Sunteți pe pagina 1din 3

n calcularea indicilor de sezonalitate utiliznd medii aritmetice simple se parcurg mai multe etape: a.

determinarea mediei lunare sau trimestriale b. determinarea mediei generale (media mediilor) c. calculul indicilor de sezonalitate , prin raportarea mediei lunare sau trimestriale la media general

PROBLE ! RE"OL#$%! & se determine indicele de sezonalitate 'n anul ())* si ()+) cunosc'nd distribu,ia sosirilor turi-tilor strini , pe trimestre 'n perioada ())*.()+) , care este urmtoarea:

%rimestrul / // /// /# %otal

())* 0+) +(23 +1** **0 305+

()+) ++1) +4)1 (2)) 134 21()

RE"OL#$RE a.determinarea mediei trimestriale m())* 6 305+736 +(+2.(2 m()+) 6 21()736 +34)

b.determinarea mediei generale (media mediilor) mg 6 (+(+2.(28+34))7(6 +4((.5

c. calculul indicilor de sezonalitate , prin raportarea mediei lunare sau trimestriale la media general /s())*6 +(+2.(27+4((.56 ).*+ /s()+)6 +34)7+4((.56 +.)0 &e poate obser9a o concentrare a acti9it,ii 'n anul ()+)

PROBLE ! PROP:&! ;on<orm datelor <urnizate de $nuarul statistic al Rom=niei pe anul ())* , distribu,ia sosirilor de turi-ti 'n structurile de primire turistic cu <unc,iuni de cazare este redat 'n tabelul..... >etermina,i indicii de sezonalitate pentru <iecare 'n parte. Sosiri de turiti n structurile de primire turistic cu funciuni de cazare. (Anuarul statistic 2007)

%abel...... ( ii turi-ti) Luna lanuarie ?ebruarie artie $prilie ai lunie lulie $ugust &eptembrie Octombrie @oiembrie >ecembrie %otal ())+ +15 ((2 4)1 4(5 344 2+) 504 11) 24) 3+1 (1( ((5 3.012 ())( +50 ()) 4)( 4+1 33+ 2)( 2*0 1(3 20) 35( 4)) (24 3.031 $nul ())4 ())3 ()) ((2 (24 4(+ 441 3*( 2++ 1)( 0+5 2)5 323 (2( (+4 2.)21 (0) 42) 4*) 2() 21+ 153 010 23( 30( (0( 42+ 2.54* ())2 (34 (*0 45+ 3(4 2(5 20+ 114 0*1 2(( 3*+ (*0 4*( 2.0)2 ())5 4)4 (10 40( 3+) 23) 51( 1*4 **2 235 2(4 4)3 35+ 5.(+5

A.11. Coeficienii de intensitate a traficulu i A coe<icientul lunar sau trimestrial de tra<ic A se determin ca raport 'ntre sosirile de turi-ti 'n momentele de maBim -i cele de minim . #aloarea minim a acestor coe<icien,i este + -i, cu c=t este mai ridicat, cu at=t ea eBprim o sezonalitate mai accentuatC A.11. +. Coeficientul lunar de trafic se calculeaz ca un raport 'ntre numrul de turi-ti din luna cu tra<ic maBim (L ) -i numrul de turi-ti din luna cu tra<ic minim (/m)

A.11. (. Coeficientul trimestrial de trafic calculat similar cu cel precedent dar pe baza numrului de turi-ti din trimestrul maBim % raportat la numrul de turi-ti din trimestrul minim tm:

A.12. Coeficientul concentraiei lunare ( trimestriale) se calculeaz prin raportarea numrului de turi-ti din luna( trimestrul ) cu cele mai multe sosiri la numrul total de turi-ti dintr.un an $t

#aloarea ;c este cuprins 'ntre ),)04 -i +. odi<icrile sezonalit,ii de la un an la altul sunt e9aluate compar=nd reparti,ia cererii turistice pe <iecare lun din anul 'n curs cu cea 'nregistrat 'n anii preceden,i. ro!lem rezol"at# Pe baza datelor din tabelul urmtor , s se calculeze coe<icientul lunar de intensitate a tra<icului. REZOLVARE ;oe<icientul de intensitate a tra<icului 6 lunacu tra<ic maBim7 luna cu tra<ic minim . ;t())4 6 0+57()) 6 3.)0 ;t())3 6 0107()) 6 4.*) ;t())2 6 0*17()) 6 4.5* ;t())5 6 **27()) 6 4.(0 &e obser9 c pentru <iecare din anii analiza,i luna cu tra<ic maBim este august iar luna cu tra<ic minim este luna ianuarie

ro!leme propuse# +. & se calculeze coe<icientul de intensitate a tra<icului , cunosc=nd urmtoarea distribu,ie a sosirilor de turi-ti pe trimestre: trimestrul /. (*)) turi-ti, trimestrul // . 4))0 turi-ti, trimestrul /// .24(+ turi-ti, trimestrul /#. ++(+ turi-ti. (. & se calculeze coe<icientul de concentrare lunar a9=nd urmtoarea repartizare a 'nnoptrilor 'n principalele structuri de primiire turistic cu <unc,ii de cazare , 'n anul ())1 , pentru sta,iunea &o9ata :
lanuarie ?ebruarie 10*1 0(+) artie +)()) $prilie +(3)) ai +24 )) lunie +1)() ) lulie +0)*1 $ugust (4))) &eptembrie +24)+ Octombrie +3()) @oiembrie 0*(+ >ecembrie +())3