Sunteți pe pagina 1din 32

C M Y K

OGLINDA COMUNEI TALE...

Anul 1
Nr. 6

REVIST~ EDITAT~ DE ZIARUL PRO EXPRES DE DR~G~{ANI {I PRO EXPRES


DE RÂMNIC, |N COLABORARE CU PRIM~RIA SI CONSILIUL LOCAL VOICESTI

Încă 7 kilo -

m i n e r a l ă , me tri de
Apă e t !
asfalt! p a g . 1 2

la rob i n 8- 09 Cronica
pa g. 0
spor tivă
Educarea
gustului
literar prin
. 1 6
pag lectură 2
pag. 2

pag. 03

Sală
Casă nouă pentru de spo r t de
autorităţile din Voiceşti! 11
pag. 10- 37 de miliarde...
NE PUTEŢI CITI ŞI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro
CONŢINE INFORMAŢII ŞI DIVERTISMENT ! SE DISTRIBUIE GRATUIT!
02 UTILE...

ATENTIE! ATENTIE! ATENTIE! -CĂTRE TOŢI CETĂŢENII COMUNEI VOICEŞTI-


Psihologul de serviciu al Ziarul PRO ExpreS de Drăgăşani, vă pune la
trustului de presă PRO-
PRESS Rm Vâlcea care dispoziţie serviciile de consultanţă ale unora din-
editează ziarul PRO tre cei mai buni avocaţi din judeţul Vâlcea, în
ExpreS de Drăgăşani, orice problemă juridică, ABSOLUT GRATUIT.
PRO ExpreS de Râmnic şi
revistele comunale, Sorin şi Adi Petruţ pot fi contactaţi, prin
răspunde la întrebările apelarea numărului de telefon 0720-822.208 (apel
dumnevoastră din orice cu tarif normal), la orice oră, prin e-mail, la
domeniu, ABSOLUT
GRATUIT. Luminiţa adresa: alyn_propress@yahoo.com sau prin
Roşoagă poate fi contac- poştă, pe adresa redacţiei: Rm. Vâlcea, Bdul
tată, prin apelarea Nicolae Bălcescu nr. 34, Bl. O4, Sc. B, Et. 3, Ap.
numărului de telefon
0743-878.120 (apel cu tarif 10, judeţ Vâlcea. Vă rugăm să specificaţi dacă
normal), la orice oră, prin e-mail, la adresa: alyn_pro- problemele pe care le veţi relata psihologului nos-
press@yahoo.com sau prin poştă, pe adresa redacţiei: tru doriţi să aibă caracter confidenţial. În cazul
Rm. Vâlcea, Bdul Nicolae Bălcescu nr. 34, Bl. O4, Sc.
B, Et. 3, Ap. 10, judeţ Vâlcea. Vă rugăm să specificaţi în care veţi omite acest lucru, răspunsurile la
dacă problemele pe care le veţi relata psihologului nos- întrebările pe care le veţi adresa în scris se vor
tru doriţi să aibă caracter confidenţial. În cazul în regăsi publicate şi în paginile acestei reviste.
care veţi omite acest lucru, răspunsurile la întrebările
pe care le veţi adresa în scris se vor regăsi publicate şi Rugăm şi oferim seriozitate! Scopul nostru este
în paginile acestei reviste. Rugăm şi oferim seriozitate! să vă ajutăm cât mai mult posibil, pentru că
Scopul nostru este să vă ajutăm cât mai mult posibil, deviza trustului nostru de presă este: Cât mai
pentru că deviza trustului nostru de presă este: Cât
mai aproape de cei mulţi şi aflaţi la ananghie! Apelţai aproape de cei mulţi şi aflaţi la ananghie! Apelţai
cu încredere la serviciile Luminiţei Roşoagă! cu încredere la serviciile avocaţilor noştri!

Nou!
Vă invităm să citiţi, pe site-ul ziarului nostru,

WWW.PUBLIPRO.RO, începând din data de 17


aprilie a.c., topul celor mai
buni primari din zona de
sud a judeţului Vâlcea.
Facem menţiunea că acest
top este viziunea strictă a
redacţiei PRO ExpreS.
Puteţi însă să votaţi pentru
primarul dvs., pe acelaşi
site şi să vedeţi, totodată, şi
opiniile cititorilor, nu
numai ale noastre, despre
cei care conduc destinele
localităţilor sudice. Nu
uitaţi: accesaţi:
www.publipro.ro
ADMINISTRATIE 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 03

Administraţia din
Voiceşti,
în...
Casă
Nouă!

Autorităţile locale din comuna clădirea peste angajaţi. Căci acesta presat autorităţile judeţene aşa cum
Voiceşti se poat mândri de acum, este stadiul în care fostul primar au făcut-o, din păcate, mulţi alţi pri-
graţie preocupării deosebite a tână- Mihăescu adusese clădirea celei mai mari, chiar colegi de partid ai lui
rului social-democrat aflat la cârma importante instituţii din comună. Vă Vătafu, care nici măcar nu aveau
acesteia, cu o casă nouă. Lucrările mai facem cunoscut şi faptul că nevoie de modernizarea sediului pri-
la Primăria din Voiceşti nu au fost Mihăescu nu a avut niciodată nici măriilor pe care aceştia le condu-
încă terminate, însă nici mult nu măcar demnitatea de a-şi ţine gura, ceau, spre deosebire de primăria
pare să mai fie până când se va darămite pe aceea de a recunoaşte tânărului edil social-democrat, care
sparge sticla de şampanie, iar preo- că nua fpcut nimic nici măcar pen- se putea prăbuşi în orice moment.
tul va binecuvânta această nouă clă- tru a îmbunătăţi condiţiile sale de Vătafu s-a descurcat şi cu resturile
dire astfel încât aici să se ia decizii lucru, nu mai zicem nimic despre financiare pe care le-a primit după
la fel de bune pentru viitorul comu- îmbunătăţirea traiului localnicilor ce au fost “aranjaţi” edilii cu state
nităţii pe cât de frumos este noul din Voiceşti care-şi luaseră deja gân- vechi, el aflându-se încă, la primul
sediu... Este păcat însă că acestei dul că va mai veni vreo vreme în său mandat. Nici nu ne gândeam că
comunităţi i-a trebuit cirac un dece- care să nu mai fie consideraţi unii nu va reuşi să se descurce fără un
niu ca să-l detroneze pe tractoristul dintre cei mai săraci oameni din ajutor financiar ridicat, deoarece
Valeriu Mihăescu din jilţul de pri- judeţul nostru, cu o comună căreia Vătafu este un om care tot ce a reu-
mar şi să aleagă în această funcţie să îi plângi de milă. Acum, la un an şit a reuşit pe baza unei trude fan-
un om capabil să muncească şi să de la alegerea lui Vătafu, centrul tastice (ne referim aici, nu numai în
gândească la fel de mult şi de bine! civic, dar şi restul comunei Voiceşti, plan profesional, ci, mai ales, în
Dar, cum se zice în popor, decât încep pas cu pas să rivalizeze cu plan personal), lucru care l-a învăţat
niciodată, mai bine mai târziu! cele din oraşele vâlcene cele mai cum să facă minuni cu bani puţini
Facem această apreciere deoarece dezvoltate!... Ceea ce este şi mai de dar cu sudori mai multe...
era absolut nevoie de o intervenţie apreciat decât faptul că s-a reuşit n Alin BARBU
serioasă astfel încât nu numai să nu modernizarea clădirii primăriei din alyn_propress@yahoo.com
mai plouă în birourile primăriei din Voiceşti, într-un timp de-a dreptul www.publipro.ro
Voiceşti, dar ca bsă nici nu se surpe record, este faptul că Vătafu nu a

în curând, vă veţi putea documenta mult mai bine, pe site-ul primăriei: www.voicesti.ro
04 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 UTILE...

Documentele necesare obţinerii


avizelor şi acordurilor impuse
prin cer tificatul de urbanism autorităţilor
administraţiei
publice locale
(primărie sau
consiliu
judeţean)prin
comisiile de
Acorduri Unice-
C. A. U. din
care fac parte şi
reprezentanţii
instituţiilor abi-
litate să elibere-
ze avizele/acor-
durile de mai
sus. În cazul
primăriilor(de la
nivelul comune-
lor şi oraşelor
mici) care nu au
capacitatea să
organizeze
Comisii de
Acorduri Unice,
acestea vor
înainta docu-
mentaţiile şi
fişele tehnice
aferente acesto-
ra către forul imediat superior
În conformitate cu Legea utilităţilor:apă-canal, alimenta Consiliul Judeţean care va eli-
50/1991 republicată cu modi- re cu energie electrică, gaze, bera acordul unic pe baza
ficările şi completările ulte- telefoane, salubritate; căruia primăria va emite auto-
rioare în M.O.933 din 13 - Securitate la incendiu; rizaţia de construire. Celelalte
octombrie 2004 pentru simpli- - Protecţie civilă; documente şi eventuale alte
ficarea procedurilor de autori- - Protecţia mediului; avize specifice impuse prin
zare a execuţiei lucrărilor de - Sănătate publică. certificatul de urbanism se
construcţii se prevede ca prin Pe baza acestor avize se emite obţin prin grija beneficiarului
grija emitentului autorizaţiei un acord unic care se obţine (solicitantului) autorizaţiei de
de construire să fie obţinute odată cu autorizaţia de construire.
avizele/acordurile privind: construire. Emiterea acordului n Ghiţă-Nică Ioan,
- Amplasamentul reţelelor edi- unic revine în sarcina structu- ing.constructor
litare şi asigurarea rilor specializate din cadrul primăria comunei Voiceşti

în curând, vă veţi putea documenta mult mai bine, pe site-ul primăriei: www.voicesti.ro
ISTORIE... 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 05

AUGUST, PICĂTURI DE ROUĂ…

frunte, un anotimp în care


Ni- Domnul să te ferească să te
me- pui cu orgoliile sale canicu-
ni lare de rang înalt. Singura
nu scăpare e clasică: fuga de
a sub escortă. Un program de
pur- eva-
tat, dare-n
ni- va-
cio canţă,
da- în care
tă, să ui-
nu- tăm de
me tot ce
aşa în-
de seam- de vară care ne-a mai
im- nă co- rămas. Cam asta este ideea.
periale precum romanii: man Cum să inventăm bucurii
Iulius, Tiberius, Eneas, da- mărunte cât bobul de rouă,
Agustus. Nume totale, orgo- ment, dar la fel de răcoroase şi de
lioase, care te să-nţelegi indi- strălucitoare. Bucurii cu
cine este stăpânul. Şi cu ferent nume comune, fără urme de
ultimalună a verii se întâm- că vine din cer, sub formă orgolii imperiale, dar min-
plă la fel. August de la de vipii biciuitoare, sau din unate de pus la suflet. Un
Augustus pare mult mai viaţa noastră de furnici tru- program care să ne trans-
puternic decât fratele ditoare, mereu în pericol să forme vara în vacanţă, ori-
mijlociu, Iulie, sau decât fie călcate de-o talpă… unde ne-am afla.
iunie, sora cea mică. Ai zice augustă. Cum să ne facem n prof. DIANA CATRINA,
că August are soarele-n viaţa frumoasă, în bucăţica Şcoala Generală Voiceşti

în curând, vă veţi putea documenta mult mai bine, pe site-ul primăriei: www.voicesti.ro
06 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 CATERINCA...
un
intă re-

