Sunteți pe pagina 1din 32

., .

'if

-.

Romania apicoli
Revistg lunar& de informare tehnicg qi qtiintificil, schimb de experienta qi opinii editat& de Asociatia Cresdtorilor de Albine din Romania Pregediite, Eugen MARZA

Anul LXXVll
OUPRINS

Nr. 3
--

martie 1993

dova). SORIN BO tor de rubricA), ZLIESIU, ing. ION cretar general de r TOR NEAGU COSTA MIXAELA SERBAN FAN SAVULESCU, in VoXINSCHI (Redactor gef adjullct), ing. EUGEN ZOFUCI (Redactor gef adjunct).
REDACTU $1 ADMINBTILATIA EDFMJRII ..ALSSINA ROMAN5%S-

1 Ion MIIDXU : Revizia de priNvar5 a farniliilor de alhine 3 Ilie CORNOIU, Liviu MARGHITAq : Hriinirile ~thulatoriid e p&n&varg la familiile de albine 4 Nicolae V. ILIE$IU : Calendarul apicultorului pentru I m a aprilie 5 Ilie CORNOIU : Refacerea familiilor ajutgtoare 6 MiMARIN : Probleme actuale privind s&niltaka albinelor 10 Ion POPESCU : Pmdwele familiei de albine evolutie, prezentare, depozitare, indndustrializare 14 Viotor NEAGU : h cantinuare zile m l e $i pentru apicultori 18 Tnaian VOLCINSCHI : Plantele toxice diiun8toare pentru albine 18 * : A1 XXXEI1-b Conglrm APJMONSIA, ~Beijing,China, 2 0 9 6 m m W e 1993. U) Costache PAIU : Terminologia apicoli gi cregtin& cantinuitaka poporului roman 22 Mihai BEjLIU : De perfectionat dar nu de

CAY Str. T o m a Masaryk nr. 1 1 . Bucuregti. sect. 1 Cod. 10231 Tel. (L11.47.50 Fax 6l3.80.34 Telex 1 1205 apfrom-r Cont vir. 41960102 B.A.S.A. Sucursala Munfcipiului Bucurqti.

NU DATJ BANII PE PROsTJI, LUATI MIPENTBU COP11 1

-nuziti4 posibilH reclam& lumtn(atA), la o taraba, h fata Garii de Nord -

distrus 23 Nicolae V. I.u82$IU : &farnil

liofiWt,

miere
24 Traian VOLCINSCHI : Sulfina 25 Emilia $1 Marin POPESCU-DICULESCU : Return... pentru o n o d a p i c u l w 29 Corneliu POP : PrimAvara 1993, v r e m a ~i apiaultura 30 DOCUMENTAR APICOL : Apicultura f n Canada ; Albinele bahice
L

C o p e r t a I : Apilarnilul liofilizat in miere un prod~wb r i r m n e & a n t care gi-a dytigrut un binmeritat renume (cititi articolul din pagina 23) (Diamlor : Constantin DINA)

C q p e r t a sIV : BANCA AGRICOLA un prieten statornic a1 Cuturor apicultorilor (Macheta : arh. Florin STEFUREAC)

Ph& clnd sB fnteleaga tot mm8nU c& nu anume ambalalul cel acliplcios 1 1 hranegte copilul. CI conmutui ~ui,.. . ..ah& clnd gospodarul satului nostru nu va f i ajutat s& trimitll copilului de proletar de la or@ laptele vacilor sale,... plna d n d parintele va descoPeri, cu pretul sanataw, ca exotica banana este bun& dar c H m t w l este obligatoriu pentru e l .$I copiii sai, ...ph! clnd gcoala romaneascdi va alunge din nou sB fac5 elementara educatie viitorului cetatean,... PlnB cfnd, pe cHi legale, parlamentare, democratice, societatea romaneascl va fi oferit mcdicului cadrul real $i banii aferenti pentru a ne Invllta cum sB ne scoatem copiii de sub dureroasa eticheta ,,subnutritu,.... ..~plnA sii lnteleaga agrlcultorii valoarea serviciului gratuit fllcut de albina culturilor lor, ... ...pln8 atunci, pentru a nu ma1 fl luati prln sumrindere de dezamHgitoru1 curs al rnierii pe pietele externe, la care viseaa prea multi gi prea mult, s H Inoerciim s&-1 1nvAtS.m ,pe concetatenB nostri sdi consume miere. Nu pietele externe sfnt de vina ~pentru stagnarea temporara a mie& noastre, c i faptul cB de prea multa vreme mierea se vindea, cu nu foarte mar1 eforturi. unui consumator care mfnca ra~onaltzab, ~ B T H Ins& a fi bsinuit cg eldsta $1 o alimentatie rationald, adic& sdndtoasd. Contraziceti-m&, d a d aveti argument0 1 Mihaela SERBAN

...

...

...

PE AGENDA DE LUCRU A FIECARUI STUPAR LA RUBRICA PRIORITATILOR

Revizia de prirn5ivat.g a familiilor de albine


Ing. Ion MILOlU
Aceastd actiune are ca scop cunoagterea modului E n care a decurs iermrea familiilor de albine #i remediwea stririlor anormale care au survenit. precum #i crearea conditiilor favorabile pentru ca familiile de albine sd se poatd dezvolta satisfdcdtor in vedmea valorificdrii cubesului de la saldm. Revizia de pI'i?l%dva~.d poate f i fdcrstd in doud etape: revfiia s l L W U W d $i revizia de fond (generald). Aceste do& etape pot f i cumulate, executindu-se un singur control de p ~ i m d v a ~general. d Pentru a se putea executa acest control, temperatura aerului flebuie sri fie de minimum 14-16C la umbrd. Revizia s u m r d de primdzmr& constil printr-un control rapid a1 familiilor de albine pentru a identifica pe cele O n suferintd, pentru a inliitura cauzele care au condus la aceast8 situatie. OWectivek revizki sumare de primdvard &nt urmiltoarele : puterea familiei, prezen$a mdtcii, e3cistenj.a banei, starea sanitard a cuibului. 2uterea familiei de albine se m a t e capacul, 5e fndepgrteazg matenialul de p r o w i e , podiqorul gi se observ5 pe deastepm ramelm num5rd intermlalor ocupate de alMne, dupg care cuibul se acoper&. Prezenta miltcii se stabilqte dupti exidenta unor m e cu (puiet pe fagurii din centrul cui~bului.Dacg acesta lipx$te* se verificg atent cuibul $i se recon+roleazg dm5 nu s-a ggsit m a h dupg 3-4 zile. h lilpsa ~ t e i se a introduce o ram5 de control (fiagure cu puiet hfn5r) In mijlocul cuibului. L a consbatarea aparitiei botd h , exist8 certitudhea c5 familria e orfang. Existents hranei se urmgrqte prezenfa mierii h fagurii ocupati de albine, astfel ca dupti efeotuarea controlului s 5 exiek miere fn faguail pe care se va reface &emu1 h tinnpul zilelor mi reci. Ace& lucru este necesar deoarece albin d e ar fi putut consum toat.6 mierea din %u& centrdi gi la o revenlre a tlanpuld rece sg maar5 de foame, de$i in stup se Wte ggsi miere peeaQi f aguri. Starea sanitard a cuibului se q x e cia25 dup5 prezenta sau absenta s m e L o r de d i m e , la rnu~egaiu~ui, unme de p a reci, mortdiatea albinei. & I timpul ac8s.M revizii ee pot execurk uran&toarele lucril-ri : se eli4min&din cuilb ramale neacoperite de dbine, cele muceg&ite, raase de $ c a r d , fagurii vechi Bu celule de trhtari) d e f m a t i ; se Indwgrteazii &du@le uimede; ES pmte&a25 cuibul cu saltelu@ usoak, cu ziare deesuprsr podiwrului ; se curfitg fundurile rtupilor. Aceastg ultim5 operatie constEi din

eliminarea albinelor m m t e $i a rumegugului de c a r 8 rezultat prin roaderea cfmpbplicelelar de cearg PI1 urma consum~ni~ mierii din faguri P n timpul iernii. La stupii care au fundul mobil a c w t l operatie st? paak face foarte ugor, cu 1-2 funduri de st@ suplianenhre ,cu care se fnlocuiesc sucxesiv fundurile de stup oatre se cur&@. La stupii orizontali se va proceda la deplasarea ramelor din cuib in partea opus5 a stu~pului dupg care se va face indepsrtarea resturilor d e pe fund gi reducerea namelor pe locul ocupat initial. Revizia de fond are c a seo,gr principal nsigurarea msisurilor pentru o dezvoltare rwidg a familiilor de dbine in vederea vallorific5rii culesu~lor.Pentru ca o familie sg se dezvolte normal primgvara trebuie sg dispung de : a) p u k r e mare la iegire din iarnti ; 'b) matcti de calitate C) provizii de hran5 dl cuib de calitate e) protectia cuibului contra pierderilor de c&ldurii. a) Putetea familiei de albine la iegirea din krnti depinde de puterea ei Inainte de iernare, de caJi3tatea albinelor, proviziibr, a stHrii de sgn5tate $i de conditiile din t i m u 1 iernii. Puterea se apreciazii dupl nurnlirul de intervale dintre r m e ocupate de albine sau En kilograme cunoscfnd c l en perioada de priantivar5 o ram5 de stup orizomtal (435/300) contine 300 g albin5, iar o ram5 de stup multietajat (4351230) contine 240 g albiaii. 0 arpseciere mai exad& se obtine cu rama retea (Netz), 1 dma ocupat cu albiae contine 15 g pe o fa@ a fagurelui. Se apreciazil numtirul de

;l-

decimetrii p5trati de pe fiecare rams, apoi se Snsumeaz5 totailul, inmultindu-se cu 15. Se consider& c5 o familie care are 67 intervale (7-8 r m e ) este puternic5, una cu 4-5 intervale (5-8 rame) este de putere medie, iar cu mai putin de 4 intervale (5 rame) a t e slabs. Familiide slabe sint un balast P n stupins, trkiesc pe seama familiilor puternice, d e aceea unirea familrilor slabe iprim5vara esk cea mai bun5 solutie. b) Calitatea mcitcii se poa.te aprecia d u p l cantitate de pu~et.Aceasta poate fi aprecilatl d u p l numerul de rame ocupate cu puiet, dar mai ccurect se detenning num5rul de decimet13ii p5trati ocupati cu puiet c 5 p l ~ pe t fiiecare rams. Un decimetm piitrat cu puiet contine p e Q fafat5 a fagurelui 400 celule. D e asemenea, se r d ppate aprecia caU t a h mEitcii dupg asipectul puietului (cBpibite drept sau bombat), dup5 unifarmik t e a lud. RAapfndirea unifb~mii a puietului fgrg celule goale, irKlic5 existenta unei m5ki de calitate bung. Purietul irnprQtiat fn cantitate redus& s&pfndit neuniform, cu multe celule goale, imlicg o m t c 5 de calitate inferioar5 sau prezenta unei boli. Puietul cu ckp5cire bombat5 poate indica prezenta unei 1m5ki trintorite. c) Proviziile de hranii. fn aceastri perioaid5 In cuibul familiei de albine trebuie s5 e x ~ s t e cel putin 6-8 kg miere din care o bun5 p a r k in fagurii de cuib deasupra puietului grecum $i unele cantit5ti de p&tur5 sau de polen proasp5t. Familiile g k i t e f&r5 hranl vor f i ajutate p i n antroducerea in cuib a doi faguri cu miere c5p5cit5, de o p a r k $i de alta a cuibului, luati de la rezerva stupinei. In l ~ p s aSagurilor cu miere se recornandg administmrea pl5cilor d e zah5r can& a unor turte din gerbet d e zah5r sau a unei paste preparate din zah5.1- farin qi miere in proportie de 0,3 kg miere la 1 kg zah5r. Pasta s e administreazg sub Eorma unor turte in greutate de 0,6-1 kg introduse intr-o pung5 de plastic. Turta se amplaseaz5 deasupra ramelor, dup5 ce s-au Giat deschideri pe partea care va veni in contact cu ghemul d e albine. 0 alt5 rnetod5 de compJetare a rezervelor de hran5 este introducerea in stupi a usor faguri in ale clror celule s-a turnat sirop de mh5r concentrat preparat din 2 p5rti zah5r $i o parle ap5. Aceast5 lucrare se execut5 astfel : se aleg fagurii goi rnai vechi deoarece sint mai rezistenti ; accqtia se q e a z 5 o~izontaldeasupra unei t5vi qi apoi se toarn5 cu un ibric de la o in5ltime d e 15-20 cm siropul putin inc5lzit. Dup5 ce fagurele s-a umplut pe o parte se intoarce cu cealalt5 fat5 in sus $i se procedeaz5 la fel. Inainte de a fi introduvi in stup fagurii se tin citeva ore

in pozitie venti~ioalii a$ezati inbr-o tavB pantru ca tot sunplusul de sirop s& se s c m g5 din ei. Intr-un asemenea fagure intr6 2-3 litri simp. Se vor lua mBuri pentru
prevenirea furtiwgului. d) Calztatea cuibului - se eliminti dfn cuib toate ramele neacoperite de albing, cele cu urme de diaree. mucegai, mase de qoareci. Pentru a putea da posibilitatea m5tcii s 5 depun5 o d t mai w e cantitate de oull $1 deci familia sii creascti dt mai mult puiet, in euibul acesteia trebuie sg se g&seascl in aceastg perioadg numai faguri cu celule de lucrcitoare. Orice port~une din fagurii cu calule de trinor aflat3 in cuibul famillei va fi o.cupat5 de matcll cu ou5 din care vor ie$i trintori. Prin aceasta se miqoiwzB nuimilrul alhinelor ce u m u a fi crescute $i se epuizeazg in zadar dbinele daici ,Mntorii nefiind nec m r i in meastil period& En nuq a de mare. Se scat din c u b ei f m M nlkf care:& fast l h p in tcamnti cfnd erau mupati cu o mare cantitate de miere deoarece d nu pktreazg -a de Mne cudura $i m a w ii ocolqte. Cuibul h n i l i e i se stnimtoreazh la num5rul de faguri bine ocupati cu dbine. Reslul fagmilor se trec dup& diafragrn5. e) Protectia cuibului contra pierderflor de clildurii. I n aceastg perioadg o importan15 deosebit5 trebuie acofdatil protecpei cuibului contra pierderilor d e c W u r & prin impachetarea atit lateral d t gi deasupra cu saltelute care au fost folosite $i in timpul iernii. Este necesar ca materidul de Fmpachetare s5 fie bine uscat. Ca o ultiin5 lucrwe in aceast5 perioadg - se montteaz5 in stupin5 ad5p5torul.

IN AJUTORUL APICULTORULUI INCEPATOR

Hrinirile stimulatorii de primivari la familiile de albinc


Ing. Ilie CORNOIU, Ing. Liviu MARGHITAS, Univesibtea de Stiinte Agricole Cluj-Nagoca Facultatea de Zootehnie
. ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I W I ~ I ~ I ~ I I I I I ~
. 1 1 1 1 1 m 1 1 1 1 1 1 1 m 1 1 1 1 1 I I ~ I ~

Pornind de la legitdtile sociale intime familiei de albfne, cuibul acesteia i se dezvoltd optim pe miisurd ce in stup intrii hran6 noud gi starea timpului peri mite acest lucru. I Prezenta unei surse de hrand, chiar suplimentard fiind, determind albinele i i i s6 0 prelucreze, sd se supraalimenteze g i sd hrdneascd abundent matca. Aceastu i din urmd v a riispzinde prin ponta din ce in ce mai numeroasd, Snceptnd d i n ! ii prima decadd a lunii februarie, consideratd in fapt prima lund din primdvara I

Sub semnul acestor hriiniri stimulatoare, datoritci activitdtii mdtcii, gene- i . I apicO1iii rafiile de albine tinere vor apare cu mult Snainte ca generafiile.de toam&-care !

i i -

au t r e m t peste sezonul rece sii piard. f n felul acestu schimbul de generatii nu v a 1 pun, probleme ascensiunif biologice armonioase a familiilor de albine spre inceputul culesurilor imediute. Acestea ar f i succint citeva motivatii de principiu care ne Ondreaptd atentia ! spre importanta practicdrii hriinirilor stimulatoril d e prfmdvard la familiile de I albine.

~ l m l ) l l I .

. l l l l l l l m l m l m l l l m l m I m I m I .

Dup5 efectuarea obligatorie a zborudlor d e curstire, hrhnirik stirnulahare pot incepe din luna februarie, repreztmtate prin turte d e pbturli sau alti su'bstituienti proteici (drojdie d ? bere iradiath, lapte praf degresat etc.). Intr-un amestec consistent cu mier-. semicristalimt5. Turtele se a$eazli pe bwHti de t i f o n pe r m e deasupra ghemului de i e m r e . Prezenta lor stimulatoare va pune i n mi-re activitatea albinelor qi astfel odatli cu intensificarea pontei, se v a deolanga o timpurie crevtere a puietului. h fapt, farnilia de albine t$i refncepe din plin =tivitatea de reproductie. Incepind cu prima decadH a lunii martie, d a t a cu prima reducere a cuibului la u n nutngr de rarne we care albinele sint capabile s5 le acopire f n 'totalitate $i mentinerea imachetajului temoizolator. se trece la hrdn&i stimulatorii cu sirop ' d e zahdr i n cantitdti mici (50-100 ml). Siropul de zahlir se recornand5 a fi preparat cu ceaiuri de inn&, muqewl, cimbri$or, tei, coada $oricelului, in concentratie d e 1 1 l a 1 k g zahhr. Falosit E n cantitsti mici, administrat cHldut i n hrfinitor la marginea cuitbului sau pulverizat fin deasupra ramelor (cu atentie, pSnH la o u~oarlibrumare a albinelor~ pentru a n u le nhcllii), siropul v a da albinelor senzatia u n u f cules timpuriu de nectar g i astfel stimulate, albinele Egf vor intensifica activitdtile, hrgnind din abundents matea. Interventiile se vor face In zilele mai -Me, avind grijh ca k m p e r a tura cuibdui rh nu ae rdsipeascil, 65 n u

prelingem siropul pe peretii exterior1 ai stupilm. Oldat5 cu ridicarea treptatg a temperatu~riiaerului, oind albinele se pot deplasa din ghem spre marginea cuibului, s8pt5minal se poate administra sirop de zahhr i n cantitliti de 0,5-2 litri. Asemenea hrhnire stimulatoare va intensifica $i mai mult dezvoltarea familiilor de albine, astfel incPt culesul principal de salcim v a putea fi valorificat cu familii puternice, in bune conditii. Concluzionfnd cele ariltate, hrdnirtle stimulatorii de primdvard constituie intervent22 care nu denatureazd cu nlmtc viata familiilor de albine, fiind obligatorii chiar celor mki g t mijlocii. Ele se constituie ca o necesitate pentru apicultura sistematicd, depteptfnd d f n semisomnolenta hiberndrii c f t ma2 devreme perpetuarea necesarii apicultoruIui $i spedef tn acelagf timp.

Un dip de addpdtor care do bum rezultate.

Calendarul apicultorului pentru luna aprilie


Nicolae V. ILIESIU
Conditiile meteorologice a l e sezonului fie ele obiqnuite sau d e prinGvar5 gi diferite d u p 5 zonele neprevizibile specifice din Cimpia Dun5rii, din Dobrogea, P o d i ~ u l Moldovei s a u din I-egiunile Banatului, $i Transilvaniei, influentea25 in l u n a aprilie atit stadiul d e dezvoltare normal5 a coloniilor d e albine (in functie $i d e intementiile utile a l e apicultorului) cit $i existents timpurie s a u fntirziat5 a potentialului vegetal din mediul naturii inconjurlitoare, aflat l a inceput d e dezvoltare l a a c e a s t j data. I n aceastil perioadci infloresc : artarul argintiu (Acer ascherinum), aninul, plopul, ulmul (Alunus, Populus, Ul'rnus), cire$ul (Ceresus avium), salciile genului Salix, paltinul d e cirnp etc. Dac5 timpul este favorabil, coloniilede albine profit2 d e acest cules timpuriu d e nectar d a r mai ales d e polenul necesar creqterii puietului. S e $tie c5 in a doua decaclli a lunii aprilie, d e obicei, se ins'lcie ciclul d e schimbare a albinelor virstnice c u cele tinere care inlocuiesc i?e cele epuizate in timpul iernii. De aceea, avind asigurate condifiile normale d e viat5 (c8ldurS, aerisire, evacuarea reziduurilor stomacale etc.) profitind yi d e o posibil5 vegetatie existent5 in natur5, COloniile c o n t i n u j intens dezvoltarea puietului. Apicultorul trebuie sB continue asigurarea, in acestc zilo CLI o cantitate suficientn d e hran5, intelvenind - in primu1 rind - pentru completarca rezervelor d e h r a n j $i apoi pentru o hr6nire stimulativ& care s 5 determine u n potential m5rit d e ouat a m6tcii. I n accst scop se v o r folosi f.-.zu.ri cu miere (in prealabil desc5p5citi $i introdusi in apS c5lduf5 ~i apoi a ~ e z a t il i n g i primul fagure cu puiet d e cuib) sau prin h r i n i r i minime cu sirop invertit, turte, serbet etc. Aceast5 interventie este neces a r i pentru c5 in cursul dezvoltarii si c r e ~ t c r i i intensive d e puiet in luna aprilie consumul d e hran'i s p o r e ~ t ecorespunz5tor cu mnrirea suprafetelor d e puiet. Insuficienta d e hran5 in stup duce la stagnarea dezvolt,irii coloniei d e albine. I n legStur5 cu a c e a s t j dezvoltarc ascendent5 nOrm~18 a coloniilor d e albine m a i sint uneoli situatii de cxceptie care presupun luarca d e masuri speciale determinate d e cauxcle respective. Apicultorul este obligat s5 intwvin3 Si sc5 desfsyoare, in princip21, u r m ~ ~ l o a r e l ~ e nunci gi observatii : 1) Urmiirirca periodic5 dac5 nlbinele cEectucaz5 un zbor normal.

2) Executarea la toti stupii populati a UnUi scurt control interior, far& sB s e deranjeze activitatea din cuib prin schimb a r e d e faguri, cur5tirea ramelor d e propolis s a u alte interventii d e lung5 d u r a s . 3) D a d se observ5 c5 ultimul fagure este dens ocupat (acoperit) c u albine $i puietul a t e in eclozionare, se p r o c e d e a h l a lgrgirea cuibului prin ad5ugarea d e 1 2 faguri d e culoare mai deschish d a r buni pentru ouatul matcii, stropiti cu s i m p d e miere sau cu solutie diluat5 d e zah5r. Fagurii se introduc imediat ling5 pximul fagure acoperit cu albine. Nu s e introduc deocamdata faguri artificiali deoarece pe ace$tia albinele nu-i vor construi ! Fagurii artificiali pentru construit s e introduc d e obicei in timpul infloririi cire$lor. 4) L a prirnul control interior, s e stabile$te necesitatea unific5rii coloniilor slabe, intgrirea lor cu puiet luat d e l a coloniile puternice, desfiintarea celor orfane sau introducerea d e m5tci din stocul d e rezerv5 l a coloniile care merit5 sli fie salvate in acest mod. De asemenea, cu prilejul prirnului control interior din luna aprilie (de scurt5 durat5) s e asigur5 cele mai adecvate $i necesare conditii d e stirnulare a coloniilor d e albine in scopul crevterii intensive d e puiet, avindu-se in vedere c5 numai d e l a coloniile puternice putem obtine in lunile rnai $i iunie un prim cules important $i remuneratoriu, d a t fiind cB perioada d e cre$tere a albinelor, d e la depunerea oului $i pin5 la stadiu d e albinii culegiltoare este d e circa 50 zile. 5) Dac5 in orele d e dimineat5 s e observ5 - l a controlul extern - prezenta apei de conclens la urdini~ sau pe scindura d e zbor, inseamn5 c5 respectiva colonie d e albine dispune d e o m a r e cant a t e d e puiet $i c5 in stup s-a dezvoltat ternperatura d e clocit. Datorit5 acestei c5lduri din interior, umiditatea se depune in orele reci ale noptii ~i diminetii, aglomerindu-se s u b form5 d e ap5 la urdiniq $i p e scindura d e zbor - situafie care d5uneaz5 albinelor Prnpiedicind zboml lor d e curatire. De aceea stuparul trebuie s 5 intervina pent~ inlaturarea acestui inconvenient, uscind urdinivul $i scindura d e zbor. 6) S e definitiveaz5 curgfirea de primgvarj in stupin5 ssu in pavilion, inclusip pentru vopsirea stupilor (nurnai seara). Sc continua cu operatiunea d e armare a fagurilor artlficiali in ramele pregatiie

pentru inlocuirea fagurilor reformati (care au fost utUizati timp d e 3 m i ) in vederea asigur5rii in nurn5r corespunz5tor a fagurilor necesari in stup, atit pentru puiet cit $i pentru recolte de produse apicole (miere, cearl, p5stur5, apilarnil etc.). 7) Pregiitirea gi introducerea ramei cl5ditoare destinatii pentru obtiecrea de cearil suplimentarg ca yi pentru crevterea de larve de trintori in vederea obtinerii productiei de triturat larvar (apilarnil) cit $i pentru combaterea biologic5-natural5 a parazitului varroa. Se pregstesc colectoarele d e polen. 8) Tratarea medicamentoas5 a tuturor coloniilor impotriva bolilor parazitare $i micotice ale albinelor (nosemozfi, varrooza, acarapioza, brauloza, puietul vfiros $i pietrificat). Consultarea organelor sanitarveterinare in vederea aplicfirii tratamentelor de eradicare a bolilor bacteriene $i virotice ale albinelor (loca american5 $i

european5, salmoneloza, septicemia, puietul in sac, boala neagr5 etc.)este obligatorie. 9) Afumarea cu sulf a rezervei de faguri (impotriva moliei), avind grij5 ca vasul cu pucioas5 s5 stea deasupra fagurilor, intrucit vaporii de sulf sint mai grei decit aerul $i se lass in jos. Fagurii vechi, necorespunzFitori, dup5 afumare se topesc. 10) In suprafetele disponibile din stupins, stuparul se va ingriji in aceast.2 perioad5 s5 imbunrit5teasc5 vegetatia poleno-nectariferri prin culturi de plante de grSldinii cum ar fi : rostopasca, facelia, sulfina (vezi articolul din acest num5r), sau s5direa de pomi fructiferi $i specii de s5lcii decorative, sofora etc. 11) Intervine la autoritstile comunale $i silvice pentru asigurarea conditiilor de practicarc a stup5ritului pastoral, intretinind - in acest scop - legiituri de informare cu filialele judetene ale Asociatiei Crescstorilor de Albine din Rominia.

Ing. Ilie OORNOIU Universitatea de Stiinte Agricole Cluj-Napoca Facultatea de Zootehnie

Ute cunoscutri practica lucr5rilor de toamnl, dnd hniliiile ajutstoare folosite pe timpul sezonului activ anterior se unesc cu cele de bazrl. Aceasta pentru a asigura o i m a r e oit mai corespunz%toare, cu multri albin5 $i consum de hran5 cit mai mic. Incep3nd din a doua decadrl a lunii martie, d n d praotic familiile de a'lbine incep a se inscrie a x d e n t pe ltraiectoria dezvoltiirii biologrice proprii, din Pamiliile de bazs l n t s t e in toarnnrl cu cele ajutltoare $i care in aceastti p e r i m d l dispun de 67 faguri cu puiet - se ridic5 doi faguri cu puiet (de preferintri cSip5cit) $i suficientti albins de acoperire. Acqti faguri cu puiet 5;i albiaa se qeazrl Pntre doi faguri cu miere $i pkturrl de la rezerv5, allturi de familia de bazti, in functie de tipull de stup folmit. Matca imperecheatri a familiei ajutltoare ridicatii toamna in u m unificfirii ~i piistrat.5 peste iarn5 la rezervrl (fie in afan nuclei mici de rezerra ghemdui, fie i vrl) se adrninistreazrl h t r e suprafetele ce-

lor dou5 rame cu puiet, sub protectia unei caLivii (Titov, Miller ,bigudiu etc.) sau chiar direct peste albine, dups ce a fost n5cl5itl cu grij5 in putinl miere cLldutfi. Unitatea biologic5 astfel constituit5 (refgcutl), p k t r a t 5 deasupra familiei de bazl la stupii verticali folosind un podi$or separator Snellgrove sau alrlturi, printr-o diafragm5 etanvti la stupii orizontali (spatiul dinspre urdindgul mic) se va dezvolta trept at. Din doul in d o u l sgptlmini, familia nou constituitg se va intlri prin faguri cu puiet cgpgcit, flrii albinl acoperitoare, d e la familia de bazti. Aceast5 m k u r 5 de intlrire, precum $i slirnulBrile suplimentare cu sirop de zahlr vor face din unitatea biologics o familie ajutstoare care pe timpul culesurilor principale va conlucra cu famiLia de bazrl in recolltarea $i prducrarea nectarului. Totodatl, prin refacerea cit mai timpurie a familiilor ajutltmre, se va st5pini instinctul natural de r o i ~ e $i se va m5ri capacitatea productivii a stupinei.

Probleme actuale privind sanatatea albinelor


Prof. dr. Mircea MARIN Sef laborator in Institutu1 de Cercetare qi Produqie pentru ApbulturL
Perioada de iarnd-primbvard este cea mai critic6 in viata albinehr. Albinele intrate la iernat suferd procese fiziologice de uzurci gi tmbiit~inire, carente de proteine, d e vitamine gi microelemente datoritd hranei de multe ori artifidald, pdsturd insuficientd sau deloc, umiditate crescutd %n stupi. Multe albine mor inainte de vreme $i familii intregi, aflate sub pragul biologic de rezistentci pier. Este firesc oa acest sezon a1 rigorilor vremit sd f w d selectia naturald $t sll rciminci numai familiile viguroase cu mdtci tinere $i prolifice. Desigur, pe timpul iernii , q i primdverii asupra familiilot de alibne mai ac@neazd gi alti factorf : - pesticidele $i noxa fndustriald $i rutierd aflatd O n rezervele de hranll gi in faguri. Acelea# substante aflate in organismul albinelor ; - intoxicatia cu unele medicamente gi diferite fierturi ,,concentratem din plante adcugate i n hmna de rezervd, la gerbet, turte sau sirop ; - parazitii Vmroa jacobsonii in stupii netratati sau defectuos tratatf i n $i hotif. Desigur, t n sezonw de prfmdvard sint necesare atente qt riguroase m a w i privind sdncitatea albinelor.

- rOz6toarele

- Curltirea fundurilor stupilor de cadavrele albinelor moarte natural MU din cauzele enumerate, p r e c m $i de resturiae de cearl provenite din desclpticirea fagurillor. Materialele de pe fundul stupilor $i cadavrele albinelor se string $i se ard. S e i n d e p t i h z t i fagurii mucegtiiti $i se tapex. - Se indepsrteazl saltelutele sau alte materiale de impachetare umede $i dac5 este cazul se inlwuiesc cu altele uscate, nemucegii te. - 6 e fac restrinzeri sau ltirgiri de spatiu fn fultctie de \-reme. Se previne astfel d c i r e a puietului sau a fenomenului de autofagie (devorarea ouilor $i larvelor). - In functie de situatia fiecBrei stupine $1 a faani~liilor de albine in sezonul de primlvarti se Pac complettil-i de h r a n l $i sti~multiri cu paste $i simpuri din zahlr, miere, cantititi mici de polen $i protofil 40 ml la kg de past3 $i 20 ml la litrul de simp. Igiena $i stimularea corectl f e r g t e familiile de albine de atacul microorganismelor $i in special a1 hcospherei apis care provoacti puietul vlros. Nu se introduce h r a n l suplimentars cind in stup existti suficient5 $i de b u n l calihate. - S l nu se uite c& adevtirata hranti a albinelor este mierea $i polenul, singurele ce le asigurl sgnltatea $i dezvolbarea normali.

Trebuie s5 se retin3 faptul c& multe familii d e a l b i n e ce pier in timpul iernii $i primZiverii sint omorite prin interventii excesive cu Durte, $erbeturi gi siropuri la care se adaugi cantittiti mani de polen, drojdii, fFiinuri, lapte praf, fulgi de fasole $i cartofi, fierturi cmcentrate de pbnte, zean-nti de ceapti $i usturoi, otet $i mai ales medimmente, cTt mai multe medicarnente. Rezultatele sint neavteptate $i gmve. Nu dati aceste f a p k pe seama bolilor. I n aceste sibatii microorganismele nu sint vinovate $i nici albinele cB nu au putut s u i p 0 x e $i rezista acestor interventii. - Tinind seam5 de faptul c l sursele de apii intimpliitoare sint de regul5 poluate $i infectate, se impune instalarea timpurie a ad5piitorilor pentru ca albinele, la primul zbor si-$i creeze reflexul pentru sursa d e zp5 igienicg intretinut5 d e apicul tori.

In cadrul coltuplexului de mElsuri pdvind prevenirea $i combaterea bolilor infectioase $i parazitare, dezinfectia are un rol deosebit de important. Este regretabil cti majoritatea apicultorilor neglijeazl dezinfectia fagurilor, stupilor $i ustensilelor apicole $i nici personalul sanitar-veterinar nu a impus-o la nivelul fntregii apiculturi. Dezinfectia comportti urmltoarea conduitti : 1. curltirea cu gpaclu, d d t a $i peria a stupilor goi, ramelor $i a altor materide ;

2. dezinfectia propriu-zis5 cu substante dezinfectante ; 3. respectarea timpului de contact cu subsban@ folositg ; 4. i n d e p m r e a prin spalare cu ap3 a substantelor remanenrte (sod5 caustics, sod5 de rufe, dezinfectanti cationici, formol, acid acetic glacial, shpun, solutii comentrate de sare). In tara noastri4 dezinfectia paate f i prach m t 5 cu umhtmxele subsban@ accesilbile : - carbonat de sodiu (sod6 de rufe, sod6 calcinatii) in concentratie de 5% (50 g la un litru de aps) ; - sdpun sodic (sZipun de rufe din comert sau prepurat P n gospod5rie). Se fcdowte in c o m n t r a t i e de 5-10 g la un litru de ap5 caM5. S5punul este unul din cele mai bune dezinfeotante. Asociat cu soda de rufe a t e un dezinfectant complet (virulicid, bactericid, mimaid, protistocid) ; - hidroxid de sodiu (soda caustic). Se folosgte in concentratie de 4% (40 "g la un litru de apil). Dezinfectia cu soda caustics ste bine s5 se practice numai in stupinele m i $i de stat sub supraveghere s a n i a r veterinar8, folosind haine $i materiale de protectie ; - form02 (aldehida formic&, form02 comercial 29%). Se folosqte in solutie de 140 ml la 1000 ml ap5. AceastA substant5 se folase$te numai cu echi,pment de proteetie ; dezinfectant cationic. Solutie 40010 de clorurh de alchil dimetil-benzilamoniu. Se dilueaz5 cu 2,5 p5rti ap3. In b a t e situatiile, dup5 2-3 zile urtilajele, r m d e $i ustensilele se spa15 cu ap5 penbru indeplrtnrea substan$elor. Fagurii goi de rezerv5 pot fi dezinfectati cu acid acetic glacial, prin evaporarea substantei, 2 ml la 1000 ml volum, cu o expunere de 7 zile in spatii etanse. Dwp3 dezinfectie fagurii se spa15 $i se aerisesc limp de minimuq 48 ore. Fagurii se mai pcut dezinfecta cu ap5 oxigemti 3% (1 parte perhidrol la 9 p w i ap5) care se poate slmbiliza cu acid formic sau acid acetic glacial 10 ml la un Litru. Cu bune rezultate poate fi utilizat5 cloramiaa B, in solutie de 0,5-1!o (10-20 comprimak la un litru de ap5). Apa oxigenati $i c l m i n a B trebuie s5 fie folosite in mod special la dezinfectie in u-qterea rnskilor (leaturi, botci refolosik~le, bwjuane, gmtii, nuclee etc.). Vatra stupinei paate fi d a i n f e c h t 5 cu var stins sau fn caz de boa13 conttagioas5 cu ,cloruri?i de var Slll suspensie de 10-20/0. Dintre proMemele privind s5niitatea albindor d importante sint cmbaterea v a m z e i gi ascosferozei.

VARROOZA
Cu t o a k c5 de 20 de ani ce~cetatorii$i apicultorii din intreaga lume duc o luptri neobosit5 cu redutabilul parazit varroa jacobsoni, problema combaterii lui nu a f w t in& bine rezolvat5. Adaptarea parazitului la biologia gi viata albinelor este o adevarats perfectiune, cum n m a i natura p a t e s5 o realizeze. Au fost utilizate zeci de substante antiparaziltare, au fost folosite metode biologice $i fizice, tehnici apicole de combatere gi totu$i probloma exist5 ~i trebuie h a t 5 foarte E n serios. Nu medic,amentele de h a l t 5 eficacitato li'psesc ci combaterea riguros organimt5 $i sustinut5 temeinic lipsqte. Dup5 tratamente corect efectuate toamn'a, in vara $i toamna anului viitor acelea$i familii pot fi intens parazitate. Care sint cauzele ? - Nu toti apicul'torii trateazi familiile de albine. Nu toti apicultorii trateazi corwt, conform prescriptiilor. In aceste stupine r h i n e un numar mare de paraziti ce petpetueaz5 boala de la an la an. Aceste siupine reprezintri focarele de infestare a acelora bine tnatate. Aceast5 deriv5 a parazitilor de o stupins la al'ta se face prin funtigag, cu ajutorul trintori'lor str5ini care vin in nu'mBr mare E n fiecare sLupin5, . de la mari distan,@, fn t'impul culesur.ilor principale cand peste 2O0lO din 'lbine nu se mai intorc in familiile de origlne. Stupriritul pastoral este mijlocul sigur de infestare. La marile masive melifere nu scap5 nici o familie de albine neinfestat5. Introducerea pnin cumpsrare, mostenire, don'atie $i in alte moduri de material biologic infestat in stupin5 reprezints altB cale de continuare ~i dezvoltare a parazibismului. Roii naturali, familii de albine libere, in natur5, reprezint5 :alte surse de rehfestare. Chiar viespile, care P n unii m i caLarniteaz5 apicultura vehiculeaz5 paI-azitii. Pe pllan mondial, folosi~te mai mult h combaterea vanroozei au fost subsbntele : fenotiazina, acidul formic, acidul lactic, timolul, camforul, uleiul de eucalipt, clorbeazilatul, brampropilatul, cumafosul, cimiazolul, arnitrazul $i cianpiretrinoidul de sintez5, rnavrikul (fluvalinat). In prezent cele mai folosite substante E n combaterea varroozei sint amitrazul vi flu~~alinatul. Pe plan mondial $i la noi se fac intense cercetsri pentru a folosi in combaterea van-oozd a subs?antelor nlaturale, netoxice ~i nepoluante pentru produsele stupului. La noi h tar5 v a m z a a fost combltut5 cu mult succes cu medicamentele Sineacar, Arahnol $i Varachet. In prezent pot fi folosite merlicamentde arnitraz (vara-

chet) $i fluvalinat (Apkbn). In vdlt0r vor mai fi introduse medllmmente a v h d la baz& substan@ de origine natural&. Tratamentul cu varachet este de lnaltH eficacitrate, netoxic gi nepaluant. M o d d de folosire este detaliat in prospectul ce insoteqte medicamentul. Inalta eficacitate se obtine folosindu-1 corect, obligatonii fiind tratarnentele de toamng care asiffur5 s&natatea $i o bung iernare a familiilor de albine. Apistanul (fluvelinat, Mavrik) este un ~ian~piretrinoid de si'ntezg, i'm~regnat in benzi de masg plastic&. Conform prospectului s e folosesc dou& benzi, timlp de 4060 zile, nlimai fn sezonul activ. A fost aprobat5 folosirea lui $i la noi In tar&. Perizlnul (cumafos) tinmei Bayer a fost interzis, nu se rnai fabnicg. Nu se admite folosirea la noi In tar5 a fluvalil~atului,amitrazului $i a altor pesticide sub f o m 5 de solutii mu emullsii prin strop;rea albinelor sau in hrana lor. Acestea sint metode ce polueaz5 grav organimul albinelor, ceara, mierea, polenul, lipti$orul $i propolisul.
ASCOSFEROZA (pdetul vgros) a t e o boa15 a puietului datZ de mucegaiul Ascosphaera apis, majoritatea larvelor afectate murind inainte de nimfare. Ascosphlaera apis face park din clasa Ascomycete, familia Ascosphaeraceae. Este rbpindit in natulrg in polen, pe faguri $i perctii stupi,lor. Mliceliul ajuns la maturitate produce sporaciqti in interior cu asce $i ascospori care reproduc micehl. Sporii sint rezistenti $i rlimin viabili timp de 15 ani, boala fitind contagioasil. Maladia are o serie de cauze favorizante: - familil slabe sub potengalul biologic de rezistenti ; - familii cu faguri vechi, infectati, muceg5iti $i c u acumultiri $i rurneg5tW d e faguri $i hlrtii ; - hmnH necorespunzgtoare (uniere de man&, turte $i siropuri cu tot felul de adaosuli ce favorizeaz& dezvoltarea micetului ; - inbroducerea P n stupi $I fn hrana albinelor a tat felul de escrocherii (biostimulatoni, vaccimuri, m e d i m e n t e impotriva puietului VHros etc.) produse gl comercializate de tnfractori ce se folosesc de naivitatea apicultorilor ; puiet r h i t ce deviae mediu de culturH pentru micet ; - intoxicatii cronice cu pesticide $i noxe industriale $i ru'tiere care conduc la scHderea rezistentei larvelor $i nimfelor fata de atacul ascosferei ;

Me$i btxtmfrme (loch), n~~ aau traitate incorect care conduc la devitalizarea sau maartea larvelor pe care se poate dezvolta rnucegaiul ; - utilizarea abuuivg a antibioticeM, care creeaz& m grav dezechilibru a1 microorgaaxismelor norxrrale ce triiiesc In inBriorul sau pe supr-ta larvelar gi dbinelor. Prevenirea 84 combateres ascosferozei Pwietul v&ros este o boa15 tratabilg prin mijloace de fntn-etinere, igien5, dezinfectie $i medicamentoase. Numai aplicarea corect5 a acestui ansamblu de mijloacc asiguri succesul prevenirii $i combaterii maladiei. Despre lnbretinere corecti, igien5 ~i dezinfectie a m a r & W rnai sw.
CONDUITA TERAPEUTICA

La controlul ce se face lnainb de pdmu1 tratament, fagurii cu rnari zone de larve bolnave vor fi eliminati gi topip. Lervele moarte din fagurii mai putin afectati se scot, iar celulele se pudreaza sau aperseazg cu micocidin. Larvele moark de pe fundul sbupilor $i cele din fa@ untdini$urilor se s t n ^ n ~ $i se ard. Tratmnentul puietului vHros t r e b d e sll fie intobdeauna precedat de ,,acest act chirurgical". Medcamentele ce se folosesc tn combaterea puietului vliros s f n i t um&toarele : Micocidin, Codrafin gi Protofil. Micocidinul se administreaz5 I n cantitate de 80-150 g, prin PmprBstiere cu mfna sau cu sita pe supmfe@le fagurilor cu puiet $i albire. Tratarnentul se repet5 de 3-5 ori. Primele doui tmbmente se fac la interval de 3 zile, ulitirnele dous la 5-7
zile.

Codratinul re poate adminisha sub tTei fome : 1. h a t e a a t I n cantitate de 25 g k 975 g zahgr pud~ra. 2. Dizo-lvat In cantitate de 15 g la 985 rnl simp d e z9hir. 3. Dizolvat in apll clldutg In cantitate d e 20 g la 975 ml cu un adaos de 50 g zahs. In functie de m5rimea familiei de 81bine $i intensihtea infectiei se administreaz& 80-120 g din ameskcul cu lah5r pudr% prin presgrare peste suprafetele ramelor, peste albine $i puiet. 'Ratamentul se aplic& de 3-5 ori, primele dou& la interval de 3 zile, uatilmele la 5 zile. Cind infectia micoticB este intens5, concomitent cu pudrarea se admiaistreazH cite 250-500 ml de sirop cu codratin, in hr5ndltor. Cu foarta b e rezultate codratinul poate fi adlministrat in solutie apoasg (vezi punctul 3), cu ajutorul unui aspersor ma-

a t e 100 ml, trei adminfstrhri la 5 zile nual sau mecanic, tratindu-se astfel toainterval. te ramele, cu sau f2rB puiet, pe aanbele fete. CQntitatea de solutie este de 150Se recomaindil $i h r h i r i stimulative cu 200 ml pentru o familie de albine. Se protofil, cite 25 ml la litrul de simp, 250actminictreaz5 de 3 ori la 5 zile, apoi, 500 ml pentru o fam'i'lie de albine. dac2 mai a t e necesar la 7 zile. In funIn cazul c h d , concomitent cu ascosferortie de situatia din stupin5 se poate apliza, apar $i semne de loc5, se adaugl 3 ca ulna din um5titaarele proceduni : g GramioinH la 1 kg micocidin sau 0,75 g pudrare 1. a un litru de sirop readizat din micooidin. - pudrare plus drop cu codm'tii Conduita de tratament este asem5ningtm1-e - aspersie cu cea a micocidinuld. h lipsa terami- aspersie, plus sirop cu codratin cinei (oxitetraciclina) se poate folosi tetraSe r e m a n d 5 ca fagurii goi, de la reciclina. zervH si3 fie a s p m a t i sau stropiti cu o Teramicina (tetraciclinele) sint antibiosolutie mhanat5 cu codratin (vezi punotul bice cu spectru larg de actiune, netoxice 3) $i ~ o introdugi i P n stup. in dozele ariitate $i care nu au produs Trgtamentul cu m.icooidin s m codmtin rezistenta agentilor patogeni ai dbinelor se aplic5 la prianele semne de boalg, sau Eat2 de ele. De asemenea, nu s-a obserhainte de aparitie, h stuphele fn care vat aparitia $i dezvoltarea puietului v5in a n d anterior a existat puiet v5ros. ros ca o conseeinti3 a aplicPrii lor, a p Atragem atenfia cd doud bande de incum s-a observat la administrarea altor fractori, una la Bucurestd g i alta la Tirgu antibiotim. Mure$ vind apicultorilor doud falsuri sub I n combaterea varroozei p i ascosferozei, numele de Codratin sub f i r m Institutului in afard de mdsurile ardtate, miitcile trede cercetare $i productie pentru apiculturci. buie sci fie tinere $i prolifice iur apicultorii sd fie meticulo$t $i cwecti O n apliProtofilul paate fi utilimt In concentratie de 25% (25 ml la 75 ml apg) . carea medicamentelor $i a tehnologiilor de cre~tere igienicd a familiilor de albine. prim aspersie p&e rmne, albine $i puiet.

Vreti sli construiti sau s i v5 amenajati casa ? Asociafia Cresc5toriIor de Albine prin ~antierul Combinatului Apicol vg poate asigura urmlitoarea gamli de lucrki pentru constructii in Bucureqti $i zonele limitrofe : - r ~ p a m t i $i i .extincleri de ,clddiri ; - modificdri de ckidiri ; - amenajdri de m n s a r d e ; Onchideri de balcoane ; 2mprejmuiri $i grilaje ; - l w & r i de imstulatii : sanitare im6lzire electrice - canstructii noi {P g2 P 1 ) Lucrgrile de mai sus s e executi dupi documentatiile beneficiarului sau la cerere, dupi documentatiile intocmite de executant. Cei interesati se vor adresa la : ING. TRAIAN RADULESU Str. Thomas Masaryk (fostg Iulius Fucik) Nr. 17 ARH. CRISTIAN MAIMADUC TELEFON : 611.23.88

bronhodilatatiei $i a unor efecte metabolice - eliminare de hormoni steroizi gi exoizi. APILARNILUL este un produs biologic obtinut din larve de trintori fn a saptea zi de via@ (10 zile de la celula ou) $i din continutul nutritiv aflat in celulele de faguri la r q l t a r e . Continutul larvelor reprezint5 97% din produsul apilarnil, iar mediul de euIturi3 din celu!e pregatit de albine (polen, p5stur5, miere $i ap5) reprezentind 30jo. Precizgm cB larvele de trhtori pi115 in ziua a saptea de vial5 nu praduc reziduuri catabolice intrucit pin5 la aceastii virsts larvele suf a 5 numai transformjri biochimice (restructursri $i combinari la nivelul tesuturilor $i organelor in formare) in interiorul corpului, din care nu rezult-5 produse de dezasi~milatie. De aceea, pentru recoltarea apilarnilului se impune respectarea cu strictete a acestui stadiu, vtiind c5 in a saptea zi larvele de trintor se apro,pie $i de greutatea maxim& La recoltare apilarnild este neomogen, constituit din l a m e de trintor inglobate intr-un lichid lBptos, dup5 mixare devine amogen lzptos untos, culoarea lichidului $i a larvelor este alb-cenu$iu u$or gjlbuie, cu tendi;n$a ca in timp sri capete nuante de u$or maroniu. Mirosul este fad, gustul este cremos u$or astringent fiir5 senzatie dezagreabilti. Apilarnilul ca $i celelalte produse apicole este un produs superconcentrat, bogat in substante proteice, glucide, lipide, s5ruri minerale, vitamine, aminoacizi, precursori hormonali, indeosebi de origine esteroidj (androgeni). Apilarnilul a fost avizat favorabil de Ministerul S ~ i i t a t i peni t m a f i utilizat in scop apiterapeutic $i pentru stimularea factorilor naturali de ap5rare a organismului uman. Deosebirile dintre I1~ti$oru de mates g i apilarnil Studiind comparativ cele dou5 produse naturale gjsim cu usurint5 deosebiri esentiale. LSipticjornl de matc5 este o secretie glandular5 pmdusj de glandele hipofaringiene $i mandibulare ale albinelor, n u contine alte adaosuri nutritive, este reeoltat numai din botci in a doua zi de stadiu lamar dup5 ce larva este eliminatz, are propi-iettiti fizico-chimice $i biologice distincte $i bine determinate, evidentiate prin exarncne d e microscopic optic2 ~i prin analizarea parametrilor fizico-chimici. Spre deosebire de 15~pti$orul de mate5 apilarnilul este constituit din laroe de trintor recoltate in a Saptea zi de dezvoltare $i secretia glandular5 a albinelor depus5 in celulele fagurilor respectivi, alcatuitii din polen, p5stur$, miere ~i ap5. Hrana lravelor de trintor incepind din a treia zi de dezvoltare este o secretie

glandulara specific5 care contiibuie la diferentierea $i stimularea dezvoltarii trintorilor ca indivizi masculi ai coloniei de albine. Aceasta specificitate face imposibi& canfundarea l5pti$orului d e mat& cu t r i t u ~ a t u l obtinut din larvele de trintor. Analizb~d paralel numai 10 din propriet5tile fizico-chimice ale celor dou5 produse, apilarnil $i laiptigor d e mat& constatam cu uwrintri diferenple. Apilarnilul prezintii un procent mai mare de proteine care poate fi pus pe seama origini~diferite a celor dau5 produse, Ifipti$orul de matc5 fiind secretie glandular5 cu rol de hran5 larvara iar apilarnilul este un extract obtinut din organisme eonstituite (lame) structural $i fiziologic la care n-au inceput inc5 proce.sele de excretie ca rezultat a 1 catabolismului $i continutul in proteine alc5tuit din hran5 - 15pti$orul comun. Compozitia biochimica structural5 $i functional& determinarile morfo-fiziologice $i propret5file terapeutice constituie criterii esentiale de diferente a ceIor douA produse biologice. Exist5 intre 15pti$orul d e matc5 $i apilarnil $i criterii de asemanare care pot tenta, pe unii producatori sau achizitari s5 mixeze in comun cele dou5 produse $i s5 le prezinte ca I%pti$or de mat& (produs mai costisitor). Dintre acestea amintim : culoarea, consisten@ de gel alb-g81bui, gush1 putin astringent, dens~tatea identic6 pentru ambele produse (1,l) etc. Conditionarea qi prelucrares produselor apicole Produsele apicole prin continutul lor ridicat in glucide direct $i Wor asimilabile, lipide de origine vegetal5 $i animal&, proteine, vitamine, substante minerale naturale, hormoni $i precursori ai acestora, antibiotice, bactericide $i bacteriostatice, anesteziante $i numeroase alte substante valoroase provenite atit d e la plante cit $i de la albine. Pentru toti eonsumatorii sub diferite forme de consum, reprezintg via@, vigoare, sgdtate. F~ind cunoscut5 $i apreciat.3 valoarea nutritiv5, energovitalizans $i medicamentoas5 a prodmuelorapicole, in timp s-au daborat $i Pmbungt5tit numcroase tehnologii de producere, depozitare $i prelucrare, cunoscindu-se in prezent sute $i chiar mii de retete de utilizare. Ne pmpunem mai intii d precizsm citeva din conditiile de phistrare dewzitare. Cunoscind propriet5tib fizicochimice ale produselor apicole pentru a le plstra integral caliatile este neCe= sii cunoa~temcji agentii care le degradeaza pentru a l e feri de influenta degradanu a acestow. Pentru intreaga gam5 de produse apicole trebuie respectate in p r i m a rind cu

strictete regulile de igiens p e tot fluxul d e la recoltare la prelwrare $i consurn. Instrumentele d e lucru, ambalajele, spatiile de depozitare, aparatura de analiz5, rnqinile d e prelucrare productie, E n permanen@ trebuie 1 fie spliilate, dezinfectabs, sterilizate. Mierea $ i polenul sint prd.use cu un grocent mic de umiditate (sicative), dareciiate in prirnul rfnd de umiditate. De aceea vasele de pgstrare $i depozitare trebuie s5 fie uscate. Fiind produse biolagice le degradeaiA agentul termic de p a t e 4 ' C , deci trebuie & i le ferim de temperaturii ridicat5 $i d e razele solare. Igi pot altera arwnele in contact cu alte produse (carburanti, otet, murgturi etc.). Pentm eliminarea acestui neajuns esk bine- c a . ambalajele produselor apicole $i spatiile de depozitare s5-$i p8streze specificitatea. (Adic5 s5 nu aib5 alt5 utilizare). L&pti@orul de matca gi apilarnilul fiind produse ibiologice bogate in proteine $i cu umiditate .mare sint u$or alterabile, de aceea in stare proaspfit% se pfistreazri numai in camere frigorifice. Liiptigorul de matcii in frigider la temperatura de 24"C, in borcane de sticl5 ermetic inchise, apilarnilul se piistreaz5 in congelator in cutii alimentare de plastic la temperaturri nainlmnupt5 de -15C. Pentru p6strare pe o perioad5 mai mare de 1 an atit l&pti$ordde matc5 cit $i apilarnilul se deshidrateazs pin5 la stadiul de pulbere in instalatii speciale de liofilizare. In ce priveqte prelucrarea produselor apicole exist& retete $i traditii milenare, atit in Wra noash-5 cit $i in alte @I-i. Produsele apicole au fost $i sint consumate gi in graemt in stare proaspfit5 (mierea de albine, polen,ul, p a t u r a $i 18ptiprul de matcii) ca alimente concentrate energovitalizan te. Produsele apimle au fost cunoscute de mulG vreme $i ca leacuri, apoi ca medicamente t2m5duitoare pentru diverse afectiuni ale organismului u m m . Ins5 in' nltimii 20 de ani studiul produselor apicole a luat o mare amploare, s-au angajat la aceastii activitate de cercetare biologi, biochimiqti, chimivti, fizicieni, rnedici, farmaci~ti $i apicultori care a u reu$it s5 desmpere in pmdusele apicole zeci $i sute d e Oompu~i biochimici activi cu mare valcmre in terapia urnan%, luind n q t e r e o nou5 disciiplina medical5 ,,apiterapiaa (terapia cu ajutorul produselor apicole, ale prncipiilor active care le contin acestea). Avem d e spus foarte mult despre nctivitatea de apiterapie din cadrul Asociatiei Cresc5torilor de Albine din RomPnia, de altfel $i singura din tars. Aceasti ramurh de activitate prin laboratoarele de cercetare $i productie din cadrul Institutului d e Cercetare $i Productie pentru Apicultur5, Combinatul apicol $i sectorul

medical de apiterapie, in ultimii 20 de ani au reu$it sfi produe% peste 120 retete $i produse medicamentoase, energovitalizante $i cosmetice. EnunGm citeva dintre grupele de utilizare a produselor apiterapeutice : prcparate apiterapeutice pentru diverse afectiuni interne ; uz stomatologic, O.R.L., oftalrnologie, boli reurnatice, afectiuni ale pielii (infectii, rjniri, lovituri) ; produse energovitalizante (de stimulare a factorilor naturali de aprirare a o~ganismuluiuman) ; cosmetice si altelc : preparate 'de patiserie-cofetgrie, bguturi r2coritoare si alcoolice de calitate superioarii. In continutul produselor apicole s-au descoperit numeroqi agenti cu actiune antioxidant5 cnpabili s 5 neutralizeze cei mai toxici pr~duvi de oxidare existenti in organismul uman. h anumite situatii, responsabili d e aparitia afectiunilor cardiovasculare, hepatice, respiratorii $i chiar a unor procese canceroase din care amintim : betacarotenul (provitamina A), vitarnina C, vitamina E, enzimele $i coenzimele, elementele minerale (microelementele). Cel mai bogat E n substante antioxidante din produsele api,cole este polenul. Bineinteles cfi in propoeii diferite intilnim agenti antioxidanti qi in celelalte produse apicole incadrindu-le pe acestea in grupa alimentelor cu rol de hran5 functional5.

In continuare zile grele si pentru apicultori


Prof. Victor NEAGU

scumpfrea bhtlmulatozlIor da d t c a A$a cum ardtam fitn alt articol, decem20 ori ; brie 1989 a insemnat sfirgitul unei perioade - majorarea preturUor carburantilor $i de dictaturd. Prin puterea mijloacelor a transpmturflor ; mass-media a existat o preocupare permanentd de falsificare intentionatit a inforpretul ridicat a1 utflajelor d i n l e m n matiei. $i tn prezent t n presd apar articog i fier. Exemplu : un stup orfzontul costa le cu caracter de informare sau dezinfor500 lei, fn prezent 10 000 lei ; mare, depinde de partea cdrei baricade - medicamentele de u z apbol a u la prepolitice se afld semnatarul. Cind proble- 'parare ca materfe primd zahdml scumpft mele de informare sau dezbatere stnt de E n amestec cu substante dcctfve care se imordin economic consider cd valwrea artiport6 pe valutd ceea ce ridicd foarte mult colului trebuie sd reflecte neutralitatea pretul de cost ; politicd a celui care scrie. Autorul trelocurile de vatrd e r w migurate in ofabuie sd evidenfieze complexitatea realitd$e de ctitre : I.C.R.A.L., Dfrec* domeniutit, prin analize IucMe ~i detagat nepdrttlui public, primdrii gt altf detindtori d e nitoare. locuri virane. Repartizarea acestora era latit de ce a m sd tneerc sd preztnt dt accesibild prin lege sau l a mica Entelegwe mat corect p i real posibfl sttuath de mointre ptirtt. Azi orice loc viran este Onchiment a apfculturit. rzat de ccitre privatizati la sume de cele Ptnd O n 1989 apCctlltura s-a bucurat de mai multe ori tnaccestbile g f nerentabile avantaje generate d e clinaatul social-poltaptcultoruluf ; tico-economic, Zn care apicultortt $i-au pretul de vtnurre a1 mierti. Inainte desfdgurat acttvitatea de proftl ,,rentabilu. era accesibil populatiet. Consumatorit de au fost : Factorii de productie favorabilt miere cumpdrau zeci d e kg. Azf acelagt transporturile, biostimulatorti, utikjele, mecumpdrdtor nu-yi mat poate permite dectt dicamentele de uz apicol ,locust de vatrd ; citeva kilograme. Decalajul dintre productoate acestea fiind accesibile materialicegtie g i consum - Zn urma 8drcicirii popute apicultorului OnceplItor, avansat sau prolatiei - constituie u n dezechilibru pentru fesionist. Ca efect a1 acestui cadru favoraapkultm, cu efecte paralizante t n procebil, de la circa 400000 famflii de albine sul de tranzitte. Inflatia gt costul viettf exfstente O n jurul anilor 1948-'49, la redin c e E n ce mai ridicate, pe care acest decensdmtntul din 1989 s-a stabilft ca extstd calaj le genereazd, n u pot f t combdtute 1418 000 familii de albine, iar aptcultorit p r k mdsurt organizatorice, admintstrattve aproape 100 000. Dtntre acegtia 4Z0lO ti.- sau tehnologfce. Apicultorul, cu magazia rani, 36% m u n c i t ~ r i g i 22OI0 intelectuals. plind cu miere, nu poate relua ciclul aptRodul muncii lor s-a concretizat de la a n col din lips6 c E e bani, deoarece mierea este la an, la circa 10-15 000 tone de miere greu vandabild. Este o formd a blocajulut de albine, care au fost predate la fondul financtar specific6 apiculturtt ; de stat gl alte mti tone miere vtndute pe factorul risc: culesurt calamitate, ploi pietele din tarit. Aceste zeci de mii tone, adde, noxe industriale, furturtle d e stupi. cantitate deloc neglijabild, a u fost obttToate acestea ridicd mult prep1 de cost nute d i n existents $I exploatarea fondua1 mierii. lut national melifer (pcZduri, culturi meltSezonul apicol a1 anului 1991 a fost confere, delta g i faund spontand) de cdtre cei fruntat O n marea majoritate a judetelor 100000 posesori de stupine. Structura nutdrii de culesuri calamitate. Supravtetuimerfcd este aproximativ apredatd astfel : Tea albinelot este dependent6 de biostimu73% din stupart detin un efectiv de pfnd latori. Deoarece acegtia O n perioada respecla 20 stupi, 23/0 detin intre 21-60 stupt, tivd n u au existat sau au fost inaccesibili 3% dettn intre 61-100 stupi g t abfa 1% den ca pret, familfe de albine au intrat e tin peste 100 stupf. iarnd cu rezerve de hrand a n limitd, conAceasta era zestrea aptcold a anului 1989. statindu-se O n ~rirndvardm a ~ i pierderi. Dar i n grezent ? Oricit ar fi -de competentd conducerea Problemele esenvale cu care se confrunAsociatiei Crescdtorilor de Albine, orictt ar f i ide prlceput Qn a-gt Znsu~itehnMle de td azi apicultura sQnt:

p+oductie, de a se adaptcl la nou, dac6 n u extsM gl rentabilitate, apkultorul v a fi silit sb abandoneze. Sint motive care acfioneazd independent de voinfa specialistului, iar acest fapt este f n parte fmplinit. Dar ce se v a indmpla cu albina ? C u m ne ajutli ecologigtii? Sli n u uitcim cd albinele prin i n s d ~ inatura lor constituie u n factor important de piistrare natural6 a calltdtii mediului tnconjurdtor, avtnd un rol principal In apcirarea echilibrului ecologic. Dar polenizarea ? Chiar dacd culeszcl de nectar e calamitat, a l b i m continud procesul de polenkzare, realizind un aport substantial la obfinerea de recolte bogate. Sponrl de produse agro-alimentare obtinute tn urma polenizdrii, depd$e$te cu p4nii la 30-40 ori valoarea produselm apiCole ce le realizeazd posesorii stupinelor. Prin actul polenizdrii apicultura O $ i aduce c o n M b u w la beneficlul intregii s&et6#i, ptin mefierile calitative $i sporurile cantitathe de seminte, legume fi fmcte. 0 dat6 cu declinul apimlturii secretia de nectar ca ,,bogdtie nationnld" va rdmine neculeasd iar sporudle O n kilograme de seminfe, legume $.t fnrcte se vor reduce strnfitor. Aceste aspecte m j m e & de urgent6 ale apicultutii i x v o r ~din m r i l e probleme s o c i a l - e c o m k e ale #6rii, din impactul ne-

gativ a1 unor elemente noi ce apar tn perioada de tranzitie. Cdi de rezolvare exist& Rea$ezarea acestor probleme actuale depinde de solufionarea unor aspecte de politic6 economicd, general&, de cdtre factorii politicl dedzionali din Rom&nia. E cit se poate de clar c6 apicultura trece n baza prin momente grele. fndriiznesc, O celor expuse, s6 lansez u n S.O.S., Guvernului. Apelul de sprijinire a apiculturii romhne~ti, este realist $i justificat. Chiar $i pentru statele avansate, problema sprijinirii agriculturii e la ordinea zilei, Iar amploarea fenomenului e nebdnuit de mare. Apicultura este o component6 esentiald a agriculturii. Putini ~ t i ucii actualul Prim-ministru, .incli din perioada cfnd era director geneneral O n Direotia General6 a Veniturilor Statului d i n Ministmul Economiei $i Finantelor, proiecta m i modele de impozitare - orice surs6 de venit se impoziteazli, fiecare individ fiind obligat s6 declare cu onestitate venitul anual, oferind cota cuvenitd. Se pare cd acest sistem d e impozitare se va aplica $i tn apiculturd. Aceastli mdsurd ar fi total gregit6 $i neacceptabildi, deoarece E n nici-o tar6 n u se percepe impozit pentru stupi.

Prima societate particular5 din tar5 profilatg $i specializatg in tratamente medicale cn produse apicole v3 oferg serviciile sale la

S.C. ,,DA 0 "- S.R.L.


din Constanfa, B-du1 1 Decembrie 1918 nr. 2B, bloc L 67, parter, teleon 091/62.66.55, Cgsufa P o ~ t a l i 1-17, Constanfa 8700.

Efectuam consultatii, tratamente curative yi profilactiee ca P proceduri apiterapeutice pentru o gamii larg3 de afeefiuni (cu exceptia celor care necesitg interventii chirurgicale).

Pentru cei i n t e ~ e s a t iSoldetatea Comercia16 ,,DAOU organizeazd cursuri de initiere ~i specia1izan-e in w d i c i n a h ~ t u r i s t i i(apifitokmzpie).

ESTE BINE SA $TIM CARE S m

PLANTELE TOXICE DAUNATOARE PENTRU ALBINE


albinetor. Pentru a prevenl pagubele la culesul de la aceste plante este bine ca \ apicultmii s~ roeunoascd h i n d miisurile corespundtoare de combatere a lor \ (vezi ilustratiile de pe coperta IV revista nr. 811990). Cunoscind specificul acestor plante, biologia 107, gradul de toxicitate $f aria \ IOT de riisvtndire aoicultorul va putea lua m i ugor mdsurik de prevenire $l .\ cokbatere efectku:L lor nedortt. 1 i h afar6 de plantele toxice propriu-zise ma2 exist6 o categorte de s p e d f \ melifere i n mod normal sint- valoroase pentru apiculturd dar in anumite conditii spe&ale de temperaturd, umiditate, sol, altitudine sau alte conditii pedo( climatice +-im e t e o ~ ~ l ~ g i tpot e , cdpiita i n timpul infloririi lor efecte taxice ale \ nectarului g i polenului avind o actiune nocivd vremelnicd. Cind i n naturd n u este u n alt cules, albinele cerceteazd (i plantele care le furnizmzd nectar f i \ polen toxic, efectele acestara manifestlndu-se prin diaree, abdomen u m f l a t , inca- ( pacitnte de zbor, paralizii avind drept consecintd o mortalitate rldicatd $i o depopulore arcentuatd a familiilor de albine. Albinele culegdtoare s f n t primele victime afectate de nectarul to&, multe rdlnin pe flori sau mor pe drum. In cazul culesului de polen toxic manifestiirile nedorite se evidentiazd $i la albinele doici g( chiar la puietul din stup. Indiferent dacd aceste manifestdrt in \ unele cazurt sint ttecdtoare (temporare) ele contribuie l u sldbirea familiilor de \ \ albine. I n ulttmul timp, u n numlir W T e de apicultort O g t manifest8 tngrijorarea \ [ asupra fenomenului cunoscut sub denumirea generald: ,,depopularea de primdvard a famili2lor de albine". Din pdcate in cele ma2 multe situatif apicultorii \ pot constara numai efectele, fdrd a pufea eunoa$te i n mad exact f i sigwr caura. Se vorbegte mult de varroa, de nosemd sau boala de mai $i totugi de multe ori fdrd sd fie v w b a de 0 boald adevdratd, numerogi stupi se depopuleazd E n lunile aprilie mi. Aceastd afirmatie apartine cunoscutului specialist francez A. Caillas care a verificat i n conditil de laborator mortalitatea de primd- \ vard a albinelor. El a ajuns la concluzia cii Z n prezent extstz u n numdr din \ ce in ce m i mare de speciali$ti d i s p u ~ isd incrimineze nectarul $i polenul unor anumite plante toxice pentru albino. lnteresant este faptul cd A. Caillas a pubN\ cat i n revista francezd ,,La Gazette Apicole" d i n noiembrie 1967 u n arttcol cu \ Prtvire la aceastii temd inspirindu-se de u n articol apiirut cu u n a n inuinte in revista noastrii ,,Romania apicoldit din noiembrie 1966 nr tema ,,Plante toxice d~unictoare albinelorc~semnat de ing. Rudolj Riisler din Bristrita, artieol care a fost insotit de u n tabel cuprinzind 28 plante toxice din flora Ronzdniei. Auto- ( rut francez a reluat analiza individualii a celor 28 plonte torice m e n f i o m t e de autorul romdn intdrind sau dozvoltind valabilitafea acestui efect toxic aeolo unde era cazul dar avtnd qi u n e k rezerve la o serie de plante mentionate ca toxice gi a cdror efect rdmine de demonstrat. In continuare, v o m Prezenta i n mod selectiv cele mat importante plante toxice u m n i m recunoswte care cresc i n tara noastrd din care unele sint prezenCate sau mentionate i n lucrdrile noastre de bazd meliferd. \

\ \

), , , , , I=. Traian VOLCINSCHI r z - z z . c z - - - d 1 h flora tdril noastre exist6 $i plante al c d r w neotar ( i pol& este ddundtor (

\ 1 \ \ \

\ \ \
\ \ \\

'

\\ \ \

'
\\

~ C I C C . Z Z Z C .

I I

c-c-2-2-23

RANUNCULUS sp. Familia R a n m culaceelor. In flora Romdniei exist5 diferite variet5ti de ranunculacee, plante erbacee spontane perene sau anuale (ex. Piciorul cuco$ului, bujorul de pgdure, floarea de leac, psvtita, floarea pavtilor, gslbenele, omagul etc.) care sint periculoase Pentru animale $i pentru albine. Multe din aceste plante sint intrebuintate

in smpuri medicinale. Toxicitatea plantelor este imprimau de anemonin5 $i protoanemoning, care in lunga perioadg d e inflorire, din aprilie pin3 i n septembrie variazti intre 1,43-2,29~/~. Florile sint cercetate de albine in special i n golurile de cules iar nectarul $i polenul acestora poate provoca intoxicatii afectind sistemul nervos a1 albinelor.

ACONITUM NAPELLUS L . (OMAGUL SAU MARUL LUPULUI) este una dintre cele rnai raspindite ranunculacee care crevte de-a lungul v5ilor $i pe marginea psdurilor, priinda-i in special locurile umbrite $i iumede de altitudine. Este o plant3 peren3 decorativs, medicinal& $i toxic& Frunzele alterne palmate de culoare verde inchis. Florile albastre, violacee sau galbene. Inflorgte in lunile iulieseptetnbrie iar rispindirea diferitelos specii de omag este larg5 atit in paji~tile montane, in locurile stincoase, zonele alpine $i subalpine din toat3 zona Carpatilor. Gradul de toxicitate variazi in raport de conditiile pedoclimatice. Continutul de alcaloizi a t e destul de ridicat intre 0,3-3O/,, iar alcaloidal principal este aconitina. Dr. ing. I. Cirnu mentioneaz5 ca continutul de alcaloizi rcade pe milsur5 ce cre$te altitudinea. Din tuberii acestei plante care contin 50% alcaloizi se extrag substantele active care au multiple intrebuintgri in industria fa~maceutics. Nectarul $i polenul acestei plank poate provoca intoxiciiri grave la albine determinind tulbur5ri ale siStemulUi nervos. CLEMATIS VITALBA (CURPENUI,). Arbust din farnilia ranunculaceelor cu tulpin3 subtire, ag5t3toare, frunze penat compuse gi flori albe in panicule. Planta contine un alcaloid, clematina $i este semnalat?l ca otrsvitoare. Ea produce t*~!bur5ri nervoase la albine. ANEMONE RANUNCULOIDEQ (PASm A ) o mic5 plant5 erbacee, peren5 d e 8-25 rn tot din familia Ranunculaceelor. Planta are a n a san dous flori galbene care infloresc primgvara. PBvtita este rSlspinditB prin locurile umbraase $i umede din psduri, finete $i poieni. Este o plant5 otrgvitoare. Se mentioneaz5 c3 in trecut populatiile orientale otr5veau virfurile srigetilor cu sucul acestei plank. Nectarul $i polenul ei actioneazl asupra sistemului nervos a1 albinelor. ANEMONE NEMOROSA (FLOAREA PASTILOR) este o plants inruditg cu precedenta, de asemenea otdvitoare. Floarea atrage destul d e puternic albinele $i produce aceleavi tulburgri ca $i precedents. TULIPA SYLVESTRIS LALEAUA (LALEAUA SALBATICA) str5mogul fmmoaselor lalele care ne impodobesc gr5dinile. Face p a r k din familia Liliacs cu tulpina de 20-30 cm cu frunze lanceolak groase $i flori mari care infloresc in aprilie $i mai. Florile divers colorate contin un alcaloid $i o esent5 parfumat3 care produce la albine un efect narcotic. A. Caillas mentioneazs 6 in Anglia $i daliile sint gericuloase pentru albine, care se imbat3 de asemenea cu n e c W lor ; ~ isint intoxicate de el, in

asaxnenea mgaurg tncft ream pot ti adunate in numar mare din jurul plantelor. De asemeriea, fn Fran$a exist6 o plant4 denurniti4 ,,Pacant des Alpes" pe florile c k e i a albinele se agaz5 ca ni$te betivi la circium3 gi se imbat8 pur $i simplu. DAPHNE MEZEREUM (TULICHINA). Un subarbus inalt pin3 la 1,5 m, cu frunze lancolate gi flori roz-trandafirii care apar inainte de infrunzire. Face p a r k din familia Daphnoide fiind &pindit in p3duri $i p e , p5~uni. Flo~ilecontin dafning $i alti alcaloizi. Se pare c i actioneazii asuq>ra sistemului nervos al albinelor. DIGITALIS GRANDIFLORA (DEGETAR). Plant5 erbacee veninoas5 din genu1 ~ i g i t a l i s , familia Serofulariceelor -cu frunze lanceolate $i f lari m-trandaf irii care galbenti sau r q i e purpurie. Exist5 mai multe varietiiti, ca digitala galbenl, digitala purpurie sau digitala ambigua din zona muntoas3. Toate speciile contin un alcdoid gi 0 saponin8 mai mult sau md putin toxic& pentru albine $i le prwoaca in special tulburhri intestinale. HYOSCYAMUS NIGER (MASELARITA SAU NEBUNARITA). Plantj. medicinal& toxic5 din familin solanaceelor inalti4 d e 20-100 an, cu flori galbene cu n e ~ v u r i vidlete, din care se e x h g e aitropin~, hiosciamina $1 scapdaunina. R3dscina pivotant3 are actiune vomitivii. Planta are o a i u n e nociv5 asupra albinelor psovocind mortalitatea lor. ATROPA BELLADONNA W A TRAGUNA). Plant4 erbacee medicinal&, otrilvitoare, din familia solanaceelor, inalt5 de 0,5-1,5 m , cu flari brume-violet $i cu fructe bace negre, lucitoare. Contine alcdoizi (atrocpima, hyoscyaunina, scopolslmina) cu actiune spasmolitid, cardio-acceleratoare etc. Nectarul este foarte toxic, mortal pentru albine. VERATRUM ALBUM (STIRIGOAIA). Plant5 erbacee puternic otrrivitnare din genul Veratrum, familia liliaceelor, cu frunze late, sesile $i cu flori albe (V. album) sau purpurii-inchis (V. nigrum), dispuse in panicule compuse. Contin alcaloizi (servina, sinaina, pseudo-servina, protoveratrina, rubiservina etc.) intrebuintati de industria farmaceutic& in bolile hipertensive $1 combaterea stoparazitilor. C r q t e in zona montanii prin finetele ml&$tinoase $i inflorqte in lunile iunie-iulie. Produce intoxicsri grave la albine. Dr. jng. I. Cirnu mentioneazg cB pe vales Sebe~ului $i mna Balea din muntii Retezat s-au inregistrat in unii m i intoxicatii in unii ani intoxicatii gi mortalitak la alkdhele deplasate in pastoral datorita culesului l a stirigoaie, efectul dispsrind treptat pe m b ~ u - 5 ce a inceput sil infloreasc& zmeurigul din jsur.

DATURA GTRA~IO~PI~JM -(CNMAFAIA). Plants medicinal&, foarte toxic5, din familia solanoceelor, cu frunze ovate, lnegal dintate, cu flori albe gi fructe spinoase. Contine alcaloidul hiosciamina $i atropina care actioneaz5 energic asupra sistemului nervos a1 albinelor $i provoacs o moarte rapids. RHODODENTRON (SMIRDAR). Arbust din familia Ericacee, inalt pin5 la 50 cm bogat rarnificat, flori in umbrelii, ro$ii-purpurii, rm, rcar albe. Exist5 numeroase specii care tn general formeaz5 tufiguri intinse in zona alpinfi. Contine alcaloiz $i substante tentante. Nectarul aLe reputatia d e a fi toxic pentru albine. Se spune cB scriitorul grec Xenofon din Efes care a M i t in sec. 1 1 sau 111 e.n. a semnalat d unii soIdati greci in retragere c5tre mare s-au imbolnavit destul de grav datorit5 faptului c5 au consum3t miere d e rododendron. Chiar dacii aceast5 afirmatie este poate exagerat5, nectarul abundent a unar specii provoaca tulburiiri intestinale $i actioneazii asupra sistsmului nervos a1 albinelor. Acestea s h t principalele plante toxice din tara noastrs. Am mai putea adauga $1 o altEi categorie d e plante diiunitoare care provoacii pagube albinelor, f5rSr importanw economid. Acestea sint plantele capcan& $i plantele carnivore care imobilizeazA albinele astfel cri acestea pier. 0 asemenea plant5 carnivora care cregte in F a noastrii este : DROSERA ROTUNDIFOLIA sau ROUA CERULUI. Este o planta erbacee insectivoril, cu frunze rotunde dispuse in rozet?t bazal5, amperit5 cu peri care secreE o substan% continind f m e n t i proteolitici, cu ajutorul carom sint digerate insectele. Este o plan@ de talie micri care c w t e prin mla.$ttni turboase. Tot in aceasa ultimii grup5 mai P a t e f i menticmati3 Pingmicala vulgaris sau foaia g r e . Mentionem de asemenca prezenta unor specii de orhidee care contin o substant5 cleioas5 care ader5 repetat la antenele albinellor care cerceteazii aceste flori. Antenele acestor albine se ingroq5 cu acest clei c5p5tind aspectul unor m5ciuci de care nu se rnai pot elibera rji mor. In afar5 de efectul nociv al acestor p l a n k dfiun5toare sau toxice tipice amintirn faptul cii in unele conditii peduclimatice speciale secretia de nectar poate fi tulburat5 $i de alte specii melifere iar in unele irnprejur5ri polenul acestora se poate altera rezultind produvi toxici cu manifestllri nedarite asupra albinelor. Apicultorii cunosc din practic5 situatiile care apar P n unele conditii chiar la unele valoroase specii melilere cum ar fi de

examplu la culesul de ceatbn sHlbatic $i cMar la culesul d e tei $1 iloarea-soarelui. cASTANUL-SALBATIC constituie o sursg bun5 de cules pentru albine dar acest cules are de multe ori gi unele inconveniente deoarece in anumite conditii nectarul poate deveni toxic din cauzaunei saponine. In aceste situatii apicultorii pot observa in timpul culesului in fata stupilor albine care se tirhsc, n u pot zbura sau slnt rnai mult sau mai putin paralizate, fiir5 ca aceast.5 situatie sii ia aspectul unei catastrofe. Faptul meritA mentionat. Mult rnai cunoscute de apicultori sint situatiile care s e inregistreaza la culesul de floarea-soarelui. In multe situatii albinele amplasate E n m i j l d lanului de floarea-soarelui sint z5p5cite $i se pot observa albine care rgmin arnetik pe floar e $i In timpul naptii i a r fenornenul d e depopulare a familiilor d e albine la acest cules mte uneori destul d e mare. Aceeqi mentiune se p a t e face uneori gi l a culesul de tei m special la TEIUL ARGINTIU amplasat in depresimi sau vBi, iar In uncle nopti cfilduroase f51% v b t , Parfurnu1 puternic a1 eterurilor volatile emsnate de flori se acumdeazri in viiile lipsite de curenti unde se poate face resintit prin e f e t l e lui narmtice chiar $i asupra organismului uman. Sint cunoscute de asemenea gi s t k i l e de alergie pe care le fac unele persoane in timpul cind teii sint in floare (persoane sensibile la polenul de tei care provoaca tuse $i str5nut). Mai putem exernplica crrlesul de la o alt5 valomasil plan@ melifer5 denurnitti W R A ALBINEI (ASCLEPIAS SYRIACA) w e in anumite perioade are o actiune narcotizants asupra dbinelor, imobilizindu-le pe floare citeva ore, uneori provocind chiar moartea lor. Aceste daune sint far5 impartant5 economic5 major5, manifestEiriIe fiind izolate $i a p k i n d in mod sporadic dar ele demonstreaz5 multitudinea posibilit5tilor $i cauzele care in anumite lrnprejudri pot contribui la depopularea famlliilor de albine. Rwenind la subiectul nostru cu privire la plantele toxice $i diiuniitoare pentru albine care au fost prezentate in prima park $i in scopul evitlirii pagubelor produse de aceste plante putem recomanda apicultorilor s5 la urm5toarele m h u r i : Distrngers organiza4 din preajma vetrelor de stupin& a plantelor toxice Pnainte d e inflorire, m u recoltarea acesfora P n scopurl medicinale, in care caz actianea se poate face in colaborare $1 cu alte unitfiti lnteresate (qcoll). e Deplasarea sdupilor fn aceste zone unde cresc plante toxlce s6 s e f a d in momentul declangCii unui cules valor o s sstfel c a albinele 8%-gi orlenteze acti-

vitatea spre aceastg sumti $1 sil nu fie obligate si cerceteze de nevoie plantele diuniltoare. e In cazul apadfiel unor semne de intoxicare pentru Pns&niltogirea 9i Pntarirea

famfliilor de albine se reeomsn8iS deplssarea Imediatg a stupilor In %onecu wrae melifere valoroase, care s& asigure nectar $i polen abundent penku hrana $1 - pent m o recolts indestul&toare de miere.

I\
( (

\ \ \ \

AL XXXIId-JZA CONGREIS APIMONDIA : BEIJZNG, CHINA, 20-26 SIETEMBRIE 1903

\ \

\ \ (
(

I
\

''

\\

PENTRU CEZ CARE DORESC SA P R E Z I N T E COMUNICARI : Toak munic&rile $i ragoartale vor fi trh'nise jn patm exemn>la~fn 2 liunbi, diatre care una s5 fie englem sau franceza, pe adresa Secretarlatuluf ( general a1 APIMONLDIA : Corso Vittorio m a n u e l e 101 ; I - 00186 R o m , Italia, sau prin Comitetul executiv a1 ACA. Rezuunatele nu trebuie sit degii$easci 25 rind&, 60 de semne pe &d, la doug ninduri. T-enul p r i d r i i la Roma este ( 30 martie 1?93. ReY&ele vor fi t r h i n i s e la Roma pfng la 1 iunle 1993. Reammtim, t a general5 a Congresdui este Nbina melifer& $1 s&n&tatea umang, iar temele pe coznisii : htretinerea albina2or gi bandidile el Genetica $i blologia albinei melifere Comba~terea eficierztg a aoarienilor $I a bolilor m i a t e lor Polenizarea cu dbine $i spriaea recoltelor a g ~ c o l e Tehnologii - Apiterapia gi a v a k de producem a mierii gi a l&pti~oruluide && s&nBtatea ornuhi, gi Imitierea unui progrm proiect pentm apiculturg. Postere : Spartiul r e z e m t pentru un poster va fi de 0,96 pl O i h t h ~ ) X ( 1.6 rn (iniiltime). Se v. aaigura ad&w p e n m rvtan subpre. Ewsta o schema standard, pe care o pukv cere redactiei noastre. viairta tehnic5, de o zi : (1) Sadetatea de apiculturil Bedjing gi Imtltuk~l de Cercetga Produse Aplcule din mijing, (2) Fabrica pilot a Instirtutului pentm dezvoltarea platelor medicinale din caclml Academiei Chineze pentru $tiin@ Medicale gi (3) Instirtubuil Chdnez de Cercetare Apical&. MUEXPO '93 : Sbaoldurile dnk de 3 XB m, im1unh.d o cabin&, rmchetg, o mas&, dm& scaune, un c w de h i d e gi doua laanpi. Plata: 1500$us, achihrtg hainte de 30 aprilie a.c. Prmiile expozitiei : Se vor atrlbd pmmiam@or t r a d l f l o l e l e meddii de aur, argint $i bronz p t r u : (1) stanud ; (2) ; ; (3) reviste ; (4) inovati1 $i inventii ; (5) timbre gi $tampile ; (6) filune, vidmfiilrme $i diapozitive ; (7) produse apicole (&pti$or de mat&, miere, prolpolds, venin de albine, cear5, cosmetice $i bguturi a l d i c e ) $i (8) fotografii cu suWect apicol. Pentru alte inortmatii d d i a t e se paate contardta : d. L i Wei APIEXPO '93 no. 33 Nangfengli, Dcmgdaqiaa Chao Yang District Beijing 100020, Ohina. ' PA$APORT/VIZA : Pentru a dli%ori dn C h h este nevoie de ua valid gi 'de viz6. Dupd ptimirea formularului & tiwmkre gC a tuxei, Centrut I n t a r n a t i d China de $tiin$& gi Tehnologie (CYICCST) va trfmilte fiecgrui solicitant E t k o invitatie oriciala. Vtzo de inhare vu f i so!kitutd pe bola oeesleiu invitafii olieiale, la Aunbesada Chinei din Bumre$-&.

\ \

''
\

\ \

\ \ \

\ \ i\ \ \ \

'+

\ \ ( \ \

ATENTIE l Cele de mai SLIS s h t eiteva infonmatii genemile, prrlirninare.' Pentm organizarea depki5rii unui grup de apiculbri m A n i la Congra (Compenia aviaticii ChinezB), cote nevoie de cel putin 12 interesati, maximum 45. In aceastg idee, dolrdtorii sfnit rugati s& s e adreseze la rtxlwtia n-tr5, pentru a se put- d e m a tratativele aMt in @r&, cu o a g a v e de turism, fit $i cu Comiktul national chine2 de organizaxre a Congresului pentm eventude condivi mai accesibile de sarticipare $i de cazare.

l\

\ \ \ \ \ \

PRO APICULTURA

- PRO PATRIA Terminologia apicolil ~i creqtiniicontinuitatea poporului roman


Prof. Costache PAIU

- Vicepregedinte al Asociatiei CrescAtorilor de Albine


din Rom2nia

Apkultura a j m t o indeletnicire gl a tracilm g i a urmagilor acestsra geto-dacli, daco-romanii gt respectiv romdnfi. f n cadrul acestef preocupdri se inscriu muse mari de tdrani iar m i ttrziu d n d se dezvoltd forme feudale gt apar marii bofert pi apoi se comtituie primele proprietdti mdndstire$ti aceastd preocupare capdtd form e organizate care dddeau rezultate economice deosebite. I n primul rind albindritul necesftd stdpinirea unui teren tmpddurit. Aceastd stdpZnire trebuie sd fie exclusivd. A$a se creezzd marile rezervatii apicole denumite ,,branf$tiu. Cea mai renumitd dintre aceste rezwvatii se afla in Moldva purtind denumirea de branigtea Bohotinului, fntinzindu-se pe ambele maluri ale Prutului de la Ungheni pin& alproupe de Birlad iar spre apus mergind pin6 la culmile apelor care se vdrsau i n Siret g i a celor care se vdrsau in Prut, Radu Rosetti apreckzd - tn lucrarea ,,Brani$tea Bohotinuluiu (Blccure~ti, 1909) cd inttnderea acestei rezervatii depd$ea 200 km?. Din ea n-a mat rdmas astdzi pe stinga Prutulut decit ctteva piraie, bdilti, iazuri, lunci, iar pe dreapta Prutului regiunea denumitd ,,Codru6' g i care pdistreazii intinsele piiduri de altddatd. I n aceste branigti nu-gi puteau ageza stupii d e d t cei care prfmeau d i n partea v d e vozllor o danie. fn generd la Bohotin au primit danii mdniistirile Putna, Neamt, Pobrata $i Voronet. D i n t ~ eboieri dour u n hatman a1 lui Petru Rare* primegte o asemenea danie. Brani$ti se gdseau g i t n Tara Romdneascd. Mdndstirea Cozia printr-un hrisou d i n 1534 primea ,,oricite braniqte s f n t in acele ocini ale sfintei miindstiri, n i m n t sd nu indrdzneascd sd taie nici o nuia sau sit ia vreun copac" (documente B sec. X V I , uol. I I , pug. 170). Vlad Vintild dd O n 1533 mdndstirii Arge$ imputernicirea ,,sd apere brani~tea de la Piatra de lingd Fldminzegti" ; pedeapsa prevdmtd in acest document pentru cei care ar f i indrdznit sir Intre i n aceastci posesiune era de o cruzim e fantastic6 ,,acelut o m i se v a tdia minau (idem vol. I pug. 130). 0 branigte este pomenitd $i O n Transilvania chiar cu acest nume dar ,,pcidurileu cu toate folosinfele

se pomenesc in toate actele de danie ale regilm maghiari. Sd retinem acum faptul cd fndeletnidrea apicold n u a. avut nict un fel de intrerupere i n viata daco-romunilor g i a rom&nilor. 0 problem6 care se leagdi de demonstrarea continuitdfii poporulut roman pe aceste meleaguri privegte g i limbajul aptcol. Dacd i n toponimie au pdtruns numero$i termeni slavoni proveniti mat ales d i n perioada ce a urmat cmarhiei ce a dominat aceste pdminturi dupd moartea lui Atila (553 e.n.) g i din stdpinirea bulgard in nordul Dundrii g i dacd E n terminologia cregti& sub influenta aga-ziselor limbi liturgice au piitruns de asemenea numerogi termeni slavonf, i n apiculturd numdrul tmmenilor de origine latinil a rdimas aproape neschimbat. Albina cu acest n u m e s-a folosit de la Onceputuri numai cd s-a produs o translatie de la ,,alvinal' care insemnu la origine stupul in care se crefieau albinele, denumirea a trecut asupra locatarului ; cu vechea denumire s-a pdstrat i n cuvtntul clbie care se ~ e f e r d atit a1 vasul cu lutilizare casnicd c3t ~i la albta apelor. I n latinegte numele albinei este ,,apisu dar care a rvenit in limba roman8 w i n intermediul limbii italiene in veacul a1 XIX-lea. Fagure din latinescul ,,favulusu ; miere din ,,miel6' (gregit au dedus unit cuvinlul miere d i n slavonescul ,,miodS) este bine cunoscut fenomentul rotacismului adicd trecerea consoanei ,,lu tntre doud vocale i n consoana ,,r" aga c u m o demonstreaz& de altfel textele maramusegene; cearci din ,,cearau. I n unele zone ale tdrii albina poartd denumirea de ,,musca alvina". Pe parcurs alvina a cdzut g i s-a impus substrmtivul musca pe care de altfel il folosim $i noi astdzi ca u n substantiv cu sens multiplu - colectiv i n expresii ,,nu4 destuld muscdu, sau cu sensul colectiv $ generic i denumind stupul intreg. CuvOntul ,,stupaN care desemneazd astdzi stupul este de asemenea de origine latind, dar sdi retin e m g i faptul cd i n unele toponimice ca Stupcani, Stupca pot deriva din slavonescul ,,stupal' = moard de pisat sau pive pentru indesit tesdturile de lind ( a se vedea documentul din 1448 aprilk 23 prin care domnitorul Moldovei Petru dd lui Mi-

hai logofdt ZocllZ de moor& C n Baia ca sd-$6 facd ,,fie tolcdtorie de lind, fie perk de sumane sau orice stupau (documente B, vol. 1, pag. 230). $i fegtila de la lumtnare ca gi cuvintul luminure de la ,,lumen" = luminii sint de origine latind. La fel fagure d i n ,,favusu dar g i de la verbul ,,faveoC4care insemneazd ,,a ajutau dar gi a favoriza; pdsturii de la ,,pastusu care Ensemna hrana pentru vite, deci furaj ; ou din cuvintul ,,ovum6' care a pierdut terminutia ,,urn" ca @ ,,bovisu devenit in limba roman6 bou. Dacii au imprumutat deci acegti termeni de tu rombni g i ni i-au transmis apoi noud care ii utilizdm g i azi. C u m se explicd atunci cd dacii n-au piistrat terminologia tracicd dar noi n u gtim care era limba tracd g i sd nu uitdm cd dacii cunosteau latina incii de pe vremea lui Burebista. Apicultura latind era mai dezvoltatd, tehnologia lor era superioard celei a dacilor, motiv pentru care s-a i m pus gi odatd cu ea s-a impus g i limbajul. Dacd documentele dintre veacul a1 IV-lea fi a1 XI-lea n u vorbesc despre poporul rom f n , vorbesc acegti termeni, unii din ei fiind preluati $I de popoarele care au venit m i t i n i u pe aceste meleaguri : slavi, bulgari, unguri. f n ,terminologia apicold cu reflectare g i tn domeniul psihologiei s-a impus u n singur termen slav : ,,bezmeticl'. Prefixul ,,bez6' insemneazd i n limba slavond ,,fdrd" deci fdrd mamd, fdrd matcd, e u n stup bezmetic. Dar pentru cii manifestd tendinte agresive p i deregldri in biologia comunitdtii prin aparitia albinelor n termioudtoare cuvintul s-a extins g i S nologia psihologicd popularii, bezmetic inszmnind o m cu jedecata dereglatd, cu stdzi psihice anormale. Tot adt de importantd este g i terminologia crestin6 de origine latimi pentru cd noi a m preluat aceastd terminologie de la primii daco-romani cregtinati g i a m dus-o mai departe pin; i n epoca noastrd. V o i cita numai termeni mal importanti : denumirea zilelor sdptdminii Zuni (ziua inchinatd lunii : luna lunae) ; marti (ziua inchinatd lui Marte - Zeul riizboiului) ; miercut i - (ziua inchinatd lui Mercurius - Zeul comertuIui) ; joi (ziua inchinatd lui Jovis - Zeul suprem) ; vineri (ziua inchinatd V m e i Zeita dragostei) ; duminicd (ziua D m n u l u i ,,Domini Dei") iar simbiita este singurul termen de origine ebraicd (sabatul ziua sdrb&torii evreiegti). $i denumirea lunilor d i n a n : ian m r i e (Janus Zeul agriculturii) ; februarie (Faur - Zeul metalurgiei) ; martie (Mars - Zeul rdzboiului) ; aprilie (tnchinat florilor) ; iunie (Junona Zeita cdsniciei) : iulie (inchinat lui Jlius Cezar) ; august (Enchinut impdratubi August) iar urmdtoarele sint o numerotare : septem 7 ; octo 8 ; novem m u d $i

decem. 10. Initial romanfi azreau anul difl 10 luni. 0. data cu r e f o r m calenddtului efectuatd sub Julius Cezar s-au mai fntrodus 2 hluni - iulie (dupd lurlius Cezar) $i Augustus - iar numdrdiioarea a rdmas neschimbatd. A v e m o serie de sdrbdtori care s-au transmis de l a romani la mi firepte pe aceeagi filierd dar care au fost intre t i m p cregtinate precum : floriiEe sdrbdtoarea florilur dar i n tradi#ia cregtind semnifica intrarea lui Zsus in Ierusalim ; rusaliile de sdrbdtoarea trandafirilor. la Rozalia Greqit o leagd 'unii de zeitele pdgtnismului slav Rusalca. Crdciunul-Calationem sdrbdtoarea cdrnii. Termenii de bazd ai cre$tinismului : cregtin, bisericd, botez stnt latini. Numerogii termeni slavi se explicd prin ceea ce a m denumit deja limbile liturgice. 0 datd cu aparitia primelor documente scrise p r o b l e m continuitdtii poporului rom i n ar f i trebuit sd n u se mai pun6 dar din pdcate ea se pune $i azi cu negarea total6 chiar a unor documente provenind d i n surse ce neaegd continuitatea poporului tomtin. Citdm ,,Gesta Hungarorulum" (operd a secretarului anonim a1 regelui Bela a1 111-lea a1 Ungariet unde se pomenesc voievozii Gelu, Menumorut g i Glad gi celatea Biharea care a fost $i descope~itd arheologic (Engd Dej). Cronicon Pictae Vindobonense ,,Cronim.r pictatd de la Vienuu care vorbegts despre biitdlia de la Pesada g i tnfringetea lui Carol Robert de Anjou (1330). V i t a S a w t i Gerhardi - vinta sfintului Erhard ; cronica falsului Nestor cronicd slavond din care probabil s-a inspirat g i secretarul lui Bela a1 111-lea. 0 datd cu infiinfurea celor doud voievodate dundrene (sec. XIV) Moldova g i Valahia - g i o datd cu cucerirea Transilvaniei de cdtre unguri (sec.' XI) problema valahilor n u se mai pune iar unitatea de limb6 rdmine totugi a w cum spunea istorkul George Brdtianu ,,un secret a1 istoriei". Unele traditii apicole E n Transilvania - in afar6 de ,,b2rcuit6' sfnt legate gi de nigte toponimice de ordin apicol (Mehadia nu trebuie dedusd de la ungurescul mkh= albinii ci d e la Mediam veche localitate dacicd) dar Honig berg = Dealul Mierea U Hdrmanul de ling& Sibiu (a$ compara c Snekkenberg = Dealul Melcilor de lfngd SighiSoara). La fel Mehedinti care are originea O n mbh = albinii (in maghiur&) care nu inseamnd cd ungurli au adus apicultura pe aceste meleaguri cl este traducerea in limba maghiard din vremurile d e d m i n a r e a banatului de Severin $i a cavalerilor ioaniti deci a unei denumiri locale precum Lupu a f a t tradus de unguri tn Farkat (unul din conducdtorit politid

pomeniti 4 n . D i p h a loandtilor, 1247) care a devenit volc (tot lup) in limba slavilor care au stdruit o vreme pe aceste meleagurt gi au preluat terrnenul local traducindu-1 in limba lor ,a$a c u m au fiicut cu atitea toponimice legate de lcm~rf g i de sate g i a ~ e z d r iale localnicilm retragt pe vdile apelor g i in Dntunericul pddurilor, precum topli (cald), bCstro = repede $t ttrn = mcirdcine $I denumirt de pdsdri : soroca = cofofand ;worona .= doar6 sau de relief :

do1 (dolind) = v d e ; gore * n u n t e (Gorj, DoZj). Despre stdruinfa noastrdi pe piimtntul pe care ne-am ndscut vorbegte deci $i apicultura pe lingd alte numeroase documente de arheologie g i literare. A m fost cregtin1 - pentru cd printre coloni~tiiromant ventti i n Dacia erau gt foarte mulfi adepfi ai Mintuitorulut care fugeau de persecut i f - dar care erau mari consumatori de ceard pentru lumindrile slujbelor de noapte.

OPINII

Mihal BE$LIU Director in Ministern1 Agriculturii gi Alimentatiei dln Republlca Moldova

Reforma care trebuie infdptuitd in agriculturd afecteazd g i interesele apiculturii. AT f i de dorit ca aceastd reformd sd n u pricinuiascd pagube $i distrugeri in ramura la care n e referim. Lcr acest aspect se gindesc toti apicultorii c o n ~ t i e n f ide necesitatea unor schimbdri. fnsd de pe acum se resimt unele efecte negative ale restructuritrii gi i n apiculturd. f n urma cregterii haotice a preturilor la inventarul apicol s-a ajuns la blocarea pietit, la oprirea aclivitdtii de cregtere gi vinzare a mdtcilor intre jostele republici ale fostei U.R.S.S. Tot astfel n u se m i produc $i n u se vind roiuri, jamilii de albine sau alte produse ale stupului. Toate acestea au adus gospoddriile apicole la o stare econmicd $i financiard foarte grea. Cine gindegte cii o datii cu inf6ptuirc.improprietdririi problemele se vor rezolva de la sine i n mod sigur gregegte. Sd dea Domntrl ca intreprinderile de stat sd se priva?.izcze, dar trebuie avut grijd ca ele sci fiu ajungd i n miinile afaceri$tilor-mafioti care sint fourte departe de interesele apiculturii. Intrind in posesia stupinelor noii stdpini ntiine-poimiine pot sd-gi schimbe profilul de activitate gi cu apicultura sd n u se ocupe deloc, lds<nd albinele de Izbeli~te. Aceasta ar insemna pierderea fo?rdului genetic cu urmdri imediate dintre cele nzai grave, catastrofale prin perpetuarea E n timp. Apicultura basarabeand a cunoscut asemenea sltuafii cu vreo 30 de an1 i n urmd cind funcfiile de aprovfzionare le Indeplinen cooperafia de consum. Pe atunci erau mnri probleme ca sci-fi procuri u n fumar, o daltii, o muscd, u n stup, fagurt $1 altele. 111 ultimul t i m p oflciila ~t spectaligt!i i n apiculturd au fdcut destule pentru d e t -

aoltarea ramurif mai ales tn domeniul combaterii varroozei, folosirea pe scar6 largd a albinelor la polenizarea livezilor cit $i a culturilor de seminceri hibrizi ai florii-soarelui. A fost inlocuitii cu succes rasa caucaziand cu rasa carpaticd prin cregterea masivd $I ~ d s p h d i r e a In teritoriu a mdtcilor selectionate dupd ceie mai rlguroase metode. Sistema de deservire a aptculturli care fiinfeazii i n prezent este utild gi funcfionald chiar dacd n u e Zdeald. Care sint totuyi cdile de perfectionare a apiculturii ? nlai intii de toate apicultura concentrat5 i n sectorul de stat poate sd se transforme i n asociatii, intreprinderi mici, poate chiar sd se uneascd cu societatea sau obgtea apicultorilor particulari. Desigur pot fi gdsite $i alte forme de privatizare. Orice s-as intimpla transformarea trebuie astfel ginditd, conceputd gi infdptuitd incit s& se tinii cont de pcistrarea funcfionalitdtii shtemului care garanteazd apiirarea intereselor apicultorilor gi deci asigurd dezvoltarea pe mni departe a ramurit. Cu piirere de rdu constht 4n ultimz vrem e cd specialigtii $I apicultorii profesioni$ti sint ccncuroti $i stinjeniti de diletantii egoisti care au grijd numat de buzunarul lor pe care vor s& gi-I umple practictrxl u n cornerr indoielnic. $i i n trecut $1 t n prezent apicultura a fiintat gi s-a dezvoltat numai pe baza profesionalis;7tului de fnalt nivel, fiind o ramurii find care cere studit serioase E n multe domenif ale ftiintei, dragoste de albine $i o practicii indeiungatd. In momentul de fat6 prtncipalul este de a pdstra speciali$tii fondul de aur a1 apiculturii o.picultori de toate nivelurile tin3nd cont pi de istorla mflenard a apiculturit romdnegti.

EXPLICA'J'IE LA COPERTA I

APILARNlL LIOFlLlZAT

Nicolae V. ILIEgIU O O ~ = I ~ O ~nnnnn care a obligat In conidijiile cu totul specifice a 1 vietii tulnultoase ca omul conimporan ss se svpunl ritmului tehnicitltii $1 trlirii accelemte, agitate $i adeseori neprevgzute se impune adoptarea de mlisuri de avertizare $i prudent5 luate in stadiul cinui organismul ulman este inch sfinHtoa. Aceste m&un au un caracter preventiv. l trMrii Modul de vlaj5 actual, sub imp&ul ,,neudrut", dar ,,aimfit' a intense, CIJ solicit5ri psihornatice crescute, ca gi consecinjele ce deeurg din modifiearea mediului natural ea efect a1 convlijiilor de urbanizare, de poluare chimicg $i fonica, de via@ sedentar5, d e praehcarea unui regim alimenhr defieltar - far& respectarea n o m e i fiziologice - obligH gi mai mult ca omul r5n8tos sg folaseasc5 din vreme, pe ling& alte mijloace de adaptace, o serie de produse naturale bogate I n substante specifice vitalizante $i enexlgizante, a- cum d n t in general produsde apicole. Printre aceste produse apirole, a15turj de princlpalul produs mierea, polenul, IHpti$orul de matc5, apilarnilul aduce omului sSnEitos doza d e substante biolog$ active, tonitiente care-i asigurg un bun randamant fizic $1 intelectual, 0 rez~stenjaspotit6 h obosea1,a detenminat5 de ulnele acrtivitgti a r e solicit5 eforturi intense, i n specid in domeniul intelectual. ca $i in cazul cind organimul trebuie s5 depung eforturi suplimenbare cerute de aoti'vi'tElfi sporite, eforturi psihice Cambinatul apical ~i Institutu1 de cercetare $i prodzlctie p e n t u apicuhurfi din cadrul Asaciajiei Cresciltoridor de Ahbine din Romgnia, in ultimii ani, in urma unor lucrari experimentele de laborator $i a rezuiltatelor clinice objinute, au realizat $i valofiticat spre folosul consumatorilor un nou preparat : apilarnilul (TI nmesfee cu miere. Praportia u z i t l l i a t e de 5-8 g apllarnil liofilizat la un kg miere poliflor5 sau monoflorti, utillz~indu-se ca arnbalaj 'borcane de SticlH. Doza medie anualg de intretinare este de 50-80 g apilarnil liofilira~t, ca produs alirnentar biostilmulent luat ;n amestec cu miere in proportia sus menponatg. Din aeest amwtee se consum5 zilnie dinn.ineata cirea 30 g (0 lingurit5). Tinind seama de densitatea mHrit5 a mierii fat5 de aceea a apilarnli~lului liofilizat (pulvis) se recornand5 tca inaivlte d e prelevarea din borean sH se m o g e n i zeze prin amestecare. Pentru s p r t i v i In perioadele de antrenament sau in preajma activitHtilor competitionale, d o n zilnic5 se dulbleazfi sau tripleaz5, recomamlindu-se consumul amestecului d e miere cu a~i~larni'l ca ratie obligatorie in regimd dimentar obi$-

IN MIERE
-

[I

1 1
I]
I] [

[ [ *. [ [ [ [ [

I
I

I]

Preparstul ,.apilsrnil in miere'' recmandli ri in eforturiie intaleetuale, 1nuit' d e excmplu in perioada examenelor (rfonturi psihice), ca $i in regimurile alimen- I tare post ope~ato15.iin vederea refmerii stHrii d e shingtate.
se

C l ~ ~ E r t lInstttutu1ui e d e C e r c ~ t n r e $i Productic pentru Apiculturd a1 Asoctatiei Crescdlorllor d o Albfne. 8 variant6 d~ protectnre n cl6dirilor. Desenul aporftne arhltectulut
BLGKIlV S T E F U H E A C , .

23

SULFINA
I n g . Trsian VOLCINSCHI
Plantii erbacee an.ualh sau bienalg din genul Melilotw, familia leguminoaselor, sulfina are lhtani h a l t i de pin5 la 2,5 m, frunze trifoliate (foliola din mijloc cu petiol mai lung) $i flori albe (Melilotus albus) sau galbene (Melilotus officinalis). C r g t e sub formil de tufa, foliolele fiind zimtate pe toath marginea. Rbpindita in zona d e step5 $i silvostep5, este foarte rezistenta la seceth $,i inghet. Contine alcalddul curnarin5, cu mirw de fin proaspat, care se foloseqte la aromatizarea tutunurilor $i producerea unor a t e $i parfumuri. Sulfina este b o ~ a t i i in moteine si se recomandg a se administra-in hrana' animalelor in stare insilozat5. impreuna cu porurnbul de siloz $i alte furaje, sporind astfel valoarea proteicii a nutretului realizat. In stare proaspiit5 nu este consumat5 ou pl5cex-e de anirnale, datorit5 gustului amar dat de curnarins. Sulfina alb& este o valoroasii plant5 melifer6 $i furajcri, cu iniilorescen@ sub forma unui racem alungit, cu flori albe, rnici, avind miros pl&cut. Este putin pretentioasg fat& d e climg gi sol, rezistenth la secetH $i inghet, valorificind bine terenurile mai saace, uscate, spalate sau s5r5burate. Nu se recomandh cultivarea ei pe solturile grele, reci $i c u umiditate stagnant& Are shminta sub form& de psstaie, cu striatiuni in forms de fagure. S e e n a t u l s e face prim5vara timpuriu, folosindu-se 20 kg shminta decorticat5 la ha, ingropat5 uniform la 1-2 cm adincime $i distanta de 12,5 cm intre rinduri. Pentru loturile semincae distanta intre ~ i n d u r i poate fi d r i t a l a 30-50 cm, pentru a u$ura lucrkile de intretinere $i a asigura o mai bung rmificare $i inflorire a plantelor. Recoltarea semintelor se face cind 314 din p5stiii sint d e euloare brunh, productia ce se poate realiza ftind de 600-1200 kg/ ha. Planple intloresc in iunie-iulie, durata zile, iar nectarul unei fiori fiind de 7-9 este uqor accesibil datorith calicivlui scurt. Productia de nectar a unei flori variazs intre 0,03-0,07 mg, iar concentratia in zahhr a nectarului intre 35-45/0. Productia de miere este waluata la 200-500 kg/ ha, in functie de conditiile pedoclimatice.

Eg. 1 - Wfina : a - planti ; b seqiune prin p&Me ; c $i e seminw ; d - pkt&e

(continuare f n pa& 28)

APICULTURA

- LITERATURA

Recurs ... pentru o noug


Prof. Emills $1 Marin POPESCU-DICULE3CU ,,Mdnocasa noastrd tarin&, udatd de atttea rturi g i plraie, smdltatd de corolile atitor milioane de flmi, cu dealurile acoperite de pdduri bogate i n nectar, cu gesurile gt finetele pline de ierburi $2 buruieni mirosttoare, care-gi scald6 in soare nesfirgit de variatele lor culori g i parfumuri, au fdcut s6 se spun6 cu drept cuvtnt cd aici e tara blagoslovitd de Domnul, a laptelut $l a mierii. De mi, de b noi, plecau cordbit btrddnoase, pline cu ceara $ mierea i pesurilor $i muntilor nogtri, g i cu ele se pldteau peschegele gl birurile sultanilor, care-gi endulceau mesele $t t$i luminau seraiurile acelei vieti laroi si boaate de altddatd. Pe atund n u era sdtean care sd nu aibd o m k d prisacd pe llngd casd w t livadd g i chiar piiduri, f n mijlocul poienilor cu floare la tot pasul, stdteau stupii ascun$i i n 6 r b d pin& l a b d u , strdjuiti de vreun bdtrtn sfdtos cu barba albd colilie, care de dzmineatd pind-n noapte, i g i gdsea de treabd cu tovariigele sale dragi, albinele. Bdtrinul adurn de pe crengile copadlor sburdalnicii roi, ti descinta cu v w b e de vrajd stropindu-i cu apa inmiresmut6 a busuiocului, gt potpul acela de aripi biztitoare veneau sd se ageze sfios ori pe buduroiul gata pregdtit, ori pe crengile alunului din prisacd. Se t d mdrea numdrul stuptlor pln& toamna, ctnd venea bdtutul roil o r . . . , 2t tntmceau cu guru Qn sus g i scoteau toti fagurii a ~ e t a albi pi frunzogi, plini de mierea parfumatd a florilor din ffnete. Drumul plin de praf al Galatilor era neobosit de girul cdrutelor, care duceau o r cu mierea produsele ~ s ~ i l romhnegti, limpede g i plin6 de parfumul dmpiilor noastre, ori de sloiurile de ceard galbene c a gofranul. $i se intorceau sdtenii nogtrt cu chimiturtle ipline de bilnet, atft ctt ar fi luat pe zece cdrute cu piine, p i huzurul pornea In gospoddrie adus pe aripioarele strdvezii, ori i n gugulitele infundate ale acestor mucenice ale muncii, ~ l b i n e l e . ~ Cei- mai A virstd dintre d t i t w i i nogtri $i cei mai tineri impdtimatf ai albidritului, n u se poate sd n u fi recunosczct paternitatea acestora frumoase rtnduri Constantin L. Hristea, Zn a1 sdu studiu monumental ,,Stupdritul tratat complet de apiculturdu, lucrare premiatd de Rcademia Romdnd g i onoratd cu Medalia de aur gt Diplamu de onoare i n Franta. Rare deldcii sufletegti ne-au impinzit sufletele $i sfaturl bdtrinegti g i Dntelepte se i actuald ca aratd i n paglnile cdrtit, m orMnd. Clasicismul matilor nogtrf fnvdtati g i prmticieni prin aceste esenfe Qi mentine perenitatea. Era nevoie g i atunci, ca p i ACUM, de ,,o opera nation&ld de redegteptare a dragoste pentru albine E nevoie g i de educatie si de exemvlul dat .... ca sd mindem pasul 'vremii $ sd i nu n e ' i a altit-tnainte. Mai e mult oare pin6 acolo? St mult $f putinlMult de v o m merge agale cu lenea gi nepdsarea ce ne stdpinegte, putin dacd cu pas vioi ,vi mdsurat, ne urnadrim tinta. ne patriim nddejdea t n fnimd g i dorlnta de a ajunge ma2 cudnd pe cei dinahtea noastrd !" Ca argument a f e c t b C n sptijinul ldeii de s i w o n i z a r e cu apimltura inaint&td a altor tdri ale vremii, autorul pigmenteazd lucrarea ra ar ,,o povestireu : ,,Un cd[ldtw ce bdtea odatd drumul Atenei, a Znt21nlt O n a l e - t u n filozof. C2t ttmp oare h i trebuie pin6 sd ajung E n o r q u l lui Pericle ? Mefgi ! il rZspunse filozoful. Dar bine, nu-mi &t cu aeeasta nici s n rdspuns tntrebdrfi mete z k e strdinul. - Mergi I ti rbpunse din m u bdtrtnul. $i ciildtoml, creztnd cd are a face cu vreun bdtrin ce $f-a pierdut mintea, ridkd din umeri y i glecd m i departe. Dar abia fiicu zece p q i g i filowful din spate it strigd : - V e i ajunge la Atena tn mal putin de patru ceasuri. Cdldtorul, mirat, se opri t n drum g i E l fntrebd din nou : Dar de ce n u mi-at spus-o ctnd te-am Entrebat adineauri ? Cum puteam oare sd[ gtiu aceasta E m inte de a te vedea cft de repede mergi ?

...

'

- rciapunse filozoful".

mtne miere" qi ,,albfnuteIe toresclMiere sd culeagd". Dacd g l not astdzt, in dramautica multilateralitate a epocii de tranzifie ,,vom rd,,Sufletul poporul~ri nostru sd-l ttnem in mine in starea de lincezeald . $ indifereni sdndtate" 9 domnilor senatorl g t parlamnf!", iar organele guvernamentale le v o m ,tari ! ,,La siirbiitorile lumtnii" fzvorite d i n lasa urechile astupate de ceara nepiisdrii ceard sfintd g i iubitd ping g i de zei se gi sufletele g i trupurile anchilozate in anticuvine s6 veniti cu sufletele curate g i c u legi apicole, atunci putem sd spunem cd dragoste, cu dreaptd judecatd gt alese cunici mdcar n u v o m putea avea un muzeu vinte, cu infelegere gi multd, multd grijli apicol de aducere aminte a vremurilor fat6 de destinele apiculturii noastre tn ged u k i trecute i n locul unei minunate tiirineral, cu sprijin moral g i material efecgrcklind, plind de culori g i parfumuri, cu tiv. De-afi proceda in contra intereselor zumzetul odihnitor a1 muncii. Din toate noastre s-ar rdsuci En morminte i l u ~ t r i i pdrfile v o m auzi doar u n cintec trist g i nogtri inainta~i, noi ne-am amdl3 zilele molcom, ale cdrui note muzicale se vor g i ne-am alege cu blestemele celor ce vor ourta v e un recviem a1 albinei. wnni. . - Ne auce gindul la ce-u fost, ne e pasul Sd privim cu oarecare invidie i n fngrijorat gi fdrd sperantd. Vrind-nevdnd ,,curtea" vecinilor d e peste Atlantic, c u ne teleportcim la sfirgit de secol XVIII, r h pufin timp inainte de mareu conflagfafie foind cu nesat paginile Dngdlbenite d e g i sii refinem ce trebuie g i ce e permanent vreme scrise de-un naturalist german cdvalabil. Apeldm din m u la cartea aptcul[&tor prin 3ucovina, Ardeal g i Moldova. torului Constantin L. Hristea pe care o $i ce tar6 bogatd ! E ca o grddind rodideschidem la pagina 11 : ,,Canada, vdzfnd toare $i bine sddltd. Merele d o m n e ~ t... i cit cit e de inapoiatd sub ra@ortul stupdritului u n cap de copil. Numai de la albine, un cheltuie~te, dk zece ani incoace, cite stup roind alte zece, cinsprezece, se fac 27 000 $ pe an, cu publicafiuni gratuite. 72000 de lei pe a n..." Dar Hacquet prepremii, stupi oferifi incepdtorilor, regine vede timpul cind exploatatii lacome v w selectionate trimise cu preturi mid stupadistruge ... prisiicile. $i e pdcat, cdci mierea rilor, asistent6 gratuitb a unui institut d e din sudul Basarabiei, pe care cfndva o cercetiiri apicole etc. De unde cu doud defolosea g i el, e tot a$a d e aleasd ca aceea cenii i n urmd avea 41 000 d e stupi, azi din Franfa de ling6 Narbonne". dupd o nouii statistic&, numdrul lor a cresLa astea dureri u r n singurd nu-gi m i cut pind la 169 000 de stupi, cu o prodware rostul prin stupiditatea p i otrava de fie de trei milioane g i jumdtate kg m i m e care albinele $i albinarii n u gtiu sd se feanual. Dupd ultimele statistici, Canada are reascd - impozitul pe stupi, pe care-l 391 350 de stupi s i s t m t i c i cu o producfie chibztciesc ( a se citi clocesc) cu osirdie Ge 28 miliarde 200 milioane livre miere. demnd de alte fapte mai m r i i actuali Ce bogdtie imensd pe aceask3 tard ! C u badiriguitori. nu1 cheltuit c u rost, la t i m p g i cinstit, s-a Argumentele noastre sint de bun simt gi infdptuit, intr-un t i m p atit de scurt, o de suflet, dulci ca mierea $1 balsam ca operd a$a de mdreatd ! principiile ei divine, sdniitoase ca insdgi $i la noi, cfte n u s-ar putea face ,,Bumenirea ei de elixir de viafd lungd, adendvoinfa, stdruinfa, b u m chibzuQ1li g i mai menitoare ca striilucirea aurului. ,,Sperancu seamZ indemnul gi ajutorul, de vor v e n f $a mea st6 $n faguri g i en r d u l de albine la timp g i se VOT folosi bine" igi vor ard$i i n copiii ' m e i . Cit t i m p pe acest piita g i la noi curind roadele. mint vor exista faguri gi albine $i copii, De n-am avea bdtrini g i tntelepti ar trecredinb mea nu va m u r i ; chiar de eu nu bui sd-i cumpdrdm; mi ii avem, fie g i Voi mai fi, v m fi alfii care vor crede ca numai i n amintire pi de cuvintul lor sd gi mine. $tiind aceste lucruri eu sint mulascultdm, sau sd-1 citim m-n cazul celui g m i t , piiminlul acestor locuri nu m i se ce-a fost $i a rdmas u n n u m e pe o carte. va pcirea greu pe pieptul m a gi, d e acolo Constantin L. Hristea apicu~tor": ,,h dz unde voi fi, ii v o m binecuvfnta pe ele ?mi gdsesc, privinrEu-le, un isvor necei ce iubesc albinele gi copiii..." secat de na'dejdi, de indemnuri de bine, A l b i d r i t u l e o terapie sufleteascd. ,,Tede muncii, de curaj g i voie bun&, $i nici zaurul de nectar g i de candoareU4 ne-a o clipd din viafa mea n - a m incercat, in inundat inimile, ,,sufletul rom&nesc a intovdrii~ialor, vreo deceptie ori necaz".' dulcit mierea noastrd, ne-a l u m i m t cerul, In timputile vecht, unit dintre domnii ne-a fntdrit glasul, ne-a fdcut frumoase no$tri o b i ~ n u i u usd ia zecfutala din t e miri fefele noastre, ne-a rotunjit rumen obrazul ce sau sd arondeze sate g i prisdci pe lincopiilor n o $ t ~ i " ,,Albinele .~ gi viata lor s-a amestecat tndatii cu noi g i via@ n o a s t ~ c i " . ~ lid mdndstiri pentm slujbele de pomenire a celor ce-au cdzut la datorie cu spada in ,,Truda sfintd" a lor $i a noastrd meritd mind. Era o datorie poruncitd de datini $5 sd fie sprijinitd, n u numai apreciatd gi impiedicatd. N u m i aga ,,ce-am visat, rtireguli bisericegti pentru totl romdnif intru

!'

cinstirea celor dugt dintre et $t pentru ferirea de cele nedrepte. Se cunosc destule cazuri in istoria noastrd, dar unele au rdmas ca u n blestem pe sufletul $6 numele celor ,ce le-au impus. Aveau d e invdtat de i la tiranii din cele patru vinturL Cel m puternic stdpin a1 Europei, principele francez Carol I de Anjou, dupd ce ocupase Sicilia $i fllsese investit de pap6 ca rege, impllsese la 28 iunie 1262 o guvernare severii, silindu-i pe sicilieni sd pliiteascd pentru orice $2 ,,pentru roiul de albine Empr&$tiat de vint ..." lo $i la noi, in vremuri medievale, s-a fost ridicat asupra tdtii Moldovei, ca Antihrist, Duca-Vodd. AvEnd neistovitd poftd de argint g i aur a p i n s a arunca birurt asupra norodului... Umblau slufitorii cdldri cu suliti g i cu fdclii. Luau vita, luau ytiubet, luau 101, luau bani. Cui se puneau impotrivii, 2 i luau $d viatd". Or?siti peste mdsurd, oamenii mai puteau zngina printre lacrimi $i euspine : ,,n-avem, cd ni le-a mincat Duca-Vodd, minca-I-ar t e m n i m pdmintului g i viermii iadulut cei neadormiti. 11 Vorbele le-a auzit chiar Duca-Vodd cind a cerzLt lapte, miere $i alte minciiruri alese de la un supus, dupd mazilirea i n timpul fugif sale in lume. ,,De$i intru acest p m n t curge m i m e g i l a p k " , Vasile Lupu @-a umplut sufletul de pdcate g i chimirul doldora d e galbenii moldauenilor, luind ,,plat& cu dobindd g i ingre@gindu-se de bumltdflle" i2 albinarilor. De beard in veci a rdmus $i ,,domnia a doua a lui Mihai-vodd, la velet 7215" (1707) : ,,Intr-aceia vreme ardtatu-s-au tn turd g i liicuste... $1 ptinea se m i sui cu pretul, stupii se flicurd rdi... Boierii orinduiti umblau prin sate ,,sd-gi ia desetind g i gogtindu din toate, dar m i ales din stupi y i oi". 1" ,,Uleiele chiaburemi4 eu fost ,,pofta ce-am poftit" a multor domni nechibzuitt penttu turd, dar foarte grijulii cu buzunarele lor. E adevdrat cd pind la urmd unii dintre ei au intrat in miere ca lingura de lemn, dar n u i-au simtit gustul, acceptind veninul cucutei a cdrei sdmintii au aruncat-o i n ogorul fertil a1 tdrii. Noi, aloinarii, a m dori ca a ,,trudei miere" sd fie apanajul n u numai a1 celor putini $i imbuibati, ca odinioard i n Olimpul zeilor ,,turnat i m cupe d i n bel$ug de Hebe, driTgdlaga paharnicdUi5, din ea sd se indestukze cei multi @ goi, cet truditi gi

U n contraargument loviturii de m a r te, a m putea z k e dat albindritwlui nu poate veni decit din partea unur stafii insetate de bduturd s d r m v d g i de betegug a cramelor mizere sau luxoase. Se zice cd Pdstorel - vredinc urmag a1 lui Bachus - ar fi 7 6 ~ t i tatunci cu patimd : ,,Nu pretuiesc prisdcile cu stupii,lNici toate grinele moldovene$tilCit rubiniul de pe ,,Coasts Lupii"lBlagoslovitUl dimb de Nicore$ti".lG Dar sd n u uitcim de ,,iubirea - fiird de care n u h f l o r e s c nici prunii" fl, roiul cel capabtl de-a face fructul m i mare $2 mai frumos de-o sd-1 prindd in minutele lor scumpe cei din scutece gi-o sii-1 mdnince d i n ochi, intr-o clip& cind pe deasupra casei trece Maica Domnului cu daruri pentru el yi pentru noi, dupd c u m se spune intr-o credintd localti. E vorba, desigur, de polenizare. Deci, foloasele n u sint numai ale albinarubi, ci alte tuturor. Nu vd mdrginiti, iubiti domni a gindi ,,numai la d$tigul propriu-zis ce-1 putem avea prin produsele unei pristici, ci $i prin ajutorul indirect pe care albinele il aduc i n cimpul pluga~ului".I I n America, de pilcld - ca de altfel $i pe la noi pe hfrtie, dnr nici o datd i n practicd - ,,mar% cultivatori de portocali pldtesc stuparilor destul de gras s6 vind cu stupii lor in nesfirgitele lor plantat%, pentru a asigura florilor o fecundare si rodnicie dt mui mure". 1 Sd n u m i vorbim, la noi, de tntinsele suprafete de flocurea-soarelui, trifoi, sparcetd, pomi fructiferi g i cite altele. I n fermecdtoarea sa carte, Constantin L. Hristea insereazit un episod romunfat cu o livadd de 8 ha care dddea 254 de hectolitri, cu ani i m i n t e situindu-se la 580 de hcctolitri. S-au adus ni$te stupi i n anul ce-a venit g i duptt 11 zile de gedere in livadd, d r e ~ u lacoperit cu o tesiiturd turd a dat 2 kg de ciregte, 2ar ceilalti pe care albinele i-au cercetat i n v d e 22 de kg. i optimiste agtepA u fost intrecute cele m tiiri ale fermei. Cazwl perilor pe care europenii i-au s u i t i n Australia e grditor. Pomii n-au rodit deloc, degi ,,se rupeau" de flori. S-a simtit nevoia sii se aducii $i stupii : recoltele au stfrnit invidia. Se cramponeazd unii de munca apicdtorilor gi de foloasele ce le-ar putea avea, care, i n cele mai multe cazuri n u imeamml nici din ajutorul dat intrepii t d ~ prin i

--

prodwele ce Ie oferd albinele indirect. Nu credetf, domnilor, cd ati dephit unele legi ale fir15 $i naturii, fie $i numai gindtndu-vd la Oncd o cdtugd pllsd iubirii ? I De va f i ce se aude pe la u&le cele fnalte putem gindi ca-n ,,dram pastoralii* a lut Timotet Ctpariu : ,,Vita de boald piere, de gdlbeazd/Turaele, stupii, tot se-mputineazd./Astea-s certare pentru noi trirneas&,lPentru pdcate Dumnezeu le k i d " j8. In lipsd de alte preocupdri, E n caz cd legea ne va pune la zid, le sugerdm celor ce-au fdcut-o $i-au votat-o a - n regimul trecut care, de$i odws, prin ridicare de miini pentmi apiczcltori a fost favorabil ! - sd binevoiuscd a citi volumul ,,Cei trei ndzdrdvani", de Gheorghe Nica, dar m i cu seamd povestea ,,L-am b&at pe Nddragel in sac", din care reddm un scurt fragment, ca mostzd a logidt urmate de dumnealor : ,,-Ai un sac mare acasd 7 Am ... - Adu-1 repede ! Ce vrei sd faci cu el ? Nu md tntreba. Adu sacul ! LilQor mi-a adus sacul. N&drdgeI ii d6dea zm cu ce-i frecea prin cap. A bdwt ciorile tn stup sd facd mime. Pe albine le-a Mmki sa pdndii eretele care mdntncd pui. Uite ce-au f k t dupercile lui Nddrdgel !

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
tPatat COmplet d e apiculturdU editia a 11-a, Editura Canea Romdneascd, Bucuregti, p. 9-10 ; 11 ; 13 ; 14 ; 179 ; 2 . Nicolae IOTga, .,Istoria romdnUor prin cdldtotf. Editura Eminescu, p. 433 ; s. Oana Cdtina. ,,Chesarinau. Editura Ion Creangd. Bucuregti, 1984. p. 3-25 ;4. George Demetru Pan. ,,lubirea iubiriloru. Editura Tineretului, p. 131 ; 6 . Emil 'Isac, ,.Ardealul", tn vol. .,Carma Saeculare Valachiumu, 1976, p. 392 ; 6. Mlhall Sadoveanu, Opere, vol. 0 , p. 555 : Ion Haddrcd, ,,Poetul $t graiula f n volumul antologic .,Constelatfa Hrei", Editura Cartea Romdneascd, Bucute$ti, p. 180 ; 7 . George Mentuc, ,,Mftne albineleu, acelagi v o l u m antologic, p. P5O ; 8. Alexanfn .,Mlddite dra Lorina Gtdlutd, ,,Primdvara', ltterare", vol. IV, Bucuregti, 1987. p. 177 ; 0 . Dumitru Radu Popescu, ,,Muntelee, actul 11. p. 214 ; 10. Doina Motag, aHi~01ul ,,Richard 111 si Bobby Kennedy", In ,,Maga%in istoricu, nr. 9 . septembrie, 1072, p. 40 ; 11. Mihatl Sadoveanu, Bucuregti, ,,Hanu-Ancutein, Editura Minerva, 1973, p. 124-125 ; 12. Mihail Sadoveanu. ,,Nunla Domnitei Ruranda", Editura Cartea Romdneascd, 1980, p. 74 ; 13. Ion Neculce, ,,Letoptsetul T d r f i Moldoveiu, Editura Minema. Bucurevti, 1988, p. 89 ; 221 ; 14. VasUe Voiculescu, .,Gfnduri albeu, Edltura Cartea Romdneascd, 1088, p. 181-988 ; 15. Anca Balaci, ,.Urechile Zui Midas*, Editura Ion Creangd, Bucuregti, 1070, p. 100 ; 18. Octavian S t o k a , ,,De-ale gurii d i n bdtrlnia. Editura Sport-Tutism, Bucuregti, 1978, p. 74 ; 17. Ion Hotea, ,,Eram legati', L n ,,Almanahul literar", IQJO, p. 28 ; 18. Timotet Cipariu, ,,Poeziia, Edltura Dacia, CZuj-Napoca, 1976, p. 48 ; 19. Gheorghe Nfca, ,,Cef trei ndzdrdvani*, Editura Ion Creangd, Bucuregti, 1984, p. 5 .
1. Constantln L. Hrfstea, .,Stupdritul

"

SULFINA
(continuare d i n pug. 24)

Mlerea de sulfinii este de culoare galben deschis, aproape incolor&, de cea mai bun3 calitate, cu aroma a n 3 $i gust pJ5cut. Planta asigurii $i un cules bogat de polen de culoare galben5.
Sulfina galbed se cultiva pe suprafete mici. Este o plant5 bienal5, cu influorescenfa in racem alungit, cu flori galbene gmpate cite 30-70. Florile sint intens vizitate de albine in tot cursul zilei. SBminta are f o d de pastaie cu striatiuni apropiate, paralele. In primul an sulfina galbenil se valorificil ca furaj verde, la inceputul infloritului. In a1 doilea an, dac5 se las5 cultura pen-tru siimint8, familiile de albine beneficiaz5 de culesuri insemnate, durata de inflorire fiind de peste 30 de zile. Pro-

d u a i a de miere, de calitate excelentg, este evaluata la 130-300 kg/ha. Sulfina se preteaz5 $i la insiznintWe in miriqte sau fn amestecud furajero-melifere, d m 5 plantele care eliberead devreme terenul. Parumbul pentru boabe, cu sulfin5 albg (4--5 kg s5rninti la ha semiinati5 cu ocazia ultimei p r a ~ i l ea porumbului) asigur5 un cules tiniu de toamnii de lung5 durat5. Totodat5 sulfina este un valoros tngra$&mint verde, contribuind la imbuniiatirea solului ; se recornand5 a se cultiva $i I n livezi, printre rfndurile de pomi, intorchdu-se apoi sub brazdii. Sulfina se cultivii, dar existi4 $i varietBti spontane, cu flori albe, galbene sau albastre azurii, care cresc prin paji$ti, livezi, mirigti $i semZn5turl, pe marginea dmmurilor, a ciiilor ferate, r5zoarelor, inflorind $i asigurind un cules de intretinere din luna iunie ping la c5derea brumei.

PROGNOZA METE0

PRIMAVAR A

1993, VREMEA $I APICULTURA


Cornellu POP

Perspectiva vremii din acest an indica in ansamblu un anotimp ceva mai cald $i rnai secetos decit in m o d obimuit. Aceast5 evaluare medie nu spune fnsh mare lucru despre evolutia vremii z i de zi a$a cum a r dori s& o afle apicultorii ce-$i pun o data cu venirea primhverii speranfe in fortificarea familiilor de albine gi in r d z m e a d e ~lecoMede la p i m d e culsuri. In martie numSr-1 zilelor frumoase $i calde va fi mare dar se contureazti perspectiva unei reveniri de scurt5 duratg a unui aspect de vreme caracteristicii iernii, in sud-estd tSrii fiind posibile ninsori viscolite. N u d r u l zilelor cu precipitatii rnai reduse fat5 de abbnuit se va situa intre 6 $i 11. CantiMtiv se a$taaptg un deficit pluviometric in nordul ttiril unde S n general se vor acumula pin5 la 25 limp de ap5. Cele rnai coborite temperaturi ale lunii vor putea s&dea sub' -10T in nordul Moldovei $i in depresiunile din e s t d Transilvaniei. In zilele insorite cele rnai ridicate temperaturi vor dep&$i20C in cea rnai mare parte a thrii. Luna aprilie destul de capricioasg printr-o alternantti de zile cu vreme inchis& 6 1 perioade vintoase se va of* cadml optim bine. Se a$&pt& Entre 9 zile cu pr-itavi in nord-vest. ~ t i t a t m nlu~uarh a apei c m u l a t & din ploaie se va &ua in general intre 30 gi 60 l f ~Temgemturi . negative se var m i senmala h nordul Mnii ulade se vor produce brume Qrzii. W e m i ridicate tampemtunl d e lunii vor depei ~ l r p m p e i n toat& Mra limilta a 25% prin care se definesc zilde de var3. Luna mai, l u lui ~ florar, promite mult rnai mult. NumArul zilelor insorite, cu temperaturi intre 25 gi 30C, optime pentru valoarea zborurilor de imperechere a d t c i l o r va f i mare. Se qteapt.5 daar 8 pinil la 15 Ale cu ploaie, cele mai putine In sud-est, cele mai nmeroase in zonele deluroase din nord-est. Cantiatile de precipitatfi ugor deficitare vor P1 cuprinse in general fntre 35 qi 65 Vremea, P n pesspxtiva prezentatti, va determina un avans a fenofazelor de hflorire a plantelor, anomalii suplimentare vor fi determinate i n regiunile din swdul t&rii de drastica lipsti de rezerve de ap5 din sol.

Mica publicitate

VEnd pevillon f&r&albine. Capwitate : 40 familu $1 cabin& pentru locuit. Gal Andrei, cart. $oimul, bloc D 1, ap. 25, Alqd, fud. Bihor, Teleion : 99/340292 (4)

DOCUMENTAR APICOL

APICULTURA
Consider c5 termenul ,,pivnitAU folosit pentru locurile in care sint mentinuti stupii in timpul iernii nu este cel rnai potrivit. Poate acum o sut5 d e ani citiva oameni a u incercat s5 ierneie stupii in pivnite acoperite, dar astgzi in acest scop folosim constructii speciale deasupra solului. Aceste constructii sint izolate $i echipate cu sisteme de ventilare pentru evacuare $i pentru circulatia aerului $i sisteme de Inc5lzire conectate la termostate. Excesvl de c5ldu'rk elkberat5 de albine impreun5 cu vaporii de apri $i bioxidul de carbon sint evacuate. Numai in perioladele de vreme rece (-40C) inc5lzitox-d le ajut5 pe albine s5 mentin5 in 6OC. interior o tmperatur5 de la 4-4 la Unii apicultori, care detin 1000 sau mai multi stupi in constructii izolate, pot chiar s5 nu aib5 deloc 0 instalatie d e incglzire. Revenind la alt subiect, cred c A sinteti interesati $i in alte practici utilizate. 1 . Prim5vara devreme - aproxiimativ sfirgitul lui martie - inceputul lunii aprilie - e n d vremea s e Snc5lze$te dar n u exist5 flori, eu hr5nesc c'u fain5 d e soia ca substituent d e polen. De obicei intrcduc in incapere un recipient din otel de 45 gal. cu cap5tul superior deschis, sau o cutie mare din carton, orientate spre sud, $i care contin 3 sau 4 kg de f5'io5. ALbinele le depisteazg i,mediat $i revin la stupLi lor apoi. Cind apare polenul natural ele abandoneaz5 f5ina de soia. f n general, albinele care au iernat In interior nu incep s5 creasc5 puiet ping ce nu ies afar5 in a'prilie, inceperes cre$tefii puietului este masiv5, ca $i imenS3 necesitate de golen. 2. Controlul locii - Loca american5 este mai mult sau mai putin endemic& Cel puti'n in a c e a t 5 pante a C m e i . Toate coloniile primesc o do25 de antibiotic - oxiitetrac~irlin5 ( T e r d c i n l i ) & putin de trei ori In tmpul prim.5verii ca tratament preventiv. U l t i m aplicare este fgcutli mult inaihtea culesului, pentru ca antibioticul s5 nu se reg5seascZi in 3miere, $i mostre de miere se i,au la intimplare de catre Ministerul Agriculturii pentru analize. Oxitetraciclina are viat5 foarte scurt5 cind este in contact cu orice form5 de umezeal5. Apicultori,i care uitA s5-$i trateze coloniile intilnesc de obicei simptome de loc5 $i tratamentul in aceste conditii este simplu, se distrug toti fagurii cu semne vizibile de rjspindire $i se administreaz5 mult . antibiotic. Acestn actioneazg.

IN CANADA
3. Colonii slabe. Primavara, dup3 o iarn5 lung& avem adesea colonii foarte slabe, care din anurnite motive chiar se reduc ca dimensiune $i mor : par lipsite de vitalitate pentru a se putea dezvolta. AdZiugarea de f a w i cu albine $i puiet de la colonii puternice (egalizarea) este un mod de a le fortifica pe cele slsbe. Totu$i, o metod5 ,,noug6' a fost ,,descoperit&" care functioneaz5 bine. Aceasta necesitii pur $1 simplu Wezarea mei gratii separatoare $i a unei foi de hirtie peste o colonie puternic5 $i suprapunerea ulterioara a COloniei slabe. In ciuda existentei a d m 5 G t c i $i a mirosului a d& colonid, albinele se unesc in lini$te. Lucrrutoarele din colonia puternicg UTCA pentru a ajuta la producerea de puiet sus $i, dup5 3 sau 4 sipGmini, cele dou5 grupuri pot fi separate ca fiind egale. 4. Albine care se deplaseazti. In general, noi I d m stupii $i ii introducem intr-un camion sau container (sau alt mijloc d e transpo~t) $i p l e c h cu ei. U r d i n i ~ deste camplet inchis, f5r5 gtratie separatoare Facem aceash i n amurg $i n u avem prableme in general. Uneori multe albine ies afar5 $i se a$-5 S n fat5 sau pe Wac dar h ziua plan5toa1re singum revin. 5. Recoltarea mierii. S e utilizeazi!i mult o metoda nou5 - se procedeaz5 la fel ca la scoaterea uleiului din s5minta de rapit5. Scoatem pur $i simplu in mijlooul zilei caturile $i le punem in spgtele stupului uneori 2 sau 3 caturi de la un stup. Dup5 3-4 ore, toate albinele au plecat la colonia de baz5, $i caturlle far& albine sint adunate. 6. HrBnirea. Personal nu-mi place aceasti3 operatiune, dar oricum o fac. Unii epicultori ocupati pur $i simplu l a & unul sau douA recipiente d e 45 gal. cu capacul deschis pline cu sirop ling5 stupii lor. Deaswra siropului pluteqte o scindur5 cu orificii de 112 inch $i albinele se descurc5 singure. Imediat ne gindim la difuzarea bolilor, dar este mai u$or astfel decit intr-un loc comun de unde albinele i$i iau apa necesara ? 7. Nucleii. Din cauza clime1 noastre reci, rnai ales in timpul iernii, se obi$nuia distrugerea coloniilor din stupii slabi toamna $i iernau n m a i stupili puternici. A p d primlivara supravietuitorii cei mai putern'ici sint divizati, pentru a obtine dou5 sau mai multe unitati, d u n gindu-se la numgrul dorit de colonii. Alt5 metoda ,,noutitL de constituire a nucleilw a fost ,,pus& la punct" d e cu-

rind. Se alege o colonie puternid cu rnulte albine. La partea superioar5 s e a$eaz& o gratie separatoare $i o cutie plin5. cu puiet. Apoi mergem la alte 3 sau 4 colonii $i lu5m de la fiecare un fagure cu puiet cu ceva rniere $i polen. Se scutur5 toa,te albinele i n colonia proprie. Acegti faguri se introduc apoi in cutia goal8 d e puiet, se aco.per5 $i se lass citeva ore. Albinele de sub gratie migreaz5 fn sus, pentru a acoperi puietul, $i nucleu31 (cutia) poate fi agezat5 in alt lw, la o distant3 de cel putin 2 mile. 0 motc5 nou3 sau o botc5 se introduc dup5 24 de ore. Aceastl metod5 sl5be$te mult unele colonii donatoare dar rezulta o crestere de 25OI0 a n u r n 3 d u i coloniilor. Pentru apicultorii ocupati a c m t 5 metod5 e v i a clutarea unor m5tci. In aceast5 parte a Canadei nucleii $i diviziunile facute chiar t i n i u la sfir~itullunii mai vor da 1 5 0 200 livre miere Intr-un an bun. 8. Iernarea nuclei~or in interior. D ~ p g cum probabil se poate deduce din cele spuse, iernarea, mai ales afar&, poate fi dificilg. Sezonul apicol activ este foarte scur't, dar intern. Noi PnMeauna refacem pierderile din iarna prin divizari sau nuclei, sau importind roiut-i la pachet din Noua Zeeland3 sau Australia. Dar s-a v&Zut c3 pot fi iernate cu succes in interior ~ l o n i imici cum sint nucleii cu 5 fawri, $i S-au dezvoltat metode variate de c5tre apicultori d e producere a nucleilor pentru iernare. Desigur, fiecare nucleu necesia o mat&. Cresterea timpurie de m5tci este dificilg, ea f5cindu-se q o r in iulie sau august. 0 metoda este de a constitui un nucleu in iunie, cu ua faa~e ou puiet $i albine c5ruia s H i se introdud o botc5. Ace$tia pot fi constituiti prin suprapunere $i nu trebuie hrHniti In timpul iernii. Dac5 se folose~teo

cutie cu puiet, divizatg pentru a g5zdui doi nuclei de cite 5 faguri (sau 2 cutii algturate pentru nuclei cu 5 fagusi individuali), cji cele 2 unit5ti trebuie suprapuse, o gratie separatoare $i un cat obi?nuit se aveaz5 deasupra. Albinele din ambele covpuri se amestec5 in cat f&r5 lupt5, dar par s5 se reintoarc5 la matca lor de jos. Un apicultor cu care am vorbit folose~teo ram5 special5 continind un fagure din plastic in interior ca separator intre cei doi nuclei intr-o cutie de puiet, prin aceasta fiecare nucleu primind o jumatate de fagure din spatiul suplimentar. Ingenios ! 0 altg metodg de constituire a nucleilor pentru iernare este de a divide o colonie mare puternica dupg cules, in august sau septembrie, cind are foarte multg ,albin5 $i puiet. Jumlitatea far5 matc5 primegte o matc5 nou5 sau o botcg $i va avea multe albine pentru a putea ierna cu succes in interior. AstCel, dup5 cum vedeti, lucrurile sint putin diferite aici in Canada. Probabil diferenta major5 este totugi p r e t ~ d mierii. Pretul de vinaare directi este de aproximativ 50 p pentru o livr5, in timp ce p r e w cu ridicata este de nproximativ 25 pnb. Avem $i o cooperativ5 pentru apicultori $i m-a$ bucura s5 v5 povestesc $i despre aceasta intr-o zi, dac5 va prezenta vreun interes.
Ptectzbri :
I p = penny
1 ltvrd = 453 gramc I mild l609,3 m 1 gallon = 4,54 1 i n M . Britanie $2 5,78 1 1 inch = 2,54 c m

- monedci

d e 1 cent in U S A

In USk
D.

Prelucrare d e Liliana BRETOTEAN D A W S O N din Bee Craft, august 1992.

dupd

Culorile oficiale, internafionale i ( crescute in sezonul respectiv sint r

anuale pentru marcarea mEitcilor

\ \

1990 = albastru 1991 = alb 1992 = galben 1993 = r q n 1994 =verde


1

'

Dup5 anul 1994 culorile se repet5 in aceea~i ordine.

\ \

ATENPE I Banderola de la baza copertei revistei noastre a fort pi este colorat5 in fiecare an cu o culoare ofieial5 internationals de marcare a mitcilor. Deci, fiecare cititor poate gti ce culoare trebuie s H poarte marcajul m5tcii crescutH in anul de referints, respectiv virsta mstcii.

i
\ \t

~EZz.ZZ.cy~SICZZZZZZ~.cI.-rC--Z~ -*

ALBtNE BAHICE
Existg albine alcaolice. Ele mor ma1 tinere sau sint aruncate tn afara shpului de &re semenele lor. Aceasta este trista realitate, descoperitl de catre un entomolog australian.
C h d albfna aduce nectar la stup, ea f1 regurgiteaza pentru a imbog5ti rezarvele pe care lucr3toarele le transform5 in miere. Ori, d m 5 Errol Hassan, de la Universitatea din Queensland din Brisbane, dac5 albinele nu controleazii starea normal& de umiditate $i de cadurii din stup, acest nectar care contine de la 40 la 50/,-, zahiir, incepe s3 fermenteze ; la rindul ei, mierea realizata devine un pic apoas3 $i terrnenteazh pentru a produce un fel de hidromel. D,upit Hassan, tocmai aceastil miere ar fi dat popoarelor din antichitate ideea hidromelului, o bStur5 fabricat5 din miere fermentau, ap8, o n , drojdie gi mirodenii. Mai mult, in t k i l e calde, nectarul poate fermenta chiar $i pe floare, gi deci s e poate ca albinele sit aduc5 la stup un nectar deja alcolizat. Continutul In alcool a1 mierii produse cu acest fel de nectar este inc& $i mai ridicat. Albinele care consum3 nectar deja fermentat sint intoxicate la fel ca $i oarnenii, dup& parerea lui Hassan. Ele a u dificult5ti in a-$i coordona mi$c&ile, uneori se lntirnplit ca ele sii cad3 dintr-o dat8, alteori se lovesc de pereti $1 de urdiniv, se poate Intimpla chlar & nu i mai regAseasc5 drumul c5tx-e stup. In mod bizar dar Hassan nu explich d e ce degi la i e ~ i r e adin stup au fost marcate cu feromon de recunoavtare care certifica apartenenm lor la stup ele sint respinse de c5tre albinele gardiene cind, din intimplare, reu$esc chiar s8-$i reg5seascii drumul c8tre stup. Astfel devin victime foarte vulnerabile ale pr5dStorilor. Ne putern intreba de ce alcmlul modificii feromonul de recunowtere. Dac5 numfirul de albine astfel respinse a r f i mare, ins5$ supravietuirea s t u ~ u l u ica entitate ar . f i compromisl, deoarece productia de miere s&de. ' Acest fenomen a fost observat $i in Kenya de c5tre Andrew Kahenza, cercetiitor asociat cu Hassan. De fapt, E n timpul sezonului secetos, albinele d e aici sint citeodat5 obligate sii c515toreasc& foarte departe in ciiutare de nectar $i, pentru a evita aceask3 disperare, apicultorii pun la dispozitia albinelor rezerve de zah5r. D& pscate, acest zahir fermenteaz5. Solutia const& deci in a se oferi albinelor din zonele cu climat foarte dlduros surse de zah3r care nu fermentem.

Traducere: Victor BUCATA Liceul de Informatic& Bucuregti. din revista ,,Science & Vie", Franta,dec. 1992, g. 28, rubrics ,,Ecoul cercearii".

ApCcultorul Ioan Constantin (cel cu rama in mind conduce d e multf anl st%pina sectiei sllvogentice Bucuregti, formtdi din peste 125 familti de albine g l cme depdge~tean de an planul la mfere, ceard, golen, propolis gf rot. Apieultorul Ioan Constantin este absolvent a1 $colU d e a@cuZtur& din Perlg (1963) $2 4 n activitatea .sa acorddi o atentie deosebitcl dlversificdtii productiei, selectlet $i ctegterii mdtc+lor, asigurfnd anup1 o schimbare de 60% a miitcilor din efectiv, la care umui stupdrft se adaugd gt practLcarea pastoral intenstv ~t profltabil.

( f o b bng. T . Voldnschf)