Sunteți pe pagina 1din 85

Gestionarea deeurilor din construcii i demolri in Regiunea 7 Centru

Titular: Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Beneficiar: Comunitatile locale din Regiunea 7 Centru Proiectant: S.C. European Investments Solutions S.R. Si!iu Faza: S"#$I# $E %E&A'I I"A"E

Noiembrie ())*

Colectiv ela!orare+

Dipl. ing. Gruian Paul Eugen Ec. Danciu Alexandru Dipl. ing. Valer ri!tian "toica # expertiza ge!tionare deeuri Ecolog: Diana $arine!cu # expertiza ge!tionare deeuri

C#PRI,S
A. PIESE SCRISE
I .$ate generale %. Denumirea obiectului de in&e!ti'ie. (. Ampla!amentul )*ude'ul+ localitatea+ !trada+ num,rul-. .. Titularul in&e!ti'iei. /. Beneficiarul in&e!ti'iei. 0. Elaboratorul !tudiului.

II. In-ormaii generale privind proiectul %. "itua'ia actual, 1i informa'ii de!pre entitatea re!pon!abil, cu implementarea proiectului. (. De!crierea in&e!ti'iei. a- oncluziile !tudiului de fezabilitate !au ale planului detaliat de in&e!ti'ii pe termen lung )2n cazul 2n care au fo!t elaborate 2n prealabil- pri&ind !itua'ia actual,+ nece!itatea 1i oportunitatea promo&,rii in&e!ti'iei+ precum 1i !cenariul te3nico4economic !electat. b- "cenariile te3nico4economice prin care obiecti&ele proiectului de in&e!ti'ii pot fi atin!e )2n cazul 2n care+ anterior !tudiul de fezeabilitate+ nu a fo!t elaborat un !tudiu de prefezabilitate !au un plan detaliat de in&e!ti'ii pe termen lung-: 4 !cenarii propu!e )minim dou,-5 4 !cenariul recomandat de c,tre elaborator5 4 a&anta*ele !cenariului recomandat5 c- De!crierea con!tructi&,+ func'ional, 1i te3nologia+ dup, caz. .. Date te3nice ale in&e!ti'iei. a- 6ona 1i ampl!amentul. b- "tatutul *uridic al terenului care urmeaz, !, fie ocupat. c- "itua'ia ocup,rilor definiti&e de teren: !uprafa'a total,+ reprezent7nd terenuri din intra&ilan8extra&ilan5 d- "tudii de teren: 4 !tudii topografice cuprinz7nd planuri topografice cu ampla!amentele reperelor+ li!te cu repere 2n !i!tem de referin', na'ional5

4 !tudiul geote3nic cuprinz7nd planuri cu ampla!amentul fora*elor+ fi!elor complexe cu rezultatele determin,rilor de laborator+ analiza apei !ubterane+ raportul geote3nic cu recomand,rile pentru fundare 1i con!olid,ri5 4 alte !tudii de !pecialitate nece!are+ dup, caz5 earacteri!ticile principale ale con!truc'iilor din cadrul obiecti&ului de in&e!ti'ii+ !pecifice domeniului de acti&itate+ 1i &ariantele con!tructi&e de realizare a in&e!ti'iei+ cu recomandarea &ariantei optime pentru aprobare. f- "itua'ia exi!tent, a utilit,'ilor 1i analiza de con!um: 4 nece!arul de utilit,'i pentru &arianta propu!, promo&,rii5 4 !olu'ii te3nice de a!igurare cu utilit,'i5 g- oncluziile e&alu,rii impactului a!upra mediului. /. Durata de realizare 1i etapele principale+ graficul de realizare a in&e!ti'iei. III. Costurile estimative ale investiiei %. Valoarea total, cu detalierea pe !tructura de&izului general. (. E!alonarea co!turilor coroborate cu graficul de realizare a in&e!titiei I.. Anali/a cost0!ene-iciu %. 9dentificarea in&e!ti'iei 1i definirea obiecti&elor+ inclu!i& !pecificarea perioadei de referin',. (. Analiza op'iunilor. .. Analiza financiar,+ inclu!i& calcularea indicatorilor de performan', financiar,: fluxul cumulat+ &aloarea actual, net,+ rata intern, de rentabilitate 1i raportul co!t #beneficiu. /. Analiza economic,+ inclu!i& calcularea indicatorilor de performan', economic,: &aloarea actual, net,+ rat, intern, de rentabilitate 1i raportul co!t4beneficiu. 0. Analiza de !enziti&itate. :. Analiza de ri!c. .. Sursele de -inanare a investiiei "ur!ele de finan'are a in&e!ti'iilor !e con!tituie 2n conformitate cu legi!la'ia 2n &igoare 1i con!tau din fondurile proprii+ credite bancare+ fonduri de la bugetul de !tat8bugetul local+ credite externe garantate !au contractate de !tat+ fonduri externe nerambur!abile 1i alte !ur!e legal con!tituite. .I E!tim,ri pri&ind for'a de munc, ocupat, prin realizarea in&e!ti'iei: %. Num,r de locuri de munc, create 2n faza de execu'ie.

(. Num,r de locuri de munc, create 2n faza de operare. .II. Principalii indicatori te1nico0economici ai investiiei %. Valoarea total, )9NV-+ inclu!i& TVA (. Durata de realizare. .. apacit,'i )2n unit,'i fizice 1i &alorice-. .III. Avi/e i acorduri de principiu %. A&izul beneficiarului de in&e!ti'ie pri&ind nece!itatea 1i oportunitatea in&e!ti'iei5 (. ertificatul de urbani!m5 .. A&ize de principiu pri&ind a!igurarea utilit,'iilor )enegie termic, 1i electric,+ gaz metan+ ap,4canal+ telecomunica'ii etc.-5 /. Acordul de mediu5 0. Alte a&ize 1i acorduri de principiu !pecifice.

A. Pie!e !cri!e

ap. 9:

DATE GENE;A<E:

1.1. Denumirea obiectivului de investiii; Gestionarea deeurilor din construcii i demolri in Regiunea 7 Centru 1.2. Amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul); Municipiul Si!iu si localitatea Slite2 3ude Si!iu. 1.3. Titularul investiiei Agentia Regionala pentru Protectia Mediului 1.!. "ene#iciarul investiiei Comunitile locale din Regiunea 7 Centru 1.$. %laboratorul studiului SC European Investments Solutions SR 4 Si!iu cu sediul in Si!iu2 str. Morilor nr. (52 CI% R6 7**(5879 nr. 6RC :9(;5*<;())8 legal repre/entata de administrator Gruian Paul Eugen i S.C. =>S EC6C6,S# " SR Si!iu2 cod unic de 2nregi!trare ;= >?@?%%. !i
nr de ordine 2n ;egi!trul "toica Valer ri!tian. omertului A.(8//@8%BB: legal reprezentata de c,tre Admini!trator

ap. 99:

9NF=;$AC99 GENE;A<E

P;9V9ND P;=9E TD<


Situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului;
Proiectul contine a!pectele pri&ind generarea !i ge!tionarea de!eurilor in domeniul con!tructiilor !i demolarilor+ promo&area unei abordari coerente+ integrate a managementului de!eurilor din con!tructii !i demolari !i imbunatatirea modului de ge!tionare a de!eurilor produ!e+ in !copul reducerii cantitatilor de de!euri depozitate. De!eurile din con!tructii !i demolari !unt de!eurile rezultate in urma reabilitarii infra!tructurii exi!tente+ in urma demolarii !i con!truirii de cladiri noi+ re!pecti& in urma recon!truirii !i extinderii retelei de tran!port ace!tea rezulta din con!tructia+ reno&area !i demolarea cladirilor+ proiecte de repa&are a !trazilor+ repararea podurilor+ precum !i din curatenia a!ociata deza!trelor naturale. 9n EG >0:8(@@( pri&ind e&identa ge!tiunii de!eurilor !i pentru aprobarea li!tei cuprinzand de!eurile+ inclu!i& de!eurile periculoa!e+ categoria de de!euri mentionate mai !u! !e rega!e!te la codul %? De!euri din con!tructii !i demolari )inclu!i& pamant exca&at din ampla!amente contaminate-. 3iar daca in prezent e!te &alorificat un procent mic de de!euri din con!tructii !i demolari+ o cantitate !emnificati& de mare &a fi probabil reciclata in &iitor ca rezultat al taxelor de depozitare+ precum !i a legi!latiei. $ulte depozite utilizeaza de*a molozul pentru con!tructia de cai de acce!. Pentru municipalitatile care colecteaza de!eurile din con!tructii !i demolari in ame!tec cu alte de!euri mena*ere+ programele de reciclare ofera o oportunitate excelenta pentru colectarea !electi&a in &ederea recuperarii materialelor reciclabile. "copul proiectului e!te de a reduce cantitatea 1i gradul de periculozitate a de1eurilor rezultate din acti&it,'ile de con!truc'ii 1i demol,ri+ de cre!tere a gradulului de &alorificare !i reciclare a ace!tora. =biecti&ele !i tintele regionale trebuie !a reflecte re!pectarea ierar3iei de!eurilor+ acord7nd o importanta deo!ebita pre&enirii de!eurilor !i promo&arii reutilizarii+ reciclarii !i &alorificarii+ a!tfel 2nc7t !a fie redu! impactul negati& a!upra mediului.

De a!emenea+ obiecti&ele trebuie !a fie armonizate cu !trategia !i planul national de ge!tionare a de!eurilor. =biecti&ul general in ceea ce pri&e!te de!eurile din con!tructii !i demolari e!te ge!tionarea core!punzatoare a ace!tora in !copul reducerii lor+ re!pectand principiile !trategice !i minimizarea impactului a!upra mediului !i !anatatii umane. =biecti&e !pecifice: 4 4 4 4 4 4 4 9ntarirea capacitatii in!titutionale in implementarea+ monitorizarea !i aplicarea legi!latiei de mediu+ cu accent pe managementul de!eurilor din con!tructii !i demolari5 Analiza !i cercetarea ne&oilor pri&ind managementul de!eurilor din con!tructii !i demolari !i implementarea actiunilor nece!are5 olectarea !eparata a de!eurilor la locul generarii ace!tora+ pe tip de material )periculoa!e+ nepericuloa!e-5 Tratarea de!eurilor periculoa!e in &ederea eliminarii+ inten!ificarea reutilizarii directe !i a &alorificarii re!turilor din con!tructii !i demolari5 Eliminarea core!punzatoare a de!eurilor care nu pot fi &alorificate5 9nten!ificarea informarii !i con!tientizarii publicului a!upra oportunitatilor de pre&enire8 minimizare+ re!pecti& reciclarea de!eurilor5 "toparea indepartarii de!eurilor din con!tructii !i demolari pe cai nedorite )de ex. depozitare ilegala-.

(.7. CA$R#

EGIS A"I.

2.1.1 ncadrarea n legislaia european


Fn continuare e!te prezentat,+ pe !curt+ li!ta principalelor documente legi!lati&e la ni&el european referitoare la problematica de1eurilor. Directi&a (@@:8%(8 E # Directi&a (@@: referitoare la de1euri. Decizia (@@@80.(8 E )noul atalog European al De1eurilor- # Decizia omi!iei din . mai (@@@ care 2nlocuie1te Decizia B/8.8 E care !tabile1te o li!t, de de1euri conform articolului %+ litera a-+ Directi&a ?08//(8 EE a on!iliului pri&ind de1eurile 1i Decizia B/8B@/8 E a on!iliului care !tabile1te li!ta de de1euri periculoa!e conform articolului %+ paragraf /+ Directi&a B%8:>B8 EE a on!iliului pri&ind de1eurile periculoa!e. Directi&a BB8.%8 E # Directi&a on!iliului din (: aprilie %BBB pri&ind depozitele de on!iliului 1i Parlamentului European din 0 aprilie

de1euri. Decizia (@@.8..8 E # Decizia anexa 99 a Directi&ei %BBB8.%8 E. on!iliului din %B decembrie (@@( care !tabile1te criteriile 1i procedurile pentru acceptarea de1eurilor 2n depozite conform art. %: din

2.1.2. ncadrarea n legislaia din Romnia

<egea nr.(?8(@@? pri&ind aprobarea =rdonan'ei de urgen', a Gu&ernului nr.:%8(@@: pentru modificarea !i completarea =rdonan'ei de urgen', a Gu&ernului nr. ?>8(@@@ pri&ind regimul de1eurilor+ aprobat, prin <egea nr. /(:8(@@%.

Eot,r7rea de Gu&ern nr. >0:8(@@( pri&ind e&iden'a ge!tiunii de1eurilor 1i pentru aprobarea li!tei cuprinz7nd de1eurile inclu!i& de1eurile periculoa!e =rdinul nr. B08(@@0 pri&ind !tabilirea criteriilor de acceptare 1i procedurilor preliminare de acceptare a de1eurilor la depozitare 1i li!ta na'ional, de de1euri acceptate 2n fiecare cla!, de depozit de de1euri.

Eot,r7rea Gu&ernului nr. ./B8(@@0 pri&ind depozitarea de1eurilor5 =rdin nr. ?0?8(@@/ pentru aprobarea Normati&ului te3nic pri&ind depozitarea de1eurilor modificat de =rdin nr. %(.@ din .@ noiembrie (@@0 pri&ind modificarea anexei la =rdinul mini!trului mediului 1i go!pod,ririi apelor nr. ?0?8(@@/ pentru aprobarea Normati&ului te3nic pri&ind depozitarea de1eurilor5

Eot,r7rea Gu&ernului nr. %/?@8(@@/ pri&ind aprobarea "trategiei na'ionale de ge!tionare a de1eurilor 1i a Planului na'ional de ge!tionare a de1eurilor (@@/+ modificat, !i completat, prin E.G. nr. .0>8%%. @/. (@@?5

=$ nr.%.:/8%/BB8(@@: pri&ind aprobarea planurilor regionale de ge!tionare a de1eurilor )$ =f. (.(8@/.@/.(@@?+ iar anexele %4> in nr. (.( bi! din aceea1i data.-5 <egea nr. (%0 8(@@% a admini!tra'iei publice locale+ cu modific,rile 1i complet,rile ulterioare5 <egea nr. %@%8(@@: !er&iciul de !alubrizare a localit,'ilor <egea nr. 0@8%BB% pri&ind autorizarea execut,rii lucr,rilor de con!truc'ii 1i unele m,!uri pentru realizarea locuin'elor+ cu modific,rile !i complet,rile ulterioare5 <egea nr. 0% din > martie (@@: a !er&iciilor comunitare de utilit,'i publice $ini!terului $ediului 1i Dez&olt,rii Durabile a initiat o propunere de Eotarare a

Gu&ernului+ pentru ge!tionarea de1eurilor din con!truc'ii 1i demol,ri. =biecti&ul ace!tei

propuneri il con!tituie reglementarea acti&itatilor de producere !i ge!tionare a de1eurilor din con!truc'ii 1i demol,ri. 9ndeplinindu4!e a!tfel obiecti&ele !trategiei nationale !pecifice ace!tui flux de de!euri. Entitatea responsa!ila cu implementarea proiectului e!te Agentia ;egionala pentru Protectia $ediului "ibiu # ;egiunea ? entru. Dnitatea de $anagement a Proiectului !e &a con!titui din membrii a!ociati ai unitatilor care &or contribui la implementarea proiectului !i &a a&ea in componenta: Agentia ;egionala pentru Protectia $ediului "ibiu+ autoritati publice locale+ =NG #uri !i firme de con!ultanta. Dnitatea de $anagement a Proiectului &a functiona pe baza deciziilor unui con!iliu de admini!trare format din membrii unitatilor mai !u! mentionate+ care &or fi executate de o !tructura admini!trati&a numita de ace!t con!iliu. a !i !tructura unitatea &a a&ea: 4 un compartiment de admini!trare directa a programelor5 4 un compartiment pentru intocmirea documentatilor pentru obtinerea finantarilor5 4 un compartiment financiar5 Dnitatea de $anagement a Proiectului &a a&ea rolul de a aplica proiectul de ge!tiune a de!eurilor in graficul !i termenele !tabilite.

2.2. Descrierea in estiiei!


a) conclu"iile studiului de prefe"abilitate sau ale planului detaliat de investiii pe termen lun& ('n ca(ul 'n care au #ost elaborate 'n prealabil) privind situaia actual, necesitatea )i oportunitatea promovrii investiiei, precum )i scenariul te*nico+economic selectat; Fn prezent+ de1eurile reprezint, una dintre cele mai acute probleme legate de protec'ia mediului. u toate ace!tea+ nu exi!ta date di!ponibile pri&ind cantitatea de de!euri din entru )Alba+ Bra!o&+ $ure! !i con!tructii !i demolari generate in anul (@@? in ;egiunea ? entru. Din datele primite de la / dintre *udetele ;egiunii ? tone+ in !cadere u!oara fata de anul (@@/ )%/:.0?> tone-. "e cunoa!te de a!emenea faptul ca+ in anul (@@:+ cantitatea de de!euri din con!tructii !i demolari generata doar in *udetul "ibiu a fo!t de %/%.:.> tone. "ibiu-+ cantitatea de de!euri din con!tructii !i demolari generata in anul (@@0 e!te de %.%.>/(

$ari cantit,'i de de1euri !unt generate anual 2n ;om7nia. =peratorii economici pot &alorifica de1eurile proprii+ care pot fi tratate+ reciclate !au pot fi diri*ate c,tre o in!tala'ie de tratare )pentru diminuarea gradului de periculozitate- !au c,tre un incinerator )pentru reducerea &olumului-. De1eurile ne&alorificate !unt+ 2n general+ depozitate. Dnele acti&it,'i de ge!tionare a de1eurilor pot prezenta un poten'ial ri!c pentru mediu+ deoarece diferitele metode de ge!tionare implic, emi!ia unor poluan'i 2n mediu. Ge!tionarea neadec&at, a de1eurilor conduce la numeroa!e cazuri de contaminare a !olului 1i apei !ubterane+ amenin'7nd !,n,tatea uman,. Agricultura+ indu!tria 1i alte acti&it,'i !ocial4economice reprezint, !ur!e importante de generare a de1eurilor. Aplicarea unui !i!tem durabil de ge!tionare a de1eurilor trebuie !, implice !c3imb,ri !emnificati&e ale practicilor actuale. 9mplementarea ace!tor !c3imb,ri nece!it, participarea tuturor !egmentelor !ociet,'ii # per!oane fizice+ 2ntreprinderi8firme+ in!titu'ii !ocial economice+ in!titu'ii de cercetare. 9nforma'iile pri&ind generarea de1eurilor 1i practicile actuale de ge!tionare a ace!tora !unt importante 2n identificarea ri!curilor poten'iale pentru mediu 1i !,n,tatea uman,. Ace!ta e!te moti&ul pentru care in&entarierea de1eurilor+ colectarea !i!tematic, de date 1i armonizarea !i!temelor de cla!ificare a de1eurilor reprezint, fundamentul pentru !tati!tica de1eurilor+ 2n contextul cerin'elor de cre1tere a calit,'ii datelor pri&ind generarea 1i ge!tionarea de1eurilor. Nece!itatea in&e!titiei con!ta in faptul ca autoritatile publice locale au re!pon!abilitatea de a !tabili conditii pri&ind modul de ge!tionare a de!eurilor atunci cand autorizeaza acti&itatile de con!tructii !i demolari. "e con!tata faptul ca in ;egiunea ? entru la momentul actual: nu !e realizeaza colectarea !eparata la !ur!a a de!eurilor5 nu !unt dotari pentru colectarea !eperata !i tratarea ace!tor de!euri5 nu au fo!t identificate filiere de &alorificare a&anta*oa!a a fractiilor rezultate5 nu !4au organizat campanii de informare !i con!tientizare a publicului. De1eurile din con!truc'ii 1i demol,ri !unt generate in urm,toarele !ectoare: acti&it,'i de con!truc'ii 1i demol,ri+ acti&it,'i de con!truc'ii 1i demol,ri neautorizate+ acti&it,'i de reno&,ri ca!nice de!f,1urate pe cont propriu+ acti&it,'ile de reabilitare+ con!olidare+ acti&it,'i de dragare 1i decolmatare+ deza!tre naturale ce au condu! la generarea unor a!tfel de de1euri. antit,'ile

de de1euri din con!truc'ii 1i demol,ri rezultate din ace!te acti&it,'i nu !unt monitorizate corect 1i !unt greu de cuantificat la ni&el regional.
%igura 7+ Fluxurile de de1euri din con!tructii !i demolari

Generare
Activitatea de construcii i demolri

Gestionare Eliminare n depozite de deeuri

Construcii i demolri neautorizate

Recuperare n instalaii autorizate

Activiti de renovare domestic efectuate pe cont propriu


Alte activiti (Construcii Alte activiti (Construcii drumuri+ asfaltare+ scarificare stradal, Activiti de reabilitare+ consolidare Activiti de dra-are+ decolmatare

DE E!R" D"# C$#%&R!C'"" " DE($)*R"

Recuperare n locurile de producie

Predare servicii publice

Abandon

Datorit, pre&iziunii de cre1tere a cantit,'ii de de1euri din con!truc'ii 1i demol,ri+ trebuie luate 2n con!iderare toate m,!urile di!ponibile 2n &ederea realiz,rii recicl,rii 1i recuper,rii ace!tora. E!te de preferat ca+ la locurile de generare+ !, !e realizeze o !ortare a de1eurilor din con!truc'ii 1i demol,ri+ de c,tre de'in,torul ace!tor de1euri !au de operatori autoriza'i. "i!temul de colectare a ace!tor tipuri de de1euri poate fi abordat diferit de c,tre per!oanele fizice !au agen'ii economici. 9ntroducerea unui !i!tem de colectare a de1eurilor din con!truc'ii 1i demol,ri trebuie preg,tit, prin organizarea de inform,ri ale publicului+ taxe 1i amenzi. A!tfel+ ca un 2nceput+ 2n contractele pe care le 2nc3eie con!iliile *ude'ene 1i con!iliile locale cu agen'ii economici ce !e ocup, de repararea+ con!truc'ia+ reabilitarea infra!tructurii de tran!port+ !e &a !pecifica clar modul de ge!tionare a de1eurilor+ 2ncura*7ndu4!e pe c7t po!ibil reciclarea 1i recuperarea. = anumit, cantitate de de1euri !ortate din con!truc'ii 1i demol,ri !au materiale exca&ate pot fi folo!ite ca materiale de !eparare a !traturilor de de1euri 2n depozitele de de1euri !au pe drumurile de acce! de pe teritoriul depozitelor.

7te&a din m,!urile care ar trebui luate pentru a cre1te gradul de reciclare 1i recuperare a de1eurilor din con!truc'ii 1i demol,ri+ &izeaz,: . . . . . . reutilizarea !olurilor necontaminate f,r, alte tratamente+ 2n diferite acti&it,'i de con!truc'ii5 !tocarea !trict !eparat, a !olurilor contaminate 1i a celor necontaminate5 !epararea !trict, a de1eurilor din con!truc'ii fa', de cele din demol,ri5 proce!area de1eurilor din con!truc'ii 2n !ta'ii de !ortare )pentru recuperarea calitati&, a diferitelor materiale reciclabile-5 proce!area de1eurilor din demol,ri prin te3nologii de zdrobire+ cla!ificare 1i8!au !ortare 2n func'ie de den!itate 2n !ta'ii mobile+ !emi4mobile !au !ta'ionare5 utilizarea frac'iei fine )>4/@ mm- rezultate+ pentru diferite acti&it,'i de con!truc'ie+ 2n !pecial pentru con!truc'ia de !tr,zi. ompozi'ia de1eurilor din con!truc'ii 1i demol,ri e!te foarte &ariabil, at7t datorit, originii diferite a de1eurilor+ c7t 1i altor factori precum tipurile 1i te3nicile de con!truc'ie locale+ clima+ acti&itatea economic, 1i dez&oltarea te3nologic, a zonei+ precum 1i materiile prime 1i materialele de con!truc'ie di!ponibile pe plan local !i regional. Fn !cop pur informati&+ 2n tabel !unt prezentate compozi'iile procentuale medii ale de1eurilor din demol,ri 2n 9talia. "a!el+ compozi'ia procentual, medie a de1eurilor din demol,ri 2n 9talia.
Categorie de deeu Beton "eton non armat "eton armat ,r,mizi )'igl,+ c,r,mid,A!falturi Exca&,ri E7rtie 1i carton $etal Di&er!e ? pondere din total .@.@ 1,., 2,., 0@.@ 0.@ :.@4%@.@ @.:4/.@ ..@ %.@4%./

De!eurile pro&enite din con!tructii !i demolari !unt alcatuite din materiale diferite+ multe din ele putand fi reciclate intr4un fel !au altul+ cum ar fi !ol exca&at+ caramizi+ beton !i placari # ?.G5 lemn 4%(G !ticla+ pla!tic !i izolatori # 0G5 metale # 0G5 altele in ame!tec # 0G

"copul proiectului e!te de a reduce cantitatea 1i gradul de periculozitate a de1eurilor rezultate din acti&it,'ile de con!truc'ii 1i demol,ri+ de cre!tere a gradulului de &alorificare !i reciclare a ace!tora. <a e&aluarea in&e!tiiei+ !4au a&ut in &edere !olutii moderne !i eficiente adaptate nece!itatilor din teren+ la preturile practicate pe piata din domeniu+ in &ederea realizarii unor facilitati durabile care &or a!igura ge!tionarea de!eurilor din con!tructii !i demolari+ in conformitate cu cerintele legi!latiei in &igoare !i a&and in &edere protectia meiului incon*rator. <a capitolul De&izul General au fo!t pre&azute !umele nece!are efectuarii

!tudiilor 3idrogeologice+ topografice !i geote3nice nece!are in &ederea &alidarii !olutiilor te3nice pre&azute in prezentul !tudiu !au adaptarii ace!tora+ in faza de elaborare a Proiectului Te3nic.

Situatia actuala pri ind gestionarea deseurilor din constructii si demolari in Regiunea # $entru!
antitatea de de!euri pro&enite din con!tructii !i demolari generata in ;omania e!te 2n prezent relati& !cazuta+ dar !e prognozeaza o cre!tere+ determinata de dez&oltarea economica a tarii. Nu exi!ta inca un !i!tem adec&at de &alorificare a de!eurilor din con!tructii !i demolari+ ci doar o reutilizare interna in go!podaria proprie !au o comercializare pe o piata nedeclarata. "trategiile regionale de ge!tiune a de!eurilor trebuie !a prezinte !olutii care !a &izeze !i acea!ta categorie de de!euri+ a&and in &edere ca ace!tea de&in o problema. Definitie: de!eurile rezultate in urma reabilitarii infra!tructurii exi!tente+ in urma demolarii !i con!truirii de cladiri noi+ re!pecti& in urma recon!truirii !i extinderii retelei de tran!port reprezinta de!eurile din con!tructii !i demolari. Acti&it,'ile din con!truc'ii 1i demol,ri !unt o !ur!, important, de de1euri+ 2n unele ',ri cantitatea generat, fiind aproape egal, cu cea de de1euri municipale !olide )Fran'a+ Germania etc.-. $onitorizarea cantit,'ii generate 1i ge!tionate de de1euri din con!truc'ii 1i demol,ri e!te un proce! dificil+ a&7nd 2n &edere exi!ten'a de mici antreprenori care efectueaz, ace!te opera'ii. $ai mult+ la ora actual, 2n ;om7nia nu exi!t, un depozit pentru de1euri din con!truc'ii 1i demol,ri+ eliminarea ace!tor de1euri realiz7ndu4!e+ de cele mai multe ori+ pe

ampla!amentul depozitelor pentru de1euri municipale !olide !au !unt depozitate necontrolat in locuri &irane. Generarea de1eurilor din con!truc'ii 1i demol,ri e!te un proce! delimitat 2n timp. antit,'ile generate depind !trict de m,rimea con!truc'iei demolate+ iar 2n cazul 1antierelor de con!truc'ii depind de di!ciplina te3nologic, )con!truirea cu generarea unor cantit,'i redu!e de de1euri-. Generarea ace!tora e!te un proce! cu caracter di!continuu. 9n prezent doar o mica parte din de!eurile pro&enite din con!tructii !i demol,ri e!te raportat,. ele mai mari cantitati+ con!tand de regula in re!turi de betoane+ caramida !au mixte )caramida cu mortar- pro&in in!a din zona !ocietatilor de con!tructii+ care in!a de regula nu le declara+ intrucat fie le conca!eaza !i le reutilizeaza la amena*rea drumurilor de acce! in !antier !au pentru umplerea gropilor de pe drumurile comunale+ fapt mai mult !au mai putin legal+ fie le depoziteaza de cele mai multe ori in locuri neautorizate+ dar acceptate de autoritatile admini!trati&e locale. Fn prezent+ de1eurile reprezint, una dintre cele mai acute probleme legate de protec'ia mediului. u toate ace!tea+ nu exi!ta date di!ponibile pri&ind cantitatea de de!euri din con!tructii !i demolari generate in anul (@@? in ;egiunea ? entru. "e cunoa!te faptul ca+ in anul (@@:+ cantitatea de de!euri din con!tructii !i demolari generata doar in *udetul "ibiu a fo!t de %/%.:.> tone+ *u!tificata de cre!terea economic, a t,rii. 9n tabelul de mai *o! !unt prezentate categoriile de de1euri din con!truc'ii 1i demolari nepericuloa!e !i periculoa!e catalogate conform Eot,r7rii de Gu&ern nr. >0:8(@@( pri&ind e&iden'a ge!tiunii de1eurilor 1i pentru aprobarea li!tei cuprinz7nd de1eurile inclu!i& de1eurile periculoa!e:
"a!elul+ De1euri din con!truc'ii 1i demol,ri

$%D $&D %? %?@% %?@%@% %?@%@( %?@%@. %?@%@:H

D&S$R'&R& $E@E#RI $I, C6,S"R#CAII @I $EM6 BRI CI,C #SI. PBMD,"# SI"#RI C6,"AMI,A"EF -./%0T, -121/.3., 4.56% )i /AT%2.A6% -%2A/.-% iment ,r,mizi Cigle 1i ceramic, ame!tecuri !au frac'ii !eparate de beton+ c,r,mizi+ 'igle !au materiale ceramice cu con'inut de !ub!tan'e periculoa!e EECA.A" $I,

$%D $&D %?@%@? %?@( %?@(@% %?@(@( %?@(@. %?@(@/H %?@. %?@.@%H %?@.@( %?@.@.H %?@/ %?@/@% %?@/@( %?@/@. %?@/@/ %?@/@0 %?@/@: %?@/@? %?@/@BH %?@/%@H %?@/%% %?@0 %?@0@.H %?@0@/ %?@0@0H %?@0@: %?@0@?H %?@0@> %?@: %?@:@%H %?@:@.H %?@:@/ %?@:@0H %?@> %?@>@%H %?@>@( %?@B %?@B@%H

D&S$R'&R& ame!tecuri de beton+ c,r,mizi+ 'igle !i materiale ceramice+ altele dec7t cele !pecificate la %? @% @: 6%/0, 7T.-61 )i 86A7T.<emn "ticl, Pla!tic "ticl,+ pla!tic 1i lemn cu con'inut de !au contaminate cu !ub!tan'e periculoa!e A79A6T:2., 5:D2;A0% D% <:.61 =. 82;D:7% -: -;04.0:T D% 5:D2;A0% a!falturi cu con'inut de gudron de 3uil, a!falturi+ altele dec7t cele !pecificate la %? @. @% gudron de 3uil, 1i produ!e cu con'inut de gudroane /%TA6% (.0-6:7.> A6.A?%6% 6;2) cupru+ bronz+ alam, Aluminiu Plumb 6inc Fier 1i o'el "taniu Ame!tecuri metalice De1euri metalice contaminate cu !ub!tan'e periculoa!e cabluri cu con'inut de ulei+ gudron !au alte !ub!tan'e periculoa!e cabluri+ altele dec7t cele !pecificate la %? @/ %@ 81/@0T (.0-6:7.> 81/@0T %A-A>AT D.0 7.T:2.6% -;0TA/.0AT%), 8.%T2% =. 01/;6:2. D% D2A5A2% P,m7nt 1i pietre cu con'inut de !ub!tan'e periculoa!e P,m7nt 1i pietre+ altele dec7t cele !pecificate la %?@0@. N,moluri de dragare cu con'inut de !ub!tan'e periculoa!e N,moluri de dragare altele dec7t cele !pecificate la %?@0@0 re!turi de bala!t cu con'inut de !ub!tan'e periculoa!e re!turi de bala!t+ altele dec7t cele !pecificate la %?@0@? /AT%2.A6% .3;6A0T% $ateriale izolante cu con'inut de azbe!t Alte materiale izolante cu con'inut de o con!titui'i din !ub!tan'e periculoa!e $ateriale izolante di&er!e de cele men'ionate la %?@:@% 1i %?@:@. $ateriale de con!truc'ii cu con'inut de azbe!t /AT%2.A6% DA -;07T2:-4.% 8% "A31 D% 5<.87 $ateriale da con!truc'ii pe baz, de g3ip! contaminate cu !ub!tan'e periculoa!e $ateriale da con!truc'ii pe baz, de g3ip!+ altele dec7t cele men'ionate la %?@>@% A6T% D%=%:2. D.0 A-T.>.TAT%A D% -;07T2:-4.. =. D%/;612. De1euri din acti&itatea de con!truc'ii 1i demol,ri cu con'inut de mercur

$%D $&D %?@B@(H

D&S$R'&R& De1euri din acti&itatea de con!truc'ii 1i demol,ri cu con'inut de P B )de ex: cleiuri cu con'inut de P B+ du1umele pe baz, de r,1ini cu con'inut de P B+ elemente cu cleiuri de glazur, cu P B+ conden!atori cu con'inut de P B-

%?@B@.H %?@B@/

Alte de1euri din acti&itatea de con!truc'ii 1i demol,ri )inclu!i& ame!tecuri de de1euri- cu con'inut de !ub!tan'e periculoa!e De1euri din acti&itatea de con!truc'ii 1i demol,ri+ altele dec7t cele men'ionate la %?@B@%+ %?@B@( 1i %?@B@.

antitatea de de1euri din con!truc'ii 1i demol,ri generate 2n *udeul "ibiu 2n anul (@@? e!te de aproximati& .@@.@@@ tone5 cu o rata a indicelul de generare de >@ Ig8locuitor pe an+ comparati& cu media european, de />@ Ig8locuitor pe an. Diferen'a mare de cantitate poate fi datorat, unei !labe acti&it,'i de con!truc'ii 1i reno&,ri din anii trecu'i 1i+ par'ial+ unei !ube!tim,ri+ ge!tiunea de1eurilor din con!truc'ii 1i demol,ri nefiind 2nc, reglementat, 2n ;om7nia. 9n ultima perioada !e con!tata o cre!tere a cantitatilor de de1euri din con!truc'ii 1i demol,ri datorit, dez&oltarii acti&it,'ilor de con!truc'ii+ reno&,ri 1i demol,ri+ in !pecial prin dezafectarea unor &ec3i incinte indu!triale din interiorul ora!elor cu intentia con&er!iei in centre comerciale !i con!truirea unor cartiere rezidentiale noi.

Deeuri periculoase din constructii si demolari


ompozi'ia exact, a de1eurilor din demol,ri e!te e!en'ial, pentru o proiectare corect, a diferitelor faze de tratare. E!te important de !ubliniat c, prezen'a unor impurit,'i con'inute 2n material+ la intrarea 2n in!tala'iile de recuperare )gip!+ a!falt+ lemn+ cauciuc+ pla!tic+ etc.-+ limiteaz, po!ibilit,'ile de reutilizare a materialelor dup, tratare 1i8!au condi'ioneaz, alegerea te3nologiei de reciclare care trebuie adoptat,. $ai mult+ pot fi prezente 1i unele !ub!tan'e periculoa!e+ precum azbe!t+ crom+ cadmiu+ zinc+ plumb+ mercur 1i P B+ con'inute 2n unele materiale de con!truc'ii !au generate de reabilitarea !iturilor contaminate+ dar ace!te materiale !e g,!e!c 2n procente de!tul de redu!e. Fn $area Britanie+ !pre exemplu+ !4a e!timat c, doar circa %G din de1eurile din con!truc'ii 1i demol,ri !unt de1euri periculoa!e J"Kmond! Tra&er! $organ8A;GD"+ %BB0L. Fndep,rtarea materialelor periculoa!e e!te fundamental, pentru a ob'ine din proce!ul de demol,ri materiale necontaminate care pot fi apoi reciclate u1or. Dnele !ub!tan'e eliberate 2n timpul demol,rii pot contamina nu doar celelalte de1euri din con!truc'ii 1i demol,ri+ ci !e pot r,!p7ndi 2n aer !au p,trunde 2n !ol+ expun7nd la ri!curi muncitorii care lucreaz, la demol,ri.

Fntr4un proce! de demolare corect+ materialele poten'ial periculoa!e trebuie !, fie 2ndep,rtate primele+ din dou, moti&e: dac, materialele !unt recuno!cute 1i pot fi 2ndep,rtate manual+ ri!curile pentru muncitori &or fi mai mici5 2ndep,rtarea materialelor cu con'inut de !ub!tan'e periculoa!e permite ob'inerea de de1euri din con!truc'ii 1i demol,ri necontaminate cu !ub!tan'e noci&e+ deci reciclabile mai u1or 1i care pot fi con!iderate de1euri nepericuloa!e+ cu a&anta*ele legi!lati&e de rigoare. Fn tabel !e prezint, o analiz, a principalelor componente periculoa!e care !e pot g,!i 2n de1eurile din con!truc'ii 1i demol,ri. "a!el+ Elemente poten'ial periculoa!e 2n de1eurile din con!truc'ii 1i demol,ri
$omponente (rodus)materiale Azbe!t Ce&i Vop!ele Aditi&i ciment (roprieti 4 . . Plumb+ crom+ 9nflamabil+ . . . . Produ!e de impermeabilizare "ol&en'i+ bitum 9nflamabil+ toxic . . . . Adezi&i "ol&en'i+ bitum 9nflamabil+ Toxic+ 9ritant . . . . . <ipici8cleiuri "ol&en'i 9nflamabil+ Toxic . . . . <emn tratat Fibre re!pirabile Toxic+ Ecotoxic+ Fibre minerale Fibre re!pirabile 9nflamabil 9ritant pentru piele 1i . . . 4 &anadiu+ !ol&en'i toxic "ol&en'i 3idrocarburi 9nflamabil *ratare )&liminare eliminare 2n condi'ii controlate reciclare eliminare 2n condi'ii controlate returnare la furnizor eliminare 2n condi'ii controlate returnare la furnizor reciclare eliminare 2n condi'ii controlate returnare la furnizor reciclare eliminare 2n condi'ii controlate tratare 2nainte de eliminare returnare la furnizor reciclare eliminare 2n condi'ii controlate tratare 2nainte de eliminare a !e c,uta produ!e alternati&e mai pu'in periculoa!e returnare la furnizor reciclare eliminare 2n condi'ii controlate tratare 2nainte de eliminare reciclare incinerare cu recuperare de energie eliminare 2n condi'ii controlate potenial periculoase periculoase Fibre Toxic+ Plumb cancerigen Toxic

;,1ini8materiale umplere

an3idride de

pl,m7ni Toxic+ 9ritant

. . . . . . . .

returnare la furnizor reciclare eliminare 2n condi'ii controlate reciclare dac, !unt tratate eliminare 2n condi'ii controlate returnare la furnizor reciclare eliminare 2n condi'ii controlate

Podele din conglomerate Gudroane+ a!falt+ 9nflamabil+ bituminoa!e Pl,ci din rigip! !ol&en'i Toxic Po!ibil, !ur!, de 9nflamabil+ 3idrogen !ulfuro! Toxic

Dintre componentele periculoa!e enumerate mai !u!+ cele care au un impact ridicat a!upra mediului 1i a!upra !,n,t,'ii+ 1i !unt prezente 2n cantit,'i mai rele&ante 2n cl,dirile care !unt demolate+ !unt azbe!tul 1i plumbul. +"best aracteri!ticile azbe!tului au du! la utilizarea !a &a!t, 2n con!truc'ii. Dtilizarea cea mai mare a fo!t+ 2n mod !igur+ 2n ame!tec cu ciment 1i8!au bitum )fibrociment+ nume comercial Eternit-+ cu care !e puteau realiza multe produ!e+ printre care: o pl,ci plane !au ondulate5 o tuburi5 o 'igle5 o 3ornuri5 o rezer&oare8boilere5 o tencuial,5 o materiale de impermeabilizare. Periculozitatea materialelor cu con'inut de azbe!t depinde de e&entualitatea di!per!,rii 2n aer a fibrelor care pot fi in3alate. Azbe!tul reprezint, un pericol pentru !,n,tate datorit, fibrelor din care e!te format 1i care pot fi in3alate. Expunerea la fibrele de azbe!t e!te a!ociat, unor boli ale aparatului re!pirator )azbe!toz,+ carcinom pulmonar- 1i a membranelor+ 2n principal pleura. Ace!te boli !e manife!t, la mul'i ani dup, expunere: de la %@ 4 %0 pentru azbe!toz, 1i c3iar (@ 4 /@ pentru carcinom pulmonar. De1eurile cu con'inut de azbe!t trebuie !, fie tratate !eparat 1i eliminate 2n depozite controlate.

(lumb a toate metalele+ 1i plumbul e!te un bun conductor termic 1i electric+ dur 1i cu rezi!ten', mecanic,. Fn plu!+ poate fi lucrat u1or5 e!te maleabil 1i ductil+ de aceea e!te folo!it pentru c,ptu1ire 1i pentru realizarea de elemente cu form, complex,. Plumbul atac, toate !i!temele din corpul uman. Fn concentra'ii mari poate cauza con&ul!ii+ com, 1i c3iar moartea. Fn concentra'ii redu!e poate a&ea efecte a!upra creierului+ !i!temului ner&o! central+ celulelor !anguine 1i rinic3ilor. Fn !ectorul con!truc'iilor+ utilizarea Plumbului !4a redu! 2n timp 1i+ dup, emiterea Directi&ei :@08>(8 EE+ utilizarea !a e!te 1i mai limitat,. Fn!,+ dat, fiind utilizarea !a 2ndelungat,+ e!te oportun, prezentarea c7tor&a dintre cele mai comune utiliz,ri 2n con!truc'ii+ datorit, faptului c, !e pot 2nt7lni 2n faza de demolare: o pl,ci+ foi+ balamale utilizate ca elemente pentru acoperire5 o conducte pentru in!tala'ii igienico # !anitare5 o elemente de completare pentru man!arde+ lucarne+ 3ornuri5 o izolant acu!tic 2n ziduri 1i ta&ane. 'mpactul asupra mediului 9mpactul de mediu+ at7t ale acti&it,'ilor de con!truc'ii 1i demol,ri c7t 1i ale trat,rii de1eurilor generate de ace!te acti&it,'i e!te determinat de: 6gomot care poate fi redu! prin bariere fonoab!orbante5 Pulberi care pot fi redu!e prin udarea materialului Din ace!te moti&e+ in!tala'ia de tratare a de1eurilor MD ar trebui !, fie localizat, 2ntr4 o zon, !uficient de 2ndep,rtat, de centrele locuite 1i de!er&it, de o re'ea !tradal, eficient, 1i acce!ibil, mi*loacelor care tran!port, ace!te materiale )2n general mi*loace de dimen!iuni mode!te-. Gestiunea deeurilor Fn ultimii ani+ aten'ia cre!cut, acordat, a!pectelor de mediu a f,cut din ce 2n ce mai dificil, extrac'ia materialelor inerte din mine naturale 1i+ 2n acela1i timp+ din ce 2n ce mai re!tricti&, reglementarea pri&ind ge!tiunea depozitelor. Din ace!t moti&+ materialele reciclate din acti&it,'ile de con!truc'ii 1i demol,ri au de&enit cu rapiditate un material de mare intere! pentru con!truc'iile ci&ile. Ace!t lucru !e datoreaz, 2n !pecial faptului c, 2n anii trecu'i !4a 2ncura*at tot mai mult utilizarea re!ur!elor naturale+ crez7nd c, putem di!pune de rezer&e nelimitate de materii prime+ f,r, a 'ine cont c, eliminarea de1eurilor generate din acti&it,'ile

Ace!te acti&it,'i cauzeaz, cre1terea traficului indu! 2n zona limitrof, in!tala'iei.

de con!truc'ii 1i demol,ri poate fi o ade&,rat, problem,. E!te e&ident c, a!t,zi ace!t comportament nu mai e!te !u!tenabil+ deoarece: ererea de materiale de con!truc'ii a produ! un impact puternic a!upra teritoriului datorit, acti&it,'ilor extracti&e care !unt planificate 1i reglementate cu mari dificult,'i5 $area cantitate de de1euri produ!e de !ectorul de con!truc'ii a generat o cerere de in!tala'ii de eliminare a ace!tora greu de !ati!f,cut 1i+ 2n plu!+ a du! la abandonarea frec&ent, a de1eurilor din con!truc'ii 1i demol,ri 2n afara depozitelor Dtilizarea depozitului de de1euri trebuie !, fie con!iderat, ultima !olu'ie+ acord7nd prioritate tuturor celorlalte po!ibile ac'iuni de recuperare 1i &alorificare a re!ur!elor di!ponibile din ge!tiunea de1eurilor. "4a a*un! la concluzia c, eliminarea 2n depozitele de de1euri la ni&elele actuale e!te o op'iune pu'in !u!tenabil, pentru &iitor+ 1i+ din ace!t moti&+ !e 2ncearc, limitarea ace!tui mod de eliminare prin adoptarea unor in!trumente politice 1i economice adec&ate. Dez&oltarea 1i aprofundarea tra!eului de reciclare a de1eurilor din con!truc'ii 1i demol,ri e!te+ deci+ un a!pect extrem de important. Din punct de &edere ecologic+ reutilizarea de1eurilor din con!truc'ii de cl,diri 1i !tr,zi reduce !pa'iul de!tinat depozitelor de de1euri autorizate 1i permite 1i o economie a materialelor naturale din mine+ 2n timp ce+ din punct de &edere economic+ utilizarea materialelor reciclate 2n locul re!ur!elor naturale+ care ating co!turi extrem de mari+ de&ine+ de la un an la altul+ o !olu'ie din ce 2n ce mai a&anta*oa!,. Principalele modalit,'i de ge!tionare a de1eurilor rezultate de la demol,ri

Moloz de la demolari

Reziduuri

Statii de tratare/sortare

Materiale de constructii reciclate

Eliminare alori!icare "n constructii civile; "n constructii de drumuri; altele

Reutilizarea: Direct la locul de producere (de exemplu la renovari sau reabilitari); La constructia depozitelor; Depozitare in subteran; Altele

A1a cum !e ob!er&, din figura de mai !u!+ de1eurile din con!truc'ia 1i demolarea cl,dirilor au dou, de!tina'ii po!ibile: eliminarea 2n depozite de de1euri pentru de1euri inerte5 recuperarea de materiale pentru a produce materiale utilizabile pentru

umplere8con!truire !tr,zi+ acoperire depozite de de1euri+ etc.

S%,-.'' *&/0'$& 1' *&/0%,%2'' 'D&0*'3'$+*& (&0*R- R&D-$&R&+ 1' *R+*+R&+ D&1&-R',%R D'0 $%0S*R-$.'' ' D&4%,+R'

1.

Demolarea selecti
DEP$/"& DE DE E!R"

R E C ! P E R A R E
DE E!R" A(E%&ECA&E

&RAD"'"$#A)*

&RA&ARE

DE($)ARE
C$(P$#E#&E RE!&")"/A0")E (ui+ ferestre+ radiatoare12,

)E(# 4"ER %E)EC&"3* %&"C)* (E&A)E P)A%&"C DE E!R" DE P"A&R*

=B". Demolarea tradi'ional, implic, !electarea de1eurilor ame!tecate la depozit+ ceea ce pre!upune opera'ii !uplimentare !i degradarea unor componente rezultate din demolare. Dn a!pect fundamental e!te po!ibilitatea de a controla compozi'ia real, a de1eurilor 2n locul de generare+ a!tfel 2nc7t !, !e poat, trimite la in!tala'ia de tratare un material efecti& inert 1i f,r, !ub!tan'e care !, 2ngreuneze proce!ul de recuperare. Fn &ederea recicl,rii+ materialele din demol,ri !unt cu at7t mai &aloroa!e cu c7t !unt !eparate: o demolare mai !electi&, implic, ob'inerea unui produ! !ecundar de &aloare mai ridicat,. Deci+ e!te nece!ar, planificarea diferitelor faze de demolare: o recuperarea ec3ipamentelor 1i in!tala'iilor nece!are5

o 2ndep,rtarea tuturor p,r'ilor care !e pot demonta5 o 2n !f7r1it+ demolarea !tructurii. Fn timp ce primele dou, faze !unt manuale+ ultima faz,+ demolarea+ e!te mecanic, 1i nece!it, utilizarea unor ec3ipamente !pecifice Demolarea !electi&, implic,+ 2n!,+ co!turi !uplimentare comparati& cu te3nologiile de demolare tradi'ionale+ e!timate la circa %@G 4 (@G. Te3nologiile de reciclare pot fi definite 1i e&aluate 2n termeni te3nici 1i economici+ 'in7nd cont 2ntotdeauna de oportunit,'ile de reutilizare prezente pe pia',. Pentru a r,!punde ace!tor nece!it,'i+ !4au dez&oltat metodologii pentru !tabilirea te3nologiilor optime de reciclare. Pentru unele materiale+ precum !ticla 1i metalele+ exi!t, de*a te3nologii de reciclare5 2n ace!t caz+ reciclarea con!t, 2ntr4o !impl, pre4tratare. Pentru alte materiale )pla!tic 1i materiale compozite-+ 2n !c3imb+ te3nologiile de reciclare pot &aria 2n func'ie de compozi'ia !pecific, a materialului. Fn !f7r1it+ pentru materialele periculoa!e+ precum azbe!tul+ !unt nece!are trat,ri !pecifice. ele mai bune experien'e de demolare !electi&, realizate cu !ucce! 2n lume !ugereaz, metoda cea mai eficace de urmat+ 1i anume !epararea 1i apoi !tocarea materialelor+ realiz7nd demolarea 2n patru faze !ucce!i&e: materiale )i componente periculoase: pentru a e&ita poluarea 1i pentru a prote*a muncitorii de pe 1antier de ri!cul de a manipula 2n mod impropriu !ub!tan'e noci&e+ 2nainte de toate+ trebuie !, !e &erifice dac, 2n cl,dire !unt prezente materiale 1i componente periculoa!e )ex: materiale cu con'inut de azbe!t+ 2ntrerup,toare cu con'inut de P B etc.-. =dat, identificate 1i localizate ace!te materiale+ &or fi 2ndep,rtate 1i eliminate conform modalit,'ilor pre&,zute de normele !pecifice. componente reutili(abile: dup, recuperarea e&entualelor materiale periculoa!e+ !e &or demonta toate elementele care pot fi reutilizate. Fn multe cazuri+ c,r,mizi+ 'igle+ grinzi+ elemente feroa!e 1i parapete+ 2ncuietori etc.+ dac, !unt demontate cu gri*, 1i f,r, a fi deteriorate+ pot fi reutilizate ca atare !au+ dup, opera'iuni de tratare !impl, )cur,'ire+ &erificarea func'ion,rii+ reparare+ &op!ire- pentru a le adapta noii utiliz,ri. Fn acea!t, grup, trebuie inclu!e !i materialele lemnoa!e reutilizabile tocuri de u1i 1i fere!tre+ u1i 1i fere!tre. materiale reciclabile: odat, 2ndep,rtate materialele periculoa!e 1i componentele reutilizabile+ !e poate continua lucrul demol7nd p,r'ile din cl,dire formate din materiale !au materiale reciclabile. ;eciclabile 2n!eamn, c, ace!te materiale+ tratate 2n

mod adec&at+ pot fi utilizate pentru a produce materiale noi+ cu func'ii 1i utiliz,ri c3iar diferite de cele originale. "pre ex. fragmente 1i moloz de c,r,mizi 1i beton+ c3iar 1i ame!tecate+ care 2n urma conca!,rii+ ame!tec,rii+ !it,rii !au altor tratamente con!tituie materiale bune pentru realizarea funda'iilor+ umplere+ completare+ integrare. "au reziduuri de lemn care m,run'ite+ u!cate 1i lipite 2n in!tala'ii indu!triale adec&ate !e pot tran!forma 2n panouri de rumegu1. de)euri nereciclabile: tot ceea ce r,m7ne dup, !electare e!te un an!amblu de materiale care din punct de &edere te3nic !au economic )!au datorit, prezen'ei e&entuale de elemente !tr,ine !au eterogene- nu !e mai poate &alorifica. Ace!te materiale &or fi trimi!e la eliminare. Demolarea traditional a alternati&, pentru !epararea la !ur!a+ tratarea de1eurilor colectate ame!tecat !e poate face 2n in!tala'ii !pecial con!truite+ a!tfel 2nc7t de1eurile colectate ame!tecat !unt tratate+ ob'in7ndu4!e cel pu'in trei categorii de materiale: materiale inerte pietroa!e cu caracteri!tici granulometrice pre!tabilite+ prin utilizarea !i!temelor de conca!are+ 2ndep,rtarea materialelor metalice 1i !itare de*a te!tate5 materiale metalice !eparate de d,r7m,turi prin utilizarea unor !eparatori magnetici5 frac'iunea u1oar, format, 2n !pecial din materiale cu o putere calorific, ridicat, )37rtie+ lemn+ pla!tic- ob'inut, prin utilizarea unor tipuri diferite de !i!teme )!e trece de la !epararea manual, la !i!teme de a!pirare 1i &entilare+ pentru a !e a*unge apoi la !i!teme ingenioa!e de !eparare prin flotare-.

Instalaii de reciclare a deeurilor inerte


Tratarea de!eurilor care pro&in din acti&itatea de con!truc'ii !i demolari !e poate face prin dou, tipuri de in!tala'ii: instalaii -iGe i instalaii mo!ile de concasare. Instalaiile -iGe de tratare 1i reciclare+ proiectate la un ni&el te3nologic ridicat+ garanteaz, ob'inerea unui material inert omogen 1i controlat din punct de &edere granulometric+ f,r, componente non inerte+ ceea ce cre1te &aloarea ace!tor materiale. Ace!t tip de in!tala'ie are+ de obicei+ !olu'ii !tandard pentru fazele de conca!are+ !itare 1i 2ndep,rtare a metalelor+ 2n timp ce faza de !electare a frac'iunii u1oare e!te deo!ebit de di&er!ificat, 2n func'ie de ni&elul de reciclare dorit. Instalaiile mo!ile+ !unt in!talatii !imilare celor tradi'ionale de conca!are a materialelor inerte din mine 1i con&enabile din punct de &edere economic 2n 1antiere mari de

demol,ri !i care permit doar !impla reducere &olumetric, a fiec,rui element introdu! 2n in!tala'ie. Ace!t tip de in!tala'ii are ca a&anta* important po!ibilitatea de reducere a e&entualelor co!turi de tran!port 2n cazul reutiliz,rii in loco a materialului care e!te conca!at+ dar trebuie !, !e &erifice compozi'ia de1eurilor prezente+ 2n &ederea reintegr,rii lor 2n ciclurile de produc'ie. Ec3ipamentele te3nologice ale unei in!tala'ii eficiente 1i care !, re!pecte pre&ederile legi!lati&e trebuie !, a!igure di&izarea materialului tratat 2n trei fluxuri fundamentale: materialul pietro! care poate fi reutilizat+ frac'iunea u1oar, )37rtie+ pla!tic+ lemn+ impurit,'i+ etc.- 1i frac'iunea metalic,. Valoarea economic, a materialului reciclat cre1te odat, cu calitatea produ!ului+ de aceea trebuie g,!it un compromi! 2ntre eficien'a elimin,rii impurit,'ilor 1i co!tul )in&e!ti'ia 1i ge!tiunea- in!tala'iei. Pe pia', exi!t, in!tala'ii fixe 1i mobile care pot !ati!face exigen'e di&er!e. 9n!tala'iile fixe+ at7t datorit, faptului c, !unt proiectate 1i realizate pentru anumite !ituri !pecifice 1i pentru o anumit, cantitate 1i calitate a de1eurilor din demol,ri+ c7t 1i datorit, po!ibilit,'ii de a utiliza te3nologii mai complete+ pot furniza un produ! de calitate mai bun,. 9n!tala'iile mobile+ de1i 2n general !unt realizate 2n !erie 1i+ deci+ f,r, a 'ine cont de exigen'e !au caracteri!tici !pecifice+ pot trata 1i cantit,'i mici pe locul de produc'ie+ economi!indu4!e a!tfel co!turile de tran!port al molozului+ c3iar dac,+ din punct de &edere calitati&+ dac, materialul tratat nu e!te foarte omogen+ nu !e poate face o bun, !electare+ ci doar o reducere granulometric,. Fn continuare &or fi prezentate in!tala'iile cu ec3ipamente te3nologice a&an!ate )fixe-+ deoarece !e con!ider, c, !unt !ingurele care pot garanta performan'a materialelor reciclate. Fn fig. % 1i 2n fig. ( !unt prezentate c7te&a !c3eme de proce! propu!e 1i realizate 2n diferite ,ri. "unt te3nologii pe u!cat+ adic, nu pre&,d utilizarea unor cicluri de !p,lare a materialelor reciclate. Ne concentr,m a!upra ace!tora deoarece !unt mult mai economice 1i+ 2n multe ',ri+ probabil !ingurele folo!ite. De fapt+ utilizarea apelor de !p,lare 2n proce!ul de reciclare ar implica tratarea lor 2nainte de de&er!area 2n apele de !uprafa', )!au 2n canalizare1i generarea de n,moluri care trebuie eliminate+ cu o cre1tere a co!turilor+ care !4ar reg,!i 2n pre'ul materialelor reciclate 1i in particular 2n tariful pentru predarea de1eurilor la in!tala'ie. Fn toate !c3emele e!te pre&,zut, o faz, preliminar, de !eparare a frac'iunii fine care nu e!te trimi!, la conca!are. Fn continuare+ except7nd pre4trat,rile ulterioare+ !e trece la reducerea granulometric,+ la !epararea metalelor+ 1i 2n general la o faz, ulterioar, de rafinare+ la 2ndep,rtarea frac'iunii u1oare+ 1i 2n !f7r1it la cla!ificarea granulometric,.

