MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII CONCURSUL NATIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA

PENTRU LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA Aprobata prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004 -Bucuresti 2004

Operarea cu programele de gimnaziu si de liceu în vederea proiectarii unui demers didactic adaptat specificului grupului-tinta . creativ si reflexiv. Aplicarea creativasi reflexiva a cunostintelor despre predarea-învatarea disciplinei . literatura. Selectarea diverselor modalitati de abordare a textului literar si nonliterar în f unctie de tipul de text discutat si grupul-tinta . vizând practici specifice ale predarii-învatarii disciplinei limba si literatura român a.Argument Programa se adreseaza profesorilor care predau limba si literatura româna. Realizarea de conexiuni între continuturile disciplinei (din cele trei domenii: li mba. absolventi ai învatamântului supe rior de specialitate. Ea este conceputa astfel încât sa raspunda schimbarilor intervenite în activitatea didactica din perspectiva noii abordari curriculare a disciplinei limba si literatura româna în gimnaziu si în învatamântul liceal. Urmarind obiectivele generale si specifice ale disciplinei. programa este construita pe competente. Aceasta orientare este cu atât mai necesara acum. Examenul este orientat spre a evalua calitatea conceptiei didactice si modalitat ile concrete prin care profesorul pune elevii în situatii de învatare eficiente. comunicare) si problemele de învatare specifice domeniului . programa este astfel structurata încât sa integreze domeniul specialitatii (limba si literatura româna) cu stiintele conexe: metodica si pedagogia. Competente vizate . apte de a conduce la formarea capacitatilo r si a competentelor prevazute în programele scolare. când flexibilitatea programelor si existenta manualelor alternative solicita din partea profesorului efortul de a concepe procese si parcursuri didactice fle xibile. Este important ca profesorul sa poata demonstra felul în care aplica în actul didactic aceste cunostinte în mod adecvat. adaptate nivelului claselor de elevi cu care acesta lucreaza. precum si competente le specifice profesorului de limba si literatura româna. . De aceea.

auxiliare curriculare. caracterizare. . modelul conceptual al disciplinei: paragidma comunicativ-functionala. resurse. proiectarea de ac tivitati de învatare intra-. metode folosite. curriculum national de limba si literatura româna pentru gimnaziu si pentru liceu. formelor si metodelor specifice didacticii oralului . obiective de referinta. morfologie. Elaborarea de teste initiale. vocabular. Analizarea unor proiecte pentru optionalul ca disciplina noua sau pentru optionalul integrat. Aplicarea unor forme de management al clasei în functie de activitatea de învatare p roiectata Domenii de competenta 1. planuri-cadru. tipuri de interactiune a grupului de elevi). prezentare. manuale scolare. Curriculum si proiectarea didactica componentele curriculum-ului scolar: curriculum national. Selectarea si aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau compet entelor vizate . programe scolare. coerenta demersului. Selectarea si proiectarea unor continuturi pentru programe de optionale de tipul aprofundare / extindere . obiective cadru. 2. discipline. proiectarea activitatii didactice: planificarea calendaristica. corelarea continuturilor si a activitatilor de învat are si a formelor de evaluare cu obiectivele / competentele specifice anului de studiu. trunchi comun. sintaxa. formative si sumative în functie de obiectivele sau de competentele vizate . formelor si metodelor specifice didacticii redactarii . proiectarea unit atii de învatare (integrarea celor trei domenii. inter-si transdisciplinare. utilizarea m etodelor centrate pe elev / a tehnicilor .Aplicarea adecvata a principiilor si a metodelor specifice de abordare a notiunilor de limba (fonetica. competente specifice. proiecte de lectie (pentru diferite tipuri de lectii). stilistica) . Aplicarea tehnicilor comunicarii eficiente cu grupul de elevi. conform principii lor si metodelor interactiunii educationale . arii cu rriculare. Aplicarea adecvata a principiilor. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învatare-evaluare la discipl ina limba si literatura româna metode didactice specifice: clasificare. competente generale. elemente obligatorii si facultative ale programei. Aplicarea adecvata a principiilor.

.

