Sunteți pe pagina 1din 3

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA TITULARIZARE 2012

TEMATICA LA DISCIPLINA DE SPECIALITATE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGIC

I. Evolu ia psihologiei ca stiin 1. Apari ia si evolu ia psihologiei ca stiin ; orient ri si scoli psihologice. 2. Psihologia contemporan si locul ei n sistemul stiin elor. II. Obiectul psihologiei. 1. No iunea de psihic 2. Natura psihicului. 3. Caracteristicile fenomenelor psihice. III. Ipostazele psihicului. 1. Constient. 2. Subconstient 3. Inconstient. 4. Rela iile dintre ipostazele psihicului. 5. Mecanismele cognitive senzoriale 6. Mecanismele cognitive logic-ra ionale IV. Personalitatea - structur integratoare a mecanismelor psihice. 1. Delimit ri conceptuale: Individ; Persoan ; Personalitate 2. Dimensiunile personalit ii 3. Structura personalit ii. 4. Personalitatea si rela iile interpersonale. V. Elemente de psihologia dezvoltarii/varstelor 1. Conceptul de dezvoltare. 2. Factorii dezvoltarii ontonogenetice: ereditate, mediu, educatie. 3. Stadii si cicluri ale dezvoltarii. VI. Conduita psihosocial 1. Imaginea de sine si percep ia social a imaginii de sine 2. Rela iile interpersonale si rolul lor n formarea si dezvoltarea personalit ii 3. Comportamente pro si antisociale. 4. Atitudinile sociale si evolu ia lor. VII. Conceptul de consiliere si abilit ile consilierului. 1. Orientari si abord ri n consiliere. 2. Delimit ri conceptuale / distinc ii ntre: consiliere psihologic , consiliere scolara, consilierea carierei, consiliere educationala

3. Caracteristicile consilierii; abilitatile consilierului. 4. Obiectivele consilierii. 5. Strategii si metode de consiliere educationala. 6. Principii de etica in consilierea scolara. Calitatea serviciilor de consiliere educationala 7. Locul activitatii de consiliere in sistemul de invatamant din Romania. Reteaua cabinetelor de consiliere VIII. Norme etice si standarde de calitate n consiliere. 1. Rela ia consilier-consiliat 2. Formarea continu si evaluarea activit ii consilierilor 3. Calitatea serviciilor furnizate beneficiarilor. IX. Metode si tehnici de invatare eficienta. Invatarea in concordanta cu cerintele si conditiile vietii sociale. 1. Concepte de baz : eficacitate general a instruirii, randamentul nv rii, stiluri de nv are. 2. R mnerea n urm la nv tur : cauze, factori perturbatori ai procesului instructiveducativ 3. Tehnici de nv are: planificarea studiului, condi iile nv rii eficiente, strategii si tehnici mnezice X. Managementul situatiilor de risc. 1. Forme, factori, strategii de prevenire si interventie in cazuri de insucces scolar, absenteism si abandon scolar; conflict, abuz, violenta. 2. Managementul stresului. 3. Stil de viata sanatos. Programe de promovare a stilului de viata sanatos. XI. Managementul clasei de elevi. 1. Delimitari conceptuale. 2. Dimensiunile managementului clasei de elevi 3. Modalitati de prevenire si de rezolvare a situatiilor critice in clasa. XII. Comunicarea. 1. Fundamentele comunicarii: componente, niveluri, tipuri, bariere. 2. Comunicarea asertiva. Managementul conflictelor 3. Rolul comunicarii in procesul de consiliere. XIII. Consilierea carierei. 1. Delimitari conceptuale: identitate vocationala, dezvoltarea carierei, planificarea carierei, cariera, profesie, ocupatie. 2. Factori implicati in alegerea si dezvoltarea carierei 3. Utilizarea tehnologiilor informatice si de comunicare TIC in consilierea carierei. 4. Metode si tehnici ale consilierii carierei. Marketing personal. 5. Decizia de cariera: stiluri decizionale, pasi in luarea deciziei. XIV. Consilierea familiei. 1. Tipuri de familii. Stiluri parentale. 2. Familia in criza: divort, deces, abandon, abuz de substante, boli, parinti plecati la munca in strainatate, etc. Strategii de interventie specifica 3. Parteneriatul scoala-familie.

XV. Consilierea cadrelor didactice. 1. Principiile lucrului cu adultii 2. Dezvoltarea relatiilor scoala-elev-parinti. 3. Modalitati de interventie in optimizarea climatului scolar. XVI. Consilierea asistat de calculator utilizarea internet-ului n consiliere: avantaje / dezavantaje tipuri de programe informatice utilizate n consilierea carierei: utilitate, clasificare, analiz comparativ , avantaje/dezavantaje

TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINEI CONSILIERE PSIHOPEDAGOGIC

I. Proiectarea, organizarea si desf surarea activit ii didactice la disciplina Consiliere psihopedagogic . 1. Componentele curriculumului na ional: planuri-cadru (trunchi comun, curriculum diferen iat, curriculum la decizia scolii/curriculum n dezvoltare local ), programe scolare, manuale scolare, auxiliare curriculare; al i termeni de referin ai curriculumului na ional: arii curriculare, discipline, module, standarde curriculare. 2. Proiectarea curriculumului n dezvoltare local sau la decizia scolii de tipul: aprofundare/ extindere/ op ional ca disciplin nou . 3. Competen ele pred rii-nv rii-evalu rii la disciplina Psihopedagogia special . Competen e generale, competen e specifice. Opera ionalizarea obiectivelor/ competen elor. 4. Proiectarea activit ii didactice: planificare calendaristic , proiectarea unit ii de nv are, proiecte de lec ie (pentru diferite tipuri de lec ii), proiectarea de activit i de nv are intra-, inter- si transdisciplinare II. Strategii didactice utilizate n procesul de predare-nv are-evaluare la disciplina Psihodedagogia special . Strategii si modalit i de integrare n lec ie a activit ilor cu caracter practic-aplicativ 1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare, utilizarea metodelor centrate pe elev/ tehnicilor de nv are prin cooperare. 2. Forme de organizare a activit ii didactice: clasificare, caracterizare. 3. Mijloacele de nv mnt si integrarea lor n procesul de predare-nv are-evaluare 4. Mediul de instruire, mediul rela ional si mediul comunica ional. Utilizarea tehnologiei informa iei si comunic rii n construirea unor medii active de instruire 5. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului si a rezultatelor scolare n concordan cu obiectivele curriculare si criteriile de performan din standardele de evaluare.

Esti profesor ? Te pregatesti pentru examenul de titularizare, definitivat sau gradul II ? De ce sa citesti zeci de carti cand poti sa inveti acelasi continut bine structurat si sintetizat? Acum gasesti totul intr-o singura lucrare: Sinteza Educatie Trei, elaborata in conformitate cu programa actuala de specialitate.

S-ar putea să vă placă și