MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII CONCURSUL NATIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA

PENTRU LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA Aprobata prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004 -Bucuresti 2004

programa este construita pe competente. Aplicarea creativasi reflexiva a cunostintelor despre predarea-învatarea disciplinei . Ea este conceputa astfel încât sa raspunda schimbarilor intervenite în activitatea didactica din perspectiva noii abordari curriculare a disciplinei limba si literatura româna în gimnaziu si în învatamântul liceal. comunicare) si problemele de învatare specifice domeniului . apte de a conduce la formarea capacitatilo r si a competentelor prevazute în programele scolare. Realizarea de conexiuni între continuturile disciplinei (din cele trei domenii: li mba. Selectarea diverselor modalitati de abordare a textului literar si nonliterar în f unctie de tipul de text discutat si grupul-tinta . Este important ca profesorul sa poata demonstra felul în care aplica în actul didactic aceste cunostinte în mod adecvat. Aceasta orientare este cu atât mai necesara acum. creativ si reflexiv. precum si competente le specifice profesorului de limba si literatura româna. vizând practici specifice ale predarii-învatarii disciplinei limba si literatura român a. programa este astfel structurata încât sa integreze domeniul specialitatii (limba si literatura româna) cu stiintele conexe: metodica si pedagogia. Operarea cu programele de gimnaziu si de liceu în vederea proiectarii unui demers didactic adaptat specificului grupului-tinta . absolventi ai învatamântului supe rior de specialitate. literatura. Competente vizate . Examenul este orientat spre a evalua calitatea conceptiei didactice si modalitat ile concrete prin care profesorul pune elevii în situatii de învatare eficiente. când flexibilitatea programelor si existenta manualelor alternative solicita din partea profesorului efortul de a concepe procese si parcursuri didactice fle xibile. De aceea. adaptate nivelului claselor de elevi cu care acesta lucreaza. . Urmarind obiectivele generale si specifice ale disciplinei.Argument Programa se adreseaza profesorilor care predau limba si literatura româna.

modelul conceptual al disciplinei: paragidma comunicativ-functionala. trunchi comun. Curriculum si proiectarea didactica componentele curriculum-ului scolar: curriculum national. conform principii lor si metodelor interactiunii educationale . inter-si transdisciplinare. tipuri de interactiune a grupului de elevi).Aplicarea adecvata a principiilor si a metodelor specifice de abordare a notiunilor de limba (fonetica. proiecte de lectie (pentru diferite tipuri de lectii). proiectarea unit atii de învatare (integrarea celor trei domenii. proiectarea de ac tivitati de învatare intra-. programe scolare. formelor si metodelor specifice didacticii oralului . Analizarea unor proiecte pentru optionalul ca disciplina noua sau pentru optionalul integrat. competente specifice. stilistica) . corelarea continuturilor si a activitatilor de învat are si a formelor de evaluare cu obiectivele / competentele specifice anului de studiu. . Aplicarea unor forme de management al clasei în functie de activitatea de învatare p roiectata Domenii de competenta 1. Aplicarea adecvata a principiilor. Selectarea si proiectarea unor continuturi pentru programe de optionale de tipul aprofundare / extindere . obiective de referinta. caracterizare. coerenta demersului. utilizarea m etodelor centrate pe elev / a tehnicilor . discipline. competente generale. 2. Selectarea si aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau compet entelor vizate . sintaxa. proiectarea activitatii didactice: planificarea calendaristica. metode folosite. formelor si metodelor specifice didacticii redactarii . manuale scolare. prezentare. planuri-cadru. resurse. auxiliare curriculare. Aplicarea adecvata a principiilor. elemente obligatorii si facultative ale programei. Elaborarea de teste initiale. vocabular. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învatare-evaluare la discipl ina limba si literatura româna metode didactice specifice: clasificare. Aplicarea tehnicilor comunicarii eficiente cu grupul de elevi. curriculum national de limba si literatura româna pentru gimnaziu si pentru liceu. obiective cadru. morfologie. arii cu rriculare. formative si sumative în functie de obiectivele sau de competentele vizate .

.

3. com punerea gramaticala etc. juridic. mijloacele de învatamânt si integrarea lor în procesul de predare-învatare-evaluare: fun ctiile didactice ale mijloacelor de învatamânt. modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. administrativ. Didactica oralului strategii de învatare si exersare a ascultarii active. exercitiul gramatical. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor functionale si a functiilor comunicarii. publicistic. modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. formarea unei grile de lect ura care sa conduca la receptarea adecvata a poeziei). ghidarea elevilor spre întelegerea. modalitati de construire a unor activitati de învatare vizând întelegerea si aplicarea acestor concepte. deductive. Didactica lecturii abordarea textului literar (perspective în didactica lecturii. strategii de învatare si de aplicare în contexte noi a notiunilor de vocabular. abordarea textului nonliterar (stiintific. didactica textului dramatic (concepte de teorie literara specifice. strategii de învatare si aplicare în contexte noi a notiunilor de fonetica. formarea unei grile de l ectura operationale pentru receptarea adecvata a textului narativ). Didactica limbii române abordarea notiunilor de limba conform principiului concentric al predarii-învatarii. didactica textului narativ (concepte de teorie literara specifice. forme de organizare a activitatii didactice: clasificare. 5. abordarea textelor apartinând altor arte din perspectiva codurilor specifice ale a cestora.de învatare prin cooperare. tipuri de mijloace de învatamânt si caracteristicile lor. strategii de învatare si exersare a alcatuirii diverselor tipuri de discurs oral p revazute de programa (monologul . analiza gramaticala. didactica poeziei (concepte de teorie literara specifice. 4. de morfo logie si de sintaxa (parcursuri inductive. analiza si interpretarea adecvata a unui text).). caracterizare. cai de acces spre t extul literar. formarea unei grile de l ectura operationale pentru receptarea adecvata a textului dramatic). analogice.

modalitati de corectare si notare. dezbaterea. completare de formulare. t exte reflexive si argumentative (relatarea unor evenimente si întâmplari din experienta personala. observarea sistematica a comportamentului elevilor) care se pot aplica la disciplina limba si literatur a româna. obiectivitate si aplicabilitate. caracterizare. Comunicarea -mijloc al interactiunii educationale comunicarea în predare-învatare (adecvarea discursului la capacitatile de întelegere a elevilor. argumentarea unui punct de vedere). reguli de proiectare. scrise. portofoliul. tipuri de evaluare (initiala. sumativa) folosite la limba si literatu ra româna. domenii de utilizare . analiza. 6. fidelitate. texte imagina tive (alcatuirea unor descrieri.). rezumatu l oral. masa rotunda etc. jurnalul de lectura. practice) folosite în orele de limba si literatu ra româna. caracterizare. componenta fundamentala a procesului de învatamânt: obiective. descrierea orala.). functii. proces-verbal. tipuri de evaluari. monologul demonstrativ. interviul. dialoguri sau naratiuni pe o tema data) sau texte despre opera literara (rezumat. povestirea orala. 7. dialogul formal si informal. Evaluarea rezultatelor scolare în concordanta cu obiectivele curriculare evaluarea.). exprimarea unui p unct de vedere: jurnalul personal. metode traditionale si metode alternative de evaluare (proiectul. ancorarea în cunostintele prealabile ale elevilor asupra temei etc. curriculum vitae). tipologia itemilor: definitie. 8. . investigatia. eseu etc. calitatile instrumentelor de evaluare: validitate.informativ. clasificari. Didactica redactarii strategii de învatare si exersare a redactarii unor tipuri de texte prevazute în pro gramele scolare: texte functionale (cerere. a utoevaluarea. caracteristici. probe de evaluare (orale. telegrama. formativa.