Didactica oralului strategii de învatare si exersare a ascultarii active. cai de acces spre t extul literar. analiza si interpretarea adecvata a unui text). Didactica lecturii abordarea textului literar (perspective în didactica lecturii. formarea unei grile de lect ura care sa conduca la receptarea adecvata a poeziei). juridic. administrativ. strategii de învatare si de aplicare în contexte noi a notiunilor de vocabular. abordarea textului nonliterar (stiintific. didactica textului narativ (concepte de teorie literara specifice. caracterizare. formarea unei grile de l ectura operationale pentru receptarea adecvata a textului narativ).de învatare prin cooperare. deductive. tipuri de mijloace de învatamânt si caracteristicile lor. modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. de morfo logie si de sintaxa (parcursuri inductive. exercitiul gramatical.). strategii de învatare si aplicare în contexte noi a notiunilor de fonetica. analiza gramaticala. mijloacele de învatamânt si integrarea lor în procesul de predare-învatare-evaluare: fun ctiile didactice ale mijloacelor de învatamânt. publicistic. formarea unei grile de l ectura operationale pentru receptarea adecvata a textului dramatic). 4. modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. 5. Didactica limbii române abordarea notiunilor de limba conform principiului concentric al predarii-învatarii. didactica textului dramatic (concepte de teorie literara specifice. didactica poeziei (concepte de teorie literara specifice. com punerea gramaticala etc. ghidarea elevilor spre întelegerea. abordarea textelor apartinând altor arte din perspectiva codurilor specifice ale a cestora. forme de organizare a activitatii didactice: clasificare. 3. analogice. strategii de învatare si exersare a alcatuirii diverselor tipuri de discurs oral p revazute de programa (monologul . modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor functionale si a functiilor comunicarii.

functii. tipologia itemilor: definitie. calitatile instrumentelor de evaluare: validitate. dialogul formal si informal. curriculum vitae). sumativa) folosite la limba si literatu ra româna. probe de evaluare (orale. componenta fundamentala a procesului de învatamânt: obiective. caracterizare. interviul. monologul demonstrativ. caracteristici. 6. domenii de utilizare . caracterizare.). formativa. analiza. metode traditionale si metode alternative de evaluare (proiectul. practice) folosite în orele de limba si literatu ra româna. a utoevaluarea. Evaluarea rezultatelor scolare în concordanta cu obiectivele curriculare evaluarea. t exte reflexive si argumentative (relatarea unor evenimente si întâmplari din experienta personala. dialoguri sau naratiuni pe o tema data) sau texte despre opera literara (rezumat. Comunicarea -mijloc al interactiunii educationale comunicarea în predare-învatare (adecvarea discursului la capacitatile de întelegere a elevilor. 7. fidelitate. telegrama. rezumatu l oral. completare de formulare. tipuri de evaluari. 8. proces-verbal. portofoliul. descrierea orala. Didactica redactarii strategii de învatare si exersare a redactarii unor tipuri de texte prevazute în pro gramele scolare: texte functionale (cerere. argumentarea unui punct de vedere). ancorarea în cunostintele prealabile ale elevilor asupra temei etc. masa rotunda etc. investigatia.). . clasificari.). scrise. observarea sistematica a comportamentului elevilor) care se pot aplica la disciplina limba si literatur a româna. jurnalul de lectura. reguli de proiectare. eseu etc. exprimarea unui p unct de vedere: jurnalul personal. povestirea orala.informativ. modalitati de corectare si notare. texte imagina tive (alcatuirea unor descrieri. tipuri de evaluare (initiala. dezbaterea. obiectivitate si aplicabilitate.