%igura 7+ "c3ema proce!elor de reciclare a de1eurilor din MD Sc1ema 7


Pre!electare manual, !au cu lopata pentru eliminarea lemnului 1i fierului

Sc1ema (
cla!ificare preliminar, a materialului

pre4!itare pentru eliminarea p,m7ntului 1i &arului

reducere granulometric, !f,r7mare primar, cu conca!orul cu din'i

!f,r7mare primar, cu conca!orul cu din'i !au conca!or cu 1oc !epararea magnetic, a metalelor !epararea magnetic, !au manual, a fierului

!f,r7mare !ecundar, cu conca!or cu din'i+ cu con !au cu 1oc

!epararea impurit,'ilor u1oare

!p,lare cu eliminarea impurit,'ilor u1oare

!f,r7mare !ecundar, cu conca!or cu con

Sc1ema 9
Pre4!itare cu eliminarea impurit,'ilor

Sc1ema <
"itare cu eliminarea manual, a p,m7ntului 1i ni!ipului "epararea manual, a lemnului+ 37rtiei 1i fierului

"f,r7mare cu conca!orul cu 1oc "f,r7mare primar, cu conca!orul cu din'i "eparare magnetic, a fierului

la!ificare granulometric, "epararea impurit,'ilor u1oare prin cla!ificarea cu aer

"epararea fierului prin deferizatorul cu band, "f,r7mare !ecundar, cu conca!orul cu 1oc

"electare manual, lemn+ pla!tic+ 37rtie 1i cabluri 9ndep,rtarea particulelor u1oare prin filtrare !p,larea final, a materialului cu 2ndep,rtarea impurit,'ilor u1oare

8arametri determinani pentru investiie


Pentru a e&alua dac, e!te con&enabil, din punct de &edere economic ini'ierea unui nou tip de acti&itate+ prin cump,rarea 1i in!talarea unei in!tala'ii fixe pentru recuperarea 1i reciclarea de1eurilor indu!triale inerte nepericuloa!e+ trebuie !, !e analizeze 2n detaliu to'i factorii care pot influen'a+ 2ntr4o oarecare m,!ur,+ profitabilitatea opera'iunii. = a!tfel de analiz, trebuie !, 'in, cont de urm,toarele a!pecte: %. localizarea in!tala'iei (. analiza concuren'ei .. analiza condi'iilor de pia', ,ocali"area instalaiei Prima problem, cu care !e confrunt, o 2ntreprindere pri&ind realizarea unei in!tala'ii fixe e!te alegerea zonei. E!te &orba+ 2ntr4ade&,r+ de unit,'i opera'ionale de dimen!iuni mari pentru care !unt nece!are !pa'ii mari nu doar pentru montarea in!tala'iilor+ ci 1i pentru mi1carea 1i !tocarea materialelor tratate 1i a produ!elor rezultate. Problema localiz,rii !e pune apoi 1i 2n ceea ce pri&e1te faptul c, de1eurile din demol,ri !unt materiale cu &aloare !c,zut,+ iar co!turile mari de tran!port fac !, de&in, necon&enabil, trimiterea lor la reciclare la o anumit, di!tan',. De aceea+ dac, !e &rea !, !e fac, tran!portul 1i recuperarea a&anta*oa!e+ atunci zonele trebuie g,!ite 2n apropierea centrelor urbane+ 2n puncte de!er&ite de infra!tructuri !tradale adec&ate )artere mari de comunica'ie- 1i nu 2n locuri 2ndep,rtate 1i izolate. Teritoriul 2n care !e poate imagina o recuperare a&anta*oa!, din punct de &edere economic e!te cuprin! 2ntr4o raz, de (@ Im de la in!tala'ie. +nali"a concurenei Analiza concuren'ei trebuie !, !e realizeze at7t pe planul ofertei de materiale naturale pentru con!truc'ii c7t 1i pe planul pred,rii de1eurilor 2n depozite de de1euri. Trebuie+ deci+ !, !e e&alueze: %. prezen'a unor !ituri folo!ite pentru extrac'ia de materiale pentru con!truc'ii5 (. prezen'a unor in!tala'ii autorizate pentru eliminarea de1eurilor din demol,ri5 .. prezen'a altor in!tala'ii di reciclare. Anali/a condiiilor de pia Acti&itatea de recuperare a de1eurilor indu!triale inerte nepericuloa!e pri&e1te dou, pie'e diferite: pe de o parte ofer, !er&iciul de eliminare a reziduurilor de la demol,ri+ 1i+ pe de alt, parte+ comercializeaz, materialul inert reciclat ob'inut dup, tratare.

b) scenariile te5nico6economice prin care obiecti ele proiectului de in estiii pot fi atinse ('n ca(ul 'n care, anterior studiului de #e(abilitate, nu a #ost elaborat un studiu de pre#e(abilitate sau un plan detaliat de investiii pe termen lun&) + scenarii propuse A&and in &edere e&aluarile de!cri!e mai !u! !e propun doua !cenarii de realizare a obiecti&elor propu!e:
Scenariul A

;ealizarea a doua proiecte pilot la ni&elul *udetului "ibiu+ unul in mediu urban !i unul pentru o zona rurala. 9n urma e&aluarii te3nico4economice+ ace!te proiecte pilot &or !ta la baza extinderii !i!temului de ge!tionare a de1eurilor din con!truc'ii 1i demolari la ni&elul ;egiunii ? entru. Proiect pilot 7 4 mediu ur!an CPP7F =biecti&ul proiectului 4 ge!tionare a de1eurilor din con!truc'ii 1i demolari in municipiul "ibiu. Nece!itatea !i oportunitatea realizarii proiectului # in municipiul "ibiu !e con!tata o cre!tere a cantitatilor de de1euri din con!truc'ii 1i demolari ca urmare a incetarii acti&itatii unor agenti economici pe ampla!amentele &ec3i !ituate in zonele centrale ale ora!ului !i promo&area unor in&e!titii noi pe ace!te ampla!amente. De a!emenea !4au promo&at o !erie de noi proiecte pentru dez&oltarea unor zone rezidentiale. <ocalizarea proiectului # in zona limitrofa municipiului "ibiu. 9dentificarea unei locatii exacte !e &a face tinand cont de urmatoarele criterii: . . !ituatia *uridica a terenului # proprietatea con!iliului local !au *udetean+ membru a!ociat al D$P5 dimen!iunile ampla!amentului # !a &a tine cont de nece!itatea unor !patii !uficient de mari pentru montarea in!talatiilor+ mi!carea !i !tocarea materialelor tratate cat !i a produ!elor rezultate5 . . . exi!tenta unor infra!tructuri !tradale adec&ate pentru tran!portul de!eurilor care !e realizeaza in !pecial cu auto&e3icule de tona* mare 5 exi!tenta utilitatilor nece!are functionarii in!talatiei5 conditiile geologice !i climatice5

$escrierea proiectului Proiectul propune realizarea unei in!talatii fixe de tratare a de1eurilor din con!truc'ii 1i demolari. Pentru o ge!tionare corect, a in!tala'iei de tratare+ de1eurile ar trebui !, fie+ pre4 !electate la locul de generare+ efectuat, pe 1antierul de pro&enien',+ in &ederea eliminarii impurit,'ilor precum 37rtie+ pla!tic+ lemn+ metale. Prezen'a unor poluan'i precum 37rtie+ !ticl,+ pla!tic+ metale+ lemn+ 2n mod e&ident reduce+ ade!ea c3iar foarte mult+ calitatea materialelor reciclat+ nepermi'7nd a1adar o utilizare deplin, a ace!tora. De a!emenea !e impune !i o !eparare a de!eurilor periculoa!e identificate pe ampla!ament in functie de !pecificul acti&itatilor de!fa!urate anterior. 9n!talatia de tratare &a fi compu!a din: 9n!tala'ie de c7nt,rire 1i !p,lare a ro'ilor5 6ona )betonat,- de !tocare a materialelor intrate5 onca!or mecanic cu din'i !i !i!tem de reducere a pulberilor5 9n!tala'ie de 2ndep,rtare a fierului cu magne'i permanen'i+ care pot ridica buc,'i de fier5 de p7n, la 0 Ig greutate5 "it, &ibrant, cu &ibra'ie liber, circular,5 "eparator al materialelor u1oare cu de!c,rc,tor cu !tea pentru pulberi5 Benzi tran!portatoare cu !tructur, din fier zincat5 "patii de !tocare a fractiunilor rezultate5

6ona de !p,lare a ro'ilor 1i in!tala'ie de c7nt,rire Pa1ii care duc la acceptarea de1eurilor predate la in!tala'ie pot fi rezuma'i a!tfel: %(./0:control admini!trati& al documenta'iei control &izual al materialelor acceptarea materialelor 1i c7nt,rirea autocamionului )brutde!c,rcarea autocamionului c7nt,rirea autocamionului )tara- 1i !tabilirea greut,'ii nete 1tampilarea de predare 1i completarea formularelor de tran!port

Pia'a de de!facere a materialului a!tfel ob'inut e!te reprezentat, de !ociet,'ile de con!truc'ii de cl,diri !au !tr,zi+ cele care confec'ioneaz, produ!e de beton de orice dimen!iune 1i utilizate+ 2n general+ 2n con!truc'ii de cl,diri+ infra!tructuri ci&ile 1i infra!tructuri !tradale+ fero&iare+ con!tructia de auto!tr,zii. Proiect pilot ( 0 mediu rural CPP(F =biecti&ul proiectului 4 ge!tionare a de1eurilor din con!truc'ii 1i demolari in zona $arginimii "ibiului. Nece!itatea !i oportunitatea realizarii proiectului # A&and in &edere oportunitatile de dez&oltare economica !i turi!tica in zona !i implementarea proiectului P3are E" (@@0 NGe!tionarea integrala a de!eurilor mena*ere din (@ de localitatii ale zonei $arginimea "ibiuluiO e!te nece!ara completarea proiectului !i cu un !i!tem de ge!tionare a de!eurilor din con!truc'ii 1i demolari. <ocalizarea proiectului # in zona ampla!amentului &iitoarei !tatii de !ortare a de!eurilor mena*ere+ langa ampla!amentul depozitului de de!euri mena*ere a carei acti&itate a fo!t !i!tata la !far!itul anului (@@:. Ampla!amentul !e afla la di!tanta de cca ( Im de ora!ul "ali!te+ drumul de acce! fiind cel care face legatura cu !atul Amna!. $escrierea proiectului Proiectul propune realizarea unei in!talatii mobile de tratare a de1eurilor din con!truc'ii 1i demolari. 9n!tala'ia mobil, pentru tratarea de1eurilor e!te con!iderat, !olu'ia care r,!punde cel mai bine nece!it,'ilor locale+ deoarece garanteaz, acelea1i performan'e ca 1i o in!tala'ie fix,+ dar e!te mult mai flexibil,. 9n!tala'ia de tratare mobil, e!te compu!, din dou, p,r'i+ una de m,cinare )fiind inclu!, 1i 2ndep,rtarea elementelor feroa!e- 1i o parte de !itare.

%Bemplu de ec*ipament mobil

$escriere+ . . . . . . bara de incarcare )otel-5 canelura )otel-5 !a!iu5 pre!a de faramitare5 banda automata de ie!ire5 agregat.

$aterialele ob'inute &or fi &alorificate prin !ociet,'ile de con!truc'ii din zona. Scenariul ' ;ealizarea unui !i!tem de colectare !i tratare a de1eurilor din con!truc'ii 1i demolari la ni&elul intregii ;egiunii ? entru cu !tatii fixe !i mobile in functie de aglomerarile urbane !pecifice fiecarui *udet in parte !i de dez&oltarea economica. A&and in &edere ca nu exi!ta implementate proiecte de ge!tionare a de!eurilor din con!tructii !i demolari care !a poata fi e&aluate in &ederea implementarii eficiente a unui !i!tem la ni&elul intregii regiuni+ con!ideram oportuna alegerea !cenariului A+ prin proiectele pilot propu!e. Prin e&aluarea !i monitorizarea ace!tora atat din punct de &edere te3nic cat !i economic !e &a putea extinde !i dez&olta !i!teme !imilare in fiecare *udet+ a!igurand ge!tionarea core!punzatoare a de!eurilor din con!tructii !i demolari la ni&elul ;egiunii ? entru. Ace!t !i!tem ar putea fi preluat !i de alte ;egiunii din tara.

2.7.

Date te5nice ale in estiiei!

(.<.7 &ona i amplasamentulH Scurta pre/entare a Regiunii 7 Centru

;egiunea de dez&oltare P entruO e!te a!ezata 2n zona centrala a ;om7niei+ 2n interiorul marii curburi a $untilor arpati+ pe cur!urile !uperioare !i mi*locii ale $ure!ului !i =ltului+ fiind !trabatut de meridianul de (0Q longitudine e!tica !i paralela de /: Q latitudine nordica. Prin pozitia !a geografica+ ;egiunea P entruO realizeaza conexiuni cu : din celelalte ? regiuni de dez&oltare+ 2nregi!tr7ndu4!e di!tante aproximati& egale din zona ei centrala p7na la punctele de trecere a frontierelor. %igura (.<.7.7. ;egiunea ? entru

;egiunea ? entru e!te formata din : *udete )Alba+ Bra!o&+ o&a!na+ Earg3ita+ $ure! !i "ibiu-+ 0@ ora!e !i municipii )din care %> municipii-+ ../ comune !i %>(. !ate !i are o !uprafata totala de ./.%@@ Im(+ ceea ce reprezinta %/+.%G din !uprafata tarii. Audetul cu cea mai mare !uprafata din regiune e!te *udetul $ure!+ iar *udetul cu cea mai mica !uprafata e!te o&a!na. %igura (.<.7.(. Audetele ;egiunii ? entru

;elieful ;egiunii ?

entru e!te foarte &ariat+ predominant munto! !i cuprinde parti arpatilor rom7ne!ti+ zona colinara a Podi!ului

2n!emnate din cele trei ramuri ale

Tran!il&aniei !i depre!iunile din zona de contact 2ntre zona colinara !i cea montana. 6ona montana !e 2ntinde pe /?G din !uprafata ;egiunii entru+ ocup7nd partile de e!t+ !ud !i &e!t ale regiunii. <a limita ;egiunii entru cu ;egiunea "ud !e ga!e!c cele mai 2nalte &7rfuri din ;om7nia: $oldo&eanu )(0// m- !i Negoiu )(0.0 m-+ ambele !ituate 2n ma!i&ul Fagara!+ numeroa!e alte &7rfuri din *udetele $ure! !i Bra!o&+ arpatii $eridionali depa!ind 2naltimea de (@@@ m. =cup7nd aproape 2n 2ntregime teritoriul *udetelor Earg3ita !i o&a!na !i parti 2n!emnate din arpatii =rientali au altitudini medii )altitudinea maxima a arpatilor =rientali 2n ;egiunea entru e!te de (%@@ m 2n &f. Pietro!u din $untii aliman- !i o geneza di&er!a. $untii Apu!eni+ ocup7nd *umatatea de N4V a *udetului Alba+ au altitudini redu!e )2naltimea maxima+ de %>/B m+ e!te atin!a 2n &f. urcubata $are din $untii Bi3or+ la limita cu ;egiunea N4V-. 6ona colinara cuprinde Podi!ul T7rna&elor 2n 2ntregime !i partea de e!t a 7mpiei 2nalte a Tran!il&aniei. Fn zona de contact 2ntre regiunea montana !i cea colinara !e ga!e!c depre!iunile Fagara!ului !i "ibiului 2n partea de !ud+ uloarul Alba 9ulia 4 Turda 2n partea de &e!t !i dealurile !ubcarpatice !i depre!iunile Praid+ =dor3ei+ Eomoroade !i ri!turu "ecuie!c 2n partea de e!t. Din punct de &edere geologic+ zona depre!ionara e!te alcatuita din depozite neogene de ni!ipuri !i argile+ predomin7nd !olurile argilo4ilu&iale. 6ona montana e!te reprezentata de rocile fli!ului cretacic !trabatut de formatiuni &ulcanogene !i !i!turi cri!taline !trapun!e de incluziuni granitice. Clima din ;egiunea entru e!te temperat4continentala+ &ariind 2n functie de altitudine. Fn depre!iunile intramontane din partea de e!t a regiunii !e 2nregi!treaza frec&ent in&er!iuni de temperatura+ aerul rece put7nd !tationa aici perioade 2ndelungate. De altfel+ localitatea Ao!eni )*ud Earg3ita- e!te cuno!cuta drept polul frigului din ;om7nia+ iar cea mai !cazuta temperatura din tara !4a 2nregi!trat tot 2n ;egiunea entru+ 2n localitatea Bod )4.>+0 Q -. Precipitatiile anuale 2n!umeaza 00@ l8m( 2n zonele depre!ionare din &e!tul regiunii+ a*ung7nd la %.(@@ l8m( pe cre!tele cele mai 2nalte ale arpatilor+ cantitatea cea mai mare de precipitatii cazute 2nregi!tr7ndu4!e 2n lunile iunie !i mai. .egetatia naturala e!te &ariata+ prezent7nd o eta*are altitudinala. A!tfel+ 2n regiunile mai *oa!e !e 2nt7lne!c paduri de foioa!e+ iar la altitudini de pe!te (.@@@ de metri+ pa!uni !ubalpine !i alpine+ eta*ele intermediare fiind ocupate de padurile de ame!tec de foioa!e !i

conifere !i de padurile de conifere. Fn 7mpia colinara a Tran!il&aniei &egetatia caracteri!tica e!te cea de !il&o!tepa. Reteaua 1idrogra-ica e!te bogata+ fiind formata din cur!urile !uperioare !i mi*locii ale $ure!ului !i =ltului !i din afluentii ace!tora+ dintre care cei mai importanti !unt: T7rna&ele+ "ebe!ul+ ugirul+ Arie!ul+ Ampoiul )afluenti ai $ure!ului-+ ;7ul Negru+ B7r!a+ ibinul )afluenti ai =ltului-. <acurile naturale !unt di&er!e ca geneza+ cele mai cuno!cute fiind lacurile glaciare din $untii Fagara!+ lacul &ulcanic "f. Ana din $untii Earg3ita !i <acul ;o!u format prin bararea naturala a cur!ului r7ului Bicaz. ele mai importante lacuri antropice !unt cele de bara* de pe r7urile =lt !i "ebe!+ lacurile !arate din fo!tele ocne de !are de la =cna "ibiului !i "o&ata )<acul Dr!u- !i iazurile pi!cicole din 7mpia Tran!il&aniei. Arii prote3ate Dintre cele (.. arii naturale prote*ate exi!tente pe teritoriul ;egiunii ? arii natural )/%@(@ 3a- beneficiaza de un !tatut legal la ni&el local. Ariile prote*ate din ;egiunea ? entru reprezinta un procent de %+>G din !uprafata totala a ;om7niei !i %@+?G din !uprafata ocupata de ariile prote*ate la ni&el national. entru un numar de %?B arii naturale )B%@.( 3a- beneficiaza de un !tatut legal de protectie la ni&el national !i 0/

In-rastructura ;eteaua de drumuri ;egiunea ? entru+ beneficiind de o pozitie fa&orabila+ di!pune de o retea bine reprezentata de drumuri publice. Principalele axe de circulatie !unt pla!ate de4a lungul culoarelor $ure!ului+ =ltului+ a celor doua T7rna&e !i prin trecatorile !i pa!urile montane. Den!itatea medie a drumurilor la ni&el de regiune e!te de (B+? Im8%@@ Im(+ &aloare aflata !ub media pe tara )..+% Im8%@@ Im(-+ fapt explicabil prin relieful predominant munto! al regiunii. Den!itatea medie a drumurilor 2n *udetul Alba depa!e!te media pe tara fiind de /%+0 Im8%@@ Im(. Alimentarea cu apa si canali/are ;eteaua de di!tributie a apei+ 2n lungime totala de 0..(@ Im )%(+:G din lungimea pe tara- e!te repartizata 2n proportie de ::+? G )..@/B+0 Im- 2n mediul urban+ re!pecti&e 2n %/+: G din localitatile din regiune. "e 2nt7lne!te 2n /@> localitati din regiune+ din care 00 de localitati urbane.

on!umul anual total de apa potabila8locuitor reprezent7nd >0+B m.+ fata de media pe tara de :>+. m.8locuitor+ din care pentru uz ca!nic 0:+( m.8locuitor fata de /B+. m.8locuitor+ media pe tara. Fn mediul rural+ ni&elul de 2nze!trare a localitatilor cu in!talatii de alimentare cu apa potabila din reteaua publica e!te !cazut. ;eteaua de canalizare e!te extin!a la %%( localitati !i are o lungime de (..>. Im+ din care 0@ G 2n mediul urban. ;aportat la reteaua totala de di!tributie a apei+ lungimea retelei de canalizare acopera doar /?+/G. De aici rezulta faptul ca exi!ta numeroa!e !trazi care de!i au retele de di!tributie a apei+ nu au retele de canalizare. $ate demogra-ice u o populatie de (.0/:.:.B locuitori 2n anul (@@(+ prezent7nd %%+: G din populatia ;om7niei+ ;egiunea entru !e pla!eaza pe locul al 04lea 2ntre cele > regiuni de dez&oltare. Fn tabelul (4. !e prezinta e&olutia populatiei pe *udete !i pe ;egiune 2n perioada %BBB4(@@.. Datele arata o !cadere a populatiei 2n regiune 2n anul (@@. fata de anul %BBB cu /+> G. ea mai mare !cadere a populatiei !e 2nregi!treaza 2n *udetul Bra!o& )40+0 G-+ iar cea mai mica 2n *udetul o&a!na )4(+0 G-. onform datelor !tati!tice referitoare la anul (@@.+ ponderea cea mare 2n ceea ce pri&e!te populatia regiunii o detine *udetul Bra!o& )(.+/ G-+ urmat 2ndeaproape de *udetul $ure! )(. G-. o&a!na reprezinta *udetul cu ponderea cea mai mica la ni&elul regiunii )>+> G-.

Fn ;egiunea ?

entru gradul de urbanizare e!te ridicat+ 2n anul (@@. ponderea

populatiei urbane fiind de 0B+( G. Fn *udetul Bra!o& pe!te ?0 G din populatie traie!te 2n mediul urban+ 2n timp ce 2n *udetul Earg3ita numai //G. -aracteristicile &eo#i(ice ale terenului din amplasament.

;biectivul reprezinta realizarea unei in&e!titii durabile care &a fi integrata in infra!tructura exi!tenta !i corelata cu in&e!titiile &iitoare+ in &ederea conformarii cu cerintele legi!latiei in &igoare. 8roiectele pilot nr. 1 si 2 propu!e pentru OGe!tiunea de!eurilor din con!tructii !i demolari in ;egiunea ? entruO &izeaza realizarea unor depozite de colectare !i !ortare a de!eurilor din con!tructii !i demolari+ in &ederea &alorificarii+ in zona *ud. "ibiu. Proiectele pilot &izeaza ge!tionarea de!eurilor din con!tructii !i demolari+ din ;egiunea ? entru+ a!ftel: PP% # mediul urban # in municipiul "ibiu5 PP( # mediul rural # in zona $arginimii "ibiului )localitatea "ali!teocali/are 4unicipiul Sibiu e!te !ituat 2n partea de !ud a Tran!il&aniei+ 2n depre!iunea ibinului+ !tr,b,tut, de r7ul cu acela1i nume. =ra1ul !e afl, 2n apropierea $un'ilor F,g,ra1 )cca. (@ Im-+ a $un'ilor indrel )cca. %( Im- 1i a $un'ilor <otrului )cca. %0 Im-+ care m,rgine!c depre!iunea 2n partea de !ud4&e!t. =ra1ul "ibiu !e 2ntinde actualmente pe o !uprafa', de %(%:/ 3a. Fn nord 1i e!t+ teritoriul municipiului "ibiu e!te delimitat de Podi1ul T7rna&elor+ care coboar, p7n, dea!upra V,ii ibinului+ prin Dealul Gu1teri'ei. a repere cartografice localitatea !e !itueaz, la /0Q/?R latitudine nordic, )2n linie cu <Kon- 1i (/Q@0R longitudine e!tic, )aproximati& 2n linie cu Atena-. Altitudinea fa', de ni&elul m,rii &ariaz, 2ntre /%0 m 2n =ra1ul de Ao! 1i /.% m 2n =ra1ul de "u!. ,ocalitatea Saliste e!te !ituata in Depre!iunea "ali!tei+ in !ud4&e!tul *udetului+ la (% Sm &e!t di!tanta de "ibiu !i la .@ de Im de ora!ul "ebe! din *udetul Alba+ in zona dealurilor !ubmontane ale $untilor ibin. A!ezata pe cumpana apelor =lt !i $ure!+ pe granita dintre muntii ibinului !i podi!ul Tran!il&aniei+ "ali!tea are ca &ecini: 4 4 4 4 )N- =cna "ibiului+ <udu!+ Apoldul de Ao!+ )"- $unti din *udetul Alba !i Valcea+ )V- Apoldul de "u! !i Tili!ca+ )E- "ura $ica+ ri!tianul !i =rlatul E!te !ituata la o altitudine medie de .0@4:@@ m+ cu o diferenta de pe!te %>@@ m intre lunca Amna!ului !i circurile glaciare de !ub &f. indrel !i &f. Piatra Alba. Acce!ul in zona !e face prin DN %)E %0A- "ibiu 4 "ebe! Alba.

Depozitul pentru de!eurile pro&enite din con!tructii !i demolari &a fi pozitionat+ langa ampla!amentul !tatiei de !ortare !i tran!fer de!euri mena*ere din localitatea "ali!te+ la cca. ( Im. de localitate. 2eologie si geomeofologie Din punct de &edere geologic+ depozitele 2n depresiunea Slite !unt !edimente ale fo!telor m,ri ce au acoperit regiunea din retacicul !uperior )Pon'ian- p7n, 2n Plei!tocen. Depozitele pon'iene !unt formate din marne 1i marnoargile+ pe!te care !unt !edimentate 2ntr4o !tratifica'ie 2ncruci1at, pietri1uri+ ni!ipuri gro!iere !au fine micacee. Aceste depozite apar la zi doar n dealurile ce nchid depresiunea la NV. n vatra depresiunii aceste depozite sunt acoperite de pietriuri i nisipuri pleistocene, cu caracter deltaic, sedimentarea acestora continund pn la nceputul Holocenului. ntreaga regiune este acoperit cu lehm (sedimente argilonisipoase), acesta formnd roca mam de sol. Zona dintre staie i osea este nierbat. Solul 6ona ampla!amentului face parte din Depre!iunea "ibiului. Geografic+ ora!ul e!te !ituat la inter!ectia paralelei de /0Q/>T latitudine nordica cu meridianul de (/Q(BTlongitudine e!tica. E!te a!ezat in depre!iunea muntilor Fagara!ului )circa (@ Im-+ margine!c depre!iunea in partea de !ud4&e!t. 9n nord !i e!t+ teritoriul municipiului "ibiu e!te delimitat de podi!ul Tarna&elor+ care coboara pana dea!upra Vaii care o dreneaza. =ra!ul nu e!te delimitat de forme de relief !trict conturate+ ci le imbraca !i le domina aproape uniformizandu4le+ prin extinderea zonei con!truite. $unicipiul nu are in perimetrul !au accidente geomorfologice care !a pro&oace elemente de panta. "ub!tratul litologic e!te alcatuit din depozite cuaternare de pietri!uri !i argile ni!ipoa!e. "olurile !unt alu&iale+ !oluri brune de padure !i !oluri argiloilu&iale podzolite )p!eudogleizate-. ore!punz,tor condi'iilor orografice 1i litologice &ariate+ 2n zona depre!iunii ",li1te !4 a dez&oltat o gam, larg, de !oluri+ !ucce!iunea ace!tora put7nd fi urm,rit, din lunca r7ului ",li1te p7n, la culmile muntoa!e. Pe culmile din depre!iune !e 2nt7lne!c !oluri alu&iale tinere+ ibinului+ prin Dealul Gu!teritei. $unicipiul !e afla in depre!iunea ibinului+ intr4o zona de campie piemontana colinara cu tera!e ale raului ibin+ ibinului+ in apropierea ibinului )%( Im- !i <otrului )circa %0 Im-+ care

cu textur, predominant ni!ipoa!,+ cu drena* bun+ cu !tructur, gr,un'oa!, !au poliedric,+ reac'ie !lab alcalin,4neutr,+ apro&izionare bun, cu elemente nutriti&e. Fn &atra depre!iunii predomin, !olurile negre de f7nea', umed,+ cu orizont de 3umu! dez&oltat+ prezent7nd local caractere de l,co&i1ti. =idrologia 4unicipiul Sibiu e!te !trabatut de o retea 3idrografica cu debit permanent c3iar !i in perioadele !ecetoa!e. Principalul rau e!te Farmandoala !i paraul ;u!ciorului. onform+ fora*elor !i lucrarilor geote3nice executate in zona ni&elul panzei freatice e!te cuno!cut de pe!te ?+@ m. Panza freatica apare cantonata in formatiunea gro!iera )pietri!uri cu ni!ipuri !i bolo&ani!uri-+ !ub forma di!continua la diferite ni&ele. ,ocalitatea Saliste e!te !tr,b,tuta de mai multe cur!uri de ape+ dintre care+ cel mai important e!te ;aul "ali!te )Valea $are- )V999.%.%(@./-+ afluent al r7ului ibin+ cu o lungime totala de .( Im !i un debit mediu %+@% m.8!. ibin )V999.%.%(@-+ care in intra&ilan prime!te doi afluenti de dreapta+ paraul TrinIbac3 !i Valea "apunului+ !i doi afluenti de !tanga+ paraul

$ate privind cursul de apa <ungimea )ImAltitudinea )mamonte a&al ;aul "ali!te .( ;aul ibin >( B:@ %BB@ /:0 .:( %0 (@ %+/? (+%( Panta medie Q8@@ oeficient !inuozitate de

Adancimea de ing3et conform "TA" :@0/8?? e!te de 4@+> fata de cota terenului natural neacoperit. Normati&ul P%@@4%8(@@/ incadreaza ampla!amentul in zona !ei!mica a&and ag U @.%: g !i perioada de colt Tc U @.? !ecunde. $lima lima general, a zonei e!te continental moderat, dar ampla!amentul obiecti&ului la poalele mun'ilor ibinului 2i confer, a!pecte climatice cu caracter particular. Din datele pe care le de'inem+ putem aprecia urm,toarele &alori caracteri!tice pentru

elementele climatice: "ibiul e!te ampla!at intr4o zona cu climat continental moderat+ cu efecte microclimatice !ecundare date de directia &antului la !ol+ influentata atat de factorii de relief+ cat !i de zona con!truita. Pe baza datelor furnizate de "tatia $eteo "ibiu+ elementele principale ce caracterizeaza din punct de &edere climatic *udetul "ibiu )diferentele zonale !unt ne!emnificati&e- !unt: temperatura medie multianuala a aerului: >+>o 5 temperatura medie multianuala: >+> V temperatura maxima ab!oluta: .?+/ V 5 temperatura minima ab!oluta: 4.%V 5 temperatura medie a !olului: B num,r mediu de zile cu precipita'ii !olide: /0 zile8an5 num,r mediu de zile cu precipita'ii lic3ide: %?@ zile8an5 num,rul mediu al zilelor cu 2ng3e': %.0 zile8an5 direc'ia predominant, a &,ntului: V 1i NV5 num,rul mediu al zilelor cu fenomene geroa!e: (: zile8an5 data medie a primului ing3et: %%.%@5 data medie a ultimului ing3et: ((.@/5 numarul zilelor de ing3et de circa %(@ pe an5 durata medie de !tralucire a !oarelui: %B(/+% ore5 cantitatea medie anuala a precipitatiilor: ::( mm5 cantitatea maxima de precipitatii cazuta in (/ ore: B( mm5 nebulozitatea # media anuala: :+(5 umiditatea relati&a a aerului atmo!feric # &aloarea medie multianuala e!te de ?0G indicele de ariditate e!te in *ur de .05 Ploaia torentiala exceptionala inregi!trata: durata 4 ?0 min.+ cantitate 4 /0+B mm+ data 4 ?.@:.%B/%. (.<.( Statutul 3uridic al terenului care urmea/ s -ie ocupatH 5

Proprietatea on!iliului <ocal !au Audetean+ membru a!ociat al D$P.

(.<.9. Situaia ocuprilor de teren+ supra-aa total2 repre/entInd terenuri din intravilan;eGtravilanH "uprafata terenului ocupat pentru realizarea Proiectului Pilot nr.% # zona rurala # localitatea "ali!te &a fi de .@@@ mp+ terenul fiind !ituat in extra&ilanul localitatii. "uprafata terenului pe care urmeaza !a !e realizeze Proiectul Pilot nr. ( # zona urbana # municipiul "ibiu a fo!t e!timata la %0@@@ mp+ terenul fiind !ituat in intra&ilanul localitatii. (.<.< Studii de teren+

Studiu geote1nic Ampla!amentul ale! pentru PP( !e afla pe teritorilul admini!trati& al ora!ului "ali!te la D :? "ali!te # Amna!+ langa fo!ta deponie a ora!ului. 6ona apartine geografic de Depre!iunea "ali!te caracterizata de altitudini de aproximati& 0:@ m marginita de dealuri cu altitudini de aproximati& :0@ m taiate de &ai domoale. Din punct de &edere geologic+ zona apartine unitatii !tructurale ma*ore Depre!iunea Tran!il&aniei+ aici fiind prezente formatiuni apartinand pontianului+ plei!tocenului !i 3olocenului. "unt reprezentate de argile+ argile ni!ipoa!e+ ni!ipuri !i pietri!uri+ toate a&and ca !uport un pac3et de marne argiloa!e de &ar!ta pontiana. -ercetarea terenului Pentru !tabilirea litologiei terenului+ proprietatilor fizico4mecanice ale terenului de fundare au fo!t efectuate . fora*e ampla!ate a!tfel incat !a ofere maximul de informatii geote3nice!a puna in e&identa e&entoalele modificari de litologie+ inter&entii antropice+ etc. -onclu(ii si recomandari A&and in &edere ob!er&atiile !i lucrarile din teren+ !e con!tata urmatoarele: 4 la adre!a mentionata exi!ta un teren lip!it de !arcini5 4 perimetrul prezinta o litologie omogena5 4 freaticul e!te cantonat la aproximati& 4:+@ m fata de c.t.n. Drmare a celor con!tatate !e poate executa in&e!titia propu!a cu re!pectarea urmatoarelor recomanndari geote3nice: 4 !tratul bun de fundare e!te de argila u!or ni!ipoa!a maronie cu elemente ruginii # &inetii cuprin!a intre 4%+% !i /+0 m+ adncimea de fundare fiind dictata de tipul de con!tructii propu!. Pentru toate calculele de rezi!tenta !e &or lua in calcul &alori ale pre!iunilor con&entionale Pcon&. U .@@ Spa. conform "TA" ..@@8(8>0+ pre!iuni &alabile pentru

adancimea de fundare Df U ( m !i gro!imea B U %m+ pentru alte &alori urmand a !e face carectiile de rigoare conform anexei B( !in "TA". 4 pentru zona ce &a fi folo!ita ca drum de acce!+ platforma de !tocare+ executia &a re!pecta normati&ele te3nice in &igoare pentru a!ftel de con!tructii !i &a pre!upune urmatoarele faze: ompactarea terenului5 Executarea unei perne bala!tate de @+. # o+/@ m cu un grad de compactare de pe!te B? G5 Executarea unui !trat de beton de @+%( # @+%0 m5 Executarea !tratului de rulare )dale+ a!falt+ etc.-. Ampla!amentul propu! proiectului core!punde exigentelor geote3nice pentru a!tfel de con!tructii. (entru (roiectul (ilot nr. 1+ din municipil "ibiu ampla!amentul nu a fo!t inca !tabilit+ !tudiile de teren in ace!t caz neputand fi realizate pana la momentul realizarii prezentului !tudiu+ ace!te urmand a fi realizate dupa ce !e &a identifica locatia. "tudiul geote3nic !i !tudiul topografic &or reprezenta anexe la prezentul "tudiu de Fezabilitate 4 alte !tudii de !pecialitate nece!are: nu e!te cazul

(.<.J

Caracteristicile principale ale construciilor din cadrul o!iectivului de investiii2 speci-ice domeniului de activitate2 i variantele constructive de reali/are a investiiei2 cu recomandarea variantei optime pentru apro!areH Proiect pilot 7 4mediu ur!an CPP7F =biecti&ul proiectului 4 ge!tionare a de1eurilor din con!truc'ii 1i demolari in

municipiul "ibiu. Nece!itatea !i oportunitatea realizarii proiectului # 9n municipiul "ibiu !e con!tata o cre!tere a cantitatilor de de1euri din con!truc'ii 1i demolari ca urmare a incetarii acti&itatii unor agenti economici pe ampla!amentele &ec3i !ituate in zonele centrale ale ora!ului !i promo&area unor in&e!titii noi pe ace!te ampla!amente. De a!emenea !4au promo&at o !erie de noi proiecte pentru dez&oltarea unor zone rezidentiale.

<ocalizarea proiectului # in zona limitrofa municipiului "ibiu. 9dentificarea unei locatii exacte !e &a face tinand cont de urmatoarele criterii: . . !ituatia *uridica a terenului # proprietatea con!iliului local !au *udetean+ membru a!ociat al D$P5 dimen!iunile ampla!amentului # !a &a tine cont de nece!itatea unor !patii !uficient de mari pentru montarea in!talatiilor+ mi!carea !i !tocarea materialelor tratate cat !i a produ!elor rezultate5 . . . exi!tenta unor infra!tructuri !tradale adec&ate pentru tran!portul de!eurilor care !e realizeaza in !pecial cu auto&e3icule de tona* mare 5 exi!tenta utilitatilor nece!are functionarii in!talatiei5 conditiile geologice !i climatice5 ;ealizarea a doua proiecte pilot la ni&elul *udetului "ibiu+ unul in mediu urban !i unul pentru o zona rurala. 9n urma e&aluarii te3nico4economice+ ace!te proiecte pilot &or !ta la baza extinderii !i!temului de ge!tionare a de1eurilor din con!truc'ii 1i demolari la ni&elul ;egiunii ? entru. $escrierea proiectului Proiectul propune realizarea unei in!talatii fixe de tratare a de1eurilor din con!truc'ii 1i demolari. Pentru o ge!tionare corect, a in!tala'iei de tratare+ de1eurile ar trebui !, fie+ pre4 !electate la locul de generare+ efectuat, pe 1antierul de pro&enien',+in &ederea eliminarii impurit,'ilor precum 37rtie+ pla!tic+ lemn+ metale. Prezen'a unor poluan'i precum 37rtie+ !ticl,+ pla!tic+ metale+ lemn+ 2n mod e&ident reduce+ ade!ea c3iar foarte mult+ calitatea materialelor reciclat+ nepermi'7nd a1adar o utilizare deplin, a ace!tora. De a!emenea !e impune !i o !eparare a de!eurilor periculoa!e identificate pe ampla!ament in functie de !pecificul acti&itatilor de!fa!urate anterior. 9n!talatia de tratare &a fi compu!a din: 9n!tala'ie de c7nt,rire 1i !p,lare a ro'ilor 6ona )betonat,- de !tocare a materialelor intrate onca!or mecanic cu din'i !i !i!tem de reducere a pulberilor 9n!tala'ie de 2ndep,rtare a fierului cu magne'i permanen'i+ care pot ridica buc,'i de fier de p7n, la 0 Ig greutate "it, &ibrant, cu &ibra'ie liber, circular, "eparator al materialelor u1oare cu de!c,rc,tor cu !tea pentru pulberi

Benzi tran!portatoare cu !tructur, din fier zincat "patii de !tocare a fractiunilor rezultate Pa1ii care duc la acceptarea de1eurilor predate la in!tala'ie pot fi rezuma'i a!tfel: %- control admini!trati& al documenta'iei (- control &izual al materialelor .- acceptarea materialelor 1i c7nt,rirea autocamionului )brut/- de!c,rcarea autocamionului 0- c7nt,rirea autocamionului )tara- 1i !tabilirea greut,'ii nete :- 1tampilarea de predare 1i completarea formularelor de tran!port Pia'a de de!facere a materialului a!tfel ob'inut e!te reprezentat, de !ociet,'ile de

con!truc'ii de cl,diri !au !tr,zi+ cele care confec'ioneaz, produ!e de beton de orice dimen!iune 1i utilizate+ 2n general+ 2n con!truc'ii de cl,diri+ infra!tructuri ci&ile 1i infra!tructuri !tradale+ fero&iare+ con!tructia de auto!tr,zii. Proiect pilot ( 0 mediu rural CPP(F =biecti&ul proiectului 4 ge!tionare a de1eurilor din con!truc'ii 1i demolari in zona $arginimii "ibiului. Nece!itatea !i oportunitatea realizarii proiectului # A&and in &edere oportunitatile de dez&oltare economica !i turi!tica in zona !i implementarea proiectului P3are E" (@@0 NGe!tionarea integrala a de!eurilor mena*ere din (@ de localitatii ale zonei $arginimea "ibiuluiO e!te nece!ara completarea proiectului !i cu un !i!tem de ge!tionare a de!eurilor din con!truc'ii 1i demolari. <ocalizarea proiectului # in zona ampla!amentului &iitoarei !tatii de !ortare a de!eurilor mena*ere+ langa ampla!amentul depozitului de de!euri mena*ere a carei acti&itate a fo!t !i!tata la !far!itul anului (@@:. Ampla!amentul !e afla la di!tanta de cca ( Im de ora!ul "ali!te+ drumul de acce! fiind cel care face legatura cu !atul Amna!. $escrierea proiectului Proiectul propune realizarea unei in!talatii mobile de tratare a de1eurilor din con!truc'ii 1i demolari. 9n!tala'ia mobil, pentru tratarea de1eurilor e!te con!iderat, !olu'ia care r,!punde cel mai bine nece!it,'ilor locale+ deoarece garanteaz, acelea1i performan'e ca 1i o in!tala'ie fix,+ dar e!te mult mai flexibil,. 9n!tala'ia de tratare mobil, e!te compu!, din dou, p,r'i+ una de m,cinare )fiind inclu!, 1i 2ndep,rtarea elementelor feroa!e- 1i o parte de !itare. $aterialele ob'inute &or fi &alorificate prin !ociet,'ile de con!truc'ii din zona.

(.<.8

Situaia eGistent a utilitilor i anali/a de consum+ (roiectul pilot nr. 1 C (ona urbana e!te propu! !pre amena*are in zona municipiului

"ibiu+ a!tfel a!igurarea utilitatilor in zona depozitului pentru de!eurile din con!tructii !i demolarii nu reprezinta o problema. "e &a face racordarea la retelele de energie electrica+ apa !i canalizare+ !i gaze exi!tente in zona ampla!amentului. (entru (roiectul (ilot nr. 2 C (ona rurala (localitatea 7aliste) urent electric: di!tanta fata de retea e!te de cca. %@@ m. ;eteaua permite extinderea in &ederea bran!arii noii con!tructii. Apa: reteaua exi!tenta !e afla la cca. (@@ m # conducta D 0@ mm. ;eteaua permite extinderea in &ederea bran!arii noii con!tructii. Gaz: nu exi!ta conducta in zona. 9ncalizirea !e &a realiza cu combu!tibil !olid. Telefonie: exi!ta retea de telefonie fixa la o di!tanta de cca. (@@m. (.9.7 Conclu/iile evalurii impactului asupra mediuluiH ;biectivul pre(entului studiu de #e(abilitate con!ta in e&aluarea fezabilitatii in&e!titiei !electate pe baza !olutiei te3nice !tabilite pentru imbunatatirea ge!tionarii de!eurilor pro&enite din con!tructii !i demolari din ;egiunea ? entru+ elaborarea unui plan de finantare a ace!tei in&e!titii !i analiza durabilitatii proiectului. ;biectivul investitiei e!te realizarea unei in&e!titii durabile care &a fi integrata in infra!tructura exi!tenta !i corelata cu in&e!titiile &iitoare+ in &ederea conformarii cu cerintele legi!latiei in &igoare. =biecti&e: %. Diminuarea entru. (. Eliminarea poluarii !olului+ apei de !uprafata !i !tratului de apa freatica prin crearea unor depozite core!punzatoare de colectare a de!eurile pro&enite din con!tructii !i demolari !i &alorificarea integrala a ce!tora. .. /. 0. :. olectarea !eparata la locul de generare a de!eurilor pe tip de material. Promo&area reciclarii !i reutilizarii materialelor. A!igurarea capacitatii de tratare8!ortate. A!igurarea depozitarii controlate a fractiunii ce nu poate fi &alorificata. impactului negati& a!upra mediului printr4o ge!tionare

core!punzatoare a de!eurilor pro&enite din con!tructii !i demolari in ;egiunea ?

Impactul lucrarilor asupra -actorilor de mediu+ 7. Pentru protectia apei Ampla!amentele nu !e afla !ub influenta directa a unei ape de !uprafata !i nu !unt intr4 o zona inindabila. 9n cazul locatiei din "ali!te+ ni&elul panzei freatice !e afla cantonat la apoximati& 4 :+@ m fata de c.t.n. cu modificari functie de regimul precipitatiilor !i anotimp. Apele uzate generate pe ampla!ament &or fi mai intai trecute printr4un !eparator de 3idrocarburi !i de!ni!ipator !i apoi de&er!ate in emi!arul natural !au reteaua de canalizare din apropiere. Nu !e &or genera ape uzate mena*ere. "e &or utiliza toalete ecologice. 9mpactul produ! a!upra freaticului nu &a fi ne!emnificati& a&and in &edere faptul ca depozitul &a fi impermeabilizat. Prin !tabilirea unei !ingure locatii pentru colectarea !i prelucrarea de!eurilor pro&enite din con!tructii !i demolari+ in &ederea &alorificarii fractiunilor rezultate+ !e &a reduce !emnificati& impactul generat a!upra freaticului !i cur!urilor de apa de !uprafata prin depozitarea bruta improprie in zone mai mult !au mai putin autorizate din ;egiunea ? entru. 9mpactul rezidual &a fi unul benefic. (. Pentru protectia aerului 7urse )i poluani &enerai a principale !ur!e de emi!ii pe ampla!amentul depozitului de colectare a de1eurilor din con!tructii !i demolarii+ !4au identificat: lucrarile de amena*are+ mi*loace de tran!port a de1eurilor din con!tructii !i demolari+ utilitare folo!ite pentru conca!are4macinare4!electare4tratare+ conca!area+ macinarea+ !electarea !i tratarea de!eurilor pro&enite din con!tructii !i demolari. E!te greu de apreciat rata de emi!ie a ace!tor !ur!e de emi!ie+ cuantificarea ace!tora fiind practic impo!ibil, 1i dependent, de mai mul'i factori: 4 !e produc 2n principal emi!ii !emnificati&e de particule minerale 1i gaze de e1apament+ care !unt con!iderate ca pro&enind din !ur!e liniare !au nediri*ate+ fugiti&e5

4 4 4 4 4 4

tipul utila*elor folo!ite 2n exploatare+ combu!tibil utilizat5 tipul de!eurilor depozitate !i prelucrate pentru &alorificare5 !tarea te3nic, a utila*elor 1i mi*loacelor de tran!port5 timp 1i perioade de func'ionare5 factori climatici ca: precipita'ii+ temperatur,+ umiditate atmo!feric,+ direc'ia 1i &iteza &7ntului+ in&er!iuni termice5 !tarea terenului: caracteri!tici+ grad de umiditate+ af7nare. Emi!iile principale Kn -a/a de eGploatare !unt:

particulele minerale 2n !u!pen!ie+ dar care !edimenteaz, rapid c3iar 1i 2ntr4o atmo!fer, imobil,+ gazele de e1apament: "=x+ N=x+ =+ particule+ =V+ PAE+ "=x. Principalii poluan'i e&acua'i prin gazele de e1apament au urm,toarele caracteri!tici: 4 4 4 4 4 oxidul de carbon # cantitatea mai mare e&acuat, e!te la mer!ul 2n relanti al motorului 1i 2n momentul demara*elor5 oxizi de azot # re!pecti& mono 1i dioxidul de azot5 3idrocarburi aromatice # ace!tea contribuie la formarea polu,rii fotoc3imice oxidante5 !u!pen!iile # formate 2n !pecial din particule de carbon care ab!orb o !erie din gazele eliminate5 dioxidul de !ulf # apare la motoarele D9E"E<+ determinat fiind de con'inutul de !ulf al motorinei. Emi!iile 2n -a/a de eGploatare prezint, urm,toarele particularit,'i: 4 eliminarea !e face aproape de !ol+ fapt care duce la realizarea unor concentra'ii ridicate la 2n,l'imi mici+ emi!iile pot fi con!iderate de !uprafa',+ cu o arie de extindere ce nu &a dep,1i !emnificati& perimetrul ampla!amentului 1i !unt limitate 2n timp+ pe perioada exploat,rii 1i !ort,rii. Emisii de ga/e de eapament+ oncentratiile poluantilor in imi!ie+ conform "TA" %(0?/4>? !e &or incadrea in urmatoarele limite: N=( # @+.8 @+% mg8mc5 "=( # @+?08 @+(0 mg8mc5 g8mp8luna. Emisii de particule Kn suspensie i sedimenta!ile+ Emi!iile !unt !pecifice 1i caracterizate de urm,toarele: = # :8 ( mg8mc5 funingine @+%08 @+@0 mg8mc pulberi de !u!pen!ie # @+08 @+%0 mg8mc+ !edimentabile # %?

particulele minerale nu !unt agre!i&e din punct de &edere c3imic+ pot afecta 2n!, per!oanele anga*ate prin apari'ia unui !indrom de iritare a c,ilor re!piratorii !uperioare )"9 A"-5

4 4 4 4 4

au o !tabilitate mic, 2n timp 1i 2n aerul atmo!feric datorit, greut,'ii !pecifice mari a particulelor5 !edimenteaz, repede c3iar 1i 2ntr4o atmo!fer, puternic !tabil,5 nu produc fenomene de poluare !emnificati&, a!upra terenului pe care !e depun5 pot con!titui nuclee fa&oriz7nd producerea ce'ii5 duc la o &izibilitate !c,zut,. Dup, realizarea proiectului de !pecialitate+ poate fi calculat nece!arul de utila*e cu

num,rul de ore de lucru 1i cuantificarea emi!iilor de gaze de e1apament 1i particule. Ln conclu/ie+ Prin realizarea ace!tor depozite de colectare a de!eurilor pro&enite din con!tructii !i demolari+ in zona $unicipiului "ibiu !i a localitatii "ali!te+ la di!tante !emnificati&e fata de zona de locuinte+ !e reduce !emnificati& impactul produ! a!upra factorilor de mediu+ prin eliminarea depozitarilor brute in zone mai mult !au mai putin autorizate !i prin crearea po!ibilitatii de recuperare !i re!pecti& &alorificare a ace!tor de!euri. <ucr,rile de colectare+ depozitare+ conca!are+ macinare+ !electare !i tratare in &ederea &alorificarii de!eurilor din con!tructii !i demolari nu &or a&ea efect !emnificati& a!upra calit,'ii aerului din zon,+ data fiind !olutia con!tructi&a a depozitului !i ec3iparea conca!orului mecanic cu un !i!tem de reducere a pulberilor+ po!ibilitatea antren,rii particulelor minerale de c,tre ma!ele de aer e!te diminuata. 9mpactul rezidual e!te unul benefic. 9. Protecia Kmpotriva /gomotului i vi!raiilor 6gomotul de fond con!tituie principalul factor de !tre! 2n comunit,'ile umane+ pe l7ng, poluan'ii care !e g,!e!c 2n mod curent 2n atmo!fera. De a!emenea+ &ibra'iile care !e propag, 2n materiale pro&oac, dezagreg,ri a&7nd 2n primul r7nd un efect di!tructi& a!upra !tructurii de rezi!ten', a cl,dirilor. a factori fizici de !tre! care !unt genera'i ca urmare a de!f,1ur,rii acti&it,'ii pe ampla!amentul depozitului de de1euri din con!tructii !i demolari+ c3iar 2n toate fazele de acti&itate !unt: zgomotul 1i

&ibra'iile.

"4a prognozat o inten!ificare a traficului 2n zon, care are drept rezultat cre1terea ni&elului de zgomot 1i &ibra'ii 2n mediu 1i pe arterele rutiere din zon,+ in!a acea!ta cre!tere nu &a a&ea un efect negati& !emnificati& a!upra receptorilor !en!ibili+ dat fiind faptul ca depozitul e!te propu! !pre amena*are la o di!tanta !emnificati&a fata de zonele de locuinte. Dtila*ele folo!ite in perioada de amena*are !i re!pecti& functionare &or core!punde normelor republicane de zgomot. Nu !e preconizeaz, dep,1irea limitei maxime admi!e de zgomot. indu!triale. Nu !e prognozeaza cre!terea ni&elului de zgomot !i &ibratii in zona localitatii+ dat fiind faptul ca in&e!titia e!te propu!a !per amena*are la o di!tanta !emnificati&a fata de zonele de locuinte+ inten!itatea zgomotului !cazand !emnificati&+ direct proportional cu di!tanta fata de receptor. <. Protecia impotriva radiaiilor Nu &or exi!ta !ur!e de radiatii pe ampla!amentul obiecti&ului. J. Protecia solului i a su!solului "olul ca factor de mediu ar putea fi afectat: 2n timpul lucr,rilor de amena*are a depozitului+ in timpul perioadei de functionare5 "ur!ele de poluarea a !olului pe ampla!amentul obiecti&ului+ in perioada de executie+ pot fi reprezentate de: 4 depozitarea necontrolata a de!eurilor !i a materioalelor de con!tructie5 4 inten!ificarea circulatiei auto&e3iculelor care conduce la poluarea !olului cu N=W+ !i "=( !i metale grele5 4 acti&itatile de!fa!urate pentru amena*area obiecti&ului in&e!titiei5 Principalii poluanti ai !olului pro&eniti din acti&itatatile de con!tructie !pecifice depozitului pentru de!eurile pro&enite din con!tructii !i demolari !unt: 4 4 produ!e pertoliere+ care a*ung in !ol ca urmarea unor pierderi in timpul alimantarii cu carburanti !i a reparatiilor5 pulberi rezultate din proce!ele de exca&are+ incarcare+ tran!port !i de!carcarea a pamantului pentru tera!amente5 onform "TA" %@@@B8>> !e impun maxim :0 dB la limita ampla!amentului depozitului+ limita pentru zonele

emi!ii de N=x+ "=( !i metale grele5 Poluanti rezultati din perioada de con!tructie !e rega!e!c in marea lor ma*oritate in

!olurile din &acinatatea frontului de lucru+ dat fiind faptul ca in&e!titia e!te propu!a a !e realiza in zona 3aldei de de!euri a localitatii "ali!te. 9mpactul produ! a!upra !olului in timpul amena*arii ace!tui depozi &a fi reprezentat de !c3imbarea gradului de ocupare a terenului !i cre!terea emi!iilor de N=x+ "=( !i metale grele cat !i a !u!pen!tiilor !edimentabile. 9n!a lucr,ile nu produc un efect ma*or negati& raportat la poluarea remanent, exi!tent, in zona ampla!amentului. Poluantii care afecteaza calitatea !olului in perioada de expolatare !unt cei rezultati ca urmare a: 4 4 4 traficului auto5 lucrarilor de depozitare+ conca!are+ macinare+ !electare !i tratare5 ge!tiunea necore!punzatoare a de!eurilor mena*ere generate de per!onal5

9mpactul produ! a!upra !olului in faza de functionare a depozitelor &a fi !emnificati& redu! prin ma!urile de diminuare propu!e in proiect+ !i anume: 9n!tala'ie de c7nt,rire 1i !p,lare a ro'ilor5 6ona )betonat,- de !tocare a materialelor intrate5 onca!or mecanic cu din'i !i !i!tem de reducere a pulberilor5 Prin amena*area ace!tui depozit pentru de!eurile pro&enite din con!tructii !i demolari !e reduce !emnificati& impactul generat a!upra !olului pe intreaga ;egiune ? entru+ prin eliminarea depozitarilor brute in zone mai mult !au mai putin autorizate+ prin recuperarea fractiilor rezultate din a!tfel de de!euri+ prin crearea unei filiere de &alorificare a ace!tor fractii !i prin informarea !i con!tientizarea cetatenilor !i agentilor economici cu pri&ire la ace!te de!euri. on!ideram ca in perioada de exploatare+ prin re!pectarea te3nicilor propu!e+ impactul produ! a!upra !olului &a fi ne!emnificati&+ raportat fiind !i la poluarea i!toric, exi!tent, in zona ampla!amentului. 8. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice Prin ampla!area in&e!titiei in zona propu!a nu &or fi afectate !pecii de plante !au animale prote*ate. Di!tanta fata de a!tfel de receptori !en!ibili &a fi !emnificati&a. Ampla!amentele pentru depozitele pentru de!eurile pro&enite din con!tructii !i demolari &or fi !tabilite a!tfel incat impactul a!upra pei!a*ului !a fie pe cat po!ibil diminuat.

7. Protectia ase/arilor umane si a altor o!iective de interes pu!lic Ace!t proiect e!te propu! !pre amena*are in zona $unicipiului "ibiu !i a localitatii "ali!te+ la di!tante !emnificati&e fata locatiile !en!ibile. Prin realizarea in&e!titiei propu!e nu !e &a produce impact negati& a!upra a!ezarilor umane din zona. Nu e!te cazul afectarii obiecti&elor de intere! public. *. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament De!eurile care !e produc pe ampla!ament !unt cele mena*ere )de!euri de natura organica+ ambala*e: 3artie+ carton+ folii metalice !au ma!e pla!tice-. De!eurile !e &or colecta in europubele5 fiecare !patiu &a fi pre&azut cu co!uri+ care !e &or goli conform programarii. Ampla!amentul depozitului &a fi impermeabilizat. De!eurile pro&enite din con!tructii !i demolari &or fi in intregime prelucrate !i &alorificate. (.J. $urata de reali/are i etapele principaleH gra-icul de reali/are a investiiei. %. Durata de proiectare # : luni5 (. Durata de implamentare finantare # B luni5 .. Durata de realizare a Proiectului Pilor nr.% # (/ luni5 /. Durata de realizarea a Proiectului Pilot nr. ( # (/ luni5 0. Durata de functionare # nedeterminata. :. Amortizarea in&e!titiei # %0 ani.

ap. 999:

="TD;9<E

E"T9$AT9VE

A<E 9NVE"T9C9E9
o!turile totale ale in&e!titiei !unt detaliate in de&izele ata!ate in continuare+ primul De&iz General fiind intocmit pentru Proiectul Pilot %+ platforma fixa ce !e &a ampla!a in zona municipiului "ibiu+ cel de4al doilea fiind intocmit pentru Proiectul Pilot (+ platforma mobila ce !e &a amena*a in zona limitrofa a localitatii "ali!te+ *udetul "ibiu.

$E.I& GE,ERA privind c1eltuielile necesare reali/arii investitiei Proiect Pilot 7 in mii lei;mii euro la cursul ,r. crt. % %. % %. ( %. . $enumirea capitolelor si su!capitolelor de c1eltuieli ( 9.J*57 .aloare C-ara ".AF Mii lei . %+>@B+B.(.?? . .:+%B>.:00 Mii euro /

".A Cmii euroF 0 B0?B>..%B. . %B%0.B::.> ? ?/(./.:B?/ > 5*2<J8.7(9 <82557.5(7

.aloare Cinclusiv ".AF Mii lei : (+%0.+>(@.@@ @ /.+@?:./@@ Mii euro ?

CAPI"6 # 7+ C1eltuieli pentru o!tinerea si amena3area terenului


=btinerea terenului Amena*area terenului Amena*ari pentru protectia mediului !i aducerea la !tarea initiala "6"A CAPI"6 7 "6"A CAPI"6 ( .. % .. ( .. . .. / .. 0 .. : 0@/+(@%.:>% %@+@>/.@./ :@@+@@@.@@@ %(+@@@.@@@

%/+@(:.B?B 72*8)27J*.<) * (<729J7.<75

.+B@?.0:. J7*2759.(77 8*25)7.J89

%:+:B(.%@0 (2(792J**.J) J (5<29JJ.<))

/+:0@.@@@ 87828J).))) *(2))).)))

CAPI"6 # (+ C1eltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare o!iectivului CAPI"6 # 9+ C1eltuieli pentru proiectare si asistenta te1nica
"tudii de teren Taxe pentru obtinerea de a&ize+ acorduri !i autorizatii Proiectare !i inginerie =rganizarea procedurilor de ac3izitie on!ultanta A!i!tenta te3nica "6"A CAPI"6 9 :+../.?:0 %+?:/.?@: %+(@..:@0 ?+0.>..?@ (+%@@.@@@

(+0:/.@?% .%%+B%%.?/> /+((..%?: ?(+.B?..%% B+:0(.B?0 <)72)*<.)<8 .+:%B+>:0.0/ : /(+(.%.?:0

?%/.(>: >:+>B@.?0: %+%?:./?% (@+%:>.@:? (+:>B.@?: 7792<)9.987 %+@@>+/@...: % %%+?:/.?@:

@.@@@ 0B+(:..(.( >@(./@/ %.+?00./>B %+>./.@:0 782*J*.75J

.+@0%.(/0 .?%+%?/.B>@ 0+@(0.0>@ >:+%0(.>@@ %%+/>?.@/@ <*<2<9).)7J /+.@?+:/@.@@ @ 0@+(00.>@@

>0@.@@@ %@.+/@@.@@@ %+/@@.@@@ (/+@@@.@@@ .+(@@.@@@ 79<25J).)))

CAPI"6 # <+ C1eltuieli pentru investitia de !a/a


/. % /. ( /. . /. / /. 0 /. : on!tructii !i in!talatii $onta* utila*e te3nologice Dtila*e+ ec3ipamente te3nologice !i functionale cu monta* Dtila*e fara monta* !i ec3ipamente de tran!port Dotari Acti&e necorporale "6"A CAPI"6 < :>?+??/./0/ >+@(/.@.0 %+(@@+@@@.@@@ %/+@@@.@@@

%.>+?:%.0%. B:+0(B.?/> :.+./?.:/? @.@@@ 9258)2798.(7 * 0%+(>%./(B

.>+:00./:( (:+>B@.?0: %?+:/?.@0B @.@@@ 727)92987.9< J %/+(>0.?%/

(:+.:/.:>? %>+./@.:0( %(+@.:.@0. @.@@@ 7J(2J95.**( B+?/../?%

%:0+%(:.(@@ %%/+>?@./@@ ?0+.>..?@@ @.@@@ <27792(78.7) ) :%+@(/.B@@

/:+@@@.@@@ .(+@@@.@@@ (%+@@@.@@@ @.@@@ 729792))).))) %?+@@@.@@@

CAPI"6 # J+ Alte c1eltuieli


0. =rganizare de !antier

%
$.1.1. 6ucrari de constructii $.1.2. -*eltuieli coneBe or&ani(arii santierului

%?+/B:.@%? ..+?>0./%( ?+(.B.?.% .:+%B>.:00 5<2775.*7J

!,DE3.F$, F,!11.EG$

3,32!.2!3 G,!1F.22D

(@+>(@.(:@ /@+(@/.:/@ >+:%0.(>@ /.+@?:./@@ 77(2778.J*)

$,D,,.,,, 11,2,,.,,,

0. ( 0. .

omi!ioane+ cote+ taxe+ co!tul creditului 3eltuieli di&er!e !i nepre&azute "6"A CAPI"6 J Pregatirea per!onalului de exploatare Probe te3nologice !i te!te "6"A CAPI"6 8 "6"A GE,ERA $in care CMM

(+@%:.>@? %@+@>/.@./ (829*8.JJJ

%+.?0.0/B :+>??.?/0 772558.78J

(+/@@.@@@ %(+@@@.@@@ 972<)).)))

CAPI"6 # 8+ C1eltuieli pentru pro!e te1nologice si teste si predare la !ene-iciar


:. % :. ( %@+(0:.(>: (@+0%(.0?% 9)278*.*J7 828))2*(<.*( < 9285*2(5J.58 8 (+>0?.%/. 0+?%/.(>: *2J77.<(5 72*9*2*(9.J( 5 72)9)2(J(.7) 7 %+B/>.:B/ .+>B?..>B J2*<8.)*9 55*2858.78* 857277<.<JJ %(+(@/.B>@ (/+/@B.B:@ 98287<.5<) 72*J<25*7.J< ) <2<))257(.() ) .+/@@.@@@ :+>@@.@@@ 7)2()).))) (27**2()).))) 72((82))).)))

$E.I& GE,ERA privind c1eltuielile necesare reali/arii investitiei Proiect Pilot ( in mii lei;mii euro la cursul 9.J*57

,r. crt. % %. % %. ( %. .

$enumirea capitolelor si su!capitolelor de c1eltuieli (

.aloare C-ara ".AF Mii lei Mii euro . /

".A Cmii euroF 0

.aloare Cinclusiv ".AF Mii lei Mii euro : ?

CAPI"6 # 7+ C1eltuieli pentru o!tinerea si amena3area terenului


=btinerea terenului Amena*area terenului Amena*ari pentru protectia mediului !i aducerea la !tarea initiala "6"A CAPI"6 7 "6"A CAPI"6 ( .. % .. ( .. . .. / .. 0 (0+..B.@0B @.@@@ ?+@0>.>(/ @.@@@ %+./%.%?: @.@@@ .@+%0../>@ @.@@@ >+/@@.@@@

/+>(:./>? 9)278J.J<8 7(2957.977

%+.//.0.> *2<)9.987 ()278*.)87

(00./:( 72J58.895 92*97.599

0+?/..0(@ 9J2*57.))) *827J(.*))

%+:@@.@@@ 7)2))).))) (<2))).)))

CAPI"6 # (+ C1eltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare o!iectivului CAPI"6 # 9+ C1eltuieli pentru proiectare si asistenta te1nica
"tudii de teren Taxe pentru obtinerea de a&ize+ acorduri !i autorizatii Proiectare !i inginerie =rganizarea procedurilor de ac3izitie on!ultanta @.@@@ (+%%%.0>> (/+%.(./.? .+.%>.(%@ %B+.@0.B0@ @.@@@ 0>>.(.0 :+?((.:>B B(/..?@ 0+.?>.%0% @.@@@ %%%.?:0 %+(??..%% %?0.:.@ %+@(%.>/B @.@@@ (+0%(.?B@ (>+?%?.:@@ .+B/>.:?@ ((+B?/.@>@ @.@@@ ?@@.@@@ >+@@@.@@@ %+%@@.@@@ :+/@@.@@@

.. :

A!i!tenta te3nica "6"A CAPI"6 9

0+/(B.?B> J<2(57.5*9

%+0%(.:@0 7J27(8.)J)

(>?..B0 (2*79.5J)

:+/:%./:@ 8<287<.8))

%+>@@.@@@ 7*2))).)))

CAPI"6 # <+ C1eltuieli pentru investitia de !a/a


/. % /. ( /. . /. / /. 0 /. : on!tructii !i in!talatii $onta* utila*e te3nologice Dtila*e+ ec3ipamente te3nologice !i functionale cu monta* Dtila*e fara monta* !i ec3ipamente de tran!port Dotari Acti&e necorporale "6"A CAPI"6 < 0/+(B?.B>. 0+?.%./0/ %@(+0:(.>0? %+//?+B/:.(%> /(+(.%.?:0 @.@@@ 728J(277).(77 %0+%(:.@0@ %+0B:.:.B (>+0?%./(B /@.+.:%../0 %%+?:/.?@: @.@@@ <8)2<().78* (+>?..B0@ .@...:% 0+/(>.0?% ?:+:.>.:00 (+(.0.(B/ @.@@@ *72<75.*9( :/+:%/.:@@ :+>(@./.@ %((+@/B.>@@ %+?(.+@0:.@@@ 0@+(00.>@@ @.@@@ 725882758.89) %>+@@@.@@@ %+B@@.@@@ ./+@@@.@@@ />@+@@@.@@@ %/+@@@.@@@ @.@@@ J<725)).)))

CAPI"6 # J+ Alte c1eltuieli


0. % 0. ( 0. . =rganizare de !antier omi!ioane+ cote+ taxe+ co!tul creditului 3eltuieli di&er!e !i nepre&azute "6"A CAPI"6 J Pregatirea per!onalului de exploatare Probe te3nologice !i te!te "6"A CAPI"6 8 .+:%B.>:: %+>@B.B.. %(+::B.0(B 7*2)55.9(* %+@@>./@. 0@/.(@( .+0(B./%( J2)<(.)77 %B%.0B? B0.?B> :?@.0>> 5J7.5*9 /+.@?.:/@ (+%0..>(@ %0+@?:.?/@ (72J9*.()) %+(@@.@@@ :@@.@@@ /+(@@.@@@ 82))).)))

CAPI"6 # 8+ C1eltuieli pentru pro!e te1nologice si teste si predare la !ene-iciar


:. % :. ( >+//:..0. %>+/@@.B>. (82*<7.998 (+.0(.B/% 0+%(:.@0@ 72<7*.55( //?.@0B B?..B0@ 72<(7.))* %@+@0%.%:@ (%+>B?.%?@ 9725<*.99) (+>@@.@@@ :+%@@.@@@ *25)).)))

"6"A GE,ERA
$in care CMM

72*J<2J77. 7*(
*J298*.<58

J78289*. 8JJ
(927*7.J79

5*2787. 9<J
<2J7*.<*7

(2()825<7. J8)
7)72J**.J7)

87<2*)). )))
(*29)).)))

ap 9V: ANA<96A ="T4BENEF9 9D


7. I$E,"I%ICAREA I,.ES"I"IEI SI $E%I,IREA 6'IEC"I.E 6R

Proiectul care face obiectul prezentei analize e!te con!tituit de Gestionarea deeurilor din construcii i demolri in Regiunea 7 Centru.

I$E,"I%ICAREA PR6IEC"# #I

6CA I&ARE GE6GRA%ICA+ Din ace!t punct de &edere+ proiectul de afla in doua zone apartinand *udetului "ibiu+ !i anume: zona limitrofa a municipiului "ibiu !i zona limitrofa a localitatii "ali!te+ *udetul "ibiu. Audetul "ibiu+ !ituat in centrul ;omaniei+ in partea de !ud a Tran!il&aniei+ !tra*uit de muntii Fagara!ului+ ibinului !i <otrului+ la o di!tanta de (?. Im de Bucure!ti+ capitala tarii+ !e incadreaza intre urmatoarele coordonate: 4 4 4 4 latitudine nordica # /:@%?T # a&and ca punct extrem !atul Prod+ comuna Eog3ilag latitudine !udica # /0@(>T # a&and ca punct extrem !atul Paltin+ comuna Boita longitudine e!tica # (/@0?T # a&and ca punct extrem !atul Teline+ comuna Bradeni longitudine &e!tica # (.@.0T # a&and ca punct extrem comuna Aina.

SI"#A"IA AC"#A A A GES"I6,ARII $ESE#RI 6R I, REGI#,EA 7 CE,"R#

Proiectul contine a!pectele pri&ind generarea !i ge!tionarea de!eurilor in domeniul con!tructiilor !i demolarilor+ promo&area unei abordari coerente+ integrate a managementului de!eurilor din con!tructii !i demolari !i imbunatatirea modului de ge!tionare a de!eurilor produ!e+ in !copul reducerii cantitatilor de de!euri depozitate. De!eurile din con!tructii !i demolari !unt de!eurile rezultate in urma reabilitarii infra!tructurii exi!tente+ in urma demolarii !i con!truirii de cladiri noi+ re!pecti& in urma recon!truirii !i extinderii retelei de tran!port ace!tea rezulta din con!tructia+ reno&area !i demolarea cladirilor+ proiecte de repa&are a !trazilor+ repararea podurilor+ precum !i din curatenia a!ociata deza!trelor naturale. 9n =G *J8;())( pri&ind e&identa ge!tiunii de!eurilor !i pentru aprobarea li!tei cuprinzand de!eurile+ inclu!i& de!eurile periculoa!e+ categoria de de!euri mentionate mai !u! !e rega!e!te la codul %? De!euri din con!tructii !i demolari )inclu!i& pamant exca&at din ampla!amente contaminate-. 3iar daca in prezent e!te &alorificat un procent mic de de!euri din con!tructii !i demolari+ o cantitate !emnificati& de mare &a fi probabil reciclata in &iitor ca rezultat al taxelor de depozitare+ precum !i a legi!latiei. $ulte depozite utilizeaza de*a molozul pentru con!tructia de cai de acce!. Pentru municipalitatile care colecteaza de!eurile din con!tructii !i demolari in ame!tec cu alte de!euri mena*ere+ programele de reciclare ofera o oportunitate excelenta pentru colectarea !electi&a in &ederea recuperarii materialelor reciclabile.

"copul proiectului e!te de a reduce cantitatea 1i gradul de periculozitate a de1eurilor rezultate din acti&it,'ile de con!truc'ii 1i demol,ri+ de cre!tere a gradulului de &alorificare !i reciclare a ace!tora. 7.7.9 $ESCRIEREA "IP# #I AC"I#,II Prezentul proiect face referire la crearea a doua !tatii de ge!tionare a de!eurilor la ni&elul *udetului "ibiu+ una in zona municipiului "ibiu+ care &a fi de fapt o platforma fixa pentru ge!tionarea de!eurilor din con!tructii !i demolari+ iar cealalta in zona limitrofa a localitatii "ali!te+ ce &a fi o platforma mobila+ a&and po!ibilitatea depla!arii+ daca !ituatia o cere. Nece!itatea lucrarilor propu!e in prezentul proiect e!te in primul rand argumentata de ni&elul e!timat al producerii de de!euri din con!tructii !i demolari )in cre!tere !emnificati&a pentru urmatorii ani-+ precum !i de ne&oia !tringenta de a ne conforma la rigorile europene de reciclare a ace!tui tip de de!euri. 9n&e!titiile in ace!t tip de proiecte incumba o !erie de beneficii ma*ore pentru populatie+ cum ar fi: prelucrarea eficienta a de!eurilor+ cu re&erberatii atat de adanci+ incat !e &a realiza inclu!i& o in!anato!ire a populatiei )prin reciclarea mai eficienta a de!eurilor periculoa!e din con!tructii+ de pilda plumb !au azbe!t+ detaliate in !tudiul de fezabilitate-+ precum !i faptul ca materialele prelucrate &or fi utilizate in modernizarea infra!tructurii )drumuri noi+ reabilitarea drumurilor deteriorate- !i altele a!emenea. 7.7.< PAR"IC# ARI"A"I %I,A,CIARE

Proiectele propu!e &or fi finantate prin programul PNorXaK Grant!O+ care are urmatoarele particularitati: pentru a!tfel de in&e!titii+ >0G din &aloarea in&e!titiei &a fi !ub&entionata din fonduri nor&egiene+ urmand ca re!tul de %0G !a fie contributia beneficiarului. <a acea!ta contributie !e adauga !i anumite c3eltuieli neeligibile+ pre&azute in regulamentul de acordare a grantului. oreland ace!t regulament cu de&izul general aprobat prin EG (> 8 (@@>+ ace!te c3eltuieli !unt urmatoarele: c3eltuielile pentru obtinerea terenului+ !tudiile de teren+ obtinerea de a&ize+ acorduri !i autorizatii+ pregatirea per!onalului de exploatare+ comi!ioanele+ taxele+ cotele legale.

(. $E%I,IREA 6'IEC"I.E 6R PR6IEC"# #I

;biectivul pre(entului studiu de #e(abilitate con!ta in e&aluarea fezabilitatii in&e!titiei !electate pe baza !olutiei te3nice !tabilite pentru imbunatatirea ge!tionarii de!eurilor pro&enite din con!tructii !i demolari din ;egiunea ? entru+ elaborarea unui plan de finantare a ace!tei in&e!titii !i analiza durabilitatii proiectului. ;biectivul investitiei e!te realizarea unei in&e!titii durabile care &a fi integrata in infra!tructura exi!tenta !i corelata cu in&e!titiile &iitoare+ in &ederea conformarii cu cerintele legi!latiei in &igoare. ;biective speci#ice %. Diminuarea impactului negati& a!upra mediului printr4o ge!tionare

core!punzatoare a de!eurilor pro&enite din con!tructii !i demolari in ;egiunea ? entru. (. Eliminarea poluarii !olului+ apei de !uprafata !i !tratului de apa freatica prin

crearea unor depozite core!punzatoare de colectare a de!eurile pro&enite din con!tructii !i demolari !i &alorificarea integrala a ce!tora. .. /. 0. :. olectarea !eparata la locul de generare a de!eurilor pe tip de material. Promo&area reciclarii !i reutilizarii materialelor. A!igurarea capacitatii de tratare8!ortate. A!igurarea depozitarii controlate a fractiunii ce nu poate fi &alorificata.

9. A,A I&A 6P"I#,I 6R SI A %E&A'I I"A"II Fondurile nece!are pentru demararea unui proiect de a!emenea an&ergura !e ridica pe!te bugetul de c3eltuieli care poate fi !uportat de !olicitant+ fapt pentru care nu !4au permi! realizarea unor a!tfel de in&e!titii complexe+ lucru care a condu! treptat la accentuarea decala*elor fata de ni&elul infra!tructurii de ace!t gen exi!tente la ni&el european. 9n ace!t mod+ ab!enta fondurilor a limitat po!ibilitatea dez&oltarii !i implementarii unui proiect de ge!tionare a de!eurilor din con!tructii !i demolari+ conducand direct la efectele &izibile+ mii de tone de moloz !i de!euri neputand fi reciclate a!a cum ar fi trebuit. 9n ace!t context+ proiectul propu! &izeaza implementarea a doua platforme de prelucrare a de!eurilor din con!tructii !i demolari+ una din ele fixa+ ampla!ata la ni&elul municipiului "ibiu+ cealalta in zona limitrofa a localitatii "ali!te. 9n &ederea atingerii obiecti&ului general al proiectului+ a fo!t realizata o analiza minutioa!a a alternati&elor optime legate de cele doua proiecte+ a!tfel incat e&aluarea ace!tora

!a conduca la alegerea unei alternati&e durabile )alternati&a fezabila din punct de &edere te3nic !i economic !i cu impact poziti&+ atat a!upra calitatii reciclarii ace!tui tip de de!euri+ cat !i a!upra mediului !ocio4economic-. 9n ace!t !en!+ analiza !i !electia alternati&elor !4a realizat tinandu4!e cont de a!pecte precum co!t4eficienta+ flexibilitate+ oportunitate !i probabilitate de atingere a obiecti&ului. A&and in &edere a!pectele prezentate anterior au fo!t luate in con!iderare urmatoarele &ariante de actiune pentru realizarea obiecti&ului de NGe!tionare a de!eurilor din con!tructii !i demolari in cadrul ;egiunii ? entruO. Alternativa A # de Na nu face nimicO+ de a nu implementa proiectele Alternativa ' # de implementare a celor doua platforme+ fixa !i mobila 9n elaborarea celor doua alternati&e au fo!t luate in calcul urmatoarele a!pecte: 4 Tendintele cre!catoare ale cantitatii de de!euri rezultate din con!tructii !i demolari5

4 perioada de implementare e!te de doi ani+ dupa care analiza e&olutiei proiectului continua pentru inca (> ani ).@ ani in total-

'ene-icii sociale+ %. "caderea impactului negati& a!upra mediului printr4o ge!tionare

core!punzatoare a de!eurilor pro&enite din con!tructii !i demolari in ;egiunea ? entru. (. "caderea poluarii !olului+ apei de !uprafata !i !tratului de apa freatica prin

crearea unor depozite core!punzatoare de colectare a de!eurile pro&enite din con!tructii !i demolari !i &alorificarea integrala a ace!tora. .. /. 0. pulmonarePromo&area reciclarii !i reutilizarii materialelor. A!igurarea depozitarii controlate a fractiunii ce nu poate fi &alorificata. Pre&enirea unor cazuri de imbolna&ire datorita materialelor periculoa!e

rezultate din a!tfel de de!euri )boli precum azbe!toza+ intoxicari cu plumb+ alte boli

'ene-icii economice+ Po!ibilitatea &alorificarii unei cantitati de de!euri )!ort !i fier- !emnificati&a+ a!pect ce &a conduce la eficienta economica a celor doua proiecte !i &a contribui implicit la

dez&oltarea infra!tructurii la ni&el local )*udetul "ibiu- !i regional );egiunea ? entru-. rearea de noi locuri de munca pentru per!onal calificat

A,A I&A M# "ICRI"ERIA A

Scenarii propuse+
Alternativa A: Alternati&a H#ara investitieH !au de Ha nu se #ace nimicH pre!upune mentinerea la ni&elul care exi!ta in prezent+ adica ab!enta unor a!tfel de platforme de prelucrare a de!eurilor din con!tructii !i demolari. Analiza ace!tei alternati&e a in!emnat proiectarea a ceea ce foarte probabil !e &a intampla in !ituatia in proiectele nu !e &or implementa. Alegerea ace!tei alternati&e pre!upune mentinerea unui ni&el mode!t de reciclare+ in conditiile in care numarul de tone de de!euri rezultat din con!tructii !i demolari e!te in cre!tere+ co!turi mai mari pentru a imbunatati infra!tructura *udetului+ a regiunii. Din punct de &edere !ocial+ prin pa!trarea ni&elului actual !e &a a*unge la un grad din ce in ce mai mare de degradare a mediului+ deoarece !utele de mii de tone de de!euri nu &or fi reciclate !i inlaturate core!punzator+ a!pect negati& atat pentru mediu+ cat !i pentru populatie. Alternativa ':

Prin realizarea proiectelor+ cantitatea de de!euri din con!tructii !i demolari &a fi ge!tionata la un !tandard con!iderat acceptabil. "e &or produce efecte poziti&e a!upra mediului+ &a !cadea gradul de poluare la ni&elul *udetului "ibiu+ populatia &a fi mai prote*ata.

& aluarea optiunilor prin anali"a multi6criteriala

9n &ederea !electarii alternati&ei durabile )alternati&a fezabila din punct de &edere te3nico4economic !i cu un impact poziti&+ cat !i a!upra mediului !ocio4economic- a fo!t

utilizata analiza multicriteriala. Fiecare &arianta optima a fo!t e&aluata utilizandu4!e urmatoarele criterii: 4 Po!ibilitatea &alorificarii de!eurilor din con!tructii !i demolari+ prin comercializarea produ!elor rezultate )criteriul % # %4 4 4 o!tul realizarii in&e!titiei )criteriul ( # ("porirea protectiei oferite populatiei !i mediului incon*urator )criteriul . # .Po!ibilitatea utilizarii produ!elor pentru dez&oltarea infra!tructurii la ni&el regional !i local )criteriul / # /4 onformarea cu !tandardele europene pentru ge!tionarea de!eurilor din con!tructii !i demolari )criteriul 0 # 09n tabelul de mai *o! a fo!t determinat coeficientul de ponderare aferent fiecarui criteriu )gradul de importanta al fiecarui criteriu-+ tinandu4!e cont de importanta fiecarui criteriu in comparatie cu celelalte criterii:

C7 C( C9 C< CJ

C7 %8( % %8( %8( %

C( % %8( @ %8( %8(

C9 %8( %8( %8( %8( @

C< %8( %8( %8( %8( %

CJ % @ @ @ %8(

Puncte ..0 (.0 %.0 ( .

,ivel Pondere % / . %.?% 0 @.// / % ( (.:?

9n urma datelor din tabelul anterior+ au fo!t comparate alternati&ele identificate in cadrul capitolului anterior: .arianta A: &arianta Nfara in&e!titieO .arianta ': &arianta Nimplementarea Proiectelor Pilot pentru Ge!tionarea De!eurilor din con!tructii !i demolari din ;egiunea ? entruO onform criteriilor identificate+ !4au acordat note de la % la %@ fiecarei &ariante. A!tfel+ !4au analizat pe rand alternati&ele+ prin pri!ma fiecarui criteriu.

Varianta A Criteriul C1 C2 Note 2 9

Varianta B Note 8 5

C3 C4 C5

4 3 4

9 9 9

9n cele ce urmeaza+ am analizat con!ecinta ponderilor calculate a!upra fiecaruia din cele 0 criterii analizate. ;ezultatul e!te ilu!trat mai *o!.

Criteriul C7 C( C9 C< CJ

Pondere / %.?% @.// % (.:?

.arianta A Pondere G ,ote ,ote ( > B %0..B / %.?: . . / %@.:> 9*.*9

.arianta ' Pondere G ,ote ,ote > .( 0 >.00 B ..B: B B B (/.@. 77.J<

Clasament -inal

a urmare a elaborarii analizei multicriteriale+ !e con!tata ca alternati&ele optime identificate !4au pla!at in urmatoarea ordine:

I. 99.

.arianta ' 8cu in estitie9 4 77.J< puncte Varianta A I#ara investitieJ # .>.>. puncte

A!tfel+ !e con!tata ca .arianta ' )care &izeaza implementarea proiectelor pilot % !i (e!te cea mai potri&ita+ a&and rezultatele cele mai bune din toate per!pecti&ele+ manife!tandu4!i re&erberatiile a!upra intregii !fere de beneficiari. A&and in &edere diferenta importanta de puncte intre &ariantele prezentate+ !e &a opta pentru implementarea variantei ' Ncu investitieO.

<. A,A I&A $E ME$I#

<ucrarile proiectate+ adica implementarea proiectelor pentru cele doua platforme+ nu &or induce efecte negati&e !uplimentare fata de !ituatia exi!tenta in prezent+ nici a!upra !olului+ nici a!upra drena*ului+ !i+ cel mai important+ a!upra microclimatului+ a apelor de !uprafata+ a &egetatiei+ faunei !au din per!pecti&a fonica !au a pei!a*ului. Executarea lucrarilor proiectate &a a&ea influente fa&orabile a!upra factorilor de mediu+ economici !i !ociali. = prezentare detaliata a impactului a!upra mediului e!te prezenta in !tudiul de fezabilitate al ace!tui proiect+ la rubrica N Impactul lucrarilor asupra -actorilor de mediuO. ;edam+ pe !curt+ principalele puncte ale ace!teia: 4 Pentru protectia apei Ampla!amentele nu !e afla !ub influenta directa a unei ape de !uprafata !i nu !unt intr4o zona inundabila. 9n cazul locatiei din "ali!te+ ni&elul panzei freatice !e afla cantonat la apoximati& 4 :+@ m fata de c.t.n. cu modificari functie de regimul precipitatiilor !i anotimp. Apele uzate generate pe ampla!ament &or fi mai intai trecute printr4un !eparator de 3idrocarburi !i de!ni!ipator !i apoi de&er!ate in emi!arul natural !au reteaua de canalizare din apropiere. Nu !e &or genera ape uzate mena*ere. "e &or utiliza toalete ecologice. 9mpactul produ! a!upra freaticului &a fi ne!emnificati& a&and in &edere faptul ca depozitul &a fi impermeabilizat. 4 Pentru protectia aerului Emi!iile principale Kn -a/a de eGploatare !unt: 4 particulele minerale 2n !u!pen!ie+ dar care !edimenteaz, rapid c3iar 1i 2ntr4o atmo!fer, imobil,+ 4 gazele de e1apament: "=x+ N=x+ =+ particule+ =V+ PAE+ "=x. <ucr,ile de colectare+ depozitare+ conca!are+ macinare+ !electare !i tratare in &ederea &alorificarii de!eurilor din con!tructii !i demolari nu &or a&ea efect !emnificati& a!upra calit,'ii aerului din zon,+ data fiind !olutia con!tructi&a a depozitului !i ec3iparea conca!orului mecanic cu un !i!tem de reducere a pulberilor+ po!ibilitatea antren,rii particulelor minerale de c,tre ma!ele de aer e!te diminuata. 9mpactul rezidual e!te unul benefic.

Protecia Kmpotriva /gomotului i vi!raiilor

Nu !e prognozeaza cre!terea ni&elului de zgomot !i &ibratii in zona localitatii+ dat fiind faptul ca in&e!titia e!te propu!a !pre amena*are la o di!tanta !emnificati&a fata de zonele de locuinte+ inten!itatea zgomotului !cazand !emnificati&+ direct proportional cu di!tanta fata de receptor. 4 Protecia impotriva radiaiilor

Nu &or exi!ta !ur!e de radiatii pe ampla!amentul obiecti&ului. 4 Protectia solului 9mpactul produ! a!upra !olului in timpul amena*arii ace!tor depozite &a fi reprezentat de !c3imbarea gradului de ocupare a terenului !i cre!terea emi!iilor de N=x+ "=( !i metale grele cat !i a !u!pen!tiilor !edimentabile. 9n!a lucr,rile nu produc un efect ma*or negati& raportat la poluarea remanent, exi!tent, in zona ampla!amentului. 4 Protectia ecosistemelor din /ona Prin ampla!area in&e!titiei in zona propu!a nu &or fi afectate !pecii de plante !au animale prote*ate. Di!tanta fata de a!tfel de receptori !en!ibili &a fi !emnificati&a. Ampla!amentele pentru depozitele de de!euri pro&enite din con!tructii !i demolari &or fi !tabilite a!tfel incat impactul a!upra pei!a*ului !a fie pe cat po!ibil diminuat. 4 Protectia ase/arilor umane si a altor o!iective de interes pu!lic Ace!t proiect e!te propu! !pre amena*are in zona $unicipiului "ibiu !i a localitatii "ali!te+ la di!tante !emnificati&e fata de locatiile !en!ibile. Prin realizarea in&e!titiei propu!e nu !e &a produce impact negati& a!upra a!ezarilor umane din zona. Nu e!te cazul afectarii obiecti&elor de intere! public

J. A,A I&A %I,A,CIARA 9n&e!titia !e &a concretiza in implementarea celor doua proiecte de!cri!e in "tudiul de Fezabilitate+ incumband toate beneficiile pe care le4am amintit anterior.

Durata de analiza a ace!tui tip de proiecte e!te de .@ de ani+ moti& pentru care+ atat analiza economica+ cat !i cea financiara+ am realizat4o pe ace!t inter&al de timp. 9n ceea ce pri&e!te co!turile in&e!titionale+ a!a cum am mentionat anterior+ ace!tea !unt de 7.*J<.5*72J< lei+ pentru Proiectul Pilot % )platforma fixa la ni&elul municipiului "ibiu-+ !i de (.()8.5<72J8 lei pentru Proiectul Pilot ( )platforma fixa la ni&elul localitatii "ali!te-+ iar durata de executie a lucrarilor+ in cazul ambelor proiecte e!te de ( ani.

+. +nali"a c5eltuielilor aferente e:ploatarii


N=TA: 3eltuielile de exploatare !unt analog analizate !i in cazul Proiectului Pilot (. <egat de ace!te tipuri de c3eltuieli+ pe perioada exploatarii a&em urmatoarele c3eltuieli: 4 c3eltuieli cu forta de munca 4 c3eltuieli de mentenanta 4 c3eltuieli cu utilitatile 4 c3eltuieli cu energia 3eltuielile cu forta de munca !unt reprezentate de c3eltuielile pentru cei : !alariati nou anga*ati care &or exploata in conditii de buna functionare in!talatiile )e!te acela!i numar de noi anga*ati in cazul Proiectului Pilot % !i in cazul Proiectului Pilot (-. Ei &or fi anga*ati inca din primul an de de!fa!urare al in&e!titiei. 9n calculul &enitului8!alariat+ !4a pornit de la !alariul mediu al per!onalului+ pe di&er!e categorii de !alariati )lucratori pe in!talatie+ un lucrator la cantar+ un lucrator la in!talatia de !palare+ un contabil !i un !ef de !tatie-. 3eltuielile !alariale !unt e!timate )incluzand contributiile aferente !alariilor- la %(.@@@lei8luna )B./@@lei fara contributii-+ adica %//.@@@ lei8an. Pentru perioada analizata !4a con!iderat o cre!tere medie de B..G8an. 3eltuielile de mentenanta au fo!t con!iderate drept c3eltuieli cu inlocuirea di&er!elor elemente componente ale utila*elor+ de aici pornindu4!e cu e!timarea a!cendenta a ace!tora )ele &or cre!te cu 0G8an-. $entionam ca in primii trei ani ace!tea !unt mai mici+ utila*ele fiind noi )in *urul &alorii de ..@@@ euro-+ dupa care+ pe an+ &or fi in medie pe!te %(.@@@ euro+ !ume+ e&ident actualizate cu rata de cre!tere. ,6"A+ 3eltuielile cu utilitatile exi!ta doar in cadrul Proiectului Pilot %.

3eltuielile cu utilitatile nece!are in!talatiei au fo!t e!timate cre!cand cu B.0G8an+ pe baza cre!terilor !tati!tice din anii anteriori. 3eltuielile cu energia au fo!t calculate dupa formula numar de ore8zi )in cazul no!tru utila*ele functioneaza >ore8zi- x puterea utila*ului )%%@SX3 in cazul platformei fixe- x numarul de zile care !e lucreaza in an )am con!iderat (0@ zile lucratoare8an- x pretul mediu comunicat de furnizorul de energie electrica )in ace!t caz @./(./lei8 SY3-. Veniturile din exploatare au fo!t calculate dupa cum urmeaza: "4a con!iderat ni&elul actual de producere a de!eurilor+ !4au con!iderat (0@ de zile lucratoare+ iar din cantitatea totala de de!euri+ am con!iderat ca 0@G &a fi alocata platformei fixe+ iar (@G platformei mobile. De a!emenea am con!iderat ca din cantitatea alocata teoretic )0@G+ re!pecti&+ (@G-+ &or a*unge in !tatii doar ?0G din numarul de tone pre&azute. De a!emenea+ am pornit de la premi!a ca din cantitatea totala care &a a*unge in !tatii+ (@G &or fi de!euri nereciclabile+ ce nu &or putea fi folo!ite. Pretul de pornire pentru calculul &eniturilor din &anzarea !ortului )>@G din cantitate- !i &anzarea fierului rezultat )max. (@G din cantitate- a fo!t calculat ca o medie a pietei. <a ace!te !ume !4au aplicat ratele de cre!tere aferente+ pentru intreaga perioada a analizei. Tabelele de mai *o! e&identiaza c3eltuielile aferente exploatarii pentru cele doua proiecte pilot. 3iar daca la un moment dat ace!tea depa!e!c &eniturile+ !4a pornit de la ipoteza ca pe perioada celor .@ de ani+ numarul de tone intrate in !tatii nu !e &a modifica. 9n conditiile in care cantitatea input !e &a modifica+ e!te e&ident ca &eniturile &or fi mai mari decat c3eltuielile. Ace!te a!pecte tin in!a de managementul fiecarei !tatii indi&iduale.

-<%6T:.%6. D.0 %A86;ATA2% A9%2%0T% 82;.%-T:6:. 8.6;T 1


# "-.RA R" . venituri vanzar e sort . venituri vanzar e armatu ra . venituri ta?a @ tona sort ./.A L "-.RA R" $ % & ' ( ) * + #, ## #$ #% #& #' #( #) #* #+ $, $# $$ $% $& $' $( $) $* $+ %,

56789 9

:8;95 6

:59;6 :

:6:<5 5

<=565 8

<::6: =

68966 >

65578 8

797=> 58

795=7 88

777;8 7;

7756< 57

788:7 <>

78<:= 75

7=;9 =6>

7>75; 5>

7><;6 :;

7;;<: <<

75=;7 56

7:7;8 68

7:66= >7

7<<: ;96

76:66 6:

89::9 7:

87:<: 69

88<;; ;7

8=6:; >=

8;7;9 8=

85=<8 ;6

8:5:; =>

7>799 99

7>:69 69

7;;7; 5;

758:; 68

7:9:= >>

7:679 9>

7<:<: 5=

76:9< 8=

895:= 6=

875<5 6;

88:>6 57

8=<5> =>

8;9== :9

85859 =;

8:;> :79

8<<65 67

=9=78 <5

=7:6< 76

===;5 =9

=>669 :5

=5:9; =7

=<;9 =<:

>9=69 ;5

>8=56 :9

>>>>; <7

>558= 55

><69< 87

;7=9> :8

;=<7< 5;

;5>;; :5

9 $#,#$ ,,

9 $$,&# '+

9 $%#$# (%

9 $&$'& '+

9 $'&&% ,(

9 $((*+ ))

9 $)++) ')

9 $+%(+ &'

9 %,*,* ''

9 %$%#* #)

9 %%+,# )(

9 %''($ +'

9 %)%,' '%

9 %+#%% ',

9 &#,' #,'

9 &%,($ ''

9 &'#)$ (#

9 &)%*( ,)

9 &+),) ++

9 '$#&% (*

9 '&(+* )$

9 ')%) *+(

9 (,#+, '%

9 (%#%+ *(

9 (($%% )#

9 (+&)+ #)

9 )$**% ('

9 )(&'& +&

9 *,$,# $&

9 *&#%# #,

01EL .2"EL" D"E34L /A.A RE . cAeltui eli cu forta de munca . cAetuie li de mente nanta . cAeltui eli cu utilitatil e . cAeltui eli cu ener-i a ./.A L 01EL .2"EL"

7>>99 9

7;:=6 8

7:898 6

7<<98 <

89;;7 ;

88>58 <

8>;;7 <

85<=; 7

86==9 <

=89;< 5

=;9>9 9

=<86< :

>7<59 ;

>;:;= ;

;999 <5

;>5;6 >

;6:>8 :

5;86< <

:7=:7 5

:<996 8

<;85> 9

6=76 =5

797<5 95

777== =5

7875< :5

7==99 >5

7>;=: >9

7;<<6 =<

7:=5: 96

7<6<8 8=

77;;9

7878<

78:=>

>5899

><;79

;96=5

;=><8

;57;5

;<65>

57678

5;99<

5<8;<

:75:7

:;8;;

:697 <

<8656

<:77:

67>:=

659>5

799<> 6

79;<6 7

7777 <5

775:> ;

788;< 8

78<:7 7

7=;7> :

7>769 >

7>699 9

7;5>; 9

75>8: 8

>=<69 9

><9;6 5

;858; 8

;:58> 5

5=96< 6

5696= =

:;5;: 8

<8<>> 5

69:7> 6

66==8 <

79<:5 6>

77679 8;

7=9>7 :8

7>8<9 56

7;5= :=;

7:788 69

7<:>6 ;<

89;=9 :6

88><7 87

8>575 6=

856;; ;>

86;7 5=7

=8=89 =5

=;=69 <9

=<:;8 68

>8>=> >;

>5>5; :8

;9<:6 65

;;:7= ;5

57995 =;

6=7>< (*)'+ *

79:6= ; )'*,' ,

78;9: 9 *%(,* '

7>>68 ; +''%+ +

75:6= 8 #,'$+ &(

76>;6 7 ##(#, *)

88;>< 8 #$*#, '&

8578: : #&#&$ %#

=98:; ; #'($# )(

=;9<7 < #)$(( &%

>95;7 9 #+,+( #$

>:79> = $##%% #&

;>;<8 7 $%&,$ ),

5=8>: 9 $'+%% $+

:=8< :; $*)' )#&

<>687 6 %#+#, )$

6<>9= = %'&%' %'

77>98 >< %+%)) *)

7=878 58 &%)+# &(

7;=79 78 &*)%( &(

7::>9 57 '&$*# &(

89;; 56= (,', &&'

8=<89 => ()&+& $#

8:597 <8 )'%'# *,

=76<= 57 *&#+$ &#

=:957 97 +&#&) %*

>86>> >> #,'%( ((#

>6:57 <: ##*,$ #$#

;:557 ;: #%$%, ()#

55<7; => #&*&& ((&

E-". -E. D"E34L /A.A RE

#&#%( ,$

#&&(# ,+

#&)(, ))

#&),, (,

#&+#% (,

#',)* +,

#'#*) ,$

#'$$) #&

#'#*( )+

#','# )&

#&*,' (&

#&&$+ *#

#%+,$ *%

#%$,, $#

#$$+ %+,

###'# *%

+)%)$ )

*,,*$ ,

'+#(' %

%&,)$ $

&#)$(

5 %#$' ',

5 )%,%( *

5 #$$## +&

5 #)+'* (+

5 $&((* $$

5 %$&*$ +(

5 &#'(( $)

5 '$#,' &*

5 (&%#' '&

-<%6T:.%6. D.0 %A86;ATA2% A9%2%0T% 82;.%-T:6:. 8.6;T 2


# "-.RA R" . venituri vanzar e sort . venituri vanzar e armatu ra . venituri ta?a @ tona fier ./.A L "-.RA R" $ % & ' ( ) * + #, ## #$ #% #& #' #( #) #* #+ $, $# $$ $% $& $' $( $) $* $+ %,

8<9=9 9

86:77 <

=775: :

=856> 6

=>865 6

=;6:: ;

=::>9 >

=6;<6 :

>7;86 5

>=;5> ;

>;566 8

>:6=< >

;98<: >

;8:;7 ;

;;==5 =

;<9>: <

59<68 7

5=<:; 6

5:99; <

:98<6 7

:=:== 8

::=>5 8

<77=5 7

<;777 <

<68<8 =

6=5;: 7

6<8>5 =

79=95 9>

79<77 9=

77=>9 ::

;><79 9

;<96< 5

596>; >

5=6=7 <

5:95> >

:9=;9 5

:=:6: :

::>7= <

<789: 7

<;7<5 =

<6=59 >

6=:=6 7

6<==8 =

79=7; 9;

79<89 >6

77=;9 :9

77695 <<

78>69 =8

7=798 =>

7=:>> =5

7>>7: <=

7;78> =7

7;<5; >9

755>8 <9

7:>;< =9

7<=7= :;

76877 7=

897;8 >:

877=6 6>

887:; <9

<8<>9 9

<:<79 >

6877= 7

65585 :

797=5 7>

795=8 <7

777;= <7

77:99 =;

788:= 5:

78<:; 9<

7=;9; 65

7>75: :;

7><57 6:

7;;69 89

75=;> 78

7:7;; ><

7:665 79

7<<:: 69

76<98 68

89::= 85

87:67 7;

88<;< 68

8=6:6 97

8;7;= 6<

85=<5 ;8

8:5:6 >5

869=; :5

=9>;< ;7

=76;9 6<

==;75 ;:

01EL .2"EL" D"E34L /A.A RE . cAeltui eli cu forta de munca . cAetuie li de mente nanta . cAeltui eli cu ener-i a ./.A L 01EL .2"EL" E34L /A.A RE

7>>99 9

7;565 9

7:79< 5

7<5>< >

89=85 <

887;5 8

8>7;9 8

85=8= <

8<568 6

=78:; =

=>969 9

=:7;< 7

>9;98 >

>>7>: 5

><789 6

;8>;7 :

;:7:8 >

58=7: 6

5:685 ;

:>9=6 6

<9:9= ;

<:655 <

6;<<= <

79>;7 =>

77=67 65

78>7: 8>

7=;=> :6

7>:;8 68

759<9 5<

7:;8: 6>

77;;9

7878<

78:=>

>5899

><;79

;96=5

;=><8

;57;5

;<65>

57678

5;99<

5<8;<

:75:7

:;8;;

:697<

<8656

<:77:

67>:=

659>5

799<> 6

79;<6 7

7777< 5

775:> ;

788;< 8

78<:7 7

7=;7> :

7>769 >

7>699 9

7;5>; 9

75>8: 8

<9>>5

68<67

79:85 7

78=<; ;

7>=97 ;

75;7= 6

7695< 5

8897< ;

8;>8> <

86=;< 9

==<66 :

=67>> 9

>;766 5

;8768 9

59855 7

56;<6 8

<9=;> :

68:<; ;

79:7= 6;

78=:7 =6

7>8<; 8;

75>6; 7<

769>5 6<

8766= ;;

8;=6; 6;

86=8> :9

==<57 8=

=6966 ;:

>;7>< 8:

;87=8 :7

$%'++ (

$(#+) *

$+#,* $

%'('% +

%+&)+ %

&%)(% )

&*'() #

'%+') +

(,,#& #

((*$& '

)&&+, (

*%#$* ,

+$*(+ #

#,%*( ',

##($* *)

#%,%% )*

#&($% **

#(&$' ,)

#*&() ,(

$,)*% *)

$%&#& '#

$(&,% )$

$+*,$ *#

%%(), )#

%*,)' ,$

&%,+% &#

&**#' ,(

''%&$ &*

($)+% &'

)#%,% %)

E-". -E. D"E34L /A.A RE

'+$&, &

(#(#$ (

(%,,' ,

(,+)$ *

(#**$ #

($'(& &

($+)# ,

(%,&' (

($)$$ '

(#+$( $

(,'(+ ,

'*'&+ '

'')', (

'$,%) ,

&)$'$ (

&#$#( +

%%)$$ $

$&'$* %

#%%'* (

5#,(#

5 #($%% (

5 %'&&* ,

5 '*$%* #

5 *'#() %

5 ##(** ',

5 #'&#% +&

5 #+))+ %#

5 $&**% +)

5 %,*&$ &)

5 %))*( )+

;. +nali"a sustenabilitatii financiare


S#S"E,A'I I"A"EA %I,A,CIARA # reflecta capacitatea proiectului de in&e!titie de a genera fluxuri de numerar din acti&itatea de exploatare. Tabelul a fo!t con!truit pe doua directii de baza+ !i anume P "otal IntrariO+ care cuprinde re!ur!ele financiare de la fondurile nor&egiene )pentru cei ( ani ai in&e!titiei-+ de a!emenea re!ur!ele de la beneficiar )!uma eligibila # %0G- !i !uma neeligibila )c3eltuielile detaliate anterior-. A !e con!ulta determinarea !umei cu care contribuie fiecare dintre parti+ detaliata mai *o!. De a!emenea+ tot la capitolul intrari pentru in&e!titie !4au con!iderat !umele obtinute din &anzarea !ortului !i a fierului+ a!a cum au fo!t detaliate mai *o!. <a rubrica N"otal iesiriO au fo!t inclu!e odata co!turile de in&e!titie+ dar !i co!turile pentru mentenanta+ cele cu forta de munca+ c3eltuielile pentru utilitati+ c3eltuielile cu energia. A&and in &edere faptul ca am determinat mai !u! modul de calcul al c3eltuielilor mentionate+ nu mai in!i!tam a!upra determinarii lor. ele doua rubrici mai !u! mentionate+ adica Total 9ntrari !i Total 9e!iri+ !unt e!entiale in !tabilirea Fluxului de numerar+ calculat ca diferenta intre Total intrari !i Total ie!iri. Din tabel !e ob!er&a ca fluxul de numerar cumulat e!te poziti& in fiecare an+ ceea ce denota !u!tenabilitatea financiara a proiectului. "e poate face a!emanarea cu conditia de eligibilitate a proiectului in cadrul programului P=" $ediu al Dniunii Europene+ unde -luGul de numerar cumulat tre!uie sa nu -ie niciodata negativ+ conditie indeplinita de fiecare dintre proiectele pilot+ c3iar daca fluxul de numerar inregi!treaza la un moment dat !i &alori negati&e. Dupa cum !e ob!er&a+ proiectul e!te -inanciar -e/a!il2 flu:ul de numerar neactuali"at cumulat fiind poziti& in fiecare an al perioadei de analiza. Tabelele de mai *o! reprezinta !u!tenabilitatea financiara a celor doua Proiecte Pilot.

7:7T%0A".6.TAT%A 9.0A0-.A2A A 82;.%-T:6:. 8.6;T 1


A-"" # $ % & ' ( ) * + #, ## #$ #% #& #' #( #) #* #+ $, $# $$ $% $& $' $( $) $* $+ %,

S2RS E DE 6"-A.ARE %urse de finanta re ale investi ei

'+%%, ')

#+$# +$(

. venituri vanzar e sort . venituri vanzar e armatu ra ./.A L "-.RA R"

56789 9

:8;9 56

:59 ;6:

:6:<5 5

<=565 8

<::6: =

68966 >

65578 8

797=> 58

795=7 88

777;8 7;

7756< 57

788:7 <>

78<:= 75

7=;9= 6>

7>75; 5>

7><;6 :;

7;;<: <<

75=;7 56

7:7;8 68

7:66= >7

7<<:; 96

76:66 6:

89::9 7:

87:<: 69

88<;; ;7

8=6:; >=

8;7;9 8=

85=<8 ;6

8:5:; =>

7>799 99

7>:6 969

7;; 7;5 ; $%# $#( %

758:; 68

7:9:= >>

7:679 9>

7<:<: 5=

76:9< 8=

895:= 6=

875<5 6;

88:>6 57

8=<5> =>

8;9== :9

85859 =;

8:;>: 79

8<<65 67

=9=78 <5

=7:6< 76

===;5 =9

=>669 :5

=5:9; =7

=<;9= <:

>9=69 ;5

>8=56 :9

>>>>; <7

>558= 55

><69< 87

;7=9> :8

;=<7< 5;

;5>;; :5

*,%&$ ')

&#$( ,*'

$&$'& '+

$'&&% ,(

$((*+ ))

$)++) ')

$+%(+ &'

%,*,* ''

%$%#* #)

%%+,# )(

%''($ +'

%)%,' '%

%+#%% ',

&#,'# ,'

&%,($ ''

&'#)$ (#

&)%*( ,)

&+),) ++

'$#&% (*

'&(+* )$

')%)* +(

(,#+, '%

(%#%+ *(

(($%% )#

(+&)+ #)

)$**% ('

)(&'& +&

*,$,# $&

*&#%# #,

. costuri de mente nanta . cAeltui eli cu forta de munca . cAeltui eli cu utilitatil e . cAeltui eli cu ener-i a 5 costur i investi tionale ./.A L "ES"R"

77;;9

7878 <

78: =>

>5899

><;79

;96=5

;=><8

;57;5

;<65>

57678

5;99<

5<8;<

:75:7

:;8;;

:697<

<8656

<:77:

67>:=

659>5

799<> 6

79;<6 7

7777< 5

775:> ;

788;< 8

78<:7 7

7=;7> :

7>769 >

7>699 9

7;5>; 9

75>8: 8

7>>99 9

7;:= 68

7:8 986

7<<98 <

89;;7 ;

88>58 <

8>;;7 <

85<=; 7

86==9 <

=89;< 5

=;9>9 9

=<86< :

>7<59 ;

>;:;= ;

;999< 5

;>5;6 >

;6:>8 :

5;86< <

:7=:7 5

:<996 8

<;85> 9

6=76= 5

797<5 95

777== =5

7875< :5

7==99 >5

7>;=: >9

7;<<6 =<

7:=5: 96

7<6<8 8=

>=<69 9

><9; 65

;85 8;8

;:58> 5

5=96< 6

5696= =

:;5;: 8

<8<>> 5

69:7> 6

66==8 <

79<:5 6>

77679 8;

7=9>7 :8

7>8<9 56

7;5=: =;

7:788 69

7<:>6 ;<

89;=9 :6

88><7 87

8>575 6=

856;; ;>

86;75 =7

=8=89 =5

=;=69 <9

=<:;8 68

>8>=> >;

>5>5; :8

;9<:6 65

;;:7= ;5

57995 =;

6=7><

79:6 =;

78; 9:9

7>>68 ;

75:6= 8

76>;6 7

88;>< 8

8578: :

=98:; ;

=;9<7 <

>95;7 9

>:79> =

;>;<8 7

5=8>: 9

:=8<: ;

<>687 6

6<>9= =

77>98 ><

7=878 58

7;=79 78

7::>9 57

89;;5 6=

8=<89 =>

8:597 <8

=76<= 57

=:957 97

>86>> >>

>6:57 <:

;:557 ;:

55<7; =>

'+%%, ') (($,( ''

#+$# +$( $()+ +)(

*%( ,*'

+''%+ +

#,'$+ &(

##(#, *)

#$*#, '&

#&#&$ %#

#'($# )(

#)$(( &%

#+,+( #$

$##%% #&

$%&,$ ),

$'+%% $+

$*)') #&

%#+#, )$

%'&%' %'

%+%)) *)

&%)+# &(

&*)%( &(

'&$*# &(

(,',& &'

()&+& $#

)'%'# *,

*&#+$ &#

+&#&) %*

#,'%( ((#

##*,$ #$#

#%$%, ()#

#&*&& ((&

6lux de numer ar 6lux de numer ar cumul at

7>7=5 98

7>>5 796

7>: 59: : >== ;:< <

7>:99 59

7>67= 59

7;9:< 69

7;7<: 98

7;88: 7>

7;7<5 :6

7;9;7 :>

7><9; 5>

7>>86 <7

7=698 <=

7=899 87

7886= 69

777;7 <=

6:=:8 :

<99<8 9

;675; =

=>9:8 8

>7:85

. =78;; 9

. :=9=5 <

. 78877 6>

. 7:6;< 56

. 8>55< 88

. =8><8 65

. >7;55 8:

. ;879; ><

. 5>=7; ;>

7>7=5 98

8<;6 :77

;<9;< >:

:86:8 9:

<<9;9 6:

79=8= <99

77<>5 ;7=

7==5; 768

7><:9 =55

75=;9 6=9

7::6= 677

767<> 76>

89;9> 87;

87:== 595

88<>< :<6

8=<88 ;7;

8>58= ==;

8;87> 6<<

8;;;; :79

8;;6: >=5

8;8<> <<:

8>;;> ;7<

8==== =8>

87;=: >;;

769:9 5=>

7;<88 ==<

7755; :77

5>;;7 5=

8=596

7:7T%0A".6.TAT%A 9.0A0-.A2A A 82;.%-T:6:. 8.6;T 2


A-"" # $ % & ' ( ) * + #, ## #$ #% #& #' #( #) #* #+ $, $# $$ $% $& $' $( $) $* $+ %,

S2RS E DE 6"-A.ARE surse de finanta re ale investit iei

#%**$ *+

*#*(( )

. venituri vanzar e sort . venituri vanzar e armatu ra ./.A L "-.RA R"

8< 9= 99 ;> <7 99

86:77 <

=775: :

=856> 6

=>865 6

=;6:: ;

=::>9 >

=6;<6 :

>7;86 5

>=;5> ;

>;566 8

>:6=< >

;98<: >

;8:;7 ;

;;==5 =

;<9>: <

59<68 7

5=<:; 6

5:99; <

:98<6 7

:=:== 8

::=>5 8

<77=5 7

<;777 <

<68<8 =

6=5;: 7

6<8>5 =

79=95 9>

;<96< 5

596>; >

5=6=7 <

5:95> >

:9=;9 5

:=:6: :

::>7= <

<789: 7

<;7<5 =

<6=59 >

6=:=6 7

6<==8 =

79=7; 9;

79<89 >6

77=;9 :9

77695 <<

78>69 =8

7=798 =>

7=:>> =5

7>>7: <=

7;78> =7

7;<5; >9

755>8 <9

7:>;< =9

7<=7= :;

76877 7=

897;8 >:

9 7=<<8 <6

9 <7<55 : *$ *& ,, *)*#, & +$##% # +(($( ) #,#%( #& #,(%$ *# ###'% *# ##),, %' #$$)% () #$*)' ,* #%',' +( #&#() )' #&*(# +) #''+, $, #(%'& #$ #)#'' &* #)++( #, #**)) +, #+*,$ +$ $,))% $( $#)+# #' $$*'* +$ $%+)+ ,# $'#'% +* $(%*( '$ $)()+ &( $+,%' )( %,&'* '#

. costuri de mente nanta . cAeltui eli cu forta de munca . cAeltui eli cu ener-i a 5 costur i investi tionale ./.A L "ES"R"

77 ;; 9 9 9 7> >9 99 9 9 <9 >> 5 9 9

7878<

78:=>

>5899

><;79

;96=5

;=><8

;57;5

;<65>

57678

5;99<

5<8;<

:75:7

:;8;;

:697<

<8656

<:77:

67>:=

659>5

799<> 6

79;<6 7

7777< 5

775:> ;

788;< 8

78<:7 7

7=;7> :

7>769 >

7>699 9

7;565 9

7:79< 5

7<5>< >

89=85 <

887;5 8

8>7;9 8

85=8= <

8<568 6

=78:; =

=>969 9

=:7;< 7

>9;98 >

>>7>: 5

><789 6

;8>;7 :

;:7:8 >

58=7: 6

5:685 ;

:>9=6 6

<9:9= ;

<:655 <

6;<<= <

79>;7 =>

77=67 65

78>7: 8>

7=;=> :6

7>:;8 68

68<67

79:85 7

78=<; ;

7>=97 ;

75;7= 6

7695< 5

8897< ;

8;>8> <

86=;< 9

==<66 :

=67>> 9

>;766 5

;8768 9

59855 7

56;<6 8

<9=;> :

68:<; ;

79:7= 6;

78=:7 =6

7>8<; 8;

75>6; 7<

769>5 6<

8766= ;;

8;=6; 6;

86=8> :9

==<57 8=

=6966 ;:

7=<<8 <6 7=<<8 <6

<7<55 : <7<55 : $% '+ +( $(#+) * $+#,* $ %'('% + %+&)+ % &%)(% ) &*'() # '%+') + (,,#& # ((*$& ' )&&+, ( *%#$* , +$*(+ # #,%*( ', ##($* *) #%,%% )* #&($% ** #(&$' ,) #*&() ,( $,)*% *) $%&#& '# $(&,% )$ $+*,$ *# %%(), )# %*,)' ,$ &%,+% &# &**#' ,( ''%&$ &*

6lux de numer ar 6lux de numer ar cumul at

;6 8> 9>

57578 5

5=99; 9

596:8 <

57<<8 7

58;5> >

586:7 9

5=9>; 5

58:88 ;

57685 8

59;56 9

;<;>6 ;

;;:;9 5

;89=: 9

>:8;8 5

>7875 6

==:88 8

8>;8< =

7==;< 5

.7957

. 758== 5

. =;>>< 9

. ;<8=< 7

. <;75: =

. 775<< ;9

. 7;>7= 6>

. 76::6 =7

. 8><<= 6:

;6 8> 9>

789<; =9

7<=<; :6

8>><= 9:

=95:7 8<

=568: :8

>=88> <8

>6;86 =<

;;<97 5=

5766> 85

5<9;7 75

:=695 77

:6><7 7:

<>5<> <:

<6>79 78

6=;=7 <8

6569> 9>

66=;5 <5

79956 8:8

7995< 877

669;< :5

6;;7= 65

<6569 7;

<77:= >8

56><> 68

;>9:9 6<

=>867 5:

6>9:: 9

$.

Determinarea indicatorilor de performanta financiara


Prin prelucrarea datelor cu caracter financiar !e rele&a indicatorii de performanta financiara:

Valoarea Actualizata Neta financiara )VAN-+ ;ata 9nterna de ;entabilitate Financiara a proiectului );9;8F-. $entionam ca pentru partea de analiza financiara+ am calculat profitabilitatea financiara a in&e!titiei. Pentru analiza financiara a proiectului am con!iderat odata Total &enituri8intrari dupa care am introdu! in analiza co!turile de in&e!titie !i co!turile de operare enuntate anterior+ realizand apoi !uma ace!tora in rubrica PTotal co!turiO. ,6"A+ 9n tabelele de analiza financiara !i economica pentru cele doua proiecte au fo!t inclu!e !i o categorie de c3eltuieli+ con!iderate exceptionale+ !i anume cele cauzate de inlocuirea utila*elor+ mai preci! platforma fixa !i mobila. 9n cazul platformei fixe+ acea!ta !e inlocuie!te de doua ori in perioada de .@ de ani+ iar in cazul platformei mobile+ &or a&ea lor trei inlocuiri. De a!emenea+ a fo!t calculata !i o &aloare reziduala la !far!itul perioadei de .@ de ani. Valoarea reziduala a fo!t calculata pe baza .@ de ani. Dlterior+ am calculat fluxul de numerar ca diferenta intre totalul &eniturilor din operare !i totalul co!turilor. Valorile obtinute pe durata celor .@ de ani pentru care !4a facut analiza au fo!t apoi actualizate cu rata de actualizare recomandata de g3idul european pentru a!tfel de proiecte )0G- # &ezi rubrica Flux de numerar actualizat+ dupa care !4a calculat ;9; pentru analiza financiara. Din calcule+ RIR -inanciar pentru Proiectul Pilot % are o &aloare de @.@/>G )&aloare mai mica decat rata de actualizare utilizata+ a!pect poziti&+ ce reclama nece!itatea pentru finantare nerambur!abila-+ iar pentru Proiectul Pilot (+ ace!t indicator are o &aloare de @.@%G+ interpretarea fiind identica. De a!emenea+ .A, -inanciar e!te o &aloare negati&a pentru ambele proiecte )40((>> lei pentru PP% !i 4(@%B lei pentru PP(-+ a!adar ele au ne&oie de inter&entie nerambur!abila cota parte pentru
exi!tenta+ urmand ca acea!ta !a dez&olte !u!tenabilitatea financiara.

atalogului cu durata de &iata a mi*loacelor fixe+

con!iderandu4!e ca !tructurile de ge!tionare a de!eurilor ar putea fi &andute la finalul perioadei de

TA"%6:6 D% A0A6.3A 9.0A0-.A2A 8%0T2: 82;.%-T:6 8.6;T 1


A-"" 02 "- ES."." A # 3anzari sort 3anzari fier@armatu ra ./.AL A-7AR" 3aloare reziduala ./.AL E-".2R" / "-.RAR" 56789 9 7>799 99 87978 99 9 $ :8;95 <2< 7>:69 69 889>7 ;6 9 % :59;6 :28 7;;7; 5; 8=787 5= 9 & :6:<5 52> 758:; 68 8>8;> ;6 9 ' <=565 726 7:9:= >> 8;>>= 95 9 ( <::6: = 7:679 9> 855<6 :: 9 ) 68966 =2: 7<:<: 5= 8:66: ;: 9 * 65578 82> 76:9< 8= 86=56 >; 9 + 797=> 58 895:= 6= =9<9< ;; 9 #, 795=7 88 875<5 6; =8=7< 7: 9 ## 777;8 7; 88:>6 57 ==697 :5 9 #$ 7756< 57 8=<5> => =;;58 6; 9 #% 788 :7< > 8;9 ==: 9 =:= 9;; = 9 =:= 9;; = #& 78<:= 75 85859 =; =67== ;9 9 #' 7=;9= 6> 8:;>: 79 >79;7 9; 9 #( 7>75; 5> 8<<65 67 >=958 ;; 9 #) 7><;6 :; =9=78 <5 >;7:8 57 9 #* 7;;<: << =7:6< 76 >:=<5 9: 9 #+ 75=;7 56 ===;5 =9 >6:9: 66 9 $, 7:7;8 68 =>669 :5 ;87>= 5< 9 $# 7:66= >7 =5:9; =7 ;>56< :8 9 $$ 7<<:; 96 =<;9= <: ;:=:< 65 9 $% 76:66 6: >9=69 ;5 59769 ;= 9 $& 89::9 7: >8=56 :9 5=7=6 <5 9 $' 87:<: 69 >>>>; <7 558== :7 9 $( 88<;; ;7 >558= 55 56>:6 7: 9 $) 8=6:; >= ><69< 87 :8<<= 5; 9 $* 8;7 ;98 = ;7= 9>: 8 :5> ;>6 > 9 :5> ;>6 > $+ 85=<8 ;6 ;=<7< 5; <9897 8> 9 %, 8:5:; => ;5>;; :5 <>7=7 79 7;:96 6:

87978 99

889>7 ;6

8=787 5=

8>8;> ;6

8;>>= 95

855<6 ::

8:66: ;:

86=56 >;

=9<9< ;;

=8=7< 7:

==697 :5

=;;58 6;

=67== ;9

>79;7 9;

>=958 ;;

>;7:8 57

>:=<5 9:

>6:9: 66

;87>= 5<

;>56< :8

;:=:< 65

59769 ;=

5=7=6 <5

558== :7

56>:6 7:

:8<<= 5;

<9897 8>

66<>7 9:

0/S.2R" forta de munca calificata costuri mentenant a ener-ie necesara instalatiilor costuri cu utilitatile ./.AL 0/S.2R" /4ERARE costuri cu inlocuirea utilaBului Costuri cu investitia ./.AL 0/S.2R" 4lu? de numerar net Rata de actualizare 4lu? de numerar net actualizat R"Rf 3aloarea actualizata neta financiara a investitiei

7>>99 9 >=9:: 6=7>< >=<69 9

7;<>9 9 >;8=92 <; 79:6= ;28 ><9;6 ;2;

7:>8> 9 >:>68 2=6 78;9: 9 ;858; 827

76755 > >6<5:2 97 7>>68 >2< ;:58> 5

879<= 92> ;8=592 =5 75:6= 725 5=96< 62>

8=767 =2> ;>6:<2 =< 76>;6 92< 5696= =2>

8;;79 >2< ;::8:2 = 88;>< 827 :;5;: 827

8<957 ;2= 5957=2 55 8578: :2> <8<>> 52>

=9<5: 52< 5=5>>2 =; =98:; ;27 69:7> <2<

==6;> >2; 55<852 ;: =;9<7 :2; 66==8 :26

=:=>6 <26 :975:2 <6 >95;9 62< 79<:5 6>

>79<> <2< :=5:52 86 >:79> =28 77679 8;

>;7 6== 2: ::= 592 7 ;>; <87 2= 7=9 >7: 8 $%) +$* * 9

>6:78 :27 <788<2 77 5=8>: 92; 7>8<9 56

;>5<= 62< <;8<62 ;7 :=8<: ;27 7;5=: =;

597;8 =2: <6;;=2 66 <>687 627 7:788 69

5575: 527 6>9=72 56 6<>9= 825 7<:>6 ;<

:8:<> =2: 6<:==2 8: 77>98 >< 89;=9 :6

<9958 <27 79=55 626 7=878 58 88><7 87

<<956 926 79<<; =2> 7;=79 78 8>575 6=

65<:5 9 77>86 527 7::>9 57 856;; ;>

795;5 =5 78997 926 89;;5 6= 86;75 =7

77:88 99 78597 72; 8=<89 => =8=89 =5

78<6> 89 7=8=7 8 8:597 <8 =;=69 <9

7>7<= 58 7=<68 :25 =76<= 57 =<:;8 68

7;597 6< 7>;<: > =:957 97 >8>=> >;

7:758 7: 7;=75 :2: >86>> >> >5>5; :8

7<< :<= 6 759 <85 27 >6: 57< : ;9< :66 5 #$# #$* &+ 9

89:55 8= 75<<5 :2> ;:557 ;: ;;:7= ;5

88<>8 <; 7::=7 92< 55<7; => 57995 =;

)#+#$ ' 9 ;6==9 ;: 55;87 <8 . >;;96 <8 929; . >==>8 56 929>< C

)+$#( #8( 9 76876 85 8:7>9 << . ;9668 6 929; . >58;8 9

*)%,' &8& 9

+($), #8+ 9

#,($# #$ 9

##)$& #( 9

#$+&* *( 9

#&%,+ '% 9

#'*$$ $' 9

#)',' #( 9

#+%)* )# 9

$#&(' +% 9

$(%** +& 9

$+$*) &, 8<:7: 59

%$'$' *) 9

%(#&( +* 9

&,#++ ,& 9

&&)%( *# 9

&+*$$ ', 9

'''$( ), 9

(#+$+ )# 9

(+#$$ *# 9

))$,+ +% 9

*(%,+ &$ 9

+(''( #) 9

#,*#, &,# 9

#%'*% ,,% 9

#'$&% )(' 8<:7: 59

<:=9; >2> 7>=67 9< 929;

658:9 726 7>58: ;: 929;

79587 78 7><87 6> 929;

77:8> 75 7>65; 57 929;

786>< <5 7;9>< :7 929;

7>=96 ;= 7;9;6 68 929;

7;<88 8; 7>6<5 =9 929;

7:;9; 75 7><7= 97 929;

76=:< :7 7>;8= 95 929;

87>5; 6= 7>96: 98 929;

8=: 68< < 7=; 785 5 929 ; :75 59; 27

85=<< 6> 78:>> ;5 929;

;<99; 99 . 756;= 6; 929; . <7;;7 >

=8;8; <: 79;=5 5< 929;

=57>5 6< 698;5 = 929;

>9766 9> :7<:9 =2; 929;

>>:=5 <7 >6:77 :2> 929;

>6<88 ;9 8=877 <2= 929;

;;;85 :9 . <8:6<2 ; 929; . 86:762 6

57686 :7 . >;;9: ; 929; . 7;;;5 :

56788 <7 . <6=88 6 929; . 869<7 9

::896 6= . 7>9:9 9: 929; . >=585 <

<5=96 >8 . 899:; :7 929; . ;68<> 7

65;;5 7: . 8:9:: 97 929; . :57;7 5

79<79 >97 . =;889 =: 929; . 6>==: 8

787 78< >6 . >>5 :=; > 929 ; . 77= 6;6 >

7=;<= 99= . ;;58< <9 929; . 7=;7> <7

7<77; ;8; . <7=7> 76 929; . 7<<7> 8:

78>=7 ;5

789=> 7>

7757= =<

7775: ;:

7956> <=

7976= 7;

6559= 92>

696=6 927

<>67= =

:<>6: >25

5>=5< 526

><856 :2=

=6=:< ;2=

86<5= 527

765:8 528

<:><82 6;

.;88<<

TA"%6:6 D% A0A6.3A 9.0A0-.A2A 8%0T2: 82;.%-T:6 8.6;T 1


# 3anzari sort 3anzari fier@armatur a ./.AL A-7AR" 3aloare reziduala 3enituri din ta?e ./.AL E-".2R" 9 9 9 9 9 9 9 9 $ % 8<9=9 9 ;><79 9 *$*&, , 9 9 9 9 <8<>9 9 & 86:77 < ;<96< 5 *)*#, & 9 9 <:<79 > ' =775: : 596>; > +$##% # 9 9 6877= 7 ( =856> 6 5=6=7 < +(($( ) 9 9 65585 : ) =>865 6 5:95> > #,#%( #& 9 9 797=5 7> * =;6::; :9=;95 #,(%$*# 9 9 795=8<7 + =::>9 > :=:6: : ###'% *# 9 9 777;= <7 #, =6;< 6: ::>7 =< ##), ,%' 9 9 77:9 9=; ## >7;865 <789:7 #$$)%( ) 9 9 788:=5 : #$ >=;5> ; <;7<5 = #$*)' ,* 9 9 78<:; 9< #% >;56 68 <6=5 9> #%', '+( 9 9 7=;9 ;65 #& >:6=< > 6=:=6 7 #&#() )' 9 9 7>75: :; #' ;98< :> 6<== 8= #&*( #+) 9 9 7><5 76: #( ;8:;7 ; 79=7; 9; #''+, $, 9 9 7;;69 89 #) ;;==5 = 79<89 >6 #(%'& #$ 9 9 75=;> 78 #* ;<9>: < 77=;9 :9 #)#'' &* 9 9 7:7;; >< #+ 59<68 7 77695 << #)++( #, 9 9 7:665 79 $, 5=<:;6 78>69= 8 #**))+ , 9 9 7<<::6 9 $# 5:99; < 7=798 => #+*,$ +$ 9 9 76<98 68 $$ :98<6 7 7=:>> =5 $,))% $( 9 9 89::= 85 $% :=:== 8 7>>7: <= $#)+# #' 9 9 87:67 7; $& ::=>5 8 7;78> =7 $$*'* +$ 9 9 88<;< 68 $' <77=5 7 7;<5; >9 $%+)+ ,# 9 9 8=6:6 97 $( <;777 < 755>8 <9 $'#'% +* 9 9 8;7;= 6< $) <68<8 = 7:>;< =9 $(%*( '$ 9 9 85=<5 ;8 $* 6=5;: 7 7<=7= :; $)()+ &( 9 9 8:5:6 >5 $+ 6<8 >5= 768 777 = $+, %') ( 9 9 869 =;: 5 %, 79= 959 > 897 ;8> : %,& '*' # ;;7 :=6 9 =;6 :;6 9

0/S.2R" forta de munca calificata costuri mentenanta ener-ie necesara instalatiilor ./.AL 0/S.2R" /4ERARE costuri de inlocuire a utilaBului Costuri cu investitia ./.AL 0/S.2R" 4lu? de numerar net Rata de actualizare 4lu? de numerar net actualizat R"Rf 3aloarea actualizata neta financiara a investitiei 7=; =>: 6 7>7 69> ==< 578 = &** #', ( 7>: ;86 8 7>6 999 =69 66; : ''% &$& * 7;9 =;9 9

9 9

9 9

7>>99 9 77;;9 *,&&(

7;565 9 7878< +$*+#

7:79< 5 78:=> #,)$( #

7<5>< > >5899 #$%*' '

89=85 < ><;79 #&%,# '

887;58 ;96=5 #('#%+

8>7;9 8 ;=><8 #+,(* (

85=8 =< ;57; 5 $$,# *'

8<5686 ;<65> $'&$&*

=78:; = 57678 $+%'* ,

=>96 99 5;99 < %%*+ +)

=:7;< 7 5<8;< %+#&& ,

>9;9 8> :75: 7 &'#+ +(

>>7>: 5 :;8;; '$#+$ ,

><789 6 :697< (,$(( #

;8>;7 : <8656 (+'*+ $

;:7:8 > <:77: *,%'& )

58=7:6 67>:= +$)*''

5:685 ; 659>5 #,)#% +'

:>9=6 6 799<> 6 #$%)# %+

<9:9= ; 79;<6 7 7>8<; 8;

<:655 < 7777< 5 75>6; 7<

6;<<= < 775:> ; 769>5 6<

79>;7 => 788;< 8 8766= ;;

77=67 65 78<:7 7 8;=6; 6;

78>7: 8> 7=;7> : 86=8> :9

$%'++ (

$(#+) *

$+#,* $

%'('% +

%+&)+ %

&%)(%)

&*'() #

'%+' )+

(,,#&#

((*$& '

)&&+ ,(

*%#$* ,

+$*( +#

#,%*( ',

##($* *)

#%,%% )*

#&($% **

#(&$', )

#*&() ,(

$,)*% *)

$%&#& '#

$(&,% )$

$+*,$ *#

%%(), )#

%*,)' ,$

&%,+% &#

9 7=<< 8<7 7=<< 8<7 . 7=<< 8<7 929; . 7=88 7:8 9297 C

9 <7<55 : <7<55 : . <7<55 : 929; . :>8;; ;

7;9= ;99

7;9=;9 9

8=;66 5 ;68>9 > 929;

8576: < 57578 5 929;

8679< 8 5=99; 9 929;

=;5;= 6 596:8 < 929;

=6>:6 = 57<<8 7 929;

>=:5=:

><;5: 7 586:7 9 929;

89>= 9:6 . <:=9 >> 929; . ;=;6 :>

5997>7

55<8> ; 57685 8 929;

:>>6 95 59;5 69 929;

<=78< 9 ;<;>6 ; 929;

68<5 67 ;;:; 95 929;

79=<5 ;9 ;89=: 9 929;

7758< <: >:8;8 5 929;

7=9== :< >7875 6 929;

7>58= << ==:88 8 929;

=7>599 : . 78;<87 : 929;

7<>5: 95 7==;< 5 929;

89:<= <:

8=>7> ;7 . 758== 5 929;

85>9= :8 . =;>>< 9 929; . 79667 =

86<98 <7 . ;<8=< 7 929; . 7:76: 6

==5:9 :7 . <;75: = 929; . 8=6;8 ;

=<9:; 98 . 775<< ;9 929; . =7=9: >

>=96= >7 . 7;>7= 6> 929; . =6=89 9

58;5>> 929;

58:88; 929;

.7957 929;

><< 7;9 5 . 76: :6= 7 929; . ><9 ;=7

:9= ::> < . =>> 97; < 929; . :6; 6:;

;77:> 7

;95<< <

>6=55 9

>;>6< <

>=6:< ;

>8=>57

>9;67 :

=55:85

=>><8 <

=878 79

86;:7 ;

85<7 :9

8=<=< <

89575 7

7:785 ;

7==>; 9

. >:>896

>:6;9

.=5=

.;8<;8

.8976

D.

Determinarea indicatorilor de performanta economica


Analiza economica !4a realizat prin calcularea de factori de con&er!ie pentru tabelele de

analiza financiara ale celor doua proiecte. $entionam ca analiza economica e!te condu!a din punctul de &edere al !ocietatii !i nu doar al beneficiarului in&e!titiei. Din ace!t punct de &edere !e &ade!c nece!are corectiile aplicate tabelului de analiza financiara. A!adar+ &aloarea reziduala a fo!t calculata dupa corectia cu factorul de @.>? )factor !tandard-+ forta de munca calificata a fo!t corectata cu @.B0+ de a!emenea un factor !tandard de con&er!ie pentru a!tfel de proiecte. "4a procedat !imilar pentru energia electrica. Factorul de con&er!ie a fo!t @.B0. o!turile in&e!titiei au fo!t la randul lor corectate cu factorul de con&er!ie @.>%+ explicatia fiind !impla: @.>% reprezinta !uma fara TVA nece!ara a fi luata in con!iderare in analiza economica. De acea!ta data+ ca rata de actualizare in calculul fluxului de numerar net !4a utilizat rata !ociala de actualizare recomandata de toate g3idurile pentru proiecte !imilare finantate prin fonduri europene+ !i anume 0.0G. "4a procedat+ a!adar+ la intocmirea tabelelor de analiza economica+ dupa modelul G3idului European pentru Analiza o!t4Beneficiu a proiectelor de in&e!titii. Valorile care au rezultat au fo!t urmatoarele: RIR economic in cazul PP% a fo!t de (/.%:G )mai mare decat rata de actualizare !ociala utilizata-+ a!pect poziti& deoarece beneficiile economice !unt deci+ mari pentru inter&alul analizat. "i in cazul PP(+ ;9; economic a fo!t de %B.0:G+ indicator bun+ !ituat dea!upra ratei de actualizare. .A, economic2 e!te al doilea indicator e!ential in analiza economica+ ace!ta inregi!trand &alori de (.0(../00 lei in cazul PP% !i %.%.B.0(( lei in cazul PP(. onditiile pentru un proiect &iabil !unt &erificate din nou+ deoarece VAN economic e!te poziti& in ambele cazuri+ iar ratele interne de rentabilitate ale ambelor proiecte mai mari decat rata de actualizare !ociala utilizata. $ai *o! &om e&identia cele doua tabele ale analizei economice+ pentru Proiectul Pilot % !i Proiectul Pilot (.

TABE<D< ANA<96E9 E =N=$9 E PENT;D P;=9E TD< P9<=T %


06 A-"" 02 "- ES."." A 3anzari sort 3anzari fier@armatu ra ./.AL A-7AR" 3aloare reziduala ./.AL E-".2R" / "-.RAR" A-"" # 5678 99 7>79 999 8797 899 9 $ :8;9 5<2< 7>:6 969 889> 7;6 9 % :59; 6:28 7;;7 ;5; 8=78 75= 9 & :6:< 552> 758: ;68 8>8; >;6 9 ' <=56 5726 7:9: =>> 8;>> =95 9 ( <::6 := 7:67 99> 855< 6:: 9 ) 6896 6=2: 7<:< :5= 8:66 :;: 9 * 6557 882> 76:9 <8= 86=5 6>; 9 + 797= >58 895: =6= =9<9 <;; 9 #, 795= 788 875< 56; =8=7 <7: 9 ## 777;87 ; 88:>65 7 ==697: 5 9 #$ 7756<5 7 8=<5>= > =;;586 ; 9 #% 788: 7<> 8;9= =:9 =:=9 ;;= 9 #& 78<: =75 8585 9=; =67= =;9 9 #' 7=;9=6 > 8:;>:7 9 >79;79 ; 9 #( 7>75 ;5> 8<<6 567 >=95 8;; 9 #) 7><;6: ; =9=78< 5 >;7:85 7 9 #* 7;;< :<< =7:6 <76 >:=< 59: 9 #+ 75=; 756 ===; 5=9 >6:9 :66 9 $, 7:7; 868 =>66 9:5 ;87> =5< 9 $# 7:66 =>7 =5:9 ;=7 ;>56 <:8 9 $$ 7<<: ;96 =<;9 =<: ;:=: <65 9 $% 76:666 : >9=69; 5 59769; = 9 $& 89::9 7: >8=56 :9 5=7=6 <5 9 $' 87:<: 69 >>>>; <7 558== :7 9 $( 88<;; ;7 >558= 55 56>:6 7: 9 $) 8=6:; >= ><69< 87 :8<<= 5; 9 $* 8;7;9 8= ;7=9> :8 :5>;> 6> 9 $+ 85=<8 ;6 ;=<7< 5; <9897 8> 9 %, 8:5:;= > ;5>;;: 5 <>7=77 9 7=55:5 :

7 7 7 92<:

8797 899

889> 7;6

8=78 75=

8>8; >;6

8;>> =95

855< 6::

8:66 :;:

86=5 6>;

=9<9 <;;

=8=7 <7:

==697: 5

=;;586 ;

=:=9 ;;=

=67= =;9

>79;79 ;

>=95 8;;

>;7:85 7

>:=< 59:

>6:9 :66

;87> =5<

;>56 <:8

;:=: <65

59769; =

5=7=6 <5

558== :7

56>:6 7:

:8<<= 5;

:5>;> 6>

<9897 8>

6::6<: :

0/S.2R" forta de munca calificata costuri mentenant a ener-ie necesara instalatiilor costuri cu utilitatile costuri cu inlocuirea utilaBului 7=5< 99 >=9: : 7;9> <9 >;8= 92<; 75;; 8< >:>6 82=6 7<89 <92< >6<5 :297 8998 <<26 ;8=5 92=5 889= 7:2< ;>6: <2=< 8>8= >62; ;::8 :2= 855; <>2; 5957 =255 86=8 >826 5=5> >2=; =88; 5:28 55<8 52;: =69=952 > :=5:528 6 >86= =: ::=5 927 >:88 :92: <788 <277 ;76>6:2 < <;8<62; 7 ;:7> >:2; <6;; =266 58<;682 = 6>9=725 6 567> ;72; 6<:= =28: :59; 652: 79=5 5626 <=55 ;52> 79<< ;=2> 689= 88 77>8 6527 7978 =;> 7899 7926 777=;6 9 785977 2; 788>6 >6 7=8=7 8 7=>:> >= 7=<68 :25 7><87 << 7>;<: > 75=9> 9: 7;=75 :2: 7:6=> >: 759<8 527 76:8: 68 75<<5 :2> 87:99: 7 7::=792 <

926; 7

=;><8> :975:2< 6

926; 7

<<>6 925 >=<6 99 9

798; =<2; ><9; 6;2; 9

77<< 752; ;858 ;827 9

7=:5 :<25 ;:58 >5 9

7;6; =;27 5=96 <62> 9

7<>< 5728 5696 ==2> 9

87>8 9< :;5; :827 9

8><8 7=2; <8<> >52> 9

8<:5 7:2> 69:7 ><2< 9

===8 :525 66== 8:26 9

=<57<>2 = 79<:56 > 9

>>:>672 7 776798 ; 9

;7<; =92= 7=9> 7:8 9

599< >526 7>8< 956 9

5658=72 > 7;5=:= ; 9

<95: ;<27 7:78 869 9

6=><=7 7<:>6; < 9

79<= 8=; 89;= 9:6 9

78;; 766 88>< 787 9

7>;> >58 8>57 56= 9

75<; =;< 856; ;;> 9

76;8 69< 86;7 5=7 9

88586= 8 =8=89= 5 9

85887 := =;=69 <9 9

=9=<> >= =<:;8 68 9

=;89: 65 >8>=> >; 9

>9:6: 88 >5>5; :8 9

>:8:= :< ;9<:6 65 9

;>::< >6 ;;:7= ;5 9

5=>:>; < 57995= ; 9

./.AL 0/S.2R" /4ERARE costuri cu inlocuirea utilaBului Costuri cu investitia ./.AL 0/S.2R" 4lu? de numerar net Rata de actualizare 4lu? de numerar net actualizat R"Re 3aloarea actualizata neta economica a investitiei

),)$ ()8(

))** &&8*

*'*, **8+

+&'* )$8&

#,&% #)&

##'# ,+#

#$), *')

#&,% *'*

#''# ('%

#)#' ++*

#*+**) ,

$#,$&+ +

$%$+ &,,

$'*$ &#'

$*(&)' &

%#*, ,',

%'%$&# %

%+$( &++

&%() '*)

&*(# ((&

'&#' '$+

(,%( +,&

()%&') ,

)'#*' #%

*&,,# ,(

+%+$% ,$

#,',+ *(*

##)(+ (&*

#%#+, *(&

#&)+'& )&

92<7

9 ><9; ::5 ;;7= 9>> . =>77 <>> 929;; . =8== 6:; 8>275 C

9 7;;5 :59 8==; 59; . 7=7> >5 929;; . 77<9 6<

8<:7:5 9

8<:7:5 9

<;<9 <<26 7>;> 9:> 929;;

6>;< :82> 7>:6 ;<5 929;;

79>= 7:> 7;97 7=8 929;;

77;7 967 7;7: <<5 929;;

78:9 <;: 7;8< 699 929;;

7>9= <;< 7;== 9<: 929;;

7;;7 5;= 7;86 898 929;;

7:7; 66< 7;7; <76 929;;

7<6<<: 9 7>67=9 5 929;;

8798>6 6 7>;=:6 5 929;;

8=86 >99 7>97 7;> 929;;

8;<8 >7; 7==9 6=5 929;;

;:=5;7 > . 75=7>9 6 929;;

=7<9 9;9 7785 89; 929;;

=;=8>7 = 6<><><2 ; 929;;

=685 >66 <787 9<27 929;;

>=5: ;<: 59=8 7726 929;;

><57 55> =;8: 9=2; 929;;

;>7; ;86 ;>=> 82;< 929;;

59=5 69> . 8669 96 929;; . 689: 82;

5:=>;: 9 . :7;;7: 929;;

:;7<; 7= . 789>; 8: 929;; . ===8> 9

<>997 95 . 7::5: =; 929;; . >5;68 9

6=68= 98 . 8>>>= <5 929;; . 59:;< =

79;96 <5< . =887; 9> 929;; . :;699 7

77:56 5>< . >78>7 ;= 929;; . 68797 =

7=769 <5> . ;7:9: >7 929;; . 796>; >9

7:55:8 => . :<<:=; : 929;; . 7;<8;; 7

78=< =96

776> =>:

77>< ;5<

7799 <>7

79;7 988

66<6 ;:2:

6>>> :62<

<<:> 952:

<8:;>72 =

:5>5562 6

56<; 5927

58<6 ;62;

.:=9:58

>:<7 5;2=

=65=><2 <

=96: 672;

87<7 9<2<

789< <72:

7:5; =2<8

. 89<<>9

8;8= >;;

TABE<D< ANA<96E9 E =N=$9 E PENT;D P;=9E TD< P9<=T (

06 3anzari sort 3anzari fier@armatur a ./.AL A-7AR" 3aloare reziduala 3enituri din ta?e ./.AL E-".2R" 7 7 7 92<: 9 9 9 9

# 9 9 9 9

% 8<9= 99 ;><7 99 *$*& ,, 9 9 <8<> 99

& 86:7 7< ;<96 <5 *)*# ,& 9 9 <:<7 9>

' =775 :: 596> ;> +$## %# 9 9 6877 =7

( =856 >6 5=6= 7< +(($ () 9 9 6558 5:

) =>8656 5:95>> #,#%(# & 9 9 797=57 >

* =;6: :; :9=; 95 #,(% $*# 9 9 795= 8<7

+ =::> 9> :=:6 :: ###' %*# 9 9 777; =<7

#, =6;< 6: ::>7 =< ##), ,%' 9 9 77:9 9=;

## >7;865 <789:7 #$$)%( ) 9 9 788:=5 :

#$ >=;5>; <;7<5= #$*)', * 9 9 78<:;9 <

#% >;56 68 <6=5 9> #%', '+( 9 9 7=;9 ;65

#& >:6=<> 6=:=67 #&#()) ' 9 9 7>75:: ;

#' ;98< :> 6<== 8= #&*( #+) 9 9 7><5 76:

#( ;8:; 7; 79=7 ;9; #''+ ,$, 9 9 7;;6 989

#) ;;== 5= 79<8 9>6 #(%' &#$ 9 9 75=; >78

#* ;<9> :< 77=; 9:9 #)#' '&* 9 9 7:7; ;><

#+ 59<6 87 7769 5<< #)++ (#, 9 9 7:66 579

$, 5=<: ;6 78>6 9=8 #**) )+, 9 9 7<<: :69

$# 5:99 ;< 7=79 8=> #+*, $+$ 9 9 76<9 868

$$ :98< 67 7=:> >=5 $,)) %$( 9 9 89:: =85

$% :=:= =8 7>>7 :<= $#)+ ##' 9 9 87:6 77;

$& ::=>5 8 7;78> =7 $$*'* +$ 9 9 88<;< 68

$' <77=5 7 7;<5; >9 $%+)+ ,# 9 9 8=6:6 97

$( <;777 < 755>8 <9 $'#'% +* 9 9 8;7;= 6<

$) <68<8 = 7:>;< =9 $(%*( '$ 9 9 85=<5 ;8

$* 6=5;: 7 7<=7= :; $)()+ &( 9 9 8:5:6 >5

$+ 6<8>5 = 76877 7= $+,%' )( 9 9 869=; :5

%, 79=95 9> 897;8 >: %,&'* '# ><997 = 9 =;8;< 5>

0/S.2R" forta de munca calificata costuri mentenanta ener-ie necesara instalatiilor

926; 7

9 9

9 9

7=5< 99 77;; 9 :5>8 >

7>67 78 7878 < <<8> 5

758; =8 78:= > 797< 6<

7::7 59 >589 9 77:5 58

76=79> ><;79 7=;<5>

879> <> ;96= 5 7;5< <8

886> 8: ;=>< 8 7<77 ;8

8;99 :5 ;57; 5 8967 :5

8:8;<= ;<65> 8>7;=5

86:77; 57678 8:<697

=8=< ;; 5;99 < =889 >:

=;=998 5<8;< =:7<5<

=<>: := :75: 7 >86= 65

>76> 98 :;8; ; >6;< 8>

>;:7 >< :697 < ;:8; 8<

>6<8 68 <865 6 5579 6<

;>=7 =< <:77 : :5== 56

;689 89 67>: = <<7> 5=

5>;= 98 659> 5 797: <8;

:9== :6 799< >6 77:; 8<8

:555 <= 79;< 67 7=;: 966

<=;5< ; 7777< 5 7;5:9 >8

679<6 : 775:> ; 7<96> 5=

668<: : 788;< 8 89<6= <:

79<88 =5 78<:7 7 8>785 7;

77:65 =: 7=;7> : 8:<;< >:

78<;< 9; 7>769 > =875< 7:

7>97; 8: 7>699 9 =:7>> ;6

926;

&$&A) C$%&!R" $PERARE costuri de inlocuire a utilaBului Costuri cu investitia ./.AL 0/S.2R" 4lu? de numerar net Rata de actualizare 4lu? de numerar net actualizat R"Re 3aloarea actualizata neta economica a investitiei

88>: :>

8>6> <5

8::7 5>

=>79 88

=::>:<

>7<= 98

>5>9 58

;7;> 9<

;:=9<=

5=:686

:796 77

:6=786

<<;< >9

669> <7

779< 56=

78>8 =;<

7=6= 58>

7;5> 6;5

7:;6 7:=

76:6 ;79

8886 5:=

8;7=6 78

8<=:7 9;

=89>< >:

=58=; 5=

>7995 =7

>5>>; 85

;85>6 <5

7 92<7

9 778> ;7> 778> ;7> . 778> ;7> 929;; . 795; <69 762;5 C

9 55=7 89 55=7 89 . 55=7 89 929;; . ;6;: <8

7;9= ;99

7;9= ;99

7;9=; 99

88>: :> 59=5 85 929;;

8>6> <5 58<5 7< 929;;

8::7 5> 5>=6 5: 929;;

=>79 88 58;8 >; 929;;

=::>:< 5=57=; 929;;

>7<= 98 5>>6 :6 929;;

>5>9 58 5;7= 89 929;;

897< 69< . <><< := 929;; . >656 ;5

;:=9<= 5;>8<> 929;;

5=:686 5>6;:6 929;;

:796 77 5=65 <; 929;;

:6=786 58=5>5 929;;

<<;< >9 599= ;: 929;;

669> <7 ;5<; >9 929;;

779< 56= ;85: 76 929;;

78>8 =;< >:=7 69 929;;

7=6= 58> >9;6 <; 929;;

=95< >;5 . 77<9 55; 929;; . >9>5 ><

7:;6 7:= 8877 76 929;;

76:6 ;79 6:<7 5 929;;

8886 5:= . ;9;; < 929;; . 7>:; 5

8;7=6 78 . 88<98 9 929;;

8<=:7 9; . >=689 > 929;; . 77;7: >

=89>< >: . 5<6>> 6 929;; . 7:7=: 7

=58=; 5= . 6<>67 9 929;; . 8=89> 6

>7995 =7 . 7==85 <; 929;; . 86:57 <

>5>>; 85 . 7:>96 ;7 929;; . =5<;8 =

5:5<> <5 . =8>85 88 929;; . 5;957 =

;7>9 ;5

;9:> =7

>68: 87

>;=> ;5

>=:=9=

>898 5<

>988 :>

=5=956

=>755:

=7<6 88

86>:75

85<6 89

8>7= 67

8776 :5

7<9; 95

7>5: 65

:7<= =

=978 9

.5=9<=

77=6 ;88

&. +nali"a sen"iti itatii


0;TA 2ubrica I8ondereJ atat pentru anali(a sen(itivitatii 881, cat si pentru anali(a sen(itivitatii 882 este aceeasi, atat in cadrul scenariului optimist, cat si in cadrul scenariului optimist.

+nali"a de sen"iti itate financiara pentru (roiectul (ilot 1


In-luenta 0(().7? Pesimist ? ponder modi-icare modi-icare e .A,(.B G (.B G @... @.:? 4 >?./% 4 %??.(? 'a/a M 77*.9? 6ptimist ? modi-icare modi-icare .A,:.B G :.B G %((.(: (0@./.

Venituri &anzare !ort Venituri &anzare armatura 8 fier o!t forta de munca o!t mententanta o!t energie o!t Dtilitati

<.5? <.5?

%.G ?G %BG %(.0G

@.( @.@: @.%. @.:%

%%@.>/ >.>( (..../ .@0./:

7)? J? 78? 5.J?

?G .G %.G :.0G

:%./? (0>.:@ %%>..> %?(.00

SCE,ARI# PESIMIS" Pentru analiza de !enziti&itate financiara+ &ariabilele critice au fo!t con!iderate Veniturile din &anzarea !ortului !i armaturii de fier+ precum !i co!turile cu forta de munca+ cu mentenanta+ cu energia !i utilitatile. A!tfel+ in !cenariul pe!imi!t &eniturile din &anzarea !ortului !i armaturii &or cre!te doar cu (+BG )!i nu /+BG+ ca in !cenariul de baza-. De a!emenea+ c3eltuielile cu forta de munca &or cre!te cu %.G )fata de %@G in !cenariul de baza-+ co!turile cu mentenanta &or cre!te cu ?G )!i nu 0G ca in !cenariul de baza-+ iar co!turile cu energia !i utilitatile &or inregi!tra cre!teri mai mari decat in !cenariul de baza+ re!pecti& %BG energia !i %(+0G utilitatile.

??

$odificarea totala a!upra VAN financiar &a fi calculata ca medie aritmetica intre modificarea &eniturilor )influenta in !en!ul reducerii VANf de (@@+>G 4 calculat ca medie ponderata intre categoriile de &enituri !i ponderea lor- !i modificarea c3eltuielilor )modificare in !en!ul !caderii cu (.B+.:G-. VAN financiar !cade+ in !cenariul pe!imi!t+ cu maxim )(@@+>G Z (.B+.:G-8 (+ adica ((@+%G. SCE,ARI# 6P"IMIS" Pentru analiza de !enziti&itate financiara+ !cenariul optimi!t+ &ariabilele critice au fo!t con!iderate Veniturile din &anzarea !ortului !i armaturii de fier+ precum !i co!turile cu forta de munca+ cu mentenanta+ cu energia !i utilitatile. A!tfel+ in !cenariul optimi!t &eniturile din &anzarea !ortului !i armaturii de fier &or cre!te cu :+BG )!i nu /+BG+ ca in !cenariul de baza-. De a!emenea+ c3eltuielile cu forta de munca &or cre!te cu doar ?G )fata de %@G in !cenariul de baza-+ co!turile cu mentenanta &or cre!te cu .G )!i nu 0G ca in !cenariul de baza-+ iar co!turile cu energia !i utilitatile &or inregi!tra cre!teri mai mici decat in !cenariul de baza+ de re!pecti& %.G energia !i :+0G utilitatile. $odificarea totala a!upra VAN financiar &a fi calculata ca medie aritmetica intre modificarea &eniturilor )influenta in !en!ul cre!terii VANf de (@>+%/G 4 calculata ca medie ponderata intre categoriile de &enituri !i ponderea lor- !i modificarea c3eltuielilor )modificare in !en!ul cre!terii cu %/>+/0G-. VAN financiar cre!te+ in !cenariul optimi!t+ cu maxim )(@>+%/G Z %/>+/0G-8 (+ adica %?>+.G. Proiectul are a!adar o !en!ibilitate foarte ridicata la fiecare dintre categoriile de &enituri !i c3eltuieli enuntate+ pentru ambele !cenarii+ atat cel pe!imi!t+ cat !i cel optimi!t. VAN financiar &a o!cila deci intre &alori de 4((@+%G din &aloarea in !cenariul de baza !i de Z%?>+.G din &aloarea in !cenariul de baza.

+nali"a de sen"iti itate financiara pentru (roiectul (ilot 2


In-luenta 0 7(<8.7? Pesimist ? ponder modi-icare e (.B G (.BG @../ @.:: 'a/a modi-icare .A,4?0B.@> 4%/>...0 <.5? <.5? M7(9J.*? 6ptimist ? modi-icare modi-icare .A,:.B G :.BG B?..%? %B@..>B

Venituri &anzare !ort Venituri &anzare armatura 8

?>

fier o!t forta de munca o!t mententanta o!t energie %%G ?G %?.0G @.:% @.@0 @../ 4%@/..(@ Z(:@.%( 4%>0>.%% 5? J? 7J? ?G .G %..0G ?.?..% >..BB %(:%.@(

SCE,ARI# PESIMIS" Pentru analiza de !enziti&itate financiara+ &ariabilele critice au fo!t con!iderate Veniturile din &anzarea !ortului !i armaturii+ precum !i co!turile cu forta de munca+ cu mentenanta !i cu energia. A!tfel+ in !cenariul pe!imi!t &eniturile din &anzarea !ortului !i armaturii &or cre!te doar cu (+BG )!i nu /+BG+ ca in !cenariul de baza-. De a!emenea+ c3eltuielile cu forta de munca &or cre!te cu %%G )fata de BG in !cenariul de baza-+ co!turile cu mentenanta &or cre!te cu ?G )!i nu 0G ca in !cenariul de baza-+ iar co!turile cu energia &or inregi!tra cre!teri mai mari decat in !cenariul de baza+ de re!pecti& %?+0G. $odificarea totala a!upra VAN financiar &a fi calculata ca medie aritmetica intre modificarea &eniturilor )influenta in !en!ul reducerii VANf de %.(.?+BBG 4 calculat ca medie ponderata intre categoriile de &enituri !i ponderea lor- !i modificarea c3eltuielilor )modificare in !en!ul !caderii cu %.(00+%@.G-. VAN financiar !cade+ in !cenariul pe!imi!t+ cu maxim )%.(.?+BBG Z %.(00+%@.G-8 (+ adica %.(/:+@%G+ altfel !pu! VAN financiar maxim negati& in !cenariul pe!imi!t &a fi de 4(.0%0.>?>. SCE,ARI# 6P"IMIS" Pentru analiza de !enziti&itate financiara+ !cenariul optimi!t+ &ariabilele critice au fo!t con!iderate Veniturile din &anzarea !ortului !i armaturii de fier+ precum !i co!turile cu forta de munca+ cu mentenanta+ cu energia !i utilitatile. A!tfel+ in !cenariul optimi!t &eniturile din &anzarea !ortului !i armaturii &or cre!te cu :+BG )!i nu /+BG+ ca in !cenariul de baza-. De a!emenea+ c3eltuielile cu forta de munca &or cre!te cu doar ?G )fata de BG in !cenariul de baza-+ co!turile cu mentenanta &or cre!te cu .G )!i nu 0G ca in !cenariul de baza-+ iar co!turile cu energia &or inregi!tra cre!teri mai mici decat in !cenariul de baza+ de re!pecti& %.+0G. ?B

$odificarea totala a!upra VAN financiar &a fi calculata ca medie aritmetica intre modificarea &eniturilor )influenta in !en!ul cre!terii VANf de %.0>?+/0G 4 calculata ca medie ponderata intre categoriile de &enituri !i ponderea lor- !i modificarea c3eltuielilor )modificare in !en!ul cre!terii cu >>(+?%G-. VAN financiar cre!te+ in !cenariul optimi!t+ cu maxim )%.0>?+/0G Z >>(+?%G-8 (+ adica %.(.0+@>G. Proiectul are a!adar o !en!ibilitate foarte ridicata la fiecare dintre categoriile de &enituri !i c3eltuieli enuntate+ pentru ambele !cenarii+ atat cel pe!imi!t+ cat !i cel optimi!t. VAN financiar &a o!cila deci intre &alori de 4%.(/:+%G din &aloare in !cenariul de baza !i de Z%.(.0+@>G din &aloare in !cenariul de baza. N=TA: Procentele foarte mari de o!cilatie ale VAN financiar+ atat in cazul PP% cat !i in cazul PP(+ !unt date de caracteri!tica &alorii VAN financiar+ acea!ta fiind+ in ambele cazuri+ apropiata de zero )40(.(>> !i re!pecti& 4(.@%B-.

3.

+nali"a riscului

9n calculul analizei de ri!c !4a tinut cont de urmatoarele &ariabile: o!tul in&e!titiei Dinamiciile numarului de tone rezultate din demolari+ care pot fi prelucrate de cele doua platforme o!turile de exploatare )mai preci! c3eltuielile cu energia+ utilitatileDinamica dez&oltarii infra!tructurii la ni&elul ;egiunii ? entru Pentru e&itarea ri!curilor generate de o cre!tere !emnificati&a a co!turilor de exploatare )energie+ utilitati-+ preturile utilizate in analiza !unt aliniate la preturile practicate in cadrul unor proiecte a!emanatoare. re!terile preturilor !i tarifelor energiei electrice !i ale utilitatilor nu pot fi contracarate+ !olutia pentru modificari ma*ore ale ace!tora fiind !porirea pretului la care platformele &or &inde tona de !ort !i tona de fier. Pentru e&itarea ri!cului generat de cre!terea intr4o mai mica ma!ura a tona*ului rezultat din demolari ce &a a*unge !a fie prelucrat in cele doua platforme !4a realizat o e!timare medie a numarului ace!tora+ incluzand mar*e la capitolul Ntone de!euri ce a*ung pe platformeO )con!iderandu4!e ca doar >@G din de!eurile rezultate din con!tructii !i demolari &or a*unge !a fie prelucrate-+ de a!emenea+ !4a con!iderat o cantitate de de!euri nereciclabile de (@G din cantitatea totala ce a*unge pe cele doua platforme. >@

Pentru realizarea in&e!titiei !i analiza financiara !i economica pe o perioada de per!pecti&a de .@ ani+ decizia de realizare a ace!teia implica un anume grad de ri!c. Factorii critici care influenteaza !ucce!ul unei in&e!titii in ace!t !ector !unt: E&enimente nea!teptate in timpul con!tructie care pot influenta in&e!titia in cur! $odificarile legi!lati&e ce ar putea !a apara+ incluzand aici actele normati&e care )inclu!i& conditii climatice reglementeaza ac3izitiile publice+ acti&itatea !i domeniul de ge!tionare a de!eurilor+ unul foarte !trict reglementat+ atat la ni&el de Dniune Europeana+ cat !i la ni&el de ;omania5 Deciziile luate de organi!mele de reglementare regionale !au nationale inclu!i& <ip!a de capacitate de a ra!punde unor probleme ma*ore aparute pe durata &ariatia cur!ului de !c3imb &alutar. in&e!titiei )di!functionalitati ale utila*elor de con!tructii+ modificari a unor parametrii de functionare din decizii obiecti&e !i alte a!emenea <ip!a fortei de munca calificata in zona+ atat in timpul realizarii in&e!titiei cat !i in exploatare. 9n prezenta analiza de ri!c ne propunem !a determinam calitati& factorii care pot pro&oca modificari !emnificati&e ale &ariabilelor critice identificate+ a!tfel incat indicatorii proiectului !a !ufere modificari ma*ore. Numarul de tone de!euri din con!tructii !i demolari !u!ceptibil a fi prelucrat e!te dependent !i !en!ibil la modificarea urmatorilor factori: %. re!terea demografica+ deoarece materialele prelucrate de cele doua platforme pot contribui ca input la noi con!tructii+ fie ci&ile+ fie indu!triale. (. Dinamica zonei+ incluzand aici a!pecte ce tin de economia locala !i regionala+ infra!tructura+ mai ale! drumuri !au auto!trazi ce urmeaza a fi con!truite+ deoarece materia prelucrata de cele doua platforme are mare utilitate in ace!t !egment Factorii de actualizare utilizati !unt dependenti !i !en!ibili la modificarea urmatorilor factori: Dinamica generala a economiei ;ata de inflatie

>%

"tabilitatea !ocial politica

ap. V:

"D;"E<E DE F9NANCA;E A

9NVE"T9C9E9
"ur!ele de finantare ale in&e!titiei !unt+ dupa cum urmeaza: 4 a&and in &edere ca proiectele !e finanteaza din fonduri nor&egiene+ !e aplica regulile de acordare a ace!tui tip de granturi+ a!tfel: %. Proiectul Pilot % are &aloarea totala a in&e!titiei de ?.>0/.B>%+0/@ lei+ din care+ c3eltuieli neeligibile !unt in !uma totala de (.%>0.((B+>?0 lei )capitolele %.%+ ..%+ ..(+ 0.( !i :.% din de&izul general-. ;ezulta ca !uma c3eltuielilor eligibile e!te de 0.:BB.?0%+::0 lei+ din care >0G reprezinta fondurile nor&egiene+ adica /.>%B.(>>+B%0 lei+ iar %0G reprezinta contributia beneficiarului+ adica >0@./:(+?/B> lei. $entionam ca tot beneficiarul &a fi cel care &a ac3ita c3eltuielile neeligibile. (. Proiectul Pilot ( are &aloarea totala a in&e!titiei de (.(@:.B/?+0:@ lei+ iar !uma neeligibila e!te de %/.?%?+?@ lei. Diferenta mare dintre !umele neeligibile ale celor doua proiecte e!te explicabila prin faptul ca in cazul primului proiect+ !e ac3izitioneaza terenul+ care in cazul platformei mobile e!te pu! la di!pozitie de admini!tratia locala+ deci nu !e plate!te pentru el. ;ezulta a!adar c3eltuielile eligibile de (.%B(.((B+?B@ lei+ din care >0G !unt fonduri nor&egiene+ adica %.>:...B0+. lei+ iar %0G !unt reprezentati de contributia beneficiarului+ adica .(>.>./+/:>0 lei.

>(

ap. V9: E"T9$[;9 P;9V9ND F=;CA DE $DN [ = DPAT[ P;9N ;EA<96A;EA 9NVE"T9C9E9
Prin implementarea celor doua proiecte+ !e &or crea un numar de %( noi locuri de munca+ pentru perioada de exploatare+ : locuri pentru platforma fixa+ : pentru platforma mobila. ele : po!turi !unt+ in ambele cazuri: ( muncitori calificati pentru in!talatia propriuzi!a )utila*-+ un muncitor calificat pentru cantar+ % muncitor calificat care &a opera in!talatia de !palare+ un contabil !i un !ef de !tatie. "uma totala a remuneratiei ace!tora+ inclu!i& contributiile aferente+ e!te de %(.@@@lei8luna+ adica %//.@@@lei8an. Punctul de plecare in e!timare l4au con!tituit !alariile medii pentru a!tfel de per!onal exi!tente la ora actuala pe piata+ dupa cum urmeaza: !alariu lunar de %.:@@lei pentru anga*atii ce opereaza utila*ul+ !alariu de %..@@lei8luna pentru cei ce opereaza in!talatia de !palare !i cantarul+ %.:@@lei pentru contabil !i (.@@@ lei pentru !eful de !tatie.

>.

ap. V99: P;9N 9PA<99 9ND9 AT=;9 TEEN9 =4E =N=$9 9 A9 9NVE"T9C9E9
P;=9E TD< P9<=T % 4 4 4 4 4 4 4 Valoare totala: o!turi eligibile: o!turi neeligibile: "ume nerambur!abile Grant Nor&egian: 9mprumuturi: @ lei Buget de !tat: @ lei Buget local: >0@./:(+?/B> lei Z (.%>0.((B+>?0 lei U ..@.0.:B(+:(/> lei ?.>0/.B>%+0/@ lei 0.:BB.?0%+::0 lei (.%>0.((B+>?0 lei /.>%B.(>>+B%0 lei

P;=9E TD< P9<=T ( 4 4 4 4 4 4 4 Valoare totala: o!turi eligibile: o!turi neeligibile: "ume nerambur!abile Grant Nor&egian: 9mprumuturi: @ lei Buget de !tat: @ lei Buget local: .(>.>./+/:>0 lei Z %/.?%?+?@ lei U ./..00(+%:>0 lei (.(@:.B/?+0:@ lei (.%B(.((B+?B@ lei %/.?%?+?@ lei %.>:...B0+. lei

>/

ap. V999:AV96E \9 A =;DD;9 DE P;9N 9P9D


Potri&it legi!latiei in &igoare+ pe baza documentatiei depu!e de beneficiarii in&e!titiei+ in conformitate cu Planul Drbani!tic General al localitatilor !e &or obtine a&ize !i acorduri pentru: Proiectul Pilot %: 4 Documentatie pentru eliberare D 4 A&ize !i acorduri cuprin!e in certificatul de urbani!m+ pentru faza PA + re!pecti&: faza PDD+ aliementare cu apa+ cu energie electrica+ gaze naturale+ !alubritate+ canalizare+ telefonizare+ !ecuritatea la incendiu+ protectia mediului+ protectia ci&ila+ !anatatea populatiei+ a&iz 9n!pectoratul Teritorial in on!tructii+ Natura (@@@ Proiectul pilot (: 4 Acordul de mediu 4 Verificare ;egi!trul Auto ;oman

>0