MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII CONCURSUL NATIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA

PENTRU LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA Aprobata prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004 -Bucuresti 2004

Operarea cu programele de gimnaziu si de liceu în vederea proiectarii unui demers didactic adaptat specificului grupului-tinta . literatura. apte de a conduce la formarea capacitatilo r si a competentelor prevazute în programele scolare. Aplicarea creativasi reflexiva a cunostintelor despre predarea-învatarea disciplinei . De aceea. creativ si reflexiv. Aceasta orientare este cu atât mai necesara acum. Realizarea de conexiuni între continuturile disciplinei (din cele trei domenii: li mba. comunicare) si problemele de învatare specifice domeniului . precum si competente le specifice profesorului de limba si literatura româna. adaptate nivelului claselor de elevi cu care acesta lucreaza.Argument Programa se adreseaza profesorilor care predau limba si literatura româna. programa este construita pe competente. absolventi ai învatamântului supe rior de specialitate. Ea este conceputa astfel încât sa raspunda schimbarilor intervenite în activitatea didactica din perspectiva noii abordari curriculare a disciplinei limba si literatura româna în gimnaziu si în învatamântul liceal. când flexibilitatea programelor si existenta manualelor alternative solicita din partea profesorului efortul de a concepe procese si parcursuri didactice fle xibile. Competente vizate . . vizând practici specifice ale predarii-învatarii disciplinei limba si literatura român a. programa este astfel structurata încât sa integreze domeniul specialitatii (limba si literatura româna) cu stiintele conexe: metodica si pedagogia. Selectarea diverselor modalitati de abordare a textului literar si nonliterar în f unctie de tipul de text discutat si grupul-tinta . Examenul este orientat spre a evalua calitatea conceptiei didactice si modalitat ile concrete prin care profesorul pune elevii în situatii de învatare eficiente. Este important ca profesorul sa poata demonstra felul în care aplica în actul didactic aceste cunostinte în mod adecvat. Urmarind obiectivele generale si specifice ale disciplinei.

Aplicarea tehnicilor comunicarii eficiente cu grupul de elevi. Elaborarea de teste initiale. curriculum national de limba si literatura româna pentru gimnaziu si pentru liceu. caracterizare. elemente obligatorii si facultative ale programei. formelor si metodelor specifice didacticii oralului . competente specifice. sintaxa. planuri-cadru. Aplicarea adecvata a principiilor. 2. modelul conceptual al disciplinei: paragidma comunicativ-functionala. resurse. metode folosite. trunchi comun. obiective de referinta. formative si sumative în functie de obiectivele sau de competentele vizate . Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învatare-evaluare la discipl ina limba si literatura româna metode didactice specifice: clasificare. proiectarea activitatii didactice: planificarea calendaristica. manuale scolare. Selectarea si proiectarea unor continuturi pentru programe de optionale de tipul aprofundare / extindere . formelor si metodelor specifice didacticii redactarii .Aplicarea adecvata a principiilor si a metodelor specifice de abordare a notiunilor de limba (fonetica. morfologie. Selectarea si aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau compet entelor vizate . Aplicarea unor forme de management al clasei în functie de activitatea de învatare p roiectata Domenii de competenta 1. stilistica) . inter-si transdisciplinare. programe scolare. auxiliare curriculare. coerenta demersului. discipline. Analizarea unor proiecte pentru optionalul ca disciplina noua sau pentru optionalul integrat. Curriculum si proiectarea didactica componentele curriculum-ului scolar: curriculum national. utilizarea m etodelor centrate pe elev / a tehnicilor . vocabular. arii cu rriculare. prezentare. conform principii lor si metodelor interactiunii educationale . proiecte de lectie (pentru diferite tipuri de lectii). proiectarea de ac tivitati de învatare intra-. proiectarea unit atii de învatare (integrarea celor trei domenii. competente generale. tipuri de interactiune a grupului de elevi). corelarea continuturilor si a activitatilor de învat are si a formelor de evaluare cu obiectivele / competentele specifice anului de studiu. obiective cadru. Aplicarea adecvata a principiilor. .

.

com punerea gramaticala etc. Didactica limbii române abordarea notiunilor de limba conform principiului concentric al predarii-învatarii. didactica textului narativ (concepte de teorie literara specifice. analogice. tipuri de mijloace de învatamânt si caracteristicile lor. modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. Didactica oralului strategii de învatare si exersare a ascultarii active. formarea unei grile de l ectura operationale pentru receptarea adecvata a textului narativ). strategii de învatare si exersare a alcatuirii diverselor tipuri de discurs oral p revazute de programa (monologul . publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor functionale si a functiilor comunicarii.de învatare prin cooperare. caracterizare. administrativ. deductive. cai de acces spre t extul literar. forme de organizare a activitatii didactice: clasificare. formarea unei grile de lect ura care sa conduca la receptarea adecvata a poeziei). mijloacele de învatamânt si integrarea lor în procesul de predare-învatare-evaluare: fun ctiile didactice ale mijloacelor de învatamânt. analiza gramaticala. modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. publicistic. 4. ghidarea elevilor spre întelegerea. 3. Didactica lecturii abordarea textului literar (perspective în didactica lecturii. abordarea textelor apartinând altor arte din perspectiva codurilor specifice ale a cestora. strategii de învatare si de aplicare în contexte noi a notiunilor de vocabular. juridic. exercitiul gramatical. formarea unei grile de l ectura operationale pentru receptarea adecvata a textului dramatic). 5. analiza si interpretarea adecvata a unui text). de morfo logie si de sintaxa (parcursuri inductive. strategii de învatare si aplicare în contexte noi a notiunilor de fonetica. didactica textului dramatic (concepte de teorie literara specifice. modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. abordarea textului nonliterar (stiintific.). didactica poeziei (concepte de teorie literara specifice.

obiectivitate si aplicabilitate. 7. ancorarea în cunostintele prealabile ale elevilor asupra temei etc. metode traditionale si metode alternative de evaluare (proiectul. sumativa) folosite la limba si literatu ra româna. investigatia. caracterizare. caracteristici. Evaluarea rezultatelor scolare în concordanta cu obiectivele curriculare evaluarea.informativ.). exprimarea unui p unct de vedere: jurnalul personal. tipologia itemilor: definitie. curriculum vitae).). telegrama. modalitati de corectare si notare. probe de evaluare (orale. completare de formulare. monologul demonstrativ. portofoliul. reguli de proiectare. . domenii de utilizare . componenta fundamentala a procesului de învatamânt: obiective. Comunicarea -mijloc al interactiunii educationale comunicarea în predare-învatare (adecvarea discursului la capacitatile de întelegere a elevilor. dezbaterea. eseu etc. clasificari. masa rotunda etc. tipuri de evaluari. 8.). dialogul formal si informal. interviul. descrierea orala. scrise. t exte reflexive si argumentative (relatarea unor evenimente si întâmplari din experienta personala. povestirea orala. observarea sistematica a comportamentului elevilor) care se pot aplica la disciplina limba si literatur a româna. functii. argumentarea unui punct de vedere). a utoevaluarea. jurnalul de lectura. practice) folosite în orele de limba si literatu ra româna. dialoguri sau naratiuni pe o tema data) sau texte despre opera literara (rezumat. 6. proces-verbal. formativa. Didactica redactarii strategii de învatare si exersare a redactarii unor tipuri de texte prevazute în pro gramele scolare: texte functionale (cerere. fidelitate. caracterizare. rezumatu l oral. tipuri de evaluare (initiala. calitatile instrumentelor de evaluare: validitate. analiza. texte imagina tive (alcatuirea unor descrieri.

). învatare prin cooperare. modalitati de adecvare a unui C. în grupe. context local. evaluator.. experiente individuale). .comunicare verbala.D. studiu individual) si alternarea acestora în cadrul unei secvente didactice. Continuturi (a) Candidatii trebuie sa cunoasca integral continuturile si conceptele operationale din cele trei domenii ale disc iplinei (limba. întrebari concrete. cunostinte. jocuri de încalzire .-ului (resurse umane. tehnici de exprimare a sentimentelor etc. rolurile profesorului în facilitarea experientelor care conduc la formarea elevilo r ca buni ascultatori si buni comunicatori: organizator. în perechi. antrenarea p arintilor în fixarea unor modele de exprimare. cât si pe .D. nonverbala. Managementul clasei . forme ale comunicarii didactice (prelegerea. sufleur). resursa. participant. mixta (congruenta acestora). Curriculum la decizia scolii . dialogul. prevazute în programele de gimnaziu si de liceu. . deschise. dezbaterea) si roluri asu mate de catre profesor (în dialog sau în dezbatere: moderator. 10. rolul profesorului în structurarea la elevi a unor modele de exprimare si a unor atitudini care faciliteaza comunicarea.). repere / conditionari în elaborarea C. solutii de prevenire si depasire a acestora (tehnici de asc ultare activa. atât pe cele obligatorii. întreba ri abstracte) si adecvarea acestora la tema abordata.S. tehnici nonverbale.S. . blocaje în comunicare. tipuri de întrebari (închise. facilitator etc. folosirea adecvatasi eficienta a timpului. cu alegere multipla. 9. literatura). a unei atitudini deschise fata de comunicare. proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locala sau la decizia scolii de tipul: aprofundare / extindere / optional ca disciplina noua. paraverbala. organizarea activitatilor de învatare prin: crearea unui climat adecvat desfasurar ii orei. folosirea unor resurse materiale adecvate. evaluator. polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc. gestionarea situatiilor conflictuale la ora de limba si literatura româna (refuzul elevilor de a citi. folosirea resurselor psihice ale profesorului si elevilor (c apacitati. interesele elevilor). . materiale. 11. la grupuri-tinta diferite. forme de instruire (frontal. comunicare. participant.

.C.E . M. Cerghit.. De asemenea. curentele. 1998 . Ghid pentru profesori. Aria curriculara Limbasi comunicare. Buzau. 1. candidatii trebuie sa cunoasca monografic opera autorilor canonici prevazuti în programa de liceu. -Metode de învatamânt. Învatamân t primar si gimnazial. M. Limba si literatura româna. C. M.E..) -Evaluarea curentasi examenele. C.C. (coord.C. Editura Cicero.N. Bucur esti.C. Curriculum National.C. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba si literatura româna.N. Programe scolare pentru clasele a X-a C.C. Tipogrup Press. Liceu. genurile si speciile literare. 2002 . C. candidatii trebuie sa cunoasca epocile fundamentale ale literaturii române. Stoica. C. Programe scolare pentru clasa a IX-a. vol. Ghid metodologic.cele facultative. 1999 a VIII-a. Editura didacticasi Pedagogica.N. 1999 . 1. Bibliografie obligatorie Programe scolare si ghiduri . 2001 a XII-a.. C... Bucuresti. M. . Editura Arami s. Bucuresti.E. Mihail (coord. vol. 2002 . 2001 Metodicasi pedagogie . precum si operele literare reprezentat ive pentru fiecare dintre acestea. vol. 2001 . A.. M. Bucuresti.N.C .N. Programe scolare pentru clasele a V-a . I.. 1. Curriculum National. Stan.N. Editura Aramis Print. (b) Pentru domeniul literatura..E. Bucuresti. Editura Cicero. ProGnosis.E.N. Editura Aramis Print. Bucuresti.. Curriculum National.) -Ghid de evaluare.

Univers Enciclopedic. Cucos. Iasi. Alina -Limba si literatura româna în gimnaziu. 1995 . în curs de apartie) .B.. Ed.. Mihaela. -Didactica moderna. I.U.. Ionescu-Ruxandoiu. I. (coord). Radu. -Curs de pedagogie. Angela. Stoica. G. I. Potolea.) -Preleger i pedagogice. Pamfil. M. 2000 . Bucuresti. Dictionar ortografic. ortoepic si de punctuatie.a. Bidu-Vranceanu. Landsheere.. Iasi. 2001 . editia a II-a. 1996 . C. 2001 Dictionare . Editura Didacticasi Pedagogica. I. Nemira. Bucuresti. Gabriela -Dictionar de stiinte ale limbii. Univers Enciclopedic. editia a V-a. Ed.. Editura Polirom. Iasi. Constantin -Metodica studierii limbii si literaturii în scoala. I. Editura Dacia. Ed. Iasi. T. Bucuresti. Cluj. 1995 . Ionescu. 2003 . *** Îndreptar ortografic. Parfene. -Evaluarea continua a elevilor si examenele. Ghid teor etico-aplicativ. Ed. Editura Polirom. Academiei. 1999 . Neacsu. Liliana. Andra -Cum se scrie un text?. E ditura Humanitas Educational. Bucuresti.O. 2003 Didactica disciplinei . Serbanescu. Bucuresti. Calarasu. ortoepic si morfologic al limbii române. -Evaluarea progresului scolar. Cristina. (e.. Pânisoara. A. Pana Dindelegan. Dictionarul explicativ al limbii române. Bucuresti. Mancas. 2001 . Pedagogie generala. D. Cerghit. I. 1988 .. De la teorie la practica.. Structuri didactice deschise. Editura Paralela 45. Editura Polirom. 1982 (editia noua. Cerghit. 1975 . Editura Polirom. Negret.

Eminescu. Mancas. Bucuresti. Litera International. Bucuresti. 1974 . Bucuresti. Marius (coord. Avram. 1973 . vol. Mircea (coord. G..) -Literatura româna. 1991 Teoria literaturii . 2000 . Editura Academiei. Papahagi. Elemente de pra gmatica a textului literar. vol. Anghelescu. Editura Academiei Române. Bucuresti. Bucuresti. Mihaela -Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea. Sala. Dictionar de opere. 1994 . stilistica. Bucuresti. II. Editura Minerva. gramatica.). istoria limbii ) . Universul poeziei. 1966 . 2000 . editia a III-a. Zaciu. stilistica. Bucuresti. limbaj. Marino. Aurel (coordonatori) -Dictionarul esent ial al scriitorilor români. Bucuresti. Bucuresti. Papahagi. Ionescu-Ruxandoiu. Albatros. Editura Stiintifi casi Enciclopedica. 1973. Editura Coresi. 2001 . Ed. Bucuresti. 1985 Comunicare . Ed. Valeria -Corectitudine si greseala. 2003 Limba româna ( fonetica. Bucuresti. Limbajul poeziei culte. editia a II-a. Gabriela Pana Dindelegan -Teorie si analiza gramaticala. Gutu Romalo. Sasu. Bucuresti. *** Gramatica limbii române. Editura Humanitas. Ed. Coteanu. 2001 . Liliana -Naratiune si dialog în proza româneasca. Stilistica functionala a limbii române. versiune noua. Editura Academi ei. Bucuresti. Adrian -Dictionar de idei literare. Enciclopedia limbii române. Mioara -Gramatica pentru toti. editia a II-a. I. Editura Humanit as. Editura Univers Enci clopedic. . Editura Academiei. I. Mircea. Calinescu. Limba româna de azi. -Stilistica functionala a limbii române -stil. vocabular. 1983 .. I.

Tzvetan -Introducere în literatura fantastica Critica. Edi tura Univers. Todorov. Încercare de tipologie narativa. 1998 . Jaap -Punctul de vedere. istorie literara . 1994 . Bucuresti. Hugo -Structura liricii moderne. Bucuresti.Friedrich. Editura Univers. Lintvelt.

Balota. I-II. E. colectia fundamentala . 1981. Ed. Bucuresti. Bucuresti. Bucur esti. Pompiliu -Scrieri. Istoria poeziei românesti. II. Scarlat. 1967-1972 . Minerva. Universitatii. S. Sorohan. Mazilu. I-II-III. Calinescu. Cioculescu. Ov. Minerva. Editura Minerva . -Literatura româna între cele doua razboaie mondiale. Editura Minerva. 1974-1989 . Mircea. vol. Editura Minerva. I-IV. Tudor Vianu. 1971 . Bucuresti. 1977 În vederea aprofundarii unor continuturi ale disciplinei. Vl. 2002 Cartea . Eugen -Scriitori români de azi. Negrici. 198 2-1984 . -Recitind literatura româna veche. Streinu. E. Editura Minerva. Bucuresti. Bucuresti. Editura Albatros. Bucuresti. Editura Fundatiei PRO. 1982 . Vianu Tudor. -Istoria literaturii române moderne. Editura Cartea Românea sca. Ed. Manolescu. Istoria literaturii române contemporane. Editura Stiintifica. 1983 . 1973 . Eugen -Literatura româna sub comunism. recomandam parcurgerea u rmatoarelor lucrari: . Ed. -Istoria literaturii române de la origini pâna în prezent. vol.. Bucuresti. III. vol. I-IV. Bucuresti. Ion Bogdan Lefter -Recapitularea modernitatii. Constantinescu. 1980. Serban. Editura pentru Literatu ra. 2000 . Pentru o noua istorie a literaturii române. Bucuresti. I-VI. vol. Bucuresti. Editura Paralela 45. 1972 . G. vol. 1982 . Bucuresti. Crohmalniceanu.. I. Arta prozatorilor români. Nicolae -Arca lui Noe. Simion. 1994 . vol. Bucuresti. Dumitru Horia. Lovinescu. Nicolae -De la Ion la Ioanide.

Anghelescu. Cluj. Gh. Cristina. Mioara -Ortografia pentru toti. vol. Editura Humanitas. Dictionar-antologie. Drasoveanu. Bucuresti. Neamtu. Adriana -Vocabularul limbii române actuale. 1996 . G. -Teoria si practica analizei gramaticale. figuri de stil. Dimitrescu. 1995 . 1996 Pentru probleme de comunicare . editia a II-a. Editura Didacticasi Pedagogica. Curente literare. Dimitrescu. IV. Între corect si incorect. explicatii. Editura Stiintif ica. editia a II-a. Teoria literaturii. Origini si dezvoltare. Dragomirescu. 2001 *** Limba româna. creativitate. D. Editura Casa C artii de Stiinta.) -Dictionarul analitic de opere literare românesti. Bucuresti. Florica -Dictionar de cuvinte recente. istoria limbii) . Avram. Florica -Dinamica lexicului românesc ieri si azi. 1997 . Editura All. Dinamica. colectia Tez aur . Bucuresti. Avram. Ionescu-Ruxandoiu. Studiu. Bucuresti. Sugestii pentru o pragmatica . Liliana -Conversatia: structuri si strategii. influente . -Teze si antiteze în sintaxa limbii române. -Dictionarul figurilor de stil. 1997 . în curs de aparitie) . Cl uj-Napoca. glosar si bibliografie de Maria Cvasnâi Catanescu. Mioara -Cuvintele limbii române.Pentru dictionare . metricasi prozodie. G. 1997 . gramatica. genuri si sp ecii literare. Chisinau. 1998-2001 (vol. Stoichitoiu Ichim. Lazarescu. N. Editura Litera. Mircea. Editura Cartier. 2001 . Bucuresti. Gheorghe -Dictionar de termeni literari. Bucuresti. antologie de texte vechi românesti. Irina Petras. Cluj Bucuresti. Edit ura Clusium Logos. Editura Clusium. Ion Pop (coord. Cluj.D. Edi tura Logos. 1995 . 1999 . Editura Garamond. Chisinau. Editura Excelsior. I-III. 1995 Pentru probleme de limba ( vocabular. Ionescu.

Gheorghe Introducere în teoria literaturii. Paul Introducere în teoria lecturii. Mihai -Comunicarea. Bucuresti. 1997 . Editura All. Editura Stiintifica. Bucuresti. 1995 .a românei vorbite. 1997 Pentru probleme de teorie a literaturii si de receptare a textului . 1988 . Bucuresti. Cornea. Dinu. Editura Minerva. Craciun. Editura Magister.

Vlad. Catre o poetica a (re)lecturii. Zafiu. Silviu -Mitul si literatura. 2000 . Viorica -A fost de unde n-a fost. Editura Univers. Constanta. David -Limbajul romanului. Grigore Ureche. Angelescu. Antologie. postmodernism). Destinul unei structuri epice. avangarda. 1995 . Bucuresti. Collegium. Lodge. Anne -Termenii cheie ai analizei teatrului. Papadima. 1998 Pentru criticasi istorie literara . Seri a Litere. Calinescu. Ion Neculce. Editura Paralela 45. 1 997 . Ipostaze universale si românesti ale unei structuri . Ion -Povestirea. 1996 . 2000 . colectia Exc ellens. 1999 . Editura Polirom. Niscov. 2003 . Editura Minerva. Dan. Bucuresti . Editura Polirom. kitsch. Matei -Cinci fete ale modernitatii (modernism. Cronicarii moldoveni. Bucuresti. Bucuresti. colectia MEMO. Editura All. 1972 . ***Poeticasi stilistica. Ubersfeld. Eco. Sase plimbari prin padurea narativa. Iasi. Bucuresti. Editura Univers. Rodica -Naratiune si poezie.. . Institutul European. Editura Univers. intr . Excurs critic s i texte comentate. Editura Humanitas. a reciti. 2001 . Relatia autor-cititor în proza pasoptist asi postpasoptista. Liviu -Literaturasi comunicare. antologie de Mihai Nasta si Sorin Al exandrescu. Editura Pontica. Umberto. Miron Costin. Col. Calinescu. decadenta. 1972 . Matei -A citi. Bucuresti. Basmul popular românesc. Bucuresti. 1999. Pavel -Povestirile în rama. Editura Univers. Orientari moderne.