cât si pe .D. nonverbala. 11..D. tipuri de întrebari (închise. rolurile profesorului în facilitarea experientelor care conduc la formarea elevilo r ca buni ascultatori si buni comunicatori: organizator. rolul profesorului în structurarea la elevi a unor modele de exprimare si a unor atitudini care faciliteaza comunicarea. interesele elevilor). . Managementul clasei . evaluator. . tehnici nonverbale. Curriculum la decizia scolii . modalitati de adecvare a unui C. cu alegere multipla. participant. folosirea adecvatasi eficienta a timpului. Continuturi (a) Candidatii trebuie sa cunoasca integral continuturile si conceptele operationale din cele trei domenii ale disc iplinei (limba. experiente individuale). a unei atitudini deschise fata de comunicare. jocuri de încalzire . dezbaterea) si roluri asu mate de catre profesor (în dialog sau în dezbatere: moderator. 10.-ului (resurse umane. la grupuri-tinta diferite. proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locala sau la decizia scolii de tipul: aprofundare / extindere / optional ca disciplina noua. evaluator. studiu individual) si alternarea acestora în cadrul unei secvente didactice. solutii de prevenire si depasire a acestora (tehnici de asc ultare activa. folosirea unor resurse materiale adecvate. dialogul. facilitator etc.comunicare verbala. învatare prin cooperare. forme ale comunicarii didactice (prelegerea. resursa.). deschise. tehnici de exprimare a sentimentelor etc. sufleur).S. context local. antrenarea p arintilor în fixarea unor modele de exprimare. întrebari concrete. organizarea activitatilor de învatare prin: crearea unui climat adecvat desfasurar ii orei. forme de instruire (frontal. prevazute în programele de gimnaziu si de liceu. paraverbala. literatura).). participant. folosirea resurselor psihice ale profesorului si elevilor (c apacitati. blocaje în comunicare. 9. polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc.S. . întreba ri abstracte) si adecvarea acestora la tema abordata. cunostinte. comunicare. repere / conditionari în elaborarea C. atât pe cele obligatorii. gestionarea situatiilor conflictuale la ora de limba si literatura româna (refuzul elevilor de a citi. materiale. . în grupe. mixta (congruenta acestora). în perechi.

M. candidatii trebuie sa cunoasca monografic opera autorilor canonici prevazuti în programa de liceu. Bucuresti..) -Evaluarea curentasi examenele. Stoica.. 2001 .C .C. Editura Aramis Print. C. vol. Buzau.E. genurile si speciile literare. 1. Curriculum National. Editura Cicero. Bucur esti. . M. Editura Aramis Print. C.E. Programe scolare pentru clasa a IX-a. Curriculum National. Editura Cicero..) -Ghid de evaluare. Liceu. -Metode de învatamânt.E. Bucuresti. Curriculum National. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba si literatura româna. Bucuresti. C. Bucuresti. ProGnosis. Bucuresti.. Editura Arami s.C. Stan.N. Bibliografie obligatorie Programe scolare si ghiduri . De asemenea.C. 2001 Metodicasi pedagogie .. (coord.. C.N.. Tipogrup Press.N. Ghid metodologic. 2002 .E . M.N.N.. Ghid pentru profesori.C. M.N. candidatii trebuie sa cunoasca epocile fundamentale ale literaturii române.cele facultative. Cerghit. Învatamân t primar si gimnazial. vol. Programe scolare pentru clasele a V-a . M. precum si operele literare reprezentat ive pentru fiecare dintre acestea.N. 1998 .C. Limba si literatura româna. Aria curriculara Limbasi comunicare. 2002 . I. Programe scolare pentru clasele a X-a C. C.C. 1999 a VIII-a.E. vol. 2001 a XII-a. Mihail (coord. A. 1999 . Editura didacticasi Pedagogica.. 1.. 1. curentele. (b) Pentru domeniul literatura.

I. Ghid teor etico-aplicativ. Bucuresti. A. (coord). Dictionar ortografic. I.. Editura Paralela 45. Pedagogie generala. Iasi. Iasi. editia a V-a. Serbanescu. Stoica.) -Preleger i pedagogice. Dictionarul explicativ al limbii române. 1975 . 2000 . Editura Didacticasi Pedagogica. Mancas. 2001 . Bucuresti. C. Cerghit. Ionescu-Ruxandoiu. D. Bucuresti. *** Îndreptar ortografic. Andra -Cum se scrie un text?. -Evaluarea continua a elevilor si examenele. Bucuresti. editia a II-a.U. E ditura Humanitas Educational. Editura Dacia. Univers Enciclopedic. Cucos. Potolea.O. 2001 Dictionare . Ionescu. Iasi.. Editura Polirom. Landsheere. Mihaela. 2003 Didactica disciplinei . Cristina. ortoepic si morfologic al limbii române. I.. 2003 . Structuri didactice deschise. Cluj. Bidu-Vranceanu. Pânisoara. 1995 . -Curs de pedagogie. Iasi.. Editura Polirom. Academiei. De la teorie la practica. Calarasu. Nemira. T. Pamfil. Editura Polirom. (e. Alina -Limba si literatura româna în gimnaziu. Ed. Angela..a. 1996 . ortoepic si de punctuatie. Cerghit. în curs de apartie) . Univers Enciclopedic. -Evaluarea progresului scolar. Constantin -Metodica studierii limbii si literaturii în scoala. Liliana. 1995 . Gabriela -Dictionar de stiinte ale limbii.B. Negret.. 1982 (editia noua. I.. Bucuresti. I. -Didactica moderna. Parfene.. Ed. Radu. Editura Polirom. Neacsu. Ed. Ed. Pana Dindelegan. 2001 . M. 1999 . 1988 . Bucuresti. I. G.

