli de proiectare. probe de evaluare (orale.

Managementul clasei . proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locala sau la decizia scolii de tipul: aprofundare / extindere / optional ca disciplina noua. cu alegere multipla. context local. interesele elevilor). folosirea resurselor psihice ale profesorului si elevilor (c apacitati. organizarea activitatilor de învatare prin: crearea unui climat adecvat desfasurar ii orei. în grupe. forme de instruire (frontal. evaluator. antrenarea p arintilor în fixarea unor modele de exprimare.). la grupuri-tinta diferite. rolul profesorului în structurarea la elevi a unor modele de exprimare si a unor atitudini care faciliteaza comunicarea.-ului (resurse umane. atât pe cele obligatorii. 10. solutii de prevenire si depasire a acestora (tehnici de asc ultare activa. 11. blocaje în comunicare. forme ale comunicarii didactice (prelegerea. . folosirea unor resurse materiale adecvate. a unei atitudini deschise fata de comunicare. cât si pe .D. Curriculum la decizia scolii . jocuri de încalzire .D. resursa. facilitator etc. dezbaterea) si roluri asu mate de catre profesor (în dialog sau în dezbatere: moderator. evaluator.). întrebari concrete. sufleur). gestionarea situatiilor conflictuale la ora de limba si literatura româna (refuzul elevilor de a citi. paraverbala.S. tehnici de exprimare a sentimentelor etc. materiale. modalitati de adecvare a unui C.S. tehnici nonverbale. polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc. comunicare. . participant. experiente individuale). Continuturi (a) Candidatii trebuie sa cunoasca integral continuturile si conceptele operationale din cele trei domenii ale disc iplinei (limba. învatare prin cooperare. deschise. întreba ri abstracte) si adecvarea acestora la tema abordata. tipuri de întrebari (închise. în perechi. cunostinte. . prevazute în programele de gimnaziu si de liceu. 9. studiu individual) si alternarea acestora în cadrul unei secvente didactice. dialogul. mixta (congruenta acestora).. rolurile profesorului în facilitarea experientelor care conduc la formarea elevilo r ca buni ascultatori si buni comunicatori: organizator.comunicare verbala. nonverbala. repere / conditionari în elaborarea C. . folosirea adecvatasi eficienta a timpului. participant. literatura).

vol. ProGnosis. candidatii trebuie sa cunoasca epocile fundamentale ale literaturii române. Învatamân t primar si gimnazial. A.N. 1. Cerghit.N.E. Aria curriculara Limbasi comunicare. Editura Aramis Print.. 1. Editura Arami s. genurile si speciile literare.C. C. M. Bucuresti.E. Stan.N. Curriculum National.C. 1999 a VIII-a. vol. . C. Bucuresti. M. 1999 . curentele. M.C. Bucuresti. precum si operele literare reprezentat ive pentru fiecare dintre acestea. Tipogrup Press. (coord.cele facultative.E .. M. Ghid metodologic. Programe scolare pentru clasele a V-a . Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba si literatura româna.) -Evaluarea curentasi examenele.) -Ghid de evaluare. Liceu. Programe scolare pentru clasele a X-a C. 1998 . Bucuresti. Curriculum National. 2001 a XII-a. 2001 Metodicasi pedagogie . M..N. Programe scolare pentru clasa a IX-a. C. 2002 . -Metode de învatamânt..E.. vol.C.C. I. 2002 . Buzau.N.C. Limba si literatura româna. C. 2001 . 1. Bibliografie obligatorie Programe scolare si ghiduri . Editura didacticasi Pedagogica.. candidatii trebuie sa cunoasca monografic opera autorilor canonici prevazuti în programa de liceu.N.. Curriculum National.. C.N.C . Bucur esti.. Bucuresti. Editura Cicero. Editura Cicero. (b) Pentru domeniul literatura.E.. Stoica. Editura Aramis Print. Mihail (coord. De asemenea. Ghid pentru profesori.

1995 . Bucuresti. (coord). Neacsu. Editura Dacia. Editura Polirom. I. Academiei. Cerghit. 1975 . 1996 . Pana Dindelegan. Stoica. T. I. Iasi. Ionescu. 2001 Dictionare .. Editura Didacticasi Pedagogica.B. 2003 Didactica disciplinei .a. 1988 . Liliana. Nemira. M.) -Preleger i pedagogice. Bucuresti. 2001 . Structuri didactice deschise.. Cluj. E ditura Humanitas Educational. Cristina. I. -Curs de pedagogie.. -Didactica moderna.U.. ortoepic si morfologic al limbii române. 1982 (editia noua. Ed. Calarasu. Iasi. I. Mancas. Radu.. Dictionar ortografic. Dictionarul explicativ al limbii române. Bucuresti.. Potolea. Pedagogie generala. Univers Enciclopedic. Editura Polirom. Univers Enciclopedic. Editura Polirom. Andra -Cum se scrie un text?. C.. Alina -Limba si literatura româna în gimnaziu. Bidu-Vranceanu.. Iasi. 2003 . A. Angela. -Evaluarea progresului scolar. Landsheere. -Evaluarea continua a elevilor si examenele. editia a II-a. Bucuresti. Ionescu-Ruxandoiu. 2001 . G. Editura Polirom. 1999 . I. Mihaela. De la teorie la practica. editia a V-a. 1995 . Bucuresti. Negret. Gabriela -Dictionar de stiinte ale limbii. I. Bucuresti. Pânisoara. Parfene. Ed. ortoepic si de punctuatie. Ed. Ed. Editura Paralela 45. Serbanescu. Pamfil.O. (e. D. Cucos. Iasi. Cerghit. 2000 . Ghid teor etico-aplicativ. Constantin -Metodica studierii limbii si literaturii în scoala. *** Îndreptar ortografic. în curs de apartie) .

. Bucuresti.). Bucuresti. 2000 . 2001 . 1966 . editia a II-a. Gutu Romalo. Mircea (coord. Bucuresti. gramatica. Editura Stiintifi casi Enciclopedica. Bucuresti.. Editura Minerva. Sasu. Eminescu. 1974 . Editura Academiei. versiune noua. 1994 . Bucuresti. istoria limbii ) . Dictionar de opere. 1983 . Bucuresti. Bucuresti. 2001 . Editura Coresi. G. Marino. Mioara -Gramatica pentru toti. Limba româna de azi. Avram. Bucuresti. Bucuresti. Stilistica functionala a limbii române. Editura Academiei. 1973. Ed. editia a III-a. vocabular.) -Literatura româna. Mihaela -Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea. Editura Humanit as. editia a II-a. *** Gramatica limbii române. Ionescu-Ruxandoiu. Bucuresti. Limbajul poeziei culte. vol. Universul poeziei. Elemente de pra gmatica a textului literar. Anghelescu. I. stilistica. Marius (coord. Editura Univers Enci clopedic. Editura Academi ei. Bucuresti. II. -Stilistica functionala a limbii române -stil. Sala. Editura Academiei Române. I. 1991 Teoria literaturii . Mircea. Adrian -Dictionar de idei literare. Zaciu. 1985 Comunicare . Liliana -Naratiune si dialog în proza româneasca. Valeria -Corectitudine si greseala. Papahagi. I. Editura Humanitas. Litera International. Bucuresti. . Aurel (coordonatori) -Dictionarul esent ial al scriitorilor români. vol. stilistica. 1973 . Bucuresti. Gabriela Pana Dindelegan -Teorie si analiza gramaticala. Calinescu. limbaj. Mancas. Albatros. Ed. Papahagi. Ed. Enciclopedia limbii române. Coteanu. 2003 Limba româna ( fonetica. 2000 .

Încercare de tipologie narativa. 1998 . Lintvelt. Hugo -Structura liricii moderne. Jaap -Punctul de vedere.Friedrich. Bucuresti. istorie literara . Bucuresti. Todorov. Tzvetan -Introducere în literatura fantastica Critica. Edi tura Univers. 1994 . Editura Univers.

Pompiliu -Scrieri. Tudor Vianu. Calinescu. Editura Minerva. Vl. Eugen -Literatura româna sub comunism. Bucuresti. Editura pentru Literatu ra. Negrici. Streinu. E. Ed. Balota. Bucuresti. 198 2-1984 . Ov. Simion. -Literatura româna între cele doua razboaie mondiale. Bucuresti. Bucuresti. 1994 . 1981. G. I-VI. colectia fundamentala . vol. Universitatii. Ed. 2002 Cartea . Bucuresti. Bucuresti. Istoria literaturii române contemporane. I-II-III. Ed. Manolescu. 1982 . Serban. Sorohan. 1974-1989 . Ion Bogdan Lefter -Recapitularea modernitatii. I-IV. Mazilu. Dumitru Horia. Arta prozatorilor români.. 1972 . vol. Bucuresti. Bucuresti. Editura Paralela 45. Minerva. Editura Albatros. Vianu Tudor. vol. vol. Bucur esti. vol. Eugen -Scriitori români de azi. E. III. Editura Cartea Românea sca. vol. S. Editura Stiintifica. Bucuresti. Bucuresti. Scarlat. Nicolae -Arca lui Noe. II. I-IV. Cioculescu. 1971 . 1980. Pentru o noua istorie a literaturii române. -Istoria literaturii române moderne. Editura Minerva. I. Bucuresti. I-II. 1973 . 1982 . 1967-1972 . -Istoria literaturii române de la origini pâna în prezent. Minerva. Constantinescu. 1983 . Editura Minerva.. Nicolae -De la Ion la Ioanide. Bucuresti. Istoria poeziei românesti. Lovinescu. -Recitind literatura româna veche. Editura Fundatiei PRO. 2000 . recomandam parcurgerea u rmatoarelor lucrari: . Mircea. 1977 În vederea aprofundarii unor continuturi ale disciplinei. Editura Minerva . Crohmalniceanu.

Edi tura Logos. Adriana -Vocabularul limbii române actuale. 2001 . Studiu. D. -Dictionarul figurilor de stil. Cluj Bucuresti. Editura Litera. istoria limbii) . Irina Petras. Dragomirescu. editia a II-a.D. Mioara -Ortografia pentru toti. Teoria literaturii. 1996 Pentru probleme de comunicare . Curente literare. explicatii. Editura Excelsior. Bucuresti. Lazarescu. Gheorghe -Dictionar de termeni literari. gramatica.Pentru dictionare . Drasoveanu. Editura Casa C artii de Stiinta. Editura Stiintif ica. G.) -Dictionarul analitic de opere literare românesti. genuri si sp ecii literare. 1995 . figuri de stil. 2001 *** Limba româna. Dimitrescu. Dictionar-antologie. Între corect si incorect. Cluj. Sugestii pentru o pragmatica . Liliana -Conversatia: structuri si strategii. colectia Tez aur . creativitate. Origini si dezvoltare. Chisinau. 1996 . Ion Pop (coord. Cluj. G. vol. Gh. Bucuresti. Editura Didacticasi Pedagogica. influente . Editura All. antologie de texte vechi românesti. Neamtu. -Teoria si practica analizei gramaticale. Avram. -Teze si antiteze în sintaxa limbii române. Bucuresti. Bucuresti. glosar si bibliografie de Maria Cvasnâi Catanescu. Mircea. Dimitrescu. Ionescu-Ruxandoiu. Dinamica. N. Editura Garamond. Ionescu. Editura Cartier. 1998-2001 (vol. editia a II-a. 1995 Pentru probleme de limba ( vocabular. 1997 . Cl uj-Napoca. 1999 . Anghelescu. 1995 . Bucuresti. 1997 . I-III. metricasi prozodie. Editura Humanitas. Bucuresti. Chisinau. Editura Clusium. Avram. Mioara -Cuvintele limbii române. Cristina. în curs de aparitie) . Florica -Dictionar de cuvinte recente. 1997 . Stoichitoiu Ichim. Florica -Dinamica lexicului românesc ieri si azi. IV. Edit ura Clusium Logos.

Editura Magister. Paul Introducere în teoria lecturii. Gheorghe Introducere în teoria literaturii. Bucuresti.a românei vorbite. Bucuresti. Editura All. Mihai -Comunicarea. Cornea. 1988 . Editura Stiintifica. 1997 . Editura Minerva. Craciun. 1995 . 1997 Pentru probleme de teorie a literaturii si de receptare a textului . Dinu. Bucuresti.

Pavel -Povestirile în rama. 2001 . Antologie. Editura Univers. Orientari moderne. Editura Pontica. Anne -Termenii cheie ai analizei teatrului. Zafiu. Bucuresti. Excurs critic s i texte comentate. 1999 . Editura Humanitas. Editura Polirom. Catre o poetica a (re)lecturii. 1998 Pentru criticasi istorie literara . 2000 . Editura All. Bucuresti. colectia MEMO. 1996 . ***Poeticasi stilistica. Destinul unei structuri epice. colectia Exc ellens. Dan. Editura Polirom. Bucuresti. decadenta. Editura Univers. Editura Univers.. Editura Minerva. Liviu -Literaturasi comunicare. Angelescu. Collegium. Matei -A citi. Lodge. Seri a Litere. postmodernism). Miron Costin. Col. 1999. Grigore Ureche. Ubersfeld. intr . 2000 . Viorica -A fost de unde n-a fost. Cronicarii moldoveni. 1 997 . Umberto. Bucuresti . Calinescu. Niscov. Bucuresti. a reciti. Silviu -Mitul si literatura. 1972 . Calinescu. Ion -Povestirea. Institutul European. Ipostaze universale si românesti ale unei structuri . 1972 . Eco. David -Limbajul romanului. Ion Neculce. Constanta. 1995 . Bucuresti. . Sase plimbari prin padurea narativa. Matei -Cinci fete ale modernitatii (modernism. Vlad. Rodica -Naratiune si poezie. Relatia autor-cititor în proza pasoptist asi postpasoptista. Bucuresti. avangarda. antologie de Mihai Nasta si Sorin Al exandrescu. Papadima. Editura Univers. Iasi. Editura Paralela 45. Basmul popular românesc. kitsch. 2003 .

Calinescu. Bucuresti. introducere. Editura Eminescu. Editura Humanitas. Magdalena -Ioan Slavici. Editura Eminescu. Editura Fundatiei Culturale Române . Antologie. 1996 . Lovinescu. Bacovia. -Titu Maiorescu. Bucuresti. E. Brasov. Pitesti. 1996 . Poezia simbolista româneasca. Bucuresti. Caragiale. colectia Tezaur . Modele cosmologice si viziune poetica. 1997 . Bucuresti. glosar si bibliografie de Dan Horia Mazilu. Caragialiana. 1996 . Editura Fundatiilor. Comediile lui I. Introducere. Dinu -Introducere în opera lui G. dosare critice. Simion. Editura Humanita s. G. editia a II-a. Bucuresti. note si bi bliografie adnotata de Liviu Papadima. Eminescu. Editura Humanitas. Petrescu. Eugen. Popescu. Calinescu si atros. Flamând. Bucuresti. Serban -Viata lui I. -Ion Creanga. note si bibliograf ie de Rodica Zafiu. comentarii. 1996 . L. Editura Grai si suflet -Cultura nationala. Bucuresti. Ioana Em. Scepticul mântuit. Bucuresti. Editura Alb . colectia Tezaur. 1999 . 2002 . Cartea Româneasca. Editura Minerva. Bucuresti. Bucuresti. L. comentarii. 1977 . 1979 . Bucuresti. Editura Paralela 45.oducere. Eseu despre începuturile poeziei române. Simion. 1978 . Mircea -Clasicii nostri. dosare critice. Cioculescu. colectia Tezaur. Manolescu. Mircea Martin. 1940 . dosar critic. Bucuresti. Literatura româneasca . comentarii. Nicolae -Poeti romantici. Editura Cartea Româneasca. Eugen -Dimineata poetilor. G. Bucuresti. Caragiale. 1977 . 1981 complexele literaturii române. Bucurest i. 1980 . Editura Minerva. Anghelescu.

Manolescu. 19 76 . Ion Barbu si poetica postmodernismului. Editura Clusium. N. Editura Imago. 1997 . Bucuresti. Poanta. Fictiunea jurnalului intim. Ion D. Bucuresti. 2000 . Braga. Paralela 45. Ioana Em. Sîrbu. 2003 . Nicolae -Sadoveanu sau utopia cartii.de avangarda. Pitesti. Corin -Nichita Stanescu: orizontul imaginar. Bucuresti. Editura Eminescu. 1993 . Eugen. Editura Eminescu. Bucuresti. vol. colectia Tezaur. 1972 . Editura Aula. II. Antologie prefatata. dosare critice. Nicolae -Opera lui Tudor Arghezi. III. 2001 . Ion -Avangarda în literatura româna. I. Bucuresti. Zane. Steinhardt. comentarii si bibliografie de Gabriela Duda. Editura Dacia. tabel cronologic. Editura Albatros. 1999 . note. Balota. Pop. Editura Univers Enci clopedic. Radu Petrescu. Marian -Camil Petrescu. Rodica -Marin Preda. 1993 . Petru -Cercul Literar de la Sibiu. Cluj. Literatura memorialistica. Muthu. Editura C artea Româneasca. Editura Humanitas. Popa. Ion -Lucian Blaga -universul liric. . Sibiu. Mircea -Rebreanu sau paradoxul organicului. Antologie. Monografie. Pop. postfata. 1993 . 19 97 . prefata. Editura Atlas. Simion. Cluj. Bucuresti. 1979 . Petrescu.

Bucuresti. Pârvulescu. note si bibliografie adnotata de Ion Manolescu. 1996 . Editura Humanitas. Teposu. Ioana -Alfabetul doamnelor. 1993 . Radu G. Bucuresti. Editura Paralela 45. Petrescu. Editura Eminescu.comentarii. Editura Crater. Mircea Postmodernismul românesc. 1998 . Editura Humanitas. Cartarescu. Bucuresti. Istoria tragica & grotesca a întunecatului deceniu literar noua. Bucuresti. Editia a II-a. Liviu -Poetica postmodernismului. 1999 . colectia Tezaur. 1999 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful