Sunteți pe pagina 1din 34

COLEGIUL DE KEDACTIE Ing. AUREL MALAlU (PrBgedIntc de o n o a r e ) , Ing.

ELISE1 TARTA (Redactor $ef I'regedlnte excc u t l v ) , PETKE MlJiAl UACANU. hllHA1 BESLIU ( R e p u b l ~ c a MoId o v a ) . SORIN BODOLEA (Redactor d e rubrlca), NlCOLAE V ILIE$lU. lng. ION MILOIU ( S r cretar g e n e r a l d e redactie). VICTOR N E A C U , COSTACI-IE kaAIU. MIHAELA S E R B A N , ing. $TEFAN SAVULESCU. jnq. TRAIAN VOLCINSCIII (Redac,tor pel a d j u n c t ) . lng. EUGEN ZOnlCI ( R e dactor Sef a d j u n c t ) .

llevist5 lunar5 de informare tehnie5 gi gtiintificA, schimb de experient5 $i opinii editat5 de Asociatia Cresciltorilor de Albine din Ronllnia Pregedinte - Eugen MARZA

Anul LXXVll
~ -

Nr. 7
~

iulie
-

1993

CUPRINS
1 Victor NEAGU : S u n t necesare ntitudini hotrir i t e impotriva falsificsirii mierii 4 Petru NEACSU : Reintoarcerea roiului la cuib 5 Nicolae NICOLAlDE : Ingrijirea albinelor in perioada roirii 6 Ilie CORNOIU : Schimbarea locului unei fam'ilii d e albime in stumping 7 Nicolae V. ILIE$IU : Calendarul apicultorului pentru l,unma august 9 Ilie CORNOIU : S e m n e privind s t l r e ~ fa:niliilor d e albine p e timpul verii 10 P a u l BUCATA : Structura morfologic5 extern5 privitri comparativ cu cele trei tipuri d e indivizi din familia d e albine 12 Elisei TARTA : Oaspeti din Basarabia 13 Victore BUCATA : Cu sau f5r;r8 rngnuqi ? 14 Teodor GHEORGHIU : Metodg eficientA pentru recuperarea familiilor d e albine b e m e t i c e 16 Aurel PAPADOPOL : Viespile $i albinele 21 Cecilia POPESCU : Despre testul d e acumulare, actiune important5 in munca d e selectie l a albine 22 *** A1 XIII-lea Simpozion National d e I s t o ~ i e $i Retrologie Agrar5 a R m A n i e i 23 Ecaterina DEHELEAN : Gratiile d e m a t c i 24 * * * Academia Universitar5 Athenaeum - Facultatea d e Tehnologia pi Economia Apiculturii 25 Costache PAIU : P l h g ~i albinele azi - vom plinge m i i n e toti ? 26 *** Prognoza infloririi florii-soarelui 27 * * * Apicultura in China 29 Traian VOLCINSCHI : Opera dB nemurire crmul.u,i 31 Emilia $i Marin POPESCU-DICULESCU : Com~ a r a t i i(1)

REDACTlA $1 AD'I1INI.I HATIA EDITURII . . A I S I N A ROMANEASCA" 0 Str T o m a s Masaryk nr I?. I~uclr:r$tl, srct ? 0 Cod. 10::11 0 Tel. 611.47.50 O F a x 613.80.34 0 T e l e x 11 205 apirom-r Cont vtr 43960102 B . A . S . A . S u c u r s e l a Munlclpiulul Rucurestl.

ANIHlN BOOK CLUB s.r.l. cste weprezentant h Buoure~ti a1 pompniei britanice Collets International Booksellers. f n aceast2i calitate, Anihin Book Club oferti servicii de :
@ c o m n z i de cdrti, ziiare, 'reviste specialitate din Anglia, Franta, S.U.A., G:mrr.nia etc. @ oferte dc pretzcri peni.ru ccirti $i ,reviste de s p z -

C o p e r t a I : In d r u m spre stupin5 (Diacolor : Constantin DINA)


. -

cialitate selectilontzte de dvs. Puteti t e l e f m la 321 18 63 srtu 613 5 0 41. fn privinta titlz~rilorde apiculturrd aane se publicti k lume, le ptuteti afla la Biblioteca ICPA i n Blv. Ficusului 42, Bucure~ti. IlTEA APIMONDlA iunie 1993

C o p e r t a IV : Banca Agricol5. S.A. - un prieten statornic a1 a.picultorilor. (Macheta : ash. Florin $TEFUREAC)

EXIGENTE ALE ECONOMIEI DE PIATA

SUNT NECESARE ATITUDINI HOTARWTE f MPOTRIVA FALSIFICARII MIERlI


Prof. Victor NEAGU

dar $i de viitor, mcisurile, actiunile care izvoriisc trebuie sci aibci u$ = nrac de-alegeje a unei strategii i n fiecare domeniu de aciivitute. I n aceste optiuni strategice se wizeazci vi domeniul falsificcirii mierii. Cd s-a falsificat m u nu, trebuie sci discutcim, dar e sigur cd unii apicultori s-au dedat $i la aceasta. Iatci de ce, imi propun sci atuc aceastci temii putin dezvolfat6 in materialele W s t r e de specialitate. Falsificarea mierii aduce m r i w e judicii economiei apicole. h prezent falsurile ~onstituie u n mare impediment in vbnzarea mierii. Experientele de pan5 m u m ne dentonstreazci f h c i putinti de tiigadii cd mierea a fost falsificatci de unii apicultori (atentie m i - r f f e r . la ,,trecutt', cu regret pentru consumtori dar $i la prezent). Azi i n u r m saractrzi, a sciiderii ~ t e r i de i cumptirare a populatiei qi a .lipsei de educatie a consumatorului r o d n , lnierea nu-gi gciseste echivalentul real i n lei, decdt la o micci categorie.de apkulto7i. E v&ndulii sub gragul ei de ventubilitate, iar scumpzrea zahdrului, a stopat procesul falsificcirii mierii. Aceste aspecte sunt putin cunoscute sau deloc de ccitre consumatori g i t e a m lor e justificatii $i n u raremi ei manifest6 retinere i n cumpiirarea acestui produs nutuml. 1% nota modernismului economiei de piatii, unii apicultori din dorinta de a-$i vinde produsele, uzeazii de falsul intelectual intretiniind .in acest Jel o stare de suspiciune. Acgstui fenomen trebuie sd-i opunem o strategie r a d W i i , la care este de dorit sci facci front c m u n toti apicultorii. Unii apicultori care au sesizat acest fenomen $i care au previizut stagnarea profitabilitcitii g i a dezvoltcirii, pe miisurd ce pietele b r actuale s-au subtiat, care cuiwsc deja u n declin i n vanzare, au reorientat resursele lor strategice ccitre diversificarea produselor stupului. Eu zic c6 aceastii mcisurci e binevenitci $ 3 acceptutii, dar problem de fond, falsifioarea mierii este incii nerezolvatii. Apicultorul riimdne rcispunzdtor pentru tot ceeu ce face, direct, indirect, pe ccii ocolite cu subtilitate, atunci cind se orienteazd la activitiiti i n intereszcl siiu Propriu, cdci, ce altceva decat u n s m e s (egoism) propriu poate fi motivul acestor forme de vnanifestiiri ? Dar cu ce pret ? Metodele alese i n lupta impotriva falsificiirii mierii, trebuie bine gbndite, sci fie cu bdtaie lungii i n actd desfacerii produselor pe plat&. Pentru a mi3 mentine $i a f i inteles in perimetrul explicatiilor s-ar pcirea aparent speculative, voi sustine pledoarie cu urmcitoarele povestiri, ,,aryumente6', reale ~i m i mult decat semnificative :

Falsificarea partial5 a mierii


Psdurea A f u m t i e situat5 h aproximativ 9 krn d e Bucurqti, are o suprafats de 179 ha, dintre care 90 ha de salcim bun pentru apicdtwg. Di&m$a mi& fat5 de o r % , dmmul bun, JegSturile d e tmnsport accesibile atrag pe micii apicultori s& practice pastxnalul la aceastii p5dure. Per ansamblu pe cules mu se adun5 mai mult de 5-400 de stupi. In fiecare an, cu mici fluctuatii cei care lpracticau ,pastoralul erau cam mereu aceiasi mentinindu-$i locurile de vatrg. In acele wemuri (acum circa 16 m i ) factom1 risc n u prea ara c u o s c u t (fur-

lturnare, intoxicare etc.). Mulo apicultori i$i lhsau stupii nesupravegheati. Rar se vedaau cabane apicole, iar acestea e m u locuite de apicvltori care aveau timp, de obicei pnsionarii sau cei care intrau in coincediul de odihnk i n dorinta de a se relaxa plLut $i util 4n rnijlocul natudi. Dintre acgtia, sunul iqi imta,lase cabana In apropierea stupi,nd mele, de rnai bine de cstiva ani. In fiecare sear& $i pe ~toatBperioada de inflorire a saldmului, el hr5nea albinele cu simp de zah&r cancentfat. Cantitatea administrat5 era de u n Litm si,rop de stup pe sear&. Cu regret trebuie sg amintesc, c& n u ma un caz singular, rnai emu $i altii care p w t i c a u acest sistern de ,,stirnulare".

0 faisifitare grosolan5 a ~nierii


Nu rn sB a m ~ n t e s c coanplexul de i m prejw8ri in care am cu32.0scut un apiculmr, de !la sine i n k l e s c5 nu-i voi spune nurnele, esen.fial8 e povestirea : Din vorbB i n v o ~ b 5 ,ca intre aipicultori, a m incsrcat s8-i prezint cu m d t entuuasrn munca de selectie a familiilor de albine, aceste metode, m i le S n s u $ i s m d e la r e g r e b t d apicultor pmf. ing. Nicollge Fdci rji de l a cunxmtii apiiultori $i apecla$ii ing. C e z x C~r.llt5 $i Zaharia Voiculescu. Dup5 ce a ascultat, ~i c b r c u rnult5 rhbdare, a zdmbit cu mult gi mi-a m&rturisit c8 n u exist3 matc8 rea mu buns, nu exist8 decdt o singur8 selectie pe care el o praCtiC8 d e ani d e zPe qi amusme : stupul $i sacul d e a h * . F5r8 nici o retinere, mdnat $i de cuniozitmtea anea, a inceput s8-$i depene aminticrile, dar ... s5-1 1 8 s h

bwes

s4 poves'm8 :

-,,Fdceam contract cu cooperativek de consum sau cu primdriile din comunele mai rdsdrite, penttu cantitiiti de sute $i mli de kilograme de mime. fn acei ani prewl d e achizitie a mierii era de nuntai lG,50 lei kg, dar gi a zahdrului era de numai 9 lei kg in magazine. Zahdr era din bel~ug. Prin contract, cooperativa sau unitatea cu care realizam contructul i m i inlesnea cumpcirarea zahdrului direct de la fabric6 cu pretul de 4,50 lei kg. M d duceam cu camionul la fabricd, cu o comandii de 2 0 0 0 kg de zahdr, Car la fa@ locului pe bazd de orientare (coruflii) m i luam peste comandd incd circa 2 000 kg. Nu era o p~oblemci i n a unge. a corupe incdrcdtorii sau paza portit. U n scurt calcul aratd cd 2 000 )( 4,50 lei = 9 000 lei la oficia1 gi 2 000 )( 2 lei = 4 000 lei la neofidal. f n final cele 4 0 0 0 kg de zahdr costau 13 000 lei, iadicd 3,25 let kg de zahdr. C u t m t e pierderile posibik d i n 4 000 kg de zahdr tot extrdgeam 2 400-2 500 kg miere, pe care o vindeam m gros, cu 16,50 lei kg unitdtii cu care incheiasem contractul. La o extractie rdmdneam cu un beneficiu de circa 48 000 lei. Pe atunci aveam 300 de stupi, iar la o hrdnire foloseam circa 8 000 kg de zahiir. La CEC sau la snltea adunasem sute de mii de lei. Marile inunclatii (1976) care au fdcut ravagii in t w t d m a , mi-a surprins stupii pe Valea Ialomitei, a p r w p e de Urziceni, stupi pe care n u i-am m i vdzut niciodatd. A m szos d e la w l t e a lcsteva sute de mii d e lei $i a m . cumpdrat alti 300 de stupl. Nu dupd, mult t i m p s-a instalat $i crizn zahdrului. In ace1 a n culesurile de la salcim 1 gi 11 au fost calamitate de u n front

de p l o ~iar teiul n u a dat (secretat). Eram linigtit gtiind cd la culesul de la floareasoarelui voi obtine o recdtci bogatd. f n acele vremuri culesul de la floarea-soarelui era cel m i sigut g i bogat cules. A m dus stupii la u n Ian ce se pregiitea sd i n floreascd. Nu a m cercetat bine zona. La vreo 2-3 k m de locul de vatrd ales se afla o culturd de coriandru pe care albinele au Enceput sd o ceroeteze. fntre la~ 1 de ~ floarea-soarelui 1 gi wsiandru se afla o tarla de sfecld de zahdr. Exact c8nd lanu1 de floarea-smrelui a Enceput sd infloi,oas,d, tarlaua de sfecld d e zahdr a fost tratutd fmpotriva dduditorilor de cdtre aviatia utilitard g i c u m albinele mele traversau aceastci tarla spre lanul de coriandru ... De anunjkt n u m-au anunfat nimeni $2 chiar dacd md anunta, puteam sd bchid stupii la 30'C ? AT fi fost o nebunie ! A$a cd ... adio a l b i d zburdtoare, adio cules gi rezerve de iernare. Singura solutie a fost sci unesc familiik, d i n doud - una - pentru a concentra hrana fn v e derea ierndrii. In primdvarci d i n nou alti bani gi alte Jamilii de albine cumpirate spre a r e f m e cjectivul. In urma eforturilor, stresurilor, ~~ecazzirilor, inima mi-a cedat, necesit8nd spitalizarea pe termen lung. fn anul urmdtor stupii a u fost Intretinuti $i mutati ,,turistic" de c d t ~ eo sord de-a mea, care avea ceva notiuni de albiniirit, dar n u $i experienfa $i d n a necesard pentru sutele de stupi. Ratbnd E n mare parte culesurile, a m sfdtuit-o sil-i ducci i n deltd pentru completarea rezervelor de hranii O n vederea ierniirii. I n deltd albinele au lucrat bine, gi-au completat rzzervele, chiar peste necescrr. C u m bine gtim, in acea perioadii campaniile de recoltdri de toamnd se desfdguTau sub stricta supravegehere a armatei, militiei, a organelor de partid, sorei mele f~indu-i practic imposibil de a procura la timp camioane pentru a aduce stupii a w , Eu tot in spital. C&nd a fdcut rost de camioane, temperatura aelrrlui scdzuse. Lipsitci de experientd, s w a mea, tuluce m a p ten stupii acasd. A pvins o m a p t e rece, chiar geroasd spre dimineatil. Primdvara bdtea la fereastra spitalului fn care mil aflam. La f k c a r e zi de vizitd, o sfdtuium pe sora mea c u m sii facci controlul de fond, c u m sci-i stimu1eze.- g i tot la fiecare vizitd en mci informa sub diverse motive cd n u m d ~ u l stupilor a scdzut. fn fine, cciitd a ajuns sd-mi s p u d cd mi triliesc numui 51 de familii de albine, atunci a m realizat cd ea a adus stupii acasd chnd ghemul de iernare era format. f n urma zdruncinciturilor Qt a frtgului toate famiLile de albine au murit". Cind 1-am cunoscut pe acest ,,apicul:or.' ... ol dorea s5 reia activitatea In com-

binatii cu mine, s H mil invete .tehnologia lui de i c r u in falsificarea grosoLan5 a mierii, sub devim ,,stupul Si sacul de zahhr".

Falsificarea intelectualii
Apicultorii care vind mierea la clientii de cad, cM gi rei care v h d phtg, sunt deseori m t o r i l aehot?iriirii d i m t i lor de a cumg,h, k barn r e t i e r i i lafl5ndu-se brim d e falsifioare a produsdui. h l o c aa n d toti SH facan un frant carnun, in a laPnuiri d i e n t d c3 azi falsificarea m i d i a devenit nerentabid&,unii a b u , dar la r3u, pin*-o m e a l & de c u m , detarmiml pe client SA cumpere de h el, cgci... sigur h e m a vecindui e hlsifiarutH. 0 asemenea actime se mete in ph@ A,mzei din ~Bucure#i. P k f a AmzA este p r i m cotran& in ,tqpu!l piewor hcure$tene, sub wpectde apmvhioniki!i, a num&rmaui m e de clienti cu putere de rump&rare, fapt m e o inqpuine ca pis@ cea m i scump& din Bucwe$i. In aceast& pia@ un @c~dtor vinde d e . m d t timp mkrea h ~,TI pret maxim d ziJei. I n alt umghi a J pietii un d t a p i d t m M e $i e l , - d a r L u n pret m i sc&,ut. Mcrtivale & pri.vesc. l Concurenb e deja meat&. Unii cumplir&tori i n a i fac un tur al pietii, a,poi se decid de unde sB cumpere. Cunosclnd preprile, cumpk&tmii mai m j o $ i , indiscreti, cu~ i o ~ iimpWtvi, i, tnlreabii. pe westa, c k ce v i d e b o m u 3 cu miere 'mai mult cu 150 Jei, fat& de c e l W t q i c u l t o r ? Ce credeti c H s8spunde aceda !... Ei biae, L6:t cu mult tact s H se inpleagH cB ace1 apicultor i$i poate permite s5 vPndH rnai ieftin, deuarece mkrea... nu prea e mere... Majaritaka oump&r&torjlor s m t prirqi in aceast& p h 3 & wvinte fim tesuti gi cu!m!p&r& de la acesta din urm5. Acest apicultar lipsit d.e o m i e , cu o atitudine nel o W fat& de cwlegul Iui d e bread5, lipsit de o g h d i r e iIn p~spectiva viibrului, egoa generalizarea $i ist, wmtribuie din plin L menvnerea ideii Wrfic3fii mierii, aduclnd prejudicii economiei ypicde. Relinerea unor chenti de a cu~rrpfim acest produs, azi nabusorl, e s t e explicabil8 prin lac&ast& psihoz& a fakitic&rii mimii.
-. 6.

citeva minute, insg cu mult tact prind clientul in discutii legate de calitate, recoi;nand&ri, viafa &binelor, discutiile deseori d u r w 30 de minute, d m nu mai m d t . Se aeeaza $i o stare de aprapiere. de intimitate, de h c r d e r e $i sinceritate. Livfind unui client miere de iloareasaa~elui$i de salch cu reco~l~andkile de rirgoare, olientull m i a w & h t un barcan de miere de sdc&m aMalizat&. Mierea ere curnp&rat& de la m alt apicultor. M-a intrebat de ce a misbalht qia d e repede. Din f e l d expunerii $i v i b t i e i tonului, am dedw, cllmtad a m deja ma de Sntrt barea, dacH merea pe care o consumase era falsificat& sau nu. L-am astgurat c5 nu. Am explioat cllentului c& rnierea de salclm m i s t s mult timp procesului de c s ~ ~ ldurz, ~ tltuaci e , eand Write de inf l m h salc5mului albhele aduc in stup nectar de rapit&, acesta din mi &&alizeaz.6 f m x k repede, actioneazh oa m catalimtor, maia cum spurn gmpodinele, asupra mierii de saldrn, pornindu-i procesul de cl?istalizare. Intr-un timp rnai swrt sau mai )lung, in mpwt de caoltitaitea acestui catalizator, mierea de salcim va cristaliza. De aceste bnprejlht.&ri se l o v e multi apicultori $1 unii in dorh$a d e a vinde, de a-$i face clientel&,cedeazit in fa@ a m astfed de ooazii ispititoare, confirmhd h l sificarea rnierii, mentinlnd de voie sau prin 1hoongtient.iI psihoza W f c h r i i ei. Revenind la cam1 expus, htii gi cum aun p m e d a t : am l w t b o m u l , 1-am privit in luming, am m h d t con@nutul, 1-am g W t $i am asigurat clientul c& a cumpHrat miere de salc5n. In@-adevHr era. Cu tact gi argummte am demonstrat clienU u i c& astHzi Msiflcmea mierii nu mat e rent.aMl&, nu se rnai praetic3, poate s3 clunpere de la orice apirCulbr f&r3 a se m i kdoi de puritatea d.

Argumente pe scurt :
pentru a face un fals, o afacere, trebu-e s& cuanperi mkar 1000 kg de zaMr care k pr* actual i n s & dm 220 000 lei, bani ,@rPmad3" ; - famiJii3e de albine tirebuiesc pregitite pentu-u aceast& h r w r e 4nasiv&, cu un aport mare de rtimp $i m H ; t r a n s f o m r e a zah&r-miere, nu e un p r w e j d e unu la unu, ci un kg de zah5r este egal cu 0,700 kg miere. teoretic. Pxactic se recalteaza circa 0,800 kg uneari $i m i putin (dacfr nu e c d e s in natur&), datorit5 concentrgrii rnierii iln j u r d puietului ; - recoltarea, dapozitarea, pbtrarea ridic& pmbleme $i iarfqi munc3 ; atunci c5n.d s e face h s h i r e a masiv&, cbnd mu exist& c d e s a n naturh, se creeazii prediupozitii L furtigag, iar c h d urmeazh

Putea sil fie fals intelectual ?


Penrhv unii clienti care sunt in vlrsth (bolmvi, b&trini...) $i care cumpar& o cantibate mai m e & m i m , o Livrez (la domriciliul lor. C M o cornand3 m i d de 4-5 kg, ti sog s3 se m i asocieze cu rudele, vecinii, s3 obtin o camand5 mi mare, ipentrru a o Jiwa a m & , tactic& care p r i d e de minune P n v h z a r e $i formare de climti. hctul v&nz&rii in sine duxeaz5
- 1

cules in .natur5 albineke sunt deia uzate. Din nou !pgub5 ; -m i c b d ~ u l a t i a a s5r5cit, cand pretu.1 mierii e ciizut $i nu, mai e purlltor a'l adev5,ratei ei valori, vsnzarea se face greu. Mai poate f i vorba de rentabilitate ? - ambalarea produsuJ,ui, tl.ans~Ontul, actul v i b z ~ r i i ,toate i?lS~m=zg timp, muncg, iar r e c u m a r e a baniior ,se face h timp inddungat .$i h valcmi mici ; in fine, $a.zi,-ci,nd piaw e invadatg de produse.- c u ' - t m a n e de gapantie dep5$ite, p r g u s e alterate, falsif,icate etc... s-au h5sprit $ i --Me, leg;,le pedepsesc p e cei a r e se dedau la astfel de fapte. Riscurile. sunt rnari, i.n final pentru ce ?