II. 1983 . Papahagi. Mioara -Gramatica pentru toti. 1974 . Editura Academi ei. Litera International. Editura Academiei Române. Enciclopedia limbii române. 1994 . gramatica. Editura Humanit as. Ed.) -Literatura româna. Editura Univers Enci clopedic. I. stilistica. Mircea. *** Gramatica limbii române. editia a III-a. Ed. Bucuresti. Avram. 1991 Teoria literaturii . Adrian -Dictionar de idei literare. Stilistica functionala a limbii române. I. Marius (coord. Limbajul poeziei culte. istoria limbii ) . Gutu Romalo. Bucuresti. 1973 . Anghelescu. Calinescu. Sala. Eminescu. 2000 . vol. limbaj. Mircea (coord. G. Bucuresti. Papahagi. Liliana -Naratiune si dialog în proza româneasca. Bucuresti. Ed. 1966 . Zaciu. versiune noua. 2001 . Mancas. Bucuresti. Albatros. Valeria -Corectitudine si greseala. Aurel (coordonatori) -Dictionarul esent ial al scriitorilor români. 2003 Limba româna ( fonetica. 1985 Comunicare . Gabriela Pana Dindelegan -Teorie si analiza gramaticala. editia a II-a. 2000 . vol.). Coteanu. vocabular. Dictionar de opere. 2001 . Bucuresti. 1973. Ionescu-Ruxandoiu. Limba româna de azi. Editura Academiei. Bucuresti. stilistica. Bucuresti. Editura Minerva. Bucuresti. -Stilistica functionala a limbii române -stil. Editura Coresi. Universul poeziei.. I. Elemente de pra gmatica a textului literar. Editura Academiei. Bucuresti. Bucuresti. editia a II-a. Marino. Editura Humanitas. Bucuresti. Sasu.. Bucuresti. Editura Stiintifi casi Enciclopedica. Mihaela -Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea. .

Bucuresti. Jaap -Punctul de vedere. istorie literara . Încercare de tipologie narativa. 1994 . Todorov.Friedrich. Lintvelt. 1998 . Bucuresti. Hugo -Structura liricii moderne. Editura Univers. Tzvetan -Introducere în literatura fantastica Critica. Edi tura Univers.

vol. Ion Bogdan Lefter -Recapitularea modernitatii. vol.. -Istoria literaturii române de la origini pâna în prezent. Streinu. I-IV. 1994 . Lovinescu. Bucuresti. 1982 . Bucuresti. Serban. Tudor Vianu. Constantinescu. 1983 . Negrici. Mazilu. E. Editura pentru Literatu ra. vol. Bucuresti. vol. vol. Bucuresti. Editura Minerva.. Ed. 2002 Cartea . E. Eugen -Scriitori români de azi. Bucuresti. I-II-III. Minerva. Sorohan. Nicolae -De la Ion la Ioanide. Ed. Universitatii. Cioculescu. -Recitind literatura româna veche. Ed. 1974-1989 . Eugen -Literatura româna sub comunism. I. I-II. 1967-1972 . S. I-VI. Editura Minerva. recomandam parcurgerea u rmatoarelor lucrari: . vol. Crohmalniceanu. Vl. Editura Cartea Românea sca. Bucuresti. 1981. Scarlat. 1977 În vederea aprofundarii unor continuturi ale disciplinei. Simion. 1972 . Istoria poeziei românesti. Nicolae -Arca lui Noe. Calinescu. Editura Stiintifica. Istoria literaturii române contemporane. Arta prozatorilor români. II. Minerva. Editura Paralela 45. colectia fundamentala . Vianu Tudor. Editura Minerva. Bucuresti. Editura Minerva . -Istoria literaturii române moderne. Pentru o noua istorie a literaturii române. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. I-IV. Bucuresti. G. Bucuresti. Bucur esti. Editura Fundatiei PRO. Pompiliu -Scrieri. 1980. III. Editura Albatros. 2000 . Balota. 1973 . -Literatura româna între cele doua razboaie mondiale. 1982 . Dumitru Horia. 1971 . Mircea. 198 2-1984 . Ov. Manolescu.

1997 . IV. Mircea. Ion Pop (coord. Anghelescu. Curente literare. Chisinau. Liliana -Conversatia: structuri si strategii. 1995 . -Teze si antiteze în sintaxa limbii române. Florica -Dinamica lexicului românesc ieri si azi. Irina Petras. Editura Stiintif ica. Bucuresti. Bucuresti. 2001 . Studiu. Editura Clusium. Cluj Bucuresti. gramatica. glosar si bibliografie de Maria Cvasnâi Catanescu. vol. Editura Garamond. Cristina. Editura Didacticasi Pedagogica. Chisinau. G. Florica -Dictionar de cuvinte recente. Avram. Cl uj-Napoca. Lazarescu. Gh. creativitate. în curs de aparitie) . Editura Humanitas. Neamtu. Bucuresti. genuri si sp ecii literare. Dinamica. Adriana -Vocabularul limbii române actuale. Ionescu-Ruxandoiu. 1997 . Edi tura Logos. Dimitrescu.D.) -Dictionarul analitic de opere literare românesti. N. Cluj. antologie de texte vechi românesti. Între corect si incorect. 1997 . -Teoria si practica analizei gramaticale. Bucuresti. Sugestii pentru o pragmatica . Dimitrescu. explicatii. 2001 *** Limba româna. Edit ura Clusium Logos. Teoria literaturii. I-III. editia a II-a. 1999 . colectia Tez aur . D. Dictionar-antologie. Avram. 1995 Pentru probleme de limba ( vocabular. Stoichitoiu Ichim. Cluj. Editura Cartier. Mioara -Ortografia pentru toti. editia a II-a. Ionescu. influente . Editura Litera. Mioara -Cuvintele limbii române.Pentru dictionare . istoria limbii) . Origini si dezvoltare. Bucuresti. Editura Excelsior. Bucuresti. Drasoveanu. Editura All. Dragomirescu. Editura Casa C artii de Stiinta. 1996 Pentru probleme de comunicare . -Dictionarul figurilor de stil. 1996 . metricasi prozodie. G. Gheorghe -Dictionar de termeni literari. 1995 . figuri de stil. 1998-2001 (vol.

Gheorghe Introducere în teoria literaturii. Bucuresti. Editura All. 1995 . Dinu. Editura Minerva. Craciun. Cornea. 1997 Pentru probleme de teorie a literaturii si de receptare a textului . 1988 . Mihai -Comunicarea. Editura Magister. Bucuresti. Bucuresti.a românei vorbite. Paul Introducere în teoria lecturii. Editura Stiintifica. 1997 .

Ion Neculce. Dan. Editura Humanitas. Excurs critic s i texte comentate. antologie de Mihai Nasta si Sorin Al exandrescu.. postmodernism). Ion -Povestirea. Angelescu. Sase plimbari prin padurea narativa. Anne -Termenii cheie ai analizei teatrului. Calinescu. Editura Paralela 45. Bucuresti. kitsch. Editura Univers. Calinescu. Ubersfeld. Orientari moderne. Editura Univers. Relatia autor-cititor în proza pasoptist asi postpasoptista. Catre o poetica a (re)lecturii. Institutul European. David -Limbajul romanului. Editura Polirom. 2003 . Bucuresti. 1999. Editura All. Matei -Cinci fete ale modernitatii (modernism. intr . Destinul unei structuri epice. Papadima. Seri a Litere. Niscov. Umberto. Bucuresti. Editura Polirom. decadenta. Cronicarii moldoveni. Viorica -A fost de unde n-a fost. a reciti. Vlad. Bucuresti. Grigore Ureche. Miron Costin. Basmul popular românesc. Liviu -Literaturasi comunicare. 2000 . Ipostaze universale si românesti ale unei structuri . ***Poeticasi stilistica. Lodge. Editura Pontica. Bucuresti. 2000 . Col. 1972 . Silviu -Mitul si literatura. Rodica -Naratiune si poezie. Matei -A citi. Editura Univers. 1999 . 1998 Pentru criticasi istorie literara . Bucuresti . 1972 . Editura Univers. 1 997 . avangarda. 2001 . Bucuresti. 1995 . Eco. Editura Minerva. colectia MEMO. Collegium. 1996 . Antologie. . colectia Exc ellens. Zafiu. Constanta. Iasi. Pavel -Povestirile în rama.

Scepticul mântuit. Introducere. 1940 . glosar si bibliografie de Dan Horia Mazilu. Popescu. comentarii. 1977 . G. Bucuresti. Bucuresti.oducere. Eugen -Dimineata poetilor. Flamând. 1999 . Bucuresti. Bucuresti. dosare critice. Dinu -Introducere în opera lui G. Editura Alb . colectia Tezaur. Antologie. Cioculescu. Editura Paralela 45. Eseu despre începuturile poeziei române. note si bi bliografie adnotata de Liviu Papadima. Editura Humanita s. G. Simion. editia a II-a. 1996 . Mircea -Clasicii nostri. Poezia simbolista româneasca. 2002 . Nicolae -Poeti romantici. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Literatura româneasca . 1996 . dosar critic. E. L. Editura Fundatiilor. colectia Tezaur . Modele cosmologice si viziune poetica. Editura Cartea Româneasca. L. Comediile lui I. Caragiale. 1979 . Caragiale. Bucuresti. Petrescu. Eminescu. Serban -Viata lui I. Editura Minerva. Editura Humanitas. 1977 . 1978 . Ioana Em. Simion. comentarii. Cartea Româneasca. 1996 . Calinescu. -Titu Maiorescu. Anghelescu. 1996 . Bucuresti. note si bibliograf ie de Rodica Zafiu. 1997 . Editura Fundatiei Culturale Române . comentarii. Calinescu si atros. Bucuresti. Mircea Martin. Bucuresti. Bacovia. Magdalena -Ioan Slavici. Editura Humanitas. colectia Tezaur. Manolescu. Editura Eminescu. Caragialiana. Brasov. Editura Eminescu. dosare critice. -Ion Creanga. Bucuresti. 1980 . Editura Minerva. Pitesti. introducere. 1981 complexele literaturii române. Editura Grai si suflet -Cultura nationala. Eugen. Bucurest i. Lovinescu.

Corin -Nichita Stanescu: orizontul imaginar. Cluj. Nicolae -Sadoveanu sau utopia cartii. Mircea -Rebreanu sau paradoxul organicului. Rodica -Marin Preda. Editura Eminescu. Pop. Bucuresti. Ion -Avangarda în literatura româna. Sîrbu. Cluj. Editura Albatros. Editura Dacia. Editura Imago. Fictiunea jurnalului intim. III. Marian -Camil Petrescu. dosare critice. Simion. Editura Eminescu. 1993 . note. Braga. Editura Clusium. 19 76 . 1979 . Pop. Zane. Bucuresti. Pitesti. Eugen. 2001 . Petru -Cercul Literar de la Sibiu. comentarii si bibliografie de Gabriela Duda. II. Editura Univers Enci clopedic. Monografie. vol. Petrescu. N. prefata. Bucuresti. 2000 . Editura Atlas. Nicolae -Opera lui Tudor Arghezi. Sibiu. Editura Humanitas. Bucuresti.de avangarda. Antologie. 19 97 . Paralela 45. 1997 . Ioana Em. Editura Aula. 1993 . Popa. 1993 . Manolescu. Muthu. Steinhardt. Ion D. 2003 . I. . Bucuresti. Poanta. colectia Tezaur. Literatura memorialistica. Bucuresti. Balota. Radu Petrescu. postfata. Editura C artea Româneasca. tabel cronologic. 1972 . Ion Barbu si poetica postmodernismului. 1999 . Ion -Lucian Blaga -universul liric. Antologie prefatata.

note si bibliografie adnotata de Ion Manolescu. Radu G. Petrescu. Editura Humanitas. 1999 . colectia Tezaur. Istoria tragica & grotesca a întunecatului deceniu literar noua. Editura Eminescu. Editia a II-a. Teposu. Ioana -Alfabetul doamnelor. 1993 . Editura Crater. Mircea Postmodernismul românesc. Liviu -Poetica postmodernismului. Editura Paralela 45. 1999 . Bucuresti. Editura Humanitas. Cartarescu. 1996 . Bucuresti. Pârvulescu. Bucuresti. 1998 .comentarii. Bucuresti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful