Sunteți pe pagina 1din 3

ORIENTARE:

DENUMIRE:

1. fn ce data suntem astazi (an, luna, zi, data)? 2. !n ce anotimp suntem? 3. Ince an suntem? 4. I n ce zi a saptamanll suntem? 5. In ce luna suntem? 6. Unde suntem acum? 7. Lace etaj ne aflarn? 8. In ce oras suntem? 9. Ince [udet/sector suntem? 10. Ince iara suntem?

LJ

Ce este acesta? 22. Aratati un ceas LJ LJ 23. Aratati un creion/pix LJ LJ RE PET ARE: LJ Va rog repetati dupa mine: LJ LJ LJ 24. "fara daca, ~i sau dar" LJ fNTELEGEREA UNEICOMENZI: LJ LJ 25. Va rog sa luati acaastafoaie LJ de hartie In rnana dreapta LJ LJ 26. fndoiti-o In doua ~i 27. Puneti-o pe podea LJ

MEMORIEIMEDIATA: CITIRE: Va rog repetati urrnatoarele cuvinte: LJ 28. Va rog sa cititi ~i sa faceti 11. Mar LJ LJ 12. Masa ceea ce cititi: fnchide ochii LJ 13. Ma~ina SCRIERE: ATENTIE~I CALCULMENTAL: 29. Va rog sa scrieti o propozitie LJ (subiect, verb, sa alba sens) Va rog sa nurnarati inapoi din 7 in 7 lncepand de la 100: COPIERE: 14. 93 LJ 30. Va rog sa copiatl acest desen LJ 15. 86 LJ pe aceastafoaie de hartie LJ 16. 79 17. 72 18. 65 MEMORIEPETERMENSCURT: Va rog reamintiti-va cuvintele repetate anterior: 19. Mar 20. Masa 21. Ma~ina LJ LJ

LJ LJ LJ

lb

Scortotal: LJLJ

Mini Mental State Examination: ,,A Practical Method for Grading the Cognitive State of Patients for the Clinician". Folstein M. et al.; Journal of Psychiatric Research 1975;12(3):189-198.

SCALA DE EVALUARE HAMILTON A Utt'Kt:iltl


Nume pocient: .. Doto:

(nAMUJ
....

t. STAREDEPRESIVA (tristeje, deznddejde. neputinld, demotivore)


0 1 2 3 4
= Absentii. = Dispozitie depresivii, pesimism, lipso speronjei. Aceste stiiri reies numai prin intervievare. = Aceste stiiri sun! raportate verbal, sponlan. Plans ocozional.

D D
D D

= Aceste stdri sunt comunicate

non verbal prin mimica fe)ei, posture, voce. Plans frecvent.

= Pacientul roporleazii practic door aceste stiiri prin comunicare verbalii i non verbalii.

2. SENTIMENTE DE VINOVAJIE 0 = Absente. 1 = Culpabilizare. Autorepros. Simte ca i-a dezorndqi! cunoscu)ii. 2 = Jdei de vinovdjie sou rumina)ie legate de greelile sou piicatele din trecut. 3 = Afecjiuneo actualii este o pedeapsii. lluzia vinovdjiei. 4 = Halucina)ii vizuole sou auditive, acuzatoare sou ameninjiitoore. 3. IDEAJIE SUICIDARA 0 = Absentii. 1 = Simte ca viaja nu meritii triiitii. 2 = Tidoreste so Ii muril sou orice cite ganduri legate de propria moarte. 3 = Jdeotie suicidarii sau tentative indecise de suicid. 4 = ince;cari de suicid (orice 1ncercare serioasii de suicid este cotatii cu 4). 4. INSOMNIA DE DEBUT (DIFICULTATEA DE A ADORMI) 0 = Fara dificultof de a odormi. l = Se plonqe ca uneori nu poate sa adoarmii sou adoarme dupii eel pujin 90 minute. 2 = Se plange co zilnic nu poate adormi. 5. INSOMNIA MEDIE (TULBURARI DE SOMN) 0 = Somn fora probleme. 1 = Pacientul se plange co nu se odihneste bine noaptea (agitajie 1n timpul nopjii). 2 = Treziri nocturne - orice ridicare din pot este cotatii cu 2 (cu excepjia trezirilor din motive fiziologice, cum este urinatul). 6. INSOMNIA TARDIVA 0 = Absentd. l = Se trezeste devreme dar se 1ntoarce la somn. 2 = Nu poate so cdoormo lo loc odotd ce s-o ridicat din pat. 7. ACTIVITATEA PROFESIONALA ~I HOBBY-URILE 0 = Fora dificultdji, l = ldea)ie i sentimente de incapacitate, fatigabilitate sou slcbiciune legato de cctivitdji, serviciu sou hobby-uri. 2 = Pierdereo interesului fo)cl de activitcl)i,hobby-uri sou serviciu - raporlate direct de pacient sau reflectale indirect prin lipsa de interes, indecizie i neholordre (simte ca trebuie scl depunii efort pentru a lucre sou a efectua diverse octivitdti]. 3 = Diminuarea timpului dedical activitii)ilor sou sccldereo producfivitdtii. in condi)ii introspitolicesti se noteozcl cu 3 docii pacientul petrece moi pujin de 3 ore pentru diverse cctivitoti (in afara celor obligatorii). 4 = A 1ncetat orice activitate din cauza bolii actuale. in condijii introspitolicesf se noteazii cu 4 daccl pacientul nu se onqojeozd 1n nici un fel de adivitote cu excep)ia celor obligatorii sou nu reuseste so ducii la bun sliirit sarcinile faro asisten)ii. 8. LENTOARE PSIHlcA 0 = Vorbire i ideojie normale. 1 = Usoord lentoare lo interviu. 2 = Lentoare evidentcl la interviu. 3 = lnterviu dificil. 4 = Stupoare complete.

D
D

9. AGITAJIE

0 l 2 3 4

= = = = =

Absentii. Nervozitote. Agitafie evidentii, se joacii cu piirul, ii friimemta mainile. Se miCOcontinuu, nu poate sta intr-un loc. ii friimontii rndinile, ii roade unghiile, ii smulge piirul, nu poate sta pe scoun.

D
D D D D

1O. ANXIETATE PSIHlcA 0 = Absentii. l = Tensiune i iritabilitate subiective. 2 = Se ingrijoreazii din motive minore. 3 = Expresie temiitoare, anxioasii reieitii prin limbaj sou mimica fefei. 4 = Teamii exprimatii spantan, evidentii in pauzo de interviu. 11. ANXIETATE SOMATlcA (manifestiiri gastrointestinale, cardiovosculare, respiratorii, tronspirafii, polakiurie, tinitus) 0 = Absentii. l = Uoarii. 2 =Moderate. 3 =r Severd. 4 = lnvalidantii. 12. SIMPTOME SOMATICE GASTROINTESTNALE 0 = Absente. l = Scddereo apetitului, dar se hrdneste faro a Ii indemnat de personal. Senzofia de 'piatra In stomac". 2 = Nu se hrdnesfe docii nu este impulsionot, necesitii laxative sou alto medicofie pentru simptomele intestinale. 13. SIMPTOME SOMATICE GENERALE 0 = Absente. l = Senzo)ie de greutate in extremitiiji, spate sou cap. Dureri de spate, cefolee, mialgii. Atonie, fotigabilitate, astenie. 2 = Orice simptom evident se noteozii cu 2. 14. SIMPTOME SOMATICE GENITALE (pierdereo libidoului, tulburiiri menstruole) 0 = Absente. l = Moderate. 2 = Severe. 15. IPOHONDRIE 0 = Absentii. l = Preocupat de sine. 2 = Preocupot de stareo de siiniitate. 3 = Acuze frecvente, cere osistenjii. 4 = Delir ipohondric. 16. ScADERE iN GREUTATE A: Evoluotii din istoricul bolnovului 0 = Absento. l = Pierdere ponderold, probabil asociatii cu afecjiunea curentii. 2 = Pierdere panderalii evidenta (afirmatii de pacient). B: Masuratii siiptamonal 0 = Mai putin de l kg. l = Mai mull de l kg. 2 = Mai mult de 2 kg. 17. PERCEPJIABOLll 0 = Recunocste i este conlient cii este depresiv i suferind. l = Recunooste suferinja dar o atribuie olimentafiei neodecvote, climatului, suprasolicitiirii, unei viroze, oboselii. 2 = Neoga boalo. SCORTOTAL

D D
D D D