Sunteți pe pagina 1din 24

HOTRRE nr. 852 din 13 august 2008 (*actualizat*) pentru aprobarea normelor i criteriilor de atestare a staiunilor turistice E !

TE"T# GUVERNUL $%&'!()T *"# MONITORUL OFICI L nr! "#$ din %& au'ust %&&( +ata intrarii in ,ig-ar. # 20 august 2008 /-r0a actualizata ,ala1ila la data d. # 2 d.c.01ri. 2012 $r.z.nta 3-r0a actualizata .st. ,ala1ila d. la 8 d.c.01ri. 2011 4ana la 2 d.c.01ri. 2012 ))))))))) *+ Forma actuali,at- a acestui act normati. pana la data de / decembrie %&#% este reali,ata de catre 0epartamentul 1uridic din cadrul 2!C! 3Centrul Teritorial de Calcul Electronic3 2! ! 4iatra)Neamt prin includerea tuturor modi5icarilor si completarilor aduse de catre6 7OT8R9RE nr! (/( din %% iulie %&&:; 7OT8R9RE nr! #!%&/ din < octombrie %&&:; 7OT8R9RE nr! #!%&= din < octombrie %&&:; 7OT8R9RE nr! =## din % iunie %&#&; 7OT8R9RE nr! #!#(# din $& noiembrie %&##! Coninutul acestui act aparine e>clusi. 2!C! Centrul Teritorial de Calcul Electronic 2! ! 4iatra)Neam i nu este un document cu caracter o5icial? 5iind destinat pentru in5ormarea utili,atorilor! @n temeiul art! #&( din Constituia RomAniei? republicat-? Gu.ernul RomAniei adopt- pre,enta Bot-rAre! RT! # 4re,enta Bot-rAre re'lementea,- normele i criteriile de atestare a staiunilor turistice Cn scopul prote1-rii? conser.-rii i .alori5ic-rii resurselor turistice! RT! % 2e atest- ca staiune turistic- de interes naional sau local? dup- ca,? localitatea ori partea unei localit-i care dispune de resurse naturale i antropice i care Cndeplinete cumulati.? pentru una dintre cate'orii? criteriile pre.-,ute Cn ane>a nr! #! RT! $ D#+ testarea staiunilor turistice se 5ace de Ministerul pentru @ntreprinderi Mici i Mi1locii? Comer? Turism i 4ro5esii Liberale? la solicitarea autorit-ilor administraiei publice locale? i se aprob- prin Bot-rAre a Gu.ernului! D%+ testarea ca staiune turistic- nu scBimb- ran'ul localit-ii stabilit Cn condiiile le'ii! RT! / D#+ utorit-ile administraiei publice locale transmit Ministerului pentru @ntreprinderi Mici i Mi1locii? Comer? Turism i 4ro5esii Liberale o cerere)tip? potri.it modelului

pre.-,ut la ane>a nr! %? i documentaia pentru atestarea staiunii turistice? care trebuie s- cuprind-6 a+ mono'ra5ia turistic-; b+ documentaiile pri.ind amena1area teritoriului i urbanismul? a.i,ate i aprobate con5orm ane>ei nr! # la Le'ea nr! $=&E%&&# pri.ind amena1area teritoriului i urbanismul? cu modi5ic-rile i complet-rile ulterioare? respecti.6 planul urbanistic 'eneral i re'ulamentul a5erent acestuia i planul urbanistic ,onal i re'ulamentul local a5erent acestuia; c+ 5ia staiunii turistice? con5orm modelului pre.-,ut Cn ane>a nr! $ pentru staiunile turistice de interes naional i con5orm modelului pre.-,ut Cn ane>a nr! / pentru staiunile turistice de interes local; d+ studii i documente care s- ar'umente,e atestarea staiunii turistice i a speci5icului ei determinat de resursele turistice de care dispune! D%+ Mono'ra5ia turistic- pre.-,ut- la alin! D#+ lit! a+ trebuie s- cuprind- urm-toarele capitole principale6 a+ consideraii 'enerale pri.ind po,iia 'eo'ra5ic-? in5rastructura? cadrul natural? cadrul socioeconomic? probleme de mediu i 5actori naturali de risc; b+ anali,a potenialului turistic Cn 5uncie de tipul staiunii turistice6 5actorii naturali de cur-? bioclimatul ,onei? domeniul scBiabil; c+ ni.elul actual de .alori5icare din punct de .edere turistic6 structuri de primire turistice i de a'rement? in5ormaii pri.ind circulaia turistic-! RT! = 0ocumentaia pentru atestarea staiunii turistice se depune la Ministerul pentru @ntreprinderi Mici i Mi1locii? Comer? Turism i 4ro5esii Liberale? care? Cn termen de $& de ,ile de la Cnre'istrarea acesteia? Cntocmete proiectul de Bot-rAre a Gu.ernului pentru atestarea staiunii turistice! @n ca,ul Cn care localitatea sau partea din localitate nu Cntrunete toate criteriile pentru a 5i atestat- ca staiune turistic-? Ministerul pentru @ntreprinderi Mici i Mi1locii? Comer? Turism i 4ro5esii Liberale .a in5orma Cn scris? Cn acelai termen? autoritatea administraiei publice locale interesat-! RT! " D#+ @n termen de "& de ,ile de la data intr-rii Cn .i'oare a pre,entei Bot-rAri? autorit-ile locale care au Cn administrare localit-i sau p-ri de localit-i atestate ca staiuni turistice de interes local? respecti. naional au obli'aia de a depune 5ia staiunii turistice? con5orm modelului pre.-,ut Cn ane>a nr! $? respecti. Cn ane>a nr! /! D%+ Nedepunerea 5iei staiunii turistice Cn termenul pre.-,ut la alin! D#+ atra'e retra'erea statutului de staiune turistic- al localit-ii sau p-rii de localitate atestate ca staiune turistic-! RT! < @n scopul unei mai bune in5orm-ri a turitilor i pentru Cmbun-t-irea cadrului de prote1are? conser.are i .alori5icare a

resurselor turistice? localit-ile ori p-ri ale acestora? atestate ca staiuni turistice de interes naional sau local? .or 5i semnali,ate pe drumurile naionale i 1udeene cu panouri indicatoare? la intrarea Cn staiunea turistic-! RT! ( D#+ cBi,iionarea panourilor indicatoare se reali,ea,- de autorit-ile administraiei publice locale pe a c-ror ra,teritorial- se a5l- staiunea turistic-? Cn condiiile le'ii! D%+ 4anourile indicatoare trebuie s- aib- urm-toarele caracteristici6 dimensiuni de #!&&& mm > /&& mm? se e>ecut- din tabl- emailat-? Cn culori alb #&&F i maro pantone %:# C #&&F? a.And coninutul6 32taiune turistic- de interes naional3 sau 32taiune turistic- de interes local3? dup- ca,? i se montea,pe suport la intrarea Cn localitate? sub indicatorul cuprin,And denumirea localit-ii! D$+ Consiliile locale au obli'aia de a monta i de a Cntreine panourile indicatoare pre.-,ute la alin! D%+! RT! : D#+ 2taiunea turistic- atestat- este administrat- de consiliul local al unit-ii administrati.)teritoriale pe a c-rei ra,- teritorial- se a5l-! D%+ utoritatea administraiei publice locale are obli'aia de a respecta criteriile pre.-,ute Cn ane>a nr! #? care au stat la ba,a atest-rii acesteia! D$+ Veniturile obinute din ta>a Botelier- sunt destinate de,.olt-rii turismului pe plan local i promo.-rii acestuia? precum i 5inan-rii proiectelor de reabilitare a in5rastructurii turistice? Cn con5ormitate cu le'islaia Cn .i'oare! RT! #& D#+ Centrele naionale de in5ormare i promo.are turisticsunt ser.icii speciali,ate care 5uncionea,- Cn subordinea consiliilor locale i 1udeene? dup- ca,? i Cn colaborare cu Ministerul pentru @ntreprinderi Mici i Mi1locii? Comer? Turism i 4ro5esii Liberale! D%+ 2ediile centrelor naionale de in5ormare i promo.are turistic- trebuie s- 5ie situate Cn centrul localit-ilor? pe str-,i cu circulaie intens-? Cn apropierea obiecti.elor de interes turistic? Cn cl-diri independente sau la parterul unor imobile cu acces 5acil pentru turiti! D$+ Ministerul pentru @ntreprinderi Mici i Mi1locii? Comer? Turism i 4ro5esii Liberale elaborea,- norme metodolo'ice pri.ind acreditarea centrelor naionale de in5ormare i promo.are turistic-? care se aprob- prin ordin al ministrului pentru Cntreprinderi mici i mi1locii? comer? turism i pro5esii liberale Cn termen de $& de ,ile de la data intr-rii Cn .i'oare a pre,entei Bot-rAri! RT! ## D#+ Ministerul pentru @ntreprinderi Mici i Mi1locii? Comer? Turism i 4ro5esii Liberale propune retra'erea atest-rii unei staiuni turistice? prin Bot-rAre a Gu.ernului? Cn ca,ul Cn care staiunea turistic- atestat- con5orm le'islaiei anterioare nu mai Cndeplinete criteriile pre.-,ute Cn ane>a nr! #!

D%+ E.aluarea Cndeplinirii normelor i criteriilor pre.-,ute Cn pre,enta Bot-rAre se reali,ea,- de c-tre repre,entanii Cmputernicii ai Ministerului pentru @ntreprinderi Mici i Mi1locii? Comer? Turism i 4ro5esii Liberale! RT! #% Localit-ile sau p-rile unor localit-i atestate ca staiuni turistice de interes naional ori local? con5orm le'islaiei anterioare pri.ind atestarea staiunilor turistice? pre,entate Cn ane>a nr! =? r-mAn atestate ca atare Cn m-sura Cn care Cndeplinesc criteriile de atestare a staiunilor turistice pre.-,ute Cn pre,enta Bot-rAre! RT! #$ ne>ele nr! #)= 5ac parte inte'rant- din pre,enta Bot-rAre! RT! #/ 4e data intr-rii Cn .i'oare a pre,entei Bot-rAri se abro'7ot-rArea Gu.ernului nr! ("<E%&&" pentru aprobarea normelor i criteriilor de atestare a staiunilor turistice? publicat- Cn Monitorul O5icial al RomAniei? 4artea I? nr! "&: din #$ iulie %&&"! 4RIM)MINI2TRU C8LIN 4O4E2CU)T8RICE NU Contrasemnea,-6 GGGGGGGGGGGGGGG Ministrul pentru Cntreprinderi mici i mi1locii? comer? turism i pro5esii liberale? O.idiu Ioan 2ila'Bi Ministrul internelor i re5ormei administrati.e? Cristian 0a.id Ministrul economiei i 5inanelor? Varu1an Vos'anian Hucureti? #$ au'ust %&&(! Nr! (=%! NEI #

*T* *Font :* JGGGGKGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGKGGGGGGGGGGKGGGGGGGGGGL MNr! M Criterii obli'atorii de atestare M2taiune M 2taiuneM Mcrt!M a staiunii turistice Mde interesMde interesM

M M Mnaional M local M M M M M M NGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGP M Cadrul natural? 5actori naturali de cur- i calitatea mediului M NGGGGKGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGKGGGGGGGGGGKGGGGGGGGGGP M #! M mplasarea Cntr)un cadru natural 5-r- 5actori poluani M > M > M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M %! ME>istena studiilor i documentelor care atest- pre,ena i M M M M M.aloarea 5actorilor naturali de cur- Dape minerale? n-mol? M M M M Mlacuri terapeutice? saline? bioclimat etc!+ din punct de .edereM M M M Mcalitati. i cantitati. M > M > M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M $! MConstituirea perimetrelor de protecie ecolo'ic-? Bidro'eolo) M M M M M'ic- i sanitar- a 5actorilor naturali de cur-? Cn con5ormitateM M M M Mcu le'islaia Cn .i'oare? dup- ca, M > M > M NGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGP M ccesul i drumurile spreECn staiune M NGGGGKGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGKGGGGGGGGGGKGGGGGGGGGGP M /! M0rum rutier moderni,at i marcat cu semne de circulaie M > M > M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M =! MTransport Cn comun Cntre staiunea turistic- i 'ara sau M M M M Mauto'ara care o deser.ete M > M > M NGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGP M Utilit-i urban)edilitare M NGGGGKGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGKGGGGGGGGGGKGGGGGGGGGGP M "! M sisten- medical- permanent- i mi1loc de transport pentru M M M

M Mur'ene medicale M > M ) M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M <! M4unct de prim a1utor i mi1loc de transport pentru ur'ene M M M M Mmedicale M ) M > M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M (! M4unct 5armaceutic M > M > M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M :! M mena1area i iluminarea locurilor de promenadM > M > M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M#&! M p- curentM > M > M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M##! MCanali,are M > M > M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M#%! MEner'ie electricM > M > M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M#$! MNum-r minim de locuri Cn structuri de primire turistice M M M M Mclasi5icate? din care minimum $&F clasi5icate la cate'oriile M M M M M$)= steleE5lori? cu e>cepia campin'urilor M =&& M #&& M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M#/! MLocalit-ile sau p-rile de localit-i de pe litoral trebuie s-M M M M Mdispun- de pla1- amena1at-? posturi de sal.are ac.atic- ) M M M M Msal.amar i posturi de prim a1utor! M > M > M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M#=! MLocalit-ile montane trebuie s- dispun- de ser.icii de sal.are M M M M Mmontan- ) sal.amont! M > M > M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP

M#"! M mena1-ri i dot-ri pentru rela>are Cn aer liber i plimb-ri M M M M MDdrumuri pietonale? locuri de promenad-+ M > M > M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M#<! MTerenuri de 1oac- pentru copii M > M > M NGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGP M In5ormare i promo.are turisticM NGGGGKGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGKGGGGGGGGGGKGGGGGGGGGGP M#(! M2emnali,area obiecti.elor turistice cu indicatoare de orientareM M M M Mi in5ormare? tip-rite pe suport electronic sau Reb site M > M > M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M#:! MReali,area de materiale de promo.are a staiunii turistice i aM M M M M,onei M > M > M SGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGT JGGGGKGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGKGGGGGGGGGGGGGGGL MNr! M Criterii suplimentare de atestare M4uncta1 acordatM Mcrt!M a staiunii turistice M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGP M #!MTrenurile cu re'im de re,er.are a locurilor? inclusi. .a'oanele de M M M Mdormit? trebuie s- opreasc- Cn 'ara care deser.ete staiunea M M M Mturistic-! M #& M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGP M %!M utobu,e de linie care deser.esc ,ilnic auto'ara M #& M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGP M $!M2paii comerciale i pentru acti.it-i de prest-ri de ser.icii6 M M M Mbanc-? scBimb .alutar? a'enie de turism M #& M

NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGP M /!M2-li de spectacole i de con5erine cu o capacitate totale'al- cu M M M Mminimum /&F din num-rul locurilor e>istente Cn staiune M $& M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGP M =!M sisten- medical- balnear-? dup- ca,? acreditat- con5orm normelor M M M Mle'ale Cn .i'oare M %& M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGP M "!M0ot-ri teBnice pentru e>ploatarea? protecia i utili,area resurselorM M M Mminerale terapeutice M %& M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGP M <!M mena1-ri i dot-ri pentru ser.icii de re.i'orare Cn spaii M M M Mconstruite? s-li pentru Cntreinere D5itness+ M #& M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGP M (!M4arc amena1at M= puncte pentruM M M M5iecare? M M M Mma>imum M M M M$& de puncte M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGP M :!MTrasee turistice montane omolo'ate? marcate i a5iate? dac- este M= puncte M M Mca,ul Mpentru 5iecare?M M M Mma>imum M M M M$& de puncte M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGP M #&!MHa,- pentru .alori5icarea resurselor naturale terapeutice? dac- este M M M Mca,ul M $& M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGP

M ##!M mena1-ri i dot-ri pentru practicarea sporturilor Da'rement nautic? M M M Mtenis? 5otbal etc!+ M #= M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGP M #%!MLocalit-ile sau p-rile de localit-i care dispun de condiii pentruM#& puncte M M Mpracticarea scBiului trebuie s- aib- amena1ate cel puin o pArtie de Mpentru 5iecare?M M MscBi omolo'at- i mi1loacele de transport pe cablu corespun,-toare! Mma>imum =& M M M Mde puncte M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGP M #$!MOr'ani,area de e.enimente turistice? culturale? sporti.e? cu caracterM#& puncte M M Mde repetabilitate pe ba,- de calendar Mpentru 5iecare?M M M Mma>imum $& M M M Mde puncte M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGP M #/!MCentre de in5ormare i promo.are turistic-? cu personal permanent M M M Mcare s- deser.easc- e>clusi. centrul M $& M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGP M #=!M si'urarea le'-turii permanente on)line dintre structurile de primireM M M Mturistice cu 5unciuni de ca,are i centrul de in5ormare i promo.areM M M MturisticM %& M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGP M #"!MCanali,are centrali,atM =& M SGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGT *2T* 4uncta1 minim pentru atestarea ca staiune de interes naional ) #$= de puncte! 4uncta1 minim pentru atestarea ca staiune de interes local ) :& de puncte!

NEI

CERERE de atestare ca staiune turistic- de interes naionalElocal Ddup- ca,+ Dmodel+ MINI2TERUL 4ENTRU @NTRE4RIN0ERI MICI UI MIVLOCII? COMERW? TURI2M UI 4ROFE2II LIHER LE 0omnule ministru? Consiliul Local !!!!!!!!!? 1udeul !!!!!!!? .- Cnaintea,documentaia pre.-,ut- la art! / din 7ot-rArea Gu.ernului nr! (=%E%&&( pentru aprobarea normelor i criteriilor de atestare a sta iunilor turistice? Cn .ederea atest-rii ca staiune turistic- de interes naionalElocal Ddup- ca,+ a localit-ii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Repre,entantul consiliului local? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dnumele i prenumele+ 2emn-tura !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0ata !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! NEI $ FIU staiunii turistice de interes naional 0eclar pe propria r-spundere c- Cndeplinim criteriile de atestare obli'atorii i suplimentare mai sus pre,entate! *T* *Font :* JGGGGKGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGKGGGGGGGGGGKGGGGGGGGGGL MNr! M Criterii obli'atorii de atestare MCriterii M2unt Cnde)M Mcrt!M a staiunii turistice Mobli'a) Mplinite M M M Mtorii M 0aENu M NGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGP M Cadrul natural? 5actori naturali de cur- i calitatea mediului M

NGGGGKGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGKGGGGGGGGGGKGGGGGGGGGGP M #!M mplasarea Cntr)un cadru natural 5-r- 5actori poluani M > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M %!ME>istena studiilor i documentelor care atest- pre,ena i M M M M M.aloarea 5actorilor naturali de cur- Dape minerale? n-mol? M M M M Mlacuri terapeutice? saline? bioclimat etc!+ din punct de .edereM M M M Mcalitati. i cantitati. M > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M $!MConstituirea perimetrelor de protecie ecolo'ic-? Bidro'eolo) M M M M M'ic- i sanitar- a 5actorilor naturali de cur-? Cn con5ormitateM M M M Mcu le'islaia Cn .i'oare? dup- ca, M > M M NGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGOGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M ccesul i drumurile spreECn staiune M M NGGGGKGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGKGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M /!M0rum rutier moderni,at i marcat cu semne de circulaie M > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M =!MTransport Cn comun Cntre staiunea turistic- i 'ara sau M M M M Mauto'ara care o deser.ete M > M M NGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGP M Utilit-i urban)edilitare M NGGGGKGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGKGGGGGGGGGGKGGGGGGGGGGP M "!M sisten- medical- permanent- i mi1loc de transport pentru M M M M Mur'ene medicale M > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M <!M4unct de prim a1utor i mi1loc de transport pentru ur'ene M M M M Mmedicale M ) M M

NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M (!M4unct 5armaceutic M > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M :!M mena1area i iluminarea locurilor de promenadM > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #&!M p- curentM > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M ##!MCanali,are M > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #%!MEner'ie electricM > M M NGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGP M 2tructuri de primire turistice i de a'rement M NGGGGKGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGKGGGGGGGGGGKGGGGGGGGGGP M #$!MNum-r minim de locuri Cn structuri de primire turistice M M M M Mclasi5icate? din care minimum $&F clasi5icate la cate'oriile M M M M M$)= stele E5lori? cu e>cepia campin'urilor M =&& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #/!MLocalit-ile sau p-rile de localit-i de pe litoral trebuie M M M M Ms- dispun- de pla1- amena1at-? posturi de sal.are ac.atic) M M M M Msal.amar i posturi de prim a1utor! M > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #=!MLocalit-ile montane trebuie s- dispun- de ser.icii de sal.are M M M M Mmontan- ) sal.amont M > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #"!M mena1-ri i dot-ri pentru rela>are Cn aer liber i plimb-ri M M M M MDdrumuri pietonale? locuri de promenad-+ M > M M

NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #<!MTerenuri de 1oac- pentru copii M > M M NGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGP M In5ormare i promo.are turisticM NGGGGKGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGKGGGGGGGGGGKGGGGGGGGGGP M #(!M2emnali,area obiecti.elor turistice cu indicatoare de orientareM M M M Mi in5ormare? tip-rite pe suport electronic sau Reb site M > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #:!MReali,area de materiale de promo.are a staiunii turistice i M M M M Ma ,onei M > M M SGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGT JGGGGKGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGKGGGGGGGGGGKGGGGGGGGGGL MNr! M M 4uncta1 M 4uncta1 M Mcrt!MCriterii suplimentare de atestare a staiunii turistice M acordat MCndeplinitM NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #!MTrenurile cu re'im de re,er.are a locurilor? inclusi. .a'oaneleM M M M Mde dormit? trebuie s-opreasc- Cn 'ara care deser.ete staiuneaM M M M Mturistic-! M #& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M %!M utobu,e de linie care deser.esc ,ilnic auto'ara M #& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M $!M2paii comerciale i pentru acti.it-i de prest-ri de ser.icii6M M M M Mbanc-? scBimb .alutar? a'enie de turism M #& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M /!M2-li de spectacole i de con5erine cu o capacitate totala M M M

M Me'al- cu minimum /&F din num-rul locurilor e>istente Cn M M M M Mstaiune M $& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M =!M sisten- medical- balnear-? dup- ca,? acreditat- con5orm M M M M Mnormelor le'ale Cn .i'oare M %& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M "!M0ot-ri teBnice pentru e>ploatarea? protecia i utili,area M M M M Mresurselor minerale terapeutice M %& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M <!M mena1-ri i dot-ri pentru ser.icii de re.i'orare Cn spaii M M M M Mconstruite? s-li pentru Cntreinere D5itness+ M #& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M (!M4arc amena1at M= puncte M M M M Mpentru M M M M M5iecare? M M M M Mma>imum $&M M M M Mde puncte M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M :!MTrasee turistice montane omolo'ate? marcate i a5iate? dacM= puncte M M M Meste ca,ul Mpentru M M M M M5iecare? M M M M Mma>imum $&M M M M Mde puncte M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #&!MHa,- pentru .alori5icarea resurselor naturale terapeutice? dac-M M M M Meste ca,ul M $& M M

NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M ##!M mena1-ri i dot-ri pentru pentru practicarea sporturilor M M M M MDa'rement nautic? tenis? 5otbal etc! + M #= M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #%!MLocalit-ile sau p-rile de localit-i care dispun de condiii M#& puncte M M M Mpentru practicarea scBiului trebuie s- aib- amena1ate cel puinMpentru M M M Mo pArtie de scBi omolo'at- i mi1loacele de transport pe cablu M5iecare? M M M Mcorespun,-toare! Mma>imum =&M M M M Mde puncte M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #$!MOr'ani,area de e.enimente turistice? culturale? sporti.e? cu M#& puncte M M M Mcaracter de repetabilitate pe ba,- de calendar Mpentru M M M M M5iecare? M M M M Mma>imum $&M M M M Mde puncte M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #/!MCentre de in5ormare i promo.are turistic-? cu personal M M M M Mpermanent care s- deser.easc- e>clusi. centrul M $& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #=!M si'urarea le'-turii permanente on)line dintre structurile de M M M M Mprimire turistice cu 5unciuni de ca,are i centrul de M M M M Min5ormare i promo.are turisticM %& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #"!MCanali,are centrali,atM =& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #<!MTotal M2unt M M

M M Mnecesare M M M M Mminimum M M M M M#$= de M M M M Mpuncte! M M SGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGT *2T* 4reedintele consiliului local? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dnumele i prenumele+ 2emn-tura !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0ata !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NEI / FIU staiunii turistice de interes local 0eclar pe propria r-spundere c- Cndeplinim criteriile de atestare obli'atorii i suplimentare mai sus pre,entate! *T* *Font :* JGGGGKGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGKGGGGGGGGGGKGGGGGGGGGGL MNr! M Criterii obli'atorii de atestare MCriterii M2unt Cnde)M Mcrt!M a staiunii turistice Mobli'a) Mplinite M M M Mtorii M 0aENu M NGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGP NGGGGKGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGKGGGGGGGGGGKGGGGGGGGGGP M #!M mplasarea Cntr)un cadru natural 5-r- 5actori poluani M > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M %!ME>istena studiilor i documentelor care atest- pre,ena i M M M M M.aloarea 5actorilor naturali de cur- Dape minerale? n-mol? M M M

M Mlacuri terapeutice? saline? bioclimat etc!+ din punct de .edereM M M M Mcalitati. i cantitati. M > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M $!MConstituirea perimetrelor de protecie ecolo'ic-? Bidro'eolo) M M M M M'ic- i sanitar- a 5actorilor naturali de cur-? Cn con5ormitateM M M M Mcu le'islaia Cn .i'oare? dup- ca, M > M M NGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGP M ccesul i drumurile spreECn staiune M NGGGGKGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGKGGGGGGGGGGKGGGGGGGGGGP M /!M0rum rutier moderni,at i marcat cu semne de circulaie M > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M =!MTransport Cn comun Cntre staiunea turistic- i 'ara sau M M M M Mauto'ara care o deser.ete M > M M NGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGP M Utilit-i urban ) edilitare M NGGGGKGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGKGGGGGGGGGGKGGGGGGGGGGP M "!M4unct de prim a1utor i mi1loc de transport pentru ur'ene M M M M Mmedicale M > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M <!M4unct 5armaceutic M > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M (!M mena1area i iluminarea locurilor de promenadM > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M :!M p- curentM > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #&!MCanali,are M > M M

NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M ##!MEner'ie electricM > M M NGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGP M 2tructuri de primire turistice i de a'rement M NGGGGKGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGKGGGGGGGGGGKGGGGGGGGGGP M #%!MNum-r minim de locuri Cn structuri de primire turistice M M M M Mclasi5icate? din care minimum $&F clasi5icate la cate'oriile M M M M M$)= steleE5lori? cu e>cepia campin'urilor M #&& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #$!MLocalit-ile sau p-rile de localit-i de pe litoral trebuie M M M M Ms- dispun- de pla1- amena1at-? posturi de sal.are ac.atic-) M M M M Msal.amar i posturi de prim a1utor! M > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #/!MLocalit-ile montane trebuie s- dispun- de ser.icii de sal.are M M M M Mmontan-)sal.amont M > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #=!M mena1-ri i dot-ri pentru rela>are Cn aer liber i plimb-ri M M M M MDdrumuri pietonale? locuri de promenad-+ M > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #"!MTerenuri de 1oac- pentru copii M > M M NGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGP M In5ormare i promo.are turisticM NGGGGKGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGKGGGGGGGGGGKGGGGGGGGGGP M #<!M2emnali,area obiecti.elor turistice cu indicatoare de orientareM M M M Mi in5ormare tip-rite pe suport electronic sau Reb site M > M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP

M #(!MReali,area de materiale de promo.are a staiunii turistice i M M M M Ma ,onei M > M M SGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGT JGGGGKGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGKGGGGGGGGGGKGGGGGGGGGGL MNr! M M 4uncta1 M 4uncta1 M Mcrt!MCriterii suplimentare de atestare a staiunii turistice M acordat MCndeplinitM NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #!MTrenurile cu re'im de re,er.are a locurilor? inclusi. .a'oaneleM M M M Mde dormit? trebuie s- opreasc- Cn 'ara care deser.ete staiuneM M M M Mturistic-! M #& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M %!M utobu,e de linie care deser.esc ,ilnic auto'ara M #& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M $!M2paii comerciale i pentru acti.it-i de prest-ri de M M M M Mser.icii6 banc-? scBimb .alutar? a'enie de turism M #& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M /!M2-li de spectacole i de con5erine cu o capacitate totalM M M M Me'al- cu minimum /&F din num-rul locurilor e>istente Cn M M M M Mstaiune M $& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M =!M sisten- medical- balnear-? dup- ca,? acreditat- con5orm M M M M Mnormelor le'ale Cn .i'oare M %& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M "!M0ot-ri teBnice pentru e>ploatarea? protecia i utili,area M M M M Mresurselor minerale terapeutice M %& M M

NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M <!M mena1-ri i dot-ri pentru ser.icii de re.i'orare Cn spaii M M M M Mconstruite? s-li pentru Cntreinere D5itness+ M #& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M (!M4arc amena1at M= puncte M M M M Mpentru M M M M M5iecare? M M M M Mma>imum M M M M M$& de M M M M Mpuncte M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M :!MTrasee turistice montane omolo'ate? marcate i a5iate? dacM= puncte M M M Meste ca,ul Mpentru M M M M M5iecare? M M M M Mma>imum M M M M M$& de M M M M Mpuncte M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #&!MHa,- pentru .alori5icarea resurselor naturale terapeutice? M M M M Mdac- este ca,ul M $& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M ##!M mena1-ri i dot-ri pentru practicarea sporturilor Da'rement M M M M Mnautic? tenis? 5otbal etc!+ M #= M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #%!MLocalit-ile sau p-rile de localit-i care dispun de condiii M#& puncte M M M Mpentru practicarea scBiului trebuie s- aib- amena1ate cel puinMpentru M M

M Mo pArtie de scBi omolo'at- i mi1loacele de transport pe cablu M5iecare? M M M Mcorespun,-toare! Mma>imum M M M M M=& de M M M M Mpuncte M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #$!MOr'ani,area de e.enimente turistice? culturale? sporti.e? cu M#& puncte M M M Mcaracter de repetabilitate pe ba,- de calendar Mpentru M M M M M5iecare? M M M M Mma>imum M M M M M$& de M M M M Mpuncte M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #/!MCentre de in5ormare i promo.are turistic-? cu personal M M M M Mpermanent care s- deser.easc- e>clusi. centrul M $& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #=!M si'urarea le'-turii permanente on)line dintre structurile de M M M M Mprimire turistic- cu 5unciuni de ca,are i centrul de M M M M Min5ormare i promo.are turisticM %& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #"!MCanali,are centrali,atM =& M M NGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGQGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGP M #<!MTotal M4uncta1 M M M M Mminim M M M M Mnecesar M M M M M:& de M M M M Mpuncte M M

SGGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGOGGGGGGGGGGOGGGGGGGGGGT *2T* 4reedintele consiliului local? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dnumele i prenumele+ 2emn-tura !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0ata !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NEI

LI2T localit-ilor atestate ca staiuni turistice de interes naional? respecti. local I! 2taiuni turistice de interes naional6 #! mara ) 1udeul Ialomia %! ,u'a ) 1udeul 4raBo.a $! Huteni ) 1udeul 4raBo.a /! Hu,ia ) 1udeul Timi =! H-ile Go.ora ) 1udeul VAlcea "! H-ile Feli> ) 1udeul HiBor <! H-ile 7erculane ) 1udeul Cara)2e.erin (! H-ile Ol-neti ) 1udeul VAlcea :! H-ile Tunad ) 1udeul 7ar'Bita #&! CAmpulun' Moldo.enesc ) 1udeul 2ucea.a ##! Cap urora ) 1udeul Constana #%! C-lim-neti)C-ciulata ) 1udeul VAlcea #$! Costineti ) 1udeul Constana #/! Co.asna ) 1udeul Co.asna #=! E5orie Nord ) 1udeul Constana #"! E5orie 2ud ) 1udeul Constana #<! Geoa'iu)H-i ) 1udeul 7unedoara #(! Gura 7umorului ) 1udeul 2ucea.a #:! Vupiter ) 1udeul Constana %&! Mamaia ) 1udeul Constana %#! Man'alia ) 1udeul Constana %%! Moneasa ) 1udeul rad %$! Neptun)Olimp ) 1udeul Constana %/! 4oiana Hrao. ) 1udeul Hrao. %=! 4redeal ) 1udeul Hrao. %"! 4ucioasa ) 1udeul 0Ambo.ia %<! 2l-nic ) 1udeul 4raBo.a %(! 2aturn ) 1udeul Constana %:! 2inaia ) 1udeul 4raBo.a

$&! 2An'eor,)H-i ) 1udeul $#! 2l-nic)Moldo.a ) 1udeul $%! 2o.ata ) 1udeul $$! TAr'u Ocna ) 1udeul $$X#! TAr'u)Neam ) 1udeul ))))))))))) 4ct! $$X# de la Cap! I din ane>a = a din 7OT8R9RE nr! (/( din %% iulie %&&:? OFICI L nr! =/( din " au'ust %&&:!

Histria)N-s-ud Hac-u Mure Hac-u Neam 5ost introdus de art! % publicat- Cn MONITORUL

$/! TecBir'Biol ) 1udeul Constana $=! Vatra 0ornei ) 1udeul 2ucea.a $"! Venus ) 1udeul Constana $<! Voineasa ) 1udeul VAlcea $(! Yona 4arAn')4etroani ) 1udeul 7unedoara ))))))))))) 4ct! $( de la Cap! I din ane>a = a 5ost introdus de art! % din 7OT8R9RE nr! #!%&= din < octombrie %&&:? publicat- Cn MONITORUL OFICI L nr! "(" din #$ octombrie %&&:! $:! Yona turistic- a municipiului 4iatra)Neam ) 1udeul Neam ))))))))))) 4ct! $: de la Cap! I din ane>a = a 5ost introdus de art! % din 7OT8R9RE nr! =## din % iunie %&#&? publicat- Cn MONITORUL OFICI L nr! $:# din #/ iunie %&#&! II! 2taiuni turistice de interes local6 #! # Mai ) 1udeul HiBor %! lbac ) 1udeul lba $! lbetii de Muscel ) 1udeul r'e DHu'Bea de 2us+ /! rieeni ) 1udeul lba =! Hal.anZos ) 1udeul Co.asna "! Ha,na ) 1udeul 2ibiu <! H-l-teti ) 1udeul Neam (! H-ile 7omorod ) 1udeul 7ar'Bita :! H-ile Turda ) 1udeul Clu1 #&! H-ile H-ia ) 1udeul Clu1 ##! Horsec ) 1udeul 7ar'Bita #%! Hora ) 1udeul Maramure #$! Hran ) 1udeul Hrao. #/! Hrea,a ) 1udeul 4raBo.a #=! C-lacea ) 1udeul Timi #"! CBeia ) 1udeul 4raBo.a #<! Cri.aia ) 1udeul Cara)2e.erin #(! 0ur-u ) 1udeul Neam #:! 7ar'Bita)H-i ) 1udeul 7ar'Bita %&! 7ore,u ) 1udeul VAlcea %#! I,.oru Mureului ) 1udeul 7ar'Bita %%! Lacu Rou ) 1udeul 7ar'Bita %$! Lacu 2-rat ) 1udeul Hr-ila

%/! Lipo.a ) 1udeul rad %=! Moieciu ) 1udeul Hrao. %"! Ocna 2ibiului ) 1udeul 2ibiu %<! Ocna Uu'ata' ) 1udeul Maramure %(! 4-ltini ) 1udeul 2ibiu %:! 4ArAul Rece ) 1udeul Hrao. $&! 4raid ) 1udeul 7ar'Bita $#! 2-celu ) 1udeul Gor1 $%! 2-rata Monteoru ) 1udeul Hu,-u $$! 2ecu ) 1udeul Cara)2e.erin $/! 2emenic ) 1udeul Cara)2e.erin $=! 2na'o. ) 1udeul Il5o. $"! 2tAna de Vale ) 1udeul HiBor $<! 2tra1a ) 1udeul 7unedoara $(! 2o.e1a ) 1udeul Vrancea $:! T-nad ) 1udeul 2atu Mare /&! Timiu de 2us ) 1udeul Hrao. /#! Tinca ) 1udeul HiBor /%! Trei pe ) 1udeul Cara)2e.erin /$! V-lenii de Munte ) 1udeul 4raBo.a //! Vaa de Vos ) 1udeul 7unedoara //X#! Vieu de 2us ) 1udeul Maramure )))))))))))) 4ct! //X# de la Cap! II din ane>a = a 5ost introdus de art! % din 7OT8R9RE nr! #!%&/ din < octombrie %&&:? publicat- Cn MONITORUL OFICI L nr! "(( din #$ octombrie %&&:! /=! Yona FAntAnele ) 1udeul Clu1 /"! Yona Muntele H-iorii ) 1udeul Clu1 /<! Yona Uuior)Haia 2prie? oraul Haia 2prie ) 1udeul Maramure )))))))))))) 4ct! /< de la Cap! II din ane>a = a 5ost introdus de art! % din 7OT8R9RE nr! #!#(# din $& noiembrie %&##? publicat- Cn MONITORUL OFICI L nr! ("( din ( decembrie %&##! [[[[[[[[[[