la grupuri-tinta diferite.S. solutii de prevenire si depasire a acestora (tehnici de asc ultare activa. blocaje în comunicare. context local. experiente individuale). rolurile profesorului în facilitarea experientelor care conduc la formarea elevilo r ca buni ascultatori si buni comunicatori: organizator. interesele elevilor).comunicare verbala. deschise. paraverbala. organizarea activitatilor de învatare prin: crearea unui climat adecvat desfasurar ii orei. . în grupe. a unei atitudini deschise fata de comunicare. prevazute în programele de gimnaziu si de liceu. dezbaterea) si roluri asu mate de catre profesor (în dialog sau în dezbatere: moderator. . Curriculum la decizia scolii . participant. învatare prin cooperare. forme ale comunicarii didactice (prelegerea. tehnici de exprimare a sentimentelor etc. mixta (congruenta acestora). comunicare. dialogul. cunostinte.D. Managementul clasei . tehnici nonverbale. forme de instruire (frontal. 11. . literatura). sufleur). gestionarea situatiilor conflictuale la ora de limba si literatura româna (refuzul elevilor de a citi.). polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc. modalitati de adecvare a unui C.D.). cât si pe . întrebari concrete. în perechi. folosirea adecvatasi eficienta a timpului. 10. Continuturi (a) Candidatii trebuie sa cunoasca integral continuturile si conceptele operationale din cele trei domenii ale disc iplinei (limba. evaluator. 9. participant. întreba ri abstracte) si adecvarea acestora la tema abordata. folosirea resurselor psihice ale profesorului si elevilor (c apacitati. nonverbala. studiu individual) si alternarea acestora în cadrul unei secvente didactice. rolul profesorului în structurarea la elevi a unor modele de exprimare si a unor atitudini care faciliteaza comunicarea.S. cu alegere multipla. jocuri de încalzire . resursa. atât pe cele obligatorii. folosirea unor resurse materiale adecvate. repere / conditionari în elaborarea C. proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locala sau la decizia scolii de tipul: aprofundare / extindere / optional ca disciplina noua. evaluator. antrenarea p arintilor în fixarea unor modele de exprimare. . materiale. facilitator etc.-ului (resurse umane.. tipuri de întrebari (închise.

Stoica. A. (coord. C. precum si operele literare reprezentat ive pentru fiecare dintre acestea. vol. M. Învatamân t primar si gimnazial. Stan. Programe scolare pentru clasa a IX-a. De asemenea.N.E. Cerghit. Curriculum National.. Tipogrup Press. 2001 a XII-a. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba si literatura româna. Editura Aramis Print. vol. (b) Pentru domeniul literatura. Editura Cicero. vol.. Bucuresti. M. Programe scolare pentru clasele a X-a C.. Editura didacticasi Pedagogica..N. Curriculum National. Editura Cicero. 2001 .C. C. Liceu.E. Buzau. Ghid metodologic.C. .. genurile si speciile literare..N.N.. C. M. 1999 a VIII-a.E. C. candidatii trebuie sa cunoasca epocile fundamentale ale literaturii române. Bucuresti.N.) -Evaluarea curentasi examenele. 2001 Metodicasi pedagogie . 2002 . Editura Arami s. 2002 . Aria curriculara Limbasi comunicare. curentele. M. candidatii trebuie sa cunoasca monografic opera autorilor canonici prevazuti în programa de liceu. 1998 . Bucuresti. Bucur esti. ProGnosis. Editura Aramis Print.E.C.E . M.C . Programe scolare pentru clasele a V-a . 1.. 1..N..C. C. Bibliografie obligatorie Programe scolare si ghiduri . 1. Mihail (coord. Curriculum National. 1999 .C.) -Ghid de evaluare.N.cele facultative. Limba si literatura româna. I. -Metode de învatamânt. Bucuresti. Bucuresti. Ghid pentru profesori.C.

De la teorie la practica. Ionescu-Ruxandoiu. Ed. Cucos. Editura Polirom. I. Stoica. Parfene. Bucuresti. ortoepic si morfologic al limbii române. Nemira. I. D. Angela. Ghid teor etico-aplicativ. Ionescu. Radu. Univers Enciclopedic. Bucuresti.. A. Iasi. Alina -Limba si literatura româna în gimnaziu. editia a II-a.U. G. Liliana. 2001 Dictionare . 2001 . Ed. Iasi. I. Negret.. Cerghit. Bucuresti. Editura Polirom. 2003 Didactica disciplinei . 1995 . -Curs de pedagogie. Ed. Cerghit. Pânisoara. Dictionarul explicativ al limbii române. Mancas. 1999 . 1996 . Bidu-Vranceanu. 2000 . Serbanescu. E ditura Humanitas Educational. Editura Polirom. în curs de apartie) . Editura Dacia. Gabriela -Dictionar de stiinte ale limbii. Bucuresti. Dictionar ortografic.. Pedagogie generala. 1982 (editia noua. 2003 . Iasi. -Didactica moderna.. Cristina. 1995 . I. Pana Dindelegan. Neacsu. Editura Polirom. Structuri didactice deschise. (e. Iasi.. *** Îndreptar ortografic. Editura Paralela 45.O. -Evaluarea progresului scolar. -Evaluarea continua a elevilor si examenele.B.. I. editia a V-a. Cluj. Landsheere. Constantin -Metodica studierii limbii si literaturii în scoala. Andra -Cum se scrie un text?. Pamfil.. I. Bucuresti. 2001 . Ed. 1975 .a.) -Preleger i pedagogice. Mihaela. Calarasu. Editura Didacticasi Pedagogica. (coord). Bucuresti. Potolea. ortoepic si de punctuatie. C.. T. M. 1988 . Academiei. Univers Enciclopedic.

Bucuresti. Limbajul poeziei culte. Editura Stiintifi casi Enciclopedica. stilistica. Dictionar de opere. vol. gramatica. Marino. Bucuresti. Coteanu. 1991 Teoria literaturii . 1973. 1974 . Stilistica functionala a limbii române.) -Literatura româna. versiune noua. Bucuresti. Ed. Mircea. -Stilistica functionala a limbii române -stil. vol. Avram. Editura Minerva. Aurel (coordonatori) -Dictionarul esent ial al scriitorilor români. 2000 . I. limbaj. Ed. Editura Academiei. *** Gramatica limbii române. Limba româna de azi. Liliana -Naratiune si dialog în proza româneasca. 1985 Comunicare .). Gabriela Pana Dindelegan -Teorie si analiza gramaticala. editia a II-a. Bucuresti. Eminescu. Sasu. Ionescu-Ruxandoiu. Valeria -Corectitudine si greseala. vocabular. Mioara -Gramatica pentru toti. Editura Academiei. I. Editura Academi ei. Adrian -Dictionar de idei literare. Bucuresti. 2003 Limba româna ( fonetica. Bucuresti. Mircea (coord. Sala. Papahagi.. G. editia a II-a. Universul poeziei. Elemente de pra gmatica a textului literar. istoria limbii ) . I. Bucuresti. II. Bucuresti. Enciclopedia limbii române. Editura Academiei Române. Zaciu. Editura Coresi. Bucuresti. 1994 . Mancas. Mihaela -Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea. 1983 . Marius (coord. Albatros. Calinescu. Gutu Romalo. Bucuresti. editia a III-a. 1966 . stilistica. Editura Humanitas. Litera International. Papahagi. Bucuresti. Anghelescu. 2001 . Editura Univers Enci clopedic. 2000 . Editura Humanit as. Bucuresti. 2001 . Ed. . Bucuresti.. 1973 .

Bucuresti. 1994 . Jaap -Punctul de vedere. Edi tura Univers. Încercare de tipologie narativa. 1998 . Hugo -Structura liricii moderne. Tzvetan -Introducere în literatura fantastica Critica. Editura Univers. Lintvelt. Bucuresti. Todorov. istorie literara .Friedrich.

Serban. Sorohan. Eugen -Scriitori români de azi. vol. 1982 . Dumitru Horia. G. 2000 . Editura pentru Literatu ra. -Istoria literaturii române de la origini pâna în prezent.. Pentru o noua istorie a literaturii române. Bucuresti. Ed. S. Vianu Tudor. 1972 . Scarlat. I-II. Calinescu. Manolescu. 1967-1972 .. Arta prozatorilor români. Tudor Vianu. Balota. Minerva. III. Bucuresti. Minerva. I-IV. -Istoria literaturii române moderne. Nicolae -De la Ion la Ioanide. vol. Ov. 198 2-1984 . 1982 . 1971 . Bucuresti. Constantinescu. Universitatii. 1974-1989 . 1980. Mircea. 1977 În vederea aprofundarii unor continuturi ale disciplinei. 1994 . Bucur esti. Pompiliu -Scrieri. Bucuresti. Mazilu. Editura Fundatiei PRO. 1983 . Editura Paralela 45. Editura Cartea Românea sca. vol. Negrici. Editura Minerva. -Literatura româna între cele doua razboaie mondiale. recomandam parcurgerea u rmatoarelor lucrari: . I-VI. I-II-III. Ion Bogdan Lefter -Recapitularea modernitatii. vol. 1981. Lovinescu. I-IV. -Recitind literatura româna veche. 1973 . Editura Minerva . Bucuresti. Editura Albatros. vol. colectia fundamentala . Vl. 2002 Cartea . Istoria poeziei românesti. Bucuresti. Bucuresti. Ed. Bucuresti. Istoria literaturii române contemporane. Editura Minerva. Bucuresti. Editura Minerva. Nicolae -Arca lui Noe. Eugen -Literatura româna sub comunism. vol. Cioculescu. Bucuresti. Editura Stiintifica. Crohmalniceanu. Bucuresti. I. Bucuresti. Ed. Simion. E. Streinu. E. II.

istoria limbii) . Mioara -Ortografia pentru toti. 1998-2001 (vol. Dragomirescu.) -Dictionarul analitic de opere literare românesti. vol. glosar si bibliografie de Maria Cvasnâi Catanescu. Neamtu. Dictionar-antologie. în curs de aparitie) . Bucuresti. Gheorghe -Dictionar de termeni literari. Cristina. Mircea. -Dictionarul figurilor de stil. Stoichitoiu Ichim. Bucuresti. Florica -Dictionar de cuvinte recente. Bucuresti. Bucuresti. -Teze si antiteze în sintaxa limbii române. Dimitrescu. Origini si dezvoltare. Mioara -Cuvintele limbii române. Studiu. N. Ion Pop (coord. colectia Tez aur . Editura Casa C artii de Stiinta. Avram. Cl uj-Napoca. Dinamica. Liliana -Conversatia: structuri si strategii. figuri de stil. Florica -Dinamica lexicului românesc ieri si azi. Cluj. 1999 . Dimitrescu. 1996 . explicatii. Edit ura Clusium Logos. 1996 Pentru probleme de comunicare . Curente literare. Drasoveanu. Editura All. Cluj. Avram. Chisinau. -Teoria si practica analizei gramaticale. 2001 *** Limba româna. gramatica. metricasi prozodie. Ionescu. editia a II-a. 1997 . Gh. 1995 Pentru probleme de limba ( vocabular. D. 2001 . Anghelescu. G. Editura Garamond. I-III. Sugestii pentru o pragmatica . Editura Didacticasi Pedagogica. Editura Litera. Bucuresti. Ionescu-Ruxandoiu. antologie de texte vechi românesti. genuri si sp ecii literare. Teoria literaturii. G. IV. Editura Humanitas. 1995 . Edi tura Logos.Pentru dictionare . Cluj Bucuresti. Editura Clusium. Chisinau. Editura Stiintif ica. creativitate. Editura Cartier. Între corect si incorect. Irina Petras. influente . Bucuresti.D. Editura Excelsior. editia a II-a. Adriana -Vocabularul limbii române actuale. 1997 . 1997 . 1995 . Lazarescu.

Bucuresti. Editura Stiintifica. Gheorghe Introducere în teoria literaturii. Editura Magister. 1997 Pentru probleme de teorie a literaturii si de receptare a textului . Cornea. Editura Minerva. Mihai -Comunicarea. Dinu. 1995 . Paul Introducere în teoria lecturii.a românei vorbite. 1988 . Bucuresti. 1997 . Craciun. Bucuresti. Editura All.

Bucuresti. Bucuresti. . Papadima. Umberto. 2003 . Matei -A citi. Editura All. 1999.. Editura Minerva. Editura Univers. Bucuresti . a reciti. colectia Exc ellens. Editura Univers. Antologie. Angelescu. postmodernism). Grigore Ureche. Col. Constanta. colectia MEMO. Pavel -Povestirile în rama. Ubersfeld. antologie de Mihai Nasta si Sorin Al exandrescu. ***Poeticasi stilistica. Bucuresti. Editura Univers. Excurs critic s i texte comentate. 1972 . Seri a Litere. Editura Polirom. avangarda. Iasi. Editura Pontica. Cronicarii moldoveni. Catre o poetica a (re)lecturii. 1999 . 1996 . 1972 . kitsch. Editura Paralela 45. 2001 . 1998 Pentru criticasi istorie literara . decadenta. Ion Neculce. Ipostaze universale si românesti ale unei structuri . Bucuresti. Institutul European. Miron Costin. Sase plimbari prin padurea narativa. Anne -Termenii cheie ai analizei teatrului. Zafiu. Calinescu. Lodge. Dan. Bucuresti. intr . 2000 . Calinescu. Basmul popular românesc. Collegium. Silviu -Mitul si literatura. Editura Polirom. Viorica -A fost de unde n-a fost. Orientari moderne. Ion -Povestirea. Niscov. Editura Humanitas. Matei -Cinci fete ale modernitatii (modernism. Vlad. Relatia autor-cititor în proza pasoptist asi postpasoptista. Destinul unei structuri epice. David -Limbajul romanului. Editura Univers. Rodica -Naratiune si poezie. Liviu -Literaturasi comunicare. 2000 . 1995 . Eco. Bucuresti. 1 997 .

1996 . Bucuresti. Literatura româneasca . Scepticul mântuit. -Titu Maiorescu. Eugen -Dimineata poetilor. 1996 . Comediile lui I. Petrescu. Editura Eminescu. Bucuresti. Editura Paralela 45. Bucuresti. colectia Tezaur. Magdalena -Ioan Slavici. L. editia a II-a. Calinescu. 1997 . Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. E. Bucuresti. Eugen. 1979 . Cioculescu. Introducere. 1980 .oducere. Editura Alb . Popescu. Mircea Martin. Bucuresti. dosare critice. Mircea -Clasicii nostri. Bucuresti. 1977 . Caragiale. Anghelescu. Editura Fundatiilor. 1940 . 1996 . Bucuresti. Poezia simbolista româneasca. Bucuresti. comentarii. dosar critic. 1999 . Simion. Ioana Em. Eminescu. Flamând. Bacovia. dosare critice. Editura Minerva. Bucuresti. Caragiale. Simion. introducere. -Ion Creanga. 2002 . Dinu -Introducere în opera lui G. Eseu despre începuturile poeziei române. Brasov. Caragialiana. Editura Humanitas. Editura Cartea Româneasca. Lovinescu. G. Editura Humanitas. Pitesti. Editura Humanita s. Antologie. Bucurest i. Nicolae -Poeti romantici. glosar si bibliografie de Dan Horia Mazilu. 1996 . 1981 complexele literaturii române. 1977 . Editura Eminescu. Cartea Româneasca. Manolescu. Editura Grai si suflet -Cultura nationala. comentarii. L. colectia Tezaur . Editura Minerva. Serban -Viata lui I. comentarii. note si bi bliografie adnotata de Liviu Papadima. Editura Fundatiei Culturale Române . Calinescu si atros. 1978 . Modele cosmologice si viziune poetica. Bucuresti. colectia Tezaur. note si bibliograf ie de Rodica Zafiu. G.

Literatura memorialistica. Cluj. Editura Albatros. Bucuresti. Nicolae -Opera lui Tudor Arghezi. 19 76 . Steinhardt. 1999 . Marian -Camil Petrescu. note. Corin -Nichita Stanescu: orizontul imaginar. Bucuresti. Mircea -Rebreanu sau paradoxul organicului.de avangarda. N. Ion D. Pop. prefata. . Petrescu. vol. 1993 . Ion -Avangarda în literatura româna. Ion Barbu si poetica postmodernismului. I. comentarii si bibliografie de Gabriela Duda. Nicolae -Sadoveanu sau utopia cartii. Bucuresti. Radu Petrescu. 1993 . Antologie. Eugen. 1979 . Editura Eminescu. Cluj. 1993 . Editura Humanitas. Manolescu. Editura Imago. 19 97 . Bucuresti. Rodica -Marin Preda. 1972 . Editura Univers Enci clopedic. Antologie prefatata. dosare critice. 2003 . Editura Dacia. Editura Atlas. II. Bucuresti. Sibiu. Editura Eminescu. postfata. Pitesti. Popa. Zane. Paralela 45. Editura Aula. Bucuresti. 2001 . 2000 . Ioana Em. Poanta. tabel cronologic. Ion -Lucian Blaga -universul liric. Simion. Braga. Monografie. Editura Clusium. 1997 . Petru -Cercul Literar de la Sibiu. Pop. Sîrbu. Editura C artea Româneasca. colectia Tezaur. Muthu. III. Balota. Fictiunea jurnalului intim.

Bucuresti. 1993 . 1998 . Radu G. Editura Humanitas. Bucuresti. Editura Paralela 45. Liviu -Poetica postmodernismului.comentarii. Ioana -Alfabetul doamnelor. Pârvulescu. Editura Humanitas. Cartarescu. colectia Tezaur. Bucuresti. Editura Eminescu. Editura Crater. 1996 . Mircea Postmodernismul românesc. 1999 . Petrescu. Bucuresti. note si bibliografie adnotata de Ion Manolescu. Teposu. Istoria tragica & grotesca a întunecatului deceniu literar noua. 1999 . Editia a II-a.