Sunteți pe pagina 1din 5

Capitolul 1 Scurte considera tii asupra faptelor juridice 1.1. No tiunea s i importan ta faptelor juridice. 1.1.1. Preliminarii 1.1.2.

Deni tie. 1.1.3. Importan ta . 1.2. Clasicarea faptelor juridice. 1.2.1. Introducere. 1.2.2. Clasicarea faptelor juridice n raport de natura lor 1.2.3. Clasicarea faptelor juridice n raport de structura lor 1.2.4. Clasicarea faptelor juridice n raport de sfera de cuprindere s i n telesul folosit 1.2.5. Clasicarea faptelor juridice dup a criteriul drepturilor civile c arora le dau na stere 1.3. Locul faptelor juridice n sistemul izvoarelor obliga tiilor. 1.3.1. Prezentare. 1.3.2. Concluzie. 1.3.3. Caracteristici pentru ecare dintre cele dou a categorii. 1.3.4. Loc (ierarhie n raport de frecven ta lor). 1.4. Faptul juridic licit. 1.4.1. Caracterizare general a. 1.4.2. Scurte considera tii asupra calic arii f acute de legiuitorul de la 1864. 1.4.3. Propunere de lege ferenda. CAPITOLUL 2 DEMERS INTRODUCTIV 2.1. Generalit a ti. 1

2.2. Originea institu tiei. 2.3. Necesitatea reglement arii mbog a tirii f ar a just a cauz a. 2.4. Echitatea s i mbog a tirea f ar a just a cauz a. 2.5. Natura juridic a a institu tiei mbog a tirii f ar a just a cauz a. 2.5.1. Considera tii preliminare. 2.5.2. Teoria transmisiunii valorilor. 2.5.3. Teoria delictual a a lui Planiol. 2.5.4. Teoria asimil arii cu gestiunea de afaceri. 2.5.5. Teoria responsabilit a tii bazat a pe riscul creat. 2.5.6. Teoria obliga tiei naturale. 2.6. Principiul echit a tii ca temei al obliga tiei de a nu se mbog a ti n dauna altuia. 2.6.1. Considera tii cu privire la echitate s i rolul acesteia n cazul mbog a tirii f ar a cauz a. Capitolul 3 Elementele mbog a tirii f ar a just a cauz a 3.1. n telesul no tiunii de cauz a. 3.1.1. Raportul ntre teoria cauzei s i no tiunea de cauz a la mbog a tirea f ar a cauz a. 3.1.2. Cauza n cazul mbog a tirii s i s ar acirii corelative. 3.2. Problema raportului de cauzalitate. 3.2.1. Tezele dezvoltate n literatura juridic a. 3.2.2. Leg atura indirect a. CAPITOLUL 4 TIRII SI ANALIZA MBOGA CAUZA ACESTEIA 4.1. Despre mbog a tire s i s ar acire. 4.1.1. Considera tii preliminare. 4.2. Diverse forme de mbog a tire. 4.2.1. Achizi tia unor drepturi reale s i de crean ta . 2

4.2.2. Economia unor cheltuieli prin prevenirea unor pierderi 4.2.3. mbog a tirea de ordin moral. 4.3. Aprecierea mbog a tirii. 4.3.1. mbog a tirea trebuie s a e actual a. 4.3.2. mbog a tirea trebuie s a constituie un avantaj brut. 4.4. mbog a tirea direct as i indirect a. 4.4.1. mbog a tirea direct a. 4.4.2. mbog a tirea direct a prin efectuarea unei construc tii pe terenul altuia s i prin accesiune natural a. 4.4.3. mbog a tirea direct a cauzal a prin fapta unui ter t. 4.4.4. mbog a tirea indirect a. CAPITOLUL 5 TIRII FAR A JUSTA CAUZA SANCTIONAREA MBOGA 5.1. Evolu tia istoric a a acestei ac tiuni. 5.1.1. Dreptul roman. 5.1.2. Necesitatea ac tiunii n restituire (adio de n reni verso). 5.2. Deni tia ac tiuni s i condi tiile de exercitare a ei. 5.2.1. Deni tia ac tiunii. 5.2.2. Condi tiile de exercitare a ac tiunii. 5.2.3. Limitele de exercitare. 5.2.4. mbog a tirea din momentul introducerii ac tiunii. 5.2.5. Probleme privind incapabilii. 5.2.6. Caracterele proprii ale ac tiunii. 5.3. Elementele de ordin juridic ale ac tiunii. 5.3.1. Absen ta cauzei. 5.3.1.1. Probleme de principiu. 5.3.1.2. Teoria contra-presta tiei. 3

5.3.1.3. Paralizarea ac tiunii de n rem verso prin norme de drept pozitiv. 5.3.1.4. Exemple din practicii 5.3.1.5. mbog a tirea prin accesiunea imobiliar a articial a. 5.3.1.6. Analiza textului 449 C. civ <ahref => 86 </a> . 5.3.1.7. Dreptul n op tiune al proprietarului fondului care s-a mbog a tit prin executarea construc tiei de c atre o alt a persoan a. 5.3.1.8. Avantajele instituite de lege pentru constructorul de bun a-credin ta . 5.3.1.9. Inaplicabilitatea ac tiunii de restituire (de n rem verso) n cazul obliga tiilor naturale 5.3.2. Absen ta oric arei uite ac tiuni. Raportul cu ac tiunea n nulitate. 5.3.2.1. Caracterul subsidiar. 5.3.2.2. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. 5.4. Efectele ac tiunii de in rem verso. 5.4.1. Persoanele tinute la restituire. 5.4.2. ntinderea restituirii. 5.4.3. Data evalu arii crean tei. 5.4.4. Probele. 5.4.5. Modalit a ti de realizare. 5.5. Prescrip tia ac tiuni n restituire. 5.5.1. Principii generale. 5.5.2. Diferite situa tii de prescrip tie din practic a CAPITOLUL 6 ASPECTE DE DREPT COMPARAT 6.1. Considera tii preliminare. 6.2. Codul civil german. 6.3. Codul Elve tian. 6.4. Codurile civile ale altor state. 4

Bibliograe Pagini 66