Editura Eminescu. Magdalena -Ioan Slavici. Bucuresti. Editura Humanitas. Eugen. 1980 . Petrescu. Editura Humanita s. Popescu. Poezia simbolista româneasca. Bucuresti. Dinu -Introducere în opera lui G. 1977 . Bucuresti. 1996 . comentarii. Serban -Viata lui I. comentarii. Bucuresti. 1996 . Bucuresti. Bacovia. Editura Paralela 45. glosar si bibliografie de Dan Horia Mazilu. 1978 . Calinescu si atros. comentarii. Bucuresti. Bucuresti. L. Editura Grai si suflet -Cultura nationala. Literatura româneasca . dosare critice. Eminescu. Brasov. 1997 . 1940 . Bucuresti. Editura Fundatiei Culturale Române . colectia Tezaur. 2002 . Eugen -Dimineata poetilor. Bucuresti. Bucuresti. Editura Fundatiilor. G. E. Manolescu. Caragiale. Calinescu. Comediile lui I. Caragiale. Simion. Bucuresti. Editura Minerva. Bucuresti. Pitesti. Editura Minerva.oducere. 1996 . Nicolae -Poeti romantici. 1977 . 1999 . Anghelescu. Bucuresti. dosare critice. Introducere. Antologie. Ioana Em. Scepticul mântuit. Editura Humanitas. Lovinescu. note si bi bliografie adnotata de Liviu Papadima. Caragialiana. 1979 . -Ion Creanga. 1981 complexele literaturii române. -Titu Maiorescu. Modele cosmologice si viziune poetica. Bucurest i. introducere. Mircea -Clasicii nostri. Eseu despre începuturile poeziei române. Cartea Româneasca. Flamând. L. Simion. dosar critic. colectia Tezaur . 1996 . Cioculescu. editia a II-a. Editura Cartea Româneasca. Editura Alb . colectia Tezaur. Editura Eminescu. note si bibliograf ie de Rodica Zafiu. G. Mircea Martin.

Nicolae -Sadoveanu sau utopia cartii. III. Editura Aula. 1993 . Cluj. 2000 . Muthu. Simion. Petru -Cercul Literar de la Sibiu. Zane. 1972 . dosare critice. II. Paralela 45. postfata. Editura C artea Româneasca. Editura Dacia. Pop. Eugen. Bucuresti. Petrescu. Bucuresti. tabel cronologic. Pop. Ion D.de avangarda. . colectia Tezaur. 1979 . Editura Albatros. Bucuresti. Editura Eminescu. Popa. Nicolae -Opera lui Tudor Arghezi. Monografie. Fictiunea jurnalului intim. Balota. prefata. Bucuresti. Editura Univers Enci clopedic. Radu Petrescu. 1993 . 1999 . Ion -Avangarda în literatura româna. Steinhardt. comentarii si bibliografie de Gabriela Duda. Mircea -Rebreanu sau paradoxul organicului. Antologie. Marian -Camil Petrescu. Literatura memorialistica. 2003 . Editura Eminescu. Editura Imago. Corin -Nichita Stanescu: orizontul imaginar. 2001 . 1997 . 19 97 . Poanta. Ion -Lucian Blaga -universul liric. Sibiu. 19 76 . N. Manolescu. vol. 1993 . Rodica -Marin Preda. Editura Atlas. Cluj. Antologie prefatata. Editura Humanitas. Ioana Em. Sîrbu. I. Braga. Editura Clusium. Bucuresti. Pitesti. Ion Barbu si poetica postmodernismului. Bucuresti. note.

Ioana -Alfabetul doamnelor. Bucuresti.comentarii. Editura Paralela 45. colectia Tezaur. Cartarescu. 1999 . Editura Humanitas. Petrescu. Editura Eminescu. Bucuresti. Pârvulescu. Liviu -Poetica postmodernismului. Mircea Postmodernismul românesc. Bucuresti. 1998 . Teposu. Radu G. Editura Crater. Istoria tragica & grotesca a întunecatului deceniu literar noua. Editia a II-a. 1999 . 1996 . Editura Humanitas. 1993 . note si bibliografie adnotata de Ion Manolescu. Bucuresti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful