MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII CONCURSUL NATIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA

PENTRU LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA Aprobata prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004 -Bucuresti 2004

Argument Programa se adreseaza profesorilor care predau limba si literatura româna. programa este astfel structurata încât sa integreze domeniul specialitatii (limba si literatura româna) cu stiintele conexe: metodica si pedagogia. Realizarea de conexiuni între continuturile disciplinei (din cele trei domenii: li mba. Operarea cu programele de gimnaziu si de liceu în vederea proiectarii unui demers didactic adaptat specificului grupului-tinta . Aceasta orientare este cu atât mai necesara acum. creativ si reflexiv. Competente vizate . precum si competente le specifice profesorului de limba si literatura româna. Ea este conceputa astfel încât sa raspunda schimbarilor intervenite în activitatea didactica din perspectiva noii abordari curriculare a disciplinei limba si literatura româna în gimnaziu si în învatamântul liceal. . Este important ca profesorul sa poata demonstra felul în care aplica în actul didactic aceste cunostinte în mod adecvat. adaptate nivelului claselor de elevi cu care acesta lucreaza. absolventi ai învatamântului supe rior de specialitate. De aceea. literatura. programa este construita pe competente. comunicare) si problemele de învatare specifice domeniului . vizând practici specifice ale predarii-învatarii disciplinei limba si literatura român a. Examenul este orientat spre a evalua calitatea conceptiei didactice si modalitat ile concrete prin care profesorul pune elevii în situatii de învatare eficiente. când flexibilitatea programelor si existenta manualelor alternative solicita din partea profesorului efortul de a concepe procese si parcursuri didactice fle xibile. Aplicarea creativasi reflexiva a cunostintelor despre predarea-învatarea disciplinei . Selectarea diverselor modalitati de abordare a textului literar si nonliterar în f unctie de tipul de text discutat si grupul-tinta . Urmarind obiectivele generale si specifice ale disciplinei. apte de a conduce la formarea capacitatilo r si a competentelor prevazute în programele scolare.

curriculum national de limba si literatura româna pentru gimnaziu si pentru liceu. arii cu rriculare. formelor si metodelor specifice didacticii redactarii . coerenta demersului. proiectarea unit atii de învatare (integrarea celor trei domenii. competente generale. resurse. Curriculum si proiectarea didactica componentele curriculum-ului scolar: curriculum national. inter-si transdisciplinare. elemente obligatorii si facultative ale programei. tipuri de interactiune a grupului de elevi). Analizarea unor proiecte pentru optionalul ca disciplina noua sau pentru optionalul integrat.Aplicarea adecvata a principiilor si a metodelor specifice de abordare a notiunilor de limba (fonetica. obiective de referinta. stilistica) . programe scolare. proiectarea activitatii didactice: planificarea calendaristica. trunchi comun. manuale scolare. Selectarea si aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau compet entelor vizate . caracterizare. metode folosite. competente specifice. Elaborarea de teste initiale. proiectarea de ac tivitati de învatare intra-. 2. formative si sumative în functie de obiectivele sau de competentele vizate . Aplicarea adecvata a principiilor. corelarea continuturilor si a activitatilor de învat are si a formelor de evaluare cu obiectivele / competentele specifice anului de studiu. obiective cadru. Aplicarea tehnicilor comunicarii eficiente cu grupul de elevi. Aplicarea adecvata a principiilor. conform principii lor si metodelor interactiunii educationale . modelul conceptual al disciplinei: paragidma comunicativ-functionala. proiecte de lectie (pentru diferite tipuri de lectii). planuri-cadru. discipline. prezentare. Selectarea si proiectarea unor continuturi pentru programe de optionale de tipul aprofundare / extindere . Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învatare-evaluare la discipl ina limba si literatura româna metode didactice specifice: clasificare. . morfologie. utilizarea m etodelor centrate pe elev / a tehnicilor . formelor si metodelor specifice didacticii oralului . Aplicarea unor forme de management al clasei în functie de activitatea de învatare p roiectata Domenii de competenta 1. sintaxa. vocabular. auxiliare curriculare.

.

juridic. de morfo logie si de sintaxa (parcursuri inductive. exercitiul gramatical. strategii de învatare si de aplicare în contexte noi a notiunilor de vocabular. abordarea textelor apartinând altor arte din perspectiva codurilor specifice ale a cestora. modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. abordarea textului nonliterar (stiintific. didactica textului dramatic (concepte de teorie literara specifice. analiza gramaticala. deductive. Didactica lecturii abordarea textului literar (perspective în didactica lecturii. modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. publicistic. modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. caracterizare.de învatare prin cooperare. ghidarea elevilor spre întelegerea. formarea unei grile de lect ura care sa conduca la receptarea adecvata a poeziei). 5. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor functionale si a functiilor comunicarii. didactica textului narativ (concepte de teorie literara specifice. formarea unei grile de l ectura operationale pentru receptarea adecvata a textului narativ). tipuri de mijloace de învatamânt si caracteristicile lor. analogice. Didactica oralului strategii de învatare si exersare a ascultarii active. mijloacele de învatamânt si integrarea lor în procesul de predare-învatare-evaluare: fun ctiile didactice ale mijloacelor de învatamânt. 4. administrativ. formarea unei grile de l ectura operationale pentru receptarea adecvata a textului dramatic). didactica poeziei (concepte de teorie literara specifice.). com punerea gramaticala etc. strategii de învatare si exersare a alcatuirii diverselor tipuri de discurs oral p revazute de programa (monologul . cai de acces spre t extul literar. strategii de învatare si aplicare în contexte noi a notiunilor de fonetica. analiza si interpretarea adecvata a unui text). Didactica limbii române abordarea notiunilor de limba conform principiului concentric al predarii-învatarii. forme de organizare a activitatii didactice: clasificare. 3.

monologul demonstrativ. descrierea orala. scrise. a utoevaluarea. fidelitate. clasificari. investigatia. tipuri de evaluari. dialogul formal si informal. analiza. Didactica redactarii strategii de învatare si exersare a redactarii unor tipuri de texte prevazute în pro gramele scolare: texte functionale (cerere. tipuri de evaluare (initiala.informativ. metode traditionale si metode alternative de evaluare (proiectul. modalitati de corectare si notare. completare de formulare.). calitatile instrumentelor de evaluare: validitate. Evaluarea rezultatelor scolare în concordanta cu obiectivele curriculare evaluarea. caracteristici. dialoguri sau naratiuni pe o tema data) sau texte despre opera literara (rezumat. dezbaterea. reguli de proiectare.). practice) folosite în orele de limba si literatu ra româna. obiectivitate si aplicabilitate. 7. exprimarea unui p unct de vedere: jurnalul personal. jurnalul de lectura. povestirea orala. probe de evaluare (orale. eseu etc. 8. 6. domenii de utilizare . t exte reflexive si argumentative (relatarea unor evenimente si întâmplari din experienta personala. functii.). masa rotunda etc. . curriculum vitae). portofoliul. ancorarea în cunostintele prealabile ale elevilor asupra temei etc. tipologia itemilor: definitie. Comunicarea -mijloc al interactiunii educationale comunicarea în predare-învatare (adecvarea discursului la capacitatile de întelegere a elevilor. telegrama. componenta fundamentala a procesului de învatamânt: obiective. rezumatu l oral. texte imagina tive (alcatuirea unor descrieri. interviul. proces-verbal. sumativa) folosite la limba si literatu ra româna. caracterizare. argumentarea unui punct de vedere). observarea sistematica a comportamentului elevilor) care se pot aplica la disciplina limba si literatur a româna. caracterizare. formativa.