Venind cu astiel de argummte reusim sa cmvingem pe cump5rMori c5 azi A e rea nu se mai falsific5 $i indiferent de ,uade se cump5,rg mierea e ,,Were de alhinecL. ,i

. ,

Este de datoria noastr5 s~ p r o c nu~ ~ astfel. ,Noi a,m cmt adeastg shre de fapt, noi, c,are suntem cu miile $i zecile d, mii, trebuie s5 facem fmnt ccvmun in a desf,iinta a c m t 5 tern5 de fals manifesh t g de c~nsuma:or. F5rB o h r g 5 propagand5 nu se .poate ajunge la ace1 d,imat mloial d e compebitie, necesar cre~teriivSnz&ii, a eficienwi econuinice. Prin ,m5surile pe care tmbuie s5 le lu5,m, putin aici, putin' dincolo, putin azi, putin mfiine ... apicultura care ,in trecut a fost va r h i n e rentab.il.4 E n viitor.

RE~NTOARCEREA ROIULUl LA CUIB'


.

Petru NEACQU
cunoscut-o ca matc5 tk15r5, probabil c5 matca b5triin8 nu s-a mai intors la cuib. , , la citeva zile de la &=pl,lasare3'. ,tu,pinei i,n. pastoral la floarea-sorelui $i tyifoi, la control am consh,tat . l i , p ~mgtcii ~~.. de la un stup. Aprecbiad c5 t ~ e b u i e .imeciiai sgj normalizez situatia acestei f-ilii a nu se bezmetici. $i a continua culesul am hotsrat s&-i i n m u c i m d i a t U , nuo1f.u care ,pri.n uhficarea cu famiiia respectiv5 s5 poatg cmtinuaa -culesul In .;nod normal. p m , b aceada procedat ca atunci cdnd salvez un stug bezmetic astfel : sears aceleiaSi zile am scos trei rame partea a cuibului f5c6nd pentru introducerea nucleului. A doua zi tot ,pe Ensera& adgugat duibul 5tupului ' o m m 5 cu ceva miei-e pe ambele fete apoi am un pe ram' CU puietl' Vi D U P brei ~ zile de l a control am constatat lipsa mstcii $i o bun5 parte din ,albinsle aduse i,mpreun5 cu m+tca. M e r g h d pe fir m - a m dus la nucleul de unde scosesem c?le doug rame . C U puiet $i m a k a $i . am 1avu.t sulipriza s5 corntat c5 s t i t matw.. tit $i majoritatea albinelor se resntorseser5 la cui,b C O I I ~ ~ ~ U & activitatea ~ ~ U - . ~ pe i o sin'gura ram5 pe CSe 0 ~bElSem in nuCleLl imp:reung cu ceva al.bine pe care' nu le pup~semlua o dat4 cu m t c a . Am repetat lucrmea de la inceput $i .unificarea s-a facut. TrpbUie S5 c4 nereuSita primei incerc5ri de unifimre s-a datora? faptului c5 nu am pu.tut deplasa slupu~orul din care scosesem nuclezll, la distant5 ; dc asen~cneanu am inchis urdiniqul d e unde a m .was nucleul.
'

Ca s5. vedem stupi roi.nd nu este o noutate pentru &rice apicultor, dar ca s5 vedem roiul rehnbrcGndu-se la .cuib este un fapt foarte. rar $i numai int&mpl%t~r 0bservat de apicu1,tor sau de persoane din apropiere. Cauza croiri.lor se datoreaz5 marii aglomeratii din stupi, dar mai ales: proprietgt.ii pe care o au unele fa,rnilii d e abbine de a p5rkri cuibul pentru folmarea. noilor farnill,i h mod periodie-h ,2-3 ani. Dar sunt $i cazwi c3nd f,ami.Lii neroitoare d a t o r i a faptului cg matcile acestor tamilii s-au. imperecheat cu .,tr&n$ori din familii roikare aoiesc.$i ale. De asemenea, msjoritatea Eamiliilor de aLbine roiesc din c a w unor temperaturi prea :ridicate din sa inmed,i.ul inconju,r5tm aSa cum tampkt mie, cind din cauza unor ,tempem raburi de 400 aici la IaSi mi-au roit dous fami,Li,i ne.roitea,al.e a t m c i cand s-a produs defectiunea de la CernobGl pe care le-am lasat s5 ,piece pentru a nu avea In stupill5 famL1ii roi'toare. U" caz de raise natural5 mi s-a intamplat in i,ulie c&nd din~br-un nucleu la era 11 $i dupg ce a . a iqit roi fgcut z h r n r i .deasupna stupu~orului a pornit spre un copac d i n ,appropiere folmfind un ciorch,iine pe una d,in ramuri. In a c e l q i timp, ca din senin au ..apjrut norii $i din de,p&rWese a u z a u tmete. Acum albinele nu se m,ai a$ezau pe ciorchine c i zburau imprej,urul roiului $i pe m b u r 8 ce norii se aglornerau albiaele au inceput s5 fac5 cursa stup, roi $i retur la stup apoi incet. incet, rand pe rand, a u int>rattoate in stup, iar in loc.ul unde a fost ciorchiade (,roiul) dupainc5 msi Zbwu c&teva albine. amiam aceleia~izile a plouat bini~or. Dup5 cs~teva zi.le l a con$rol am &sit o botc5.,din care. ierjise matca pe .care am re,,

IN AJUTORUL APICULTORULUI INCEPATOR


A

Ingrijirea albinelor in perioada roirii


Ing. Nicolae NICOLAIDE

voltarea maxim6 coincide cu jumdtatea lunii iunie, cciteodatci ceva ,mi t&rziu sau .mai devreme, in functie de conditiile anului respectiv. I n general aceastd perioadli se suprapune cu culesul de nectar de la pci~uni$i fane@ $i d e la pidurile de foioase (tei) fiind rezultatul unei adaptiiri milenare a nlbinelor la aceste conditii. h aceastii pe~ioadiiin eodrul fomiliei de albine pot sci a p a r l figurile roitului, in care, u r m r e instinctului lor de inmultire, albinele i$i incetinesc activitatea ~i ioiesc produccind prin aceasta o serie de neajunsziri pentru productfa de miere. Starea de friguri ale roitului se manifest6 prin incetinirea activitcitii albinelor culegcitoare, 'prin cliidirea lent8 a fagurilor artificiali sau chiar prin degradarea lor, cu repercursiuni importante asupra productivitiifii familiilor de albine respective. Trebuie mentionat cii este rnai u$or de a preveni intrarea familiilor 3n friguriIe roitului &c&t a de scoate d i n aceastii stare. U r n ldintre cazurile principale care declan~eaz6 frigurile roiiului constii z^n prezenta unui numiir mare de albzne finere, ce nu pot f i folosite la crevterea puietului $i nici .la culegerea nectarului datoritci lipsei unui cules bognt care sii atragii toate albinele tinere. Fats de aceastri situatie rezultd necesit a b s de a se da d e lucru mult $i in permanen@ tuturor albhelor. In perioada de roiw, cind familiile de albine incep s5-$i incetineac5 ritmul de dezvoltare, observat prin aceea cti numtirul fagurilor cu p u i e t - n u mai c r e ~ t e , I>eriodic la fiecare 6-8',zile, se ridicri din familii clte 1-2 faguri cu puiet ckpricit si albine tinere. k q t i faguri se- folosesc la crearea~-de--ro-: iuri stoloni, familii noi snu mi pentru vsnzare. Ridioarea de puiet continu5 a t i h timp c i t exist& pericolul de -roire. de obicei intr-o perioadj.. limitat5 la 3-4 ssptrimsni, peri~adri. variabi1,i de la o familie la, alta. Paralel.. cu acexstj. actiune nu trehuiesc neglijafi nici ceilalti factori cum sunt : asigurarea spafiului suficient in stupi, intensificarea ventilatiei prin inliiturarea blocului de u i d i n i ~ , unii apicultori recomandind $i Iksares unui spatiu F e a q e r i t deasupra ramelor spre a se creea ' ~ n interiorul stupului un usor c k n t de am. A ~ a r i t i a un& cules bogat d e nect.?r pokte 1~6dresa o fimilie care a'inceput preg5tirile d e roire. Pot fi f o l ~ s i t e cules~lrile de :la t e i , zmeur5 etc: Culesul d e floarea-soarelui apare prea tlrziu spre n no f i in aceastii priirinti de folos. Se m a t e inEmpla totu$i ca,. cu t m t e m5surile liiate familiile de albine . G intre iin frigurile roitului. In aceast5 situatie SP imnune a f i luate misuri mai energice. fnltiturarea chi= repetat5 a 1;otcilor nu impiedicri roirea natural5 decdt in 1-are caxuri, prelungind in schimb m?llt starea de inactivitate. Pentfi ie$irea din aceastj. s i t u ~ t i e n u exist5 decdt douk c5i. Prima consti in
'

In condifiile tiirii noastre perioada E n care familia de albine ajunge la dez-

divizarea temporar5 a famihiei, iar a doua in inlocuirea m5tcii britrsne cu o matcri t;intirii, fmperecheatj. ce se aflii la inceputul perioadei sale de ouat. fn cazul aplicririi primei metude, se ridic5 din cuibul familiei fagurele cu puiet pe care se gtisevte matca, impreunh cu albinele de pe el vi se avazri intr-un stup nou. Ldngri acest fagure se mai adaugri evcntual un fagure cu phiet neccipscit, do1 faguri cu provizii $i 4-5 faguri arificiali, dupR puterea familiei, in a$a fel inciit maica s5 nu aib5 In fagurii cliidili spqtii pentru depunerea ouslor, iar 'dbinele s5 fie obligate a-i asigurz acest spatiu prin cladirea fagurilbr artificiali. Stupul nou ostfel pregtitit se a~a!?,i pe locuI familiei pehtru ca el s5 primeasd intregul efectiv de albine culegitoare. Restul cuibului familiei in care vor rkmAne nuniai puietul $i albinele tinere se avazri pe vatr5 pe alt loc. Ca rezultat apar doug familii din care una cu matca b5trdn5, in general f5rk puiet $i cu intregul efectiv de albine culegtitoare care vor cl5di fagurii artificiali $i in scurt timp familia i$i va reface cuibul. In lips5 de cules, albinele trebuie hrgnite cu sirap de zahrir. Cea de a doua familie cuprinde majoritatea puietului ~i toat5 albina tSn5r5, mai are $i botci in diferite stadii de dezvoltare. In cazul in care apicultorul nu are pregtitite mBtci imperecheate, a t ~ n c iva lksa in cuibul acestei familii 2-3 botci din cele mai bine dezvoltate gi va urmkri eclozionnrea $i imperecheres tinerei m5tci. In cazul in care dispunem de o matcri Emperecheatti se vor distruge toate botcile existente, operatiune ce se va repeta dup5 4--5 zile $i &poi se va introduce in colivie o matcB im-

perecheaG dup3 tehnica abi~nuitA. Dupri trecerea perioadei favorabile roitului, cele dou5 familii pot f i flstrate ca familii independente sau se u n i f i d f i r 5 a ne preocnp? soarta m5tcilor deoarece de obicei ramane matca cea tAn5A. In a doua metodi, dac5 nu dmim s B diviztun familia pentru combaterea frigurilor roitului, se p a t e proceda astfel : botcile m i t e la primull contrd se distrug in totalitate. Dupri 4 zile se efectueazfi ui.1 nou control $i cu aceastii ocazie se distrug din nau toate botcile $i matca familiei se EnlBturi formAnd cu ea un nucleu. Dupi 4 zile de la orfanizare se distrug din nou toate botcile nou formate gi se dB familiei sub p r o w i a coli-

viei o matc5 t A n t 5 imperecheat3 ce se afl5 la inceputul periwdei sale de m a t . Este o metod5 ce dB rezultak bune, necesitA i d un control foarte atent gi relativ des al familiilor de albine, precum $i Iuc*~ de crestere a d t c i l o r pentm a avea miltci gata de a putea fi folmite in perioada util5 a acestui scop. P r e c i z h c5 perioada de roire este de asemenea cea mai favorabil5 pentnu formarea roilor artificiali iar prin materialul biologic care se ridici din familii pentru roiuri se previne intrarea familiilor in frigurile roitului. Trebuie accentuat cP in decursul acestei perioade se termin3 1ucrEirile cerutede productia anului in CUTS $i se trece practic la preglitima productiei anului viitor.

Schimbarea locului unei familii de albine in stupinii


Ing. Ilie C O R N O I U

\ \

Imzestmte cu simturi d-ebite, dbiaele melifere, p i n imunca Lor, irgmiln ( eredinciaus cuibului i n care s-au p l h 5 d i t ~i dim care su Tncqp~ts& wnoaseil mediul illccl.njslr3tor cu toat3 bunatatea ~i v~bregiiah i . OcMB ieqlte din stup, ele se iratarc l a fel & precis i n ac-i lac, f k g sg-gi cunoasc5 odi1h.m sau d - $ i b&nuimc5 u a m fireaxe ce le aduce atAt de repede stw$itd. \

\ \ \

Nevoiti fiind de anumite sitwtii ivlte pe t i m p d sezonului activ unele famUii de albine trebuie sd le muttdm dintr-un loc i n altul pe vatra stupinei. Sd presupunem cd pe timpul unui cules dorim sii punem pe cdntarul de control o familie de albine care initial ocupa i n stupind u n Ioc mui putin convenabil scopului m t r u . Dupd staMlirea W u i de amplasure a cdn:arului de control, se pregdtegte familiu de albine care urmeazd a fi supzcsd contrdului. Astfel, 4n stupul respec$iv, o p w cuibului, se va ldsa u n spatiu de 4--5 rame - in cazul stupului orizontal, iar la stupul vertical, deasupra se va adduga u n corp gol. Pentru orienturea cdt m i eficientd a albinelor, pe peretele din fati al s t u p l u i se izpegte o bandd de hdrtie coloratd. Seara, dupd inceturea zborului, se inchide utdinigul, iar stupul cu familia de alMne se ageazii pe cdntar pe m u 1 loc stabilit. Pe scdndura de zbor, in dreptul urdiniyvlui se w a z d rcrsfirat bete subtiri de lemn, astfel ca olbinele sd poatd trece printre ele. Dimineata, cdnd vor iegi la cules, vor avea posibilitatea sd-gi recunoascd m i ~ o mou1 r doc. Totugi, pe Emu1 unde a stat initial famil& i n cauzd, se qeazci o lddifd nucleu

cu 2-3 faguri cldditi, i n scapul de a a&na albinele, care o&td iegite Irr cules, se vor reintoarce la vechiul kc.

Seara, ramele din .lddi@ nuclar vor fi transvazate impreun& cu dbinele in stupul d e pe cdntar, inregist+indu-se totodatii modificarea cifrelor de control. Operatiunea se repetd eu c&te u n fagure cliidit incd doud zile. Astfel, dupd 3 zile, toate albinele culegdtoare care ies la cules vor f i recuperate, ele reintorcdndu-se in. stupul agezat pe cdnturul de cantrol. Starea bun6 a timpului g i prezenw unui cules natural vor facilitu reorfentarea albinelor spre noul loc pe vutrd. Operatiunea d e whimbare a locului unei familii de albine in s t u p i d se va evita a se e f e c t m , cdnd i n naturd apare u n go1 de a l e s . In asemenea situatii existd oric&nd posibilitatea declangdrii furtigagului cu ,toate consecintele nedorite. Ca o concluzie kr c e k ardtate, se poate aprecia cd .pe 'langd reqezarea famCUei intr-un nou loc i n stupin&, miisude ce se impun, au drept scop recuperarea pe cdt posibil a tuturor albinelor culegdtoare predispuse rdt&irii,

dalendarul apicultorului pentru luna august


.

I n luna august sursele poleno-melifere sunt reduse, e.le m i diiinuind numai in anumite zone geografke, cum sunt cele din Delia Duniirii $i in unele regiuni afectate unor anumite culfuri d e : floarea-soarelui (in special de semlindura a d o w furajerci), de facelin, trifoi r o w , r n u ~ f a ralb, iederci, llwernli, dalia etc. In acest stadiu al vegetatiei, apicultorul trebuie sci fie preocupat de redimrea La timp a luturor problemelor legate de Qntretinerea $i pregcitirea coloniei de albino pentru a asigum toate conditiile desfci$urcirii procesului fizwlogic de dezvoltu~e0 coloniei, rpe care nlbinele i l declan$earci in aceastd tun6 $i $n J U ~ U ViitOui-e. Aceasti perioadii semnificd s f d r ~ i t u lsezonul~~i apicol activ $ apropierea i de o nouci etapci fiziologich cdnd co.lonia semnalizeazii fenomene comportamentale de care opicultorul va trebui sii rind seam6 E n vederea pregdtirit gf organtzdrii viitoarei activitliti apicole.
~11IIII~I~~fI88IIIfI1II~~~~I~I~f~~ffI

, ,, , , , , , , , , , , ,, , ,

Nfcolae V. ILIhf IU

II,J~JIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~II~IIIIIA

1ffIIfI/Ifff~ffflf~~~fIf~~ff~ffI~

1. Prdmul semnal este dat de k & j i albiolde care i$i izgonesc din colonie dtimij trsntori, - dovadd cii familiu de albine inlrci intr-o nouli fazli de uietuire. Aceasta prehteazB cea m i i,mpartantB actiune i n vederea ierngrii, cici se $tie c5 dbinele eclozionate in a doua jumB'tate a l m i i au, n prima jum5tate a lunil sepgust $i E tembrie, vor forma popu,htia mloniei care urmeazEi $i care trebude sti asigure via@ coloniei pcinn l'n pr;mlivard. h leg&tur5 cu ,,biit&li.a h h t o ~ i l o r " , resrpectiv cu izgonirea lor din d o n i e este necesar sii ne reamintim de urm5toarele fenomene : - Dat fiind c i t r h t o r i i sunt utili nurnai i.n tiimpul reproducerii (fecund&% m5kici;) albinele T i Engrijesc d m c din prim l v a r i 3i pSn5 i n iulie-au.wt. h acest i>ten?al su,nt admi$ vi hrriniti (de altfel, uil trintor - nu trgiqte - T n general decli': cel inuJt douB luni). In iulie nu rnai ex:s?,i i,nsB n!ci o crutare pentru e i : devenind ,,inutilil' pentmru o cdonie normal dezv&hti, nu rnai prinesc hranB de la albinele iucr5tmre ; suDt ciulpifi, muwati, izganiti d'im stup si pier. La urdiniq se W t e observa cum t ~ r h t o r i i izgoniti incearc5 za&mic s%s e CntoarcB in stup (,,bBt%a tr&ntorjJor") sitwrbie din care apicultoru#l va trage d u z i a c i in siup toZud e&e in omline. Cdnd o colonie de albine i$i tolcreazd prezenta trdntorilor, tn afara perioadei normale ( p h B in i'ulie $i cel mullt i,ncepu;tul lui august) inseamnB c5 i'n aceas:& colonie existB o situatie critic& ca,re i9dic5 eventual o stare de pericol. DacB colmia maii ,.suportk0 i,ncl t.rPntori la o dat5 a t i t de tsrzie, aceash poke ins m n a cB n a 8 r e matcB? sau are o matcti necorespunzfitoare si c i trebuie s5 intervcn m p toate m k u r i i e necesa're. 2. Dupi ud,tim extl-actie a m,ie~i,i si in stpeciad dupB ex'tractia m.ierii de man5 care nu poate c w t i t u i h r a ~ gde iernarc. estc

necesar sh s e f a c l u a control (pe la mijlocul lunii august), u$m&rindu-se in W cia1 : controluil puietului $i a hranei. Se M aconda o atentie d e b i t 5 celulelor c5p&;te de puiet, care au rEunas neeclozion a k (ndesohise). Aceste celule trebuiesc desctip5dt.e $i controlate dacg nu contin puiet putrezit. Fagurii ou palm (&ti la remvti) trebuie reintTodu$i h stup, c&ci s e $tie c& albimele care au f w t crescute in cond~tiide lips& de polen tnhiesc rnai W pm, ceea ce trebuie evitat EntrucEt t o m albinele care ierneazci $i care supravjetuiesc c&teva luni, au nevoie sh fie asigu1 J!Q cu polen. In figa shpului se noteaz3 bate rezultat d e controlului efectuat : pukeraa c o l d & , situatia puietului, a hnanei (miere rezew& pola? sau p&tur&), s h e a &tar% etc. cici ace& camtat&ri dac& sunt pozitive - decid in final care sunt coloniiie care merit5 $i deci urmeazg a fi ieraaite. - Apiaultorul continu& $i in a c e a s a periwdH ingrijirea colmiiior, controlhd gi organiz8nd cuibul - prln reducwea la fagurii acoperiti de albine uinificarea celor slab dezvdtate sau f&rB mak& $i organizarea - in m t i i u a ~ e - a umor h r h i r i intensive speckle de completare a rezervdor de hranB pentru iennare. H r b i r i l e pentru ientare a r trebui s i imeapB imediat dug3 efectuarea extractid de miere $i a ultiinullui m t m l interior, av4nd b vedere , albinele trebuie sti aibe timputl necesar p t r u invertirea simpului de z a h k , sl-1 depun5 in celulele faguriior penhu c&p&cire, ca rezervii de h r a n l pentu-u iernare. Aceast5 lucrare o vor face albinde bhtrlqe, care vor muri apoi Pna.imte de i n t r a r a i l repausul de iarni. Daci se administmaz.i h-sna prea t b z i u exist& $i riscul ca -:ropul sg nu rnai poatil f i sufident prel u x a t prin {avertire din lips3 de timp $i r l r q ' urmare vor apare boli intestinale.

D;n aceste motive hriinhile complementare de iemare trebuie incheiate pEn5 la finele lui august sau cel mullt p h 5 la mijdocul lunii septembnie. Nbinele eclozionate in august asiguri i n t r a m la iernat a unui important efectiv (10 000-20 000 albine). 1.n reaillizarea acestui scorp, pe Ibng5 intens,if,iiwrea c'rgterii pulietului din luna a.ugust qi a execut5,ri.r~ide h ~ h i r itimpurii pent*m iennare, un rol importan,t revine : asigur5r;i unuli repaus de iarn5 l i n i ~ t i t$i ffiri tulburhi. 3. P,rin hr5nirile speciele realimte in lune august precum $i de la culesurik ultimului W t o r a l se urm&rqte in principal : Iniocuirea mierii de man5 ; stimularea ouatului mittoii $i folosirea albinelor lucr&toare existente in colanie in aceastii perioadi a mului pentru transformarea siropului in miere, hran5 corespunz5toare pentru iermre. A w t e albine mor dator i t i epuizliti lor, I b b n d ins5 posibilitatea ca albinele care eclozioneaz5 acum s5-lji mentin5 tineretea $i via@ din p n c t de vedwe biologic pe o perioadi de critevn luni (7-8 luni) avbad suficiente rezerve in organism (corpul gras) care le permite existen@ plnil la aparitia nailor genera tii. De mentionst cil in vederea valoriific5nii culesurilor tbrzii (cum a r fi cel d e la floarea-soarehi sau de la flom Deltei Dunilrii) se asigur5 spatiul necesar pentru depozitairea mierii. In acest limp nu se mai iau m b u r i de limitare a ouatului miltcii, intruckt din aceasti perdoad5 miltcile Encep fn mod n o m l s i scad5 i n t d i t a t e a ouatului, limitarea acestuia putbnd duce la slilbirea d o n i i l o r in intervalul urm5tor. In special aceste m b 8 x 4 se iau b vederea culesului de la floa~m-soarelui, cu preciza'i-@a ci i n ttlmpul acestui eules se va asiguna in permanents m5tciJor spatiu ouat, albinele pe timpul culesului de h floarea-soardui a d n d o patemic5 tendint5 de blocare a c u i h l u i , in detrimentul puietului. 4. % t e o needtale f a a se proceda la unirea coloniilor slabe (limmpabile de a supraviemi iernilrii) cu colonii putennice sau

cu roi (buta$i) v d o r o ~ i . Coloniile slabe care la aceasti d a t i n-au matc5 sau sunt saab dezvoltate (ca numar de albine, hran i etc.) $i nu rner,itt a f i i e m t e , atbt din punct de vedere biolog~ic cbt $i economic, lrebv'iesc lichidate f5r5 intlrziere p r h mire cu alte colonif. Este g r e ~ e a l 5de a se uzi intre ele colonii slabe, in s'peranta c5 se va obtine o colonie puternici. Metodologia de unificare recmmnd5 u t i l i z a m unui sirop a,romatic agl,i-t in momentul unjrii familidJor ca astfel s5 se evite ca albiaele int're ele sil se du$rnbleasc5 $i s 5 se atace. In acest scap este indicat5 unifoemimrea mirosului d e stup a celor dou5 colonii, cu a c e e a ~ i solutie mirositoa,re (arom5 de rom, vadhie, suc de usturoi etc.) $i desp5fiirea Jar ternporar5 ou hsrtie de ziar perforat. 5. Se contin,u5 cu combaterea viespilor care ataci coloniile de albine. 6. Examinarea, sorbarea $i dupil caz topirea fagurilox r e . f o m t i ex-i din cui,b. Dup5 o noui flmba,re cu puoioas5 impotriva molidbr de cear5, fagurii utilli se depoziteazi corespunzitor ca rezerve pentru uttilizalwi lor in sezoniul urnfitor. 7. T m k opemtiundde specificate in calendal~ul wtu~pa:~ului pe 1,ma precedent5 (iulie) care n-au fost indeplidte h timp de c5tre stupar, se vor realiza de urgent%, prioritate a v h d asigura'rea stgrid de s5n5tate a coloniilor de ahbine pria efst.uarea tutulror tratamen'tedor recornandate de organde s a n l b . 8. Dwsebit de operatiunile $i cmtroalele rsomandate pentm luna august, este necesar s i f,ie observate c l t mai des utdin i , ~ r i l estupilor. 'ractic prin aceastg obs e m e zihic5 se poate 1 w ,,pulsul" coloniei, f L i a mai fi nevoie sil se mai deschidfi stupu~l. De piJd5 ,dacil acum la sfAsqit de sezm apicol se observil un zbor demebit de intens, inseamn5 c5 la s t u p d respectiv se incemc5 sau se produce un furtigag. E nevoie deci de strbmtorarea urdi'nj$ul!ui sau cMa~rs5 r e a r g e m . d.in necesi tate, la sch4imhrea ampilasamentului caloniei afectate de furti=.

LA 19 IULIE SE IMPLINESC 120 DE AN1 DE LA NASTEREA PROF. DR. ENOCH ZANDER 1873-1957
Cercectstor gemman de mare v A m e mondial5, creabrul $i malt timp &recknul Imstitutului d e apicuiltuor5 din Erlangen. A fost priaci~palul initiator a1 ariteriilor oficiale pentru selectila dbiaelor ptecum $i a legislatiei apicole gemname. A descapenit in 1909 parazitul N~serna apis. A avut conkributii vdaroase

Ja determinarea provenientei micrii d u p i polenul ce-1 contine precum $i la studiul variabilitgtii $i eredit5tii albinei melifere. Are numeroase publicatii scrise a t i g 5 t o r cu ilmtmtii frumoase lbazate g e o bibliografie vast5 dar mad ales pe indelungate studii $i observatii praprii : ,,Cre$terea albinelor" - in mai multe edltii ; ,,Anatomia albinei" ; ,,Bolile $i ddundtorii albinelor"; ,,Mlaeau fn cohborare cu dr. K w h : ,,Baza meliferd" etc. T.V.

SA CUNOASTEM ADEVARATA SEMNIFICATIE A UNOR

Semne privind starea familiilor de albine pe timpul verii


Ing. Ilie CORNOIU

I I

Pseocu~pateinkmi de-a lmgud sezmu%ui productiv, p i n munca lor, aLbiaele : melifere Qi manifests 2 n .a aarpacitate pradud~ivil $i c entrulil. F a & a le deranja activitatile, prin deschiderea repetata pi u z e j u d t i f i c a t B a :stupilor, putem sB o ~ 5 $i m s& htel?preth sbarea functional& pozitivs sau : : negativh a M i Y i l o r de rulhine pe p a r c d sezonului pmductdv, de var8, dupii : : anurnlie s m e compontarnentale. = s Inbpretmea smneilar observate va duce i n final la o apreciere a stgrii : generak in care se aflB stupina, h r e v e n t d e l e inkrventii Sn M J i i se vor : putea face cu mult5 precizie. AsWl, pe timpul vefii, se pot observa $i interprets : : unmiltoarele :

@ Ventilatia tntensd ziuu la urdinig pe scanalura de zbor indicd o temperaturd prea ridicatd i n cuib. S e impune o umbrire suplimentard a stupilm pe timpul zil d o r cawiculure. Umbrirea se va face cu iarbd cositd, crengi cu ramuri g i frunze verzi, care se vor ageza pe capacul stupilor. Ventilatia mare la urdinig gi in intert'onrl stupului atat seara, cat gi noaptea, indicd inceputul sau chiar existen@ unui files natural intens. S e impune asigurarea spatiului 0pti.m pentru depozitarea nectarului (faguri clddifi, artificiali sau, in cazul stupilor verticuli, echiparea cu magasine). Ciorchine 8de albine (barbd) sub w a n dura de zbor, cu urdinigul blocat de albine, indicd o insufkientd aeri.sire a stupului, ca o posibild pregdtire pentru roitul natural. Se impune o lcirgire corespunzdtoare a cuibului, cu faguri artifidali w u cldidifi, addugurea de magazine ( i n cazul s t u p d m verticali), sau luurea m6surilor prin care se v a evita pierderaa roiului ce se pregdtqte. Activitaten t e h s ' t 'la u&tni$ ind:wh terminarea unui c u k s natuml sau iegirea unui roi trecut neobservat. Se impune o verifkare a cuibului. Matca moartd pe sccindura de zbor sau pe oglinda stupului a ~ a t d cd famiZia gi-a schimbat linigtit mtca sau a pierdut-o din diferite cauze. fn asemenea situutii se irnpune o deschidere g i vertflcare a familiilor in cauzd. ~lbinele moarte pe oglinda stupului sau incdierdrile de abbine pe scdndura de zbor

Indkd declangarea unui furtigag. Se %pune aplicarea mcisu7ilot de prevenire $i combatere a futfiSagvlui prin reducerea corespunzdtoare a urdinigurilor. Prezenta umezelii pe sc8ndurr de zbm dimineata, inainte de rcisdritul soarebi, indied o slab6 m i s i r e a s t u p d u f . S e imtpune deschiderea corespunzdtoate a urdini~urilor,i n functie de putereu fieccirei familii P n cauzd. Albinek moarte ( d e ordtnul sutelor) pe oglinda sbupului indicd o intoxkatie puternicd in Z O ~ . Se impune depistarea surselor de intoxlcafie $i Z w e a mdisutilor corespunzcitoare. Perceperea ,,cBntecului de nurtcd" indicd pregcititea familiei perctnc roit natural m u chiar prezenw unei mdtci neimperecheate care a rdmas in familie dupd iegirea roiwlori. Pentru ducidurea cauzei gi remediere. se impune o deschidere Qi eerificare a familiilor i n cauzd.

8 Albinele care t4i prelungesc mult zborul (chiar dupd amurg) indicd descoperirea unei surse neaqteptate de cules sau declan$area unui furtiqag la o familie strciinci. Pentru . elwidarea cauzelor, se i m pune depistarea directid & zbor.
Adungarea tr&nol.llor de cdtre albine indicci Encetarea culesului n a t u ~ l $ mdsura i

luatd de familie pentru economisirea rezelvelor d e brad. Prin lusrea in considerare a celor menfionak, se va putea scfiona eficient in vederea mentinerii stupinoi iu pennanenta stare activa pe timyul verii.

Structura morfoiogica externd privita comparativ / a ce/e trei tipuri de indivizi din f a m / l i a de ai6ine
B ~ O I OP~~ U I BUCATA

Secretar $tiintliic a1 I.C.P.A.

O b ~ ? ~ ~ , dnlbina ,id culeg6toare de nectar pi bolen, admirhnd .fagurii n x provfzii iscxirn.g in ialnele fnmiliec de albinz (EntelegiLnd prin aceasta mutca $i toat& impircitfa ei mciiestrit alccituitb). omul a sesizat difcrente yi asemdndri, fapt ce i-a permis s ; l - ~ r cxplice de-a lungul veacurilor multe din adevdrurile naturii vii. Este ruficient sii amii~timdin start cci descoperirea fenomenului de partenogenezci I la albine in anul 1854 de cdtre Jan Dzierzon (1811-1906) reprezintd 0 Contributie remarcabild la progresul $tiintelor biologice. Diferenfele sunt m i evidente dacd se analizeaziZ atent i n amcinunt, c o m w rativ morfologia.externb (aspectul exterior) a1 celw trei c a t e g ~ i i d e inddvizi.
qi

Examinhnd cu ochiul liber cele trei tipuri de indi'vizi (caste) d.intr-o farniblie de albLrie oricine p m t e sesiza c5 din p u w t dz vcdere a l . exteriorului ele diferi ca mbrime yi conformatie. Mlatca este cu ce3 5 r n r n msi luagg deciit albina lucs&toare $i triintorull cajre. au lungimea corpului cuprjnsg .intre 13-17 m. Capul prezintg me!e &i,ferente de f o m 5 , dar rnsi a l e E n alcgluirea apamlu!ui buod $i a organe!~.: de simt. Astfel, conturul ~3~pu-lui pnioit din fat5 este triunghiular la l:~rr&toa.re$i a,prosimma.tiv clrculas la matc i $i I!.An:or. PC toat5 supmfata capului se obrslvii pe:isori dim abundent5. D q i f j e w e tip de inclivid a r e c5le dot ochi cotnpuyi, sau c m p k g i , ace$th sunt adap?ati in concord.snt;i cu rolu.1 pe care-1 inde~:i:nesc. Fiec?re ochi compus este alc6tuit d.in mi; d e uni45iti morfofunctionslc nu:.rte omatidii. .. Mecare orn31',die recegtioneaz5 $i transm'le i.n.fc~mstiivizula!e asugra unor mici portiu:ni di:n"obiecful pl-ivit astfel cZ imagi~nca fni'matg in cr9ier este asf'm5ninRtoare m u i moza'c. Nu,m5~ulcmatidi'idcr este d,ifx:t 1.1 cele t~rei. caste core!at cu conp!.;xita',ea aSivit&i.ti!or in care es!e imp!lcat5 7.1edorea. Matca * v e t u i q t e aproape in tota,lita:e in oS;curj:;3tea siu,puhi. A$aclar ea arc numarul de omatidii cel mai mi.c (3-4000 p e n ' w fiecasre oohi) fiind uti1.i rnai alps cu oeaz's zborului fiuptial si' pentru recunoastmea stupu'lui P n care se re;ntoarce.
,

'

, etimo:ogic : pcrletaos = - ftcicam, !7crr:>.;fs - formare, din grec%$te.Dezvoltarea unui organ'snj -din. ovul nefecundat. cuvint de origin3 Slavs, fiind irnprcnlu'at in lirnba romanll. In Regatlll Unit a1 Harn!cnlor Albine mbtcii 1 se rnai spune inca rcsinl sau arhalc craita.

Lucrcitoarea, in schimb folosqte ochii penllru a recuaoa$te f o r m $i c u l w e a flor.lor, pentru a depista sursele de apii $i de pr.opolis, penkru a repera stupul, pentru a inde,:plini cliferite activititi in stup (hrgnires larvelor, cons:muirea $i curhtirea faguri!or, a p b a r e a de dugmani etc.). Ca atare num5rul de omatidii este m i mare deciit la matc5 (6-7000 de omatidii). TriLn:o~ul - cu rol fn reproducere, dsar $i in u:lc?le ao'iivithti d,n cuib, are ochii cu c~1 mai mare num5r de omatidii (8-9000 pen.l,:u iimecare whi). Ochii sunt fdositi i n ci~.>is!srea s i urmgrirea mitcii in ti.mpu! zbo~rului iluptial in princi.pa1. Ei acoperh cela mai mate pax,te a caoului, apropilndu-se m u 1 'de allwl pe linia median5 a cspului. Q x l i i - adic5 cei trei ochi si,mpli sunt priacipalii recepl-oi a d lurninii. Sunt diferent? gi E n privinta pozitiei acestora la cele 3 caste. La nmtc5 si lucr5taaw ei sunt situati in vArfuBlc a ~ u i u i ,la tr&nbr sun? dwp!a.ati inaintea ochilor compwi, care tind s A seint5lneasca in vsrful capului, aSa .urn s-r? mentimat. il7z:erle!~. apendice r e care se g5se.x Endeoscbl reccp?ori olfactivi (pentru rniros) dw yi gus?,ativi, tac!~.ill.i (pentru pipiit) etc. prezint5 trei regiuni : un articul bazal cu csre an&nele se prind pe cap. un a ~ t i c u l rnijlo~lu. ~ un i grup de 10-11 articule terrnii:.~l: ce forrneaza a$a numitul flagel. Diferantde i,n:rc cele lrei caste nu se ref e i 3 nurrls; la fo~.?15. p r ~ o r t i i ,unghi dr-. Inc'lin.:~rep e cap c s i $i la numarul artiau!el,-)r flagdului (10 la matcB yi lucr&@lre si 11 L3 1 '9n:c.r) $i la num&ml n~icilororgane de simt situate pe aceste ar,ticule (2-3000 la matcg, 5-6000 la 1ucrBtoare $i 30060 la tr5ntor). Suprafata zonelor olfaciive d e pe an!'ene esle d-ci dubli la lucri-

toare fa@ de cea de la matcii si de citeva ori mai mare l a trbtm. La luw5toau-e mim u 1 are o m e important&. El ste utilizat indeosebi in depistzna de la distant5 a parfumulu~florilor, dar $i in detectarea substot;ntelar ernise de m e l e g l a d e abdominale c&nd lucrAtoarele se r&t?lcesc de stlqp, s m c k d matea este in zbor $i trebuL e d i z a t 5 c&tre stup. Lucr5toarele perc q de asanenea mircsul m5tcii (substant a de matcii), mimsul venhului, a1 larvelor $i a1 patuilvi de l&ptiqor din celule in care acestea s b u $i m d t e altele. Mstoa are simw olfaotiv mai redus si a t e utilizat in detectarea aparitiei d n botci a altor m5tci prin detectarea subs t e ~ t e i de matc5 e m m a t 5 de acestea $i din instinct, &at5 ardvmrwl f i M looalizat, sa-qi asigure hegemania. Simtul mirosului jmc5 un rol m.ai putin important l a maitca ilntmcSt activitatea ei pr1mordhl5 s k de a depume ou5 $i deci de a asigura p e n p e t w e a speoiei. TrSntoruJ are m i r m l foarte bine dezvoltat pentm a i d e n t i f h $i prin m h rnatca vingina $i a o u r m 5 ~ iin z b m l nubpW d

rului s m t de m e n e a mai ntioi flind folosite in p r i m i p d p e n h mestecarea poltauhi. Toracele a d w regiune a corpului albinei prezint5 d m e b i r i m i ales h alc5t.uirea apendicdor locomtorii (mi@ gi picloQ1.e). Aepile - in n m 5 r & doua parechi (antmioare $i postmicare). Aripa azltmioarii este mai mare dwecfat cea postmiuarA dar ambele sun4 membranaase, subtiri, transparente, cu u n d e linii fngro$ate (mamite nervwi) longitudinaile $i t n a n s v e d e . Dimensimile $i unghiunile dintre n e m i s m t cumtiticate (mburate, ~ t $i apree date) ca importante caractmmbci de rasg. Peatru @a in Mrnpul z W u i cele dou5 aripi (mterioar5 $i posterioad) s&se ml$t e ~ i r n u l ~ cea n , posterioarCi are 16-23 mid c&rLige ( h d ) care se agata de magin e a Lndojt5 a aripilor anterioare. Aritpiie f o r m e a d astfel o unitate functional5, un plan de zbor mulh mcLi eficient. Datorith acestui fapt l u c r i i t o a r ~ ,bun6 zbur&tmfe are rezistentg I n zbor $i fortg p t M tmnsporta greut5ti ralstiv w i dacA le ccms i d e r h comparetiv cu m a - i pondere, lua'u demn de rubridle de cmr1ozit&ti sau de ,,Oarteamrduriid"' Aripile trhlntarului sunt m i bbn@declt la albing $i la matcii gi fn &tie rnusculatura pea~tru zbor e s t e bine dezvoltitii la mascul. perrnitandu-i o v i t e d rnai mare de zbor fn um&ri!rea rngtaii. Strucduaa pfcioatelot direr& xndt la cele 3 caste. AstUel, dac& toate au un meona i m de curgtire a antendor, la lucr&toa,re p e m h i l e 2 $i fndeosebi 3 au o smbitur& acoperiti de pmi cudxiti nturnitg quiet sau corbioula in care e s t e tmmgmtat POlmu1 $i prqhlisul. La matc& $1 'trhtar asemenea formatiuni lipsesc. Picioarele m&SM su'nt b general mai l u w i , cornparativ cu cele de la &bin5 SEN t r h t o r . Abclonwnul m&Zaii este mai lung, fiind f m t din 6 m t e . AWcrmenuJ trbntorului dc5tui.t di.n 7 segmente a t e rnai puascutit dec&t al lu@r&tmrei care are dw,r 6 segmcmte. La trfiator nu se con-

A p a ~ a t u l b u c d este bine dezvoltat la lucriitosre cu o tromp5 utiiizat5 pentru aspirarea neotiamlui dim mori $i a apei pentru h r h l r e a lamelor, a m5tdi $i a &Antorilor $i mankbbule p e n h s f 5 r h r e a granulelor de polen, pentru prelucrarea cerii, c0m.truiTe.a fagunilor $i cwhtirea celulelor. Proboscisul (trompa) lucratoami, p g n h aspimwa n e c t a d u i d i o l corola floridor sau pentru c & m h a m i unei lame s u d t e i albine are lunigianea cuprim5 h t ~ 5,5 e mm gi 7 mm in functie de r a g , utilizbndu-se ca indice biometric. La d b i m romSneascti limilele sunt 6,29-6,44 mm. La ma:cA qi trBntor care se h r h e s c numai cu mierea din celule m u sun4 h r h i t i cu 15ptiwr de c&:re albine trompa este m i x w t a . Mowiibulele l~ucrfttaarei sumt puternice $i in f m i i de lingua-5, Wnd rraai mari dec i t la t ' r h t o r $i matc5. Ele sunt folosite pentnu lovire, lupt8, &mijaw, apucare. mestemrea cerii, curbtima de$eu'riJor. Mand i h h la akbina l u c r 5 m ~ e nu w e pintan. In cons&@, numai dup5 ce viespile rup pi.&@ fructelor, albina poate avea aeces la pulpa acestom. Mandibuldl la mate& sunt considerabi~l m i d c i $i nu au o f u n a i e special&. decPt in m l luptei cu alte mhtci. Mandi'bulla m5tcii a v h d un pinten tgios, Pi inlesnqte acesteia tiiierea c5p6celului la iqirea din botc5 preculm $i in cmfruntarea ou evenltuaslele concurente k suprematie. Mandibulde t r h t o -

zare a msiiderentelor de naturh morfoa.m~tom~ic8 la & b e este n e c w 5 a fii fnsu$ilt5 de catre orice Encepator in apicult4~r5 fie cii este lia vdrsta ghiozdanuad $i cu atAt r n a i mult de catre cei ce p o d ghiocei la Gmple, care accept5 f5ri retinere cg ,,repetitio est mater studiorum".

r i r OASPEfl BIN dc\G!\htABIA


.

'

.. Y In. p-ele dous zile ale lunii apr,il.ie La invltatia Asoeiatiei Cresc&torilor de noastrg o delegatie din Fkpublica Moldova. ~ e l e g a t i aera M,bLae s a afht in : f o r m a ..dim damnii :. Dumitru . Puntea, viceprqedimte a1 P a r k m e n t d u i - Republicii Moldova ; I o n Nistor, director a1 Gospodsriei apicole de stat din Ed'inet ; 8 . . A n a m U r n , . d i w a r ail C.os"podkiei p:scicole d e stat din Edimet $i Vasile la- 3 c h i m , Seful. baaRi imtexaicmale de c o m e 0 Eclinet. .. . % . Dalemtii a u efectua.t viaite de lucru la : Iinsti'aM de Cercebre $i P d u c t i e $ pe;ltsu .&picul~Lur5, &mbimatul Apical, 1,nstituiuI !Intermtianal de Tehnologie $i Economic. Apico1;i 4 APIMONDIA ei l a Asocieia Creschtaribr d e Albine din -Romdnia, ~ L k c j u care au pwkt d.ilscutii cu htarii d e mnducere ai acestor uni- 3 - directorul I.C.P.A., $ t e h m Shvulesou . dkectar lai :titi : d - n k A w e ! . M&iu Comb1m;ului Api,col, .fd-m Mihaela $ellban, d~irector el .I.I.T,,E.A:APIMONDIA, 3 d - n l i m g e n MBrza. .pre&inte a1 A.C.A. $i N,imLae P h t o n , dire,-tor eemornic. . Octspefii au , . m m l f e s h t u n dnteres deosebi't ,pentxu ,r&izarea unor actiuni 3 . . concre!e d c cohborare $i cocpawre intre apicdtorii din .RomSnia $i RepubLca &Ickiom. STau eqmliaai. gosibiiit5tile de itmyo1.t in ~Rominiaa unor ~ o d u s eapicde . . ce prisasesc,,apicLllt.oridor moldoveni $i Biv'ra'rea de u n d t e , utihje, .:medicamente de 3 :uz @col, h g u r i aatifici~aii, produse ~ p i t e r ~ p i c$i e casme;;ice .ca $i ditemlurA api- 3 3 c o l ~desgndezvalttirii activilt8tilor specifice din Republics Moldova. Q . Ctiile !p?acti.ce de 8realizarea, acestor actiud o u fost conturate $i etapizate Sn Q . . t : k p urrnAnd ca in perioada urmhtoare si5 se infSptuiasc5 obiectivele asupra ctirora $ s-a cenvenit. . . Dc h p t , actiunile riz&nd coop&%iie &i colaborariie in d o m k i d . apicol .f3s:..prccizate incs In u ~ m g cu m i bilne d e un en atlunci ~ 2 n d;la.:Mm t % e 1992 $ fost. scrnlxu un Pqotocol d e colaborare tehnico-$tiintiiich, organimtoric5 gi em- 8 ~lublical, i n ,revis+a noastrh nr. 4.'1992 la pagina 2. t . nsm:cg , . % M u i ' a p o i ; c u brilejul o r g a ~ l h l d i in 7 ,ncGembaic .and &recut a Memoria- $ 8 t h ! u i P . ~ o f .dtr. ing. V . H A R N A J ' (vezi srehtarea din r e v k t a aoastr5 ar. 211993, 3 $ pag'na 9 ) S-3 6 0 n : u r ~ t u n d e n d ~ u r ' d e actiuni. Q 1.n ubtids zi n . prezenwi lor i n $ a f i a . n&r& oaspetii au v i z i f a t ' Muzeul Q 8.Nstim~1 .CO'KWC~ uncle ~ s u putut . 'apreda gi-ij,a demebitri m r e se narrnlfesth i n $ $ R.?masia pcn:.ru. brecutwl ulstmic ~i eforburile d e punere in valoare la adevsrata $ dim6~si'une e faptelor $i tnf5.ptui1rilor %naintia$Clor. \ B InlinLe dc a me despBrti dl. Durnitiv Puntea, vieepregedinte II ~ a r l u m e i ( 8 tui,ui Ra.pblici4i 'Moldova ne-a declarat : 8 . . .,. . . B

8.

8.

~,,,r:~~,,;,~,,r~~,,,,,,,~~~~,,,,~,,,fi

~IIIIINII/IYJ~~~//I/IIIJIIINIHIIII,~

,,Nu sunt pentru prima datd i n Romhnia, in Bucuregti ins6 a m ajuns de-abia acum. Am nvut emotii'cbnd am intrat i n Capitala Ro~ndniei .deoarece ca orice rombn uveam unele gknduri legate. de dorinta de a vizita acest orag. Referitor la te~nafica tizitei noastre - apicultuza - vd pot spune cci suntem foarte i n t e r e s a ~de posib:litcitile cle colaborare intre apicultura celor douci tdri. Considez: cd aceastd. vizitb a V r c a t u n important progres O n directia dezvolXirii legiiturilor $i . relatiilor in domeniu. A m fost foarte migcat de amabililafea gi buiriivoinfa pe care n Z le-au acordat i o t i - conducdtorii Asociatiei Crescdtorilor de .Albine, ai Institutuhi de Cercetare gi Productie pentru Apiculturci, ai Combinatului Apicol cdt g i cei din Institu!ul International de Tehnologie $i Economie Apicolii a[ APIMONDIA. A m puiu:

aprecia pe viu, la fa@ locului 7ealkd7ile deosebite din aceastd ramurd apicultu1.6. In ce mci privegte nefiind u n profesionist sau u n cunoscbtor a1 stupcititului a m rdmas foarte pldcut impresionat de tot deea c 2 am vdzut m a i . ales niciodatd n-am bdnuit cii albina - aceastd harnicd g i minun u t 6 insect6 - poate aduce u n at&t de mare 5010s omului, binePnteles dacd $I omul o ir~teleae,o-ocrotegte $ i o dpdrd. Rejeritor In posibilitiitile concrete de colaborare intre apicullorIi d i n Republica. Moldova, $i Romania cred cii exist5 multiple w n s e clzrc se vor' concretiza' cat de curand, ,la inzeput pr-intr-un contract' incheiat Otitre Asocinticc CresccitorUm de Albine d i n Romania .rcprezentatd de Combinatul Apicol g i Sozrhozul apicol din Edinet. Desigur posibilitiitile sunt m l t m i ample tinand cant cfi i n Republica Moldova exist6 circa

300000 familit de albine i n sectorul part~cular,aproximativ 100 000 Rn sectorul d e stat. pentru noi in primul rind este necesar sd ,prmurdm utihje,.iliaentar apical , + . i faguri artifkiali, produse care am Pnteles ase gdsesc in ~ ~ ~ deci & putem ~ b , tt:le u n ajutor cmsiderabil. Desigur ne inproduse ale industriei apifereseazd $i cole ramd1tegti. Putem sd ne asociem Entr-o societate mtxtci de productCe $i comert, l a n0i existhnd u n excedent de miere, ceard $i probabil $i alte produse ale stupului.

A m fost fmrte pldcirt impreswnat de cela viizute la Muzed National Cotroceni ~i cred cd intelegeti aceastd afirmatie a n t ~ udacd o raportati la mdsura i n care i n Moldova a fost falsificatd istoria neamu1ui rontsnesc. Multe fapte $i evenimentc crau i ~ trecz~t t rdstdlPicicite, multe erau neC U n O S C l lprin te Omlsiune. Aceasld vizitd a constituit pentru no: 0 lectie de istorie de art6 autenticd exceptzonal de bine conservatd $i pus6 i n valoare. Pentru aceasti vizitd la Colroceni pc care dvs. ati wganizat-o ud multuaesc muli i n numele m e u $i a1 celorlalti m e m bri ai delegatiei".

0 INTREBARE $1 UN RASPUNS

Victor BUCATA

Doud moduri de a prlvi u n singur subiect : controlril stupului. Dacd dupd ce umblati fdrd m d n u ~ i la ~ R t i v artupt ( n u este neapiirat sd fie de ordinul zecilor) mergeti la un spectaco1 de teatru cu piesa ,,$i albinele fac miere" sau audiati Entr-o sald de concerte ,,Zborul cdrdbu$ului" (fdrd glumii) uneori veti fi nevoit st3 aplaudati cu retinere. Nu din cauza Pntepdturilor care sd zicem c d n u s-at m i observa, ci din cauza aspectului nu intotdeauna pldcut. Ca recers a1 medaliei, mtrosul de pdsturd, ,,p&inica albinelor" sau mirosul de propolis ne imbatd i n special primdvara cdnd m t u r a revine d m a activd d e muntfestdri ale vietii. f n leg6turd c u acest subiect, u n apicultor francez descrie o modulitate referitoare la utilizarea unei perechi de mdnu$i, capabile s6 mentind intact6 sensibilitatea degetelor $i cu ajutorul cdrora i n plus se protejeazd nhinile de dntepdturt. jlatii ce n e sfdtuieqte Dan Handriks : Luati o pereche de m d n w i aerisite (sau chiar alt tip) $i cu ajutorul unei lame de ras tdiati punctele de cusdturd la virful degetului mare, a1 ardtdtorului $i a1 degetuIui mijlociu astfol inc&t sd le desprindeti pi& la nivelul primei falange. Inloarceti partea descusutd in interwrul mdnuqii pentru a obfine u n contact bun intre ,ndnu$d ~i piele. f n cazul i n care doriti sd imbundtdtiti $i mai mult etan+eitatea, indoifi m e s t v&rf & deget rn o pensd, apoi trngeti suprafete& interioare cu pufin li-

plci gi triteti-l strdns p f i d chnd lipicid se intdre~te.Lds&nd dezvelite numai p r i m falangd a degetului mare $i a primelor doufi degete se pot executa orice munevre necesare apicultorulut ; prezenta mdnu$fIor nu stdnjenedte qi se evitd i n acela$i t i m v ijztcpiiturile albinelor. Existd intr-adeudr albine a r e ,citeodatd trec de pe tmdnu$d pa vdrful degetrtlui \dar se Qntorc totuvi pe miinu$d fdrii a sesiza diferenta. Dl. Handri!cs declard cd i n acest mod n u a avut nlciodatd nici o intepdturd deliberat6 pe vreun deget, deqi uneori, incercand sd priI7.de cdte o albind care s-a aventurat pe u n degct n sfdrgit bne&nteles prin a fi intepat. Eu fitsumi a m testat mdnuyi descusu:e la toate cele 5 degete, dar ghndindu-md cu otentie mi-am dat s e a m cd degetul mare st incd doud degete a n t suficiente. C&t timp folositi aceste mdnugi cu degete libcre sau chiar atunci c&nd n u folositi nici u n eclaipament de protectie, fiind m i prudent puteti evi:a multe brutditdti g i st&pdcii. Dacd szrnteti c o m p k t protejat existd riscul de a mdri agitatia familiilor de nlb.ne. Rezultatul ar putea fi excitarea unui stup pavnic, iar celelalte familii de albine se pun $i ele i n defensiva'. V e t ; o!>serua cd dacii purtati tin combitlezon de apicultor veti reu$i sd evitafi intr-o oarecare miisurd agresivitatea din partea albin ~ l o r iar , nvdnd 'mCcinile protejate este po~ l b i lsii lucrofi i n 1 nQte $i albinele sd n u ?ri mai ntace,

SA NU PIERDEM - TOTUL COSTA !

Metoda eficienta pentru recuperarea familiilor de albine bezrnetice


&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I,,,,,,,,,,,, , , Biol. Teodor G ~ E O R G H I U V,ff,,I,IIIfI,,fI~Ifff,,IIII,,I/,I,,~
Q 8 Q

Problrecuperhrii fmiUSlor bevmetice aste considerat& din glcate, de m d t i stupari, ca fiind lipsit5 de importanM ecanomic5. Nimic mai gresit dacS h tinem mnt cg evaluirile literaturii de specialitate situeazg aceste pierderi lapeste $ 40,b pentru stuparii cu o bun5 experienti gi muflt peste aceastti d f r & ,pentru cei- Q 4 lalti. Evident, a c e plaseaz5 ~ k m e t i c i r e a ,dup& rnortailihtea de iarna $i boli % ' 8 ca faator de piendere in stupin&. 8 Apicultorii incephtori sau cu stupini m i m i d , adic5 cei pe aare-i afec\ % Q teazh mai m d t dirninuarea efectivului, sunt cei care cautl cu orke pret sh-$i % Q salve* c o h i i l e din aceasti3 categorie. Acqtia u'net.de empinice, genera% toare de egecuri, caul% in l i t e r a t h sdutii gi pin5 la u r n 5 queazg $i se des- 4 $ ourajeazti. 4 & t e fwrrte adev8rat c& fenomeniul i n sine este wmflex, are etape hscrise 8 3 intr-o anurnia dinarnich, dar dach il stApinim din punct de vedere stiintific, el este remediabil. Prin aplicarea unei unetade -ti5 p cunoa$terea unodific5nilor Q fiziologice care se produc in organismul albinei lucr&toare din momentul cind 8 colmia pierde mataa, recuperarea este perfeet pmibilg. Deci discern5m5ntul fun'4 damentiat @ i i n ~ f i c $i pmctic e s t e ac& a r e trebuie s l indice metoda utidizabill Q % in diverse sirtuatii : sezon, faz& de bezmeticire, puterea familtei etc. Q 8 Concluziile la care ajunge autorul, experimentand peste 50 de ani un numZir % mare de metode, a a n t in vedere atat eficacitatea metodei c l t $i simplitatea sa, $ a d i a de a f i c l t rnai putin laborioasfi gi lipsiti de riscuri. Q

~~

8 8

5.,,,,,,,,,,,,#~

~,f,,,,,,f,,,,,f,,,,~Il~,,l,,IllI/A

Voi Zncepe rprintr-o mdrturisire care nu n ~ donoreazd : de$i a m o practicd apicold de peste cinci dscenii, sunt bblog qi a m lucrat 30 ~ d eani ca cercetdtor ~ t i i n t i f i c in domeniul entomologiei medicale, n u a m colaborat ,p&ndacum la sevista nocrstrd. Pdn6; la u n punct m-a$ gutea scum prin faptul cd eram doarte p i n s i n activitatea de cercetare de 11a serviciul neu, dur sentimentul c d sunt totwi vimvat %mi stdruk in cuflet. fnainte d e aimk a,terne ge h&rtie metoda, mi-am a d w rpe masa de lucru diteratura de specialitate din ultirnii 15-20 de ani. Am lputut lconstata astfel, cu mare surprindere, cii o (problem& important6 ca aceasta n u 0 ,constituit i n atdtia ani dec&t subiectul a 4-5 articole. rAq rtemarca doar pe ncela a1 doamnei biolog Maria Drdgan, reputatd specialistd (1991). dv&nd O n sedere cd, A n eadrul cercului apicol lagi, f n care activez, sunt deseori solicitat de apicultori sd Z e dau solutii, iconsider cd se impune o abordare mai putin auperficialii a acestui aspect. f n c e md tprivegte, a$ f i de acord ICU doamna Maria Drdgan, cd mtiunea ,este ineficientd ,prin timpul \pierdut cu ~ d r e s a r e a familiilor bezmetice, dar n u m i i n cazzcl cii m-am avea gosibilitutea de a recurge la maetode care (nu iau timp mult gi dau rezultate sigure. .

fnainte de a intra O n expunerea procedeului md poi llidmita doar ed enumdir o parte din solutiile recornandate lin &cursul timpului, c u m ar f i : scuturarea albinelor la distantii, contopiri diverse $i introduceri ,de ntlitci sub ceEe 4mi variate precautiuni, anestezkrea sau narcotizareu albinelor cu d u n de salpetru sau eel grod m de ciuperca ,,pufu$ori' (Lycoperdon), folosirea ,valerianei .etc. In decursul activitdtii male apicok le-am experimentat pe toate acestea @i lncd pnulte altele, c u ~ezultate ~ & n d bune, c&nd proaste. Nu a m jost p e deptin mulwmit niciodatd. Un autor r e c o m d a aducerea coloniei i n stare Ide roi : m t c a in cugcdi grinsd sub u n twdi+rn, intr-un stup g01. Se miza pe infometare, pe #or#area albinelor .,sd munceascii". Rezwltatul invariabil u fost intotdeauna eliberarea g i uciderea mdtcii. 0 ,metodb care merit; - consider eu a fi Imentionatii. f n martie J989, in revista ,.Apicultura Sn R o d n i a " , dl. dr. Dan Henegar, inspirat & a n m r e inaintcy al apiculturii mondiale ,(Pernet Makonneuve) recomunda fntroducerea m i mdtci abia eclozionate ,(nu m i lbiitrdnd de 30 minute). Poate are draptate, i n anumite conditii (frig, m c l e e foarte mici, urfanizare foarte recent6 etc.) s-ar gutea 3d dea rezultate.

Sd ma' ierte autorul, dar fdrd voia mea, md inceaicci a n z h m b d la ldeea de a a v e a exact atunci ednd a m ,mvoie, a astfeb d e ,,comandii specialii", malca nu m a i biilrdnii de 30 minute.

PRECIZARJ UTILE

- Colonia bezmeticd provine, se $tie, d i n familia care a devenit orfami. Fazele de ,,familie orfami'' g! tea d e ,,familie bezmzticii" sunt difertte, dar is& n u ,uitdm cd i:recerea de la p r i m la a d m este practic imprceptibilii. De asemenea, fiecare din ccle doud faze, \la rdndul (lor, poate fi m i incipient6 sau , m i avansatii. De a i d , dif icultatea rezolvdrii groblemei. - Pentru familia bezmeticitd de multd creme, descoperitci $ n sezonul rece (sepiembrle - n a r i t e ) redresarea n u poate f i fdcutii. Pe acestea E e sacrijiciim 7 Nu, E n nici tin caz, mai ales dacd au populafie nanteroasii ! Indifierent dacd este toamnd tarzie sau prinzcivard, .la primul control, le v o m contapi cu Jamilii puternice, numat t ~ s t f e: l seara, pe o vreme rece, le repartizam numai cdte o ram6 la cdte un atup puternic, dupd diafragmd. N u m o m deranja ramele stupului primitor. Se v a face o stropire u ~ o a r d~ 2 6 sirop a r o m t i z a t , pe fam i l k gazdd deasupra g i pe cele doud fete ale w m e i c u albinci bezmeticd adus&. In timpul care urmeazii, albinele primesc treptat feromonii familiei gazdd, Fe produce u n regres a1 ovarelor, frigul le adunii fn ghem $i totul intrd rin normal. Repetdm, operaria s e face numai ,pe vreme rece ((sub 6-7"C), cind albinele nu fes la zbor. Dacci, d i n comoditate, aducem mi multe rame .cu albind bezmeticd unui stup, risccim sd ne omoare ,matca acestukr. - A t d precizare ce se impune, este clt jenomenul de dezvoltare ovariand a lucrdtoarelor, determinatd de absenfa feromonilor nditcii, este reversibil atuncf cdnd aceste ,,mdtci d e ocazie" sunt obligate sdi-gi consume energia secretdnd Jdptiqor pentru hrdnirea (puietului. Tocmai acest prfnclpiu st6 : l a baza .metodei propus6 de no(. - lnainte & a indica procedeul, dorim sd se $tie IC&, indiferent de faza (incipient& sclu avansata) d e betmeticire, putem actiona cu succes deplin ldacd ne afliim E n sezonul cald, c&nd mdtcile a u posibilitatea de a se imperechea.
METODA DE LUCRU
Atunci cdnd lam descoperit stupul bezmetic, t i ridicdm toate ~ a m e l e cu puiet, lame +i de trdntori. Scuturdm in s:up toate albinele, Zar ramele le trecem pentru 10-24 ore, fntr-o Qncdpere riicoroasci; u n bed este ideal. V o r face excepfie doar

ramcle care au pule; normal de albind lucriitoare, ldacii mat &sim astfel de puiet. Acestea M - v d t n t r ~ d u c ei n altr stupi pent r z ~ a-i IntErl. I n stupul bezmetic riintdn de obicet 2-3 faguri laterali care contin provizii. l n locttl ramelor luate introduccm u n numiir echivalent de Tame aduse dtn stupt n o m l i , r a m care trebuie sd wntinci cdt m a i Dnulte oud $i larve tinere. Ramele trecute la rdcoare le introducem i n stup,i n o r m l i dupd ce, cu o furculitd descdpdcim puietwl d e trdntori. Prote.ns acestora, ciLt v i a puietului m i tdndr wIS prin frig, o a fi consumatd rapid, stimuland familiu prtmitoare. Valorijicdm deci, aikt materialul nutritiv tnvestit in acest pziiet, dar mai ales folosim albina stupului ~bezmetic sd creascd puietul &ltor familii. Dupd 5-7 zile r e d e s c h i h stupul bezm e t k Ludndu-i ramgle i n care predomini puietul ccipiicit ~i aducdndu-i 1-3 rame c u oud pi puie<tbndr, ca $i prima datci. Practic, v o m controla aproximutiv sdptdmirnal, a$a c u m tproceddm %ngeneral cu ceilalti stupi $ f d e fiecare &dl it tfdiciim puietul citpdcit ~ i - i dcfm B n schimb oult Qi puiet de hrdnit. Fhiar d e h a1 &lea cantrol v o m constata cd s a vedus mnsiderabtl numiirul aLbinelor care depun oult. La a2 treilea control, ,dect la aproximutiv 1415 zile de la prima interventte, nu mat apar aproape deroc oud de albtnd. Intre timp se WOT c l M i nu~neroase Mtel de salvare pe oud fecundate. I n p r i m jazd n u le distrugem, ele av&nd a c u m un zol ber e f t ~i n cchClibrcurea familiei d e J b i n e . V o m trece la distrugerea lot dupll ce se apropde de eclozionnre. La a p m x i m u t h 2030 zile d e la prima interventie porn altoi 1-3 botci mature, aduse d i n stupi recordfgti w u care schimbd linQtit m t c a f m preund cu 2-3 Tame cu puiet cdpiicit gata de edozionare. V o m urmdri eclozionarea d t c i i $i n u v o m mai 7eveni la control decdt atunci [chnd ~ o n s i d e r d mcd m t c a s-a fecundut. La prima citire a acestor rdndurf, wnora li se v a pdrea ,,ceva wmplicat" Qf foarte i simplu, dec&t laborios. In fond, n i m k m u n schimb de r a m $&cut cu altt stupi : ridicdm la controlul ~dptdmdnal putetul medorit pe care-Z diim Fa hrand unor stupi stimuldndu-i, ,fur ge tamilia bezmeticd o constrdngem sd creascd puietul altora. Se face acest J ~ U C ~pUa d cdnd f a m i l b se echilibreazii fizblogic qi c&nd primeqte foa7te u$or o nnatcri, c u atat m i mult cu cat aceastu ,,sc mgte" E n rnZjlocu1 cuibului respectiv.

CONCLUZll

---

- Meto& se aplicd in intervalul a p r l lie - soptembrie, c&nd mdtcile se pot fecuncEa. ---, -----

(contlnuare f n vagina. 25)

Viespile qi al binele
Biolog
1

- Aurel PAPADOPOL

\ - insecte fnrudite cu albinele, (3rd. Hylaenoptera, familia Veqidrre, cu mi m l t e \ subfamill( - prodm dijerife pagube stupilm ii efectivelar de albine, m o t b pentru care aceste insecte figureazii printre , @ h & t a r i ielbinelor" (0g r a d 6, 1986), \ unde sunt citafe cdtevu specii +i ntodurI(P i n care dduneazd stupilar +i dbinebr. \ Pentru a ,putea m i t a d i f e r i t ~ l e pctiuni dduniitoare d e rvit%pilOT,ca gi gentru adop\ IaTea u m r mdsuri practice de inldturare o acestor ddu&tori, de la stupii cu albine. esle necesarii cunoagterea am&nuntitd a principalelor specii din Wra nwstrd, Qi a \ modulvi 107 de tviatci ~i (de hrdnlre psemenca mno$tin@ rputcindu-ne oferi repere

'
\ \

$8

pi adecuatd, k m t d in f i m l de cdteva prolpuneri ~gilsugestii practice se regbc?uc, & altfd, $i in diferite aEte reviste apicole din ailte tdri.

\ \ \ \ \ \ surse de inspiratie pentru imginarea unm metode mai eficiente de dimiware \ evitare a pagubelor. I n west sccq prerentdm datele ee urmeazd, nr o dustratie \
Dup6 cum este bine cunoscut de cdtre apicultori, dijeritek specii de v i a p i

- aspecte

care

1. Date generale qi deslpre spe&le din h h i ~ care prezint5 ices qicultorii din toate m e l e t5rii noas-

a arbarilcr, sub bolovani mu stratul gros de m ~ c h i$i de frun7x etc., unde rezist.5 intemiperiilor. PrinGvara, devenite active, fiecare cauti locuri potrivit in be. functie de specie $i incep construirca cuibului. Intli, construiesc un ,,pedicela sau Mentioqgm doar c i farnilia Vespidae, picion$ vertical, fixat in partea de sus a cuprinde (dupl I o n e s c u , L S c l t u g u , spatiului ales (tavan), de care, la partea 1971), 2 grupe : vieapile solitare (cu 5 subde jos va fi construit primul tagure cu cefarnilii) $i vieapile colonlale (cu 3 subfaI d e m i rnici, pentru lucrltoare. La fel milii) intre care $i subtamilia Vespinae. cuibul atlrnat de rarnuri, sau cel din Aceask3 u l t i e subfamilie (Vespinae), care spatiile din p5.mint. Atat pedicelul c l t ~i ne inter~seaziiIn mod special, este foarte fagurii, $i apoi inveli~ulexterior a1 cuibur5spLinditA prin diferitele specii, mai ales lui (viesparului), sunt construite din past5 In emisfem nordic5 (Eurasia, bazinul Mede lernn amestecat5 cu saliva (produs5 de dikranei, zona M5rii Rqii, Malaezia, Noua glandele labiale). D U N Janet (citat din Guinee. America de Nord, la sud Mnir la Grass&, 1951), un pedicel de 5 mm diametrapicul racului dup5 G r a s s e, 1951) ; tru (care la locul de fixare, sus, are o parte $i ele au fast intens studiate de : R e alitit5 pentru rezistent5), poate sustine o (1855--1858), u m u r (1742), S a u s s u r e greutate de 2,5 kg. De la prima celul5 terJ a n e t (1894-18951, D u c k e (1903-1914), minat5, femela fondatoare depune un ou, B u y s s o n (1903-1905) ; apoi, mai repe fundul celulei, care nu cade, fiind lic e n t , W e y r a n c h (1935-1938), B e q u a picios. Apoi eontinu6 operatiile similar. e r t (1919-1945) etc. 0 carte interesanti Sub p-ionul rAml de faguri sunt canstruiti este cea a lui B e r l a n d (1939) ; iar 13 altii, cuibul ajungsnd la rnai m d t e etaje, noi, S i m i o n e s c u (1938). Sinteza asup%-a case la exterior sunt hvelite cu un strat viespilor din Romsnia, este cuprinsi in (cupoll) de past5 de hlrtie, sub form5 de l u m a de I o n e s c u , L B c l t u $ u . l a m l e solmse, pentru asigurarea termo(1971), folosit5 al5turi d e celelalte. reglririi i n t e r i m . Acest inveli$ este constwit $i in spatiile inchise, dar, dup5 speCOteva 1~9pecte comnne speciilor din subcii, formele cuiburilor difer5 (conform tamilia Vespinae. Coloniile viespilor. care ~vemplelordin plansa 1). Tot femela foni$i fac cuiburi (viespare) mai rnari sau datoare hrsnqte primele larve ie$ite din mai mici, in scorburi $i alte goluri, a a r oug, cu hranii lichidl la inceput (pe care nate de rarnurile copacilor sau arbu~tilor o regwgitead), apoi cu o past5 mai condc., sau in *Ant (adesea vechi galerii sistent5 (dupi csteva zile de la ecloziosau vizuini ale unor anirnale), sunt anuale. nare), preparat5 din insecte triturate, din Perpetuarea Iw, de la un an la altul, se care sunt tnliturate p5flile chitinoaqe. realizeazS de c5tre femelele fecundate, la Dup5 aparifia primelor lucf%toare, femela sfiqitbl verii sau inceputul toamnei. Acescontinu8 s l depunl ou5, resM operatiitea, numite femele fondatoare (sau m5tci lor fiind preluate de lucrZttoare, intre care de viespi), se adapostesc la apropierea ier$i cudtirea celulelor din care au Wit, In nei, cu m i l e smnse, sub scwrta groas5

'(iodoilodyd 'V ap auapop ! alout6i.w ' L ! g : la?yoaux 'M Pdnp 'b !6 ! nosauoltuts '1 pdnp ' S . z I) 'BoTueurJaB t ? d t a ~ tb ws$lnn 8 d s a ~ap ' ( L ) (aun!toas) luvurpd u t q ) n 3 *(g) Cdoos q . r l s a A l K s v d s a ~ )arnppd ap adsaln a p q t n 3 ' ( s ) C ; q p a u s d s a ~ )atoot(tuc a d s q n ap q t n 3 .O) m m S m ~a d s a ~ )p n u c o o oadsatn s 2 tb (.T r q m u l r a l s d s a ~ ),puow - ~ a 6 - adsan U I ;nln?l.tozoa u t l o t s u ~' a r m aunlsuawtp ap '(2) t u n p S ~ p 6ap q t n 3 .aZn~ao snazpo ppn as aunttoas u t ' ( 1 ) q t w v ] '("I o ~ q w o e d s e ~ ) arum uadsatn nus z n u n p B ~ p 3 ' I V $ N V ~ ~

.8

care sunt depuse alte ou5. Astfel cuibul de 15-20 mm lungime ; femela $i lucr5cre$te $i colonia se amoplific5. Larvele toarea cu 1-3 puncte negre pe cllpeu ; nripirlesc de 3 ori phn5 s5 se formeze cocapul este galben ind5r5tul ochilor ; masconii si apoi viespea. Viespea tjnkr8 de(fig. 3, culul cu pete negre $i galbene cupeaz5 capacul celulci $i coconului, p5rRplan$a I). Viesparul este construit intr-un sind-o, devenind repede activB. P e parspatiu in piirnsnt (galerie, mica vizuinB curs sunt construite celule gi pentru fes3u alt gol, p5Asite de diferite animale). mele ( d t c i ) gi pentru masculi, ceva mai El este globulos $i seaman5 cu cele a a r mwi, spre sfiqitul verii. Viata viespilor nate d e ramusrile arborilor, de la alte speeste rnai s c u a , c5ci -- a$a cum men1,iocii. Hrirtia este cenu~ie,rezistent-2, f5cut3 neaz5 S i m i o n e s c u (1938) - ,,Abia au din fibre d e arbori b5trini. Dupi situaluat loc la n m t 5 $i tot pop01111 gkrgriunitie, poate avea 300 p i n 5 la 5000-6000 de lor piere, unul c i t e unul, amortiti d e fri. indivizi in colonie. Hrana. de$i rnai mult gul toamnei. Nu r8mbn in viat5 decfit fec5rnoas5 (insecte $i larve), cuprinde gi melele fecundate, care T$i cautZi s&la$ d e substante dulci, inclusiv miere, dar $i suiarn.5..." Merit5 mentionat8 constatarea l,ui curi d e frurte coapte. 3). Viespea comun5 (Vespa vulgaris L.), foarte r5spinReaumur, unul din cei mai iscusiti observatori ai vietii viespilor, de 13 mijlocul sedit5, a r e 15-20 mm lungime ; femela $i colului a l - 18-lea, c i n d hirtia s e fabricn lucratoarea cu o dung5 neagt-;\ pe clipeu. din c i r p e : ,.Viespile ne invat,5 c u m . s 5 iniar capul ~ s t e partial negru ind8r5tul ochilocu,im, in fabricarea hirtiei, csrpelc prin lor. Viesparul este tot in pamint, asem5lemn". Ceea ce insecta c u n o ~ t e aclin tim. n 8 h r cu cel de V. germanica, ins5 hArpul cind nu existau oameni ge PSmint tia cste galben5-deschis gi m.?i cnzn?l5. spuine S i m io n e s c u (1938) aeqtin c5ci lemnul folosit este de la trunchiuri sau sc5nduri in putrezire. Urmirind oaseau iabutit s5 ngscoceascg abia in veacul menea viespe, am putea g8si intrarea la a1 19-lea. cuibar, fie o gaur5 in sol, fie intr-un ma1 SB trecem in revist5, pc scurt, viespile inclinat. Obivnuit, dac5 spatiul este prea principale de la noi din tars, cu datele str&mt, el este l5rgit treptat, intii pentril semnificative pentru fiecare. 8 1). G8rprima parte a constructiei, d e c5tl-e feg5unul sau viespea mare (Vespa crabro mela fondatoare, apoi la primele serii de L.), este cea mai mare, ajungrind la 30 lucrktoare. Foarte rar cuiburile lor surrt mm 1,ungime. Femela $i lucr5toarea au cain aer liber (intre ramuri) sau in vreo loarea galben5-brunri, cu abdornenul rogu ni$5 din hambare etc. Pentru co'lorit fig. la ba73, cu pete $i dungi galbeile ; mas4 ; pentru cuib fig. 7, din plan$a I (cuiculul cu pete brune-ro$cat pe torace, abbul valabil $i pentru specia precedent5). domenul galben-bruniu. Cuibul, plasat in 4). Viespea mijlocie (Vespa, media Deg). scorburi, uneari scotind putregaiul inteceva mai mare, de 20-25 mm lungime ; rior, apoi in g5uri din stinci uscate, chiar femela $i IurrEitoarea au toracele cu pete in g5uri din n~aluri,f5r5 a acnli nici cotw i i - b m e , abdomenul cu pete gnlbenloanele din hambare, c o ~ e r e sau din podu,ri. Cuibul (viesparul) este mare, a j u n r r i ~ r l hrune. Viesparul este cmstruit sub form5 globuloas2, athrnat de ramwile arborilor. pAn5 la 30 cm diametru $i 60-65 cm luil(fi'g. 5, plansa I), cuprinzsnd d e l a 120 gime. In interior se pot afla de la 3 pbn5 p i n 5 la 150 indivizi. Are cam 16 cm I5rla 6 rinduri d e faguri, legati i n k e ei prin gime (diametru) $i 18 cm insltime, accgepediceli (mai mulfi intre f i e u r e strat). rit de un inveli$ din rnai multe straturi. totul fiind invelit intr-o camas5 solzoas5 Uneori fixat sub strevini. Specia nu este (fig. 1 $i 2, planva I). ,Norms1 pont? CLInumeroasti. @ 5). Viespea de p5dure (Vesprinde p i n 5 la 2000 indivizi ( m i rai' pa sylvestris Stop.), de 15-20 mm lunpan5 la 4 000-5000). G5rg5unii sunt foargime ; femela $i lucriitoare? a u clipeul tote mlnc5cio~i $i amatori de s:lcw:i dulri. tsl galben sau cu un gunct negru. Cuibul chiar seva arborilor, n fri~ctelor coapte tot globulos, cu partea d e jos msi lunetc. P&trtrundin stulpi pentru a lua miere. guiat5 (in form5 de pars, fig. 6, planga dar atac5 $i lucr5toarele care vin cu mieI). fixat obisnuit tot d e ramuri (rar. exre, omorbndu-le $i determinindu-le s5 receptie, intr-o cavitate in pgmrint), ad5posgwgiteze mierea - c5ci giirgaunii. nu tind de la 90 p5n5 la 270 de indivizi. Obichitina rnai groasii, rezisti la lncercarile de cciurile asemiin5toare cu ale celwl3lte intep5turi ale albinelor. In afar5 d e albine speii. 6). Viespea ro$cat5 (Vespa rufa alac5 $i alte imsecte, mai des mu$tele ale L.), mai r5spbndit5, de 15-20 mm luncaror p50i moi le mestedi $i apoi le du. la Inrve, pe care le hr5ncsc gur5 la ~ , ~ " 5 . "me ; femela $i I'ucr5oarea cu baza abDac5 larvele in primele stadii sunt hG:;:f ! dcmenului p5tat, colorat in ro$u, mai mull cu suculi dulci, ulterior hrana lor este sau rnai putin intens. Obiceiuri similare CLI celelalte. In afar8 de cele 6 specii de viespi. xigurak? din past5 cirnoass, provenind din genul Vespa coloniale - ne vom din diferite insecte. 2). Viespea ,,gsrman? (Vespa germanica L.), rnai 1nic5, reEeri $i la o specie solitar8, care face park

a z s ) aljCs3lA V J ~ U ! am3 u p d axsalu! rp!m lu[m[ea ne ! u g g a a . m a m nquad ~ ! q o u o .IEOP p u p q l ' ! & es!yaui ' a ~ ! r u n3 - ( a p !eur aIa3 u!p ~e!qD) a~Snuxq p m IS ale08 au~t?.~ eAalg3 asnd tuns a ~ e 3u! !S alsasu! a q u ~ .!uafue!?$ !loaun ' a m ' ( ~ r n x l c ? ) au!qat? P . I ~ J 'ppq o pu!sopj .(t - ~ d a u a m 1 'qsasu! al!laj!p q a p pu!u ! ( e u e u n3) q ! ~ y ~ a!$ s ~s aInIaa u! Inde3 -2AoJ.d '(ew?d ap aj!qoq u! ."$eulrojsue~l) snpoqu! ealsa3e pue3 'a~a!m e! es al!dsa!a a w e 3 u!p e)!nlpav p u g e u e q a u e 1 ru) pu!uaa a ~ e 3 el ' ( s o f e ~ muro un ap) -uad '!llnpe m . ~ m ppInp !.n-onr eumsuoa u! gnu!l '!l!3yIp !snlej ns a m x !aun '(9-1 : !!3ads g a ~ a a )ale!uopa aI!dsa!n "p3 '~ugqsuo:, 'ps a!nqal '~rc~uaurwodwcm !S eaJ!soloj '(8 ! (3w!z xolala!3s ear!jpln~ 'a1 -.~cou!~ol!d~a!a ea.ralems Wnp) J O ~ U ! u! suaaq 3saa~ad a m 3 ale3 arlxdsaa '!~qIn~!de aJagu gu!jnd n3 ~!UI!Z sun pu!!j p1\38 ' a ~ n.rllrad q q ~ o d u r ! apqep puy!lqu!S - a w a p dw!s n3 a)qpurnC urea qnlchun .)uvu@ u!p mlunqjna e ( a r o l m q 'qem) ap!ls om e arcflrqs ! S oaJafdn.qs!p 16 naJels!dap q s a l~.wJaJd ap u! eaJelqsu! '(2 : a p p n x s u ! aneqsqns : sruls!p 14 Inl$qmoa ap 1!3!3!p IEXI !S q s 3 as-npu!soloj 2 u w q p n?a aS!u al!laj!p .!JoleungP !!wpu!~d u!p I n m apea t J ~ I u!p ' u o q ~ad ap ' ! ~ n q m ~ s u!p a!$ '(JOT -!drip ! @ s a e ~ peeaw - a3!~8.t0 J o p p - a d s a ! a ) m p n q ! r o earalru$s!p ! S earel - ! y q e !S nes ! a h 8 !n~n?nu!juw t r a m n s -Y3 'I : uJ PElsuoJ '(6861) a V 3 0 1 !s -urn 'pdnp qeuapueqt? pu!!j a u ! q ~almur -e A .a q 3 e 1 ! s e A m l u q n e I n p x p e elsaae ln[aj UI .e!aad [-ale:, ad ' ( l r u q ~ a u ) e u u q azq!BmZLa~ !4-'ps aIau!qIe qbl!s u! '(9861 Le P e J 8 0) !nwJo)Innrde 1n1e -nueM u! peam%!j !qpuemoxu '?dsa!.i alIe ! S e 3 .aa.xel ruquad arj 'a!~d -o~d e u e q q u a d yumsum a1 Fa a!j v d c -aieojgunEp rol!dsa!a t? arenu!tu!p ' ( a ! x e ~ s p l ) axeddu! u p d Ezeez!pxed a[ 16 ro1aqn88d e aie)!aa ap !insEm 'apu!~d a1 area ad 3!ul!z 'aulqp 9 a1 & el ap q!na u!p asaa!$ q u a d p u p -npe '(~qj~llaru s!dg) rru!qIe a!padsa~ 'a!3 -ads e~nYu!s 0 p e l e a d s a ! ~ elseam ' J ~ J z e 3 '(3 !$ 8 : V - 1 '31) lugwed T?1q -!na a3ej IS! a m 'au!bun~ mru 91-%I ap ! pns a ~ d s sale !mu 'edmng u! l!pued -sg~ llnur ' ( ' d UInlnSusFq snq~ueliqd)~ o p u -!qv pdn1 n = au!qle ap 1 r u a ) e 3 w a p yq.10~al.aeu!3aqruw e!I!rue$qns 'aep!s -9qds e!1!ure3 ' e e p p s y d s e!l!mejeldns u!p .al!awod ! J n s p pugundm! al!jm!s Suns !dnls e l a~aqnaedJ e a ' a a g m d s a ~m~!dsa!a s1e 1e.1 -aua% u! asr8opx1 !$ ( e ~ ! u e ~ q ap) ax3o.q !!$e~a~ xolaxarduro3 pqxaluos y m s ruau!$ 'ps a!nqaq am3 ap 'a!l!zod q ~ a d s r ? un q s a q s a y .!~!Luo -me lo1 !h q h m ap 0001 u!bd la3 e8nqs!p es asunfe adsa!a a r e ~ a ! ~ '!z!a!pu! JP 000 08--000 OL a%un[e lod a ~ e 3 apJedsa!a nquad

.!

un arc din skrms elastics, clin otelj. 0 apo; este astugats), permite omorjrea lor sfonri, legati d e partea opus5 a cnpacucu vapori de sulf (pucioas5) - clesigur iui, trecut3 apoi printr-un inel d e sarma, ccind s-au adunnt multe. Recomand;im defixat sub .marginea plicii-suport cu carsigur consultarea in extenso a acestor i i l ne,' ne v a permite sii tragem capacul brusc, d ~ u m 8 r i , pe care :le-am enuntat numai. de l a oarecare distant& cu ajulorul sfoDar, cunoscknd bine hrana (relatiilr. .trorii, tinkndu-1 astfel p h i aj'ul~gern13 plnfice) $i comportamentul . viespilor, putem cii. u n d e imobilizim $i lichidfim viespile. imagina m u l t e sisteme d e eombatere- n lor, Cu privire l a distrugerea unar cuiburi chinr fiir5 s5 l e omoriim iri mass, ti(viespare), depistate, trebuie luate . mrisuri niind seama de foloasele ce le aduc ; deci d e precautie, mai. ales pentru -viepea. s e reconland5 combaterea i i ~jurul stuyimcll;.e, (V. crabro), foarte iute $i a ciireinelor. Cum arat6 B e r 1 a n d (1939) $i alti i n t e p i t u r i este periculoasii. La o astf.el di: autori, viespile sunt mari amatoare de actiune pe care am executat-o, la o scorcarne, hrana dus5 num5rului m a r e d e larbur5 intr-un p i r bgtran, ..folosind o prgve. Ele i n t r i ,prin case; m&celiirii etc.. in jinii d e aproape 4 m, tei-minatii cu u n $0acest scop ; iar pentru hrana proprie a moiog d e cS1pS1, imbibat c u pfcut-A, -.c.u lucriitoarelor se adunii multe in locurile de care a m astupat deschiderea, .am d e t e m i vPnzare a fructelor (prune, stru$u,ri, caise etc.), din care se hriinesc cu su.c~~rile nat o mare agitatie . la'. venil-ea vlespilor, 'de afar& $i, neavknd masc8 :m-am. ales cu acestora. Concomitent, omoar3 $i multe m u ~ t e ,felurite, unele foartestriciitoare ~i , o intep&tur& i n ureche, devenit5 ,.de ii!efant", m f l i t u r i in jur $i s t a r e prohstii' cB-' disgratioase. Trebuie sii mai tinem seateva zile. 'Deci trebuie .folosits masca, chiar ma d e faptul cii, primivara indat5 dupii 1n5nu$i {(preferabil din piele, mai vechi). aparitia viespilor In zbor acestea stunt precum $i afumitoarea pentru indepirtarea femele fondatoare d e cuiburi. Reduceren viexqjilor care revin la cuib. Asernmea numirului l o r . inseamn5 reducerea d e cuibur- (viespare), care nu vor ajtlnge a .mai .scorburi trebuie astupate cu lut galben moale, uns la exterior cu pAcur5 sau mofi construite. UrmSrind viespile 'cu atentie toring, cu u,lei ars etc., care le Tndep5rtea~. . ~ obseryknd i locurile pe care le cerceteazil pentru mult timp. Se p a r e c i , numai in (mai ales d e unde i$i procur5 lemnul penconditiile in care numgrul viespilor din tru faguri), putem actiona $i acolo, fie omozogi este faarte mare, furti~agurile 5rkndu-le pe loc (cu o palet2 d e omordt cute-de ciitre viespi : l a m i ~ este e mai in-mu$t.e), fie ungsnd suprafata lemnelor ressemnat .(motiv care. .impune -alegerea. lo-pective cu .,insecticide potrivite,' care le vor curilor in cazul stupiritului pastoral). Altproduce m r t e a . Paralel cu sticlele .cu sifel, aceste f u r t i ~ a g u r i vor f i reduse, d a r r@p d e miere mentionate, pentru evitarea li se adaugi. $i albinele .wise, m a i ales atac5rii .albinelor pentru carnea lor, pof. d e viespea mare $i lupul albinelor; Orif i instalziti in s t u p i n i cgtiva t5ru$i . ma1 cum, combaterea vi.espilor trebuie f5cut5 inalti (de 1,20-1,50 m), la care sus s 5 fie cu discemhmknt. tinknd seama $i .de fobine fixat2 0 pliicut5 d e lem'n (eventual loasele ce l e aduc, ca $i d e faptul. cB ele c u o r a m 2 ingustii din .~ipculit.e pe margini), pe care s i fie apoi intins un ?tr.~! nlc5tuiesc hrana unor p u r i ,cum sunt : uliul-viespar (Pernis apivorus), prigoria subtire - d e c a m e (din deseuri d e la bu(Merops -apiaster) $i alte specii, care rec5Erie :, resturi de la pSs&rile ce s e conduc zilnic efectivele l o r c u miile. sumi, intestine, plimkni etc. si altele care pot fi pregstite din .tirnp $i p h t r a l e .in frigider). Ele trebuie bine tocate (sp8BIBLIOGRAFIE late dacii este cazul), $i apoi puse. pe tdblie, in strat subtire ; dia - c l n d in .c&nd BERLAND (L.), 1939 Les Gukpes. Ed. umezite u$or. in ..cursul .zilei. D3c5 vnr f i 6-a. Paris, p. 1-165. tr-eptat fesandate, vor v e ~ igi . mu5te. dnr GRASSE (P.P.), 1951 Tmitk d e ZooEogie. viespile vor auea. o sursii in plus d e :h:aTom. X, fmc. 11. M s , p. 1166-1173. ni. -Num5rul d e viespi ce vor vizita acesIONESCU (M.), LACATUSU (MATILDA), te- momeli. cu carne, n e va arRta $i efec1971 entamologie. Edit. DCdectkd gt Petivele din j u n t l stupinei. Dacii ele vor fi dagogic&. Bucurqti, p. 276-300. foarte numcroase, acest sistem v a pxt?? OGRADA (1.). 1986 Dtiundtorii albinefi. transformat in capcang. 0 ram5 similor. fn : M a ~ u a l u l apicul.torului, edit. VI. Lars cu ce3 din j w u l plgcii, pe care rste iEucurrgbi, p. 359. pus5 carnea, - fixat5 cu mici bslamale (sau REAUMUR (R.A.F. de), 1742 Mhofres rlt 2 buc5tele de piele veche. sau imipour rservir a l'histoire des Insectes. Vol. VI. Pads. tatie tie piele, in :chip de balamlle). --'Fauna R m d n i fol C ? SB S? suprapun5 pcste cea d - icx. .YIR.l?ONESCU (I.), ,1938 ei. Bucurqti, p. 335-339. P.= care se fixexz5 o hucat5 d e pBn7;i VASIIACHE (V.). VASILACHE (I.), 1989 frari), intinsri, va putea prinde viespile s1.b Lupta impotriva viespilor. Apicultum en. Peitrrl areastn, acest ca.pac cu phnz5. in FbmBnia. Nr. 6 , B u c u r e ~ t i .p. 5-6. trebu,ie s5 sten ridicst (deci sustinut d e

REZULTATE ALE CERCETARII $TIINTlFICE

Despre testul de acumulare , scflune lmportantii i n . munca la albine


Ing. Cecilia POPESCU
,

- Cerwetgtar gtiintific la I.C.P.A.

P i n t r e Emu$irile, m s r i t e la: .o .Earmilie d e albine pentxu - selecpe, , productia . de n i e w este pe prirmul plm. Productia pe Care 0'poak realixi o' c o h i e depi,ride dc compabammtul , alhinelor lucr5toare; . Ele au un ins;ti:nct, un tig, de , c o m w ~ . m t care le face,s8 eoumuleze mult rnai mult8 h i e r e decit, este"n&esarfi penOru a . ace. . .. peri nevoi~lefmiliei.' . Instinctul de acumulare a rezervehr de hrans necesare penitru a slqpravietud in perioada de' lips:' din' natura, este o insuvire proprie albinelw sociale care t r % m in .tonele geogmfiee cu temperaturi. reci. I n . cazul in w e acest instinct este m i pronuntat, famidi* d e albine este m , i valoroasg din punct de vedere economic. '& consider5 ha'micii, acea familie ale csrei a l b h e , in acel-i conditii de clilm8. $i cu- .. les, i e s rnai dev'reme din stulp $i i$i Incheic acti,vitatea rnai t&rziu decELt albinele ce10nla~te famiill. S a coriskttat cB hsxuiicia este i q . mpx$ direct cu instizlctlul de. acumuhre, albinele ,,hardceC'a d u c h d cu cPteva sute de g nectar rnai mult: decbt' celela>:e,'zi, ceea ce inseamn5 cAtev,a kgmi.ere in plus h un- cules de m e intensitate Un test de laborator permite stabilirea existentei apti.tuditnji unei familii de - a acumula rhai mumlt5 miere. Testul a . fosl pus l a pun&. de profesorltl Walter Rothenbuhbr $i- Jovan KuUncevk. A,cesta se Izazeaz8 pe vi'teza c'u care atlbinele golesc.. hpLnitor.ul cu miere $i pe cantitatea dc m ere acumulata in fagurele cugtii. In cidrul labmatomlui n*tru, au fost supuse -teSullui numai' d.hine prdvenite d i n farmLlii cu rezultate bune in c h p (producfic de miere !mare) depisbate i ~ n stupin d e de selecve $i stu'pinele de productie car? au pr!mit miitci selectionate pe baza Iastinctdui d e m m & r e . T e s t d cunstg in prelevarea a 5-goobe. a cPte 100 adbine' de la fiecare famillie. Albllnde sunt introduse i n c u ~p ~ re i v k u t e cu hrBnitor pentru miere $i o bticat5 a e fagure c,rescut, gol; pent'ru clqmzi!area mieria, lipit pe partea interioar8 a . peretelui posterior -a1 acestuia. iac. acesha au fost pLtrate in perioada exper'mant5rii T n laboratar. Recoltarea albinelor pentru popu4area cugtilor a fost fBcut8 d rwl de pe faguri cu puiet larvar. Urm8rirea campor'smentului s-a f8cut pe o gerioadti d e 9 zile. In cadrul testului au fost unm5riti trei iadici : cantitetea de miere acumuIat3 in
'
'

' .

cu.$c8, can$ibatea .de rniere consumt8 $i num8rul de albine moaxte, pe perioada experirnenkkii. -3kmt.r~determinarea . primutlui i'ndica~br, cwaa.: impreunii cu m u ,rele.a u fost cht5cit.e . . l a inceputul $i sfkr~ i l u lexperienki, : diferenta r e p r e m a n d . g miere w.u!mu.la't&,. iar pentru a1 d o i l a s - a procedat - la c h t i i ~ i r e a.cantitstii &..miere admiJtisCmtB pe,parcursul experienki. Albinele m w i e au Sost . :nurnhraie zilnic; Li.mitele in ca,re a v a a a t cantitatea de miere acumulats in 'fagure a fost cuprins8 intre 0,154 g - $i 2,384 g, iar consumu1 inregstrat pe perioada experientei a Post de mi,nim 7,5590 g $i maxim 28,3142 g. P a d e l au testu1.de labonator a fost efcfuat $i tmtul i n clmp la aceleaqi familii, la culesurile principale (salcim, tei, floarea~ o a r e l u i )FbcAndu-se ~ corelabia intre cnntita:a de miere acumulatl i n cuyii (testul de babmator) $i mierea acumulatii fn stup (testul in cArnp) s-a gasit un coeficient cuprim h t r e 0,48-0,82 ceea ce. .demons:rmri o oordatie direct proportional8 intre c d e dous teste. Rezu1,tatele.-obtinute Ia st'udial comparat ~ vpardel la ms,teridul recoltat de la mamii, fiice, napoate a widantiat transmiterea la, descendents a Snsusidi deosebit de valoroase ,,inshidct de acumulare". DaM e abtinute relevl $i faptul c t acest instinct este rnai pmnuntat la generstia n 3-2, cantitatea maxim5 d e miere acumulatsi (g) in dabol-alor fiind apcoape dub18 fa!& de man15 $i fiice. P A c d c rezultate sprijins .ipoteza cornportementuiui de acumulare in laborator corelat cu spcrrul in g r s u b t e IR cAmp. Dac5 aceastB corelatie se regtise~teconstant (ceea ce Sn cazul experienplor in decursul a 3 ani s-a confirmat), importan@ testkrii Pn labarator pentru productia de miere a t e foarte mare. Testul d e acumulare are a v a n t ~ j u lc?i poate fi realizat E n oricc p e r i a d 8 a sezonului c h d in cuib se gbe$te puiet, indiferent de existents sau nu a culesului sau de condltiile de vreme. In labowtor teskle se pot repeta gi simultan in timp ce E n c h p nu pmte f i decit unul sizngur. In plus, este rnai putin costisilor sub toate aspeotele. Totuvi, ace& test nu poate idocui total testarea h c h p , deaarece productia de miere este determinat8 de un cumull de faciori in care, adevfirat, acumularea joacg un. rol impor-

tant.

Cmoditatea $i economiciitatea testelor de laborator promit s& fie de mare ajutor in selectia albinelor pantru estimarea producviler de m m e la diferite culesuri. Acest test p a t e f i fkut de mice aGcu9tor tinlndu-se cont de u~mn%tirtoarele : - urm&rirea a wl putin h i indicabri, din care r m m x m d h cantibatea de miere consumat& $i cantitaka de miere acumuMA. Deoarece n m m ~ u l de a l b h e moarte in Empu.1 e x p w i e n ~ i este f w t e mic, a m t a pw&e sii lipseascii d h calcul. Este bine ca adbin& s i fie recdtate numai de pe fngunii cu puiet tan& pentmu a asigwa testarea unui materid biologic de vPrstii apropistti. P m t r u a se asigura un rezulht cmstant pwitiv este bine ca b t u l s i fie cornparat d t e v a generatii $ i cu rezultatele dm c&mp, pan5 i n m a m e a t d miformiz&rii pnisl selectie a mterlalului svpus actimii.

BlBLlOCRAFlE COLLINS A. M., T . E. RINDERER, J . R. HARBO, M. A. BROWN Heritability and correlations for several churacters in the honey bee in J . Heredity, 75 : 135-

140, 1980

KULINCEVIC J., J . THOMPSON, W . C . ROTHENBUHLER Legcitura intre t ~ s tele de laborator pentru comportamentul de acumdare g i sporul de greutate a1 colonitlor de albine in camp, in Amer. h e . J . March 1974 : 93, in lb. ewlezd

RINDERER T . E., H . ALLEN Variation in response to Nosapis longevity and hoarding behavtour in a free matfng population of the honey bee, in Ann of Enttornol. Soc. of A m 71(3) : 372-374,
1978.

A1 XIII-lea Sirnpozion National de lstorie ~i Retrologie Agrara a Romaniei


Societatea de Istoria ~i Retrologie Agrar6 din Romlnia in colaborare cu Academia Romdnli, Academia de $tiinte Agricole $i Silvice, Ministerul Agriculturii ~i Industriei Alimentare, Directia Generall a Arhivelor Statului, Directia general5 pentru agriculturi $i alimentatie Constanta, Universitntea ,,OvidiusU, Muzeul national de istorie $i arheologic Constanta, Directia sanitar5-veterinarli Constanta, ,,Romsilva" Constanta, Statiuncla de Cercetiiri pentru Culturi Irigate ,,Dobrogea6', Statiunea de Cercetare gi Produetie Pomicolii ,,Valul lui Traian", Statiunea de Cercetare ~i Produetie Viti-Vinicolii ,,Murfatlar6', Institutul de Cercetare $i Productie pcntru Cre~tereaOvinelor $i Caprinelor ,,Palas/Constanta", Asociatia Cresciitorilor de Albine din Romania organizeazl la Constanta in zilele de 31 august - 2 septembrie 1993 a1 XIII-lea Simpozion National a1 societltii. Tema principals a celui de a1 XIII-lea Simpoaion National dea istorie $i retrologie agrarii a Romdniei va fi ,,Ori@nile$i hceputurile a@csulh~ii pe teriitoriul RomAniei" . Avtind in vedere cii aceastl tern& va fi abordat5 pentru prima oar6 intr-o reuniune ~tiintificij in tara noastr6, invitiim pe toti cercetltorii care au intreprins studii in aceast5 directie s l participe la simpozion, prezentdnd rezullatele obtinute $i supunind deabaterii diferitele aspecte teoretice. In cadrul Sectiei de istorio a apiculturii invitlm pe toti cei interesati sli participe cu studii si comuniciSri. Cererile de participare se pot obtine la sediile filialelor judetene ale Asociatiei Cresciitorilor de Albine din intreaga tarl. Informatii suplimentare la tdefoanele : Constanta 0911 66 03 37, 66 23 82, 66 23 83 - dl. dr. ing. Aurel Lup, Ptqedintele Filialei S.I.R.A.R. Constanta ; Bucure9ti : 617 21 80/166 dl. dr. ing. Ion Nitu, Secretar general a1 S.I.R.A.R. $i 611 24 23, 611 47 50, 613 78 77, 613 80 34 dl. ing. Eugen Zorici - secretar general a1 A.C.A.

CAT DE IMPORTANTE SUNT

Ecaterina DEHELEAN
abordeaz5 numai aspectele de eficient& a Acest accesoriu a1 apmulturd nu are o activ-tlfii de atpicultor. La 100 familii de b+.r>rie L r e a indepilrtatti. Totuvi, in Indochina. se mentbneaz5 folosirea, cu secole albine nu e totuna data la fieoare familie in u~mri,a unui tub din bambus, care are a1 rccolt3t 1 kg de miere m i putin, deci CLI 100 kg mai putin/totll. DacA timpul supe p&rt~le lekerale nivte decupgri, yrin p l ~ n e n ' a r ,necesar c&ut&riim&toii, este de on -e albinele pot sli trl'eacl, matca ins5 apraximativ 1 m.nut per stup, doar 1 nu. C$nd bg~tinaqii g5seau o scorburii s a u r minut ( d q i in realitate poate deplipcguh!R cu albine, le goneau din acea $i chiar 10 minute). atunci verif~careacelor scorburg, prin d'spozitivul lor din tub de baabus. Lu.cr5toarele pleoau, matca r&- 100 de familii necesitti timp suplimentar, peste cel efectiv de Lucm, de circs 2 ore. $i minea sechestrat5 in tub. Acest tub, cu m m ' a in interior, agtipat pe o creang&. t ~ m p u lcosti bani. $i dacA presupunem c5 npicultorul trebuie 66-$i incadreze activiae~r5geain jurul lui intreaga familie (roi) tatea intr-o penioad8 d e t e m i m t & de timp de albine $i bQtina$ul le putea m a n e v n (p5n& la plecarea trenului, nxqinii etc.) dup& phac. inseamnil c A anumite opemtii nu le m d Apicultuna rudilmentaa5, In cosuri de nup a t e face $i acest lucru se transforma in iele, nu avea uwie s& foloseasc3 gratjilc f nal iar in pierderi de bani. pentru matcg. Crgterea matciJor impulne iargSi izolaIn secolele XVII-XVJII apare o rev&? : I lor, in anumite porquni dim stup. intie in apiculturit. Se descoper5 rama motr-un mod mai imperativ decfit conditiile b 15 din lemn, apar diferite tipuri de st@, dc caditate a mierii $i bmpul suplimentar care w a r t 5 numele inventatori~lorlor. Extwqere3 mierii nu se mai fate grin distrude lucru. Acestea sunt d a t d e problemei $i unii le gcre3 fagupidor. Se simte nevoia izolkii abordmz5 in maniera de calculator. Am mStc;i in cuiib $i acead& necesitatea duce spus totdeauna c& apicdtorul este ca la a-mr~tiagrati:ilor prnttm matc5, de care $ef de stat (preyedinte, rege, Emparat, cum se lea35 n u m d e mai mullor descoperitori, vreti). DupA felul cum i$i .,conduce @au, care Pgi revendica inthietstea. este $i ,,nivelul de trail' d albinelor sale Se ment~onaaz&, cu certitwdine. numelc alhstelui f r ~ n c e zCollin, care In 1865 conprea-supux, precum $i d s&u personal. $ i similli.tu&nea se cwe doveditg. Existti apifectioneazg o gratie foarte efioients cu deschicTerea de 4.15 mm. In 1877 germanul cultori care au o dotare ,,extrau care proHanernann cmfectimeazti o gratie, din fire duc miem, care au bani etc. de s l r m i , cu deschiderea de 4,5 mm. I n Exists alti apicuhtari care degi au mut1899 Max Knaclr prezintA deja o ram5 te fam lii de albine. din care ar p u t e ~ care i~ loc de fagure confine o gratie dc scoate mult mai multi bani se rniwti sub matc8. jumatatea eficientei celor din prima cateMsirele Dzierwn o verifica $i o accept5 gorie. Care a r putea fi expldcatia ca desi in 1900. Deci gratia de matc5 are deja o au albine, degi stau La marginea m i p&isior~ede peste ,un m o l . duri de salchmi $i tei, nu produc eficient ? ToatR lumea $tie c5 gratia se foloseste PAi e s d ~ c a t l a st& I n ,,deciziile politice''. AdicA luorftri neefectuate la timp. v w i penbru a Engridi in stup matca. sA-~i r2ecul ,,la-, cB merge $i far& ..." etc. etc. purl3 o u a e numai in spatiul hdhrbt de Am stat de vorb& cu multi apicultnni. apiculbr. De ce ? Pentnu c& In caz contra-. conform instinctului ei ancestral, Este increrlibil5 paleta de opinii referitoare la acest subiect doar 1 1 3 c9 ti-nde s5 ocupe portianile superioare gracile penlru matca. $i inchizlnd cercul, binefntelesc5 ale stupului, loc in care lucrstoarele fac msgazia pentru miere. De aici rezult& c& aceste opinii o~limdesc perfect si nivclul de eficientil a1 apiculturii practicate. Nu vom avea faguri care din cauza puietului merit5 s A detaliem prea mult cazul , a + nu pot fi extravi. Sunt ni$te cer~ntepricultorilo~*' vesnic incepgtori, cu cbteva favind calitatea mierii, care nu pot f i ignomilli, care Tvi ggsesc o mare plHcere s& r3te $i acest iucru d u x la nerealizai-eu 11uchisexci5 ore in $ir, csutlnd rna'ca ramultor kilograme de miere pe familia de hitic5 pen~hr~u care orioum, nici o gratie nu albine. cur f i eficient&. $i adurn am aiuns la punctul care poate L%Pnd gluma la o parte, trebuie remarfi numit POLITICA. ! ? A m& e x ~ l i cde ce. cat c5 de$i gratiile sunt descoperitedeyes. De peste un secol se scriu publicatii care

te un secol, c8 de$i exist8 deja o intreaga iitenaturti de specialitate care dovede~te eficienta lor, de$i ca pref sunt in jurul valorii unui kg de miere, mulit8 lume nu le fdos-te. Constatarea esk c8 nu toti pot fi eficienti. Articolul de fat8 se adresea25 a c d u i procent din masa apicultmilor care au in ei inclinatie spre tehnologiile modeme, spre nou, spre eficieint8. Deci, in Europa $i America s-au r 5 s p h dit gnat~ile de mate8 d e 4,2 mm deschiden?. Pentru mai multti sLgu~ant8,uneori se practic8 dimensiunea de 4,15 mm a abatelui Collin. Chiar $i aceast8 dirnensiune, nu poak conatitui o garantie perfect5 in cazul mMailor m c i , uneori m i mici dec l t -mQ.i lucr&toarele. Se canfectioneazh in dou8 varimte : a) din plac8 (plastic sau m a ) a v h d ni$te decupiri alungite ou l5timea de 4,2 l-nm ; b) din bare calibrate, cu distanta intre &re de 4,2 mm. V a r h t a ,,a" este cea mai ieftin8 $i din acest motiv a p8truns $i la noi. Dintr-o coalti mare apicultorul i$i taie dimensiunea

doriti. Au dezavantajul c8 cele de plastic se deformeaz& foarte .u$or, iar cele de met.al zgirie albinele. Varicanta ,,b" este cea ideal8 (in tirile din vest $i Amedca se folosesc exclusiv) d,ar este m i scumpri $i se cqnf.ectianeaz8 la dimensiunile exacte wl'idtate de apicu,ltor (dimmsiunile nu pot fi modificate). Functian~alitatea lor c a t 8 in precizia mare de executie, de ordinul zecimii de mili~rnetru. Cu ciitiva mi Sn u r n 8 l a noi au c h u l a t gmtii confectionate d.im sA~m8 necalibrath, cu pasul fixat ,,ochiometric", a ciror efioient8, dim caw taleran@lor ce depa$eau 1 mrn, era p-ic mul8. Nu erau scurnpe, d'ar nioi nu fo'loseau la nirnic. Se poate folasi far8 llame din lemn, aplicate direct peste rame, la stupii multietajati, sau incadvanst Cntr-o ram5 din e i mizontall. lemn la c hcheierea m t r u acest articd se poate Iomula p r h concluzia ,,ARICULTORI, FOLOSITI GRATIILE PWTRU MATCA ". Dac5 p l i t i c a se poate m k u m in efiaient8, atunci f o l d r e a gratitlor de n ~ t c este i o politic5 foaxte eficienitti $i acest lucru il veti descoperi singuri foarte c u ~ ~ d .

Academia Universitarg Athenaeum Facultatea de Tehnologia 51 Economia Ap~culturii


In cadrul inv5 limiintului universitar particular la Academia Universitar5 Athenaeum unctioneaz5 de un an Facultatea de Tehnologia $i Economia Apiculturii cu o durati de studii de 5 ani aviind cursuri de zi ~i corsuri cu frecventi redus5 (fir8 frecvent8). Facultatea preggte~tespecialivti de nivel superior care dobtidesc . la absolvire calificarea de inginer expert sau economist expert. Admiterea se face pe baza unor teste de inteligenti $i perspicacitate. Sunt asigurate contra cost cazarea in cimiile studente~ti ~i cursurile universitare tipgrite. Pentru anul universitar 1993/1994 concursul de admitere la cursurile de zi $i cele cu frecvent5 redusi are loc la datele de 15-17 iulie $i 15-17 august la Decanatul facultgtii. Pentru inscriere sunt necesare : - diploma de bacalaureat in original sau copie xerox sau legalizatij ; - certificat de na$tere in original $i copie xerox sau legalizatg ; - certificat de sin8tate eliberat de policlinica teritorialij ; buletinul de identitate - 2 (doui fotografii 314 cm ; - chitanta pliitii sumei de 3 000 lei tax5 de concurs (taxa sa plitevte la Decanatul facultitii) ; cerere angajament a candidatului ; un dosar plic. Pentru orice infomatii suplimeutare v5 puteti adresa Decanatului lacultgtii din Bucure.~ti, sector 2, str. Thomas Masaryk nr. 17, cod. 70231, telefoane : 611 47 50 sau 613 78 77 ; telex 11205 apirom r ; fax 613 80 34.

HARTOAPELE TRANZInEI SPRE ECONOMIA DE PIATA

PLANG

$I ALBINELE AZI-VOM MAINE TOTI?

PLWNGE

Prof. Costache PAIU Viceprqedinte a1 Asociatiei Cresdtorilor de Aibine din Romania

Este 0 Sndelehiciw t d i t i m a l i i apicultzcra dmr a ajuns azi la periferiu gootehmiei. CEitiva tmpcitimiti mici Luptii pentru ea gi cbtiva care - din duloele mierii @ ~aromvls t u p l u i m i m t ceva bani. Peste tot mhtelegeve pcn+nitii dintr-o totaki m,ampmqhe a rolulului pe cure il exercitii insecta aceasta .in via@ m m i l o r $i in sinduielile mturii Dup& campniu de chimiztvre a agrlculh~iia riimas aproape singuml agent polenizator, intreaga fauui plemizat(~1.m a dispiirut. Deterrninati de b e ~ ~ mimii, u l cerii $i ?yropOlislllui - apicultorii au up&rat-0 qi salvat-o. Prin ea a w m m i mite fiucte $i de rnai bunii calitate, avem seminte in piipni, m i m l t rod I& fhrea-soarelui. $i m i este un lucru pe cure putini 11 cuhosul : rolul ei in mentinera echilibrului ecosistem,elor biologice. Ea cercetaazd zilniic, in perioada activii o suprafi@ variind Zn*e 100 p i 152 de k m pcitrati zburiind la o imiiltime de 3 4 m @ SmprQtiind in aatmosferii pulbed din poleml florilor de fiin, tei, salcie, .pomi fbuctiferi - pllberi cape imbiilsiimeazd aerul $i protejmii sa'ptiitxttea vie$uitaarelar. Prin p h i ce le tnconjmrii corpul p i m d din atmosfmii pulberile mcive pe care le meutmlizeazii. A+ adaminte un japt d i n istorie : imptimiteam Maria Tereza (1740-1780) a cktemnimt statul DUSWC sii pliiteaiscii dijmii din stupi tiiramilor. Ea era crmtvinsii cii prin ttpiculturii e c m m i a gospocEiiriei ~iiriineqtise e c h i l i ~ $i z~ mivelul de vial6 lal siitmilor jcrefle. Pelntm aceasta a obligw guvernul sii investpamil bani pentm a procura stupi cu a l b k pe care i-a dat - cu asiguflarea venitului pe din dotiti, tiiranului vevenindu-i in plw un roi d i n zlcuc. realiziati intr-un sezan. Era epoca luminilor ! La inoi stuparii mu au untde sci-$i ti& stupii : parrlamentul m le-a aprobat 500 de metri @tilati necesari acestor vetre. A m m se premizeazii impozitarrea. A C U pling ~ albinele $i stuparii : nu-s T n e d i c m t e , hu-s posibilitdti de Cnasport in pastoral ; m e rnmi p ~ n t r uamplasdri Sn piiduri. Maine rre v m l a d m am,inte cii a fost odatii o A P ~ C U L T U R A in Romiinia ?

METODA EFICIENTA PENTRU RECUPERAREA FAMILIILOR BEZMETICE


(continuare din pug. I S )

- Prindpiul met0dei constdl tn lWrlt'I&izarea fiziologicdl a alblnelor oudtoare, oferindu-le postbdlitatea hrdnirii puletului ; se valorificd deci energia acestor albfne. - Se exclude sacrifkarea familiei, precum $i ~isculca, fn u r m rcuturdrii albi-

nslor depar:e de stup, acestea sd intre in sttlpi wecini, unde ar putea omori mdtcile. - Nu riscdm sc cpierdem mdtci bune, indijcrent dacd acestea provin din nucleproprii sau din c u m ~ r a r e . - Metoda nu e complicatii, ea reduc&ndu-se in fond .la un schimb de Tame la controlul periodic normal pe care-1 facem in se~oxulncliv.

1 Prognoza

infloririi florii-soarelui

Rrincipala plant5 uleoias5 cultivatg din ta,m noastrh, floarea-smrelui (Hehianthus annuus L.) consti,bute totodatg 0 foarte importanti resum5 mdiferh a culesului de mrii asigu'rdnd un mare cules de produetie. D3cj in urm5 cu 3-4 ani suprabata cultivatil i n s u m a oirca 500000 de hechre, a ~ t u a l ~ r n e ndim k datele centralizate rezult5 c5 suprafata ajunge la aproxbmativ 600 000 de hectare. Legat de valoarea melifer5 a culturi,l& este de obsemat C& in acest an cu p r e c a e r e in judewle Vaslui ~i Vrancea ca $i pe unele suprafete m i mici dain elte judete din sudul $i estu.1 t k , i cdbunhle au f d catlamitate din czum p1oilo:- abundente insotite de grindin5 care au provocat inundarea $i distrugerea culturilor (judewle Neamt, BQc&.u,Galati, Ia,lomipa Pmhova $i Buzgu). a t e de memtionat c5 Enflw'irea cuilhurii este :hgat5 de data ( , m a , epoca) ~ern&?~a?uhi si,tuatia simtetic5 prezentbndu-se asffel : Perioada semcinalului Zonulitatea inf bririi

APRILZE
Decada
l-a 26-29.06 2-a 28.061.07 1-

3-a
4.07

I . Sudul Munteniei, sudul p i ,vestul Olteniei


11. Cea mi mure parte a Banatului $i a Munteniei, vestul Do brogei, centrul Oltendei
111. Centml Dobrogei,

30.06-

3.07

2-

5.07

5-

8.07

sudul Moldovei $i Crigana


IV. Centrul g i estul Moldovei

Decada
I-a

I. Sudul Olteniei $i Munteniei q i estul Munteniei (dec. 2-a) $i sud-vestul Banatului (dec. 1-a)
11. CentruI Olteniei, cea mi

8-12.07

13-1 7.07

19-21.07

mare parte a Munteniei, sudul Moldovei, sud-vestul Banatului $i Crigana


Ill. Centrul Moldovei $i nordul CrQanei fpentru decadu a 2-a)
18-21.07
-

22-24.07

Conform listei oficiale a soi,uri~lor$i hi'brizilor de p h n t e de - cultura d,in R o m h la 'pentru & n u 1993 ,(.Edirtura Tehnlcii Agckol5, Ministwul ,Ag;ricultu.rii $i Alimenhtiei - C.I.O.3.) soiuciile hi,bl<:i r.impli 6H.S.) $i tri'di {(H.T.) aflati in cul.t.ur5 sunt u~imiitorii. ~DupiiJbmiutg este t r ~ u t 5 valoarea lnelifer5 in kg miere re:olt.abiJii (la hectar (&&ele ne-au f a t cam2~nka;ted e dl. dr. ing. Iilie BiWlana d e la I.C.C.P.T. ~Fundulea) : Decor (HB.) - 8 6 kg ; Domino. (H.S.) - 8 6 -kg ; Favo:

(conttnuare In pag. 30)

~1 ' ~ ~ p s q d apfw p tu rrmo!jv$s atj ' a w v r a m z a p frndroa na ' p r v p u m s ?&n)s u? 'a$ -2twsl.p frmu p ~ . p $ u m u n y w v u na 3rd u?jar$ -uz as a13 .p;nswnva ?S m p r v a 18 s n p o r ~ u ! na-s p v ?fw+iZnul ' ~ a g s r t S t ! ~m j ! s!dv ~ alsa w ! y 3 uz p $ m a r a gsvr v 1 W u f ~ d - a w w x a !6 auAa3uz r o l a f q d rolajutraa apundsaroa p u p ~ n d ala '*~)a 'ro$ugrt ap adnd !6 p q m u ap a n r q 'u!uan 's?lodosd 'prvaa 'uqosl tu)uad ar - m p o r d a p asrnoar ?rmu ap au-p m~!y3 'plnpuour dad ad a p 1v)oz m w n p n u l p 0/o08 p?ufzardar p u f q 3 la g3$mu ap +o+j -dpf a p 1n)rodX3 'galmu a p *o&)dg a p la3 fS ara)uc a p )n2n)rodra lnaunpn a:S.an!rd a2 u? awn1 u$ 301 I n q r d ad gljv as a c ! q 3 'mw ooo'r a 2 k W b p aw./rrm ap ~ S ? i d . o l a p vaa AD! ' a m * 000'002 ' v x l a p alsa a i a y aP PlmuD DlfanPad '(-2 1 m?qzn a p f!2(0/oa 000'069'~xaCv&z arvs '?ro)1lw7dv aP OOO'OSZ w a d mg3 u 3 pls?xa ? z n $ v ' r q u o a p q d o v a m o p a s !!wnzu v 6 uran -nb ap w v p r o m !!$ua$o %!qasoap P J ? A O ~ -w '05' !IUD UPP !mu 'P?dor a / J v O j ?wnloaa o v r n i t m ? d y ' p a p o w va3 q g p u -o?f!pnri v a ? w r d q a p varaaar) upd y g q -wyas ~ V U q L ~IUZQ nm pzau3q3 vrn31na -9 U ) '&6$1 U $ am02Lc a w v r m ro1ydn)s TI 1 8 p w d o r n a gufqlv ap r o p m r earampor) -u! m pupdaaug 'vaZ-xX I D pqoaas ul 'prvnpulpd l u m ~ w u dawa pns us rv! '!nlnuv ~nd.ur?$ lo$ aau)qra)j prvn alsa nu pou ul 'a2mn) -mr asrnsar a i m q ru !O a a w v n aimu?~ana ' ( p s r a n ~ p' p w r v n =) p i v q d w o a a!jwr6od -@ o rw 'isvn n)ro3)La$ un pugav ' q m s r , !nlnauauguoa 1 w - p ut 9111, as m z y 3 '!nlnuw ! d p ) p p s l n s q e j u l vro)sam ??rgztl -fin (vazmourord =) V a r v f v A m ! v1 tS ?nz -ndn$s M1asnpord v almpuouc tga!d valm+c - a d s o d q 1of$uv$sqns !mu ! O !nq!rluoa o n m ? y 3 'awn2 v6var$u; uj uarai p&1$6pa a r m ,,aloqdv acuasuoa" ap p u r o j qns s q v f m ~ ' ~ f n d n f sq?l asnpoidl as-npupz!2gn ' ? f p q m u m r a u m u s a m s m ~ w v r nv-s i aj -v@ ul fjord S q a m rw n ! s o ) q n q u m i u a w - q v r $ ap )!laas va 'qdmra$zdv g;n$ao~d as a r m u q ap$!ds vna$ga $vju)?ju) n w s m l y 3 u 'arura$xa spa@ ad tS 13 gura$u{ n j q d a d ! m u nu 'altzw)l& aulq a i ~ w j l u n s a m p o d aisaopr ' a s v w y t p o ' a p r n $ m a$ua.urflv a p ta!$qndod vfu!saa a m j q ) v s v ap q a m wsa 101 Inlor r m ' a z m l y a a2vu -ot$apvr$ f?u?qpa# qaju)$Souna) v m q ad azuapoul amvtC?w ru apm2var is01 n v a13 .rwugr$ a p a n d !6 palmu a p a n r q 'au~qlw a p ufuaa # w n m r d syodard 'ualod 'gylvzu bp r o k g d p ~ ' a r a p ap pzvq ad a l m ) 'a@

- o e q aq$aulsoa ?b trnqnpq 'aquauc?lv 'an -!gWnu a q u o l a$uv$sqns 'a$uawvaupazu asnpord a p q r a s o m n d q snd n&S 'nu -1y3 pjm) u g p1!qv~rvwar araiSau o loaas Injsam t o 08, ?.?uvu ) jlwsounJ v !nzndnlr q a s n p o r d w a r v q 1 m r v p u l : ' p r ) ap !nl -n/an!u v a r m g q ~ ru gvpo ' p w o i s ) ar)u -al$cnu pis pay^ ad pzuazvq as q a n;, m d v r -a) ?S uttuard 'awapouc ?i*azau)ya aZoa!dv alasnpord ' p p d n V , I B ropstrp0.d 311, =?w -lw !S qvuw!pa.ur azaluazm a i m s o u r n m a p i ' p a ) pimaav a& w n u a q r a s ' , ~ W U A ~ O ~ $uavOU u ) p p*&~v un PO61 ul '!nlnualod a ~ wfl arn6vj uz ? ! m y alv 'gu!qzw ap tnz -n)qnd a p a p u ~ p w ala-Ja $mur!juoa v 1 3 .,wpam m u i v ~ a p wn!puadu03" zw o a r o m 1 u? ? ? r q w I n p a d m 9 va)vi - ? p a wnupucv u g m r m a p ' t u . a AIX 'aas) h z l u W w I w P zMP F s o u t v d '!7 u q z - t y g -,gnf/av v j m n a$$a&nprd ' w a s ) z o W !$ v a r a m p mspdapu) aivod 'frynuco p&oa n r p w d (pafjauaq =) W n q a)sg .p3!xo$au @ a q n p alsa v a l a ! ~ " : ( q v $ ? l -va a p =) armqladns a)uaurm?paw wa p ! q - p ap tnjalnd @ varalw n?r3saP a l m ! y p - a m rqzmqr* w d n m p q $ u v aadoamurvj o ' ( ' 1 1 4 'f311 . s s ) m p a m azraivM !v 6 u o u u a y ~ p ! s q 3 - ! ? p q o u ~ r o u n varzrlorl uz nvs ! n l n w o t ! # p $ p p s v a r w a o j uu) a)vz?l?ln ro2 aZasnpord ~1 @ r o ~m W o l q 91 'rozaurq~v v j m n pf arvo$?rapr !ryw?juatu f t Iralrxap asaqbar as paguv pzaufya a!zaod !S pzord ap arvr,ra)g u p r m 1 aswraurnu ul ' ( ' r y 3 'u) I X - I A X alaloaas) h w s !a?$s=?p W w ? $ u?p N a p v&oqr nm s o ad a p ? f d u x t b ~ u g ~q - q x a D , p ? q p ' ~ ( ( v r 6 o ) 3 f d'a2vrnYvu r q a f -u?!iO !a!roiq la a w n a p l n i m n d u ! a .pn!$m )P pldzccv a p w ( a)sa gura) -xa @ puralu! p l q d ad vro$sam v a r n q l q 2 -raulo;, r m '!ntndn)s z o p s n p r d v arvo)gra -nra.ui a?r)snput o p3-a m z y 3 ul '1lJord ap atloanpa ap @ arv$a~uaa ap g ~ v p u o a -as 'p1oqdv q j m p o r d i a r v w o ?zplsv a m w ! Y 3 .ouPznm+?mPu! =) t u ~ ? l ~ t = 4 -osd !S !?rpq~m>adsv a p a ad unm $vr$u! o pzau)qa o r n $ l n q d o 'arzqocrzap arvr -oldxa p~PB1(nlapu~ o pdna 'a13qouc a u v r n2 q d n q s v ! P prafilazu p ? q l v ap sail -sari ro1)pad's o armnporiu) a p 'ar?+$saul -op ap ' a r v q ~ ? i na p 'araibooulw ap a!ra$pzu u? a r q n w r n v ap adma aivUun1apu~u!id jmar) o VU?~,-J u3 nrnillu@v varv$lonzaa ' r q a u ) q p v pqz-npdord varalSar3 ap aluz - m ? l1nw ru p m w v p t a u t q p y v asnpo.ui r o u n v p$vraq~2ap oarpoloj ara?w nr$ -uad ro1autqlv varmrgn 9 vartradoxaa .!uv a p 000'& wsad a p a?ro$q o arv vlni2na?dv ' a ~ f v q p a ! aa y m n o n ; , p r d ' m ! y 3 ul

general, pr0duct.i~de miere a unei colonii este de cca. 40 kglan, iar cea m i mare de 150 kg. Productia de lliptisor d e m t c d este de 1-2 kg;'colonie $i maxima 4 kg, atinsd cu o su$ci specializatd pentru acest produs. Majoritatea celor 2,s milioane de colonii de Apis cerarpa au fost transferate in stupi cu rame mobile, dar au mai rcimas,unele 2n cilindrii originali din lemn .(,= trunchiuri. de copac). I n zonele de frontier& clitre . .sud-veslul Chinei se m i . intklnesc colonii siZlbatice (Apis dorsata, A~pis laboriosa, A. florea, Apis andrenifonmis). In fruntoasa $i. prospzra chin&,. datoritii teritoriului v a s t $ i abundentei vegetatiei, exist6 oriunde .$i orichiul, d i n primcivarli phnci toqmna, din, aud pknci E n nord .plante fnflorite '$i deci resurse de nectar. Principalele specii ne'ctarifere,surse de miere-marf c i s u n t : litchi (Litchi chinenshis), Longan, portocalul (Citrus spp.), unghia gdii (Astragsaus sinicus), rapita scilbaticci (Br,assica spp.) (= 739), salchmul (Robinia pseudoacacia), jujube (Ziziphus jujuba), Sopium sebiferum, V ~ i t e x .negua,do, eucafipii (Eucalyptus spp.), szilfina (Melilotus spp.) tei (TiJia ,spp.), susanul (Sesamum . mientale), floarea soarelui (Helialnthus annuus), hri$ca (F.agopyrum esculentum), . eurya ,.(Eurya spp.) $i altele. In afard de mestea m i exist6 $i mari suprafete de vegetutie spontanli i n zonele montane $i piiduri, arbori fructiferi. $i legtime, precum g i .mumite plante nectarifere cu valoare .medicinald dcosebitci. Aceste bogate surse .de nectar dciruite de naturci constituie baza solid6 a dezvolt6ri.i apicuZturii chineze. Sis:emul de organizare a apiculturii chineze a. fost $i el perfectionat,. d e ..la. qivelul . central ,pdnd la- cel local. Guvernul a emis unele. reglementdri .st. legi imporinnia. S-au luat o serie. de mcisuri eficiente, .cum ar, fi. cea referitoaq .la protectia albinei melifere, la intdrirea combaterii. bolilor la albine, ,la cre$terea p i . extinderea celor mai bune rase, la- crearea condifiilor materiale . de productie . .pentru obtinerea unor produse apicole de calitate, toate astea pentru .dezvoltarea .productiei apicole. I?tstiLuiUI de cercetare- pentru a.piculturci n l Acndemiei Chineze .de $tiinte- Agri-. Cole. este iinitatea centrald de cereetare a api.culturii chineze. Pe. plan local au fost inf2inptte de asemenea g i alte unitdti - de cerceiare pentru albind $i .produse apicole. Ek au obtinut nunzerouse rezultate O n cercetarea asupra creqterii .albinei $i .a tehnic6lor .de .ingrijire; i n domeniul .utilajelor ncccsnre prelucrcirii (= c o d t t o n i i r i i ) prodr~selor, i n domeniul diagnosticului $i cozbaterii ~raladiilor $i acariozelw, i n . cel a1 chimiei produselor stupului g i .a diferitelor aplicatii ale acestora, i n .cel a1 apiterapiei gi cercetdrii ~esurselor melifere. Aceste tehnici noi $i ~ e z u l t a t e ~ recente e ale
,

'

'

cercetcirfi sunt O n cuts de popularizare $i rdsphndire. Catedra de apiterapie de la Universitatea Agricold Fujiand este cea rnai inaltci unilate chinezd de invcitdmknt apicol. La ciLteva alte universitdti agronomice $i la unele $coli post-liceate se predau cursuri de apicull~ird, obtinkndu-se astfel u n numcir mare de apicultori talentati. Asociatia de cercetdri apicole a Chinei, Soctetatea chinezd pentru produse ale stupului $i Comitetul de coordonare pentru albina chinezd (Apis cerana) reprezintd unitalea academicd, cea managerial6 $i respectiv cea profesionistd. S-au creat O n provincii ~i municipalitdti asociatii g i organizatii ob$te$ti, corespunzand celor centra(= de la nival central). Cu o astfel de bazci, pe teritoriul Chinei se dezvoltb eficient $i constant pe zi ce trece o ap2culturci mai bin? pukci la punct. A1 XXX111-lea Congres 'international de apiCulturci va avea loc la Beijing, i n China, i n luna seplembrie 1993. I n d r u m t i de APIATONDIA apiculiorii chinezi $i departamentcle dc pesort ale guvernului depun tot cfor:ul i n pregcitirea . acestui congres. Ospitnlierul popor chinez a$teapt6 cu nerdbdare cos~gresul$i ii invitd ccilduros pe prietcnii apicultori din toate tdrile lumii. Apicullura chinezci prin bogdtia $i misterul ei vor produce o profundci impresie. Mii de apicultori chinezi vii invtt6 cdlduros sd participati la ' cel &-a1 XXXIII-lea Conpres tnternafional de aptculturd g i la APIEXPO '93.

Flti bineveniti China !

(=.

v6

a$teptdm!) in

OPERA DA NEMURIRE OMULUl


I~III~~~IIIIUIIIII~.

~~=ara=a=a=~m~m~m~=~m;

! ! ! i !

hama=~m~=~=~~~-~=~~arn

A intrat i n tradiria revislei noastre regYla d e a evoca omintirea unoT personalitdti importante gentru progresul apiculturii mondiale. E s t e eunoscut faptul I ( cii experienta trecutului reprezintii iemelia viitorului. De aceea realizdrile m d ~ e t e ale trecutului inregistrate c u secole h i decenii i n urmii,.au u n profund caracter I instruetiv q i educatiu c o n d u e i n d l a formarea sentimentului d e admirolie, respect, wcuno$tiintci $i reflectie. 1 In-.cele ce urmeazd intentionfim sd pr&entfih gersonaliliiti celebre ale bioT 1 logiei mondiale .care i n a c e l a ~ itimp a u fost iscusipi apicultori, iubind albina qi a cliror Opeve nemuritoare confirm2 valnbilitatea runoscutei maxime. ldtine : - . ,,Eripitur persona; manet res" adicli, opera supravietuie~teOntotdeaunu creatorului ei. I

!
i

! !

. .IIIIHII~IIII#IIUI~~~.

In tara noastr% stupul Dadant a stat In baza elabor5rii $i oficializ5rii stupului Apicultor american' de neam francez, romgnesc standard RA 1 0 0 1 in anul 1048 nascut in provincia Bourgogne. A fost cel iar dimensiunea ramei- Dadant se folose$te de-a1 doilea copil, din cei $apte, a1 unui in mod curent l a stupii .no$tri orizontali $i medic d e tars. Charles Dadant a indrliverticali. cu etaj. git albinele d e la v l r s t a d e 12 ani c5nd Charles Dadant este unul din cei mai' a fost invitat d e un.-. vecin. apicultor 13 : activi corespondenti ai revistelor d e apiextrasul mierii. In anul 1863 emigreazsin cultuy5 europene prim care populariza tehStatele Unite stabilindu-se in localitatea nologiile m d e r n e americanc. fn birourils Hamilton, statul Illinois. Aici p2 malul flucornpanisi .,Dadantu se afla $i redactis prestigioasei reviste ,,American Bee Journal" - cea mai v e c l ~ erelristZ apicolj de limb-& eng1ez"aare in anul 199l a aniversat 130 ani de existent5 $i in care aU scris cei mai i l u ~ t r i apicultori ai lumii, ca Langstroth, Dadant, Miller, Wilson $i altii care au promovat cu predilectie apicultura industrial5. Dadant - a publirat numeroase articole, c5rti. rji. manuale de apicultul-5, fiind u n i~eobositpropagandist a1 promov&rii aPiculturii moderne. Opera d e c5pStAi- Pn domeniul publicis. .. ticii $i tehnicii apicole o constituie ,,Stupul gi albina" pe care i-o incredinteazg Langstroth, '$i pe 'care Dadant 0 dezvolG ~i o traduce in limba franccz5. Xntrzaga sn 'activitate practic5 in domeniul apiculturii 's-a materializat in puternica fundatie' pe care, ' f n 'deceniile' urmgtoare, a fost : . . ridicat edificbul firmei ,,Dadant and Sons" condusri cu aceeagi pasiune d e fiii $i apoi Charles Dadant nepotii s5i, punsndb-se astfel bazele unei modernc indusfrii apicole a-prwiste. $i in viului Mississipi i$i cump5rri o ferm5 $i preze?t. doi stupi, l a inceput. pentru a-$i satisface vechen pasi.une. - Dezvolthndu-$i apoi sec- *. tom1 apiml importti pentru prima oars in N. M. GLU$COV (1912-1966) 106G m5tci din Italia. Dezvolt5 productia tle utilaje a'picole $i inventeaz5 .stupul sisCandiclat emerit in vtiinte agricole. abtematic cu 11 r a m e $i magazin ce-i poart: solvent a dou5 facult$iti, cercetgtgr spicol numel, gi a chrei dime'nsiunc dc r a m s care a condus timp de 23 ani, in cslitate a fost adoptat5 cu repeziciune in toatG d e director Institutul d e cercet5ri apicole . 1umea. . .. , . din fosta-Uniune Sovietic$. .
,
'

CHARLES DADANT (1817-1902)

ln cercetarea apicola a adus contributii insemnate in problerna sporirii dirnensiunilor corporale la albina d i f e r i i prin utilizarea fagurilor cu celule m i t e , in domeniul folosirii stimulatorilor de crestere in nutritia albinelor $i stabilirii eficientei poleni&rii cu ajutorul albinelor. A publicat mai rnulte c51qi $I n u m e m e articole fiind un timp $i redactorul revistei apicole ,.Pcelovodstvo". A participat la numeroase manifest&-i apicole internationale reprezentfind cu demnitate $i autoritate $tiinta Nsa. In cadrul Aplmondiei a fost ales $i a activat in cornisia de florZi melifer5 gi polenizare.

JOHANN GREGOR MENDEL


(1822-1884)
C g l w r catolic pi naturalist austriac devenit celebru prin cercetarile sale experimentale fundamentale asupra ereditatii A desmperit c P I transmiterea caracterelor ereditare se face potrivit legilor dornina;id, segreghrii $i asortkii independente a caracterelor. Este considerat ca interneietor a1 geneticii clasice $i precursor a1

aplidrii statistice $i introducerii maternaticii in biologic fiind c u n ~ c u t gi apreciat in lumea Stiintifica mondiala. Semnificativ este faptul cfi Mendel a fost $i u n bun apicultor detinand o stupinii de 50 fa,milii cu diferite rase d e albine din E m p a , Africa ~i America. El intreine strfinse legHturi d e prietenie cu rnarele rpicultor Dzienon care a descoperit partenogeneza la albine. Mendel a fast un experimentat cresciitor de albine $i a tntreprins o serie de exgerienw privind ereditatea albinelor dar rezultatele incruciGrilor nu le-a publicat iar insemniirile referitoa~ela aceste experiente s-au pierdut. Ca m e a activitHfii desfggurate $i a p r e m p l i l o r sale in dorneniul apiculturii Mendel a fost ales pre$edinte a1 organizrrtiei apicultorilor din o r a ~ u lBriinn (azi Brno - Cehoslovacia). In aceastH crrlitate el a reprezentat apicultorii din acest or@ la 0 intrunire internationah de apicultur& care a avut loc in anul 1877 in nordul Gerrnaniei h ora$ul Kiel.

Tradan VQLCINSCHI

PROGNOZA ~NFLORIRII FLORII-SOARELUI


(continuare din pug. td)

- 73 kg ; Falix (HS.) - 76 kg ; Festiv (H.T.) - 81 kg ; F10ra~1-1350 (HS.) - n u exist5 date ; R h n m 328 t@.S.) - 72 kg ; JWndmlea 206 (HS.) - 80 kg ; Super (H.?.) - 70 kg ; m r b o ( ~ 5 . ) 80 kg ; 42 kg ; Select (HS.) Record (xd) - 40 kg. W o r n recamandfiridor w e n t e ale rninisberulwi d e ~esontzonarea hibrizklor este urunHboaTea : Zona I - judetele din sud: Select, Felix, Decor, Fkmdulea 206, M o m 328, N o r m 350, Super, Recard, Festhv, Domino, Fcrvmit, Tmb~. Zom I1 - judetde din vest: Selert, Felix, F&v, Nmm 350, T u r h , Favorit. Zotur 111 - judetele din Moldova : Select, Super, FeSAv, FltXorn 350, 'Purbo. d u ~ e a z a15Pentru ep.culton~ este ltmporOant d e @iut c& 6aza d e ^&rire 18 d e &IT blor& sunt c m t n t e d e &hine h i 3 din pp-imale cue ale deschiderii lor pentru nech,r @ipolen, eferhuhdu-se Sn acekqi $i , p ~ e n i u a m Cele . mai favorabik m d i t i i de d e s se htitnesc i n u l d e cu tknpemturi maxime htre 28-32'C cu v&nt l w r , fhr5 rpreoip~btii.Nu trebuie PaUstt c5 prim polcu 3W.m a cdturli - asigurindu-se 2-3 fannilii d e &he La hectar - spa111 de procluctie d e semiate este de 3 0 4 0 / 0 fa@ d e l a n u ~ i l slipsite d e a g o d u l albinelor. C k m n n i t ~ t , prezenta d b M o r mi&mPI o calitate @t5 a seminwor prin sporul de ulei di.n mlez vi $mbumZttAtirea raportului a n i e z a j 5 .
r;t (HS.)
Prelucnrre dup& prognoza i n t m i t l i de : Ana Maria ROMAN, Beatrice CUSURSUZ, Rodtca POVARA, Ana CIUNTU, l o a m POENARU & la lnstitutul de Meteorologic g i Hidrdogie

LITERATURA-

- APICULTURA
prof. Emllia qi Marin POPESCU -DlCULESCU

$i asprimea unui soldat roman dupd cuA v e m tainic fmcris i n cadul nostru gecerirea ,,cetdtii nemuritoare". t i netic dorin#u de a ne raporta permanent A u fost de vind - batd-le sd le bat6 ! la ceva trainic mu care ne d e p d g e ~ kdo$5 ,,pleoapele unse cu miere". rintele. f n felul atesta ne evaludm m u n ,,Tincird ca o aZbinll,/Numai miem p i ca, ne ajustdm uspi~atiile sau prindem l ~ r n i n i i ,fata ~ a devenit o ispitd, demnci putere i n incercarea sd ne depcigim zilnic, de spita Evei. de a ne cduta u n sprijin O n univers gi de Luatd i n surghiun, o roabd mai are pua ne s u b m d o m lui. Pentru astdzi visul nostru este incredinwt minunii ce se cheaterea sd cinte prezentindu-$i farmecele : ,,Buza mea e d u k e ca u n f w de m i e ~ e " . ~ n d albind $i universului ei & trudd $i tmpliniri. Cdci ,,sintern ca lumindrile". n e U n fldcdu de-a1 nostru n-a crezut $ s-a i convins cd o m m d iubitoare a gttut ce topim, mistuiti, i n p r q r i a noastrd flacdr(i. $i dacd lumindm cumva m a lumic ~ e q t ela sfnul ei $i ce legdna, purtini tirz;u icu cinste $i grijh ,pagii qi la nd vine din arderea sufletului n o s t ~ u " . ~ du-i m muncd, dar gi la hora viitoarei llene CoDtn intelepciunea noastrd milenard a m retinut cd ,,vista se torpegte la fel de iute ca sinzew ,,cu gura cu mierea", din care ,,a? lumimrea de f u ~ a t " . f~ n consecintd, se memugs nenea .../ Ca dfntr-un fagur de mierite s-o trdim plena^, fdrd urd $1 necaz, re". 0 spune cu ndduf Irr horci-n stsighturi, ccici fdptura iubitd 1-a ,,fngdlbenit ca umplindu-ne sufletele c u dulcele mierii de ceara". '0 a 1bine. Sd ne ferim de lingugirea unora care pe fncd de la ,,scdlddtoare", ,,o zind coboltmbd poartd miere, dar care-n inimd rtid din z@ia cereascd" venise s-o desamarntcd fiere I cinte, s-o legene, s-o creascd, ,,st?-i deie Din indepdrtata Indie, dur a t f t de infarmec dulce, podoabe", de tot felul, arunchistatd in filozifii profunde, prietena l u ! cindu-i % n ,,apa ne-nceput d.../O trestie, Mircea E l i d e , Maitrey Devi nota in ,,Drau n fagur, $-o floare de bujor", m e n i d gostea n u moare" : ,,0 pilpiire de team5 ,,prin $oapte blinde copild sh devii .../ La grai ca mierea dulce, la chip fermecdtwre/ sau dilduntml m e u @ ardei totul i n calea ei. Md topesc ca o luminare a cdrei luSi ca bujorul mindru de ochi atriigdtoamind se i m p r a t i e jur imprejur. Pictiturd re". l i cu picdturd, l u d ~ r e a cea dreaptd se moa,,In timpul anilor de miere", l2 demult, ie, topindu-mi vanitatea $i setea de prestitare demult, ,,avea u n impdrat trei fete. giu. Totul dispare i n aceastd ardere". Dar ce fete !... Frumoase ca primdvara, Rdmtnind E n perimetrul aceleiogi gindii strdlwistrdlucitoare ca stelele csle m ri, de-avem puterea de-a-iNelege adevdrul toare de pe cerul iernii, g f harnfee ca alg i de-a tulbura misterele viefii cu mintea binele". j3 $i se ardtau ,,a fi numai lapte vorn avea surpriza cd sintem asemenea $i miere". l 4 ,,lingurii de lemn care, degi e cufundatd fntr-,,un pumn de caiseu, Eugen Barbu i n miere, n u e i n stare sd o guste". gdse~teu n superlutiv cu dublet & compaRdspunsul f w e s e provocat de o carte rafii. punind votbele in gura unui ocnag a savantului romdn, in care acesta fdcuse posomorit : ,,Femeia e m i dulce ca p2io ,,declurafie pateticd" gi o ,,laud6 femenea gi ca mierea". 11" pe care acum o recompunea din crimPe la ,,aprinsul stelelor de c e a ~ d " , i n pei6le tinerefi sale aventurouse g i de stustilui-i caracteristic, bolovdnos g i aparen? diu i n nigte tinuturi care-i vor schimba inestetic, Arghezi gdsegte-n ,,fldrile de m u yrofund destinul. cfgai" ale inchisorLlor, adevdrate ,,candmiu Cine oare nv gi-o dorit gi inchipuit ca $i chipuri pline de frumuseti, d m g i de piipu$a ,,cu ochii de kvdnticd" sd aibd pdcate de neiertat. U n d ar fi a1 lui ,,Fdrevdrsat gdrul i n ucllluri de miere ?" De t&ldu", care ,,a1 draculuil - a miere/$i a v e f i savura poezia eminescian.6 $i de-1 veti chiparoase/Hoitul sdu miroase". l6 urmciri pe poet i n viata-i zbuc~umatd pu,,Lumina soarelui, de miere" 17 deveniteti sd creionati portretul feminin visat de ,,Luceafiir" : Veronica sufletulut sdu sc pentru ei $i pdcatele lor doar o aminavea ,.pdr de miere arsd". tire g i poate, undeva ascunsd intr-un unLa vederea ,.pdrului d t d s o s , de , cugher a l sufletului o sperantd. Nu ar f i loarea mierii", p:trtat elegant pi provocafost posibile astfel de scene, dacd vain@ omutui ar f i fost inzestratd ,,c-un cumpdt tm de fata dacd Didia s-a potolit pin6

ca de atbind''. Savurind ,,Invdfdturile lui Neagoe Basarub ccitre fiul.sdu Theodosk'' nu se poate sd n u ne @prim asupra parabolei cu domnu1 $i albinn : ,,$i sd fiti inpleptf g i chibzuifi de n u mai mult, Dncai ca albinele. Cd vedeti c6 albinu cit iese din uleiul ei $i umblci prin flori de-gi agoniseqte m n d g i hrand cu multd osteneald, cii tot cigtigul $i agoniseala ei d i n flwi iaste, ins6 nu din tot feliul de flori. Cd de ar f i adzccind m a m ei din tot feliul de flori, n-ar fi fagurii ei a$a de dulci, ce d e n toate florile alege care d n t mai dulci, de adund agoniseala sa dintr-insele. Pentru-acefu g i fagurii ei sint atita de dulci $ ii n toatci vreinea sd indulcegte de din#, $i n u numai albinu, ci gi ale fdpturi ale Iui Dumnezeu. A~igderea gi domnul care iaste ales g i unsu lui Dumnezeu, aceluia-i sint slugile ca g i florile. Deci, de v a ptlmi domnul toate cuvintele lor, g i cele bune p i cele rele O n inima sa, niciodatd n u i se v a i n d u k i inima, c u m gi fagurii albinii n-ar fi dulci, de ar fi strinsu miand d i n toate florile, g i d i n cele dulci, p i d i n cele a m rd : ci de la cele amard ea se feregte, iar din cele buni g i dulci ia. Pentru-aceea sint fagurii aga de dulci... M b r ca o albind sd cunoagtem ce iaste'dulce g i ce iaste amar". Luindu-i exemplul celui ce-a impdrtit peste vitejii no$tri s t t d m o ~ i ,noi ,,putt a m numele tdrii/ca albinu, polenul,/ca pasdrea dorullca florile, rowr,/ca dragostea, z b o ~ u l " .Astfel ~ ~ a m putut strdibate prin tlmp organizindu-ne in cnezate p i voievodate din care s-a alcdtuit, ,,fagurele cel mare gi rotund a1 thrii". De aceea a v e m motive sd zicem cd , , m a d @rdu e ,,Plai de miere gi de cintec/plai cu-nmiresmat destin". a In viziunea unei cvpile ,,'$ara-i ca u n stupJin care zumzdie albinele,/gi lumea-i o prisacdlcu multi stupi./Albinele tdrfi sint oameniilgi oamenii sint ca nigte florflgi visele lor sint ca p&sdrile". 23 Rdminfnd i n perimetrul celor micf, deschizind ,,Cartea de citire, carte de iubire" a lui Gheorghe Tomozei ne lumin6m de f a r m e ~ lf n v d f d ~ i ca-ntr-un i joc : ,,A e-un acrobatlpoposind din stup pe... plic/O albin& de cerneal&/ce ne-uduce bune vegtil gi ne-apropie de gcoaldlca de casa de pov e ~ t i "24 . Pentru alti prichindei, ,,lumea e plilui de suneteu g i literele iau alcdtuiri de ,,flaute, tdmbite, tunete" g i M - e o micci albindu. 25

E greu nceputul;qf C wnssdnW,.:,,recreatia-i ca mierea Y"' Sfirgitul o r e b t t1 g d s e ~ t e pe copil ,,akrgind descult prin jlori/Ca,,o a l b i d U . El ,,zboclrd-n grddina lui de viseu, in ,,grddincr lui d e miere", care nu este altceva &&t patria." Peste mi, amintitile acestea singurek nevinovak gf frumoase, m i se par dulci" ca mierea d i n teii copiI&rieiu. Jucindu-se printre flori, copiii se mm i n d lor gf-atunci deofn ,,flori albe, flori negre, floti galbene, florf ...u Lor Ii se ofera Otiliu Cazimir cu toatd drapostw asemenea ,,mierii din fagwiu. t8 I n largul evantai d oulorCZor qf parfumurilor Egi etalewd gram# furmecul ,,tmndafirii galbeni, galbeni ca de ceardu ce au a ne spune &rut%#-a ne mtngiia vedera.

1. Dumltm Alma8 Necunorcuta de la Suceoita, Editura sport-~urism. B u c W I . 1982. p. 196 : 2. Mihal Stoian, Nici cuce+ltori, ntci cucerili, Editura Emlnescu, Bucuregti 1982, p. 118-179 : 3 . Maitreyi Devl, Dragosfea 'nu mwre, Edltura RomPnul. Bucurqti 1992, p. 231-253 ; 4 . Miron Radu ~araschlvescti, Laude )i alte potme. Edltura pentru Llteraturil, B.P.T.. p. 103 ; 5. Gheorghe Tomozel. MiradOnC, Edltura Ion Creanga, 1970. p. 225 ; 6. Constantin Dumitrescu. Cetatea nemurttoare, Editura Albatrcrs, p. 84 : I . Virgil Carlanopol. Scriitofl care au devenit amtnttri, Editura S c r i ~ u l RomBnesc, 1802, vol. 11, p. 64 : 8 . Ion Crfnauleanu. Focufl st iZV0are. Edltura Ion ~ r e s n g ~ ;pag.' 33, 10.; 9. Dimitrie Bollntineanu Poezii alese. Edttura Minerva, Bncurestt. 1984. a. 18: 10. Antologie de lirtcd populard ;orirdneascd. Editura Minerva, BucureSti, 1880, p. 260, 263, 316 : 11. Vasile Alecsandri. Poezii. Editura Ion CreaneB. Bucure~ti, 1985. p. 198 . -12. ~ u c i a h ~vramescu. Cetatea lumlnilor, antblogie 11terarP publlcatA la Rm. Vilcea, 1916. p. 6 : 13. Constantin Chirita, Ciresarti. Editura Albatros, voi. I, p. 6 4 : 14. Sarin 'Mtel, Clfpa cea repede, Edltura Cartea RomBnemc2. p. 108 : 15. Eugen Barbu. Nuvele, Editura Tineretului Lycum, p. 184 : 16. Tudor Arghezi, Versuri. Editura Cartea Romanea5c8, 1980. p. 133 : 17. Dumitru Radu Popescu, Cdruta c u mere, Editura Albatros. 1974. p. 201202 : 18. Fintina dorului - poezii populare din Tam Lovf$tef, Editura Minerva, Bucuregti. 1975. P. 83-44 : 19. fnvdtdturfle lui Neaqoe Basarab cdtre fiul sdu Theodos.ie. Edltura Wnerva. 1970. P. 322-323 : 20. Mihaela Bogdm in volumul Pace pentrtc planeta albastrd, Bucurevti. 1985. P. 14 : 21. Dumitru Alma$. Popasuri la vetrele istorfei rom&ne$lf. Editura DidacHca $1 Pedaeoeica. 1981. Val. I, D. I : 22. Cinrian Stoira. Vers dfn t?ersrcl tflrfi mele. Editura Ion CreanPA. t981. n. 11 :23. Monlca Fodor. Pe treole de fstorie, Bucuregti. 1916, p. 22 : 24. Gheorehr Tomozei. Carte de citire, carte de iublre, d'n Almanahul coplilor. 1978. p. 50 : 95. Mar? Niroars. Sunete, t n Alrnanahul Copillor. 1914. p. 79 : 'Elisaveta Novac. Ochful de basm. Editurs 1on Creanea. 1981. p. 5? : 27. nlf? Doru. volumu1 antoloelc Constelatin Itrei. Edltura Cartea Romaneasra D. 146 : Otflia Cazlmir. Poezfi. Editura mn ~r<aneil. D. A 1 29. Antolooto poez'rf simbolist~ romdnestl. Edltura Dentru literaturil.

(Continuarea Intr-un numiir viltor)