De Râsul
r e z
b r i c ă rep i interp
e a s t ă ru va trebu re!
Ac flet şi ca ata
pam tată

Voiceştiului...
Buni prieteni liberali, n-aveţi nici o
La ruga-ţi părintească, să-ţi treabă.
deie Domnu’ har, Veniţi, fraţilor, la noi şi le-o luaţi la
Puterea unui taur şi-al unui armăsar! labă!
Iar focul de s-o stinge, prea Un altul, la rendez vous, cu-o tipă
sfânt erou al meu, urâtă,
Să îmi ajute Domnu’ să Îi explică de ce nu poate ca s-o mai
ţi-l aprind tot eu!... fută:
Părintele Şi-acum, către Domnul, “Pentru că mergând pe jos, pe o zi cu
homosexual, în poruncă eu mai ploaie,
noaptea nunţii (pentru deapăn, Mi-a intrat apa-n chiloţi şi-am răcit
Popa Homo de la Protoieria Drăgăşani) Să-i ţină mestecăul, la... coaie!”.
întotdeauna,... ţapăn
Femeie rânduită, de Dumnezeu, la Şi, precum sunt vrăbiorii, aprinşi şi Pentru PD-L-işti:
mine, iuţi în zbor, Un alt fost baron la PD-L, stând la o
Cu slavă şi-nchinare, mă urc, acum, pe Aşa să fii, prea sfinte, acum şi-n vecii terasă,
tine. vecilor! Plângea-n surdine
Dar nu ca să astâmpăr al poftei dor Că s-a pişat pe el în somn
nemernic, Pentru liberali: Şi-acu’-i e ruşine!
Ci să-mplinesc porunca Celui S-a deschis un bobocel,
Atotputernic. Galbin la culoare, Doi consilieri se ceartă iar
Aşază-te-n pat bine, Ca o pulă de căţel care stă la soare… Pentru-o lege bună, dar...
Cucernic te întinde Şi, o petală, din el a căzut,săraca Şeful de şedinţă, le trage-o băşină…
Şi,-ncolăcindu-ţi cracii, Într-o baligă din drum, ce-o căcase Coana Uda, din Palat, plânge-amar şi
De şale mă cuprinde! vaca!... tristă
Primeşte a mea sămânţă, ca rodu’ să-ţi Şef cel mare-aruncă-n jur Că de dor ce îi de Tarzan, s-a udat la
fie-n plin, Câte-o căcărează, floci şi-o cam mâncă-n… pizdă!
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Că i-a intrat o pulă-n cur şi-l cam...
Sfântului Duh!... Amin! deranjează. n rubrică realizată de Ilie Silviu Nicolae

Banca Cooperatist` Ajutorul, Agen]ia Dr`g`[ani Ofer` urm`toarele servicii:


- depozite cu dobând` foarte
atr`g`toare;
- o gam` variat` de credite pe
termen scurt [i mediu la persoane
E P O Z ITE fizice, salaria]i [i pensionari [i \n
D US: condi]ii foarte avantajoase.
A R P L
ST
15% Drãgãºani Strada
dobândã ni
N o u ! ! la 6 lu Traian, Bloc E,
Scara B
Aici, se pot plãti şi facturile la: ROMTELECOM,
CEZ VÂNZARE, DISTRIGAZ SUD şi COSMOTE!
în curând, vă veţi putea documenta mult mai bine, pe site-ul primăriei: www.voicesti.ro
SPORT... 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 07

Clasamentul, la 06
septembrie 2009:
Clasamentul Ligii a III-a, seria a IV-a: Clasamentul Ligii a V-a, seria a II-a:
1 FC Târgoviste 3 2 1 0 6-1 7 1.Stiinta Lalosu 2 2 0 0 9-1 6p
2 Oltchim Rm. Vâlcea 3 2 1 0 7-4 7
3 ALRO Slatina 3 2 1 0 5-2 7 2.Viitorul V. Mare 2 2 0 0 10-3 6p
4 Minerul Motru 3 2 0 1 11-5 6 3.AS Creteni 2 2 0 0 4-2 6p
5 FC Caracal 3 2 0 1 7-2 6 4.Oltul Ionesti 2 1 1 0 7-2 4p
6 CS Visina Noua 3 2 0 1 5-2 6 5.Victoria Fumureni 2 1 1 0 4-2 4p
7 FC Arges II Pitesti 3 2 0 1 4-3 6 6.Rapid Voicesti 1 1 0 0 3-1 3p
8 Armata Craiova 3 1 2 0 4-2 5
9 FCM Alexandria 3 1 2 0 3-2 5 7.Dinamo Susani 2 1 0 1 4-3 3p
10 Primavera Craiova 2 1 1 0 6-2 4 8.Ceramica Lungesti 1 1 0 0 1-0 3p
11 Triumf Bârca 2 1 0 1 3-4 3 9.Zorile Scundu 2 1 1 0 7-7 3p
12 Ralbex Turcinesti 3 1 0 2 3-5 3 10.Avântul Amarasti 2 1 0 1 6-6 3p
13 Minerul Matasari 3 1 0 2 1-4 3 11.CS Gusoeni 2 0 0 2 4-8 0p
14 Prometeu Craiova 3 0 2 1 1-4 2 12.Victoria Stefanesti 2 0 0 2 0-5 0p
15 Ghecon Lapusata 3 0 1 2 0-3 1
16 Girom Albota 3 0 1 2 3-11 1 13.Prima Prundeni 2 0 0 2 1-7 0p
17 Progresul Corabia 3 0 0 3 0-5 0 14.CSR Maciuca 2 0 0 2 1-7 0p
18 Juventus Bascov 3 0 0 3 0-9 0 15.Alma Lex 2 0 0 2 2-9 0p
C l a s a m e n t u l L i g i i a I V - a : Clasamentul Ligii a V-a, seria a III-a:
1.Flacara 2005 2 2 0 0 9-5 6p
1.Oltul Ionesti 2009 3 3 0 0 12-3 9p
2.Dinamo 2007 Rm. Vl. 3 3 0 0 9-1 9p 2.Pastorul Vaideeni 2 1 1 0 4-2 4p
3.Damila Maciuca 3 2 1 0 10-0 7p 3.Forestierul Romani 2 1 1 0 3-2 4p
4.Minerul Berbesti 3 2 1 0 12-4 7p 4.AS Barbatesti 2 1 0 1 7-3 3p
5.AS Sirineasa 3 2 1 0 9-1 7p 5.Unirea Tomsani 1 1 0 0 5-1 3p
6.CSM Dragasani 3 2 1 0 10-4 7p
7.Vointa Orlesti 3 2 0 1 5-5 6p 6.Minerul Costesti 2 1 0 1 5-3 3p
8.Cozia Calimanesti 3 1 2 0 12-5 5p 7.Magura Slatioara 2 1 0 1 5-3 3p
9.Posada Perisani 3 1 2 0 9-8 5p 8.Viitorul Bunesti 2 1 0 1 5-5 3p
10.Flacara Horezu 3 1 0 2 5-6 3p 9.Montanta Izv.Rece 2 1 0 1 6-7 3p
11.AS Mihaesti 3 1 0 2 4-5 3p
12.Conexin Runcu 3 1 0 2 2-3 3p 10.AS Pietrari 2 1 0 1 4-5 3p
13.FC Babeni 3 1 0 2 3-5 3p 11.Rapid Stoenesti 2 1 0 1 2-6 3p
14.Progresul 3 0 1 2 3-10 1p 12.FC Govora 2 0 1 1 2-5 1p
15.Oltetul Alunu 3 0 1 2 2-10 1p 13.Viitorul Folesti 2 0 1 1 2-6 1p
16.Lotru Brezoi 3 0 0 3 3-12 0p
17.Nova Turist 3 0 0 3 3-18 0p 14.Sportul Genuneni 2 0 0 2 4-7 0p
18.Oltetul Balcesti 3 0 0 3 0-14 0p 15.Victoria Frâncesti 1 0 0 1 2-5 0p

Clasamentul Ligii a V-a, seria I: Clasamentul Ligii a V-a, seria a IV-a:


1.AS Cazanesti 2 2 0 0 9-4 6p 1.Cerna Fârtatesti 2 2 0 0 11-2 6p
2.Topologul Galicea 2 1 1 0 4-1 4p 2.AS 2009 Popesti 2 2 0 0 9-2 6p
3.Oltul Daesti 2 1 1 0 4-2 4p 3.Oltetul Zatreni 2 2 0 0 7-1 6p
4.Sportul Nicolae Balcescu 1 1 0 0 3-1 3p 4.Inter Lapusata 2 1 1 0 5-2 4p
5.Unirea Pausesti-Maglasi 1 1 0 0 2-1 3p 5.Experti 200 Popesti 2 1 1 0 4-2 4p
6.Viitorul Calimanesti 2 1 0 1 5-6 3p 6.Stiinta Gradistea 1 1 0 0 6-3 3p
7.Minerul Oc. Mari 2 1 0 1 3-5 3p 7.Cerna Copaceni 2 1 0 1 3-4 3p
8.UT Golesti 2 0 2 0 3-3 2p 8.Prim Stroesti 2 1 0 1 4-6 3p
9.Lotru Voineasa 2 0 2 0 3-3 2p 9.ALX Port Vale 2 1 0 1 5-8 3p
10.Viitorul Olanu 2 0 2 0 2-2 2p 10.Saldi Cernisoara 2 0 1 1 4-6 1p
11.AS Marlaur 2 1 1 0 2-3 1p 11.Fauru Livezi 1 0 0 1 1-3 0p
12.Stejarul Vladesti 2 0 2 0 0-0 1p 12.Real Cernisoara 2 0 0 2 4-6 0p
13.Viitorul Budesti 2 0 1 1 3-5 1p 13.Juventus Roesti 2 0 1 1 3-5 1p
14.Foresta Malaia 2 0 0 2 4-6 0p 14.Luceafarul Pesceana 2 0 0 2 4-9 0p
15.Flacara V.Mare Babeni 2 0 0 2 3-7 0p 15.AS Otesani 2 0 0 2 0-11 0p

în curând, vă veţi putea documenta mult mai bine, pe site-ul primăriei: www.voicesti.ro
C M Y K

08 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 SPORT...

Cronica spor tivă

n consemnează, pentru dvs., delegatul Rapid Voiceşti, Silviu Nicolae


(foto dreapta) şi managerul PRO ExpreS, Alin Brabu (foto stânga)
Luna august a anului în numai trei dintre titularii posibilă găsirea de soluţii
curs a fost una şi cu fapte echipei, a suferit o înfrân- în vederea achiziţionării
bune, dar şi cu fapte rele gere cu scorul de 5-1 la unor jucători foarte buni
pentru fotbalul din comu- care nimeni nu se mai de la diverse alte echipe de
na vâlceană Voiceşti. Spun aştepta, mai ales după ce s- fotbal, respectiv fraţii
acest lucru, deoarece înce- au luat atâtea măsuri de Udeanu, care au venit prin
pând cu primul meci, dis- reîntregire şi de întărire a transfer de la Inter Suteşti,
putat în Cupa României, în lotului de jucători de care echipă care, din păcate, al
compania formaţiei Oltul şi-a bătut joc în turul şi ora actuală, mai ales gra-
din comuna Ioneşti, returul de campionat trecut ţie delegatului Pătruşcă, se
Rapidul primarului mafia de la AJF Vâlcea, în află într-o avansată stare
Florian Vătafu a suferit o frunte cu Jackie Pintilie. de dezafi-liere. Prima
înfrângere destul de ruşi- În acest sezon, datorită pri- etapă din acest tur de cam-
noasă. În această etapă, marului comunei noastre, pionat, pentru Rapid
mai ales datorită faptului social-democratul Florian Voiceşti, a fost disputată pe
că rapidiştii au jucat mai Vătafu care, împreună cu data de 5 septembrie a.c.,
mult cu rezervele, fiind sponsorii şi întreaga con- începând cu orele 16.30, în
introduşi în terenul de joc ducere a Rapidului, a făcut comuna Prundeni...

în curând, vă veţi putea documenta mult mai bine, pe site-ul primăriei: www.voicesti.ro
C M Y K

SPORT... 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 09

a lu nii au gu st 2009:
De bu t în fo rţă al Rapidu lu i din V o ice şti
în nou l Campionat ...

Sâmbătă, 5 septembrie Brigada de arbitrii a fost una în LIga a IV-a, care a termi-
a.c., începând cu orele 16.30, excepţională, ceea ce a con- nat acest tur de campionat
s-a disputat etapa a doua, dus la un meci liniştit fără fără nici o înfrângere, iar
prima pentru Rapid Voiceşti, prea multe evenimente pe Alma Lex, echipa de boşoro-
din cadrul Ligii a V-a, seria terenul de joc... Astfel, rapi- gi a jandarmilor s-a făcut de
a II-a la fotbal, prilej cu care iştii primarului Florian râsul curcilor din Amărăşti,
echipa primarului Florian Vătafu, au învins cu scorul după ce, săptămîna trecută,
Vătafu, a întâlnit ocupanta de 3-1, formaţia colegului de au râs de ei curcile din
locului al 13-le din clasa- partid al acestuia şi omo- Laloşu, suferind o nouă
mentul acestui tur de campi- logului său de la Prundeni, înfrângere istorică cu scorul
onat, respectiv, echipa pri- Ion Horia Horăscu. Şi cele- de 1-3 în faţa Avântului
marului Horăscu, Prima lalte echipe s-au descurcat Amărăşti, condus de bunul
Prundeni. AS Rapid Voiceşti binişor în această etapă. nostru prieten şi coleg de
a fost condusă de către Astfel, Victoria Fumureni a breaslă, Dany Hoţea, ceea ce
echipa Prima Prundeni. remizat în faţa echipei Oltul a făcut ca jandarmii să
Începutul celei de a doua din comuna Ioneşti cu staţioneze pe ultimul loc al
reprize a fost însă în scorul de 2-2, pentru clasamentului... Cât despre
favoarea băieţilor de la Fumureni înscriind: Gufus şi Rapidul din Voiceşti, echipa
Rapid Voiceşti, aceştia Dinucu. Victoria Ştefăneşti a primarului Florian Vătafu a
reuşind să înscrie nu mai încasat-o rău de tot de la Şti- jucat un singur meci până
puţin de trei goluri în poarta inţa Toreador Laloşu, cu acum şi deja se află pe locul
celor de la Prundeni, sub scorul de 0-3, prin al 6-lea, un motiv bun ca să
privirile triste ale edilului neprezentare, ceea ce a făcut afirmăm că sunt şanse
Ion Horia Horăscu. Golurile ca, până la această oră, imense4 la promovare dacă
au fost marcate, în ordine, de echipa din Laloşu să fie în băieţii o ţin tot aşa până la
profesorul de sport Daniel topul clasamentului, luând-o sfârşitul turului şi al returu-
Dumitrescu, Adrian pe urmele echipei Voinţa lui acestui campionat.
Prioteasa şi Marius Udeanu. Orleşti, proaspăt promovată

în curând, vă veţi putea documenta mult mai bine, pe site-ul primăriei: www.voicesti.ro
10 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 INVESTITII...

Sală de
sport de 37 de
miliarde, la Voiceşti!
Primarul din Voiceşti, social-democratul Florian veşte modul în care va arăta sala sporturilor pe care vrem
Vătafu, are de gând să-şi dea duhul pentru comuna pe care ca să o construim al Voiceşti. Am făcut tot posibilul pen-
a fost ales să o conducă, pentru prima dată în istorie, din tru a avea un astfel de edificiu şi în comuna pe care-o
fotoliul de edil-şef, vara trecută. Este o concluzie deloc administrez cu o foarte mare plăcere. Nu a fost, din nefe-
exagerată şi pe care am desprins-o după ce am constatat ricire deloc uşor nici măcar ca să obţin aprobările necesa-
că, vorba aceea, „Fie criza cât de rea, Voiceştiul trece re unei astfel de construcţii, numai zic nimic despre cât de
peste ea!”. Mai exact, după ce a reuşit ca să construiască, greu – aproape imposibil – ca să obţin banii necesari. Am
din temelii, chiar înainte ca alţi primari să întocmească avut aşadar, enorm de multe probleme, dar consider că am
măcar proiectul pentru a obţine finanţarea necesară pentru avut şi destul de mult noroc, în toată ţara nefiind aprobate
o astfel de realizare, o bază sportivă ultramodernă, după ce decât 11 proiecte vizând ridicarea unor astfel de săli de
a finalizat în proporţie de peste 85% lucrările de modern- sport. Primăria Voiceşti este singura din judeţ care va
izare a sediului primăriei de care fostul primar, liberalul beneficia de fondurile acordate de Ministerul Dezvoltării
tractorist Valeriu Mihăescu s-a îngrijit atît de atent că l-a Regionale şi Locuinţei prin intermediul Companiei
cam durut în fund de faptul că ploua peste el în birou, Naţionale de Investiţii ca să putem ridica cea mai mod-
tânărul primar social-democrat are de gând să mute sala ernă sală de sport din judeţul Vâlcea, după cea de la
sporturilor din Râmnicu Vâlcea, la Voiceşti. “Sala Râmnicu Vâlcea, căci, aşa cum spuneam aceasta repre-
Sporturilor „Traian”, din municipiul reşedinţă de judeţ, zintă modelul după care ne vom ghida. Proiectul se ridică
Râmnicu Vâlcea, în care-şi desfăşoară activitatea cam- la 37 miliarde de lei vechi şi vizează construcţia unei săli
pioana României la handbal feminin, Oltchim Râmnicu de sport de 3300 de metri pătraţi. În cadrul acesteia, vor fi
Vâlcea, a reprezentat un model pentru mine în ceea ce pri- amenajate vestiare, grupurile sanitare necesare şi o tribună

în curând, vă veţi putea documenta mult mai bine, pe site-ul primăriei: www.voicesti.ro
INVESTITII... 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 11
cu peste 200 de locuri. mat că a iniţiat un
proiect, poate cel
„Timp de 18 ani comuna Voiceşti nu a fost decât o mai important, pe
maşină de vot. Este timpul să arătăm că se poate Măsura 3.2.2.
altfel şi că altele sunt priorităţile...” Acesta vizează asfal-
tarea a 6 kilometri de
În puţin peste un an de la preluarea frâielor drum comunal, o
comunei Voiceşti din mâinile unui individ care avea investiţie de tip after-
habar numai de administrarea propriilor afaceri şi school, precum şi
poate nici de acelea atât de mult cât se pricepea la modernizarea căminu-
ararea terenurilor agricole, căci, deh, nu avea decât lui cultural din
studii de tractorist, adică un singur examen pentru Voiceşti.
categoria adecvată pe permisul de conducere, n Alin BARBU
respecti, Valeriu Mihăescu, a reuşit să iniţieze nu
mai puţin de 8 proiecte de interes major pentru
comunitate a căror valoare este o cifră astronomică
având în vedere faptukl că sunt bani care au ajuns
într-una din comunele cotate ca una din cele mai
sărace din sudul judeţului Vâlcea, dacă nu chiar din
întreg judeţul nostru... Printre lucrările de anvergură
se numără: introducerea reţelei de apă curentă în
comună, proiect ce va fi demarat în maxim o lună
de zile, şi pe care în discuţiile cu noi, culmea, şi-l
adjudeca tot fostul primar Mihăescu, dar bine, cre-
dem că v-aţi convins toţi, stimaţi cititori de aberaşii-
le tractoristului care, aşa cum spunea şi actualul şef
al administraţiei de la Voiceşti, social-democratul
Florian Vătafu, nu a făcut altceva decât să “ trans-
forme comuna Voiceşti într-o simplă maşinărie de
vot.”, proiect pentru care Vătafu a reuşit deja ca să
obţină şi o primă tranşă în valoare de aproximativ
3,6 miliarde de lei vechi, valoarea totală a investiţiei
ridicându-se la 30 de miliarde. Pe lângă aceste inve-
stiţii, comuna Voiceşti a mai primit de curând fon-
duri pe Ordonanţa de Guvern nr. 577/2006, în
valoare de 5,7 miliarde de lei vechi, dar şi pentru
asfaltarea drumului comunal 52, ce face legătura
între D.J. 648 B şi D.N. Drăgăşani – Găneasa.
Pentru toate aceste realizări, primarul Vătafu a dorit
să mulţumească reprezentanţilor Consiliului
Judeţean. „Timp de 18 ani, comuna Voiceşti nu a
fost decât o maşină de vot. A ajutat, dar nu a fost
ajutată. În ultimul an, însă, s-au făcut multe lucruri
bune aici. Am primit sprijin probabil şi pentru că s-a
ţinut cont de faptul că această localitate a fost prac-
tic uitată de timp, nu s-a făcut nimic aici. Îi
mulţumesc domnului Cîlea pentru că a fost aproape
de mine şi mi-a ascultat păsurile. Sper ca şi pe viitor alyn_propress@yahoo.com
să aibă aceeaşi atitudine, pentru că mai avem mult
de recuperat. Au fost făcute primele investiţii în www.publipro.ro
Voiceşti, dar nu am ajuns încă la nivelul altor
comune dezvoltate din judeţ”, a adăugat Florin
Vătafu. În încheiere, social-democratul ne-a infor-

în curând, vă veţi putea documenta mult mai bine, pe site-ul primăriei: www.voicesti.ro
12 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 ADMINISTRATIE

Încă şapte
kilometri de
asfalt , la
Voiceşti...
de drum pe amenajarea de podeţe. Vătafu ne-a
raza acestei mai spus că valoarea totală a aces-
comune. Este tor lucrări este estimată a se ridica
Potrivit inimosului primar al vorba despre o serie de drumuri la suma de circa 2,5 milioane de
comunei Voiceşti, social-democratul comunale de mare importanţă pen- euro. Comuna Voiceşti a obţinut
cu cea mai mare ambiţie, Florian tru întreaga comunitate de la deja aprobarea acestui proiect cu un
Vătafu, cu scurt timp în urmă, a Voiceşti. Lucrările se vor axa, maximum de puncte, adică: 69.
fost depusă, pe măsura 3.2.2., pen- potrivit şefului administraţiei din n Alina ROGOBETE
tru asfaltarea a încă şapte kilometri Voiceşti, mai ales pe dalare şi pe alyna_propress@yahoo.com

execută:
P F C O N S TA N T I N
- curse interne şi internaţionale la preţuri negociabile
- distribuire colete-intern, internaţional (NON STOP)
AUSTRIA, ITALIA SPANIA, GRECIA, BULGARIA,
SLOVENIA, FRANŢA, GERMANIA

curse la mare: 4 persoane la preţul de


100 de euro (100 RON de persoană)

A început deja programul REMAT, atât


pentru maşinile vechi cât şi pentru cele
mai noi...
PUBLICITATE 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 13
Vând casă în Drăgăşani,
pe strada Podgoriei nr. 47,
compusă din 5 camere,
bucătărie, cămară, hol,
PROGRAMUL
baie, beci, anexe
gospodăreşti, bucătărie de
vară, copertină, coteţe de
RUTIER AL
păsări şi porci,. Teren: 482
mp, în totalitate betonat, o SC MATDAN
suprafaţă de 500 mp ame-
najată, cu parc de agre-
ment (gazon, cascadă,
SERVICE SRL:
foişor, arbuşti şi plante dec- Drăgăşani - Rm. Vâlcea: 5:30,
orative), livadă cu pomi 5:40, 5:50, 6:00, 6:15, 6:30, 6:45,
7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:20, 8:40,
fructiferi în suprafaţă 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40,
totală de 1.650 mp, racord 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20,
la apă şi canalizare, gaz, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00,
încălzire cu centrală ter- 18:20, 18:40, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Rm. Vâlcea - Drăgăşani: 5:45, 6:10, 6:30, 7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:15, 8:30,
mică pe gaz şi sobe cu 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00,
lemne, alimentare cu apă 12:20, 12:40, 13:00 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15;00, 15:20, 15:40,
din reţeaua publică şi din 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00 19:20,
19:40, 20:00, 20:30, 21:00, 22:00
fântână particulară. Preţ
negociabil, după vizionare! Drăgăşani - Săscioara: 6:45, 12:00, 15:15, 18:30
Relaţii la telefon: 0726- Săscioara - Drăgăşani: 5:00, 8:00, 13:30, 17:00
392.644 şi 0744-509.169 Drăgăşani - Izvoraşu (Racu): 7:00, 11:00, 14:00, 16:15, 19:00
Izvoraşu (Racu) - Drăgăşani: 5:00, 7:50, 11:50, 14:50, 17:05
profesoară de Drăgăşani - Oteşti: 10:00, 14:00, 19:30
limba română, Oteşti - Drăgăşani: 6:00, 10:45, 14:30
Drăgăşani - Căteţu: 17:15
ofer meditaţii Căteţu - Drăgăşani: 5:30

nivel gimnazial şi Drăgăşani - Scundu: 6:45, 9:00, 11:30, 14:45, 19:15


Scundu - Drăgăşani: 5:00, 8:00, 10:00, 12:45, 15:45
liceal la cele mai Rm. Vâlcea - Cernişoara: 7:30, 11:30, 18:00
Cernişoara - Rm. Vâlcea: 5:30, 9:00, 14:00
mici preţuri din Rm. Vâlcea - Băile Govora: 6:00, 7:00, 8:00, 10:15, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00, 23:00
ţară, la domiciliul Băile Govora - Rm. Vâlcea: 5:45, 6:45, 8:00, 9:00, 11:15, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 22:00
personal sau la Rm. Vâlcea (14:00) - Călimăneşti (14:30) - Sibiu (16:13) - Sebeş (17:30) -
Orăştie (18:15) - Deva (18:50)
domiciliul Deva (6:00) - Orăştie (6:30) - Sebeş (7:20) - Sibiu (8:40) - Călimăneşti (10:00)
- Rm. Vâlcea (10:50)
elevilor. Relaţii la Slatina (5:00) - Drăgăşani (5:50) - Rm. Vâlcea (6:55) - Călimăneşti (7:30) -
Sibiu (9:08)
numărul de tele- Sibiu (18:00) - Călimăneşti (19:30) - Rm. Vâlcea (20:00) - Drăgăşani (21:00) -
Slatina (22:00)
fon: 0734-784.344 Drăgăşani - Slatina: 6:30, 8:00, 8:30, 9:30, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30, 21:00
MATRIMONIALE: Slatina - Drăgăşani: 5:00, 6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 9:30, 10:00, 11:00, 12:30,
14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 20:00
FBarbat 44 de ani, fara
Rm. Vâlcea – Cremenari – Galicea: 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30,
obligatii, serios, situatie 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30
materiala buna, doresc Galicea – Cremenari – Râmnicu Vâlcea: 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30,
fata numai de la tara, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30.
peste 30 de ani, pana in Drăgăşani - Glăvile: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
55 de kg., pentru 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00
casatorie. numai sms, la Glăvile- Drăgăşani: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00
numarul de telefon:
Drăgăşani - Mangalia: 19:30
0724-903.879 Mangalia - Drăgăşani: 10.00
14 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 PUBLICITATE...

LĂMÂIŢA - cea mai puternică vrăji-


Vând mansarde din toare din Oltenia. Ea a primit harul
BCA, strada Dacia, harul din familie şi vindecă, cu aju-
cartier 1 Mai torul magiei albe, boli incurabile,
Râmnicu Vâlcea. scoate argintul viu, prezice viitorul,
desleagă cununii. Apelaţi cu încredere!
Rela]ii la tel.: Str. Topolog nr. 10, Rm. Vâlcea.
0751-898.584 Telefon: 0250 - 717.166. 0741-519.639
Vând două tractoare U650, Vand vin de Dr`g`[ani, numai
unul cu cabina patrata si un soiuri nobile, cali-
altul cu cabina conica, stare tate excep]ional`,
impecabila de functionare si vinul este curat.
aspect bine intreţinut. Rela]ii la tel:
PRET NEGOCIABIL.
Relaţii la telefon: 0720-932.082
0761-181.050 sau
0743-174.774 SC MATDAN SERVICE SRL
SC ILDO IMPEX SRL vinde c`r`mid` angajeaz` [oferi posesori de per-
termic` portant`, import Serbia. mis de conducere categoria D [i
Comanda minim` este de un TIR
(33,6 mc). V` putem acorda o atestat pentru transport persoane.
ofert` special` pentru tavane cu Rela]ii la telefon:
pre]uri avantajoase. R“mnicu
V“lcea, Strada Stolniceni, nr. 156.
Rela]ii la telefon: 0728-957.710
sau 0740-497.373. 0728-242.765
PUBLICITATE... 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 15
Licenţiat, ofer meditaţii la Conducerea PRO ExpreS a luat decizia de a
deschide primul post de televiziune online din
Limba şi
disciplinele: jude]ul Vâlcea. El este opera]ional, \ncepând din
data de 04 noiembrie 2008, de la ora 17.30 [i
Literatura Engleză emute pe site-ul ziarului nostru www.publipro.ro,
cu care avem convingerea c` v-a]i obi[nuit deja,
cu to]i, chiar \ncep\nd din data de 20 martie
şi la I n fo r m at i c ă , 2008. Pe acest post ve]i putea vedea [i auzi cele
mai importante evenimente, \nainte sau, dup`
pentru începători şi nivel caz, dup` ce acestea vor fi relatate \n paginile sin-
gurului ziar din Dr`g`[ani [i din comunele din
Şcoală Generală. Rog sudul jude]ului Vâlcea, PRO ExpreS de
Dr`g`[ani. De asemenea, anun]urile de la per-
soane fizice sau juridice, publicitatea, muzica de
Seriozitate! orice gen, chiar [i manele, pentru c` noi pro-
Mai multe relaţii la numărul mov`m absolut orice, ca lumea s` aib` de unde s`
de telefon: \[i aleag` fac cas` bun` pe acest post e televiz-
iune. Nu v` trebuie decât un calculator conectat
la internet [i, \n func]ie de viteza la care v` ofer`

0729-507.307 servicile provider-ul dumneavoastr`, ve]i benefi-


cia de calitate \n redarea emisiunilor noastre. Nu
vor lipsi filmele, competi]iile sportive [i nimic din
ceea ce are leg`tur` cu jude]ul nostru. De aseme-
nea, acest post nu este supus regulilor CNA,
motiv pentru care PUTE}I VIZIONA ORICE,
ORICÂND, ORIUM, ORIUNDE! Acest post nu
func]ioneaz` pe principiul selec]iei materialelor
pe care fiecare dore[te s` le vad`, ci pe principiul
televiziunii obi[nuite (adic` \n momentul \n care
ve]i deschide pagina de internet, ve]i putea vedea
o emisiune din momentul la care a ajuns
emisia.Nu se poate derula \nainte [i \napoi!). Pe
acela[i site, mai g`zduim [i o revist` pe care
trustul nostru de pres` PROPRESS o editeaza \n
colaborare cu Prim`ria Am`r`[ti [i care se
numeste, simbolic “Repere Am`r`[tene”, revista
Jurnalul de Voicesti, editata in colaborare cu
primăria Voicesti, precum si prima revista de
caterinca din Valcea, PRO ExtreM - 100%
SCANDAL! Vizionare pl`cut` n Manager PRO
Profesionist. Efectuez filmări video PRESS, Alin BARBU
la diverse ocazii. Preţuri care rad
concurenţa dintr-un foc! Maxim 150
de euro de eveniment, indiferent de
durata filmării şi de complexitatea
montajului video. Rapiditate,
profesionism şi, mai ales:
SERIOZITATE! Relaţii la
numărul de telefon:

0729 - 507.307
Concep si redactez lucrari
de diploma si referate la
cele mai avantajoase preturi.
Prima televizune
Relatii la telefon: 0729-507.307!
online din Vâlcea!
C M Y K

16 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 INVESTITII...

, la ROBINET!...
Apă minerală

una chiar mai modernă decât provin de la Guvern, în baza


cea de la Râmnicu Vâlcea. Mai Ordonanţei 7/2006. De lucrare se
exact, Vătafu ne-a sfătuit ca ocupă firma Energomontaj de la
până la sfârşitul acestui an să Râmnic. “Preconizez că, până la
trecem prin Voiceşti şi să îi sfârşitul lunii octombrie a anului
cerem oricărui localnic un în curs, aceasta va fi terminată,
pahar cu apă de la robi- urmând ca apoi, să începem
net. De ce? Pentru că lucrările la fântânile de captare.
vom avea surpriza să Vom implementa şi un sistem
credem că am fost ser- uktramodern de purificare a
viţi cu un pahar de apei, bazat pe staţii de clorinare
apă plată... Lucrările şi tratare a apei, astfel încât să
Primarul comunei Voiceşti, de introducere a reţelei moderne fie de o calitate mai bună cea a
social-democratul Florian de distribuţie a apei curente la apei care este vândută pe la
Vătafu ne.a informat, zielel tre- nivelul tuturor celor 18 kilometri magazine şi localuri ca apă
cute, că are de gând să facă ai comunei Voiceşti a început minerală!”, ne-a mai informat
imposibilul pentru ca reţeaua de deja de aproape două săptămâ- Vătafu. n Alin BARBU
distribuţie a apei potabile să fie ni. Valoarea totală a lucrării este alyn_propress@yahoo.com
de 30 de miliarde de lei, iar banii www.publipro.ro

Drum occidental pe lângă


primăria din Voiceşti
Cu scurt timp în urmă, administraţia locală din comuna Voiceşti a
reuşit terminarea lucrărilor de asfaltare a drumului comunal DC 52
care trece prin imediat a apropiere a primăriei comunei Voiceşti.
Asfaltarea s-a realizat pe o distanţă de 900 de metri şi a costat, potriv-
it edilului-şef circa şase miliarde de lei vechi. Banii au fost acordaţi în
baza Hotărârii numărul 577/2006, de către Guvernul României.
Drumul proaspăt asfaltat deserveşte peste 70 de gospodării, deci mai
bine de 10 procente din comună...n Alina ROGOBETE
alyna_propress@yahoo.com

în curând, vă veţi putea documenta mult mai bine, pe site-ul primăriei: www.voicesti.ro
C M Y K
OFERTA UNICA... 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 17
Transport de persoane înSeCostineşti,
oferă şi cazare,
la vilă
camere dotate cu:
- baie proprie
- apă caldă non stop
- televizor

CURSE ZILNIC PRROENŢ /UnNoICa:p5te0


LA MARE ppeenrtsruoadnoeu!ă
Rezervări şi informaţii
la numerele de telefon:
0732 - 161. 525
0762 - 688.837

Plecări din
Drăgăşani, în
fiecare seară, de
la ora 19.30. Cel
mai mic preţ din
România!
CONFORT,
RAPIDITATE,
doar cu
SC MATDAN
SERVICE SRL!
în curând, vă veţi putea documenta mult mai bine, pe site-ul primăriei: www.voicesti.ro
18 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 ADMINISTRATIE

Facilitarea ocuparii in munca a membrilor comunitatii


de romi prin infiintarea unei intreprinderi sociale
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013

Comunicat de presa Nr. 2276/24.07.2009


PRIMARIA COMUNEI VOICESTI in parteneriat cu ASOCIATIA PENTRU
DEZVOLTARE COMUNITARA VALCEA implementeaza proiectul „Facilitarea
ocuparii in munca a membrilor comunitatii de romi prin infiintarea unei intre-
prinderi sociale”, proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013, Axa Prioritara 6, Domeniul Major de Interventie 6.1.

Obiectiv general: Dezvoltarea de activitati generatoare de profit pentru a pro-


teja persoanele de etnie roma din comuna sa se integreze pe piata muncii prin inter-
mediul intreprinderii sociale

Obiective specifice:

- Dezvoltarea unei intreprinderi sociale pentru romii din comuna in domeniul tam-
plariei PVC pe durata proiectului.;
- Dezvoltarea de servicii alternative de tip centru de zi pentru ingrijirea a 25 de copii
din familiile beneficiarilor;
- Creşterea cu 65 % a nivelului de informare cu privire la necesitatea dezvoltării
capitalului uman in rândul populaţiei rome din comuna pe durata proiectului;

Pana in luna a treia de implementare – luna iulie a fost finalizata activitatea de


angajare a echipei de proiect, si au fost facute demersuri pentru infiintarea intre-
prinderii sociale, intalniri in comunitate pentru informare cu privire la proiect. In
data de 3 iunie 2009 a avut loc prima intalnire in comuna cu membrii comunitatii de
romi, prilej cu care acestia au fost informati cu privire la oportunitatile de instruire
si angajare pe care le au in cadrul acestui proiect.

Persoana de contact: Negrescu Ionut


Vicentiu – Manager Proiect
Primaria Comunei Voicesti
Tel: 0766416719
E-mail: primarie_voicesti@yahoo.com

în curând, vă veţi putea documenta mult mai bine, pe site-ul primăriei: www.voicesti.ro
ADMINISTRATIE 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 19
Centrul de formare profesionala si dezvoltare a
resurselor umane
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013

Comunicat de presa Nr. 2275/24.07.2009


PRIMARIA COMUNEI VOICESTI in parteneriat cu ASOCIATIA PENTRU
DEZVOLTARE COMUNITARA VALCEA implementeaza proiectul „Centrul de for-
mare profesionala si dezvoltare a resurselor umane”, proiect cofinantat din FON-
DUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritara 5, Domeniul Major de
Interventie 5.2.
Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea accesului la ocupare pe
piata muncii pentru persoanele din agricultura de subzistenta din comuna, prin dez-
voltarea de resurse umane.
Obiective specifice:
- Cresterea cu 70 % a capacitatii de ocupare pe piata muncii pentru 500 de persoane
din comuna, pe durata proiectului;
- Cresterea cu 90 % a nivelului de calificare profesionala pentru 300 de persoane din
comuna, pe durata proiectului;
- Cresterea cu 65 % a nivelului de informare cu privire la necesitatea dezvoltarii
capitalului uman in randul populatiei din agricultura de suzistenta din comuna pe
durata proiectului;
- Furnizarea de servicii de sprijin si suport pentru 100 de membrii de familie depen-
denti din comuna pe durata a 24 de luni de proiect.
Proiectul este in a treia luna luna de implementare, moment in care se intocmesc
dosarele pentru procedurile de achizitii publice. De asemenea, se analizeaza struc-
tura locala a locurilor de munca, a calificarilor necesare si a potentialului de dez-
voltare a antreprenoriatului in comuna prin aplicarea unor chestionare pe un esan-
tion reprezentativ – 1000 de locuitori din comuna, angajati din zona si autoritati
locale.
In urma prelucrarii acestor chestionare se va face o analiza in luna august
2009 care va sta la baza identificarii nevoilor de formare profesionala si a potentialu-
lui de dezvoltare a antreprenoriatului in comuna.
Persoana de contact: Negrescu Ionut
Vicentiu – Manager Proiect
Primaria Comunei Voicesti
Tel: 0766416719
E-mail: primarie_voicesti@yahoo.com

în curând, vă veţi putea documenta mult mai bine, pe site-ul primăriei: www.voicesti.ro
2 0 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 LEGISLATIE...
ROMÂNIA
JUDETUL VALCEA
CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI VOICESTI
HOTĂRÂREA nr.42
PRIVIND: instrumentarea proiectului integrat cu investitiile Amenajare si modernizare sistem de dru-
muri si ulite comunale , Infiintare centru de ingrijire copii tip „After School” si Dotare Camin Cultural,
in comuna Voicesti judetul Valcea , sustinut financiar de PNDR –masura 322 .
Consiliul Local al Comunei Voicesti, întrunit în şedinţa ordinara in data de 29.06.2009 la care par-
ticipă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 .consilieri.alesi in functie
Vazand ca prin HCL nr.35/2009 domnul Nae Petre a fost ales presedinte de sedinta pe perioada
iunie- august 2009 ;
Luand in dezbatere expunerea de motive a primarului comunei Voicesti si referatul comparimentului dez-
voltare locala inregistrat sub nr. 1850/ 2009 prin care se propune instrumentarea proiectul integrat cu
investitiile Amenajare si modernizare sistem de drumuri si ulite comunale ,Infiintare centru de ingriji-
re copii tip „After School”si Dotare Camin Cultural in comuna Voicesti judetul Valcea , sustinut finan-
ciar de PNDR –masura 322 .
Avand in vedere raportul comisiei de specialitate,programe-dezv.ec-sociala prin care se propune admiterea
proiectului de hotarare;
Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 1848/2009 intoc-
mit de secretarul localitatii ;
În conformitate cu prevederile articolului 36alin 2 pct 4 lit.f din Legea administraţiei publice loca-
le nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul prevederilor articolului 45alin 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republica-
tă, cu modificările si completările ulterioare cu un numar de 11 voturi adopta urmatoarea :
HOTĂRĂRE
Art. 1 – Se aprobă instrumentarea proiectului integrat cu investitiile Amenajare si modernizare sistem de
drumuri si ulite comunale ,Infiintare centru de ingrijire copii tip „After School” Dotare Camin
Cultural , in comuna Voicesti ,judetul Valcea sustinut financiar de PNDR –masura 322 .
Art. 2 – Se aprobă componenta majoritara Amenajare si modernizare sistem de drumuri si ulite
comunale ca fiind necesara si oportuna intrucat
-ulitele comunale din comuna Voicesti sunt impracticabile fiind constituite din pamant stabilizat .
Art.3 –Se aproba componenta sociala Infiintare centru de ingrijire copii tip „After School „ca fiind nece-
sara si oportuna intrucat :
-parintii copiilor sunt ocupati in activitati preponderent agricole fapt ce necesita lipsa acestora de la domi-
ciliu aproximativ 12-13 ore zilnic timp in care copii raman nesupravegheati si se preintampina astfel aban-
donul scolar ;
-incheierea acordului de parteneriat cu Parohia Tighina este necesara si oportuna intrucat se completeaza
activitatile beneficiarului cu activitatile educative ale partenerului secundar
Art.4 Se aproba componenta culturala Dotare Camin Cultural in comuna Voicesti ca fiind necesara si
oportuna intrucat –
-Caminul Cultural a fost renovat din bugetul local dar dotarile necesare desfasurarii anuale a festivalului
folcloric” Ilie Zugravescu „sunt inexistente .
-incheierea acordului de parteneriat cu Societatea Cultural-Stiintifica „Pesceana –Valcea” este necesara si
oportuna intrucat se diversifica actiunile culturale cu cele ale partenerului secundar conducand la largirea
spectrului cultural pe intreg anul calendaristic.
Art.5 Populatia Comunei Voicesti este de 2023 locuitori.
Art.6 Se aproba angajamentul de a asigura exploatarea drumurilor in conformitate cu reglementarile in
vigoare privind conditiile de exploatare a drumurilor.
Art. 7 –Se aproba angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionare a investitiilor pe o
perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitiile au fost date in exploatare
Art. 8- Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei prin compartimentele de spe-
cialitate si va fi afisata in locuri publice.
Art. 9 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea si insti-
tutiilor interesate.
Presedinte de sedinta,
NAE PETRE , CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR, Popescu Mihaela

în curând, vă veţi putea documenta mult mai bine, pe site-ul primăriei: www.voicesti.ro
21 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 LEGISLATIE
Comuna Voicesti
Consiliul Local

HOTARAREA nr.44
Privitor la aprobare tarif de salubrizare

Consiliul Local al Comunei Voicesti intrunit in sedinta ordinara in ziua de 24.07.2009, la care
participa un numar de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri in functie;
Vazand ca prin HCL nr.35 /2009 domnul NAE PETRE a fost ales presedinte de sedinta;
Luand in dezbatere raportul de specialitate al domnului viceprimar inregistrat sub nr.2175
/2009 si expunerea de motive a domnului primar prin care se propune aprobarea tarifului de salubrizare
in vederea concesionarii serviciului public de salubrizare ;
Avand in vedere raportul comisiei de specialitate administrarea domeniului public si privat etc
prin care se propune admiterea proiectului de hotarare;
Vazand raportul de avizare a legalitatii inregistrat sub nr.2177/2009 intocmit de secretarul localita-
tii
In conformitate cu prevederile art.8 alin 2 lit.i si ale art.43 alin 5 din Legea nr.51/2006 a servicii-
lor comunitare de utilitati publice ,cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu prevederile art.6
alin 1 art.6^1 alin 1 si ale art.26 alin 4 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor cu
modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului presedintelui ANRSC nr.109/2007 privind Normele
metodologice de stabilire ,ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de
salubrizare a localitatilor ;
In temeiul art.45 alin 1 din legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
un numar de11voturi adopta urmatoarea:

H OTARAR E

Art.1 Se aproba cuantumul tarifului de salubrizare /locuitor de 3,6 lei inclusiv TVA ;
Art.2 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare;
Art.3 Cu aducerea la indeplinire se imputerniceste primarul comunei Voicesti,domnul Vatafu Florian

Presedinte de sedinta , Contrasemneaza ,


NAE PETRE Secretar,PopescuMihaela

Voicesti,24.07.2009

oferta PRO EXPRES v` pune la dis-


pozi]ie o orchestr` profesionist`
unica pentru ocazii speciale (nun]i,
botezuri, cununii, majorate etc.).
pentru Soli[ti: Mario [i Lucre]ia; La
nunti, org`: Florin [i Cristi. Pre]uri pen-
tru orice buzunar. Pentru rela]ii
botezuri si [iurm`toarele
rezerv`ri, apela]i cu \ncredere
numere de telefon:
alte ocazii 0762-816.043, 0744-
deosebite: 127.847 si 0720-601.488
în curând, vă veţi putea documenta mult mai bine, pe site-ul primăriei: www.voicesti.ro
22 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 INVATAMANT
Deşi
avea
un
Educarea gustului literar
cult
fun-
ciar
prin lectură ...
al condiţiile tot mai bune de ţească viaţa noastră spiritua-
că- locuit ale oamenilor, venitu- lă, să adâncească şi lărgească
rţi- rile lor au dus cartea în foar- orizontul nostru de cunoaş-
i, te multe case, în biblioteci tere.
personale. Prin generaţia Imaginaţia copiilor,
năs- tânără, sute de mii familii şi- zicea un mare poet romantic
au întemeiat biblioteci perso- spaniol, este asemenea unui
nale. Oamenii cumpără cărţi cal năzdrăvan, iar curiozita-
şi citesc şi lecturile lor sunt tea lor e pintenul care îl
diverse şi bine alese. fugăreşte prin lumea celor
Cei care nu citesc sau mai îndrăzneţe proiecte.
citesc părea puţin invocă Pentru vârsta copilă-
numai lipsa de timp riei şi poate nu numai pentru
nimic altceva. ea, imaginaţia este un vulcan
Dar să vedem de aspiraţii şi laboratorul în
cum stau lucrurile şi care se prepară spiritul isco-
în acest domeniu. ditor, curiozitatea creatoare,
Dacă cineva invocă marile de ce-uri ale copiilor.
lipsa de timp pen- În ea se plămădesc visurile
tru lectură ar citi cel mai îndrăzneţe, ale
măcar cinci pagini cunoaşterii, visurile acelea
pe zi, ar însu- înaripate care sunt, poate,
ma pe un an cele mai frumoase invenţii
cel puţin şase ale spiritului uman.
cărţi. Şi dacă Şi, dintre marii visă-
ne imaginăm tori, Jules Verne este printre
cocind că aceste cărţi ar fi cei mai autentici şi mai inspi-
un splendid erou care se romanele lui Rebreanu, raţi, unul dintre visătorii cei
naşte cu cartea în mână, Călinescu, Camil Petrescu, mai îndrăzneţi, confirmat de
poporul român n-a avut, Marin Preda, Fănuş Neagu ştiinţă. Cine n-a adormit
vreme de secole parte de s-au ale altor talentaţi măcar odată cu eroii lui
carte, mai ales de carte laică. romancieri, ne dăm seama Jules Verne în gând, cine n-a
De aceea, nefericitul erou a cât de mult ar benefica un visat şi n-a îndrăznit să
lui Spiridon Popescu din cititor numai pe parcursul colinde lumea alături de ei
nuvela „Moş Gheorghe la unui singur an. Iar cum anii acela n-a avut o copilărie
expoziţie” şi-l imaginează pe trec şi se adună, o astfel de adevărată.
Eminescu ca fiind grefier la lectură ar deveni o bogăţie Literatura de calitate
o primărie, cu atât mai mult inestimabilă într-o perioadă a influenţat puternic nume-
cu cât în anumite părţi ale nu prea mare, căci, odată ce roase generaţii de cititori
ţării acestuia i se spunea începem să citim, cititul tineri şi foarte tineri, fiind o
scriitor. Miile de biblioteci devine un viciu nepedepsit, permanentă hrană spirituală
rurale, dezvoltarea şi diver- de care nu ne mai putem pentru aceştia.
sificarea sistemului editorial, despărţi, unul menit să n A consemnat prof. Diana
înfrumuseţeze şi să îmbogă- Catrina

în curând, vă veţi putea documenta mult mai bine, pe site-ul primăriei: www.voicesti.ro
23 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 INVATAMANT...

Copilul Lider... poziţie prin forţă


fizică, exprimări
verbale, şantaje
emoţionale.
Acest gen de
lider doreşte să
fie întotdeauna
primul, preferă
jocul cu copiii
pe care-i pot
domina. În timp
părintele ajunge
să găsească tot
felul de scuze,

c e l e s p u n e m motive care să

i i i d e v i n c e e a acopere sau să-i


„Cop F i e l d s )
disculpe greşeli-

ă s u n t . ” (L a r r y le.

n o i c Ce stă la
îndemna noastră
Orice copil îşi doreşte tru că acel copil prezintă ca părinţi pentru
să fie apreciat, să fi respec- bune capacităţi de relaţiona- a dezvolta şi cultiva calităţi-
tat, iar uneori să fie lider, şi re - se împrieteneşte repede, le copilului de bun lider?
astfel prin deciziile sale să intră uşor în vorbă chiar şi
influenţeze comportamentul cu persoane necunoscute; -să-l încurajăm să participe
celor din jur. Cu cât părinţii ceilalţi copii îl desemnează la diverse competiţii,
sau alţi membri din familie ca lider, îi solicită părerea, concursuri, jocuri de grup,
manifestă mai mult preţuirea ajutorul şi se bucură de res- indiferent de rezultatul obţi-
pentru acestea, cu atât mai pectul copiilor în deciziile nut de copil;
mult copiii le vor urmări şi luate în joc. De asemenea, -să-l motivăm prin aprecie-
le vor dori. este şi un bun negociator – rea caracterului, nu doar a
Nu mai este o noutate obţine ceva fără a-i supăra reuşitei;
că unii copii devin lideri în sau jigni pe ceilalţi. -să obişnuim copilul cu
mod spontan, fără a-şi pro- În acelaşi timp, întâl- diversitatea de tipologii
pune conştient sau a depune nim şi copii care încearcă umane şi să-i educăm com-
un efort deosebit în acest din răsputeri să fie lideri, îşi pasiunea faţă de semenii
sens. doresc neapărat calitatea de noştri .
Se întâmplă aşa, pen- conducător şi obţin această n A consemnat: prof.
DIANA CATRINA

în curând, vă veţi putea documenta mult mai bine, pe site-ul primăriei: www.voicesti.ro
C M Y K

24 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 LITERATURA...

Dintre rimele
Luminiţei Roşoagă...
al singuratatii
Acelasi parfum de toamna
ce ma intristeaza
Toamna cu mine
toamna la tine
Niciodata impreuna
tot eu cu dorul
Tot tu cu ochii plini de iubire
tot noi
Totul si nimic
trupul tau si sufletul meu
Acelasi
prinsi intre cuvintele
Tu si eu
totul si
Nimic

Suflet prins
Intr-o toamna pustie
In joaca
Eram copii sau poate nu
Am gasit in sertar In cate-o zi trageam cu ochii in iad
Fotografia ta, asa frumoasa... Ne vedeau ingerii
Acum mai mult ca niciodata Ne lasau sa radem si sa plangem rusinati
Am zarit umbra Pana ce buzele noastre
Gandurilor tale Invatau sa se atinga
Si buzelor le-am dat Mai tarziu am aflat
Cu degetul contur Ca era un sarut
Am simtit parfumul inca proaspat Altadata priveam norii
Al primului sarut ! Ne improscam cu sperante
Ochii mari linistiti, enigmatici Si ne cresteau aripi
Privindu-ma adanc precum o apa Ne bateam cu ele
Ti-am simtit sufletul cum se zbate De ne zburau fulgii
Prins in alt timp Pana cand ajungeam unul in bratele celuilalt
Mai tarziu am aflat

Noi
Acelasi sunet monoton
Ca se numea...IUBIRE !

în curând, vă veţi putea documenta mult mai bine, pe site-ul primăriei: www.voicesti.ro
C M Y K
LITERATURĂ... 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 25

Unde nu mai e
nimic...
Uite ce e: m- am găsit
undeva spânzurat de- o
cruce...
Murmuram nişte rime ce
nici măcar dracu nu
putea duce;
Dumnezeu însuşi a le pri-
cepe n- a vrut.
Numai eu n- am fost
destul de dur ca să nu m-
ascult.
Bietul de mine! Nu
vroiam decât să scap
dintr- un ştreang
Ce se- ncăpăţâna- n
încercări de- a mă tri-
mite- n iad!
Credeam că- i un fleac să
laşi în urmă tot;
Credeam că- s destul de
dur ca să mă doară- n
cot.
C a deobicei: pierd eu şi
câştigă mulţimea.
Dar zâmbiţi! Peste- un
munte e mai greu să pice cortina! Dar au ruginit şi cuiele;
Vreau măcar un dans înainte de- apusul sângeros! capacul era mai mult
Vreau o şansă şi v- oi întoarce sentimentele pe dos! decât mai puteam să
duc.
Aşa gândeam când n- aveam decât un chip de lut;
Aşa credeam când aveam tot, dar nimic din ce- am Şi- a curs dar iar lumină
vrut. peste- un schelet ce nu
Râdeţi azi în hohote! În sfârşit m- aţi pus în lesă. mai putea s- o vadă.
Mi- urăsc rima, mi- urăsc viaţa. Vreau doar o M- am trezit dar înge-
trenă, doar o prinţesă! nuncheat în scenă sub ţepi
Luaţi- mi totul, dar ţineţi minte: nici eu nu v- aş fi ce stăteau ca să cadă.
copt- o mai bine... Plângeau până şi dracii
M- aţi zvârlit poate- ntr- un rai, dar ghici ce: raiul mai mult decât Dumnezeu!
ăsta nu- i de mine! Atât mă urau, că- n spatele
În iad ar fi poate prea puţin, dar măcar ar fi o rimelor, nu vedeau şi- un
şansă! alt eu!
Am ales asta crezând c- o să- i doară şi- uite cum În fine, orice magie- i
tot eu picai în plasă... până la urmă doar un
Locul meu nu- i aici unde a fost şi nu mai e nimic! truc,
Şi ura şi crucea- mi erau mult mai uşoare decât un Şi- oricât- ar durea, secretu- i să zâmbesc chiar şi
spic! când mă duc.
Eram stăpân peste ele şi cu ele- aş fi cumpărat
iubirea. Şi dacă prima oară murmuram rime drăceşti,
Aici îi vreau pe toţi, iară pe mine mă vrea numai Acum totu- i sarcasm şi- arunc foile- mi vechi pe
pieirea! fereşti
Şi mă mulţumesc să mă- aud murmurând
M- au sfătuit să- mi las amprenta pe cât mai multe Ceva ce s- ar vrea şi rugă şi blestem. Poate chiar-
foi. un ultim gând:
Ce- am înţeles eu? Să scuip rime peste voi; De când m- am întâlnit, m- am întrebat cine- s şi
Să pun cadavre vechi în sicrie adormite... de unde vin.
Ajunsesem geniu peste ură şi maestru peste Abia- acum că- i privesc mai de- aproape şi pe
cuvinte; mine, şi pe- al meu chin,
Gândeam doar gânduri sinistre şi visam doar Îmi dau seama că vin de undeva tot din mine.
moarte Şi fără- a şti de ce, ori măcar de cine,
Pentru cei ce- ncercau a nu se mai târî pe coate... Mă trezesc din vis şi ţip că mi- i dor de tine....
Dar am obosit la rându- mi şi- am cerut odihnă n Alin BARBU,
unui coşciug. managerul ziarului PRO ExpreS de Drăgăşani

în curând, vă veţi putea documenta mult mai bine, pe site-ul primăriei: www.voicesti.ro
26 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 STIATI CA?...

- GE a - Tigara elec-
prezentat tronica este
in cadrul un dispozitiv
expozitiei electronic de
de la Paris zece
noul motor centrimetri,
cu reactie din plastic,
de mari alimentat cu o
dimensiuni baterie, care
GEnx care permite fuma-
a si inreg- torului sa
istrat cele traga nicotina
mai rapide printr-un fil-
vanzari tru, in timp ce
din istoria varful ei se
GE. GEnx inroseste ca si
este un cum ar arde. Tigareta costa 70 de euro, in pret fiind
motor ino- incluse un filtru si o baterie reincarcabila. Filtrul con-
vator tine o cantitate de nicotina suficienta pentru 350 de
proiectat "pufaieli", reprezentand echivalentul a 30 de tigari nor-
inca de la inceput cu focus pe componenta eco. male. Tigara electronica a fost inventata de chinezi.
Rezultatul este ca GEnx este motorul care emite cea
mai redusa cantitate de gaze. Noul motor GEnx-1B - Acer Ferrari
contine o cantitate record de carbon compozit folosit la 5005WLHI este un alt
producerea paletei ventilatorului si a carcasei ventila- notebook scump, poate
torului motorului. Aceasta compozitie "neagra" reduce chiar putin prea scump
greutatea aeronavei cu 450 Kg, ceea ce se reflecta in pentru ceea ce stie sa
economii de combustibil si, mai departe, in emisii mai faca. Laptopul are un
mici de CO2. Eficienta consumului de combustibil ecran de 15,4 inch, iar
creste astfel cu pana la 15% prin comparatie cu dimensiunile sale sint
motorul GE CF6, pe care noul motor il va inlocui, ceea 364x271x26,3/38
ce are ca rezultat reducerea cu 15% a emisiilor de milimetri.
CO2, precum si o economie a utilizarii combustibulu-
lui de peste 2 milioane USD pe an la nivelul fiecarei
aeronave. "Motorul nostru GEnx este dovada faptului
ca inovatiile cu consum redus de combustibil si nivel
scazut de emisii sunt in continuare critice pentru clien-
tii industriei," a declarat John Rice, Vice-presedinte
GE. In cadrul Paris Air Show, GE a anuntat parteneri-
ate si contracte in valoare totala de peste 8 miliarde
USD, printre care si contractul cu Etihad Airways,
compania aeriana nationala a Emiratelor Arabe Unite.
Aceasta a ales motorul GEnx-1B pentru noua sa flota
compusa din 35 de aeronave Boeing 787-9 precum si
alte 10 motoare GE90-115B pentru aeronavele Boeing
777-300ER, valoarea totala a ambelor comenzi de - Noul avion ghidat de la sol Ikhana, marca NASA, a fost
motoare Fiind de 2,2 miliarde USD. Date suplimenta- configurat pentru misiuni stiintifice suborbitale, dar poate fi
re:1. Daca intreaga flota aviatica a lumii inluzand echipat cu o varietate de senzori. Scopul principal al aeron-
avione cu capacitate de 200-300 de pasageri ar fi avei, capabila sa stea in inaltul cerului timp de 30 de ore, este
echipate cu GEnx, reducerile de emisiile anule de CO2 scanarea de aproape a focurilor extinse si oferirea de infor-
matii in doar citeva minute, proces care ar dura ore intregi in
ar fi echivalente cu efectul obtinut prinscoaterea a cazul unei misiuni de observare realizate de la bordul unui
800.000 de masini din circuit sau cu plantarea a 1,2 vehicul aerian minuit de om. Imaginile captate de Ikhana sint
milioane acri de padure. 2. Aceeasi flota echipata ast- prelucrate in avion, trimise catre un satelit, apoi descarcate
fel ar putea salva 500 milioane galoane de combustibil intr-o baza de la sol si expediate catre un server central.
Acesta este accesibil unor institutii precum Agentia Federala
anual - cantitate suficienta pentru a transporta mai pentru Gestionarea Situatiilor de Urgenta, Departamentul pen-
mult de 12 milioane de pasageri de la NY la Londra cu tru Securitate Interna si chiar Pentagonul. Expertii sint
o aeronava de tip Boeing 787 Dreamliner. 3. Motoarele chemati apoi sa interpreteze informatiile culese si sa le con-
GEnx estimate a fi vandute in urmatorii 20 de ani, vor frunte cu hartile oferite de Google Earth. NASA planuieste sa
emite cu aproximativ 77 milioane tone mai putine gaze introduca astfel de vehicule cu ghidare de la sol intr-o intreaga
retea de dispozitive care vor monitoriza zonele afectate de
cu efect de sera, raportat la vechile motoare. dezastre naturale de diferite magnitudini.
INTEGRAME 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 27
28 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 DIVERSE...

VOIE BUNÃ... VOIE BUNÃ...


nO tanara doamna opreste - Ce este viata? bani 4 mere, şi le-am vîndut francezul din oala. "Aveai
masina in fata semaforului, Raspuns: - Cea mai raspan- cu 8 cenţi fiecare.... mitraliera si ne-ai lasat sa
la rosu. dita boala transmisa pe cale - Şi ce-a urmat după aceas- ne perpelim aici??
Se aprinde galben, doamna sexuala... ta? De ce nu i-ai impuscat de la
sta pe loc, verde, doamna n2 bombe se intalnesc dea- - După aceasta a murit inceput???"
iarasi sta. supra Oceanului Pacific: mătuşa mea şi mi-a lăsat o - "Pai... nu eram destul de
Se aprinde rosu, din urma, -Noroc. avere de 1 milion de dolari. nervos!..."
fac semnal celelalte masini. -Noroc. Da` tu cine esti? nUn francez, un rus si un nJames Bond la Moscova.
La un moment dat, de ea se -Sunt bomba americana. englez sunt prinsi de cani- Intra intr-un bar. Ii spune
apropie un politist care o Tu? bali. barmanului:
intreaba: -Eu sunt bomba rusa. Stii "O sa va mancam" zic ei,
-Poate ca doamna doreste ce? Hai la o bere impreuna! "dar inainte va indeplinim o - Hy, my name is Bond.
alta culoare? -Hai! ultima dorinta". James Bond.
nCica un popa zbura cu Zis si facut. Dupa vreo 2 Fran-cezul... o femeie. I-o La care barmanul ii
avionul. Cheama stuardeza ore?bombele ametite bine. dau, apoi il arunca in oala. raspunde:
si-i zice: un wiski, te rog ! Bomba rusa, foarte grijulie, Rusul... o vodca. I-o dau, - I'm Gay! SerGhei!
Dupa un moment de gindire catre cea americana: apoi il arunca in oala.
o intreaba : -Vad ca ai cam intrecut Englezul
- La ce inaltime zburam
acum ?
- La 16.000m alt.
masura, hai sa te duc acasa!
nDoi romani naufragiati
intr-o barca in mijlocul
zice: "eu
vreau sa
va asezati
TEOREMA SALARIULUI:
- Hm, prea aproape sunt de oceanului. toti in sir, Toata lumea cunoaste TEOREMA SALARIULUI,
sefu'. Adu-mi un ceai. Dupa cateva zile, gasesc de la mic care spune ca inginerii si oamenii de stiinta nu pot
nÎntr-o alimentară diminea- plutind lampa lui Aladin. la mare, si
ta devreme, intră un cîine cu Iese duhul si zice: sa imi dati NICIODATA sa castige la fel ca oamenii de afaceri
o bancnotă în gură, latră - Ba, baieti, io nu mai am fiecare si comerciantii. Aceasta teorema poate, in sfarsit, sa
spre un salam, dă bancnota putere decat pentru o dorin- cate o fie demonstrata prin rezolvarea unei ecuatii matem-
vînzătorului, ia salamul în ta... palma!" atice simple.
gură şi pleacă. A doua zi la Unul din naufragiati, inse- Putin Ecuatia noastra se bazeaza pe doua postulate foarte
fel! A treia zi, vînzătorul tat, zice: uimiti, cunoscute:
urmăreşte cîinele, care - Transforma oceanul in canibalii Postulatul nr.1: Cunostintele înseamna Putere
ajunge în faţa unei uşi, sună bere rece? se con-
şi iese un tip somnoros care Duhul se conformează. formeaza. Postulatul nr.2: Timpul înseamna Bani
îl ia la bătaie pe bietul cîine. Celalalt naufragiat zice: La sfarsit, Pe de alta parte, orice inginer stie ca:
Vînzătorul, revoltat, inter- - Boule! Acum trebuie sa ne dupa ce si Puterea = Munca / Timp
vine: pisam in barca! ultimul deoarece Cunoasterea = Putere; si Timpul = Bani,
- Dom'le, eşti nebun! nLa Radio Erevan, un canibal obtinem:
Cîinele ăsta e foarte ascultator intreaba: plezneste Cunoasterea = Munca / Bani, obtinem deci, cu
inteligent! De ce-l baţi? - De ce costa divortul atit de englezul, usurinta:
- Lasă, domnule, că ştiu eu mult? acesta
ce ştiu! Îl bat pentru că iar Radio Erevan raspunde: scoate o Bani = Munca / Cunostinte
şi-a uitat cheile acasă! - Pentru ca merita! mitraliera Prin urmare, cand Cunostintele tind spre zero,
nUn tip isi pierde scula nSotia se intoarce acasa de sub Banii tind catre infinit, oricare ar fi valoarea
intr-un accident. dupa ce a fost pe la parpalac atribuita Muncii, aceasta putand fi si foarte slaba.
Merge la doctor sa-i faca si cumparaturi si arata sotului si ii Invers, cand Cunostintele tind spre infinit, Banii
lui ceva. noul sutien pe care si l-a impusca tind spre
Doctorul zice: cumparat . El , cu o voce pe toti. zero, chiar daca valoarea Muncii este ridicata. De
- "Stam cam prost cu dona- plictisita : - "Cuu- unde apare urmatoarea concluzie, evidenta:
torii acum asa ca nu am - De ce l-ai cumparat daca uum-
decat o trompa de la un pui n-ai ce sa pui inauntru ? mm??"
de elefant." - Pai atunci tu de ce porti striga Cu cat cunoasteti mai putine, cu atat mai multi bani
Zis si facut. chiloti? rusul si veti câstiga!
nI: Cum se numeste o blon-
Sfaturi practice pentru
Vine omul la control peste o
luna. da cu jumatate de creier ?
Totul era in regula, mai R: Norocoasa.
nSe duce o tiganca la un
probleme casnice:
crescuse nitel, nevasta era
multumita. control medical. Dupa ce o
La fel si in luna urmatoare. consulta medicul ii spune:
Vine omul in a treia luna la Ai laringita si cistita.
doctor necajit: Iese tiganca afara, iar tigan- 1. Daca va inecati cu un cub de gheata, nu intrati in panica.
- "Domnu doctor am o mica ul ei care o astepta pe hol, o Pur si simplu turnati apa clocotita pe gat si problema se va rezol-
problema. intreaba curios: va instantaneu.
- O crescut acuma de-o tarii Ce boale ti-a gasit doctoru
dupa mine. fa?
Asta nu ar fi o problema da' − Pai, is largita, da-s cinsti- 2. Sunteti neindemanatic si va taiati frecvent atunci cand tocati
cind merg prin piata fura ta, mancati-a-s gura! legume?
mere de pe tarabe si mi le nCe fac pestii cand sunt Pur si simplu rugati pe altcineva sa tina legumele atunci cand le
baga in fund. multi?... taiati.
nÎntr-o noapte vin hoţii în Raspuns: Bancuri.
casă la Bulă. Tot caută ei ce nUn milionar American îşi
caută şi nu găsesc nimic. aminteşte cum a devenit el 3. Scandalurile cu sotia referioare la scaunul ridicat de la toaleta
În acest timp se trezeşte milionar: pot fi evitate prin folosirea chiuvetei.
nevasta lui Bulă şi zice: - Cînd am fost băiat, am
- Bulă! Bulă! Bulă, trezeşte- venit în America . În buzu- 4. Pentru hipertensivi: pentru reducerea tensiunii, va puteti taia si
te că au venit hoţii!! nar nu am avut decît 2 sangera pentru cateva minute.
- Taci, femeie! Eu mă cenţi.
ascund de ruşine că nu Am cumpărat 2 mere mur- NU uitati sa folositi un timer.
avem nimica în casă şi tu dare, le-am spălat, şi le-am
urli în gura mare! vîndut cu 4 cenţi fiecare. 5. Daca aveti o tuse urata, folositi doze mari de laxative. Astfel, o
nIntrebare la Radio Erevan: Apoi am cumpărat pe aceşti sa va fie frica sa tusiti!

în curând, vă veţi putea documenta mult mai bine, pe site-ul primăriei: www.voicesti.ro
DIVERSE... 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 29
CITATUL Lecţii
de mic, pentru
HAZLIU
Lunii! când va creşte
mare...
“Toti traim sub
acelasi cer, dar
nu toti avem
acelasi ori-
zont!...”
(Bukowski)
Punctul
pe i
- E mai VREMEA IN VOICESTI, IN
usor sa le PERIOADA 10 IULIE - 21
ierti dusmanilor IULIE 2009:
greselile, decit sa-i
ierti pentru ca au
asistat la greselile
tale!
Simbolul Lunii
SEPTEMBRIE:
CRISTALELE - Pietrele,
cristalele, mineralele au rol
protector, energizant, cura-
tiv, au rolul de a te ajuta în
atingerea unor scopuri per-
sonale: mai multi bani,
dragoste armonioasă, rela-
tii de succes, carieră în
ascensiune, afaceri prospe-
re etc. Poartă piatra potri-
vită la tine permanent - pe
lăntisor sau într-o pungută
agătată la gât - si te va
încărca de energie pozitivă
sau te va ocroti mereu ca
un scut protector personal.

în curând, vă veţi putea documenta mult mai bine, pe site-ul primăriei: www.voicesti.ro
30 11 SEPTEMBRIE-09 OCTOMBRIE 2009 UTILE...

Reþetele lunii Lasam 2-3


IEPURE SICILIAN
Ingrediente reteta
minute, marim
focul si
1 iepure, taiat bucati, 1 ardei gal- adaugam
ben si 1 rosu, taiati bucati mari, 2 bucatile de
morcovi taiati rondele de 3-4 mm iepure,
grosime, 1 ceapa -pestisori, 2 presaram 1 lgt
tulpini de telina-bucatele, 2 foi de de zahar, stropim
dafin, 20 g stafide, inmuiate in cu vin(n-am avut
otet 15 minute, 1 lgt zahar, 20 g curaj sa pun
seminte pin, 50 g masline verzi otet).
sau de care aveti (zdrobite cu cio- Lasam sa se
canul pentru snitele, indepartat evapore complet,
samburii si apoi taiate bucati), 20 apoi micsoram
g cappere in sare (desarate in flacara spre
apa), 15 ml otet alb sau vin, ulei minim, acoperim
de masline extravirgin, sare, piper, cu un capac si
ardei iute. lasam 40 minute,
Mod de preparare (timp estimat: 1 adaugand din
h, 30 min, complexitate: medie) cand in cand,
Trecem bucatile de carne prin putina apa/supa.
faina, apoi le asezam in tigaie, Luam capacul,
intr-un singur strat si le rumenim adaugam
in 3 linguri de ulei, la foc iute, maslinele, ardeii,
pentru 4-5 minute. caperele, semi- Presaram cu frunze de menta
Separat calim in 5-6 lg ulei ceapa, ntele de pin si stafidele tocate si proaspata.
telina, morcovul si foile de dafin. lasam alte 15-20 minute. Pofta buna!
Mod de servire
Se fierbe totul 30 de minute, la foc mediu. Dupa ce
CIORBĂ GRECEASCĂ DE PUI carnea si zarzavatul s-au fiert, se strecoara
lichidul. In alt vas, se bat ouale cu laptele si se
Ingrediente reteta toarna deasupra supa fierbinte. Se adauga si
1 pui de cca. 1,5 kg, 2 cepe, 3 morcovi, 1 patrunjel orezul fiert, zeama de lamaie si bucatile de carne
radacina, 1 telina mijlocie, 3 oua, 200 ml taiata cubulete (eventual si ficatul de pui
lapte, 2 lamai, 6 linguri orez fiert, 150 fiert si maruntit) si se mai da totul
g smantana, 2,5 l apa, 1 linguri- in clocot cateva minute.
ta leustean verde tocat, 1 Ciorba se pune in farfurii,
lingura patrunjel verde se adauga smantana si
tocat, sare, piper se presara cu
boabe. leustean si patrun-
Mod de preparare jel, ambele tocate
(timp estimat: 1 h, marunt. In fiecare
complexitate: farfurie, se pot
redusa) pune si cateva
Carnea de pui se bucatele din
spala si se legumele fierte
transeaza in bucati (morcov, telina,
mici, apoi se pune la patrunjel).
fiert in apa rece, cu Daca legumele nu
sare. Supa se spumeaza se consuma odata cu
de 3-4 ori. Dupa cca. 15 ciorba, se pot folosi
min. ceapa, morcovii, patrun- pentru prepararea unei
jelul si telina curatate, spalate si salate, cum ar fi salata de
taiate in doua pe lungime se pun in boeuf.
vasul in care fierbe puiul, impreuna cu piperul Mod de servire
boabe. Se serveste fierbinte
HOROSCOPUL LUNII SEPTEMBRIE 2009 31

Pentru Berbeci, se anunta Taurii sunt nevoiti sa se Pentru Gemeni, care O luna mai buna decat cea
o luna plina de eveni- descurce singuri in situati- adora schimbarea, luna precedenta ii asteapta pe cei
mente importante si in ile mai putin placute ce se ce urmeaza va fi una nascuti sub semnul Racului.
prevad pentru luna in curs. foarte benefica. Se Financiar, lucrurile par sa
acelasi timp foarte solici- intrevad unele schimbari se redreseze, iar la serviciu,
tante. La serviciu, astep- Nu este vorba de faptul ca de plan in ultimul desi este posibil sa aiba fie
tarile sunt mari, seful prietenii nu doresc sa ii moment, atentie insa, niste probleme cu sefii, fie
intarzie insa cu marirea de ajute, ci pur si simplu con- trebuie amanata luarea niste probleme cu subal-
unor decizii de impor- ternii...
salariu. junctura planetelor... tanta maxima.

Cei nascuti in zodia Pentru Fecioarele nascute In luna care urmeaza, O luna ca oricare alta pen-
Leului vor fi prinsi in in prima decada a zodiei, Balantele vor avea un tru nativii din Scorpion,
multitudinea problemelor saptamana care urmeaza cuvant foarte important de cu oarece succese legate
casnice si administrative, va fi una linistita si indi- spus in domeniul carierei. de aspectul financiar, dar
dar care se compenseaza cata reflectarii asupra de care nu prea se vor
pe de alta parte cu echili- sinelui si a dorintelor Este posibil sa primeasca putea bucura, caci datori-
brul si multumirea din personale. Singurele o promovare, este de ile din urma trebuie sa fie
plan sentimental. O luna neplaceri par sa vina din asemenea posibil sa obti- si ele achitate. In dragoste
propice relaxarii! domeniul financiar... na o marire de salariu. le merge bine!

Stresul, problemele si In aceasta saptamana Pe Varsatori ii asteapta In saptamana care


nemultumirile din ultima Capricornii sunt o saptamana plina de urmeaza, nativii din Pesti
perioada isi spun cuvan- favoritii zodiacului. La grele incercari pe plan dau dovada de multa
tul. Pentru Sagetatori este serviciu lucrurile par a sentimental. Orice ar intuitie si au un deosebit
indicat mai mult repaos, se fi linistit, financiar face se pare ca nu este spirit de initiativa, mai
nu au de ce sa se ingri- suficient pentru ca rela- ales in ceea ce priveste
contrar firii lor agitate cu tia sa functioneze. domeniul profesional.
nevoia constanta de a se joreze. Urmeaza o Uneori mici compro- Vor fi apreciati in sfarsit
afla in miscare. perioada buna! misuri sunt indicate... la justa lor valoare!

Colectiv redactional : - CULTURA: MARIA ANDRONIE


- SPORT: VIOREL IONESCU, NICOLAE ILIE SILVIU
Editori-[efi: - DEZVOLTARE LOCALA: ION VICENTIU NEGRESCU
- PRIMAR FLORIAN V~TAFU, - DEZVOLTARE ECONOMICA : ION PIELE
-VICEPRIMAR DUMITRU MUNTEANU, - PROTECTIE SOCIALA: IONELA PIELE
- ALIN BARBU- MANAGERUL ZIARU- - JURIDIC: MIHAELA POPESCU
LUI PRO EXPRES, - COORDONATOR S.V.S.U.: CTIN CURTEANU
Secretar general de redac]ie: MIHAELA POPESCU -- URBANISM: NICA IOAN GHITA
AGRICULTURA SI CADASTRU: VIOREL PANA, EMIL
- Redactor-[ef: asist. univ. ALINA ROGOBETE, jur- UDRESCU
nalist PRO ExpreS - INVATAMANT: DIANA CATRINA, ELENA ADRIANA
BITOLEANU, ELENA ALINA VATAFU, ELISABETA
FLOROIU
- SANATATE: IULIANA DUMITRASCU, NICOLINA
NEATA
- RELIGIE: MARIAN CHIVULESCU

Tehnoredactare [i Art Designer: ALIN BARBU


Distribu]ia: prin SC MATDAN SERVICE SRL
(Tony P`tru) si Cristi Serban
Adresa Redac]iei: Rm. Vâlcea, Bdul N. B`lces-
cu nr 34, Bl. O4, Sc. B, Et. 3, Ap. 10, telefon:
0729-507.307.
Ne pute]i scrie la adresa de e-mail:
alyn_propress@yahoo.com
C M Y K

comuna Voiceşti, în imagini...