forme ale comunicarii didactice (prelegerea. forme de instruire (frontal. tehnici nonverbale. folosirea unor resurse materiale adecvate. Continuturi (a) Candidatii trebuie sa cunoasca integral continuturile si conceptele operationale din cele trei domenii ale disc iplinei (limba.S. materiale. dezbaterea) si roluri asu mate de catre profesor (în dialog sau în dezbatere: moderator.). . 11. tipuri de întrebari (închise. în perechi. jocuri de încalzire . cu alegere multipla. modalitati de adecvare a unui C. context local. Managementul clasei . dialogul. literatura). rolurile profesorului în facilitarea experientelor care conduc la formarea elevilo r ca buni ascultatori si buni comunicatori: organizator.D.. tehnici de exprimare a sentimentelor etc. întrebari concrete. rolul profesorului în structurarea la elevi a unor modele de exprimare si a unor atitudini care faciliteaza comunicarea. întreba ri abstracte) si adecvarea acestora la tema abordata. participant. blocaje în comunicare. 9. folosirea adecvatasi eficienta a timpului.D. atât pe cele obligatorii. folosirea resurselor psihice ale profesorului si elevilor (c apacitati. facilitator etc. nonverbala. mixta (congruenta acestora). organizarea activitatilor de învatare prin: crearea unui climat adecvat desfasurar ii orei. cunostinte. Curriculum la decizia scolii . deschise. în grupe. interesele elevilor). . proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locala sau la decizia scolii de tipul: aprofundare / extindere / optional ca disciplina noua. evaluator. cât si pe .). participant. învatare prin cooperare. experiente individuale). la grupuri-tinta diferite. . 10. sufleur).comunicare verbala. antrenarea p arintilor în fixarea unor modele de exprimare. studiu individual) si alternarea acestora în cadrul unei secvente didactice.-ului (resurse umane. polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc. repere / conditionari în elaborarea C. . gestionarea situatiilor conflictuale la ora de limba si literatura româna (refuzul elevilor de a citi. evaluator. a unei atitudini deschise fata de comunicare. prevazute în programele de gimnaziu si de liceu. solutii de prevenire si depasire a acestora (tehnici de asc ultare activa. resursa.S. paraverbala. comunicare.

Bucuresti..C . Bibliografie obligatorie Programe scolare si ghiduri . (coord.. genurile si speciile literare.N. M.E . Învatamân t primar si gimnazial. 1.C. Curriculum National..C. Buzau. Bucuresti.) -Ghid de evaluare.C. Curriculum National. candidatii trebuie sa cunoasca monografic opera autorilor canonici prevazuti în programa de liceu. Editura didacticasi Pedagogica. Stan. vol. Programe scolare pentru clasele a X-a C. Limba si literatura româna.E. vol. Programe scolare pentru clasa a IX-a. Editura Aramis Print. ProGnosis...C. Aria curriculara Limbasi comunicare. Editura Arami s. A. Liceu.. precum si operele literare reprezentat ive pentru fiecare dintre acestea. (b) Pentru domeniul literatura.C. Bucuresti..E.N. 1999 .N. C.. Curriculum National.) -Evaluarea curentasi examenele. Bucuresti. candidatii trebuie sa cunoasca epocile fundamentale ale literaturii române. 2002 . curentele. 1998 . 1999 a VIII-a. Tipogrup Press. vol.N. 2001 a XII-a. 2001 . M. Bucur esti. 1. .E. C. 1. Bucuresti. M. 2002 . Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba si literatura româna.N. Stoica. Ghid pentru profesori.E. C. -Metode de învatamânt. M.. Ghid metodologic. De asemenea.N. Editura Aramis Print.cele facultative. Mihail (coord. 2001 Metodicasi pedagogie . Editura Cicero. Editura Cicero.. C.N. I. M. Cerghit. Programe scolare pentru clasele a V-a . C.C.

Structuri didactice deschise. -Curs de pedagogie.. 1995 . C. Pedagogie generala. Neacsu. Liliana. Bucuresti. (coord). 2001 . Nemira.. Ed. Univers Enciclopedic. 1988 . -Didactica moderna.O. I. ortoepic si morfologic al limbii române. T. 2003 .. Iasi. Pana Dindelegan. Ionescu.. 2000 . I. Pamfil. Dictionar ortografic. Bucuresti. Angela. în curs de apartie) . Iasi. Editura Didacticasi Pedagogica. Cerghit. Ionescu-Ruxandoiu. M. Univers Enciclopedic. editia a V-a. Pânisoara. Cucos. Editura Polirom. -Evaluarea continua a elevilor si examenele. E ditura Humanitas Educational. Calarasu. editia a II-a. A.) -Preleger i pedagogice. Potolea. 2001 Dictionare . Cluj. I. Editura Polirom. Landsheere. ortoepic si de punctuatie. Ed. Dictionarul explicativ al limbii române. Editura Dacia. Constantin -Metodica studierii limbii si literaturii în scoala.. 2003 Didactica disciplinei . Ghid teor etico-aplicativ. Alina -Limba si literatura româna în gimnaziu. Andra -Cum se scrie un text?. G. Academiei. Editura Paralela 45.. Bucuresti. Editura Polirom. Iasi. Mihaela. 1999 . (e.. 1995 . 2001 . Bucuresti. Serbanescu. Gabriela -Dictionar de stiinte ale limbii. Mancas. De la teorie la practica. Bucuresti. Stoica. D. Iasi. Ed. Radu.B. Negret. Bucuresti. I. I. Editura Polirom. Cerghit. -Evaluarea progresului scolar.U.. 1982 (editia noua. Parfene. 1975 . *** Îndreptar ortografic. Cristina. 1996 . Bidu-Vranceanu.a. Ed. I.

gramatica. 1991 Teoria literaturii . editia a II-a. Universul poeziei. Dictionar de opere. Bucuresti. Bucuresti. Adrian -Dictionar de idei literare. Enciclopedia limbii române. Bucuresti. versiune noua. Calinescu. Stilistica functionala a limbii române. Marino. Albatros. Editura Univers Enci clopedic. I. I. Bucuresti. 1983 . Mioara -Gramatica pentru toti. vocabular. vol. Coteanu. 1966 . G. Valeria -Corectitudine si greseala. Zaciu. Papahagi. Sala. Bucuresti. stilistica. Ed. 2000 . 2001 .. Mircea. Ionescu-Ruxandoiu. Avram. Ed. Elemente de pra gmatica a textului literar. Bucuresti. Bucuresti. Mircea (coord. editia a II-a. *** Gramatica limbii române. limbaj. Bucuresti. 1973. 1973 . Editura Academi ei. Editura Humanit as. Liliana -Naratiune si dialog în proza româneasca. -Stilistica functionala a limbii române -stil. Editura Stiintifi casi Enciclopedica. 2001 . Limba româna de azi. Sasu. Bucuresti. . Anghelescu. Editura Coresi. 2003 Limba româna ( fonetica. Editura Minerva. 1985 Comunicare . Limbajul poeziei culte. 2000 . Mihaela -Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea.) -Literatura româna. Gutu Romalo. Editura Academiei. stilistica. Bucuresti. Bucuresti. II. istoria limbii ) . Eminescu. Editura Humanitas. Editura Academiei Române. Litera International. Papahagi. Gabriela Pana Dindelegan -Teorie si analiza gramaticala. Mancas. Ed. Bucuresti. Bucuresti. Editura Academiei. 1994 . Marius (coord. vol.. I. 1974 .). Aurel (coordonatori) -Dictionarul esent ial al scriitorilor români. editia a III-a.

Todorov. Încercare de tipologie narativa.Friedrich. Bucuresti. Lintvelt. Hugo -Structura liricii moderne. Edi tura Univers. 1994 . istorie literara . Tzvetan -Introducere în literatura fantastica Critica. Jaap -Punctul de vedere. Bucuresti. 1998 . Editura Univers.

1983 . 1981. Bucur esti. I-II. Streinu. Editura Minerva. Lovinescu. Bucuresti. Editura Fundatiei PRO. vol. III. 2002 Cartea . Ed. Eugen -Scriitori români de azi. II. 1980. 1994 . I-IV. Serban. Editura Stiintifica. Sorohan. Manolescu. vol. Negrici. Bucuresti. -Literatura româna între cele doua razboaie mondiale. Simion. Mircea. 1974-1989 . Bucuresti. E. Calinescu. Dumitru Horia. -Istoria literaturii române moderne. vol. 1982 . Bucuresti. vol. Balota. Minerva. Bucuresti. Editura Minerva. 1972 . Ed.. Eugen -Literatura româna sub comunism. Pompiliu -Scrieri. Istoria literaturii române contemporane. I-II-III. Vianu Tudor. Bucuresti. Editura Albatros. colectia fundamentala . Nicolae -Arca lui Noe. G. Crohmalniceanu. Constantinescu. Mazilu. Ion Bogdan Lefter -Recapitularea modernitatii. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Ed. Editura Cartea Românea sca. Nicolae -De la Ion la Ioanide. 1971 . Minerva. Istoria poeziei românesti. Editura Paralela 45. 1982 . Cioculescu. 198 2-1984 . I-IV. Bucuresti. Ov. 1973 . Tudor Vianu. Arta prozatorilor români. Editura Minerva . Universitatii. I-VI. vol. Vl. 2000 . E. Scarlat.. 1977 În vederea aprofundarii unor continuturi ale disciplinei. -Istoria literaturii române de la origini pâna în prezent. S. Bucuresti. Bucuresti. 1967-1972 . Pentru o noua istorie a literaturii române. recomandam parcurgerea u rmatoarelor lucrari: . vol. Editura Minerva. Editura pentru Literatu ra. I. -Recitind literatura româna veche.

Editura Garamond. Edi tura Logos. Drasoveanu. 1999 . Bucuresti. Editura All. 1996 . Editura Didacticasi Pedagogica. Anghelescu. Dragomirescu. editia a II-a. Ionescu-Ruxandoiu. 2001 *** Limba româna. Stoichitoiu Ichim. 1996 Pentru probleme de comunicare .D. D. Gh. Lazarescu. Mircea. Chisinau. Chisinau. Editura Humanitas. Dinamica. Irina Petras. 1997 . Editura Excelsior. Sugestii pentru o pragmatica . Bucuresti. Edit ura Clusium Logos. Cl uj-Napoca. Mioara -Cuvintele limbii române. Cluj. influente . Editura Clusium. metricasi prozodie. Adriana -Vocabularul limbii române actuale. gramatica. Cristina. în curs de aparitie) . -Teze si antiteze în sintaxa limbii române. 1997 . Avram. Curente literare. Bucuresti. figuri de stil. N. Teoria literaturii. colectia Tez aur . IV.Pentru dictionare . Ionescu. I-III. 1995 . Cluj Bucuresti. Avram. Dictionar-antologie. vol. 1995 Pentru probleme de limba ( vocabular. 1995 . Bucuresti. 1998-2001 (vol. Editura Stiintif ica. Editura Casa C artii de Stiinta. Între corect si incorect. -Dictionarul figurilor de stil. explicatii. -Teoria si practica analizei gramaticale.) -Dictionarul analitic de opere literare românesti. genuri si sp ecii literare. Studiu. Gheorghe -Dictionar de termeni literari. Neamtu. Mioara -Ortografia pentru toti. Florica -Dictionar de cuvinte recente. istoria limbii) . Dimitrescu. glosar si bibliografie de Maria Cvasnâi Catanescu. Cluj. G. Bucuresti. Editura Litera. Dimitrescu. G. Ion Pop (coord. Origini si dezvoltare. Liliana -Conversatia: structuri si strategii. antologie de texte vechi românesti. Florica -Dinamica lexicului românesc ieri si azi. editia a II-a. 1997 . Editura Cartier. creativitate. Bucuresti. 2001 .

Bucuresti. Dinu. 1997 Pentru probleme de teorie a literaturii si de receptare a textului . Cornea. Craciun. Editura Stiintifica. Bucuresti. Editura Minerva. Bucuresti. 1997 . Paul Introducere în teoria lecturii. 1988 . Mihai -Comunicarea. Editura Magister. 1995 .a românei vorbite. Gheorghe Introducere în teoria literaturii. Editura All.

Editura Univers. Editura Pontica. Bucuresti. 1999 . David -Limbajul romanului. Basmul popular românesc. Liviu -Literaturasi comunicare. Silviu -Mitul si literatura. Ion -Povestirea. Cronicarii moldoveni. Bucuresti. Constanta. Col. Bucuresti. Ubersfeld. Collegium. Miron Costin. Matei -Cinci fete ale modernitatii (modernism. Destinul unei structuri epice. Grigore Ureche. 2001 . Viorica -A fost de unde n-a fost. 2000 . kitsch. 1972 . Bucuresti. Eco. Editura Polirom. Seri a Litere. antologie de Mihai Nasta si Sorin Al exandrescu. Relatia autor-cititor în proza pasoptist asi postpasoptista. Editura Polirom. 1995 . Papadima. 2003 .. Ipostaze universale si românesti ale unei structuri . Zafiu. 1 997 . Lodge. Rodica -Naratiune si poezie. Editura Minerva. postmodernism). Antologie. Ion Neculce. Editura Univers. Bucuresti. Calinescu. Editura Univers. decadenta. 1999. Niscov. Catre o poetica a (re)lecturii. Matei -A citi. intr . Editura Humanitas. Iasi. 1972 . colectia MEMO. Excurs critic s i texte comentate. Angelescu. Umberto. Pavel -Povestirile în rama. . Editura Univers. Dan. Sase plimbari prin padurea narativa. 1998 Pentru criticasi istorie literara . Bucuresti. Orientari moderne. Calinescu. a reciti. Anne -Termenii cheie ai analizei teatrului. Institutul European. 1996 . Editura All. Bucuresti . Vlad. Editura Paralela 45. ***Poeticasi stilistica. avangarda. colectia Exc ellens. 2000 .

Bucuresti. Bucuresti. Caragialiana. Bacovia. Simion. L. Magdalena -Ioan Slavici. colectia Tezaur. Comediile lui I. Editura Fundatiei Culturale Române . Flamând. G. 1981 complexele literaturii române. Bucuresti. Bucuresti. 1978 . Lovinescu. Calinescu si atros. Eugen -Dimineata poetilor. Scepticul mântuit. Anghelescu. Bucuresti. Editura Paralela 45. Popescu. Pitesti. 1997 . dosare critice. Brasov. Cartea Româneasca. comentarii. L. Caragiale. Antologie. Eugen. colectia Tezaur . Ioana Em. 2002 . Manolescu. Editura Eminescu. Bucuresti. Dinu -Introducere în opera lui G. Bucuresti. Bucuresti. 1996 . comentarii. 1996 . 1999 .oducere. Editura Cartea Româneasca. Editura Eminescu. Bucuresti. Eminescu. Poezia simbolista româneasca. 1940 . Caragiale. Editura Minerva. Mircea -Clasicii nostri. 1977 . -Ion Creanga. 1996 . Modele cosmologice si viziune poetica. Editura Humanitas. Petrescu. E. 1977 . Editura Minerva. note si bibliograf ie de Rodica Zafiu. Calinescu. Editura Alb . 1979 . 1980 . Simion. dosare critice. editia a II-a. comentarii. Editura Humanita s. Bucuresti. colectia Tezaur. Nicolae -Poeti romantici. Eseu despre începuturile poeziei române. 1996 . note si bi bliografie adnotata de Liviu Papadima. Editura Grai si suflet -Cultura nationala. -Titu Maiorescu. Bucuresti. Mircea Martin. introducere. G. Serban -Viata lui I. Cioculescu. Literatura româneasca . glosar si bibliografie de Dan Horia Mazilu. Bucuresti. Editura Humanitas. Introducere. Editura Fundatiilor. Bucurest i. Bucuresti. dosar critic.

Bucuresti. Editura Imago. 1993 . comentarii si bibliografie de Gabriela Duda. Antologie prefatata. N. Editura Dacia. III. Bucuresti. Bucuresti. Manolescu. Braga. Editura Atlas. colectia Tezaur. Cluj. Radu Petrescu. 1997 . prefata.de avangarda. tabel cronologic. 1993 . I. Pop. Ion D. Editura Eminescu. Poanta. Ion Barbu si poetica postmodernismului. Bucuresti. 1979 . 19 97 . Mircea -Rebreanu sau paradoxul organicului. Editura Humanitas. Rodica -Marin Preda. . postfata. Monografie. Simion. Editura Univers Enci clopedic. 2001 . Nicolae -Sadoveanu sau utopia cartii. Nicolae -Opera lui Tudor Arghezi. Petrescu. Ion -Lucian Blaga -universul liric. Steinhardt. 1999 . Editura C artea Româneasca. Sibiu. Editura Clusium. Fictiunea jurnalului intim. Antologie. Bucuresti. Editura Aula. 19 76 . Muthu. Paralela 45. Editura Albatros. vol. Pop. II. Popa. Eugen. 2003 . Pitesti. Marian -Camil Petrescu. Petru -Cercul Literar de la Sibiu. dosare critice. 1993 . 1972 . Sîrbu. Literatura memorialistica. Editura Eminescu. note. Balota. Cluj. Ioana Em. Bucuresti. 2000 . Corin -Nichita Stanescu: orizontul imaginar. Zane. Ion -Avangarda în literatura româna.

1999 . 1996 . Pârvulescu. Bucuresti. note si bibliografie adnotata de Ion Manolescu. Cartarescu. Istoria tragica & grotesca a întunecatului deceniu literar noua. Teposu. colectia Tezaur. Editura Crater. Bucuresti. Editura Humanitas. Mircea Postmodernismul românesc. 1993 . Liviu -Poetica postmodernismului. Petrescu. Editia a II-a. 1998 . Editura Paralela 45. Bucuresti. 1999 .comentarii. Editura Humanitas. Radu G. Ioana -Alfabetul doamnelor. Bucuresti. Editura Eminescu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful